You are on page 1of 3

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TRAINING

Họ và tên: Bùi Nguyễn Huyền Trang


Thời gian training: 24/9/2018 - 26/9/2018
Giai đoạn nạp liệu

1. Thay đổi thứ tự nạp liệu


STT SỐ MO SỐ CÁNH TÊN TÊN SẢN FORMULA THỰC TẾ GHI CHÚ
BỒ KHUẤY CNTH PHẨM
N
1 0075040 05 03 T.SƠN- MATEX BASE 3 N6163 BIOX AM146 - Độ nhớt đặc 3
KHANG đơn vị, thêm
BIOX AM146 AW210
45kg Water.
AW210 N6163
- QC pass
2 0074291 13 06 V.SƠN- ODL CRVT TIONA 595 CK-400 - QC pass
ĐÔNG BASE A
CK-400 TIONA 595
5-HO 5-HO
3 0074037 10a 4a T.SƠN- MATEX SUPER TIONA 595 BỘT NHẸ CCMP - QC pass
KHANG WHITE
BỘT NHẸ CCMP TIONA 595

4 0074783 9a 4a CÔNG – WEATHERGAR TEXANOL BIOX AM146 - QC pass


CẢNH D BASE D
GA 100 TEXANOL
(CCM)
BIOX AM146 GA 100

2. Thay đổi tốc độ khuấy

STT SỐ MO SỐ CÁNH TÊN CNTH TÊN SẢN PHẨM FORMULA THỰC TẾ GHI CHÚ
BỒN KHUẤY

1 0075040 05 03 T.SƠN- MATEX BASE 3 - Tốc độ khuấy của giai - 700rpm - Độ nhớt đặc
KHANG đoạn 1: 900rpm 3 đơn vị, thêm
45kg Water.
- QC pass

2 0074037 10a 4a T.SƠN- MATEX SUPER - Tốc độ khuấy giai đoạn - 800rpm - QC pass
KHANG WHITE 1: 900rpm.

- Tốc độ khuấy giai đoạn


2: 800rpm - 600rpm

1
3 0074783 9a 4a CÔNG- WEATHERGARD - Tốc độ khuấy giai đọan - 800rpm - QC pass
CẢNH BASE D (CCM) 1: 900rpm.

- Tốc độ khuấy ở giai


đoạn 2: 800rpm - 600rpm

3. Nạp thiếu nước

STT SỐ MO SỐ CÁNH TÊN TÊN SẢN PHẨM FORMULA THỰC TẾ GHI CHÚ
BỒN KHUẤY CNTH

1 0074971 06 03 T.SƠN- SUPER EASY WASH - Lượng nước - 300kg, bổ - QC pass


KHANG BASE A (CCM) nạp ở giai đoạn sung đến
1: 600kg 700kg sau khi
nạp hóa chất.

4. Thay đổi thời gian kiểm tra độ mịn

STT SỐ MO SỐ CÁNH TÊN TÊN SẢN PHẨM FORMULA THỰC TẾ GHI CHÚ
BỒN KHUẤY CNTH

1 0075040 05 03 T.SƠN- MATEX BASE 3 - Thời gian kiểm - 30 phút - QC pass


KHANG tra độ mịn: 20
phút

2 0074037 10a 4a T.SƠN- MATEX SUPER - Thời gian kiểm - 40 phút - QC pass
KHANG WHITE tra độ mịn: 20
phút.

5. Không cân lại nguyên liệu trước khi nạp liệu.

STT SỐ MO SỐ CÁNH TÊN CNTH TÊN SẢN PHẨM THỰC TẾ GHI CHÚ
BỒN KHUẤY

1 0074241 09 04 ANH-THIM WEATHERGARD BASE - Không cân lại - QC pass


B (CCM) nguyên liệu trước
khi nạp liệu.

2
2 0075040 05 03 T.SƠN- MATEX BASE 3 - Không cân lại - QC pass
KHANG nguyên liệu trước
khi nạp liệu.

3 0074291 13 06 V.SƠN-ĐÔNG ODL CRVT BASE A - Không cân lại - QC pass


(CCM) nguyên liệu trước
khi nạp liệu.

4 0074971 06 03 T.SƠN- SUPER EASY WASH - Không cân lại - QC pass


KHANG BASE A (CCM) nguyên liệu trước
khi nạp liệu.

5 0074037 10a 4a T.SƠN- MATEX SUPER WHITE - Không cân lại - QC pass
KHANG nguyên liệu trước
khi nạp liệu.

6 0074783 9a 4a CÔNG-CẢNH WEATHERGARD BASE - Không cân lại - QC pass


D (CCM) nguyên liệu trước
khi nạp liệu.