To view this PDF Acrobat document as a slideshow: 1 : Type Ctrl+L (presentation mode);

www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

st

2nd: Type Ctrl+3 (fit visible); space bar to advance; / Pg Dn / Pg Up or Arrow Arrow to skip ahead / back
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

The Çrémad Bhagavad Gétä Çlokas For Daily Recitation in Simplified Romanized Sanskåt by Déna-Anukampana Däs www.gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

http://store.krishna.com/Detail.bok?no=5999

dina@gitajayanti.org

Presented in Simplified Romanized Sanskåt by Dénänukampana Däsa
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

To sing along in a simple and easy-to-follow tune (sample at www.gitasingalong.on.to), please download all 18 Chapters (in MP3 Audio Format) from: www.gitajayanti.org
······
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

······

The recording, was made in Auckland, New Zealand by: Déna Anukampana Däsa (vocals & kartals), Çrépati Däsa (harmonium) & Roneel Naidu (mådaìga & recording)
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

CHAPTER 17
28 verses : #595 – 622

Çrad dhä/tra ya Vi bhä/ga Yo/ga
• • •

(The Three Divisions Of Faith)
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

a tha sap ta da ço/ ‘dhyä/yaù(a)
• • • •

(“This now is our/my offering of the 17th Chapter”)

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

(meter: 8 vowels per line)
• •

17.1

#595

ar ju na u vä/ca ye/ çä/stra - vi dhi m ut såj ya cf 16:23
• • • •

ya jan te/ çrad dha yä/nvi tä/ù(a) cf 9:23
• • • • •

te/ñä/à niñ öhä/ tu kä/ kåñ ëa
• •

sat tva m ä/ho/ ra jas ta maù(a)
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.2
• •

#596

çré/ - bha ga vä/n u vä/ca tri - vi dhä/ bha va ti çrad dhä/
• • • •

de/hi nä/à sä/ sva bhä/va - jä/
• •

sä/ttvi ké/ rä/ja sé/ cai/va
• •

tä/ma sé/ ce/ti tä/à çå ëu
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.3
• •

#597
• •

sat tvä/nu rü/pä/ sar vas ya çrad dhä/ bha va ti bhä/ra ta
• • • •

çrad dhä/ - ma yo/ 'yaà pu ru ño/
• • • •

yo/ yac - chrad dhaù sa e/va saù(a)

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.4
• •

#598

ya jan te/ sä/ttvi kä/ de/vä/n ya kña - ra kñä/àsi rä/ja sä/ù(a)
• • •

pre/tä/n bhü/ta - ga ëä/àç cä/nye/

ya jan te/ tä/ma sä/ ja nä/ù(a)
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.5
• • •

#599

a çä/stra - vi hi taà gho/raà ta pyan te/ ye/ ta po/ ja nä/ù(a)
• • • •

dam bhä/haì kä/ra - saà yuk tä/ù(a)
• • • •

kä/ma - rä/ga - ba lä/nvi tä/ù(a)
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.6
• • •

#600

kar ña yan taù ça ré/ra - sthaà bhü/ta - grä/ma m a ce/ta saù(a)
• • •

mä/à cai/vä/ntaù ça ré/ra - sthaà

tä/n vid dhy ä/su ra - niç ca yä/n
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.7

#601
• • •

ä/hä/ras tv a pi sar vas ya tri - vi dho/ bha va ti pri yaù(a)
• • • •

ya jïas ta pas ta thä/ dä/naà
• • •

te/ñä/à bhe/da m i maà çå ëu
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.8

#602

ä/yuù - sat tva - ba lä/ro/gya su kha - pré/ti - vi var dha nä/ù(a)
• • • •

ras yä/ù snig dhä/ù sthi rä/ håd yä/
• • • •

ä/hä/rä/ù sä/ttvi ka - pri yä/ù(a)
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.9
• • •

#603
• •

kaö v - am la - la va ëä/ty - uñ ëa té/kñëa - rü/kña - vi dä/hi naù(a)
• •

ä/hä/rä/ rä/ja sas ye/ñöä/
• •

duù kha - ço/kä/ma ya - pra dä/ù(a)
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.10

#604
• •

yä/ta - yä/maà ga ta - ra saà pü/ti par yu ñi taà ca yat
• • •

uc chiñ öa m a pi cä/me/dhyaà
• • • •

bho/ja naà tä/ma sa - pri yam
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.11
• • •

#605

a pha lä/kä/ìkñi bhir ya jïo/
vi dhi - diñ öo/ ya ij ya te/
• • • •

cf 17 :17

yañ öav ya m e/ve/ti ma naù(a)
• • • •

sa mä/dhä/ya sa sä/ttvi kaù(a)
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.12
• • •

#606

a bhi san dhä/ya tu pha laà dam bhä/rtha m a pi cai/va yat
• • •

ij ya te/ bha ra ta - çre/ñöha
• • • •

taà ya jïaà vid dhi rä/ja sam
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.13
• •

#607
• •

vi dhi - hé/na m a såñ öä/nnaà man tra - hé/na m a da kñi ëam
• • • • •

çrad dhä/ - vi ra hi taà ya jïaà
• • • • •

tä/ma saà pa ri ca kña te/
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.14

#608

de/va - dvi ja - gu ru - prä/jïa pü/ja naà çau/ca m ä/rja vam
• • •

brah ma car ya m a hià sä/ ca
• • • • • •

çä/ré/raà ta pa uc ya te/
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.15
• • •

#609

a nu dve/ga - ka raà vä/kyaà sat yaà pri ya - hi taà ca yat
• • •

svä/dhyä/yä/bhya sa naà cai/va
• •

vä/ì - ma yaà ta pa uc ya te/
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.16
• •

#610

ma naù - pra sä/daù sau/myat vaà mau/na m ä/tma - vi nig ra haù(a)
• • • •

bhä/va - saà çud dhi it y e/tat
• • • •

ta po/ mä/na sa m uc ya te/
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.17
• • •

#611
• •

çrad dha yä/ pa ra yä/ tap taà ta pas tat tri - vi dhaà na rai/ù(i)
• • •

a pha lä/kä/ìkñi bhir yuk tai/ù(i)
• • • •

cf 17:11

sä/ttvi kaà pa ri ca kña te/
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.18

#612

sat kä/ra - mä/na - pü/jä/rthaà ta po/ dam bhe/na cai/va yat
• •

kri ya te/ ta d i ha pro/ktaà
• • • •

rä/ja saà ca la m adh ru vam
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.19

#613

mü/òha - grä/he/ëä/tma no/ yat pé/òa yä/ kri ya te/ ta paù(a)
• • • •

pa ras yo/tsä/da nä/rthaà vä/
• • •

(cf: 17-22, tat tä/ma sa m u dä/hå tam 18-22, 18-39)
• • • •
.

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.20
• • •

#614

dä/tav ya m i ti yad dä/naà dé/ya te/ 'nu pa kä/ri ëe/
• • • •

de/çe/ kä/le/ ca pä/tre/ ca tad dä/naà sä/ttvi kaà små tam
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.21
• •

#615

yat tu prat yu pa kä/rä/rthaà pha la m ud diç ya vä/ pu naù(a)
• • • • •

dé/ya te/ ca pa ri kliñ öaà
• • • •

tad dä/naà rä/ja saà små tam
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.22

#616

a de/ça - kä/le/ yad dä/nam a pä/tre/bhyaç ca dé/ya te/
• •

a sat - kå ta m a va jïä/taà
• • • • •

(cf: 17-19, tat tä/ma sa m u dä/hå tam 18-22, 18-39)
• • • •
.

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.23

#617
• •

o/à tat sa d i ti nir de/ço/ brah ma ëas tri - vi dhaù små taù(a)
• • • •

brä/hma ëä/s te/na ve/dä/ç ca

ya jïä/ç ca vi hi tä/ù pu rä/
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.24

#618
• • •

tas mä/d o/à it y u dä/håt ya ya jïa - dä/na - ta paù - kri yä/ù(a)
• • • • • • •

cf 18-3, 18-5
.

pra var tan te/ vi dhä/no/ktä/ù(a) sa ta taà brah ma - vä/di nä/m
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.25
• • • •

#619
• •

ta d i ty a na bhi san dhä/ya pha laà ya jïa - ta paù - kri yä/ù(a)
• • • •

dä/na - kri yä/ç ca vi vi dhä/ù(a)
• • •

kri yan te/ mo/kña - kä/ìkñi bhiù(i)
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.26

#620

sad - bhä/ve/ sä/dhu - bhä/ve/ ca sa d i ty e/tat pra yuj ya te/
• • • • •

pra ças te/ kar ma ëi ta thä/
• • • • •

sac - chab daù pä/rtha yuj ya te/
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.27
• • •

#621

ya jïe/ ta pa si dä/ne/ ca sthi tiù sa d i ti co/cya te/
• • • •

kar ma cai/va tad - ar thé/yaà
• •

sa d i ty e/vä/bhi dhé/ya te/
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

17.28
• • •

#622
• •

aç rad dha yä/ hu taà dat taà ta pas tap taà kå taà ca yat
• • •

a sa d it y uc ya te/ pä/rtha na ca tat pre/tya no/ iha
• • • • •

1

2

3

4

5

6

7

8

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

ha riù o/à tat sa d i ti çré/mad - bha ga vad - gé/tä/
• • • • •

sü/pa ni ñat su brah ma - vid yä/yä/à yo/ga çä/stre/
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

çré/ - kåñ ëä/rju na - saà vä/de/
• • •

çrad dhä/tra ya vi bhä/ga yo/go/
• • •

nä/ma sap tä/da ço/ ‘dhyä/yaù(a)
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful