keLeranaanť

veenasţ SlLarţ 1ambura anLara laln umumnva dlanaaap sebaaal lnsLrumen SLrlnaŦ

Veenas
veenas merupakan lnsLrumen muslk Lradlslonal darl baalan
SelaLan lndlaŦ kaml dl muslkal SP8u1Pl memberlkan
perhaLlan khusus unLuk pembuaLan veenasŦ Þada awalnvaţ
kavu dlplllh dan dlobaLl sebelum dlambll unLuk manufakLurŦ
SeLelah peker[aan selesal kavuţ Leknlsl senlor kaml vana
lulusan dalam muslk denaan veena sebaaal uLamanva
memerlksa secara menveluruh aspek muslk darl veenaŦ ul
slnlţ kaml memproduksl beraaam veenas seperLl 8lASA veenaţ
LkAnuA veenaţ LkAnuA veena Merak uLnCAn uLkC8ASlţ
uLLÞ uklran LkAnuA veen Merak uLnCAn uLkC8ASlţ
1P?AC8A!A uLkC8ASl dllŦ kaml [uaa memproduksl mlnlaLur
veenas oLenLlk unLuk memamerkan dan Lu[uan dekoraslŦ

5|tar


lnl adalah vana pallna populer dan dlLerlma denaan balkŴsLrlna alaL muslk
lndla uLaraŦ 8asls SlLar dlbuaL darl labu labuŦ Pal lnl umumnva Lu[uh sLrlna
llsLrlk dan slmpaLlk sebelas (1arab) sLrlnaŦ SlLar daLana dl berbaaal kuallLas
dan haraa vana berbeda sesual denaan dekorasl uklranŦ lnsLrumen sLrlna lnl
banvak dlaunakan dalam perLun[ukan klaslk cahavaŦ Þada ShruLhlţ kaml
memproduksl slLars denaan desaln vana Lak LerLandlnal dan uklran kavuŦ

1ambura


1ambura adalah lnsLrumen wa[lb vana se[alan denaan penvanvl muslk klaslk lndla
dan membanLu penvanvl unLuk memperLahankan lapanaanŦ la memlllkl empaL
senarŦ Labu darl Lambura dlaunakan dalam muslk PlndusLan LerbuaL darl kullL labuŦ
uan denaan vana dlaunakan oleh muslsl CarnaLlc LerbuaL darl [ackwoodŦ Þada
ShruLhlţ kaml [uaa menakhususkan dlrl dalam uklran dekoraLlf dan desaln vana
menlnakaLkan dava Larlk vlsual darl lnsLrumen LersebuLŦ Selaln Lambura Lradlslonalţ
Lambura elekLronlk Lelah mendapaLkan popularlLasţ [uaa Lersedla dl ShruLhlŦ

%&$%#$

f°fn f f©fn 9f f f¯©–f¯ °–¾¾f° ff¯f° f€ f° ¾f°f°– ¯ °°–ff° fff¾f f°¾¯ ° ¾  f°f¯ ff ¾°f f¯ f ° f¯ ° f½ff°½½ff¾ ©–f ¾ f   .

%&$%#$          .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful