You are on page 1of 1

DryAfiy' t{6 BAyAx Lunes, 10 019

noong siya ay kongresista, Isinulong niya ang Ani Tiglao,,.lvhy on eafth this 4l-year old
good goyernance at anti-corruption sa kanyang congressman who had troubled rou6 to his
paninilbihan conglessional seat, have the gall to think he can
Naging konsehal, vice mayor at 3-termer be speaker, in the league of such political titans
congressm;rn kaya gels na gets ni Cayetano ang as the late Ramon Mitr4fose de Venecia, Manuel
takbo ng lokal na politika. Dalawang beses din Villar and Gloria Macapagal Arroyo.,,

ffire#
-l3ltll ln-S1_t
f{ilftFf;-qqslil ilu:lfmrxil".'"11.YJ,",Tiiti:t}:l;ii:#t1*1Tf;#}T;H':*si.'ii1*fr:i
sa I
.k.iyon, suhestiyon, reklam_o.at.sumboh,g-, magtext niyang itulay ang kamara at s€nado sa isat isa. hn; ba p";";;g;"'ei"; ap;J;;t M;;;
0977 '705.22.31 o nag-email sa JERRYAPtSS@YAHOO.COM. Paia "y taer ng"soo Jrirnla6atas ang isang
N.agrng miyembro dinsi cayetano ng gabinete ban-g nagini
nakamang isyu ng BULABUGIN :q ry. I . I
please visit httptlwww.hatawtabbid.;om tcaya t<aya niyiitawid ang lehislatura sa.Gkotibo. v.l*"o ia iuro pani
I
""p.r"";;;;;i"i;;;;
BIrkoddito,kayang-kayaniyangkatawaninangngpolitika,leadersiipitmasteryngrules"sa
'rur, dl udErcry IE, rur€s rd

Baftil $i GAyGtang lij#,H"'rn**:'.w:r*:*** ntttg1'n*iliT*si*r*


ang ilAmt
;x*$*L:11;";.1d1u;;#':,H$f,q'#i#$i"i-'F"T*;
Sa madaling sabi, si Cayetano ay kalipikado, fresidential Olughter Sarah Duterte. Hindi ito

maging
na!
MAY nanalo
$Rea[erP ugiff;,i=i$in+ l:r+if#iliirffii,'$i:i#il$i SAPAT NA EXPERTISE lagi sa campaign trail ngHugpongng Pagbabago
'Yan ang ipinapalagay kung hindi magkakamali sa pagpili ng Speaker SA LABAN sa Speakerehip kanya_kanyang noont-senatorial election.
ang kamara' bilib ang mgiaspirarir *ku li"g r"Jrir, *J'"";: ,-.I1-*,-Tl+loon ng rigodon sa liderato ni

:df"'.":;H"il1y.:?il-, ffi1fl'":'lin!:l:H:ytr",TlE
- ;tlnmli:,xl'#fJil::l'"j,T,?'H fri:*:lltiJj,llFjiil;*?i4.:il:
kalipikasyonangpag-uusapan,,ikanga,muy.,,nalo,,u. walang katiring-na r.lip1"""y"', il"i;;"";
nang paulit-ulit d Cayetano nl kaya niyang gawin ang plgiging kaalya-do ng ll;:iil?"T1Tilij:ffi"riffirfr$f"t*:"":
-dapatPinitunayan Eirsi Fam v.
gawin tulad ng pagkapanalo ni PRRD sa Taguig noong 2016 a! ang ' 'fray"puntJsi datriJrr"r"i""r''"1*-l -,1,;- -, .._
tugoberto ^"i"rl"frtJfi, ni Alvarez noon kay Velasco
*""u: "' Hugpong sa
qEiffi{":iltilirdil:;:. " .": il:H#tr ?lJ.Tf""'T1l;1";*ffi*t: 3#+ff;1*:;i: trj:#'ffiit:ffi:
"o
#i*lrii,::l:fi;::?lg::g1::.'l:l1l"-":,"jj::lg.T:l* 3p"utJ,"iip.r"t,ir*i"" ri;ti.il"r; ilil"j#'ffi1*, ihambing natin,y.ng sarli
si PRRD sa giyera nito kontra droga, isy'.ng human rights at iba pang "".no*u
si velasco iy2-term-"g"."r-; r"-u"g;t;;; il;ft#;:l;:;;::ff#"dfid;:ilil;
",
usapin kaya pati siya kinasuhan kasama si PRRD ni Atty. Jude sabio sa noong 2013 ay natalo pa-sa kalaban n" nigi"r k,r; ;"y" ;#.y. ba natin ,'ung trabaho, ,di
lntemational Courts. Reyes na may lamang na 4,000 boto "i ngunit ba?,,
Buong taPant din niyang nilabanan ang mga makaPangyarihan oadiskulipika iahil sa i-syu ng citizensihip"kaya Agree tayo diyan kay Alvarez.,. tingin tingin
pag-iimbestiga ng senado at pagbubunyag sa mga kadwalian maging "o nagawang maupo ni velasco. din sa salanin, ,wag urasyadong bilib sa sarili.
/w\68 \?