You are on page 1of 6

Kinh nghiệm Google

Sunday, September 16, 2018 10:29 PM

Cách tìm ra thuật ngữ tiếng Việt


Đặt mình vào tư thế của người thầy dạy sinh viên, của người có kiến thức nhưng chỉ tạm thời quên
Đừng mong tìm được thuật ngữ tiếng Việt nếu không có filetype:pdf
Metalib+ @ VAST
Vào Wikipedia tiếng Anh → Qua Wiki tiếng Trung → Copy vào Google Translate

Từ khóa chung
chuyên ngành
chương trình đào tạo
Đại cương, khái luận
Kỹ thuật (làm) pdf
Hướng dẫn sử dụng: toshiba có song ngữ
List/checklist/outline

Từ khóa y học
Các bệnh viện lớn, bộ y tế, WHO
Dung nạp
dieutri.vn

Từ khóa tâm lý
https://trangtamly.blog/ (song ngữ)

Lục database
scholar
-inurl:htm -inurl:html intitle:"index of" "Last modified" mp4 "peppa pig"
:related :info $50..$100
intext:btih
site:reddit.com/r/opendirectories/

http://www.powersearchingwithgoogle.com/
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html
Snoopsnoo

AutoHotKey
:*:pdff::filetype:pdf `{backspace}
:*:indexx::intitle:"index.of" -inurl:(html|htm|php|asp|jsp) type:(pdf|epub|mob)`

Thuật ngữ Page 1


Đề cương dự án
Sunday, September 16, 2018 10:38 PM

Lý thuyết dịch
Lý thuyết dịch
Thuật ngữ có từ việc ghép những từ mô tả lại thì có thể dịch
Thuật ngữ trực tiếp mô tả thì có thể để nguyên, hoặc tìm cách mô tả nó

Lý thuyết ngôn ngữ


FrameNet project

Lý do dự án
Wikitionary: không có đất để giải thích tại sao thuật ngữ lại hợp lý cho lĩnh vực này, lại không hợp lý cho
lĩnh vực khác. Không giải thích được tại sao thuật ngữ cũ lại không nên sử dụng

Các bước dịch một thuật ngữ cho lĩnh vực X (một trang web thuật ngữ phải đảm bảo các bước này được
giải quyết một cách nhanh chóng):
1. Tìm các cách dịch có sẵn, từ từ điển thông thường và các từ điển chuyên ngành khác
2. Hiểu được nội dung của nó, rồi tạo ra thuật ngữ mới
3. Lý giải tại sao nó lại phù hợp trong lĩnh vực X. Đưa ra ví dụ
4. Cộng đồng bình chọn các đề cử tốt nhất

VD: Heuristics có thể dịch là mẹo vặt, lối tắt, kinh nghiệm dân gian, nhưng trong ngành khoa học nhận
thức thì nó nên được dịch là gì? Tại sao?

Những lĩnh vực chuyên ngành liên quan: Kỹ thuật thư viện, lập trình web,
• Kỹ thuật thư viện:
• Lập trình web: quản lý cơ sở dữ liệu,

Dễ dàng khảo sát sự hình thành, phát triển và chấp nhận của thuật ngữ

Dự án khác
Tổng hợp các loại từ điển
Xây dựng thuật ngữ và dùng trong phần mềm hỗ trợ nhóm dịch – ROSETTA's site for Translations
Việt Hoá Thuật Ngữ
thuatngu
Dự án từ điển mở tiếng Việt - Open Vietnamese Dictionaries Project - Điện tử Việt Nam
http://www.vietlex.com/help/about_corpus.htm

Translations/Vietnamese - Launchpad Help


About Translator Toolkit - Translator Toolkit Help

Cần một dự án dịch thuật cấp quốc gia về nhân học

Community
Quốc ngữ Diễn dịch: Bình giải & chuẩn hóa thuật ngữ trong ngôn ngữ Việt Nam
Cộng đồng Dịch giả trẻ
Cảnh Sát Chính Tả
Cùng học Tiếng Việt

Thuật ngữ Page 2


Productivity
Sunday, September 16, 2018 6:11 PM

Software setup
Let's say you have a 13'' laptop screen. You will be quickly overload with the number of programs need
to keep open. The simplest way to manage screen estate is just buying a separate 19'' screen. But if you
can't/don't want to, the solution is to install a multi desktop program.

I use VirtualWin because it has these features:


• Auto assigning programs to their appropriate desktop,
• Lots of addons
• A tray icon indicating which desktop I am

Here is how I set things up:


• Desktop 1: source and translation in half screen (PDF|Word)
• Desktop 2: ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎
○ Browser: research, English word definition
○ Dictionaries:
○ Word:
○ PDF: 2 columns

Dùng windows + trái, phải để tách màn hình, giảm gián đoạn mạch suy nghĩ, giảm thao tác

Word vs CAT
At first, it seems that CAT is much better than Word for translation. I mean, if it's not better, then why
do people have to invent it? However, for non-technical translation, in which a term may have different
translation options, each of them has different subtleties, then relying on term base or translation
memory may not be appropriate. It is possible that for a same word within a same book you have to use
different translations for it.

Disadvantages of Word over CAT:


• No parallel scrolling between source and translation. This can be mitigated by writing a script
• No track change, no record track change, no comment to read
• No tags for printing

Disadvantages of CAT over Word:


• Ultimately, you need to export the document to Word make use of comments and track changes
• Term base and translation memory are not suitable when a single word needs to be re-translated
every time
• Segmentation breaks inter-paragraph flow (for texts whose meanings can change depending on its
typography)

If you want to support open-source software, note that Writer has issues with footnotes in large
documents though. I once lost a work because the format suddenly corrupted and couldn't be opened.

But for technical works, I recommend using CAT over Word.

PDF process
PDF-Xchange: extract images, OCR, multiple PDF panels
ScanTailor: batch edit scanned images

Thuật ngữ Page 3


ScanTailor: batch edit scanned images
i2pdf: merging processed images. Set JPG quality at lowest quality since (1) almost as good at highest
quality, and (2) reduces file size

See more: xử lý sách scan và tạo bookmark hàng loạt cho nó

Funny: r/pdfism

AutoHotKey
Dịch Việt Anh thì không ai bằng từ điển Việt Anh của Viện Ngôn ngữ học:
:*:vb::Run D:\Google Drive\Dictionaries\Tiếng Việt\Việt Anh.pdf

Dịch Anh Việt thì:


:*:vv::
InputBox, UserInput, WORD, Enter a WORD, , 200, 120
if not ErrorLevel
{
; remove first and last white spaces
UserInput := trim(UserInput)
; replace all middle white spaces with +
UserInput := StrReplace(UserInput, A_Space , "+", UserInput)
Run, http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/ALL/%
UserInput%.html
Run, https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/%
UserInput%
Run, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/%
UserInput%
Run, https://www.ldoceonline.com/dictionary/%UserInput%
}
return

Google Hit Hider


Các từ điển dưới đây hoặc là dùng Google dịch, hoặc là copy của từ điển mở của Hồ Ngọc Đức. Tôi block
hết cho nhẹ.

example.com
en.bab.la
vi.glosbe.com
glosbe.com
mymemory.translated.net
3.vndic.net
www.rung.vn
englishteststore.net
chiasekienthuc24h.com
tratu.soha.vn
dict.vietfun.com
www.indifferentlanguages.com
dict.laban.vn
vi.aliexpress.com
nghialagi.net

Thuật ngữ Page 4


Thuật ngữ Page 5
English
Sunday, September 16, 2018 10:31 PM

Searching for equivalent English words


Oxford Collocation Dictionary
Macmillan Collocations Dictionary
Google Images with phrasal verb ("baffling things", not just "baffling")
Colins COBUILD
Google Ngram
COCA, BNC
Is there a database of word families?
Words For That
What's The Word: For when you can't think of the word you need
What good reference works on English are available?

English Language Learners Stack Exchange: tìm từ mình biết là nó có nhưng không nghĩ ra
English Language & Usage Stack Exchange: tìm từ chất, có nhiều nét nghĩa phức tạp

Comparing dictionaries
Comparative review of dictionaries for English learners | Antimoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_English_dictionaries

Macmillan synonyms and related words


https://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/forgetful-and-
forgetfulness
Longman

Understanding word subtleties


• Google image only help with daily nouns. To have a reliable one need to add more context to the
keyword
• Learner dictionary
• When to compare with other word
• Have to mimic the need
https://ludwig.guru/
Grammar‎Girl‎::‎Quick‎and‎Dirty‎Tips‎™
Grammarist

Thuật ngữ Page 6