You are on page 1of 1

J3LMARK

Best in Leather Interior

nikomur izven podjetja izvajalca. Izvajalec je obseg proizvodnje, na6in delovnega


procesa, navodila za opravljanje delovnega procesa, uporabljene tehnicne resitve in
podobno (celotni proizvodni proces) dol2an varovati kot strogo poslovno skrivnost in
vsakr§no nespo§tovanje te to6ke pomeni huj§o kr§itev pogodbe, zaradi katere lahko
naro6nik takoj odstopi od nje.

9/DOLOCANJE POTROSKA MATERIALOV

9.1. Glede materialov, ki se po§iIjajo izvajalcu, naro6nik dolob njihov potro§ek /


izkoristek glede na specifikacijo posameznega models izdelka ali polizdelka. Na
za6etku proizvodnje se za vsak posamezni model naro6nik in izvajalec dogovorita za
normativ materiala na podlagi sortimenta kakovosti dobavljenih ko2 . Eventualne
korekcije normativa veljajo le ob pisni obliki verifikacije obeh pogodbenih strani.

9.2. Prekora6itev dogovorjenega normativa je breme izvajalca.

10./ZAVAROVANJE

10.1. Izvajalec je odgovoren za vse materiale za 6as skladi§6enja in proizvodnje.

10.2. Izvajalec je dol2an materiale zavarovati za vse tveganja, vklju6no za vplive vi§je
sile in nesre6e. V primeru strode se izvajalca bremeni za polni znesek vrednosti
blaga, ra6unano po aktualno veljavnih cenah.

11/POGODBENE KAZNI

11.1. Naro6nik je upravi6en od izvajalca zahtevati poleg od§kodnine za morebitno


nastalo §kodo:
za vsakokratno zamudo z dobavo dogovorjenih dnevnih koli6in polizdelkov ali
izdelkov je izvajalec dol2an pla6ati pogodbeno kazen v vi§ini 3 EUR za vsako
komponento na den, v primeru da ima s strani naro6nika zagotovljeno zadostno in
kvalitetno koli6ino materialov v lasti naro6nika, razen v primeru vi§je sile.

v primeru, da izvajalec ne vodi lo6ene evidence stanja materiala, katerega mu


dobavlja naro6nik, ali da te evidence ne predlo2i naro6niku v roku, katerega mu le
to postavi, ima naro6nik pravico nemudoma izvesti inventuro pri izvajalcu ter ga
bremeniti za nastale stro9ke.