You are on page 1of 25

Capitolul 1

CleoăşiăLewisăseăplimbauăpeăstrad .ăFataănu-şiădezlipiseănicioăclip ăprivirileădeălaăprietenulăei.ă


„Deăfapt,ăarătrebuiăs -lăascultăcuămaiămult ăaten ie”,ăîşiăziseăea,ăînătimpăceăLewisăîiăpovesteaă
entuziasmat despre valorile pH-uluiăşiădespreăpropriet ileăosmoticeăaleăpere ilorăcelulelor.ă„Dar
p l riaăluiădemodat ăîmiădistrageăneîncetatăaten ia.ăDeăce-o fi purtând-oăatâtădeădes?ăArat ămultămaiă
coolăcuăcapulăgol.ăCelămaiămultăîmiăplaceăcândăîiăcadeăbretonulăpeăochi.ăÎiăst ăminunat!”
„Doamne! Ce-mi tot trece prin cap?” se dezmetici ea la un moment dat. „Nuăpotăs ăm ăgândescă
înăfelulă staălaăLewis!ăSuntemăsimpliăprieteni!ăŞiătotuşi,ăarat ămultămaiăbineăf r ăp l rie…”
LewisăşiăCleoăseăîndreptauăspreăplaj .ăAcoloăîşiăd duser ăîntâlnireăcuăprieteneleălor,ăRikkiăşiă
Emma.ăLewisăluaseăcuăelănişteăprobeădeăap ăşiădeăroc ădinăgrotaămagic ăînăcareăseăg seaăLaculăLuniiă
şiăvoiaăneap ratăs ăleăspun ăşiăfetelorărezultateleăcercet rilorăsale.ăÎnăafar ădeăasta,ăb iatulăleă
anun aseăc ăareăs ăleădeaăoăveste.
— Lucrezătoat ăziuaălaăasta,ănon-stop!ăŞiăcredăc ,ăîncetulăcuăîncetul,ăvoiăaflaăceăanumeăduceălaă
transformareaăvoastr ,ăleăziseăLewisăentuziasmat,ădândădinămâiniăînăfelăşiăchip.
Într-adev r,ăseăpurtaădeăparc ăseăaflaăînăpragulăuneiădescopeririăepocaleă– chiar dac ănuăspuneaă
de-a dreptul despre ce era vorba.
Cleoănuăseăîndoiaănicioăsecund ădeăfaptulăc ăLewisăeraăpeăcaleăs ădescopereăcevaăieşitădinăcomun,ă
unălucruăceăaveaăs ăschimbeălucrurileăpentruătotdeauna.ăSperaăs -iăreuşeasc ăastaăcâtămaiărepede.ă
„Poateăc -l împiedic ăp l riaăs ăgândeasc ăsuficientădeăclar”,ăseăamuz ăea.ăNu-şiăpermiteaăs ă
izbucneasc ăde-a dreptul în râs.
— Lewis, tot ce ne-aiăzisăpân ăacumăştiamăşiănoi,ăobserv ădeodat ăEmma.
— Da,ăpentruămineăsuntăcoziădeăpeşte,ăad ug ăRikkiăpeăunătonăsarcastic. Nuăşiăpentruătine,ăCleo?
— L sa i-lăînăpaceăpeăLewis,ăleăîntrerupseăCleoăpeăamândou .ăElăîncearc ădoarăs ăneăajute.
Eaăeraăconvins ăc ăLewisăaveaăs ăajung ăunămareăcercet tor.ăPoateăc ănuăchiarăacum,ădar,ăcuă
siguran ,ăvaădeveniăcândvaăunănumeăimportantăînălumeaăoamenilorădeăştiin .ă„Da”,ăîşiăziseăea,ă
„Lewisăvaăfaceăoădescoperireăcareăvaăschimbaălumea.ăOăs ăfiuătareămândr ădeăel.ăDeocamdat ăîns ă
trebuieăs ăseăconcentrezeăşiăs ăg seasc ăoăsolu ieălaăproblemaănoastr .ăTrebuieăs ădescopereădeăceă
Rikki, Emma şiăcuămineăneătransform măînăsireneălaăceaămaiămic ăatingereăaăapei.”
— Aşaăeste,ăziseăşiăLewis,ărecunosc torăpentruăsus inereaăluiăCleo.
Celăpu inăeaăîlăluaăînăserios.ăMaiătrebuiaăs ăleăconving ăpeăEmmaăşiăpeăRikkiădeăfaptulăc ămunceaă
dinăgreuănumaiăcaăs le ajute.
— Ştiin a,ăcontinu ăel,ădarăseăopriăimediatăpentruăaăseămaiăgândiăoădat .
„Cumăputeaăs ăleăfac ăs ăîn eleag ăc ăştiin aăeraăsinguraăînăm sur ăs ăexpliceătransformareaălor?
— Ştiin aăesteăcheiaăcareăpoateăscoateălaăiveal ătoateăsecreteleăvie ii,ădar…ăîncepuăelăîntorcându-
seăc treăEmmaăşiăRikkiăşiăîncercândăs -şiăsus in ăafirma iaăcuăoăpostur ădemn ădeăunăasemeneaă
discurs.ăFeteleăîns ăc scauăplictisite.
— V ăintereseaz ăfoarteămult,ănu-iăaşa?ăleăîntreb ăLewisădezam git.
— Nu, puse Rikki punctul pe i.
Celeătreiăfeteăfugir ăspreămalulăapei,ăl sându-lăbalt .ăLewisăeraăuluit.ăNuăputeaăs ăcread ăcâtădeă
pu inăîiărespectauămunca.ăD duădinăcapăşiăporniădup ăele.
— Asculta i,ăoameniăbuni,ăîncerc ăelăs ăleăatrag ădinănouăaten ia.ăS pt mânaăviitoareăpoateăc ăvoi
aveaăocaziaăs …
Nimeniăîns ănu-iămaiăd deaăaten ie.ăCleo,ăRikkiăşiăEmmaăfugeauănep s toareămaiădeparte.ăAşaăc ă
Lewisăalerg ădup ăele,ăleăocoliăşiăseăopriăchiarălaăpicioareleălor,ăobligându-leăastfelăs ăr mân ăpeăloc.
EmmaăşiăRikkiăîlăpriveauăîncurcate.
— L sa i-oăbalt ,ămorm iăLewisădezam git.
— Lewis, zise Rikki apucându-l de umeri. Spune ce ai de zis!
Ochiiăs iăîncepur ăs ăstr luceasc .ăAdic ăfeteleăerauătotuşiăinteresateădeăcercet rileălui!
Cleoăzâmbi.ăSeăbucuraăc ăEmmaăşiăRikkiănuădoarăc -iăd deauăoăşans ăs ăvorbeasc ,ăciăchiarăîlă
ascultau cu interes.
— Bine,ăîncepuăLewisăcuăentuziasm.ăAst ziăvineăcinevaăînăoraş,ăcinevaăcareăfaceătotăfelulădeă
cercet riăasupraădelfinilorăînăparculădeădistrac ii.ăOăcheam ăDenman.ăAăabsolvităcuănot ămaxim !ăV ă
pute iăimaginaăaşaăceva?
Aproapeăc ăseăînecaăvorbind.ăNuăconteneaăs ăseăminunezeăc ăcinevaădeăvârstaăluiăDenmanăaveaă
deja titlul de doctor.
— V ăvineăs ăcrede i?ăcontinu ăelăvis tor.
— Sunt de-aădreptulăfascinat ,ăziseăRikkiăt iosăşi-şiăîntoarseăprivireaăteatral.
Lewisăoăignor .
— Esteăoăpersonalitateărecunoscut ăpeăplanămondial.ăStudiaz ăevolu iaăcelulelorălaămamifereleă
marine.ăDac ăaşăputeaăs ăob inărezultateleăei…
— Şiăcumăvreiăs ăteăapropiiădeăcercet toare?ăîlăîntreb ăEmmaăsceptic ,ăridicândădinăsprâncene.
— Am metodeleămele,ăr spunseăelămisterios.
Pân ăatunciăîns ănuăîşiăd duseăseamaăc ,ădeăfaptăhabarăn-aveaăcumăarăfiăpututăs ăoăconving ăpeădr.ă
Denmanăs ălucrezeăîmpreun .ă„Trebuieăneap ratăs ăg sescăoăsolu ie”, se gândi el.
— Nu!
Rikki îi întrerupse gândurile cu brutalitate.
— Nuăveiăscoateănicioăvorb ădespreănoiăînăfa aăadev rateiăcercet toare!
— Oameniăbuni,ăeuăsunt…ăeu,ăexplic ăel.
Eraăfermăconvinsăc ădr.ăDenmanăi-ar fi putut ajuta. De aceea avea nevoie de argumente serioase
pentruăplanulăs u.ăDeăfapt,ăîiăscrisese deja un e-mailăfemeiiăbiolog,ăîncercândăs -şiăcreasc ăşanseleă
deăaăfiăluatăînăseam ădeăoăasemeneaăsomitate:ăvoiaăs ădevin ăasistentulăei.ăPentruămomentăîns ăfeteleă
nuătrebuiauăs ăcunoasc ăacestădetaliu.ăFurioaseăc ănuăle-a consultat în prealabil, nu ar faceădecâtăs ă
exagerezeăşiăs ăsupraliciteze.
— Suntăfoarteăprev z tor,ăziseăelăcuăvoceătare.
Apoi, dintr-odat ,ăcuăoăfigur ădeăomăr nit:
— Adev rataăcercet toare?ăr bufniăel.
Rikkiăridic ădinăsprâncene.ă„Doarăesteădeălaăsineăîn eles”,ăp reaăs ăgândeasc .
— Oăs ăteădescurciătu,ăEinstein,ăad ug ăea.
— Nuătrebuieăs ăafleănimicădespreănoi,ăsublinieăEmmaăînc ăoădat .
— Dac ăoăs ăvreaăs ăneădisece?ăad ug ăRikki.
Încetulăcuăîncetul,ăîşiăd deaăseamaăce-arăfiăpututăs ăleăfac ăunăcercet torăadev rat.
— Sauăs ăpubliceădespreănoi?ăinsist ăşiăCleo.
„Astaăarăfiăchiarămaiăcumplitădecâtăs ăneădisece”,ăîiătrecuăprinăminte,ăAveaădejaăînăfa aăochiloră
titlurile de-oăşchioap ăpeăprimaăpagin ăaăziarelor:ă„Senza ional!ăF pturiămarineădescoperiteăpeă
Coasta de Aur” sau „Apari iaăunor sirene extraterestre”.ăÎncercaăs -şiăimaginezeăreac iaăp rin ilorăeiă
cândăaveauăs -şiăvad ăfiicaăînăpostur ădeăsiren ăînăziar.ăSimplulăgândăoăînfiora.
Lewisăobserv ăimediatăspaimaăprietenelorăsale.ăTrebuiaăs ăg seasc ăoăcaleăs ăleăconving ădeă
faptulăc ăelăaveaăs ăfieăcâtăseăpoateădeăatentăînăpreajmaăluiădr.ăDenman.
„Feteleăreac ioneaz ămultăpreaăbrutal”,ăîşiăziseăel.ă„înăfelulă staănuărezolv mănimic.ăTrebuieăs ă
abord mălucrurileăcuămultăcalm,ăcuămaturitateăşiăgândireăştiin ific .”
Ştiaăc ăplanulăs uăarăfiăpututăfunc iona.ăTrebuiaădoarăs ăleăconving ăşiăpeăeleăc ăsuntăînăsiguran .
— Femeiaăesteăbiologămarin,ăleăexplic ăel,ădeăparc ăastaăle-arăfiăpututăliniştiăînăvreunăfel.ăAreă
aparateăspeciale…ăCeleădeălaănoiădinăşcoal ăparănişteăjuc riiăînăcompara ieăcuădotareaăei,ăcontinu ăelă
entuziasmat.ăDac ăvre iăs ăafla iăadev rul,ătrebuieăs ăamăaccesălaătoateăacesteălucruriăşiălaărezultateleă
cercet toarei.
Celeătreiăfeteăp reauălaăfelădeăsceptice.ăStareaădeăpanic ăîns ăp reaăs ăseăfiăatenuat.ăNimeniănuă
maiătr geaăconcluziiăira ionale.ăÎnăplus,ănimeniănuăpuneaăproblemaădisec iei.
— Şiăcumăvreiăs ăfaciăastaăf r ăs ăneătaiăbuc i?ăîntreb ăRikki.
Nuăeraăniciăpeădeparteăconvins .ăCuătoateăacestea,ăştiaăc ăLewisăaveaădreptate.ăEraăfoarteă
complicatăs ăafleăceăseăîntâmplaăcu eleălaăcontactulăcuăapa.ăÎntreb rileădificileăpresupunăîntotdeaunaă
r spunsuriăcomplicate,
— Cuăşarm…ăm ăgândeam!ăleăpropuseăLewis,ăzâmbindămândru.
— Peăbune,ăvorbescăserios!ăinsist ăCleo.
— Haide i,ădragelor,ăleăspuseăLewis,ăneîncetândăs ăzâmbeasc .ăTrebuie doar s-ave iăîncredereăînă
mine.
Mergeauăunulălâng ăaltulăf r ăs ăscoat ăunăcuvânt.ăDup ăcâ ivaăpaşi,ăEmmaăseăopriăbrusc.
— Bine,ăLewis,ăîncuviin ăea.ăTrebuieăs ăafl măceăseăîntâmpl ăcuănoi.
Seăuit ălaăCleoăşiălaăRikki.ăOareăgândeauăşiăeleălaăfel?ăErauăşiăeleădeăacord?ăDac ăvoiauăs ăafleă
adev rul,ănuăaveauăalternativ .ăTrebuiauăs ăîn eleag ătotulămaiăbine,ăcaăs ăpoat ăs ăînve eăcumăs ă
tr iasc ădeăacumăîncolo.
Rikkiătraseăaerăînăpiept,ăEraăresemnat .ăEmmaăaveaădreptate,ădarăastaănuăînsemnaăc ăîiăşiă
convenea. Îl privea pe Lewis, jucându-se cu piciorul în nisip.
— Oricum, n-oăs ădaiăochiiăcuăea,ăziseăeaăînăceleădinăurm ăîmbufnat .
— Baăda,ăastaăoăs ăseăîntâmple,ăr spunseăelăîncrez tor.
D deaăimpresiaăc ăareădejaăunăplanăbineăpusălaăpunctăcaăs ăoăconving ăpeădr.ăDenmanăs -l
accepte în preajma ei.
— Cleo?ăîntreb ăel,ăîncercândăs ăoăpriveasc ăînăochi.
P reaăs ăsugerezeăc ăeaăf ceaăparteădinăplanulăs u.
Fiecareădintreăele,ăinclusivăbrunetaăCleo,ăseăîntrebaăceărolăaveaăs ăjoaceăînătoat ăpovestea.ăÎntr-un
final, ridic ănevinovat ădinăumeri.ă„Habar n-am ce are de gând cu mine”,ăp reaăs ăseăscuze.

Capitolul 2
Lewisăst teaălipitădeăpereteleălaboratoruluiădinăparculădeădistrac ii.ăUrm reaăîncordatăcumăseă
apropiauănişteăpaznici,ădarăşiăal iăoameniăcareăi-ar fi putut descoperi. Fredona în minte melodia din
MissionăImpossible.ăAbiaăcândăseăconvinseăc ănimeniănu-iăobservase,ăîiăf cuăsemnăluiăCleoăs ăseă
apropie.
Fataăseăuit ăînc ăoădat ăînăjur.ăApoiăseăfuriş ădinăspateleăunuiătufiş.ăÎnaint ăspreăLewisăpeăvârfurileă
degetelorăşiăseălipiădeăperete,ălâng ăel.ăNumaiăgândulăc ăarăfiăpututăfiăprinşiăîiăt iaărespira ia.ăCleoă
ştiaăc ăac iuneaăastaăarăfiăputut-oăcostaăloculădeămunc .
— Lewis, n-avemăvoieăs ăintr măaici,ăîiăşopti.
Eraăconştientădeărisculăpeăcareăşi-lăasumaăCleo.ăTotuşi,ănuăeraăcelămaiăpotrivitămomentăs -şiăfac ă
mustr riădeăconştiin .ăZonaăinterzis ăvizitatorilorăseăaflaăînăspateleăbazinuluiădeăcercet riăcuă
mamifere marine. Era departe de bazinul delfinilor, de unde se auzeau vocile entuziasmate ale
spectatorilor. Spectacolulădeălaăoraădou ăeraăînăplin ădesf şurare.ăProbabilăc ătoat ălumeaăeraă
prezent ă– toat ălumea,ăînăafar ădeădr.ăDenman…
Cuăgrij ,ăridic ălegitima iaăluiăCleoăînădreptulăcititoruluiădeăpeăuş .ăScrâşniădinădin iădeăîncordare.ă
Partea asta a planului puteaădaăgreşăfoarteăuşor.ăDac ălegitima iaănuăpermiteaăaccesulăînăcl dire,ăn-
aveauănicioăşans ăs ăintre.ăDeodat ăîns ăînchiz toareaăseădeschiseăcuăunăclic.ăAparatulădeăcitireăafişaă
un led verde – puteauăintra!ăLewisăr sufl ăuşurat,ăapoiăîşiăvârîăcapulăcuăaten ieăprinădeschiz turaă
uşii.
Laboratorulăeraăgol.ăIntr ăuşor,ăiarăCleoăîlăurm .
— Uit -te la asta, zise el fascinat.
R maseăcuăguraăc scat ădeăuimire,ăiarăprivirileăîiăalergauăînătoateăp r ile,ăîncercândăs ăcuprind ătotă
ce-lăînconjura,ăsuprafe eleădeălucruăp reauăs ăseăîncovoaieăsubăgreutateaăechipamentelorăscumpe.
ŞiăCleoăîşiăroteaăcurioas ăprivireaăprinălaborator.ăNuăaveaăniciăceaămaiăvag ăideeălaăceăputeauăfiă
folositeăatâteaăaparate.ăŞiătotuşiăseăbucuraăs ăîlăvad ăpeăLewisăatâtădeăentuziasmat.
„Poateăc ăexist ăcevaăaiciăcareăarăputeaăs ăneăfieădeăfolos”,ăsperaăea.ăUit ăpentruăoăclip ăceă
problemeăarăfiăîntâmpinatădac ăi-arăfiăg sităcinevaăacolo.
— Ceăzici,ăoareăcumăarat ăea?ăîntreb ăLewisădistrat.
Lu ăoăeprubet ăcuăunălichidăverdeăciudatăşiăoă inuăînălumin . Laboratorul avea ferestre mici, prin
careăp trundeauăcâtevaărazeădeăsoare.ă„Oareăcumăarat ăoăexpert ăînămamifereămarineălaănumaiă21ădeă
ani?” seăîntreb ,ămirându-seăşiăelădeăvorbeleărostite.ăPuseărepedeăeprubetaălaăloc.
— Petreceămultătimpăînăap ,ăîşiăd duăCleoăcuăp rerea.ăOareăoăfiăavândăpieleaăîncre it ădeă
umezeal ?
Tocmaiăînăacelămomentăauzir ăunăzgomotăvenindădinspreăuş .ăCinevaăeraăpeăcaleăs ăintreăînă
laborator.ăErauăînăpericol!ăLewisăsim iăunănodăînăgât.ăPentruăoăclip ăîşiă intuiăprivirileăasupraă
picioarelor.ăDeăfapt,ăniciănuăvoiaăs ăafleăcineăîiădescoperise.
„Am fost atât de aproape”,ăîşiăziseăel,ă„şiătotuşi,ănuăsuficient.ăSperăc ăexperien aăastaăaămeritatăs -
şiăpiard ăCleoăloculădeămunc .ăCaăs ănuămaiăpunălaăsocoteal ăcaăeuăamăfostăcelăcareăaăconvins-oăs ă
intre în jocul meu.”
Înăceleădinăurm ,ăîşiăridic ăprivirea.ăÎnăloculăunuiăpaznicăfurios,ăz riăoăfemeieăfoarteăfrumoas .ă
Fiin aăastaăî iăt iaărespira ia!ăP rulălungăşiăblondăîiăstr luceaăînăsoare.ăP reaăoăflac r ăceăîiăluminaă
chipul frumos.
Cleo era înc ălâng ăLewis.ăNu-iăpl ceaădelocăceăvede.
— Potăs ăv-ajutăcuăceva?ăîiăîntreb ăfemeiaăcuăoăvoceăcristalin .
Lewisăîncerc ăs ăr spund ,ădarăsuneteleărefuzauăs ăias .ăR maseă intuităloculuiăşiăf r ăglas.
— Noi…ănoiăoăc ut măpe…ădr.ăDenman,ăb lm jiăel.
— P i,ăeuăsuntădr.ăDenman,ăziseăfemeiaăcuăunăzâmbetăşarmant.
— EuăsuntăLew…ăîncerc ăelăs ăseăprezinte.ă ,ăLewisăMcCartney,ăseăcorect ăelăcitindănumeleă
scris pe CV-ul pe care îl adusese cu el.
— LewisăMcCartney?ăîlăîntrerupseădr.ăDenman,ăNuăeştiăcumvaăacelaăcare mi-a trimis 48 de mail-
uri pentru postul de asistent?
— Da,ăeuăsunt,ăr spunseăLewisăfericit.
Începeaăs ăseălinişteasc .ăCuătoateăacestea,ănu-şiăputeaăst pâniăzâmbetul.
— Uau,ăziseăeaăşi-şiăretraseămâna.ăTrebuieăs ăfiiăunătân rătareăentuziast.
Cleo îi d duăunăghiont.ăÎncercaăs -lăscoat ădinăstareaădeăstan ădeăpiatr ăînăcareăintrase.ăNuăreuşi.ă
Lewisănuăconteneaăs ăzâmbeasc ,ă„Parc -iăb tutăînăcap”, se gândi ea. „Se face de râs.”
— Doarănuăeştiăvreunăho ?ăîntreb ăcercet toareaăînăglum .
Lewis izbucni în râs.
— Ha,ăha,ăunăho !ăCeăglum ăbun !ăr spunseăel,ădeăparc ăideeaăarăfiăfostătotalădeplasat .
Abiaăatunciăîşiăd duăseamaăcâtăeraădeăridicol.ăÎşiăamintiăcineăeraăşiăundeăseăafla.
— Ea este Cleo, zise el, amintindu-şiăbruscăc ăfataăseăaflaălâng ăel,ămomentăînăcareădescoperiăşiă
privireaăeiăcritic .
— M ăbucurăs ăteăcunosc,ăCleo,ăziseădr.ăDenmanăpoliticoas ,ăapoiăiăseăadres ădinănouăluiăLewis:
— Dreptăs - iăspun,ăatitudineaătaămiăseăpare…ădemn ădeăadmira ie,ăm rturisiăea,ăc utândăs ă
descrie într-un fel entuziasmulăb iatului.ăŞtiin aăesteăcheiaăcareăneădezv luieăsecreteleăvie ii,
Lewisăseăuit ălaăCleo,ă„Vezi?” se gândi el. „Astaăspunăşiăeuămereu,” Cleoăîşiăîntoarseăprivireaă
c treădr.ăDenman.
— Amăputeaăs ăvedemălaăceălucra iăacum?ăcontinu ăCleo,ăapropiindu-se de mesele de lucru.
Ridic ăunăcarne elăcareăseăg seaăprintreăaparate.
Îmiăpareăr u,ăspuseăcercet toarea,ăluându-iăcarne elulădinămân ăşiăconducându-iăspreăuş .ăM ăafluă
într-unăstadiuădefinitoriuăalălucr rilor.ăDarăacumăamăCV-ulăt u,ăLewis.
Leădeschiseăuşa:
— Bine?
— Bine,ăîncuviin ăLewis.
Înătimpăceădr.ăDenmanăîlătrimiteaăpoliticoas ălaăplimbare,ăLewisăp reaăde-a dreptul tranchilizat.
Chiarăşiădup ăceăuşaăiăseăînchiseăînănas,ăLewisăînc ăîşiămaiăsuceaăgâtul,ăîncercândăs ăoăvad ăpeă
frumoasa femeie.
— La revedere! ad ug ăelăvis tor,ăînainteăs ăaud ăcheiaăînăuş .
Capitolul 3
EmmaăşiăRikkiăîncercauăs ănuărâd ăînăhohote.ăMergeauăprinăparc,ăaproapeădeăport,ăînătimpăceă
Cleoăleăpovesteaăceăseăîntâmplaseăînăparculădeădistrac ii.ăCelăpu inăcuăastaăîncepuse,ăpentruăc ălaă
final se avântase într-unămonologădespreăbiologiaămarin ,ădespreăfaptulăc ănuăoăconsideraăoăştiin ă
demn ădeăluatăînăseam ăşiăc ăto iăceiăcareălucrauăînădomeniuănuăputeauăfiădecâtănişteăsimpliăscafandriă
interesa iădeăanimale.
RikkiăşiăEmmaăoăîntrebaser ădac ăLewisăreuşiseăs ălucrezeăcuăaparateleădinălaborator,ăîns ăCleoă
niciăm carănuăauziseăîntrebarea.ăEaăcontinuaăs ăleăpovesteasc ădespreăfelulăînăcareăreac ionaseăLewisă
atunci când dr. Denman îi surprinsese în laborator.
„Oare ce-şiăimagineaz ăelăc ăface?” se ambala Cleo.
Lewisăafirmaseădintotdeaunaăc ăprefer ăbruneteleăaşaăcaăea!ă„De când i s-o fi pus pata pe blonde?
Niciăm carănu-iăchiarăatâtădeăfrumoas ”,ăseănec jiăea.ă„Bine,ăeăînalt ăşiăsupl ăşiăareăoăeduca ieăaleas ,ă
darăpunăpariuăc ăarat ăgroaznic f r ămachiaj!”
— Dr.ăDenman?ăHa!ăMaiădegrab …ăDr.ăBaywatch!ătrimiseăeaăoăs geat ăotr vit .ăCe-ar putea ea
s ăştieăatâtădeămulte?
— P i,ăamăc utat-oăpeăinternet,ăîncerc ăEmmaăs ăintervin ăînămodăsubtil.
Nuăştiaădac ăeraăbineăs ăcontinue.
— Oăparteăaălucr riiădeădoctoratăesteăoădezbatereăimportant ădespreămuta iiălaămamifereleă
marine…ăesteărenumit .
— Hmm,ămorm iăCleoăcuădispre ,ăcaăşiăcândăarăfiăfostălaăîndemânaăoricuiăs ăob in ăunătitluădeă
doctor.ăOăfiăavut,ăpurăşiăsimplu,ănoroc.ăPunăpariuăc ăniciăm carănu eăblond ănatural.
Emma nu-şiămaiăputuăst pâniărâsul.ăN-oămaiăv zuseăniciodat ăpeăCleoăatâtădeăgeloas .ăSeămir ădeă
sup rareaăpeăcareăi-oăprovocase.ăNuăcumvaăCleoăeraăîndr gostit ădeăLewis?ăCeiădoiăerauăprieteniă
dintotdeauna, „Deăceăs ăseăfiăaprinsăscânteia dup ăatâtaătimp?” se gândi ea. Nu, nu putea fi vorba
despreăaşaăceva.ăOricum,ăindiferentădeămotivulăsup r riiăluiăCleo,ăEmmaăaveaăchefăs ărâd ăcuăpoft .ă
Situa iaăeraămultăpreaăhaioas .
— Ce-i?ăîntreb ăCleoănevinovat .ăÎmiăfacăgrijiăpentruăLewis.ăM ăîntreb cum se simte. Ar fi
trebuităs -lăvede i.ăDac ăoăs -iăspun ădespreănoi?ăDac ăareăoăinfluen ăpreaămareăasupraălui?
Emmeiăîiăpieriărâsulăbrusc.ăChiarăşiănumaiăgândulăc ăLewisăarăputeaăs -iădezv luieăcevaăluiădr.ă
Denmanăoăîngrozeaăşiăîiăd deaăfiori.ăNiciunaădintreăeleănuăştiaădac ăcercet toareaăputeaăfiădeă
încredereăindiferentăcâtădeărenumit ăeraăeaăcaăomădeăştiin .ăDac ăarăfiăaflatăcevaădespreăsirene,ă
existauăceleămaiămariăşanseăs ădezv luieătotulălumiiăîntregi,ăiarăEmmaăştiaăunăsingurălucruădespreă
oamenii deăştiin :ăvoiauăs ăpubliceăcercet rileălorăcuăoriceăpre ,ăindiferentădac ărezultateleăerauăsauă
nuăinteresante.ăÎnăfelulă staăconlucrauăei.ăArticoleleăd deauăposibilitateaăaltorăoameniădeăştiin ăs ă
continueăcercet rileăpeărespectivaătem ,ăEmmaănu-şiăputeaăimaginaăc ăcinevaăcareăeraăatâtădeăpresată
deăresponsabilit iăarăfiăpututăp straăunăasemeneaăsecret,ăindiferentădeăcâtădeătareăşi-ar fi dorit asta.

Capitolul 4
Îl acceptase ca asistent! Lui Lewis nu-iăveneaăs ăcread .ăDup ăceăprimiseăvesteaăceaăbun ,ăse
gr biseăspreăcafeneauaăJuicenet.ăEraăsigurăc ăacoloăle-arăfiăg sităpeăCleo,ăRikkiăşiăEmma.ăEraăatâtădeă
emo ionantăşiăsperaăcaăşiălorăs ăliăseăpar ălaăfelădeăimportant.ăDinăpozi iaădeăasistent,ăconsideraăc ă
aveaăoăşans ăunic ăs ăafleăceăseăîntâmplaăcuăprieteneleăsaleăşiădeăceăseătransformauăînăsireneăatunciă
cândăintrauăînăcontactăcuăapa.ăIndiferentăcâtădeămultăarăfiăcrezutăCleoăînăelăşiăoricâtăs-arăfiăstr duităelă
înăurm toriiăani…ăeraăconştientăc ănuăputeaăajungeăpreaădeparteăcuădotareaădinălaboratorulăşcolii. În
câtevaăzileăînăechipaăluiădr.ăDenmanăşiăcuăajutorulăechipamentuluiăei,ăaveaăşanseămultămaiămariăs ă
ob in ăunărezultat.
ImediatăceăajunseăînăcafeneauaăJuicenet,ăleăz riăpeăfete,ăcareăst teau,ăcaădeăatâteaăori,ăîntr-un
col işorăconfortabil,ăînăspatele barului. Lewis de-abiaăaşteptaăs ăajung ălaăprieteneleăsale.ăCândă
reuşi,ăînăsfârşit,ăs ăseăstrecoareăpân ălâng ăRikki,ăexpresiaăfe elorălorănuăeraăniciăpeădeparteă
emo ionat .ăBaădimpotriv .ăCuăcâtăleăpovesteaămaiămultădespreănoulăs uăjobăşiădespreădr.ăDenman,
cuăatâtămaiăacuzatoareăşiămaiăînghe ateăseăar tauăprivirileălor,ăEmmaăp reaăchiarăs ăscrâşneasc ădină
din i,ăînătimpăceăelăvorbea.
— Şi,ăînăafar ădeăasta,ăeaăesteăomădeăştiin ,ăad ug ăLewis,ăcompletândălistaăatuurilorăcareă
trebuiauăs ăoăridiceăînăsl viăpeădr.ăDenman.
Ultimulăcomentariuădeclanş ăîns ăunămorm ităgeneral.ăÎnăplus,ăCleoăîiăarticul ăunăpiciorăpeăsubă
mas .ăNuătare,ădarăsuficientăcâtăs -l debusoleze complet,
— Şiăceăanumeăvreiăs ăspui,ăLewis?ăOăs-oăsco iălaămas ăşiăoăs -iăşopteşti,ăcaădinăgreşeal ,ădespreă
prieteneleătaleăcareăauăr masăblocateăpentruăoănoapteălâng ăLaculăLuniiădeăpeăinsulaăMakoăşiăcareă
acumăsuntăsirene?ăîlăîntreb ăEmma.
— Ave iăunăpicădeăîncredere,ăleărug ăel.ăTotăceeaăceăvreauăesteăs ăamăaccesăînălaborator.
— Doarăc ăpiciăîn plasaăfemeilorăfrumoase,ăLewis,ăîiăreproş ăEmma.
— Femeiăfrumoase?ăîntreb ăLewisăuluit,ălaăauzulăceleiămaiăridicoleăafirma iiădinălume.ăCrede iă
cumvaăc ămi-amădatăseamaădac ăesteăfrumoas ăsauănu?ăEuăsuntăomădeăştiin !
Cine l-arăfiăauzităarăfiăzisăc ăînălumeaăluiănuăeraălocăpentruăunălucruăatâtădeăbanalăcaăfrumuse ea.
— Înăafar ădeăasta,ăniciăm carănuăeăfrumoas ,ăad ug ăelăîmbufnat.
SoneriaătelefonuluiăluiăLewisăleăîntrerupseădiscu ia.ăSeăuit ăscurtăpeăecran,ăcaăs ăvad ăcineăîlăsuna.
— Eaăeste!ăstrig ăelăagitat, holbându-seălaătelefonăşiăs rindădeăpeăscaun.
Eraăevidentăc ăvoiaăs ăr spund ăşiănuăaveaăchefăs ăfieăîntreruptăînătimpulăconvorbirii.
Feteleăr maser ăf r ăreplic .ăNuăleăveneaăs ăcread .
„Ce-o fi cu el?” seămir ăCleo,ă„în mod normal, este atât de calmăşiădeăechilibrat.ăNuăl-amăv zută
niciodat ăînăhalulă sta…ăSeăcomport ădeăparc ăarăaveaăîntâlnireăcuăShakiraăsau…ăcevaădeăgenu’!”
— Areădejaăsalvatănum rulăeiăpeămobil,ăziseăCleo,ăpierzându-şiăcump tulăînăclipaăînăcareărealiz ă
c ă„ea” nu putea fi decât dr. Denman.
Emmaăoăîmbr iş ăpeăCleoăcuăblânde e.
DeşiăLewisăplecaseădeălaămas ,ăfeteleăîn elegeauăfiecareăcuvânt,ăpentruăc ăelăseăplimbaăprină
cafenea de colo-colo,ă an oşăcaăunăcocoş.
— Ceămaiăface iădr.ăDenman?ăîlăauzeauăspunând.
Nici nu-lăştiauăatâtădeălinguşitor.
— Hm,ăhm,ăda,ăhm,ăcontinu ăelădezinvoltăşiăchicotind.
— Ceărâsănervos!ăconstat ăRikki,ăurm rindu-lăcuăaten ie.ăAstaănu-iăaăbun .
— Seăjoac ăcuăp rul,ăziseăEmmaăuimit .
Nu-iăveneaăs ăcread ăceăvede.
Lewisăcontinuaăs ăseăplimbeăprinăcafenea,ădeăparc ăeraăsingurăînăînc pere.ăDeăcâtevaăoriăd duă
chiarăşiăpesteăchelner.ăUitaseătotulădinăjurulăs u.ăSeăloviăpân ăşiădeămasaădeăbiliard,ăpropulsândăoăbil ă
directăînăgaur .ăUnulădintreăjuc toriăîlăpriviăfurios,ădarăLewisănu-lăobserv .
— Ceăglumea ăsunte i!ăAve iăsim ulăumorului!ăîlăauzir ăspunând,ăînătimpăceăseăaşezaăchiarăpeă
masa de biliard.
B ie iiăcareăjucauăîlăpriveauăului i,ăîncercar ăs -lădeaăjosădeăpeămas ,ădarăelăignoraăpeătoat ălumea.
— Chiarăc ăavemăoămareăproblem ,ăobserv ăCleoăneliniştit ,ăurm rind câtădeădezinvoltăst teaă
Lewis pe masa de biliard.
— Da, zise Lewis. Nu, m-aşăbucuraăs ăfacăpractica.ăSigur,ăoricândădori i,ăziăşiănoapte.
Cleoăoft .
— Serios?ăcontinu ăLewisărâzând.
Apoiăîncheieădiscu ia,ăs riădeăpeămas ăşiăseăîntoarseăvictoriosălaămasaăfetelor.
Cleo,ăRikkiăşiăEmmaăseăuitauălaăel,ăf r ăs ăscoat ăunăcuvânt.ăNiciunaănuăeraăînăstareăs ădeschid ă
gura,ăNuăîn elegeauăîndr gostealaăasta,ălaăcareătocmaiăfuseser ămartore.
„Iarăeuăcareăcredeamăc ăElliotăseăcomportaăciudatăatunci”,ăîşiăziseăRikki,ăamintindu-şiădeă
perioadaăînăcareăfrateleămaiămicăalăEmmeiăseăîndr gostiseădeăea.ă„Deădataăastaăeămultămaiăr u!”
— Deci,ăacumăsuntăabsolutăconvins ,ăconcluzion ăEmmaăînămomentulăînăcareăLewisăseăaşez ă
lâng ăele.ăÎnămomentulădeăfa ,ănuăputemăaveaăîncredereăîn tine.
— Ce?!ăseăap r ăelăindignat.
Nuăp reaăs ăpriceap ădespreăceăvorbeaăEmma.
— Lewis,ăîlăatac ăea,ăîncercândăs -iăatrag ătoat ăaten ia.ăUit-o pentru un moment aici este vorba
despre noi.
Trebuiaăs -lăconving ăc ăvia aălorădepindeaădeăel.ăDac ădr.ăDenman aflaăc ăeleăerauăsirene…ă
nimeniănuăştiaăceăputeaăs ăseăîntâmple.ăBineîn elesăc ăfiecareădintreăeleăîşiăasumaseăînătrecutăriscuriă
maiămariăşiăauăfostăgataăs ăfieădemascateăchiarădeămaiămulteăoriădarătotăceăseăîntâmplaseăînainteă
p reaăunăjocăfa ădeăpericolul care le pândea acum. Nici nu-şiăputeauăimaginaăceăarăfiăpututăfaceă
cercet toareaăcuăinforma iileăsecreteădeăcareădispuneaăLewis.
— Subănicioăform ănuăaiăvoieăs -iăspuiăcevaădespreănoi,ăda?ăîlăavertiz ăEmma.ăAiăîn eles?ăEsteă
foarte important.

Capitolul 5
Cevaămaiătârziu,ăLewisăseăaflaăînăparculădeădistrac ii,ăundeăvoiaăs ăseăîntâlneasc ăcuădr.ăDenman,ă
Eraăînc ăfoarteămiratădeăceăfeteleăaveauăatâtădeăpu in ăîncredereăînăelăşiădeăceăf cuser ăoăasemeneaă
scen .ăDoarăeraăomădeăştiin .ăMotiveleăsaleăerauăcât se poate de oneste, iar el lucra cu dr. Denman
doarăpentruăaăleăajutaăpeăprieteneleăsale,ăCleo,ăRikkiăşiăEmma,ăcaăs ăafleăr spunsurileălaătoateă
întreb rileălor.ăElănuăeraăr spunz torădeăproblemeleălorădeăsirene.
Evident,ădr.ăDenmanăeraătareădr gu .ăTotuşi,ăeraănevoieădeămultămaiămultădecâtădeăunăaspectă
pl cutăpentruăaălucraăal turiădeăea.ăDeăceănuăpricepeauăprieteneleăluiăc ăelădepuneaătoateăeforturileă
doar pentru ele?
Oricâtădeămultăîncercaăs ăleăîn eleag ăpeăfete,ănuăreuşea.ăAşaăc ăprefer ăs ăalungeăcât mai repede
toate gândurile negre,
Ajunseăînălaborator.ăB tuălaăuş ăşiăoăstrig ăpeădr.ăDenmanăcâtădeăşarmantăputu.
— Lewis!ăauziăînăceleădinăurm ăoăvoceăînăspateleăs u.
F r ăs ăvrea,ăf cuăunăpasălateralăşiăseăîntoarse.ăCeeaăceăv zuseăîlăf cuăs -şiăpiard ăechilibrulăşiăseă
sprijiniădeăuşaălaboratorului.ăDr.ăDenmanăeraăpân ălaăbrâuăînăbazinulădeăcercetare.ăPurtaăună
echipamentădeăneopren,ăpeăsubăcareăseăz reaăcostumulădeăbaie.ăŞiăastaănuăeraătotul.ăLâng ăeaăînotaă
un delfin, pe care îl mângâia tandru. Pentru Lewis,ăar taăcaăoăadev rat ăzei ăaăm rii.
— Bun !ăziseăeaăprietenoas .
Lewisănuăeraăînăstareăs -iăr spund .ăSt teaăcuăguraăc scat .ăInima-iăb teaănebuneşteăşiăsperaăs ănuă
roşeasc ăpreaătare.
— Lewis, începu dr. Denman, aplecându-seăpesteădelfinulădeălâng ăea.
P reaăc ănuăobservaseăcomportamentulăciudatăalăb iatului.
— EaăesteăMarge.ăM ăajut ăînăcercet rileămele.ăNu-iăaşaăc -iăfermec toare?ăad ug ăea,ămângâindă
delfinul pe spate.
— Da,ăaşaăeste,ăr spunseăLewisăgâfâindăuşor,ăf r ăs ăseăuiteălaăMarge.
— Bine, zise Dr. Denman, dându-iădrumulăluiăMargeăşiăapropiindu-se de marginea bazinului.
Po iăs ăieiătuăasta?ăîlăîntreb ăpeăLewis,ăîntinzându-iăcameraăvideoăsubacvatic ăpeăcareăoăfolosise.
— Bineîn eles,ăr spunseăLewisăgr bit.
Lu ăaparatulăşiăîlăaşez ăcuăgrij ăpeărampa din lemn, care ducea spre laborator.
Cândăseăîntoarse,ăcercet toareaăeraăînc ăînăap ăpân ălaăgenunchiăşiăîncercaăs ădeaăjosăcostumulădeă
neopren.
— ,ăm ăaju i,ăteărog,ăcuăfermoarul?ăîlărug ăeaăpeăLewis,ăzâmbindu-i.
— Sigurăc ăda,ăabsolut,ăb lm jiăel.
Seăapropieădeăea,ăapuc ădeăumeriăcostumulădeăneoprenăşiăîlătraseăcuăgrij ăînăjos,ădeăparc ăarăfiă
decojităoăbanan .
Lewisăînghi iăînăsec,ăîncercaăcuădisperareăs ăac ionezeăcâtămaiăprofesionist,ădarăseăsurprinseă
holbându-se la costumul de baie.
— Mul umesc,ăziseădr.ăDenmanăsco ându-şiăbra eleădinăcostumulăud.
— OK.
Într-oăclip ăredeveniseăcercet toareaăpeăcareăoăştia.
— Haiăs - iăar tăundeăoăs ălucrezi.
S riădinăpiscin ăşi-şiălu ăunăprosop.ăÎşiăşterseăp rulăcuămişc riăpreciseăşiăîlăconduseăpeăLewisăînă
laborator,ăElăoăurm ăf r ăs ăscoat ăoăvorb .
Dup ăceăintrar ăînăînc pere,ădr.ăDenmanădisp ruăînăspateleăuneiăuşiăcaăs ăseăschimbe.ăLewisănuă
ştiaăceăs ăfac ,ăaşaăc ăseăgândiăs ăoăîntrebeăcândăîncepuseăs ăseădediceămunciiădeăcercetare.
— Cumăa iăaterizatăaici?ăîntreb ăelădinăspateleăuşii.
— Înălaboratorulă staăsauăînăgeneral?ăveniăreplica.
— P i,ăcumăa iăînceputăcercet rile?ăcontinu ăel.ăCumădevineăoăfemeieăunaădintreăceleămaiăsonoreă
voci din lume în cercetarea mamiferelor marine?
— Credăc ătotulăaăînceputăînăcopil rie,ăexplic ăea.ăAmăîndr gităoceanulădeăcândăeramădestulădeă
micu .ăÎmiăaducăaminteăc ăîntotdeaunaăneăpetreceamăvacan eleălaămalulăoceanului.ăFra iiămeiăauă
înv atăs ăfac ăsurfing,ăiarăeuăalergamăcâtăeraăziuaădeălung ăpeăplaj ,ăurm reamătotăceăseăîntâmpla în
bazineleădintreăstânciăşiăadunamătotăfelulădeălucruri.ăDeăfiecareădat ăcândăneăîntorceamăacas ,ătataă
trebuiaăs ăfacălocăînămaşin ăpentruăg leataămeaăcuăsteleădeămare,ămeduzeăşiăscoici.ăApoiăstudiamăoreă
întregiăanimaleleăînăcameraămea.ăVoiamăs ăafluăcumăfunc ioneaz .ăDeăregul ,ăleădesenamăşiă
încercamăs ăleă inăcâtămaiămultătimpăînăvia .
— Astaăînseamn ăc ăînc ădeăpeăatunciăştia iăc ăvre iăs ădeveni iăbiologămarin?ăinsist ăLewis,ă
rotindu-şiăprivireaăprinălaborator.
— Deăfapt,ănu,ăr spunseădr.ăDenman.ăAsta s-a întâmplat ceva mai târziu, la liceu. Acolo am avut
oăprofesoar ădeăbiologieăcareămi-aăexplicatăvaloareaăşiăresponsabilitateaăpeăcareăştiin aăleăimplic .ă
Mi-a trezit interesul pentru studiile lui Charles Darwin.
— I-a iăcitiăcarteaădespreăformareaăşi evolu iaăspeciilor?ăoăîntreb ăel.
— Bineîn eles.ăChiarădac ăştiamăuneleălucruriădespreăevolu ie,ăabiaădup ăceăi-am citit cartea am
ştiutăc ăvreauăs -i continuu ideile.
— Şi-atunci v-a iădusălaăuniversitate?
— Exact. Apoi m-amădusălaăuniversitateăşi,ăcândva, mai târziu, mi-amădatădoctoratulăşiăamăfostă
desemnat ăs -mi reprezint universitatea într-oăechip ăinterna ional ădeăcercetare.ăÎmpreun ăcuăaceaă
echip ăamăstatăoăperioad ălaăSta iaădeăcercetareăCharlesăDarwinădinăSantaăCruz,ăpeăInsuleleă
Galapagos. Acolo amăstudiatăecologiaămarin .ăDup ăunătimp,ăproiectulănuăaămaiăprimităsubven ii,ă
dar n-amăvrutăs ăp r sescăinsula.ăErauăatâtădeămulteădeădescoperităşiădeăcercetatăacolo…
Deodat ,ădr.ăDenmanăreveniăînălaborator.ăEraăîmbr cat ăîntr-unăhalatăalbăşiătocmaiăîşiălegaăp rulă
cu un elastic.
Lewisăeraăfericităc ădeădataăastaăîndrum toareaăluiăpurtaăcevaămaiămultădecâtăunăcostumădeăbaie.
— Dreptăurmare,ăşedereaămeaălaăGalapagosăaăfostăoăetap ăaparteădinăvia aămea.ăÎnăfelulăacestaăamă
ajunsăs ăcercetezămuta iileăcelulareălaămamifere,ăîşiăîncheieăeaăexplica iile.ăNuăştiamăc ăstudiileămeleă
vorăstârniăunăasemeneaăinteresăînăcercurileăştiin ifice.
— Incredibil,ămurmur ăLewis,ăcareăînc ăseămaiăînvârteaăprinălaborator.
— Poftim?ăobserv ădr.ăDenman.
— Hm?ăr spunseăLewisăabsent,ăîşiăconcentraseătoat ăaten iaăasupraăunuiăcilindruăgradat,ăpeăcareă
îlă ineaăînămân .
— Faceăparteădinădotareaădumneavoastr .ăAmăcititădespreătoateăastea,ădarăs ăleăam,ăpurăşiăsimplu,ă
înainteaăochilor…ăeăoănebunie,ăexplic ăel,ăaşezândăpaharulăcuăaten ieăînapoiăpeăsuprafa aădeălucru.
— P i,ă staăesteăavantajulăcândăoameniiăinvestescăînăproiecteleătale,ăconstat ăea.
— Esteăfantastic,ăziseăLewisăşiăîntinseămânaădup ăoăcentrifug .ăDeciăpeăceăoăs ălucrez?ăîntreb ăelă
entuziasmat. Pe microscopul electronic?
Se îndrept ăspreămasaăpeăcareăseăaflaăvalorosulăaparat.
— Nu,ăziseăelădescoperindăoămaşin rieăşiămaiămare.ăUnăvaporizatorăionic?
Seăîndrept ăînăgrab ăîntr-acolo,ădarăaten ia-iăfuăatras ărepedeădeăunăinstrumentămaiămare:ă
fotometrulădeăabsorb ieăatomic ,ăziseăel,ăpostându-seămândruălâng ăaparat.
— Începeămaiăîntâiăcuămopul,ăîiăpropuseădr.ăDenmanăsecăşiăîiăîntinseăunul.
— O,ăspuseăLewisădezam git.
Capitolul 6
Lui Cleo nu-iăveneaăs ăcread !ăCeleătreiăprieteneăst teauăînăbuc t riaăEmmeiăşiăîlăpriveauăuluiteă
pe Lewis.
— Nuăpoateăfiăadev rat!ăChiarăaiăştersăpeăjosăcuămopul?ăîlăîntreb ăCleo.ă„Şiăeuăcare-am crezut tot
timpulăc ăseăocup ădeăactivit iăştiin ificeădeăînalt ăclas ăpentruăaăneăajuta!ăÎnăclipaăasta,ăniciănuăştiuă
ce-iămaiăr u”, se gândi ea, „faptulăc ăs-aăîndr gostitădeăeaăsauăc ăeaăîlăpuneăs ăfac ălucruriăm runte.ă
Punăpariuăc ăpentruămineănuăarăfaceăasta”,ăîşiăziseăCleo,ăprivindăsceptic ăînădirec iaălui.
— Şiăcumăne-ajut ăastaămaiădeparte?ăîlăchestion ăRikki,ăluândăoăbucat ăuriaş ădeăpizzaădeăpeă
aragaz.
Mâncarea r m seseădeăcuăoăsear ăînainte,ădarăpeăRikkiăn-o deranja îi era – îi era o foame de lup!
Emmaăîiăarunc ăoăprivireăîntreb toare,ădeăparc ăarăfiăvrutăs ăspun :ă„Doarănuăteăgândeştiăseriosăs ă
m nânciăaşaăceva,ănu?”
PeăRikkiăîns ănuăoăderanja.ăMuşc ădinăpizzaăcuăpoft ăşiăîiăzâmbiăEmmeiăcuăguraămânjit ădeă
brânz .
Oameniăbuni,ăştiuăceăfac!ăseăap r ăLewis.ăAmăaccesăînălaborator.ăAcumămaiăamănevoieădoarădeăoă
prob ăproasp t ădeăADN…ăpoateăo…ăbuc ic ădeăunghieădeălaăpicioare,ăleăpropuseăelăşiăscoaseă
unghiera din buzunar.
Rikkiăaproapeăc ăseăînec ăcuăfeliaăpizza.ăCeăpropunereăeraăasta?ăS ăm nânciăpizzaădeăcuăoăsear ă
înainteăeraăuna,ădarăs -iădaiăcuivaăoăbuc ic ădinăunghiaăta?ăErauălucruriăpeăcareăniciăchiarăeaănuăleă
putea…ădigera.
Emmaăstrâmb ădinănas.ăÎnăniciunăcazănu i-arăfiădatăcuivaăoăbuc ic ădinăunghiaădeălaăpicioare,ă
„Nici mie nu-mi place în mod deosebit când îmi tai unghiile”, se gândi ea. „E scârbos!” Aşaăc ăseă
uit ăplin ădeăsperan ăc treăCleo.
Înămodăsurprinz tor,ăCleoănuăaveaănicioăproblem .ăUnghiileăerauăunghii – şiăcuăastaăbasta.ăŞiă
totuşi,ăcuăcâtăseăgândeaămaiămultălaăchestiaăasta,ăcuăatâtămaiămultăoăderanjaăc ătrebuiaăs ăfieăADN-ul
eiăcelăpeăcareăaveaăs -lăanalizeze.ăDar,ălaăurmaăurmelor,ăchestiaăastaăaveaăs ăslujeasc ăunuiăscopă
ştiin ific.
— OK, OK, ziseăea,ăsmulgândăunghieraădinămânaăluiăLewisăşiăfugiăînăbaie.ă„N-aăspusănimeniăc ă
trebuie s-oăfacădeăfa ăcuătoat ălumea!”

Aădouaăziădiminea ,ăLewisăseătreziăfoarteădevreme.ăVoiaăs ăajung ăînălaboratorăînainteaăluiădr.ă


Denman.ăAşaăc ărenun ălaămiculădejun,ăîşiălu ărucsaculăşiăprobaădeăunghieăaăluiăCleoăşiăieşiăînă
goan ădinăcas .
Ştiaăexactăceătrebuieăs ăfac .ăSperaăs ăg seasc ălaboratorulăgol.ăÎnăcazulă sta,ăarăfiăavutăşiătimpăs ă
fac ărepedeăcur enie,ăînainteăs ăapar ăcercet toarea.ăCuăunăpicădeănoroc,ăea nici n-aveaăs -şiădeaă
seamaăc ăaăfostăaici.
Cândăajunseăînăparculădeădistrac ii,ăaveaăplanulăpreg tităînăminte.ăMemoraseăcuăoăsear ăînainteă
schi aăcl diriiăşiăcunoşteaăpozi ionareaăexact ăaăfiec ruiăaparat.ăPentruăaăseăîncadraăînătimp,ăîşiă
compusese câte oămic ămelodieăpentruăfiecareădintreăac iunileăsale.ăAflaseădeătruculă staădeălaă
televizor.ăCuăcâtevaăs pt mâniăînăurm ăv zuseăunăfilm,ăînăcareănişteăho iădeăbijuteriiăprocedaser ălaă
fel.ăFiecareăpasădeăpeălistaăac iunilorăeraăconcentratăpeăoămelodie.ăDeăexemplu,ădac ăaveauăexactă3ă
minuteăşiă42ădeăsecundeălaădispozi ieăînainteăcaăpazniculăs ădeaăalarma,ăfredonauăoămelodieădeă3ă
minuteăşiă42ădeăsecunde.ăÎnăfelulăacestaăaveauătotătimpulălucrurileăsubăcontrol.
Cândăajunseăînăfa aăuşiiălaboratorului,ăLewisătraseăînc ăoădat ăaerăînăpiept,ăapoiătrecuăcartelaădeă
accesăprinăfa aăcititorului.ăDatorit ănouluiăs uăjob,ănuămaiădepindeaădeăcartelaăluiăCleo.
Intr ăcuăaten ie.ăSpreămareaăluiădezam gire,ădr.ăDenmanăseăaflaădejaăîn untru.ăSeăopriăoăclip ădină
lucruăşiăîiăzâmbi.ăLewisăsim iăcumăiăseătaieărespira ia.ă„Minunat”,ăîşiăziseăel.ă„Planul meu s-a dus pe
apa sâmbetei.” Acumătrebuiaăs ăg seasc ăoăexplica ieăpentruăfaptulăc ăajunseseăatâtădeădevremeălaă
laborator.ăSeăgândiăprofund.ăDac ăeraăs ăfac ăstânga-mprejur, ar fi fost,ăcuăsiguran ,ăsuspect,ăaşaăc ă
încerc ăs ăprofiteădeăsitua ie.
— Ieriănuăamăcur atăchiarătoateăsuprafe eleădeălucru,ăziseăelărepede.ăAşaăc ăm-am întors. Termin
repede, bine?
— Eştiăfoarteăconştiincios,ăziseădr.ăDenmanădândădinăcapăaprobator.
Îlăm sur ădinăcapăpân -n picioare.
— Eiăbine,ăeuăamăcamăterminatăaiciăşiăoăs ăplec.
— OK,ăperfect,ănuăvreauăs ăv ăderanjez,ăseăscuz ăLewis,ăîncepândăs ăspereădinănou.ă„Poateăc ăamă
totuşiăoăşans ăşiăpotăs ăpetrecăcevaătimpăsingurăînălaborator”,ăseăbucur ăel.
— Cur ăimediat, zise el cu voce tare.
— Atunci,ăteălasăsingur,ăziseădr.ăDenmanăşiădisp ru.
„Perfect!” îşiăziseăLewis.ă„Astaădaăşans .ăSperădoarăcaădr.ăDenmanăs ălipseasc ăsuficientădeămultă
câtăs ăpotălucraăşiăeuăunăpic.” Fugiăşiăascult ălaăuş .ăEraăsingur!ăSeăapuc ăimediatădeătreab .ăOă
zbughiădirectăspreămicroscopulăelectronic.ăScoaseăunghiaăluiăCleoădinăbuzunar,ălu ăunăbisturiuăşiăt ieă
oăbuc ic ădinăprob ,ăapoiăoăaşez ăsubămicroscop.ăTrebuiaăs ăafleăneap ratădac ăseămodificauă
celulele.ăPoateăaveaăs ădescopereăcevaăneobişnuităînăpere iiăcelulelor,ăcevaăcareădeclanşeaz ă
incredibilaăreac ieăaăfetelorălaăap .
Lewisăseăconcentr ăasupraămicroscopuluiăşiăm riăimagineaăpeăecranulădeălâng ăel.ăStudieă
imagineaăpentruăoăclip ,ăapoiăumpluăoăpipet ăcuăap ăs rat .ă„Sperăs ăpot observaăînădirectăreac iaă
celulelorălaăap ”, gândi el.
— Ei,ăî iăplace?ăseăauziăvoceaăluiădr.ăDenmanăînăspateleălui.
Lewisăseăridic ăbrusc.ăÎlăprinseseăasupraăfaptului!
— ,ă ,ăeuădoar…ăb lm jiăel,ăs pândăadâncăînăminteădup ăoăscuz ăbun .
— Nu- iăface griji,ăziseădr.ăDenmanăzâmbind.ăŞtiamăeuăc ăn-oăs ărezişti,ăad ug ăeaădeăparc ăarăfiă
premeditatătotul.ăS ăcure iăsuprafe eleădeălucru?ăHaiănuămaiăspune!
Lewis rânji nervos. „Eaăcredeăc ăfolosescăechipamentulădoarăpentruădistrac ie”, se gândi el.
„Dac ăreuşescăs -iăîntre inăideeaăasta,ătotăeăbine.ăNu-i chiar totul pierdut.”
Dinăfericire,ăînăclipaăînăcareăintraseădr.ăDenmanăşiăLewisăseăsperiase,ăelăseăîmpiedicaseădeăună
cabluăşiădeconectaseămonitorul.ăAşaăc ăcelăpu inănuăv zuseădespreăceăeraăvorba.ăAcumătrebuiaăs ăseă
asigureăc ănuăseăapropieăpreaămultădeămicroscopăcaăs ăvad ăproba.
— Laăceăteăuitai?ăîlăîntreb ăea,ăînchizândăuşaăînăurmaăei.
Era exact întrebarea pe care Lewis n-ar fi vrut sub niciun chip s-oăaud .
— A,ălaănimic,ăziseăelăscurt,ădândădinămân .ăOănimicaătoat ,ăeăcevaăce-amăg sităpeăplaj .
Oricâtădeăproast ăeraăexplica ia,ăaltcevaănu-iătrecuseăprinăminteăînăcondi iileădate.
— Credăc ăesteănisipăsauăcevaădeăgenu’ă– nimic interesant.
— La urma urmelor, absolut totul este într-oăoarecareăm sur ăinteresant,ăziseăfemeiaăşiăseăapropieă
de masa de lucru.
Seăuit ăcurioas ălaămicroscop.
— Fiecare lucru are propria lui istorie.
Lewisădeveneaătotămaiăneliniştit.ă„Dac ăseămaiăapropieăunăpas”,ăîşiăziseăel,ă„oăs ăvad ăc ănuăesteă
doarănisip.ăAtunciăoăs ăamădeădatănişteăexplica ii.” Trebuiaăneap ratăs ăg seasc ăoăsolu ie.
— Vai, ce târziu s-aăf cut,ăconstat ăel,ăuitându-se la ceas.
Înăfelulă staăobservaseăşiăcâtădeădeparteăseăaflaăprobaădeăel.ă„Dac ăreuşescăs ăm ămişcăsuficientădeă
repede…”
— Trebuieăs ăplecălaăşcoal ,ăziseăelădeodat .
F r ăs ămaiăpiard ăvreoăsecund ,ălu ăeprubetaăcuăproba,ăîşiăarunc ărucsaculăpeăspateăşiăoăzbughiă
spreăuş .
Seăstrecur ăpeălâng ădr.ăDenmanăşiăaproapeăc ăoălovi.ăCuătoateăacestea,ăp r siălaboratorulăf r ăs ă
seămaiăuiteăînăurm .ăCumăaveaăs ăconsidereăeaăcomportamentulăs uă– aveaătimpăsuficientăs ăseă
gândeasc ămaiătârziuălaăasta.ăAcumănuăcontaădecâtăs ăpoat ăp r siălaboratorulăcuăbucataădeăunghieăaă
luiăCleoăînăsiguran .
Cândăajunseăafar ,ăLewisăseăsprijiniăpentruăoăclip ădeăzidulăcl diriiăşiăîncerc ăs -şiătrag ăsufletul.ă
„Amăreuşit!ăAăfostăcâtăpeăceăs ăoăîncurc!”
Lewis habar n-aveaăc ,ăîntreătimp,ădr.ăDenmanăseăduseseădreptălaămicroscop,ăporniăcalculatorulăşiă
aştept ăs ăapar ăimagineaăpeăecran.
— Iaăs ăvedemăceăavemăaici?ăîşiăziseăeaăîncet,ăprivind prin microscop.
Trebuiaăs ăştieăceăanumeăîiăstârniseăunăasemeneaăinteresăluiăLewis.
Celuleleăerauădeăorigineăuman ,ădarădr.ăDenmanănuămaiăv zuseăaşaăceva.ăLu ăpipetaăcuăap ăs rat ă
peăcareăLewisăoăl saseăpeămas ăşiăpicur ăpeălam .
— Incredibil!
Celuleleăîncepur ăs ăseădeplasezeăînămomentulăînăcareăvenir ăînăcontactăcuăapa.ăLichidulăp reaăs ă
leăalimentezeăcuăenergie.ăCeluleleăintrar ,ăpurăşiăsimplu,ăîntr-unădansăspectaculos.ăApoiăîşiă
schimbar ăbruscăstructura,ătransformându-se într-un soi de cristal. Muta iaăaveaălocăchiarăsubăochiiă
ei!
Dac ăLewisăarămaiăfiăfostăînăînc pere,ăarăfiăv zutăcumătân raăcercet toareăseăsperieăşiăf cuăunăpasă
înapoi de la microscop.
— Doamne,ăDumnezeule,ărostiăeaăşiăseăaşez ăame it ăpeăunăscaun.
Întreătimp,ăLewisăalergaăpeălâng bazinulădelfinilor.ăÎnc ătremuraălaăgândulăc ăevitaseăoăadev rat ă
catastrof .ăSc paseăbasmaăcurat ,ăcelăpu inăaşa-şiăimaginaăel…
„Sigurăoăs ăcread ăc ăsuntăunăidiot”,ăîşiăziseăînăsineaălui.ăSeăgândeaăceăoăs ăzic ădr.ăDenmanădataă
viitoareăcândăaveaăs ădeaăochii cu ea. „Oricum,ăeămaiăbineădecâtăs ăm ăconsidereăCleoăunăidiot,ăOKă
– cumăst m?ăAmăluatătotulăcuămine,ăEprubetaăeăînăbuzunar.” Oăverific .ă„OK.” Unghia lui Cleo era
înăeprubet .ă„OK.ăLamaăesteăîn…ăîn…” C ut ănervosăînătoateăbuzunarele,ăNuăera.ă„Lama deăsticl ă
este…” C ut ăînărucsac.ăAtunciăîiăpic ăfisaăundeăera.ăÎn epeniădeăspaim !ăÎnădisperareaăsaădeăaă
scoateăeprubetaădinălaborator,ăuitaseălamaădeăsticl ăcuăprobaăînămicroscop.ă„O, nu!!!” se gândi el,
intrândăînăpanic .ă„Nu! Nu! Nu!”
F r ăs ămaiăpiard oăsecund ,ăseăn pustiăînapoi,ăalerg ăpeăc rare,ăurc ăsc rileăînăgoan ăşiăintr ăînă
laborator.
Spreămirareaăsa,ădr.ăDenmanăeraăînc ăacolo.ăScriaăagitat ăcevaăîntr-un caiet. Într-adev r,ănuăseă
aflaălâng ămicroscop.ăLewisăînc ămaiăspera.ă„Poateăc ătotuşiănuăşi-a vârât nasul.”
— Dr.ăDenman,ăcredăc ămi-amăuitat…ăîncepuăelăcuăexplica iile.
— Preparatul?ăîlăîntrerupseăeaăscurtăşiăîiăînmânaăoăcutiu .ăHm,ăştiuăc ănuăesteănisip,ăLewis.ăNuă
ştiuădespreăceăesteăvorba.
Lewisălu ăcutiu a.ăÎiătremuraămâna,ădându-şiăseamaăc ăeaăv zuseăproba.ăDoarăunăidiotăşi-ar fi
pututăimaginaăc ăn-avea s-o intereseze.
— …ăeste…ăunăproiectăpersonal,ăexplic ăel,ăsperândăc ăcercet toareaăn-aveaăs ăcontinueăcuă
întreb rile,ăînăsineaăsaăştiaăîns ăc ăprobabilitateaăeraăextremădeămic .ă„Asta n-o s-oăcread ”,ăîşiăziseă
el. „Dac ăesteăunăadev ratăomădeăştiin ,ăoăs ăvreaăs ăştieăexactăceăseăpetrece,ăiarăeuăn-oăs ămaiăamă
niciunăfelădeăscuz .”
Nuăştiaăcumăs ăias ădinăîncurc tur .ăNuăputeaăs ădeaăînăvileagăproblemaăfetelor.ă
— OK, zise dr. Denman zâmbind,ăcaăşiăcândătotulăeraăînăordine.ăPerfect!
Lewis era uimit. „Aăzisăcumvaăperfect?ăUndeăoăfiăcevaăperfectăînătoat ătreabaăasta?ăTocmaiăaă
v zutăceluleleădeăsiren ăşiăspuneăc ătotulăesteăOK?” Nuăscoaseăîns ănicioăvorb .
— Ascult ,ăcontinu ădr.ăDenman.ăMâineăaşăvreaăs ăfacănişteăscufund riăşiăaşăaveaănevoieădeă
ajutor.ăAiăchefădeăcevaăexperien ăpractic ?
— Da,ăsigur,ăr spunseăLewis,ăîncercândăs ăseărelaxeze.ă„Poateăc ătotuşiăoăs ăuiteătoat ăpovestea”,
speraăel.ăSeăuit ăpentruăoăclip ăînăochiiăei.ăS ăfieă sta un plan bine pus la punct? Avea cumva de
gândăs -lătrag ădeălimb ădeăundeăaveaăproba?ăSauăîşiăf ceaăgrijiădeăpoman ?
Dr.ăDenmanăîiăzâmbiănevinovat,ădeăparc ăuitaseăîntr-oăclipit ădeăpreparatulăcuăpricina,ă„Poateăc ă
totuşiăeădeăîncredere”,ăîşiăziseăel,ă„înăplus,ăcumăaşăputeaărefuzaăinvita iaăuneiăcercet toareăatâtădeă
frumoase?ăDac ăparticipălaăscufund riăal turiădeăea,ăpoateăc-oăs ăafluăşiăeuăcumăseăanalizeaz ăoă
prob ădeăADNăcuăechipamentulădinălaborator.”
— Sun ăbine,ăseăbucur ăel.
— Deci ne vedem mâine? întreb ăea,ălovindăuşorăcuăcreionulăînăcaiet.
Femeiaăd deaăsemneăc ăvreaăs -şiăcontinueătreaba.
— OK,ăda,ăr spunseăLewisăşi-şiăv zuădeădrum.
ineaăstrânsăînămân ăcutiu aăcuălamaădeăsticl .ăSeăsim eaăuşurată– caăniciodat ăpân ăatunci.ă
Recuperase preparatul, iarărestulăunghieiăluiăCleoăseăaflaăînăsiguran ăînăbuzunarulăs u.ăÎnăafar ădeă
asta,ăurmaăs ămearg ălaăscufund riăîmpreun ăcuădr.ăDenmană– era cum nu se poate mai bine!
ImediatăceăLewisăînchiseăuşaălaboratoruluiăînăurmaăsa,ăcercet toareaădeschiseăoăalt ăcutiu ,ăcareă
seăaflaăpeămas ălâng ăea.ăÎnăeaăseăaflaălamaădeăsticl ădeălaăLewisă– cuăbuc icaădeăunghieăaăluiăCleo.

Capitolul 7
— Lewis,ăaăv zutăproba!ăCumăaiăputut?ăstrig ăEmma.
St teaăpeămargineaăpatuluiăluiăCleoă– RikkiăşiăCleoăseăaflauălâng ăea.ăToate trei îi aruncau priviri
plineădeăreproş.ăLewisăst teaăînăfa aămeseiădeătoalet ăaăluiăCleoăşiătocmaiăleăpovestiseăîntâmpl rileă
petrecuteăînălaboratorul.ăDr.ăDenman.ăP reaădestulădeăsatisf cutădeăturnuraăpeăcareăoăluaser ă
lucrurile.
Emma,ăînăschimb,ăîşiăieşiseădinăfire.ăChiarănu-şiăd ăseamaăce-aăf cut?” se gândi ea. „Amăştiutădeă
laăbunăînceputăc ănuăputemăaveaăîncredereăînăel!ăAcumăfaimoasaăcercet toareăprecisăalearg ălaăprimaă
universitateăşi,ăînainteăs ăneăd măseama,ăoăs ăafleăoălumeăîntreag ăsecretulănostru!”
— Purăşiăsimplu,ănuăave iăoăviziuneădeăansambluăasupraălucrurilor!ăArgument ăLewis,ătrântindu-
seăpeăsingurulăscaunăliberădinăcamer .ăAăfostăunăaccident,ăŞi,ăînăafar ădeăasta…ăad ug ăelă
apropiindu-seădeăfete,…ăeaăesteăomădeăştiin .ăAşaălucreaz ăei!
— Cum?ăîşiătr deaz ăprietenii?ăîlăatac ăşiăRikki.
DezaprobaseădeălaăbunăînceputăplanulăluiăLewis.ăCuăgreuăseăab ineaăs ăleăspun ăfetelorăc ăeaăleă
avertizase.ăV zuseăsuficienteăfilmeădespreăoameniădeăştiin ănuătocmai…ăortodocşi,ăcareănuăputeauă
fi nicidecum de încredere. OK – uniiădintreăeiăîncercauăs ăfac ăbineă– evidentăc ,ăf r ămotiv,ănuăluaă
nimeniăpremiulăNobel.ăRikkiăştiaăîns ăc ,ăînădecursulăistoriei,ăauăexistatăoămul imeădeăcercet toriă
aviziădeăputere.ăEraăconvins ăc ăînăacesteăcercuriăeraăunălucruăobişnuităs - iătr deziăprietenii.ăArăfiă
vrutăs -lăîntrebeăpeăLewisădac ăaăauzităvreodat ănumeleădeăFrankenstein.
— Nu,ăr spunseăLewisăiritat.ăCompar ărezultatele.ăAşaăseăprocedeaz ălaănoi.
— Laănoi?ăseăenerv ăRikkiăşiămaiătare.
Eraăultimulălucruăpeăcareăşiăl-arăfiădorităs ăfieăb gat ăînăaceeaşiăoal ăcuăaceast ădr.ăDenman.
— Laănoi,ăcercet torii,ăexplic ăLewis,ăîncercândăs ănuăpar ătocmaiăfrustrat.ăPeănoiăneămân ădoară
seteaădeăcunoaştere.ăCrede i-m ,ăesteăOK.
— Şiădac ăseteaăeiădeăcunoaştereăoămân ăs ăneădisece?ăîntreb ăRikki,ăc utândădinăpriviriăsuportulă
luiăCleoăşiăalăEmmei.
Amândou ăîncuviin ar ădinăcap.ăNiciunaădintreăeleănuăaveaăniciăceaămaiămic ătragereădeăinim ăs ă
sfârşeasc ăsubăform ădeăsushiăpeăoămas ădeălaborator,ăcercetat ădeăoameniiădeăştiin ăînăhalate albe,
careăvoiauăs ăafleăcuătotădinadinsulăcumăfunc ioneaz ăsirenele.
— Ea nu-iăaşa!ăr spunseăLewis.
Aveaăsenza iaăc ăvorbeşteăînăgol.ă„Minunat!” se gândi el. „Ne-amăîntorsăiarălaămasaădeădisec ie!ă
Dac-arăfiăv zutăceăamădescoperităînălaborator,ăatunciăprecis m-arăfiăîn eles.ăDr.ăDenmanănu-iăcaăal iă
oameni.ăEaăesteăexactăaşaăcumăaşăvreaăşiăeuăs ăfiuă– nuăeăahtiat ădup ăsenza ional,ădar,ăindiferentăceă
leăexplicăeuăfetelor,ăeleănuăvorăs ăm -n eleag .”
— Trebuieăs ăplecăacum,ăziseăel,ăridicându-seăşiăf cându-le fetelor scurt cu mâna.
Apoiăieşiăpeăuş .
— Neăvedemămâine,ăad ug ăel,ăînainteăs ăoăînchid .
— Lewis…ăDeăregul ,ănu-iăchiarăatâtădeămoroc nos,ăziseăRikki,ăîntorcându-seăspreăEmmaăşiă
Cleo,ădup ăceăb iatulăieşiseădinăcamer .
Amândou ăseăuitauălaăeaăcuăcompasiune.ăDoarăv zuser ătoateăcâtădeăciudatăseăcomportaseăînă
cafeneaua Juicenet când l-a sunat dr. Denman. Nimic nu le-ar fi putut convinge de contrariu. Lewis
eraăîndr gostităpân ăpesteăurechiădeăfemeiaăasta.ăÎnăcondi iiănormale,ăb iatulăeraădeăîncredere, dar
acesteaănuăerauăcondi iiănormale.ăIndiferentăceăseăîntâmplaăîntreăceiădoiă– Lewisăşiăaceast ă
cercet toare,ăb iatulăseăschimbase.ăAstaăînsemnaăc ăpentruăoăperioad ătrebuiauăs ăfieăatenteălaăceiă
doi.
— Cineăesteăpentruăs ănuămaiăavemăîncredereăînăLewisăs ăridiceămâna,ăziseăRikki,ăridicândă
ambeleăbra e.
— Deăacord,ăîlă inemăsubăobserva ie,ăziseăEmmaăşiăridic ăşiăeaămâna,ăchiarădac ănuăchiarăatâtădeă
avântat ca Rikki.
Cleoăoft .ăOricâtădeămultăi-arăfiădispl cut,ănuăputeaăs ănuărecunoasc ăfaptulăc ăprietenele ei aveau
dreptate.ăTrebuiauăs -lăurm reasc ăpentruăoăvremeăpeăLewis.ă„Nu-miăvineăs ăcredăc -l lucrez pe la
spate”,ăseăgândiăCleoătrist .ă„Niciodat ănuămi-aătrecutăprinăminteăc ăarăputeaăs ăseăîntâmpleăaşaă
ceva.” Deodat ăsim iănevoiaăs ăbeaăceva.ăTrebuiaăneap ratăs ăscapeădeăgustulăamarădinăgur .

Capitolul 8
Cleoănuăseăsim eaădelocăbine.ăNuăeraăcorectăs -şiăspionezeăunăprietenă– chiarădac ăEmmaăşiăRikkiă
aveauămotiveăs ăîndoiasc ădeăel,ăPeădeăalt ăparte,ăiăseăp reaăcaptivantăs ăseăjoaceăde-aădetectivulăşi
s -lă in ăsubăobserva ie.ă
Înainteădeăaăieşiădeădiminea ădinăcas ădoriseăchiarăs ăleăconving ăpeăEmmaăşiăRikkiăs ăseă
îmbraceăcuăhaineădeăcamuflajănegre,ăaşaăcaănişteăadev ra iăspioni.ăEmmaăd duseăochiiăpesteăcap,ă
explicându-iăc ănuăesteăcazulăs ăexagereze.ăCleo,ăînăschimb,ănuăcredeaăc ăarăfiăfostăgreşităs ăîmbraceă
haineleăpotriviteăfiec ruiăcontext.ăSeăascunseser ătoateătreiădup ăunăteancădeăcutiiădeăambalajăşiăseă
uitauăcumăLewisăşiădr.ăDenmanăînc rcauăechipamentulăînăbarc .ăCleoăseăgândiăc ăînămodăsigur s-ar
fiăsim itămaiăbineăîntr-oăperecheădeăjeansănegriăşiăîntr-unăpuloverănegru.ăDinăfericire,ăLewisăşiă
cercet toareaăerauăprinşiăîntr-oădiscu ieăşiănu-şiădesp r eauăprivirileăunulădeălaăcel lalt.ăCleoăeraă
sigur ăc ănuăfuseser ădescoperite.
„De fapt, cred c ăne-am fi putut transforma în sirene aici, sub ochii lor”, se gândi ea. „Lewis este
atâtădeăabsorbitădeădr.ăDenman,ăîncâtăcredăc ăniciănuăarăfiăobservat.”
Deodat ăsim iăoălovitur .ăRikkiăîiăd duseăunăghiontăşiăseăuitaăurâtălaăea.
— Şşş!!!
— Ce-i? întreb ăCleo,ănevinovat .
Niciăm carănu-şiăd duseăseamaăc ărâseseăîncet.
Imagineaălorăcaăsirene,ădândădinăcoziăînăfa aăluiăLewis,ăiăseăp reaăpreaăsimpatic .ăSeăapropiar ăpeă
furiş,ăîncercândăs ăaud ăceăeraăatâtădeăinteresantăînădiscu iaădintreădr.ăDenmanăşiăLewis.
— Ştiin aănuăserveşteădoarălaăsatisfac iaăproprieiăcuriozit i,ăLewis!ăîiăexplicaătân raăcercet toare.ă
Eaătrebuieăs ăaib ăunăscop,ăeaătrebuieăs ăserveasc ăumanit ii.
„Oareăto iăoameniiădeăştiin ăîşiăpierdătimpulă inândăaltoraăpredici?” seămir ăCleo.
— Suntădeăacordăcuăasta,ăr spunseăLewis.
P reaăs -iăplac ăîntr-adev rădiscursul.
— Doarăştiin aăpoateăfaceălumeaămaiăbun ,ădr.ăDenman.
CleoăîntoarseăochiiăspreăEmmaăşiăRikki.ă„Cât de teatral!” seăgândiăea,ăenervat .
— Ceătotăvorbescă ştiaădoi?ăîiăşoptiăRikki.
— Lewis!ăTeărog!ăDoarălucr măîmpreun ,ănu-iăaşa?ăSpune-mi Linda!
— Linda?ăîntreb ăLewis.
P reaăşocatăşiădezam git,ăînăacelaşiătimp.
— Cumăaşa?
„Pareăc ăi-arăconveniăs ăoănumeasc ăînăcontinuareădr.ăDenman”, se gândi Cleo. „E tipic pentru
Lewis.ăSeălas ăîntotdeauna impresionat de titluri, mai ales, de cele academice.”
Fataărâseăînăsineaăei.ăOareăcumăarăreac ionaăLewisădac ăarăîntâlniăunăprofesorădoctor?ă„Probabil
c ăastaăarăfiăpreaămultăpentruăel”,ăîşiăziseăea,ăunăpicăr ut cioas ,ăOăauziăşiăpeăRikkiăoftând. Probabil
c ăseăgândeaălaăacelaşiălucru.
— Aşaăm ăcheam !ăr spunseădr.ăDenmanăsec.
— Oh!ăîng im ăLewis,ăînc ădezam git.ăDeci,ăcontinu ăel,ăunăpicămaiăveselăşiăridic ăoăalt ăcutieă
cu echipament de cercetare, Chiar avem nevoie de toate astea?
— Da! Oricum, deămajoritateaădintreăele,ăprimiăr spunsul.ăAstaăeăşiăatâtădeăatractivălaăştiin ,ă
Lewis,ăîiăexplic ăea,ăaşezândăunăaparatădeăfilmatăsubacvaticălâng ăcelelalteălucruri.ăJuc riileăsuntă
super,
— Şiăîncotroămergem?ăîntreb ăLewis.
— M ăgândeamălaăinsulaăMako,ăr spunseăcercet toarea.
Deăspaim ,ăLewisăaproapeăc ăsc p ăechipamentulădeăscufund riădinămâini.ăAuziseăcorect?
— InsulaăMako?ămorm iăel,ăabiaăst pânindu-şiăvocea.ă ,ănu-iăoăideeăchiarăatâtădeăbun ,ăNu-i
nimicădeăv zutăacolo.
Cleo de-abiaăîşiăst pâniseăună ip tădatorit ăluiăRikki,ăcare-iămaiăd duseăunăghiontăînăcoaste.
Nuăputeauăs -şiăpermit ăs ăfieădescoperite.ăEraăimportantăs ăafleăcumăevoluauălucrurile.
„De ce tocmai insula Mako?” se gândi Cleo. „Lewisăştieăc ănuăoăpoateăduceăacolo.ăNuăpoateăfiă
chiar atâtădeăîndr gostităîncâtăs ăseăgândeasc ăs ăoăduc ăpeăinsulaăMako!ăHai,ăLewis,ăconvinge-o!”
Cleoăseăuit ădinănouăspreăbarc ,ăv zuăpeădr.ăDenmanăcumăîlăpriveaăîntreb toareăpeăLewis,ăcareănuă
eraăînăstareăs ăscoat ăunăsunet.ăÎncerc ăs ăseăadune.
— Nu! Chiar nu-iănimicăinteresantăacolo!ăb lm jiăel,ăreuşindăchiarăs ăpar ăconving tor.ăÎnăplus,ă
acoloăsuntămul iărechini.ăRechiniămul iăşiămari…
— Ei, haide Lewis! Nu-miăspuneăeăteătemiădeărechini!ăîlăînt rât ăcercet toarea.
— Eu?ăNiciăpomeneal !ăr spunseăLewis,ădintr-odat ămultămaiăîngrijorat.
Nuăvoiaăcaăeaăs ăcread ăc -iăesteăfric ădeărechini.ăPeădeăalt ăparte,ăniciănuăvoiaăs ăfieăr spunz toră
deăfaptulăc ămergeauăpeăinsul .ăNuăputeaăs -iăspun ăadev ratulămotivăşiăeraăconştientăc ănuăaveaă
nicioăscuz ăplauzibil ăpentruăa nuămergeăacolo.ăOft ,ăsim indu-seăprinsăînăcapcan .
— Bine, atunci! Pe insula Mako. „morm iăel.
— Perfectăatunci!ăr spunseădr.ăDenmanăcuăhot râre.
Aveauăs ămearg ăpeăinsulaăMako,ăindiferentădac ălucrulă staăîiăconveneaăsauănu.
Resemnat,ăb iatulăînc rc ărestulăechipamentuluiăpeăbarc .ăApoiăseăurc ăşiăel.
Cândăporniămotorul,ăCleoăseăîntoarseăc treăprieteneleăei.ăP reauălaăfelădeăîngrijorateăcaăşiăea.
— Eănebun!ăziseăea,ăEănebunădeălegat!ăCumăpoateăs ăoăduc ăacolo?
— Trebuieăneap ratăs ăle-oălu măînainte!ăhot rîăEmma.
CleoăşiăRikkiăîncuviin ar .ăTrebuiauăsaăajung ăpeăinsulaăMakoăînainteaăb rcii.ăChiarădac ăLewisă
şiădr.ăDenmanănuăs-arăfiăapropiatădeăLaculăLunii,ăzonaădinăpreajmaăinsuleiănuăeraăpentruăcercet tori.ă
Puteaădeveniăpericulos.ăSinguraăsolu ieăeraăs -i in ăsubăobserva ieăpeăLewisăşiăpeănouaăluiăprieten .

Capitolul 9
F r ăs ămaiăpiard ătimpulăcuăalteădiscu ii,ăCleo,ăRikkiăşiăEmmaăfugir ăspreăcel laltăcap tăală
portuluiăînămomentulăînăcareăbarcaăluiădr.ăDenmanădisp ruseădinăpeisaj.ăSeămaiăasigurar ăoădat ă
scurt,ăapoiăs rir ăînăap .ăLewisăşiădr.ăDenmanăaveauădejaăunăavansăconsiderabil.ăDeăaceea,ăeleănu-şiă
puteauăpermiteăs ăpiard ănicioăsecund .ăTrebuiauăs ăajung ăpeăinsulaăMakoăînainteaăb rcii.
Înăclipaăînăcareăatinser ăapa,ăceleătreiăprieteneăsim ir ăfurnic turileădeărigoare,ăpremerg toareă
transform rii.ăLeăstr b tuăunăfiorăprinătotăcorpul,ăapoiăap rur ăcozileăputerniceăşiăstr lucitoare,ăceăleă
înlocuiau picioarele, Dintr-oăprivire,ăhot râr ăs ăporneasc ăîntr-oăcurs ănebuneasc ăspreăinsulaă
Mako.
La un momentădat,ăCleoăoft ăuşor.ăV zuseăbarca,ăcareăvuiaăînăstângaăfetelor.ă„I-am ajuns”, se
bucur ăea.ă„Cuăsiguran ,ăvomăajungeăînainteaălor!” Leăar t ăşiăcelorlalteădou ădescoperireaăei.ăŞiă
eleăv zuser ăbarca,ădarăastaănuăînsemnaăc ăaveauăvremeăs ăseărelaxeze.ăTrebuiauăs ăfieătoateătreiăpeă
pozi iiăînăclipaăînăcareăajungeauădr.ăDenmanăşiăLewis.ăAşaăc ăîşiăcontinuar ăcursaăşiăîncetinir ăabiaă
atunciăcândăseăapropiar ădeărecifulăcareăînconjuraăinsula.ăAcolo,ăseăascunser ăprintreăstânciăşiăalge,ă
peăfundulăm rii,ăşiăaşteptar ăvenireaăb rcii.ăLaăscurtătimp,ăaceastaăap ru.ăPesteăcâtevaăclipe,ăfeteleă
z rir ăeliceaăcareăseăapropiaădeăeleăprinăapaălimpede.ăSireneleăr maser ăliniştite,ăînăascunz toareaă
lor,ăurm rindăbarcaăceătreceaăpeădeasupraălor.
Motorul se opri, Barca se maiăleg n ăoăvreme,ăpân ăcândăancoraăseăag ădeămargineaărecifului.
Cleoăurm reaăagitat ăfiecareămişcareăaăambarca iunii.ăDinăloculăînăcareăseăafla,ăînăspateleăuneiă
stânci acoperite de corali, putea vedea doar siluetele neclare ale celor doi care se aflau înc ălaăbord.ă
VedeaăcumăLewisăreglaătubulădeăoxigen,ăpeăcareăşi-lăaşez ăapoiăpeăspate.ăApoi,ăîşiăpuseămascaăpeă
fa ăşiăridic ădou ădegete.ăEraăpreg tit.
Ceiădoiăplonjar ăînăap .
Pesteăcâtevaăclipeăînotauădejaăspreărecif.ăCleoăleăputeaăurm riăfiecareămişcare.
Cuăluminaăsoareluiăînăspate,ăceiădoiăp reauănişteăfociăcareăseăscufundau.ăPesteătot,ăapaăstr luceaă
sub razele soarelui.
Înăalteăcondi ii,ăCleoăarăfiăfostăimpresionat ădeăprivelişte,ădarăacumăera,ăpurăşiăsimplu,ăsperiat .
Cercet toarea,ăurmat ădeăLewis, seăîndreptaăcuămişc riăsigureăspreăintrareaăsubacvatic ăînăgrotaă
unde era Lacul Lunii.
Emmaăoăstrânseădeămân ăpeăCleo.ă„Dac ăfemeiaăastaăajungeăînăgrot ”, se gândi ea, „putemăs ăneă
lu măadioădeălaăsperan aăc ănuăvomăajungeăunăpreparatăpeămasaădeădisec ie.”
Chiarădac ănuăeraăobligat ăs ăfac ăasta,ăf r ăs ăvrea,ăCleoăîşiă inuărespira ia.ăDr.ăDenmanăseăaflaă
foarteăaproapeădeăgrot .ăŞtiaăc ăintrareaăeraăacoperit ăcuăalgeăşiătotuşiăCleoăeraăconştient ăc ăerauă
suficienteăcâtevaămişc riădeălabeădeăscafandruăşiădr.ăDenmanăaveaăs ăoădescopere.ăApoiănimicăn-ar
mai fi putut-oăopriăs ăcercetezeăloculăîndeaproape.
Laăunămomentădat,ăcercet toareaăoălu ăîntr-oăcuătotulăalt ădirec ie.
„Încotroăoăfiăvrândăs ămearg ?” îşiăziseăCleo,ăîntrebându-seăceăanumeăoădeterminaseăs ăschimbe
direc ia.
Apoiăîlăz riăpeăLewis.ăAcestaăseăaplecaseădeasupraăunorăcoraliăsuperbi,ăînăform ădeăciuperci,ăîiă
f cuseăunăsemnăluiădr.ăDenmanăs -lăajuteăs ăiaănişteăeşantioane.ăÎnăfelulă staăleăsalvase.ăCleoăeraă
convins ăc ăLewisăhabarănuăaveaăceăf cuse, doarăelănuăv zuseăniciodat ăintrareaăînăgrot ,ădarănuămaiă
conta,ăinten ionatăsauănu,ăLewisăîmpiedicaseăoăadev rat ăcatastrof .ăEraăatâtădeăfericit ,ăîncâtăarăfiă
vrutăs ăînoateăspreăelăşiăs -lăîmbr işeze,ădarăsentimenteleăeiăseăschimbar ăbrusc.ăCuăcâtăseălinişteaă
v zându-seăînăafaraăpericolului,ăcuăatâtărealizaăcâtădeătareăoăsup raseăLewis.
„Omăfiănoiăsalvateăacum,ădarăcumăaăpututăs ăac ionezeăatâtădeăiresponsabil?ăNiciăn-am fi ajuns
într-oăasemeneaăsitua ieădac ăLewisănuăne-arăfiătârâtăaici.ăDac ăelăn-ar fiăfostăatâtădeănebunăs ă
mearg ăcuădr.ăDenmanălaăscufund ri,ăacumăn-arătrebuiăs ăsupraveghemăbarca.ăÎnăafar ădeăasta,ăaşăfiă
avutăaltcevaămaiăbunădeăf cutădecâtăs ăm ăascundăpeăfundulăoceanului,ăs ăoăstrângăpeăEmmaădeă
mân ăşiăs -miăfieăteam ăc ăfemeiaăastaăoăs ăg seasc ăintrareaăînăgrot .ăNumaiăLewisăesteădeăvin !”
seăgândiăeaăap rat .ă„Lewisăşiănouaăsaăsl biciuneăpentruăblondeăne-a adus aici.”

CândăLewisăşiădr.ăDenmanăseăîntoarser ăînăport,ăelănuăoămaiăajut ălaădesc rcareaăechipamentului.ă


Imediatădup ăceăancoraăbarca,ăs riăpeăuscat.ăMorm iăcevaădespreăoăîntâlnireăuitat ăşiădisp ruădină
port.ăFugiăînăgrab ăspreăcasaăEmmei.ăProbabilăc ăcercet toareaănuăv zuseănimicăsuspectăînăap .ă
Lewisăîns ,ăda.ăCuăsiguran ,ănuăfuseseăoăînot toareădeădelfin,ădinăunghiulăînăcare se aflase. Când
ajunse la Emma, era de-a dreptul nervos. „Cum au putut?” seăsup r ăel.ăPeădeăoăparte,ăm ă
învinov escăpeămineăc ănuăsuntăsuficientădeăprev z tor,ăiarăele,ăpeădeăalt ăparte,ăînoat ăchiarăsubă
nasulăluiădr.ăDenman.ăChiarăvorăs -şiăexpun ăcozileădeăsiren ăînăv zulătuturor?ăCe-o fi în mintea
lor?” Dar ceea ce-lăsup raăcelămaiătareăeraăfaptulăc ăfeteleănuămaiăaveauădelocăîncredereăînăel.ă„Ce
îşiăimagineaz ăeleă– c ăm ăspioneaz ăpeămine?” Nuăîn elegeaăceăf cuseăpentruăaăfiăatâtădeăblamat.ă
Sem naăcuăoătr dare.ăŞiăastaădup ătotăceeaăceăf cuseăelăcaăs ăleăp strezeăsecretul.
— A iăcrezutăc ănuăoăs ăobservăc ăm ăspiona i?ăoăîntreb ăpeăEmmaădeăcumăintr ăpeăuş .
CleoăşiăRikkiăst teauăînăspateleăei.
— Undeămaiăesteăîncrederea?ăAd ug ăel,ăuitându-se în ochiiăfiec reiăfete.
— Încrederea?ăr spunseăEmma,ăînchizândăuşaăşiăîndreptându-seăspreăbuc t rie.ăCredăc ăs-a dus
peăapaăsâmbeteiăînămomentulăînăcare,ădinăgreşeal ,ăaiădatăprobaăADNăaăluiăCleoăuneiărenumiteă
cercet toare.
— Nu,ăziseăRikkiăam rât ,ănu,ăeuăcredăc ăs-a dus pe apa sâmbetei în momentul în care a condus-
o pe dr. Baywatch pe Insula Mako.
— Ai mers prea departe, Lewis, interveni Cleo, privindu-l în ochi.
„Dar e ridicol”, se gândi Lewis. „Eleăchiarăcredăc ăprofitădeăîncredereaălor,ădup ătoateăcâteăamă
f cutăpentruăele?ăLaăRikki,ălucrulă staănuăm ăsurprinde.ăNiciălaăEmma.ăDarăCleo?ăEsteăpreaămult!ă
Chiarăamăcrezutăc ăm ăcunoaşteămaiăbine.ăSeăpareăc ăm-amăînşelat!”
— Deciănuăave iăîncredereăînămine?ăZiseăelăcuăvoceătare.ăDinătonulălui,ăfeteleăîn eleser ăcât de
tareăîlăr niser ăacuza iile.
— Dup ăceăamătrecutăprinăatâtea?ămaiăîntreb ăel.
EmmaăşiăRikkiăîlăpriveauăf r ăs -lăîn eleag .ăParc ăarăfiăvrutăs ăspun ăc ăeiănuăauătrecutăprină
nimicăîmpreun .ăCleoăîns ănuăreuşiăs ărezisteăpriviriiăluiăLewis.ăNec jit ,ăîşiăînclin ăcapul.ăEaăştiaăc ă
Lewisăf ceaăparteădinăpovesteaălor.ăDinăprimaănoapteăpeăinsulaăMako,ăpân ăînăurm ăcuăcâtevaăzileăîiă
fuseseăîntotdeaunaărecunosc toareăpentruăfaptulăc ăputuseăs -iăspun ăorice,ădarăacumădr.ăDenmană
intraseăînăvia aălor.ăÎnăadânculăsufletuluiăei,ăCleoăştiaăc ătotulăaveaăs ăseăschimbe.ăLaăgândulă sta,ăîiă
d dur ălacrimile.
— Amămuncitădinăgreu,ăexplic ăLewisăcuăavânt,ădarăvoceaăluiăseăfrânse.ăAmăîncercatăînămodă
seriosăs ăg sescăunăr spunsălaăceeaăceăviăseăîntâmpl ăşiăiat ăcumăm ătrata iăacum.
— Eăvorbaădeăvia aănoastr ,ăLewis!ăZiseăRikki,ăsup rat ,ăşiăseăaşez ălaămasaădinăbuc t rie,ăîntreă
EmmaăşiăCleo,ăastfelăc ătoateăceleătreiăfeteăst teauăacumăînăfa aălui.ăTrebuieăs ăfimăatenteăşiăcredăc ă
şiătuăarătrebuiăs ăfiiălaăfel!
Lewisăp reaăşocatăşiăextremădeăr nit,ăînătotătimpulă staăamăcrezutăc ăsuntemăoăechip ”,ăîşiăspuseă
în sinea lui. „Darăevidentăc ăeleăcredăc ăceeaăceăseăîntâmpl ăesteădoarătreabaălor.ăDac ăesteăaşa,ădeăceă
mi-auămaiăcerutăajutorul?ăDac ăeleăcredăc ăseădescurc ăsingure,ănu au decât s-oăfac ăşiăatunciăs ăuiteă
c ăştiin aăarăputeaăfiăsinguraălorăşans ădeăaăob ineăunăr spuns.ăÎnăceeaăceăm ăpriveşte,ădeăacumă
încolo, n-auădecâtăs ăfac ăceăvor.”
— Şti iăceăcredăeu?ăîntreb ăcuăvoceătare,ăconvinsăfiindăc ăeraămomentulăs ădeaăc r ile peăfa .ă
Sunte iăcaănişteăcopiiămici!
Rikkiăîlăpriviăuimit ,ăNuăseăaşteptaseălaăoăasemeneaăreac ieădinăparteaăluiăLewis.ăEmmaăşiăCleoă
erau de-aădreptulăuluite.ăSeăgândeauăc ănuăauziser ăniciodat ădinăguraăluiăLewisăasemeneaăvorbe.ă
Pân ăatunciăchiarănuăîşi imaginaser ăc ăb iatulăpoateăfiăatâtădeăacid.
— Înăplus,ăcontinu ăLewisăuitându-se insistent în ochii lor, dr. Denman este o femeie, Este ceva
maiămatur ădecâtăvoi,ăŞtia iăasta?
F r ăs ămaiăscoat ăoăvorb ,ăseăîntoarseăpeăc lcâieăşiădisp ruădinăbuc t rie,ăl sându-le pe fete cu
guraăc scat ,ăCleoăîlăpriveaăşocat ăcumăpleac .ăNiciunaănuăseămişc ădinălocăpân ăcândăuşaănuăseă
închiseăînăurmaălui.ăCleoăseăbucuraăc ăplecase.ăN-arăfiăvrutăcaăelăs ăvad ălacrimile.

Capitolul 10
Lewisăseăliniştiăabiaăcândăajunseăîn parculădeădistrac ii.ăDeăfapt,ăniciănu-şiăputeaăamintiădrumulădeă
laăcasaăEmmeiăpân ăaici.ăÎşiăd deaăseamaăc ăalergaseăcaăunănebunăpentruăc ăacumăîlădureauă
c lcâiele.ă„Arătrebuiăs -miăcump rănişteăpantofiămaiăbuniădac ămaiăamădeăgândăs ăalergăînăhalulă
sta”,ăseăgândiăLewis,ăîncercândăs ăseăînveseleasc ăunăpic.ăŞiătotuşi,ăeraăfoarteădezam gitădeăfete,ă
mai ales de Cleo.
„Tocmai ea!” gândi el. „Dinătoat ălumeaădeăpeăP mânt,ădeălaăeaăm-amăaşteptatăcelămaiăpu inălaă
aşaăceva.ăÎntotdeaunaăamăcrezutăc ăştieăc ălupt pentruăea.ăCleoăarăfiătrebuităs -şiădeaăseamaăcareăeă
adev rul.ăÎntotdeaunaăi-amăvrutăbinele!ăPoateăc ădinăpricinaăagita ieiăşiăaăentuziasmuluiămeuăpentruă
ştiin ,ăreac iileămeleăauăfostăunăpicăexagerate,ădarăniciodat ăn-aşătr da-o,ăiarăeaăarătrebuiăs ăştie
asta!” îşiăziseăel,ăr nit.
F r ăs -şiădeaăseama,ăajunseseăînăfa aăuşiiălaboratorului.ăÎşiărisipiăgândurileăşiăb tuălaăuş ,ăapoiă
intr ăînălaborator.ăCercet toareaăseăaflaălaămasaădeălucru,ăînăcap tulăcel laltăalăînc perii.ăLewisă
observ ăc ăaceastaăîşiăînchiseălaptopulăînămomentulăînăcareăelăintr ăpeăuş ,ădarănu-şiăb tuăcapulăcuă
asta.
— Lewis!ăziseăeaăsurprins ăşiăseăîntoarseăînădirec iaălui,
— Bun !ăr spunseăelăcâtăseăpoateădeăvesel,
— Te-aiăîntorsădeja?ăîlăîntreb ădr.ăDenman,ăridicândădinăsprâncene.ăP rea surprins ăs -lărevad ă
atât de repede. Tu n-aiăvia ăpersonal ?
— Dumneavoastr ăm ăîntreba i?ăDoarăsunte iătotătimpulăaici!ăreplic ăLewisăşiălu ădeăpeămas ăună
borcanăcuăoăsteaădeămareăconservat ăînăformol.ăÎlăapropieădeăfa aăluiăpentruăaăoăputeaăvedeaămaiă
bine.
— Astaăesteăvia aămea!ăr spunseăea,ăzâmbind.
— Euăsperăc ăîntr-oăziăvaăfiăşiăaămea!ăspuseăel,ăpunândăborcanulălaăloc,ăpeămas .ăÎşiălu ăapoiăună
scaunăşiăseăaşez ăînăfa aăei.
— Poateăchiarămaiărepedeădecâtăî iăimaginezi!ăziseăea,ămisterioas .
— Poftim? întreb ăel,ăderutat.
— Lewis!ăîncepuăeaăşiăpuseăde-o parte caietul.
Eraăclarăc ăaveaădeăgândăs ădiscuteăcevaăimportantăcuăel.
— Ast ziăamăprimităoăburs ăfoarteăgeneroas ădinăparteaăunuiăconcernăpentruăşaseăluniădeă
cercet riăşiăînc ăîntr-un domeniu la alegerea mea.
— Chiarăaşa?ăseăbucur ăLewisăpentruăea.ăŞtiaăexactăceăînsemnaăacestălucruăpentruădr.ăDenman,ă
aşaăc ăîşiăimaginaăcâtădeăîncântat ătrebuiaăs ăfie.
— Uau!ăFelicit ri!ăA iămeritatălucrulă sta!
— Vreauăs ălucreziăînăcontinuareăpentruămine!ăîlăîntrerupseăea.ăTuăşiăcuămine,ăLewis!ăAstaă
înseamn ămunc ănon-stop,ăc l torii,ăpoateăchiarăînăstr in tate.
Aştept ăpu inăreac iaălui,ădup ăcareăîlăîntreb :
— Ce zici de asta?
— Eu…ăb lm jiăel,ăneştiindăcumăs ăreac ionezeăşiăceăs ăspun .
„Un proiect de cercetare pe şaseăluni!” Toat ăvia aăvisaseălaăaşaăceva,ăiarăacumăvisulăluiădeveneaă
realitate!ăNuăştiaăcumăs ăreac ioneze.ăŞaseăluni,ădeparteădeăcas ,ădeparteădeăşcoal ,ădeparteădeă
Cleo!…
— ,ămorm iăel.
— Amădiscutatădejaăcuăprofesoriiăt i,ăcontinu ădr.ăDenman.ăSim eaăc ăLewisăeraătotalăderutat.ă
Exist ăposibilitateaăoficial ,ăiarălaănoteleătale,ămuncaătaăvaăechivalaăstudiile.
— Nuăştiuăceăs ăspun…ăîncepuăLewis.ăDr.ăDenmanăp reaăc ăseăgândiseălaătoate.ăOricumătrebuieă
s ăvorbescămaiăîntâiăcu…
— Cuăp rin iiăt i,ăbineîn eles,ăspuseăea.ăP reaăs ăspereăc ăelăvaăfiădeăacord.ăŞiătotuşi,ăseăar taă
foarteăîn eleg toare.
— Totuşiătrebuieăs ăteăhot r ştiăpân ămâine.
Lewisăeraăuluit,ăTotăceeaăceăvisaseăeraăacumăextremădeăaproape.ăNuătrebuiaădecâtăs ăaccepte.ă
Trebuiaăs ăseăhot rasc ărepede.ăAsemeneaăocaziiănuăaparăînăfiecareăzi.ăŞiătotuşi,ănuăvroiaăs ăarunceă
cuăcapulăînainte.ăOăasemeneaăhot râreăputeaăaveaăefecteăpeătermenălungăbuneăşiărele.ăTocmaiădeă
aceea,ăLewisăvroiaăs ăseăgândeasc ămaiăcuăseam ălaăceleărele,
— Poimâine pornesc spreălaboratorulămeuădinăInsuleleăGalapagosăsperăc ăîmpreun ăcuătine!ă
explic ăcercet toarea,ădup ăcareăcomplic ăşiămaiămultălucrurile.ăAcoloăvaăfiăbazaănoastr .
— Ce nebunie! zise Lewis, rezemându-seădeăsp tarulăscaunuluiăşiăîncrucişându-şiămâinileăsubă
cap. Deja visa la ce s-arăfiăîntâmplatădac ăarăfiăacceptat.ă„Insulele Galapagos! Eu pe Insulele
Galapagos!ăEuăşiădr.ăDenmanăpeăInsuleleăGalapagos!ăŞiătotăechipamentulădeăcercetareădeăcareăavemă
nevoie!ăArăfiăpreaăfrumosăs ăfieăadev rat!”
Lewis se opri din visareăşiăoăpriviăînăochiăpeădr.ăDenman,ăAceastaăaşteptaăîncordat ăr spunsulălui.
— Eu…ăeuăcredăc ătrebuieăs ăm ăgândescăînălinişteălaăofertaădumneavoastr .ăMâineăoăs ăv ăspună
ceăamăhot rât,ăziseăel.ăSeăridic ădeăpeăscaunăşiăseăîndrept ăspreăuş .ăObserv ăc ăiăseăînmuiaser ă
genunchii.ăToat ăchestiaăastaăfuseseăunăadev ratăşocăpentruăel.ăEraăame it.ăAp s ăpeăclan ,ăapoiăseă
maiăîntoarseăînc ăoădat ,ăzâmbindăspreăcercet toare.
— Mâineăaştepta iăr spunsulămeu,ăda?ăseămaiăasigur ăelăînc ăoădat .
Doarănuăpo iăştiăniciodat ,ăpoateăîn eleseseăgreşit.
— Mâine,ăconfirm ăea,ăzâmbind.
Pe Lewis nu-lămaiăinteresaăîncordareaăcareăseăn scuseăîntreăeiădup ăexcursiaăpeăinsulaăMako.ă
Trebuiaăneap ratăs ăvorbeasc ăcuăCleo,ăLaăurmaăurmeiăeraăoăhot râreăfoarteăimportant .ăChiarădac ă
momentanănuăeraăfoarteăindicatăs ăsteaădeăvorb ăcuăea,ăCleoăr mâneaăceaămaiăbun ăprieten ăaălui.ă
Acum, mai mult decât oricând, avea nevoie de sfatul ei.
Imediatăceăp r siăbiroulăluiădr.ăDenman,ăîşiălu ătelefonulăşiăform ănum rulăluiăCleo.ăOărug ăs ăseă
întâlneasc ăcuăelăînăparc.ăLaăînceput,ăfataăezit ,ădarădup ăceăîiăspuseăc ăareănevoieădeăajutorulăeiăîntr-
oăhot râreăimportant ,ăCleoăaccept .ăÎiăpromiseăc ăvaăveniăcâtăseăpoateădeărepede,
Cleoăseă inuădeăcuvânt.ăEraădejaăînăparcăcândăap ruăLewis.
— Ce nebunie! Este incredibil, nu-iăaşa?ăziseăea,ăimediatăceăafl ădeăşansaăuriaş ăceăîiăfuseseă
oferit ăluiăLewis.
St teauăpeăoăbanc ,ăleg nându-şiăpicioarele.ăSoareleăaruncaăultimeleărazeăaleăzilei.
— Camăaşa…ăOricum,ăcredăc ăesteăoăşans ăunic ,ăexplic ăLewis,ăadmirândămarea. Era departe
deăaăfiăluatăoăhot râreădefinitiv .ăChiarădac ăoăascultaăpeăCleoăcuămareăaten ieăşiăpuneaămareăpre ăpeă
p rereaăei,ăelăseăadânceaătotămaiămultăînălumeaălui.ăÎiăvuiaăcapul.ăGândurileăîiăinvadauămintea.ă„Aşă
puteaăs ăfiuăpoimâineăpeăvas,ăînădrum spre Insulele Galapagos”, se gândi el. „Înădoarădou ăzile…”
— Şiăceăoăs ăfaci?ăîlăîntreb ăCleo,ăîntorcându-se spre el.
Lewisăîncerc ăs -şiăalungeătoateăgândurileăşiăseăîntoarseăcuăfa aăspreăea.
— Nuăştiu…ăPentruămoment,ăsuntăfoarteăfericităc ămi-aăar tat atâta încredere.
— Nu fi naiv! zise Cleo.
„Deăparc ădr.ăDenmanădeăastaăl-arăfiărugatăs ăparticipeălaăproiect.ăAstaănuăareănimicăde-a face cu
calit ileălui!” seăsup r ăea.
— Ceăvreiăs ăspui?ăoăîntreb ăLewis,ăuimitădeăreac iaăei.
— Chiarăcreziăc ăesteăvorbaădeăcalit ileătale?ăr spunseăCleo,ăpu inăironic .
Deciăîntreămineăşiădr.ăDenmanănuăesteăabsolutănimic!ăseăap r ăel.
„Cleoăoăfiăcrezutăc ăesteăcevaăîntreămineăşiădr.ăDenman”,ăîiătrecuădeodat ăprinăminte.ă„Poateăc ă
dinăcauzaăastaăfeteleăsuntăconvinseăc le-aşăînşela.ăOrăfiăcrezutăc ăm-amăîndr gostitădeădr.ăDenmanăşiă
c ăpentruăeaăfacătotăceeaăceăfac!”
— Nu la asta m-amăreferit,ăziseăCleo.ăGândeşte-teăpu in!ăCumăpo iăs ăştiiădac ănuăcumvaăesteă
vorbaădoarădeăacelăeşantionădeăADN?
„Deci despre asta e vorba!” Lewisăsim iăcumăîiăpic ăv lulădeăpeăochi.ă„Asta este! Dr. Denman nu
seăgândeşte,ădeăfapt,ălaămine,ăciădoarălaăeaăîns şi!”
— Nu,ăziseăelăcuăvoceătare.ăAăşiăuitatădeăel…
„DeăceănuăvreaăCleoăs ăîn eleag ?ăAiciănu-iăvorbaădeăeaăşiădeăchestiuneaăsirenelor.ăOare ar fi atât
deăciudatăc ăcinevaăs ăvreaăs ăm ăangajezeăpentruăc ăsuntăsuficientădeătalentat?”
Dejaăîiăp reaăr uăc -iăceruseăsfatulăluiăCleo.ăTotuşi,ăîiămaiăd duăoăşans .
— Tuăcumăaiăproceda?ăîntreb ăel.
— P ii…ăDup ăcumăspuiăşiătu,ăeăoăşans ăunic !ăconcluzion ăCleo.ăEaăseăgândeaăcumăarăreac ionaă
înăloculălui.ăŞiăesteăexactăceă i-ai dorit tu dintotdeauna.
Cleoăîncercaăs ăfieăcâtăseăpoateădeăobiectiv .ăEnumer ăavantajeleăşiădezavantajeleăcuăgrij ,ăaşaă
cumăşiăLewisăarăfiăf cut-o pentru ea, dar, oricât s-ar fi str duit,ăunăsingurălucruăîiăîntunecaăgândurile.ă
Cumăaveaăs ăfieăvia aăeiăf r ăLewis?ăElănuăarămaiăfiăfostălâng ăeaăatunciăcândăarăfiăavutănevoieădeăună
sfat.ăNuăarămaiăfiăf cut-oăs ărâd ăcândăarăfiăfostănec jit .ăF r ăLewis,ăeaăn-arămaiăfiăavutăcuiăs -i
împ rt şeasc ăsecretele.
Bineîn eles,ănuăarăfiăpututăs -iăcear ăs ăr mân ăpentruăea.ăŞiătotuşi,ăcuăcâtăseăgândeaămaiămultălaă
asta,ăcuăatâtăîn elegeaăceămultăînsemnaăelăpentruăea.ăIdeeaăastaăîiăînce oşaăgândurileăşiănuămaiăputeaă
fiăobiectiv ,ăînăafar ădeăasta,ămaiăeraăceva,ăunălucruăcareădep şeaăprieteniaăluiăLewis.ăEaăîndr geaă
momenteleăînăcareăelăeraălâng ăea.ăP reaăira ionalăşiănebunesc,ădarănuăcumvaăseăîndr gostiseădeă
Lewis?
„Este ridicol!” gândi ea. „ inălaăelăcaălaăunăbunăprieten” îşiăzise,ăîncercândăs gândeasc ălimpede.ă
Oriceăarăfiăfostăîns ,ănuăi-arăfiăpl cutăcaăLewisăs ăplece.
— Darătuăceăp rereăai?ăNuăexist ănimicăaiciăcareăte-arăputeaăopri?ăîntreb ăeaăplin ădeăsperan ,ă
privindu-l în ochi.
„Poateăc ăşiăelăgândeşteăcaămine!” îi trecu prin minte. Poateăc ăarăvreaăs ăplece,ădarăseăgândeşteă
c ănuăpoateăstaăf r ămineăsauăf r ăprieteniiălui,ăînăgeneral.
Lewisăt cu,ădarăCleoăîşiăd duăseamaăc ăelăseăgândeaălaăîntrebareaăpeăcareăi-o pusese.
„Doamne!ăF ,ăteărog,ăs ăexisteăcevaăcareăs -lăopreasc !” îşiădoreaăea, din tot sufletul.
— P iăda…ăDeăfapt…ăîncepuăLewis,ăp rândăc ăideeaăprindeăcontur.
Cleo îi zâmbind încurajator, „Spune, Lewis!” gândi ea. „Spuneăc ăexist ăcevaăcareăteăopreşteăs ă
pleci!ăSpuneăc ăexist ăcinevaăpentruăcareăvreiăs ăr mâi!”
— De fapt, ai dreptate.ăNimicănuăm ă ineăaici!ăîşiăîncheieăelăfraza.ăOăs ăplec!
Seăridic ăhot rât,
— Mul umesc,ăCleo,ămaiăad ug ăel.
Oăpriviăscurt,ăapoiăplec ,ăf r ăs ăseămaiăuiteăînapoi.
Pentruăaădouaăoar ăînăaceeaşiăzi,ăCleoăeraămul umit ăc ăLewisănu-iăputeaăvedeaăreac iile la
vorbele pe care le rostea.
„Poateăc ăl-amăîn elesăgreşit”, se gândi ea. „Poateăc ănu-lăinteresezădelocăaşaăcumămi-am
imaginat.ăDac ăelăesteăînăstareăs ăiaăatâtădeărepedeăoăhot râre,ăatunciăamăfostăoăproast ăs -mi
imaginezăc ăarăfiăpututăr mâneăaiciăpentruămine.ăÎnseamn ăc ăEmma,ăRikkiăşiăcuămineăamăr masăpeă
contăpropriu.ăÎnăceeaăceăoăpriveşteăpeăaceast ădr.ăDenman,ăl-aăvr jităcuătotulăpeăLewis.ăTrebuieăs ă
g sescăoăcaleădeăaărupeăblestemulă sta…ăDarăcum?”

Capitolul 11
Cleoăajunseălaăuşaălaboratorului.ăInimaăîiăb teaănebuneşte.ă„Esteăsinguraămeaăşans ”,ăîşiăziseăea.ă
„Dac ăpotăs ăafluăceăfaceăcuăadev ratădr.ăDenmanăaici,ăpoateăc ăoăs -lăpotăconvingeăpeăLewisăc ăse-
nşal ,ăTotăceătrebuieăs ăfacăesteăs ăintruăînălaborator…”
Traseăadâncăaerăînăpieptăşiădeschiseăuşa.ăConstat ăuşurat ăc ănuăeraănimeniăîn untru.
— Puh!
Cleoăseăadun ărepedeăşiăîncerc ăs -şiăpotoleasc ăb t ileăinimii.
Foarte încet, cu un sentiment de déjà-vu,ăînchiseăuşaălaboratoruluiăînăurmaăei.ăSeăfuriş ăapoiăc treă
cel laltăcap tăalăînc perii. Laptopul lui dr. Denman era deschis! „Iaăs ăvedemăcuăce-şiăocup ătimpulă
cuăadev ratădr.ăDenman”, se gândi ea.
Mişc ăpu inămouse-ulăcalculatoruluiăşiămonitorulăseălumin ăinstant.ăG siădeschisăunădocumentăşiă
începuăs -lăciteasc ăcuăaten ie,ăRosteaăfiecareăcuvântăcuăvoceătare,ăcaănuăcumvaăs ăuiteăceva.
— Trebuieădoarăs ăad ug măap .ăFenomenulămuta ieiăcelulelor,ăeraăscrisănegruăpeăalb.ăO,ănu!
Tocmaiăînăacelămomentăauziăuşaădeschizându-seăşiătres riădeăspaim .ăCuăoămişcareăbrusc ,ă
închiseălaptopulăşiăseăîntoarse cu tot cu scaun.
ÎnăspateleăeiăseăaflaăBruce,ăunulădinăpazniciiăparculuiădeădistrac ii.
— Cleo!ăziseăelăvizibilăsurprins,ăCeăcau iătuăaici?
— …ăeu…ăîmiăaşteptamăunăprieten,ăr spunseăeaăpeăunătonăcâtăseăpoateădeănevinovat.ă„Nu pot
s -lălasăs ăcread ăc ăaşăputeaăc utaăcevaăprinălaborator”, se gândi ea.
— Îmiăpareăr u,ădarănuăpo iăfaceăastaăaici,ăîiăexplic ăBruce.ăAmăindica iiăstricteădinăparteaăluiădr.ă
Denman.ăAst ziăseăvorăscoateădinălaboratorăoămul imeădeăaparateăscumpe.
— O, zise Cleo, ridicându-se şiăîndreptându-seăspreăuş .ăAmăîn eles.
— ŞiăCleo,ămaiăad ug ăBruceăînămomentulăînăcareăfataătrecuăpeălâng ăel.ăNuăvreauăs ăteămaiă
prindăvreodat ăînălaborator.
Cleoăzâmbiăcâtădeăgingaşăputu,ăîşiăcoborîăprivireaăşiăoăzbughiăpeăramp ăînăjosăspreăbazinulădeă
cercet ri.ăOricum,ăv zuseăsuficienteădovezi.ăEraăfoarteăclar:ădocumentulădeschisăpeălaptopulăluiădr.ă
Denmanădovedeaăfaptulăc ăaceastaăseăaflaăînăposesiaăprobeiădeăADNăşiăoăcercetaăpentruăaăoădaă
publicit ii.
Cleoăvoiaăs ăajung ălaăLewisăcâtămaiărepede.ăTrebuiaăneap ratăs -iăspun ăceădescoperise.ăTrebuiaă
s ăafleăcineăera,ădeăfapt,ăcercet toareaăasta,ăînainteădeăaăporniăcuăeaălaădrum.
Capitolul 12
Cleoăeraăextremădeăfrustrat .ăSeăaflaăînăcafeneauaăJuicenet,ălaăaceeaşiămas ăcuăLewis,ăşiăarăfiăvrută
s ăpovesteasc ăînăguraămareătotăceăseăîntâmplase.ăV zândăîns ămul imeaădinăjurulăei,ăseăab inu,ă
FiguraăluiăLewisăoăscoteaădinămin i.ăOriădeăcâteăoriăi-ar fi explicat, orice i-ar fi spus, oricum i-ar fi
repetatăceăcitiseăpeălaptopulăluiădr.ăDenman,ăelănuăvoiaăs ăcread .
ÎnămomentulăînăcareăEmmaăşiăRikkiăaflar ădespreăceăeăvorba,ăîn eleser ăimportan aăveştiloră
proaste.ăLewis,ăînăschimb,ăîiă ineaăoăpredic ădespreăfaptulăc ăeaăhabarăn-aveaăceăv zuseăînălaborator.ă
LuiăCleoăîiăveneaăs -nnebuneasc !
„Poateăajut ădac ăîiădau una în fluierul piciorului”,ăseăgândiăeaăexasperat .ă„Poateăc ăastaăl-ar
treziăpu in!”
— Ar taăexactăcaăunăarticolăpentruăoărevist ăştiin ific ,ăinsistaăea.ăEsteăexactăsubiectulădespreăcareă
vorbeştiăşiătuătotătimpul,ăLewis.ăŞiăştiiăc ăeaăesteăînc ăînăposesia probei de ADN? Era într-o cutie
mic ăalb .
— DeciăLewis?ăîntreb ăEmmaăfoarteăserioas .
— Nu-iănimicăadev rat,ăr spunseăLewisăcuăînc p ânare,ărezemându-seădeăsp tarulăscaunului,ă
sigur de sine.
— Darăp reaăc ăaăstudiatăaceaăprob ăşiăc ăaăf cutăchiarăanumiteăteste,ăad ug ăCleo,ăpierzându-şiă
dejaăr bdarea.
— N-arăfaceăaşaăceva,ăr spunseăLewis.
D duădinăcapăşiăseăaplec ădeăparc ăaşaăarăfiăpututăfiămaiăconving tor.
Rikkiăoft ăfrustrat .ăÎiăspuseseăluiăCleoădeălaăbunăînceputăc ăeraăoăpierdereădeăvremeăs ăîncerce
s -lăconving ăpeăLewis,ăEl,ăpurăşiăsimplu,ănuăvoiaăs ăaud ănimicăr uădespreădr.ăDenman.ăŞiătotuşi,ă
Cleoăinsistaseăs -iăacordeăoăşans .
— Ia-teădup ăfapte,ăRomeo,ăîlăatac ăea,ăaplecându-seăpesteămas .
— Fapte?ăs riăel.ăNuăave iăniciunăfelădeădoveziăconcrete.ăCleo,ătuăaiăcitităcevaăceănuăaiăîn eles.
— Amăîn elesăsuficientăcâtăs -miădauăseamaădespreăceăesteăvorba,ăr spunseăfataăf r ăezitareăşi-şiă
încruciş ăbra eleăpeăpiept.
„Deăceăm ătrateaz ăcaăpeăoăproast ?” se gândi ea. „Nuămerităasta!ăŞiăcuăatâtămaiăpu inădinăparteaă
lui Lewis!”
— Aşaăşi?ăargument ăLewis,ăPoateăc ăamăinfluen at-o eu în vreun fel. Eu am o personalitate
impresionant .
— Ha! izbucni Rikki.
— Altfelădeăceăarăaveaănevoieădeămineăînăc l toriaădeăcercetare,ăcontinu ăLewis,ăignorând-o pe
Rikki. V-a iăgândităvreoăclip ăceămotivăarăfiăpututăaveaăs -miăpropun ăaşaăceva?ăPoateăc …ă
pre uieşteăp rereaămea.
— Şiătalenteleătaleădeăfemeieădeăserviciu,ăîlăatac ăRikkiădinănou.
Lewisăoăpriviăf r ăs ăscoat ăoăvorb .ăEraădejaămaiămultădecâtăputeaăsuporta.ăFaptulăc ăprieteneleă
luiănuămaiăaveauăîncredereăînăelăeraăuna,ădarăs -lăiaăpesteăpiciorăeraăinacceptabil.ăF r ăunăcuvânt,ăs riă
deăpeăscaunăşiăseăîndrept ăspreăuş ,ăd duăcuăfurieălaăoăparteăperdeauaădeăm rgeleăşiăaproapeăc ăseă
ciocni de un client care încerca s ăintreăînăcafenea.
Laămasaăfetelorăseăl s ăoălinişteăstânjenitoare.ăNiciunaădintreăeleănuăeraăcapabil ăs ădeaăglasă
faptuluiăc ăsitua iaăeraămaiămultădecâtăpericuloas .ăNuădoarăc ădr.ăDenmanăeraăînăposesiaăprobeiădeă
ADN, acum nici Lewis nu se mai afla de partea lor.
— Aăînnebunit,ăşoptiăRikki.ăComplet!
Emmaăd duădinăcap.
— Trebuieăs ăfacemăcumvaăs ăintr măînălaborator,ăziseăea,ădus ăpeăgânduri.
Înăceeaăceăleăprivea,ănuăexistaădecâtăoăcaleădeăaăieşitădinăsitua iaăastaătâmpit
— Iar pe aceasta n-o puteau urma decât ele însele. Un lucru era foarte clar – Lewis era un caz
pierdut,ăSinguraălorăşans ăeraăs ărecuperezeălamaăcuăproba.ăDac ăaveauănoroc,ăcercet toareaăaveaăs ă
descopere lipsa ei abia când se afla pe drum.
— …ăstop,ăziseăCleo.ăVoiătrebuieăs ăface iăasta.ăEuăîmiăpierdăloculădeămunc ădac ăm ămaiă
prinde cineva acolo.
„Aşaăeste”, se gândi Emma. „Cleo are dreptate. Nu-iăcazulăcaăeaăs -şiămaiăpiard ăşiăloculădeă
munc .ăRikkiăşiăcuămineăoăs ăneădescurc măşiăsingureăcumva.”

Capitolul 13
Înotândălâng ăEmma, Rikkiăşi-arăfiădorităs ăfieăşiăCleoăcuăele.ăCleoăcunoşteaăparculădeădistrac iiă
multămaiăbineădecâtăele.ăDac ăgreşeauădrumul,ăputeauărataăşansaădeăaăoămaiăprindeăpeădr.ăDenman,ă
înainteădeăaăînc rcaătoateăechipamenteleăpeănav .ăAşaăc ănuăaveauătimpădeăpierdut.
Aveauăoăsingur ăşans .ăTotuşi,ăRikkiăeraăconvins ăc ăvorăreuşi,ăchiarăşiăf r ăCleo.ăTrebuiauădoară
s ăg seasc ăecluzaăcareăuneaăbazineleăparculuiăcuămarea.ăApoiăputeauăînotaănestingheriteăprină
bazinul de cercetare a delfinilor.
Rikkiăseăuit ădup ăEmma.ăAceastaăînotaăpeăcealalt ăparteăaăpereteluiădeăstânc ,ăpentruăaăg siă
intrarea.ăSeădesp r iser ăpentruăaăcâştigaătimp,ăiarăaşaăarăfiăpututăg siămaiăuşorăecluza.ăDinăp cate,ă
Emmaănuăp reaăs ăaib ăpreaămultăsucces.ăDistan aădintreăceleădou ăfeteăseămicşorase. Rikki avea
senza iaăc ăpierduser ăcevaădinăvedere,ăaşaăc ăloviăputernicădinăcoad ăşiăcercet ăînc ăoădat ăînă
am nuntăoădeschiz tur ăînăstânc ,ăpeăcareănuăoăluaseăînăseriosăcevaămaiădevreme.ăCorect!
Tocmai acolo, în spatele unei tufe de alge se afla un grilaj de fier. „Bingo!” seăbucur ăRikkiăşi-i
f cuăsemnăEmmei.

Bineîn elesăc ăecluzaăeraăînchis .ăEmmaăseăuit ăcuăaten ieăînăjur.ăPoateămaiăeraăoăcale.ăÎnăschimb,ă


g siăcevaăcareăsem naăcuăoăpârghie.ăTraseădeăea,ăîncercându-şiănorocul.ăPerfect!ăDup ăsmucitur ă
puternic ,ăportaăseădeschisăcuăunăzgomotăînfundat.ăDrumulăleăeraădeschis!
Rikkiăoăajut ăpeăEmmaăs ăm reasc ădeschiz tura,ăcaăs ăpoat ătreceăamândou .ăApoiăînchiser ă
grilajul,ăcaăs ănuăpoat ăieşiădelfinii.
Tunelulădinăspateleăpor iiăeraăfoarteăscurt,ăastfel c ăfeteleăajunser ăcurândăînăre eauaădeăbazineăaă
parcului.ăSeădeplasauăcuăgrij ,ăpeămargine,ădoarăprinăzoneleăumbroase.ăComparativăcuăoceanul,ăundeă
eleăînotauădeăregul ,ăbazineleănuăerauăfoarteăadânci,ăiarăeleănuăvoiauăs ăfieădescoperite.
Traversar ăcuăaten ieăbazineleăunulădup ăaltul,ăpân ăcândăajunser ăîntr-unul în care înota doar un
singur delfin simpatic.
„ staătrebuieăs ăfieăbazinulădeăcercet ri”,ăîşiăspuseăRikki,ă„Cleo ne-aăpovestităc ăaiciăseăafl ăună
singurădelfin.ăMargeăseănumeşte,ădac ănuăm ăînşel.”
Zâmbiăînămomentulăînăcareădelfinulăoăîmpinseăuşorăcuăbotul,ăvrândăs ăseăjoace.
„Îmiăpareăr u,ăMarge.ăOăs ăneăjuc măalt ădat .ăAcumătrebuieăs ărezolv măcevaăfoarteăimportant.”
Deodat ,ăEmmaăoăapuc ădeămân ăşiăîiăar t ăunăpode ăcareăseăaflaăchiarădeasupra lor. Prin luciul
apei, Rikki recunoscu silueta lui dr. Denman, care se plimba de colo-colo, pe marginea bazinului.
Dinăcâteăîşiăd deauăseama,ăcercet toareaăadunaătotăfelulădeămaterialeădeălucruăîntr-unăcol ăală
bazinului.ăRikkiăzâmbi.ăAjunseser ălaătimp.ăÎiăf cuăunăsemnăscurtăEmmei.ăApoiăînotar ăamândou ă
spreăsuprafa ăşiăscoaser ăcuăgrij ăcapeteleădinăap .ăTocmaiăînăacelămomentăseăauziăoăvoce.
— Dr.ăDenman,ăîlăauzir ăpeăLewisăstrigând.
Elăveneaădinădirec iaăopus .
— Lewis,ăr spunseădr.ăDenmanădintreăcutii.
— Împacheta iădeja?ăoăîntreb ăel,ăajunsăchiarălâng ăceleădou ăsirene.
Fetele nu-lăvedeauăpreaăbineădinăpozi iaăînăcareăseăaflau,ădarăîlăauzeauăfoarteăclar.
— P iăda,ămâineăvreauăs ăplecădevreme,ăîiăexplic ăea.
— Mda,ăîncepuăelăşi-şiăscoaseăp l riaădemodat .ăAsculta i!ăPute iăs -miăr spunde iăfoarteăsinceră
la o întrebare?
RikkiăşiăEmmaăseăuitauăuimiteăunaălaăalta.ă„Ce-o fi având de gând Lewis?” îşiăziseăRikki.ă
„Obişnuieşteăs ăvorbeasc ăaşaădoarăcândăesteănesigurăpeăel.”
— Bineîn eles,ăspuseăcercet toarea,ăf r ăs ăclipeasc ,ăînătimpăceăridicaăoăcutieăpeăcareăscriaă
Echipament.
Lewisăoăpriviăîndelung.ăNuăp reaăfoarteăsigurăc ăvreaăs ădeschid ăsubiectul.ăApoiăridic ăscurtădină
umeri,ădeăparc ăarăfiăvrutăs ăseăîncurajezeăsingur.
— A iăp stratăcumvaăpreparatulămeu? oăîntreb ăelăf r ăocolişuri.
— Da,ăexplic ădr.ăDenman,ădeăparc ăarăfiăfostăcelămaiăfirescălucruădinălume.
— ,ătocmaiăa iăspusă„Da”?ăb lm jiăal,ănevenindu-iăs -şiăcread ăurechilor.
Seăaşteptaseăcaăcercet toareaăs ănegeălucrulă staăşiăs ăaib ătotăfelulădeăscuzeăşiădeăexplica iiă
preg tite.ăDr.ăDenmanăn-arăfiătrebuităs ăafleăc ăelănuăareăîncredereăînăea,ăîns ăacumăLewisăr m seseă
f r ăcuvinte.ăEaăspusese,ăpurăşiăsimplu,ă„Da”.
— Da,ăaşaăeste,ăînt riăeaăînc ăoădat ,ăf r ăs ăclipeasc ,ăEsteăprintreăprobeleăluate pentru insula
Mako, iar într-oăzi,ăLewis,ăsperăc -mi vei spune de unde o ai.
— …ămorm iăLewis,ăneştiindăcumăs ăreac ioneze.
EmmaăşiăRikkiăseăapropiar ăşiămaiămultădeămargine.ăDr.ăDenmanătocmaiărecunoscuseăc ăluaseă
proba!ăAstaăoăştiauădejaădeălaăCleo,ăcare citise articolul, dar tot nu-şiăimaginaser ăc ăcercet toareaă
aveaăs ărecunoasc ăatâtădeăcinstit.
Şiăculmeaăera:ăniciăm carănu-şiăceruseăscuze!ăÎnăafar ădeăasta,ăcutiaăcuăprobeăseăaflaălaădoară
câ ivaămetriădeăele.
„Dac-aşăputeaăajungeălaăcutiaăaia”, se gândi Rikki. „Atunci,ătoat ănebuniaăastaăarăluaăsfârşit!”
— Lewis,ăoăauziădinănouăpeădr.ăDenman.ăAceast ăprob ăesteăcevaăieşitădinăcomună– celuleăcareăîşiă
modific ăstructuraăcompletălaăprimulăcontactăcuăapa.
Cuăunăochiăa intităspreăcercet toare,ăRikkiăîncepuăs ăseăridiceădinăap .ăSeăapropieăuşorădeăcutii…
— Aşaăcevaăesteăimposibil,ăziseăLewis,ămomentăînăcareăz riămânaăluiăRikkiăpeămargineaă
bazinului.
— Esteăimposibil,ăr spunseădr.ăDenman.ăŞiătotuşiăastaăseăîntâmpl ,ăad ug ăea.
Se întoarse spre cutii gesticulând. Lui Lewis i se opri inima-năloc,ăDinăfericire,ăRikkiăîşiăretr seseă
mâna la timp. Sirena nu se mai vedea.
— Nuăpotăs ăexplicăfenomenul,ăcontinu ăcercet toarea,ăaplecându-seăs ăridiceăoăcutie.ăTrebuieăs ă
maiăefectu măoăserieăîntreag ădeăteste.
— Mi-a i furat-o, zise Lewis calm, obligând-oăs -lăpriveasc ăînăochi.
AstaăeraăşansaăluiăRikki,ăEaăîntinseămânaădup ăcutie,ădarănuăsuficientădeărepede.ăCândăs ăias ădină
ap ,ădr.ăDenmanăseăîntoarseădinănou.
N-aveaădeăales,ăaşaăc ăseăascunseădinănouăsubăoglindaăapei.ăCutiaăeraăcaăşiăpierdut .ăLuiăRikkiăiă
seăp reaălaăfelădeăîndep rtat ăcaăşiăInsuleleăGalapagos.ăDeăfrustrare,ăscoaseăunăstrig tăpeăfundulă
bazinului,ădarăpentruăc ănuăvoiaăs ăpiard ănimicădinădiscu ie,ăseăîntoarseădinănouălaăsuprafa .
— Lewis, îmi pare r uăc ănuăamăfostăsincer ăcuătine,ăziseădr.ăDenman.
Eaă ineaăcutiaădejaăînămân ăşiăst teaăchiarăînăfa aăluiăLewis.ăÎlăpriveaăserioas .
— N-amăavutănicioăclip ăinten iaădeăaăteălucraăpeălaăspate,ăcontinu ăea.ăDeăceăcreziăc ăvreauăs ăviiă
cu mine?
— O fi datorit ăşarmuluiămeu?ăr spunseăel,ăplinădeăsperan .
— Lewis,ăcreziăc ămaiăpo iăfaceărostădeăasemeneaăprobe?ăinsist ăea.
— Potăs ăamăîncredereăînădumneavoastr ?ăoăîntreb ăel,ăînăschimb.
— Po iăs ăaiăîncredereăc ăsuntăoăbun ăcercet toare,ăr spunseăea,ăb tându-l peăum r.ăCredăînă
talentulăt u.
— Dr gu ădinăparteaădumneavoastr ,ăconstat ăel,ădup ăcareăseăîntoarseăspreăbazin.
— Veiăveniămâineăcuămine?ăcontinu ădr.ăDenman,ăurm rind-iămişc rile.
— Potăs ăv dărezultatele?ăziseăel,ăignorândăîntrebareaăei.
— Evident,ăr spunse ea scurt.
— Atunci, nu voi pierde o asemenea ocazie.
RikkiăşiăEmmaăauziser ădestul.ăLewisăeraăcaăşiăplecat,ăiarăeleănuăreuşeauăs ăînaintezeădeloc.ă
Aparentărataser ăşiăultimaăocazie.ăAmândou ăalunecar ăpeăfundulăbazinuluiăşiăînotar ăf r ăoăvorb ă
înapoiăînăocean.ăAproapeăc ăsim eauăcumăseăapropieăcatastrofa.ăNiciunaădintreăeleănuăvoiaăs ădeaă
glasălaăceeaăceăsim eau.
Lewis, în schimb, nu era nici pe departe atât de sigur. În momentul în care dr. Denman
recunoscuseăc ăîiăfuraseăproba,ăelăîşiăschimbaseăradicalăp rereaădespreăea.ăN-o mai vedea ca pe un
geniuăgeneros,ăcareăîlăluaăcuăeaăcaăs -lăini iezeăînătaineleăştiin ei.ăÎnăochiiălui,ădeveniseădoarăoăhoa ă
josnic ăşiăn-aveaădeăgândăs ămaiăpetreac ăpreaămultătimpăînăpreajmaăei.ăÎiărepugnaseămodulăînăcareă
ea îiăpuseseămânaăpeăum r.ăCic ăarăfiăpututăaveaăîncredereăînăeaăcaăomădeăştiin !ăHa!
Cuăzeceăminuteăînăurm ,ăoăasemeneaăatingereăl-arăfiăm gulitădarădup ăceăaflaseădeăfurt,ănu-l mai
interesa.ăS -şiăpetreac ăşaseăluniădinăvia ăcuăfemeiaăastaăpeăoăinsul ,ăîntr-oăsta ieădeăcercet ri?ăNu,ă
Lewisănuămaiăeraădelocăîncântatădeăperspectiv ătrebuiaăs ăseăgândeasc ăfoarteăseriosălaăasta.

Capitolul 14
Aădouaăzi,ăCleo,ăEmmaăşiăRikkiăseăîntâlnir ăfoarteădevremeăînăparc.ăEraăoădiminea ăfrumoas ,ă
însorit ,ăr scolit ăde oăbriz ăr coroas .ăCleoăst teaăzgribulit ăpeădrumulăcareăduceaăspreăplaj ăşi-şiă
strânse mai bine jacheta pe ea. N-oăînc lzeaăpreaătare,ădarăm carăştiaăc ănuămaiătremur ădinăcauzaă
frigului.
EmmaăşiăRikkiăst teauăpeăoăbanc ,ărezemându-se una de alta – era maiăconfortabilăaşa.
— N-amăînchisăunăochiătoat ănoaptea,ăziseăCleoăcuăunăaerătristăşiăseăaşez ălâng ăprieteneleăsale.
— Niciăeu,ăr spunser ăRikkiăşiăEmmaălaăunison.
— Sunte iăconştienteădeăfaptulăc ălaăunămomentădatăoăs ăîlăfac ăs ăîiădezv luieăsecretul,ănu?
întreb ăEmmaăresemnat ăşi-şiătraseăşiăeaămânecileăjachetei.
— Ceăsecret?ăîntreb ăCleoăîndurerat .
— P i,ădeăundeăaăf cutărostădeăADN,ăexplic ăEmmaănec jit .
„Parc ăm-aşăfiăpututăreferiălaăaltceva?” Nuăvoiaăs ăseăsupereăpeăCleo,ădarăsitua iaăeraăfrustrant .ă
„Eramăatâtădeăsigur ăc-oăs ăputemărecuperaăproba.” Cândăv zuseăîns ămânaăluiădr.ăDenmanăpeăcutie,ă
chiarălâng ăRikki,ăaproapeăc ăf cuseăinfarct.ăNuăexistaăcaleădeăsc pare.ăDegeabaăîşiăb tuseăcapulă
toat ănoapteaăs ăg seasc ăoămetod …ăştiaăc ăoriceăîncercareădeăaăp trundeăînălaboratorăeraăsortit ă
eşecului.ăAvândăînăvedereăghinionulăcareăp reaăs ăleăurm reasc ădeăcâtevaăzile,ăcuăsiguran ,ăarăfiă
fostăprinseăşiăpoateăchiarăşiăarestate.ăAşaăc ,ăpentruăce?ăTotuşi,ătrebuiauăs ărecunoasc ănuăputeaăfiă
maiăr uăde-atât.
— Trebuieăs ărecuper măpreparatul,ămorm iăRikkiăuitându-se în gol.
P reaăs ăaib ăunănouăplan.
— Lewis nu ne-arătr daăpentruănimicăînălume,ăziseăCleoădinăceăînăceămaiăoptimist .ăNu-iăaşa?
— Înceteaz ăs ăteămaiăgândeştiălaăbun tateaăoamenilor,ăCleo!ăoăcert ăRikki.ăNe-aătr datădejaă
demult,ănumaiăc ătuănuăvreiăs ărecunoşti.ăDeăce?
— Purăşiăsimplu,ănuăpotăs -miăimaginezăaşaăceva,ăr spunseăCleo,ăînviorându-seădeodat .
„Nu, n-aăf cutăasta”, se încuraja ea. „NuăLewis.ăNuăLewisăalămeu.ăNuăcredăc ăarăputeaăface aşaă
ceva.ăTotuşi,ădinăceeaăceăspunăEmmaăşiăRikki,ăseăpareăc ăelăaăstatăresemnatăpeămargineaăbazinuluiăşiă
aăacceptatătotul.ăSeăpareăc ăaăînghi ităchiarăşiăfaptulăc ădr.ăDenmanăaăfuratăproba.ăToateăasteaăn-au
sens! Lewis pe care îi cunosc eu nu ar fi acceptatăniciodat ăaşaăceva.ăLewisăpeăcareăîlăcunoscăeuănuă
arăputeaăpetreceăşaseăluniăal turiădeăcinevaăcareăs-a comportat atât de mizerabil.”
Cleoătraseăconcluziaăc ăcevaăeraăputredăînătoat ăchestiaăasta.ăPurăşiăsimplu,ăcevaănuăieşeaălaă
socoteal .ăLewis,ăpeăcareăeaăîlăcunoşteaăatâtădeăbine,ăn-arăfiăînghi ităaşaăoăpoveste.ăDeăunălucruăeraă
îns ăsigur :ăLewisăeraăprietenulăei.ăDac ăeraăcaăelăs ăaib ăvreodat ănevoieădeăprieteniăadev ra i,ă
acesta era momentul.
— Lewis…ăesteăprietenulănostru,ăziseăeaăcuăhot râre.
Apoi seăridic ăşiăplec ăînădirec iaăportului.
— Undeăpleci?ăoăîntreb ăEmmaăuimit .
— S ăvorbescăcuăLewis,ăîiăstrig ăCleoăpesteăum r,ăf r ăs ăseăopreasc ădinămers.
P reaăs ăfiăluatăoăhot râreădeănezdruncinat.ăNimeniăn-arăfiăpututăs ăoăopreasc ădinădrum.
— Chiar dac ăesteăpentruăultimaădat !
RikkiăşiăEmmaăpriveauăînăurmaăei.ăNuăştiauăceăs ăcread ădespreădeciziaăluiăCleo.
Deodat ,ăfataăseăopriăşiăseăîntoarse.
— Ei?ăstrig ăeaăplin ădeăsperan .
EmmaăşiăRikkiăseăuitar ăunaălaăalta,ădeăparc ăarăfiăspus:ă„Avem de ales?” Amândou ăerauă
conştienteăc ăexistaădoarăoăşans ăminuscul .ăFoarteăprobabilăc ăLewisăşiădr.ăDenmanădejaăp r siser ă
portul.ăŞiătotuşiămaiăaveauăoăsclipireădeăsperan .ăÎşiăluar ălucrurileălaărepezeal ăşiăfugir ăs ăoăprind ă
dinăurm ăpeăCleo.ăDac ăseăgr beau,ăpoateăc ăajungeauătotuşiălaătimp.

Capitolul 15
Feteleăfugir ăînspreăport,ăspreăloculăînăcareăv zuser ăultimaădat ăambarca iuneaăluiădr.ăDenman.ă
Maiăaveauădoarăcâ ivaăpaşiădeăstr b tut,ăcândăseăoprir ăbrusc.ăLoculădeăancorareăeraăgol.
Cuărespira iaăt iat ,ăEmma,ăRikkiăşiăCleoăpriveauăînăurmaămicu eiăambarca iuni,ăcareăabiaăseămaiă
z rea.ăUltimaălorăsperan ăluaseăcaleaăoceanului…
— Aceeaăesteăbarcaăei,ăoft ăEmma,ălovindăfurioas ăp mântulăcuăpiciorul.
— Haide i,ăs ămergem!ăziseăCleoăporuncitor,ălaăfelăde hot rât ăcaămaiădevreme.ăDac ăcinevaă
poateăs -iăajung ădinăurm ,ăatunciănoiăsuntemăacelea.
Îşiădezleg ăşireturileă– eraăclarăc ăvoiaăs ăsar ăînăap .
— Stai, o opri Rikki, apucând-oăcuăblânde eădeămân .ăCredăc ,ăînăfelulă sta,ăsecretulănostruăvaăfiă
dezv luit definitiv, nu-iăaşa?
— O!ăexclam ăCleo.
Rikkiăaveaădreptate.ăNuăeraătocmaiăoăideeăbun ăs ăînoateăînăurmaănavei.
— Aiădreptate.ăÎmiăpareăr u,ădarăceăs ăfacem,ăîiăl s măs ăpleceăaşa?ăseăsmiorc iăea,ăurm rindă
nava cu privirea.
Ştiaăc ăînăfelulăacelaăşiăLewisăaveaăs ădispar ădinăvia aăei.
— Despreăceăvorbi i?ăseăauziădeodat ăvoceaăluiăLewisăînăspateleălor.
— P i,ăpleciăaşaăf r ăs ăne…ăLewis!ăstrig ăCleo,ăluminându-seălaăfa .
El îi zâmbea cu drag.
— Dar n-ai plecat!
— Bunăsim ăalăobserva iei,ăCleo.ăSuntăimpresionat,ăr spunseăelăglumind,ăpeăacelaşiătonăcuăcareă
feteleăseăobişnuiser .
St teaăcuămâinileăînăbuzunare,ăsprijinitădeăoăgeamandur .ăP reaăc ăst teaăacoloădeăcândălumea.
Zâmbiăşiăscoaseădinăbuzunarăcutiu aăcuăpreparatul,ăpeăcareăîlăîntinseăfetelorăcuăgestul unui
magician.
— L-aiărecuperat!ă ip ăEmmaăfericit .
— Deci n-aiăc zutăînăcapcan ?ăÎntreb ăRikkiăsceptic .
Înc ănuăeraăpreg tit ăs ălaseăgardaăjos.ăNuăpreaăîiăveneaăs ăcread ăc ăLewisărezistaseăfarmeceloră
cercet toarei.
— Glumi i?ăr spunseăLewis.ăCrede iăc ăm ălasăp c litădeăafirma iaăc ăaşăfiăunăcercet torăgenial?ă
V ărog!
— Ce s-aăîntâmplatăcuădocumenta ia?ăŞiăcuăchestiaăpeăcareăamăv zut-oăeu?ăîntreb ăCleoăagitat .
Parc ănu-iăveneaăs ăcread ăce-iăvedeauăochiiăşiăce-i auzeau urechile. Tocmai în clipa în care
crezuseăc ăcelămaiăcruntăcoşmarăaveaăs ădevin ărealitate,ăs-aătrezităşiăaărevenităprintreăceiămaiădragiă
prieteni.ăLewisăeraăaici,ăiarădr.ăDenmanănuăp reaăs ăfiăînsemnatăvreodat ăcevaăpentruăel.ăP reaăpreaă
frumosăcaăs ăfieăadev ratăşiătotuşi,ăaşaăera.
— Cândăvaăîncercaăs ădeschid ăfişierul,ăvaăconstataăc ăs-aăpierdut.ăVai!ăexplic ăLewis.ăRikkiăîlă
r spl tiăcuăunăzâmbetăplinădeărecunoştin .
Speraăc ăaăconvins-oăşiăpeăeaăc ălucrurileăseăîndreptaser .
— Nu,ădrageleămele,ăeuăconsiderăc ănuămaiăexist ănicioărela ieăîntreămineăşiădoamnaădoctor.
Cleoăîlăpriveaămândr .ăŞtiaăexactăceăînsemnaăaceast ădecizieăpentruăelăşiăcâtădeăgreuătrebuieăs -i fi
fostăs ărenun eălaăofertaăcercet toarei.
„Oportunitateaăastaăeraăexactăceeaăceăşi-a dorit dintotdeauna”, se gândi ea. „Iarăelăaărenun ată
pentruănoiădoarăpentruăaăneăprotejaăsecretul.ăSuntăatâtădeăfericit ăc ăîlăpotănumiădinănouăprietenulă
meu.ăÎnăafar ădeăasta,ăeăfoarteăsimpaticăcuăp l riaăastaăpeăcap!”
— M ăbucurăc ăeştiăaici,ăLewis,ăziseăeaăşiăseărepeziăs -lăîmbr işeze,ăf r ăs ă in ăcontădeănimeniăşiă
de nimic.
ŞiăLewisăsim eaălaăfel,ădarăparc ăîmbr işareaănuăi-aăieşităaşaăcumăşi-arăfiădorit,ăaşaăc ăîncercareaă
seătermin ăcuăoăcald ăstrângereădeămân .ă„Pân ălaăurm ,ănu-iăchiarăatâtădeăr u”,ăseăgândiăCleo.ăPurăşiă
simplu, seăbucuraăs -lăaib ăpeăLewisădinănouălâng ăeaă– Lewisăalăei,ăaşaăcumăşi-l dorea.
— Mul umesc,ăCleo,ăziseăLewisătimid.
Câtădeăpalpitantăesteăs ăieiădeciziaăcorect !