You are on page 1of 6

Andrzej Bańkowski

OPUSCULA
LINGUISTICA
SELECTA

Częstochowa
2011
© Copyright by Andrzej Bańkowski 2011

© Copyright for this edition by Wydawnictwo AJD w Częstochowie 2011

Wybór i układ tekstów


Andrzej Bańkowski

Fotografia: Autor na wysokim brzegu Tanwi (1994)

Redakcja naukowa, opracowanie, projekt okładki i korekta


Adam Królikowski

Na okładce fragment rękopisu Geografa Bawarskiego (IX w.)


z wyróżnionymi zapisami nazw Lędzan i Warcian

Patronat nad książką w imieniu AJD


Józef Drabowicz
(prorektor ds. nauki)

Redakcja wydawnicza i nadzór nad edycją


Andrzej Miszczak

Skład, łamanie i opracowanie graficzne


Tomasz Duda

ISBN 978 – 83 – 7455 – 204 – 2

Wydawnictwo im. St. Podobińskiego


Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 433
42-217 Częstochowa
tel. (34) 378 43 29, fax (34) 378 43 19
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl
www.ajd.czest.pl/wydawnictwo
Spis rzeczy

De participiis Graecis in casu recto absolute usurpatis ���������������������������������������� 7


On the boundary between semantics and gnosiology �������������������������������������� 13
Slavic *kъnorzъ as a relic of a Primitive Indo-European adjective-building
class ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
On the Primitive Slavic monophthongisation of the long diphthongs ��������������� 29
Some remarks on the origin of the Slavic velar spirant ������������������������������������� 31
Północnosłowiańskie nazwy miejscowe o pierwszym członie *υ¹chъ- ����������� 35
O kwantyfikacji językowej i partykule aż ���������������������������������������������������������� 43
Opozycja semantyczna partykuł dopiero i już ��������������������������������������������������� 49
Funkcja przyimka prócz ������������������������������������������������������������������������������������� 75
Interpretacja „lokalizacyjna” okoliczników czasu ��������������������������������������������� 81
Metateza w toponimii polskiej ��������������������������������������������������������������������������� 87
Kontrakcje samogłosek w toponimii polskiej ���������������������������������������������������� 97
Epenteza w toponimii polskiej ������������������������������������������������������������������������� 107
O rozwoju geminat ss šš śś inaczej ������������������������������������������������������������������� 119
O kilku reliktach wyrazów prasłowiańskich w toponimii staropolskiej ���������� 127
Ciekawe relikty leksykalne wśród staromazowieckich nazw polnych ������������ 135
Staropolskie obiszcie ʽcircuitus’ ���������������������������������������������������������������������� 157
Lekcje wątpliwe staropolskich antroponimów dwuczłonowych ��������������������� 165
Wątpliwe lekcje nazw miejscowych i wodnych w Bulli gnieźnieńskiej ���������� 177
O staropolskiej nazwie Wąwał i mitycznej nazwie Wawel ������������������������������ 185
Dyskusyjne interpretacje niektórych staropolskich nazw osobowych
z tzw. Bulli gnieźnieńskiej ������������������������������������������������������������������������ 191
Niektóre kwestie dystrybucji fonemów w polszczyźnie XII wieku ���������������� 201
Osobliwy staropolski bezokolicznik „roseknancz” ����������������������������������������� 209
O szczątkach stp. zaimka si, sia, sie i zaimkach pochodnych ������������������������� 215
Staropolskie przydomki królów i książąt polskich ������������������������������������������ 229
O wariantywności zapisów nazw własnych w Kronice wielkopolskiej ����������� 247
Toponimy Ziemi Krakowskiej w zapiskach sądowych w lat 1394-1397 �������� 255
Nietoperz z psł. *notopъtyrь ʽvespertilio’? ������������������������������������������������������ 265
Wyrazy trudne w Wokabularzu trydenckim ����������������������������������������������������� 273
Nowotestamentowe ἐκκλησία i jego losy w językach Europy ������������������������ 283
Nota edytorska ������������������������������������������������������������������������������������������������� 291
Źródła publikacji ������������������������������������������������������������������������������������������ 291

Ważniejsze skróty ����������������������������������������������������������������������������������������� 293

On Author ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 297