You are on page 1of 12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1 Gimnastik Asas
2.1 – 4.1 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur 1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat
Hambur Kucing (spring) dan pendaratan dengan lakuan yang ke aras rendah.
betul 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa
2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan melakukan hambur dari pelbagai aras.
pendaratan. 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen mengikut aktiviti.
pengurusan dan keselamatan.

2 Gimnastik Asas
7.1 – 11.1 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur 1.1.2 Melakukan hambur dari aras rendah dan
(spring) dan pendaratan dengan lakuan yang mendarat ke aras tinggi.
Hambur Rendah Tinggi betul 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa
2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan melakukan hambur dari pelbagai aras.
pendaratan.

3 Gimnastik Asas
14.1 – 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang 1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.
memerlukan kawalan badan dan sokongan. 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di
18.1 Saya Dan Bangku 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan atas bangku gimnastik.
dan sokongan dalam pergerakan.

4 Gimnastik Asas
21.1 – 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku
memerlukan kawalan badan dan sokongan. gimnastik.
25.1 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di
dan sokongan dalam pergerakan. atas bangku gimnastik.
Saya Dan Bangku 5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri
tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.
fizikal.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

Gimnastik Asas
5 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang 1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas
memerlukan kawalan badan dan sokongan. melakukan guling depan.
28.1 – 1.2 Saya Dan Bangku 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di
dan sokongan dalam pergerakan. atas bangku gimnastik.

6 Gimnastik Asas
11.2 – 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang 1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.
memerlukan kawalan badan dan sokongan. 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa
15.2 Imbangan Kumpulan 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam
dan sokongan dalam pergerakan. kumpulan.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan 5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan
bekerjasama dalam kumpulan. aktiviti.

7 Gimnastik Asas
18.2 – 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan 1.3.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah
ayun dengan lakuan yang betul. tangan menggunakan genggaman atas pada
22.2 Bergayut 2.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun posisi badan lurus.
dalam pergerakan. 2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen genggaman atas yang stabil.
pengurusan dan keselamatan. 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat
melakukan aktiviti.

8 Gimnastik Asas
25. 2 – 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan 1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah
ayun dengan lakuan yang betul. tangan lurus menggunakan genggaman atas dan
1.3 Bergayut 2.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun lutut difleksikan.
dalam pergerakan. 2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan
genggaman atas yang stabil.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

9 Gimnastik Asas
4. 3 – 8.3 Guling Belakang 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran 1.4.1 Melakukan guling belakang.
dengan lakuan yang betul. 2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa
2.4 Berkebolehan memahami konsep putaran dalam melakukan guling belakang.
pergerakan.

10 Pergerakan Berirama
11.3 – 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut
pergerakan mengikut irama. tempo seperti step-close, schottische, polka, dan
15.3 Tepuk Riang Ria / 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan grapevine.
mengikut irama. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah
Merry Go Round pergerakan mengikut tempo.

11 Pergerakan Berirama
18.3 – 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan
pergerakan mengikut irama. menggunakan pelbagai jenis langkah lurus
22.3 Kincir Angin / 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut tempo.
mengikut irama. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah
Round The Clock pergerakan mengikut tempo.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


23.03.2019 – 31.03.2019
12 Kemahiran Asas Permainan 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan,
1.4 – 5.4 1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas kaki, dan alatan.
permainan kategori serangan dengan lakuan yang 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan
betul. alatan.
Mari Menghantar 2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan
dalam kemahiran asas permainan kategori menerima bola.
serangan. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan


bekerjasama dalam kumpulan.

13 Kemahiran Asas Permainan 1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki,


8.4 – 12.4 1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas dan alatan.
permainan kategori serangan dengan lakuan yang 2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek
betul. dengan tangan, kaki, dan alatan.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip
Pandai Kelecek dalam kemahiran asas permainan kategori
serangan.

14 Kemahiran Asas Permainan 1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang


15.4 – 1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk
permainan kategori serangan dengan lakuan yang mengadang dan memintas.
19.4 betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip
Mengadang dalam kemahiran asas permainan kategori
serangan.

15 Kemahiran Asas Permainan 1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan


22.4 – 1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk
permainan kategori serangan dengan lakuan yang mengadang dan memintas.
26.4 Pintas Memintas betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip
dalam kemahiran asas permainan kategori
serangan.

16 Kemahiran Asas Permainan 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan.
29.4 – 3.5 1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
permainan kategori serangan dengan lakuan yang serangan
Mari Menjaring betul.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip


dalam kemahiran asas permainan kategori
serangan.

17 Kemahiran Asas Permainan


6.5 – 10.5 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.7.1 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki,
permainan kategori jaring dengan lakuan yang dan alatan.
betul. 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip tangan, kaki, dan alatan.
Jom Servis / dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

Kaki Servis 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen


pengurusan dan keselamatan.

18 Kemahiran Asas Permainan


13.5 – 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan
permainan kategori jaring dengan lakuan yang tangan dan kaki.
17.5 betul. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dihantar
Terima, Hantar dan dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.
Timang

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

19 Kemahiran Asas Permainan


20.5 – 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori jaring dengan lakuan yang 1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.
24.5 betul. 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pukulan kilas menggunakan alatan
Pukulan Pepat dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. 5.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut
peranan.
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
fizikal.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019


25.05.2018 – 09.06.2018

20 Kemahiran Asas Permainan


10.6 – 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori jaring dengan lakuan yang 1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
14.6 betul. 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pukulan kilas menggunakan alatan
dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. 2.7.5 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring.

Pukulan Kilas 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip


dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.

21 Kemahiran Asas Permainan


17.6 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.8.1 Melakukan balingan bola atas bahu.
permainan kategori memadang dengan lakuan 2.7.2 Mengenal pasti lakuan menerima dan
21.6 Membaling Bola Atas yang betul menghantar bola.
Bahu 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.

5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan


bekerjasama dalam kumpulan.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

22 Kemahiran Asas Permainan


24.6 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.8.2 Memukul bola yang pegun menggunakan alatan
permainan kategori memadang dengan lakuan pemukul.
28.6 Memukul yang betul 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pemukul semasa memukul bola.
dalam kemahiran asas permainan kategori
memadang.
23 Kemahiran Asas Permainan
01.7 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.8.3 Menangkap bola pada pelbagai aras.
permainan kategori memadang dengan lakuan 2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa
05.7 yang betul menangkap bola pada pelbagai aras.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip
Menangkap Bola dalam kemahiran asas permainan kategori
memadang.

24 Kemahiran Asas Permainan


08.7 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori memadang dengan lakuan 1.8.4 Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah
12.7 yang betul pusingan jam.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling
Baling Ikut Jam dalam kemahiran asas permainan kategori sesuai (angle of release) semasa melepaskan
memadang. bola dalam kemahiran balingan.
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat
pengurusan dan keselamatan. semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
25 Kemahiran Asas Permainan
15.7 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori memadang dengan lakuan 1.8.5 Melakukan balingan tangan lurus melawan arah
19.7 yang betul pusingan jam.diperolehi.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling
26 dalam kemahiran asas permainan kategori sesuai (angle of release) semasa melepaskan
22.7 – memadang. bola dalam kemahiran balingan.
26.7 Baling Lawan Jam 2.8.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
memadang.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

27 Olahraga Asas
29.7 – 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari 1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
dengan lakuan yang betul. 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
02.8 Kejar Mengejar berlari.

28 Olahraga Asas
05.8 – 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari 1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak.
dengan lakuan yang betul. 2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki
09.8 Dekat Dan Jauh 2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip semasa berlari.
pergerakan dalam kemahiran asas berlari.
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL KEDUA
10.8.2019 – 18.08.2019
29 Olahraga Asas
19.8 – 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
lompatan dengan lakuan yang betul. mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
23.8 Hebat Melompat 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
pergerakan dalam kemahiran asas lompatan. melompat.
30 Olahraga Asas
26.8 – 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
lompatan dengan lakuan yang betul. mendarat dengan kaki yang sama.
30.8 Hebat Melompat 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk
31 OGOS pergerakan dalam kemahiran asas lompatan. melonjak.
CUTI
KEMERDEKA
AN

31 Olahraga Asas
02.9 – 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
lompatan dengan lakuan yang betul. 1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan
06.9 Hebat Melompat mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya.
2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk
pergerakan dalam kemahiran asas lompatan. melonjak.

32 Olahraga Asas

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

9.9 – 13.9 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai
lompatan dengan lakuan yang betul. aras.
Lompat Pelbagai Aras 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk
pergerakan dalam kemahiran asas lompatan. melonjak.

33 Olahraga Asas
16.9 – 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak.
balingan dengan lakuan yang betul. 2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
20.9 Mari Melempar 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip melakukan lontaran.
pergerakan dalam kemahiran asas balingan. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

34 Olahraga Asas
23.9 – 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.2 Merejam objek panjang pada pelbagai jarak.
balingan dengan lakuan yang betul. 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
27.9 Rejaman 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip melakukan rejaman.
pergerakan dalam kemahiran asas balingan.
35 Olahraga Asas
30.9 – 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak.
balingan dengan lakuan yang betul. 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
04.10 Mari Melempar 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip melakukan lemparan.
pergerakan dalam kemahiran asas balingan.

36 Rekreasi dan Kesenggangan


7.10 – 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.1Bermain permainan strategi yang
kesenggangan. melibatkan kemahiran motor halus seperti karom,
11.10 Congkak 2.14 Berkebolehan Mengaplikasi pengetahuan dan dam, congkak, dan catur.
strategi dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan. 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan
karom, dam, congkak dan catur.
tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
fizikal.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam


permainan secara positif.

37 Rekreasi dan Kesenggangan


14.10 – 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan
kesenggangan. daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih
18.10 2.14 Berkebolehan Mengaplikasi pengetahuan dan dan Batik Lampung.
strategi dalam aktiviti rekreasi dan 2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan
Tarik Upih / kesenggangan. tradisional yang melibatkan daya tahan dan
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik
Batik Lampung tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti Lampung.
fizikal. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.

38 Konsep Kecergasan
21.10 Ceria Bersama-sama / 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan
berpandukan konsep kecergasan. suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan
– Senaman Frisbee / 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecergasan keanjalan otot
25.10 semasa melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
Menyejukkan badan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan
menyejukkan badan.
4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
39 Komponen Kecergasan
28.10 3.2 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan
kapasiti aerobik. kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang
- Jantung Oh Jantung 4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti ditetapkan.
01.11 aerobik. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap
jantung.
4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru
semasa melakukan senaman.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

40 Komponen Kecergasan
04.11 – 3.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan
kelenturan. regangan statik pada otot-otot utama dengan
15.11 4.3 Berkebolehan menguasai konsep asas kelenturan lakuan yang betul.
4.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan
Dinamik dan Statik kelenturan.
4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan
regangan dinamik.

41 Komponen Kecergasan 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung,


11.11 – 3.4 Berkebolehan melakukan ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik
senaman meningkatkan daya belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan
9.11 tahan dan kekuatan otot. tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam
Saya Kuat dan Tahan / 4.4 Berkebolehan Menguasai konsep asas kekuatan jangkamasa 10 hingga 15 saat.
dan daya tahan otot. 4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat
Siapa Paling Kuat 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot.
semasa melakukan aktiviti fizikal. 4.4.2 Menerangkan kepentingan senaman daya tahan
dan kekuatan otot.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan
rakan sebaya.

42 Komponen Kecergasan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat


18.11 3.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan. badan.
4.5 Berkebolehan memahami konsep komposisi 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian
– badan. dan berat badan.
22.11 4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan
rakan dan carta pertumbuhan normal.
4.5.2 Menyatakan nutrien makanan yang memberi
tenaga dan membantu tumbesaran

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3

4.5.3 Mengenal pasti perkaitan antara senaman


dengan berat badan.

CUTI AKHIR TAHUN 2019

*Catatan : PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga adalah setara dengan pencapaian objektif
psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul
dalam kurikulum ini.

RPT KSSR TAHUN 3 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019