You are on page 1of 8

1

Sri Hayagriva Upanisad


Invocation

om bhadram karnebhih srnuyama deva bhadram pasyemaksibhir yajatrah sthirair angais tustuvams
tanubhir vyasema deva-hitam yadayuh om svasti na indro vrddha-sravah svasti nah pusa visvadevah
svasti nas tarksyo aristanemih svasti no brhaspatir dadhatu om santih santih santih.

om - Om; bhadram - auspiciousness; karnebhih - with ears; srnuyama - may we hear; deva -
demigods; bhadram - auspiciousness; pasyema - may we see; aksibhih - with eyes; yajatrah - performing
yajas; sthiraih - steady; angaih - with limbs; tustuvan - offering prayers; tanubhih - with bodies; vyasema
- may we obtain; deva - of the Lord; hitam - good; yat - what; ayuh - life; om - Om; svasti -
auspiciousness; nah - of us; indrah - Indra; vrddha- sravah - glorious; svasti - auspiciousness; nah - of us;
pusa - Pusa; visvadevah - Visvadeva; svasti - auspiciousness; nah - of us; tarksyah - Garuda; aristanemih
- Her who holds the cakra; svasti - auspiciousness; nah - of us; brhaspatih - Brhaspati; dadhatu - may
give; om - Om; santih - peace; santih - peace; santih - peace.

Om O Supreme Personality of Godhead may we hear auspiciousness with our ears May we see
auspiciousness with our eyes May we perform yajas with steady limbs May we offer prayers May we
spend our lives employing these bodies in the service of the Supreme Personality of Godhead Om May
the glorious Supreme Personality of Godhead the supreme monarch grant auspiciousness to us May the
Supreme Personality of Godhead the glorious Deity of all the worlds grant auspiciousness to us May
the Supreme Personality of Godhead who holds the Sudarsana-cakra and rides on Garuda grant
auspiciousness to us May the Supreme Personality of Godhead the supreme master grant
auspiciousness to us Om Peace Peace Peace.

Text 1

narado brahmanam upasametyovaca adhihi bhagavan brahma- vidyam- varistham- yaya cirat sarva-
papam- vyapohya brahma- vidyam- labdhvaisvaryavan bhavati.

naradah - Narada; brahmanam - Brahma; upasametya - approaching; uvaca - said; adhihi - please
teach; bhagavan - O lord; brahma - spiritualk; vidyam - knowledge; varistham - the best; yaya - by
which; cirat - quickly; sarva-papam - all sins; vyapohya - removing; brahma- vidyam - spiritual
knowledge; labdhva - obtaining; aisvaryavan - glorious with spiritual opuelnces; bhavati - becomes.

Once Narada approached Brahma‘ and said O master please teach me the best spiritual knowledge
knowledge that quickly removes all sins and brings spiritual glory and opulence.

Text 2

brahmovaca hayagriva-daivatyan mantran yo veda sa sruti- smrtitihasa-puranani veda sa


sarvaisvaryavan bhavati.

brahma uvaca - Brahma said; hayagriva - of Lord Hayagriva; daivatyan - the Deity; mantran -
mantras; yah - who; veda - knows; sa - he; sruti- smrtitihasa-puranani - the Sruti Smrti Itihasas and
Puranas; veda - knows; sa - he; sarvaisvaryavan - glorious with spiritual opulences; bhavati - becomes.
2

Brahma‘ said One who knows the mantras glorifying Lord Hayagriva already knows all the Srutis
Smrtis Itihasas and Puranas He becomes glorious with spiritual opulences.

Text 3

ta ete mantrah

visvottirna-svarupaya
cin-mayananda-rupine tubhyam namo hayagriva
vidya-rajaya visnave svaha svaha namah

te ete - these; mantrah - mantras; visvottirna-svarupaya - whose form is beyond the material world;
cin-mayananda- rupine - whose form is spiritual and full of transcendental bliss; tubhyam - to You;
namah - obeisances; hayagriva - O Lord hayagriva; vidya- rajaya - the king of knowledge; visnave - to
Lord Visnu; svaha - Svaha; svaha’svaha; namah - obeisances.

Here are these mantras Obeisances to You Lord Hayagriva who are beyond the material world and
who are filled with spiritual bliss Obeisances to Lord Visnu who is the monarch of all knowledge.

Text 4

rg-yajuh-sama-rupaya
vedaharana-karmane pranavodgitha-vapuse
mahasva-sirase namah svaha svaha namah

rg-yajuh„-sama-rupaya - the form of the Rg Sama and Yajur Öedas; vedaharana-karmane - the duties
of the Vedas; pranavodgitha- vapuse - the form of the sacred syllable Om; mahasva-sirase - who has a
horse's head; namah - obesiances; svaha - svaha; svaha - svaha; namah - obeisances..

Obeisances obeisances to Lord Hayagriva who has a horse's head He is the Rg Yajur and Sama
Vedas the duties of the Vedas and the sacred syllable Om.

Text 5

udgitha pranavodgitha
sarva-vag-isvaresvara sarva-vedamayacintya
sarvam bodhaya bodhaya svaha svaha namah

udgitha - O hymns of the Vedas; pranavodgitha - O sacred syllable Om; sarva-vag-isvaresvara - O


master of all eloquence; sarva- vedamaya - O Vedas personified; acintya - inconceivable; sarvam - all;
bodhaya - please enlighten; bodhaya - please enlighten; svaha - svaha; svaha’svaha; namah - obeisances.

O inconceivable Lord who are hymns of the Vedas the sacred syllable Om the master of all
eloquence and all the Vedas personified please enlighten me Please enlighten me I offer my respectful
obeisances unto You.

Text 6
3

brahmatri-ravi-savitr„-bhargava rsayah gayatri- trstuâ-anustup-chandamsi sriman hayagriva


paramatma devateti hlaum iti bijam so 'ham iti saktih hlum iti kilakam bhoga- moksayor viniyogah
akarokara-makarair anga-nyasah

brahmatri-ravi-savitr„-bhargava - Brahma Atri Ravi Savita and Bhargava; rsayah - the sages; gayatri-
trstuâ- anustup-chandamsi - the meters; gayatri trstup and anustup; sriman hayagriva - O Lord Sri
Hayagriva; paramatma - the Supreme Personality of Godhead; devata - the Lord; iti - thus; hlaum -
hlaum; iti - thus; bijam - the seed; so 'ham - so 'ham; iti - thus; saktih - potency; hlum - hlum; iti - thus;
kilakam - kilaka; bhoga - enjoyment; moksayoh - and libreation; viniyogah - viniyoga; akarokara-
makaraih - the letters a u and m; anga-nyasah - the anga-nyasa

The sages are Brahma Atri Ravi Savita and Bhargava The meters are gayatri trstup and anustup The
Deity is Lord Hayagriva the Supreme Personality of Godhead The bija is Hlaum The sakti is So 'ham
The kilaka is Hlum The viniyoga is enjoyment and liberation The anga-nyasa is the letters a u and m

Text ¶ (a)

dhyanam

sankha-cakra-maha-mudra-
pustakadhyam catur-bhujam sampurna-candra-sankasam
hayagrivam upasmahe

dhyanam - meditation; sankha - conch; cakra - cakra; maha- mudra - great mudra; pustaka - book;
adhyam-opulent; catur- bhujam - four arms; sampurna-candra-sankasam - splendid like the full moon;
hayagrivam - Lord Hayagriva; upasmahe - we worship.

Meditation

We worship Lord Hayagriva who is splendid like the moon and who holds a conchshell disc maha‘-
mudra and booë in His four arms

Text 7

om- srim iti dve aksare hlaum ity ekaksaram om- namo bhagavat iti saptaksarani hayagrivayeti
pacaksarani visnava iti triny aksarani mahyam- medham- prajam iti sad aksarani prayaccha svaheti
pacaksarani hayagrivasya turiyo bhavati.

om - Om; srim - Srim; iti - thus; dve - two; aksare - syllables; hlaum - hlaum; ity - thus; ekaksaram -
one syllable; om - Om; namah - obeisances; bhagavat - to the Supreme Personality of Godhead; iti -
thus; saptaksarani - seven syllables; hayagrivaya - to Lord Hayagriva; iti - thus; pacaksarani - five
syllables; visnava - ot Lord Visnu; iti - thus; triny - three; aksarani - syllables; mahyam - to me; medham
- intelligence; praj am - wisdom; iti - thus; sad - six; aksarani - syllables; prayaccha - please give; svaha -
svaha; iti - thus; pa ca - five; aksarani - syllables; hayagrivasya - of Lord Hayagirva; turiyah -
transcendental; bhavati - is.

Om- and Srim are two syllables Hlaum is one syllables Om- namo bhagavate is seven syllables
Hayagrivaya is five syllables Visnave is three syllables Mahyam medham prajam is siø syllables
Prayaccha svaha is five syllables This is the transcendental mantra of Lord Hayagriva.
4

Note The mantra here is Om srim hlaum om namo bhagavate hayagrivaya visnave mahyam medham
prajam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva who is Visnu O Lord Hayagriva please give me
intelligence and wisdom).

Text 8

om- srim iti dve aksare hlaum ity ekaksaram aim aim aim iti triny aksarani klim- klim iti dve aksare
sauh„ saur iti dve aksare hrim ity ekaksaram om- namo bhagavata iti saptaksarani hayagrivayeti
pacaksarani mahyam- medham- prajam iti sad aksarani prayaccha svaheti pacaksarani pacamo manur
bhavati.

om - Om; srim - Srim; iti - thus; dve - two; aksare - syllables; hlaum - hlaum; ity - thus; ekaksaram -
one syllable; aim - aim; aim - aim; aim - aim; iti - thus; triny aksarani - three syllables; klim - klim; klim
- klim; iti - thus; dve - two; aksare - syllables; sauh - sauh; sauh - sauh; iti - thus; dve - two; aksare -
syllables; hrim - hrim; ity - thus; ekaksaram - one syllable; om - Om; namah - obeisances; bhagavata -
to the Supreme Personality of Godhead; iti - thus; saptaksarani - secven syllables; hayagrivaya - to Lord
Hayagriva; iti - tthus; pacaksarani - five syllables; mahyam - to me; medham - intelligence; prajam -
wisdom; iti - thus; sad - six; aksarani - syllables; prayaccha - please give; svaha - svaha; iti - thus;
pacaksarani - five syllables; pacamah - fifth; manuh - mantra; bhavati - is.

Om- and Srim are two syllables Hlaum is one syllables Aim aim aim is three syllables Klim klim is
two syllables Sauh sauh is two syllables Hrim is one syllable Om namo bhagavate is seven syllables
Hayagrivaya is five syllables Mahyam medham prajam is siø syllables Prayaccha svaha‘ is five syllables
This is the fifth mantra of Lord Hayagriva.

Note The mantra here is Om srim hrim aim aim aim klim klim sauh sauh hrim om namo bhagavate
hayagrivaya mahyam medham prajam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva O Lord
Hayagriva please give me intelligence and wisdom).

Text 9

hayagrivaikaksarena brahma-vidyam- pravaksyami brahma mahesvaraya mahesvarah„ sankarsanaya


sankarsano naradaya narado vyasaya vyaso lokebhyah„ prayacchad iti hakarom- lakarom ukarom-
trayam eka-svarupam- bhavati hlaum- bijaksaram- bhavati bijaksarena hlau-rupena taê-japakanam-
sampat-sarasvatau bhavatah tat-svarupa-janam- vaidehi muktis“ ca bhavati dië-palanam- rajam-
naganam- kinnaranam adhipatir bhavati hayagrivaikaksara-japa-silajaya suryadayah„ svatah„ sva-sva-
karmani pravartante sarvesam- bijanam- hayagrivaikaksara-bijam anuttamam- mantra-rajatmakam-
bhavati hlaum- hayagriva-svarupo bhavati.

hayagriva - of Lord Hayagriva; ekaksarena - with one syllables; brahma-vidyam - spiritual


knowledge; pravaksyami - I will tell; brahma - Brahma; mahesvaraya - to Lord Mahesvara;
mahesvarah - Mahesvara; sankarsanaya - to Lord Sankarsana; sankarsanah - Lord Sankarsana; naradaya
- to Narada; naradah - Narada; vyasaya - to Vyasa; vyasah - Vyasa; lokebhyah - to the people;
prayacchat - should give; iti - thus; hakarom - ha-om; lakarom - la-om; ukarom - u-om; trayam - three;
eka-svarupam - one form; bhavati - is; hlaum - hlaum; bijaksaram - the bija syllable; bhavati - is;
bijaksarena - with the bija syllable; hlau-rupena - in the form of hlau; taê-japakanam - of they who chant
it; sampat- sarasvatau - wealth and learning; bhavatah - are; tat-svarupa-j anam - knowledge of that;
vaidehi - beyond the body; muktis - liberation; ca - and; bhavati - is; dië-palanam - of the protectors of
the directions; rajam - of kings; naganam - of nagas; kinnaranam - of kinnaras; adhipatih - the monarch;
bhavati - is; hayagriva - Hayagriva; ekaksara - one syllable; japa - chanting; silajaya - nature; suryadayah
5

- headed by Surya; svatah - personally; sva-sva-karmani - own deeds; pravartante - are; sarvesam - of
all; bijanam - seeds; hayagrivaikaksara-bijam - the seed of the one-syllable Hayagriva mantra;
anuttamam - peerless; mantra-rajatmakam - the king of mantras; bhavati - is; hlaum - hlaum; hayagriva-
svarupah - the form of Lord Hayagriva; bhavati - is.

Nou I will explain the single-syllable Hayagriva mantra Brahma‘ taught this mantra to Siva Siva
taught it to Sankarsana Sankarsana taught it to Narada Narada taught it to Vyasa and Vyasa taught it to
the people This single-syllable bija-mantra is the word Hlaum which consists of the three letters h l and
om They who chant this Hlaum bija-mantra attain both wealth and learning They attain knowledge of
the transcendental form of Lord Hayagriva and they also attain liberation becoming free from the
entanglement of residing in a material body They become the rulers of the dië-palas kings and nagas
Surya and others diligently chant this single-syllable Hayagriva mantra Of all bija-mantras the single-
syllable Hayagriva bija-mantra is the best It is the king of mantras The syllable Hlaum is the
transcendental form of Lord Hayagriva Himself.

Text 10

amrtam- kuru kuru svaha taê-japakanam- vaë-siddhih„ sri…- siddhir astanga-yoga-siddhis“ ca


bhavati.

amrtam - immortality; kuru - please do; kuru - please do; svaha - svaha; taê-japakanam - of they who
chant this mantra; vaë- siddhih - perfection of eloquence; sri…-siddhih - perfection of wealth; astanga-
yoga-siddhis - perfection of astanga yoga; ca - and; bhavati - is.

Another mantra is Amrtam- kuru kuru svaha (Please make me immortal) They who chant this mantra
attain eloquence wealth and the results of astanga-yoga.

Text 11

hlaum- sakala-samrajyena siddhim- kuru kuru svaha.

hlaum - Hlaum; sakala-samrajyena - with all kingdoms; siddhim - perfection; kuru - please do; kuru -
please do; svaha - svaha.

Another mantra is Hlaum- sakala-samrajyena siddhim- kuru kuru svaha (Please make me king of all
lands).

Text 12

tan etan mantran yo veda apavitrah„ pavitro bhavati abrahmacari su-brahmacari bhavati
agamyagamanat puto bhavati patita-sambhasanat puto bhavati brahma- hatyadi-patakair mukto bhavati
grham- grha-patir iva dehi dehante paramatmanam- pravisati.

tan - these; etan - these; mantran - mantras; yah - who; veda - knows; apavitrah - impure; pavitrah -
pure; bhavati - becomes; abrahmacari - not a brahmacari; su-brahmacari - a good brahmacari; bhavati -
becomes; agamyagamanat - from the sin of illicit sex; putah - purified; bhavati - becomes; patita-
sambhasanat - from vices and crimes; putah - purified; bhavati - is; brahma-hatyadi - patakaih - from
many sins beginning with the sin fo killing a brahmana; muktah - freed; bhavati - becomes; grham -
home; grha-patih - master of the home; iva - like; dehi - residing in the body; dehante - at the end of the
body; paramatmanam - the Supreme Personality of Godhead; pravisati - attains.
6

If he knows these mantras an impure person becomes pure and a debauchee becomes a pure-hearted
celibate He is excused from his crimes He is excused from killing a brahmana and committing a host of
other sins While he lives in this world he controls his body as the master of a house controls his house
At the time of death when he leaves this body he attains the company of the Supreme Personality of
Godhead.

Text 13

prajanam- brahma aham brahmasmi tat tvam asi ayam atma brahmeti maha-vakyaih„ pratipaditam
artham- ta ete mantrah„ pratipadayanti.

prajanam - knowledge; brahma - spirit; aham - I; brahmasmi - am spirit; tat - that; tvam - you; asi -
are; ayam - this; atma - soul; brahma - is spirit; iti - thus; maha-vakyaih - the great statements;
pratipaditam - proved; artham - meaning; ta - they; ete - they; mantrah - mantras; pratipadayanti -
establish.

These mantras glorifying Lord Hayagriva teach the true meaning of the Vedic statements prajanam-
brahma" aham- brahmasmi" tat tvam asi" and ayam atma brahma".

Text 14

svara-vyajana-bhedena dvidhayate.

svara-vyajana-bhedena - with divisions of voweld and consonants; dvidhayate - divided in two.

This mantra is manifested in two ways as vowels and constants.

Text 15

athanumantran japati

yad vag vadanty avicetanani


rastrim devanam nisasada mandra catasra urjam duduhe payamsi
kvasvid asyah paramam jagama

One may also chant the following supplementary mantras:

yad vag vadanty avicetanani


rastrim devanam nisasada mandra catasra urjam duduhe payamsi
kvasvid asyah paramam jagama

Text 16

gauri mimaya salilani taksaty


eka-padi dvi-padi sa catus-padi astapadi nava-padi babhuvusi
sahasraksara parame vyoman

gauri mimaya salilani taksaty


eka-padi dvi-padi sa catus-padi astapadi nava-padi babhuvusi
7

sahasraksara parame vyoman

Text 17

osthapidhana nakuli
dantaih parivrta pavih sarvasyai vaca isana
caru mam iha vadaye

osthapidhana nakuli
dantaih parivrta pavih sarvasyai vaca isana
caru mam iha vadaye

Text 18

sa sarvarir amrtim badhamana


brhan mimaya jamadagni-datta a suryasya duhita tatana
sravo devesv amrtam ajuryam

sa sarvarir amrtim badhamana


brhan mimaya jamadagni-datta a suryasya duhita tatana
sravo devesv amrtam ajuryam

Text 19

ya imam- brahma-vidyam ekadasyam- pathed dhayagriva- prabhavena maha-puruso bhavati sa jivan-


mukto bhavati.

ya - who; imam - this; brahma-vidyam - spiritual knowledge; ekadasyam - on ekadasi; pathet -


recites; hayagriva - of Lord Hayagriva; prabhavena - by the power; maha-purusah - an exalted person;
bhavati - becomes; sa - he; jivan-muktah - liberated while living in this world; bhavati - becomes.

A person who on ekadasi recites these spiritual mantras becomes by Lord Hayagriva's mercy an
exalted person He becomes liberated even while living in this world.

Text 20

om- namo brahmane dharanam- me astö anirakaranam- dharayita bhuyasam- karnayoh„ srutam ma
vyodhvam- mamamusyam om ity upanisat.

om - Om; namah - obeisances; brahmane - to the Supreme Personality of Godhead; dharanam -


meditation; me - of me; astv - may be; anirakaranam - not obstructing; dharayita - meditated; bhuyasam
- greatly; karnayoh - of the ears; srutam - heard; ma - - may not; vyodhvam - forgotten; mama - by me;
amusyam - of Him; om - Om; ity - thus; upanisat - the Upanisad.

Om I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead May I always


remember Him May nothing stop me from remembering Him May I never forget what my ears have
heard about Him Om Thus the Upanisad.
8