You are on page 1of 4

ခခ

ရ မ သည မည ရယ
××××××××××××××××
ေေသတဆဆ
××××××××××××××××
အထအည သအ န ငအဆေအ ၽန ေတ မညအအ ု အခအ စၾကရမညအ မ အု
အထအ လ ေတ
အ ဖပစရ အ ေ မ ည မဟ အ တအ ။မသအ အ ဆကၽန ေတမအမအစစ ေေပနအေအင ေသ
ေအေ ခ လည မရအ ေေတပ။
ဆကၽန ေတ တဆတဆတ--တ- သညအ “ -မသ
အ ေအမအ င ရ ရင ဒမကသမ ေမနနအ ေေတန။
မသ အမ အ မ ေ ရအ တယအ ု၊ရရပန ၿပမ”တ မအ သအေအမနအ အတအ တအ ေေေနပန
အသသေ အ ည ေ ဖ မပ မအက-ညအ-သ ေတေဆတဆတကအ
- လအက ။ဆကၽန ေတသည မအက-ည-မအကအအသအတ
“ေေေ ပမ ပ စ ဆကယ ၊ရရကအ ” အ ေ ပန-ယ မဟအ တ လအအ
“ သမအ အ ည ဆတက သအတ ၍အ မနအေအငအ။တစ ေပ က ၿပမ တက စ ေပက မအ - က-ညအ-ု ရရခအ ေေန၏။ ေ အအအ ...ေေေ မ ပဆကယ ၊ကအ
ပ စအ ယ
ေ -ရ
အဟအ ေ က င ေ ေလမသအ ” ရင န မ စဖအအ ဟအအဘက န ကစရႀကမ ကတစ ငအ ေ ေေရငပအအ လအအက-ယ
အသအ ဘ နတ မ ေအေမေ ပ။မအက-ည ေဆတသ တေရဟ။ဆကၽန ေတသ
အ အရ
ည မန ငမလအ အ ေ သအ ပ အ ခအအ လ န စ-ကအ အ ုကအ အ င အ -
“ဟငအ ေ ...ေ -ၾကညအ သ
မ ၊ အ ရရကအ အ ေ ပေန-နခအင -ူ -ထငအ ေေေရ၊အ ဘလအ
ပစမ
”အလ ၊ ေေေ ပစမ
သအ အ အ တအအင ည ဘမ ေအေမေ ပ။
“ဘလ အ အ လ ဟင ၊ေအမနအ ရန ဖစ မလအ အ လ၊ရရသ ဆတနအ

မတညအ အ ု အလ၊ဘပ ေ ဖစ ဖစ ေ ပန ေနဆကယ ၊ ေ ပန ေနရင ေနမယ
တ မဟအ - အ မ သအင ေေခင ၊ လေသအမညအ တအ လငအ အ ကအ - မ ပ မသအ တ ရယ ၊အခအစ-ယ ”
ဆကၽန-န အ သ က လ အ တဒအ န ဒအန ခအနသည ။ရငအ င အပအ ုက ေအ င
တစ -က ငအ ေ တစ- က တအ န ငအေ န က ေနဘအ သအအ ။
ထေ အ အ ေ နအညက ဆကၽန ေတတအအ သည တစ ေရမ ေအပင ေေမ စက အၾကသည
ဘ မထင ေအ- ။ မ န မ လည သ သအ သ အ ဖအအကအေေကင လသည ခတအအင ကအ သအအ ပ
လအ င ၾကက
င ေအ ဆတ နအ အက အလအအက ေလၿပမ ။
“ေေအအမ အမဆအတ ”
ဟအ အ ေ အ န က - က ေေဘင အုန ၾကင ေေတင -န ဆမက ေေယေက- ရခခၚင က- အ ု အ
အရ သည အ ဏ ဦ မ ကအအေေမ ေ... အ ၍“ေေယေက- ေေယေက-
ရခ ရခခၚ” ခၚ ဟအ ၾကရသအ တအအ ၏
အတ

မ မ ပ မ ပမသသရရတအ ုသည ဟအထေင- သ ေေတသအ သသလဖငအ ေ
အ ေခ အ
ခ အ အေအစအစအ ရခန ဆငအ ေအ က အရငအ ေအ ု က ေလသည ။
“ဟင ...သအ အ အ သအ ေေလကသအ ” ပ အယတပ ေေန
“တ ဟအေ - ယ မ င ၊ၾကည ” ၿပမ ဆလမ စရလ ေေကင တပ
ခတအ ငအ
နအ အ မ ၌ဆကၽန ေတတအအ ဤအခအအန ေ- အအ ပ-ကနအေအလ ေအင
န စ ကအ ေယ တမ တအအပလအ ရအ ၾက၏။ယခအမအ က ဆကၽန ေတတအအ သည
အေ ဤအသ ေ ဆ တ သအအ အရသ မခအ နအေအင ။မသအ မအ က ၾကဟန-ေအ မ
အ န
တ စ ။ ေယကအ အအ ပ-မ ထၾက၍မအ ...။က သစ ၾကၿပမ
အ သည ၁၉၄၇
မသ - ခ အစ ၊ဇန ဝနရမ လ၂၆ -ဗ ရက
ၶ ၊ အ ဒ ဟအ နအညဉအေ ဦမ ပအအင ဆတင မအအည င ၿမအ ေအအ
ဘအဝ အတ တ င ဆ င တည ခအအခန ၌ပအ ပ င ခအ ေေသ သအ အ အ အ ပ-န ငအေ
ကအ န ေ တ အအ ပ- န စ ုကအ အ ယခအရဇန ၆ -တရက
ဂေရနနအ၊ လင အႀကမေ အခအ န အနင
ကသ ဘ ဝ အ တ င ရ အ ဆကၽန ေတတအအ အအမန- လအႀကမ ၌
သအ အ ပ- ကအ အ ယအေအ ပ - ခခ ေ အ ခမ နေရပၿပမ ။ဆကၽန ေတ မၾကညအေ- က အ ေအင ။
ရ င မမ ဆအအ နငအ ေ ၍လသည ။
ေသဘဆင အ အခ
ရက ၍အနမ ပရနကမအ န တ အ ေေဆဆဆတ န ေ
နတ စ ပ က ၿ မ န ေယကအ အအ မ န မ ဆင ခနမ၌ဆကၽန ေတသည
သအ အ အ က အ ယအ ေအအ ေေနက ုအရပအဖက ခင - ေ ဖငအ ေ အရပရ ေေရပအဖကအ ုကအ
“ အမသ မေအမအ င ခ တ အ အတ ေအအင ရရကအ”အ ေ ပန ေေနန၊ ေေနမယ- ဟအတ ဟင ၊ ေေေ ပစမ ေေဟဒမပစေ
အ အန လည မဟ၊
သ သညေေခင ကလည မညအတ တ ။မအက-ည ေဆတသ တစအ မအေအ- မအေ


ေကအမ သအရ အ င -တ မ ကစအအ ေတအ လပတစ မ ုကအ အ ထအတအ ုက ၏။
“ေေရ ေအမ အမအခအင -ဆတ ေေဟဒ င ၊ ေမ အ ေ ထ မ အအကအ နအတယ ၊အခအ င
အမဖတ- ေသဘဆထဆကအ ဘ မန ဖတ ၊ ”
စအ အေ ပ တ ၚ၌က မအ န မလက ေရ။မသအ လက ေရ။
“စမတတ တတတ ေတအ ေမလ လက ေရဖငအ ေ အခအစ ုအ ေေအမင တအ ။ သ”
ဆကၽန စ
အ အအ ေတအ လကအ အ နေမ ၍အအ တ တမ သအ ေ သ အ အ ထညအေအ ု က ေ
သ သအခ၌

အ ဆ ၿပမ ဟန ငအ ေ အၿပအ အ အ ပန ေဖကလပင ညရနမ ရစ အ ရပငအ ေအက ု ကအ ခအ -
“က ... ေအမင ရသၾကမယ ၊အခအ ေ အန ေတၿပမဆ တအ ။ ”
ေ ဆကၽန
အတဆအ ပ အမ သအအ ဆင ခအ ၾ တကရ၌ဆကၽန အ အ ေတ က

ေ အဝတ တရ ကအ အ ဆဆ ။မသအ ကဖအအကအေေကင လကအ အ
“ ရရင င ုက အ ု အ။ လ သလ၊နငအ အ အ ေ ေေဖဖကအ အ လအအကအ ေအအ ၾကေရအ
အ ငတ ” သ အ ပ - န ေ ကၾကေကအ လကအ အ ဖမ ၿပမ ေေေ ပခအ တလ။
ယခ အ ဖအေ ေကင အ အ မ ဟအ အ ေက ေနအကကအ အ မအၾကက ႀကမ န ငအရေ ပ ေသ ရခပ ေဖ (အနဖ)မ ေဆတ
ဆက လ ေ ပန ၍ ၿအ ပမ နမက ရ လ ပ ေ
။မနၿပ အ သ သ ည ရ စ ကအ အ လသ ၾကက- ႀကမ အရရယ ေေရက ေနၿပမ ေ ဖစ ၍
ေ လမ ကၾကက ဆတေ မငေအ င တစအ က-စ ခအက
ဆတ က နအ ု ေသ။ရခပ- ူနၿပမ ေ ဖစ ၍ၾကက- ခအင မငေအ င
အ ဆင - ရခပ င တ င အ ေ မသ ေအ လက မ ကရအ န ကန အည ။သအ အ အ ေေမကၿမ ၿမ ႀကမ ပအအက အ ု အ။
အကသၿမ ကအ အ နအ န င က မအအန င ေကလဆတညင ညင ေ ဆတအ ဆတအ န ငအေ
န ပတ က ဝ အ င- ေေဝလအ အ ရမလအအ ။ဆကၽန ေတတအအ ဘအတဝင ထ ကဆထက ၍ ေ မစ အမ
အပၚတက ေ - လ အ င ေေရ ဦမရစ မသအ န ငအဆေအ ၽန ေတ ေေရကအ ရင
တအ အ
အန တ အ ပ ခ ေေသ ေ မေစ အ ဆကအေေလသအအ ေေရကအ ည ။ထအအမ လအေေဆတစညအ ေနသ ေသဘဆအ ပ ။
ငအ အ -ုသည ဧရဝတမ
တ အ ဖလအ အ တမလ န စ မေပအဘ ငယ ဖစ ၍ဆကၽန ေ
တတ အေအပၚထပအ အု အတက အလ ေအင အစအ အုသည
ေသဘဦမ အ ပအ င ေေကဗင ခန ဝမ ဆကၽန ေတကအ အ
အဆမနႀက အ ေ ေ သ ည ။အအ ပ-လအရပ- က ၊ၾကေက- လပအအက ေမသ ဆကၽန ေတနကအ
အ အ
မသ က ေ အ ေ မငေအ င မညအ ူမည ဝဟအ သအ ၿပမ ဖစ ေသလည သအ မ အ အက က
အၿပ အရ မ စ က အဖငအေ ဆကၽန ေတကမအ တ ေက- ပတပ။
ဆကၽန တ အ ေ ခန ထ ဝင ၿပမ မအ မအအအပ-မညအေ ုအေေပၚ၌ဆကၽန ေေတလကအ
အဝတ သတ
ေ ရ ကအ အ ခအလအအက ေအ င မသအ လည သအ ေ အ ေခင ပၚ
ပ အ
က - လပအ အုထ အ အ အ င ုအေေပၚသအအ ခအလအအက ၿပမ ၾကေကအအ လကအ အ ေေတ သအ လ အ ကအ မဆလတ -
အခန ေ မစ ပ ပငအ တင အုၾကည ဝမ အ ေ ေနသည ။
ဆအမ မ အ ပ လအ ေေဆတစည- ည -စည - ရအအ စအရ ေအအ ည န ငအေအ
မ နဖအ၊ တညအေ- စညအေ-အ တ ၁၉၄၉ - ခ
အ စ ၊နအ အဝနင -လဆတင ဆကၽန ေတ က
သရ ကေ အ င ဆန
ရ -က- ပ အညအေ ပ ခေ ရအ ေေလတစ က ု၊ဆကၽန ေတ
ဆေေေရ ဟင န င ဖစ တ ေ ပန ေဆတ၍မအကအ-ထ မ ေတရရ။
မသ အဆတဆတနမ
ဘ န မသအေ။ၾကေကအ က တလကသအ ရ အ င ေရ

င ပ ဆကၽန င ေေတ အစအ အုလည ဘမ ေအေ မေ ပ၊သအ ။ အ
အ အ ပ
ေ ုအပၚ၌တအအ ဏအ တ ေ ဝထအအင ေနသည ။ရ င မ၌
အသမ မ မ ခေသ အ စ ေ ဆတရအ သေညအ တ အမ န ။အစအ အု အစအ တမ မ တ ငညမ
ကသမ တ - ဒမေေေသင
ေကေင-ၾကငအ ေ ငေအအေေသ ေေဒမနနေ၊ဆကၽန ေေတ န
င -အ သ အ ေ ေကတ သက ုအတအအင ခခ ေရတ မညအေ လင-ယ။
အ အ
သ န င ေ အခအအန အည တစ- တစ- ကအန ၍လရ ေေနက ုအ ေသဘဆထက ေတမည ။
မလအ ကအ ူေေဆတ ေေအက ပန အ င ၾေကတ ဟအ ေေသ သတအ ေေပ ဦဆသဆဆ လအအက ေလသည ။
အ ယင ည မသမ သ အသက ဝင သလအ အ အခန ပတင ဝမ
အဆတင ေ ဘက ပနည အ ေ က အအ ပ ုအေေပၚထအအင ေေနသ ဆကၽန ေတရေအ ေမ က ၌
ဒအ အလ ထေကအ ထ အ င ၿ ပမ သအ ၾ အ ကေကအ-လကအ အ ေေဘသအအ ခအ၍ဆကၽန ေတကအ အ ရအခ အ အ ကန ေတလအက
“ဆသေပတ ေအမ င ေ
”ရ
အယင ၌ က အခ အ ၾကေကအ လကလည ဆကၽန ေတခစအအ ကအ အ မနမကအင
လ၍ဆအ ပ ေလ န ရ ဆ က ၽ “ ေတစအ တမ မ မသအ သအ ဖအအကအေေကင ေကလကလည ေအဖႀကမ ရ
ဆသေပတ ဟေေ ပ ” အ ေ လအအကအညအေ လ ခအ စရ၍ဆကၽန ေတ မအက-ည ေဆတမအအု အတက လပသည ။
အ ည
မသ နတ သ ဆ က ၽ ေ အ ဦမ သအ ႀကအ çအ၍
အမ ခနအ ၿပမ န ပငက ၾကေက-
အ ု လ အဆထဆကအ
ကအ အ ေေကကç
ပေလတ၏။ ူက ထအအင-မထ
ဆကၽန ေလ တ ည အ ခန ပင ဆထကအ မသအ ေေလ ကမ ေေအက င ဆသသညအအ ု
ၾကညအ ပ ေ ၿ မ န က က မ ေ ပၚကအ အ ေ မင- ေေသ ေသဘလက- န ဆမသအအ ေေေ ပဆသက ေေအကအအ ု အ
ငအအ အၾကညအေ ေနသည ။
ေေဟ.... မသ အထ
ေသဘ ထ ကဆ က ကအ န ပင ေပၚတက ၿပမ ။
ကအ န ပ င အဆင သည ။ ေ မစ အမ ပၚတဆကအ ၿပမ ။
ဆကၽန
ကအ ေ တ အ ေ ပန ၾကညအေအ မ အ ေ- လဟအ ေေနက ဆအအ လက ပနတ က-န
ေတလက အသငအ ဆကၽန ေ ပငအ ု အ -
သအသ ေ မသအ သည ေသဘကအအ အ လအ ဝလ ည ေ အ ေ- ၾကညအေ ေတ
ဆကၽန
ပ။ အေ တ ကအ မအ စအ တ ဆသၿပမ လ၊သအ လ အ ေကအ လန စ-ကအ
သအေေကင လ အ ကအ သအ ကအစအ အစ ပအင ဖ ရရင ငအု ကအ
က န ၿ ပ မ ဆ က ၽ ေ တဘကအအ ုေေတ ေေကအ ေေပလအ အ ၊ ေေဝသညမ က ေေဝဝ ဆသၿပမ နက
လမ တစ အ စ ခ အ ု လ အ အ က ေတ ဆကၽန ေတမအက- ေအ ေ မဆင အ င မ လအ ဝ ေေပအဆကအ ဆယအ ပၿပမ ။
အယင အ အခ အ က တ အ အ င - ုသည ေေနက ုအဦဆသက ေအအဆဆ လအအက ၿပမ နက ေေဘတအအက ဦမ ခ ကမ ကရခလၿပမ ။
မ အ က
ထ သ အ ေ ဘ ဆ ထ - ဖတအ ဟအေေေ ပ၍မသအ ေေပလအ အ က ေသစကအ အ ဆကၽန ေတအအ တမ မ ထအတအ ုက ေတ၏။
(မ အ စထ
မသ ေမရ အ အပေရစ၊
ေ ပင ကင ကင တတအ ၊
သ အ န င ေ ေဆတအႀကအအ ခအ ရ ေေသ လအ မအ၏နမည ၊ရထအ ၊

ဂအ အ ဒ ပ - ကအ အ အမ နတ အ အ င ေေဖပထပသ ဖငအေ ဆကၽန ေတက ေေဖအကအ-က ၍
အမည ူ ဂအ ဏ အ အ ုမ ေအမထအ ခအအက) ေအင စလည ပ ပစ- န ေ ပင င ေေရသလအ အ ကအသည ။
အမအ ေ သ အၾကင ဇ -စ မစအ အုသအ လ ခအင ေအမင -အ ေရ
ဟအတ ု အ - င မ န- မခအန ဂမရမခင ေေေ ပလအ အ က-ယအ၊ပစပ ဆ အ အ အ ရင
မရ
ဘ ၊ မ အကအ န ပေအ ရဝအေေတတ၊ဆကၽန- စ န ဟအ အခအအသက (၁၉)န စ ၊ဟအ အ ဂအပန ေခတ- ဆကၽန- (၁၆)န စ အပအအုေ ဖစအ ု အ
ရ အရရယ စဆကၽန-တအအ ရရမ ေ ဆအအက ရင ဆကၽန-က
ညမစ ခ ေေဆတထ အ မ ဆထန ၿပမ တ -သအ မအသ န မ အ တအ ေေအင အ င ရအပ- ညအ
ခ လ ပ
ဒ အ တ ၊ နအ ေအတပ လ ဂအဏ ေမက ၿပမ ကအ အ ယအရေ- ကလအ ေေဆတဆအအရင
စအ တ မ အ ူ ထ ညအ ေ ၊ၿမအအ ေေပၚက ေေရက တအ လအေေခအ ခအတစ ေယက အ
-ဆကၽန အႀက
က အ အ ရ ။ႀကအ အ က-ယအ ုရင အ အ ရအ အမအ ၊
အ ေ
သ ကခ ခၚ ရ အ အ အ အ ရလအ အ က အတပ၊ကသၿမအအ ေေရက ေတ သအ ဦ အ မ ႀကမ ဆအအတအ

မနရ ခငက -ုန ကမ ေေေ ပင ေ လ လတအ ရ အမရ ၾက
ရအ ကမ အ ႀ မ အ - ေေနရတယ ၊ ေေနက ေတ အ ဒမလအႀကမ ဟ တ ခလအ ဟအ တအ ရအလ ၊
အတ
-ဆကၽန ဒ အ ယယအ ရတအ လင ႀကမ ပ။
ေ အု က ေေေ ပရမ ရ က ဖ အ ုကအ စ ဘအ၊ဆကၽန-တအအ သအအ အ အ မ ေရက ေတ
အ ၁၀ -ေ ရက ေလက အရအ ေေသတယ ၊တစ ေနအခင လအ
ဆကၽန- တ ေေက- ည အခန ထ မ အအစပ ေပအ ေေနတအန အ ဒမလအႀကမ ဝင ၿပမ ဆကၽန- ယ ကအအ
အင
မတရက ေအ ဒကအ အ ဆကၽေန-ယအ ကအ ေ ပန - လအ အ ေေေ ပေပတ ယ ၊ သအ က
ဘယအ ေ ယေ ေ ပတယ- တအ လ ၊အအ ဒ လအ တငအ လအအ ရနကအ လအ အ က-၊
နင ည န ဟ န ည မ သစၥရအ တ မဟအ တ- ူ၊နငအ ေ င ႀကမ န ပ အ
နင ေ န “ပတ ဆအအၿပမ သအ အအ မ အဆင ဆသတယ ၊အ ခ အ ဒမေေတ သအ ဦ အ မ ႀကမေဆအအတ ေအ လအႀကမ
ေ က က ...မထအ မင
ပ တ ဘအ ၊ ကအ အ
ငတကယ အင - သ စ ယ ၊ မ လ မယမရအ ဘအ၊မင ကအအ ေေကင ကင ရမရန- န မမ
ယ ”အ ဆအ ခရ ၿ ပ မ မ ဆက ေတတကအ အ ၊အ ဒ ဆကၽန-အ ပစ ေအမင ။
အမ အ ေ န တ ဆကၽန- ေေနက-သအ ရတကသအ တအ ေအအခအင က
အတ အခ ဆ အ က ေအမင - အ၊အ ဒမေအကင အဆကၽန-ကအအ ေေရငတစ ေထင အ ေေရင ခအ
ဒ တ အ န လ၊ န ဆ ကၽ -ဟ ရဇတအ- ုေက- တတပ။အ ဒမလအႀကမ က
-ဆကၽန အမ
က အ ယ အ ဖ စ ေအ အတပ ၾကင ၾကင န ေေေ မ က-ထပတယ ။
အေ
ဒပမယ အ ခ အ ထအ ဆကၽန-ေကလေမရမနအ အင ေအင
တဆဆဆတ အ ေေဆကၽပစ တကအ ဒမလအႀကမ ပ
ေအမင ရ၊ ေ ၽမ ေပလ၊ဘ ေ ဖစအ ေ ု အလ ဆအအေအ ေတ ဆကၽန-န အ အ တအ ေေပင လအ အ ေေေ ခေက လ ေက ၾကရ ဆ သအ သ အ က
မန မယဆတ လကလအ အက တပ ရ ၊အ ဒမေေတ ေ ဆကၽန- ေ ကအအ
အသအ ကမ ပ အ အ မ ႀ ၚမ ထတဘအ ၊ ေေခအငအ အကအ ေေနရမ အအေမ အလ တစ ုအ င ပထတယ ။
အ ဒ ခ မ အ မ လအ မအအက ေေအင အင ကဆကၽန-ရအ အ ေေစငအ ေအ နမ ပ၊
သည
အေ ပ င လအ ဆအအယငအ-ုမ မနရပဘအ ၊အ ဒမလအႀကမ ပ
မ-ဆကၽန အက ဆ အ လ ခအငအ -ုင လတယ ၊ ေေခၚခအင တအ ေေနရ ေေခၚဆသတ
၊ က
ယ အ မ သ အ ေေေ ပလအ အ က ေသ၊သအ မ အ ယ ေေသနမႀကမ ဟ မၾကခင ပန-၊
အ ေ တ အစအအရဒအအမ မ ႀကမ မ အတအ တအ ေ ပန ေနမယ - ၊အ ဆကၽန-

မအ သ ေ တအ က ယ အ မ ေအ တပ၊ဒပမယအေ ေေနက ေေေ ခေက လက
အ ၾကရ၊ ဒ မ လ အ ႀက မ ဟ သအ အ အ လအ ပ အ ေေေ ပင ဆသရပရ၊
ဆကၽန မအ ေကတ
အလ အ ေ မ တ စ ုအန ၊အ ေေအင အင ကအေစတ ေေတပသတယ ၊
သဆ အက အ ရ ေ တ အ ဖစ လ အ ကအ-န ေ အ ေတင မတအအ ပဘအ ။
အအ မေေတ ဆကၽန-မ ရရပန- ဒ ခက ၊ဆက ေနရအခက အ အ ကအပတ ေဆ
င ေေအငအ က
ၽန-ကအအအရရအ တစ ေယကအက ရခအဆ င -ယအ ုၿပမ ဆဆ

ပ ေ ၊အ တ ဒမလအဟ ဆကၽန-ရတ အ တအ
ယယလင ေပ၊သအ နအ
ေက အ ဒ မ တ အ အအ ေမ အလမ ပ တအတ တအတအုန မယလ၊
အဝ
ဒပမယ ေ အ တ စဆတမ ပတ ဝယ ေပ၊ပအအကအ ေေဖဖသမ သမေေပ၊
အ ခပ
တ အ ရ အ ပ- ငအ -ု အဆသၾကညအေအ င-င အထအ န ေေအင အင က
အ ု အနအ ဆကၽန-တ
လ အ အ အ ေေတရရေအနနအ က မတ ေအ ေေတ (ဝနအ ပရ)အ ေေကအ နပအ- တပ။
အ လ
ဒပမယ အ ေ င - ရမယအေ ဆကၽန-မ အ ဒမဆရန ေအ ခအန ေစ လက အ
အၾကလ တယ ၊သအ အ
က အ လအ ပ တ အ စ- ပ တစ ေကအ
ေေေရ၊ရ ပင ပ ပ အ ဒမအခမ ဆကၽန-လဆင ယ ေေပလအ အ ေ ေ မက မက ေဆတအေေနတအ ေေအင အင
က အ ေေဆင ေေနက-ၾကဉ ပပနအ စ ေေရ၊အ ဒမလအေကအ ေယက တ ဟအ အ
အစဦမ
ယ န စ ေ က ေလက အဆငအ ေ တန ေ မမငအ ေ-ူ၊
ရထ အ ခပ ယ ယ အ ၊ဒပမယအေ သအ က ေေအကအ ုက ေကင လအအ
ေအတလပ
ေ လ ဝဝ ေ နလအ အ က-ပတယ ၊သအ နအ ေေကအတ ေေလလ ေေလက အ ၾကလအ အ ကအတယ ။

ဒ လအ မ န အ လ ဆ က ေေရ ေအမင ေရ၊ဆကၽန-မ ေ သအ မအယ လအအက- ေေအင အင ကပ ေေစကတတ

ဒမ မ တ ဆကၽန-ဘဝဆကၽန-ဆသအ ပမ ၿမအအ မ ကအ အ ယ အ
-မတန
အဝတ ေလ ဆတ၊ဘမ မလအ အပ- တအ ေအနလ ေလ ဆတ
မမက ေ တဘ ေေ တမ ပ ေေကကအ- ုက ေေကကအ- တ ၊ငပက- တအ အလအ ပ ပအ ေေနပတမယ ေအအ ဆအအၿ
ပမ ေေ ပပ ရရပန တယ ။
အ ဘ
ဒပမယ ေ ဝ ဆအအ ဖအအ အကအ သအအလအပလတ ေအ
ဆကၽန - မက ရ မ ရ မ ေ င သတင ေေေ ပနလအ အ က-ကၿမအအ မ ဆကၽန- ဖစ အတထကအအ ုဆအအ ၿပမ ေ ပ
ေ ညအမ ၊နေမကင တ - အ မအန မရယအ ု အဘယအ ူကမ အဖက- လအပ ၾကဘ
ေ ရခက ပက က ေေမအ
တအ ေ တတပ ပ ၊ဆဆကၽန- တ ကအအ
မအ
ဖတ န ေမ ဆ ၊ ေေယကအလဆတကလ ဝအအင ၿပမ နအ မ ၾေကတတပ။
ဆကၽန- မ ေ န ထအအင-ရ မရအ ေေတဘအ ၊ဒမေေတ ဆကၽန-လ စအတ ပ တ ဆတ အ

စ အ အအ ...ငဒ မ မ န လ ဘထအ သလ ၊
ေလအ ထတ ေတ အ အ နအ ေအင -မ မဟအ တ ေတဘ ၊အသအ ေေဆတ ေေဆဆမအအုဆတ
မအက -မ အရ က ေတ ခအ ေမနဘအေ၊သအ တအအ မ မဆင အ ယ- မ ပ င က
ေ ဖ စ အ င အလအ အ ေ ဖစအ ု အဆအ အ ၿပမ ကသကအ အ ေ ပန ခအ ေေတတပပ ။
ေေရ အ ဆက ေ တ အ ထ အ ေ မ ရပေရစနအ ေေတ အ ေေမင- ယ ၊ ေ ဖစအ ုရဖစအ ုၿပမ ေေအ
ေအမင ေ စ
ပဉ စၾကညအ တ ၊ဒပမယအေ ကသပန ၿပမ
တေစ လ အၾက က ပ တယ ၊သအ ကမတရ အနအ အငအ အငအ ဆေ န တန က
သအ န အ ရန ဖစ ၿပမ ေအမငအ ေမ ေေရက အတပပ ။
က ... ေအမင အ
ဆကၽန - ေ ၾ က င ဆတအမ ေ နတ အ အ င သအေရတ ေေအဂလမ ဆန

မဆသဘအသ
ရရ လ၊ အ မ ဆ ဘအ ၊ ဒ ၾကငအ ေ အ ေေမင ေေမတအအင ေေမတအအင ေ
ပ ေမေ န ပ ေ ရစ အ လအအ ေေတင ပန အတ၊ေမေ ပတကလ
တ အက- ဟ အ တ- ူခ၊ေအမငအ ၾ ေအ ုအ ခအဆစ န ဆငလန လအ ေအ
-အဆကၽနေအမင ဘ
ဝ ရ ရအ ၿပမ ဆကၽန-ကအအပရစ အမ စအအလအအ ၊
အခ အသဘ ေ ေ ေတ ထ လ ၊ေအမင ဆကၽန-ကအအပရစ အၿပမ မဟအ တ ။
ေအမင ေရ...ဆသတ အ ဆကၽန
ဆသ
မရ တ၊ အသည န လအ ထ က
က စခအစအ-တအ ေအမင- ယ
န စ ။ေအမင ဟ က ဆကၽန-ကအအ
မသအ အ အ လ လ ညအေ- ယအ တလ မဟအ တ ၊လအ မအအက ေေရငပၿပမ ယအ တလ မဟအ
ေအ
တ က- တ ေ၊ကင ၊တကယအေအတ တရေယအ န အ ေေယကအပမပမလအမအအက အ
က
မ က ဆ ၽန-ဘဝကအအကအညမ ကယ- င - ဆကၽန-သအပတယ ၊ဒၾက
င အေ ေ ေ အ မငအ ေအ ုအ ဆကၽန-ခအစ၊- ခအစ - အသက ေပၿပမ ခအစ၊-
အေ ေအမင စ ေေဆတအခအစ အစ အ ေအအလအအ ေေခၚခ အ ရက ေေနက ေတ ေ န လအ သထ မ ဆေေပၚလတ တအ အ အတအအင ေအမ “
င ” အ လ အ ဘ ယ ူ အကအ အ မ ေမခၚဖအ တ ေေခၚခအ တပ ေအမင- ယ ။
အလ ေအမင
ကၽန-ကအအတကယအ စပ- ပ ။ ဆ

-ဆကၽန ၊ဒပမယ
ယ သ အ ေ ေအမင
အ အတ ခအ
ဆက- ခ စ အ အ ု င ေတဘအ မဟအ တ ၊မယရ ေအ ရနရပအ အု ေ ပေန- တမယ ေ ၊ ေ ပနအ ေ ပနအ ေအမင ေရ၊
အဆကၽန- ေေမ
အ အ လအ အ ကအတ၊လအ ဆအအတ က သတရဝတစ ုကအ တစ ုပ ၊
ေအမင ေဟ အ အ ကနၿပမ ေေရငပအအ မယအ ုတလ မပအအ န ေ အ ေတ၊
ရ ေအမင- တ ေ အ အ ေေနက ဆကၽန-လ ဒမဘအတဝင က ေေဝတအ ေေနရ ဆသတမယ ။
“ လအ အဝ ဆဒ အ ဘ ” အ တ မလအအပ ဆန ုအစ၊ကအ ကအ ရနဆသတ....ဆသတ....
... အ ၾကတပပ ၊ေအမင ေရ
အ သအဆတ အ
မသ စ အ ဆ ကၽန ေတမအကအ-ေေဆတမ မအက-ည ေဆတ ေေဝ၍ဝ၍ ေေနပၿပမ ။
အ ငဘ
တ - အ အ ုေ သ က ဂ ယ က ေေရဖရဖ လ ေအ င သအေေတန ငအေ ကသကမ ေနဘက ေေဝသညမ က ေေဝခအ ၿပမ တ
...။
ေေသတဆဆ။