You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian Sekolah Menengah

Pendekatan Pembelajaran secara Didik Hibur

Modul Tatabahasa
Tingkatan 1 Merdeka
Masa 60 minit
Tema/Tajuk Beringat supaya Selamat (Sayangi Nyawa Anda)
Standard 5.1 Memahami dan menggunakan kata seru dan kata tanya
Kandungan dengan betul mengikut konteks.
Standard 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata seru dan kata tanya
Pembelajaran dengan betul mengikut konteks.
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Pengajaran& 1) Memberikan tiga contoh kata seru dan kata tanya.
Pembelajaran 2) Membezakan penggunaan kata seru dan kata tanya
melalui kaedah lakonan.
3) Merumuskan perbezaan antara kata seru dan kata tanya
melalui kuiz atas talian.
Elemen Merentas Ilmu: Kata Plakausa
Kurikulum Nilai: Kerjasama, Sopan santun
Kemahiran:
a) KBAT –Menganalisis, mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil.
b) EMK – Bahasa, NilaiMurni, Kreativiti dan Inovasi.
c) Teknologi – Video daripada Youtube, AplikasiTesTeach,
LCD
d) Kreativiti– Lakonan
PerkembanganPelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran
Penglibatan Set induksi Strategi PdP-

i. Murid diminta 1)Tayangan video


memeriksa persekitaran 2) Paparan slide
kelas supaya berada
dalam keadaan yang ABM-
bersih dan selesa. 1) marker pen
ii. Murid diarah untuk
duduk di tempat masing- Kemahiran
masing. 1) Mendengar
iii. Ketua kelas diarahkan 2) Menulis
untuk mengetuai bacaan
doa. KBAT-
iv. Murid dipertontonkan 1) Strategi berfikir
sebuah video berkaitan
dengan topik dan murid EMK-
perlu memahami 1) Nilai murni
kandungan video 2)Sains dan Teknologi
tersebut.
v. Murid menjawab soalan-
soalan ringkas daripada
guru berdasarkan video
yang dipertontonkan.
vi. Murid mendengar
perkaitan antara
penjelasan video dengan
objektif pelajaran.

Penerokaan 1. Murid menerima penerangan Kemahiran:


daripada guru mengenai Mendengar, bertutur,
definisi dan contoh tentang membaca.
kata seru dan kata tanya.
Teknik: Penerangan
Strategi PdP:
Pendekatan
berpusatkan murid

Kaedah: Penerangan

EMK: Bahasa, nilai,


kreativiti dan inovasi

ABM: Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi (tayangan
video)
Pengembangan 1. Murid dibahagikan kepada Kemahiran:
6 kumpulan berserta syarat Mendengar, bertutur,
bahawa murid hendaklah membaca.
berada dalam kumpulan
yang mereka tidak pernah Strategi PdP:
bercakap atau bekerjasama. Pendekatan
berpusatkan murid
2. Kemudian, apabila selesai
pembahagian kumpulan, Kaedah: Lakonan
murid disuruh untuk secara spontan
melihat klu di bawah meja.
EMK: Bahasa, nilai,
3. Setiap kumpulan kreativiti dan inovasi
diperuntukkan masa
sebanyak 3 minit untuk ABM: kertas warna,
memikirkan lakonan pen marker
spontan mereka.

4. Guru memilih murid secara


rawak.

5. Murid diminta untuk


mempersembahkan lakonan
mereka di hadapan kelas.
Pengayaan 1. Setiap kumpulan menghantar Teknik: Penilaian
seorang wakil untuk
menjalankan aktiviti
pengukuhan tentang kata seru Strategi PdP:
dan kata tanya dengan Pendekatan
menjawab soalan kuiz atas berpusatkan murid
talian.
Kaedah: Menjawab
2. Kumpulan yang mendapat soalan kuiz
markah paling tinggi akan
mendapat hadiah yang EMK: Teknologi
disediakan. Maklumat dan
Komunikasi (TMK)

ABM: Tes Teach


Penilaian 1. Murid-murid membuat
refleksi penggunaan kata
seru dan kata tanya dalam
aktiviti seharian.

2. Guru menyimpulkan
pembelajaran yang
dipelajari.

3. Murid mendapat lembaran


kerja yang perlu disiapkan
dan perlu dihantar pada
kelas berikutnya