You are on page 1of 7
| LAPORAN PENYEMAKAN AKHIR 8 | « |kepuTusAN| NOBAHAN NAMASVARIKAT PEMONON PERNIAGAANNIKADIB NAMABATAN |AL-QURANAL-KARIM (WAQAF DAN ITIDA) TENISBAWAN MUSHAF I i 3 & 4 juz 0 ~ | 2 | 100+ saz (GNZ21 4297 CW) GA XDVON) PECANAN UZUK man - | KESALAHAN-KESALAHAN YANG PERLU DIPERBAIKI SETIAP JUZUK: 1. Tanwin dan huruf nun sakinah Idgham Maal Ghunnah perlu dihijaukan. 2. Tanwin dan huruf nun sakinah Idgham Bila Ghunnah perlu dihitamkan. 3. Tanda tanwin, huruf nun sakinah dan huruf bagi hukum ikhfa’ perlu dihijaukan. 4, Tanda tanwin, huruf nun sakinah dan huruf bagi hukum Iqlab perlu dihijaukan. 5. Tanda wagf lam alif dibuang pada semua tempat. 6. Garisan pada awal kalimah fil amar perlu dibuang. 7. Selaraskan kalimah fi'il amar (ketika Ibtida’), hendaklah ditulis di bingkai luar kotak. 8. Beberapa tempat dalam pewamaan wagf Ibtida’ perlu kepada semakan semula. 9. Pada juzuk 30 nama setiap surah perlu ditulis di atas. 10. Selaraskan Huruf Hamzah Wasal dan Alif Ziyadah dikelabukan. 11, Petunjuk bagi huruf rad Dan lam yang berwama ungu perlu ditulis perkataan (tebal) SEBAHGAIAN CONTOH-CONTOH KESALAHAN. juz No. | MUKA BIL | SURAH KALIMAH KESALAHAN PEMBETULAN GAMBAR KESALAHAN, UK ayaT | SURAT PERLU DISELARASKAN ‘TIADA KAEDAH BACAAN ne SEPERTI KALIMAH 1 1 6 9 HAMZAH WASAL DILUAR. BAQARAH HAMZAH WASAL YANG BINGKAI wn HURUF TERKENA FRAME SILA RUJUK PADA BAHAN Z 126 19 WAZ JARAKKAN, NOMBOR AYAT. HURUF TERKENA FRAME SILA RUJUK PADA BAHAN 3 . Wt n THUKA JARAKKAN, NOMBOR AYAT HURUF TERKENA FRAME SSILARUJUKPADA BAHAN 4 a 73 R FAWAILUL IARAKKAN, NOMBOR AYAT HURUF BERCANTUM DGN, 2 | 1 | Bagaran | 212 3B ZUYYINA ANN JARAKKAN, SILA RUJUK PADA BAHAN (MEN AL WALASTUM BI KESALAHAN WARNA 3 rer | 4s SEMAKSEMULA SILA RUIUK PADA BAHAN BAQURAH AKHIRIMIILLA, WAQAF NLAMAHARRAMA | KESALAHANWARNA 4 AuIMRAN | 93 2 SSEMAK SEMULAT SILA RUJUK PADA BAHAN ISRAEL WAQAF .WARNATIDAK MENGIKUT 5 NSA. cy 82 ANTABTAGHU HJAUKAN SILA RUJUK PADA BAHAN GGARIS PANDUAN .WARNA TIDAK MENGIKUT 6 Nisa. vas | 102 MANZOLAMA, HAUKAN, SILA RUJUK PADA BAHAN GARIS PANOUAN. el SUARAH AL 2") BTIDADENGAN gq 7 aa | 7 SAMBUNGKAN SILARUJUKPADABAHAN ANAM TTANDA WARNADENGAN | TUKARWARNA KEPADA SILARUJUKPADA BAHAN surana- | st | 137 Ostler PINK. Hau ANAM, SURAH AL: TANDAHIJAUPADA 8 ma | 483 Gable ‘TANDA WARNA PINK SIUA RUIUK PADA BAHAN “ARAF KAUMAH 118 ° avarar | ag | 162 AVYASHAA NUN WARNAKELABU SELARASKAN SIUARUJUKPADABAHAN 0 avanraL | 52 | 183 WAQAFLAM ALF ADATANDAWAQAF BUANGKAN SIARUJUKPADA BAHAN