You are on page 1of 75

MỤC LỤC

MỤC LỤC..................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG................................................................................................iii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT.................................1
1.1Lý thuyết về chưng cất..................................................................................................1
1.1.1Khái niệm...............................................................................................................1
1.1.2Phương pháp chưng cất..........................................................................................1
1.1.3Thiết bị chưng cất...................................................................................................2
1.2Giới thiệu về nguyên liệu..............................................................................................3
1.2.1Benzen & Toluen....................................................................................................3
1.2.2Các phương thức điều chế......................................................................................4
1.2.3Hỗn hợp benzen – toluen :......................................................................................5
1.2.4Sơ đồ quy trình công nghệ.....................................................................................5
1.2.5Thuyết minh quy trình:...........................................................................................6

CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT....................................................................8
2.1Các thông số ban đầu.....................................................................................................8
2.2Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy..................................................8
2.3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp..............................................................................10
2.3.1Tỉ số hoàn lưu tối thiểu.........................................................................................10

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT.............................15
3.1Đường kính tháp (Dt)..................................................................................................15
3.1.1Đường kính đoạn cất :..........................................................................................15
3.1.2Đường kính đoạn chưng.......................................................................................17
3.2Chiều cao tháp chưng cất............................................................................................20
3.3Mâm lỗ – trở lực của mâm..........................................................................................20
3.2.1Cấu tạo mâm lỗ.....................................................................................................20
3.2.2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm................................................................21
3.2.3 Độ giảm áp qua mâm khô....................................................................................21
3.2.4Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm..............................................22
3.2.5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt..........................................................................23
3.4Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động :........................................................................25
3.5Kích thước ống chảy chuyền:......................................................................................26
3.6Tính toán cơ khí của tháp............................................................................................27
3.4.1Bề dày thân tháp...................................................................................................27
3.4.2 Đáy và nắp thiết bị...............................................................................................29
3.4.2.1Bích ghép thân, đáy và nắp...............................................................................29
3.4.2.2Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :.........................................30
Tai treo và chân đỡ:......................................................................................................35

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ...........38
4.1Cân bằng năng lượng cho hệ thống.............................................................................38
4.2Tính toán thiết bị phụ:.................................................................................................40
4.2.1Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: ........................................................................40
4.2.2Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh........................................................................44
4.2.3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy..........................................................................49

i

4.2.4Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu............................................................................54
4.2.5Bồn cao vị.............................................................................................................58
4.2.6 Bơm.....................................................................................................................63

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................68

ii

DANH MỤC BẢNG
MỤC LỤC..................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG................................................................................................iii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT.................................1
1.1Lý thuyết về chưng cất..................................................................................................1
1.1.1Khái niệm...............................................................................................................1
1.1.2Phương pháp chưng cất..........................................................................................1
1.1.3Thiết bị chưng cất...................................................................................................2
1.2Giới thiệu về nguyên liệu..............................................................................................3
1.2.1Benzen & Toluen....................................................................................................3
1.2.2Các phương thức điều chế......................................................................................4
1.2.3Hỗn hợp benzen – toluen :......................................................................................5
1.2.4Sơ đồ quy trình công nghệ.....................................................................................5
1.2.5Thuyết minh quy trình:...........................................................................................6

CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT....................................................................8
2.1Các thông số ban đầu.....................................................................................................8
2.2Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy..................................................8
2.3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp..............................................................................10
2.3.1Tỉ số hoàn lưu tối thiểu.........................................................................................10
2.3.1.1.Xác định số mâm lý thuyết...........................................................................10
2.3.1.2.Xác định số mâm thực tế..............................................................................12

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT.............................15
3.1Đường kính tháp (Dt)..................................................................................................15
3.1.1Đường kính đoạn cất :..........................................................................................15
3.1.1.1Lượng hơi trung bình đi trong tháp :.............................................................15
3.1.1.2Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp..............................................................16
3.1.2Đường kính đoạn chưng.......................................................................................17
3.1.2.1Lượng hơi trung bình đi trong tháp...............................................................17
3.1.2.2Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp..............................................................18
3.2Chiều cao tháp chưng cất............................................................................................20
3.3Mâm lỗ – trở lực của mâm..........................................................................................20
3.2.1Cấu tạo mâm lỗ.....................................................................................................20
3.2.2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm................................................................21
3.2.3 Độ giảm áp qua mâm khô....................................................................................21
3.2.4Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm..............................................22
3.2.5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt..........................................................................23
3.4Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động :........................................................................25
3.5Kích thước ống chảy chuyền:......................................................................................26
3.6Tính toán cơ khí của tháp............................................................................................27
3.4.1Bề dày thân tháp...................................................................................................27
3.4.1.1Áp suất tính toán :.........................................................................................27
3.4.1.2Nhiệt độ tính toán :........................................................................................28
3.4.1.3Xác định bề dày thân chịu áp suất trong.......................................................28
3.4.2 Đáy và nắp thiết bị...............................................................................................29
3.4.2.1Bích ghép thân, đáy và nắp...............................................................................29

iii

.......................................................... trang 49......40 1..............36 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ..............................................................2...2................... [6]:.1Áp dụng công thức (V.......................2.............................................6 Bơm....35 Tính trọng lượng của toàn tháp:......................................................35 Tai treo và chân đỡ:.......................................30 Vị trí nhập liệu : ..............................................................3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy......................................................40 4.................................................................2........................................................................................................................................................................44 4.................................................2Tính toán thiết bị phụ:...................................................68 iv ......................................................33 Ống dẫn chất lỏng ở đáy tháp:...........................................63 Cột áp:...............38 4...............................................................................................32 Ống dẫn hơi vào đáy tháp:..........................................................35 Chân đỡ tháp:..................................140)..................................................................................................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................2................................................................44 4.63 Năng suất:..............................................1Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: ......................................................................................................................62 4..........36 Tai treo:.......4Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu.........................................................................................................63 Công suất:........................................................................................................................................................2.................................58 Tổn thất đường ống dẫn:.........................................................................................3......32 Ống hoàn lưu: ....5Bồn cao vị..................................1Cân bằng năng lượng cho hệ thống........................4......................1...........54 4..............................................2Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh.....................................................................2Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :.......................................................................58 Tổn thất đường ống dẫn trong thiết bị đun sôi dòng nhập liệu........31 Ống hơi ở đỉnh tháp:.........................2.................................................49 4.............34 Ống dẫn chất lỏng từ nồi đun (sản phẩm đáy):....................60 Chiều cao bồn cao vị:.........38 4..........................................................................................

........2Phương pháp chưng cất..........29 3......3Hỗn hợp benzen – toluen :.......................27 3.................................................................................16 3..........................1Khái niệm......5 1.........................1..........4Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động :...........................................27 3..................1Bích ghép thân.....................2Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp...........................1..............................1.1..............................2.............................................................21 3........1Cấu tạo mâm lỗ......................................................4....................................1........................................................17 3........................23 3....1.............................2......1Benzen & Toluen...............................2Đường kính đoạn chưng..............1 1............2Giới thiệu về nguyên liệu.................20 3....................................................1.................................................................6 CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT..................2................................................................................................3....10 2..................12 CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT........1Tỉ số hoàn lưu tối thiểu...................................................2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm..........................5Thuyết minh quy trình:..........................................................................................................................................................................................1 1......................................................................2...............DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC..............................................................1Áp suất tính toán :........2..........3 1........................ đáy và nắp....2 1........................2................................................................5 1..........................................................3Xác định bề dày thân chịu áp suất trong.................................................................................10 2....................4.........1Các thông số ban đầu.....................4Sơ đồ quy trình công nghệ....4........2.............................15 3...................................3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp.....................................2Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp........................28 3.........................................................i DANH MỤC BẢNG...........1................................1 1....................................................................8 2.......Xác định số mâm thực tế........................................1 1.....................1Bề dày thân tháp....................2.......................1.......................................2........1.....................................28 3.............iii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT...4 1.10 2......20 3...............3................................................................................................2.......2Nhiệt độ tính toán :.............................................8 2......29 v .................................................1Đường kính tháp (Dt)....1...........................................1........3 1.............1Lượng hơi trung bình đi trong tháp.1..............................................................21 3.....................1.............................2Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy...................3.......................................5Kích thước ống chảy chuyền:...............15 3..5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt.........25 3..........Xác định số mâm lý thuyết...........................1..................20 3.......................2..2 Đáy và nắp thiết bị...4....................................................8 2..............................................................................22 3.......................................................................................17 3...................................................2........3Mâm lỗ – trở lực của mâm........27 3...................................15 3........................................................................................................................................1Đường kính đoạn cất :.................26 3..........................2......................................................................18 3...........................2Các phương thức điều chế...15 3...1Lượng hơi trung bình đi trong tháp :................4.............................................................4Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm................2..........1..........................6Tính toán cơ khí của tháp.3Thiết bị chưng cất................1....................4.................................................3 Độ giảm áp qua mâm khô.............2Chiều cao tháp chưng cất.................1Lý thuyết về chưng cất...............

..........2.......................33 Ống dẫn chất lỏng ở đáy tháp:.....................44 4......................................................................68 vi ..........62 4............58 Tổn thất đường ống dẫn trong thiết bị đun sôi dòng nhập liệu....44 4..............38 4.........................................................................6 Bơm....................................................1Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: ...................................1...................................................................................................................................................................36 Tai treo:.............49 4........30 Vị trí nhập liệu : .....................................................63 Cột áp:........4Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu..............................40 1................................63 Công suất:................................................................2..............................................................................................................................................................................................5Bồn cao vị......................................32 Ống hoàn lưu: ........................................2........................................................................................................60 Chiều cao bồn cao vị:.........................1Áp dụng công thức (V...............................................2............................................................................36 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ. [6]:...................63 Năng suất:.....................38 4................34 Ống dẫn chất lỏng từ nồi đun (sản phẩm đáy):.........................3.....................................................................2Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh..............................140)....................................................................................35 Tai treo và chân đỡ:...35 Tính trọng lượng của toàn tháp:.............................................................................................31 Ống hơi ở đỉnh tháp:...............................................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................2Tính toán thiết bị phụ:.......................................................3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy...2Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :........2............................................................................................................. trang 49......4........................35 Chân đỡ tháp:.............................40 4........................................................2............................32 Ống dẫn hơi vào đáy tháp:..............2...................................................................................................................................................................................................54 4...................................58 Tổn thất đường ống dẫn:.........................................................1Cân bằng năng lượng cho hệ thống.........................................................................

em rất mong quý thầy cô và các bạn góp ý. Hiện nay.toluen hoạt động liên tục với năng suất nhập liệu là 2500 kg/h có nồng độ 25% mol benzen. Tuy nhiên. Đối với hệ benzen – toluen là hai cấu tử hòa tan vào nhau và có nhiệt độ sôi khác xa nhau nên ta chọn phương pháp chưng cất tách các cấu tử trong hỗn hợp và thu được benzen có độ tinh khiết cao.. Đây là bước đầu tiên để sinh viên vận dụng những kiến thức đã học của nhiều môn vào giải quyết nhũng vấn đề kỹ thuật trong thực tế một cách tổng quát. điều kiện vận hành. trong quá trình hoàn thành đồ án không thể tránh những sai sót. vii . cô đặc.LỜI MỞ ĐẦU Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến nền công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung. kết cấu. chỉ dẫn. Đồ án môn học Quá trình và Thiết bị là môn học mang tinhd tổng hợp trong quá trình học tập của các kỹ sư hóa trong tương lai. hấp thu.. các bạn sinh viên đã giúp em hoàn thành đồ án này. trong nhiều ngành sản xuất hóa chất cũng như sử dụng sản phẩm hóa học. Môn học giúp sinh viên giải quyết nhiệm vụ tính toán cụ thể về yêu cầu công nghệ. giá thành của một thiết bị trong sản xuất hóa chất thực phẩm. Ngày nay. Em chân thành cảm ơn các quý thầy cô bộ môn Công nghệ Hóa học và bộ môn Công Nghệ Thực phẩm. Nhiệm vụ của môn học này là thiết kế tháp chưng cất hệ benzen . nhu cầu sử dụng nguyên liệu hoặc sản phẩm có độ tinh khiết cao phải phù hợp với quy trình sản xuất hoặc nhu cầu sử dụng. đó là ngành Công nghệ Hóa học. thu được sản phẩm đỉnh có nồng độ 95% mol benzen và sản phẩm đáy có nồng độ là 5% mol benzen. các phương pháp được sử dụng để nâng cao độ tinh khiết như trích ly. chưng cất.. Tùy theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp thích hợp.

Nếu xét hệ đơn giản chỉ có 2 cấu tử thì ta sẽ thu được 2 sản phẩm:  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi lớn (nhiệt độ sôi nhỏ)  Sản phẩm đáy chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi nhỏ (nhiệt độ sôi lớn)  Đối với hệ Benzen – Toluen  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm benzen và một ít toluen.2 Phương pháp chưng cất Các phương pháp chưng cất được phân loại theo :  Áp suất làm việc  Áp suất thấp  Áp suất thường  Áp suất cao Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 1 .1.1. áp suất hơi bão hoà của các cấu tử khác nhau). 1. còn trong quá trình cô đặc thì chỉ có dung môi bay hơi còn chất tan không bay hơi.  Khi chưng cất ta thu được nhiều cấu tử và thường thì bao nhiêu cấu tử sẽ thu được bấy nhiêu sản phẩm. tuy nhiên sự khác nhau căn bản nhất của 2 quá trình này là trong quá trình chưng cất dung môi và chất tan đều bay hơi (nghĩa là các cấu tử đều hiện diện trong cả hai pha nhưng với tỷ lệ khác nhau).1 Lý thuyết về chưng cất 1.  Sản phẩm đáy chủ yếu là toluen và một ít benzen. trong quá trình chưng cất pha mới được tạo nên bằng sự bốc hơi hoặc ngưng tụ.CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 1.  Thay vì đưa vào trong hỗn hợp một pha mới để tạo nên sự tiếp xúc giữa hai pha như trong quá trình hấp thu hoặc nhả khí.  Chưng cất và cô đặc khá giống nhau.1 Khái niệm Chưng cất là quá trình dùng để tách các cấu tử của hỗn hợp lỏng cũng như hỗn hợp khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp (nghĩa là khi ở cùng nhiệt độ.

trên đó pha lỏng và pha hơi đượ cho tiếp xúc với nhau.3 Thiết bị chưng cất Trong sản xuất. 1. Tháp mâm chóp: trên mâm bố trí có chóp dạng tròn. yêu cầu cơ bản chung của các thiết bị vẫn giống nhau nghĩa là diện tích tiếp xúc pha phải lớn. Tháp mâm xuyên lỗ: trên mâm có nhiều lỗ hay rãnh. tháp phun. 4. Tuy nhiên. gồm nhiều bậc nối với nhau bằng mặt bích hay hàn.… Ở đây ta khảo sát 2 loại thường dùng là tháp mâm và tháp chêm. Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ. Tháp mâm: thân tháp hình trụ. thẳng đứng phía trong có gắn các mâm có cấu tạo khác nhau. Tuỳ theo cấu tạo của đĩa. ta chọn phương pháp chưng cất liên tục ở áp suất thường. Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 2 . ta có: 2.1. 1. người ta thường dùng nhiều loại thiết bị khác nhau để tiến hành chưng cất.Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất  Nguyên tắc làm việc: dựa vào nhiệt độ sôi của các cấu tử. xupap. nếu nhiệt độ sôi của các cấu tử quá cao thì ta giảm áp suất làm việc để giảm nhiệt độ sôi của các cấu tử. Nếu pha khí phân tán vào pha lỏng ta có các loại tháp mâm.… 3. Vật chêm được cho vào tháp theo một trong hai phương pháp sau : xếp ngẫu nhiên hay xếp thứ tự. nếu pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm. Điều này phụ thuộc vào mức độ phân tán của một lưu chất này vào lưu chất kia. Nguyên lí làm việc:  Chưng một bậc  Chưng lôi cuốn theo hơi nước  Chưng cất Cấp nhiệt ở đáy tháp: • Cấp nhiệt trực tiếp • Cấp nhiệt gián tiếp Vậy: Đối với hệ Benzen – Toluen.

Khá ổn định. .879 Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 3 . ở dạng lỏng không màu và có mùi thơm nhẹ. . vì vậy tan tốt trong các dung môi hữu cơ không phân cực và tan rất ít trong nước. Trước đây người ta thường sử dụng benzen làm dung môi. .Độ ổn định không cao.Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất Tháp chêm . .Không làm việc được suất truyền khối thấp.Kết cấu khá phức tạp. với chất lỏng bẩn. .Tiêu tốn nhiều vật tư. khó vận hành. 1. Bảng 1.Trở lực thấp.2.1 so sánh ưu nhược điểm của các loại tháp Vậy qua phân tích trên ta sử dụng tháp mâm chóp để chưng cất hệ Benzen – Toluen.Trở lực tương đối thấp. Tháp mâm xuyên lỗ Tháp chóp .1 Benzen & Toluen Benzen là một hợp chất mạch vòng. kết cấu phức tạp.Thiết bị khá nặng nề. . Ưu điểm . .2 Giới thiệu về nguyên liệu 1.Hiệu suất khá cao.Hiệu suất cao. Nhược → khi điểm .Cấu tạo khá đơn giản. nên ngày nay benzen được sử dụng hạn chế hơn Các tính chất vật lí của benzen:  Khối lượng phân tử: 78.Làm việc được với chất lỏng bẩn nếu dùng đệm cầu có ρ ≈ ρ của chất lỏng.Công thức phận tử là C6H6.Do có hiệu ứng thành tăng năng suất thì hiệu ứng thành tăng → khó tăng năng suất. . .11  Tỉ trọng (20oC): 0.Có trở lực lớn.Do có hiệu ứng thành → hiệu . Benzen không phân cực. . Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện ra rằng nồng độ benzen trong không khí chỉ cần thấp khoảng 1ppm cũng có khả năng gây ra bệnh bạch cầu.

Toluen có tính chất dung môi tương tự benzen nhưng độc tính thấp hơn nhiều. dầu mỏ…  Đóng vòng và dehydro hóa ankan Các ankan có thể tham gia đóng vòng và dehydro hóa tạo thành hydro cacbon thơm ở nhiệt độ cao và có mặt xúc tác như Cr2O3. ở dạng lỏng và có tính thơm. Pt  CH3(CH2)4CH3 → C6H6  Dehydro hóa các cycloankan Các cycloankan có thể bị dehydro hóa ở nhiệt độ cao với sự có mặt của các xúc tác kim loại chuyển tiếp tạo thành benzen hay các dẫn xuất của benzen C6H12 → C6H6  Đi từ acetylen Đun acetane trong sự có mặt cảu của xúc tác là than hoạt tính hay phức của niken như Ni(CO)[(C6H5)P] sẽ thu được benzen 3C2H2 → C6H6 Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 4 . nên ngày nay thường được sử dụng thay benzen làm dung môi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.2 Các phương thức điều chế  Đi từ nguồn thiên nhiên Thông thường các hydrocacbon ít được điều chế trong phòng thí nghiệm. vì có thể thu được lượng lớn nó bằng phương pháp chưng cất than đá. do đó toluen tan tốt trong benzen. công thức phân tử tương tự như benzen có gắn thêm nhóm –CH 3. hay các lim loại chuyển tiếp như Pd.2. Các tính chất vật lí của toluen: o Khối lượng phân tử : 92.5°C Toluen là một hợp chất mạch vòng.13 o Tỉ trọng (20oC) : 0. Không phân cực.Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất  Nhiệt độ sôi: 80°C  Nhiệt độ nóng chảy: 5.866 o Nhiệt độ sôi : 111oC o Nhiệt độ nóng chảy : -95 oC 1.

Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất Từ benzen ta có thể điều chế được các dẫn xuất của benzen như toluen bằng phản ứng Friedel . 2 92. 9 82. Bồn cao vị. Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu. 2 71. 9. 12.[4] x (% mol) y (% mol) t (oC) phân phân 0 5 10 20 0 11. 1 102. 4 90 95. 8. 9 95. Bồn chứa sản phẩm đỉnh. 3 100 100 80. 4. 6.3 106.2. Áp kế. Bồn chứa sản phẩm đáy. 1 98. Bồn chứa nguyên liệu. Nhiệt kế. Thiết bị đun sôi đáy tháp. Lưu lượng kế.8 21.Crafts (phản ứng ankyl hóa benzen bằng các dẫn xuất ankyl halide với sự có mặt cảu xúc tác AlCl3 khan)  C6H6 + CH3.2. 11.4 Sơ đồ quy trình công nghệ Kí hiệu trong quy trình: 1. Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 5 . 4 86.6 108. Tháp chưng cất. 13. Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh. 2. 5.2 30 40 50 51.3 Hỗn hợp benzen – toluen : Ta có bảng thành phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sôi của hỗn hợp Benzen – Toluen ở 760 mmHg. 10.Cl → C6H5-CH3 1. 3.2 1. 7. 6 61. 1 60 79 89. 8 80 91 84. Bơm. 4 70 85. Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh.4 38 110.

Phần còn lại của chất lỏng ngưng tụ được hoàn lưu về tháp ở đĩa trên cùng với tỉ số hoàn lưu thích hợp và được kiểm soát bằng lưu lượng kế. phần còn lại ra khỏi nồi đun được cho vào bồn chứa sản phẩm đáy (11). Dung dịch lỏng ở đáy đi ra khỏi tháp vào nồi đun (10). Pha lỏng chuyển động trong phần chưng càng xuống phía dưới càng giảm nồng độ các cấu tử dễ bay hơi vì đã bị pha hơi tạo nên từ nồi đun (10) lôi cuốn cấu tử dễ bay hơi. được bơm (2) bơm lên bồn cao vị (3).2. Trên đĩa nhập liệu.5 Thuyết minh quy trình: Hỗn hợp Benzen – Toluen có nồng độ Benzen là 25% mol. cuối cùng trên đỉnh tháp ta thu được hỗn hợp có cấu tử benzen chiếm nhiều nhất (nồng độ 95% mol). Dòng nhập liệu được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi trong thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống. Trong tháp. Một phần chất lỏng ngưng tụ đi qua thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh (12). Nhiệt độ càng lên trên càng thấp. nhiệt độ nguyên liệu lúc đầu là 30oC tại bình chứa nguyên liệu (1). Trong nồi đun dung dịch lỏng một phần sẽ bốc hơi cung cấp lại cho tháp để tiếp tục làm việc. Lưu lượng dòng nhập liệu được kiểm soát qua lưu lượng kế (5). Hỗn hợp lỏng ở đáy có nồng độ Benzen là 5% mol. Ở đây có sự tiếp xúc và trao đổi giữa hai pha với nhau. còn lại là Toluen. Cuối cùng ở đáy tháp ta thu được hỗn hợp lỏng hầu hết là cấu tử khó bay hơi (Toluen). hơi đi dưới lên gặp lỏng đi từ trên xuống. Sau đó hỗn hợp được đưa vào tháp chưng cất (7) ở đĩa nhập liệu và bắt đầu quá trình chưng cất. sản phẩm đáy là toluen Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 6 . Hơi này đi vào thiết bị ngưng tụ (8) được ngưng tụ hoàn toàn. chất lỏng được trộn với phần lỏng từ đoạn luyện của tháp chảy xuống. Hệ thống làm việc liên tục cho ra sản phẩm đỉnh là benzen. nên khi hơi đi qua các đĩa từ dưới lên thì cấu tử có nhiệt độ sôi cao là toluen sẽ ngưng tụ lại.Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất 1. được làm nguội bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống (12) rồi được đưa qua bồn chứa sản phẩm đỉnh (14).

2 at T P 9 12 7 13 6 T Nöôù c ngöng 5 T 2 1 10 Hôi ñoá t P = 2 at 11 Nöôù c ngöng Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 7 .Chương 1 Tổng quan về quá trình chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn 3 8 Nöôù c laø m laïnh t° = 30°C t° = 40°C 4 Hôi ñoá t P = 1.

2 Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy Vì đề bài cho theo % mol nên phải đổi sang % khối lượng để tính lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy. GD. + Nhiệt độ sản phẩm đáy sau khi trao đổi nhiệt: tW = 35oC . aF. + Nhiệt độ sản phẩm đỉnh sau khi làm nguội: tD = 35oC . 2.M B + (1 − x). xW: Phần mol của Benzen trong pha lỏng ở hỗn hợp đầu. đỉnh và đáy. đỉnh và đáy. yW: Phần mol của Benzen trong pha hơi ở hỗn hợp đầu. sản phẩm đáy.M B x. • Các ký hiệu: GF. − Loại thiết bị sử dụng là tháp mâm xuyên lỗ có ống chảy chuyền − Khối lượng phân tử của benzen và toluene : MB = 78. • Chọn + Nhiệt độ nhập liệu: tF = 30oC . aW: Phần khối lượng của Benzen ở hỗn hợp đầu. xF. yF.1 Các thông số ban đầu − Năng suất theo nhập liệu : 2500 kg/giờ − Nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong nhập liệu : 25% mol benzen − Nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong sản phẩm đỉnh: 95% mol benzen − Nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong sản phẩm đáy : 5% mol benzen − Nguyên liệu vào hệ thống ở nhiệt độ sôi − Quá trình làm việc trong thiết bị ở áp suất thường. aD. xD. M T Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 8 . sản phẩm đỉnh.CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 2. đỉnh và đáy. GW: Lượng nguyên liệu đầu. Ta có a= x. yD. MT = 92 .

4 0. Bảng 2.M B + (1 − xW ).M T aW = xW .712 0. Thành phần Benzen – Toluen trong hỗn hợp Nhiệt độ sôi (°C) Thành phần của Benzen trong hỗn hợp % Khối lượng Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 Phần mol x Phần mol y 9 .78 = 0.1.05 ).04 xW .M T Phương trình cân bằng vật chất cho toàn tháp G F = GD + G W (1) [5] trang 144 Phương trình cân bằng vật chất đối với cấu tử dễ bay hơi (Benzen) GF .aF = GD .6 110.95 . x 0 0.3 106.9 1 0.2 0.959 1 82.2.25 ) × 92 = 0.91 95.1 y 0 0.2 92.M B 0.95 ).25 × 78 = 0.78 = 0.3 80.38 t 108.118 0.25 + (1 − 0.2 98. 92 = 0.1 89.79 0.619 0.8 84.95 .8 0.M B + (1 − x D ).3 0.6 0.4 86.854 0.214 0.1 102.2 Dựa vào bảng này ta vẽ được đường cân bằng ycb= f(x) và xác định được phần mol (y) và nhiệt độ sôi tương ứng.78 + (1 −0.22 x F . 92 = 0.94 x D .05 .M B 0.05 0.4 0.7 0.Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn aF = x F .aD + GW .5 0.05 .511 0.M B + (1 − x F ).78 + (1 −0. hơi (y) tính theo % mol và nhiệt độ sôi của hỗn hợp 2 cấu tử Benzen – Toluen ở 760 mmHg.6 0. Thành phần cân bằng lỏng (x). M T aD = x D .aW (2) [5] trang 144 Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: Lượng dòng sản phẩm đỉnh: GD = 500 kg/h Lượng dòng sản phẩm đáy: GW = 2000 kg/h Bảng 2.M B 0.

Từ các giá trị Ni tìm được ta thành lập các giá trị tương ứng Ni(Ri + 1) Bảng 2.446 −0.118 2.1.25 = 2.63 5. Rmin Trong đó: hệ số dư b = 1.446 tD = 81.25 yF = 0.82 53.207 0.Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn tF = 100.08 3. Từ đó qua đồ thị ta tìm được các giá trị Ni tương ứng. Xác định số mâm lý thuyết Tỉ số hồi lưu tối thiểu Rmin = xD − yF * * yF − xF = 0.95 − 0.94 xD = 0.7 8.40 46.57 [5] trang 158 Trong đó: yF* là nồng độ cân bằng ứng với xF Tỉ số hồi lưu làm việc Thường được xác định qua tỉ số hồi lưu tối thiểu R = b.88 48.05 yW = 0.61 58.169 0.5 Ri 3.25 aD = 0.11 4.1.6 4.65 6.4 2.3 aW = 0.143 0.233 0.446 0.2 1.65 61.5 10 9.2 2.14 5.4 1.0 2.43 Bi 0.5 Ni(Ri+ 1) 54.95 yD = 0.5 Với các giá trị Ri > Rmin ta tìm được các giá trị tung độ Bi tương ứng Bi = xD Ri +1 Vẽ các đường làm việc của đoạn luyện ứng với các giá trị Bi đó.3.6 1.4 aF = 0.1 Tỉ số hoàn lưu tối thiểu 2.8 2.132 0.186 0.3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp 2.3.81 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 10 .155 0.22 xF = 0.98 tW =108.10 62.2 ÷ 2.63 47. Quan hệ tỉ số hồi lưu thích hợp với Ni B 1.17 6.128 Ni 14 12 10.3.2 9 8.04 xW = 0.

8 1 Hình 2.8 đườ ng cân bằng đườ ng 45 độ phần chưng phần luyệ n 0.0 5.5 4. Blt = 0.2 0.5 6.0 4.2 0 0 0.5 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 5.0 3.5 mâm Đồ thị xá c đị nh số mâm lý thuyết 1.0 6.1 Đồ thị xác định số mâm lý thuyết Đồ thị biể u diễ n quan hệ giữ a R và N(R+1) 64 62 60 58 56 54 52 3. Điểm cực tiểu của đường cong vẽ được cho ta giá trị thể tích thiết bị bé nhất và ứng với điểm đó ta xác định được tỉ số hồi lưu thích hợp Rlt Từ đồ thị bên dưới ta xác định được: Rlt = 4.4 0.11 .6 0.186 Từ đó suy ra Nlt = 10.Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn Thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa Ri và Ni(Ri+ 1)trên đồ thị.6 0.2 1 0.4 0.5 11 .

Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn Hình 2.316 = -0.25.05.568 ⇒ µF = 10(-0. µ1W + x2.lg0.1. µ2 [4] trang 84 Trong đó: x1. Độ nhớt của hỗn hợp Độ nhớt (cP) Đỉnh tháp Giữa tháp Đáy tháp µB 0.2 đồ thị biểu diễn quan hệ giữa R và N(R+1) 2.lg0. x2: nồng độ mol của Benzen và Toluen µ1 .244 + (1 – 0.568) = 0. µ1F + x2. µ1 + x2.313 0.95. µ2 : độ nhớt động lực của Benzen và Toluen Độ nhớt sản phẩm đỉnh: lg µD = xD.5944 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 12 .27 CP Độ nhớt sản phẩm đáy: lg µW = xW.316 0.25).263 0.lg0.lg0. µ1D + x2.4. µ2W = 0. µ2 F = 0.5042) = 0.273 0.3.313 CP Độ nhớt nguyên liệu đầu: lg µF = xF.95).2.05). Bảng 2.244 µT 0.lg0. Xác định số mâm thực tế Từ số liệu ở [4] trang 92 và thực hiện phép nội suy ta xác định được độ nhớt của Benzen và Toluen ở nhiệt độ và nồng độ tương ứng.255 = -0.313 + (1 – 0.273 = -0.263 + (1 – 0.5042 ⇒ µD = 10(-0.lg0.255 Độ nhớt hỗn hợp được tính theo công thức: lg µhh = x1. µ2 D = 0.

2544 CP Độ bay hơi tương đối được tính theo công thức: y 1 −x .y: nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong pha lỏng và hơi Độ bay hơi tương đối của sản phẩm đỉnh: αD = yD 1 − xD 0.415. = 1 −0.652 αW .42 % ηW =54.98 1 −0.5944) = 0. 0. = 1 −0. x. 0. ηn : hiệu suất của các bậc thay đổi nồng độ n: số mâm tính hiệu suất Hiệu suất trung bình là hàm số của độ bay hơi tương đối của hỗn hợp và độ nhớt của hỗn hợp lỏng ηtb = f( α .579 1 − yD xD Độ bay hơi tương đối của nguyên liệu đầu: αF = yF 1 − xF 0. µ ) Ta có: αD . 0.95 = 2.05 .446 1 −0..95 . 1−y x α = Trong đó. µW = 2. 0. µD = 2.Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn ⇒ µW = 10(-0. µ ) tra (II – 171) ta xác định được hiệu suất tương ứng ηD = 51.118 . 0.542 1 − yW xW Số mâm thực tế được tính theo công thức: Nt = N lt [5] trang 170 ηtb Trong đó: Nlt : số mâm lý thuyết ηtb : hiệu suất trung bình của thiết bị ηtb = η1 + η 2 + .27 = 0.807 αF .. + η n n Với η1 .31% 13 .118 1 −0.2544 = 0.542.05 = 2. 0. η2 .98 .25 = 2.895 % Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 ηF = 54.446 .25 .415 1 − yF xF Độ bay hơi tương đối của sản phẩm đáy: αW = yW 1 − xW 0. µF = 2.579.313 = 0.646 Khi biết được tích số ( α . = 1 −0.

53542 = 19.6 mâm Chọn Nt = 20 mâm Số mâm đoạn chưng: 8 mâm Số mâm đoạn cất: 11 mâm Số mâm nhập liệu: 1 mâm Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 14 .5 0.Chương 2 Cân bằng vật chất CBHD: Vũ Trường Sơn ⇒ ηtb = 53.542% ⇒ Nt = N lt ηtb = 10 .

1 Lượng hơi trung bình đi trong tháp : g tb = g d + g1 (kg/h) 2 gd : lượng hơi ra khỏi đĩa trên cùng của tháp (kg/h).0188 π. g1 : lượng hơi đi vào đĩa dưới cùng của đoạn cất (kg/h).1) Với G1 : lượng lỏng ở đĩa thứ nhất của đoạn cất .1.CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT 3. Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 15 . ω tb : tốc độ hơi trung bình đi trong tháp (m/s).4oC . đường kính đoạn chưng và đoạn cất cũng khác nhau . ω tb g tb ( ρ y . * Tính r1 : t1 = tF = 100.x1 + D.ω y ) tb (m) Vtb : lượng hơi trung bình đi trong tháp (m3/h). gtb : lượng hơi trung bình đi trong tháp (kg/h). tra tài liệu tham khảo [4] ta có : Ẩn nhiệt hoá hơi của benzen: rB1 = 378. r1 : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi vào đĩa thứ nhất của đoạn cất rd : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi ra ở đỉnh tháp .1 Đường kính tháp (Dt) Dt = 4V tb = 0.1 Đường kính đoạn cất : 3. • Xác định gd : gd = D.3600.x D  g . Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng và đoạn cất khác nhau. 3.1.(R+1) = 500.r d d  1 1 (III.r = g . y1 = G1 .1.11+1) = 2555 (kg/h) • Xác định g1 : Từ hệ phương trình :  g1 = G1 + D   g1 . Do đó.(4.57 (kJ/kg) .

Chương 3 Tính toán - thiết kế tháp chưng cất

CBHD: Vũ Trường Sơn

Ẩn nhiệt hoá hơi của toluen: rT1 = 368,19 (kJ/kg) .
Suy ra : r1 = rB1.y1 + (1-y1).rT1 = 368,19 + 10,38.y1 (kJ/kg)
* Tính rd : tD = 81,25oC , tra tài liệu tham khảo [4] ta có :
Ẩn nhiệt hoá hơi của benzen : rBd = 392,64 (kJ/kg) .
Ẩn nhiệt hoá hơi của toluen : rTd = 377,86 (kJ/kg) .
Suy ra : rd = rBd.yD + (1-yD).rTd =392,64.0,976 + (1- 0,976).377,86
= 392,29 (kJ/kg)
* x1 = xF = 0,22 (theo phân khối lượng)
Giải hệ (III.1) , ta được :
G1 = 2195,98 (kg/h)
y1 = 0,35 (phân khối lượng)
g1 = 2695,98 (kg/h)
2555 + 2695 ,98
= 2625 ,49 (kg/h)
2

Vậy : gtb =

3.1.1.2 Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp
Tốc độ giới hạn của hơi đi trong tháp với mâm xuyên lỗ có ống chảy chuyền:
ωgh = 0,05 .

ρ xtb
ρ ytb

Với : ρ

xtb

: khối lượng riêng trung bình của pha lỏng (kg/m3) .

ρ

ytb

: khối lượng riêng trung bình của pha hơi (kg/m3) .

• Xác định ρ

ρ ytb =

ytb

:

[ ytb .78 + (1 − ytb ).92].273
22,4.( t tb + 273)

Với: + Nồng độ phân mol trung bình : ytb =
+ Nhiệt độ trung bình đoạn cất : ttb =
Suy ra : ρ

ytb

y1 + y D 0,39 + 0,98
=
= 0,685
2
2

t F + t D 100 ,4 +81,25
=
= 90,825oC
2
2

= 2,76 (kg/m3).

• Xác định ρ

xtb

:

Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3

16

Chương 3 Tính toán - thiết kế tháp chưng cất

Nồng độ phân mol trung bình : xtb =
Suy ra : xtb =

CBHD: Vũ Trường Sơn

xF + xD
0,25 + 0,95
=
= 0,6
2
2

78 .xtb
= 0,56% .
78 .xtb + (1 − xtb ).92

ttb = 90,825oC, [4] trang 9, ta có :
ρ

xtb

= 800,48 (kg/m3)

Suy ra : ωgh

= 0,05 .

800 ,48
2,76

= 0,85 (m/s)

Để tránh tạo bọt ta chọn tốc độ hơi trung bình đi trong tháp :
ωh = 0,8.ωgh = 0,8.0,85 = 0,68 (m/s)

Xác định ϕ[σ] : hệ số tính đến sức căng bề mặt
Ta có:
1
1
1
=
+
⇒ σ hh = 10,07 .10 −3 N / m = 10 ,07 dyn / cm
σ hh σ B σ T

Với: σB = 19,95.10-3 N/m, σT = 20,36.10-3 N/m (số liệu tra từ bảng I.242
trang 300 tài liệu tham khảo [4])
Ta thấy σhh < 20 theo [5] – tr184 chọn ϕ[σ] = 0,8

y

.w y ) tb = 0,065.ϕ [σ ] h.ρ xtb ρ ytb = 0,065.0,8. 0,3.800,48.2,76 = 1,34kg / m 2 .s
Vậy đường kính đoạn cất :
2624 ,38
Dcất = 0,0188 .
= 0,83 (m).
1,34

3.1.2

Đường kính đoạn chưng

3.1.2.1
g , tb =

Lượng hơi trung bình đi trong tháp

g , n + g ,1
(kg/h)
2

g’n : lượng hơi ra khỏi đoạn chưng (kg/h).
g’1 : lượng hơi đi vào đoạn chưng (kg/h).
• Xác định g’n : g’n = g1 = 2693,76 (kg/h)
• Xác định g’1 : Từ hệ phương trình :

Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3

17

Chương 3 Tính toán - thiết kế tháp chưng cất

G '1 = g '1 + W
 '
'
G 1 .x'1 = g 1 . yW + W .xW
 g ' .r ' = g ' .r ' = g .r
n
n
1 1
 1 1

CBHD: Vũ Trường Sơn

(III.2)

Với G’1 : lượng lỏng ở đĩa thứ nhất của đoạn chưng .
r’1 : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi vào đĩa thứ nhất của đoạn chưng.
_

_

* Tính r’1 : x w = 0,04 tra đồ thị cân bằng của hệ ta có : y w = 0,018
t’1 = tW = 108,3oC , tra tài liệu tham khảo [4], ta có :
Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : r’B1 = 372,04 (kJ/kg) .
Ẩn nhiệt hoá hơi của Toluen : r’T1 = 363,31 (kJ/kg) .
_

_

Suy ra : r’1 = r’B1. y w + (1- y w ).r’T1 = 364,2 (kJ/kg)
* Tính r1: theo kết quả trên ta có
r1 = 368,19 + 10,38.y1 = 368,19 + 10,38.0,35 = 371,823 (kJ/kg)
* W = 2000 (kg/h)
Giải hệ (III.2) , ta được : x’1 =0,15 (phân khối lượng)
G’1 = 4752,4 (kg/h)
g’1 = 2752,4 (kg/h)
Vậy : g’tb =
3.1.2.2

g n' + g1' 2695 ,98 + 2752 ,4
=
= 2724 ,19 (kg/h)
2
2

Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp

Tốc độ giới hạn của hơi đi trong tháp với mâm xuyên lỗ có ống chảy chuyền:
ω' gh = 0,05 .

ρ' xtb
ρ' ytb

Với : ρ 'xtb : khối lượng riêng trung bình của pha lỏng (kg/m3) .
ρ 'ytb : khối lượng riêng trung bình của pha hơi (kg/m3) .
• Xác định ρ ’ytb :

ρ ' ytb =

[ y 'tb .78 + (1 − y 'tb ).92].273
22,4.( t 'tb +273)

Với: + Nồng độ phân mol trung bình :

Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3

18

3 = =104.254 2 2 + Nhiệt độ trung bình đoạn chưng : t’tb= t F + tW 100 .Chương 3 Tính toán .ω' gh = 0.3.94.22 (kg/m3)  x' 1 − x ' tb Suy ra : ρ ’xtb =  tb + ρ'T  ρ' B Suy ra : ω' gh = 0.242 trang 300 [6]) Ta thấy σhh < 20 theo [5] – tr184 chọn ϕ[σ] = 0.8.10 − 3 N / m = 9.ρ xtb ρ ytb = 0.10-3 N/m. = 0.3.x ' tb =0. σT = 18.25 + 0. 783 . tra tài liệu tham khảo [4] trang 9.w y ) tb = 0.05 . • Xác định ρ ’xtb : Nồng độ phân mol trung bình : x’tb = Suy ra : x'tb = x F + xW 0.05 = = 0.81 (kg/m3)   = 0.845m 1. 0.86 −1   = 783.118 = = 0.10-3 N/m (số liệu tra từ bảng I.065.278.3dyn / cm σ hh σ B σ T Với: σB =18.783.13 78 x ' tb +(1 − x' tb ).81 2.35oC 2 2 Suy ra : ρ ’ytb = 2.0188 g tb 2724.19 = 0.0188.35oC .86 = 1.8 (ρ y .15 2 2 78 .4 +108 .35 D t = 0.86 (kg/m3).39 + 0. ta có : Khối lượng riêng của benzen: ρ ’B = 787.35 ( ρ y .ϕ [σ ] h.8.0.8.065.662 (m/s) Xác định ϕ[σ] : hệ số tính đến sức căng bề mặt Ta có: 1 1 1 = + ⇒ σ hh = 9.78 (kg/m3) Khối lượng riêng của toluen: ρ ’T = 783.2.828 (m/s) Để tránh tạo bọt ta chọn tốc độ hơi trung bình đi trong tháp : ω' h = 0.0.828 = 0.ω y ) tb Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 19 .81. 92 t’tb = 104.thiết kế tháp chưng cất y’tb = CBHD: Vũ Trường Sơn y1 + yW 0.

19 = 0.15 + 0.35 = 0. 0.ρ ' ytb 2 = 0.5 lần đường kính lỗ (bố trí lỗ theo tam giác đều ).05 = 0.2724 .85 2.8 ÷ 1 (m) khoảng cách cho phép ở đỉnh và đáy thiết bị Hđ : khoảng cách giữa các đĩa Chọn m = 0.2625.85 (m).g tb Dt .49 = 0.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Tốc độ hơi trung bình đi trong đoạn chưng: w' y = (ρ y . + Khoảng cách giữa hai tâm lỗ bằng 2.47m / s 2.0188 2.466 (m/s).ρ ytb + Phần chưng :ω ’lv = 2 = 0.0188 2.235 (m) (xem phần đáy nắp) 3. + Tổng diện tích lỗ bằng 8% diện tích mâm. 0.2. Kết luận : hai đường kính đoạn cất và đoạn chưng không chênh lệch nhau quá lớn nên ta chọn đường kính của toàn tháp là : Dt = 0.465 (m/s).835 + 0.g 'tb Dt .2 Chiều cao tháp chưng cất H = N t ( H đ + δ ) + ( 0.8 = 6.3 Mâm lỗ – trở lực của mâm 3.2.2 (m) Chiều cao tháp là: H = 6. + Diện tích dành cho ống chảy chuyền là 20% diện tích mâm .0188 2.85 2. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 20 .76 0.2.Chương 3 Tính toán .0018) + 0. Khi đó tốc độ làm việc thực ở : + Phần cất : ω lv = 0. 0.w y ) tb ρ ytb = 1. + Tỷ lệ bề dày mâm và đường kính lỗ là 6/10 .86 Vậy : đường kính đoạn chưng Dchưng= 0.(0.2 = 7.746 3.3 + 0.1 Cấu tạo mâm lỗ Chọn : + Đường kính lỗ : dl = 3 (mm).8 (m) H = 20.0188 2.845 (m).8 ÷ 1) (m) Trong đó: Nt : số đĩa thực tế δ : bề dày của đĩa (m) m = 0.836 (m) Hđáy = Hnắp = ht + hgờ = 0.0.

788 (m/s).S mâm D N= = 0.08 . đột mở và do ma sát khi pha khí chuyển động qua lỗ.08 và δmâm dl =0.08 . ρ C L   o   o  L Với : + uo :vận tốc pha hơi qua lỗ (m/s).2.735 • Đối với mâm ở phần cất : + Vận tốc pha hơi qua lỗ : uo = Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 ωlv 8% = 0. hk =  2 .  vo 2   ρ G   uo 2  ρ G  = 51. số lỗ trên đường chéo là 93 lỗ.2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm Độ giảm áp tổng cộng của pha khí (tính bằng mm. Trong tháp mâm xuyên lỗ. + Co : hệ số orifice. t S lo  dl 2 2   0.  C  ρ (mm chất lỏng) 2 .  = 6422 lỗ. 3.Chương 3 Tính toán .2. 3. + hl : độ giảm áp do chiều cao lớp chất lỏng trên mâm(mm chất lỏng). phụ thuộc vào tỷ số tổng diện tích lỗ với diện tích mâm và tỷ số giữa bề dày mâm với đường kính lỗ. +ρ G : khối lượng riêng của pha hơi (kg/m3).0. gradien chiều cao mực chất lỏng trên mâm ∆ là không đáng kể nên có thể bỏ qua . 0.6 [1] trang 111 Co = 0. + ρ L : khối lượng riêng của pha lỏng (kg/m3). g .463 = 5.chất lỏng ) là tổng các độ giảm áp của pha khí qua mâm khô và các độ giảm áp do pha lỏng: htl = hk + hl + hR (mm chất lỏng) Với : + hk :độ giảm áp qua mâm khô (mm chất lỏng). Ta có : ∑S lo S mâm =0. +hR : độ giảm áp do sức căng bề mặt (mm chất lỏng).08 21 .3 Độ giảm áp qua mâm khô Độ giảm áp của pha khí qua mâm khô được tính dựa trên cơ sở tổn thất áp suất do dòng chảy đột thu .003   Vậy: ta bố trí các lỗ trên 1 hàng là 47 lỗ.  0. 2 .thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Số lỗ trên 1 mâm : 8%.85   = 0.

xtb = 800.466 = 5.  0.735 2   2.4.735 2   2.  0.0.( hw + how ) . + Lw :chiều dài hiệu dụng của gờ chảy tràn (m).81 (kg/m3).76 (kg/m3).9 (mm chất lỏng)  • Đối với mâm ở phần chưng : + Vận tốc pha hơi qua lỗ : u’o = ω' lv 8% = 0. • Xác định Lw : Tính chiều dài gờ chảy tràn: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 22 .86  .76  .825 (m/s). 800 . + Khối lượng riêng của pha lỏng : ρ ’L = ρ ’xtb = 783. (mm.0.48 (kg/m3). Suy ra độ giảm áp qua mâm khô ở phần cất :  5. chiều cao tính toán của lớp chất lỏng trên gờ chảy tràn how và hệ số hiệu chỉnh theo kinh nghiệm β : hl = β . Suy ra độ giảm áp qua mâm khô ở phần chưng :  5.2. L  w     2 3 .48 =10.825 2 h' k = 51.Chương 3 Tính toán .4 Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm Phương pháp đơn giản để ước tính độ giảm áp của pha hơi qua mâm do lớp chất lỏng trên mâm hl là từ chiều cao gờ chảy tràn hw .  3. (mm chất lỏng) Với : + qL : lưu lượng của chất lỏng (m3/ph). 0.08 + Khối lượng riêng của pha hơi : ρ ’G = ρ ’ytb = 2.69 (mm chất lỏng).788 2 hk = 51.86 (kg/m3). 783 .thiết kế tháp chưng cất + Khối lượng riêng của pha hơi : ρ CBHD: Vũ Trường Sơn G + Khối lượng riêng của pha lỏng : ρ =ρ L =ρ ytb = 2.81 = 11.chất lỏng) Chọn : + Hệ số hiệu chỉnh : β = 0.6 + Chiều cao gờ chảy tràn : hw = 50 (mm) Chiều cao tính toán của lớp chất lỏng trên gờ chảy tràn được tính từ phương trình Francis với gờ chảy tràn phẳng : how  qL = 43.

sin(no/2) = 0.6.32) = 34.M tbG ' 4752. 60.(50 + 12. nên ta có phương trình sau : π .ρ ' xtb 60.783.1  = 43 .32 (mm).2.2. 3. Vậy độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm ở phần cất là: hl = 0.4.   0. Dùng phương pháp lặp ta được : no = 93o12’22” Suy ra: Lw = Dt .1 (m3/ph).d l . 60 .thiết kế tháp chưng cất α CBHD: Vũ Trường Sơn R Lgờ Diện tích dành cho ống chảy chuyền là 20% diện tích mâm.89) = 37.0428 (m3/ph).D.81 2 Suy ra : h' ow  0.392 (mm chất lỏng).chất lỏng) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 23 .6. • Xác định qL : * Phần cất : q L = Suy ra : how R.500 = = 0.618  2 3 = 7. G '1 .618 (m).0428  = 43.618  3 = 12.   0.11 .54 .M D 4.π o 180 Với no là góc ở tâm chắn bởi chiều dài đoạn Lw .734 (mm chất lỏng).800 .48  0.n o − sin n o = 0.89 (mm). σ ρL .5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt Độ giảm áp do sức căng bề mặt được xác định theo biểu thức : hR = 625 .Chương 3 Tính toán . (mm.4 = * Phần chưng : q ' L = = 0.ρ xtb 60 .(50 + 7. Vậy độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm ở phần chưng : h’l = 0.4.

623 = 47. σ ' B +σ 'T Vậy : Độ giảm áp do sức căng bề mặt ở phần chưng là: h' R = 625 .thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Với : + σ : sức căng bề mặt của chất lỏng (dyn/cm).3 = 2.05 (N/m2).07 (dyn/cm).94 + 34.474 = 51. * ttb = 90. 10 . Suy ra sức căng bề mặt của chất lỏng ở phần chưng: ' σ hh = σ ' B .3 783 .54 . • Phần chưng : * Khối lượng riêng của pha lỏng : ρ ’L = ρ ’xtb = 783.Chương 3 Tính toán .σ T = 10.54 .955 (mm chất lỏng).3 = 2.94 (dyn/cm).898 (mm chất lỏng).623 (mm chất lỏng). + Sức căng bề mặt của toluen : σ ’T = 18.07 800 .3 (dyn/cm). ta có : + Sức căng bề mặt của benzen : σ + Sức căng bề mặt của toluen : σ B T = 19.734 + 2. 9. +ρ L : khối lượng riêng của pha lỏng (kg/m3). Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 24 .48 . [4 (tập 1)]. ta có : + Sức căng bề mặt của benzen : σ ’B = 18.tra tài liệu tham khảo [4].278 (dyn/cm).48 (kg/m3). * t’tb = 104. • Phần cất : * Khối lượng riêng của pha lỏng : ρ L =ρ xtb = 800.932 + 2. Tóm lại: Độ giảm áp tổng cộng của pha khí qua một mâm ở: + Phần cất: htl = 10. hay htl = 376.36 (dyn/cm).69 + 37. + Phần chưng: h’tl = 11.σ 'T = 9. = 20.81 (kg/m3).474 (mmchất lỏng). hay h’tl = 399. Suy ra: Sức căng bề mặt của chất lỏng ở phần cất : σ hh = σ B .35oC .825oC.95 (dyn/cm).81 . σ B +σT Vậy độ giảm áp do sức căng bề mặt ở phần cất là : hR = 625 .58 (N/m2).

Chương 3 Tính toán . π .89 + 51.0.4252 = 0. 399. 2.78 (N/m2) 3.10-3 = 114.275 < hmâm 300 = = 150 (mm) đảm bảo khi hoạt động các 2 2 mâm ở phần cất sẽ không bị ngập lụt. chiều cao mực chất lỏng trong ống chảy chuyền của mâm xuyên lỗ được xác định theo biểu thức : hd = hw + how + htl + hd’ . được xác định theo biểu thức sau :  QL hd ' = 0.S d    2 .  100 . Smâm = 0.10-4 =105.955 + 4.10-4 (mm chất lỏng). 2 6   100 .095.  Suy ra : h' d ' = 0.0.10-3 (mm chất lỏng). Vậy chiều cao mực chất lỏng trong ống chảy chuyền của mâm xuyên lỗ ở phần cất : hd =50 + 7.58 + 8. (mm chất lỏng) Với : hd’ là tổn thất thuỷ lực do dòng lỏng chảy từ ống chảy chuyền vào mâm.095. htl + 8. 0.568   100 . Kiểm tra : hd = 105. 376. 0.128 .454  = 4. (mm chất lỏng) trong đó : + QL : lưu lượng của chất lỏng (m3/h).05 = 7334.4 Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động : Chọn khoảng cách giữa hai mâm là hmâm = 300 (mm).79 (mm chất lỏng).thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Suy ra: Tổng trở lực của toàn tháp hay độ giảm áp tổng cộng của toàn tháp (xem độ giảm áp tổng cộng của pha khí qua mâm nhập liệu bằng độ giảm áp tổng cộng của pha khí qua một mâm ở phần chưng ) ∑htl = 11.898 + 2. + Sd : tiết diện giữa ống chảy chuyền và mâm.454  = 2.128 .qL = 60 .568 (m3/h).8 . 2  Suy ra : hd ' = 0. • Phần chưng : Q’L = 60.q’L = 60 .236. Bỏ qua sự tạo bọt trong ống chảy chuyền.0428 = 2. Vậy chiều cao mực chất lỏng trong ống chảy chuyền của mâm xuyên lỗ ở phần chưng : h’d =50 + 12.275 (mm chất lỏng).8 . 0. h’tl = 11 .454 (m2) • Phần cất : QL = 60. khi đó : Sd = 0.1= 6 (m3/h). Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 25 .32 + 47.236.128 .

(0.500 = 2055 (kg/h) => GtbL = G1 + Gh = 2125.Đường kính ống chảy chuyền dc = 4 Gx .235 (m) 3.wc .835 (m) Chiều cao của đáy và nắp: Hđ = Hn =ht +hgờ =0.49 (kg/h) 2 Lượng lỏng trung bình trong phần chưng:  Lượng sản phẩm đáy: W = 2000 kg/h  Lượng lỏng mâm nhập liệu: G2 = G1’ + F = 2500 + 4752.Lượng lỏng trung bình trong tháp: Lượng lỏng trung bình trong phần luyện:  Lượng lỏng ở đĩa thứ nhất đoạn cất: G1 = 2195.0018) + 0.z • Tốc độ chất lỏng chảy trong ống chảy chuyền: chọn wc = 0.8 = 6. (Xem ở phần : Đáy và Nắp thiết bị ).1 m/s • Lưu lượng lỏng trung bình đi trong tháp: Gx (kg/h).thiết kế tháp chưng cất Kiểm tra: h’d = 114.2 (m).5 Kích thước ống chảy chuyền: .8 =20.11.D = 4.15 + 0. Chiều cao của tháp : H = Hthân + Hđ + Hn = 7.05 = 0.4 = 72525.Chương 3 Tính toán . Vậy khi hoạt động đảm bảo tháp sẽ không bị ngập lụt. 3600 π ρx . Chiều cao của thân tháp: Hthân = Ntt .Chọn số ống chảy chuyền: z = 1 ống . • Khối lượng riêng trung bình của lỏng: ρx (kg/m ) 3 .(hmâm+ δ mâm ) + 0.98 (kg/h)  Lượng lỏng hoàn lưu: Gh = Rth.4 kg/h Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 26 .79 < CBHD: Vũ Trường Sơn hmâm 300 = = 150 (mm): đảm bảo khi hoạt động các 2 2 mâm ở phần chưng sẽ không bị ngập lụt.3 + 0.

81kg / h ⇒ ρtb = 792 . 9.792 .g.6 Tính toán cơ khí của tháp 3.81 .81 .4.thiết kế tháp chưng cất => GtbC = => Gtb = CBHD: Vũ Trường Sơn G2 + W = 4626 .1 Bề dày thân tháp Vì tháp chưng cất hoạt động ở áp suất thường nên ta thiết kế thân hình trụ bằng phương pháp hàn giáp mối (phương pháp hồ quang).845 (kg/h) 2 ρtbC = 800 .1  Khoảng cách từ đĩa đến chân ống chảy chuyền h3 = 0.37 = 13 mm 3.145 .25.1 Áp suất tính toán : Tháp làm việc ở áp suất khí quyển. 7. 3.122 = 30 mm  Chiều cao ống chảy chuyền trên đĩa hc = hw – h1’ = 50 . = 3600 π ρ x .H = ρ xtb + ρ ' xtb 800 . Chọn áp suất tính toán sao cho tháp hoạt động ở điều kiện nguy hiểm nhất mà vẫn an toàn nên : Pcl = ρ x .z 4.1.dc = 0. nên ta chọn áp suất tính toán : Ptt =Pcl + ∑htl + 9.3375 .845 = 0.25. ta chọn vật liệu chế tạo thân tháp là thép không gỉ mã X18H10T.wc .235 2 2 =56222.48 + 783 .π .2 (kg/h) 2 GtbL + GtbC = 3375 . Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm và khả năng ăn mòn của Benzen đối với thiết bị.g.145 kg / h  Đường kính ống chảy chuyền dc = Gx 4 . Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 27 .4.81. Thân tháp được ghép với nhau bằng các mối ghép bích.122 ( m) 3600 . (N/mm2) Với : Pcl : áp suất thủy tĩnh do chất lỏng ở đáy (N/mm2).H = .48 kg / h ρtbL = 783 .Chương 3 Tính toán .77 (N/m2).10-2 .

(mm).thiết bị hoạt động trong 20 năm. +Cb : hệ số bổ sung do bào mòn cơ học.ϕh = 0.1.3oC .9 Suy ra : bề dày thực của thân : St = S’t + C .92 + 9.[σ ]* = 142 (N/mm2). chọn Cb = 0. * Kiểm tra công thức tính toán với St = 3 (mm) : St − Ca 3 − 2 = = 0.9 =808. Trong đó : C :hệ số bổ sung bề dày.0. phụ thuộc vào tốc độ ăn mòn của chất lỏng.4746 = 3 (mm).Chương 3 Tính toán .4. do đó Ca = 2 mm. chọn Cc = 0.4746 = 2.158043 (N/mm2).2 Nhiệt độ tính toán : Chọn nhiệt độ tính toán : ttt = tđáy = 108. ứng suất tiêu chuẩn đối với thép X18H10T : [σ ]* = 142 (N/mm2).104 = 158042.1. +Cc : hệ số bổ sung do sai lệch khi chế tạo. bề dày tính toán của tt thân được tính theo công thức sau : S 't = Dt .3 Xác định bề dày thân chịu áp suất trong Ta chọn phương pháp chế tạo thân là phương pháp hàn hồ quang điện bằng tay nên hệ số bền mối hàn : ϕ h = 0.[σ ]. Vậy : St = 0.00176 < 0. Chọn tốc độ ăn mòn của Benzen là 0. chọn Co =0.77 + 3719.1 (mm/năm).do đó. +Co : hệ số bổ sung qui tròn. Dt 850 * Kiểm tra áp suất tính toán cho phép : Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 28 .1 : đúng.0.158043 . 3.68 (N/m2) ~0. Suy ra : C = 2 + 0 + 0 + 0. 3.4. Đối với rượu hệ số hiệu chỉnh : η = 1 Vậy : ứng suất cho phép : [σ ] = η .ϕh 2.158043 = = 0.5256 (mm).4746 (mm).0.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Suy ra Ptt = 56222.5256 + 2.Ptt 850 .4746 (mm). C = Ca + Cb + Cc + Co Với : + Ca : hệ số bổ sung do ăn mòn hoá học.9 [σ ] 142 Xét tỷ số : P .81.6427 > 25. Tra tài liệu tham khảo [6].142 . 2.

Nên chọn bề dày của đáy và nắp là Sđ = Sn = 3 (mm).1 Bích ghép thân.[σ ].4. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 29 .2 Đáy và nắp thiết bị Chọn đáy và nắp có dạng là ellipise tiêu chuẩn. có gờ bằng thép X18H10T. đúc và rèn). 3. 3. + Chiều cao gờ: hgờ = h = 50 (mm).Chương 3 Tính toán .0. Loại bích này chủ yếu dùng thiết bị làm việc với áp suất thấp và áp suất trung bình. Các kích thước của đáy và nắp ellipise tiêu chuẩn.300 > Ptt : đúng.4.92 (m2). có gờ(tài liệu tham khảo [4(tập 2)]: + Đường kính trong: Dt = 850 (mm).( 3 − 2) =0.9. Các loại mặt bích thường sử dụng: + Bích liền: là bộ phận nối liền với thiết bị (hàn. đáy và nắp làm bằng thép X18H10T.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn [ Ptt ] = 2. Nhận thấy: công thức tính toán bề dày thân. đáy và nắp Mặt bích là bộ phận quan trọng dùng để nối các phần của thiết bị cũng như nối các bộ phận khác với thiết bị. Dt + ( S t − C a ) 850 + ( 3 − 2 ) Vậy : Bề dày thực của thân là St = 3 (mm).( S t − C a ) = 2. để nối các bộ bằng kim loại màu và hợp kim của chúng. + ht =212. + Bích tự do: chủ yếu dùng nối ống dẫn làm việc ở nhiệt độ cao.5 (mm).ϕ h . đáy và nắp chịu áp suất trong là như nhau.2. + Bích ren: chủ yếu dùng cho thiết bị làm việc ở áp suất cao. đặc biệt là khi cần làm mặt bích bằng vật liệu bền hơn thiết bị. +Diện tích bề mặt trong: Sđáy = 0.142. Chọn bích được ghép thân. cấu tạo của bích là bích liền không cổ.

Độ kín của mối ghép bích chủ yếu do vật đệm quyết định. có bề dày là 3(mm).2 Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn : Bích được làm bằng thép CT3 .4.1 Kích thước của bích ghép thân. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 30 . 3.5 8 20 24 Theo tài liệu tham khảo [5].thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Theo tài liệu tham khảo [5].nắp là 40 bích. Đệm làm bằng các vật liệu mềm hơn so với vật liệu bích.trang 417.trang 170. cấu tạo của bích là bích liền không cổ. đệm bị biến dạng và điền đầy lên các chỗ gồ ghề trên bề mặt của bích. chọn số mâm giữa hai mặt bích là 1 mâm.Vậy số bích ghép thân – đáy . Vậy. để đảm bảo độ kín cho thiết bị ta chọn đệm là dây amiăng.158043 (N/mm2) ta chọn bích có các thông số sau : Bảng 3. Khi xiết bu lông.Chương 3 Tính toán .2. đáy nắp Dt D Db D1 h Bu lông db (mm) 850 980 930 900 Z (cái) 20. ứng với Dt =850(mm) và áp suất tính toán Ptt = 0.

π .Q F = 3600 .thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Vị trí nhập liệu : Suất lượng nhập liệu: GF = 2500 (kg/h).168 (m3/h). ρF Chọn vận tốc chất lỏng nhập liệu (tự chảy từ bồn cao vị vào mâm nhập liệu): vF = 0.075 (m).2 Suy ra: chọn đường kính ống nhập liệu: dF = 0.3.Chương 3 Tính toán . Lưu lượng chất lỏng nhập liệu đi vào tháp: QF = GF = 3. Bảng 3.v F 4.4oC và x F = 22% : ρ F = 789.0. Đường kính ống nhập liệu: dF = 4.2 Các thông số của bích ghép ống dẫn nhập liệu Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 80 Z (cái) 150 89 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 185 128 14 16 4 31 .168 = 0.π . Tài liệu tham khảo [5].2 (m/s). tra tài liệu tham khảo [4] ở tF = 100. chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lF = 110 (mm).080 (m). 3600 .1 (kg/m3). Khối lượng riêng của chất lỏng nhập liệu.

3600 .21 (kg/m3). 4.71 = 0.693 (kg/m3).Qh = 3600 .25 Suy ra: chọn đường kính ống dẫn hơi: dh = 0.1159 (m).3.948 . chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lh = 120 (mm). Tài liệu tham khảo [5]. tra tài liệu tham khảo [4] ở tD = 81.125 (m). 22.4.Chương 3 Tính toán .π . Bảng 3.15 (m/s).273 = 2. y D + (1 − y D ).25oC và x D = 94% : ρ hl = 813.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn  Ống hơi ở đỉnh tháp: Suất lượng hơi ở đỉnh tháp: gd = 2555 (kg/h). Khối lượng riêng của hơi ở đỉnh tháp được tính theo công thức (xác định ở tD = 81.986: ρh = [ 78. 4.( t D + 273) Lưu lượng hơi ra khỏi tháp: Qh = gd = 948. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 32 . ρ hl Chọn vận tốc chất lỏng hoàn lưu (tự chảy từ bộ phận tách lỏng ngưng tụ vào tháp): vhl = 0. Lưu lượng chất lỏng hoàn lưu: Qhl = Ghl = 2.527 (m3/h). Khối lượng riêng của chất lỏng hoàn lưu. ρh Chọn vận tốc hơi ở đỉnh tháp: vh = 25 (m/s).v h Đường kính ống dẫn hơi: dh = 4.R=500 . Các thông số của bích ghép ống dẫn hơi ở đỉnh tháp: Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 125 Z (cái) 200 133 235 178 14 16 1  Ống hoàn lưu: Suất lượng hoàn lưu: Ghl =D.π .25oC và yD = 0.71 (m3/h).11 = 2055 (kg/h).92].

18 (m3/h).thiết kế tháp chưng cất Đường kính ống hoàn lưu: dhl = CBHD: Vũ Trường Sơn 4. chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lhl = 110 (mm).4.v hl 4. Tài liệu tham khảo [5].077 (m).Qhl = 3600 . Các thông số của bích ghép ống dẫn hoàn lưu: Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 80 Z (cái) 150 89 185 128 14 16 4  Ống dẫn hơi vào đáy tháp: Suất lượng hơi vào đáy tháp: g’1 = 2752.0.527 = 0.1155 (m).918 (Kg/m3). Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 33 .π . Bảng 3. 3600 .118: ρhd = [ 78.Qhl = 3600 .π .2.vhl 4. Tài liệu tham khảo [5].18 = 0.π .92].π .943 .125 (m). 22. 3600 .273 = 0. ρ hd Chọn vận tốc hơi vào đáy tháp: vhd = 25 (m/s). chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lhd = 120 (mm).( tW + 273) Lưu lượng hơi ra khỏi tháp: Qhd = g '1 = 943.25 Suy ra: chọn đường kính ống dẫn hơi: dhd = 0.2.4.15 Suy ra: chọn đường kính ống hoàn lưu: dhl = 0.3oC và yW = 0. Đường kính ống dẫn hơi: dhd = 4.4 (Kg/h).08 (m). Khối lượng riêng của hơi vào đáy tháp được tính theo công thức (xác định ở tW = 108.Chương 3 Tính toán . yW + (1 − yW ).

Lưu lượng chất lỏng vào nồi đun: Q L = G '1 ρL = 6.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Bảng 3.3oC và x’1=0.6.6. Đường kính ống dẫn chất lỏng: dL= 4.Q L = 3600 . Khối lượng riêng của chất lỏng chất lỏng vào nồi đun.Chương 3 Tính toán .098 = 0.π .24 (kg/m3).2 (m/s).4 (kg/h). Các thông số của bích ghép ống dẫn chất lỏng ở đáy tháp: Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 100 Z (cái) 170 108 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 205 148 14 16 4 34 .π .1(m).5.2 Suy ra chọn đường kính ống dẫn: dL = 0.10 (m). 3600 . tra tài liệu tham khảo [4(tập 1)] ở tW = 108.098 (m3/h). Các thông số của bích ghép ống dẫn hơi vào đáy tháp: Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 125 Z (cái) 200 133 235 178 14 16 1  Ống dẫn chất lỏng ở đáy tháp: Suất lượng chất lỏng vào nồi đun: G’1 = 4752.089: ρ L = 779. Bảng 3.v L 4. chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lL = 120 (mm). Chọn vận tốc chất lỏng vào nồi đun (chất lỏng tự chảy vào nồi đun): vL = 0. Tài liệu tham khảo [4 (tập 2)].0.

D 2 − Dt . Tài liệu tham khảo [5].0.0018.ρ X 18 H 10 T = 2 π 4 ( X18H10T = 7900 ) .12 (m/s). Khối lượng của một mâm: (thép X18H10T: ρ X18H10T = 7900 (kg/m3)). Đường kính ống dẫn sản phẩm đáy: dW= 4.ρX 18 H 10 T = . 4 4 Khối lượng của thân tháp: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 35 . chọn chiều dài đoạn ống nối để ghép mặt bích: lW = 110 (mm).89 (kg/m3).3oC và xW=0.7.vW 4.δmâm . 3600 .06 (kg).98 2 − 0. Khối lượng riêng của sản phẩm đáy.12 Suy ra: chọn đường kính ống dẫn: dW = 0. tra tài liệu tham khảo [4] ở tW= 108.087 (m).852.0258 . Chọn vận tốc sản phẩm đáy (chất lỏng tự chảy): vW = 0.7900 =5.7900 = 38.005: ρ W = 778. 0.0.646(kg).568 (m3/h).2.7.Dt .h.0.7.Chương 3 Tính toán .85 2 0.0. π π 2 m2 = .π .π .568 =0.thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn  Ống dẫn chất lỏng từ nồi đun (sản phẩm đáy): Suất lượng sản phẩm đáy: GW = 2000 (kg/h). Lưu lượng sản phẩm đáy: QW = GW ρW = 2. Bảng 3.090 (m).0.QW = 3600 . m1 = ( 4 π ) . Các thông số của bích ghép ống dẫn sản phẩm đáy Dt Db Dn D D1 h Bu lông db (mm) 90 Z (cái) 110 57 140 90 12 12 4 Tai treo và chân đỡ:  Tính trọng lượng của toàn tháp: Khối lượng của một bích ghép thân: (thép X18H10T: ρ (kg/m3)).

804 (kg).δ đáy . Các kích thước của chân đỡ: (tính bằng mm) L B B1 B2 H h s l d 160 110 135 195 240 145 10 55 23  Tai treo: Chọn tai treo: tai treo được gắn trên thân tháp để giữ cho tháp khỏi bị dao động trong điều kiện ngoại cảnh. 7900 = 21. ta chọn: Gc = 0. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 36 . Khối lượng của đáy (nắp) tháp: m4 = Sđáy . 0. Truïc thieá t bò Theo ñaù y thieá t bò Bảng 3.7900 = 459.98 = 0. Suy ra trọng lượng của toàn tháp: P = m.003 . Ta chọn bốn tai treo.7. 0.104 (N). Để đảm bảo độ an toàn cho thiết bị.104 (N).m1+20.6. Khối lượng của toàn tháp: m = 40.m2+m3+2.7.104 (N).856 2 − 0.g = 20977.98 (N).104 (N). ta chọn: Gt = 0. ρ CBHD: Vũ Trường Sơn X18H10T = π 4 ( ) . tải trọng cho phép trên một tai treo là Gt = 0.(D2ng –D2t).Hthân .5244.Chương 3 Tính toán . 4 Để đảm bảo độ an toàn cho thiết bị.thiết kế tháp chưng cất m3 = π 4 .235 .m4=2138.428 (kg).92 .ρ X18H10T = 0.  Chân đỡ tháp: Chọn chân đỡ: tháp được đỡ trên bốn chân.6.85 2 .5244.500 (kg). Tải trọng cho phép trên một chân: Gc = 20977 .

thiết kế tháp chưng cất CBHD: Vũ Trường Sơn Chọn tấm lót tai treo khi ghép vào thân có kích thước sau: + Chiều dài tấm lót: H = 260 (mm). Các kích thước của tai treo: (tính bằng mm) L B B1 H S l a d 100 75 85 155 6 40 15 18 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 37 .Chương 3 Tính toán . + Chiều rộng tấm lót: B = 140 (mm). +Bề dày tấm lót là 6 (mm).8. Bảng 3.

8 (J/kg.22 . tra tài liệu tham khảo [4].CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ 4.83 (J/kg.1 Cân bằng năng lượng cho hệ thống Cân bằng nhiệt lượng cho toàn tháp chưng cất: QF + Qđ = QW + QD + Qnt + Qm (IV.(tF –to ) . • QF : nhiệt lượng do hỗn hợp nhập liệu mang vào tháp QF = GF .11 + 1) . Xác định rD (ẩn nhiệt hoá hơi của sản phẩm đỉnh): Tra tài liệu tham khảo [4].7 .94). Qnt = D. x D +(1.HF =GF .x D ). Ở t F + t o 100 .2 oC .64.(R+1). 391.86 (kJ/kg).độ).0. Chọn hơi sản phẩm đỉnh ngưng tụ hoàn toàn thành lỏng.(kJ/h) Chọn nhiệt độ chuẩn: to = 30oC.(4. Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 38 .35 .0.25oC ta có: Ẩn nhiệt hoá hơi của benzen: rB = 392. (kJ/h).rT = 392.377.78. ta có 2 2 Nhiệt dung riêng của benzen: cB = 1957.75 = 1000410. rD .22) .8 = 1928.86 = 391. Vậy: Qnt = 6.94 + (1-0.78 (kJ/h).độ) Suy ra: cF = xF . Ẩn nhiệt hoá hơi của toluen: rT = 377.cT = 0. ở tD = 81. 1957. Suy ra: rD = rB .cB +(1.1) Trong đó: • Qnt : nhiệt lượng ngưng tụ do hơi sản phẩm đỉnh ngưng tụ thành lỏng.4 + 30 = = 65.MD .75 (kJ/kg).cF . Nhiệt dung riêng của toluen: cT = 1920.64 (kJ/kg).3 (J/kg.3 + (1.độ).x F ). 1920.

x D ).x w ).08) = 779050. QD = GD .3 .95 (303531.94 .25 . 1907.MD .5(kJ/h).30) = 339474.độ).1).04 (J/kg.72 + 1000410.cW .55 (J/kg. ta được: QD = 500 .độ) Suy ra: cD = xD .(81.(tD –to ) .HD =D.(kJ/h).26 (J/kg.(QW + QD + Qnt – QF ) 1 = 0.95 .25 + 30 = = 55.4 (kW).03 + (1-0.độ) Suy ra: cF = xw .15 oC . ta có: 2 2 Nhiệt dung riêng của benzen: cB = 1907.26 .(kJ/h).cT = 1938.94).cD . • Qm : nhiệt lượng tổn thất ra môi trường xung quanh. tra tài liệu tham khảo [4]. Chọn nhiệt độ chuẩn: to = 30oC. Nhiệt dung riêng của toluen: cT = 1936. 1928.625 oC . Chọn: Qm = 0.08 (kJ/h).125 = 1905.30) = 303531. Chọn nhiệt độ chuẩn: to = 30oC.độ) Nhiệt dung riêng của toluen: cT = 1878.78 – 339474. • QD : nhiệt lượng do sản phẩm đỉnh mang ra từ bộ phận tách hoàn lưu.độ) Vậy: QW = 2000 . Ở t D + t o 81. 1938.3 + 30 = = 69.Qđ Vậy: nhiệt lượng cần cung cấp cho nồi đun ở đáy tháp: Qđ = 1 0.30) = 48829.05.5 + 48829. 1905. QW = GW . tra tài liệu tham khảo [4].độ). Vậy: Từ (IV.44 (kJ/h) = 216.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Vậy: QF = 2500 .125 (J/kg.55 . ta có 2 2 Nhiệt dung riêng của benzen: cB = 1978.(tW –to ) .03 (J/kg. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 39 .cB +(1.cB +(1.83 .4 .HW =W . (100. 1878.6 (J/kg.cT =0.(108.MW. Ở t w + t o 108 .72 (kJ/h). • QW : nhiệt lượng do sản phẩm đáy mang ra từ nồi đun.

25 − 30 Ln 81.K) a .( 40 − 30 ) b .25 − 30 ) − (81.7225.5 (m) Chọn nước làm lạnh đi trong ống với nhiệt độ đầu: t1 = 30oC. kích thước ống 25x2.176 (kJ/kg. Suất lượng nước cần dùng để ngưng tụ sản phẩm đỉnh GN = Qnt 1000410 .1 Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: Chọn thiết bị ngưng tụ vỏ – ống loại TH đặt nằm ngang. nhiệt độ cuối: t2= 40oC.2.∆t log .(m2) (IV.4.07 81. chiều dài ống 1.2 CBHD: Vũ Trường Sơn Tính toán thiết bị phụ: 4. Xác định bề mặt truyền nhiệt : Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: Qnt Ftb = K . Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T.25 − 40 (K) • Xác định hệ số truyền nhiệt K: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 40 .s/m2) + Hệ số dẫn nhiệt: λ N = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ 4.176 .65 (kg/s) 3600 .25 − 40 ) = 45 .độ) + Khối lượng riêng: ρ N = 994.10-3 (N.78 = = 6.06 (kg/m3) + Độ nhớt động lực: µ N = 0. Các tính chất lý học của nước làm lạnh được tra ở tài liệu tham khảo [4] ứng t1 + t 2 = 35oC 2 với nhiệt độ trung bình ttbN = + Nhiệt dung riêng: cN = 4. nên: ∆t log = (81.(t 2 − t1 ) 3600 .2) Với: + K : hệ số truyền nhiệt + ∆ tlog : nhiệt độ trung bình logarit • Xác định ∆ tlog : Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều.6257 (W/m.c N .

7225 . nên PrN = 5. 25 Hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 41 . + Prw : chuẩn số Prandlt của nước ở nhiệt độ trung bình của vách. công 0. 25 ) Pr w Trong đó: + ε l: hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào ReN và tỷ lệ chiều dài ống với đường L 1.52 .7 Prw 0 .0.ε l . 43 .II trang 48 tập 2.0. Số ống trong một đường nước: n= GN 4 6.37 .021 > 50 . = . nên ε l =1.d tr 994 .021 .06 = 15024 .75 (m/s).n.8 Pr N 0 .06 .4 và d = 0.v N 994.K) + ∑rt : nhiệt trở của thành ống và lớp cáu * Xác định hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: Chọn vận tốc nước đi trong ống: vN = 0.ρ N µN = 0.52 (m/s) 2 ρ N . d tr .06 π .994 .π .10 −3 thức xác định chuẩn số Nusselt có dạng: Nu N = 0.3) Với: + α N : hệ số cấp nhiệt của nước trong ống (W/m2.d 2 tr . chọn n = 37 ống Vận tốc thực tế đi trong ống vN = 4G N 4.0.021 2 Chuẩn số Reynolds : Re N = v N .0.75 (ống) ρ N π .K) (IV.65 4 .65 = = 0.4 > 104 : chế độ chảy rối.021 . = 25.75 Tra bảng V.6.( Pr N 0.(W/m2. Re N 0 . Suy ra: Nu N = 137 .K) +α R : hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ (W/m2.π .0212.5 kính ống: ReN = 15024.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ K= CBHD: Vũ Trường Sơn 1 1 1 + Σrt + αN αR . tr + PrN : chuẩn số Prandlt của nước ở 35oC.

(tw1 . + Σrt = δt + r1 + r2 λt Bề dày thành ống: δ t = 2 (mm).95.(t D −t w1 ).72 (vì xếp xen kẽ và số ống trong mỗi dãy thẳng đứng là 7 ống).d ng (81.K/W).10-4.20.d ng 3 Đặt: A= 0.725 . hệ số phụ thuộc vào cách bố trí ống và số ống trên mỗi dãy thẳng đứng là: ε tb = 0.021 Pr N Nhiệt tải phía nước làm lạnh: 4102.4 = µ R .10-4 (m2. 25 d tr Pr N .6257 4102 . Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t = 16.725.25 − t w1 ) 0.K) Nhiệt trở trung bình của lớp bẩn trong ống với nước sạch: r1 = 1/5000 (m2.ρ R2 A α 1 = 0.K/W) Suy ra: ∑rt = 4.8 q N = α N .(t w 2 − t tbN ) = Pr N 0 .0. (W/m2). Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 42 .ρ R µR .tw2) (IV.4 2 với [rR] = [J/kg] Tra hình V.λR .8 = = 0 .λ R . Với tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nước (trong ống).λ N 137 . 25 0 . 25 3 rR .Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ α N = CBHD: Vũ Trường Sơn Nu N . 25 (t w 2 − 35) (W/m2) (IV. * Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt = t w1 − t w 2 .3 (W/m. trang 30 [5]. Vậy: qt = 4.5) * Hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ: rR . Σrt Trong đó: + tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với rượu (ngoài ống).4).95.7.0.K/W) Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 = 1/5800 (m2.

α1 = 601. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 43 . (IV. ta có: tw2 = tw1.7oC và tw2 = 41.116 (W/m.95 .7) = 18368. Từ (IV.608oC. α R = 601.( 41.082 Khi đó: α 1 = 0.5). Xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể: qt = qR =18368.154 = 2 2 o C Tra tài liệu tham khảo [4 (tập 1)].6) ta dùng phương pháp lặp để xác định tw1.5).472 (W/m2).ρ R2 = 835.s/m2).7 + 41.(81.118 (W/m2.259 Từ (IV.44 (W/m2). 25 Kiểm tra sai số: ε = qN −q R qR = 19169 .d ng 3 α R = ε tb .608 − 35 ) = 19169 . rR .4): qN = 41012 .608 = 46 .7oC Các tính chất lý học của rượu ngưng tụ được tra ở tài liệu tham khảo [4] ứng t D +t w1 78 .K).472 (W/m2). + Độ nhớt động lực: µ R = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn α R = ε tb .10-3 (N. Khi đó: αN = 2901 .5 + 50 .oC). Vậy: tw1 = 50.725 .975 oC: 2 2 với nhiệt độ trung bình ttbD = + Khối lượng riêng: ρ R = 829.259 (W/m2.(81.8 .4 µ R .oC).α 1 Ẩn nhiệt ngưng tụ: rR = rD = 391.(81. Từ (IV.6): qR = 601.472 18368 .4).λ R .7 = = 65 .44 −18368 .qt .472 =4.75 (IV.6).25-tw1)0. (IV. tw2 : Chọn: tw1 = 50.608oC Suy ra: ttbw = t w1 + t w 2 50 . Prw = 4 Từ (IV.26 (kg/m3).25-tw1) = A. 4 0.10 −4 = 41.75 (kJ/kg) Nhiệt tải ngoài thành ống: qR = α R.18% < 5% : thoả.(t D −t w1 ).259. + Hệ số dẫn nhiệt: λ R = 0.25-50.368.4.

4. 3600 .78 . [6]: ⇒ Đường kính trong của thiết bị: D = t. dài L= 6 (m).1Áp dụng công thức (V.10-3 (N.10 + 2901 .118 601.2). trang 49.54 . + Sản phẩm đỉnh đi trong ống 57x3 (ống ngoài) với nhiệt độ đầu: tD = 81. π .06 (kg/m3) + Độ nhớt động lực: µ N = 0.2.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ Từ (IV.độ) + Khối lượng riêng: ρ N = 994.7225.176 (kJ/kg.54 1 1 −4 (W/m2. [3] ⇒ Bước ống: t = 32 (mm) = 0.399 .259 Từ (IV.95 . bề mặt truyền nhiệt trung bình: Ftb = 1000410 .77 0.oC). + 4.021 (m). Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T Chọn: + Nước làm lạnh đi trong ống 38x3 (ống trong) với nhiệt độ đầu: t1 = 30oC.(b-1) + 4dng = 0.1000 = 15.43 = 5.2 Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh Chọn thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống. 2 Chọn L’= 6 (m) Số ống trên đường chéo: b = 7 (ống) Tra bảng trang 21.25oC. Các tính chất lý học của nước làm lạnh được tra ở tài liệu tham khảo [4] ứng t1 + t 2 = 35oC 2 với nhiệt độ trung bình ttbN = + Nhiệt dung riêng: cN = 4.K) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 44 . nhiệt độ cuối: t2 = 40oC.s/m2) + Hệ số dẫn nhiệt: λ N = 0.43 (m2).07 Suy ra chiều dài ống truyền nhiệt : L' = 15.37 .3): K = CBHD: Vũ Trường Sơn 1 = 399 .45.3 (m) Vậy : Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh là thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống gồm n = 37 (ống).140).1.025 + 0.032 (m) 1.6257 (W/m. nhiệt độ cuối: t’D = 35oC.

Xác định bề mặt truyền nhiệt Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: Qt Ftb = K .(W/m2.176 . 45 .25-35) = 12320.s/m2) + Hệ số dẫn nhiệt: λ D = 0.cD. • Xác định ∆ tlog : Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều.1389 (kg/s) Lượng nhiệt cần tải: Qt = GD.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Các tính chất lý học của sản phẩm đỉnh được tra ở tài liệu tham khảo [4] ứng t D +t ' D 81. 1918 .8).918 (kJ/kg.255 − 40 ) − (35 − 30 ) = 17 . Suất lượng nước cần dùng để làm mát sản phẩm đỉnh: Suất lượng sản phẩm đỉnh: GD = 500 (kg/h) = 0.32 = = 0.56 (kg/m3) + Độ nhớt động lực: µ D = 0.10-3 (N.độ) + Khối lượng riêng: ρ D = 837.7). Với: + K : hệ số truyền nhiệt.125 oC 2 2 với nhiệt độ trung bình ttbD = + Nhiệt dung riêng: cD= 1.(m2) (IV.K) a .32 (kJ/s) Suất lượng nước cần dùng: GN = QD 12 .49 (J/s) = 12.∆t log .39.( 40 − 38 ) b .18 81.(tD-t’D) = 0.K) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 (IV.25 + 35 = = 58 .295 (kg/s) c N .25 − 40 (K) Ln 35 − 30 • Xác định hệ số truyền nhiệt K Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: K= 1 1 1 + Σrt + αN αD .1357 (W/m. + ∆ tlog : nhiệt độ trung bình logarit. nên: ∆t log = (81. (81.1389 .(t 2 − t1 ) 4.

c D 0. + ∑rt : nhiệt trở của thành ống và lớp cáu.37 = = 0 .39 . 43 .051.0. = . 25 d td Prw1 .013 Prw1 Nhiệt tải phía sản phẩm đỉnh: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 46 .0.10 −3.051 − 0.10 −3 công thức xác định chuẩn số Nusselt có dạng: Nu D = k o .182 . +α D : hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh (W/m2.( D tr − d ng ). nên Pr D = µD .013 (m) Chuẩn số Reynolds : Re D = v D.182 (m/s) 2 2 2 ρ D π .0.125oC.56 = 5081 .56 π .1918 = = 5. chọn ε l =1.λ D 50.038 = 0.0. + ko : hệ số phụ thuộc vào chuẩn số Reynolds.1389 4 . ReD = 5081. 25 ) Pr w1 Trong đó: + ε l : hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tỷ lệ chiều dài ống với đường kính ống.1357 + Prw1 : chuẩn số Prandlt của sản phẩm đỉnh ở nhiệt độ trung bình của vách. Pr D 0 .K).82 + PrD : chuẩn số Prandlt của sản phẩm đỉnh ở 58.2 < 104 : chế độ chảy quá độ. * Xác định hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh ở ống ngoài Vận tốc của sản phẩm đỉnh đi trong ống ngoài: vD = GD 4 0. Suy ra: Nu D = 50.5 λD 0.ε l . 0.K).426 Prw1 0 .39 .0382 ) Đường kính tương đương: dtd = Dtr –dng = 0.2 nên ko = 15.013 .426.(0. = 0.ρ D µD = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Với: + α N : hệ số cấp nhiệt của nước trong ống (W/m2. 25 Hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh trong ống ngoài: α D = Nu D .1357 526. 25 0 . 837.( Pr D 0. d td .837 .

ε l .K/W).K). Với tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với sản phẩm đỉnh (ngoài ống nhỏ).(t tbD − t w1 ) = 525.0. = .0.021 . 25 CBHD: Vũ Trường Sơn (58. Vậy qt = 1838.10). = 0. Nhiệt trở lớp cấu phía sản phẩm đỉnh: r2 = 1/5800 (m2. Nhiệt trở trung bình của lớp bẩn trong ống với nước sạch: r1 = 1/5000 (m2.2 > 104 : chế độ chảy rối.K/W).7225 . Re N 0 .295 4 .10-4 (m2.10 −3 thức xác định chuẩn số Nusselt có dạng: Nu N = 0. (W/m2).125 − t w1 ) (W/m2) (IV.37 . công 0. d tr .032 .2 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 47 .9).37 Prw1 0 .56.06 = 16290 .3 (W/m.d tr 994.032 2 Chuẩn số Reynolds : Re N = v N .ρ N µN = 0. Suy ra: ∑rt = 5.768 . 25 ) Pr w 2 Trong đó: + ε l : hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào ReN và tỷ lệ chiều dài ống với đường kính ống: ReN = 16290. (tw1-tw2) (IV.8 Pr N 0 . Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t = 16.K/W). 43 . * Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt = t w1 − t w 2 .37 (m/s) 2 ρ N π .( Pr N 0. Σrt Trong đó: + tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nước (trong ống nhỏ). + Σrt = δt + r1 + r2 λt Bề dày thành ống: δ t = 3 (mm). * Xác định hệ số cấp nhiệt của nước trong ống nhỏ: Vận tốc nước đi trong ống: vN = GN 4 0.06 π .Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ q D = α D .994 .

1384 .32 (W/m2).55 Từ (IV. 25 . nên PrN = 5.19 (W/m2).19 − 5723 .(t w 2 − t tbN ) = 2872.55 Prw 2 0 .5 2872 .độ).32 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 = 2.s/m2).360 oC = 2 2 Tra tài liệu tham khảo [4].01 λR 0.929 = = 6.1) = 5723 .c R 0.10). + Hệ số dẫn nhiệt: λ R = 0.50.9): qD = 6.1384 526 .1384 (W/moK).Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn chọn ε l =1 + PrN : chuẩn số Prandlt của nước ở 35oC.1804 .65 + 36 .( 38 .( 58 .55 = = 0. Xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể: qt = qD = 5723.11): qN = 4.6257 2872.92% < 5% : thoả.32 5723 .10-3 (N.11). 25 0.929 (J/kg.10 −3.461.987 − 35 ) = 5890 . 25 (t w 2 − 35) (W/m2) (IV.10 −4 = 37. Từ (IV. + Prw2 : chuẩn số Prandlt của nước ở nhiệt độ trung bình của vách. Chọn: tw1 = 41.1oC Các tính chất lý học của sản phẩm đỉnh được tra ở tài liệu tham khảo [4] ứng với nhiệt độ tw1=41.91 Prw 2 0 .32 (W/m2).069 = 39 . Prw2 = 4. 48 .qt .125 − 41. Suy ra: Nu N = 146. ta có: tw2 = tw1 .37 Từ (IV.0. + Độ nhớt động lực: µ R = 0.5. 25 Hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: α N = Nu N .032 Prw 2 Nhiệt tải phía nước làm lạnh: q N = α N .91.1oC: + Nhiệt dung riêng: cR= 1804. 25 d tr Prw 2 .25 .44 .987oC Suy ra: ttbw = t w1 + t w 2 42 . Kiểm tra sai số: ε = qN − q D qD = 5890 . Khi đó xem:Prw1 = µR .0.λN 146.01 0.

gồm 19 ống.375 > 50 thì ε l = 1 (thoả). 25 Từ (IV.038 + 0.01 0.17 = 248 .44 .3oC.26 (W/m2. 2872 .89 (m2) Suy ra chiều dài ống truyền nhiệt : L = 2.4 (W/m2. Sản phẩm đáy trước khi vào nồi đun có nhiệt độ là t’1 = 103.5 (m).17 (W/m2. Chọn bước ngang giữa 2 ống là 48 (mm) và b = 7 ống Đường kính trong của thiết bị: D = t.18 = 2. Suất lượng hơi nước cần dùng Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 49 . bề mặt truyền nhiệt trung bình: Ftb = 12320 .44 (m) Vậy: thiết bị làm mát sản phẩm đỉnh là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống với chiều dài ống truyền nhiệt L = 1.17 .9 Kiểm tra: d = 0.4.6oC. Chọn hơi đốt là hơi nước ở 2 at. nπ .10 −4 + 1072 .oC).34oC (do x1’ = 0.55 Khi đó: αN = 4.(b-1) + 4.26 336 .25 = 1972 . a . + Ẩn nhiệt hóa hơi: rN = 2208 (kJ/kg). tr Ống được bố trí theo hình lục giác đều. 4.dng = 0.37 = 336 .8): K = 1 1 1 + 5.032 = 59 .oC) 6.032 (m). Tra tài liệu tham khảo [4]. 2 Chọn L = 1.89 = 1.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Vậy: tw1 = 41.987oC. nhiệt độ ra là tW = 108.7).49 248 .0172).5 m và n = 19 ống L 1. đi trong ống 38x3. kích thước ống 38x3.2. ta có: + Nhiệt độ sôi: tsN = 119.50.1oC và tw2 = 37.oC) Từ (IV. αD = 526 .38 0.3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy Chọn nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy là nồi đun. ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T.

• Xác định ∆ tlog : Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều. + ∆ tlog : nhiệt độ trung bình logarit.6 −108 .K).oK) (IV.34 ) − (119 .14).4 (kW) Suất lượng hơi nước cần dùng: GhN = Qd 216 .12).( t sN − t w1 ) = αN .∆t log (IV.13).3) = 13 . Nhiệt tải phía hơi: q N = αN . Với: + K : hệ số truyền nhiệt. Xác định bề mặt truyền nhiệt Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: Qd .( t n − t w1 ).4 rn .ρ n2 .6 − t w1 ) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 (W/m2) (IV.4 = = 0.λ3n µ n . * Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi nước: Hệ số cấp nhiệt của hơi nước được xác định theo công thức: α N = 0. +α D : hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đáy (W/m2.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Lượng nhiệt cần tải cung cấp cho đáy tháp: Qđ = 216. nên: ∆t log = (119 .65 tr 120 [2]) Với: + tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với hơi nước(trong ống).098 (kg/s) rN 2208 b .K).6 −103 .6 −103 . Với: + α N : hệ số cấp nhiệt của hơi nước (W/m2. + ∑rt : nhiệt trở của thành ống và lớp cáu.(m2) Ftb = K .3 (K).(W/m2.d tr (công thức 3. • Xác định hệ số truyền nhiệt K: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: K= 1 1 1 + Σrt + αN αD .(119 .6 −108 . 50 .34 Ln 119 .63 119 .725 .

r  α s = 7.K). Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t = 16.  h   ρ − ρh  -2 0.K/W).82 + 273 = 378.91(kg/m3) RT S × (105 .75. [4]) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 51 .77 .82 (K) Tại nhiệt độ sôi trung bình thì:  Khối lượng riêng của pha hơi trong dòng sản phẩm ở ngoài ống: ρh = PM HW 1 × 90 .Ts0.56.016 (kg/m3) (Bảng 1. * Xác định hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đáy: Hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đáy được xác định theo công thức (chế độ sôi sủi bọt)  ρ .3 (W/m. (W/m2).6 (kg/m3) (Bảng 1.82 + 273 ) 273 Khối lượng riêng : ρ B = 786.K/W). Σrt Trong đó: + tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với sản phẩm đáy (ngoài ống). λ0.117.q0.c0. Nhiệt trở lớp cấu phía sản phẩm đáy: r2 =1/5800(m2. Nhiệt trở trung bình của lớp bẩn trong ống với nước sạch: r1 = 1/5000 (m2.10-4 (m2.  σ 0. [4]) ρ T = 781.3 = 105.82oC = 2 2 ⇒ TS = 105.2.333 .033 ρ .34 + 108 . + Σrt = δt + r1 + r2 λt Bề dày thành ống: δ t = 3 (mm).37 Nhiệt độ sôi trung bình của dòng sản phẩm ở ngoài ống: tS = t1' + t w 103. 10 . Suy ra: ∑rt = 5.45. trang 9.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn * Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt = t w1 − t w 2 .348 = 22 .K/W).4 = 2. trang 310.7 µ 0.249.

103 (J/kg) (Toán đồ 1. trang 310.10-3 (N/m) σ B +σT Nhiệt hóa hơi  rB = 374.72 (W/m. [4]) Nên: σ = σ Bσ T = 9.1. [4])  CT = 2087.6 Nên: Độ nhớt µ B = 2.xW ) = 2089. trang 310.lg(2.s/m2) Hệ số dẫn nhiệt .49.K) xw .K) Sức căng bề mặt:  σ σ B T = 18.1.xW)lgµ T = 0.46 (J/kg. [4]) Nên: r = rN xW + rA.96 = + = + ⇒ ρ = 781.249. [4]) Áp dụng công thức (1.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn 1 xW 1 − xW 0.6. trang 312.s/m2) (Bảng 1.101.092.103 (J/kg) 3.10- 4 ) ⇒ µ = 2.xW ) = 365.114 (W/m. [4]) µ T = 2.(1 . (1 .65.10-4 (N.21.6.46 (J/kg.10-3 (N/m) (Bảng 1. trang 172.K) (Bảng 1.K) (Bảng 1.s/m2) (Bảng 1.46 (J/kg.249. trang 91.10-4) + (1 – 0.1197 Nhiệt dung riêng :  CB = 2137.49.78 (kg/m3) ρ ρB ρT 786 .33). trang 123.lg(2.249.K) (Bảng 1. [4])  rT = 364. trang 134. [4]) Nên: lgµ = xWlgµ B + (1 . [4]) Nên: c = cB xW + cT. [4]) = 18.xW) – 0.198 (W/m.016 781.242.249.04 0. [5]): λ = λ B.250.K) (Bảng 1.10-4 (N.130.103 (J/kg) (Bảng 1.λ T) = 0. Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi đốt trong ống: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 52 .10-3 (N/m) (Bảng 1. λ B = 0. trang 255. [4]) λ T = 0.79.59.(λ B .xW + λ T.(1 .05. trang 310.05).154.10-4 (N.84. trang 300.xW).22. (1 . trang 310.

bề mặt truyền nhiệt trung bình: Ftb = 216 .9 0.03(W/m2) ⇒ qt = qn = 8436.525 (kg/m3) = 2.qtΣ rt = 114.65).03 (W/m2) (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể) ⇒ tw2 = tw1 .05 (W/m2.12).(t n .t W1 ).725 µ n .25 (W/m2. 2 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 53 .10 −4 + 14060 .4.56 .05 980 .06 .13 .1000 607 .3oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: ρ  Độ nhớt của nước: µ n n = 943.s/m2)  Hệ số dẫn nhiệt của nước: λ n = 0.15 (m2) Chọn số ống truyền nhiệt: n = 61 (ống).648 (W/m2) Kiểm tra sai số: qn − qS ε = qn 100% = 1.K) ⇒ qn = α n (tn – tW1) = 8436.13): K= 1 1 1 + 5.K) (với q = qt) ⇒ qS = α S (tW2 – tS) = 8282. Chiều dài ống truyền nhiệt: L = 26 .3 oC Từ (IV.3oC ⇒ α S = 980.63 = 26.6862 (W/m.032 (m) π .61 . trang 120.d tr 4 Dùng phép lặp: chọn tW1 = 119 (oC) Nhiệt độ trung bình của màng nước ngưng tụ: tm = ½ (tn + tW1) = 119.10-4 (N.038 + 0.λ3n Áp dụng công thức (3.25 = 607 .06 (W/m2.K) Nên: α n = 14060.ρ n2 .oC) Từ (IV.15 = 3.34. [4]: α n = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn rn .82% < 5% (thỏa) Kết luận: tw1 = 119 oC và tw2 = 114.

536 (m) 4.2 − 25 ) − (104 .4 = 24.2 −100 .08 = = 150 .2 −100 . Đường kính trong của thiết bị: D = t.2.827 (K) Hệ số truyền nhiệt : Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: K= 1 1 1 + Σrt + αF αn . nên: ∆t log = c) (104 . Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T:  Kích thước ống trong: 38 x 3  Kích thước ống ngoài: 57 x 3 Chọn:  Dòng nhập liệu đi trong ống trong với nhiệt độ vào tV = tFV = 25 oC và nhiệt độ ra tR = tFS = 100.(W/m2.2 at:  Nhiệt hóa hơi: rH  Nhiệt độ sôi: tH 2O = rn = 2249000 (J/kg) = tn = 104.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Chọn: L = 4 (m) Vậy: nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy là thiết bị truyền nhiệt vỏ . Chọn bước ngang giữa hai ống: t = 0. Ống được bố trí theo hình lục giác đều.94 kg / h = 0.4) 104 . chiều dài ống truyền nhiệt L = 4 (m).ống với số ống n = 61. Nên ta có số ống trên đường chéo hình lục giác: b = 9 (ống).4 Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu Chọn thiết bị đun sôi dòng nhập liệu là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống.2 (oC) Suất lượng nước cần dùng: a) GN = 2O Q E 339747 .dng = 0.048 (m).  Hơi ngưng tụ đi trong ống ngoài có áp suất 1.(b-1)+4.K) Với: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 54 .2 − 25 Ln 104 .0419 kg / s ) rn 2249 Hiệu số nhiệt độ trung bình : b) Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều.4 oC.

3 (kg/m3) x 1 − xF 1 0.xF)(λ N .  ∑rt : nhiệt trở qua thành ống và lớp cáu.K) = 0.13519 (W/m.038 (m)  Bề dày ống: δ t = 3 (mm) = 0.(1 .xF + λ A.8.25.K) F = 0.3  Độ nhớt của Benzen: µ B  Độ nhớt của Toluen: µ T Nên: lgµ F = xFlgµ ⇒µ F B = 3.723.K)  Nhiệt dung riêng của toluen: cT = 1910.10-4) = 3.1269 (W/m.175 (J/kg. (1 .10-4 (N.  Xác định hệ số cấp nhiệt của dòng nhập liệu trong ống: Kích thước của ống trong:  Đường kính ngoài: dn = 38 (mm) = 0.018 (kg/m3) = 3.22 1 − 0.1425 (J/kg.75.s/m2) + (1 – xF)lgµ T = 0.K).K).72 xF.165 825 .10-4 (N.8.7 (oC). trang 12.s/m2)  Hệ số dẫn nhiệt của Benzen: λ Nên: λ (W/m.22 = F + = + ⇒ρ ρF ρB ρT 833.K) Nên: cF = cN xF + cA.K) = λ N.xF) – 0.18 (J/kg.xF ) = 1918.(1 .lg(3.35).032 (m) Nhiệt độ trung bình của dòng nhập liệu trong ống: tF = ½ (tV + tR) = 62.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn  α F : hệ số cấp nhiệt của dòng nhập liệu trong ống (W/m2.165 (kg/m3) = 825.K) Áp dụng công thức (V.λ A) = 0. Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của Benzen: ρ B  Khối lượng riêng của Toluen: ρ T Nên: = 833.7459.1276799  Nhiệt dung riêng của Benzen: cB = 1944.62376 λF Vận tốc của dòng nhập liệu đi trong ống: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 55 . [4]: PrF = cF µF = 5.s/m2) B  Hệ số dẫn nhiệt của Toluen: λ T F = 827.10-4) + 0.003 (m)  Đường kính trong: dtr = 0.  α n : hệ số cấp nhiệt của hơi đốt ngoài ống (W/m2.lg(3.10-4 (N.273.

032 × 827 .43 F Pr  Pr  .Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn 4G F 4 × 2500 = = 1.11 > 104 : chế độ chảy rối 3. Σrt Nu F .08 × π × 0. F   Prw2  0.021.7459 . oC Σrt = δt + r1 + r2 λt  Bề dày thành ống: δ t = 0.1.057 (m) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 56 . Re 0.0446 × 0. Tra bảng 3.10 −4 Áp dụng công thức (3.08 = 73639.λF dtr Trong đó:  tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với hơi đốt.003 (m)  Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t = 16.289.K/W)  Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 =1/5800 (m2.032 2 vF = Chuẩn số Reynolds : Re F = v F d tr ρ F µF = 1. [4] ⇒ chọn ε 1 =1 Hệ số cấp nhiệt của dòng nhập liệu đi trong ống trong: α F =  Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu : qt = tw1 − tw2 .K/W)  Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ ngoài ống : Kích thước của ống ngoài:  Đường kính ngoài: Dn = 57 (mm) = 0.25 Trong đó: ε 1 – hệ số tính đến ảnh hưởng của hệ số cấp nhiệt theo tỷ lệ giữa chiều dài L và đường kính d của ống. trang 110. trang 110.3 (W/mK)  Nhiệt trở lớp cáu trong ống: r1 = 1/5800 (m2. (W/m2).27).8 F 0. [4] ⇒ công thức xác định chuẩn số Nusselt: NuF = 0.0446 (m/s) 2 3600 ρ πd tr 3600 × 827.10-4 (m2.K/W) Nên: ∑rt = 5. oC  tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với dòng nhập liệu.ε l .

(1 .(tn .74767.003 (m)  Đường kính trong: Dtr = 0.051 (m) rn .801(J/kg.s/m2) Nên: lgµ W2 ⇒µ = xFlgµ W2 B + (1 – xF)lgµ T = 0.10-4) = 3.K) n Nên: α n = 15217.10-4) + 0.122604523  Nhiệt dung riêng của Benzen: cB = 2076.12 (oC) Tại nhiệt độ này thì:  Độ nhớt củaBenzen: µ B = 3.75.725 µ n . [4]: PrW2 = Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 cW2µ W2 = 5.xF)(λ N .1219531 (W/m.95721 (W/m2K) ⇒ qn = α n (tn – tW1) = 32109.1296169 (W/m.10-4 (N.tW1).10-4 (N.K) Nên: λ (W/m.02221.(1 .xF + λ A.K)  Nhiệt dung riêng của Toluen: cT = 2082.lg(3.145 (oC) Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: ρ  Độ nhớt của nước: µ n n = 956.K) = λ N.K) Áp dụng công thức (V.7. [1]: α n = 0.35).0221.ρ 2n .0727 (kg/m3) = 2.10-4 (N.lg(4.xF ) = 2014.s/m2)  Độ nhớt của Toluen: µ T = 3.s/m2)  Hệ số dẫn nhiệt của nước: λ = 0.s/m2)  Hệ số dẫn nhiệt của Benzen: λ B  Hệ số dẫn nhiệt của Tluen: λ = 0.qtΣ rt = 85.682629 (W/m.05604.λ A) = 0.xF) – 0.dn 4 Dùng phép lặp: chọn tW1 = 102.88971 (W/m2) (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể) ⇒ tw2 = tw1 .10-4 (N.72 xF.0220918 λ W2 57 .25.705 (J/kg. trang 12.K) W2 T = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn  Bề dày ống: δ t = 3 (mm) = 0.65).982(J/kg.0674. (1 .λ3n Áp dụng công thức (3.09 (oC) Nhiệt độ trung bình của màng nước ngưng tụ: tm = ½ (tn + tW1) = 103.K) Nên: cW2 = cN xF + cA. trang 120.88971 (W/m2) ⇒ qt = qn = 32109.g.

61 (m) 4.2 (mm) = 0.6064494 ⇒ α F = 1418.10707 oC  Xác định hệ số truyền nhiệt : K = 1 = 769.5 Bồn cao vị Tổn thất đường ống dẫn: Chọn ống dẫn có đường kính trong là dtr = 80 (mm) Tra bảng II.032391 (W/m2K) ⇒ qF =α F (tW2 .∆t = 3600 × 769 .289 .tF) = 31773.96428 (W/m2) Kiểm tra sai số: ε = qn − qF qn 100% = 1.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Nên: NuF = 355.K) 1 / 1418 .231 (m) ⇒ chọn L = 12 (m) Chiều dài ống truyền nhiệt: L = nπ n 2 L 12 Kiểm tra: d = 0.10 −4 +1 / 15217 .08 ×1000 Q F F = K .95721 d) Bề mặt truyền nhiệt : Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: 339474. chia thành 4 dãy. ⇒ Đường kính trong của thiết bị: D = t. trang 381.032 = 375 > 50 ⇒ ε l = 1: thỏa tr Kết luận: Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống với chiều dài ống truyền nhiệt L = 12 (m).09 oC và tw2 = 85.15.2.3406364 × 24 .827 = 4.(b-1) + 4dng = 0.03291 + 5.3406364 (W/m2. mỗi dãy 3m.0462 % < 5% (thỏa) Kết luận: tw1 = 102.936912 (m2) log e) Cấu tạo thiết bị : Chọn n = 3 F d + dtr = 11. [4] ⇒ Độ nhám của ống: ε = 0.0002 (m) (ăn mòn ít) Tổn thất đường ống dẫn: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 58 .

 vF : vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn Xác định vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn :  Các tính chất lý học của dòng nhập liệu được tra ở nhiệt độ trung bình: tF = t FV + t FS = 62.  l1 : chiều dài đường ống dẫn. F  d1  2g CBHD: Vũ Trường Sơn (m) Trong đó:  λ 1 : hệ số ma sát trong đường ống.  d1 : đường kính ống dẫn.02 (kg/m3) = 3.3  Độ nhớt của Benzen: µ B  Độ nhớt của Toluen: µ T Nên: lgµ F = xFlgµ N F = 827.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ  l  v2 h1 =  λ 1 1 + Σ ξ 1 .s/m2) Vận tốc của dòng nhập liệu đi trong ống: vF = 4G F 4 × 2500 = = 0.08(m).22 1 − 0.726 .02 × π × 0. chọn l1 = 30(m).08 × 827 .18 µF 3.02 = = 29511.744.s/m2) + (1 – xF)lgµ A = 0.10-4) + 0.8.167 × 0.167 (m/s) 2 3600 ρ F πd tr 3600 × 827. d1 = dtr = 0.10 −4 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 59 .3 (kg/m3) x 1 − xF 1 0.7 (oC) 2 Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của Benzen: ρ B  Khối lượng riêng của Toluen: ρ T Nên: = 833.s/m2) =3.726.10-4 (N.75.25.  ∑ ξ 1 : tổng hệ số tổn thất cục bộ.726.165 (kg/m3) = 825.8.08 2  Xác định hệ số ma sát trong đường ống : Chuẩn số Reynolds : Re F = v F d tr ρ F 0.165 825 .lg(3.10-4) ⇒µ F =3.22 = F + = + ⇒ρ ρF ρN ρA 833.10-4 (N.10-4 (N.lg(3.

16.15. 25 = 0. khi đó (tài liệu tham khảo [4 (tập 1)]): λ  ε 100 1= 0.0296 + 21. 1  ε  9 8 9  80  = 220 .0296 Xác định tổng hệ số tổn thất cục bộ : Chỗ uốn cong : Tra bảng II. 6 = 0. =1 van + ξ ll = 21. d1   ε  8 7 8  80    0.81 = 0.0469 (m) Tổn thất đường ống dẫn trong thiết bị đun sôi dòng nhập liệu. = 0. [7]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì ξ Đường ống có 2 van cầu ⇒ ξ  Lưu lượng kế : ξ  Vào tháp : ξ Nên: ∑ ξ 1 = ξ Vậy: u1 tháp +ξ l1 van van (1 cái) = 10. 2 = 20 = 0 (coi như không đáng kể).3 Suy ra: Regh1 < Re1< Ren1: khu vực chảy quá độ. [4]: Chọn dạng ống uốn cong 90o có bán kính R với R/d = 2 thì ξ Đường ống có 6 chỗ uốn ⇒ ξ  u1 u1 (1 chỗ) = 0.9 Van : Tra bảng 9. trang 382.2  = 6.08   2 ×9. 7 =5648. 0. ta có: + Chuẩn số Reynolds tới hạn: Regh1= 6.167 2 h1 = 0.9 30   0.  l2  v22 h2 =  λ 2 + Σ ξ 2 .  d2  2g (m) Trong đó:  λ 2 : hệ số ma sát trong đường ống.15.513 + Chuẩn số Reynolds khi bắt đầu xuất hiện vùng nhám: d Ren1= 220 . trang 94. d + Re  1 1       0 .Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Theo tài liệu tham khảo [4 (tập 1)]. Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 60 . = 10.5.   0. 1.1.2  8 =186097.9 .46 .

1.6 Đột thu : Tra bảng II.04 > 4000: chế độ chảy rối Độ nhám: ε = 0.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn  l2 : chiều dài đường ống dẫn.  v2 : vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn  Vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn :v2 = 1.160 thì ξ F1 0.16. [4]: Fo 0.0446 (m/s)  Xác định hệ số ma sát trong đường ống : Chuẩn số Reynolds : Re2 = 73838. 1.0322 Xác định tổng hệ số tổn thất cục bộ : Chữ U : Tra bảng 9. l2 = 12 (m).64).3 Vì Regh < Re1 < Ren ⇒ chế độ chảy rối ứng với khu vực quá độ.2 U2 = 2.08(m).46. trang 382.5.513 Chuẩn số Reynolds khi bắt đầu xuất hiện vùng nhám: Ren = 220(d1/ε )9/8 = 186097. trang 382.16. [7]: ξ U2 (1 chỗ) Đường ống có (4 – 1) = 3 chữ U ⇒ ξ  = 2.0002 Chuẩn số Reynolds giới hạn: Regh = 6(d1/ε )8/7 = 5648.458 = 0.2.082 Có 1 chỗ đột thu ⇒ ξ  đột thu 1 đột thu 2 (1chỗ) = 0. Áp dụng công thức (II.25 = 0. [4]: Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 61 . d + Re    2 2  0. trang 94.0322 = Khi = 0. trang 379.  d2 : đường kính ống dẫn.  ∑ ξ 2 : tổng hệ số tổn thất cục bộ. 3 = 6. [4] λ 2=    ε 100  0. d2 = dtr = 0.458 Đột mở : Tra bảng II.

g 2.  P1 : áp suất tại mặt thoáng (1-1).g 2 2 P2 − P1 v2 − v1 + ⇔ z1 = z2 + +∑hf1-2 ρ F .g ρF .  Mặt cắt (2-2) là mặt cắt tại vị trí nhập liệu ở tháp.25 + 0.78 = 4144.766 .0018) = 2.81.2625 + 9. chọn P1 = 1 at = 9.766 12   1.167 (m/s).Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ Khi Fo 0.708 = 7.0322 + 7.58 (N/m2)  v1 : vận tốc tại mặt thoáng (1-1).  z2: độ cao mặt thoáng (2-2) so với mặt đất. 0.08   2 × 9.g 2.160 thì ξ F1 0.(0.g Trong đó:  z1: độ cao mặt thoáng (1-1) so với mặt đất.g 2.  ∑hf1-2 : tổng tổn thất trong ống từ (1-1) đến (2-2): Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 62 .104 (N/m2)  P2 : áp suất tại mặt thoáng (2-2) Xem ∆ P = P2 – P1 = nttL .∆ PL = 11.81 = 0.708 Nên: ∑ ξ 2 = ξ đôt thu 2 +ξ Vậy: U2 +ξ CBHD: Vũ Trường Sơn đột mở 2 = 0.6737 (m).701 (m) Chiều cao bồn cao vị: Chọn :  Mặt cắt (1-1) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn cao vị.(h + δ mâm ) = 0.0446 2 h2 =  0. 376. hay xem như là chiều cao bồn cao vị Hcv = z1.24 + 0.  v2 : vận tốc tại vị trí nhập liệu.082 đột mở 2 (1chỗ) Có 1 chỗ đột mở ⇒ ξ đột mở 2 = 0. v2 = vF = 0.0322 = = 0. hay xem như là chiều cao từ mặt đất đến vị trí nhập liệu: z2 = hchân đỡ + hnắp + (Nchưng+1) . xem v1 = 0 (m/s). Aùp dụng phương trình Bernoulli cho (1-1) và (2-2): 2 2 P1 P2 v1 v2 z1 + + = z2 + + +∑hf1-2 ρF .

lg(5.10-4) + 0.97 Vậy: chọn bơm có năng suất Qb = 3 (m3/h) Cột áp: Chọn :  Mặt cắt (1-1) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn chứa nguyên liệu.747441 = 3.81 0.10-3 (N.25  Độ nhớt của Benzen: µ B  Độ nhớt của Toluen: µ T Nên: lgµ F = xFlgµ ⇒µ F N F = 863.54.s/m2) Suất lượng thể tích của dòng nhập liệu đi trong ống: QF = GF 2500 = = 2.58 0.97 (kg/m3) = 6.05.  Mặt cắt (2-2) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn cao vị.747441 (m) Vậy: Chiều cao bồn cao vị: 2 2 P − P v − v1 Hcv = z2 + 2 1 + 2 +∑hf1-2 ρ F .81 + 2 ×9.10-4 (N.894 (m3/h) ρ F 863 .g = 4144 .22 1 − 0.s/m2) = 5.66.22 = F + = + ⇒ρ ρF ρN ρA 873.10-4 (N.6737+ 827 .018 ×9.75 (kg/m3) = 861.25 (kg/m3) x 1 − xF 1 0.933416 (m) Chọn Hcv = 5 (m). Áp dụng phương trình Bernoulli cho (1-1) và (2-2): Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 63 .10-3) =5. Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của Benzen: ρ B  Khối lượng riêng của Toluen: ρ T Nên: = 873.75.lg(6.6 Bơm Năng suất: Nhiệt độ dòng nhập liệu là tF = 25oC.167 2 − 0 + 2.2.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn ∑hf1-2 = h1 + h2 = 0.25.05.54.75 861.g 2. 4.s/m2) + (1 – xF)lgµ A = 0.

chọn z1 = 1 m.34.15. g Trong đó:  z1: độ cao mặt thoáng (1-1) so với mặt đất. trang 441.  lđ : chiều dài ống đẩy.g 2. [4] ⇒ Độ nhám của ống: ε = 0. xem v1= v2 = 0(m/s). chọn lđ = 15 (m).  P2 : áp suất tại mặt thoáng (2-2).  ∑ ξ đ : tổng tổn thất cục bộ trong ống đẩy. vF = 4Qb 4×3 = = 0.v2 : vận tốc tại mặt thoáng (1-1) và(2-2).  z2: độ cao mặt thoáng (2-2) so với mặt đất.  Tính tổng trở lực trong ống: Chọn đường kính trong của ống hút và ống đẩy bằng nhau: dtr = 50 (mm) Tra bảng II. z2 = Hcv = 5 m.5 (m) ⇒ Chọn lh = 6 (m).0002 (m) (ăn mòn ít) Tổng trở lực trong ống hút và ống đẩy  lh + lñ  vF 2 + Σ ξ h + Σ ξ ñ . [4] ⇒ hh = 4.  vF : vận tốc dòng nhập liệu trong ống hút và ống đẩy (m/s). chọn P1 = 1 at. trang 381. chọn P2 = 1 at.  Hb : cột áp của bơm.  ∑hf1-2 : tổng tổn thất trong ống từ (1-1) đến (2-2).  v1.2 (mm) = 0.  λ : hệ số ma sát trong ống hút và ống đẩy.  ∑ ξ h : tổng tổn thất cục bộ trong ống hút. ∑hf1-2 =  λ dtr   2g Trong đó:  lh : chiều dài ống hút.  P1 : áp suất tại mặt thoáng (1-1).Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ z1 + CBHD: Vũ Trường Sơn 2 2 P1 P2 v v + 1 + Hb = z2 + + 2 +∑hf1-2 ρF .g ρF . Chiều cao hút của bơm: Tra bảng II. g 2.05 2 Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 64 .425 (m/s) 2 3600πd tr 3600 × π × 0.

15. [4]: λ 2=   ε 100  0. trang 382.25 = 0.15. 2 = 0.67 µF 5. trang 94. 1.1. [7]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì ξ Ống hút có 1 van cầu ⇒ ξ Nên: ∑ ξ h = ξ  u1 +ξ v1 v1 v1 (1 cái) = 10.10 −4 Chuẩn số Reynolds giới hạn: Regh = 6(d1/ε )8/7 = 3301.16. d + Re    2 2  0.16.64). Áp dụng công thức (II.6  Van : Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 65 . [4]: Chọn dạng ống uốn cong 90o có bán kính R với R/d = 2 thì ξ Ống hút có 2 chỗ uốn ⇒ ξ u1 u1 (1 chỗ) = 0. [4]: Chọn dạng ống uốn cong 90o có bán kính R với R/d = 2 thì ξ Ống đẩy có 4 chỗ uốn ⇒ ξ u2 = 0. = 10 = 10.15.Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ  CBHD: Vũ Trường Sơn Xác định hệ số ma sát trong ống hút và ống đẩy : Chuẩn số Reynolds : Re F = v F d tr ρ F 0.425 × 0.031 Xác định tổng tổn thất cục bộ trong ống hút :  Chỗ uốn cong : Tra bảng II. u2 (1 chỗ) = 0.3 Xác định tổng tổn thất cục bộ trong ống đẩy :  Chỗ uốn cong : Tra bảng II.46.5. trang 382.66 . = 0.97 = = 32408.3  Van : Tra bảng 9. 4 = 0.065 Chuẩn số Reynolds khi bắt đầu xuất hiện vùng nhám: Ren = 220(d1/ε )9/8 = 109674.3 Vì Regh < Re1 < Ren ⇒ chế độ chảy rối ứng với khu vực quá độ.15. trang 379.05 × 863 .

0566 (Hp). 3600 . = 10 =1 v1 +ξ cv = 11.1702 (W) = 0. Công suất thực tế của bơm: Nb = Qb H b ρF .Chương 4 Tính toán thiết bị truyền nhiệt – thiết bị phụ CBHD: Vũ Trường Sơn Tra bảng 9.281 (m)    0. 2 ×9.5.821 (m) Công suất: Chọn hiệu suất của bơm: η b = 0.Năng suất: Qb = 3 (m3/h) .821(m) Công suất: Nb = 0.6 6 +8   Vậy: ∑hf1-2 = 0.g 3 × 4. có: .Cột áp: Hb = 4. trang 94.6 .821= 4.8.81 =0.425 2 Tính cột áp của bơm: Hb = (z2 – z1) + ∑hf1-2 = (5 – 1) +0.0566 (Hp) Đồ án quá trình thiết bị _ Nhóm 3 66 .8 Kết luận: Để đảm bảo tháp hoạt động liên tục ta chọn 2 bơm ly tâm loại XM.05 +10 . [7]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì ξ Ống đẩy có 1 van cầu ⇒ ξ  Vào bồn cao vị : ξ Nên: ∑ ξ đ = ξ u1 cv +ξ v2 v2 (1 cái) = 10.3 +11.821 × 863 .031 0.ηb 3600 × 0.97 × 9.81 = = 42.

nồng độ nhập liệu và nồng độ. cũng như điều kiện làm việc của thiết bị. + Thiết bị có ưu điểm là năng suất cao. em đã tìm hiểu và học tập được các vấn đề: + Thiết kế được tháp chưng cất benzen – toluen tương đối hoàn chỉnh khi biết trước năng suất.KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu. + Tuy nhiên. khi vận hành Ta cần chú ý về độ chính xác cao. Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 67 . độ thu hồi của sản phẩm đỉnh. + Tính toán tương đối chi tiết quá trình làm việc của thiết bị và khả năng chịu bền của thiết bị về tính ăn mòn cơ học và hoá học. các vấn đề an toàn lao động để tránh các rủi ro có thể xảy ra. hoạt động ổn định. gây thiệt hại về người và của.

Phạm Văn Bôn. Trần Xoa. Nguyễn Đình Thọ. “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học”. Trần Xoa. tính hệ thống đường ống”. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Nguyễn Trọng Khuông. [4] . bơm. “Thiết kế và tính toán các chi tiết thiết bị hoá chất”.TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] . [2] . Đồ án Quá trình và Thiết bị hóa chất 68 . máy nén. Võ Văn Ban.“Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất tập 1” – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. [6] . Vũ Bá Minh. Trần Hùng Dũng – Nguyễn Văn Lực – Hoàng Minh Nam – Vũ Bá Minh. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM. “Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học – tập 1. truyền khối (tập 3) – Trường Đại Học Bách Khoa TP. [5] . Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (tập 5)”.HCM. Vũ Bá Minh. Nguyễn Trọng Khuông. [7]. Phạm Văn Bôn.HCM. “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học”.Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Hồ Lê Viên. “Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất tập 2”. “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học. lực ly tâm. quạt. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hoàng Minh Nam. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1978. [3] . quyển 2: Phân riêng bằng khí động. Ví dụ và bài tập (tập 10) . Phạm Xuân Toản.