You are on page 1of 4

IV - ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö

1. ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß :
´Ö¸üÖšüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö :
1. úÖ¸ü²ÖÖÃÖß, ‹.‹“Ö. (1981), ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö× Ö •Ö´ÖÔ−Öß ´Ö¬Öᯙ ‡¸üÖ ÖßµÖ−Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖߍú
‡“”ûÖ †Ö× Ö ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö, ¯Öß‹“Ö. ›üß. ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖáÖ, †×»Ö÷Öœü ´ÖãûÖß´Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¯ÖÖ−Ö
Îú. 253 £Ö›Ôü ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•Öãêú¿Ö−Ö (1978-1983) ‹−Ö.ÃÖß. ‡Ô. †Ö¸ü. ™üß. ÁÖß.
†¸üײ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß - 110016.
2. ØÃÖ÷Ö, †Ö¸ü.¯Öß. (1979), ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Öî±ú»¯Ö †Ö× Ö ´ÖÆüŸ¾ÖúÖӁÖê“ÖÖ ÃŸÖ¸ü µÖÖ´Ö¬Öᯙ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ•ÖÔ−Ö¿Ö߻֟Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ¯Öß‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ, †Ö÷ÖÏÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¯ÖÖ−Ö. Îú. 422, £Ö›Ôü ÃÖ¾Öì
†Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•Öãêú¿Ö−Ö (1978-1983), ‹•Ö. ÃÖß.‡Ô. †Ö¸ü.™üß. ÁÖß. †¸üײÓÖ¤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß -
110016.
3. ÷ÖÖêþÖÖ´Öß, ‹−Ö. (1980), ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ ÖÖ·µÖÖ úÖî´ÖÖµÖÖÔ¾ÖÃÖ£ÖËêŸÖᯙ ´Öã»Öà“µÖÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ÃÖ´ÖõÖÖ †Ö× Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ¿ÖÖê׬֍êú“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ¯Öß.‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ ÖÖ¿ÖÖáÖ, ÷Öã¾ÖÖÆü™üß ×¾Öª¯Ößšü,
¯ÖÖ−Ö Îú. 353 £Ö›Ôü ÃÖ¾Öì †Öò±ú פüÃÖ“ÖÔ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1978-1983), ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß. ÁÖß.
†Ö¸üײ֤ü¸üÖëü ´ÖÖ÷ÖÔ −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß 110016.
4. »ÖŸÖÖ, êú. (1985), ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾Ö †¯ÖÓ÷Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú, ³ÖÖ¾Ö×−֍ú †Ö× Ö ¿ÖîÖ× Öú
ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß“ÖÖ ¯ÖϳÖÖ¾Ö, ¯Öß‹“Ö. ›üß. ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖáÖ, †Ö÷ÖÏÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 1329
±úÖêµÖÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1983-88) vol-II ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê
´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
5. ØÃÖ÷Ö, ‹ÃÖ.›üß. (1983), ´ÖÖ−Ö×Ã֍ú¥ü™ü¶Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö, ÃÖÓ¯ÖÖ Öæú †Ö× Ö
ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö, ¯Öß‹“Ö.›üß. ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö÷ÖÏÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 1337 ±úÖêµÖÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö
‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1983-1988) vol. II ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
6. ´ÖÖ¬Öã¸ü, †Ö³ÖÖ, (1985) †ÃÖÖÊ †Ö× Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ÃÖ´ÖõÖÖ, ´ÖÆüŸ¾ÖúÖӁÖê“ÖÖ
ßָü, þÖÃÖӍú»¯Ö−ÖÖ, †Ö× Ö ¿ÖîÖ× Öú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü Öæúß“ÖÖ ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ›üß. ±úß»Ö. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ,
†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 1330 ±úÖê£ÖÔÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1983-88) vol.
II ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
7. ¯ÖÖÓ›êü ²Öß.²Öß. (1979), ¤êü¾Ö¸üÖ‡Ô´Ö¬Öᯙ úÖî´ÖÖµÖÖãÖê¾ÖŸÖᯙ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ÃÖ´ÖõÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
†Ö× Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖîÖ× Öú ¯Ö׸ü ÖÖ´Ö ¯Öß‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ, ÷ÖÖê¸üÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 389 ±úÖêµÖÔ
ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1978-1983) ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü
פü»»Öß, 110016.
8. ¯ÖÖšüú, †Ö¸ü.›üß. (1971), ¿ÖÖ»ÖêµÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö×´ÖŸÖßµÖ Ûã֟Öß †Ö× Ö ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ÃŸÖ¸ü,
¯Öß‹“Ö.›üß. ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÖ÷Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 393 ±úÖêµÖÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö
(1978-1983) ‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
122
9. פü×ÖŸÖ , ×´Ö×£Ö»Öê¿Ö ãú´ÖÖ¸üß, (1985), úÖî´ÖÖµÖÖÔ¾ÖãÖêŸÖᯙ ‡µÖ¢ÖÖ 9 ¾Öß †Ö× Ö 11 ¾Öß ´Öã»Öê †Ö× Ö
´Öã»Öà“µÖÖ ²Öã¨üß´Ö¢ÖÖ †Ö× Ö ¿ÖîÖ× Öú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü Öæúß“ÖÖ ŸÖÖî»Ö×−֍ú †³µÖÖÃÖ, ¯Öß‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ,
úÖ−Ö¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 821 ±úÖêµÖÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1983-88) vol - II
‹−Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
10. ´ÖêÆü¸üÖê¡ÖÖ, ‹ÃÖ. (1986), ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ²Öãרü´Ö¢ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖו֍ú-†Ö٣֍ú Ûã֟Öß, Ø“ÖŸÖÖ,
¾µÖŒŸÖß´Ö¢¾Ö, ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö †Ö× Ö ¿ÖîÖ× Öú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü Öæúß´Ö¬Öᯙ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯Öß‹“Ö.›üß
×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ, úÖ−Ö¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖÖ−Ö Îú. 836 ±úÖêµÖÔ ÃÖ¾Öì †Öò±ú ׸üÃÖ“ÖÔ ‡−Ö ‹•µÖãêú¿Ö−Ö (1983-
88) vol-I ‹−Ö. ÃÖß. ‡Ô. †Ö¸ü. ™üß. ÁÖß. †¸üؾ֤üÖê ´ÖÖ÷ÖÔ, −Ö‡Ôü פü»»Öß, 110016.
11. ¯ÖÖšüú, ‹ÃÖ. (2005), †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü וֻÊÖŸÖᯙ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ÃÖ´ÖõÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö× Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ, ¯Öß‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖˆÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü.
12. •ÖÖ¬Ö¾Ö, †Ö¸ü. ‹»Ö. (2010), ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ †¬µÖ֯֍ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖ ÖÖ£ÖᓵÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖ Ö¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖ ÖÖêŸÖ¸üü ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ŸÖÖî»Ö×−֍ú †³µÖÖÃÖ, ¯Öß‹“Ö.›üß
×¿ÖÖ Ö¿ÖÖáÖ, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü.
13. µÖÖ¤ü¾Ö, †Ö¸ü. êú. (2006), ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ µÖê ÖÖ·µÖÖ ²Öß.
‹›ü. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖ ÖÖ£ÖᓵÖÖ Ã¾ÖÃÖӍú»¯Ö−ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖµÖÖ
¯Ö׸ü ÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö׍úŸÃ֍ú †³µÖÖÃÖ ¯Öß‹“Ö.›üß. ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖÃ¡Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü.
14. ‘ÖÖ™êü ¯ÖÏÖ. †.êú. ²ÖÖê›üÃÖ, ¯ÖÏÖ. ÃÖÖî. ×−Ö»ÖÖ, †Ö× Ö —ÖÖÓ•Öê, ¯ÖÏÖ. ¸üÖ. ´ÖÖ . (2002), ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öê
þֺþ¯Ö †Ö× Ö ÃÖ´ÖõÖÖ ¯Öãß֍ú ¤ãüÃÖ¸ê, −ÖÖ׿֍ú:ü ÃÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ´ÖãæŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü,
−ÖÖ׿֍ú, 422222.
15. ¤ãü−Ö֏Öê ›üÖò. †¸üؾ֤ü, (2005) ¿ÖîÖ× Öú ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖ׵֍ú ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö †Ö× Ö ÃÖ´Öã¯Ö¤êü¿Ö−Ö, ¯Öã Öê :
×−ÖŸµÖ−ÖæŸÖ−Ö ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö, ¯Öã Öê.
16. šüŒú¸ü ¯ÖÏÖ. ¯Öã¯ÖÖ, ´ÖÖê›ü»Ö ÃÖ׸üŸÖÖ, (2007), ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖáÖ, −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü : ÃÖêšü ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö Óú¯Ö−Öß, −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü,
440010.
17. ׳֟ÖÖÓ›êü, ×¾Ö. ¸üÖ. (1994), ¿ÖîÖ× Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß, ¯Öã Öê: †Ö¾Öé¢Öß ×«üŸÖßµÖ, −ÖæŸÖ−Ö ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö, ¯Öã Öê.
18. ¤üÖÓ›êüú¸ü, ¾ÖÖ. −ÖÖÃÖ.(1990), ¿ÖîÖ× Öú ´Ö滵ִÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ÃÖӏµÖÖ¿ÖÖáÖ, ¯Öã Öê: ×−ÖŸµÖ−ÖæŸÖ−Ö ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö, ¯Öã Öê.
19. ´Öãôêû, ¸üÖ.¿Ö. †Ö× Ö ˆ´ÖÖšêü, ×¾Ö.ŸÖã. (1998), ¿ÖîÖ× Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖŸÖŸ¾Öê, †Ö¾Öé¢Öß ¤æüÃÖ¸üß,
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü: ×¾ÖªÖ ²ÖãúÃÖ ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü .
20. ú¤ü´Ö, “ÖÖ.¯Ö. (1994), ¿ÖîÖ× Öú ÃÖӏµÖÖ¿ÖÖáÖ, ¯Öæ Öê: −ÖãŸÖ−Ö ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö ¯Öã Öê.
21. ¯ÖÓÓ›üߟÖ, ²Öß.²Öß. (1998), ×¿ÖÖ ÖÖŸÖᯙ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ÃÖӍú»¯Ö−ÖÖŸ´Öú ¯Ö׸ü“ÖµÖ, ¯Öã Öê : ×−ÖŸµÖ−ÖãŸÖ−Ö
¯ÖύúÖ¿Ö−Ö ¯Öã Öê.
123
‡Ó÷ÖÏ•Öß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö :
1. Ahuja Ram, (2003), Research Method, second reprint, New Delhi: Rawat publication, Nice
printing press, New Delhi.
2. Anand,ü C.L. (1973), A study of the effect of socio-economic environment and medium of
instruction on the mental abilities and the academic achievement of children in Mysore state.
Ph.D. Education. Mysore University. P. 331.
3. Best, J.W. and Khan, J.V. (2006), Research in education, New Delhi: practice hall of India ,
New Delhi.
4. Buch M.B (1983-1988) Fourth survey of research in education, vol. II., New Delhi: NCERT
Shri Arbindo marg, New Delhi, 110016.
5. Buch, M.B. (1974), survey of research in education vol I, Baroda: center of Advance studies
in education baroda.
6. Buch, M.B. (1978-1983), Third survey of research in education, New Delhi: NCERT, Shri
Arbindo Marg New Delhi - 110016.
7. Buch, M.B. (1983-1988) Fourth Survey of research in education vol. I, New Delhi: NECRT
shri arbindo marg, New Delhi- 110016.
8. Buch, M.B. (1988-1992), Fifth survey of educational research vol, II, New Delhi: NCERT
New Delhi.
9. Dash, M., Dash, Neena (2003) Fundamentals of educational psychology, Delhi : Atlantic
publishers & Distributers, Delhi.
10. George, E.I, (1966) A comparative study of the adjustment and achievement of 10 years and
11 years schooling in Kerala state. Dept. of Psychology. Kerala University (UGC financed)
p- 664. Third survey of research in education (1978-1983) NECRT Shri arbindo marg New
Delhi - 110016.
11. Goswami, P.K. (1978). A study of self concept of adolescent and its relationship to
scholastic achievement and adjustment Ph.D. Education. Agra University, p- 665. Third
survey of research in education. (1978-1983), NCERJ, shri Arbindo marg New Delhi.
110016.
12. Gurubassappa, H.D. (2005),Adjustment and mental ability as correlates of academic
achievement of secondary school students Edutracks, vol-4 Ho.7,march 2005 p.35-36.
13. http :// www. kon.org/urc/vs/fujita.html
14. http :// www. oxford bibliographies.com
15. http :// www. pooraca.htm.
16. http://www.prenwswire.com
17. Internet- www. google.com
18. Jyothi K.B.S. (2007 April), Educatral vol. 6 No. 8. pp.26-29
19. Lalithamma, K.N. (1975), Some factors affecting achievement of secondary school pupils in
mathematics Ph.D. Education., Kerala University. p-349.
124
20. Makewana, Mahesh D. Kaji, Dr. S.M. (2014) Adjustment of secondary school students in
relation to their gender.
21. Paramar, Rashmikant N. (2014), A study of creating areas of adjustment of higher
secondary school student in relation to habit. International Journal for Technological
research in engineering vol. - I Vol. Issue 6, ISSN-2347-4718 P. 403-406
22. Prakash, Ravi (2004), Problems of educational research, Delhi: commonwealth publishers,
Roshan off printers, Delhi.
23. Reddy I.V.R. (1978) Academic adjustment in relationship to scholastic achievement of
secondary school pupils a longitudinal study Ph.D Psychology Shri Venkateshwara
University. p 685. Third survey of research in education (1978-1983) NCERT shri arbindo
marg New Delhi 110016.
24. Reddy N.V. (1966). Adolescent adjustment in relationship to home environment Ph.D
psychology. Osmania University P.- 229.
25. Rothore, yogita Mishra Dr. Sansmiti (2015), A comparative study of adjustment and social
intelligence of urban higher secondary school student in relationship to their gender. The
International Journal of Indian Psychology ISSN-2348-5396 Vol.12Issue -1 P. 5-12.
26. Seth, S. (1970). The adjustment problems of female adolescents (A sociological study of 500
female teenagers of Lucknowcity Ph.D Sociology Lucknow Univesrity p.232.
27. Sha, J.H. (1978), Relationship of self-concept to academic achievement of secondary
schools pupils- Dept. of education Saurashtra University (Saurashtra University Financed)
p- 687 . Third survey of research in education (1978-1983) , NCERT Shri arbindo Marg
New Delhi 110016.
28. Skinner, Charles E., (2004), Educational; Psychology, Fourth edition, New Delhi: prentice
Hall of India private limited New Delhi - 110001.
29. Sultana ,Q.A. (1983) A study of some factor in adjustment patterns of adolescent boys and
girls in Bangladesh. Ph.D psychology Mahara Sajyjirao University Baroda. P- 266. Forth
survey of research in education (1983-1988). Vol I. NCERT. shri Arvindo Marg Delhi.
110016.
30. Sushma , R., (2014) , comparative study of on academic achievement of child labour
rehabilitation and general school students. An International peer review scholarly research
journal for interdisciplinary studies Vol.II/XIII, ISSN 2278-8808 P.1782-792
31. Vijayalakshmi, J. (1980), Academic achievement and socio -economic status as predicators
of creative talent. Dept. of psychology kerala university. p. 698. Third survey of research in
education (1978-1983) NCERT shri arbindo Marg New Delhi. 110016.
32. Yellaiah (2012), A study of adjustment on academic achievement of high school student.
International Journal of Social Sciences & interdisciplinary research Vol I No. 5 ISSN
22773630 P-84-94.
33. Zacharia , T., (1977), Impact of attitude and interest on academic achievement of secondary
school pupils in social studies Ph.D Education. Kerala university P- 698 Third survey of
research in education (1978-1983) NCERT shri Arbindo marg New Delhi - 110016.