You are on page 1of 1

இஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇ - 2017

ஆஆஆஆஆ : 3 ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ : இஇஇஇஇஇ – இஇஇஇ 2

எஎஎ ககககககக எஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎ


ஆஆ ஆ ஆ ஆஆ ஆ ஆ ஆஆ ஆ ஆ ஆஆ ஆ ஆ ஆஆ ஆ ஆ ஆஆ ஆ ஆ
1. ககக, கககககக ககககக /
2. கககககககக ககககககககக /
3. கககக கககககககககக /
ககக/ககககககககக
4. ககககக /
5. ககககககககக /
6. கககககககககக /
7. கககககககககககக கககககககக /
8. கககககக /
9. கககககககக /
10. கககககக ககககககககக /
11. ககககககக, ககககககககக /
12. கககக - கககககககககக கககககக /
13. ககககக - கககககககககக கககககக /
14. கககககககக - கககககககககக /
கககககக
15. ககககககக ககககக, கககககக /
எஎஎஎஎஎஎ 20 2 4 2 3 2 2

ஆஆஆஆஆஆஆஆ : ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ : 20% ஆஆஆஆஆஆ, 30% ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ, 50% ஆஆஆஆஆஆ


ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ
_________________ __________________
கககக கககககககக கககககக ககக கககககககககககக கககக கககககக