You are on page 1of 14

Lista persoanelor licenţiate şi autorizate în conformitate cu Legea nr.

171/2012 privind piaţa de capital

Persoana
Nr. şi data
cu funcţie Codul fiscal
Tipul licenţei/autorizaţiei eliberării,
Nr. Denumirea Sediul de Date de contact (IDNO)
termenul de
răspunder
valabilitate
e
OPERATOR DE PIAŢĂ / PIAŢĂ REGLEMENTATĂ
Licenţă de operator de piaţă: CNPF
organizarea pieţei reglementate în 000823
scopul asigurării sau facilitării 11.05.2015
confruntării, în conformitate cu Nelimitat
Tel: 27-75-16 propriile norme nediscreționare, a Reperfectată
ordinelor multiple de vînzare - prin
cumpărare a instrumentelor Hotărîrea
“Bursa de Valori a MD-2012, mun. Fax: 27 76 32
Chişinău, financiare. CNPF nr.
Moldovei” S.A. Dodu
1 bd. str. Maria e-mail: 1003600004978 64/9 din
Corneliu 11.12.2015
Cibotari 16 bvmse@mail.ru
Autorizaţie de 0001
adresa web: piaţă reglementată 11.05.2015
www.moldse.md nelimitat

Autorizaţie de sistem 0001
multilateral de tranzacționare 20.11.2015
nelimitat
DEPOZITAR CENTRAL
Licenţă de depozitar central: CNPF
- activităţi de bază: operaţiuni de 000824
Tel:
depozitare a instrumentelor 15.05.2015
MD-2012, mun. 27-55-51
„Depozitarul financiare, operaţiuni de clearing şi nelimitat
Chişinău, Fax: 27-55-51
Naţional de Valori Moraru de decontare a instrumentelor
1 bd. str. Maria e-mail: 1003600012333
Mobiliare al Stanislav financiare admise spre
Cibotari 16 stasmoldse@gmail.com
Moldovei” S.A. tranzacţionare pe o piaţă
adresa web:
reglementată şi/sau un MTF;
www.dnvm.md
- activităţi auxiliare: training-uri
tehnice şi operaţionale pentru
angajaţii membrilor săi,
participanţilor şi emitenţilor, legate
de activitatea şi serviciile prestate
de depozitarul central.
SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII
Tel: Licenţă de societate de investiţii CNPF
85 80 00 de categoria „C” 000802
54 43 77 - primirea și transmiterea ordinelor 14.01.2015
privind unul sau mai multe nelimitat
Fax: 85 80 80 instrumente financiare;
BC „Energbank” mun. Chisinau, Vasilachi - executarea ordinelor privind
1 1003600008150
S.A. str. Tighina, 23/3 Iurii e-mail: instrumentele financiare în numele
office@energbank.com clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
adresa web: - consultanța de investiții;
www.energbank.com - plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000828
- primirea şi transmiterea ordinelor 28.01.2015
privind unul sau mai multe nelimitat
Tel: 22-27-70
instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind
Fax: 22-80-58
instrumentele financiare în numele
mun. Chisinau,
Serghei clienţilor;
BC „Moldova- str. Constantin e-mail:
2 Cebotari 1002600003778 - tranzacţionarea în cont propriu;
Agroindbank” S.A. Tănase, 9/1 aib@maib.md
- consultanţa de investiţii;
- intermedierea subscrierii
instrumentelor finaciare și/sau
adresa web:
plasamentul instrumentelor
www.maib.md
financiare în baza unui angajament
ferm;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000806
Tel: 30-11-02
- primirea și transmiterea ordinelor 19.01.2015
Fax: 60-16-11
privind unul sau mai multe nelimitat
instrumente financiare;
mun. Chisinau, Bucătaru e-mail:
BC „EXIMBANK” - executarea ordinelor privind
3 bd. Stefan.cel Mare Vitalie info@eximbank.com 1002600010273
SA instrumentele financiare în numele
şi Sfînt, 171/1
clienților;
adresa web:
- tranzacționarea în cont propriu;
www.eximbank.com
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „B” 000808
Tel: 74-15-72
- primirea și transmiterea ordinelor 11.02.2015
Fax: 22-06-77
privind unul sau mai multe nelimitat
instrumente financiare;
mun. Chişinău,
Guşcin - executarea ordinelor privind
4 „Daac-Invest” S.A. str. Calea Ieşilor, e-mail: 1003600091448
Oleg instrumentele financiare în numele
10 invest@daac.md
clienților;
- managementul portofolilui;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „B” 000809
- primirea și transmiterea ordinelor 11.02.2015
Tel: 92-34-29
privind unul sau mai multe nelimitat
instrumente financiare;
mun. Chişinău, Varfolome Fax: 56-76-46
- executarea ordinelor privind
5 CB „Proajioc” S.A. bd. Dacia, 53/4, of. eva 1002600048696
instrumentele financiare în numele
5 Natalia
clienților;
e-mail:
-managementul portofoliului;
proajioc@mail.ru
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria C” 000810
Tel: 22-13-55 - primirea și transmiterea ordinelor 11.02.2015
privind unul sau mai multe nelimitat
mun. Chişinău,
Carauş Fax: 22-12-55 instrumente financiare;
6 „VALINVEST” S.A. str. Ghenadie 1003600030744
Oleg - executarea ordinelor privind
Iablocichin, 5/1
e-mail: instrumentele financiare în numele
valinvest.sa@gmail.com clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000811
- primirea și transmiterea ordinelor 25.02.2015
Tel: 269-900 privind unul sau mai multe nelimitat
instrumente financiare;
Fax: 23-73-08 - executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în numele
e-mail: clienților;
BC „Banca de Hvorostov
mun. Chisinau, secretary@fincombank.co - tranzacționarea în cont propriu;
7 Finanţe şi Comerţ” chii Victor 1002600005347
str. Puşchin A., 26 m - managementul portofoliului;
S.A.
- consultanța de investiții;
adresa web: - intermedierea subscrierii
www.fincombank.md instrumentelor finaciare și/sau
plasamentul instrumentelor
financiare în baza unui angajament
ferm;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „A” 000812
mun. Chişinău, Tel: 27-13-37 - primirea şi transmiterea ordinelor 25.02.2015
bd. Dacia, nr. 47/2, privind unul sau mai multe nelimitat
Lavric
ap. (of.) 160 Fax: 27-00-35 instrumente financiare;
8 „Iuventus-DS” S.A. Steluţa 1003600064734
Adresa poştala: - executarea ordinelor privind
str. Ştefan cel e-mail: instrumentele financiare în numele
Mare, 65, of. 708 iuventus@iuventus.md clienţilor;
- managementul portofoliului;
- consultanţa de investiţii;
- consultanță acordată societăților
pe acțiuni privind structura
capitalului, strategia industrial și
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni și achiziții de
societăți.

Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000813
- primirea și transmiterea ordinelor 15.03.2015
privind unul sau mai multe nelimitat
instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în numele
Tel: 812-830 clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
Fax: 541-935 - managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
BC „Mobiasbancă- mun. Chişinău,
Tekaia e-mail: - intermedierea subscrierii
9 Groupe Societe bd. Ștefan cel Mare 1002600006089
Ridha office@mobiasbanca.md instrumentelor financiare și/sau
Generale” S.A. și Sfînt, 81/A
plasamentul instrumentelor
adresa web: financiare în baza unui angajament
www.mobiasbanca.md ferm;
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm;
- consultanță acordată societăților
pe acțiuni privind structura
capitalului, strategia industrială și
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni și achiziții de
societăți.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
Tel:
de categoria „C” 000814
57 68 37
- primirea și transmiterea 14.01.2015
57 68 35
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
BC
multe instrumente financiare;
„Moldinconbank” mun. Chisinau, Fax: 54 63 89
Aureliu - executarea ordinelor privind
10 S.A. str. Armenească, 1002600028096
Cincilei instrumentele financiare în
38 e-mail:
numele clienților;
info@micb.md
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
adresa web:
- plasamentul instrumentelor
www.micb.md
financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000815
- primirea și transmiterea 15.03.2015
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în
Tel: 81-51-80
numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
Fax: 81 51 80
- managementul portofoliului;
mun. Chişinău,
Bacaliuc - consultanța de investiții;
11 „Broker M-D” SA str. V. Alecsandri, e-mail: 1008600020564
Ghenadie - cercetări în investiţii şi analiza
143 broker.md.sa@gmail.com
financiară sau orice altă formă de
recomandare generală privind
adresa web:
tranzacţiile cu instrumente
www.brokerage.md
financiare;
- consultanţă acordată societăţilor
pe acţiuni privind structura
capitalului, strategia industrială şi
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria C” 000821
- primirea și transmiterea 15.03.2015
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în
numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
Tel: 54-81-93 - plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm;
mun. Chişinău, Durîmano Fax:54-81-56 - consultanţă acordată societăţilor
12 „Gest-Capital” S.A. 1002600055548
str. Tighina, 49/3 va Natalia pe acţiuni privind structura
e-mail: capitalului, strategia industrială şi
gest-capital@mail.ru aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi;
- cercetări în investiţii şi analiza
financiară sau orice altă formă de
recomandare generală privind
tranzacţiile cu instrumente
financiare;
- servicii conexe la intermedierea
subscrierii instrumentelor
financiare.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
Tel: 57-63-54
de categoria „C” 000820
57-63-50
- primirea și transmiterea 15.03.2015
Fax: 57-61-00
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
multe instrumente financiare;
mun. Chişinău,
BC „Victoriabank” Ghimpu - executarea ordinelor privind
13 str. 31 August e-mail: 1002600001338
S.A. Corneliu instrumentele financiare în
1989, 141 office@victoriabank.md
numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
Adresa web:
- managementul portofoliului;
www.victoriabank.md
-intermedierea subscrierii
instrumentelor financiare și /sau
plasamentul instrumentelor
financiare în baza unui
angajament ferm;
- administrarea fiduciară a
investițiilor;
- consultanța de investiții;
- cercetări în investiţii şi analiza
financiară sau orice altă formă de
recomandare generală privind
tranzacţiile cu instrumente
financiare;
- consultanţă acordată societăţilor
pe acţiuni privind structura
capitalului, strategia industrială şi
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi.
- servicii conexe la intermedierea
subscrierii instrumentelor
financiare;
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „B” 000827
- primirea și transmiterea 09.04.2015
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
multe instrumente financiare;
Tel: 57-18-69
- executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în
Fax: 57-18-69
numele clienților;
„PRO INVEST mun. Chişinău Ianovscaia - managementul portofoliului;
14 e-mail: 1002600036819
CAPITAL” S.A. str. N. Zelinski, 7 Anastasia - consultanța de investiții;
cf_fond@mail.ru
- plasamentul instrumentelor
financiare fără angajament ferm.
- administrarea fiduciară a
investițiilor;
- consultanță acordată societăților
pe acțiuni privind structura
capitalului, strategia industrială și
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni și achiziții de
societăți;
- cercetări în investiții și analiză
financiară sau orice altă formă de
recomandare generală privind
tranzacțiile cu instrumente
financiare.
Licenţă de societate de investiţii CNPF
de categoria „C” 000825
- primirea și transmiterea 10.07.2015
ordinelor privind unul sau mai nelimitat
multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind
instrumentele financiare în
numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- intermedierea subscrierii
instrumentelor financiare și/sau
plasamentul instrumentelor
Tel/fax:
financiare în baza unui
angajament ferm;
BC„EuroCreditBank” mun. Chişinău, Holban 50-01-28
15 1002600020056 - plasamentul instrumentelor
S.A. str. Ismail, 33 Oleg 50-02-22
financiare fără angajament ferm;
- consultanţă acordată societăţilor
e-mail: info@ecb.md
pe acţiuni privind structura
capitalului, strategia industrială şi
aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi;
- cercetări în investiţii şi analiza
financiară sau orice altă formă de
recomandare generală privind
tranzacţiile cu instrumente
financiare;
- servicii conexe la intermedierea
subscrierii instrumentelor
financiare.
SOCIETĂȚI DE REGISTRU
Autorizaţie de societate de 0001
Tel/fax:
registru 22.01.2015
27-18-45
activitate de bază de ţinere a valabilă până
„Grupa Financiară” mun.Chişinău, Viorica 27-37-13
1. 1002600054323 registrelor deţinătorilor de valori la 22.01.2020
S.A. str. Ismail, 88/1 Bondarev
mobiliare
e-mail:
activitate conexă de consultanţă şi
grupa_financiara@mail.ru
servicii privind relaţiile corporative
Autorizaţie de societate de 0002
Tel: 27-11-77 registru 14.01.2015
mun.Chişinău,
Fax: 27-84-91 activitate de bază de ţinere a valabilă până
str. Mitropolit Domentii
2. “Registru” S.A. 1002600003273 registrelor deţinătorilor de valori la 14.01.2020
Gavriil Bănulescu- Olesea
e-mail: mobiliare
Bodoni 14
registrlpb@mail.ru activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
Tel: 74-15-61 Autorizaţie de societate de 0003
Fax: 74-15-61 registru 14.01.2015
mun.Chişinău, activitate de bază de ţinere a valabilă până
“Registrator- Iurie
3. str. Calea Ieşilor, e-mail: 1003600091585 registrelor deţinătorilor de valori la 14.01.2020
Centru” S.A. Savinov
10 registratorcentru@yahoo.co mobiliare
m activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
Autorizaţie de societate de 0004
Tel: 22-99-17 registru 14.01.2015
mun.Chişinău,
Fax: 22-99-13 activitate de bază de ţinere a valabilă până
“REGISTRU- str. Mitropolit Varsan
4. 1003600103332 registrelor deţinătorilor de valori la 14.01.2020
GARANT” S.A. Varlaam, 65, of. Maria
e-mail: mobiliare
333, 335, 337
registrulf@yandex.com activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
Autorizaţie de societate de 0005
Tel: 22 49 63 registru 14.01.2015
mun.Chişinău, Fax: 21 23 53 activitate de bază de ţinere a valabilă până
Tatiana
5. “Registru Ind” S.A. bd. Grigore Vieru, 1002600016068 registrelor deţinătorilor de valori la 14.01.2020
Panfilova
22/1 of.60 e-mail: mobiliare
registru-ind@yandex.ru activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
6. “Real-Registr” S.A. mun.Bălţi, Anatol Tel/fax: 1002602003543 Autorizaţie de societate de 0006
str. Kiev, 122, of. 3 Zbancă 0-231-2-82-33 registru 14.01.2015
activitate de bază de ţinere a valabilă până
e-mail: registrelor deţinătorilor de valori la 14.01.2020
realregistr@mail.ru mobiliare
activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
Autorizaţie de societate de 0007
Tel/fax:
registru 11.02.2015
54-93-20
activitate de bază de ţinere a valabilă până
mun.Chişinău, Andrei 54-49-20
7. “Soliditate” S.A. 1002600009622 registrelor deţinătorilor de valori la 11.02.2020
str. Feredeului, 4 Ciornîi
mobiliare
e-mail:
activitate conexă de consultanţă şi
soliditate@rambler.ru
servicii privind relaţiile corporative
Tel: 71-65-44 Autorizaţie de societate de 0009
Fax: 74 99 39 registru 11.02.2015
mun.Chişinău, Gîrjev
8. „Acvila-Sport” S.A. e-mail: 1003600074012 cu dreptul de a desfăşura activitate valabilă până
str. Bucuriei, 5 Anatoli
info@acvila-sport.md de ţinere a registrelor deţinătorilor la 11.02.2020
girjev_andrei@yahoo.com de valori mobiliare de sine stătător
Autorizaţie de societate de 0010
Tel: 21-21-31
mun.Chişinău, registru 11.03.2015
„Aureola & Gomma Fax: 22 19 47
9. bd. Ștefan cel 1002600036325 cu dreptul de a desfăşura activitate valabilă până
Lombard” S.A. Natalia e-mail:
Mare, 132 de ţinere a registrelor deţinătorilor la 11.03.2020
aureola@mail.ru
de valori mobiliare de sine stătător
Autorizaţie de societate de 0011
registru 15.03.2015
Tel: 43-61-79 activitate de bază de ţinere a valabilă până
mun.Chişinău,
“Intermedia-Group” Oxana Fax:43-61-79 registrelor deţinătorilor de valori la 15.03.2020
10. str. Podgorenilor, 1003600067425
S.A. Anton e-mail: mobiliare
36
intermedia-group@list.ru activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile
corporative
Autorizaţie de societate de 0012
Tel:80-98-00 registru 20.03.2015
mun.Chişinău, Fax:80-98-01 activitate de bază de ţinere a valabilă până
„Depozitarul Rotari
11. str. V. Alecsandri, 1011600008445 registrelor deţinătorilor de valori la 20.03.2020
Central” S.A. Iuliana
143 e-mail: mobiliare
office@dcm.md activitate conexă de consultanţă şi
servicii privind relaţiile corporative
Lista persoanelor licenţiate şi autorizate cărora le-au fost retrase licențele și autorizațiile

Nr. şi data Nr. şi data Hotărârii
Tipul licenţei/autorizaţiei eliberării, СNPF prin care s-a
Nr. Denumirea Sediul
termenul de decis retragerea
valabilitate licenței / autorizației
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„C”
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul
sau mai multe instrumente financiare;
CNPF 000804
mun. Chişinău - executarea ordinelor privind instrumentele Nr. 58/11 din
1 BC „Banca de Economii” S.A. 14.01.2015
str. Columna, 115 financiare în numele clienților; 29.10.2015
nelimitat
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără
angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„C”
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul
sau mai multe instrumente financiare;
mun.Chişinău, CNPF 000807
- executarea ordinelor privind instrumentele Nr. 58/12 din
2 BC „Unibank” S.A. str. Mitropolitul G. 14.02.2015
financiare în numele clienților; 29.10.2015
Bănulescu-Bodoni, 45 nelimitat
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără
angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„B”
- primirea și transmiterea ordinelor privind
unul sau mai multe instrumente financiare;
CNPF 000817
mun. Chişinău, - executarea ordinelor privind instrumentele Nr. 48/1 din
3 „Broking-VM” S.A. 15.03.2015
str. Bucuriei, 18 financiare în numele clienților; 23.09.2016
nelimitat
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără
angajament ferm.
Autorizaţie de societate de registru
mun.Chişinău, activitate de bază de ţinere a registrelor 0008
Nr. 57/2 din
4 „Registru-Corect” S.A. str. V. Alecsandri, 129, deţinătorilor de valori mobiliare 10.02.2015 valabilă
18.11.2016
of.11 activitate conexă de consultanţă şi servicii până la 10.02.2020
privind relaţiile corporative.
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„B”
- primirea și transmiterea ordinelor privind
unul sau mai multe instrumente financiare;
CNPF 000816
mun. Chişinău, - executarea ordinelor privind instrumentele Nr. 1/4 din
5 „ASITO-BROKER” S.A. 15.03.2015
str. Ştefan cel Mare, 147 financiare în numele clienților; 13.01.2017
nelimitat
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără
angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„C”
- primirea și transmiterea ordinelor privind
unul sau mai multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind instrumentele
financiare în numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
CNPF 000826
- consultanța de investiții;
mun. Chişinău, 12.08.2015 Nr. 24/1 din
6 „BrokWest” S.A. - intermedierea subscrierii instrumentelor
str. Matei Basarab, 2A nelimitat 09.06.2017
financiare și/sau plasamentul instrumentelor
financiare în baza unui angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără
angajament ferm;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni
privind structura capitalului, strategia
industrială şi aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;
Licenţă de societate de investiţii de categoria
„B”
- primirea și transmiterea ordinelor privind
unul sau mai multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind instrumentele
financiare în numele clienților; CNPF 000818
mun. Chişinău Nr.41/2 din
7 „Fincom” S.A. - consultanța de investiții; 15.03.2015
str. Tighina, 65 17.09.2018
- plasamentul instrumentelor financiare fără nelimitat
angajament ferm.
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni
privind structura capitalului, strategia
industrială şi aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi.