You are on page 1of 4

ΕΤΟΣ 10o ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΤΕΥΦΟΣ 56ο

Δ. ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΤ΢ ΕΚΔΗΛΩ- πξνεηδνπνηήζεη.


ΘΗΚΑΝ (Γραπτῶς ἤ Προφορικῶς) ΟΙ 16. Ὁκηινῦλ δηὰ ηὰ ζεκεῖα ηῶλ θαηξῶλ ηὰ
ὁπνῖα ζὰ πξνεγεζνῦλ ηῆο ἐλδφμνπ δεπηέξαο
ΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢;
Παξνπζίαο ηνῦ Κπξίνπ καο θαὶ κᾶο θαζηζηνῦλ
πξνζεθηηθνὺο εἰο ηὸ ηξφπνλ θαὶ ηὶο ἐπηινγὲο
13. Καηὰ ηὴλ πξὸ Υξηζηνῦ πεξίνδνλ (ηῆο
καο εἰο ηὴλ δσὴλ αὐηήλ.
Παιαηᾶο Γηαζήθεο), ἀπέζηεηιελ ὁ Θεὸο εἰο
17. Ἤδε ἀλεθέξακελ ηὸλ Δὐαγγειηζηὴλ
ηὸλ θφζκνλ Πξνθήηαο (Μηθξνὺο θαὶ Μεγά-
Ἰσάλλελ ηὸλ Θενιφγνλ ηὸλ ζπγγξαθέα ηῆο
ινπο), νἱ ὁπνῖνη ὡο θεληξηθφλ ησλ θήξπγκα
"Ἀπνθαιχςεσο", ἀιιὰ θαὶ κεηὰ ἀπ' αὐηφλ,
εἶρνλ, ηὸ ζσηήξηνλ ἄγγεικα ηῆο ζαξθψζεσο
παηέξεο Ἅγηνη ηῆο ἖θθιεζίαο καο ὅπσο ὁ
ηνῦ Τἱνῦ θαὶ Λφγνπ ηνῦ Θενῦ (π.ρ. Μσυζῆο,
Ἰππφιπηνο Ρψκεο, ὁ Μεζφδηνο Παηάξσλ, θαὶ
Γαληήι, Ἰεδεθηήι, Ἠζαΐαο, Ἱεξεκίαο,Ἰσήι,
ἄιινη. Ἀξγφηεξνλ, ὁ Ἅγηνο Ἀλδξέαο ὁ ζαιφο,
Ἀββαθνχκ, Γαπΐδ, Ἠιίαο, Ἰσάλλεο ὁ Πξφδξν-
ὁ ὅζηνο Νεῖινο ὁ Μπξνβιχηεο θαὶ ἐζράησο, ὁ
κνο, θ.ι.π.).
἖ζλνκάξηπο θαὶ Ἰζαπφζηνινο Κνζκᾶο ὁ Αἰ-
14. Καὶ κεηά, ὅκσο, ηὴλ ἔιεπζηλ ηνῦ
ησιφο, ὁ λενθαλὴο Ὅζηνο Παΐζηνο ὁ
Υξηζηνῦ εἰο ηὴλ γῆλ, δὲ ἐζηέξεζελ ὁ Παλάγα-
Ἁγηνξείηεο θαὶ ὁ, ἐπίζεο λένο, Ὅζηνο Πνξθχ-
ζνο Θεφο πξνθήηαο δηὰ ηὴλ ζσηεξίαλ ηῶλ
ξηνο ὁ Καπζνθαιπβίηεο.
ἀλζξψπσλ. Πξῶηφο δε ἐλ πξνθήηαηο, ὁ ἴδηνο ὁ
Ἀιεζηλὸο Θεφο, ὁ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξη-
Ε. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ΢ «ΕΡΜΗΝΕΙΑ΢»
ζηφο, ὁ Μνλαδηθὸο Ραββί.
15. ἖λ ζπλερείᾳ δέ, ἀθνινπζεῖ (θαὶ εἰο ηὴλ (ἤ παρερμηνείας) ΣΩΝ ΔΤ΢ΕΡΜΗΝΕΤ-
κεηὰ Υξηζηὸλ ἐπνρήλ), πιῆζνο ἁγίσλ νἱ ΣΩΝ ΠΡΟΥΗΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ὁπνῖνη, ἔρνληεο Πλεῦκα Ἅγηνλ, πξνεθήηεπζαλ
θαὶ πξνθεηεχνπλ δηὰ ηὰ ὅζα κέιινπλ λὰ 18. Καη' ἀξρήλ, πξέπεη λὰ γλσξίδσκελ, ὅηη,
ἔιζνπλ θαὶ λὰ ζπκβνῦλ. Γὲλ ἀθξηβνινγνῦλ "἟ πξνθεηεία νὐ ηνῖο ἀπίζηνηο, ἀιιὰ ηνῖο πη-
θαὶ δὲλ πξνζδηνξίδνπλ ἟κεξνκελίαο θαὶ ὧξαο, ζηεχνπζηλ", θαηὰ ηὸ Θεῖνλ Ἀπφζηνινλ
ἀιιὰ δηδάζθνπλ θαὶ θαηεπζχλνπλ θαὶ πξνιακ- Παῦινλ (Α΄ Κνξηλ. ΙΓ΄ 22). Γειαδή, πξνθε-
βάλνπλ, δη' ἐθεῖλα πνὺ ἤδε ἟ Ἀπνθάιπςηο ηνῦ ηεχνπλ, ὄρη νἱ ἄπηζηνη θαὶ νἱ αἱξεηηθνί, ἀιιὰ
Ἰσάλλνπ ἀιιὰ θαὶ Αὐηὸο ὁ Κχξηνο κᾶο ἔρνπλ νἱ Ἅγηνη θαὶ ἐλάξεηνη θαὶ πηζηνὶ εἰο ηὸλ Θεφλ.
19. Οἱ Πξνθεηεῖεο ηῆο Παιαηᾶο θαὶ ηῆο "Ὑπῆπξαν καὶ τεςδοπποθῆηαι μεηαξὺ ηοῦ λαοῦ,
Καηλῆο Γηαζήθεο, ἑξκελεχζεθαλ νἱ κὲλ ηῆο ὅπυρ καὶ μεηαξύ ζαρ θὰ ὑπάπξοςν τεςηοδιδά-
Παιαηᾶο, ὑπὸ ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ὑπὸ ηῶλ ἰδίσλ ζκαλοι, οἱ ὁποῖοι θὰ εἰζαγάγοςν
ηῶλ γεγνλφησλ ηὰ ὁπνῖα ζπλέβεζαλ, ἀιιὰ καηαζηπεπηικὰρ αἱπέζειρ, ἀπνούμενοι ἀκόμη
θαὶ νἱ ηῆο Καηλῆο, ἄιιεο καὶ ηὸν Κύπιον ποὺ ηοὺρ ἀγόπαζε, καὶ ἔηζι
κὲλ ἀλακέλνπλ ηὴλ πξαγκάησζίλ ησλ ὅηαλ πποκαλοῦν γπήγοπα ηὴν καηαζηποθήν ηυν.
ζειήζῃ ὁ Θεφο, ἄιιεο δέ, ἑξκελεχζεθαλ εἴηε Πολλοὶ θὰ ηοὺρ ἀκολοςθήζοςν εἰρ ηὰρ
ὑπὸ γεγνλφησλ ηὰ ὁπνῖα ἤδε ζπλέβεζαλ, εἴηε, ἀζελγείαρ ηυν καὶ ἐξ αἰηίαρ ηυν ὁ δπόμορ ηῆρ
Ἅγηνη ἄλζξσπνη ὡκίιεζαλ θαὶ κᾶο ὑπέδεημαλ ἀληθείαρ θὰ δςζθημηθῆ· καὶ μὲ πλεονεξίαν θὰ
θάπνηεο θαηαζηάζεηο, πνὺ ἦιζνλ ἠ ζὰ ἔιζνπλ ζᾶρ ἐκμεηαλλεςθοῦν μὲ πλαζηὰ λόγια. Ἡ
θαὶ κᾶο θαηέζηεζαλ πξνζεθηηθνὺο θαὶ καηαδικαζηικὴ ἀπόθαζιρ ἐνανηίον ηυν, ἀπὸ
ἐπηθπιιαθηηθνχο. παλαιὰ σπόνια, δὲν μένει ἀδπανὴρ καὶ ἡ καηα-
20. Κάπνηνη, βεβαίσο, πξνζπάζεζαλ λὰ πα- ζηποθή ηυν ηοὺρ ἀναμένει.".
ξαπιαλήζνπλ ηὶο ζπλεηδήζεηο ηῶλ πηζηῶλ, κὲ
δῆζελ ἑξκελεῖεο πνὺ ὅκσο ἦζαλ ζθφπηκεο ΢Σ. ΓΙΑΣΙ, ΑΡΑΓΔ, ΤΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΤΠΑΡ-
παξεξκελεῖεο θαὶ ἀπὸ ηὶο ὁπνῖεο πξνῆιζνλ νἱ ΥΟΤΝ ΟΙ ΢ΚΟΠΙΜΟΙ ΓΙΑ΢ΣΡΔΒΛΩΣΑΙ
αἱξέζεηο. Ἔηζη πξνέθπςαλ πιᾶλεο θαὶ ΣΩΝ ΘΔΙΩΝ ΠΡΟΦΗΣΔΙΩΝ;
αἱξέζεηο, νἱ ὁπνῖεο ζέιεζαλ λὰ κᾶο δείμνπλ,
δῆζελ, ηὸ ηέινο ηνῦ θφζκνπ, - ὅπσο ὁ 22. Ὁ ζχγρξνλνο Ἅγηνο Παΐζηνο ὁ
Υηιηαζκὸο - παξεξκελεχνληαο ηὰ πξνθεηηθὰ Ἁγηνξείηεο, δίδνληαο ἀπάληεζε ζηὸ ζπγθε-
ιφγηα ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ηῆο Ἀπνθαιχςεσο. ΢ηὴλ θξηκκέλν ἐξψηεκα, ιέγεη δη' αὐηνχο: "Μᾶιινλ
πξνζπάζεηά ηνπο αὐηή, δηαςεχζζεθαλ θαη' δίλνκε ἐμεηάζεηο, ἐκεῖο νἱ ἄλζξσπνη, ηψξα ζ'
ἐπαλάιεςηλ ἀιι' ἐλ ηνχηνηο ζπλέρηζαλ θαὶ ζπ- αὐηὰ ηὰ δχζθνια ρξφληα, ηί θάλνκε ὁ θαζέλαο
λερίδνπλ λὰ ἀπνπξνζαλαηνιίδνπλ ἐθείλνπο καο. Καὶ βιέπσ ἀδηαθνξία πξὸ παληφο. Νὰ
πνὺ ηνὺο ἀθνινπζνῦλ. Ἅγηνη θαὶ πλεπκαηέκ- κὴλ κάζνπλ νἱ ἄλζξσπνη ὅηη ζὰ γίλῃ ἟ δεπηέξα
θνξνη, παιαηφηεξνη ἀιιὰ θαὶ ζχγρξνλνη παηέ- παξνπζία, λὰ κὴλ ἀθνχζνπλ ὅηη θάπνηα θνξὰ
ξεο, Ἅγηεο θαὶ Οἰθνπκεληθὲο ΢χλνδνη, κᾶο ζὰ ’ξζῇ ὁ Ἀληίρξηζηνο θ.ι.π., γηαηὶ
ἔδεημαλ ηὸ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΔ΢, θαὶ θαηε- ζηελνρσξηνῦληαη, δὲλ κπνξνῦλ λὰ γιεληήζνπλ,
δίθαζαλ ὅινπο αχηνὺο ηνὺο αἱξεηηθνχο θαὶ θαηάιαβεο ηί γίλεηαη; ἖δῶ εἶλαη ... Σνὺο
πιαλεκέλνπο. ραιᾶλε νἱ πξνθεηεῖεο!!! Γηαηὶ δὲλ κπνξνῦλ λὰ
21. Παξνπζηάζζεθαλ, ὅκσο ἀθφκε, θαὶ γιεληήζνπλ. Παιεά, λὰ πνῦκε, ἄθνπγαλ ζὰ
ἐθεῖλνη νἱ ὁπνῖνη, βάδνληαο ηὴλ ἀλζξψπηλε ιν-
πεξάζῃ ἕλαο θνκήηεο θαὶ ζπγθινλίδνληαλ.
γηθή ηνπο ζὰλ βάζε, ἀπέξξηςαλ ὅια ἐθεῖλα ηὰ
΢νῦ ιέγεη γηὰ λὰ δνῦκε, κπνξεῖ λὰ πεζάλνπκε,
πξνθεηεπκέλα ὑπὸ ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο. Γειψ-
λὰ ἑηνηκαζηνῦκε, λὰ θάλνπκε θαὶ κία θαισζχ-
λνπλ ἄζενη θαὶ ἄπηζηνη θαὶ ριεπάδνπλ θάζε ηη
λε ... Γὲλ ηὰ ἀμηνπνηνῦλ νἱ ἄλζξσπνη (ηὰ πξν-
ηὸ ἞ζηθὸλ θαὶ λφκηκνλ. Δἶλαη ἐθεῖλνη γηὰ ηνὺο
θεηεπφκελα) γηὰ ηὴ ζσηεξία ηνπο, βιέπεηο".
ὁπνίνπο πξνεῖπελ ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ δηὰ ηνῦ
ζηφκαηνο ηνῦ Ἀπνζηφινπ Πέηξνπ, "Ἐγένονηο 23. ἖θεῖλνη πνὺ δὲλ ζέινπλ λὰ γλσξίδνπλ ηὰ
δὲ καὶ τεςδοπποθῆηαι ἐν ηῷ λαῷ, ὡρ καὶ ἐν ὅζα πξνιέγεη ἟ Θεία Γξαθή, θαὶ θπζηθά, ηὰ
ὑμῖν ἔζονηαι τεςδοδιδάζκαλοι, οἵηινερ ἀξλνῦληαη, πξνρσξνῦλ θαὶ ζὲ ὠκὲο ὕβξεηο θαὶ
παπειζάξοςζιν αἱπέζειρ ἀπυλείαρ, καὶ ηὸν ζπθνθαληίεο, θπξίσο θαηὰ ηνῦ ἰδίνπ ηνῦ Κπξί-
ἀγοπάζανηα αὐηοὺρ δεζπόηην ἀπνούμενοι νπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ὁ ὁπνῖνο θαὶ ηὰ εἶπε,
ἐπάγονηερ ἑαςηοῖρ ηασινὴν ἀπώλειαν· καὶ ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηῶλ πηζηῶλ ρξηζηηαλῶλ πνὺ ηὰ
πολλοὶ ἐξακολοςθήζοςζιν αὐηῶν ηαῖρ κειεηνῦλ θαὶ ηὰ πηζηεχνπλ. Πξνζπαζνῦλ λὰ
ἀζελγείαιρ, δι᾿ οὓρ ἡ ὁδὸρ ηῆρ ἀληθείαρ παξνπζηάζνπλ ζὰλ ςπρνινγηθὰ ἄξξσζηνπο,
βλαζθημηθήζεηαι· καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαζηοῖρ ἐθείλνπο πνὺ πηζηεχνπλ εἰο ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ
λόγοιρ ὑμᾶρ ἐμποπεύζονηαι, οἷρ ηὸ κπῖμα ηνὺο ραξαθηεξίδνπλ ζὰλ πνιεκνραξεῖο θαὶ
ἔκπαλαι οὐκ ἀπγεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐηῶν οὐ ραηξέθαθνπο, ἠ ζὰλ ὀλεηξνπαξκέλνπο θαὶ θα-
νςζηάξει." (Β΄ Πέη. Β΄ 1-3). Γειαδή, ληαζηφπιεθηνπο.
24. ἖πεηδὴ ἀθνχζζεθαλ θαηὰ θαηξνχο, ιφγηα βιαζθεκνῦλ εἰο ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ ηὸ
ζπγρξφλσλ ἁγίσλ, ὅπσο ηνῦ ἁγίνπ Κνζκᾶ ηνῦ ὁπνῖνλ - θαηὰ ηὴλ ζεσξίαλ ηνπο - ἠ εἶλαη πιένλ
Αἰησινῦ, ηνῦ ἁγίνπ Πατζίνπ, ηνῦ ἁγ. Πνξθπ- ἀλελεξγὸλ θαὶ ἀδπλαηεῖ λὰ θσηίδῃ θαὶ κᾶο θα-
ξίνπ θ. ἄ., πεξὶ ηῆο ἀλαθηήζεσο ηῆο Κσλζηα- ηεπζχλεη, ἠ , δὲλ κᾶο ρξεηάδεηαη πιένλ, ἀθνῦ ὁ
ληηλνππφιεσο ὑπὸ ηῆο ἗ιιάδνο, ζεψξεζαλ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηὸο ὡο ηέιεηνο δὲλ
θάπνηνη ηνῦην ηὸ ιφγν, ζὰλ "εὐγελῆ πφζν" θά- ἀθῆθε θακκίαλ ἀηέιεηαλ θαὶ θαλέλα θελφλ,
πνησλ "ζσβηληζηῶλ" θαζπζηεξεκέλσλ πνὺ ζὰ πξέπῃ λὰ "πξνζηεζῇ". Καὶ ἐδῶ ὅκσο,
ἑιιήλσλ θαὶ πξνζπάζεζαλ λὰ δείμνπλ, ὅηη ηέ- θάλνπλ ιάζνο νἱ ζχγρξνλνη αὐηνὶ
ηνηα ιφγηα ἀπνηεινῦλ ἀθνξκὴ πνιέκνπ κὲ ηὴλ παξαραξᾶθηεο, ἀθνῦ, ηίπνηε θελὸλ ὄλησο δὲλ
γεηηνληθὴ ρψξα. Γὲλ δίζηαζαλ δέ, λὰ θαηεγν- ἀθῆθελ ὁ Κχξηνο, ἀιιὰ ηὰ Θεῖα ηνπ ιφγηα,
ξήζνπλ πξὸο ηνῦην, ηὶο ζχγρξνλεο αὐηὲο ἅγηεο ἔζπεπζε θαηὰ θαηξνὺο ἟ Ἁγία ἟κῶλ ἖θθιεζία
κνξθέο. Ὅκσο, νἱ πξνθεηεῖεο, δὲλ ἔρνπλ πά- λὰ κᾶο ηὰ δηεξκελεχζῃ δηὰ ηῶλ Παηέξσλ θαὶ
ληα "θηιειιεληθὸ" ραξαθηῆξα, νὔηε ηὰ ὅζα θπξίσο δηὰ ηῶλ Οἰθνπκεληθῶλ ΢πλφδσλ. Σὸ
πξνθεηεχζεθαλ θαηὰ θαηξνχο, εἶλαη ηφζνλ ὅηη ἦιζε ὁ Κχξηνο εἰο ηὴλ γῆλ θαὶ ἐδίδαμελ,
"αἰζηφδνμα" δη' ἟κᾶο ηνὺο ζπγρξφλνπο δὲλ ζεκαίλεη ἐπ' νὐδελί, ὅηη δὲλ ζὰ ζηέιλῃ
Ἕιιελαο. Ὁ ἑθάζηνηε πξνθεηεχσλ ἅγηνο θαηὰ θαηξνχο, ἠ ζὰ ἀλαδεηθλχῃ θαη' ἐπνράο,
ἄλζξσπνο, δὲλ πξνζαξκφδεη ηὶο πξνζσπηθέο ἀλζξψπνπο ἁγίνπο ἠ πξνθῆηαο νἱ ὁπνῖνη ζὰ
ηνπ ἐπηζπκίεο ζὲ ἐθεῖλα πνὺ ἀπνθζέγγεηαη, ἐλεκεξψλνπλ ηνὺο ἀλζξψπνπο γηὰ ηὶο κνξθὲο
ἀιιὰ ἀθνινπζεῖ πηζηά, ἐθεῖλα πνὺ ηνῦ κὲ ηὶο ὁπνῖεο ζὰ κᾶο "ἐπηζθέπηεηαη" ηὸ θαθὸλ
ὑπαγνξεχεη ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγην. θαὶ ἟ ἀπάηε.
25. ΢πλδπάδνληαο, νἱ πνιέκηνη ηῶλ
πξνθεηεηῶλ, - ἀπνιχησο ιαλζαζκέλα - ηνὺο Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟ΢ – ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ
πνιέκνπο θαὶ ηὶο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηῶλ
ιαῶλ, ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ζαλάηνπο θαὶ ηὶο 27. ἖μ ὅισλ ὅζσλ ἐθηελῶο πξνεγήζεθαλ,
ἀξξψζηηεο, ηὰ ὁπνῖα πξνβιέπνληαη ἀπὸ θά- ἐμάγεηαη - ἀζθαιῶο - ηὸ ζπκπέξαζκα, ὅηη ηὸ
πνηεο πξνθεηεῖεο, εἴηε θαηαθξίλνπλ ηὸλ Θεὸλ θῦξνο ηῶλ πξνθεηεηῶλ ηῶλ πξνεξρνκέλσλ ἐθ
ὡο πνιεκνραξῆ θαὶ ἄζπιαγρλν, εἴηε ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο (Παιαηᾶο θαὶ Καηλῆο Γηα-
ἀπνξξίπηνπλ ηὰ ιφγηα ηῶλ ἑθάζηνηε πξνθεηῶλ ζήθεο), εἶλαη ἀλακθηζβήηεηα θαὶ δὲλ πξφθεη-
ὡο ἀπνθπήκαηα θαληαζίαο θαὶ ἀλάμηα ηαη λὰ κὴλ ἐπαιεζεπζνῦλ. Καὶ ὅζεο, ὅκσο,
πξνζνρῆο. Ξερλνῦλ ὅκσο νἱ ζπγθεθξηκκέλνη πξνθεηεῖεο ἐιέρζεζαλ ἀπὸ ἁγίνπο ηῆο
ἀξλεηέο, ὅηη ἀθ' ἑλὸο κέλ, ηὰ δεηλὰ εἰο ηὴλ ἖θθιεζίαο καο, - παιαηνηέξνπο θαὶ λεσηέξνπο
ἀλζξσπφηεηα δὲλ ἐλέζθεςαλ θαὶ δὲλ - δὲν εἶναι ... ὰπορριπτέες. Βεβαίως - καὶ τοῦτο
ἐλζθήπηνπλ ἐμ αἰηίαο ηῆο εὐδνθίαο θαὶ πξέπεη λὰ πξνζερζῇ ἰδηαηηέξσο ἀπὸ ηνὺο ρξη-
ἐπηζπκίαο ηνῦ Θενῦ, ἀιιὰ ὡο ἀπνηειέζκαηα ζηηαλνχο, - ζὰ πξέπῃ λὰ πεξηκέλσκελ θαὶ λὰ
ηῆο ἀπνζηαζίαο ηῶλ ἀλζξψπσλ, - εἶλαη δειαδὴ ἴδσκελ ηὴλ ἐπαιήζεπζίλ ησλ.
θαη' νὐζίαλ ἐπηινγὴ ηνῦ ἀλζξψπνπ - ἀθ' 28. Νὰ κὴλ ἐπηηξέπσκελ εἰο ηὸλ δῆινλ καο
ἑηέξνπ δέ, ηὸ ὅηη πξνιέγνληαη θαὶ πξνθεηεχν- λὰ θπξηαξρῇ θαὶ λὰ κᾶο παξαινγίδῃ. ἖πὶ πα-
ληαη θάπνηα δεηλά, δὲλ εὐζχλνληαη πξὸο ηνῦην ξαδείγκαηη, ηὰ πεξηζζφηεξα ἐμ ὅζσλ πξνεθή-
νἱ πξνθῆηαη. Ὁ θαηὰ θαηξνχο, πξνθήηεο, ἔρεη ηεπζελ ὁ ζχγρξνλνο πξνθήηεο θαὶ ἅγηνο ηῆο
θιεζεῖ ἀπὸ ηὸλ Θεφλ δηὰ ηὴλ ἐλεκέξσζηλ ηῶλ ἖θθιεζίαο καο, Κνζκᾶο ὁ Αἰησιφο, ὁ ρξφλνο
ἀλζξψπσλ θαὶ ηὴλ κεηαθνξὰλ ηνῦ Θείνπ ζειή- θαὶ ηὰ γεγνλφηα ηὰ ἐπαιήζεπζαλ. Ἀο κὴλ
καηνο εἰο ηὴλ γῆλ. ΢πλεπῶο, ηὸ ἂλ "ἀξέζνπλ ἠ ἐθβηάδσκελ ηὴλ ἑξκελείαλ ηῶλ πξνθεηεηῶλ
δὲλ ἀξέζνπλ" αὐηὰ πνὺ ιέγεη, δὲ εἶλαη ... δηθή θαὶ πξνηξέρσκελ, δηφηη πνιινὶ ...
ηνπ εὐζχλε. ἐπιαλήζεζαλ. Ὁ Ἴδηνο ὁ Κχξηνο ζὰ κᾶο δείμῃ
26. Ἕλα ἀθφκε ηειεπηαῖν "ἐπηρείξεκα" δηὰ ηῶλ γεγνλφησλ ηὴλ ἐπαιήζεπζηλ ηῶλ
ὅισλ ἐθείλσλ πνὺ ριεπάδνπλ ηὰ ιφγηα ηῶλ πξνθεηεηῶλ. Δἰο ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦην, ζεσξνῦκελ
πξννξαηηθῶλ θαὶ πξνθεηῶλ ηνῦ Θενῦ, εἶλαη ἀπνιχησο ἀπαξαίηεηνλ λὰ ηνλίζσκελ, ὅηη δὲλ
ὅηη, ηάρα, δὲλ ὑπάξρνπλ πξνθῆηαη κεηὰ ηὸλ εἶλαη ηπραῖνλ ηὸ γεγνλφο, ὅηη κεηαμὺ ηῶλ Πα-
Υξηζηφλ. Μὲ ηὴλ ζπγθεθξηκκέλελ ζεσξίαλ ηέξσλ ηῆο ἖θθιεζίαο καο, ζπαλίδνπλ - δηὰ λὰ
ηνπο νἱ ηνηνῦηνη, ρσξὶο βεβαίσο λὰ ηὸ ζέινπλ, κὴ εἴπσ ὅηη ἀπνπζηάδνπλ παληειῶο - ἐθεῖλνη
πνὺ ἑξκήλεπζαλ ηὴλ "Ἀπνθάιπςηλ ηνῦ ηνλίζσκελ, ὅηη ζὰ πξέπῃ λὰ πεξηκέλσκελ θαὶ
Ἰσάλλνπ"! ἖ιάρηζηνη θαὶ κφλνλ ἀθξνζηγῶο, λὰ κὴλ πξνηξέρσκελ, ἐθβηάδνληεο θαηὰ θά-
"ἄγγημαλ" ηὸ πξνθεηηθὸλ ηνῦην θείκελνλ, δηφ- πνηνλ ηξφπνλ, ηὴλ ἑξκελείαλ ηῶλ πξνθεηεηῶλ.
ηη πεξίκελαλ θαὶ πεξηκέλνπλ ηὴλ ξνὴλ θαὶ Μὴλ μερλνῦκε, ὅηη πνιινὶ ἐπιαλήζεζαλ πα-
ἐμέιημηλ ηῶλ γεγνλφησλ θαζὼο θαὶ ηὴλ πξαγ- ξεξκελεχνληεο ηὰ ιφγηα ηῆο Ἀπνθαιχςεσο
κάησζηλ ηῶλ πξνθεηεπνκέλσλ. ηνῦ Ἰσάλλνπ - θαὶ ἐδῶ ἐλλννῦκε ηνὺο
29. Ὁ Κχξηνο ὅηαλ ἐκθαλίζηεθε ζηνὺο δχν "Υηιηαζηὰο" ἠ Μάξηπξαο ηνῦ Ἰερσβᾶ - ἀιιὰ
καζεηάο Σνπ ἐθεῖ ζηνὺο ἖κκανχο κεηὰ ηὴλ θαὶ ζχγρξνλνη νἱ ὁπνῖνη δηαζηξέβισζαλ θαὶ
Ἀλάζηαζή Σνπ, ηνὺο ἐπηπιήηηεη δηφηη ζὰ παξεράξαμαλ ιφγηα θπξίσο ηνῦ κεγάινπ
ἔπξεπε λὰ γλσξίδνπλ θαὶ λὰ ἔρνπλ πηζηεχζῃ Ἁγίνπ ηῶλ ἟κεξῶλ καο, ηνῦ ὁζίνπ Πατζίνπ.
ζηὶο πξνθεηεῖεο γχξσ ἀπὸ ηὴλ Ἀλάζηαζή Σνπ. 31. Γηὰ λὰ θιείζσκελ ηὸ παξφλ, ζὰ πξέπῃ
Σνῦην, ζεσξῶ ἀπαξαίηεην, λὰ ἀλαθεξζῇ, ὄρη λὰ ηνλίζσκελ ηνῦην: Βαζηθὸο γλψκνλαο ηῆο
ηφζνλ δηὰ λὰ πηζηεχνπκε ζὲ θάζε ηη πνὺ πξν- κειέηεο ἀιιὰ θαὶ πεηζαξρίαο καο εἰο ηὰο πξν-
ιέγεηαη θαὶ ἀπὸ ὅπνηνλδήπνηε, ἀιιὰ δηὰ λὰ θεηείαο, εἶλαη πξσηίζησο ἟ θαηὰ Θεὸλ δσή
κὴλ ἀδηαθνξνῦκε. καο θαὶ ἟ πξαγκάησζηο ἐθείλνπ ηνῦ ιφγνπ πνὺ
30. "Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώποσ ἠνέτθη ἀθνχνκελ ζπρλάθηο εἰο ηὰο ἱεξὰο ἀθνινπζίαο:
ποτὲ προυητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίοσ "ἑαπηνὺο θαὶ ἀιιήινπο θαὶ πᾶζαλ ηὴλ δσὴλ
υερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἟κῶλ, Υξηζηῷ ηῷ Θεῷ παξαζψκεζα".
ἄνθρωποι." (Β΄ Πέτρ. Α΄ 21). Ὁ
Ἁγηνγξαθηθὸο αὐηὸο Λφγνο, δείρλεη ηὴλ ἀμία
θαὶ ζενπλεπζηία ηῶλ Πξνθεηεηῶλ ηῆο Κώζηαρ Δ. Πεηπόποςλορ
Παιαηᾶο Γηαζήθεο θαὶ κᾶο δηδάζθεη ὅηη, ὅηαλ η. Δικηγόπορ παπ' Ἀπείῳ Πάγῳ
ὁ Κχξηνο ἔθξηλε ὅηη νἱ ἄλζξσπνη ζὰ ἔπξεπε λὰ
ἀθνχζνπλ θαὶ λὰ εἰδνπνηεζνῦλ γηὰ θάηη,
ἀλεδείθλπε ηὸλ θαηάιιειν ἄλζξσπν γηὰ λὰ
θέξῃ ηὴλ Θετθὴ ἀγγειία. Καὶ πάιηλ, ὅκσο ζὰ