You are on page 1of 8

ƓƋƐƑƆƌƐƓ

ΓΛΩΣΣΑ

̷̨̫̦ÿ̞̣̜!
Ν. ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
̤̞̠̙›̤
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ
̢̧̪̦̩̙ÿ̢
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ÿ̷̩̫
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ƅƧƬƞƴƱƧƲƆƵƳƴơƨƟƯƵ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Φίλες και φίλοι, • Έργο Βιολογικού καθαρι-
σμού Γλώσσας.
Με το e-φυλλάδιο αυτό προσπαθούμε • Σύνδεση αποχετευτικού δι-
να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε κτύου Περιοχής Πανόρμου με βιολο-
να σας κάνουμε κοινωνούς της προ- γικό Ν. Κλήματος.

Ο
σπάθειάς μας για την επανεκκίνηση
του νησιού μας σε όλους τους τομείς. Τουρισμός
Από την απλή καθημερινότητα μέχρι

Γ
και τον πιο μακροπρόθεσμο σχεδια- Δήμος μας σε συνεργασία με
σμό. όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς (τοπικούς, περιφερειακούς,
νωρίζουμε ότι οι καιροί είναι κεντρικούς) και με τους επαγγελματίες
πολύ δύσκολοι για τον τόπο αλλά του νησιού μας θα δώσει τη προσή-
με άοκνη προσπάθεια, συνεργα- κουσα σημασία στο συγκεκριμένο θέμα
σία, δουλειά, σχεδιασμό και πάνω από με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη
όλα πίστη θεωρούμε ότι θα τα καταφέ- όλου του νησιού με σεβασμό στο περι-
ρουμε. Θα προσπαθήσουμε με ό,τι δια- βάλλον και την προστασία του εισο-
θέσιμο “όπλο” έχουμε, αλλά και δήματος των κατοίκων. Επομένως
ταυτόχρονα με εφευρετικότητα και επιδίωξή μας είναι:
πάνω απ΄όλα καλή διάθεση και όρεξη
για προσφορά. • Η βελτίωση και η συνεχής
παρουσίας του νησιού μας σε τουριστι-
Προβλήματα άμεσης προτεραιότητας κές εκθέσεις στο εσωτερικό & στο
εξωτερικό.
• Εξέλιξη του έργου σταθε- • Ανασυγκρότηση του συλλό-
ροποίησης της πλατείας του Μύλου – γου ενοικιαζόμενων δωματίων.
Κάστρου και της ευρύτερης περιοχής. • Εξωραϊσμός των “κιο-
• Επέμβαση για την ολοκλή- σκιών” των λιμανιών
ρωση του έργου “λιμάνι Σκοπέλου – • Προσπάθεια ανάπτυξης και
Δημοτικό παρκινγκ” άλλων μορφών τουρισμού (θρησκευτι-
κός - προσκυνηματικός, εκπαιδευτι- Αποκατάσταση ζημιών στους λιμένες
κός, πολιτιστικός, Τουρισμός Αθλητι- Αγνώντας και Λουτράκι με ουσιαστική
κών Διοργανώσεων, Θαλάσσιος, παρέμβαση όπου απαιτείται.

Υ
Οικοτουρισμός / πράσινος, Αγροτουρι-
σμός, Αεροπορικός, Συνεδριακός Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
κ.α.) με προοπτική εκτός των άλλων
και την επιμήκυνση της τουριστικής ψίστης σημασίας μέριμνα θα
περιόδου. αποδοθεί, σε συνεννόηση με
• Προβολή & διαφήμιση του όλους τους (τοπικούς, περιφερει-
νησιού μας με όλα τα σύγχρονα μέσα ακούς, κεντρικούς) παράγοντες και
προβολής και δικτύωσης. φορείς, που εμπλέκονται για την πύ-
κνωση των δρομολογίων και τον συγ-
Παραλίες χρονισμό άφιξης πτήσεων στη Σκιάθο
με δρομολόγια προς Σκόπελο και
Θα μεριμνήσουμε για την ελεύθερη Αλόννησο.
πρόσβαση στις παραλίες του νησιού
μας από όλους, αλλά και ειδικότερα Οδοποιία
από ΑμεΑ.
Επέμβαση για βελτίωση του επαρχια-
Οι παραλίες μας πρέπει να είναι καθα- κού δικτύου Σκοπέλου – Λουτρακίου,
ρές με καμπίνες, ντουζιέρες και αν διαπλάτυνση, κατασκευή πεζοδρομίων
είναι δυνατόν με χημικές τουαλέτες. και ποδηλατοδρόμων όπου αυτό προ-
βλέπεται.
Λιμάνια
Βελτίωση αγροτικών δρόμων και
Ευπρεπισμός και βελτίωση της εικόνας ασφαλτοστρώσεις όπου είναι δυνατόν
όλων των λιμανιών μας, αφού αυτά με προτεραιότητα στις τοποθεσίες που
είναι οι πύλες εισόδου του νησιού μας υπάρχουν κατοικίες.
και η πρώτη εικόνα που καταγράφε-
ται στη μνήμη του επισκέπτη μας. Συντηρήσεις – πλακοστρώσεις σοκα-
κιών συγχρόνως με υψηλό βαθμό κα- Πολιτισμός
θαριότητας και σεβασμό στον παραδο-
σιακό χαρακτήρα του νησιού. Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Κινημα-
τοθεάτρου «ΟΡΦΕΑΣ», με την ένταξη

Μ
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, εναλλα-
Υγεία κτικών και καινοτόμων δράσεων.
Επαναλειτουργία των Μουσείων του
έριμνα για την συντήρηση – νησιού.
εξωραϊσμό του Κέντρου Υγείας
και προσπάθεια για στελέχωση Μέριμνα για τα κατοικίδια και συνερ-
αυτού με ιατρονοσηλευτικό και παραϊ- γασία με οργανώσεις που εξυπηρετούν
ατρικό προσωπικό καθώς και προμή- αυτό το σκοπό.
θεια όμορου εξοπλισμού όπου
απαιτείται. Αρχαιολογική χώροι - Μοναστήρια

Σχολεία - Εκπαίδευση Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών,


οδοποιία, ανάδειξη αρχαιολογικών
Συντήρηση και βελτίωση όλων των χώρων (τάφος Βασιλιά Σταφύλου,
σχολείων του νησιού μας. Προσπάθεια Ασκληπιείο, Σεντούκια, αρχαιολογικοί
για την ολοκλήρωση ίδρυσης Σχολείου χώροι στη περιοχή του Λουτρακίου).

Α
Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί προκειμέ-
νου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρω- Ανακύκλωση - Καθαριότητα
σης των βασικών σπουδών σε όσους
το επιθυμούν. πό τους σημαντικότερους τομείς
που συμβάλλουν στην βελτίωση
Αξιοποίηση των κληροδοτημάτων της ποιότητας ζωής των κατοί-
Τσουκαλά (Γλώσσα) και Βακράτσα κων μας και παρακαταθήκη για τις
(Σκοπέλου). επόμενες γενιές.
Θα καταβληθεί όση προσπάθεια απαι-
τείται ώστε η ανακύκλωση να γίνει κα-
θημερινό μέλημα των οργάνων διοίκη- πτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου
σης και των δημοτών. Οδηγός μας εδώ (Κέντρο Κοινότητας, Βοήθεια στο
θα είναι το τετράπτυχο: Πρόληψη, Σπίτι, ΚΑΠΗ, Παιδικός Σταθμός)

Σ
Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση,
Κομποστοποίηση. Το αυτό ισχύει και Αθλητισμός
για την καθαριότητα και την εικόνα
του νησιού μας. Πρέπει η Σκόπελος να υντήρηση αθλητικών εγκαταστά-
ξαναβρεθεί στο ψηλότερο σκαλοπάτι σεων που υπάρχουν σε όλο το
του πίνακα των πιο καθαρών νησιών. νησί.
Θα μεριμνήσουμε για την οριοθέτηση
ειδικού χώρου απόρριψης ογκωδών Συνεργασία με τους αθλητικούς συλλό-
αντικειμένων και στερεών αποβλήτων γους του νησιού και οικονομική ενί-
ώστε να μη παρατηρηθεί ξανά το πρό- σχυση της προσπάθειάς τους.
σφατο Δημιουργία αθλητικών προγραμμάτων.
φαινόμενο εναπόθεσης τέτοιων αντι-
κειμένων στα δάση του νησιού μας.Τα ΔΕΥΑΣ
απορρίμματα να μετατραπούν από
έξοδα για το Δήμο και τους δημότες σε Επαναξιολόγηση τιμολογίου της επιχεί-
έσοδα. ρησης.

Χ
Κοινωνική πολιτική Εκσυγχρονισμός παλαιών δικτύων
ύδρευσης – αποχέτευσης σε όλο το
αρτογράφηση αναγκών για την νησί.
ποιοτικότερη και αποτελεσματι-
κότερη ενίσχυση συνανθρώπων Μελέτη διοχέτευσης όμβριων υδάτων
μας – συμπολιτών μας με οικονομική για την αποφυγή πλημμυρών εντός
δυσχέρεια και αναζήτηση πόρων για των οικισμών σε περιπτώσεις έντονων
υλική αρωγή (τρόφιμα, φάρμακα, καιρικών φαινομένων.
κλπ).
Ενίσχυση και εξορθολογισμένη ανά- Μέλημά μας ακόμη θα είναι:
λώνα υλοποίησης συνολικά του προ-
• Η συντήρηση, καθαριότητα γράμματός μας.
και εκμετάλλευση όλων των Δημοτι- • Ενίσχυση της εκπαίδευσης
κών κτιρίων, με τοποθέτηση φωτο- και διαρκούς επιμόρφωσης των εργα-
βολταϊκών για εξοικονόμηση ζόμενων μας σε συνεργασία με το Ιν-
ενέργειας. στιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής
• Ο εκσυγχρονισμός, ασφά- Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
λεια και καθαριότητα της παιδικής • Εισάγουμε τη Γραμμή του
χαράς. Δημότη
• Η πληροφόρηση– Ενεργο- • Ενεργοποιούμε το θεσμό
ποίηση της επέκτασης του σχεδίου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
πόλεως. Επιχείρησης
• Η αξιοποίηση και απορρό- • Αναβαθμίζουμε άμεσα την
φηση όλων των Ευρωπαϊκών Προ- πύλη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του
γραμμάτων (ΕΣΠΑ) που αφορούν τη πολίτη, η οποία σήμερα δεν έχει αξιο-
Τοπική Αυτοδιοίκηση. ποιηθεί και κάνουμε πράξη την ηλε-
• Η διερεύνηση της δυνατό- κτρονική διακυβέρνηση.
τητας επαναλειτουργίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
• Η παρέμβαση ευπρεπισμού
στα Κοιμητήρια των οικισμών του νη-
σιού
• Η συμμετοχή στα όργανα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε.
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος)

Δημόσια Διοίκηση

Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου


Σκοπέλου, θα αποτελεί τον βασικό πυ-
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

• Αναγνώστου Μαρία του Δημητρίου


• Αστεριάδης Παναγιώτης του Ιωάννη
• Βλαχάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου
• Διαμάντου Νικόλαος του Αθανασίου
• Δρόσος Ευάγγελος του Γεωργίου
• Καθηνιώτη Ουρανία του Λουκά
• Καλογιάννη Αντωνία του Σταματίου
• Καρβέλη Σπυριδούλα του Ιωάννη
• Κεφαλωνίτη Χριστίνα του Στεφάνου
• Κοντός Δημήτριος του Πελάγιου
• Λεμονής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
• ΜεριστούδηΠαρλιάρη Αγγελική του Δημητρίου
• Ξυνού Μαρία συζ. Κωνσταντίνου
• ΟυρανίτσαΜπρουσγιάννη Ιωάννα του Κωνσταντίνου
• Παλαιολόγος Παύλος του Αναστασίου
• Παπαχρήστος Ηλίας του Αθανασίου
• Πατσής Ρηγίνος του Βασιλείου
• Ράλλης Ευάγγελος του Βασιλείου
• Σκλάβος Γεώργιος του Ευσταθίου
• Στιβαχτής Χαράλαμπος του Σταματίου
• Συρόπουλος Παντελεήμων του Δημητρίου
• Ταλαδιανού Μαρία του Δημητρίου
• Τζίμα – Παχή Σοφία του Κωνσταντίνου
• Τσουκαλάς Δημήτριος του Ευαγγέλου
• Τσουκαλάς Ευάγγελος του Γεωργίου
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

• Κουκορίνης Ιωάννης του Παναγιώτη


• Λεμονής Χρήστος του Σπυρίδωνος
• Παχής Παντελεήμων του Κωνσταντίνου
• Σπανού Χρυσούλα του Παναγιώτη
• Τσαγγάρη Μαρία του Μιλτιάδη
• Τσαλματζάς Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
• ParsonsHeather του Albert

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

• Γεωργιάδης Γεώργιος του Σταύρου


• Κριτσάλου Νίκη συζ. Χρήστου
• Μαλάμος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
• Μιχελή Όλγα του Ιωάννη
• Μπάλλας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
• Σταματίου Αναργυρή του Νικολάου
• Φωτόπουλος Αγάλος του Ευαγγέλου