You are on page 1of 17

DOCUMENTATIE

PENTRU
EXECUTIE

PROIECT P 1-2005
FAZA PAC
CONSTRUCTII NOI

LOCUINTA DE VACANTA P+M


STR CISMARI F.N.
AMPLASAMENT: NR CADASTRAL PROVIZORIU 598/1., VALENII DE MUNTE,
JUD PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL : SC CONEX TRUST S.R.L


J/3093/94
PROIECT NR.: 1-2005
TITLUL LUCRARII:
LOCUINTA DE VACANTA P+M
STR CISMARI FN., NR CADASTRAL
PROV. 597/1.
VALENII DE MUNTE
JUD PRAHOVA
FAZA PROIECT: PAC.
PROIECTANT : SC CONEX TRUST SRL
BENEFICIAR : CALNEGRU VALENTIN

5/11/2005

FOAIE DE SEMNATURI

NUMELE SI
SPECIALITATEA PROFESIA
PRENUMELE
SEMNATURA

SEF PROIECT ARH Z.SACHELARESCU

ARHITECTURA ARH Z.SACHELARESCU

REZISTENTA ING D. MARINESCU


3

PROIECT NR.: 1-2005


TITLUL LUCRARII:
LOCUINTA DE VACANTA P+M
STR CISMARI FN., NR CADASTRAL
PROV. 597/1.
VALENII DE MUNTE
JUD PRAHOVA
FAZA PROIECT: PAC.
PROIECTANT : SC CONEX TRUST SRL
BENEFICIAR : CALNEGRU VALENTIN

5/13/2005

BORDEROU
SPECIALITATEA ARHITECTURA :
A. PIESE SCRISE
1. FOAIE DE GARDA
2. FOAIE DE SEMNATURI
3. BORDEROU
4. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
B: PIESE DESENATE
DENUMIRE PLANSA ARHITECTURA: NUMAR PLANSA
FAZA PAC
1. PLAN DE SITUATIE LOCUINTA UA01 SC 1/1000
2. PLAN PARTER LOCUINTA A01 SC 1/50
3. PLAN MANSARDA A02 SC 1/50
4. PLAN ACOPERIS A03 SC 1/50
5. FATADA NORD A04 SC 1/50
6. FATADA SUD A05 SC 1/50
7. FATADA EST A06 SC 1/50
8. FATADA VEST A07 SC 1/50
9. SECTIUNE AA A08 SC 1/50
10. SECTIUNE BB A09 SC 1/50
11. FOSA SEPTICA A10 Sc 1/50
12. PLAN ADAPOST APARARE CIVILA (SUBTERAN) A11 SC 1/50
13. DETALII ADAPOST TUNEL A12 SC 1/20
14. DETALII ADAPOST CAMIN A13 SC 1/20
C : ACTE JURIDICE
1. CERTIFICAT DE URBANISM NR 142/04.05.2005
2. CONTRACT VANZARE NR 2684/19 DEC/2003

ARH Z. SACHELARESCU
4

PROIECT NR.: 1-2005


TITLUL LUCRARII:
LOCUINTA DE VACANTA P+M
STR CISMARI FN., NR CADASTRAL
PROV. 597/1.
VALENII DE MUNTE
JUD PRAHOVA
FAZA PROIECT: PAC.
PROIECTANT : SC CONEX TRUST SRL
BENEFICIAR : CALNEGRU VALENTIN

5/12/2005

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA


CAP. 1. OBIECTUL LUCRARII - PREZENTARE GENERALA

PREZENTA DOCUMENTATIE IN FAZA PAC., S-A INTOCMIT LA SOLICITAREA DOMNULUI CALNEGRU MIRCEA
VALENTIN, CU DOMICILIUL IN STR. VLAICU VODA BLOC V64, AP 7,SECTOR 3, BUCURESTI, IN VEDEREA
PROIECTARII UNEI LOCUINTE DE VACANTA APMPASATA IN REGIM IZOLAT, CU REGIM DE INALTIME P+M
(H MAX 10 M), PE TERENUL INTRAVILAN CE-L DETINE IN BAZA ACTULUI DE VANZARE CUMPARARE
ANEXAT.
SUPRAFATA TERENULUI ESTE DE 1585 MP, CONFORM FISEI CORPULUI DE PROPRIETATE AFERENTA NR
CADASTRAL PROVIZORIU 597/1.ACTUALMENTE TERENUL ESTE LIBER. TERENUL ESTE IMPREJMUIT
PERIMETRAL, DAR URMEAZA CA SA FIE MODERNIZATE GARDURILE IN JURUL INCINTEI CU UN GARD CU
H MAX 2.5 M INALTIME.

IN BAZA CERTIFICAT DE URBANISM NR 142/04.05.2005 APROBAT A FOST INTOCMITA PREZENTA


DOCUMENTATIE CARE SE INSCRIE IN PREVEDERILE DE REGIM TEHNIC SOLICITATE PRIN C.U.
RESPECTIV H MAX 10 M, POT 35% SI CUT 1,1. RETRAGERE 20 ML DE LA ALINIAMENTUL STRAZII,
DEPARTAREA CONSRTUCTIILOR LA 1, 9 ML DE LIMITA DE PROPRIETATE NORD - GHIDU TEODORA,
CONFORM COD CIVIL SI 4.5 FATA DE GARDUL DE LA SUD – CONSTANTIN NICULAE. IN SPATE CURTII
RAMANE SUFICIENTA RETRAGERE CARE DEPASESTE CU MULT MINIMUL ADMIS RESPECTIV MIN 5 ML
SAU ½ DIN INALTIMEA CASEI.

CAP.2. INCADRARE IN ZONA, RELATII CU ALTE DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE.

TERENUL SE INCADREAZA IN P.U.G - VALENII DE MUNTE IN UTR 11, RESPECTIV ZONA DE LOCUINTE SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE. POT MAX 35% ; CUT=1,1, DISPUNE DE POSIBILITATI DE RECORDARE LA
UTILITATI : ENERGIE ELECTRICA ; APA,GAZE, TELEFONIE.

TERENUL CE CONSTITUIE OBIECTUL PAC SE INCADREAZA IN TERITORIU DELIMITAT DE :


LA NORD: PROP.PARTICULARA – MOSTENITORII DEF. GHIDU TEODORA – 99.97 ML
LA EST: PROP.PARTICULARA – CALNEGRU MIRCEA – EXTRAVILAN 481 MP – 15.50 ML
LA VEST : PROP.PUBLICA STR CISMARI– 17.50 ML
LA SUD: PROP.PARTICULARA – CONSTANTIN NICULAE– 99.91 ML
5

CAP. 3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

3.1 . REGIMUL JURIDIC

PRIN ACTELE PREZENTATE REZULTA CA TERENUL PE CARE SE VA EDIFICA PROIECTUL ESTE IN


PROPRIETATEA DEPLINA SI EXCLUSIVA A DOMNULUI CALNEGRU MIRCEA VALENTIN

3.2. REGIMUL TEHNIC, ASPECTE DE ORDIN FORMAL - VOLUMETRIC.

PARCELELE IMEDIAT ALATURATE SUNT TERENURI SITUATE IN INTRAVILANUL LOCALITATII SI PE ELE


ACTUALMENTE NU SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII.

CONSTRUCTIA PROPUSA SE INSCRIE IN LIMITA EDIFICABILULUI STABILIT PRIN PUG.

3.3. ANALIZA RELIEFULUI.

DIFERENTE DE NIVEL: DIN PUNCT DE VEDERE MORFOLOGIC, TERENUL PREZINTA DECLIVITATI PE


DIRECTIA EST-VEST DE CCA 80 CM SI NORD-SUD SE PREZINTA CA ORIZONTAL
SE RECOMANDA PROIECTAREA FUNDATIILOR CONF.NORMATIV P7-92. CAT SI A PREVEDERILOR GT 035-
2002 PUBLICAT IN BULETINUL CONSTRUCTIILOR NR 13/2002. TERENUL STUDIAT SE SISTEMATIZEAZA
VERTICAL PRIN NIVELAREATERENULUI NATURAL ASTFEL INCAT APELE PLUVIALE SA FIE COLECTATE IN
INCINTA PROPRIE SPRE ZONA DE ACCES LA LOT DIN STR CISMARI. NIVELAREA TERENULUI SE VA FACE
DIN SURPLUSUL DE PAMANT NATURAL CE VA REZULTA DIN SAPATURA GENERALA CE SE VA EFECTUA.
PENTRU SOLUTIA DE FUNDARE. BENEFICIARUL A PREZENTAT STUDIU GEOTEHNIC AFERENT TERENULUI
UNDE SE RECOMANDA H FUNDATIE CONTINUA MIN 90 CM DE LA NIVELUL NATURAL AL TERENULUI
EXCLUSIV STRATUL VEGETAL DE 10 CM.

CAP. 4. RETELE TEHNICO- EDILITARE

4.1. SITUATIA EXISTENTA

PENTRU TERENUL STUDIAT IN PREZENT, PANA LA REALIZAREA LUCRARII SUSMENTIONATE NU SUNT


PREZENTE IN / (PE) TEREN RETELE SUBTERANE.

4.1.1. RETELE DE CANALIZARE – NU EXISTA IN PREZENT RETEA PUBLICA DE CANALIZARE. COLECTAREA


DESEURILOR MENAJERE SI CONSUM SANITAR SE FACE PRIN INTERMEDIUL FOSEI SEPTICE
INDIVIDUALE.

SURSA DE APA – ACTUALMENTE NU EXISTA DAR SUNT POSIBILITATI DE ALIMENTARE DIN STR CISMARI
CU BRANSAMENT.

4.4.2. RETELE DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE - IN IMEDIATA VECINATATE A GARDULUI DIN STR


CISMARI EXISTA LINII LEA MONTATE PE STALPI B.A. EXISTA POSIBILITATI DE A ASIGURA UN NECESAR DE
PUTERE ABSORBITA DE CCA 6 KW.

4.1.4. RETELE DE GAZE – EXISTA RETEA PE STR CISMARI DIN CARE SE VA FACE BRANSARE PENTRU
DOUA FOCURI – ARAGAZ SI CENTRALA TERMICA MURALA DE 30 KW.

4.1.5. RETELE DE TELEFONIE –DA

4.1.5. INCALZIRE CENTRALA – NU

4.2. SITUATIA PROPUSA:

ALIMENTAREA CU APA – CONSTRUCTIA PROPUSA SE RACORDEAZA LA RETEAUA PUBLICA DE APA DIN


STR CISMARI, PENTRU ALIMENTAREA UNUI GRUP SANITAR PE PARTER, BAIE LA MANSARDA, SI NECESAR
MENAJER LA BUCATARIE.
6

4.2.2. IN MOD PROVIZORIU, EVACUAREA APELOR MENAJERE SE FACE IN SISTEMUL DE CANALIZARE


INTERIOR RESPECTIV FOSA SEPTICA VIDANJABILA. APELE PLUVIALE SE VOR SCURGE NATURAL SI VOR
FI ABSORBITE IN STRATUL VEGETAL. DUPA DEZVOLTAREA RETELEI DE APA SI CANAL AFERENTA STRAZII
SE VA RACORDA LA RETEAUA PUBLICA LOCALA.

4.2.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DIN LEA – RETEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
MONOFAZATA. CCA 6 KW.

4.2.4 ALIMENTAREA CU GAZE – CONSTRUCTIA SE VA ALIMENTA CU GAZE PENTRU C.T. SI ARAGAZUL


DIN BUCATARIE PE BAZA UNUI PROIECT DISTINCT INTOCMIT DE O FIRMA AUTORIZATA IN
DOMENIU. CLADIREA SE VA RACORDA DUPA REALIZAREA RETELEI STRADALE.

4.2.5 RACORDAREA TELEFONICA – CONSTRUCTIA SE VA RACORDA LA RETEAUA DE TELEFONIE FIXA.

5.1 RELATIA LOTULUI CU CIRCULATIA PUBLICA

ACCESUL PRINCIPAL IN CURTE SE FACE DIN STR CISMARI PRIN EXECUTAREA UNEI TRAVERSARI A
RIGOLEI STRAZII ALCATUITA DIN BETON ARMAT, SI REALIZATA ASTFEL INCAT SA NU OBTUREZE DEBITUL
DE SCURGERE A APELOR PE STRADA CAT SI REALIZAREA UNUI ACCES AUTO IN INCINTA PRINTR-UN
CAROSABIL INTERIOR DE 3,5 ML LARIME RACORDAT CU STRADA CU RAZE DE CURBURA DE 3 ML.
ACCESUL SE VA FACE PRIN O POARTA CAROSABILA IN DOUA CANATE, CU DESCHIDERE SPRE
INTERIORUL PROPRIETATII, CU LATIMEA DE CCA 2,8 ML. PENTRU PIETONI SE VA REALIZA O ALEE DE 1,2
M LATIME. POARTA PIETONALA VA FI DE 1,1 ML LATIME CU ACCES DIRECT DIN STRADA

5.2. PLANTATII

PE AMPLASAMENT PROPUS NU SUNT PREZENTI COPACI. IN ZONA PROPUSA PENTRU AMPLASAREA


CONSTRUCTIEI.

PETRU A ASIGURA CONFORTUL VIZUAL NECESAR GARDUL DIN STR CISMARI, ACTUALMENTE
EXECUTAT POPULAR VA FI MODERNIZAT.

5.3 MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI REZULTAT ESTE DE 5.16 %, IAR CUT ESTE 0.10 CONFORM
CALCULULUI DIN TABELUL CENTRALIZATOR « INDICATORI SUPRAFETE SI GRAD DE OCUPARE A
TERENULUI « ANEXAT.

AC PARTER = 81.91
AC ETAJ = 83.30 MP
AD TOTAL = 165.21 MP
ST=1585 MP

POT REALIZAT = (SC/ST)*100=5,16 %


CUT REALIZAT =0.10

INDICATORII SUS MENTIONATI SE INSCRIU IN DISPOZITIILE DIN CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS


PENTRU ACEASTA ADRESA.

5.4 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR AFERENTE

REZOLVAREA ARHITECTURALA A CONSTRUCTIEI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE OBTINA EXPRESII


ARHITECTURALE MODERNE, IN CONFORMITATE CU FUNCTIUNEA DE ZONA REZIDENTIALA. CLADIREA
SE VA INTEGRA CU CELELALTE CONSTRUCTII GRIJA SA NU SE REDUCA TIMPII DE INSORIRE LEGALI.

5.5.CIRCULATII, ACCESE AUTO SI PIETONALE , PARCAJE ,GARAJE (IN INCINTA)


7

ACESELE CAROSABILE VOR FI DE 3.5 M LATIME CU POSIBILITATE DE MANEVRA IN ZONA DIN SPATE A
CASEI PENTRU AUTOMOBILUL PROPRIU. INTERVENTIA MASINILOR DE POMPIERI SE VA REALIZA DIN STR
FERARI. CARE ARE UN GABARIT DE CCA 6 ML

5.6. ECHIPAREA EDILITARA

CONSTRUCTIA PROPUSA CU ARIE CONSTRUITA LA SOL DE 83.3, CU DIMENSIUNI IN PLAN DE 9,58X10 M


SE VA RACORDA LA RETEAUA PUBLICA DE CURENT ELECTRIC EXISTENTA PE BAZA UNUI PROIECT
INTOCMIT DE O FIRMA AUTORIZATA IN ACEST DOMENIU. EA VA FI DIMENSIONATA CA PUTERE SI NUMAR
DE CIRCUITE PENTRU A ASIGURA NIVELUL MINIM DE ILUMINAT ARTIFICIAL PREVAZUT IN NORMATIVE
CONF NP 061-02-02.

DE ASEMENEA CONSTRUCTIA SE RACORDEAZA LA RETELELE EXTERIOARE DE APA. CANALIZAREA SE


FACE CU REGIM PRIVAT SI CONTRACT DE VIDANJARE A FOSEI SEPTICE. DUPA REALIZAREA RETELEI
URBANE IN ZONA CLADIREA SE VA BRANSA LA APA SI CANALIZARE.

SE VA RECORDA LA RETEAUA LOCALA DE TELECOMUNICATII SI GAZE

RETELELE ELECTRICA, DE APA MENAJERA SI CANALIZARE CAT SI DE GAZE SI INCALZIRE CU CENTRALA


PROPRIE INTERIOARE VOR FI PROIECTATE SI EXECUTATA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE IN
VIGOARE.

CAP.6 DETALIEREA FUNCTIONALA, STRUCTURALA SI ESTETICA A CLADIRII

CERINTE PRIVIND PROIECTAREA CLADIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL SIGURANTEI IN


EXPLOATARE - NP 068-02 APROBAT PRIN ORDINUL MLPTL NR 1576 2 IUL 2002 CAT SI NP 057-02

CATEGORIA DE IMPORTANTA SUB ASPECT GLOBAL ESTE “D” – IMPORTANTA REDUSA, IAR CLASA DE
IMPORTANTA VA FI PRECIZATA PRIN PROIECTUL STRUCTURII DE REZISTENTA IN FAZELE URMATOARE.

CONSTRUCTIA ARE REGIM DE INALTIME P+M, CU INALTIMEA LA STREASINA DE +4.6 M SI LA COAMA DE


+9.51 m AMBELE MASURATE DE LA COTA ±0.00 SITUATA LA +45 CM DE LA CTS,

ACESUL CAROSABIL SE FACE PRINTR-O ALEE DE INCINTA CU PROFIL DE 3.5 ML CU O BANDA DE


CIRCULATIE SI CU ACCES IN INCINTA.

CONSTRUCTIA ESTE ALCATUITA MONOBLOC .

CLADIREA VA RESPECTA IN FAZA DDE - STRUCTURA, FUNCTIONALITATEA SI FINISAJELE, CARE SA


ASIGURE SIGURANTA IN EXPLOATARE CONF. P130/98 SI RESPECTIV URMARIRE CURENTA:
RESPECTIV :
-PANTE LINE
-PARDOSELI DIN PARCHET CLASIC DE 22 MM VOPSIT CU LAC IGNIFUG, LIPIT CU MASTIC BITUMINOS SAU
ADEZIVI SPECIALI PE O SAPA DE NIVELARE ( AUTONIVELANTA), GRESIE CERAMICA PE CULOARE CE
DESERVESC CIRCULATIILE CAT SI GRUPURILE SANITARE. CU COEFICIENT DE ALUNECARE DE MAX 0,4.
-TAMPLARIE TERMOPAN LA FERESTRE SI USI EXTERIOARE NOI MONTATE IN RAMA DE ALUMINIU VOPSIT
ALB SAU DIN PVC REZISTENT LA FOC ARMAT CU PROFILE METALICE. TAMPLARIA EXTERIOARA ALEASA
VA AVEA 3 COMPARTIMENTE DE AER LA RAMA TOCURILOR.
- USILE INTERIOARE CAT SI CELE DE ACCES PRINCIPAL VOR FI DIN LEMN NATURAL FINISAT STEJAR PRIN
FURNIRUIRE SI LACUIT MAT. USILE VOR FI PLINE PENTRU A NU PERMITE ACCIDENTAREA COPIILOR IN
TIMPUL JOCULUI LIBER. ACESTEA VOR FI DE BUNA CALITATE AVAND IN VEDERE SOLICITARILE LA CARE
VOR FI SUPUSE. TOATE USILE DE ACCES VOR FI DOTATE CU DISPOZITIVE DE INCHIDERE TIP YALA.

-SEPARAREA CIRCULATIEI AUTO DE CEA CAROSABILA – IN PLANUL DE SITUATIE A FOST PREVAZUT UN


TROTUAR DE GARDA DE 80 CM LATIME CU ACCES DIRECT DE LA POARTA PRINCIPALA. LA NIVELUL
PARTERULUI FERESTRELE SI USILE EXTERIOARE SE VOR DESCHIDE SPRE INTERIORUL CLADIRII
8

PENTRU A PREINTAMPINA EVENTUALE ACCIDENTE PRIN LOVIRE DE FOAIA DE CERCEVEA SAU USA IN
TIMPUL CIRCULATIEI PIETONALE.

-DE JUR IMPREJURUL CLADIRII EXISTA UN TROTUAR DE GARDA DE 80 CM LATIME CARE ASIGURA SI
CIRCULATIA PENTRU INTRETINERE SI CURATENIE A FATADELOR SI FERESTRELOR. ACESTA ARE PANTE
IN PROFIL TRANSVERSAL DE MAX 2% SI LONGITUDINAL DE MAX 5%.

SCARI CU TREPTE DIMENSIONATE STAS PENTRU SCARI NORMALE – CONTRATREPTE DE MAX 15-17,5
CM SI TREPTE DE 26-30 CM LA CELE EXTERIOARE.TREPTELE VOR FI ECHIPATE CU APARATOARE DE
MUCHIE SI FARA NAS CARE SA PERMITA AGATAREA PICIORULUI. SCARILE SE VOR FINISA CU GRESIE
PORTELANATA DE 30X30 SAU PLACAJ DE MARMURA DE 3 CM GROSIME.

DE ASEMENEA S-AU PREVAZUT LATIMI GABARITICE PENTRU AUTO

- PRAGURILE LA USILE DE ACCES VOR FI DE MAX 2, 5 CM PENTRU A IMPIEDICA PATRUNDEREA APEI IN


CLADIRE. ZONA DE SEDERE DIN FATA USILOR (PODESTE ACCESE) PRINCIPALE DE ACCES VOR FI DE
0,9X1,2 M. INSTALATIA ELECTRICA VA TINE SEAMA DE SPECIFICUL FUNCTIONAL SI VA FI PROIECTATA IN
CONFORMITATE CU NP 057-2002.

6.1 FUNCTIUNI

INDEPLININD ROLUL DE LOCUINTA, PARTIUL ALES A URMARIT SA FIE CAT MAI ECONOMIC DIN PUNCT DE
VEDERE AL PIERDERILOR DE CALDURA, AVAND FORMA GENERALA IN PLAN DREPTUNGHI.
LOCUINTA ESTE UNIFAMILIALA CU SUPRAFATA LOCUIBILA ALCATUITA DINTR-UN LIVING SI TREI
DORMITOARE., BUCATARIE, BAIE, GRUP SANITAR, SI O CAMERA BIROU.
CONSTRUCTIA ARE UN ACCES PRINCIPAL SI UNUL SECUNDAR SPRE SPATELE CURTII PRINTR-O TERASA.

6.2 STRUCTURA

CONSTRUCTIA ESTE REALIZATA DIN O STRUCTURA DIN ZIDARIE BCA DE 30 CM PE EXTERIOR PLACATA
CU TENCUIALA TERMOIZOLANTA TIP BAUMIT CU 5 CM POLISTIREN. PLANSEE DIN BETON ARMAT SI
SAMBURI SI CENTURI DIN B.A, FUNDATII CONTINUI+CUZINET.
LA PUNTILE TERIMCE DIN DREPTUL CENTURILOR SE VA FOLOSI TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN DE
MIN 5 CM GROSIME ANCORAT IN COFRAJ.SI PRINS CU AGRAFE DE ARMATURA DIN CENTURI.
- LA ALCATUIREA PERETILOR DIN B.C.A SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE TEHNICE DE EXECUTIE DIN
NORMATIVUL P104-1995
STRUCTURA VA FI REALIZATA CONFORM CALCULELOR DE ASIGURARE A STABILITATII SI SIGURANTEI IN
EXPLOATARE.,
PE EXTERIOR SE VA APLICA O TENCUIALA TIP BAUMIT PE SUPORT DIN PLASA DE FIBRA DE STICLA SAU
RABIT. - LA EXCUTAREA TENCUIELILOR UMEDE SE VOR RESPECTA PREVEDERILE NORMATIVULUI C18-83
SI NE 0001-96, PRIVIND EXECUTAREA TENCUIELILOR UMEDE.LA INTERIOR PERETII SE VOR FINISA CU
TENCUIALA USCATA TIP RIGIPS MONTATE PE PLATELAJ DIN TABLA ZINCATA FOLOSITE IN MOD CURENT
LA SISTEMELE TIP KNAUF SAU RIGIPS IN ZONELE DE PERETI DE COMPARTIMENTARE USOARA SI
CORECTII LA PLAFOANE.
FUNDATIILE SUNT CONTINUI INCHISE LA PARTEA SUPERIOARA CU CUZINETI SI PLACA DIN BETON ARMAT
CU COTA SUPERIOARA LA CCA40 CM DEASUPRA SOLULUI. PE CONTURUL EXTERIOR INAINTE DE
PORNIREA ZIDARIEI SE VA ASIGURA O IZOLATIE DE 2C+3B PESTE CARE SE POATE INCEPE ZIDARIA
PROPRIU ZISA

PENTRU A ASIGURA CONFORTUL TERMIC SUB PLACA DE LA COTA 0.00 SE VA POZA UN STRAT DE
POLISTIREN DE 5 CM

ATAT STRUCTURA CAT SI ACOPERISUL CU SARPANTA DIN LEMN ECARISAT CU UMIDITATE DE MAX 16%
CU INADIRI PRIN CHERTARE, RIGIDIZARI CU CUIE SI SCOABE. CAPRIORII VOR FI DE 7,5X15 CM, POPII DE
10X10CM, PENELE DE 10X10 CM, COSOROABELE SI TALPILE DE 10X10 CM – LEGATE DE STRUCTURA CU
PLATBANDE DE 4X30 ZINCATA LA PAS DE 0,7 M, CLESTII (MOAZE) VOR FI DE SECTIUNE 2,8X15 CM,
CONTRAFISE DE 7,5X10 CM. AVAND IN VEDERE DESCHIDEREA MARE A A CONSTRUCTIEI ACEASTA SE VA
REALIZA CU SARPANTE CLASICA CU POPI CENTRALI SI INTERMEDIARI SARPANTA AVAND 2 APE CU
9

PANTE DE 23 GRADE SI SCURGEREA APELOR PRIN INTERMEDIUL JGHIABURILOR SI BURLANELOR IN


INCINTA PROPRIE. PENTRU A ASIGURA O FLUENTA A UTILIZARII INTREAGUL POD SE VA IZOLA CU
TERMOIZOLATIE DIN VATA MINERALA CU GROSIME DE 10 CM INTRE CAPRIORI, MONTATA CONFORM
CAIETELOR DE MONTAJ DE LA LINDAB, CARE FURNIZEAZA TIGLA PROFILATA.

STRUCTURAL, CONSTRUCTIA , ATAT SUPRASTRUCTURA CAT SI INFRASTRUCTURA SE INCADREAZA


DIN PUNCT DE VEDERE AL NORMARII IN CELE DESCRISE PRIN MEMORIUL DE REZISTENTA.DE
ASEMENEA IN MEMORIUL DE REZISTENTA AU FOST PREVAZUTE SI FAZELE DETERMINANTE DE
EXECUTIE.

6.3 ALCATUIRE GENERALA DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL

CLADIREA CU INALTIMEA LA ATIC DE 4.6 M FATA DE COTA ± 0,00


FORMA VOLUMETRICA SIMPLA, PLAN IN FORMA DREPTUNGHIULARA CU PIERDERI TERMICE CAT MAI
MICI, CU ACCESE GENERALE DIN INCINTA PENTRU CIRCULATIE PIETONALA SI AUTO SEPARATE. SOCLU
DE 45 CM HIDROIZOLAT RIGID CU M100-CIMENT +RABIT ANCORATSAU TENCUIALA RIGIDA CU APASTOP.

TROTUARUL DE PROTECTIE DE 0,8 M LATIME. PE PAT DE NISIP. IN ZONELE ACCESELOR AUTO IN LOCUL
TROTUARULUI DE GARDA SE VA ORGANIZA PLATFORMA NIVELATA FIN CU PANTE SPRE EXTERIOR DE
MAX 2.5%. DIN DALE DECORATIVE CU AUTOANCORARE MONTATE PE PAT DE NISIP DE CONSTRUCTII.
SISTEMUL DE SCURGERE A APELOR SE FACE PE EXTERIOR PRIN BURLANE SI JGHEABURI
COLECTOARE CE VOR FI REPARTIZATE MIN 1 BURLAN FI 115 LA 100MP DE ACOPERIS.

SCURGEREA APELOR SE FACE SPRE ALEILE PRINCIPALA PERIMETRALE SPRE ZONELE CAROSABILE
SPRE A FI CONDUSE LA SISTEMUL GENERAL DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE AL INTREGII INCINTE.

IN DREPTUL INTRARILOR SE VOR PUNE COPERTINE SAU PARASOLARE .

ZIDARIA DE BOLTARI DE BCA VA AVEA ROSTURILE BINE UMPLUTE CU MORTAR ATAT PE VERTICALA CAT SI
PE ORIZONTALA ASTFEL INCAT SA ASIGURE REZISTENTELE LA FOC NECESARE. LA EXTERIOR VA VI
APLICATA O TENCUIALA M50 T SI FINISATA CU TENCUIALA BAUMIT .

FERESTRELE SUNT DIN PVC CU RUPERE TERMICA, SI GEAMURI TERMOPAN .

ACOPERISUL ESTE DIN SARPANTA DE LEMN IGNIFUGAT CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE,


C58/96, IAR INVELITOAREA ESTE DIN TIGLA TIP LINDAB MONTATA PE ASTEREALA SI RIGLE CONFORM
CAIETULUI DE SARCINI AL SISTEMULUI LINDAB.

FINISAJELE INTERIOARE SUNT: ZUGRAVELI CULORI APA, VOPSITORII CU VINAROM, ACRILATI, PLACAJE
CERAMICE. ACESTEA VOR FI FINISATE MAT CU ASPECT NETED FARA RUGOZITATI PRECUM CALCIO
VECHIO PENTRU A NU PERMITE ZGARIEREA PERSOANELOR. PINA LA INALTIMEA DE 2.1 PERETII DIN
GRUPURILE SANITARE SE VOR FINISA CU FAIANTA DE 20X30 CM.
FINISAJELE IN ZONELE CU UMIDITATE MICA SE VOR EXECUTA PE SUPORT DIN GLET DE IPSOS.
MATERIALELE FOLOSITE SUNT AGREMENTATE IN ROMANIA SI RESPECTA CERINTELE PRIVIND EXIGENTA
B DE SIGURANTA IN EXPLOATARE.
FINISAJELE EXTERIOARE SUNT APLICATE PE TENCUIALA DIN SPRIT,GRUND STRAT VIZIBIL IN TINCI, PRAF
DE PIATRA DECO TIP BAUMIT , MOZAIC BAUMIT LA SOCLU SI TINCIURI FINE CU VOPSITORII CULORI
DUFA, ROMCOLORIT, VINAROM, LA ANCADRAMENTE PENTRU FERESTRE SI USI EXTERIOARE.

CAP. 7 PERFORMANTE DE SIGURANTA LA FOC``

CONSTRUCTIA SE INCADREAZA LA GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III. CONFORM PREVEDERILOR


NORMATIVULUI P 118/1999

PENTRU SIGURANTA SE VOR LUA TOTUSI URMATOARELE MASURI :


10

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIIOR ESTE "D'' – IMPORTANTA REDUSA, CLASA DE


IMPORTANTA VA FI PRECIZATA PRIN PROIECTUL DE STRUCTURII DE REZISTENTA.

CONSTRUCTIA SE BRANSEAZA LA RETELELE PUBLICE DE CURENT APA, ELECTRCITATE, GAZE SI


TELEFON.
INCALZIREA CU MINICENTRALA MURALA PROPRIE, AMPLASATA IN BUCATARIE .
ARDERE SUB PRESIUNE PE GAZE, P MAX =0,3MW ,PENTRU INCALZIREA SPATIILOR SI PENTRU
PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE.

MINICENTRALA ESTE DE TIP "CU ARDERE FORTATA'' SI NU NECESITA COS DE FUM SI GRILA DE
VENTILATIE PRACTICATA IN PERETE. BUCATARIA ARE UN VOLUM MAI MARE DE 15 MC SI ESTE ECHIPATA
CU FEREASTRA MOBILA CU SUPRAFATA DE 0.856 MP (0,7X1.2 M).ASIGURAND 0.05MP DE FEREASTRA LA
FIECARE 1 MC VOLUM DE AER CA SUPRAFATA DE DETENTA IN CAZ DE EXPLOZIE CONF ART 2.5.36 / P
118/99. SISTEMUL DE INCALZIRE SE PROIECTEAZA GRAVIMETRIC CU FLUID-AGENT APA CALDA LA 95
GRADE MAX SI RADIATOARE DIN TABLA DE OTEL DISPUSE IN DREPTUL FERESTRELOR.

REGULATORUL DE GAZ SI CONTOARUL SE VA AMPLASA POTRIVIT NORMELOR DE EXECUTIE SI


PROIECTARE PREVAZUTE IN NORMATIVUL <I 13>.

CENTRALA SE ECHIPEAZA CU UN 1 BUC STINGATOR CU DIOXID DE CARBON SAU SPUMA LA FIECARE 100
MP ARIE DE CENTRALA TERMICA . CONF NORMATIV I13 ART 9.73

1. DESCRIERE GENERALA

CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CAPITOLUL4.2 DIN NORMATIVUL P118.99`RESPECTIV CONSTRUCTIE


CIVILA CU FUNCTIUNEA DE CLADIRE DE LOCUIT, IN APROPIEREA CONSTRUCTIEI PROPUSE NU SE AFLA
ALTE CLADIRI CU PERICOL MARE DE INCENDIU SAU EXPLOZIE CONFORM ART 4.2.92 NP P118/99.

TOATE SPATIILE DE LA PARTER SI ETAJ SUNT VENTILATE DIRECT PRIN FERESTRE, INCLUSIV HOLURILE
SI CASA SCARII

STRUCTURA FUNCTIONALA : STRUCTURA FUNCTIONALA ESTE TIPICA DE ORGANIZARE A UNEI LOCUINTE


INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME SUPRAETAJAT P+M, RESPECTIV FUNCTIUNI DE ZI PE PARTER SI IN
LEGATURA DIRECTA CU CURTEA IAR LA ETAJ ZONA DE ODIHNA SI DORMIT

NUMARUL DE PERSOANE PREVAZUT A LOCUI IN CLADIRE ESTE 5.

DOTARE PSI : 1 STINGATOR IN CENTRALA TERMICA IN VECINATATEA ACCESEULUI STINGATORUL VA FI


PORTABIL CU DIOXID DE CARBON, CU SPUMA AEROMECANICA.
SUNT INDEPLINITE CONDITIILE MINIME PENTRU INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN GRADUL II REZISTENTA
LA FOC, CORESPUNZATOR ELEMENTULUI CU CEA MAI SLABA COMPORTARE CONFORM TAB 2.1.9 P118/99

CAPACITATEA DE EVACUARE A UNUI FLUX INTR-O CLADIRE LOCUINTA, CONF PCT 4.2.106 NUMARUL DE
PERSOANE CE ALCATUIESC UN FLUX ESTE DE 90.

IN CONFORMITATE CU ART2.1.4 CONSTRUCTIA PROPUSA , AVAND IN VEDERE CA NU PREVEDE INCAPERI


CU ALTE DESTINATII LOCUINTA UNIFAMILIALA NU SE INCADREAZA IN CATEGORII DE PERICOL DE
INCENDIU CI SE CLASIFICA PE RISCURI DE INCENDIU CONF 2.1.2 CAP 2 DIN P118/90

PENTRU EVACUAREA PERSOANELOR ESTE SUFICIENT UN FLUX


CALEA DE EVACUARE SE DIMENSIONATA PENTRU 1 FLUX LA FIECARE IESIRE (0,8M DESCHIDERE MINIMA
LA USILE DE ACCES). LATIMEA CORIDOARELOR DE CIRCULATIE ESTE DE MIN 1,2 M (ECHIVALENTUL A
DOUA FLUXURI)

ECHIPAREA CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR, HIDRANTI, SPRINCLERE, DRENCERE, ETC

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE NORMATIVULUI I9/94 CONSTRUCTIA CU SUPRAFATA SUB 600 MP NU


ESTE NECESARA INSTALATIE INTERIOARA DE STINS INCENDII.
11

INTERVENTIA DIN EXTERIOR LA STINGEREA UNUI EVENTUAL INCENDIU SE ASIGURA DE LA SURSELE


NATURALE INVECINATE.

IMOBILUL VA FI DOTAT CU MIJLOACE TEHNICE DE PRIMA INTERVENTIE RESPECTIV STINGATOR CU


SPUMA, IN ZONA CENTRALEI TERMICE.

MASURILE CONSTRUCTIVE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA AMPLASAREA SI PE TRASEELE


INSTALATIILOR UTILITARE ( INCALZIRE, ELECTRICE, VENTILATIE)

INSTALATIILE SE VOR PROIECTA RECEPTIONA SI EXPLOATA CONFORM I9, I7,I6.,I5,I13 ETC


CONF PCT 6.2.14 NU SE ADMITE TRECEREA PRIN DEPOZITE SAU INCAPERI DE DEPOZITARE A
CONDUCTELOR DE FLUIDE COMBUSTIBILE, A CELOR DE INCALZIRE, SI ALE CELOR ELECTRICE
AFERENTE ALTOR CONSUMATORI.

INSTALATII DE INCALZIRE

INCALZIREA SE VA FACE PRIN CORPURI RADIANTE CONFORM PROIECTULUI DE INCALZIRE CU


MINICENTRALA PROPRIE CU AGENT TERMIC APA CU TEMP <95 GRADE SI SURSA DE ENERGIE GAZUL DIN
RETEAUA DISTRIGAZ. CENTRALA VA FI DE TIP CU ARDERE PRIN SUPRAPRESIUNE
PRIZA DE AER LA EXTERIOR ESTE DE TIP VENTUZA. PUTEREA MAX ADMISIBILA A CENTRALEI VA FI DE
30KW. TEMPERATURILE DE CALCUL PE INCAPERI VOR FI CELE STANDARD PENTRU FUNCTIUNILE DE
LOCUIRE SPECIFICATE IN PLANURILE DE ARHITECTURA

INCALZIREA SPATIILOR SE VA FACE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE PRIVIND TEMPERATURILE


MINIME CE TREBUIESC ASIGURATE PE FIECARE FUNCTIUNE IN PARTE. EA VA FI ASIGURATA PRIN
UTILIZAREA CORESPUNZATOARE CORPURILOR STATICE DE INCALZIRE PRIN RADIATIE. LA
MINICENTRALA TERMICA SE VA ASIGURA VENTILAREA SPATIULUI CU GEAM CU OCHI MOBIL PENTRU
EVITAREA ISBUCNIRII DE INCENDII SAU INTOXICARI CU GAZE NEARSE. CENTRALA TERMICA VA AVEA O
PUTERE INSTALATA DE MAX 30 KW AVAND IN VEDERE CA SPATIUL DESTINAT ACESTEIA NU ARE 18 MC
VOLUM INTERIOR.

INSTALATII ELECTRICE

INSTALATIILE ELECTRICE PREVAZUTE SUNT CELE CORESPUNZATOARE NORMELOR SI NORMATIVELOR


IN VIGOARE PENTRU LOCUINTE CU DESTINATIILE SPATIILOR INDICATE IN PROIECT.

DOCUMENTATIA TEHNICO ECONOMICA VA CUPRINDE


1. INSTALATIA DE ILUMINAT SI PRIZE
2. INSTALATIA DE PARATRASNET
3. INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA ELECTROCUTARII

INSTALATIILE ELECTRICE VOR FI SPECIFICE PENTRU PRINCIPALELE FUNCTIUNI DIN CLADIRE SI VOR
CORESPUNDE DIN PUNCT DE VEDERE AL GRADULUI DE PROTECTIE AL APARATAJULUI SI MATERIALELOR
TIPULUI DE MEDIU DIN FIECARE INCAPERE IN PARTE . CONSTRUCTILE FIIND DIN LEMN TOATE
CIRCUITELE VOR FI IN TUBURI DE PROTECTIE SI VOR FI MONTATE APARENT PE STRUCTURA DE LENN LA
DISTANTELE PREVAZUTE IN NORMATIVE ATAT FATA DE ALTE CIRCUITE DE INSTALATII CAT SI FATA DE
STRUCTURA.
CONSTRUCTIA AVEA INSTALATIE DE PARATRASNET REALIZATA IN SISTEM DE CAPTARE SI COBORARI
APARENTE PE FATADA, CORESPUNZATOR GRADULUI DE PERICOL LA FOC AL CLADIRII CONFORM
NORMATIVULUI I-20/95
INSTALATIILE ELECTRICE INTERIOARE VOR FI PROIECTATE SI REALIZATE CONFORM NI 7/98. TOATE
CIRCUITELE DE ILUMINAT SI PRIZE VOR FI PROTEJATE IN TABLOURLE DE DISTRIBUTIE CU RELEE CU
DECLANSARE AUTOMATA LA DEFECT ( PACD)
MATERIALELE SI ECHIPAMENTUL ELECTRIC VA FI DE TIPUL AGREMENTAT TEHNIC, PENTRU GRADUL
DE PROTECTIE DICTAT DE MEDIUL SI CONDITIILE FIECAREI INCAPERI IN PARTE.
12

ILUMINATUL EXTERIOR SE VA FACE PE FATADE CU APLICE CU LAMPI CU HALOGENURI SAU VAPORI


DE MERCUR IN ZONA INTRARILOR.

INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA ELECTROCUTARII SE VA FACE PRIN LEGAREA LA SISTEMELE DE


PROTECTIE NORMATE ( CONDUCTOR DE NUL DE PROTECTIE, CONDUCTOR DE LEGARE LA PAMANT) A
TUTUROR PARTILOR METALICE ALE APARATELOR, TABLOURILOR, ECHIPAMENTELOR SI MOTOARELOR
ELECTRICE, PRIN CONDUCTORI SPECIAL PREVAZUTI IN ACEST SCOP
SI CARE VOR FI INDICATI IN PLANURI SI SCHEME. PRIZA DE PAMANT VA FI NATURALA, REALIZATA PRIN
FIERUL INFRASTRUCTURII
SI VA FI COMPLETATA DUPA CAZ IN URMA MASURATORILOR , CU PRIZE ARTIFICIALE REALIZATE DIN
PLATBANDE SI TARUSI DI TEAVA DE OTEL ZINCAT.( EX. LA STALPII DE ILUMINAT EXTERIOR)

IN CONDITIILE IN CARE GRADUL DE PERICOL DE INCENDIU VA FI MODIFICAT FATA DE PREVEDERILE


PROIECTULUI, DOCUMENTATIA TEHNICO ECONOMICA PENTRU INSTALATII ELECTRICE ISI PIERDE
VALABILITATEA, PROIECTANTUL DECLINANDU-SI ORICE RASPUNDERE.

CAI DE ACCES INTERIOARE SI EXTERIOARE IN CAZ DE INCENDIU

ACCESUL AUTOVEHICOLELOE DE INTERVENTIE SE REALIZEAZA DIN STRADA PRINCIPALA – STR CISMARI

PLANUL DE AUTOAPARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR.

ORGANIZAREA SI REALIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SE VA FACE DE CATRE BENEFICIARUL


INVESTITIEI POTRIVIT LEGISLATIEI IN VIGOARE.: L212/1997; ORDONANTA 60/28.08/1997.; ORD MI 775/98,
DISPOZITIILE GENERALE PSI NR 005-2001.

PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN ORDINUL


MLPAT NR 20N/11.07.1994-NORMATIVUL C300.

CAP. 8. PERFORMANTE SANITARE

 LA DIMENSIONAREA CONSTRUCTIEI SE VA AVEA IN VEDERE ASIGURAREA UNUI VOLUM DE AER DE


0,5-1 VOL/ORA PRIMENIREA AERULUI INTERIOR. USILE INTERIOARE VOR AVEA UN SPATIU LIBER SUB
FOI PINA LA PARDOSEALA FINITA DE 1 CM PENTRU A ASIGURA CIRCULATIA NATURALA A AERULUI
FARA A SE PRODUCE CURENTI DE AER.

 FERESTRELE SUNT DOTATE CU OCHIURI MOBILE, BATANTE PENTRU A PRIMENI AERUL DIN
INCAPERE DE 1 VOL PE ORA. SI SA ASIGURE UN ILUMINAT NATURAL IN RAPORT DE 1/6-1/8 DIN ARIA
PARDOSELILOR
 OCHIURILE FERESTRELOR VOR AVEA DESCHIDERE INTERIOARA SI BATANTA PENTRU A NU PRODUCE
ACCIDENTE LA CIRCULATIA PIETONALA DE PE TROTUARUL DE GARDA AL SCOLII.

 NIVELUL ACUSTIC ECHIVALENT CONTINUU (Leq) MASURAT IN INTERIORUL CAMERELOR DE LOCUIT


VA FI DE 35Db SI CURBA DE ZGOMOT 30, NIVELE STABILITE PE BAZA DE TABELE CONFORM
NORMATIVELOR IN VIGOARE. DISTANTA INTRE FRONTURILE VECINE LA STRADA (PROSPECTUL MIN
12 ML), CONDITIE REALIZATA URBANISTIC PRIN IMPUNEREA ALINIAMENTULUI CU CELELALTE CLADIRI

 ELEMENTELE DE MOBILIER CAT SI DE CONSTRUCTII SE VOR CURATA LA INTERVALELE PREVAZUTE


IN OMS NR 536/23 IUN 97 ART 52
 INALTIMILE LIBERE SI MARIMEA SPATIILOR SE INCADREAZA IN NORMELE IMPUSE DE LEGEA
LOCUINTEI COROBORATA CU PRESCRIPTIILE SANITARE IN VIGOARE.
13

PROIECT NR.: 1-2005


TITLUL LUCRARII:
LOCUINTA DE VACANTA P+M
STR CISMARI FN., NR CADASTRAL
PROV. 597/1.
VALENII DE MUNTE
JUD PRAHOVA
FAZA PROIECT: PAC.
PROIECTANT : SC CONEX TRUST SRL
BENEFICIAR : CALNEGRU VALENTIN

FISA TEHNICA APARARE CIVILA

MEMORIU DE SPECIALITATE PENTRU APARAREA CIVILA


14

IN CONFORMITATE CU ORDINUL MAPN NR 46/21-06/1997 SI DECIZIA 177/22 NOV/1999 PRIVIND


NORMELOR TEHNICE DE PROIECTARE SI ECECUTIE A ADAPOSTURIOR DE PROTECTIE CIVILA. IN
CADRUL CONSTRUCTIILOR NOI.

IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART.33 DIN LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 - Legea protectiei
civile, CONSTRUCTIILE NOI INDIFERENT DE BENEFICIAR SI FORMA DE PROPIETATE VOR FI DOTATE CU
ADAPOSTURI DE PROTECTIE CIVILA.

MASURI REFERITOARE LA EXIGENTELE CE TREBUIESC INDEPLINITE PRIVIND APARAREA CIVILA.


IN TEMEIUL ART 33 SI 34 DIN LEGEA 106/96

“Art. 34. - Proiectarea, construirea si amenajarea punctelor de comanda si a adaposturilor de protectie civila se
realizeaza pe baza normelor si instructiunilor tehnice, aprobate de seful protectiei civile,tinand seama de importanta
localitatilor,a institutiilor
publice si a agentilor economici.
Art. 35. - In timp de pace, adaposturile de protectie civila-se pot da in folosinta pentru alte nevoi, cu avizul
Comandamentului protectiei civile, inspectoratelor de protectie civila judetene, al municipiului Bucuresti si ale
sectoarelor acestuia, dupa caz, cu obligatia de a fi mentinute in permanenta stare de functonare si a le elibera, in
caz de nevoie, in maximum 24 de ore.
Adaposturile amenajate ca puncte de comanda nu pot primi alta destinatie. “

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

LA DIMENSIONAREA ADAPOSTULUI S-A LUAT IN CALCUL UN NUMAR DE 5 PERSOANE LUAND IN


CONSIDERARE CCA 1MP DE PERSOANA. PERETII SI PLANSEELE DE SUB SI PESTE ADAPOST VOR FI
CALCULATE A REZISTA LA EXPLOZII SI IMPACT.

ACCESELE IN ADAPOST, SAS, SUNT DE 80X180 CU PRAGURI DE 15CM.

PARDOSELI DIN CIMENT ROLAT. PERETI SI PLAFOANE NEFINISATE.

LA ADAPOST SE VOR FOLOSI URMATOARELE USI SI OBLOANE

UME2 LA INTRARTEA IN ADAPOST – 80X180 TABLIE 900X1900MM


UE1 LA INTRE SAS SI ADAPOST – 80X180 TABLIE 896X1896MM
(CALCULATE SA REZISTE LA O SARCINA DIRECTA DE 1,5 P SI O SARCINA INVERSA DE 1/5 P)
OME 2 LA IESIREA DE SALVARE SI ADAPOST 70X70 CU TABLIE DE 800X800MM

TRECERILE TRASEELOR DE INSTALATII PRIN PERETI SI PLANSEUL EXTERIOR SE VOR FACE ETANS PRIN
INTERMEDIUL MANSOANELOR DE PLUMB PT.APA CALDA, SUDURA INREE MANSON SI TEAVA DE APA
RECE SI MATARE CU MASTIC LA CABLUL ELECTRIC.

SCARA DE ACCES ESTE CU PAS NORMAL DE 29X17.5CM.

ADAPOSTUL ESTE PREVAZUT CU O GALERIE DE SIGURANTA (IESIRE DE SIGURANTA CU SECTIUNEA


INTERIOARA DE 100X100 CM CE SE FINALIZEAZA INTR-UN CAMIN DE IERIRE COMUN CU CAPTATORUL
PRIZA DE AER A VENTILATORULUI. GALERIA VA FI ECHIPATA CU OBLOANE STANDARD DE 70X70CM.
LUNGIMEA GALERIEI DE EVACUARE = 1/3 DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI RESPECTIV H CONSTRUCTIE=
4,3 M/3=1.43 – ROTUND=1.5ML ; PENTRU MASURI CONSTRUCTIVE LUNGIMEA GALERIEI INCLUSIV
CAMINUL DE IESIRE ESTE DE 4 ML
LA EXTERIOR PERETII DIN B.A SE VOR PROTEJA CU HIDROIZOLATIE VERTICALA SI PROTECTIA
HIDROIZOLATIEI DIN CARAMIDA DE 7,5CM.

INTR-O CLADIRE INDEPENDENTA, SUBTERANA AMPLASATA CONFORM PLANULI DE SITUATIE LA 4 M DE


CLADIREA DE BAZA (LOCUINTA) SE ORGANIZEAZA ADAPOSTUL DE APARARE CIVILA.
SUBSOL LA ADINCIMEA DE –2.65 M CU ARIE UTILA DE 11.20 MP ARIE UTILA, ALCATUIT DINTR-UN SAS DE
SCARA IN DOUA RAMPE IN L CU INTRARE DIN CURTE, ACCES SICANAT IN ADAPOST.
15

DAT FIIND NUMARUL MIC DE PERSOANE (5) SE ADMITE ABSENTA UNUI GRUP SANITAR SPECIAL..

STRUCTURA DE REZISTENTA

STRUCTURA DE REZISTENTA SETE ALCATUITA DIN PERETI DE B.A DE 40 CM GROSIME SI PLANSEE DE 20


CM GROSIME.
CALCULATA LA O SARCINA P = 5TF/MP
LA PROIECTAREA ADAPOSTULUI SE IAU IN CALCUL INCARCARILE LATERALE ALE PAMANTULUI
GREUTATEA PROPRIE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE
INCARCAREA PROVENITA DIN SUPRAPRESIUNE (P)
LA DIMENSIONARE S-AU LUAT IN CALCUL REPARTITIILE PE ELEMENTE DE CONSTRUCTII
CONF.TABELULUI NR 2 DIN P102/78.

INSTALATII - SPECIALE

INSTALATIE DE VENTILATIE

SPATIUL VA FI DOTAT CU INSTALATIE DE FILTROVENTILATIE PURIFICARE A AERULUI CU REGIM DUBLU


FILTROVENTILARE SI VENTILATIE MECANICA.

INSTALATIA DE VENTILARE SE DIMENSIONEAZA PENTRU A ASIGURA 5-7MC AER /H IN REGIM DE LUCRU


NORMAL MECANIC SI 2MC/H AER IN REGIM DE FILTROVENTILARE.

INSTALATIA ESTE ALCATUITA DEIN URMATOARELE PARTI COMPONENTE:

1 PRIZA DE AER CU DOUA COTURI SI PLASA DE SARMA LA GURA DE ASPIRATIE Ø 156mmx4mm


2 VANA ANTISUFLU
2’ LEGATURA INTRE VANA SI FILTRU DE LA POZITIA 3 DIN TEAVA OTEL ETANSA Ø 156mmx4mm
3 FILTRU RETINATOR DE PRAF TIP PPF-49 (CAPACITATE CCA 1000MC/ORA AER FILTRAT)
4 VENTILATOR ELECTROMANUAL VS-00 – DE 0,6KW/2850ROT/MIN.;220/380V PUTERE NOMINALA.
5 DEBITMETRU
6 FILTRU RETINATOR DE SUBSTANTE TOXICE, RADIOACTIVE DE LUPTA SI DE AGENTI PATOGENI – 3 BUC.

CU GURA DE CAPTARE SI IESIREA AERULUI FILTRAT DE Ø 100MM, SI CAPACITATE PE BUCATA DE
75MC/ORA
CUPLATE PE VERTICALA CU CANALE DE TABLA Ø 100MM.
7 CANALE DE DISTRIBUTIE A AERULUI IN INCAPERI
8 SUPAPA ERMETICA DUBLA Ø 150MM MONTATE LA 1,8M DE LA PARDOSEALA IN AXUL LOR.
9 MICROMANOMETRU DIFERENTIAL CU CONDUCTA DE 3/8” CU ROBINET DE INCHIDERE.
10 SUPAPE DE SUPRAPRESIUNE – 3 BUC

INSTALATII ELECTRICE

INSTALATIA ELECTRICA VA ASIGURA ILUMINATUL CAMERELOR ADAPOSTULUI SI ALIMENTAREA


ELECTROMOTORULUI
VENTILATORULU. ALIMENTAREA SE FACE DE LA TABLOUL GENERAL DE DISTRIBUTIE SI INAINTE DE
INTRERUPATORUL GENERAL.
EA ESTE PROIECTATA PENTRU INCAPERI UMEDE , TABLOUL ELECTRIC ESTE AMPLASAT LANGA
VENTILATOR SI ALIMENTEAZA NUMAI ILUMINATUL ADAPOSTULUI SI FORTA VENTILATORULUI. IN
INCAPERI SE ASIGURA 25LX,IN GRUPUL SANITAR 15LX, PE SCARA SI CORIDOR 15LX SI IN SAS 10LX.

TRASEELE DE INSTALATII SE VOR MONTA LA MIN 190CM DE LA PARDOSEALA


16

LA GRUPUL SANITAR ESTE UN SINGUR CORP DE ILUMINAT IN INCAPEREA TAMPON CARE ARE PERETII LA
1,9M INALTIME DE LA PARDOSEALA. INSTALATIA ESTE PROTEJATA IMPOTRIVA TENSIUNILOR DE
ATINGERE. VENTILATORUL ESTE PREVAZUT CU INTRERUPTOR TRIFAZIC AUTOMAT.

INSTALATII SANITARE

AVAND CARACTER DE LOCUINTA DE VACANTA SI CAPACITATEA MICA A ADAPOSTULUI, CAT SI A


CONDITIILOR TEHNICE DIN ZONA PRIVIND CANALIZAREA, SE PERMITE A NU SE EXECUTA GRUP SANITAR
SPERCIAL PETRU ADAPOST.

INTOCMIT ARH Z. SACHELARESCU

VALOAREA LUCRARILOR C+I


17

PROIECT NR.: 1-2005


VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII PENTRU TITLUL
CASALUCRARII:
DE VACANTA
LOCUINTA DE VACANTA P+M
AC ARIE CONSTRUITA TOTALA DE : STR CISMARI FN., NR CADASTRAL
PROV. 597/1.
AC PARTER = 81.91 VALENII DE MUNTE
AC ETAJ = 83.30 MP JUD PRAHOVA
FAZA PROIECT: PAC.
AD TOTAL = 165.21 MP PROIECTANT : SC CONEX TRUST SRL
BENEFICIAR : CALNEGRU VALENTIN
165.21x 250 EURO/MP=41250EURO X 36000=1485000000 LEI VECHI
VALOAREA FINALA VA FI CORECTATA CU PRETUL REAL CONTRACTAT, URMAND A FI REGULARIZATA SI
TAXA DE AUTORIZARE.

INTOCMIT ARH Z. SACHELARESCU