You are on page 1of 10
Folin. ape 4 CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI CAMERA DE CONTURI BUZAU Buzdu, Bulevardul Garii nr. 18, cod 120218 Telefon: +(40) 238.710.408; Fax: +(40) 238.720.921 Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ecbuzau@roo.ro Nr. 2019/02.09.2019 PRIMARIA MUNIGIPIULUI BUZAU + REGISTR, _GENERALA . Catre, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU Domnului primar Constantin TOMA fn temeiul prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si funcfionarea Curfii de Conturi, repul i ale pot. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfiisurarea activitifilor specifice Curfii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitifi, aprobat prin Hotirarea plenului Curfii de Conturi nr.155/2014, vi transmitem aliturat, pentru a asigura punerea in executare, Decizia nr. 27/02.09.2019 emis de ‘Camera de Conturi Buzu, pentru inlaturarea deficienfelor constatate si consemnate in Procesul verbal de constatare anexa la Raportul de audit inregistrate la entitate sub nr. 92321/01.08.2019 sila registratura Camerei de Conturi Buzaiu sub nr. 1881/02.08,2019. ‘Va preciziim ci, in situafia in care din motive justificate, masurile dispuse prin decizie nu pot fi realizate si/sau termenul stabilit pentru ducerea la indeplinire a masurilor este insuficient, aveti posibilitatea de a solicita analizarea acestora prin formularea unei contestafii, conform revederilor pt. 204 din regulamentul mai sus menfionat. Solujionarea eventualei contestafi la decizie se va face de citre Comisia de solufionare a -ontestafiilor constituit la nivelul Curfii de Conturi. fn termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, avefi obligativitatea de a ‘rezenta consiliului local o copie de pe procesul verbal de constatare si dup prezenta decizie. DIRECTOR, Sanda Ful CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI CAMERA DE CONTURI BUZAU Buzsu, Bulevardul Garii nr. 18, cod 120218 Telefon: +(40) 238.710.408; Fax: 4(40) 238.720.921 Website: worw.curteadeconturi.ro, E-mail: ecbuzau@re DECIZIA nr. 27/02.09.2019 Avéind in vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcfionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale Regulamentului privind organizarea si desfisurarea activititilor specifice Curfii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitifi, aprobat prin Hotirarea plenului Curfii de Conturi nr. 155/2014, examinand deficientele consemnate in Raportul de audit financiar nr. 92321/01.08.2019, incheiat in uurma misiunii de Audit financiar asupra conturilor anuale de executic bugetard pe anul 2018 efectuata le Unitatea Administrativ Teritoriali a Munieipiului (UATM) Buzi, precum si obiectiile formulate la constatirile inserise in actul de control de mai sus, SE CONSTATA: Referitor Ia reflectarea reali si exact a operafiunilor financiar-contabile in bilanturile contabile si conturile anuale de executie 1. Din analiza soldurilor conturilor 103 Fondul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al unitdtilor administrativ - teritoriale si 104 Fondul bunurilor care alcdtuiese domeniul privat al unitatilor administrativ - teritor fale la 31.12.2018, s-a constatat ca operajiunile de intrari gi iegiri de bunuri de natura terenurilor amplasate in cartierul Orizont nu au fost corect inregistrate in evidenja contabila si tehnico-operativa, soldurile conturilor mai sus mentionate fiind denaturate si nereflectind realitatea, {n timpul auditului, au fost inregistrate in contabilitate bunurile de natura terenurilor amplasate in cartierul Orizont care au intrat si iesit din patrimoniul privat al municipjului Buziu. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi : art, 9 alin, (1), art.13, si art.18. din Legea contabilitiii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, Cap.1 Pet.l.1, Capll pet2.1 si Cap. VII* din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitai institusitor publice, Planul de conturi peniru institufile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nt. 1.917/2005, cu modificacile si completitile ulterioare, Constatarile sunt prezentate la pet. II.1, pag. 3-7, din procesul verbal de constatate. analiza creanfelor bugetului local inregistrate la 31.12.2018, s-a constatat cf au fost menfinute in evidenja fiscala si raportate creanje in suma totalé de 9.611 lei datorate de operatori economici radiafi din baza de date a Oficiului Registrului Comerfului de pe ling Tribunalul Buziu, far’ a fi analizate in funcjie de mentiunile din hotératile judecitoresti de radiere, in vederea menfinerii sau nu in evidenjele fiscale. De asemenea au fost mentinute in evidenfa fiscalé si raportate creanje tn suma totald de 154.172 lei constand in amenzi datorate de citre persoane fizice decedate, contrar prevederilor legale. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art.27 si 266, alin. (4) din Legea nr, 207/2015 privind Codul de procedura fiscata; pet. | din Ordinul MFP. nr, 1917/2005 pentru aprobarea Normelor meiodologice privind organizarea si conducerea contabilitafii institufiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice si instrucfiunile de aplicare a acestuia, eu modificdrile si completarile ulterioare; art.) alin.| din Legea contabilitatii nr, 82/1991, republicata, Constatarile sunt prezentate la pet. 1.2, pag. 7-10, din procesul verbal de constatare. 3. Urmare verificirilor efecttitit’ asupra datelor cuprinse in situafiile financiare intocmite la data de 31.12.2018, s-a constatat ca, din suma total de 280.121,61 lei reprezentind soldul contului 462 Creditori-analitic-garani licitafii, 142.298 lei, reprezinta garanfii de participare Ja licitagie pentru cate este depisit termenul legal de prescriptie de 3 ani si care potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezint& venituri din aplicarea prescripfici extinctive, care se cuvin bugetului local. Abaterea constatati a fost inlaiturat& operativ in timpul auditului. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art. 2,500 alin. (1, 2) si art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, Anexa nr.1, Total venituri, cap. 36, Diverse venituri, subcapitolul 36.00.01 din Ordinul nr. 1.954 din 16 decembrie 2005, pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanele publice, Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive; Pet, 2.4 din Ordinul nv. 129 din 18 ianuarie 2019 penirw aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situafiilor financiare ale institujtilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii Constatarile sunt prezentate la pet. 113, pag. 10-12, din procesul verbal de constatare Din analiza soldul contului 462 Creditori ~ transporturi subvenyii la data de 31.12.2018, s-a constatat cd acesta nu reflect realitatea, in sensul ci evidentiaz’ subventii nedatorate in suma de 858.187 lei, UATM Buzau a inregistrat in contabilitate. drept subvenii datorate conform contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, deconturile transmise de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Buziu-Maricineni, fri a analiza daca nivelul acestora se incadreaz in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, Abaterea constatata a fost inlaturata operativ in timpul auditului. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: cap. VII- Instruofiuni de utilizare a conturilor din OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitayii institujilor publice, Plamul de conturi pentru instingiile publice si instruetiunile de aplicare a acestora. Constatirile sunt prezentate la pet. 11.4, pag. 12-14, din procesul verbal de constatare, 5. Au fost menfinute in contul de venituri incasate din amenzi, sume incasate de la contribuabilii persoane juridice provenind din amenzi contraventionale in suma totala de 13.750 lei, care reprezint& venit al bugetului de stat si nu al bugetului municipal. Nu au fost respectate urmatoarele prevederi: alin. (3) art. 8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenyiilor; art. 38(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala Constatirile sunt prezentate la pet. 115, pag. 15-16, procesul verbal de constatare, 6. in urma verific&rii impunerii terenurilor acoperite de cladiri s-a constatat e& mu in toate cazurile suprafefele de teren acoperite de clidiri apartinand unor persoane fizice $i juridice au fost impozitate ‘Valoarea estimata a creanfelor datorate bugetului pentru suprafefele de teren acoperite de 0 clidire, nedeclarate in vederea impunerii de e&tre contribuabili persoane juridice in perioada de prescriptie este in sum& 2.391 lei (2.012 lei debit $i 379 lei majorari de ‘intarziere). Valoarea creanfclor datorate bugetului pentru suprafefele de teren acoperite de 0 clidire, nedeclarate in vederea impunerii de catre contribuabili persoane fizice in perioada 01.01.2016 -31.12.2018 nua putut fi estimaté pang la data finalizarii auditului financiar. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art. 463, alin.(1) $i 490 din Legea nr. 227/201 privind Codul fiscal 5; pet. 70 din H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; art. 7 din Legea nt. nr. 207/2015 privind Codul de procedurd fiscald. Constatarile sunt prezentate la pet. 1.6, pag. 16-19, din procesul verbal de constatare. 7. Nu in toate cazurile, pentru desfisurarea unor activitati de alimentafie publica, au fost calculate, inregistrate si ineasate taxele pentru eliberarca autorizafiei pentru desfisurarea unor activitati de alimentajie publica. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art, 20 (1) siart. 23 (2) Legea nr. 273, din 29 iunie 2006 privind finanfele publice locale; art.475 alin. (3), (4) si (5), art. 490 gi art. 494°12, Legea nr. 227/2013 privind Codul fiscal; anexa 8, art.2(1) din HCL nr 376/18.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxetor locale datorate de persoane fizice si juridice, Constatacile sunt prezentate la pet. 11.7, pag. 19-23, din procesul verbal de constatare. Cu privire ta ealitatea gestiunii eco iare 8. UATM Buzau a vandut in perioada 01.01.2018-31.12.2018 catre beneficiarii locuintelor din cartierul Orizont 63 loturi de terenuri din categoria teren curti construeti zona A in suprafata de 3,3937 ha, la preturi stabilite de evaluatori ce au avut la baza oferte de terenuri care nu intrunese earacteristci fizice apropiate de cele ale terenurilor vandute gi nici nu au fost ajustate pentru a reprezenta un substitut al proprietifii subiect. Aceste preturi au fost stabilite in principal de un evaluator desemnat de entitate, cu care aceasta a incheiat contractul de prestiti servieii nr.88/14.10.2016. Fara s& fi tncheiat un contract prealabil pentru evaluarea terenurilor vandute, entitatea a acceplyf efectuarea de evaludiri de inca trei evaluatori. Prefurile de vanzare stabilite de evaluatori pentru terenurile vandute in anul 2018, inscrise in rapoarte de evaluate intocmite in perioada 2017-2018, au fost cuprinse intre 27 curo/mp pentru terenuri evaluate din anul 2017 (intr-un caz evaluatorul a estimat 54 euro/mp de teren) si 34 euro/mp pentru terenuri evaluate in anul 2018 (intr-un caz evaluatorul a estimat 51 euro/mp de teren ). Prefurile stabilite, au fost insusite gi aprobate de Consiliul Local Municipal, si au stat la baza vanzArii terenurilor fiind inserise in contractele de vanzare cumpirare incheiate si facturile emise, S-a constatat c& ofertele de prefuri ale terenurilor de pe piata care au stat a baza evaluarii se referd la terenuri arabile fara utilitgi si care nw sunt comparabile cu cele amplasate in cartierul rezidenjial Orizont, respectiv terenuri categoria curti constructii cu utilititi publice (refele de alimentare cu energie electric, apa potabila, canalizare, telefonie, gaze naturale, etc.) gi nici nu au fost ajustate pentru utilitaji yi infrastructurd. Folosirea de cltre evaluatori a unor oferte din piaté pentru bunuti care nu sunt comparabile si neaplicarea de ajustiri corespunzitor caracteristicilor tehnice ale bunurilor de evaluat au condus la stabilirea unor prefuri inferioare valorii de piaté si implicit a diminuarea veniturilor ce Puteau fi incasate in bugetul local. in plus, exist& diferente semnificative de pref in raport cu data stabilirii (acelasi an) si locatia terenului (aceeasi strada) in condifile in care evaluarea a fost ofectuati de acelasi evaluator. Aspecte neconforme eu privire la vanzitrile de terenuri din cartierul Orizont, in sensul c& exist diferente semnificative de pret in raport cu data stabiliii (acelasi an)'si locajia terenului (aceeasi strada), neargumentarea anumitor ajustiti si neselectarea aleatorie a expertilor ANEVAR au fost consemnate de Asoviviea Societate Civila de Avocati Voicu gi Filipescu SCA — Societatea Comercial Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL ined din luna martie 2018 si iulie 2018 in rapoartele de progres. si in raportul final intoemite conform contractul de prestéri servicii nr.29468/01.11-2017. Desi conducstorul entititii, in responsabilitatea cdruia se afli controlul intem managerial, avea ca obligatie previzuti de standardele de control managerial intern (standardul 16) stabilirea masurilor pentru mplementarea recomanditilor, s-a constatat c& nu a luat nicio masura in acest sens gi in plus cvaluiirile au fost efectuate cu acelasi evaluator pentru care a existat suspiciunea subevalurii terenurilor si dupa data raportului final privind auditul juridic si economico financiar, De asemenea s-a mai constalat ci, dupa expirarea Contractului de asociere in Participatiune nr. 16064/05.10.2005 incheiat intre UATM Buziu si SC Concas SA Buziu, entitatea nu a luat mésuri pentru inventarierea si evidenfa statistica a terenurilor construite dar nevndute ori a terenurior ramase neconstruite pentru a fi preluate tn inventarul enti Nu au fost respectate urmatoarele prevederi: art.2, art.6(1) si (3) si art. 8°2 din ORDINUL SECRETARIATULUL GENERAL AL GUVERNUL UI (OSGG) nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al emitéqilor publice; att.2, axt6(1) si @), art10 si pet.16.2.8 din OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codedui controlului intern managerial al envitailor publice; ar.63 alin lit. d din Legea nt.215/2001 privind administrajia publica localé, art.20 si art.23 alin.2 lit. d din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanjele publice locale; HCLM nr.135/25.05, 2017 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzdu Constatitile sunt prezentate la pet. IL.8, pag. 23-40, din procesul verbal de constatare. 9. Majorarea salariului de baz cu pind la 50% pentru persoanele nominalizate {in unitiile de implementare a proiectelor finanjate din fonduri europene din eadrul enttaii a fost acordata Piri a especta in totalitate prevederile regulamentului cadru aprobat prin H.G.325/2018 in sensul e& nu a fost aprobat procentul de majorare pe baza pontajelor lunate. Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art.16 (1) din Legea nr.153/2017 rivind salarizarea personatului pletit din fonduri publice; art.4 (2) din Hotararea de Guvern 11.325/2018 privind stabilirea conditiilor de infiinfare a posturilor in afara organigramei si 4a criteriilor pe baza cérora se stabileste procentul de majorare salarialai peniru activitatea restatét in proiecte finanfate din fonduri europene nerambursabile Constatarile sunt prezentate la pet. 11.9, pag. 40-44, din procesul verbal de constatare, 10, Pentru desfisurarea evenimentelor culturale in cadrul Targului de vara DRAGAICA 2078 s-au angajat cheltuieli in valoare total de 1.789.017 lei, prin incheierea ‘mai multor contracte, de trei entitati distincte, respectiv de caitre UATM Burau, de SC Piefe ‘Targuri si Oboare SRL in numele primariei si de ordonatorul tertiar Centrul Cultural ‘Alexandru Marghiloman” care a beneficiat pentru organizarea evenimentului de transferuri din bugetul local. Cheltuielile ocazionate de organizarea si buna desfigurare a evenimentului, in suma total de 1.789.017 lei au fost de 3,7 ori mai mari decat veniturile incasate in valoare total de 485.914 lei. Acest Iucru a fost posibil din cauza efectuitii cheltuielilor ocazionate de acest eveniment prin intermediul a trei entitafi publice: UATM Buziiu, Centrul Cultural Alexandru Marghiloman” si SC Piefe Térguri si Oboare SA Buziu care nu au avut un coordonator care s& urmareasc& si si analizeze necesitatea si eficienfa cheltuiclilor raportate Ja veniturile ineasate in cadrul targului, Angajarea si finantarea cheltuielilor reprezentind colaboriri artistice, in cadrul eVenimentului cultural Draigaica 2018 nu s-a realizat numai de cétre Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, in calitate de institufie profesionist de cultura cu. personal specializat, infiintaté in acest seop de Consiliul Local Municipal Buzau iar ordonatorul de credite nu a luat toate masurile necesare pentru o buna gestiune financiara, pentru asigurarea economicitati, eficacitatii si eficientei platilor din fonduri publice, in sensul ci cea mai mare parte a cheltuielilor a fost alocati pentru organizarea de spectacole artistice si mai pufi pentru realizarea obiectivului propus la initierea hotararii consiliului local pentru organizarea si funcfionarea targului de vari Drigaica 2018, respectiv de atragere a mesterilor populari in vederea reinvierii traditiei targului de mestesugari. Nu au fost respectate urmétoarele prevederi: art. 20 (1) lit. j din Legea nr. 273 dit 29 iunie 2006 privind finanyele publice locale; art. 5 (1) din Ordonanta Guvernului ne: 119/1999 privind controlul intern’managerial si controlul financiar preven. Constatarile sunt prezentate la pet. 11.10, pag. 44-49, din procesul verbal de constatare 11. Sport Club Municipal (SCM) Gloria Buca a acordat in lunile februarie, mactie si iunie 2018, premii, prime sau recompense sportivilor proprii, in valoare de 53.150 lei, peste limitele stabilite in normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr, 1447/2007, respectiv: - au fost acordate membrilor echipei de fotbal, seniori, in lunile februati i iunie 2018, prime pentru céstigarea meciurilor desfisurate in competi sportive de nivel Judetean, respectiv Liga a [V- a, in valoare totala de 41.150 lei, in condijiile in care potrivit prevederilor art. 29, HG nr. 1447/2007 — cluburile sportive pot acorda prime/recompense pentru eastigarea unor competiti sportive la seniori doar de nivel nafional pentru primul si al doilea esalon valoric; ~au fost acordate 3 premii pentru ocuparea locului I la campionatul nafional de tenis de mast, in valoare de 4.000 lei figcare, desi potrivit art. 25 din HG nr. 1447/2007 — pentru aceasta categorie de sport, respectiv sport individual, premiul | este de 2.000 lei pentru fiecare titlu. SCM Gloria Buziu a elaborat la inceputul anului 2018 Norme financiare proprit pentru activitatea sportivid, notme care au fost supuse aprobarii Consiliului Local al municipiului Buziu emifandu-se Hotirarea nr. 33/15.02.2018. Cu toate cf in raportul la proiectul de hotirare privind aprobarea normelor financiare proprii pentru activitatea sportiva nr.4298/2018, serviciul buget eviden(& venituri si cheltuieli invoc’ respectarea prevederilor H.G. nr, 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivi, normele financiare proprii cuprind prevederi mai avantajoase fata de cele din Normele generale aprobate de Guvernul Roméniei pentru activitatea sportiva, cum ar i plafoanele mai mari ale premiior care pot fi incasate de sportivi in urma unor reusite sportive, respectiv recompensarea pentru premiul I cd: i martie si pentru céstigarea meciurilor pe echipe desftigurate in cadrul acordarea de pret competitiilor judefene, Nu au fost respectate urmitoarele prevederi: art. 2 (1), art, 3, art.29 din H.G. nr, 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Sportiva. Constatirile sunt prezentate la pet. II.11, pag. 49-55, din procesul verbal de constatare 12, In urma verificatii plifilor efectuate de Sport Club Municipal Gloria Buzaiu in baza acordului de parteneriat nr. 425 din data de 15,02.2018 incheiat intre clubul buzoian gi Federatia Romént de Rugby in vederea organizarii si desfigurdrii meciului internafional de rugby dintre Roménia gi Belgia pentru calificarea la Campionatul mondiil's-a constatat c& in Juna martie 2018 au fost efectuate plati nelegale din subvenfii de la bugetul local, in sum& {otal de 84.090 lei, reprezenténd cazare si masi pentru sportivi apartindnd alte structuri sportive. Astfel SCM Gloria Buziu pe ing’ suportarea cheltuiclilor care erau in sarcina sa in calitate de organizator de competitie, respectiv cele cu eazarea gi masa brigtzii de arbitrii gi alte cheltuieli de organizare a meciului (inchiriere sal& conferinfa si salé analiza video) astfel cum este previzut la art.17 alin.6 respectiv art.22 alin.! din HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, a achitat contrat prevederilor legale si cheltuieli de cazare si mas a echipei Romfniei, in valoare totala de 84.090 lei, cheltuieli ce trebuiau suportate de catre Federafia Roménd de Rugby, organizatie sportiva din care face parte echipa nationala. Nu au fost respectate urmatoarele prevederi: art.14, alin (4) si art.23, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanjele publice locale, eu modificarile si completarile ulterioare; art.6 si art. $2 din H.G. nr.1447/28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivé, HCL. nr, 33/15.02.2018 de aprobare a Normelor Financiare pentru Activitatea Sportiva desfasurata la Sport Club Municipal Gloria Buzau, Constatirile sunt prezentate la pet. 11.12, pag. 55-59, din procesul verbal de constatare. Pentru inlaturarea deficientelor de mai sus, in baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicati, si ale Regulamentului privind organizarea si desfisurarea activitigilor specifice Curfii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitafi, aprobat prin Hotirrea Plenului Curfii de Conturi nr, 15/2014, directorul Camerei de Conturi Buzu, I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicata, si ale pet. 174 din regulamentul sus-menfionat, DECIDE: Inleturarea conform prevederilor art. 43, lit. e) din lege a neregulilor in activitatea financiar-contabila si fiscal controlat®, astfel: 1. Conducitorul entitifii publice va dispune examinarea periodic’ a stirii de fapt fiscale a contribuabililor ce inregistreaza obligatii de platé neachitate la bugetul local utilizand toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corect& a situatiei, Termen de realizare: 31.01.2020. ii publice va dispune analizarea incastrilor din amenzi plitite fir existenfa unui titlu de creanfi, notificarea agenfilor economici plititori pentru transmiterea de copii ale ttlurilor de creanja care au stat la baza plajii efectuate si dup’ caz debitarea in evidenté a obligatiei de plata in cazul in care plata se face venit la bugetul local respectiv virarea sumelor achitate citre bugetul de stat in cazul in care acestea nu reprezinta venit al bugetului local. Termen de realizare: 31.01.2020. 3. Ordonatorul principal de credite va dispune inventarierea masei impozabile reprezentand terenuri acoperite de clidiri in vederea identificarii in,perioada de prescriptie a tuturor suprafefelor pentru care nu a fost stabilit impozit, notificarea proprietarilor de teren in cazul nedepunerii declaratillor privind baza de impunere iar in cazul nedepunerii stabilirea din oficiu a impozitului datorat, Totodata se vor dispune misuri de jinregistrare in evident. fiscala si contabili a impozitelor stabilite conform prevederilor legale gi de incasare a acestor venituri impreuni cu majordirile de intarziere actualizate pana la data incasai efective. Termen de realizare: 31.01.2020. 4. Conducitorul entititii publice va dispune compartimentelor cu atribufii de control verificarea periodici pe baza informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe ling Tribunalul Buzau, a tuturor agenfilor economici eare desfisoara activitati potrivit codurilor CAEN supuse autorizirii previzute de art.475 (3) Cod Fiscal, in sensul detinerii autorizatiei pentru suprafafa efectiv utiliza Totodata se va supune spre analiz& Consiliului Local Municipal, prevederile inscrise in H.C.L, nr.376/18.12.2017 prin care au fost exceptate de la plata taxei_ suprafetele ocupate de terasele sezoniere amplasate in fata propriei unitati, in vederea punerii acestora de acordd cu prevederile legale. Termen de realizar 1.01,2020, 5. Conducdtorul entitatii publice va dispune misuri pentru elaborarea unei proceduri interne de Iuetu privind vanzarea bunurilor din domeniul privat al municipiului, care sii deserie totalitatea pasilor de urmat in succesiune logic, modalitijile de lucru si regulile de aplicat pentru realizarea acestei activititi avand in vedere inclusiv recomandatile auditului extern juridie si economico financiar, activititile de control implementate, responsabilitafile si atribuyiile personalului de conducere si de executie din cadrul entititit publice. ‘Totodata se vor dispune masuri pentru inventarierea gi evidenta statisticd a terenutilor construite dar nevaidute ori rimase rieconstruite dupa expirarea Contractului de asociere in participafiune nr. 16064/05.10.2005. ‘Termen de realizare: 31.01.2020. 6. Ordonatorul principal de credite va dispune pentru toate proiectele finantate din fonduri curopene aflate in derulare, masuri pentru verificarea pe baza documentelor justificative a muncii prestate in conformitate cu responsabilitijile stabilite in figele de post intocmite pe fiecare membru al echipei, incadrarea orelor pontate gi platite in timpul aprobat prin cererile de finanfare si in functie de rezultatul verificdrii se vor lua miisuri in consecinta Totodati se vor dispune masuri de elaborare a unui regulament/procedura operationala pentru stabilirea calendarului de activitayi pe membrii unitifilor de implementare in concordanfa cu mumdrul de zile/ore alocat subactivititilor din Proicet/graficelor de activitati aprobate in cererile de finanfare. Termen de realizare: 31.01.2020, 7. Ordonatorul principal de credite, avand in vedere prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare cu privire la tipurile de aetivititi ce pot fi desfigurate. in domeniul cultural de cate UATM Buztu, scopul si obicctul de activitate al Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman” institujie publicd de cultura si educate, finanjatt din Yenituri proprii si alocajii de la bugetul local, va dispune misuri pentru elaborarea unei Proceduri intema de lueru privind organizarea de evenimente culturale astfel incat si se asigure respectarga principiilor bunei gestiuni a fondurilor publice. Termen de realizare: 31.01.2020. I. Potrivit prevederilor art. 33, alin, (3) din Legea nr, 94/1992, republicata, si ale pet. 174 din regulamentul sus-mentionat, DECIDE: Aplicarea urmAtoarelor masuri pentru stabilirea inti prejudiciilor si recuperarea acestor: 8. Avand in vedere c4 in timpul misiunii de audit, sa verificat acordarea de Premii sportivilor proprii in perioada Februarie, martie siiunie 2018, ordonatorul principal de credite va dispune verificarea tuturor referatclor in baza edrora s-au acordat aceste premii Prime saut recompense, in scopul identifiarii uturor sumelor de bani acordate pe perioada de Prescriere, peste nivelurile stabilite de HG 1447/2007 privind Normele financiare pentru sctiviletea sportiva, Totodaté se vor dispune masuri de inregistrare in contabilitate gi de ‘eeuperare a sumelor platite nelegal, impreund cu dobanzile penalizatoare calculate pana la data recuperatii efective a prejudiciului ‘Termen de realizare: 31.01.2020. 9. Intrueat prejudiciul cert in suma de 84.090 lei reprezentnd cheltuieli cazare si Masi pentru sportivii apattinénd alti structuri sportive este stablit pentru. esantiondl verificat, ordonatorul de credite va dispune analizarea clawzelor inscrise in acordurile de Parteneriat incheiate intre clubul buzoian si alte organizatii sportive, de la infiintarea SCL Gloria Buziiu pana in prezent, in scopul identificarii sia altor cheltuieli similare. Totodati se yor dispune misuri de inregistrre in eontabilitate si de recuperare a sumelor pitt nelegal, impreuna cu dobanzile penalizatoare calculate pana la data recuperitii efective a prejudiciului Termen de realizare: 31.01.2020. Pe lang masurile prezentate mai sus, va rugim si dispuneji i orice alte masuri pe care le considerati nevesare pentru remedierea deficientelor constatate de Curtea de Conturi in urma actiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit inter in urmiirirea ‘modului de implementare a masurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi. Despre miisurile luate gi rezultatele objinute ne vefi comunica la termenele prevazute pentru realizarea acestor miisuri Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a newméririi de catre conducere a misurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune gi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni fa un an sau cu amend, Daca fapta prevazut& la alineatul precedent amenda, conform art. 64 din Legea nr. 94/1992 pi Conturi, republicata. In termen dei0'zile calendaristice de la data primirii decizici, avefi obligativitatea de a prezenta consiliului local o copie de pe raportul de audit si 0 copie de pe prezenta decizie, Dupa prezentarea/transmiterea acestora, ne veli informa in seris cu privire la ‘indeplinirea acestei Obligati. La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, férd 0 notificare prealabila. In termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conduedtorul entivatii verificate poate depune/transmite contestafie impotriva unor masuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la CAMERA DE CONTURI BUZAU - B-dul Gari ne.18 Contestatia suspenda obligafia executérii misurilor dispuse prin prezenta decizie pana la solutionarea acesteia de céitre Comisia de solutionare a contestatiilor, conform prevederilor pet.210 din regulamentul mai sus mentionat. Analiza eventualei contestafii se face de citre Comisia de solutionare a contestatiilor constituiti la nivelul Curfii de Conturi, in conformitate cu prevederile pet. 213. din regulamentul mentionat mai sus. fost sivargitt din culpa, pedeapsa este ind organizarea si functionarea Curtii de DIRECTOR Sanda a ide