You are on page 1of 17

Summary of Key Outputs

Barangay Development Planning 2– Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City


March 8, 2008, Barangay Hall, Nagkaisang Nayon

Vision: “Ang Pangarap naming sa Nagkaisang Nayon ay isang MALINIS, MALUSOG, MAUNLAD, MAAYOS,
LIGTAS, NAGKAKAISA, MAKATAO at MAKA-DIYOS na pamayanan.”

Mission: “Kami ay nagtataya maging TAGA PAG-BANTAY, KAAGAPAY, TAGAPAG-BALITA, TAGAMULAT at TAGAPAG-
ORGANISA tungo sa PAGKAKAISA at MAKABULUHANG PAKIKILAHOK.”

Housing

Pangkalahatang Layunin: Magkaroon ng kakayanan ang maralita ng Nagkaisang Nayon (NN) na matugunan ang
katiyakan sa paninirahan at pangangailangan sa pabahay.

Tukoy na Layunin:
1. Masubaybayan, mabantayan, at mapigilan ang pagdami ng informal settlers (“iskwater”) sa NN.
2. Makabuo ng programang pabahay ang barangay para pang-suporta sa pangangailangan sa katiyakan sa
pabahay.
3. Makapagbigay suporta sa mga organisadong samahan sa kanilang pagtugon sa pangangailangang pabahay sa
kasapian.
4. Makapagkalap ng mga pamamaraan upang mabigyan kakayahan ang maralita na tustusan ang kanilang
katiyakan sa paninirahan.

Mga Estratehiya:

1. Para sa Brgy Council at mga kasiapi ng mga community associations (CAs): Maglunsad ng mga pag-aaral
hinggil sa mga batas, programa at polisiya sa pabahay (gov’t housing projects, national laws/policies, etc.)

2. Magsagawa ng urban poor settlement data-gathering (tulad ng pag-survey ng mga informal settlements, mga
beneficiaries ng social housing, land inventory), na may regular na pag-update ng mga nabanggit na datos;

3. Magbuo ng mekanismo para sa maayos na pakikilahok ng multi-sectoral committee (housing committee/


office desk) sa barangay;

4. Brgy accreditation and recognition ng mga POs and NGOs;

5. Magsagawa ng mga polisiya ( Brgy ordinances/ resolutions) sa:


 pagkontrol ng pagdami ng informal settlements;
 pagbuo ng Housing Committee;
 clearing house sa mga demolisyon;
 paglaan ng pondo para sa programang pabahay;
 kapangyarihan ng Brgy Council para sa pagkuha ng Road Right of Way (RROW);
 Settlement Code (Deeds & Restrictions)

6. Maglunsad ng Programa sa Pabahay (Housing Program), Sites & Services at suporta para makapag- access
ng housing program mula sa pribadong sektor, sa national government tulad ng CMP at pati expropriation);

7. Pgkokonsolida ng mga Urban Poor community associations (CAs) patungong federations o barangay
alliances; habang organisahin naman ang mga hindi pa organisang komunidad

NN BDP 2 Documentation Summary 1


8. Matukoy ang mga posibleng lupa (pribado at government land) para sa mga Social Housing Program.
Kaakibat ditto, kailangan din matukoy ang mga bilang ng apektadong pamilya sa napipintong
demolisyon,

5-Year Development Plan para sa Barangay Housing Agenda:

Specific Objectives Programs/ Projects KRAs


1. Maglunsad ng pag-aaral hinggil Education and trainings for the  Modules design
sa batas, programa, polisiya ng Brgy Council and Community  Pagsasanay na naisagawa
pabahay para sa mga samahan at Associations (CAs)  Komite sa pagsasanay nabuo
Brgy Council
 Listahan ng dumalo
2. Magsagawa ng Urban Poor data Research and data gathering  Land inventory list
survey (Poverty Mapping) na  List of socialized housing
naglalaman ngmga ss: beneficiaries
 Land inventory para sa  Computerized program para sa
posibleng housing sites data updating
 Bilang nga Informal settlers /  List of housing needs & basic
settlements (beneficiary list) services
3. Magsagawa ng accreditation ng Accreditation  List of requirements and process
mga organisadong CAs at NGOs for accreditation for CAs and
na nasa NN NGOs
4. Magbuo ng istruktura ng multi- Governance & participation  Housing Committee created
sectoral participation para sa through a Brgy resolution:
pabahay at serbisyong panlipunan members are composed of
representatives from the urban
poor, NGOs and Brgy Council
Office
nabuo na ang struktura ng
coordination
5. Pagbubuo ng mga Policies and control, fund allocation  Natukoy na ang mga pagkukunan
ordinansa/polisiya/ resolusyon ng pondo
para sa (a) pagkontrol sa pagdami  Ordinansa sa paglaan ng pondo
ng urban poor settlements; (b)  Housing funds & site services
paglikha ng housing committee; allocated sa annual budget
(c) paglaan ng pondo para sa  Settlement Code created through
housing & basic services; (d) a Brgy ordinance
pagkuha ng ROW; (e) settlement  May listahan ng RROW ayon sa
code approved subdivision plan para sa
pagbigay ng barangay clearance.
Gumawa ng may Brgy resolution
para ditto.
6. Maglunsad ng pabahay at Housing and basic services  Paglunsad ng programa sa
sites & services (hal. Tubig, housing/ CMP at ibang
drainage, etc.) pangangailangan
7. Pag-oorganisa at konsolidasyon Alliance building and community  Brgy alliance of the urban poor ay
ng mga urban poor CAs: organizing nabuo.
 Pagkonsolida ng mga CAs sa  Nabuo ang organizing committee
isang Brgy Urban Poor Alliance ng alliance
 Organisahin ang mga hindi pa

NN BDP 2 Documentation Summary 2


organisadong komunidad  UP Brgy alliance recognized by
the Brgy Council through a
barangay resolution
8. Pagtukoy ng mga lupa para Housing and basic services
sa socialized housing projects
kaakibat ng mga impormasyon
hinggil sa:
 Affected families ng demolitions
 Private lands
 Gov’t lands

Annual Operational Plan for the Housing sector:


Program/ Project Important Tasks Detailed Steps Resources Needed Timeframe
Pag-oorganisa at Pagbubuo ng Brgy  Pagkuha ng List mula sa Brgy April – June, 2008
konsolidasyon ng Urban Poor Alliance listahan ng Secretary; venue: 2nd quarter
maralitang CAs/HOAs Brgy Hall
tagalunsod  Pagbubuo ng list
of requirements
for accreditation
 Paglilinaw ng Ronnie Dellamas 2nd quarter
Barangay Office ni Kgd
Accreditation Mendoza
process
 Leaders’ meeting/
assembly
 Pagbuo ng
committee on
accreditation

Governance & Pagbubuo ng  Conceptualization Borrowing from the 3rd quarter


Participation Committee on  Drafting of concept of Brgy
Housing & Basic resolution Fairview; support of
Services (CHBS)  Draft committee Kgd. Mendoza
 Leaders
consultation
(draft)
 Brgy Resolution
creating the
CHBS
 Selection/approval
of representatives
to the CHBS
Fund allocation for
 Brgy Resolution
the secretariat &
approving fund
other needs
allocation (2009)
Research and data Urban Poor &  Conceptualization, Support from JJCS- 3rd quarter
gathering Poverty Mapping planning & ICSI, FDA and office
survey budgeting of Kgd. Mendoza

Education and Module design/skills  Module design FDA training support 2nd quarter
training and orientation on  Implementation of

NN BDP 2 Documentation Summary 3


Housing & Alliamce trainings,
Building for Brgy orientation
Council and leaders
Representatives to the Expanded BDP for the housing secor:
Alicia Cerera, Ronnie Dellamas, Zacarias Asuncion, Armando Bomzo, Sr., Nelia Segubre

Physical Development

Pangkalahatang Layunin: Magkaroon ng malinis at maayos na kapaligiran. Ang mga tao ay may disiplina at nakikiisa
sa mga proyekto ar programa ng Nagkaisang Nayon.

Mga Tukoy na Layunin Programa at Proyekto


1. Magpatupad ng programa para sa a) Rebisahin ang ordinansa sa solid waste management
paghihiwalay ng basura (waste segregation) (lalo na’t mga ‘sanctions’) at ipatupad ito
b) Information dissemination campaign at orientation(s) sa
 solid waste management: turuan ang tao
Brgy level, HOA, schools, TODA at ibang organized
na magkaroon ng disiplina sa waste
groups
segregation at sa pag-aalaga ng mga
c) Maglaan ng pondo ang Brgy para tiyakin ang
‘pets’
implementasyon sa:
 Regular collection ng truck ng basura
 Maglagay ng mga basurahan sa mga strategic places
(hal. mga kanto)
 Magkaroon ng impounding area/kulungan ng stray
pets
 magkaroon ng pondo para sa anti-rabies (para sa
taong nabiktima ng kagat ng aso at sa mga aso)
2. Magkaroon ng maayos, malinis, at angkop na d) Magkaroon ng paraan ng pagreklamo at petisyon/request
drainage sa mga komunidad at main roads (feed back mechanism) para maaksyunan ng Brgy ang mga
problema tulad ng kawalan ng street lights, drainage,
manholes at sirang kalsada
e) Gumawa ng ready-made forms for requests at complaints
3. Magkaroon ng maayos na kalsada ang buong f) Magsagawa ng survey/inventory ang Brgy Infrastructure/
Brgy at angkop na ‘humps’ (tamang sukat at Environment Committee para sa mga proyekto na ipapasa at
layo) i-endorso sa LGU para pondohan habang may surplus
budget pa (for projects na higit P1M, hal. nat’l roads)
4. Maging maliwanag ang buong NN para g) Mag-survey, sa pamumuno ng Brgy na may partisipasyon ng
maiwasan ang krimen tao, para malaman kung alin ang kinakailangang lagyan ng
street lights at/o di kaya ay isaayos (repair)
5. Tiyakin na lahat ng komunidad ay may
‘access’ sa park at playgrounds. Maglagay
ng parks par may pagkaabalahan ang mga
kabataan
6. Magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa h) Magkaroon ng Clean and Green program ang Brgy (hal.
kahalagahan ng pagtatanim at mga Seminar sa pagtatanim; pamimigay/pagbebenta ng mga
pakinabang nito (gamot, pagkain, seeds)
pagpapaganda ng paligid)
7. Magkaroon ng malinis na ilog at creeks i) Magkaroon ng orientation sa komunidad na malapit sa ilog
(Tullahan River) upang sila ang magbantay sa kalinisan ng ilog; maglagay ng
mga puno at halaman sa tabing ilog

NN BDP 2 Documentation Summary 4


Plans:
Objective Program Resources Needed KRAs Remarks
Drainage/ roads Magtukoy/ Mag- Tao mula sa Brgy, Listahan ng mga May form for
imbentaryo ng forms, pro forma sirang drainage complaints/ reports
drainage na
kailangang gawin
(bago o repair)
Basura Review ordinance NGOs/GOs for Orientation, info Drainage, roads,
Info dissemination orientation, ordinance, dissemination done; street lights,other
Orientation for HOAs/ reading materials, initial waste infrastructure,
TODA/ schools funds segregation done segregated waste,
Pets Review ordinance Pondo (Brgy & LGU) Impounding area;
Orientation/ info ordinances reviewed
dissemination
Request funds for
impounding area
Road Inventory of road needs Pondo (Brgy & LGU) List of roads needing
for endorsement for repair/ construction
funding (Bgy/LGU)
Street lights Inventory of roads/ areas Pondo (Brgy & LGU) List of streets/areas
that need street lights needing street lights
(c/o Brgy)
Parks & Check Pasacola issue; Community have
playgrounds inventory of access to the
communities needing park/playground
park & playground
Paghahalaman Community orientation. List of NGOs/GOs, Reading materials;
Makipag-ugnayan sa pondo, reading orientations, pilot
mga NGOs w/ similar materials project done
programs

Representatives to the BDP Committee for the Physical Development Sector:


Arlene Fajel, Anna Sadia, Violy Millare, Peter Subang, Marcelino Gonzales, Raul Peñalba

NN BDP 2 Documentation Summary 5


Economic Development

Pangkalahatang Layunin: Mapaunlad at mapatatag ang kabuhayan upang matustusan ang pang araw-araw na gastusin.

Tukoy na Layunin:
1. Maglunsad nga mga pagsasanay pangkabuhayan:
 Technical-vocational skills (formal)
 Urban agriculture/gardening
 Home-based livelihood training para sa Out-of-SchoolYouth (OSY), Women, Senior Citizens
2. Magkaroon ng Brgy. Human Resource Agency/Council na mamamahala sa mga pagsasanay, pagpapalaganap ng
pondo at placement/referral ng mga job openings sa mga negosyo/pabrika upang magkaroon ng trabaho/prayoridad
ang mga taga-Nagkaisang Nayon.
3. Maglunsad ng mga pagsasanay sa usapin pangangasiwa ng pera (financial management) at pag-iimpok.
4. Maglunsad ng mga seminar kaugnay sa pagpaplano ng pamilya.

Mga Estratehiya

Specific Objectives Program/ Project Resources Needed KRAs Remarks


1. Maglunsad ng a) Magkaroon ng Pondo, trainers,  Maayos na  Isipin din ang
iba’t-ibang seminar training at/o materials, training pamumuhay kapakanan ng mga
pagsasanay schooling sa center, pakikipag-  Magkaroon ng skilled kababaihan upang
pangkabuhayan electronics; welding; ugnayan sa TESDA, workers (with magkaroon ng hanap-
tulad ng: computer (IT); diesel NGOs (c/o Annie certifications) buhay
a) technical- mechanic; Susano), at sa DA  Tumaas ang bilang  Upang mapatupad ang
vocational skills electrician; cellphone ng nagtatrabaho, mga proyekto,
training (formal); repair; tailoring/ lalo na’t mga kailangan ng mahigpit
b) home-based dressmaking; kababaihan na pakikipag-ugnayan
livelihood skills; c) barber/ beautician;  Magkaroon ng ng Brgy Council sa
urban agriculture/ driving; machine kasanayan mga ahensiyang
gardening operator; marketing/ sangkot
entrepreneur.  Pormal na sulat at
b) Seminar/ trainings kasunduan
at “Sikap Buhay” sa
meat processing;
candle making; soap
making; rug making;
candies (yema,
polvoron); flower
arrangement
c) Pagsasanay sa  Dagdag kita
vegetable gardening  Masustansyang
at animal raising. pagkain

2. Magkaroon ng a) Pormal na buuin ang Pondo, opisina,  Magkaroon ng  Ang BHRC ang
Brgy Human BHRC na binubuo koordinasyon sa iba’t- hanapbuhay ang bahalang bumuo ng
Resource Agency ng mga represent- ibang home owners mga taga_NN mga patakaran /
(BHRC) na tatibo ng: association at mga  Tumaas ang antas ng polisiya
mamamahala sa Brgy Council pabrika kabuhayan  Gawing prayoridad ang
mga pagsasanay, Iba’t-ibang  May matatag na mga resident eng NN
pagpapalaganap/ industriya/ pabrika Magbalangkas ng pagkukuhaan ng sa job placement sa

NN BDP 2 Documentation Summary 6


pagpapaunlad ng Homeowners’ kasunduan upang hanapbuhay mga local na pabrika
pondo at associations tiyakin na lahat ng  Maunlad na  Magkaroon ng abot-
placement/ referral Bawat sector na napag-usapan ay pamayanan kayang ‘agency fee’ na
ng mga job bumubuo ng NN maipatutupad mapupunta sa Brgy
openings sa mga (elderly, women, Council
local na negosyo/ youth, etc) Pakikipag-ugnayan  Bumuo rin ang BHRC
pabrika, upang b) Pagbibigay/ sa mga microfinance ng ibang programa
mabigyan ng institutions upang gaya ng trainings,
paghahanap ng
prayoridad ang makakuha ng kapital seminars at ibang
capital para sa mga
mga residente ng proyektong
nais magnegosyo
NN pangkabuhayan
3. Maglunsad ng Maglunsad ng mga Pondo, trainers,  Malago at matatag  Kailangan masipag
mga pagsasanay capability trainings: materials, training na mga negosyo mag-follow up ang
sa usapin gn Papaano center Brgy Council para
financial magpatakbo magawa ito
management at ng negosyo
pagiimpok Financial
(savings) management
(budgeting)
Marketing (hal.
packaging)
Seminar sa
pagiimpok
4. Maglunsad ng Maglunsad ng family Pondo, koordinasyon  Liliit ang mga
mga seminar planning program ang sa Brgy Health gastusin ng pamilya
kaugnay ng Brgy Health Center Center  Masayang pamilya
pagpaplano ng tulad ng iba’t-ibang
pamilya methods (rhythm
method, artificial,
natural) at
contraception

Representatives to the BDP Committee for the Economic Development Sector :


Eleno Panela, Nestor Ferrer, Patricio Ferolin, Marcos Dela Cruz, Nenita Andrada

NN BDP 2 Documentation Summary 7


Social Services- Education Sector

Social Services – Education Sector:

Pangkalahatang Layunin: Paunlarin ang kalidad at “access” sa edukasyon sa NN.

Tukoy na Layunin:
1. Bigyan ng kaukulang pondo at suporta ang mga pampublikong paaralan upang madagdagan ang mga classrooms
at mapanatili ang mga guro dito;
2. Bigyan ng suporta ang mga pamilya upang matulungan ang mga anak nila na makatapos ng pag-aaral. Mga
posibleng suporta dito ay ang sumusunod:
 Pataasin ang kita ng mga pamilya
 Pagbibigay ng karagdagang oportunidad sa pangkabuhayan
 Paunlarin ang proseso ng ‘hiring” sa lokal na pabrika upang bigyan prayoridad ang mga residente ng NN
3. Dagdagan ang mga guro at kung maaari ay madagdagan ang kita nila upang mapanatili sila sa pagtuturo;
4. Dagdagan ang mga libro at pasilidad sa edukasyon sa mga pampublikong paaralan.

Strategies Formulation
Specific Objectives Program/Project Resources Needed KRAs Remarks
1) Bigyan ng  Project: High Higher pay plus  Public high  Proposal for a
kaukulang pondo at School building incentives for school public high school
suporta ang mga  Skills enhancement teachers  Higher submitted to the
pampublikong for teachers quality teachers City Gov’t last
paaralan upang  Increase in Dec. 2007
madagdagan ang the number of  Follow-up PTAs for
mga classrooms at teachers petition letters
mapanatili ang mga  Continue tie-up w/
guro dito; ACED

2. Bigyan ng suporta  Increase age limit of  Creation of  Review hiring


ang mga pamilya job applicants in a Labor Desk in the policies and
upang matulungan factories Brgy procedures of
ang mga anak nila  Creation of ‘job factories in NN
na makatapos ng directory’ (skills  Brgy Council to
pag-aaral. Mga available) ‘regulate’ licensing
posibleng suporta  Coordinate w/ of factories c/o
dito ay ang Livelihood Labor Desk
pagbibigay ng Committee
dagdag na
pagkakitaan ang
mga magulang

3.  ‘Taas sahod’ plus  Get sponsors from


Dagdagan ang mga incentives (benefits) City Council to
guro at kung maaari sa mga guro support the
ay madagdagan proposal for
ang kita nila upang teachers’ benefits
mapanatili sila sa (such as transpo
pagtuturo; allowance)
4. Dagdagan ang  New edition  QC Division Level
mga libro at school books DEC

NN BDP 2 Documentation Summary 8


pasilidad sa  QC Local School
public schools Board
 Petition for new
books

Barangay Development Plan for Education Sector: 


Project Tasks/Steps Timeframe People Responsible
1. Project : High School Follow up PTAs: Joel, Susan
Building a) NNES-PTCA 2nd-4th week, March  Needs: papel, ballpen,
 Data on # of pentel, cartolina,
Project ‘Pirma’ annual graduates pamasahe, merienda,
(’03-’08) tolda, chairs, table,
 Follow up letter photocopier (c/o Brgy
c/o Kgd. Dela Cruz Graduation day Hall, Mam Iyang)
 Signature
campaign for parents
of graduating Anna, Noemi, Aneth
students
b) DMES-PTCA
2. Project Skills Meet w/ Principal/OIC to March to May Joel, Susan
Enhancement for identify skills needed for  Needs: venues,
Teachers enhancement resource speakers, food,
 Officers of Teachers’ supplies
Club
 PTA Officers
Identify teachers in need
of enhancement trainings
3. Creation of Labor Lobby through the Brgy Iyang, Emy, Joel, Anna,
Desk Devt Council for the Aneth, Noemi, Beth
creation of a Labor
Desk
Get a Brgy Kgd (Demetillo)
to sponsor resolution
Contact resource
persons/lawyers to
discuss legal options
available to the Brgy
esp. re hiring of local
residents in factories
Consultation w/ Special
Services Committee, Last week, March
agenda: Brgy
Resolution
Formulation of Brgy April
Resolution
Conduct job / skills May Noemi
inventory or directory
of NN manpower
(need design of form
& questionnaire)

NN BDP 2 Documentation Summary 9


NN BDP 2 Documentation Summary 10
Social Services – Health Sector:

Layunin:

1. Magsagawa ng health survey sa mga government health centers at ospital sa NN upang makakuha ng maayos na
feedback at pagsusuri sa kalidad ng serbisyo dito;
2. Paunlarin ang mga supplies at “access” sa mga gamot sa mga health centers para sa mga pangkaraniwang sakit
sa barangay.

Strategies Formulation

Specific Objectives Program/Project Resources Needed KRAs Remarks


1. Evaluation and  Project: Format/forms  Data on patients;  Health
health service Assessment surveyors evaluation of Center Committee
provision survey Survey health centers head
and services  Health
Center personnel
 BHWs
2. Improve supplies  Project:  Medical  Review of
and access to Supplies & supplies are procurement
medicines in Medicine available procedures
health centers (process/deadline
s, delivery,
request
procedures etc)
 Request
copy of Brgy
budget allocation
for health

Barangay Development Plan for Health Sector:

Project Tasks/Steps Timeframe People Responsible


Survey on feedback for Design/ production of May - June Iyang, Noemi, Joel
Health Center services survey questionnaires
Personnel Get sample copies of
Facilities/equipment questionnaires from
Health programs other institutions/
Drugs/medicine centers
Identify areas to be
evaluated
Test questionnaire/
revision
Reproduction of form
20-30% sample size
Approach home owners’
association for focus
group discussions
(FGDs)
Interview walk-in patients
Collate data/ analyses/
report

NN BDP 2 Documentation Summary 11


Drug & supplies Review how drugs & other Iyang
procurement supplies are procured
Lobby/ follow up on fund
allocation for
replacement of worn out
equipment

Representatives to the BDP Committee for the Social Development Sector (Health and Education) :

Vulnerable Sectors (Senior Citizens, Women, Youth & Children)

Upang matiyak na ang mga interes at pangangailangan ng mga “vulnerable sectors” ay naisama sa BDP, pinag-
usapan at pinagkasunduan ang mga sumusunod na layunin bilang paghahanda sa isasagawang workshop:

Tema / Sektor:

1. Paninirahan (Housing) - Mabigyan ng KAKAYANAN ang mga maralitang taga-lunsod na matugunan ang
KATIYAKAN SA PANINIRAHAN at PANGANGAILANGAN SA PABAHAY.

2. Pisikal na Pagpapaunlad (Physical Development) - Magkaroon ng malinis, maayos at ligtas na


development sa DRAINAGE, KALSADA, WASTE MANAGEMENT, STREET LIGHTS, PARKS, at GREEN
ENVIRONMENT.

3. Pangkabuhayan (Economic Development) - Paunlarin ang KITA at MABAWASAN ang GASTUSIN.

4. Panlipunang Serbisyo (Social Services)


4.1) EDUKASYON – Gawing may KALIDAD at Abot-kaya (accessible)
4.2) KALUSUGAN – Maayos na SERBISYO at SAPAT NA GAMOT/GAMUTAN.

5. Pamamahala (Governance) - GAWING TAPAT (walang corrupt), MAY PANANAGUTAN (accountable/


transparent/ nag-uulat) at MAY PARTISIPASYON (demokratiko).

6. Kabataan (Youth) - May REGULAR NA PROGRAMA para mailayo ang kabataan sa droga at gulo.

7. Senior Citizen - May PROGRAMA, PAGKILALA at SAPAT na SUPORTA.

Barangay Development Planning for Vulnerable Sectors:

Sectors Issues Interventions/ Resources Person/Organization


Strategies Responsible
Senior  Gamot (cheaper  Intensive public  Magkaroon ng Brgy. Brgy. With Senior
Citizens medicine) information Resolution allocating Citizen Association
(SC)  Harassment campaign & for SC plan of action
 Discrimination at celebrate October  Business
home for SC Day establishments as
 Cheaper fare  Baranggay official fund sources
implementation ipatupad ang batas
 
Strict implementation “1 day parangal sa

NN BDP 2 Documentation Summary 12


of privileges SC per month”
 Linkage with COSE

Sectors Issues Interventions/ Resources Person/Organization


Strategies Responsible
Women  Unemployment/  GAD initiated  Brgy funds in GAD desk c/o Beng
additional paid work training skills coordination w/ (Gender & Devt Brgy-
 Violence against  Magkaroon ng TESDA based)
women livelihood, training  Link w/ microfinance
 Harassment skills for agencies, NGOs e.g.,
 Discrimination employment Sikap-Buhay City
 Overworked opportunities/ paid Govt program
work for home
based
 Capitalization for
entrepreneurs
 Access & ugnayan,
work referrals
 Target 10% of
factory workers
hired from NN
Youth  Out-of-school  Info drive on training  Brgy Resolution Brgy & SK youth
youth skills  List of skilled workers organizations
 Addiction  Work referrals c/o Brgy
 Reproductive-  Values formation  SK fund
related (sexual);  Tap residents of NN  Tap youth movement
early pregnancy for any Brgy-related & networks
 Juvenile work
delinquency  Regular
 Bonding with consultations w/ the
parents youth on needs
assessment
Children  Child labor Intensive info public Link/ tap/ hold GAD, SSD
 Child abuse campaign and consultation with:
 Abandonment conduct of orientatton  church ministries on
 Juvenile delinquency workshop among social services
 Service for Brgy officials on*: program & justice
babies/toddlers  Women & children ministry
Act  NGOs, such as
 Juvenile Welfare PREDA, etc
Justice Act
 Children in conflict
with the law
*to be convened by
GAD

Representatives to the BDP Committee for the Vulnerable Sectors: :

Senior Citizen - Daniel M. Rapanan from Nagkaisang Nayon – Senior Citizen head
Women : Concepcion “Baby” Gomez from Pasacola
Youth – Ian Mendoza from the Mendoza Compound – SK chairman
Children: Roberto Almario from Torres, RJOM

NN BDP 2 Documentation Summary 13


Governance Sector

Pangkalahatang Layunin: Maisabuhay ang pamamahalang tapat (walang corruption), may pananagutan (accountability and
transparency) at demokratiko (may partisipasyon).

Tukoy na Layunin:
1. Magkaroon ng aktibong pakikilahok ang mga residente sa pagpapaunlad ng barangay;
2. Maisabuhay ang isang malinis at tapat na pamamahala;
3. Ipatupad ang maayos at demokratikong representasyon (walang nepotismo at palakasan);
4. Ipatupad ang regular, tapat at wastong pag-uulat (transparency & accountability

Barangay Development Planning Workshop


Objectives Activities/ Programs/ Resources Needed Results/Remarks
Projects
1. Malinis at tapat na Pag-uulat at komunikasyon Invitations, snacks, reports Brgy. Council, staff
pamamahala sa mamamayan

 Bgry. General Assembly


(March, October) “

 Regular report
(monthly/ quarterly) sa Reports, pag-distribute “
HOAS/ CAs/ orgs ng
accomplishments at
financial

 Pagdalaw sa mga Brgy. Council, HOAs/ CAs


komunidad ng Brgy. Schedule ng Brgy. Council
Council at Kapitan
2. Maayos at Pag-review sa mga sistema Feedback ng mamamayan Brgy. Council
demokra- tikong at patakaran ng brgy sa
representas-yon at kaugnay sa maayos at Feedback: mamamayan,
serbisyo epektibong serbisyo. samahan
Sa mga miting/ activities ng
Pagpapa-alala sa Brgy. Staff Brgy.
sa maayos na serbisyo at
pakikitungo sa mamamayan
3. Aktibong pakikilahok Pagkakaroon ng aktibong Maayos na Brgy. Dev’t Plan, Brgy. Council, BDC,
at disiplina ng BDC aktibong BDC members samahan
mamamayan
Aktibong mga samahan
Pagkakaroon ng expanded (HOAs, CAs) Mahalagang matutukan
BDC na katulong sa ang mga problema sa
implementasyon / komunidad (hal. basura)
monitoring at pagpapa- tupad ng
Trainings (technical, para- patakaran sa komunidad
Palakasin ang mga legal, leadership, team-
samahan (HOAs/ CAs) at building, planning)
pagbuklurin

NN BDP 2 Documentation Summary 14


Representatives to the BDP Committee for the Governance Sector :

Nagkaisang Nayon BDP Workshop Attendance By Sector:

Housing Sector (facilitator: Lita Asis-Nero of FDA and Documentor: Ronald Remollena of FDA)
1) Kgwd. Marlon Mendoza (Group Reporter)
2) Alicia Cerera
3) Armando Bonzo, Sr.
4) Nelia D. Segubre
5) Virginia T. Llano
6) Luis R. Hiponia
7) Rosario Rosanes
8) Ronnie Dellamas (Group Reporter)
9) Julio Magno
10) Diolita Atacador
11) Nancy Destacamento
12) Amable Matnog
13) Ruby Longares
14) Zacarias Asuncion (Group Reporter)
15) Hereberto Cabrera
16) Marissa Lusuegro
17) Manuel Vertura, Jr.
18) Perigrino Lugo
19) Marcial Dellamas
20) Federic Nemitz Toledo
21) Emiterio Pascual

Physical Sector (facilitator: Vangie Pe of FDA and Documentor: Ninin Gozum of Alterplan)
1) Prospero Senora – TODA
2) Efren Juan – TODA
3) Raul Penalba – TODA
4) Norly Gordo – TODA
5) Repollo Jomar – Evironmental Police
6) Edilberto Fernado – Environmental Police
7) Violeta M. Millare – Lupon
8) Amy Mendoza – Northwind Subdiv., Infra
9) Anna Sadia – Rep
10) Rene Alzate – Pres. Pasacola, Dulo
11) Arline M. Fajel – Dormitoryo Phase 3
12) Peter Subang – Dormitoryo Phase 3 (Group Reporter)
13) Marcelino Gonzales – Damong Maliit

Economic Development (facilitator: Tina Pasyon of INSA and Documentor: Alaine Baguisi from JJC-ICSI)

1) Kagawad Macario Dantes


2) Peter Subang – Group Reporter
3) Marcos de la Cruz
4) Patricio Ferolin
5) Agrivelyn A. Mari
6) Elenio B. Panela
7) Nenita A Andrada
8) Melly Matrimonio
9) Nestor A. Ferrer

NN BDP 2 Documentation Summary 15


10) Violeta B. Sarelia (Gadia?)

Social Services Sector (facilitator: Lucy Chavez of Healthdev / Documentor – Gilbert of PHILSSA)
1) Kgwd Domingo Demetillo (Health)
2) Kgwd Feliciano de la Cruz (Education)
3) Susan Saycom
4) Emelita Mallari
5) Liliani Cherry Tianela
6) Anna Gravador
7) Joel Domopoy – Group Reporter
8) Jesuceria de la Cruz
9) Maria Noemi Elaba
10) Elizabeth Gascon

Vulnerable Sector: (facilitator – Inez Fernandez of Arugaan with Beng Escarcha of the GAD desk)

1) Carmelita B. Ferolin – modista, working mom


2) Arancui Q. Gonzales - OSCA NDC
3) Benita B. Agustin – housewife
4) Roberto Almario – Group Reporter for Children
5) Ian Mendoza – SK Chair - Group Reporter for Youth
6) Josefina Bautista –
7) Daniel Rapanan - Senior Citizen head – Group Reporter for Senior Citizen
8) Vicente Canlas
9) Teofisto Bartolome
10) Emanuel A. Penaranda – SK Kagawad

Governance Sector: (facilitator – Dick Balderama of PHILSSA / Documentor – Annie Yuson of PHILSSA)

1) Kgwd Itok Faustino


2) Ping Fampulme
3) Alberto Desnacomento Sr. ?
4) Pastora Lachica (for JB de Jesus) from San Antonio, Queensland
5) Nani Fampula
6) Randy Benigno
7) Josie B. Magalong – Lingap Kapuwa Comm Assoc.
8) Lourdes A. Panangit from St. James Subdiv. - Group Reporter
9) Thelma Sardama

NN BDP 2 Documentation Summary 16


List of Acronyms for the BDP of Nagkaisang Nayon

NN Nagkaisang Nayon
BDP Barangay Development Planning
BDC Barangay Dev’t Council
Bgy Barangay
CAs Community Associations
CMP Community Mortgage Program
CHBS Committee on Housing and Basic Services (CHBS)
DA Department of Agriculture
FDA Foundation for Development Alternatives
FGD Focus group discussion
GAD Gender and Development
GOs Government organizations
HOAs Homeowners’ Associations
IT Information Technology
JJC-ICSI John C. Carol Institute of Church and Social Issues
KRAs Key Result Areas
LGU Local government unit
NGO Non-government organization
RROW Road Right of Way
SC Senior Citizens
SSD Social Services Department
SK Sanguniang Kabataan
UP-ALL Urban Poor Alliance

NN BDP 2 Documentation Summary 17