You are on page 1of 29

1


శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేవీ శతకం


శ్ ద్యుత్
ీ కలి తాஉజవంజవమహా-జీమూకపాపాంబుధా-
రావేగంబున మనమ నోబ్స జ ముదీ-శ్ణ ణకవ ంబుుఁ గోల్పో యితిన్ |
దేవా! మీ కరుణాశ్ణకస మయమం-తుఁ జాలుఁ జిద్భా వనా-
సేవం ద్భమణకంపరై మనియెదన్- ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 1 ||

వాణీవల్భ ల ుణ లభంబ్గు భవద్భవవ ణంబున నిి తి ని


రావ ణర ీుఁ జెఱపట్ుఁట జూచిన ద్యచాణద్రోహమో నికత్ క
ళ్యత్ ణద్రీడల్ుఁ బాసి ుణ వశ్ల్పా లై రాజల్పకాధమ
ద్రేణీద్భవ ణము దూఱుఁజేసి తిపుడో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 2 ||

అంా మధత్ కల్ంచి చూచిన నరుం డట్లల టెఱంగిన్ సద్భ


కాంక లో ద్రుల నణ ధమున్ కనువు ని కలి ంబ్ంచు మోహాణ ణవ
చిద్రరంతిం జెంది జరంచు గాని పణమాణ ధంబైన నీయంుుఁ
ద్భుఁ
జింాకంకయు జింక నిల్ో ుఁడుగద్భ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 3 ||

నీ నా సందొడుఁబాటుమాట్ ద్యనుమా నీచేక జీకంబు నుఁ


గానిం బ్ట్క
ట సంకకంబు మది వేడలి ం గొలు నంకసస ప
ాి నీకంబున కొపో గింపకుము ననాి పాటీయే చాలుఁ దే
జీనొల్ం
ల గర నొల్ ల నొల్ ల సిరుల్న్ ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 4 ||

భవకేలీమదిరామదంబున మహా పాపాుమ ుఁడై వీడు న


నుి ద్యవేకంపుఁ డట్ంచు నను నణకార్ణణరాశిపాలైనుఁ బ్
శ్ట్వు
ట ; బాలండొకచోట్ నాట్కమతోడ న్ని కుఁ గూల్ంగుఁ దం
ద్రి ద్యచారంపక యుండునా కట్కటా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 5 ||

స్వవ మద్రోహముుఁ జేసి యేనొకని గొల్వ ంబోతినో కాక న


నీమాట్ నివ ననొల్కు
ల ంితినొ నిని దికులి గాుఁ జూడనో
యేమీ ఇట్టవ ట ృధాపరాధినగు ననీి ుుఃఖవారాశివీ

2
చీ మధత్ ంబున ముంచి యుంపదగునా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 6
||

దిద్యజక్ష్మమ రుహ ధేను ణకి ఘనభూతి ద్రపస్ఫు ణద్రదకి స్వ


నువు నీ ద్యలల నిధీశ్వ రుండు సఖుఁ డర్ణణరాశికనాత్ ద్యభం
డుద్యేషాణి కుుఁ ింక నీకెన ఘనుండుం గలున నీవు చూ
చి ద్యచారంపవు లేమ నెవవ ుఁడుడుపున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 7
||

నీతో యుధము ధ చేయ నోుఁపుఁ గద్యా నిరామ ణశ్క నిి


ు నుం
ద్రీుంజేయగలేను నీకొఱకు దంద్రింజంపగాుఁజాల్ నా
చేకన్ ర్ణకట్ నినుి మొకువెఱుంజీకాకు నాభక ుయే
రీతినాి కుఁక నినుి జూడగలగన్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 8 ||

ఆలంబిడల డ దతద ల ంద్రడుల ధనంబ్ంచు నమ హాబ్ంధనం


బేలా నామెడ గట్టనా
ట డద్యక నిని వేళుఁ జింతింు ని
ర్మమ ల్ంబైన మనంబుల్ప నెగడు ుర్ణమ హాబిధల్పుఁ ద్రగుంక యీ
రలామాల్పు జింక నెటులిపెో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 9 ||

నిప్పో పాకకతూల్శైల్ మడచున్ నీనామమున్ మానవుల్


కపో న్ దవువ ల్ ద్యని నంకక భజాదర్ణో దక ధ కేశ్ముల్

కపుో ంద్భరును ముశ్కుు లౌు ణద్య శాస్తసుంబుల్మ హాపంిుల్
చెపో ంగా దమకంక శ్ంక వలెనా ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 10 ||

వీడంబ్బిి న యపుో డుం దమ నుుల్


ద్యని పుో డుంబొట్ల్ప
ట ుఁ
గూడుని పుో డు శ్రద్యలాసముల
ీ ప్పకొని పుో డుం గాయకుల్
పాడంగ ద్యనునపుో డున్ జెల్ుఁగు దంభద్రపాయద్యద్రశాణన
ద్రీడాసకుు ల్ నమ చెపో వలెనో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 11 ||

నిను సేద్యంపగ నాపదల్ వొడమనీ నితోత్ కస వం బ్బ్ి నీ


జనమాద్రుండననీ మహాుమ డననీ సంస్వణమోహంబు ప్ప
కొననీ శ్ాననము గల్నీ
ు ద్రగహగనుల్ గుందింపనీ మేలవ
చిి న రానీ యద్య నాకు భూష్ణముల్ప శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 12
||

3
ఏ వేదంబు బ్ఠంచె లూక భజంగం బేశాస్తసుములూస చె ద్భ
న ద్యద్భత్ భత్ సనంబొనర్ి ుఁ గర చెంచేమంద్రక మూహంచె బో
ధాద్యరాా వనిద్భనముల్ చువుల్య్యత్ ! కావు! మీపాదసం
సేవాసకయె ు కాక జంుకతికన్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 13 ||

కాయల్ గాచె వధూనఖాద్రగముల్చే గాయంబు వక్షోజముల్


రాయన్ రాపడ ఱొముమ మనమ ధ ద్యహాణకేశ్ద్యద్ర ల రంతిచే
ద్రబాయం బాయెను బ్ట్గ ట టె ట దల్చెపో న్ ర్ణక సంస్వణమేుఁ
జేయంజాల్ ద్యణకుు ుఁ జేయుఁగదవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 14 ||

నిని ర్మపముగా భజింు మదిల్ప నీర్మపు మోకాలొ స్తరు


చనోి కుంచము మేకపెంట్టకయొ యీ సందేహములామ నిో
నా
కనాి ణ నా వదీయమూర ు సగుణా కాణంబుగా జూపవే
చినీి రేజద్యహాణమకుమధుపా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 15 ||

నిను నావాుఁకత గావుమంట్టనొ మరునీి లాకాద్రరంతిుఁ గుం


టెన పొమమ ంట్టనొ యెంగితచిి తిను తింటుఁగాని కాదంట్టనో
నిను నెమమ ందగ ద్యశ్వ సించుస్ఫజనానీకంబు ణక్షంపుఁజే
సిన నాద్యని పమేల్ గైకొనవట శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 16 ||

ఱాల్న్ ఱువవ గుఁ జేులాడవు కుమారా! ణముమ


ణమ్మ ంచునుఁ
జాల్న్ జంపంగ నద్రకము ంందిద్యయంగాశ్కుు ండనుఁ గాను
నా
రల్ం బేమని చెపో నుని దిుఁక నీ చికుంబు నా రగత్ మో
శ్రల్ీమ
ీ పతిసేద్యాంద్రయుయుగళ్య! శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 17 ||

రాజుల్ ముు ల వారసేవ నణకద్రపాయంబు వారచుి నం


భోజాీచుణంకయ్యనుణగీ భూషాు లాకమ వత్ ధా
ీజంబుల్ కదపేక్ష చాల మరకృప్ుం బొందితిన్ ా శ్ న నల్
ీమ జాద్రగకో రణామ మముమ దయతో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 18 ||

4
నీర్మపంబు దల్ంపుఁగాుఁ ుదమొదల్ నగాన నీవైనచో
రారా ణమమ ని యంచుుఁ జెపో వు పృధాణంభంబు తంకేట్టకన్!
నీణ నుమ ంపుము పాల్ ముంపు ముఁక నిని నమమ నాుఁడం
జుమీ
శ్ర ీరామారి క పాదపదమ యుగళ్య శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 19 ||

నీకు నామ ంసము వాంఛయేని కఱవా నీచేక లేడుండుఁగాుఁ


జోకైనట్టట కుఠాణముండ ననల్ జోత్ ుండ నీరుండుఁగా
బాకం బొపో ఘట్టంచి చేతిపునుకన్ భక్షంపకాబోయచేుఁ
జేకొం టెంగితమాంసమటుల దగునా ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 20 ||

రాజై ుష్లి ృతిుఁ జెందుఁ జంురుండు రారాజై కుబేరుండు


దృ
ద్రగాజీవంబునుఁ గాంచె ుుఃఖము కురుక్ష్మమ పాలుఁ డామాట్న
య్యజిం గూలె సమసుబ్ంధువుల్తో నా రాజశ్బ్ం ధ బు చీ
ఛీ జనామ ంకణమంు నొల్ను ల జుమీ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 21 ||

రాజరాధుుఁడైనచో నెచట్ ధణమ ంబుండు నరీతి నా


నాజాతిద్రకయ లేణో డున్ స్ఫఖము మానత్ ద్రేణి కెట్బు
ల ి ర్మ
పాజీవాళిక నది దికులి ధృతినీ భకుు ల్ భవాో దనీ
రేజంబుల్ భజియింు రేతెఱుఁగునన్ శ్ర ీ కృష్వేణ ణీశ్వ రీ! || 22
||

కణుఁగల్ ప్పో ల్పద్రకముల్ మెఱుఁగు ట్దంవ బుల్


మరుదీప వ ముల్
కరకరాణంకము లెండమావుల్ కుల్ ఖోత్ త్కలి ట్ద్రపభల్
స్ఫణవీధీతఖిాక్షణంబు ల్స్ఫవుల్ జోత్ ాస ి పుఃప్ండముల్
సిరుల్ందేల్ మద్భంధులౌురు జనుల్ శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! ||
23 ||

నినుి ని మమ న రీతి నమమ నొరుల్న్ నీకని నాకెని లే


ణని ల్ము
వ మ ల కత ద ల ంద్రడుల గురుంద్భపకస హాయుంు
నా
యనాి ! యెని డు ననుి సంసలి ృతిద్యషాద్భంభోధి

5
ద్భట్టంచి య
ఛ్చి నాి నందస్ఫఖాబిధుఁ దేలెి దొ కదే ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 24 ||

నీ పంచం బ్ియుండగాుఁ గతగినన్ భిక్ష్మని మే చాల న్


క్షేపం బ్బిి న రాజీట్ముల్ నసేద్యంపుఁగానోప నా
శాపాశ్ంబుల్ుఁ జుట్టట ద్రతిపో కుము సంస్వరాశ్ణ ధై బ్ంటుగాుఁ
జేపట్ం ట దయ గలేన ు ని మదిల్ప ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 25 ||

నీ పేరున్ భవదంద్రయుత్కణ ధము భవనిి ష్ఠ్యత్ క ాంబూల్మున్


నీ పళ్ంల బు ద్రపస్వదముం గొనికద్భ న బిడనై డ నాుఁడ న
నీి పాట్టం గరుణింపు మోుఁప నిుఁక నీనెవావ రకం బిడగా డ ుఁ
జేపట్ంట దగుుఁ బ్ట్టట మానుఁ దగో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 26 ||

అమామ యయత్ యట్ంచు నెవవ రని ననని నిి వా! నినుి న


స్ఫమీమ ! నీ మదిుఁ దతదల ంద్రడుల్నట్ంచు శ్న్నజడుఁగాుఁబోకు నా
కైమ ుఁ దతయు ల ుఁ దంద్రియున్ గురుుఁడు నీవే కాక
సంస్వణపుం
జిమమ ంజీకంట్ట గప్ో న శ్నడ
ు వు నన్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 27 ||

కొడుకుల్ పుట్ట ణట్ంచు నడుు ణద్యవేకుల్ జీవనద్రరంులై


కొడుకుల్ పుట్ర్
ట కౌణవేంద్రున కనకుల్ వారచే నగుల్
వడసం బుద్రుల లేని య్య శుకునకున్ బాట్టలెన ల

ు ుుల్!
చెడున మోక్షపదం మపుద్రకకునకున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 28
||

ద్రగహోష్ంబుల ురి మకుముల నీకళ్యత్ ణనామంబు ద్రప


కత్ హముం బేర్కలి నుకుమోకుముల్ బాధంబెట్గా ట నోపున?
దహనుం గపో ంగంజాలన శ్ల్భసంానంబు నీ సేవుఁ జే
సి హకకేస్ఫల
ల గారుగాక మనుజుల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 29 ||

అడుగంమోనిక ననత్ మాణ ుణుల్ంద్రబాణావనోాస హనై


యడుగంబోయిన మోు నీు పదపద్భమ రాధకద్రేణియు
నెి డకు నిి నుి భజింపంగాుఁగనియు నాకేలా పరాపేక్ష కో

6
ర్ి దింకేమ భవద్రకో స్వదమె కగున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 30 ||

మదమాకంగము ల్ందల్ంబుల్ హరుల్ మాణికత్ ము


ల్ో ల్కుల ల్
ముదికల్ చిద్రకుకూల్ము ల్ో రమళంబు
ల్పమ క్షమీుఁజాలన?
మదిల్ప వీని నపేక్షసేసి నృపధామద్భవ ణదేశ్ంబుుఁ గా
చి దినంబుల్ వృధపుుుణఙ్ఞనల్కటా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 31 ||

ర్ణర ర్ణయు కామనీజనుల్ ారుణ్యత్ రుసౌఖత్ ంబుల్న్


పార పాయరు పుద్రకమద్రకజన సంపద్రద్భా ంతి వాంఛాల్కల్
కోర కోయు నామనం బ్కట్ నీకుం ద్రీతిగా సత్ ద్రకయల్
చేర చేయు దీని ద్రుళళ ణపవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 32 ||

ఎని ళ్ళ ంు నమ గంు నిుఁకననెవావ ర ణక్షంచెదన్


నిని నిష్య భజించెద నిి రుపమోనిి ద్రదద్రపమోదంబు నా
కెని ండబెి డు న్ంకకాల్ముఁక ననిటులని నమయెత్ ిం?
జిని ంబుచి క ననుి నలకొల్వే శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! || 33 ||

చావం గాల్ము చేరువౌ టెఱుఁగియుం జాతంపుఁగా లేక న


నెి వైుత్ ండు చికకస ుఁ ద్రబోవుఁగల్ుఁడో యేమంు ణక్షంచునో
ఏ వేలో ల్ కృపుఁజూుర్ణ యనుచు నినిి ంతైనుఁ
జింతింపుఁడా
జీవద్రచాా ధము
ధ ుఁ జేసికొని యతియున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 34
||

దినముం జికుముల్ప స్ఫవణ ణముఖరీ త్కణద్రపదేశాద్రమకా


ననమధ్యత్ పల్ వేదికాద్రగమున నానందంబునం బ్ంకజా
నననిష్థ నుి నుుఁ జూడుఁ గని నదివో సౌఖత్ ంబు ల్ీమ ద్యలా
సినిమాయ్యనట్నల్ స్ఫఖంబు ల్గున శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 35
||

ఆల్ంచు నెమ డుఁ గట్టట ద్భనిక నవకత్ ద్రేణిుఁ గతో ంచి క


ద్భా ల్ద్రవాకము నిచిి పుచుి ట్ను సంబ్ంధంబు గాద్యంచి
య్య

7
మాల్ణమ ంబున బాంధవం బ్నెి ద్రపేమం గొందఱం
ద్రదిపో ుఁగాుఁ
రల్నీస ల్ యమరి న శ్ొలసుఁగితో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 36 ||

కనువే నికత్ ముగా నొనరుి మదిలేద్భ చచిి జనిమ ంపకుం


డ నుపాయంబు ఘట్టంపు మాగుల్ ర్ంట్ ని రుో లేకుని
లే
దని నాకపుో డ చెపుో చేయుఁగల్ కాణత్ ంబుని సంసేవుఁ జే
సి నినుం గాంచెదుఁగాక కాల్ముననో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 37 ||

పునాలేలె ు మహాయుగంబు లొక భూపాలండు; చెతం ల చె న


యుత్ దయ్యస్వుచల్సంధి నాఙ్ న నొకుఁ డాయుష్మ ంుండై
వీరయ
భత్ దయం బెవవ రు చెపో ుఁగా ద్యనర్క యలో ల్మ ుులై యేల్

చెి దర్ణ రాజుల్ మంచు నకలి ట్కటా! శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 38 ||

రాజని ంకనె పోవునా కృపయు ధణమ ంబాభిజాకత్ ంబు ద్య


ద్భత్ జాకక్షమ సకత్ రష్ణము ద్యదవ నిమ ద్రకసంణక్షయున్
సౌగనత్ ంబు కృకంబెఱుంగట్యు ద్యశావ సంబు గాకుని ు
రీి జద్రేష్థథల గాుఁ గకంబు గల్దే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 39 ||

మును నీచే నపవణ ురాజత్ పదవీ మూరాధభిషేకంబు గాం


చిన పుణాత్ ుమ ల నను నొకలి సరవో చింతించి చూడంగ నె
శ్ట్ని
ల నం గీట్ఫణీంద్రదపోకమదవే దండోద్రగహంస్వద్యచా
రని గాంగాుఁ నిను గానుఁగాక మదిల్ప ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 40 ||

పవమానాశ్నభూష్ణద్రపకణమున్ భద్రదేభచణమ ంబు నా-


ట్ద్యకకవ ంబుుఁ ద్రప్యంబులై భగహశుండాలాకవీచారుల్న్
భవుుఃఖంబుల్ుఁ బాపు ొపుో ుఁ జెల్ుఁదింబాట్టంచి
కైవల్త్ మ-
చిి ద్యనోదించుట్ కేమ కాణణమయ్య శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 41 ||

అమణస్తరుల్ ణమంచినం జెడు మోహం బింకయున్

8
ద్రబ్హమ ప-
ట్
శ్ ముట సిధిం
ధ చిన నాస దీఱు నిర్మఢద్రకోధమున్ సణవ ల్ప-
కముల్ ద్రనిమ ంగిన మాన దింుుఁ గల్ సౌ-ఖత్ ం బొల్ ల నీసేవుఁ
జే-
సి మహాపాకకవారరాశిుఁ గడున్ శ్ర ీ కృష్వేణ ణీశ్వ రీ! || 42 ||

చనువారం గని యేుి వారు జముుఁడా సకత్ ంబుగా వుు


మే
మనుమానంబిుఁక లేు నమమ మని ారావేళ నారేవునన్
మునుుఁగంబోవుచు బాస సేయుట్ స్ఫమీ ముమామ ట్టకం
జూడగాుఁ
జెనటు శ్లాునరు దీనిరవమదివో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 43 ||

భవుుఃఖంబుల రాజీట్ముల్ నద్రబార ధంచినం బాయున


భవదంద్రయుస్ఫుతిచేకుఁగాక ద్యల్సద్భి ల్క్షుధాకేశ్ు

శ్ష్ద్య
ట ధులామ నునె చూడ మేుఁకమెడచంట్ందతల కారుణత్ ది
శ్ిద్య
థ ేష్ంబున నిచిి చంట్ుఁబ్లె నో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 44 ||

పద్య పుష్ో ంబ్గు నగిి మంచగు నకూపాణంబు భూమీసల్ థ ం


బ్వు శ్ద్రుం డతిమద్రుుఁడౌ ద్యష్ము దివాత్ హాణమౌ నెని ుఁగా
నవనీమండతల్పపల్న్ శివ శివే ాత్ రష్ణ్యలాలసికన్
శివ నీ నామము సణవ వశ్త్ కణమౌ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 45 ||

లేవో కానల్ుఁ గంధమూల్ఫల్ముల్ లేవో గుహల్ తోయముల్


లేవో యేఱుల్ుఁ బ్ల్వా
ల సుణణముల్ లేవో సద్భ య్యకమ ల్ప
కుు
లేవో నీవు ద్యణ ల్ నమ నుప జాతం బొంది భూపాలణన్
సేవల్ సేయుఁగుఁ బోు రేలొకొ జనుల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 46
||

మును నుఁ బుట్టన


ట పుటుట లెనిి గల్వో మోహంబుచే
నంుుఁజే
సిన కణమ ంబుల్ ద్రపోవు లెనిి గల్వో చింతించినన్ గాన నీ
జననంబే యని యుని వాడ నిదియే చాతంపవే నినుి ుఁ గొ
తి న పుణత్ ంబునకుం గృపాణుుఁడవై శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||

9
47 ||

కను వెంద్భక ధరద్రతి నుండు నను నంద్భకన్ మహార్ణగదీ


పనుుఃఖాుల్ుఁ బొందకుండ ననుకంపాదృి ట వీక్షంచి య్య
వెనుకన్ నీపదపదమ ముల్ దల్ుఁచుచున్ ద్యశ్వ ద్రపపంచంబుుఁ
బా
సిన చికుంబున నుండుఁజేయంగదవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 48
||

మల్భూయిష్ ట మనోజధామము స్ఫష్థమాి ద్భవ ణమో య్యరు


కుం
డతయో పాదకరాక్షయుగమ ంబుల ష్ట్లి ంజంబుల్ప మోము
ద్భ
జల్జంబో నిట్ల్ంబు చంద్రదకళయో సంగంబు యోగంబొ
గా
సిత సేద్యంురు కాంకల్న్ భద్య జనుల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
49 ||

జల్కంబుల్ ణసముల్ ద్రపసూనముల వాచాబ్ంధముల్


వాదత్ ము
ల్లి ల్శ్బ్ధ
ధ వ ను ల్ంచిాంబ్ణ మల్ంకాణంబు దీపుు లెమ ఱుం
గుల నైవేదత్ ము మాధురీ మహమగాుఁ గొలునిి నున్ భకణం ు
ర ష్
జిల్ దివాత్ ణి న గూరి నరి న ద్రకయన్ శ్ ీ కృ వేణ ణీశ్వ రీ! || 50
||

ఏలీల్ నుి తియింపవచుి నుపమోద్రతో క్ష్మధవ నివత్ ంగత్ శ్


శ్బాధల్ంకాణద్యేష్రష్ల్ కల్భత్ ంబైన నీర్మపముం
జాలుఁజాలుఁ గద్యకవ ముతి లచున సకత్ ంబు వర ణంచుచో
చీ! ల్జింజ పరుగాక మాదృశ్కవుల్ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 51 ||

పాలం బువవ యుుఁ బెటెద ట ం గుడువరా పాపని రా యని


లే
లేలెమమ ని నణంట్టపండులుఁ గొని తలేకుని ననొల్న ల ం
ట లాతంపరే కతద ల ంద్రడుల్పు డట ల తెచిి వాకస ల్త్ ల్
ీమ లీలావచనంబుల్ం గుడుపరా శ్ర ీ కృష్వేణ ణీశ్వ రీ! || 52 ||

10
కల్ల్ంచున్ శ్కునంబుల్ంచు ద్రగహయోగం బ్ంచు
స్వముద్రదికం
బు ల్ట్ంచుం దవుల్ంచు దిష్మ ట నుచున్ భూకంబుల్ంచు
నివ షా
ుల్ట్ంచు నిి మషాణ ధ జీవనముల్ంచుం ద్రీతిుఁ బుట్టం ట చి
యీ
సిలగుల్ ద్రపాణుల్కెనిి చేసితివయ్య శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 53
||

కల్మీుఁదం గుస్ఫమద్రపస్వద మతకస్వథనంబుప్ప భూతియున్


గళరమంబున దండ నాసికుదన్ గంధద్రపస్వణంబు ల్ప
పల్ నైవేదత్ ముుఁ జేరుి న మనుజుఁ డాభకుు ండు
నీకెపుో డుం
జెతకాడై ద్యహరంచు రౌపత్ గిరప్ప శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 54 ||

ఆలం బిడల డ మద్రులన్ హుల నిష్ణ ట ధంబు లీనరుురే


వేళ నావ ర భజింపుఁ జాతపడ కాద్యర్మా క మోదంబునం
గాల్ంబెల్ ల స్ఫఖంబు నీకు నిుఁక భకద్రు ేణి ణక్షంపకే

శ్ ీలెవావ రకుఁ గూడంబెటెద
ట వయ్య ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 55 ||

స్ఫల్భలూమ రుు ల్నుకుమోకుముల్ రాజుల్త ు యేు వేళ న


ని ల్ంకల్బెట్టనట నీ పద్భబ్ము
ధ ల్ుఁ బాయంజాల్
నమచిి నం
గల్ధౌాచల్ మేల ట్ంబునిధిల్పుఁ గాపుండు ట్బ్ం జ బు ప్పుఁ
జెలవొపుో న్ స్ఫఖియింపుఁ గాంచుట్ స్ఫమీ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ!
|| 56 ||

కల్ధౌాద్రదియు నసిమా
థ తకయు గోగంధణవ మున్
బునలి యుం
బుతతోల నా సికంబుుఁ బాుఁపతొదవుల్ పోకుండుఁ ోుఁబుట్కై ల
తొత నవాణల్తోడుఁ బుట్క
ట కళ్యుల్లె
ు ు మేల్యెత్ నా
సిలవులూవణముచేసికొం టెఱంగియే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 57
||

11
ద్రశుుల్రత్ సముచేసి శాస్తసుగరమల్ శోధించి కకువ ంబుల్న్
మతి న్నహంచి శ్రీణ మసిణ థ ము ద్రబ్హమ ంబెని సకత్ ంబు
గాం
చితి మంచున్ సభల్న్ వృధావచనము లెి పో ంగన కాని ని
శ్ర జకచికుసిణ
థ సౌఖత్ ముల్ దతయర్ణ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 58 ||

గతి నీవంచు భజించువాణ ల్పవణ ుం బొందగానల్ సం


కకముం గూట్టకనై చరంప ద్యనలేద్భ ’య్యయు ణని ం
ద్రపయ
చా తి’ యంచునొమ ఱవెట్గాట ద్రశుుల సంస్వరాంధకారాభి
దూ
ికురామ రుుల్ గానుఁ గానంబ్డవో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 59 ||

ణతిరా జుదతి ధ మీఱ నొకలి పర గోరాజాశువ ని నొి కుుఁ బో


నకుఁ డాదణో కు వేగ నొకు గవయం బాంబోునుం ద్భుఁక యు
ద్రగకుఁ బోరాడంగనుని యుని ిమ లేుఁగల్పవ లె శోకానల్
శ్సితి
థ పాలై మొఱపెటుటనన్ మనుపవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 60 ||

అంా సంశ్యమే శ్రీణఘట్నంబ్ంా ద్యచాణంబె ల్ప


నంా ుుఃఖపణంపరానిద్యకమె మేనంా భయద్రరంకమే
యంానంకశ్రీణశోష్ణమె ురావ త్ పాణమే దేహకన్
జింకన్ నినుి ుఁ దల్ంచి పొందరు నరుల్ ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
61 ||

సంతోించితినిుఁ జాలంజాల
ణతిరాజద్భవ ణసౌఖత్ ంబుల్న్
శాంతిన్ బొందితిుఁ జాలుఁజాల
బ్హురాజద్భవ ణసౌఖత్ ంబుల్న్
శాంతిం బొందదుఁ జూపు ద్రబ్హమ పదరాజద్భవ ణసౌఖత్ ంబు ని
శిి ంకన్ శాంుుఁడ నౌు నీ కరుణచే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 62
||

శ్ోు ద్రకం బ్నుత్ ల్ుఁ జేయనొల్నిల ద్రవకస్ఫథల్పవ లె వేసంబుతోుఁ


బుద్రత్క పుద్రక కల్ద్రక ణక్షణ కళ్యబుధిన్
ధ నృపాలా(అ)ధమన్

12
బాద్రకం బ్ంచు భజింపుఁబోు రతియున్ రష్త్ ంబె
యివావ రచా
రద్రకం బెని ుఁడు మెచి నెంచ మదిల్ప శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
63 ||

అకల్ంకసితి థ నితో నాడ మను ఘంటా(ఆ)రావమున్


బింుదీ
పకళ్యద్రేణి ద్యవేకస్వధనములొపో న్ బూని య్యనందా
ణకురాుట్ద్యల్ప మనోమృగముగణవ సూు ర ు వారంచువా
రకుఁగా వీడు భవోద్రగబ్ంధల్తికల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 64 ||

ఒకయణ ధంబు నినుి న నడుగుఁగా న్నహంచి నెటెన ల ుఁ బొ


ముమ కద్యకవ ంబుల నాకుుఁ జెందనిద్య యేమో యంట్టవా
నాుజి
హవ కు నైసర ుక కృకత్ మంతియ స్ఫమీ ద్రపార ధంచుట కాు కో
రకల్ నిి నుి నుగాన నాకు వశ్మా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 65 ||

శుకముల్ కంశుకపుష్ో ముల్ గని ఫల్ోు మం


బ్ట్ంచునస ము
ుస కకం దేణుఁగుఁ బోవు నచి ట్ మహా ుుఃఖంబు సిదిం ధ చుుఁ;

ణమ కళ్యరష్ల్కెల్ుఁల ద్రబాపుల్గు శాస్తసుంబు తవ ల్పకంచువా
రక నికత్ కవ మనీష్ దూణమగుుఁజూ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 66 ||

ఒకరం జంప్ పదస్ఫథలై ద్రబ్ుకుఁ ద్భమొకొలి కలి ర్మహంురే


లొకొ ామెని ుఁడుుఁ జావర్ణ కమకుుఁ బోవో సంపదల్ పుద్రకమ
ద్రకకళద్రాుల్తోడ నికత్ స్ఫఖమందం గంుర్ణ యుని వా
రక లేో మృతి యెని ుఁడుం గట్కట్ శ్ర ీ కృష్వేణ ణీశ్వ రీ! || 67 ||

నీ కారుణత్ ముుఁ గతన


ు ట్టట నరుుఁ డేనీచాల్యంబుల్ జొణం
డేకాణో ణత్ పు మాట్లాడ నరుగం డవావ రతో వేష్ముల్
గైకోడే మకముల్ భజింపుఁ ిల్నకష్ద్రట పకాణంబుల్న్
జీకాకై చెిపోుఁు జీవనదశ్న్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 68 ||

13
శ్ానుల్ ద్రోహంబు వాంద్రడు సేయుకపటరాత్ ది
ద్రకయ్యోష్ముల్
మాకంద్రడాన సహంపరాు ద్రపతికణమ ంబించుకే జేయగాుఁ
బోత ోసము గాన మాని యతినై పోుఁగోరనన్ సణవ ద్భ
చేకుఃద్రకోధము మాన దటుల నడుున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 69 ||

చువుల్ నరి న పంిాధముల సేవ చాా రష్ణద్రీడల్న్


వదణన్ సంశ్యభీకరాట్వుల్ం ద్రోవల్ప్ వ ో వర ుంపుఁగా
మదనద్రకోధకరాుల్ంుుఁ గని భీమద్రౌఢిచేుఁ ద్భుఁకనం
జెదరుం జికుము చికుగింపుఁగదవే ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 70 ||

ర్ణసిం దేంట్టది ర్ణుఁక దేంట్టది మనొ ర్ణగస్ఫథండై దేహ ాుఁ


బూసిందేంట్టదిపుఁక లేంట్టద్యమద్భ(అ)పకంబు లీ
దేహముల్
మూసిందేంట్టది మూుఁకలేంట్టద్య సద్భమూఢకవ మే కాని ాుఁ
జేసిందేంట్టది చేంకలేుఁట్టద్య వృధా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 71 ||

శ్ర ీ శైలేశు భజింునో యభవుంగాంచీ నాధు సేద్యంునో


కారవల్భ ల ుఁ గొల్వ ంబోునొ మహా కాళేశుుఁ బూజింునో
నారల్ం బ్ణువైన మేరు వనుచున్ ణక్షంపవే నీ కృపా
శ్ర ీ శ్ృంగాణద్యలాసహాసముల్చే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 72 ||

అయవారై చరయింపవచుి ుఁ దన
పాద్భం(అ)భోజత్కణ ధంబుల్న్
దయతోుఁ గొమమ నవచుి సేవకుని యణ ధద్రపాణదేహాుల్
నిి యు నా సొమమ నవచుి ుఁగాని సిరుల్నిి ందించి
నినాి కమ ని
ద్రిలి యకం గానుఁగరాు పంిుల్కున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
73 ||

మాయ్య(అ) జాండకణండకోట్టుఁ బొిగామర ధంచిర్ణ


ద్యద్రకమా(అ)
జేయుం గాయజుుఁ జంప్ర్ణ కపట్ల్ీమ మోహముం బాసిర్ణ
య్యయుణ వయభజంగమృుత్ వు ననాయ్యసంబునన్

14
గెతి ర్ణ
ద్రేయోద్భయక్ లౌు ర్టుట తకరుల్ ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 74 ||

చద్యగాుఁ జూడ ద్యనంగ మూర్కలి నుఁ


దన్నసంఘణ షణాస్వవ దమొం
ద ద్యనిరమ ంచెద వేల్ జంువుల్ నకద్రత్కలి డలే పాకక
వత్ వహాణంబ్ల సేయునమట్టక మాయ్యద్యదత్ చే ద్రబొువపు
చిి ద్యనోదింపుఁగ దీన నమ ఫల్మో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 75 ||

వెనుక్ం జేసిన ఘోణుణ వశ్ల రద్యంపంగ ర్ణుఁకయెత్ డున్


వెనుకన్ ముందట్ వచుి ుణమ ణణముల్ వీక్షంప
భీకయెత్ డున్
నను నుఁజూడగ నాద్యధుల్ల్ వ ంచియున్ నాకే భయం
బ్యెత్ డుం
జెనకుంజీుఁకట్టయ్యయెుఁ గాల్మునకున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
76 ||

పరరతంచితి మంద్రకకంద్రకముల చెపో నివ ంట్ట


స్వంఖాత్ దియో
గ ణహసత్ ంబుల వేద శాస్తసుముల వకాలి ణించితిన్ శ్ంకవో
దణయం గుమమ ికాయల్పని యవగింజంతైన నమమ చంచి
స్ఫ
సి థ ద్యాననము ద్రతోవుఁ జెపో ుఁగదవే ర
శ్ ణ శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 77 ||

మొదల్ం జేసినవార ధణమ ముల నిర్మమ ల్ంబుగాుఁ జేసి ు


ణమ ులై యిపుో డు వార్ ధణమ ము లొనణో ం దముమ దైవంబు

వవ డ రానుని ురాుమ లెల్ ల దమద్రతోవం బోవరే ఏల్ చే
సదర్ణ మీుఁు దల్ంచిచూడ కధముల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
78 ||

కాసంతైన స్ఫఖం బొనరుి నొ మనుఃకామంబు లీడేరుి నో


వీసంబైనను వెంట్వచుి నొ జగదివ ఖాత్ తిుఁ గాద్యంచునో
ోసంబు లెి డుఁ బొపునో వల్సినంోడోు మముం జూపునో

15
ఛీ! సంస్వణురాశ్ యేలుపవో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 79 ||

ఒకపుఁట్టంచుక కూడ కకులి వగున నోణవ ంగలేుఁ డండకో


పక నీడనెవ దకుం జతం జిచి కుంపటెు ల ుకోుఁజూచు వా
నకు నింిండులను దూఱు నీకనువు దీననవ చుి సౌఖత్ ంబు
ర్ణ
సి కడాసింపరుగాక మరుువ ల్కట్ ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 80 ||

కేద్భరాదిసమసుత్కణ ధముల కోరమ ంజూడుఁ బోనుఁట్టకన్


గాడా ముంగిత వాణణాసి! కడుపే కైలాసశైల్ంబు మీ
పాదధాత్ నము సంభద్యంచునపుడే రద్యంప నాననల్
ీమ ద్భరద్ర్రుత్ ల గార్ ల్పకు ల్కటా! శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 81 ||

కమకొం బొపో ుఁ బ్రాంగనాజనపణ ద్రదవత్ ంబుల్న్


ద్రముచిి ల్ం
గ మహోోత్ గము సేయనెమమ నముదొంగం బ్ట్టట వైరాగత్ పా
శ్ముల్ం జుట్టట బిగిమంచి నీుచణణ శ్సుంభంజునం గట్టవై ట
చి ముదం బెపుో డుుఁ గల్ుఁు జేయ గడవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 82
||

వేధం దిట్గ ట రాుగాని భద్యల్ప ద్యద్భవ ంస్ఫల్ంజేయ న


లా ధీచాురుఁ జేసుఁ జేసిన గులామాపాట్న పోక క్షు
ద్భి ధాుల్ గతగింపనల్ యది కృకత్ ంబైన ురామ రుుల్ం
జీ! ధాద్రత్కశుల్ుఁ జేయనుఁట్ట కకటా! శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 83 ||

పుడమ నిి నొి క బిల్వ పద్రకముననుఁ బూజించి


పుణత్ ంబునుం
బ్డయని ణక పెకులి దైవముల్కుం బ్పుో ల్
ద్రపస్వదంబుల్ం
గుడుముల్ ోసల స్వర్సుుల్డుకుల్ గుగి ుళ్ళ నుం
బేటుటచుం
జెి యెంుం గొఱగాకపోు ణకటా! ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 84 ||

ద్యకుాననము పాు చికుము భవావేశ్ంబు ణక్ష్మంబువుల్

16
మకుకవ ంబు కదంకుణమ్ ఐనృకముల్ మాఱాకు
ల్కత్ ంకు
దవ ృుు ల్ పువువ లుఁ బ్ండుల మనమ ధముఖా
ద్యర్మా కోష్ంబులం
జిాు ధుత్ ని కనింబ్భూజమునకున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 85 ||

నీప్పుఁ గాపత్ ము చెపుో చుని యకుఁడునీి పదత్ ముల్


ద్రవాసియి
మామ పాఠంమొనరంునని యకుఁడున్
మంజుద్రపబ్ంధంబు ని
శ్షాటపర ుం బ్ఠయించుచుని యకుఁడున్ సద్భి ంధవుల్ గాక
చీ
చీ! పృషాయగకబాంధవంబు నిజమా! ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 86 ||

సంపదణ ు వ ముుఁ బాఱుఁద్రోత రపుల్న్ జంకంచి య్యకాంక్షల్న్


దంపులెవ ట్టట కళంకము ల్ి ఱక బ్ంధకేశ్ోష్ంబుల్ం

జింపులేస సి వయోద్యలాసముల సంక్షేప్ంచి భూకంబుల్ం
జెంపలేవ యక నినుి ుఁ గాననగునా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 87 ||

రాజద్రేణిక ద్భస్ఫలై సిరుల్ుఁ గోణం జేణంగా సౌఖత్ మో


యీ జనమ ంబు కరంపుఁజేయగల్ మమేమ ద్రపొువ సేద్యంచు ని
రావ త్ జాచాణము సౌఖత్ మో తెతయలేరౌ మానవు లాో పరా
జీజాాతిమద్భంధబుుధ ల్గుచున్ శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! || 88 ||

నిని ం జూడర్క మొని ుఁ జూడర్ణ జనుల్ నికత్ ంబు జావంగ


నా
పనుి శ్ల్న
ు ి నిధాన మయెత్ ి ధనద్రరంతిన్ ద్యసర జంపలే
కునాి ర్ని ుఁడు నినుి గండు రక మరుువ ల్ గొల్వ రేమో
నినున్
ద్యని ం బోవక యనత్ దైవణుల్న్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 89 ||

నని యెనుుఁగుతోలుపో ట్ము బువావ కాల్కూకంబు చే


గిని ద్రబ్హమ కపాల్ ముద్రగమగు భోగే కంఠహాణంబు మేల్
నినీి లాగున నుంట్యుం దతసియున్ నీపాదపదమ ంబు చే

17
ర్ి న్ నాణయణుుఁ డటుల మానసముుఁ ద్భశ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
90 ||

ద్భవ ణద్భవ ణముల్ంుుఁ జంచుకజనద్రవాకంబు


దండంముల్న్
ోణంకస థత బ్గ ునం బొడుచుచున్ ురాా ష్లాడ నమ ఱన్
వారం ద్రబాణ ధనచేసి రాజుల్కు సేవలేస యుఁగాుఁబోరుల్
ీమ రాజత్ ంబును గోర నీమరజనుల్ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 91 ||

ఊర్మణం జనులెల్ ల బిక్ష మదర్ణయుందం గుహల్ల్ ు వోు


చీరానీకము వీధుల్ం దొరుకర్ణ రామృకసవ చా వాుః
పణం బేరుల్ుఁ బాఱో కపస్ఫల్ంద్రబోవంగ నీవోపవో
చేణం బోవుురేల్ రాగుల్ జనుల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 92 ||

దయ జూడుండనిగొందఱాడుురునికత్ ంబున్ నినుం


గొలి చున్
నియమం బెంతో ఫల్ంబు నంతియెకద్భ నీవీయ ప్ండంతో
అం
తియకా నిపో ట్టయుం దల్ంపనను బుదిం ధ జూడ;
నల్బుి ని
ద్రిలి యకన్ నినుి భజింప కష్స్ఫ
ట ఖముల్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
93 ||

ఆరావం బుదయించెుఁ ద్భణకముగ నాామ ద్రభవీధినమ హా(అ)


కార్ణకాణమకాణయుకమగు ు నోంకారాభిధానంబు చె
నాి రున్ ద్యశ్వ మనంగుఁ దనమ హమచే నానాదబింుల్ స్ఫఖ
శ్ర ీ ణంజిల్ుఁల గడంగు నీవద స్ఫమీ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 94 ||

నీభకుు ల్మ దివేల్ భంగుల్ నినునస ద్యంబుచున్ వేడుఁగా


ల్పభంబేట్టక వార కోరులి ల కృపళ్కవ ంబునం దీణమ రా
ద్భ భవత్ ంబుుఁ దల్ంచి చూడు పణమాణ ధం బిచిి పొమమ ని
నీ
శ్ర ీ రండణముల్పుఁ గొఱంకపడునా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 95 ||

మొదల్నా కుు ల్కచిి నాుఁడవుగద్భ మోక్షంబు నుఁ డేమయ్య

18
ముదియంగాముదియంగుఁబుటుటఘనమౌమోహంబుల్పభం
బు న
ని ది సకత్ ంబు కృపం దల్ంప నొకవుణాత్ ుమ ండు
నినాి కమ గొ
తి దినంబున్ మొఱవెట్ుఁట గాుఁ గట్గటా! శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
96 ||

కాల్ద్భవ ణకవాట్బ్ంధనము ుషాలి ద్రల్ో మాణద్రకయ్య


ల్పలాజాల్కచిద్రకగుపుముఖవ లీమ కోద్రగజిహావ ుా క
వత్ ళవాత్ ళద్యర్ణధి మృుత్ ముఖదంస్తషాట(అ)హాణత్ వద్రజంబు ది
కేి లాల్ంకృక! నీునామ మణయన్ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 97
||

పదివేల్లైనను ల్పకకంట్కుల్చేుఁ ద్రబాద్రప్ంచు సౌఖత్ ంబు నా


మదికం బ్థ్త్ ము గాు సణవ మునకున్ మధత్ స్ఫథుఁడై సకత్ ద్భ
నదయ్యుల్ గల్ రాజు నాకొసుఁగు మేనవావ ని నీ యట్చూ ల
చి దినంబున్ ముదమొంుున్ గడపట్న్ శ్ ీ ర
కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 98 ||

ాకల్ కతయు ల ుఁ దంద్రియున్ మఱయుుఁ బెదల్ వ చావగాుఁ


జూడర్ణ
భీతిం బొందుఁగనల్ చావునకుుఁగాుఁ బెండాలముబిడల్ డ హక
ద్రవాకంబున్ బ్ల్ద్యంప జంువుల్కున్
వాలాయైయుండంగాుఁ
జేతోవీధి నరుండు నినొులవుఁడో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 99 ||

జాుల్ సపుో ట్ సేవసేయుట్ మృష్ల్ సంధించు


ట్నాత్ యద్య
ఖాత్ తిం బొంుట్ కొండకాుఁడవుట్ హంస్వణంభకుండౌట్ మ
ధాత్ ాకో ణత్ ములాడుట్నిి యుుఁ బ్ణద్రదవత్ ంబునాశించి
యీ

శ్ ీ ా నెనిి యుగంబు లండుఁగల్ో ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 100
||

చెడుగుల్ కొందఱు కూి చేయంగంబ్నుల్ చీకటుల

19
దూఱంగుఁ మా
ల్ో ితిం గాన ద్రగహంపరాని నిను నొల్ం ల జాల్ుఁ బొమమ ంచు
నిల్
వెల్ంద్రోచినుఁ జూరుపటుటకొని న ద్రవేలాడుుం గోరలి ుఁ గో
ర్ి యణ ధంబుల నాకు నల్ యిడవో శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! || 101
||

భసితోదూధళనధూసరాంగుల జటారర్ణకుమాంగుల్ కపో


వత్ సనముల్ స్వధికపంచవణ ణణసముల్ వైరాగత్ వంుల్
నిాం
కస్ఫఖస్వవ ంుల సకత్ రష్ణల నుదత్ ద్రదకి రుద్రద్భక్షరా
జిసమేుల్ ుదనెవవ రైన గొలున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
102 ||

జల్జర ీ గల్ మంచినీళ్ళ గల్వాచద్రాతిల్ప బాపురే!


వెతవాడ నమ ఱ బాుఁపనిలలగల్ద్భవేస్వలగా నకలి టా!
నత నా ర్ండు గుణంబు లెంచి మదిల్ప నని మ ర్ణయంగ నీ
చెలవంబైన గుణంబు లెంచుకొనవే శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 103
||

గియల్ ర్ంట్టకొ మూుఁట్టకో గియకో కాదేని నుఁడతయో ల


కడ నుఁడాదికొ యెని ుఁడో యెఱుుఁ గ మీకాయంబు
లీభూమప్పుఁ
బ్డగా నుని ద్య ధణమ మాణ ుమొకట్టం బాట్టంప రీ మానవుల్
చెడుగుల్ నీపదభకయుం ు దతయర్ణ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 104
||

క్షతిల్ప దొడు
డ ణంగస్వమజము లేచిద్రకముమ లాంోళికా
కు లే లెకలి ద్యలాసినీజనస్ఫవద్రసద్రవాక భూషాకలా
పకన్నజాదిక మేముణ లభము నీ పాదముమ ల్రి ంచుచో
జికపంకేరుహపాదపదమ యుగళ్య శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! || 105 ||

సతల్ముమ ల్ జుఖకద్రపమాణ మొక పుష్మ ముమ న్ భవనౌమ ళి ని


శ్ి ల్బ్కద్రు పపతిుచే నరుుఁడు పజల్ సేయుఁగా ధనుత్ ుఁడౌ
నిల్ గంగాజల్చంద్రదఖండముల్ ద్భనింుం ుదిం గాంచు

20
నీ
చెలవం బ్ంకయు నీ మహకువ మదిగా ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
106 ||

కమనద్రకుత్ తిుఁ ద్భమె చూడ స్ఫఖైాద్భకమ త్ మున్


గూణో ుఁగా
ద్యమల్ముమ ల్ కమలాభముల్
జికల్సదివ ుత్ ల్ాల లాసత్ ముల్
స్ఫమనోబాణజయద్రపదముమ ల్నుచున్ జూచున్
జనంబూనిహా
రమృగాీనివహముమ కనుి గవల్న్ ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 107 ||

పట్వద్రదజుభ
జ జంగవద్రదజకద్య ద్రరంతిస్ఫు ణచుా కవు
శ్దట్
ట వచి ంద్రదశిలాజపాకుస్ఫమరు కాస ంగకత్ వకుంచువా
కో ట్టమల్ నరుురు చిుస ఖం బ్నుభద్యంపన్ లేక
ురేమ ధనుల్
చిటుకని ం దల్పోయుఁజూు ణధముల్ శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! ||
108 ||

నిను నిందించిన దక్షుప్పుఁ దగవొ వాణీనాధు శాసింపవో


చనునా నీ పాదపదమ సేవకుల్ుఁ ుచా ం బాడు ురామ రుుల్ం
బెనుపన్ నీకును నీుభకకతికన్ు భేదంబు గానంగ వ
చెి నొ లేకుంిన న్నఱకుండగల్వా శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 109
||

కరదైుత్ న్ బొరగొని శూల్ము క(రా)ణద్రగ(శ్స)థ శ్సుంబు గాో


ణత్క
శ్వ రునిన్ గాతి న ఫాల్ల్పచనశిఖా వణ ుంబు చలాలఱెనో
పణనింద్భపరుల్న్ వధింప ద్యదియున్ రష్త్ ంబె వారేమ చే
సిర నీకున్ బ్ణమోపకాణ మణయన్ శ్ర ీ కృష్వేణ ణీశ్వ రీ! || 110 ||

ుణమున్ ుణ ుము రాయబాణము మఱన్ దొంగణమ మున్


వైదత్ మున్
నణనాధాద్రశ్య మోడబేణమును బెనమ ంద్రకంబు సిదిం ధ చినన్
అణయన్ దొ ఫ డ ల
డ ల్ంబు గ ు నదిగా కాకాణత్ మే కప్ో నన్

21
సిరయుం బోవును ద్రబాణహానియు నగున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
111 ||

కనయుం గాంచి ధనంబు నించి దిద్యజస్వథనంబు గట్టం ట చి ద్య


ద్రపున కుద్భవ హము జేసి సకలి ృతికుఁ బాద్రుండై కటాకంబు న
రుో నుఁ ద్రదద్యవ ంచి వనంబు వెట్టట మననీ పోలేడు నీసేవుఁ జే
సిన పుణాత్ ుమ ుఁడు పోవు ల్పకమునకున్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! ||
112 ||

క్షతినాధ్యకుమ! సకలి వీశ్వ రుుఁడ్ వచెి న్ మముమ ల్ం


జూడుఁగా
నకుఁడే మేట్ట కద్యకవ వైఖరని సదత్ ుఃకావత్ నిరామ క కత్
ద్రపతిభ ల్మ ంచిని తిటుటపదత్ ముల చెపుో ం ద్భకుఁడైనన్
మముం
ద్రగికమే చూచెను బొమమ ట్ంచు ణధముల్ శ్ర ీ కృష్వే ణ ణీశ్వ రీ! ||
113 ||

నీకుం గాని కద్యకవ మెవవ రక ననీనంచు మీదతిుతిన్


జేకొంట్టన్ బిరుదంబు కంకణము ముంజేుఁ గట్టతి ట ం బ్ట్టతిట న్
ల్పకుల్ మెచి ద్రవకంబు నాకనువు ీలల్ నరుో లం గావు
ఛీ
ఛీ కాల్ంబుల్రీతి దపెో డు జుమీ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 114 ||

నిచి ల్ నినుి భజించి చినమ యమహా నిరావ ణపీఠంబు ప్ప


ణచి లేస యక య్యణ జవంబు కుజన ద్రవాకంబుచేుఁ ద్రగాంగి భూ
భృచి ండాలణుఁ గొతి వారు దనుుఁ గోప్ంమన్ బుధుం
డారుుుఁడై
చిచాి ణం జము ర్ల్ుఁల జలలకొనునో శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 115 ||

దంకంబు ల్ో డనపుో డే కనువునంద్భర్మఢి యుని పుో డే


కాంాసంఘము ర్ణయనపుో డే జణద్రకాంకంబు గానపుో డే
ద్యకలేమ న జరంచనపుో డ కురులెవ లెల్
ల ల గానపుో డే
చింతింపనవ లె నీపద్భంబుజముల్న్ శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ! || 116
||

22
ఓం ర
శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేవీ నమో నముః

శ్రీ కృష్వే
ణ ణీశవ రీ దేవి
చాఞ్ి లాత్ రుణల్పచనాఞ్చి కకృపాం చస్తనావణ ధచూడామణిం
చారుసేమ ణముఖాం చరాచణజగకస ంణక్షణీం కకో ద్భమ్|
చఞ్ి చి మో కనాసికాద్రగద్యల్సనుమ కాుమణీణంజిాం
శ్ర ీశైల్ శ్సల్
థ వా సినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ|౧||

చంచల్ముల, ఎద్రణనిద్య దయతోనింిన కనుి ల కల్ది,


అణ థ చంద్రుని చూడామణిగా ధరంచినదీ, చిరునవువ తో
అందైన ముఖము కల్ది, చరాచణ ద్రపపంచము నంకట్టనీ
సంణంక్షంచునది, ’కత్’ అను పదము నకు అణ థైనది,
సంపెంగ పువువ వంట్ట ముకులి చివణన ముకత్ ము నల్ంక
రంచునది, శ్ర ీశైల్ము నంు నివసించునది, భగవతియైన శ్ర ీ
శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ మాకను ధాత్ నించుచునాి ను.

23
కసూురీ తిల్కా ఞ్చి తంుద్యల్సద్రతోో ద్భి సిఫాల్సలీ థ ం

కర్మో ణద్రదవమద్రశ్చూ ణఖదిరామోో స ల్ ల దీవ ట్టకామ్|
ల్పలాపాఙ్క ు ణంగితైణతికృపాస్వరైణి ాననినీ వ ం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౨||

కసూుర తిల్కము శోభిలలచుని నొసట్ట ద్రపదేశ్ము కల్ది,


కర్మో ణము- స్ఫని ము - వకలి ల్తో స్ఫగంధభరకైన
ాంబూల్మును సేద్యంచు చుని ది, చంచల్ైన
కటాక్షముల్ ద్భవ రా వర షంచు కృపాణస వణ షము ల్చే
భకుు ల్ను ఆనందింపచేయునది, ర శ్ ీశైల్ము నంు
నివసించునది, భగవతియైన శ్ర ీ శ్ర ీకృష్వే ణ ణీశ్వ రీ మాకను
ధాత్ నించుచునాి ను.

రాజనమ కుమరాల్మనగ వ మనాం రాజీవపద్రతక్షణాం


రాజీవద్రపభవాదిదేవమకుటై రాజకో ద్భమోా రుహామ్|
రాజీవాయకపద్రకమణిక డ కుచాం రాజాధిరాజేశ్వ రీం
ర స థ వాసినీం భగవత్కం ర
శ్ ీశైల్ ల్ శ్ ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౩||

మదించిన హంసవలే మెల్గ ల నడచునది, ామణరేకుల్


వంట్ట కనుి ల కల్ది, ద్రబ్హమ మొదల్గు దేవకల్చే
నమసలి రంచబ్డు పాదపదమ ముల కల్ది, ద్యశాల్ైన
ామణ రేకుల్తో అల్ంకరంపబ్ిన శ్సన థ ముల కల్ది,
రాజాధి రాజుల్ను కూడ శాసించునది, శ్ర ీశైల్ము నంు
నివసించునది, భగవతియైన శ్రమాకను
ీ ధాత్ నించు
చునాి ను.

ష్టాురాంగణదీప్కాం శివసత్కం ష్డైవ రవరాుపహాం


ష్ట్ి ద్రకానుణసిా
థ ం వణస్ఫధాం ష్డోత్ గినీవేిా ట మ్|
ష్ట్ి ద్రకాంతిచికపాుకాంచికపద్భం ష్డాా వగాం షోడరం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౪||

నక్షద్రకముల్ వలే ద్రపకాశించు ఆరుఅక్షణముల్ మంద్రకము


నంు వెల గొంు చుని ది, శివుని రణత్ యైనది,
అరష్డవ ణ ుముల్ను నశింప చేయునది, మూలాధాణము

24
మొదల్గు ఆరు చిద్రకముల్ల్ప నుండునది,
అమృకర్మపైనది, కాకని మొదల్గు ఆరు యోగిను ల్చే
చుట్ట బ్ి నది, ఆరు చద్రకముల శోభిలల పాుకల
ధరంచిన పాదముల కల్ది, పుటుటక మొదల్గు ఆరు
రవముల్ను తొల్గించి నది, పదహారు అక్షణముల్
మంద్రకసవ ర్మపైనది, శ్ర ీశైల్ము నంు నివసించునది,
భగవతియైన శ్రమాకను
ీ ధాత్ నించుచునాి ను.

శ్రనాదదృకపాతకద్ర
ీ తిభవనాం శ్ర ీచద్రకసంచారణీం
క ు
గానాస మనోజయౌవనల్స దం ు ధణవ కనాత్ దృామ్|
దీనానామతివేల్రగత్ జననీం దివాత్ మి రాల్ఙ్లి ృాం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౫||

ద్యష్థణవుచే ఆదరంచబ్డుచూ మూడుల్పకముల్ను


పాతంచుచుని ది, శ్ర ీచద్రకము నంు సంచరంచుచుని ది,
యువులైన గంధణవ కనత్ ల్చే పాట్ల పాడుచూ
సేద్యంపబ్డుచుని ది, దీనుల్కు మకలి త రగత్ ము
నిచుి నది, దివత్ వస్తసుముల్ను ధరంచినది, శ్ర ీశైల్ము నంు
నివసించు నది, భగవతియైన శ్రమాకనుీ
ధాత్ నించుచునాి ను.

లావణాత్ ధికభూిాఙ్ల్ ు తికాం లాక్ష్మల్సద్రద్భగిణీం


సేవాయ్యకసమసుదేవవనిారమనుభూషానివ ామ్|
రవోలాలసవరకృకద్రప్యకమాం భణాడస్ఫణచేా దినీం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౬||

అధిక సౌందణత్ వంకైన శ్రీణము కల్ది, ల్కలి వలే


ఎద్రణనైనది, నమసలి రంచు దేవాస్తరుల్ కల్ల్ప్ప నుని
ఆభణణముల్తో ద్రపకాశించు చుని ది, అనురాగముచే
పణమేశ్వ రుని వరకరంప చేస్ఫకుని ది, భండాస్ఫరుని
సంహరంచినది, శ్ర ీశైల్ము నంు నివసించునది,
భగవతియైన ర శ్ ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ మాకను
ధాత్ నించుచునాి ను.

25
ధనాత్ ం ోమద్యరవనీయచరాం ధారాధణశాత్ మలాం
మునాత్ రాధనమోదినీం స్ఫమనస్వం ముకద్రు పధానద్రవామ్|
కనాత్ పజనస్ఫద్రపసని హృదయ్యం కాఞ్చి ల్సనమ ధత్ మాం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౭||

ధనుత్ రాల, చంద్రునిల్ప ధాత్ నింపదగిన చరద్రకము కల్ది,


మేఘము వలే నల్నై ల నది, మునుల్ చేయు ఆరాధనల్తో
సంతోించునది, మహాకమ ల్కు ముకనిచుి ు నది, కనత్ కా
పజల చేయువార యంు ద్రపసని ైన హృదయము
కల్ది, ఒశ్డాడణముతో ద్రపకాశించు నడుము కల్ది, ర
శ్ ీశైల్ము
నంు నివసించునది, భగవతియైన శ్ర ీకృష్వే ణ ణీశ్వ రీ
మాకను ధాత్ నించుచునాి ను.

కర్మో రాగరుకుఙ్ఞలి మాఙ్కలి కకుచాం కర్మో ణవణసి ణ ా


థ ం
కృషోటకలి ృష్స్ఫ
ట కృష్కట ణమ దహనాం కామేశ్వ రీం కామనీం|
కామాీం కరుణాణస్వస్తణ వహృదయ్యం కలాో నుణస్వథయినీం

శ్ ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం రశ్ ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౮||

కర్మో ణము- అగరు- కుంకుమల పయబ్ిన వక్షసల్ థ ము


కల్ది, కర్మో ణము వంట్ట శ్రీణచాి య కల్ది, అనిి
ద్యధములైన కణమ ల్ను దహంచివేయునది, శివుని
రణత్ యైనది, కోరకల కల్ది, మనమ థుని కన కనుి ల్ల్ప
నింపుకుని ది, కరుణతో నింిన హృదయము కల్ది,
ద్రపళయకాల్ము నంు కూడా శ్సిణ థ ముగా నుండునది,
శ్ర ీశైల్ము నంు నివసించునది, భగవతియైన
శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ మాకను ధాత్ నించుచునాి ను.

గాయద్రత్కం గరుడధవ జాం గగనగాం గానణ ధ వ గానద్రప్య్యం


గమీా రాం గజగామనీం గిరస్ఫాం గనాధక్షాల్ఙ్లి ృామ్|
గంగాగౌకమగణ ుసనుి కపద్భం గాం గౌకమీం గోమత్కం
శ్ర ీశైల్సల్
థ వాసినీం భగవత్కం శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ||౯||

స్ఫు
శ్ తించినవారని ణక్షంచునది, జెండాప్ప గరుడచిహి ము
కల్ది, ఆకాశ్ము నంు సంచరంచునది,

26
గంధణవ గానమును ఇష్ప ట డునది, గంభీణైనది,
గజగమనము కల్ది, హమవంుని కుమార్ ుయైనది,
గంధము- అక్షకల్తో అల్ంకరంపబ్ినది, గంగ- గౌకమ
మహర ష- గరుుడు మొదల్గు వారచే శ్స్ఫుతించబ్డు
పాదముల కల్ది, గోవు- గౌకమ - గోమతి సవ ర్మప్ణియైనది,
శ్ర ీశైల్ము నంు నివసించునది, భగవతియైన
శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ మాకను ధాత్ నించుచునాి ను.


శ్ ీ ల్తా పంచణకి మ్
ద్రపాకుఃసమ రామ ల్తావదనాణద్యనం వ
బిమాి ధణం పృథుల్మౌకకశొభినాసమ్|

ఆకణ ణదీణ టనయనం మణికుణలా డ ఢత్ ం
మన వసిమ కం మృగమదొజవ జ ల్ఫాల్దేశ్మ్||౧||

దొండ పండు వంట్ట ద్రకంది పేదద్య, పేదవ ముకత్ ముతొ


శొభించు చుని ముకులి , చేవుల్వణకు వాత్ ప్ంచిన
కనుి ల, మణి కుండల్ముల, చిరుని వువ , కసూుర
తిల్కముతొ ద్రపకాశించు నుురు కతగిన శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేద్య
ముఖాణద్యందమును ద్రపాకుః కాల్మునంు
సమ రంచుచునాి ను.

ద్రపాకణా జామ ల్తాభజకల్ో వలీం ల


ణకాు ఙ్ఞుళీయల్సదఙ్ఞుళిపల్వా
ల ఢ్యత్ మ్|
మాణికత్ హేమవల్య్యఙ్ద ు శొభమానాం
పుస్తరక్షు
డ చాపకుస్ఫమేష్థసృణీణ వధానామ్||౨||

ఏద్రణని ణకి ముల కూరి న ఉంగణముల ధరంచిన ద్రవేళ్ల


అను చిగురు టాకుల కల్దీ, మాణికత్ ముల పొదిగిన
కంకణముల్తొ శొభించు చుని దీ, చేణకుద్యలల-
పుష్ో బాణము-అంకుశ్ము ధరంచినదీ అగు శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ
దేద్య భజముల్ను కల్ో ల్కను ద్రపాకుః కాల్మునంు
సేద్యంచుచునాి ను.

ద్రపాకణి మామ ల్తాచణణాణద్యనం


27
భకేష్ ట ననిణకం భవసినుధపొకమ్|
ు ద్భ
పద్భమ సనాదిస్ఫణనాయకపజనీయం
పద్భమ ఙ్ఞలి శ్ధవ జస్ఫదణి నలాఞ్ా నాఢత్ మ్||౩||

భకుు ల్కొరకల్ను ఏల్పు ల ో డు త్కరుి నదీ, సంస్వణ


సముద్రదమును ద్భట్టంచుతపో యైనదీ, ద్రబ్హమ మొదల్గు
దేవనాయకుల్చే పజింప బ్డునదీ, పదమ ము-అంకుశ్ము-
పాకము-చద్రకము అను చిహి ము ల్తొ ద్రపకాశించుచుని దీ
అగు శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేద్య పాదపదమ మును ద్రపాకుః
కాల్మునంు నమసలి రంచుచునాి ను.

ద్రపాకుఃస్ఫువే పణశివాం ల్తాం భవానీం


ద్రకయత్ నువేదత్ ద్యభవాం కరుణానవద్భత్ మ్|
ద్యశ్వ సత్ సృిద్య ట ల్యసితి
థ హేుభూాం
ద్యదేత్ శ్వ రీం నిగమవాఙ్మ నస్వతిదూరామ్||౪||

వేద్భంకముల్చే తతయబ్డు వైభవము కల్దీ, కరుణచే


నిణమ ల్ైనదీ, ద్రపపంచము యొకలి సృి-ట సి శ్ తి
థ -ల్యల్కు
కాణణైనదీ,ద్యదత్ ల్కు అధికాణణీయైనదీ, వేద
వచనముల్కు మనస్ఫస ల్కు అందనిదీ, పణమేశ్వ రయగు
శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ భవానీ దేద్యని ద్రపాకుః కాల్ము నంు
శ్స్ఫుతించుచునాి ను.

ద్రపాకణవ ద్భమ ల్తత కవ పుణత్ నామ


కామేశ్వ రీతి కమలేతి మహేశ్వ రీతి|
శ్ర ీశామా వీతి జగాం జననీ పరేతి
వాగే వవతతి వచస్వ ద్రతిపురేశ్వ రీతి||౫||

ఓ శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేవీ| కామేశ్వ ర-కమల్-మహేశ్వ ర-
ద్రేఏశాంభద్య-జగజన జ ని-వాగే వవక-ద్రతిపురేశ్వ ర అను నీ
నామముల్ను ద్రపాకుఃకాల్ము నంు జప్ంచుచునాి ను.

యుః శ్శొలకపఞ్ి కమదం ల్తామి కాయ్యుః


సౌరగత్ దం స్ఫల్తకం పఠతి ద్రపరత|

28
కస్మమ దద్భతి ల్తా ఝట్టతి ద్రపసనాి
ద్యద్భత్ ం ద్రశియం ద్యమల్సౌఖత్ మననుీర ుమ్||౬||

సౌరగత్ ము నిచుి నదీ,స్ఫల్భైనదీ అగు ల్తా


పంచణకి మును ద్రపాకుఃకాల్ము నంు ఏవడు పఠంచునొ
వానిక శ్ర ీకృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేద్య రద్రఘముగా ద్రపసనుి రాలై
ద్యదత్ ను,సంపదను,స్ఫఖమును, అంులేని ీశ్ర ుని
ద్రపస్వదించును.

ఓం శ్ర ీ కృష్వే
ణ ణీశ్వ రీ దేవీ నమో నముః

29