You are on page 1of 2

UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số công văn: 135/PGDĐT
Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào
tạo
Email: giaoducdaotao-

Số: 135 /PGDĐT Sơn Trà, ngày 04tháng 3 năm 2019 sontra@danang.gov.vn
Cơ quan: Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng
Ngày ký: 04.03.2019 10:41:25
+07:00

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM


1. Chỉ đạo các trường học tổ chức hoạt động kỉ niệm 109 năm Ngày Quốc
tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2019) và 1979 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng;
88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); 44
năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 -29/3/2019).
2. Tổ chức chuyên đề cấp quận các môn THCS.
3. Tổ chức hội thi học sinh giỏi lớp 8 cấp quận.
4. Tổ chức hội thi tin học trẻ, phần mềm sáng tạo, phần cứng cấp quận
dành cho học sinh trung học cơ sở.
5. Tiếp tục tham gia thi đấu Hội khỏe Phù đổng Thành phố môn đá cầu.
6. Tiếp tục khảo sát tiết thực hành Hội thi giáo viên MN, THCS giỏi cấp
quận.
7. Tham gia Hội giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn
cấp tiểu học; Hội thi “Bé kể chuyện hay, Bé với khúc hát đồng dao, dân ca”.
8. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường MN Rạng Đông,
Cát Tường; TH Hai Bà Trưng, Nguyễn Phan Vinh; THCS Phan Bội Châu;
9. Đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp thành
phố.
II. LỊCH CỤ THỂ
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM

Ngày Tham gia thi đấu Hội khỏe


Phù đổng Thành phố môn Theo Công văn Theo Công văn
01/3 đá cầu
Khảo sát Giáo viên dạy
giỏi cấp quận cấp Tiểu Theo Kế hoạch Các Trường Tiểu
học học
01/3 – 31/3
Kiểm tra công tác quản lý
của Hiệu trưởng Trường Theo Quyết định Theo Quyết định
MN Rạng Đông, Cát
Tường; TH Hai Bà Trưng,
Nguyễn Phan Vinh; THCS
Phan Bội Châu
Tham gia Hội giao lưu
Trường THCS,
Ngày giáo dục kĩ năng tham gia Trường Ngô Gia
THPT Nguyễn
05/3 giao thông an toàn cấp Tự
Khuyến
tiểu học
Khảo sát thực hành Hội thi
“Giáo viên mầm non dạy
12/3 – 31/3 Theo Quyết định Theo Quyết định
giỏi” cấp quận năm học
2018-2019
Tham gia thi Giáo viên
14/3 – 31/3 Giáo viên THCS Theo Công văn
giỏi cấp Thành phố
Các Trường chưa được
Ngày Đánh giá ngoài nộp báo Các Trường chưa
Tổ THCS nhận
15/3 cáo tự đánh giá về Phòng được ĐGN
GD&ĐT
Thi tin học trẻ, phần mềm
sáng tạo, phần cứng cấp
15/3 – 20/3 Theo Công văn Theo Công văn
quận dành cho học sinh
trung học cơ sở
Kiểm tra công nhận phổ
15/3 – 28/3 cập giáo dục – xóa mù chữ Theo Kế hoạch Theo Kế hoạch
cấp thành phố
Tham gia Hội thi “Bé kể Nhà Văn hóa
chuyện hay – Bé với khúc 08 Trường Mầm Thiếu nhi Thành
16/3 – 17/3
hát đồng dao, dân ca” cấp non công lập phố, số 02 đường
thành phố Phan Đăng Lưu
Tiếp tục khảo sát tiết thực
Trường THCS Lê
18/3 – 22/3 hành Hội thi giáo viên Theo Quyết định
Độ
THCS giỏi cấp quận
07h30 Tổ chức hội thi học sinh Trường THCS
Học sinh khối 8
Ngày 30/3 giỏi lớp 8 cấp quận Cao Thắng
Trên đây là lịch công tác tháng 3 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo quận Sơn Trà./.
Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÕNG
- Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT;
- Trường MN, TH, THCS; PHÓ TRƯỞNG PHÕNG
- Website PGDĐT; Ký bởi: Phạm Thị Hoa
Email:
- Lưu: VT, THHC (Đức). dichnv@danang.gov.v
n
Cơ quan: Quận Sơn
Trà, Thành phố Đà
Nẵng
Ngày ký: 03.03.2019
10:23:12 +07:00
Phạm Thị Hoa

Rate