You are on page 1of 2
FAQS ON THE SOCIAL AMELIORATION PROJECT RELIEFAGAD PROJECT 41, Ano ang RelctAgad? ‘Ang RolletAgad ay isang website at mobile apploaton na bahaging tugon @ iisyatbo ng pamahalaan upang mas mdabuti at mapabils ang Implomentasyon ng Soci! Amelioration Program (SAP) sa fal ng DSWD, 2, Ano ang layunin ng RelietAgad App? ‘Ang RelletAgad App ay ginagamit upang mapablls ang pagrerehista ng mga benepisyaryo 1g SAP na kasalukuyang may hawek ng Socal Amotratin Card (SAC) form. Sa Pamamagitan nto ay mas mgbis ang magiging balasyon kung kwalipkado da sa SAP. Malban dito, ang ReletAgad App ay mayroong inefece a Iba bang electonis payment systems na maaring magamit a pangalawang bahagl ng pamimigay ng ayuda alneunod 32 alintuntunin ng programa at opisyal na kasulatan na talabas ng Pangulo palungko! 2 nasabing pangalawang bahaging ayuda 3. Sino ang mga pwedeng gumamit ng RelletAgad App? ‘Sa kasalukwyan, ang mga Kalipikadong benoplayaryo ng SAP na may hawakng SAC form #2 National Capital Region muna ang masring gumamitng RelefAgad Apo, blang pot run 1g nasabing proyekto. Pinag-saralan din ang mas malawakang paggamit ng RolefAged app para sa moe hwalpikadong benepisyaryo ng SAP sa lang lugar partkular na para sa mge may Keragdagang bang ng benepicyarye ng SAP (waltisted 0 fefow). Antayn lamang sng ‘uno mula sa DSIND Kung mazar nan tang magamt sa inyong lugar. ° 4. Benepisyaryo ako ng SAP na hind taga NCR, ngunit nagawa kong makapagrehistro gamit ang RellefAgad app. Ano ang mangyayart sa nalsumiteng datos? ‘Ang dtos ay mapupunta sa database ng proyekto na nakaantabay lamang lung sakaling mas gagawing mas malawakan ang paggarit ng ReletAgad app para sa mga Swalpiaong benepisyano ng SAP mula se labes ng NCR. Antayin lamang ang anunsye mula sa OSWD patungl et. ° ‘5, Ano ang magiging batayan sa mas malawakang paggamit ng ReletAged App? ‘Ang mas malawakang paggemt ng RelltAgad App ay nababatay sa mga sumusurod ‘Ang iyong lugar ay kabiang sa nattalagang biigyan ng pangalawang bakaging ayuda atneanod sa opal na Kastan ra Habasg Pang petungol sa nasasing ay a . May mga karagdageng bonepisyanyong SAP sa injong lugar (watlsted ft base ‘a lousumiteng Estanen ng loka na pamahalaan sa DSWD. ‘Antayin lamang ang karagdagang anunsyo mula $2 DSWD patungkol to, 6. Kailangan pa bang magsusumite ng encoded SAC forms ang mga lokal na amahalaan kung mafroon na namang pagrerehistro st pagsusumite ng datos ‘gamit ang RelletAgad App? Kgfanoan oan passing ane SAC Toms m9 mga ln paatlen Ainsod se kantong nelasgang urges ne nkasaad so lstnann ra Ipluranyon ing SAP (MC 9 Series of 2020, Section VIIIE5) 7 7. Anong mga papeles ang kailangan ko para makapag register sa RelietAgad app? Kallangan ang iyong SAC form na may kumpetong impormasyen. 8. Makatatanggap ba ng ayuda ang lahat ng makakapagparehistro sa ReletAgad App? Find! lahat ng magrerehisto ay maaring makatanggap ng ayuda, Maar lamangmakatanggen ng ayuda kung: 2, 8, Ang nagrehisto ay Kabilang sa nabigyan ng ayuda sa unang bahagl ng programa at base ea baldasyon na ginawa ng DSIVD, Kav ay () kabang ea mga fvalipkadong pamiya sa programa, a () walang dupiasyon sa pagboigay ng ayuda mula sa ba ig bang ahensya ng pamanalaan (WC 9 Series of 2020, Secton VIG), at '._Angyong lugar ay kabiang sa naitlagang bibigyan ng pangalawang bakaging ayuda finsunod sa opiyal na kasulatan na lslabas ng Pangulo patungkal sa nesebing ayuca, ° Maari ring mekatenggep ng ayuda ang mga magrerehisto na kabilang ¢a karagdagang bbenepisyano ng SAP (waisted o let!) base sa isusumiteng Istahan ng ‘okal na Pamahslaan sa DSWO at aliunod sa magiging altununin patungkol s@nasabing Karegdagang benepisyany. Recommending Approv Undersecretary, Special Concerns See ROLANDO JOSELITO D. BAUSTISTA, retary SSAP-SCG File No. 165

You might also like