sULIT

*

陈淑 蹋P旺P邕RlKs触 J豇 狨乙 ˇ 饿 J廴 媳PEp陬蚤 哦 s秀 曦飙 KS触 N民饬 加、 砥 砥 ys秀 MAJ红 港P⒏渖 RlKs触 狂 八mys秀 硪 y笛 祗 携 d.llSP旺PERl粼 。 气 lVJAcl’ /糨 ys店硪 携 J廴 港P旺P旺R絮尔 冫 硪 Λ玳 丿 嘱 J廴 SpEPE8蚤掀 S黻^J姒 汉幻嘎 溉 Λ 玳 溆 凡哦 枷礤 甾 气 溆 风乙幼笛执 `涨 鼹 簇 黟

J而

gTⅡ
簇 篮鹬 嬲 掇 婴 婴 歹

f汀
J℃

歹 弪

U猢

蹶邋 蠲簪攥渊锪 麒 饿 g蹈 面 Ⅸ Ⅲ照 飨 想 漶 面 钨 〃 风 Sp旺 yS猛 飙 乞 硪 溥 Pε 符 狁 谗 豫挺 卜乞 凶 眵 、 蹶邋 婴 KS触锪 隘 飨 飙 p§ S飚 幽 硪 海 卜 Ⅱ 哦蘧 鼹 扌 PER、 鼠 镊 铞 VS肭 MA幽 鸱 帆 黢篮 镏藜攥濑锪 眶 嬲邋 咂 荩 s瑙 强 簏 患 想 锪强飨 獭 漶 取 邋 嬲盥 婴 邋 蹒 豫蓬 婴 弼 W巡 其 僵 蹶 患 忑螅滥 弼蚓1£拟 余 逢鞔 婴爨蘩 疆 搬 璁 嚣 搬颥 强 邋蠲 瓢 簿 pg钾 γ 蹶强 簏 费 黟 搬 谗 獭嬲篮 贸 瞥嬲 邋 蹶 獾 蠲 锪 强 簏 琨 ys抓 yoO肭 lsp尾
J廴
R萝

'磅

J耢

rlf胝

V旷

蛾戍 /S尹 刁 F″ 水 气 虍嘞 Ep菠 J扛 1冫 硪 毗 ⒕⒁

娥羝 J廴

¢锱 嘎 ∧ 鼬Mys秀 硪 J扛 /SPEPER;熬 “ 铴 分‰ 笺 驭 勃燕 J彤 M戌 如 哦 讷 伽L硪

MAJLIs PEPEHKsAAN MALAYsIA
tMALAYsIAN EXAMrNATIoNs COUNCIL)

sIJIL TINGGI PERsEKOLAⅡ AN MALAYsIA
(MALAYsIA HIGHER sCHooL CERTIFICATE)

ArahaⅡ kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAs soALAN INI sEⅡ INGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEDIIKIAN。

v夕 D

enlpat s@曰 助 歹 s四 饣

厶r `o刂

dua s0四 助 卩 d吖忉 曰豳 Bε 乃 g莎 夕卩 o'砌 卩 1dua so‘ 万 刀 ‘ 饣 助 勋 日

B曰 助 g沏 刀 B. 四

'功

曰 dc

r拓磁 勿 勿 氵F,-莎 莎〃 刀矽 庀矽‘ ‘9s@四 助 刀 历 3召 r:扔n‘屁

7铴

砌刀 9勿

l刀

以 唧

[]。

_ ~

~ _ _

一 一~一 一一 一 一 一 一 一 一 一 _一 一 一一

Kertas soalaⅡ

iⅡ i

terdiri daripada2halamaⅡ bercetak。

◎M旬 1is Peperiksaan Ma1aysia⒛ 10
sTP⒈ 江 940/2
*Kertas soalan ini SL1LIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat。

Lihat sebelah 【

sULIT*

sULIT*

2

Bahagian A

vε i!;,dua s0曰 助 刀 s夕乃‘ 曰・
.i!;l氵

1 Bincangkan s^tem dan peranan pembesar di NegeⅡ

-NcgeⅡ Melayu hingga tahun1874,⒓ 5]

2 Hwaikan kegiatan ekonomi komersil d%n洫

Melayu hngga tahun1874.
J.Ⅵ 1Ⅵ

⒓5]

3 Pentadb△ an SⅡ Hugh Low leuh be犭 ayajika dban山 ngkan dengan pentadb△ an semasa pelaksanaan s^tem re⒍ den西 Perak。 Bincangkan penyataan ini。

1Bkch
⒓习

4 S句 auh manakah faktor haran mempengamhi kebangⅡ tan gcrakan dalam kalangan orang Melayu sebehm Perang Dmia Kedua?
5 Jelaskan usalla-usaha yang dⅡ akukan oleh peⅡ 1impin pelbagai kaum da吐

kesedaran po1itik

[25]
tahun1955hingga
⒓ 5]

tahun1957untuk mencapai kemerdekaan d Tanah Melayu,
6
⒈ elayu, 江

KepeⅡ 1hnpinan Tunku Abdul Rahman sangat Fnempengamhi pembentukan dasar luar Tanah

Bincangkan penyataan ini.

[25]

Bahagian B
Jα1o,JD dua st,‘ γγ γ刂曰 J‘ 冫 7s‘ 屁
.

7

Huraikan sistem pembesar di⒈ 汪 ya11Inar dan di ThaⅡ and sebelum kedatangan kuasa]Barat.
[2习

8

Bincangkan perkembangan pemsahaan gu1a sebagai tanaman komcrsⅡ di ThaⅡ and pada abad ke-19.

di Pu1au Jawa dan [25]

9 Bincangkan perkembangan campur tangan Perancis di`1etnam dan campur tangan BⅡ tish di China pada abad ke-19. [25]

sem"a dan se1epas pendudukan Jepun.

10Ⅲ ncangkan

pe犭 uangan gerakan Hukba1ahap d Filipina dan gerakan

Ⅵet Mi曲 山 Ⅵetnam

[犭

]

11S句 auh man酞 ah perpecahan da1am kalangan p0mberontak da1am Dahagi Inda pada t洫 un
1856dan pemberontak dalam pembuhan Katipunan pada tahun1896di FiⅡ pina tclah Inembawa kcpada kegagalan pemberontakan tersebut? [25] 12 Bandingkan perkembangan poⅡ tik di India dengan perkembangan poⅡ tik di Jcpun se1epas Pcrang Dunia Kedua hingga tahun1950. [25]

940/2
、 *Kertas soalan ini SULIT sehingga pepeⅡ ksaan ke⒒ as ini tamat.

sULIT*