You are on page 1of 2

Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas

Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận


136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
Thư Mời Tham Dự Lễ Tết Năm Canh Tý – 2020
Kính bạch chư vị xuất Sĩ, cư Sĩ, và quý Đồng Hương Phật Tử,
Trong bài thơ Xuân Di Lặc, Chùa Pháp Nhãn viết rằng:
“Ngày mới đầu năm Di Lặc sanh,
Với nhiều hạnh tốt, tâm an lành,
Chúng con thành kính dâng lên Phật,
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh.”
Thật vậy, vào những ngày đầu của năm mới, theo văn hóa và truyền thống của người Việt Nam,
Tết là một cơ hội tốt để những người Đồng Hương đến Chùa Lễ Phật đầu năm, gieo trồng công đức, vun
trồng đời sống tâm linh, và cầu nguyện gia đình và xã hội an bình và hạnh phúc. Năm nay, Chùa Pháp
Nhãn sẽ tổ chức Lễ Đón Giao Thừa vào chiều tối ngày thứ Sáu, 24 /01/ 2020.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẾT gồm có:
Thứ Sáu, ngày 30 Âm lịch (24 tháng 01 năm 2020)
5:00 pm Lễ Sám Hối
6:00 pm Lễ Đón Giao Thừa, mừng Xuân Di Lặc, Chúc Tết, và phát lộc đầu năm
Chủ Bảy, ngày Mùng Một Tết (25 tháng 01 năm 2020)
10:00 am Tụng Kinh Phước Đức và Kinh Từ Bi
11:00 am Pháp thoại 12:00 pm Ăn cơm thân mật
Chủ Nhật, ngày Mùng Hai Tết (26 tháng 01 năm 2020)
10:00 am Tụng Kinh Dược Sư
11:00 am Pháp thoại 12:00 pm Ăn cơm thân mật
Chủ Hai, ngày Mùng Ba Tết (27 tháng 01 năm 2020)
10:00 am Tụng Kinh Dược Sư 11:00 am Pháp thoại
12:00 pm Ăn cơm thân mật
Chủ Nhật, Cúng Rằm Tháng Giêng (02 tháng 02 năm 2020)
10:00 am Lễ Cầu An và đọc tên đầu năm 11:00 am Pháp thoại
12:00 pm Ăn cơm thân mật
02:00 pm Lễ Truyền Giới Quy Y và Năm Điều Đạo Đức.1
Nhân dịp đầu năm, kính chúc tất cả quý vị và gia quyến thân tâm an lạc trong chánh pháp.
Tết đến, người người vui Phật pháp
Xuân về, xứ xứ được bình an.
NAM MÔ ĐỨC PHẬT DI LẶC HOAN HỶ, AN VUI, và HẠNH PHÚC.
Trú trì Chùa Pháp Nhãn
Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

1
Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới.
Vietnamese American Buddhist Association of Austin, TX
Phap Nhan Temple - A nonprofit Organization
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
The Invitation Letter of Attendance of TẾT Holidays in the Year of the Mouse–2020
To Monastics, lay Buddhists, and everyone,
In the Maitreya Spring Poem, Pháp Nhãn Temple writes:
“On New Year’s new day, Maitreya was born
With his much good virtue and peaceful mind,
We who respectfully pay homage to him,
Pray peace for all over living beings.”
Indeed, on the early days of the New Year, according to Vietnamese tradition and culture, Tet is a good
opportunity for everyone to come to the Buddhist Temples at the beginning of the year, sow, create merit,
cultivate spiritual lives, and pray peace and happiness for their families and society. In this year, Pháp Nhãn
Temple will hold the Ceremony of Welcoming the Happy Lunar New Year's Eve on Friday evening,
January 24, 2020
TẾT ACTIVITIES SCHEDULES include:
On Friday, 30th lunar Day (January 24th 2020)
5:00 pm Repentant Ceremony
6:00 pm The Ceremony of Welcoming the Happy Lunar New Year's Eve, celebrating Maitreya
Buddha Spring, wishing Tết for you, granting a New Year's lucky gift to you each.
On Saturday, 1st lunar Day (January 25th 2020)
10:00 am Chanting the Greatest Happiness and Compassion Sutras
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Have cordial lunch
On Sunday, 2nd lunar Day (January 26th 2020)
10:00 am Chanting the Sutra of Medicine Master
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Have cordial lunch
rd th
On Monday, 3 lunar Day (January 27 2020)
10:00 am Chanting the Sutra of Medicine Master
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Have cordial lunch
On Sunday, Offerings to the Full Moon Day of Lunar January (February 2nd 2020)
10:00 am Ceremony of Praying Well Being for everyone and reading their names
11:00 am Dharma talk 12:00 pm Have cordial lunch
02:00 pm Ceremony of Transmitting Three Triple Gem Refuges and Five Ethical Trainings2 for you.

On the occasion of the early Days of New Year, we would like to wish you and your families peace and
happiness in the Dharma.
Tết arrives, all people rejoice in the Buddha –dharma
Spring comes, all places fill with peace – joy.

NAMO MAITREYA BUDDHAYA WITH JOY, PEACE, AND HAPPINESS.


The Abbot of Phap Nhan Temple
Venerable Dharma Teacher Thích Trừng Sỹ

2
Please write your full names, DOB, and an ID photo, send them to Phap Nhan Temple soon in order that Master will fill them in
Certificates of Ordination for you.