You are on page 1of 1

qr{d irsliFft

ffi
sTofio fto ftssa
crr{.q.gs|. .' ' qqf-{wt Sq q{ {urdrq-
r{gm uRe \ Gbvernmentof India
D& B. P. NII,ARATNA Ministryof Environment& Forests
tiA.s.
Joint Secretary wiqaqi

q5€ dqrd6 (Editorin chief),


412, rrgtdtgl l{d{,
ng ftd-_11Qoo3
rI.tTI.(or.) fcnio : 01.-o7.2ooe
d. { . 1101411(r)/zoos-

qfiildq ffiqio ' '-


fr.rq : "qqfE{p[' qfir6;riFI fud'Gg,-2ooe-*ildrg
CLIMATE' CIIANGII')
(September,,-2009Special Issu! of "Paryavaran" on

'o.qtrwr -
\' ud Er;Triarrq - of qgrdT ".rqfu-<-r" S firdc<, 2009
c-----r-{ir+qi-6 fr sdTRrdl6u 6-rt b {irs Ri} (aa-{FTfrftft) ti
ffi 07rca2009ao'ftffidA 6T3n1*at r (\'aterialfypewrittce-in
for publishing the
Hindi; Devnagari script may kindty be sent',by07/0s12$09
samein SpecialIssueof "Parvanu.un" on CLIMATE CHAN(;E,
" A
J)" ' '|fq'z'o
"ll
(si.S.ft. frmscq)
ri5ffi Hfud ud u5e $vrco
Tq+ffi*'stft gTRrdil€l I
"rfn"tsd
urrnr/eilurrr/u66/94ftdua;ryefitrel
flqfoq;Tddkfi-3qarq uti srw firoru,
\ irrcds{ebr{S'rrS darcuTfaw,,
sqftffi{srdq ud srq (rift''qq q* b 3l-Esx},
'
EffiTef rrfiq, H{ib-K,q€fa-{ursd a-{riarerqS qeTHFrsftqfud,
qr<eT
fHq sfud, ,Tr,rarr<trr, qqf*Tr sd Tq riarmqb f+r$ rlfud,
dgmgfird,qr{drsKtF't{'lariarro'{lETtTfETIfdqrrr'do=nqoq{i'
t b flrsftsfua'l
!q'q rnfific,T$ ftd.- 110003
CS
/f-, \ qsfTtct tq-r1,$.6ft.Ut. offiw, dA Ss, q{ frfiff-110003 qfr:(otr).03617i2.Sw .24s62127
ard t FRdafl,
PARYAVARANBHAWAN, C.G.O. COilPLEx,
LODHI.ROAD, NEwDELHI- 110003TEL.: (0ti) 24361it}rex :2456212r
adt @tr . E-mail: isbpn-mef@,nic.Tn
'i