You are on page 1of 3

I GRUPA  /^W/d IZ PRIMENE RAČUNARA – GRAFIKA 2 

Web dizajn 

1. U datom folderu na Desktopu napraviti sajt na temu modnog dizajna. Formatiranje i uređenost definisati u 
odvojenoj CSS datoteci pod nazivom ispit.css.  
2. Sajt treba da sadrži tri stranice slične po uređenju: index.html, kozha.html i tekstil.html (pogledati prikaze na 
slikama) 
3. U tagu <title> upisati „MODA 2013“. Formatiranja i pozadina svih stranica treba da bude definisana prema 
sledećem:  
a. font je 20pt Italianno (preuzati font sa Google Web Fonts ili ubaciti sledeći kôd u head sekciju: <link 
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Italianno&subset=latin,latin‐ext" rel="stylesheet" 
type="text/css" />) 
b. prored je 0.9 (line‐height:0.9) 
c. boja pozadine je bela;  
d. slika u pozadini je tekstura podloga.jpg, fiksna (background‐attachment:fixed), postavljena je u gornji 
levi ugao prozora browsera (background‐position: top left), ponavlja se samo po vertikali (background‐
repeat: repeat‐y; ) 
e. margine su: gornja, desna i leva 0, a donja je automatska (auto). 
4. Na vrhu stranica nalazi se header koji leži uz gornju ivicu prozora (gornja margina je 0, a padding sa gornje 
strane je 10px), širine je koliko i prozor browsera (width:100%), sa bojom u pozadini rgba(8,8,33,0.33) i sa 
donjom bordurom u punoj liniji, širine 3px i boje rgba(8,8,8,0.33). 
5. Header sadrži naslov stranice „Modni dizajn“ formatiran kao h1 i postavljen na 130px u desno od leve ivice 
prozora, bele boje i bez zadebljanja (font‐weight:normal), a takođe sadrži i navigaciju postavljenu u <nav> 
element, koji je širine koliko i prozor browsera, a tekst u njemu je poravnat uz desnu ivicu. 
6. Navigaciju čini nenumerisana lista <ul>: bele boje, veličine fonta 14pt, i proreda 0. 
7. Svaka stavka u navigaciji <li>: prikazana je bez simbola, sa horizontalnim prikazom (display:inline) i unutrašnjim 
odbijanjem 0 i 12px. 
8. Linkovi definisani stavkama u nenumerisanoj listi u <nav> elementu: bez podvlačenja, ispisani crnom bojom 
opaciteta 67% za a, a:link, a:active i a:visited. Za a:hover boja teksta je bela sa senkom neposredno ispod, širine 
10px i crne boje (text‐shadow: 0px 0px 10px black). 

Tačke od 1 do 8 odnose se na telo i formatiranje svih stranica kao i na navigaciju koja je zajednička za sve tri stranice 
ovog sajta. Tačke 9 odnosi se na formatiranje sadržaja svih stranica. 
9. Na stranici index.html postaviti sadržaj koji se generalno odnosi na modu i modni dizajn. Sadržaj obuhvatiti 
elementom <section> sa marginama: 50px 30px 20px 100px. Unutar tog elementa nalaze se tekstovi postavljeni
u elementu <article>. Svaki prvi <article> treba da počne prvim velikim slovom spuštenim preko tri reda teksta 
(article:first‐child:first‐letter {...}) sa sledećim vrednostima: veličina fonta 95px, float:left, margina desna 10px a
ostale  0, prored veličine 0.75. U prvom elementu <article> nalazi se element <figure> koji sadrži više slika. 
Za slike je potrebno definisati sledeće: sve su iste visine 180px, sa levom i desnom marginom od 20px, dok su 
gornja i donja 0px. Takođe, sve slike osim poslednje u elementu <figure> treba da budu postavljene sa float:left. 
Na sličan način urediti i ostale dve stranice ovog zadatka. Slike uz ovaj zadatak su priložene: za pozadinu je slika 
obrađena, dok ostale nisu obrađene i trebalo bi ih optimizovati u Photoshopu.