STR. UNIRII, NR.

84

S.C.

DAVARO IMPEX S.R.L.

• CRAIOVA •
TEL. 0251/510859

STUDIU DE FEZABILITATE
„RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUDE| UL DOLJ”

PIESE SCRISE }I DESENATE
PROIECT NR: 141/2008

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL COMUNA APELE VII, JUD. DOLJ
2008

S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. Str. Unirii nr. 84 Craiova, cod po]tal 200330 Tel /fax: 0251/510859 TREZORERIA Craiova

Nr. reg. comert: J 16/22/1993 Cod fiscal: RO 5275649 Cont: RO28 TREZ 2915069XXX002515

FOAIE DE CAP{T

Denumire proiect: RE|EA DE CANALIZARE }I STE|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ” Beneficiar: Proiectant: }ef proiect: Pr. nr.: Faza: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI, JUDE|UL DOLJ S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. CRAIOVA ING. V~LCEANU NICOLAE 141 / 2008 S.F.

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi S.C. DAVARO IMPEX S.R.l. cu sediul @n Craiova, str. Calea Unirii, nr.84, cu numar de @nmatriculare la Registrul Comertului nr. J/16/22/1993, declaram pe propria raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiar Consiliul Local Comuna Teslui, Jude\ul Dolj, la proiectul 141/2008 "Re\ea de canalizare ]i sta\ie de epurare @n satele Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, Comuna Teslui, Jude\ul Dolj ", la care se refera acesta declaratie, este @n conformitate cu prevederile privind proiectarea ]i executarea lucrarilor de canalizare: * ST AS 1 481-86 - Canalizari retele exterioare * ST AS 1846-90 - Canalizari exterioare - Determinarea debitelor de apa de canalizare - Prescriptii de proiectare. * STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare. * ST AS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare * STAS 10102/75 - Constructii din beton, beton armat ]i precomprimat * P.100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice ]i industriale * ST AS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de @nghet * ST AS 3300/85 - Teren de fundare. Principii generale de fundare * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiectivelor sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. * STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul * ST AS 10104/90 - Constructii civile ]i industriale * STAS 10100/75 - Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor * I.9-94 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea instalatiilor sanitare * 1.22-99 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea conductelor de apa ]i canalizare * C.56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii ]i receptia lucrarilor de constructii ]i instalatii aferente. * GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare @n mediu rural. * P.28/1-88 - Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate, treapta mecanica ]i bilogica. * NTP A 001/2002 - Normativ privind stabilirea limite lor de @ncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale sou orasenesti @n receptori naturali. * ST AS 4165/88 - Rezervoare din beton armat - prescriptii de proiectare * P .2/85 - Normativ privind alcatuirea, calculul ]i executarea structurilor din zidarie. * SR-ISO 3607 - Tevi de polietilena * ST AS 2250/2-89 - Presiuni nominale de @ncercare ]i presiuni de lucru maxim admise * ST AS 2250/73 - Elemente pentru conducte. Presiuni. * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiective/or sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. Craiova - iulie 2008 Director Ing. N. V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

LISTA DE RESPONSABI LITATI
LUCRARI EDILITARE:
ing. N. V`lceanu ing. Gh. Mitrache th. M. V`lceanu

LUCRARI DE REZISTEN|{
ing. }t. Trofimov teh. arh. V. Ancu\a

ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
Ec Fineta Marga Ciocan

SEF PROIECT ing. N. V`lceanu

Aceasta documentatie (piese scrise si desenate) este proprietatea S.C. DAVARO IMPEX SRL ]i poate fi folosit[ numai @n scopul pentru care a fost @nticmit[, conform prevederilor din contract. Ea nu poate fi copiata, reprodusa sau folosit[ total sau portial @n alt scop f[r[
acordatul @n scris al societ[\ii DAVARO IMPEX SRL.

Statie de epurare – scenariul 1 .Evalu[ri – scenariul 1: . Statie de epurare – scenariul 1 .Evalu[ri utilaje – scenariul 2: . Statii de pompare – scenariul 2: . Statie de epurare – scenariul 2: .Calculul pre\ului de cost – scenariul 1: . Alimentare cu energie electric[– scenariul 1 . Estimarea privind forta de munc[ ocupat[ prin realizarea investi\iei .Studiu de Fezabilitate . N. Analiza cost – beneficiu . Sursele de finantare a investitiei . V`lceanu . Retea de canalizare – scenariul 1 .Foaie de cap[t . – studiu topo . Retea de canalizare – scenariul 2: . Alimentare cu energie electric[– scenariul 2: . Statii de pompare – scenariul 2: .Avize si acorduri B.Evalu[ri utilaje – scenariul 1 .Lista de responsabilit[ti .Calculul pre\ului de cost – scenariul 2: .Anexa 1.Plan situa\ie – sta\ie de epurare .economici ai investitiei . Statii de pompare – scenariul 1 .Devize pe obiect – scenariul 1 .Plan situatie retea canalizaree . Informatii generale privind proiectul .Borderou piese scrise si desenate.Declaratie de conformitate . PlESE DESENATE . Statii de pompare – scenariul 1 . Principalii indicatori tehnico .BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE A.Breviarul de calcul .Dot[ri – scenariul 1 .Anexa 2. Date generale .Devize financiare – scenariul 1 . Statie de epurare – scenariul 2: . – studiu geo C1 C2 C3 C4 Sef proiect ing. Costurile estimative ale investitiei .Evalu[ri – scenariul 2: . . PIESE SCRISE .Plan @ncadrare @n zon[ .Schem[ tehnologic[ – sta\ie de epurare .

nr: 141 /2008 Faza : S.C. .F. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. COMUNA TESLUI. JUD DOLJ Benef. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI.S. STUDIU DE FEZABILITATE DATE GENERAlE.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.

drumuri comunale ]i uli\e laterale.01./fax.cu apa. Din punct de vedere al normelor igenico . magazine universale. Lucrarea este in faza de proiectare . c[mine culturale. Ocupa\ia principal[ a locuitorilor comunei este agricultura ]i zootehnia.sanitare. #n ceea ce prive]te dotarea hidroedilitar[ a comunei. fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea.2008 1. Principalele institu\ii publice ]i economice existente @n comun[ sunt: prim[ria. re]edin\a jude\ului . COMUNA TESLUI. aceasta dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap[ numai @n satul Preajba de P[dure. 2. DAVARO IMPEX S. gr[dini\e. iar terenul. URIENI. deoareee peste tot sunt utilizate latrine uscate. Calea Unirii nr. Amplasament: SATELE TESLUI. Aceste surse nu asigura nici calitatea si nici cantitatea apei necesara satisfacerii nevoilor gospodaresti si publice.G. Comuna Teslui are @n componen\a sa opt sate. Urieni ]i Vii]oara Mo]neni. 4. cu incepere a constructiei concomitent cu lucrarile de canalizare. JUDE|UL DOLJ. Denumirea investitiei: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI. #n celelaite localitati ale comunei.ului 1342/1991. poli\ia. captat[ din stratul freatic de mic[ ad`ncime. apa uzat[ fiind deversat[ @n fose. 3.|[r\[l.R.C. COMUNA TESLUI. Craiova. locuitorii nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa ]i nici de sistem centralizat de canalizare. de]i o parte din popula\ia localit[\i Preajba de P[dure este bran]at[ la re\eaua de distribu\ie a apei. nu dispune ]i de retea de canalizare a apelor uzate menajere. Prezenta documenta\ie este intocmita conform continutului cadru si metodologiei stipulate in H.1. Locuitorii acestor sate vor beneficia de un siste centralizat de alimentare . #n prezenta documentatie se trateaza numai sistemul centraliat de canalizare si statia de epurare a satelor Teslui. Titularul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. 0251/510859 sau 0742214010 INFORMATII GENERAlE PRIVIND PROIECTUl. JUDE|UL DOLJ. 5.se dezvolt[ @n lungul drumului jude\ean DJ 641. VII}OARA MO}NENI. apa nu se incadreaz[ in prescrip\iile STAS . CEC. VII}OARA MO}NENI. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. Satul Teslui – re]edin\[ de comun[ ]i satele Co]ereni. 84. po]ta. Comuna Teslui este situat[ @n partea de est a jude\ului Dolj la cca 25 km de Municipiul Craiova. Situatia actual[ si informatii despre entitatea responsabil[ cu implementarea proiectului. tel. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. a permis difuzia apei uzate in apa freatica de mica adancime sau . sursa fiind constituita de apa subterana de adancime. folosesc apa din pu\uri individuale. Preajba de Jos. URIENI. nr. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S. dispensare umane . JUDE|UL DOLJ.L. Preajba de P[dure. ]coli generale. dispensar veterinar. 28 / 09. F`nt`nele. judetul Dolj. apa fiind @n cantit[\i insuficiente. str. provenit din precipita\iile atmosferice. Restitutia apei este o problema majora pentru toate localitatile . JUDE|UL DOLJ. pu\uri absorbante sau rigole.

. . Entitatea responsabila cu implementarea proiectului. prin realizarea unui sistem de canalizare menajera care sa colecteze si epureze toate apele uzate . Realizarea sistemului de canalizare menajera irnpreuna cu alimentarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor comunei Teslui sunt prevazute in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Consiliul Local al comunei Teslui care a identificat urmatoarele nevoi pe termen lung: . este Consiliul Local Teslui. . prin deplasarea pe teren si studierea amplasamentelor.unitati publice . in vigoare la data prezentei. Solutionarea problemei care face obiectul prezentului studiu. Viisoara Mosneni si Urieni num[r[ 1377 locuitori cuprinsi in 594 gospod[rii In aceste sate exista urmatoarea infrastructura: . Dimnensionarea obiectelor sisternului de canalizare menajera are la baza elernentele date prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a localitatiilor in deplina corelare cu situatia existenta. .magazine rnixte cuplate cu bamri si societati agricole. Prezenta documentatie are ca obiect realizarea sistemului de canalizare menajera in sate Teslui.crearea de noi locuri de munca prin proiect : .agenti economici . urmand ca intr-o faza ulterioara sa fie dezvoltat sistemul de canalizare si epurarea a apelor uzate la nivelul intregii comune TESLUI. PopuIatia din comuna Teslui este de 2780 locuitori cuprinsi in 1173 de gospodarii . .reducerea cazurilor de imbolnavire datorita indepartarii si anihilarii agentilor patogeni .considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil. 4 angajati permanenti. cu referire la lucrari hidroedilitare inclusiv pentru protectia mediului. . Gradul de poluare crescut al emisarului are influente negative asupra faunei acvatice si implicit asupra oamenilor . apa utilizata in mod curent pentru populatiei si animale. scara 1 : 5000 si scara 1: 1000. .cresterea nivelului de trai pentru grupul tinta prin asigurarea accesului la sistem centralizat de canaIizare menajera timp de 24 orelzi .completarea infrastructurii prin sistemul de canalizarea menajera in vederea dezvoltarii durabile a regiunii .date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente. infiintare de sistem de canalizare menajera in satele Teslui. inclusive din discutiile purtate cu administratia locala . .imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din satele Teslui.tema de proiectare .caracteristicile geologice si hidrogeologice ale terenului din zona.de suprafata. . Viisoara Mosneni si Urieni. .date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului. Satele Teslui. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui.30 de angajati locali ca urmare a locurilor de munca temporare directe create pe perioada constructiei . . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. .topografia localitatii obtinute din planurile topografice. si fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele: . 20 .incadrarea lucrarilor in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TESLUI.

Scenarii tehmco-economice prin care obiectivele proiectului de investi\ii pot fi atinse ( @n cazul @n care. In aceste sate nu exista sistem de canalizare menajera. Consiliul Local al Comunei Teslui au intocmit studiul de fezabilitate pentru obtinerea fondurilor necesare realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa a satelor Teslui. Directiva 80/68/EEC privind protectia apelor subterane. . precum ]i ]cenariul tehnico economic selectat. transpus[ @n legislatia romaneasc[ prin H. nr. In Planului National de Dezvoltare (PND) au fost identificate un numar de prioritati ce au ca obiectiv imbunatatirea calitativa a mediului si protectia acestuia si care. Obiectivul proiectului @I constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere.Cre]terea numarului de sate renovate.G. La elaborarea ]i analiza scenariilor propuse. Intre aceste prioritati se gaseste si controlul gospodaririi apelor si al apelor uzate.Ameliorarea @n conformitate cu standardele @n vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor ]i a activitatilor productive desfa]urate. cu functionare permanent[. jude\ul Dolj 0251/ 456663 2.#mbun[t[tirea accesului la servicii de baz[ pentru populatia rural[.#mbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spa\iului rural. . . descarca apele uzate menajere in mod haotic si necontrolat. b. a. transpus[ prin Lega Apelor nr.Ameliorarea calit[tii mediului ]i diminuarea surselor de poluare. nu a fost elaborate un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi\ii pe termen lung). . iar locuitorii. Deoarece Consiliul Local acordata o atentie speciala ridicarii nivelului social prin imbunatatirea calitatii vietii si a sanatatii populatiei din comuna Teslui.- Cod Fiscal Localitatea Tel/fax 4553330 Teslui. 107 /1996 ]i 584 din 30 iunie 2004. care s[ asigure @n efluentul epurat. duce la : . . ceeace conduce la influentarea negativa a sanatatii populatiei si infestarea mediului inconjurator. anterior studiului de fezabilitate. sprijinirea activitatilor economice comerciale ]i turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale. concomitent cu sistemul de alimentare cu apa . in concordanta cu PNDR Masura 322. in satelor Teslui. Viisoara Mosneni si Urieni prin programul finantat de UE si Guvern prin PNDR Masura 322. Viisoara Mosneni si Urieni . condi\ile de desc[rcare @n emisar impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluanti a apelor uzate industriale sau or[]enesti @n receptori naturali". in contextul existent se considera necesara si oportuna realizarea unui sistem de canalizare menajera la standardele UE. conduc la imbunatatirea calitatii vietii. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi\ii pe termen lung (@n cazul @n care a fost elaborate @n prealabil privind situa\ia actual[. necesitatea ]i oportunitatea promovorii investitiei.Asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiunii. Construirea sistemului de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere.#mbunatatirea conditiilor de viata ]i a standardelor de munc[ ]i mentinerea populatiei @n spatiul rural. 118/2002 ]i Directiva cadru privind apa. Descrierea investitiei. 2008/60/EEC. . s-a avut @n vedere factori care dicteaz[: . nr.

DEZAVANTAJELE acestei variante constau in : -datorita configuratiei terenului . dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor). judetul Dolj.conditii de dezafectare minime a terenului din amplasament deoarece statia de epurare si rigola de descarcare a apelor epurate sunt pe domeniu public.exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare menajera ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor. . . dicteaza costurile de investitie.retele de canalizare pentru cele 3 sate. . conditiile reale din teren : satele fiind in . . unic de canalizare in satele Teslui. va avea in componenta urmatoarele: .Topografia terenului. astfel: . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui . deci functionare mai in siguranta . .I.utilizand numai scurgerea gravitationala. pe teren cu categoria de folosinta -pasune . care trebuie s[ apar\ina domeniului public. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui.canale colectoare . . partea cea mai joasa a celor trei sate.-creerea a 3 sisteme de canalizare menajera. modul de colectare ]i transport al apelor uzate. .racord electric unic.sistem unic de canalizare menajera pentru cele trei sate studiate din comuna Teslui -II.1.statie de epurare unica.deci investitie financiara mai mica.sistemul de canalizare optim. In vederea stabilirii variantei optime pentru sistemul de canalizare menajera a satelor Teslui.si ca pozitie : sunt la limita dintre pasune si arabil. cu amplasarea statiei de epurare in satul Teslui.Tehnologiile de epurare. amplasamentul sta\iei de epurare ]i conditiile de desc[rcare la emisar. AVANTAJELE acestei variante constau in : -costuri reduse prin alegerea celei mai potrivite solutii tehnice pentru. dicteaza condi\iile impuse la descarcare @n emisar ]i marimea terenului disponibil pentru statia de epurare. cheltuielile de exploatare precum ]i eficien\a epurarii. Scenariul 1 Sistem. dicteaza modul de colectare ]i transporta apelor uzate spre epurare. Pentru ca sistemul unic de canalizare menajera. .prelungire unul celuilalt.utilizarea foarte eficienta a configuratiei terenului natural care are o panta generala mica dar continua. . b. sa poata deservi cele 3 sate. . independente . .Marimea ]i @ntinderea localitatii. canalele colectoare catre statia de epurare ajung a fi pozate la adancime ce depaseste in unele locuri 6 m.cost scazut al apelor epurate.Emisarul ]i amplasamentul statiei de epurare. proiectantul a analizat urmatoarele variante: . cate unul pentru fiecare sat. fapt ce conduce la majorarea investitiei (executia fiind dificila la adancime mare sau introdus statii de .

Avantajele scenariului recomandat . .Materii in suspensie (MS).lipsa colectoarelor de canalizare si adancimea mica de pozare a retelei de canalizare conduce la reduceri de costuri .in caz de avarie ( defectiune) a uneia din statiile de epurare. . celelalte doua pot functiona la parametrii normali neafectand locuitorii acestor sate. .325 / 2005 si HG nr.costuri foarte mari ca investitie ( 3 statii de epurare a apelor uzate menajere.posibilitatea de extindere a capacitatii. Viisoara Mosneni si Urieni varlantei I.3. . iar in urma epurarii calitatea apei rezultate va corespunde parametrilor impusi de NPT A 001/2002 modificata si completata prin HG nr. . Scenariul 2 Creerea a 3 sisteme de canalizare menajera.210 /2007 ale caror valori maxime admise sunt: 35. 3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si 3 posturi de transformare ).retele de canalizare pentru fiecare localitate in parte. .cost mare al apelor epurate. .pompare ape uzate intermediare ).statie de epurare unica.intretinere si exploatare usoara a retelei de canalizare menajera . b.retele de canalizare pentru cele 3 sate. DEZAVANTAJELE acestei variante constau in: . .lipsa terenului de amplasare in satele Viisoara Mosneni si Urieni . Sistemul de canalizare menajera propus va asigura colectarea apelor menajere de la persoane fizice si juridice. . b. respectiv: . AVANTAJELE acestei variante constau in : . . . .2.sunt necesare costuri suplimentare pentru achizitionarea terenului necesar amplasarii lor.suprafata de teren ocupata mai mica.canal colector .3 statii de epurare cate una pentru fiecare sat.cost scazut al apelor epurate. . cate unul pentru fiecare localitate In acest caz sistemul de canalizare menajera va fi campus din: .instalare simpla si rapida.personal de exploatare calificat de trei ori mai mult si implicit costuri mai mari in exploatare .in caz de avarie a statiei de epurare consecintele negative se vor resfrange asupra intregului sistem neputandu-se asigura functionarea independenta a retelelor de canalizare pentru locuitorii fiecarui sat. Scenariu recomandat de catre proiectant Din analiza altemativelor prezentate anterior proiectantul propune ca solutie optima pentru realizarea sistemului de canalizare menajera in satele Teslui.consturi de investitie mai mici.0 mg/l . .3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si trei posturi de transformare. . .

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate. Reteaua de canalizare gravitationala @n lungime totala de 11. Proiectarea retelei de canalizare s-a efectuat @n baza planului general de @ncadrare @n comun[ scara 1 : 5.Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs).Fosfor total (P) . Ghid de proiectare. Canalizarea proiectat[.454 m. Proiectul de canalizare ]i epurare. Dn = 300 mm. 766/97 investi\iae face parte din categoria de importan\[ normala "C". exeutie si exploatare a lucr[rilor de alimentare cu ape si canalizare @n mediu rural .Retea de canalizare. intercalate pe retaua de canalizare (acolo unde datorit[ topografiei ]i amplasamentului epurarii le impun) .52 mc/h (0. Conform H.25. . conform P.000 ]i ridic[rilo topografice scara 1 : 1000. va asigura colectarea ]i epurarea apelor uzate menajere din satele Teslui. ce se monteaza cu u]urin\a datorita greutatii reduse ]i sistemului de @mbinare rapid[. ]i clasa de importanta III. . . impune o schema tehnologica de canalizare.Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) . din tuburi PVC. .Unitati pH .5-8. comuna Teslui.) al comuna Teslui.60 l/s) Q u orar min = 2. .Temperatura c. Reteaua de canalizare.O reteaua de canalizare gravitational[ de colectare ]i transport a apelor uzate .18 mc/h (5. .Canalizare din tuburi PVC.Substante extractibile cu solventi organici .966 m .70 l/s) Conditiile topografice ale zonei.0 mg/I 1. functionala ]i tehnologica a investitiei.94 mc/zi Q u zi max = 242.G. de faptul ca localitatea este str[b[tut[ de drumul jude\an Dj 641. Reteaua de canalizare menajera proiectat[ cuprinde : .U.0 mg/I 125. sunt: Q u zi med = 172.0 mg/I 0. Descrierea constructiva. .Detergenti sintetici biodegradabili . Indicative P66 – 2001. L= 6.Azot amoniacal (NH4+) .5 35° C .100/1-2006. proiectul propune o schema de canalizare @n sistem separativ.0 mg/I 6.11 mc/zi Q u orar max = 20. Debitele caracteristice ale apelor uzate menajere au fost determinate conform prevederilor “Normativ pentru proiectarea ]i executarea lucr[rilor de alimentare cu ap[ ]i canalizare a localit[\ilor din mediul rural”. Viisoara Mosneni si Urieni. @mbinate etan] cu inele de cauciuc. Dn = 250 mm. L= 4. se va executa.0 mg/I 2.420 m. astfel : . Tinand seama de topografia terenului. ]i de amplasamentul statiei de epurare.biologica compacta. se @ncadreaza @n priorit[\ile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P. care va cuprinde urmatoarele obiecte (Iucrari) principale: .Canalizare din tuburi PVC.G.Statii de pompare a apelor uzate.5 mg/I 20.Indicativ GP 106-04.Statie de epurare mecano . Canalizarea se va amplasa pe trama stradala a localitatii @n afara zonei carosabile pe strazile .

Pozarea tuburilor de canalizare din PVC @n ]anturi se va efectua @n mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0.20 m grosime.pompe. Pe traseul drumului jude\ean. functie de pompele ce echipeaza fiecare statie de pompare. astfel: . Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. fiind asigurate prin sprijiniri.adancimea de @ngropare maxima: 6 m de la nivelul solului. Statia de pompare SP. se vor executa din teava PEHD. Statia de pompare SP. pentru posibilitatea record[rii la canalizare a gospod[riilor pe care nu este re\ea s-au prev[zut din loc @n loc.6. H= 12 mCA. .diametrul: 1000 mm. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa partial mecanic ]i manual. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604.9 kw. . Topografia terenului impune. cu diametre cuprinse @ntre D = 125 – D = 90 mm. Pn. P= 4. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. Dimensiunile sta\iilor de pompare: . . av`nd coracteristici disticte pentru fiecare din ele. In timpul executiei lucrarilor. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. la cap[tul fiec[ruia se prevede c[min de vizitare. SRD 17. Statiile de pompare de tip TOP 65.orificiu aspiratie.0 kw. . .orificiu refulare.orificiu preaplin. Statiile de pompare sunt echipate cu dou[electropompe submersibile pentru apa uzata.4. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. . cu rotor toc[tor. . H= 11 mCA. precum ]i pentru protectia muncitorilor ]i a pietonilor. acolo unde va fi afectat de executia lucrarilor.00 mc/h. P= 1. H= 11 mCA. H= 14 mCA. Proiectul prevede ]i lucrarile de refacere a carosabilului. Condudele de refulare la statiile de pompare. P= 1. electropompe submersibile pentru apa uzata. P= 1. . Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. . sau aproape de axul drumului pe strazile neasfaltate. a spatiilor verzi ]i a trotuarelor.3. pompeaza apa uzata la statia de epurare.6. se vor lua masuri pentru securitatea ]i stabilitatea constructiilor ]i instalatiilor @nvecinate sau interceptate @n s[p[tura.9 kw. . SP. avand caracteristici : Q = 20 mc/h.panou de control. cu rotor toc[tor (1 + 1 R .2.1.asfaltate (pe acostament). la distan\a de c.capac de vizitare. Statia de pompare SP. se realizeaz[ din fibr[ de sticl[ ranforsat[ ]i este formate din: . realizarea pe reteaua de canalizare 4 statii de pompare.orificiu intrare cablu de alimentare. Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale.senzori de nivel. avand caracteristici : Q = 8. Pe reteaua de canalizare se vor executa c[mine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul @n punctele de schimbare a directiei ]i la intersectii de canale.9 kw.00 mc/h. cu rotor toc[tor. avand caracteristici : Q = 13.10 m sub ]i 30 cm deasupra acestora: Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. cu rotor toc[tor.a. Statia de pompare. @n care se monteaz[ conducte de canalize. avand caracteristici : Q = 13. ce rezulta din conditia latimii ]antului de pozare. electropompe submersibile pentru apa uzata. cu rotor toc[tor.c. electropompe submersibile pentru apa uzata. 500 m subtravers[ri.00 mc/h. . electropompe submersibile pentru apa uzata. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. .

08 < 25 90. adica .zi .camin by-pass statie epurare . . treapta mecanic[.rezervor autotrofic de nitrificare . . .separator de grasimi.rezervor hetero-autotrofic de nitrificare ]i denitrificare .74 Pentru realizarea gradului de epurare necesar ]i @ndeplinirea condi\iilor impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluan\i a apelor uzate industriale sau or[]ene]ti @n receptori" proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compact[..5 gr/om. bazin sedimente primare. .azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.fermentare . . .zi Concentratiile de substante poluante @n apa bruta. Statia de epurare. .rezervor sedimentare primara cu decantor laminar indus. omogenizare ]i pompare ape uzate . treapta biologic[ (bloc compact de epurare). amenaj[ri teren : .24 Azot amoniacal (NH4+) 38. Statia de epurare este amplasata la c. @nc[rc[rile cu poluan\i se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impuritati pe locuitori si zi. . ' . . .06 Consum biochimic de oxigen (CBO5) 256.rezervor coagulare . pe teren ce apartine domeniului public.. conform breviarului de calcul ]i concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001/2002. bransament alimentare cu ap[.bazin de egalizare.deznisipator . instalatie deshidratare n[mol.a.zi . care se afl[ la cca 500 m fa\[ de sta\ia de epurare.amenajare teren.c.79 Fosfor total Ptotal 15.98 <1 93. . .poluanti organici biodegradabili exprimati @n (CBO5) 40 gr/om. administrat de Prim[ria comunei Teslui. pavilion de exploatare.41 <2 94.gratar mecanic..zi .fosfor total (Ptot ) 2.10 < 35 89. sunt: Denumire indicator Caracteristci chimice Concentrat la limita Eficienta de ale apei uzate maxima admisa epurare necesara (mg/I) (mg/I) (%) Materii totale @n suspensie (MTS) 320.unitate de dezinfec\ie cu ultraviolete. Emisarul apelor epurate @I constituie p`e`ul Teslui. acces carosabil .rezervor heterotrofic de nitrificare ]i denitrificare cu aerare cu bule fine ]i dispozitive de sustinere a masei organice tip bioflim. Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera ]i conform normativului GP106-04.rezervor hidroliza . . care va cuprinde urmatoarele lucrari: . . .materii totale @n suspensie (MTS) 50 gr/om. . respectiv eficienta de epurare necesara. 500 m de zona de locuinte. .

Apa tehnologica pentru unitatea de deshidratare. Din caminul de prelevare probe. Namolul deshidratat @n saci @n unitatea de deshidratare este transportat ]i depozitat pe platforma de containere (10). apa epurata mecanic ajunge @n treapta de epurare biologica. Pentru exploatarea statiei de epurare s-a prevazut un pavilion tip container cu o suprafata utila de 14. La intrarea apei @n treapta biologica. Bazinul este echipat cu doua electropompe submersibile (1 + 1 R).40 mp. care este pompat[ @n treapta de epurare biologica (7. Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge prin pompare in caminul de distributie/preaplin/by-pass (CV. omogenizare ]i pompare (6).1) de la intrarea pe platforma statiei de epurare. Mai departe @n func\ionarea normala apa ajunge la gratarul mecanic manual (2. destinat laboratorului de analize Apa menajer[ rezultat[ de la pavilionul de exploatare (grup sanitar).2). namolul este pompat @n unitatea de deshidratare cu saci filtru (9). pentru apa uzata. @n care se introduc.2 mm. Gratarul manual. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n tluxul tehnologic de epurare. gravitational. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistent[ la abraziune. @n functie de acumularea acestora. aici sunt retinute substantele plutitoare prin flotatie gravitational[ ]i separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational. Dupa retinerea materiilor solide @n suspensie. @n blocul de epurare mecanica. Din deznisipator apa ajunge @n bazinul de egalizare. diverse • . rezervorul ]i dozatorul de coagulant. Pentru deservirea blocului de epurare biologica se prevede un rezervor ]i dozator coagulant. alimentare cu energie electric[. @ntr-un bazin de stocare nisip (5). omogenizare ]i pompare. ajunge gravitational @n bazinului de egalizare. Dupa umplerea bazinului de colectare ]i pompare n[moI. @n scopul stabiliz[rii acestuia. @napoi @n bazinului de egalizare. Apa rezultata din decantarea namolului @n bazinul de colectare. unde se elimina substantele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) ]i compu]ii azotului ]i fosforului. Nisipul va fi spalat ]i tratat cu biopreparate de tip Bacti . apa epurata ]i dezinfectata ajunge gravita\ional @n emisar (balt[ ). Pentru necesit[ti de spalare ]i @n caz de incendiu se prevede un hidrant suprateran. Treapta de epurare biologic const[ din doua module de epurare biologic[ compacte supraterane.Bio 9500. sedimentare ]i pompare n[mol ]i apa filtrata din saci @n unitatea de deshidratare n[mol ]i apa colectata de gratarul platformei de containere ajunge gravitational. Periodic grasimile acumulate ]i stabilizate se evacueaz[ prin vidanjare sau pompare. re\ine materialele solide @n suspensie. compus din dou[ compartimente. pe conducta de refulare s-a prevazut un debitmetru electromagnetic. pentru descompunerea substantelor organice (biopreparate).imprejmuire teren ..1).1). @ntr-un bazin de colectare grasimi (4). In final apa epurata mecanic ]i biologic @n blocul de epurare este trecuta prin unitatatea de dezinfectie cu ultraviolete (7. apoi apa uzata trece @n deznisipator. In bazinul de colectare ]i pompare nomol se prevede o electropompa submersibila pentru apa uzata ]i un mixer electromecanic. Namolul rezultat din blocul de epurare biologica ajunge prin pompare @n bazinul de colectare ]i pompare namol (8).separator de grasimi (3). omogenizare ]i pompare (6).

6. . H=2-12 mCA. Bazinul dispune de o instalatie hidro. cheson de forma circulara cu D=2. Q=0. Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ sub presiune are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PEHD Pn 6 cu diametrul cuprinse @ntre D = 125 ÷ D = 90 mm. avand diametrul interior de 1. de form[ circulara cu D=2. Descriere elementelor componente ale schemei tehnologice . 1). L= 120 m. Platforma statiei de epurare ]i a pavilionului de exploatare sunt prevazute cu centura de impamantare de protectie pentru consumatorii electrici. descarcarea apelor uzate la emisar printrun canal de by-pass.00 m ]i @naltime totala de H= 3. . P=2.50 m ]i o adancime de 1. @ntr-un bazin de colectare gr[simi.6. este o constructie circulara @n beton armat. are rolul de a retine materiale plutitoare ]i @n suspensie dintr-un curent lichid @n mi]care.00 m ]i @naltime totala de H= 3. grasimi. Bazinul este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara. cu D= 5. Bazinul de colectare a gr[similor. @mbinate etan] cu inele de cauciuc. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational.10 m. Deznisipatorul dispune de un perete semi@necat cu latimea de 60 cm. C[minul asigur[ accidental (la caderea energiei electrice). astfel : . . @ntr-un bazin de stocare nisip alaturat (poz. are rolul de a egaliza.spalari ]i apa potabila pentru grupul de exploatare. L= 633 m . de foma circulara cu diametru 2. STAS 2448/82.00 .50 m realizat din beton armat. Deznisipatorul este o constructie subterana realizata din beton armat. C[minele de canalizare se execut[ carosabile.3)/ Bazin de colectare si neutralizare grasimi (poz.4 kw/400V /50Hz/2705 rpm.00 m ]i @naltime 1. avand. Dn = 90 mm. L=6.90 m.Canalizare din tuburi PVC. apa de spalare ajungand @n circuitul de epurare. din beton. Caminul este realizat din beton armat C. Dn = 250 mm. realizat din beton armat. Dn = 300 mm.50 m ]i adancimea de 1.2 mm.0-20 mc/h. C[minul este prevazut cu o vana cutit (stavila) Dn = 300 pe canalul de intrare @n sta\ia de epurare ]i cu un canal de by-pass Dn = 300mm.4)/ Bazin de spalare si scurgere nisip (poz. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune. montat @ntr-o constructie subterana camin.5).16/20 are forma cilindrica cu diametru interior D = 1. sunt preluate printr-un bran]ament din reteaua de apa potabil[ a localitatii.Reteaua de canalizare Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ gravita\ional are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PVC.50 m. Gratarul mecanic (utilajul) este realizat din otel inox. prin p`lnia de colectare ]i instalatiile deznisipatorului. conform profilelor longitudinale. . Pn. L= 4. este o constructie subterana. are rolul de a retine din apele uzate grasimile si particole minerale mai mari de 0.Bazinul de egalizare.5).2). Dn = 1000 mm cu ad`ncimea variabil[.Canalizare din tuburi PVC. si grosimea de 10 cm realizat din beton armat. astfel : .454 m.Deznisipatorul (poz. etc). Dn = 125 mm.Canalizare din tuburi PEHD Pn 6. Bazinul se echipeaza cu o electropompa de nisip (rece). . omogeniza ]i compensa debitele orare de apa uzata primite ]i de a Ie trimite cu un debit constant @n blocul de epurare mecano-biologic. care permite spalarea nisipului. SRD 17. . omogenizare si pompare (poz. pentru separarea produselor mai u]oare decat apa (uleiuri.67 m.Gratarul manual (poz.6). @n functie de acumularea acestora. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @napoi @n fluxul tehnologic de epurare.Caminul de comutare (By-pass) (poz.Canalizare din tuburi PEHD Pn 6.966 m . .

tanc de bio-oxidare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i medii fixe de sustinere a biofilmului. Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare ]i pentru stins incendiu la statia de epurare se va asigura un bran]ament de alimentare cu ap[ de Dn = 90 mm @n lungime de 550 m de la reteaua publica.11 mc/zi.350 rpm .5 kw. Pavilionul de exploatare este o constructie tip container. . . prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului.0 mCA. P=3.7 kw (doar o pompa se monteaza.tanc de mineralizare trofica (treapta II). .058 x2. cu un volum util de 65. Instalatia de deshidratare cu saci cu reglare manuala a umplerii sacului.tanc de mineralizare trofica (treapta I) prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului. procesul tehnologic fiind automatizat ]i controlat permanent.00 m ]i Hutil = 4. .tanc de sedimentare primara cu decantor laminar inclus. .Instalatia de deshidratare a nomolului este montata in camera utilajelor din pavilionul de exploatare. .tanc de hidroliza .00 – 10. Modulul este alcatuite din urmatoarele componente: . colecteaza namolul primar pompat din decantarea primara.1 kw/400V /50Hz/2705 rpm ]i un mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor inox. Statia de pompare se echipeaza cu 1 + 1 R electropompe submersibile pentru apa uzata avand caracterstici Q=35 . Blocul compact de epurare mecono-biologic pentru un debit Qzi max = 242.camera personal. realizat din beton armat.Canalizare si conducte tehnologice asigura leg[tura @ntre obiectele tehnologice ale - . prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului. 1. P=1. dispunand de urmatoarele incaperi ]i functiuni : . P = 1.50 m. . H = 10.438 m.Bransament alimentare cu apa. Instalatia realizeaz[ o epurare biologica foarte eficienta. Modulul este fixat pe o fundatie din beton armat. . suprafata construita de 14.fermentare.m ]i @naltime 5.unitate de dezinfectie cu ultraviolete.grup sanitar . Bazinul se.00 m. #n incinta statiei de epurare s-a prevazut montarea pe bran]ametul de ap[ a unui hidrant de incendiu ]i a unui hidrant de gradina pentru intretinerea spatiului verde. echipeaza cu 1 + 1 R rece electropompe submersibile pentru nomoi avand. Pe bran]ament se va monta un apometru de contorizare a debitului prelevat. Q = 6.Bazinul de sedimente primare .00 mc.Pavilionul de exploatare asigura spatiile necesare desfa]urarii activitatii personalului de exploatare. cu dimensiunile 6. Bazinul este o constructie subterana de forma circulara tip cheson cu diametru D = 4. cu alimentare ]i evacuarea sacilor manual.tanc de mlnerallzare prevazut cu sistem de @nc[lzire. . . ce pompeaza namolul @n instalatia de deshidratare ]i un mixer submersibil pentru nomol cu difuzor din otel inox.40 mp. cealalta r[m`ne ca rezerv[ rece). asigura un grad de deshidratare >20% substanta uscata dupa 2 zile.00 mc/h.40 mc/h ]i H= 10 mCA. . @ntr-o constructie monobloc realizata integral din otel inox. Cuprinde: un modul independent.laborator . .

L=80 m . pe o lungime 11. Ea se va poza pe pat de nisip de 10 cm. . Reteaua de canalizare se va executa pe trama stradala a localit[\ilor Teslui. L=. @n panta continua spre blocul de epurare. Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm. apartine domeniului public. Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm. astfel : Reteaua de canalizare gravitationala de apa uzata se va realiza din tuburi PVC-KG. . Tot din tuburi PVC-KG dar cu Dn. Date tehnice ale invetitiei. @n panta continua spre blocul de epurare. . Pn. c. Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate @n intravilanul satelor Teslui. Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizare ]i definitiv pentru statia de epurare ]i statiile de pompare. . L= 14 m. Conducta de refulare ape uzate de la statia de pompare la blocul de epurare mecanobiologic se va realiza din teava de polietilena PEHD.420 m. Statia de epurare se va @mprejmui cu un gard din panouri bordurate pe stalpi din teava montati @n fundatie de beton. Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm.25 m. pentru sta\iile de pompare ]i a sta\iei de epurare astfel: . Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm. 3. S= 384 mp ]i ridicarea cotei platormei cu 0. Pn. Sita\ia ocup[rilor definitive de teren Pentru realizarea investi\iei este necesar[ ocuparea definitive[ a unor suprafe\e de teren. comuna Teslui. a. Zona si amplasamentul.acces carosabil. administrat de Primaria comunei Teslui. Statutul juridic al terenului care urmeaz[ a fi ocupat. @n panta continua de 1 %. Vii]oara Mo]neni ]i Urieni. udat ]i compactat. consta @n sistematizarea terenului incintei statiei de epurare. Conducta apa epurata de la unitatea de dezinfectare la camine se va realiza din tuburi PVC Dn = 200 mm. Lucrarile de amenajare. b. L= 38 m @mbinate cu inele de cauciuc. Dn = 300 mm. udat ]i compactat. D =110 mm. Conducta de refulare namol primar de la blocul de epurare la bazinul de sedimente ]i conducta de namol primar pompat de la bazinul de sedimentare la blocul de deshidratare.statiei de epurare. D=63 mm.amenajare teren. 250 mm L= 24 m ]i @n acelea]i condi\ii se va realiza canalizarea apelor de spalare a platformei de depozitare containere si reziduri a apei filtrate de la unitatea de deshidratare a namolului si al circuitului de apa filtrata de la bazinul de sedimente primare. pozata cu panta continua pe directia de curgere a fluxului de epurare. prin executarea de umpluturi la cotele din proiect pentru asigurarea accesului carosabil la toate obiectele statiei de epurare ]i pentru asigurarea scurgerii apelor din ploi. iar statia de epurare pe un teren @n suprafata de 392 mp. se va realiza din teava de polietilena PEHD. cuprind : . Vii]oara Mo]neni ]i Urieni. S= 270 mp.@mprejmuire teren.28 m. situat @n satul Teslui.6.Amenajare terenului.6.

Statii de pompare SP.1 ÷ 23.C[mine de vizitare 236 buc x 1.3% .420 m x3.Nivelul de referinta . Formatiunile litologiee intalnite la cartarea de suprafata cat si cu forajele geotehnice. umede la foarte umede p`n[ la 1.63 ÷ 0.indice de consistenta Ic =0. Studii de teren. • Argile cafeniu maronii. Panta longitudinala a traseelor studiate este variabila de aproximativ 1 .Au fost @ntocmite planurile topografice la scara 1:1. plastic consistente.260.00 mp 392.indicele porilor E = 0.0m.0 m in jos.00 mp 354. . d.00 mp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total teren ocupat definitiv +temporar 35. .64.2. y.compresibilitate medie M2-3 = 164 ÷ 165 daN/cm2.In studiu se anexeaz[ lista cu repere topografice. . cu . . d. Studiu geo Ca sinteza a studiului geotehnic prezentam urmatoarele: Din punct de vedere morfologic traseele studiate strabat zone de dealuri si relativ plane cu usoare pante ale versantilor naturali catre platformele drumurilor.1 . .Statie de epurare .00 mp .77. cu cuiburi de nisip si concretiuni calcaroase.Sistemul de proiectie x. cu compresibilitate medie.. Din punct de vedere al regimnlni hidrologic local traseele studiate au un regim hidrologic mediu (scurgerea apelor nu este integral asigurata) la nefavorabil (exista zone cu baltirii). favorizante concentrarilor de ape si inmuierii terenurilor si zonelor laterale.76 ÷ 0.Marea Neagr[.014.coeziunea c = 21 ÷ 22 kPa • Argile prafoase la argile nisipoase cafenii galbui. plastic consistente.00 mp Teren ocupat temporar: .5 ÷ 18. d. STEREO 1970 .20 m. umede de la 1.000.Teren ocupat definitiv: .00 mp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat temporar 34.8 %.greutatea volumetrica aparenta γ = 18. sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologice : • Sol vegetal pe primii 0.5 ÷ 2.0 m = 34.6 kN/mc.1.Studiile topografice au ca scop realizarea unui sistem planimetric şi nivelitic pentru obiectivul proiectat. .unghiul de frecare interna Ø = 14 ÷ 15° . cu compresibilitate medie.umiditati variabile w= 23.5 ÷ 2.5 = 8.4 . .00 mp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat definitiv: 754. . Studiu topografic şi liste cu repere în sistem de referinţă naţional (conform anexa 1) .SP. .260.Retea de canalizare 11. cu urmatoarele caraeteristici fizico-mecanice: .

compresibilitate medie M2-3 = 172 ÷ 175 daN/cm2.8m si latimea fundatiei B= 0.5 conform normativ C 169 .Risc inexistent din punct de vedere al vecinatatilor.81 ÷ 0. .unghiul de frecare intema Ø = 17 ÷ 18°.2 ÷ 19.6 kPa pentm Df= 0.7 kPa. perioada de colt Tc = 1. Zona studiata se gaseste in cadrui tipului climatic I cu un indice de umiditate Im = -20 .73 ÷ 0.Presiunile conventionale variaza intre Pconv =162 kPa. pentru adincimea de fundare Df= 0.5m.0m si adancimea de fundare hf =1. -Tasarea absoluta probabila pentru o fundatie dretptunghiulara cu latimea B = 2. .greutatea volumetriea aparenta γ = 19. .2 ÷ 19.50 cm (tab 3 ). .Presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale). .Se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din paminturi necoezive in corpul umpluturilor.indicele porilor E = 0.82.Paminturile necoezive se pun in opera de preferinta la suprafata rambleelor sau patului umpluturilor.6m (tab 2) si Ppl = 225. .74.urma'toarele caracteristici fizico-mecanice: ' .Importanta cons1roctiei (amenajerii) normala. .0 daN/cm2. . .umiditati variabile w = 19.8 m si latimea fundatiei B = 0.8m si B= 0. are un coeficient de seismicitate Ks = 0.Avind in vedere caracterul foarte coeziv (argile) nu se recomanda amestecul cu nisip pentru formarea patului de montaj.07 amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica I.7 kPa (tab 2).Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/0. . Din punct de vedere al categoriei geotehnice conform normativ NP 074 .Natura terenului (terenuri medii la bune de fundare ). . suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate.5m care exercita o presiune Pn = 2.Toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 20 cm.5s are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenirede 50 ani) .9 kPa. variaza intre Ppl = 166. .0. . cu un risc geotehnic redus si s-au avut in vedere: . pentru adancimea de fundare Df = 0. pentru adincimea de fundare Df= 3m si latimea fundatiei B = 2m . cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare de 90%.Presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la Pcr = 240. .indice de consistenta Ic = 0.16. este S =1. . obligatoriu in straturi orizontale sau cu o usoara inclinare catre lateral pe toata latimea rambleului.Nivelul apei fara epuismente. sau vor fi sprijinite pentru adincimi mai mari de 1.coeziunea c = 25 ÷ 27 kPa • Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer.6m in (tab2) si Pcr = 293. in care s-ar putea aduna ape de infiltratie sau meteorice si pot inmuia umpluturile favorizind tasarile si deteriorarile. la o umiditate apropiata de umiditatea optima de compactare.88 privind executarea lucrarilor de terasamente. .8 %. .Din punct de vedere al seismicitatii. . .Materialele locale se vor folosi pentru umpluturi la o umiditate apropiata de umidiatea optima de compactare in straturi de maxim 20 cm cu compaetarea fiecarui strat .6m si Pconv = 242 kPa pentru Df = 3m si B= 2 m conform tabel 1.4 kN/mc. .

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune.18/22. cu o suprafata construita de 14. de foma circulara cu diametru 2.• Statie de pompare SP.00 kW .2 . realizat din beton armat marca C.SP.420 m ce se va realiza din tuburi PVC.00 m ]i H = 4. omogenizare ]i pompare. L= 6.Din punct de vedere eolian (actiunea vintului) amplasamentul studiat se gaseste in zona B.5) @n lungime de 753 m ce se va realiza din teava polietilena PEHD. precum ]i a unui bran]ament de alimentare cu apa.ce se instaleaza: • Statie de pompare SP. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizorii de materiale agrementate pentru executia lucrorilor.Terenurile din zona se incadreaza in categoria terenurilor categoria a II-a din punct de vedere al comportarii la sapatura mecanica si sunt mijlocii la tari din punct de vedere al comportarii la sapaturi manuale.10 m.E.454 m. este o constructie subterana compacta realizat din beton armat de forma circulara cu D = 2. precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U. f.18/22. Caracteristicile principale ale constructiilor..Deznisipatorul .1 .Controlul gradului de compaetare al umpluturilor se va determina conform STAS 1913/13-83.3. clasa de expunere 2a.Adancimea frecventa de inghet a zonei este de 40 cm.1 . al actiunilor date de zapada. L= 4. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n fluxul tehnologic de epurare. f. La realizarea lucr[rilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementorilor nationale @n vigoare. . .Din punct de vedere climatic.966 m ]i Dn = 250 mm.00 m ]i H = 5. . realizat din beton armat marca C. .Reteaua de canalizare gravitationala cu lungimea de 11.Conducte de refulare de la statiile de pompare (SP. L = 633 m.00 m ]i H = 3. . . D = 125.5. @ntr-un bazin de stocare nisip. la care s-au ata]at doua compartimente. . Situatia existent[ a utilit[tilor si analiza de consum.50 m.Bazinul de egalizare. Alte studii de specialitate necesare Nueste cazul e. . clasa de expunere 20. Lista receptoarelor (consumatorilor).separator de gasimi. Unul pentru colectarea gravitationala a grasimilor.Pavilionul de exploatare este o constructie tip container. .5. Constructiile de forma circulara au diametru D=2.00 kW . .00 m ]i @naltime totala de H= 3.Bazinul de sedimente primare din cadrul statiei de epurare este o constructie subterana realizata din beton armat C. este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara cu diametrul D = 5.5. Necesarul de utilitati pentru varianta propus[ promovarii Pentru sistemul de canalizare ]i epurare proiectat. Aceste materiale sunt @n conformitate cu prevederile HG nr.Putere instalata Pi = 8.Putere simultana Ps = 4.1. clasa de expunere 20.0 m.50 m.00 m ]i @naltime 1. D = 300 mm. de forma circulara cheson cu diametrul D = 4.5. se impune asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru statia de epurare ]i pentru cele 4 statii de pompare. L= 120 m ]i D = 90 mm.Adancimea de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80 cm.40 p. amplasamentul se gaseste in Zona C.18/22.00 m. . d.

Concluziile evaluorii impactului asupra mediului. pentru verificarea @nc[rc[rii cu substante poluante @n efluentul epurat. Din analiza celor doua etape caracteristice. surp[ri.Putere instalata Pi = 3.90 kW . asigurand @n efluentul epurat conditiile impuse de NTP A 001/2002.3 . Solu\ii tehnice de asigurare cu utilit[ti Alimentarea cu energie electrica a sta\iei de epurare se va asigura prin construirea unui bransament la PTA 100 KVA. se vor efectua periodic analiza calit[tii apei epurate. .90 kW . Din tabloul de joasa tensiune al statiei de epurare. zgomotul ]i emisiile gazelor de ardere de la utilajele de constructie.2 – SP. Această etapă cuprinde toate procedurile necesare în vederea contractării fondurilor . La dmensionarea postului de transformare din gospod[ria de apa s-a luat in calcul si necesarul statiei de epurare.pentru evitarea unui risc cu impact asupra s[n[t[tii. Statiile de pompare SP.80 kW . precum ]i statia de pompare SP.80 kW f. Etapa premerg[toare.• Statie de pompare SP. Impactul produs @n perioada de executie asupra factorilor de mediu ]i @n special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza @n limitele admise. iar @n perioada de exploatare numai @n situatii accidentale (cutremure.Putere instalata Pi = 3.80 kW .2. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ.4 se vor alimenta prin racord la reteaua publica din localitate.Putere simultana Ps = 1.Putere simultana Ps = 23.activitatile generatoare de impact asupra mediului sunt cele legate de executia lucrarilor . afecteaz[ temporar aerul atmosferic. 4. amplasat @n incinta gospodariei de ap[ care se afla la distanta de 600 m fata de statia de epurare.praful din @mpr[]tierea p[mantului. etc) . . Proiectul respecta toate reglementarile de mediu (Legea 137/1995).1. execu\ie ]i exploatarea canalizare si statie de epurare.grajicul de realizare al investitie : Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt: a.solul ]i apa subterana sunt afectate @n perioada de executie.90 kW .Putere instalata Pi = 29. se va alimenta @n cablu toate obiectele componente ale statiei de epurare ]i iluminatul de incinta.. Durata de realizare si etape principale . Bran]amentul de apa se asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apa a localit[tii Teslui. g.4 . .Putere simultana Ps = 1.Putere simultana Ps = 1. lucrarile proiectate contribuind @n cea mai mare m[sur[ la @mbun[t[\irea factorilor de mediu.Putere instalata Pi = 3.80 kW . .• Statie de pompare SP. se desprinde urmatoarele concluzii : .90 kW • Statie de epurare .

.stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei.lansarea licita\iei pentru servicii de proiectare. Valoarea total[ cu detalierea pe structura devizului general. Licitaţia pentru execuţia de lucrări: . Etapa privind realizarea proiectului tehnic: . . d. .întocmirea documentelor pentru licitaţie de lucrări. .stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de proiectare.elaborarea raportului de evaluare. .lansarea licitaţiei .pentru execuţia lucrării şi procedurile de selectare la nivelul regional şi După selectarea lucrării urmează: b.elaborarea raportului de evaluare. c. .publicarea rezultatului licitaţiei. .selectarea ofertelor.predarea amplasamentului .selectarea ofertelor de servicii de proiectare. .Receptia finala la sfârsitul perioadei de garantie COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI 1. .stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de execuţie. .validarea raportului de evaluare. . .realizarea proiectului tehnic şi însuşirea lui.stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei. .Execuţia lucrărilor va dura 18 luni conform graficului alaturat e) Etapa finala .Receptia la terminarea lucraril . . Etapa realizării execuţiei .

280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4 KV 0. CHELTUELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3.Studii topografice 10.Avizul de Gospodarire a Apelor 250 lei 125 lei 500 lei 600 lei .6 km x 100. 3.000 lei TVA 19% 2.500 lei/buc = 14.Studii geotehnice 2.Bran]ament electric @n cablu torsadat 0.. CHELTUELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 2.500 lei .810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.Certificat de urbanism .-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.500 lei ---------------------. .280 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14.Firida bran]ament 1 buc x 3.Studiu hidrogeologic .810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 4. 117. Alimentare cu energie electric[ statia de epurare . – SP 4.1.Acord de mediu . 35. 2.EVALUARE – SCENARIUL 1 CAP.1.000 lei TVA 19% 18.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63.000 lei .2.Taxe pentru ob\inerea de avize. – Ob.Cablu joasa tensiune 0. 2.2. acorduri ]i autoriza\ii . Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii pompare SP 1.1.000 lei/km = 60.Avize si acorduri pentru record si bransament la retele publice .500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ 99. –SP 4.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ie pompare SP 1.000 lei .Studii de teren ..Obtinere/prelungire autorizatie construire .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63.Aviz sanitar .000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.000 lei/km = 21.0.500 lei = 3.Firid[ bran]ament 4 buc x 3.5 km x 43.

Cheltuieli management investi\ie 9.500 lei TVA 19% 1.350 lei TVA 19% 1. avize ]i autoriza\ii 9.375 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6. .455 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .Asistenta tehnica proiectant 8.500 lei TVA 19% 2.Alte avize.255 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.650 lei TVA 19% 68..Verificare tehnica proiect 8.consultanta .4.400 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 358.000 lei .500 lei .asistenta tehnica . ..500 lei TVA 19% 8.Detalii executie 106.000 lei .755 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 17.Studiu de fezabilitate 36.Proiect tehnic 198.000 lei .Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri de finan\are 5.Cheltuieli pentru publicitate 1.000 lei . acorduri si autonzatii solicitate prin lege.144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 426.organizarea procedurii de achizitie publica .000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 44.495 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.500 lei .Cheltuieli pentru @ntocmirea documenta\iei de licita\ie 2.6.5.Avizului PSI 500 lei .557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Proiectare si inginerie .650 lei .Supraveghere tehnica 36.500 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14.Documentatii acorduri.995 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.. 4.Cheltuieli pentru comisiile de evaluare 7.207 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 7.794 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 10.600 lei .

2. @mbtnate cu inel de cauciuc. 4.600 lei .4 D= 1.00 m.198 lei TVA 19% 502. 3 531. 01.00 m.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. 6.Terasamente statie pompare SP.Total 52. 1.1. HG 26/1992.1 D= 1.3 D= 1. .Terasamente statie pompare SP.148 lei .600 lei .300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 5.1. capac si rama din fonta carosabil. CELTUELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA Ob.Foraje orizontale de subtraversare DJ.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 423 x 76 lei/ml = 32.00 m.Amenajare taluz la deversare 20. HG 500/1994 si a indicelui de rata a inflatiei rezultat din “Buletinul Comisiei Nationale de Statistica”.1. .955 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.064.454 m x 165 lei/ml = 1.208 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 3. STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE 4. Constructii.540 lei .200 lei .2 D= 1.500 lei .Camine de vizitare din beton.643. 2. 1. @mbinate cu inel de cauciuc. 1.Terasamente statie pompare SP.145.100 lei/buc = 495.1.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 2. 1. 4.250 lei TVA 19% 998 lei . 236 buc x 2.400 lei .Construc\ii ]i instala\ii .406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =125 mm montat @n pam@nt 114 m x 100 lei/ml = 11.966 m x 190 lei/ml = 943.335 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP. 02.Terasamente statie pompare SP. RE|ELE DE CANALIZARE 4.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.00 m.retele canalizare Evaluarea s-a facut conform indici rezultati de la lucrari similare la nivel de preturi conform Decret 232/ 82 si reactualizati la zi conform HG 945 /90. Constructii.250 lei . 7 buc x 12 m x 900 lei/buc = 75.910 lei .

50 m.conform lista utilaj 25.2 .2.2.500 lei .conform lista utilaj 27.300 lei .2.Camin comutare by-pass D=1.Montai utilai SP.3.500 lei .90 m 7.Constructie bazin sedimente D= 4.conform lista utilaj 34.00 m.0 m.4 (10% din voloore utilaj) 3.600 lei .3 (10% din voloore utilaj) 3.000 lei .40 m 14.400 lei TVA19% 34.486 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 15.4 .628 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 135.800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 181.000 lei .000 lei .730 lei .50 m 22. 40.00 m. Construc\ii .247 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.320 lei .Montai utilai SP. Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice .Instalatii hidraulice .2 (10% din voloore utilaj) 2.Constructie bazin omogenizare D=5.3 .Fundatie bloc epurare biologic 7.200 lei . pompare 9.050 lei .1.utilai tehnologic SP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 6.083 lei TVA 19% 2.00 m.Bazin omogenizare.50 m 22.Deznisipator vertical D=2.300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 113. Hi = 4.Platform[ din beton container pavilion exploatare 8.866 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare .466 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total construc\ii 215.50 m 58. STA|IE DE EPURARE 4. H=2.Montai utilai SP.1.973 lei . H= 1.569 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.830 lei TVA19% 21. H=5. H= 3.Camin colectare uleiuri minerale D=2.Instalatii hidraulice – bloc epurare 35.600 lei .900 lei .Montaj utilaj SP.Camin colectare si spalare nisip D=2. H= 3.1 (10% din voloore utilaj) 3.130 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje 13.3.utilai tehnologic SP.conform lista utilaj 26.utilai tehnologic SP.274 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.00 m. 03.00 m.930 lei . Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice .utilaj tehnologic SP.458 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE POMPARE 157.

320 lei TVA19% 9.Bran]ament de alimentare cu apa PE-HD.659 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 66.800 lei 3. 24 m x 165 lei/ml 3.Conducta refulare apa uzata/namol PEHD.220 lei .100 lei TVA19% 10.558 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 34.812 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa .Bazin omogenizare.Instalatii hidraulice . @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.960 lei .Camin de apometru 41.100 lei/buc 14.800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii 51.Camine de vizitare din beton.450 lei/buc . D = 63 mm 14 m x 65 lei/m 910 lei . D = 110 mm 28 m x 88 lei 2. capac si rama din fonta carosabil.bazin sedimente 6.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.464 lei .Hidrant de incendiu 1 buc x 3.071 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .400 lei Instalatii iluminat exterior 18.bazin sedimente 4.bloc epurare 10.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.Conducta refulare apa uzata/namol PE-HD. D.700 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 29.200 lei Instalatii electrice de forta + AMC 19. @mbinate cu inel de cauciuc.. Constructii retele tehnologice de incint[ .90 mm 550 m x 76 lei/m . 7 buc x 2.100 lei Instalatii electrice . pompare 4. 38 m x 190 lei/m 7.254 lei TVA19% 5.200 lei Instalatii electrice .450 lei .759 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.751 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii hidraulice ]i sanitare 61.200 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 56.

.814 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii .Montaj utilaj .Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 270 mp x 120 lei/mp 32.Montaj utilaj . @nsamantare cu iarba 144 mp x 15 lei/mp 2.860 lei .Montaj utilaj .0 mp x 205 lei/mp = 2.Amenajare teren prin plantare.2.586 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 57.1 buc x 3.013 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.Montaj utilaj .Pavilion personal exploatare – laborator (container) 4.050 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.981 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Camin by-pass 422 lei .760 lei .Porti metalice 10.559 lei .Bransament apa 154 lei . 17. Montaj utilaje tehnologice .Montaj utilaj – Deznisipator 679 lei .400 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren.sta\ie de epurare 502.Montaj utilaj .Bazin omogenizare pompare 3.Montaj utilaj .500 lei/buc = 3.3.844 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare. inclusiv transport compactare ]i nivelare.970 lei TVA 19% 2.316 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 48.661 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren.160 lei . .920 lei .Umpluturi de pamant pentru amenajare teren. 40.#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 76 m x 170 lei/ml = 12. 47.906 lei .Bloc epurare 45.Montaj utilaj .263 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 58.750 lei TVA19% 9.320 lei TVA 7.763 lei . 14. 96 mc x 60 lei/mc 5.Gr[tar mecanic automat 597 lei .Bazin sedimente primare 1.

conform lista utilaj 1.manusi protectie 5 per x 30 lei/per .860 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 961.scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .081.5.conform lisfa utilaj 850.casca protectie 5 buc x 50 lei/buc .3.000 lei .143.3.cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei .590 lei .000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10.Utilaj – Gr[tar mecanic automat .180 lei TVA19 % 182.material laborator 1.Utilaj .714.conform lista utilaj 4.Utilaj .Utilaj .generator de curent 4.Utilaj .520 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.970 lei .Utilaj .Deznisipator . .masca gaze 3 buc x 300 lei/buc .804 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE EPURARE 1.540 lei .975 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 68.sort protectie 2 buc x 40 lei/buc .Utilaj .827 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.000 lei .595 lei Dot[ri protec\ia muncii .Pavilion personal exploatare – laborator (container) 42.859 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4 5.150 lei .220 lei .790 lei .Camin by-pass .conform lista utilaj 13.conform lista utilaj 36.salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc .ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc .2 kv .trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1. Dotari.cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 250 lei 150 lei 100 lei 900 lei 100 lei 80 lei 450 lei 400 lei .birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei . Dotari mobilier .TVA19% 10.Utilaj .conform lista utilaj 6.624 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice.conform lista utilaj 5.060 lei .dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei .Bloc epurare . Procurare utilaje tehnologice.Bazin sedimente .masca sudor 2 buc x 50 lei/buc .Bransament apa .2 buc x 3.738 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 1.500 lei/buc 7.Bazin omogenizare pompore.

av`nd Q=8 mc/h. H= 12 mCA p= 4 kw/400V /50Hz/2700 rpm.730 Total statie pompare SP 1.costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3. 1 2 1 8.lada nisip 0.. 2.1.490 34.S. 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei . 2. Nr. 64.S.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.400 lei .340 8450 4. 1.500 6.025 lei TVA 19% 10.600 lei .stingator portativ CO2 2 buc x 700lei/buc = 1.lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei .600 lei/buc = 1.380 25. 1 2 1 13.3. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.galeti tabla zn.380 8. P= 1.5.265 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4.490 13. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x4 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.02.500 12. Cost/buc lei 3.2. 2.210 4. Statie pompare SP 2.2. buc.I.340 16.880 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54.1 1. av`nd Q= 20 mc/h. H= 14 mCA. D.420 4. .3.02. Denumire utilaj 1. 2.030 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.stingator spuma C. .9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. 0.900 4. Cost total lei 4. 1.300 Total statie pompare SP 2. crt. 2. STA|IE POMPARE APE UZATE 1.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei . STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 1 Nr.panou incendiu 1 buc x 1. 5.I.290 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LISTA UTILAJE CU MONTAJ D.9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei . Statie pompare SP 1.

P= 1.1 kw/400V / 2 8.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. Statie pompare SP 3. Bazin de egalizare. 3.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. 4.0-20 mc/h. Gratar mecanic automat vertical Q = 20. Total SP 1 – SP 4 TVA19% Total statii pompare LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. 1 2 1 10.2.458 Total statie pompare SP 4. 1 Cost/buc lei 3.790 5. H=2-12 mCA.210 4. Vana cu\it Dn= 300 mm.3.970 5. H=10 mCA.170 16.210 4. P=2.420 4. Pn.380 26.500 Total statie pompare SP 3. H= 11 mCA. dimensiuni ochiuri 5 mm.220 1. 4.380 27.500 6.1.790 Total desnisipator 4.700 6. Gr[tar mecanic 2. Desnisipator 3.628 135.830 21. 2. avand Q=35÷40mc/h.1.3.1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.1.3. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. 4.03. montat @n camin.970 Total gr[tar mecanic 3.300 113. 4.380 9. Denumire utilaj 1.220 4.6/10 Nr. 1 2 1 9. omogenizare ]i pompare 4. 4.700 12. 4. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. crt. C[min de comutare – by pass Total c[min de comutare – by pass 2. av`nd Q= 13 mc/h.790 6. 3. P= 1.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.220 Cost total lei 4. avand Q=0.380 10. P=3. Electropomp[ de nisip.500 12.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. Statie pompare SP 4. H= 11 mCA. Electropomp[ de ap[ uzat[.4 kw/400V /50Hz/2705 rpm 1 6. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.2. 3.1.340 . buc.18 mc/h. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 1 Nr. av`nd Q= 13 mc/h.1.420 4. 1.970 6. 0. inclusiv transportor elicoidal ]i tablou electric de control ]i automatizare 1 5.

ventilat ]i @nc[lzit.3 50Hz/2705 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare. Q= 24 kg substant[ uscat[/zi Pinst = 1. . . 1 1 9.tanc de mineralizare trofiea (treapta I-a).container pentru material solid re\inut Pinstalat = 0.92 kw 1 785. .54kW. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului . 1. Bloc cu module de epurare biologice containerizate montat[ suprateranformat din: Bloc de epurare mechanic[ compus din: .gr[tar automat cu fine\ea de filtrare de 6mm . P=1.220 .11 mc/zi Instala\ie cu func\ionare automat[ Montaj. .350 rpm. -compresor submersibil Pinst=5.tanc de mineralizare prevazut cu sistem de @nc[lzire electric. prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului. cu reglare manual[ a umplerii sacilor cu alimentare ]i evacuare saci manual[.2.820 9. fermentare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului .820 9.900 Total bazin de egalizare. grad de deshidratare >20% substan\[ uscat[.tanc de bio-oxidare.tanc de sedimentare primar[ prevazut cu decantor lamelar. orizontal.900 9. omogenizare ]i pompare 5. montaj cu flan]e Dn.94 mc/zi Q u zi max = 242.16 Kw Bloc de epurare biologic[ pentru Q u zi med = 172.100. 4. Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.060 785.1. Instala\ie de deshidratare n[mol cu saci. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sus\inere a biofilmului .tanc de hidroliz[.4. Bloc de epurare mecano – biologic compact 5. Include : .220 36. senzor liner. suprateran.5 kw.containerizat @n container termoizolat. .tanc de mineralizare trofic[ (treapta II-a).

143.820 850.mixerul de sediment (n[mol ).3. Pavilion exploatare – laborator (container) 8. 5. 1 1 4. Bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 6.100.900 Total bloc compact de epurare mecano .11 mc/zi.eleectropompa de sediment (n[mol ).1. 50 mm 1 1.electropompele pentru ap[ uzat[ menajer[.860 961. .camer[ de egalizare debite. .624 1.0 mc/h.7 kw/400V / 50Hz/2700 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare. montaj cu flan]e Dn.804 Total statie de epurare . . .biologic 6.1.860 1. Apometru Dn.540 Total c[min de apometru 8.820 13.900 9.0 -18.2.150 4.540 42. Pinstalat = 0. Sistem compus din: .030 1 9. Sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete compus din dou[ module pentru un debit de ap[ tratat[ de Q u zi max = 242.2 Kw.5 kw. 1350 rpm. C[min de apometru 7. H=10 mCA.78 Kw Rezervor coagulant av`nd volumul de 500 l cu sta\ii de dozare Pinstalat = 0. actionate de convertizor de frecven\[ . P=1. Electropomp[ pentru n[mol. avand Q=6. senzor linear. Container de personal compus din dou[ compartimente destinat laboratorului de analize Total Pavilion exploatare – laborator (container) 1 42.5.mixerul pentru omogenizare .540 1. Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.180 182.590 Total bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 7. 6.l[mpi cu ultraviolete.2. P=1.770 8.770 8. 1 55.030 55. Sta\ie automat[ de analiza probe ap[ uzat[ conectat[ la instala\ia automat[ de prelevat probe Sta\ie automat[ de prelevat probe ap[ uzat[ (analizator automat ) Dulap de command[ automatizare tip “Master” echipat cu automat programabil care conduce ]i controleaz[: .860 42.

5% 3.808 lei TVA 19% 12.023 lei 3. 5.2.015 = 48.2.1.3.122 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. costul creditului 5.1. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 4.270. V`lceanu .Organizare de santier 5. ALTE CHELTUELI 5.007 = 23.014 lei x 0.----Total diverse si neprevazute 246.445 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Casa social[ a Constructiilor 16.014 lei x 0.445 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total comisioane taxe 42.289.2.005 = 16. Lucr[ri de construc\ii 3. ing. N.3.1.CAP. Casa social[ a Constructiilor 0.005 = 16.1.606 lei 5. 366.408 lei x 0. Comisioane. 5.240.443 lei x 0.001 = 3.202 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 64. cote.406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.757 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.289.240. taxe.289.289 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total taxe ISC 26.014lei x 0.1.314 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total organizare de santier 77.806 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.0485 = 207. Comision ISC 3.312 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.685 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect. Cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului 3.408 lei x 0.400 lei TVA 19% 39.2.

352 2. Taxe pentru ob\inerea de 6.835 583.286 TOTAL CAPITOL 3 446.316 127.C.376 13.070.1.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.054 4.3.2.Alimentare cu energie 99. nr: 141 /2008 Faza : S.810 18.584 502.2.997 80.241 1.5. D.622 108.486 12. Consultan\[ 14.500 11..381 15.500 113.Sta\ii de pompare 5. Construc\ii ]i instala\ii 3.255 52.108 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.Sta\ie de epurare 422.959 3. Montaj utilaje tehnologice 70.995 2. Asisten\[ tehnic[ 44.083 3.Re\ele de canalizare 670.350 1. URIENI.1.754 3.610 avize.250 1.406 797. DOLJ la cursul de 3.955 531.307 21.562 778. Amenajarea terenului 1.755 8.500 2. Benef. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2..1.108 electric[ TOTAL CAPITOL 2 99.653.4.01.03. Ob\inerea terenului 1.430 134.1.738 4.207 68. D.208 0.2.719 6.878 29.S. COMUNA TESLUI.000 3.Re\ele de canalizare 4.02.02.968 4.2.2.3.1.04.145.1..810 2.114 107. TESLUI. acorduri ]i autoriza\ii 3.F. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.461 2..810 14.698 3.043 3.. Studii de teren 12.969 926.. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI.916 426.247 1.6.810 117.280 117.01.500 3. D. D.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.144 7.3. D.663 achizi\ie 3.394 84.949 .407 502. Proiectare ]i inginerie 358. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.1.198 4.1.202 13.Sta\ii de pompare 13.677 3.1.06. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.169 4.280 29.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.2008 Nr.794 1. Organizarea procedurilor de 10.000 25.495 17.2. D.331 4.569 3.000 25.878 3. JUD. COM.643.2.318 Valoare ( f[r[ TVA mii lei mii euro 3 4 TVA mii lei 5 - Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 - mii euro 7 - 18. Crt.557 1. VII}OARA MO}NENI.650 90.455 84.846 17.335 3.

890 42.3.3.262 135.2 D.289.804 64.171 246.Re\ele de canalizare 4.280 4. 10.300 1.839 3.Sta\ii de pompare 113.600 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 314.007 967.051 3.2.3.1.738 1.913.344 TOTAL GENERAL 5.650 Utilaje. cote.289 0..927 992.044 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1.606 12.D.6.600 6.445 4.834 16.081. ing.770 3.3.109 organiz[rii ]antierului 5. D.2. Cheltuieli diverse ]i 207.Sta\ie de epurare 57.1.1.1. Organizare de santier 64. Probe tehnologice ]i teste 2.869 4.305 1..445 4.436 5.439 34.2.122 19.550 0.354 290.4.647 exploatare 6.830 28.697 TOTAL CAPITOL 6 5.2.3.757 10.485 0.548. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4.140 4.756 624.406 51. Preg[tirea personalului de 2.763 14.272 0.844 23.7% 23.880 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.701 4..025 13.769 4.2.235 3.1.3.614 Din care C + M 3.808 16.302.624 10.270.593 92.180 243.443 1.307 1.171 Constructiilor . 4.685 3.314 9.265 811.458 1.3.136. V`lceanu . Cheltuieli conexe 16.327 5.023 5.252 21.03.202 4.014 834.841 14. Dot[ri 54.4.Sta\ie de epurare 961.2. D.1.288.757 10.806 366.3.01.290 5.996 0.669 19.965 79.1% 3.02.289 0.03. Comisioane.975 204.078 39.964 1.720 0.5% 5.010 272.143.Costul creditului 5.023 5. Lucr[ri de construc\ii 48. echipamente 1.075.523 1.2. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 4.083..2.103.823 77.750 0. Comision ISC 0. Comision ISC 0.559 57.839 5.384 12.628 182.827 17. Casa social[ a 16.279. 42.400 52.433 324.830 6.5. taxe.085 16.638 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4.208 1.834 5.1.913 68.844 costul creditului 5. N.035 62.627 }ef proiect.

Utilaje ]i echipamente tehnologice 4.108 TVA Mii lei 5 6.1.S. Benef.878 .5.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.810 29.714 pompare SP 1.10.245 Mii euro 7 10.565 19. .745 12.6. Crt.C. Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 35.003 16.PROCURARE 4. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.000 9.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare 75. Utilaje ]i echipamente de transport 4.2.810 18.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.1 .ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 1 la cursul de 3.810 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 42. 04 2. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III . nr: 141 /2008 Faza : S. DEVIZ PE OBIECT NR.810 29.164 117.3. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) .108 25. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.000 99.F.117.MONTAJ 4. COM.500 99.065 18.878 - TOTAL I II . .500 63.4. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4. TESLUI.105 25.Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii 4. – SP 4.2008 Nr.

VIISOARA MOSNENI SI URIENI. ing. V`lceanu .622 }ef proiect.000 0.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Benef. Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 10.507 3. 3. V`lceanu S.000 2.10.Studii de teren – SCENARIUL 1 la cursul de 3. nr: 141 /2008 Faza : S.Studii topografice . DEVIZ FINANCIAR NR.C.900 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 5 Mii euro 6 11.}ef proiect.000 12.280 2.F.280 0.536 TVA Mii lei 4 1.018 2.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. 2. 3. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.604 3. .Studii geotehnice Total 0 1.043 0. TESLUI. N.380 2. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.1. Crt.900 3.2008 Nr.Studiu hidrogeologic . COM. . N. ing.380 14.

C.Certificat de urbanism . avize.Alte avize.375 1. autorizatii de func\ionare .095 0.611 1.024 0. 3.500 0.075 bransament la retele publice .595 0.Avizul de Gospodarire a Apelor 0.110 0831 5.Acord de mediu 0. Total 6.298 0.10. N. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.151 . DEVIZ FINANCIAR NR.063 0.114 0. }ef proiect.095 0.181 .032 0.2.600 0.320 solicitate prin lege. COM.038 .125 0.151 .714 0. nr: 141 /2008 Faza : S. V`lceanu .500 0.557 1. acorduri si autonzatii 4.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.207 7.350 1. ing. Crt.916 Nr.152 0.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 0 1.Obtinerea avizului PSI 0.127 0.F. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.048 0.S.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.Obtinere/prelungire autorizatie construire .149 0. TESLUI. Acorduri.Avize si acorduri pentru record si 0. 2 3 4 5 6 1. acorduri ]i autoriza\ii SCENARIUL 1 la cursul de 3. Benef.206 1.595 0.127 0. Taxe pentru ob\inerea de avize.250 0.Aviz sanitar 0.

840 10. Crt.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.181 1. Benef.650 90. DEVIZ FINANCIAR NR.Proiect tehnic 198.837 autoriza\ii 358. COM.650 27.241 Total }ef proiect. 2. la cursul de 3.F.10.3.959 68.914 32. 0 1.Verificare tehnica proiect 8. N. 3.634 10.794 108.595 . VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Studiu de fezabilitate 36. Proiectare si inginerie – SCENARIUL 1 Nr.000 50. TESLUI.186 2. nr: 141 /2008 Faza : S.600 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 2 3 4 5 6 .786 11.400 2. ing.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.840 42.Documentatii acorduri.264 126.865 .234 2.187 . avize ]i 9.384 1. 3.216 37.144 426. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.000 9.S.C.048 20. 4.620 235.Detalii executie 106. V`lceanu .620 59.130 6.757 .

9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.302 Total 10.380 2.500 2.500 1.925 2.10.425 8. - organizarea procedurii de achizitie publica – SCENARIUL 1 Nr. ing.663 1.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.169 }ef proiect.4. V`lceanu . 3.Cheltuieli pentru comisiile de 7. COM.995 12. 2. 3.000 0.507 0.380 0.263 evaluare . N.S.F.190 0. 2 3 4 5 6 . TESLUI.Cheltuieli pentru @ntocmirea 2. la cursul de 3.604 documenta\iei .495 3. 0 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.190 1. Crt. DEVIZ FINANCIAR NR. Benef.902 1.C.254 0. nr: 141 /2008 Faza : S.000 0.Cheltuieli pentru publicitate 1.

677 2. }ef proiect.376 Nr.255 4. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.950 1.10.509 de finan\are . Crt. 0 1.500 3.Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri 5. 3. V`lceanu .000 1.805 11.867 Total 14. ing.S.5.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.consultanta – SCENARIUL 1 la cursul de 3.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.950 5. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.305 2. COM.755 17.C.F.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Benef.409 1. . N.500 2. nr: 141 /2008 Faza : S. 2.Cheltuieli management investi\ie 9.268 0. DEVIZ FINANCIAR NR. TESLUI. 2 3 4 5 6 .

S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.455 52.130 6. 3.840 10.840 42.865 Total 44.500 11. }ef proiect.430 Nr. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.Asistenta tehnica proiectant 8.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. asistenta tehnica SCENARIUL 1 la cursul de 3. nr: 141 /2008 Faza : S. V`lceanu . 2 3 4 5 6 .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. ing.C.955 13. 0 1.Supraveghere tehnica 36.286 8. DEVIZ FINANCIAR NR.500 2. TESLUI.000 9. Benef. COM.F.115 2.615 10.156 1.6.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1. N. Crt. 2.565 .10.

nr: 141 /2008 Faza : S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.F.C.1.719 }ef proiect.208 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 6 3.352 canalizare TOTAL I II .643.145. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. .198 2.MONTAJ 1.643.3. DEVIZ PE OBIECT NR.2008 Nr.406 3.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.4.352 670.719 797. COM. Crt. . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III . 01 4. Utilaje ]i echipamente de transport 1.5.719 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1. . Benef.198 - 670.145.1.145.Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de 2.3.1.S.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.PROCURARE 1. TESLUI.352 670.643. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 TVA Mii lei 5 502.2.406 797. Utilaje ]i echipamente tehnologice 1.198 .406 - Mii euro 7 797.208 502.208 502. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 2.10.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 1 la cursul de 3.

Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .354 157.997 2. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.458 34. Benef.949 3.135. Utilaje ]i echipamente tehnologice 2.ing. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 5.2. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 135. N.C.274 39.MONTAJ 2.569 15.486 2.Construc\ii TOTAL I II .318 28.486 21. nr: 141 /2008 Faza : S.869 28. V`lceanu . 02 4.083 113.628 25.163 1.1.830 113.584 3.111 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 6. TESLUI. DEVIZ PE OBIECT NR.584 1.458 34.2008 Nr.083 13.1.247 15.830 132.569 Mii euro 7 1.518 TVA Mii lei 5 0. Utilaje ]i echipamente de transport 2.247 6.F.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.997 0. N.10. ing.5.331 3. .6.PROCURARE 2.250 5. V`lceanu S.887 }ef proiect.949 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.7. . COM.250 13.869 33.8.354 . Crt.318 3.331 1.STA|II DE POMPARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.628 21. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.

054 14.202 10.814 4.650 14.005 13.305 1208. 03 4.F.9. nr: 141 /2008 Faza : S.180 54.C.763 961. .082 46.217 }ef proiect.MONTAJ 3.981 12.866 54.265 192. .759 16.Construc\ii imprejmuire sta\ie Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 181.738 127. . Utilaje ]i echipamente tehnologice 3.400 51. .433 17.844 80. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .PROCURARE 3.013 14.797 107.406 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 Mii euro 7 215.263 7. DEVIZ PE OBIECT NR.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.6.64. . COM.364 10.S. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1.3.470 379.11.763 57.495. ing.1.148 451.290 16.975 10.970 422.316 68.812 8.747 61. .168 17.738 68. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.779.174 TVA Mii lei 5 34.10.488 66.8.750 40.650 243.Constructii amenajare teren 3.390 1.2.889 284.701 257.466 9. Crt.Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3.205 1.419 12.661 2.Instala\ii electrice 3.254 48.114 57.320 14.1.829 58.4.751 10.804 290.085 . TESLUI.624 10. N. . Utilaje ]i echipamente de transport 3.518 502.433 epurare TOTAL I II .015.769 13.071 15.025 1.100 29.394 17.10. .Construc\ii 3.320 56.Construc\ii bran]ament ap[ 3.975 182.3. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.659 5.094 306.5.7.228 7.015 14.713 47. Benef.143.558 9.Construc\ii re\ele tehnologice 3.2008 Nr.226 3.931 34. V`lceanu .

E]alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.3.beneficiu . Analiz[ cost .2. 4.

025 lei 63. Alti indicatori specifici : .C. 1 euro = 3. Valoarea totala (INV) inclusiv TV A (preturi 06.11 mc/zi 11. .976.Acordul de Mediu . 42 Km 0.537 km 242. . . .964 lei / 1. 2008.utilaj cU montaj 2.Avizul S.03 lei/mc 8.11 mc/zi 128. ESTIMARI PRIVIND FOR|A DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI.030 lei / 539.10. PRINCIPALlI INDICATORII TEHNICO . 6.Costuri totale de productie . Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de executie Pe perioada execu\iei lucrarilor @n ]antier.927 lei / 992.retele de canalizare .439 euro 3.debit pompat Q s zi max 5. #n aceea]i perioada pot fi create 10-15 locuri de munca noi pentru popula\ia din localitate.445 euro 18 luni 242.din care personal de exploatare 4 Locuri de munca nou create: 4 7.Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teslui .548.262 lei / 324.103.constructii montaj (C+M) .Avizul beneficiarului de investi\ie privind necesitatea ]i oportunitatea investi\iei.Volumul mediu anual de apa epurat (Qmed an) .5.A .051 euro. Electrica S.127.conduct[ refulare . SURSE DE FINAN|ARE Finan\area investi\iei se face @n conformitate cu legislatia In vigoare ]i consta din fonduri externe nerambursabile (masura 322 din Planul National de Dezvoltare Rurala 2007 .934 lei / 1.606 euro 2.913.627 euro 1.Avizul de Gospodarire a Apelor . Durata de realizare a investitiei.Certificatul de Urbanism .123 mc/an 2. Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de operare. 2.zi max.anul l . 4.008. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU .Avizul Directiei de San[tate Public[ . Total personal: 4 .Costul apei epurate 6.2013).anul lI 3. 1.ECONOMICI 1.9430 lei) din care: . Capacit[\i. @n functie de fazele de lucru. 3. credite bancare pentru cheltuielile neeligibile. E]alonarea investitiei (INV /C+M).debit epurat Qs. for\a de munc[ ocupat[ va fi curins[ @ntre 20-30 muncitori.279.

CHELTUIELI DIRECTE 1.Anexa 4 TOTAL 2.S.3.S.166 44. Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 3.A. Salarii .03 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63.886 39.F.025 C = -----------------------------------------.2. PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 128. Materiale directe (anexa 1) 1. VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172.025 B.. V`lceanu .1.913.= 2.927 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7.= ------------------.965 88.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. ing. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.1.139 128.123 mii mc / an C. COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1. COM.V. Benef.Avizul ROMTELECOM . TESLUI.94 mc / zi x 365 zile = 63. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TESLUI Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.123 }ef proiect.755 36. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 1 A. N.Avizul D. PROIECTANT S.C. nr: 141 /2008 Faza : S. CHELTUIELI INDIRECTE 2. Energie electric[ (anexa 2) 1.

C.consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg .80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6. TESLUI.cost floculantului 250 kg x 2.166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing. COM.94 mc / zi x 365 zile = 63.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172.144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol .50 lei / kg = 2.F.022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1.112 lei 3.cost saci de filtrare 247 buc x 12. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.210 lei 2.419 kg / an . Saci de filtrare . nr: 141 /2008 Faza : S. CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 1 .doza 60 ÷80 g / mc .consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.123.10 mc / an 1. N V`lceanu .S.60 lei / buc = 3.cost sulfat feric 4.10 mc /an x 70 g / mc = 4. Coagulant sulfat feric . Benef.123.consumul anual sulfat feric 63.419 kg x 0. Floculant . VIISOARA MOSNENI SI URIENI.

TESLUI.9kw . CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 1 1.146 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 44.15 ore/zi x 365 zile/an = 4. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP.Debit mediu Q u zi med = 16 mc/zi .964 kw. P = 1.1 .023 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 94.h/an • Statie de epurare . P = 4.Debit mediu Q u zi med = 68 mc/zi .25 ore/zi .Energie necesar[ 0.Energie necesar[ 1.5 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.724 kw. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.h/an 684 kw. COM.40 lei/kw = 37.Caracteristici electropompe Q = 20 mc/h.609 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 7.h/an 853 kw.F.25 kw x 1.755 lei . nr: 141 /2008 Faza : S.Debit mediu Q u zi med = 12 mc/zi .0 kw x 3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 86.0 kw .Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.9kw .h/an 798 kw.Energie necesar[ 1.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.23 ore/zi .S.9kw .23 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.23 ore/zi .9 kw x 1.4 ore/zi .Timp de pompare: 10/ 8 = 1.4 .Energie necesar[ 4.3 . P = 1.C. P = 1.60 x 16.Timp de pompare: 16/13 = 1.9 kw x 1.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 94.Timp de pompare: 15/ 13 = 1.023 Kw h/an x 0.4 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Debit mediu Q u zi med = 18 mc/zi .2 .Timp de pompare: 68 / 20 = 3. Benef.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.Energie necesar[ 1.

CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE ( SALARII ) SCENARIUL 1 .Fond de garantare 0. COM.Muncitori exploatare @n sistem . concedii 0.Fond pt. nr: 141 /2008 Faza : S.800 lei .CAS 19.965 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing.Intocmit Ing. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.75% 216 lei .25% 72 lei .4 salariat x 6.Sanatate 5.5% 1. N V`lceanu .F.85% 245 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 36. Benef.616 lei .5% 144 lei .Fond risc 0.C.Camera de munc[ 0. TESLUI.5% 5.584 lei . N V`lceanu S.00 lei/luna x 12 luni 28.Somaj 1 % 288 lei . DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.

330 lei 158. 1.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. EVALUARE Ob.Construc\ii ]i instala\ii . @n scenariul 2 s-a propus folosirea sta\iilor de epurare tip ORM. @mbtnate cu inel de cauciuc.310 lei . nr: 141 /2008 Faza : S.F. @mbtnate cu inel de cauciuc. SCENARIUL 2 In scenariul 2 s-a prev[zut sisteme centralizate de canalizare separate @n fiecare localitate #n scenariul 1 s-a folosit statie de epurare tip RESETILOVS. TESLUI.814 m x 165 lei/ml = 299.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 38 m x 76 lei/ml = 2. 963 m x 165 lei/ml = . 3 buc x 12 m x 900 lei/buc = . COM.100 lei/buc = 138. Satul Urieni .retele canalizare a. capac si rama din fonta carosabil. 2. 70 buc x 2.598 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. 1.600 lei .Camine de vizitare din beton.1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.100 lei/buc = .Foraje orizontale de subtraversare DJ.888 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Vii]oara Mo]neni 686. Benef. @mbtnate cu inel de cauciuc. 66 buc x 2.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.Foraje orizontale de subtraversare DJ.207 m x 190 lei/ml = .C.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. 2 buc x 12 m x 900 lei/buc = 21.000 lei 32. Satul Vii]oara Mo]neni . DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.200 lei .180 m x 190 lei/ml = 224.600 lei .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. capac si rama din fonta carosabil.Camine de vizitare din beton. @mbtnate cu inel de cauciuc.1.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.400 lei .Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta 419. 01.895 lei 147.S. RE|ELE DE CANALIZARE 4.

00 m 3.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =110 mm montat @n pam@nt 32 m x 100 lei/ml = 3.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3.00 m. Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice .200 lei .050 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 12. Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice .976 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Urieni 727. @mbtnate cu inel de cauciuc.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Viisoara Mo]neni 3. 2 pentru satul Teslui ]i c`te una in celelalte sate.500 lei .500 lei .500 lei .130 lei . 02.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.Terasamente statie pompare SP.100 lei/buc = 270. Hi= 5.2. Hi= 6.2.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.050 lei .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.Terasamente statie pompare SP. 3677 m x 165 lei/ml = 606.00 m.050 lei .345 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 2.Viisoara Mosneni .144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ob. Hi= 5.Terasamente statie pompare SP. STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE Se propun 4 sta\ii de pompare.Foraje orizontale de subtraversare DJ.00 m 1.1 ]i SP2 – Teslui. Constructii.Camine de vizitare din beton.. 4 buc x 12 m x 900 lei/buc = 43. Satul Teslui .00 m 1. .900 lei .densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 26 m x 76 lei/ml = 1.340 lei . @mbtnate cu inel de cauciuc.705 lei .conform lista utilaj 30.280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. capac si rama din fonta carosabil. – Viisoara Mo]neni. D= 1. 129 buc x 2. D= 1.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3.utilai tehnologic SP.1.753.2. deci in total 4 sta\ii de pompare 4. D= 1.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Teslui 1.3.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Urieni 3.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii – sta\ii pompare 6.339. – Urieni.186 m x 190 lei/ml = 415. 2.00 m.201 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c.

Constructii retele tehnologice de incint[ .080 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|II DE POMPARE ( 4 BUC) 141.Instalatii hidraulice – bloc epurare 28.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 200 mm.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare . .Bazin omogenizare.conform lista utilaj 31.600 lei .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. 03.50 m.900 lei Camin comutare by-pass D=1.320 lei .conform lista utilaj 30. @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 167.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45.Separator de uliuri minerale 10.520 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 112.500 lei . l = 2.800 lei Instalatii electrice de forta + AMC 12.Instalatii hidraulice .000 lei . Construc\ii .500 lei Instalatii iluminat exterior 17..100 lei Instalatii electrice .50 m 62.Bazin omogenizare.290 lei .conform lista utilaj 30.200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 37.bloc epurare 11.3.1. STA|IE DE EPURARE Sta\iile de epurare din cele trei localit[\i vor fi echipate cu sta\ii tip ORM de aceasi capacitate 4.600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 136.560 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .000 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total – 3 sta\ii epurare 501.800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.utilai tehnologic SP..500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total utilaje si echipamente tehnologice 122. H= 1. pompare 9. @mbinate cu inel de cauciuc.50 m.Platform[ din beton pentru container ]i modulele de epurare 64.2 – Teslui .utilai tehnologic SP. pompare 4.Urieni . H =2.utilai tehnologic SP.50 m.500 lei .300 lei .90 m 7.Constructie bazin omogenizare L= 2.1 – Teslui .Deznisipator vertical 22. 26 m x 165 lei/m 4.

200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 13.3 sta\ii epurare 42.500 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . inclusiv transport compactare ]i nivelare.900 lei .920 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 41.800 lei .30 m x 142 lei/ml 4. D = 63 mm 18 m x 65 lei/m 1.3 sta\ii epurare 84.Porti metalice 10.Camine de vizitare din beton.900 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii .#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 86 m x 150 lei/ml = 12.450 lei/buc 10. D = 75 mm 950 m x 67 lei/m 63.500 lei/buc = 10.Umpluturi de pamant pentru amenajare teren.170 lei .500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total . 14. 80 mc x 60 lei/mc 4.Hidrant de incendiu 3 buc x 3.400 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45.300 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .760 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa .Amenajare teren prin plantare.Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 320 mp x 120 lei/mp 38.660 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .350 lei . capac si rama din fonta carosabil.Bran]ament de alimentare cu apa PEHD.980 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare. .Camin de apometru 3 buc x 3.100 lei/buc 4.Conducta refulare apa uzata/namol PEHD.400 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.056. 2 buc x 2.500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.3 sta\ii de epurare 1.3 sta\ii epurare 136.260 lei . @nsamantare cu iarba 164 mp x 15 lei/mp 2.0 mp x 140 lei/mp = 1.460 lei .650 lei . .

289 lei .934 lei .Bransament apa .340 lei .Cablu joasa tensiune 0.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statii de epurare 259.Bransament apa 154 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 53.Montaj utilaj .950 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje – 3 sta\ie de epurare 1.4 km x 35.8 km x 100.3.conform lista utilaj 32.conform lista utilaj 1. Montaj utilaje tehnologice .Bazin omogenizare pompare 3.000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare @n cele trei localit[ti 28.595 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice .Bloc epurare .Montaj utilaj .218 lei .Bloc epurare 45.5.000 lei .607.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 287.conform lista utilaj 49.3.conform lisfa utilaj 452.Utilaj .4.PTA 40 KVA 3 buc x 20.15 km x 60.000 lei/km = 14. Procurare utilaje tehnologice.Utilaj .3 sta\ii de epurare 160.0.180 lei .000 lei/km = 9.000 lei/km = 180.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA Alimentare cu energie electric[ sta\ii pompare – 4buc .3.Firid[ bran]ament 4 buc x 3.000 lei .500 lei/buc = 14.000 lei/buc = 60.Utilaj .500 lei = 10.2.4 KV 0.------------------------------------------------------------------------------------------------Alimentare cu energie electric[ statia de epurare .000 lei .000 lei ---------------------.540 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 535.Gr[tar mecanic automat 4.Montaj utilaj .890 lei .850 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob. .Firida bran]ament 3 buc x 3.Montaj utilaj .Bran]ament electric @n cablu torsadat 0. DOTARI .Utilaj – Gr[tar mecanic automat .000 lei .Bazin omogenizare pompore.785 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.LEA 20 KV 1.

000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10.generator de curent 4.galeti tabla zn.masca sudor 2 buc x 50 lei/buc 100 lei .2 kv . ing.lada nisip 0.S.000 lei .200 lei .sort protectie 2 buc x 40 lei/buc 80 lei .075 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect.595 lei Dot[ri protec\ia muncii .I.cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 400 lei . V`lceanu .trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1.ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc 100 lei .topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.Dotari mobilier .520 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.000 lei .cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei .5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei .025 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri – 3 sta\ii de epurare 162.manusi protectie 5 per x 30 lei/per 150 lei .I.9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei .880 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54.S. .030 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P.panou incendiu 1 buc x 1.masca gaze 3 buc x 300 lei/buc 900 lei .2 buc x 3.material laborator 1.birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei .lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei .salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc 450 lei .casca protectie 5 buc x 50 lei/buc 250 lei .costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3.200 lei/buc = 1. 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei .stingator portativ CO2 2 buc x 900lei/buc = 1. 5. N.dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei .scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .800 lei .500 lei/buc 7.stingator spuma C.

Statie pompare SP .2.380 31.C.1.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. . Statie pompare SP 1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. P= 1. 3. 1 2 1 14.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 0. P= 1. 4.Teslui 4.420 . Cost total lei 4. STA|IE POMPARE APE UZATE 1.1.420 4. D. Statie pompare SP. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.500 Total statie pompare SP – Viisoara Mosneni 2. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.500 12.380 14. 2.210 4. TESLUI. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.Teslui 3. P= 1.700 6.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. Nr. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.380 30.210 4. . 4. STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 2 Nr.380 13.1. Denumire utilaj 1.2. buc. av`nd Q= 13 mc/h.700 6. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.2. H= 11 mCA. Benef.300 Total statie pompare SP 3.210 4.700 12. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. COM. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.380 13. . av`nd Q= 8 mc/h. – Viisoara Mosneni 1. H= 11 mCA.Urieni 3. Statie pompare SP 2.420 4.500 6.420 4.2. crt. nr: 141 /2008 Faza : S. H= 11 mCA. 2.Urieni 2.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. 1.380 30. 1 2 13.3.500 Total statie pompare SP. 1.700 6. av`nd Q= 8 mc/h. 1 2 1 13. Cost/buc lei 3. 1 2 1 13.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.3. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D.S.02.02.210 13.1. P= 1.3.F. 3.700 12. 2. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. H= 14 mCA.700 12. av`nd Q=8 mc/h.

380 4. sistem de evacuare n[mol flotant. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. 1 4. COM.C. Electropomp[ de ap[ uzat[. P=1.500 Total statie pompare SP 4. Mixer submersibil pentru omogenizare. Cost/buc crt. . 2.4. H = 3. din materiale compozite ( 2 rezervoare de acumlare + 2 rezervoare de denitrificare + 6 rezervoare de aerare + 2 rezervoare de sedimentare ). 1. Bazin de egalizare.2 kw/400V /50Hz/2705 rpm 4. Bloc de epurare mecano – biologic compact 5.820 32. . l = 2. p`lnie colectare n[mol de suprafa\[.380 30.50 m.100.1.sensor de nivel. .03. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.00 m. . 4.1 kw. S.160 9. 2. .sistem de conducte alimentare aer. 1 49. buc. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 2 Nr. nr: 141 /2008 Faza : S. Denumire utilaj Nr. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.890 452.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.1. 3.1. Benef. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. lei 0.200 6.3.200 6. Gratar MEVA RSM 7-20-5 pentru Q = 55 mc/h.340 49.00 m.890 . senzor liner.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. . 2 1 1 8. 49. TESLUI. H= 8 mCA. montaj cu flan]e Dn.080 9. Gr[tar mecanic 2.340 16.container L = 12.sistem de aerare cu bule fine. Total bazin de egalizare. bazin n[mol stabilizat ( sistem de reciclare n[mol. omogenizare ]i pompare 5.2. Modul de epurare biologic[: . avand Q=9 mc/h.decantor final.F. P= 1.340 montat @n cuv[ de otel inoxidabil + cadru de fixare pe pardoseala + tablou de command[ ]i control cu senzori de nivel + system de @nc[lzire pet imp de iarn[ + pubel[ de gunoi Total gr[tar 4.sistem de m[sur[ ]i control O2 . omogenizare ]i pompare 4. 1.350 rpm.820 Cost total lei 4.12 rezervoare cilindrice.180 1 452.3 Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.

. Total bloc compact de epurare mecano . . . .biologic Total sta\ie epurare 452. compresor aer )..890 534.410 }ef proiect. V`lceanu . instala\ie de deshidratare n[mol. . N.suflante aer pentru n[mol activate. unitate de pompare ]i dozare polimer pudr[.suflante aer pentru proces aerare.sistemul de automatizare ]i control al sta\iei de epurare.Echipament deshidratare n[m[l @n exces (pomp[ dozare polimer.sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete. ing.electropomp[ dozare coagulant pentru reducere fosfor.

169 4.276. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( f[r[ TVA mii lei 3 mii euro 4 TVA mii lei 5 Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 mii euro 7 - 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.2. D. TESLUI.02.280 86. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.4.943 4.955 531.755 8. Montaj utilaje tehnologice 173. Taxe pentru ob\inerea de 6.610 avize.257. D.901 7.500 2.1.C.151. COM.914 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.500 72.3.500 113.3.947 52.500 267.043 3. JUDE|UL DOLJ “ SCENARIUL 2 @n mii lei /mii euro la cursul de 3.882 342.622 108. Amenajarea terenului 1.10..335 4.Alimentare cu 287. nr: 141 /2008 Faza : S.768 3.455 84.2.144 1.495 17.F.255 52.235 318.1.241 830.1.1. Benef.754 7.000 1.Re\ele de canalizare 2.625 54. Consultan\[ 14.852 205.04.995 2.125 342.1. DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE COMUNA APELE VII.2008 Nr.768 86.056.794 12.01.144 698.916 426.650 90.140 1. D.03.835 724..065 43.892 54.564 3. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.500 72.5.500 3.701 4..522 4.959 3.2.000 3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.1.207 68.972 523.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.350 1.914 energie electric[ TOTAL CAPITOL 2 287. D.811 1.3. Crt. Construc\ii ]i instala\ii 3. Asisten\[ tehnic[ 44. acorduri ]i autoriza\ii 3.430 134..616 1.140 200.753. Organizarea procedurilor 10.280 1.376 13.540.Sta\ie de epurare 1.231 .735 32.500 11.241 3.Sta\ii de pompare 6. Studii de teren 12. Proiectare ]i inginerie 358.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.S.286 TOTAL CAPITOL 3 446.1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.097 1.2.6.557 1.236 4.1. Ob\inerea terenului 1.677 3.815.125 14.625 2.644 967.663 de achizi\ie 3.

117.523 TOTAL CAPITOL 6 5.6.905 27.250 5.Re\ele de canalizare D.2.492 4.316.800 31.381 costul creditului 5.D.2.1.332.311 37..730.474 146.Re\ele de canalizare 4. D.775.312 5.2.531 338.485 exploatare 6.524 21.1 D.3 4.078 113.770 3.913342 192.Costul creditului 5.106.525 522. 14.362 1.2.811 25.190.03.113 20.915 1. D.998.470 72.850 407.792..703 14.1.280 3. Comision ISC 0.743 5.132 1.906 3.641 5.3.519 512.. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4.439 3. echipamente 1.1.830 6.434 1.706 48.549 Utilaje. taxe.2.869 6.Sta\ie de epurare 160. Probe tehnologice ]i teste 2.824 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4.144 23. Lucr[ri de construc\ii 85.750 0.774 25.5% 5.733 Alte cheltuieli 5.2.5.1.531 constructiilor.01.809 5.197 828.391. ing.639 74.112 2.114 2.01. Cheltuieli diverse ]i 284.778 30.443 6.750 1.1% 4. Comisioane.217 32. 56.Sta\ii de pompare 122.2.381 5.130.794 4. V`lceanu .2.462 1.061 485. Comision ISC 0.334 2.106 21.690 16.1.Sta\ii de pompare 12.4.423 4.381 30.613 194.7% 30.075 41..250 48.1.264 101.1.812 1.743 4.524 = 4361.1.917 328.532 7.209 + 85.650 438...697 0.729 4.02.3.007 TOTAL GENERAL 7. cote.146 54.773 305.733 1.2.853 132.049 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 448.3.2 4.035 85. Dot[ri 162.068.333 D.491.3.809 5.300 Din care C + M 4.021 127.2.3. 4.106 5. Preg[tirea personalului de 2.453 56.104 30.02.344 1.059.614 1.332 4.062 organiz[rii ]antierului 5.Sta\ie de epurare 1.273 0.600 8.361 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6. Cheltuieli conexe 21.498 0.307 1.3.472 CAPITOLUL 5 4276.532 7. Organizare de santier 106.3. Casa social[ a 21.2.607. N.785 40.2.647 0. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 5.362 1.03.374 }ef proiect.300 1.881.703 14.550 0.361.

.10.500 7.625 .768 - 287.101 65.320 8. ing.Alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare 4.ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 2 la cursul de 3.2008 Nr.305 54.5. N. nr: 141 /2008 Faza : S. 04 2. COM.450 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4.500 72.S.F. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.914 54.MONTAJ 4.C. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 308. Crt.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.6.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare TOTAL I II .1.317 342. Utilaje ]i echipamente de transport 4.805 78. V`lceanu .342. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 28.768 - }ef proiect.3.1.125 86. .320 49. Utilaje ]i echipamente tehnologice 4.914 TVA Mii lei 5 5.625 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 33. DEVIZ PE OBIECT NR. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.125 86.PROCURARE 4. TESLUI.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.4. .813 72.000 259.2.500 287. Benef. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .

144 698.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. DEVIZ PE OBIECT NR.2. Utilaje ]i echipamente de transport 1.276.S.241 3.241 830.097 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro 6 7 3. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .1. N. Utilaje ]i echipamente tehnologice 1. Benef.4.5. .901 830.097 523.144 2.901 }ef proiect.PROCURARE 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) .MONTAJ 1.3.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.236 TVA Mii lei 5 523.F. TESLUI.753.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.1. nr: 141 /2008 Faza : S.3. V`lceanu .1.097 523.2008 Nr. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 2.236 698. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.241 830. COM.Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de canalizare TOTAL I II .901 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1. ing.144 2. 01 4. Crt.C.236 698.753.276. .10.753.276.

9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.800 122.280 122. 02 4.MONTAJ 2.061 . VIISOARA MOSNENI SI URIENI. N.332 23.6. ing.8.Construc\ii TOTAL I II .10. Utilaje ]i echipamente tehnologice 2.C.144 31. STA|II DE POMPARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.333 2.061 167.140 2.706 3.780 TVA Mii lei 5 1. COM.080 1.811 3.578 }ef proiect.132 37.1.7.522 1.146. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .333 23.885 42.140 1.114 3.132 37.PROCURARE 2.F.811 1. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 6.000 6. Utilaje ]i echipamente de transport 2.280 12.S.114 31.613 14.2008 Nr.613 1. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 146. TESLUI. DEVIZ PE OBIECT NR.144 35. . V`lceanu .332 26.2.800 141. Crt. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.805 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 7.5.706 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.522 3. nr: 141 /2008 Faza : S.000 12.140 14.1. Benef.140 7.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.

F.051 12.694 10.785 160.549 305.869 48.500 160.591 21.947 1.2008 Nr.946 33.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.286 49. 03 4.Instala\ii electrice 3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.773 41. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.934 16.735 30.3.987.792 41. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1.525 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3.780 901.250 .3. .Constructii amenajare teren 3.055 26.925 2. .257.598 TVA Mii lei 5 95. .6.4.286 567.STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 2 la cursul de 3. Crt.1. . nr: 141 /2008 Faza : S.11.980 42. .Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare TOTAL I II .7.777 407.061 28.386 25.Construc\ii bran]ament ap[ 3.694 12.190 151. .2.1.794 336.8. .878 757.913342 485.165 3.760 84.190 21.151 200.341 51.192.006 41. Utilaje ]i echipamente tehnologice 3. TESLUI.915 2.570 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 596.Construc\ii 3.500 136.Construc\ii re\ele tehnologice 3.202 133.777 40.943 40. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .235 194.542 .Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3.104 448.603 100.554.971 162.334 194. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 501.210 127. DEVIZ PE OBIECT NR.769. COM.850 162.PROCURARE 3.10.334 318.992 7.502 163.C.549 30. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.555 25.785 1.900 1.10.852 48.026 8.9. Utilaje ]i echipamente de transport 3.880 267.S.607.106.547 34.056.000 112.5.430 34.492 30.800 41.211 534.525 48.075 1. Benef. .560 136.MONTAJ 3.740 10.

Materiale directe (anexa 1) 1.F. PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 334.905 334.123 . COM. Salarii .30 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1.94 mc / zi x 365 zile = 63.}ef proiect. V`lceanu S. Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 5.123 mii mc / an C.462 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7. CHELTUIELI INDIRECTE 2. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.= ------------------.= 5.3.190. N.1.883 110.Anexa 4 TOTAL 2.849 C = -----------------------------------------. TESLUI.944 51.166 164.1. CHELTUIELI DIRECTE 1.2. VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. ing. nr: 141 /2008 Faza : S. Benef.C. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 2 A. Energie electric[ (anexa 2) 1.849 B.895 282.

166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1.419 kg / an . ing.cost floculantului 250 kg x 2. CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 2 .80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6. Floculant .419 kg x 0.}ef proiect.94 mc / zi x 365 zile = 63.consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg . nr: 141 /2008 Faza : S. V`lceanu S.210 lei 2.60 lei / buc = 3.consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) .cost sulfat feric 4.doza 60 ÷80 g / mc .cost saci de filtrare 247 buc x 12. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.F. Coagulant sulfat feric .123. N. TESLUI.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.50 lei / kg = 2.10 mc /an x 70 g / mc = 4. COM. Saci de filtrare .C.123. Benef.112 lei 3.10 mc / an 1.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol .144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.consumul anual sulfat feric 63.

62 ore/zi .9 kw . P = 1.2 . P = 1. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.h/an 2.1 .9kw . P = 1.Energie necesar[ 1.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.510 kw.214 kw.9kw .Timp de pompare: 22 / 8 = 2.F. Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. TESLUI.9 kw x 3.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h. nr: 141 /2008 Faza : S.62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.75 ore/zi x 365 zile/an = 1.Teslui .62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Timp de pompare: 34/13 = 2.Energie necesar[ 1. COM.h/an .75 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP .907 kw.Debit mediu Q u zi med = 34 mc/zi .9 kw x 1.Urieni .75 ore/zi . VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Debit mediu Q u zi med = 14 mc/zi .9kw .Energie necesar[ 1.62 ore/zi .h/an 1. N V`lceanu S.Energie necesar[ 1.Teslui .9 kw x 2. CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 2 1.h/an 1.Timp de pompare: 14/8 = 1.Intocmit Ing.Timp de pompare: 29/ 8 = 3.9 kw x 2.C. P = 1. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP – Viisoara Mosneni .Debit mediu Q u zi med = 29 mc/zi .Debit mediu Q u zi med = 22 mc/zi .817 kw.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.75 ore/zi .

• 3 Statii de epurare - Energie necesar[ 3 x 0,80 x 18,5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 338.944 kw.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 346.392 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 346.392 Kw h/an x 0,40 lei/kw = 138.557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 26.326 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 164.883 lei Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

ANEXA NR.3

CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE (SALARII )
SCENARIUL 2 - Muncitori exploatare @n sistem - 3 sta\ii x 4 salariat x 6.00 lei/luna x 12 luni 86.400 lei - CAS 19.5% 16.848 lei - Sanatate 5.5% 4.752 lei - Somaj 1 % 864 lei - Fond risc 0.5% 432 lei - Camera de munc[ 0.75% 648 lei - Fond de garantare 0.25% 216 lei - Fond pt. concedii 0.85% 735 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 110.895 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.

BREVIAR DE CALCUL
ETAPA DE PERSPECTIV{ 1. DATELE DE TEM{ 1.1. CONSUMATORII DE APA 1.1.1. Popula\ia comunei Teslui #n prezent Comuna Teslui are 2780 locuitori respectiv 1173 gospod[rii Satele @n care se introduce sistem centralizat de alimentare cu ap[
Teslui Gospod[rii Locuitori 260 596 Vii]oara Mo]neni 172 385 Urieni 162 396 1.377 Total 594

Popula\ia localit[\ilor Vii]oara Mo]neni, Urieni ]i Teslui pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani) se determin[ cu rela\ia: N = N1 ( 1 + 0,1p )n @n care: N1 = 1.377 popula\ia corespunz[toare anului 2008 P = 0,5% indicele de cre]tere medie pe jude\ N = 25 ani num[rul de ani pentru care se calculeaz[ cre]terea popula\iei N = 1.377 ( 1 + 0,005)25 = 1550 locuitori 1.1.2. Unit[\i publice:
Teslui Vii]oara Mo]neni 6 8 Urieni 5 7 35 Total 120

- }coal[ f[r[ internat ]i sal[ de sport - Gradinita

109 20

- C[min cultural
- Birouri - Dispensar uman 1.3. Agen\i economici

120 27 25

-

-

120 27 25

Teslui

Vii]oara Mo]neni 4 70 4

Urieni 3 60 6

Total 13 210 22

- magazine mici

- salaria\i
- clien\i

6 80

- societ[\i comerciale

12

2. NECESARUL DE APA Necesarul de ap[ s-a determinat pentru o popula\ie de 1550 locuitori, pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani), @n baza S.R. 1343/1-2006 pentru asigurarea nevoilor gospodore]ti, publice, pentru societ[\ile comerciale, pentru refacerea rezervei de incendiu. De]i numeric populatia nu va avea o cre]tere semificativ[, gradul de modernizare, dotare ]i echipare cu instalatii interioare a locuintelor va cre]te, @n localitate urmand a se realiza ]i un sistem de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de ap[ este de: n = ng + np + nag. econ. unde: . ng - necesarul de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti ]i pentru animalele de l`ng[ gospod[riile proprii ale locuintelor; . np - necesarul de ap[ pentru nevoi publice; . nag.econ - necesarul de ap[ pentru agenti economici; 2.1. Necesarul de ap[ pentru nevoi qospod[resti ng = 1 /1000 x N (i ) x q g ( i ). unde: . N (i) - num[r de locuitori, egal cu 1550 . qg - debit specific, cantitatea medie zilnic[ de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti, egal[ cu 125 I/om zi - conform S.R. 1343/1-2006 - zona cu gospodorii avand instalatii interioare de apa rece, cald[ ]i canalizare, cu preparare individual[ a apei calde. ng = 1 / 1000 x 1550 x 120 = 186,00 mc/zi 2.2. Necesarul de ap[ pentru nevoi publice Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - }coal[ f[r[ internat ]is al de sport N = 120 elevi - qs = 30 l/elev zi - Gradinita N = 35 copii - qs = 60 l/copil zi - Dispensar uman N = 25 consulta\ii/zi - qs = 20 l/copil zi - Birouri N = 27 salaria\i - qs = 20 l/copil zi - C[min cultural N = 120 pers. - qs = 5 l/pers zi np= 1/1000 ( 120 x 30 + 35 x 60 + 25 x 20 + 27 x 20 + 120 x 5 ) = 7,34 mc/zi

1.2.3. Necesarul de ape pentru agentii economici Necesarul de ap[ pentru agen\ii economici s-a calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - 35 muncitori - qs = 50 l/om zi - 210 clien\i/zi - qs = 5 l/client zi nag. econ.= 1/1000 ( 35 x 50 + 210 x 5 ) = 2,80 mc/zi 1.2.4. Necesarul de ap[ al localit[tii pentru etapa de perspectiva n = ng + np + nag. econ.+ ni = 186,00 + 7,34 + 2,80 = 196,14 mc/zi 3. DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE APA. 3.1. Debitul zilnic mediu (Q zi med ) Q zi med =1/1000Σ [Σ N (i) x qs (i) ] = 196,14 mc/zi 3.2. Debitul zilnic maxim (Q zi max ) Q zi max =kzi x Q zi med (mc/zi) unde: kzi =1.40 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R.1343/1-2006, tab. 1. Q zi max = 1,40 x 196,14 = 274,60 mc/zi 3.3. Debitul orar maxim (Q orar max ) Q orar max = ko x Q zi max/24 mc/h unde: Ko = 2.00 – 3,00 coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3. Q orar max = 2,00 x 274,60/24 = 22,88mc/h = 6,36 l/s 3.4. Debitele caracteristice ale necesarului de ap[ Q zi med = 196,14 mc/zi Q zi max = 274,60 mc/zi Q orar max = 22,88 mc/h (6,36 l/s) 3.5. DEBITELE CERINTEI DE APA (STAS 1343/1-1995) Qs zi mediu = kp x ks x Qzi mediu (m3/zi) Qs zi max = kp x ks x Qzi max (m3/zi) Qs orar max = kp x ks x Qo max (m3/h) kp = coeficient ce tine seama de pierderile, tehnic admisibile, din sistemul de alimentare cu apa (kp=1,07 - P66/2001) ks = coeficient ce tine seama de necesarul de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa (ks=1,03 - P66/2001) Qs zi mediu = 1,07 x 1,03 x 196,14 = 216,17 mc/zi Qs zi max = 1,07 x 1,03 x 274,60 = 302,64 mc/zi Qs o max = 1,07 x 1,03 x 22,88 = 25,22 mc/h (7,00 l/s) 3. DEBITELE DE AP{ UZAT{ Restitutia de ap[ uzat[ se consider[ 80% din debitele apei potabile

zi x 1. 125. inclusive @nc[rcarea apelor uzate.87 kg/zi 2. Cantit[\ile de impuritati intrate in statia de epurare : MTS = (50 gr/loc. conform GP 106-04.25 Q u.5-8.18 mc/h (5.11 = 38.80 x 302.x 242. Restitutia minima orara de ap[ uzat[ p 0.60 l/s) 3.Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 0.5 . .550 loc)/1000 = 77.11 = 320.zi Num[rul de locuitori pentru care se calculeaz[ evacuarea de ape uzate.zi max = -------.zi x 1.2.98 mg/I Pentru efluentul epurat.Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs).5 gr/loc. Gradul de epurare mecesar.zi .11 = 256.Materii in suspensie (MS).0 mg/I .coeficient adimensional functie de num[rul de locuitori.zi . 4. este de 2670: 2.08 mg/I CN-NH4 = NH4 X 1000/Qzi max = 9.azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.550 loc)/1000 = 9.11 = 15.0 mg/l .Temperatura 2.11 = 2.1.00 x 1000/242.Unitati pH 35° C .zi .fosfat total (PTOT) 2. indicatorii de calitate sunt: 35.0 mg/I .25 . 2.3.30 x 1000/242.41 mg/I CPtot = Ptot X 1000/Qzi max = 3.materii totaIe @n suspensie (MTS) 50 gr/om.11 mc/zi Q u orar max = 0.550 loc)/1000 = 3.Detergenti sintetici biodegradabili 20.80 x 216. conform normativului GP 106-04.5 gr/om.min = -----. Debitele caracteristice ale restitutiei de ape uzate Q u zi med = 0.Fosfor total (P) .poluanti organici biodegradabili exprima\i @n (CBO5) 40 gr/om.50 kg/zi CBO5 = (40 gr/loc.0 mg/I . @nc[rc[rile cu poluanti se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impurit[ti pe locuitori si zi. CANTIT{|ILE DE IMPURIT{|I DIN APA UZAT{ Se consider[ c[ apele uzate evacuate sunt de provenient[ menajer[ @n acest caz.Azot amoniacal (NH4+) 1.zi x 1.22 mc/h = 20.5 mg/I .1.64 mc/zi = 242.x Q u.orar. Concentratia poluan\ilor @n apa uzata in-statia de epurare : CMTS = MTS x 1000/Qzi max = 77. .80 x 25.00 kg/zi N-NH4 = ( 6 gr/loc.0 mg/I .30 kg/zi Ptot = (2.87 x 1000/242.94 mc/zi Q u zi max = 0.3.550 loc)/1000 = 62.52 mc/h 24 24 unde: p=0.17 mc/zi = 172.50 x 1000/ 242.0 mg/I . 25.10 mg/I CCBO5 = CBO5 x 1000/Qzi max= 62.2.Substante extractibile cu solventi organici 6.zi x 1.

Bazin colectare ]i pompare n[mol. .Treapta de epurare mecanica . .10 256. Schema de epurare propus[ corespunde debitelor caracteristice de ape uzate ]i concentra\iilor indicatorilor avu\i in vedere pentru acestea ]i urmare]te @n mod special re\inerea materiilor @n suspensie (MS). .Qu orar max = 20.0 m/s .Unitate de dezinfectie .06 % 320.08 – 25.1. .Qu zi max = 242.0 E MTS = -------------------. Schema de epurare propusa.0 ENH4+ = -------------------.x 100 = 89.79 % 38.24 % 256.x 100 = 90. eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) eliminarea compu]ilor azotului ]i fosforului. . 3. omogenizare ]i pompare ape menajere .@nclinarea fata de orizontala .Unitate de stocare ]i dozare coagulant.viteza maxima admisa @ntre interspa\ii Sec\iunea amonte camera gr[tar b b = 15 mm= 0.coeficient de forma . .Bazin de egalizare.18 mc/h 3.320.98 Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care s[ cuprind[: treapta mecanica ]i treapta biologica.Retele tehnologice de legatura @ntre obiectele statiei de epurare.74 % 15.latimea maxima Tntre barele gratarului .latimea barelor .Treapta de epurare biologica .83 α = 65° Vmax= 1.08 38.41 15.98 -1 EPtot = -------------x 100 = 93.x 100 = 94. . Calculul gratarului manual .latimea barelor .0 ECBO5 = -------------------.008 m ß = 1 . a substantelor flotante.015 m a = 8 mm= 0.Unitate de deshidratare n[mol.41 – 2. cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: .11 mc/zi .Platforma depozitare containere . Dimensionarea sta\iei de epurare Date de baz[ pentru calculul sta\iei de epurare: . .10 – 35.

Denisipator/separator grasimi .13 mc/h .75 mc/an x 800 kg/mc = 6.015 + 0.@nal\imea maxima a apei @n fata gr[tarului = 15 cm.15 = 5 .550 x 5 = 7. _3.@nc[rcare hidraulic[ specific[ q = 50-60 mc/h.Luand greutatea specific[ a depunerilor de cca.20 mc Cantitatea specifica de nisip este de 0.37 mc/h Din motive de reducere a frecven\ei de indep[rtarea a nisipului colectat (de m[rire a Vutil) se adopta pentru desnisipator.70 m/s .02 I/persoana .21 x 20.200 kg/an = 6.18 = 63.750 dmc/an = 7.Cantitatea de retinere pe gratar este @n functie de tipul gratarului ]i marimea interspatiilor. rezulta o greutate de: G = 7.3.00 I/zi Frecventa de @ndepartare a nisipului din denisipator este: f = (Q nisip x365 zile) / Vutil = (31.20 = 1. .40 .550 = 31.durata unui ciclu .008 + 5 x 0.40 m .zi x nr.70 mc Unde: .02 x 1. Σ b .Bc = Σ b (a + ---.Bc= 0.000 mm S=3.70) x 0.02 I/persoana.00 m (Ia o ad`ncime util[ 2. Bazin omogenizare apa menajera Volumul util minim al bazinului este: Vutil =0. 800 kg/mc.21 x q x t x √ k2 -1 = 0.00 xl0-3 x 365)/ 7.80%) 3.persoane = 0.14 mp Qu = S x q = 3. c .6 proces[ri / an Separarea grosiera a gr[similor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre cele doua lichide nemiscibile.550 locuitori rezulta: V = 1.mp Pentru denisipator cu D=2.q = 20.zi Qnisip = 0.30 m) Vutil= 7.latimea pieselor de prindere = 25 cm.Rezulta 6 bare ]i 5 interspatii Bc= 6 x 0.20 tone/an (umiditate 70 .18 / 0.Se adopta .25= 0.75 mc/an . D = 2.2.) + c b Σ b = (Qc / Vmax)x hmax hmax . rezulta pentru gratarul calculat 5 dmc/om ]i an.debitul orar maxim -t=5h .suma interspa\iilor Σ b = (20.Se alege Vmax= 0. Grasimile separate ajung gravitational @ntr-un bazin de colectare si tratare grasimi.14 x 20.18 x 5 x √22 -1 = 36.Pentru 1.

Ne .4 .L5. V = 46.30) = 22.3 kg/kg..a = coeficienta respiratiei de substrat a= 0.Eficienta epurarii biologice fiind ήB = 90.Debitul de aer ce trebuie introdus @n bazin se calculeaza cu relatia: .Ne) .62kg/zi . persoane = 40 x 1.30 kg/zi GNV = LSB / ION = 62. iar έ = 0.90 x 62..3 = 48.70 mc.41 kg/zi .8.50 kg/zi In cazul procesului tehnologic adoptat bazinul este de mic[ @nc[rcare rezult`nd: 0.1 (ION ≤ 0. este de cca.00 + 2.80 = =163.50 + 94.. 25%: astfel rezulta: L5B = 0.L5B= 40 g/om zi x nr.6.7…0.50 / 3.20 kg/mc .4. pentru o eficien\[ de epurare biologic[ de 90%.550/1000 = 62.93% Cv – concentra\ia frac\iunii rotabile a namolului Cv = έ x CN #n acest caz CN = 4. .k=2 3.V = volum bazin aerare. zi.09 mc/h = 4.L5B ..cantitatea de CBO5 pentru apa uzata influenta @n decurs de o zi @n treapta de epurare biologica.75 x 62.4 x 0. Cantitatea de oxigen necesar ON = a x ήB /100 x LSB + b x GNV + c(Ni . _ ..44 3.coeficientul de egalizare care \ine cont de concentra\iile: maxim[.b = coeficienta respiratiei endogene b= 0.00 kg/zi = 46. Calculul bazinelor de aerare Calculul volumului bazinului de aerare V = L 5B / ION = L5B / (Cv x ION ) ..80 h unde: ..cantitatea influent[ de azot NI = 38.00 / 0.32 + 46. rezult[ Cv = 3.medie ]i permis[ S-a adoptat un bazin cu D = 4..11/24 = 10.Q = debitul alimentare bazin Q = 242.cantitatea de CBO5 pentru apa uzat[ influent[ @n decurs de o zi la sta\ia de epurare (kg/zi) .41 – 3.Eficien\a treptelor anterioare conform GP 106-04.2 = 310 kg ήB = 90% rezulta: ON = 0. .2 x 0...90 m) cu Vutil = 36.09 mc/h 3.7(38. Calculul timpului de aerare.00 kg/zi .44mc / 10.15 kg/kg zi .cantitatea efluent[ de azot Ne= 3.75 x L5 = 0..0 m (Ia o adancime utila de 2.3.5. t = V / Q = 48. .00 + 0. eficien\[ datorat[ folosirii biopreparatelor.NI .Alegem ION = 0.7 kg/kg .c = coeficienta respiratiei de substrat @n procesul de nitrificare c= 2..15 x 310.pentru ape uzate ora]ene]ti .

17 zile 3.44 mc/h 3.0 h conform paragrafului 3.10.20 m Qaer = ( 6. CO = (ON x 1 / α ) x CS / (CSA – CB ) x( √ K10 / KT ) x 760 / P (kg /zi) unde: . .KT .Csa .@naltimea bazinului / bazinelor de aerare care pentru sta\ia este de 2. 3.C = 3.suspensii totale la intrarea @n bazin (se reduce cu 50% contitatea de suspensii totaIe la intrarea @n sta\ia de epurare datorit[ deznisipotorului ]i separatorului de grosimi). tratare si pompare sediment .n[mol avand valori de 1÷2 mg/dmc.Co .4 x 365 242.P .concentra\ia @n materii solide @n suspensie separabile prin decantare.Cs .89 kg/zl.Volumul bazinului este: Quzimax x Csediment primar x 1.= -------------------------------------.23 x ήB x L5B = 1.Raportul √ K10 / KT – result[ conform tab.82 kgO2/h c = 18.Qaer = ( Co x l03 ) / c x (ha .90 x 62.concentratia la saturatie a oxigenului @n amestecul ap[ . .0 mg/dmc.4 x 365 Vutil = -------------------------------------------.presiunea barometrico medie annual[. .00 .O2/h ]i se calculeaza cu relatia: C = ON / 24 = 163.62 x 1 / 0. Bazin colectare.00) / (24 x 62.concentratia oxigenului @n ap[. V= (1.550 x 4.8.11 x 0.2) -Iungime traseu de aerare . .2 x 0. la saturatie @n condi\ii standard.45kg/zl.n[mol din bazinul de aerare la T= 16°C=> Csa= 7.reprezint[ capacitatea de oxigenare ce trebuie introdus[ @n bazinele de aerare prin diferite sisteme.= 16.9) x 10 / (7. .885.95 mg/dm3. Calculul namolului biologic NBiologic =1.CB-concentratia efectiv[ a oxigenului @n amestecul ap[.(ha .23 x 0.coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la 10°C.1 x 0.K10 .7.timpul de aerare = 4.5 ) x 0. .2 ) =189. decantare.43m3 C sediment siabilizat x 1.9.1.c .2 ) unde: . 3.82 x 103 ) / 18 x ( 2.885 x 760 / 760 = 249.α .000 x n 0.0.coeficient de transfer de oxigen @n apa curata exprimat @n gO2/mc m .1 x 0. V`rsta namolului v = C(gf/dm3 ) x t(h) / 24 x c (gf/dm3 ) .0.2 – 0.coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la ToC.capacitate de oxigenare @n kg. Capacitate de oxigenare .00 = 50.3 gf/m3 .9.11.t . 3.95 . la temperatura de T= 16°C=> Cs= 10.27 x 1. conform tabel 14.08 x 1000 x 8 . . Co =(163. .5 din breviorul de calcul .raportul dintre capacitatea de transfer al1 oxigenului din apa uzat[ ]i cea curat[ av`nd valoarea de regula egal cu 0. din STAS 11566 egal[ cu 0.ha .00 ) = 4.30.2 x ION 0.62 / 24 = 6.

4 Coeficient de mineralizare organic[a cu biopreparate Bacti-Bio n=8 Frecventa de indepartare a sedimentului/an Corespunzatar unui bazin cu D = 3. N V`lceanu . .1 Coefieient de producere sediment primar cu aplicare de coagulant 0.027 Concentratia initiala a sedimentului (kg/mc) Csediment stabilizat=0.30 m) result[ un Vutil = 16.unde: Vutil Volumul util necesar (mc) Qu zi med Debitul mediu zilnie de apa uzata (mc/zi) Csediment primar=0.08 Concentratia sedimentului stabilizat 1.43 mc.00 m (la o ad`ncime utila de 2. Intocmit Ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful