OCT ^5

me
OHl/AftA

BHBJ1H0TEKA
CABPEMEHHX PEJIBrHOSHO-MOPAJIHHX
ype^yje ^p. Hefl.

MapJaHOBHh,
4.

npocj).

K H> H r A

H

5.

t

EnHCKon Oxphackh HuKOJiaj

MojiHTBe Ha Jesepy

[®i

r P A A. B E LUTaMnapHja „CB. CABA" BpaHKoea y;i.
1922.

16.

Te;ie(J)OH

249.

•]

Tbi ecH
ysbi

aAt M
HBtlM.

OKO

i";

6y

I

Ko Me TO rJiSfla HeipeMHue Kposa cee seesAe Ha ne6y H CBe CTBapw Ha seMjbw? SaKpHxe OHH CBOJe, seesAe h cxBapH; ne rjieAaJTe HaroTy Mojy. AoBOJtHO Me ctha nene Kpos Moje ohm. lilia HMaxe a^ bhahtc ? Ap^o >KHBOTa, Koje ce CMaH^Hjio y xpH Ha Apywy, xe y6aAa h ce6e h Apyre. LLIra Apyro nero njiaMen He6ecHH 3apoH>eH y 6;iaxo, xe HHXH CBexjiH HHXH ce racH ? OpaHH, HHJe rjiaBHO Bame opaH^e ho FocnoA mxo nocMaxpa. OeBaHH, HHJerjiaBHO Baiiia necMa ho FocnoAHixocjiyiua. CnaBaHH, HHje rjiaBHO Bame cnaBaH^e ho Fochoa

iiixo 6ah.

Hnje rjiaBHO Heiiiro BOAe y lUKajLaMa oko jesepa ho jesepo je rjiaBHO. lUxa je CBe BpeMe jbyACKO ao jeAan xajiac mxo OKBacH epeo necaK na oSajiw, na ce noKaja mxo ocxaBH
jesepo, jep npecaxny ? 3Be3Ae H cxBapw, ne rjicAajxe y Mene ho y FocnoAa ca OHHMa. Oh jcahhh bhah. Y HDera rjieAajxe
H BHAehexe ce6e y

aomobmhh

cbojoj.

y Mene: y cjiHKy HsrnaHCXBa CBora? y orjiCAajio CBOje >KypHe npojiasnocxH? FocnoAe, JienH y6pyce Moj, onxonen sjiaxHHM cepac})HMHMa, cnyciH ce Ha Mene Kao bco na yAOBHuy, h noKynn cyse Moje, y KOJHMa Bpn >Ka;iocx cbhx Tbojhx cxBOpeHba. FocnoAe, Jienoxo Moja, ao^h mh y rocxe. fla ce He 6h cxHAeo naroxe CBOje. Aa ce mhofh >KeAHH noxjieAH, mxo naAajy na Mene ne 6vl BpahajiH AOMa >KeAHH.
r;ieAatt>e

Ha mxo saM

II

Ko MO nocraBH y osaj iipBHHiaK? Ko Me saBajiH y npamHHy, a^ 6yAeM cyceA pynaK jacxpeSuMa?

SMUjaMa h

Ko Me cypBa ca rope BucoKe,

j\a

6yj\eM

canyxHHic

nocxahba CBera npoTeH<e ce rpex moj, h 6p>KH je Hero npaB^a TBOja. BpoJHM rpexe CBOje Kpo3 i^eo >khbot ceoj, h Kpos >KHBOT oua Mojera rja ao noMexKa CBera, m Ka>KeM : saHCTa, npaBAH FocnoAffcoj HMe je mhjioct. PaHe CBOJHx OTaua hochm Ha ce6H, pane Koje h caM npwnpeMax aok y H^Hivia 6ejax, na cy ce caAa cse o6jaBHJie Ha jiyuiu Mojoj, Kao uiapena K0>Ka na >KHpa(|)H, Kao njiauiT oa sjihx CKopnuja ujto Me KOJby. AMan, focnoAe, oxBopw 6paHe He6ecH0j pem TBoje SjiaroAaxH, h ohhcth Me oa ry6e. /^a 6h 6e3 ry6e CMeo HsroBopHTH HMe TBOje opeA ocxajiHM ry6aBUHMa, a a^ MH ce OBH He napyrajy. noAHrHH Me 6ap sa jeAHy rjiaBy HsnaA Tpy;ie>KHor MHpHca OBor upBHH>aKa. ^a yAaxneM He6ecHor TaMJana H A^ 0>KHBHM. rioAHrHH Me 6ap 3a jcAny najiMy bhcoko, j\a ce h ja Mory nacMejaxH 3MHjaMa, lhto jype 3a mojhm nexaMa^ FocnoAe, ano HMa h jeAHO Ao6po a^jio na seMajbCKOM nyxy momc, paAH H^era jeAHor H36aBH Me oa canyXHHHJXBa KpBHHKa H 6e360>KHHKa. FocnoAe, HaAO Moja y 0HajaH>y. FocnoAe, CHaro MOja y HeMohn. FocnoAe, BHAejio Moje y xaMH. MexHH caMO jeAan npcx na nejio MOJe h noAwhwhy ce. Mjih, aKo caM h cyBHuie npjbaB 3a npcxe Teoje, Be>KH Me jeAHHM 3paK0M H3 Tsora uapcxBa h AwrHH Me,, AHPHM Me, MMJIOLUXO MOJa, H3 OBOf UpBHH^aKa.

KpBHHUHMa H 6e36o>KHHi;wMa? Moj rpex h Teoja npaoAa, Focnoae.

Oa

in

M3a xbojhx Jie^a, HOBCHe, KOJe >Ke;ieo a^ xh ce noBpaxe? Cbh cy xe npHBJiaMHJiM CBHjia, H ocxaja;iH H3a xe6e Kao naynHna. Kao MeA HeKHBa/iH cy xe, Kao CMpaA Hcnpafeao ch hx. Cbh
Hiwa
JIH

flaea

6m Kao
AO-

cy

npenyHH oSMane h rpexa.

CBe 6ape noA MecennHOM jiuHe Ha orjieAajia. CBH AaHH, oSacjaHH tbojhm jiaKoyMOM, jihhc Ha orjieHo KaA ch Kopanao c jeAHor A^na na ApyrH, Aa;ia. jiavKHa orjieAa/ia cy ce pa36Hjajia Kao TanaK jica, h th CH rauao no BjiasH h Sjiaxy. Mo>Ke jiH a^h, KOMe cy jyrpo h Bene Kanwje, 6hth
fjie,

M

Aan ?

FocnoAe cbctjiohochh, sa jcakhm a^hom nesHe Moja Ay ma, pacxpsana o6MaHaMa: sa a^hom Ses Kannja, h3 Kora je noTOHyjia y CMeny cchh. 3a ashom Tbojhm, ujto HasHBax a^hom cbojhm, KaA 6ejax jeAHO c T060M. MMa JIH cpehe, HOBene, nsa tbojhx Jiel^a, Kojy 6h >Kejieo jia ce noBpaxH? Oa A^a sajioraja hctc CJiacrn ApyrH je OTy>KHHJH. Oa iyHouiH^e cpehe, HSHexe Ha a^HamH>y xpnesy, xh okpefeem rjiasy c AocaAOM. AaiH cy TH caMO xpenyxqH cpehe, a^ xe o>Kajiocxe cehaH^eM na npaBy cpehy y neApHMa nensMeHJbHBO CpehHora, h BeKOBH necpehe, j\a xe npo6yAe hs 6yHOBHe caMcape o6MaHa. FocnoAe, FocnoAe, jeAnna cpeho MOJa, cnpeMam jih KonaK ara yrpyBanor najioMHHKa TBora? FocnoAe, MJiaAOCXH Moja necxapHBa, y Te6H he ce OKynaxH ohh Moje h sacjaiH cjajeM HaAcyH4aHHM. Cyse npaBeAHHKa Th 6pH>KJbHB0 sGnpam, h H>HMa CBexoBe noAMJia^yjem.

YHHffle

Me

CTapHJH, AOK eejax oxpoK,

Aa ce ap>khm

ne6a H scMjbe, a^ ne nocpneM. Ayro ocxaAOx A^xe, h Ayro ce nacjia^ax na nouixanan mxo mh ra AaAOuie. Ho KaA BeHHOCx npocxpyja Kposa Me h ocexHX ce cxpaHueM y CBexy, He6o h seMjba ce npejiOMHuie y pyKaMa MojHM Kao cjia6a xpcKa. FocnoAe, cnaro MOJa, KaKO cy HCMohnn He6o h
sefAjhdil

ABopn oa oJiOBa, a HcnapaBajy Kao BOAa na A^any y Tbomc npncycxBy. CaMO cbojhm poryiiieH>eM Kpnjy HeMoh CBOjy, h njiame HcyKy Aeuy.
Msr/icAajy

Kao

YKJiOHHTe MH ce c OHHjy, cyHua m seesAe. 0A6HTe ce OA Mene seMjbe. He MaMHTe Me, >KeHe h npwjaTejtH.

LUra MH MOKexe noMohw bm, ujto 6ecnoMohHO cxapHTe H noHHpexe y rpo6 ? Cbh cy BaiuH a^PObh ia6yKa ca upBOM y cpuy. Cbh cy BauJH HanHTuw npoiujiH mhofo nyxa Kpoa HeHHJy yTpo6y. OAe>KAe Bame cy naynwHa, Kojoj ce HaBemxaj >Ka;iocxH, pyra Haroxa Moja. OcMejuH BaujH y KOjoj feexe BHKaxH mene y noMofe, HeMofeHH HeMohHora.

FocnoAe, CHaro MOJa, KaKO cy HeMofeHH He6o h seMjba! M CBe sjio, iiixo jbyAH HHHe noA hcSom, HcnoHeMofeH. Becx cy HeMohw h CaMo MofcaH ycy^yje ce hhhhxh Ao6po. CaMO OHaj, uixo ce T060M xpaHH h noJH, CHaro MOJa, nyHH ce CHaroM 3a Ao6po. CaMO cnaBaH Ha cpuy TBOMe ocefea OAMop. CaMO OHaj, mxo ope npeA HoraMa Tbojhm, c/iaAwfee ce hjioaom xpyAa CBora. MHHyjio je agxhhdCxbo Moje, xpaH^eno cxpaxoM h HesHaH^eM, m Mm4e3;ia je naAa MOJa y He6o h seMJby.

CaAa caMO y Te6e rjiCAaM h Tbof ce norjiCAa
KOJiCBKO MOja H BacKpceH^e MoJe.

aP>J<mm,.

V
Join MajIO MajIO h nyx he ce moj kohhhxh. Join Majio Majio npnAp>KH Me, floGeAHHHe CMpxw,. Ha cxpMeHOM nyxy k Te6H. Jep luxo ce BHiue k Te6u nen^eM, CBe Bume Me jbyAw 3axe>Ky HaHH>Ke, y cboj

6e3AaH. LUxo je 6e3AaH nyni^JH xo je ji,e6jha h HDHXOBa HaAa, Aa he Te6e caBJiaAaxH. Sawcxa, iino je nynnjn 6e3AaH Th cm jiajhe oa 6e3AaHa. KaKO cy rjiyne cjiyre Apeexa no3HaHDa! CBOJy Moh ne Mepe T060M HO CBOJHM 6pojeM. 3aK0H npaBAe ne ocBemxasajy Tbojhm HMenoM ho cbojhm 6pojeM. Flyx Behnne 3a H)MX je nyx mcxmhc h npaBAe. Ap^o no3HaH3a nocxajio je ApBO 3JiOHMHa, M r;iynocxH, n JieAenor MpaKa. BaHCXMHy, 3Ha;iuH oBora CBexa 3Hajy CBe ochm j\a

cy cjiyre CaraHe. KaA CBane nocjieAH>H a^h, CaraHa he ce sapaAOBaTH 6pojy CBoje >KeTBe. Cse uixypo Kjiacje Ho no rjiynocTH CBOjoj h CaraHa panyna ca 6pojeM a He ca nyHohoM. JeAaH Tboj KJiac BpeAwhe sa CBy >KeTBy CaxaHHHy. Jep Th na nyHohy xjie6a >KHBOTHor panyHaui, no6eAHHHe CMpTH, a He na 6po]\ YaajiyA roBopHM 6e36o>KHHM: ynyTwre ce /IpBery >KHB0Ta h snafeeTe BHuie nero uito >KejiHTe snaTH. Oa ApBCTa nosnaHja Cajana BaM npaBH CKajiy sa noAseMHH
!

CBex.

Pyrajy mh ce 6e36o>KHH: th xofeem Kpos ApBO >KHBOTa Aa Hac o6paTHai TBOMe Bory, Kora mm ne BHAHMO. SaHCxa, He hexe Fa HHKaAa hh BHAexH. Cbct/ioct, iiiTO saceH^yje ohh h cepa(|)HMHMa, caropefee Bauie seHHue 3a HaBeK. Oa CBera luxo pacxe y rnHJiHHH seMnDHHOj najpe^H jesepo h njianwHe, nocy OHH UITO y Bora Bepyjy. M03HTe MM Aa ce BecejiHM, mro h ja nyxyjeM ca obhm najpe^HM, HajHenyJHHJHM, HajnpespeHHJHM. Join Majio iMajio, 6pafeo, h nyr he ce nam kohhhth. Join Majio Majio npHAp>KH Hac, no6eAHHHe CMpxH.

VI

npeA Be;iH4aHCTB0M Bo>KJHM. riaAaTC XHxpo na KOJiena npcA cbojhm xapaM6aiiiaMa, a OKJiCBare nacxH npeA Hore CBCMoryhera! BejiHTe: sap he nac oeaKo Majiene KasHHTH FocnoA? na a^ Hac m J\a Hac je CTBopHO BehHM h CHa>KHHiHM, KaM<H)aBa A OBaKO, rjie, jcABa cmo neiiiTO bmihh oa TpHOBor >K6ypta ynpaj APyMa npcMa xynnoj BacHOHM oko Hac, a TH HaM nperHm KasnoM necpasiviepHo Beher

Ha

KOJieHa, nJieMSHa H

Hapop,

!

OA Hac?
Bac Bame xapaM6aiiie nosHBajy Ha 3;io, OA Kora ce h BacHona saipece, OHAa ne roBOpHTe, Aa CTe cyBHiue MajiCHH. CaMO ce 3a CBCTJia j^ena, H3roBapaTe MajienKoiuhy h c;ia6oiuhy.

BeayMHHUH

!

KaA

8
Aa CTe MajieHH Ha ghh, noA bcjimkhm ere hmchom sanncaHH y Kibusw cyj\6e. HpaoTau Bam HMa^auie apxaHre.acKy eeJiHHHHy h 6;iHCTaiue apxanrejiCKHM jihkom. 3a TO je M eawa OApe^ena apxaHrejiCKa HarpaAa hjih apxan-

Ma

rejiCKa KasHa.

KaA ce HeHyjHO yeyne y cpue npaoua saiuer

>Ken>a,

Aa no3Ha CTsapH BaH TBOpua, H>eroB jihk apxaHrejiCKH noTaMHH Kao seMJba, h tteroBa BejiHHHHa pa36H ce y CHTHHue, y Bac, ceMe H>eroBO. Jep no>KejiH, Aa nosna CHTHHue, na ce pasdH y CHTHHue, Aa 6u Morao yhw y CHTHHUe, M OKyCHTH HX, H HCnHXaTH HX. CBe cHTHHue, CBH CHTHH npccHTHH, Mopajy ce 3Apy-

>KHTH H oKpenyTH jiHueM OA seMjbe Ka TBopuy. fla 6h ce Bam apxaHrejiCKH npaoxau noHOBO BacnocxaBHO, h Aa 6m m\\e tberoBO noHOBO sacjajio cjajeM orjieAaJia OKpeHyTor Ka cyHuy. focnoAe Moj h Teopne Moj, BacnocraBH HOBeKa, KaKBora Th npBO cxBopn. OBanaB KanaB je HOBeK Hnje
Aejio TBOJe.

OBaKaB KaKaB je HOBeK je TBOpau caMora oa KyA 6h Snjia 6ojiecT y ce6e. MMe My je 6ojiecT, oa KyA 6h CTpax pyKaMa Tbojhm? MMe My je crpax Morao AohH oa HeycTpamnBor? MMe My je 3;io6a, OA KyA 6h 3;io6a Morjia aoHh oa He3Jio6HBor? McnyHH Me Co6om, 3ApaB;be Moje; HcnyHH Me Cbojom BeHHOM jyTaptbOM CBexjiomfey, h HcnapHfee h3 Mene 6ojiecT, CTpax w 3;io6a. Kao mxo npeA cyHucM Monap HcnapaBa, h npeTBapa ce y ?bHBy njiOAOBHTy!

VII

H OA oa KaMe&a Aa ctbopmm CBwpane, necKa jesepCKor nrpane, h oa JiMmha cbhx ropa neBane, h rjiac Aa MH noMOFHy cJiaBHTH TocnoAa. Te Aa ce 3eM;be nyje Me^y xopoBWMa aHre/iCKHM.
ila

MOry

Chhobh MOBenJH HaKJionnjm ce Ha Tpne3y OAcyTHor cbojhm safloMatiHHa, Te ne ncBajy HHKOMe ao ce6M w jioranMa, Koje tie najaaA MopaTH noBpaTHTw 3eM;bM.

npe>KajiocHO je cjienwjio CHHOBa HOBenJHx ujto He BHAe CHjiy H cjiaBy FocnoAH^y. Tmuh >khbh y ropn, h He bhah ropy. Pwda njiHBa y boah, h He bhah BOAy. KpiHua poBH noA seMjbOM, h He bhah aewjby. Y hcthhh, npe>KajiocHa je jeAHaKocx HOBCKa ca THuaMa, h pH6aMa, H KpxHuaMa. JbyAH, Kao H >KHBHHa, He o6pahajy na>KH>y na oho Hera wMa cyBHuie, ho y3AH>Ky xpenaBHue CBOje caMO npeA pexKocxHMa, npeA HsysexuHMa. CyBMiue Te H\ia, FocnoAe, Awcatte Moje, sa xo Te JbyAH He BHAe. CyBHuie ch OHwrjieAaH, FocnoAe, ysAHcaH>e MOje, saxo je na>KH)a JbyAH OKpenyxa oa Te6e h ynpaBJbena na nojiapne MeABeAe, na pexKocxH y A^JbHHH. CyBHuie cjiyH<Hui cjiyraMa cbojhm, BepnocxH Moja cjiaxKa, 3a xo ch H3Jio>KeH npe3peH>y. CyBHuie pano yciajeuj, j\a ynajiHiu cynue naA jesepoM, 3a xo xe cnaBajia He xpne. CysHiue ch peBHOcxan y 3a>KHraHDy Hofennx KaHAHJia na CBOAy neSecHOM, peBHocxH MOja HenaAMauiHa, nexaxnoM a jieH)0 cpue jbyAH mhofo bhujc roBopn peBHOCHOM. CJiySH HO jby6aBH Moja, a^ mh je cbc cianoBHHKe 3eMjbe, BOAe H BasAyxa noKpenyxH a^ 3a6pyje XHMHy Te6H. fla MH je, AS ce CKHHe Jienpa ca OMHJy 3eMjbe, h Aa pacnyxHHi;a onex nocxane agbojkom, KaKBOM ch je cxBOpHO. BaHCXHHy, bcjihrh ch, Bo>Ke Moj, Hcro h 6e3 CBexa. OoAJeAHaKO ch bcjihkh h KaA Te CBex cjiaBH h KaA Te CBex xyjin. Ho KaA Te cbcx xy/iH, BetiH H3rjieAam y OMHMa CBexHxejba Tbojhx.

VIII

CbBTOBH ce poje oko Te6e, FocnoAe, Kao nnejie oko UBCxajie xpemH^e. JeAan cbcx noxHCKyje Apyrn; jeAan ApyroM ocnopaBa oneBHny; jeAan rjieAa na Apyror Kao na yjbe3a y CBOj aom. Cbh nojia>Ky sehe npaBO na Te6e
OA Te6e caMor.
npejiHBatba TBOJe nynofee pojeBH ce xpane, CjiaAOCXH HeHCupnna. Cbh ce npejcAajy, h cbh 0AJia3e rjiaAHH.

Oa

10
pojeea poj JbyAH ojxjiasu HajrjiaAHHJH. He 3a TO, floMafcuHe, uito Th HCMaiii jejia sa Jhyj\e Hero 3a TO UJTO OHH He no3Hajy CBOjy xpany, na ce OTHMajy c ryceHHUHMa o hcth 6pcT. ripe CBHX CTBopeH^a, h npe BpeivieHa h H<a/iocTH, Th CH, focnoAe, yo6jiHHHO MOBCKa y cpuy cbomc. FIpBO ch HOBCKa CMHC/iHO, Ma A^ CH ra noc;ieAH>er o6jaBHO na 6pojaHHuaMa CTBapaita. Kao uito BpTap CBe BpeMe mhcjih ueeTy py>Ke aok Kona h caAH cyBe mnnoBe. Kao uito SHAap ojiaHMpajyiiH xpaM Hajnpe y>KHBa y KySeTHMa, Ma Aa OBe nocJieAu»e 3HAa. ripBO CH poAHO HOBena y cpuy CBOMe, npe nero ch noneo CTBapaH>e. OOMOSH MOMe CMpTHOM je3HKy HMeHOBaTH TOra HOBCKa,

Oa cbhx

necMy Teora 6;ia>KeHCTBa. /^a ra HMenyjeM CBCHOBeKOM? Jep Kao uito ce oh caAp>Kao y cpuy TBOMe, TaKO ce y u^eroBOM yMy caAp>Kao caB oojaB.T^eHH cbct, ca HOBeKOM h BecHHUHMa HOBeKa. M HHKO He 3HaAe Oua ochm Chh, hhth ko 3HaAe CwHa OCHM OTau. Kao HHpBana 6ho ch, FocnoAe, aok ce Chh y Tefin hc sane; 6e3 Spoja h 6e3 HMCHa 6ho ch. KaKO j\3. Te sejiuHaM h3 cpeA poja rnaj^uux ryceHHua, UITO jcAaH BeTap aohoch Ha UBCTajiy TpeuiH>y a Apyrn oahoch, h hhjh [e caB bck H3Me^y Asa BCTpa? FocnoAe, cny Moj AaHOHohnn, noM03H mh, Aa Te Be.iHHaM. Aa HHuiTa ne 6h nocTajio bcjihko cpuy momc OCHM Te6e. HeKa Te Be;iH4ajy CBa CTBopeu^a, FocnoAe, He Aa 6h y4HHH-na bcjihkhm Te6e ho ce6e. SancTa, npeBejiHKH ch Th, FocnoAe, Aa 6h Te CBe name xHMHe Mor/ie ynnHHTH BehHM. M KaA ce CBH pojeen HHceKaTa OAyBajy oa UBCTajie
Taj cjaj TBOJe cjiase,

h Ty

Tpeuifce, TpeuiH^a ocTaje HCTa y bcjih ihhh jienoTH CBOjoj.

h npojiehuoj

IX
rocnOfle,

npeMHJia

laJHO

.

jxyme Moje,
c

KaKo

je

JiaK

OBaj CBCT, KaAa ra

MepHM Ha KauTapy

To6om!

11

Ha

jeAHOJ

CTpa'iH

KaHxapa

jesepo

pacxonjbeHor

sjiara a Ha Apyroj o6jiaK AHMa. Cee 6pHre Moje, ca xejiOM

HberoBHM JiyAHM rpneEHMa oa CJiacxH h ropHHHe, iiixa cy Hero ahm, HcnoA Kora jiyiua Moja njiwea no sjiaxHOM jesepy ? KaKO Aa HcnoeeAMM jbyflHMa xajny, Kojy rjieAaM Kpo3 KpyroBe apxaHrejia Tbojhx? KaKO A^^OBHMa Aa roBopHM ue/iHHH? KaKO fee hokxh na npcxHMa pasyMexH KpBOxoK xejia? SaHCxa OHCMejiOM oa nyAa Mynno je roBopHXH orjiyBejiHM oa JiapMe. ripBO je 6hjio pa^afte na oHAa cxBapaH^e. Kao mxo ce HyAecHa Mwcao y MOBeKy HeHyjHO h xajancxBeHO pa^a, na po^ena MHcao no xom cxBapa, xaKO ce HenyjHO h xajaHCXBeHO y xe6H poAHO CseHOBeK, JeAHHopoAHH, kojh je no XOM cxBopno CBe mxo Bor MO>Ke cxBopnxH. y Tbom HeysHeMHpeHOM AeBWHancxBy, a^jcxbom J\yx3. CBecBexor, poAHO ce Cnn. To je pa^an^e Bora OAOsro. KaKO rope, xaKO AOJie, roBopHuie cxapn. Oho mxo ce AecHJio na ne^y, Aecujio ce n Ha semihu. Oho mxo ce AeCMjio y bchhocxh, a^chjio ce h y BpeMeny. Mho cm mh, jby6aBH MOJa, sa xo mxo ch mh xajna. M CBaKa ji>y6aB ropw h He caropesa aok xajna xpaje. OxKpHBCHa xajna caropena jby6aB. Kyneivi Tn ce bchhom jby6aBjLy Kao mxo ce Th MenH Kynem BennoM xaJHOM. 06yKao ch ce y ceAMopa He6eca; CKpno cm ce npeAy6oKO OA CBHX OHHJy. l\a ce CBa cynua CJinjy y jeAHO OKO, ne 6h nporope;iH cse saBece iBOje. Hhch ce CKpHO naMepno, Be;iHKH FocnoAe, ho HecaspmcHCXBOM namnM. Pa3;io>KeHO h ncHXH^eHO cxBopen^e ne bham Te. CaMO sa OHora HHCH cKpHBen, ko je nocxao jeAHO c T060M. Saonora hhch CKpHBCH, sa Kora je nopymen sha HSMe^y Ja h Th. FocnoAe, npeMHJia xajHO nyuie MOje, KaKo je jiaK OBaj cbcx, KaA ra MepnM na KaHxapy c T060M. Ha jeAHOj cipanH KaHxapa jesepo pacxonjbena SJiaxa, a na Apyroj o6;iaK AWMa.

mojhm h

X
TiyTJbHBOM jeaeKy h saMnm/benoM yiviy Th ce npn6jiH>Kyjem, >KeHHHe jxyiue MOJe, Hyiue CBecBexn. Oa ro-

12

Bopn^HBor je3HKa ce KpHJeoi Kao ;ia6yA oa 6ypHa jesepa. Kao Jiaoyfl njiHBam no thujhhh cpua Mora, h hhhhiu ra ojioahmm. CyceAH MOJH, npecraHHTe c BamoM sewajbCKOM MyApouifey. MyApocT ce pat^a a He CTBapa. Kao luto ce MyApocT pa^a y Bory, xaKO ce ona pat^a h y seMJbH. Po^eHa MyApocT CTBapa, ho ne ciBapa ce. riaMefey nu ce xBajiHxe, XBajiHcaBUw! LUra je Bama naMex j\o MHoronaMfeefte? fla KaA mhofo naMXHxe, KaKO He sanaMXHCxe xpenyrKe nyAecHor pa^aita MyApocxH y BaMa? noHCKaA Bac HyjeM tac roBopuxe o bcjimkhm MHCJiHMa, Hixo ce KOA Bac HsnenaAHO m 6e3 Bauier xpyAa poAe. Ko MX poAH, MHoronaMexHH? KaKo ce poAHuie 6e3 oua, KaA np^snajexe, Aa hm bh hhcxc poAHxejb? 3aHCxa BaM Ka>KeM: oxau hm je Ayx CBecBCXH, a MajKa npeocxajiH jxeEwnaucKu Kyxnh jiyuie Bauie, y kojh J\yx CBecBexH joui CMe Aa yl^e. TaKO ce pat^a CBaKa MyApocx h na He6y h na seM/bn: OA AeBojKe H Ayxa CeecBexor. HaA AeBH4aHCXB0M npBe HHOcxacH 3ajie6Aeo je Ayx CBeceexH, xe ce pOAHO CbcHOBCK, MyApocr Bowja. UJxo je AeBHHancxBO Oua na He6y, xo je AGBHHaHcrBO MajKe na 3eMjbM. LUxo je agjcxbo Ayxa Cbcxof y He6y, xo je a^jcxbo FberoBO m y 3eM;bH. LUxo je paJ^aH^e MyApocxH y He6y, xo je pat^aH>e MyApocxH h y 3eMJtH. Aymo Moja, BeHHXo H3HeHa^eH)e Moje! f/ie, oho uixo ce 36MJ10 jeAHOM na neSy h jcahom na 3eM;bM, HMa Aa ce 36yAe h y xe6H. Mopam nocxaxH a^bojkom, a^

6m Morjia 3aHexH MyApocx Bo>Kjy. ^cbojkom 6hxh Mopam, Aa 6h xe flyx Bo>kjh saMHJiOBao. CBa HyAa Ha neSy h Ha seMjbH npoH3am;ia cy oa A^bojkc m Ayxa. AeBOJKa pa^a cxBapa/iaHKy MyApocx. Pacnycna >KeHa cxBapa ja/ioBO 3HaH5e. CaMO A^BOJKa MO>Ke Aa bhah HCXMHy, a pacnycHa >KeHa MO>Ke caMO Aa no3Ha cxBapw. or;ieAa;io j\yuie focnoAe xpHnnocxacHw, ohmcxh MOJe, H HaAHecH nvaxe Tbojc naAa ^b. Aa 6h Ayii^a Moja sacja/ia c/iasoM FocnoAapa CBora. Aa 6h ce npenyAHa HCropuja He6a m 3eM;be oxneHaxHJia y H^oj. Aa 6h ce McnyHM/ia 6;iecK0M Kao je3epo MOJe, KaAa cynue bhch HaA H>MM y noAHe.

XI
Kafl

CaM CG Besao 3a Te6e, jbySaBH Moja, CBe apyre

Bese cy nonyuajie. FjieAaM jiacxy KaKO je 36yH3eHa HaA pasopeHHM rHesAOM, h Beji«M: ja HwcaM BesaH 3a rnesAO CBOJe. FjieAaM CHHa KaKO ce >Ka;iocTH sa poAHTejbeM cbojhm^. H BejiHM: ja HHcaM Be3aH sa poAMre/be CBOje. FjieAaM pH6y KaKO HSAHUie hhm ce HSBaAW h3 boac, h BejiHM: TaKaB caM ja! Ako mc HSBaAe us sarpjbaja TBora^ xpeHyiHO hy H3AaxHyTH Kao pH6a 6a4eHa Ha iiecaK.

Ho KaKO caM Morao xaKo 6e3noBpaTHo

nopoHyrn

y Te6e h >KHBeTM, aKO HHKaA npe HHcaM 6ho y Te6H? BaHCTHHy 6ho caM y Te6H oa npBor npofiy^etba TBora, 36or Hera ce h ocehaM y Te6H Kao y AOMy cbomc.

OOCTOJH

BeHHOCT

FocnoAe, Th Tpajatbe y BpeMCHy. CM 6ho y HeHCKasHBOj 6e3pa3;iH4H0CTH h BenephbeM 6;ia>KeHCTBy CBOMe. TaAa cy wnocTacH TBOJe HCTHHa 6H;ie y Te6H, jep Hwcy Morjie He 6hth y Te6H. Ho HHcy ce coaepuajie jeAna y Apyroj, jep HHcy ce sHajie y CBojoj pas/iHHHOCTH. y Apyroj BeHHOCTH Th ch 6ho y jyxapHjeM 6jia>KeHCTBy CBOMe, h xpM HnocxacH casnajie cy ce u
C03epuajie Kao laKBe.
HHJe npe Cmhs, hh Chh HHJe npe Oua, HH flyx CBecBexH HHJe npe hh noc/ie Oqa h CwHa. Kao HOBeK npn fiy^en^y mxo OAJeAHOM h HCxoBpeMeno oxBopH o6a OKa, xaKO cy ce oajcahom h HCioepeMeHO

y BCHHOCTH KaO Y jeAHOj BenHOCXH,

IlITO

llOCTOJH

Hh Oxau

oxBopHjie xpH HHOCxacH y Te6H. HeMa Oua 6e3 Cwna HH Cnna 6e3 Ayxa CBexora. KaAa jierHCM Kpaj Mora jesepa h chhm chom 6e3 caHjaH^a, xaAa ne yMnpe y mchh hh Mofe casnan^a, hh >KejLa hh aKUHJa, ho cbc ce c;iHBa y jcaho 6;ia>KeH0, HHpBancKO, 6e3pa3;iHHHO jcahhcxbo. KaA cynue npocne CBOje 3;iaxo no jesepy, ja ce 6yAHM He Kao nnpBancKO jcahhcxbo ho Kao xpojeAMHcxBO, OA casnaH^a, >Ke;be h aKUHJe. To je TBOja Hcxopnja y Mojoj Ayu^w, FocnoAe, xyMane >KHBOxa Mora. Hwje ;ih ncxopnja Moje jxyiue

14
HCTopHje CBera CTBopenora, cBera HCHTPteHor H CBera yjeAUPbeHor? M Te6e, aomobhho Moja, h Te6e
je

TyMaH

AoMOBHHO
>KHBOTe

xyMan Ayma MOja. Moja, cnacH Me OAHaBajieTy^HHaua Ha MeHe. CBerjiocTH MOja, pasarHaj TaMy us KpBH Moje.
MOj,

onpocTH

caropH CBe ynjbyBKe cmpth Ha j^yuiu

Mojoj H Ha xejiy MOMe.

XII

DOMaiKH Cpiie MOJe \ene\em mhjiocth TBOje, npeMHJiocTHBH FocnoAe moj. Aa HHKaA He 6yKHe y cpuy MOMe hh fhcb npoTHB MohHMx HH npespeH^e neMohnnx. Tjie cbc je HeMofcHHJe OA poce jyTapH^e Aa Mp>KH5a HHKaA He caBHJe rnesAO y cpi^y MOMe npoTHB OHHx, KOJH MH 3J10 CHyjy. Aa ce ceTHM Kpaja H^HxoBa, H Aa 6yAeM cnoKOJan. Mhjioct OTBapa nyx k cpuy cbhx cxBopeH^a, h aoHOCH paAOCT. HeMHTOCT HasjiaHH Marjiy na nejio, h CTBapa TecKo6Hy ocaMy. rioMHjiyj MH.iocTHBora, Ha]He>KHHia PyKo, h oxKpH
!

My xaJHy MyApocxH Tbojc.
CeenoBeK je 4eA0 mhjiocth Oua h cbcxjiocth Ayxa. CaB cxBopeHH CBex caMo je npwHa o HbeMy. MoiiHa cynua na He6ecHMa h naJMan^e Kami boac y jesepy npnHajy C060M jeAan Aeo npHMe hbewy. Cbh SHAapn He6a H seM.te, OA npeMohHHx cepa^HMa ao B/iaAaxejba h HaJMaH^er rpyMena npaujHHe, npHnajy licxy HCXOBexny npH4y PbcMy, npacyuiiHHH CBOjoj h npawsBopy CBOMe. LUra cy CBe cxBapw Ha seMji^H u Meceuy ho cynue y npunaMa? Sancxa, xaKo je CBa BHAJbHsa h neBHA/bMBa XBap CeewoBeK y npHMaMa. CyiuxMHa je jeAHOcxaBHa, HO npwHaMa cymxHHH neMa hh Kpaja hh 6poja. CyceAH MOJM, KaKO Aa BaM roBcpwM cyiuxHHH, KaA hh npHHe He pasyMexe? Aa 3Haxe, KaKBa je cjiaaocx, h mnpHna, h cnara, KaA ce noxone y aho cbh.k npM4a; xaMO, rAe npHne no-

15
HHFby H TAe ce CBpiuaBajy. TaMO, rAe jesHK saHeMM, h Tj\e je CBe Kasano OAJeAaHnyx! KaKO AOcaAHe OHAa nocTany cse Ayre h cnope npH4e CTBopehba SaHcra, OHaKO hcto AOcaAHe Kao mro je AOcaAHO cjiymaxH npHny o rpoMOBHMa ohomc, ko je HaBHKao rjieAaxH rpoMOBe. ripuMH Me y Ce6e, CwHe JeAHHopoAHti, j\3. 6yAeM yjeAHH>eH c To6om Kao mro 6ejax npe CTBOpeH>a h naAa. HeKa ce CBpiuH Ayra h saMopHa npwHa Moja o Te6H TpeHyxHHM BH^eHbCM Te6e. HeKa yMpe caMoo6Mana MOja Kao a^ caM ja Hemxo nopeA Te6e, Heuixo Apyro H3BaH Te6e. npenypbeHe cy yuiH Moje npwHa. SeHHue Moje He Tpa>Ke BMLue na rjieAajy H3;io>K6y OAejia ho Te6e, cym-

XHHO MOJa, npexoeapeHa npwHaMa h OAejiHwa.

XIII

Th He ipaMCHin MBOrO oa Mene, jby6aBM MOja.
jbyAH xpa>Ke BHuie.

Tjie,

y A^SejiH o6MoxaH He6M{ia, uixu saKJiana ohm jiyuie MOje. Tm caMO xpa>KHm, a^ Ayiua MOja CKHHe ca ce6e MarjiOBHXH oSivioxan h oxBopw ohh npeMa Te6H, CHJio MOja h hcxhho MOja. JtyAH xpa>Ke, a^ ce Ayma Moja o6MoxaBa CBe rymhHM h CBe xe>KHM o6mo-

06M0xaH caM

xaHHMa.

noM03H MH, noMOSH mh! Oomobh AyuJH MOJOJ A^
AO^e AO c;io6oAe h jiaKohe; a^ AO^e ao JiaKofee h BasAyuiHHx KpHJia; a^ AO^e ao BasAyuJHHX KpHJia h orH>ehhx KOJia. /^yre cy npune, npeAyre; KpaxaK je Mopaji jeAHO cjiOBO. ripHHe ce npejiMBajy y npH4e, Kao rjiaxKO jiHue Mora jesepa h3 6oje y 6ojy. Fac je Kpaj 6ojaHOM npejinBaHDy boac noA cynucM, rAe jih Kpaj npejiHBaH^y npH4a y npHne? jeAHO flyre cy npHne, npeAyre; KpaxaK je Mopaji Th ch xo cjiobo, cjiobcchh Bo>Ke. Th ch xaj CJIOBO. Mopaji cbhx npHHa. LUxo BBesAe nnmy no He6y, xo xpaBa manfee no scMjbH. LUxo BOAa cxpyJH na Mopy, xo oraH. 6ypjia noA

16

MopeM. LUto aHreji s6opu OHHMa, to HMaM rhhc na KyjiH. LUto npoiujiocT pene h yxene, to CaAa bcjih h 6e>KH. JeAHa je cyiuTHocT cbmx CTBapw; jeaan je Mopaji CBHX npHHa. CTBapH cy 6ajKe o He6y. CMHcao Th ch CBHX 6ajKn. npH4e cy TBOja Ay>KHHa, uinpHHa. KpaTKofea Th ch CBHX npHHa. TpyMen ch sjiaTa y 6per KaMena. KaA HMC TBOje HspeneM, cbc caM Hspenao, h bhuic Hero CBe: JbyfiaBH Moja, noMHJiyj Me!
Chjio h

Mcthho

MOJa, noMHjiyj Me!

XIV
lUia BpeflH
OflfiJlO,

aKO HeMa
jiyuia

TCJia

Aa ce

OAcne?

h^hm HHJe orpnyTa? LLlTa LUTa BpeAH tcjio, aKO BpeAH jiyimy aKO Th y ftoj ne 6ahiii, OrHbe y nenejiy? OAejio je Moje neneo h amm, aKO My tcjio Moje ne Aaje uene. Jesepo MOje Jieno cjieno je Sjiaxo, ano ce OKaTa BOAa oueAH hs H^era. Ayiiia je MOja neneo h amm, aKO ce Th h3 H^e oueAHUj, Poco jyTaptba. y nenejiy cbhx ciBapn Th Hcnncyjeoi Tbojc hmc, H AHMOM CBHX CTBapH saceFfcaBaui nnaMCH TBora cjaja. Tboj njiaMen je poca sa >KeAHe, kojh ce caBHJajy Tbomc sarpjbajy. Ho Tboj njiaMen je ca>KH>KyhH oraH> sa one, kojh 6e>Ke oa n^era. SancTa Th ch paj hhcthm h nanao HenncTHM. KaA ce ripBH h FIoKaAa Aoi^e FIocjieAH^H J^an

TaA he OTKpnjy jLyAHMa Kao JeAan J\au ce HHCTH paAOBaTH a neHHCTH >Ka/iocTHTH. M Bannhe HeMHCTH! aBaj, jeAOCMO neneo na scMjbH, a caA MopaMO Aa jeAeMO oratt na He6y! ripopouH Tbojh, MajKO neSecHa, 6exy OTKpHBann orifca HcnoA nenejia, ponuH y ByjiKancKa rpoTJia. Flo SecKpajHOj MHJiocTH Cbojoj ceaKOMe ch AaJia Aa OTKpnje BapHHuy, 3a kojom je ponno, aok ce CBe BapHHue ne cjiHiue y n/iaMeHH nowap Cnna Tbof, MaJKO He6ecHa.
c;ieAH>H flan

17

r..nJ^^^^^^'

noAHsao

ch

nacTHpe

CBaKOMe cxany

h

He 3aMp3Hy Ha EpjiexHOM ApyMy HCTopuje. floK CBenoBeK LHH JeAHHopoAHH, He pasSyKxa oraH> ne^KH u ne nossa CBa craAa Aa ce rpejy. Fjie, KaKO ce Ay6oKO KpHjy cbh njieMeHnxH MexajiH OHH AyoHHe seMajbCKe! KaKO jiu cm xeK Th CKpHeeH noA nenejioM semihe, Hajn;ieMeHHXHJH KaMene! CnpoMax ope CBOjy awBy h OAMaxyje rjiaBOM KaA My roBopHM: 6oraxaiue, Ay6oKO hchoa TBOje jajiOBe H^wBe no4HBa jesepo pacxon/benor sjiaxa. He OAMaxyjxe rjiaBOM, ocHpoxe;iH uapeBHfeH, KaA BaM roBopHM, Aa je xejio AparouenHje oa OAejia, h Ayma OA xejia, H rijiaMeHH Uap oa Ayme.

XV
BeJIH raJiedOBH Jiexe naA MoJHM njiaBHM jesepoM, Kao 6e;iH anrejiH naA njiaBHM neSoM. Hhxh 6h rajie6oBH 6hjih 6ejiH HH jesepo njiaBO, Aa BejiHKO cynue nnje

OXBOpHJIO CBOJe OKO HaA H>HMa. MaJKO MOja He6ecHa, oxBopH TBoje oko y AyuiH Mojoj, Aa BHAHM mxa je uixa. fla bhahm, ko o6HxaBa y AyuJH MOJOj, H KaKBH njiOAOBH pacxy y H^OJ. Be3 TBora OKa ja xyMapaM 6e3HaAe>KAHo no jxymn CBOJoj Kao nyxHHK no noHohn, no noHohnoj 6e3pa3jiHHHOCXH. M naAa, h AH>Ke ce noHohnn nyxHHK, h oho luxo cpexa Ha nyxy nasHBa Aora^aJHMa. Th ch jeAHHH Aorat^aj >KHBOxa Mora, cbcxmjio j\yuie Moje. KaAa Aexe jypw Majuw CBOjoj y Hapynja, 3a H>era He nocxoje Aora^ajH. KaAa HCBecxa xpnw cBOMe >KeHMKy y cpexaH>e, ona ne bham UBefce y jiMBaAH, hhxh nyje 6pyjaHDe ojiyje, hhxh ocefea Mnpnc Knnapnca hh BOH^y ona bhah cawo JiHue >KeHHKa; nyje caMO SBcpoBa, My3HKy ca ycana H^eroBHx; Mnpniije caMO Ayuiy H>eroBy. KaA Jby6aB jby6aBH xoah y cycpex, HHiuxa joj ce ne Aora^a. BpeMC h npocxop H3MHMy ce c nyxa jby6aBH.

MojiHTBe Ha Jesepy

2

18

BecuHjbHH nyxHHi^H h 6e3Jby6aBHH HMajy Aora^aje, H HMajy HCTopHjy. JbySae HeMa HCTopHJe, hhth MCTopHja
jby6aBH.

hcko Koxpjba hhs ropy hjih nyM<e ys ropy He 3HajyhH KyAa HAe, Aora^ajH My ce naMefey Kao uwjb H^eroBor nyxa. Sancxa, Aora^aJH cy uhjl 6ecqHn>H0Me H HCTopHja 6ecnyTH0Me. 3a TO ce 6ecuHjtHH h 6ecnyTHH saycTaBjbajy koa Aora^aja, h npennpy c Aora^ajHMa. A ja ce MOJinajtHBo >KypHM K Te6H, h ys ropy h hhs ropy, h npespenn Aoral^ajH cpAHio ce yKJiaH^ajy HcnpcA mojhx CTona. KaA 6hx ja 6ho KaMCH h Koxpjbao ce hhs ropy, ja He 6hx MHCJiHO KaMCH^y, Koje ce jiynaM ho o noHopy Ha AHy ctpmchh. KaA 6hx ja 6ho hotok njiaHHHCKH, ne 6hx mhcjiho CBOM HepaBHOM nyjy ho o jesepy, KOje Me HCKa. CxpamaH je y hcthhh nonop ohhx, kojh cy sa;ty6jbeHH y Aora^aje, mxo hx ByKy HaHH>Ke. MajKO He6ecHa, Jby6aBH Moja jeAwna, ocjio6oah mc po6oBaH>a Aora^aJHMa, h ynnnH Me cbojhm po6oM. Haj6ejLH A^ne, CBann y jxyuiu Mojoj, a^ bhahm \\viJh saMpmenor nyxa CBora. CyHue HaA cyni^HMa, jeAHHH Aora^aje y BacHOHH, mxo npHBjiaHH cpue Moje, o6acjaj ynyxpauiH^ocx Mojy, Aa BHAHM, Ko ce ycyAHO o6HxaBaxH y H>oj ochm Tede. cno/ba, /la HCKopeHHM Hs H^e CBe hjioaobc, iiixo cjiaAe a cpue HM MHpHUie rnnjinnoM.
Kajx ce

XVI
yciajie CHHOBH Cnna Bo>KJera! Ycxajxe, ycxajio je H MHJIOCXHBO CyHUe H HOMeJlO HeUlXCAHO JIHXH CBOJy CBexJiocx no xaMHHM nojbHMa aeMjbe. Ycxajio je, a^ Bac oc;io6oAH xMope h cxpaxa canoBHor. Ha cynuy HHcy HcnHcann BaujH jynouiHDH rpecH cyHue He naMxn, hc sjionaMXH nnrnxa. Ha H^eroBOM JiHuy HCMa 6opa ca Bamera He;ia,'HH wajiocxw, hh saBHCxn, HH xyre. H^eroBa je paAOCx y A^Ban^y, H>eroBa MJiaAOCx
;

19

FberoBO noAMjia^HBaHie y cjiy>KeH>y. Bjiaro OHHMa KOJH cjiy>Ke, jep He he ocxapHTH. LUxa KaA 6vl ce cyHue yrjiCAajio Ha Bac, cyceAH MOJH? KaKO 6m Majio CBeTJiocjH cjiajio Ha seMjty, o bh TBpAHue. KaKO 6h KpBasa 6M;ia H>eroBa CBerjiocT, o bh KpBHHUH. KaKO 6h nosejiCHejio rjieAajyhH Befea cynua oa ce6e, bh saBHA/bHBUH. KaKo 6h noupBenejio c/iymajyfeH xyjie 0A03A0, o bh rHeB/bHBUH. KaKO 6h no>KyTe;io oa >KyAH5e sa jienoTOM sBesAa, o bh hoxotjbhbuh. KaKO 6h no6jieAejio oa crpaxa, Aa My hcko ne sarpaAH nyx, o BH CTpam/bHBUH. KaKO 6h noTaMHejio oa Spnre, o bh 6pH>KHH MHoro6pH>KHH. KaKO 6h ce Ha6opa;io h ocxapejio xpaHeiiH ce jyHauiHDHM 3Jiom, o bh s/ionaMXHJia. KaKO 6h sajiyrajio ca opaBor nyxa oxHMajyfen ce o npaBO, BH xejiajiH npaBa. KaKO 6h ce oxjiaAHjio h yMpjio, H CBy BacHOHy OKy>KH;TO cbojom CMpfey, o bh

nponoBeAHHUH CMpxH,
KaKBa cpefea sa CBex, mxo ce cyHue HHKaA Hefee yrjiCAaxH na Bac, chhobh h Kfeepn seMjbe. Vne, cyHue ne sna mhofo cxsapH Kao bh, a;iH sna BeHHxo ABe cxBapn: a^ je cjiyra h a^ je SHaK. Aa je h a^ je snaK Onora, cjiyra Onora, ko ra je y>Kerao Ko ra je nocxaBHO cedn na cjiy>K6y. ByAHxe h bh cjiyre Onora, ko Bac ocBexjbaBa cyHueM cnojta H C060M HSHyxpa, h OKycnhexe cjiacx Bennxe
;

MJiaAOCXH.

ByAHxe h bh snaK Onora, ko Bac

je

nocxaBHO Me^y

SBepHH^e seMajbCKO, h HaAMarnHhexe cjaj cynua. Sancia, CBe sBepHH^e oko eac njiHBafee y cpehn noA spauHMa Banie Ao6poxe, Kao mxo Meceun njiHBajy oko cynaua. Ho Luxa je cynue, h cbc SBesAe, ao xyMKe nenejia, Kpo3 Koje 6jiHCxaiiJ Th, Cnne Bo>kjh? XyMKe nenejia, mxo y6jia>KaBajy cjaj Tboj h npocejaBajy ra Kpoa ce6e

rycxo chxo? Jep rjie, y Tbomp nynoM cjajy HHmxa ce ne 6h bhacjio ao Te6e, Kao mxo ce y noxnyHOM MpaKy HHmxa ne bhah ao MpaKa. focnoAe, FocnoAe, He onajin nac Tbojhm cjajeM, HenoAHom;bHBHM 3a name ohh, h hc ocxaBH Hac y nojiy.MpaKy, y KOMe ce cxapn h xpyne.
Kao Kpo3
2*

20

Th
cjiasa

jeAHHH

SHaui

Mepy HauiHX noTpe6a,

FocnoAe,

Te6H!

XVII
OryHCHH Cy MH CaBeiH JbyACKHX CTapemwHa h MyKaKo cy mh OTy>KHH oa KaAa Teoja Apaua, MyApocT saxpece Moje cpue h MOsaK, Cbcth Bo>Ke. He Bepyjy y TBOJy ceexjiocT ohh, Koje MpanHH npoxTCBH cpua ByKy y nponacx. KaMeny uixo ce Koxpjba HH3 6pA0 HeMa npenoHa. LUxo Beha cxpMCH H HM>Ka nponacx, xo je n Koxpjbatte KaMena cbc 6p>i<e H CBe He3aAp>KaHHJe. )eAaH iMpaHHH npoxxeB cbojhm ycnexoM nsMaivubyje Apyrn, Apyrn xpehH, aok cbc mxo je Ao6po y HOBCKy He ycaxne, h CBe mxo je 3;io He noxeKHe xokom 6yJHue. Aok ce ca cbhm ne o6poHH srpaAa JXyxa Csexora h cno.T^a H Hsnyxpa. JloK npesnpaHH CBexHH^e ne noHny npesnpaxH caMH ce6e M yHHxejbe ceoje. J\oK najcjia^e c/iacxn ne nonny mx ryuiHXH cbojhm

CMpaAOM.
ce CBa 6jiara, sa Koja cy ohh cyceAe H rpaAOBe pyuJHJiH, ne nonny pyraxn h>hxoboj TaAa OHH KpaAJbHBo npHAH>Ky ohh CBOje k Kpo3 rnoj CBora dwha, odecBehenor h ycMpACJior,

Aok

y6HJajiH

pyroSH. He6y, h Bannjy:

Cbcxh Bo>Ke! KaKO Me Bpe^a Kao
jbyAH CBOJOM MotiH OA pyKy, CBexH KpenKn!

Bpyiia cxpejia

KaA ca3HaA0x

pa3MexJbHB0Cx 3a TBOjy Mofeny

3HAajy Kyjie oa KaMena, h roBope: 6o;bH cmo 3hAapH OA XBora Bora. A ja hx nnxaM: a^ Jih bh, hjih ouh BaujH, ca3HAacxe 3Be3Ae? npoHajia3e cbcxjiocx y seM/bH, h xBajie ce: snaMO BHUje Hero tboj Bor. A ja hx nnxaM: ko 3aKona cbcxjiocx noA 3eM;by, j\a je bh nponat^exe? /lexe no BasAyxy, h naAMeno roBope: caMH ce6H CTBopncMO Kpn-na, rAe je XBOJ Bor? A ja hx nnxaM: ko

!

21

Bac noAcexM Ha Kpwjia h jieTeFte aKO He THue, Koje He

CTBOpHCTe BH? Ho, rjie, KaA mm Th oTBopHiii ohv sa neMoh h>hxoBy! KaA 6ec;iOBecHe CTBapn noKa>Ky hm CBOjy rpAOCHy Mofe; KaA ce yM HjHxob nanynH ny^eH^eM 3Be3AaHHM KyjiaAia, uito ce 6e3 cxySoBa h TeMejta j\pyKe y npoCTpaHCTBy; KaA ce cpue HjHXObo HcnynH cxpaxoM oa HeMohw H 6e3yAi;ba H^HxcBa, xaAa ohh y CTHAy h CKpyuieHOCTH npyH<ajy pyne k Te6H h BHny: CseTH KpenKw! KaKO Me >KajiocTM HOBenje npeueHjUBaH^e OBora >KHBOTa OAKaA OKycHx cjiacT TBOje SecMpXHOCXH, CBexH BecMpxHw! KpaxKOBHAH BHAe caMO OBaj >khbox, h roBope: obo

jeAHHH >KHBOx, H A^JTHMa CBOJHM yHHHHfeeMO xa 6eCMpxHHM Me^y jbyAHMa. A ja mm BejiHM: aKO je Bam nonexaK Kao pena, OHAa Mopa HMaxH CBOj HSBop; aKO je Kao ApBO, Mopa HMaxH CBOj Kopen; aKO je Kao spaK ceexjiocxH, Mopa AOJiasHXH oa HeKor cynua. M jom hm
je

BejiHM:

Me^y CMpxHHMa
yrjieAajy

jih

3acHHBaxe CBOjy 6ecMpxH0Cx?

Jlo>KHxe oratt> y boah.

H3ry6e aBa3, h MyKa hm cxerne cpue. KaA OMHpHmy Meco cbojhx MpxBHX Hesecxa; KaA cnycxe y paKy 6e33paHHa jiHua cbojhx npnjaxejba; KaA cxaBe pyKe na oxjiaAHejie rpyAH cbojhx CHHOBa; KaA ca3Haay, a^ ce hh KpajbCBH cbojhm KpynaMa nncy mofjih oxKynnxH oa cMpxH, hh jynaun cbojhm MHUiHuaMa, hh xaAa ocexe cxyACH Bexap MyApauH CBOJOM MyApomhy, CMpxH FAe H Ha HdHX Aysa, h naAajy na KOJiena, h o6apajy rjiaBe HaA o6opeHOM ropAomhy cbojom, h mojic ce TeSn CsexH BecMpxHH, noMHJiyj nac
CMpx,

Ho KaA

:

XVIII
C6 OA CBOJHX nyxoBa, cxanoBHHUH 3eMn>e. fjie, OKO /^OMatiHHa CBexa 6ah Ay6oKo y BaMa. He Bepyjxe saBOAJbHBHM OHHMa CBOJHM, nycxHxe Oko a^ BaM ocBexjiH nyx. Bame ohh cy 3aBeca na OKy Bo>KjeM.
IIOKaJTG

22
npwsHaite norpeiiiHor nyxa. FloKajatbe npoceua hob nyr. floKaJHHKy ce oxBapajy 04h 3a ABa nyxa: 3a OHaj, kojmm w^e, h sa OHaj, kojhm xpefia
noKajaH>e
je
fla

CKpehy CBOje KOJiecHHue Ha hob nyx. Ka>KeM saM: ABe xpaSpocxH noxpeSne cy noKaJHMKy jeAHOM xpa6poiuhy j\3. ce sanjiane naA cxapHM nyxoM, h ApyroM Aa ce o6paAyje hobom. UJxa BaM BpcAH KajaiH ce a cxajiHO xanKaxH no cxapoM nyxy? KaKO nasHBaxe noBCKa, kojh ce AaBH m BHHe 3a noMok a KaA My ce noMoh yKa>Ke ne XBaia ce 3a KOHon cnace^a? TaKO h ja nasHBaM Bac. noKajxe ce oa >Kejbe aa obhm CBexoM h cbhm mxo je y OBOM CBery. Jep cbcx je OBaj rpo6jbe BaiiiHX npeAaKa, Koje cxojH oxBopeno h nena sac. Join Majio Majio H BH hexe 6hth npexuM h yKeneheje nyxH pen noKajaH^e, HO nehexe je HyxH. Kao mxo BCxap Ayxne h oahccc Marjiy HcnpeA cynu^, xaKO fee CMpx oahcxh Bac HcnpeA JiHi^a Bo>KHja. rioKajaH^e noAMJiai^yje cpue u npoAy>Kyje Ben. Cyse noKaJHHKa nepy xaMy ca OHHjy, h Aajy AexHH>H cjaj OHHMa. y Mora jeaepa oko je Kao y cpne, Ba3Aa B;ia>KHO H AHJaManxcKH cjaJHO. SaHCxa, BJiara y oHHMa Hcymyje

HAe. BHiiie je OHHx, kojh ce Kajy^ ho ohmx, kojh

rnee y cpuy. Kao HOB Meceu xaKBa je jxyuia y noKajnuKa. Meceu Mopa Aa onaAa, hob Meceu Mopa Aa pacxe.

Oyn

rioKajHHK KpHH H>HBy CBOjc ji,yiue OA KopoBa, H ceMe Ao6pa noHHH>e Aa pacxe. SaHCxa, HHJe noKaJHHK onaj ko xyryje 36or jeAHor yHHH^enor 3Jia ho onaj, ko xyryje 36or cbhx 3ajia, KOje je y cxapfcy yHHHHXH. MyAap AOMahwH ne cene caMO OHaj xpH uixo ra je y6o ho h cBaKH xpn na h>hbh mxo HCKa Aa ySoAe. FocnoAe moj, noxHxaj h noKa>KH hob nyx noKaJHHKy,

KaAa npe3pe cboj cxapw nyr. MajKo He6ecHa, HeBecxo CeecBexora Ayxa, npHrHW ce K cpuy HamcM, KaA ce KajcMO. OxBopw hcxohhhk cy3a y HaMa, Aa ce onepcMO oa xemKe HJiOBane, mxo naM OMH noMyxM.

!

!

23
flyme CeecBeTH, flyxHH h pasarHaj HeHHCTH saaax H3 j\yme noKajHHKa, uito ra je ryujHO h noKajatty npHBeo. MOJIHMO Th Ce H nOKJlOHHMO, >KHBOTBOpHH H MofeHH
Ayiiie!

XIX
ycp6fl rpaje H nopyro

JtyACKe

y3AH>Ke ce MOJiHTBa

Moja K Te6H, IJ,ape moj h UapeBHHO Moje. MojiHTBa je TaMjaH, UITO 6es npecraHKa Ka/^H flymy Mojy h ysAHHce je K Te6H, h npHrH6a Te6e k tboj.

CarHH

ce,

Uape

moj, a^

th manHeM HaJMHjiHJy xajHy,

HajTaJHHJy MOJiHXBy, HajMOJiHTBCHHJy meihy. Th ch npeAMex CBHX MOJiHTaBa MojHX, CBcra HCKatfca Mora. HniuTa oa

BawcTHHy, caMO Te6e. j\a Tpa>KHM oa Te6e, uito Me He 6h oabojhjio OA Te6e? J\a byjj^em rocnoAap naA hckojimko ssesAa? He hy jih c To6om rocnoAapHTH naA CBWMa SBesAaMa? ^a SyACM npBH Mei^y n^yAHMa? KanaB ctha sa Mene, KaA Me Th sa TpnesoM Cbojom 6yAem CTaBHO na noHiiiTeM,

Te6e He

Lilra

MecTO fla Me cjiaBe mhjihohh jbyACKHX ycTa? KanaB y>Kac 3a MCHe, KaA ce CBa Ta ycTa nanyne seMjbOM Aa ce OKpy>KHM HajAparouennjHM CTBapHMa h3 uejiora CBCTa? KaKBo noHH>KeH3e 3a Meue, Aa Me Te CTBapn HaA>KHBe, H Aa CHJajy h OHAa KaA seMjLaHa TaMa HcnyuH OHH MOJe Ax, fla Me He pacTaB^^aui oa npnjaTejba mojhx? pacTaBH Me, FocnoAe, pacTaBw Me ujto npe oa npnjaTejLa MOJHx, jep ohh cy HajAe6;bH 3ha M3Me^y Te6e
cjieAu>e
!

H MeHe.

3a UJTO Aa ce mojihmo, roBOpe cyceAH
HaM Bor He ycjinmaBa MOJiHTse?

mojh,

KaA

A

ja

hm sejiHM: Bama

MOJiHTBa HHJe MOJiHTBa HO Top6apeH>e. Bh ce ne mojihtc Bory, AS BaM a^ Bora ho i^aBOJia. 3a to MyApocT ne6ecHa He npHMa MO/iHTBe ca jesHKa Bauier. 3a UITO Aa ce mojihmo, ponfey cyceAH mojh, KaA Bor 3Ha ynanpcA uiTa naMa Tpe6a? A ja ca >Ka<aoujhy

24
onroBapaM: saHcra, Bor 3Ha,

SSTera
Ja y?e.

iejiHHora.

Ha
ce

BaMa HHiuTa He Tpe6a spaTHMa «yiue Bame Oh neKa
fla

Momtbom
Uapa.

SncrBeHora

oTsapajy Bpaxa sa yjiasaK bcjih He roBopHie m^ h je«aH ApyroMe

Ha BpaiHMa: mojihmo, y^HTe? H>eroBOi CJiaBH He TpawH Bor cjiasy Ce6H ho saMa. HHuira, KaMO ;iH hexe B„^ CBH CBCTOBH He Mopy ROflaxH ne Bora, y Maera je MojiHTsa Bauia npocJiaBJba Bac a penn, Koje y mo;ihtbh nyHoha H mh;ioct. Cse Ao6pe na Bac. vnyTHxe H^eMy, Bpahajy ce ABory6o Te6H ce ]e«HHOM CBeTJiocHH Uape moj h Bowe Moj, MeHe Kao 6y]aH hotok MoiHM H noK;ioHHM' Ms^H cc y
V TenaH necaK. CaMO ce Th Lko he oHAa xpaBa pacxH no necKy nacTH no xpaBH.
hsjih,

wHsoxBopHa bo«o,
h

6enH jaraH^uH
.

MOJ

CaMO ce Th hsjih H Cnaceae Moje.

MOjy, y cyxoxny ayuiy

>KHBOxe

XX
nocMaipaj ceOe Kao yiwpjia, ^«^0P"^ y^i,""^" waoKy "o^"; cMpxn. YxynH na He hem hh occxhxh AOJiasaK ne he xe HMaxH hhm CMpxn 3a >KHBOTa, h KaA

^e

^

HOBopo^eno nyAO, HocMaxpaj ce6e csaKO jyxpo Kao cxapocxH. H HP feeui ocexHXH cwpx je bch r;ie, He HuiHeKyi RonasaK CMprn, jep 3y6H H^enn cy HenpeKHAHO Aouiia M He nJ^a h3 xe6e. "pe TBora Poi,^^;^ JTbomc Mecy. Oho uixo je >KHBe.o oho je h caAa >khbo c.vipx, i ujxo he HaA>KHBexH xBOJy
y xe6H.

HH KoaTHe

.PacxojaH>e, Be.H, H3MeDy Jbc xale jeAHy ys Apyry. BCKa TP iRP TaMKe TO ie fly>KHHa TBora "' ' h xpe6a -i M«i BCK je 3HaMH, Beh npoLuao, y3B"KHyx Kao BpeAna aoTpe6a ah aa caM cnpe^aH 3a nyx.
.

naHXJbHKy Bpewena, koio lenne HohH OAcyKa anre/i naHx;bHUH Morax cariieAaxH, h noKa3a

,

-^z

mm

cm

25
MahHua, Koja aanauiFbH a^h npoBOAw HHcretiH aom h cnpeMajyhH Aapoee sa cyTpamtfey cjiaey. SaHCTa, AaHauifbH a^h CBHjy cwHOBa jbyACKHX hcnyH>eH je BefiHM a^jiom 6pHroM sa a^h cyTpamtt>H. Ho Majio je OHHX, KOJH Bepyjy y TBOje o6eka}he u 6pHHy, mxa fee 6hth cyxpaAaH nocjie CMpiH. Hena 6yAe Moja CMpx, FocnoAe, noc;ieAH>H ysAax He sa obhm CBexoM HO sa 6;ia>KeHHM h BeHWTHM Cyxpa. Me^y yraiueHMM CBehaMa mojhx npHjaxcjba n Moja CBefea AoropeBa. He JiyAyj, Kapax caMa ce6e, h ne >Ka;iH uiTO CBefea AoropeBa. 3ap xaKO Majio Jhy6i\m npHJaTen^e CBOJe, A^ ce 60JH111 nohH sa H^Hivia, sa MHoruM OAuieAuiMM? He >KajiH iiiTO CBefea AoropeBa ho uito nejacny m AWMHy ceexjiocT ocraBjba sa co6om. JXyim Moja npHBHKJia je HSJiasHTH h3 Tejia nocBeAHeBHO H nocBenofeno, h onpy>KaTH ce ao rpaHHua Bace.Tbene. TaKO nopacjia ona ocefea, KaKO cyHua h MeceuH njiHBajy no ftoj Kao j]a6yAH no jesepy momc. Ona spanw Kpos cynua k noApnoBa >khbot Ha seMjbawa. Ona ap>i<h njiaHHHe h Mopa; ona ynpaejba rpoMOBUMa h BeTpoewMa. Ona HcnyH^aBa CByKOJiHKo Jyne, flanac h Cyxpa. M Bpafea ce na KonaK y jeAHO TecKo6HO h ipouiHO o6MTa;iHiiJTe na jeAHOJ OA seMajba. Bpafea ce y Tejio, Koje OHa joui MHHyi— ABa HasHBa CBOJHM, H Koje ce Kao H^ena cenna nejiyja Me^y xyMKaMa rpo6oBa, Me^y neiuxepaMa SBepoea, Me^y jayUHMa npeeapeHMX HaAa. He >KajiHM ce na CMpx, >Khbh Bo>Ke, ona mm ne HHHH HHUJTa Ha >Kao. To je CTpaiuHJio, KOje je hobck caMOMe ce6H cxBopno. Jane oa csera na seMjbH CMpT Me rypa y cycper Te6H. JeAan opax HMaAOx npeA KyhoM, h CMpx mm ra yse. Bh mm >Kao Ha CMpx h KJiex je roeopefen: sa ujto ne yse Mene, nenacHTa SBepH, ho H>era SesrpeuiHora? Ho caAa h ce6e CMaxpaM yMpjiHM, h 6;iHsy opaxa Mora. BeCMpxHH Bo>Ke Moj, nor;ieAaj mhjiocthbo na jeAny AoropeBajyfey CBehy. M ohhcth njiaMen H^eH. Jep caMO HHCT n/iaMen AM>Ke ce k jiHuy TBOMe, u yjiasH y oko
TBOje, KOJHM rjieAaiH caB CBex.

26

XXI
npuMH Me y c/iaBy TBojy. Jep MaJKO Hedecea, CJiaBa CBeTCKa r^e OMpKHe ne ocBane. M KpyHa, Kojy jbyAH A^jy, yBCK je xpHOB Benau sa pasyMHe n jiy^aHKa Kana 3a SesyMHe. J\ok je sjiaxo noA seMjbOM ceaK ra BOJiH H Tpa>KH. KaA ce nonne na rjiaBy jeAHora HOBCKa, MpaK saBHCTH H Mp>Ktt>e ocjienH My cjaj.

VhMHM Me CKpHBeHHM SJiaxOM y HajCKpHBeHHJOJ pH3HHUH Tbojoj: Aa HHKO He 3Ha 3a MeHe ochm Te6e. Jep AOKJie Me Th 3Haiu ja caM SHan; AOKJie Me caMO jbyAH 3Hajy, Moje je HMe cyMtfca. CaKpH Me OA 3J1HX OHHjy CBexa, jep 3e;ieHHM oa H>HX. HyBaj Me Kao xajny, KOjy 3aBHCx He MO>Ke nacjiyxHXH. ByAH MyAPHja oa Mene, h He o6jaBJi>yj we HHKOMe. Fjie, ja HMaAOx Te6e Kao naJMHJiHJy xajny, h o6jaBMX Te CBexy, h CBex mh ce Hapyra. Jep 3aBHCx ce

pyra, KaA He MO>Ke a^ oxmc.

ripHjaxejbH MOJH, Luxa HMaxe oa cjiaBC jLyACKe ao nnjancxBa, Koje ce noHHH^e necMOM a 3aBpujaBa jie>KaH^eM y 6jiaxy? rtpHjaxejbH MOJH, CBa ycxa mxo BaM neBajy xeajiy, 3Hajy join 3a jeAHy cynpoxny necMy, KOjy hexe bh nyxH

AOUHHJe.

Be>KHxe OA cjiase mxo jihhh na Kyjiy ca3HAaHy na jie^HMa KHxa, j\3. BaM ce ne nacMejy ca o6ajie h nenpHjaxe.i>M

M npHJaxejbH.

jeAHOAyuiHa cjiaBa mxo oa Jhyj\u A0Jia3H Haj6e3c.iaBHHJa je, jep je pasHOAyuJHa. Ako JiH je Bama cjiaBa HarpaAa oa HapoAa, OHDia cxe BM McnjiafceHH naAHWHap, h cyxpamH^w a^h MO>Ke Aa Bac H36aun h3 CBOje H>HBe. 3aHcxa, nnjeAan hobm a^h ne npH3Haje Bam yroeop c npomjiHM A^HOM. CBaKw oxBapa HOBy H^HBy m mhhh HOBy noroASy. Ako je Bama cjiaBa j\eno Bame Mumwue, Bamn a^hh 6Mhe FHCB, a Bame HohH cxpax. Ako je Bama cjiasa a^jio Bame MyApocxw, OBa fee 6mxh yja/iOBJbeHa oa c/iase name h hc fee ce Mohw KpexaxH.

A

2T
soBexe cjiaBOM cbojom, He6o fee Bac KasHHTH sa jia>K h oiMHuy. nomexaJTe ca cbojom c/iaBOM no rpo6;by h bhahtc, Aa JiH fee Bac jvpxPH cjiaeHTH. SancTa, BH Befe HenpecxaHO uiexaxe no rpo6jby, u OA noKpexHHx rpo6oBa npwMaxe cjiaey. Ko he Bac cjiaBHXH, Kaa noKpexHM rpoSoBH nocxany nenoKpexHw?
JiH

Ako

cjiaBy

CBojy

OM<a;iocxHfeexe ce BeoMa y ApyroM csexy, KaA 6yAexe HyjiH ncKpeno MHiujbeffce o ce6H oa ohhx, kojh cy Bac y OBOMe CBexy cjiaBHJiw.

He6ecHa, caKpn Me Ay^OKO oa OHHJy JbyACKHX n OA jesHKa jbyACKor xaMO, KyAa caMO Tbojc oko> nposnpe h rAe ce caMO TBOja pen nyje. MoJiHM Th ce, Benna jlenoxo Moja!

MajKO

XXII

ChhG BOH^JH JeflHBH, npMMH Me y MyApocx TBOJy. Th ch rjiaBa cbhx cnnoBa jbyACKHx, Th HdHxob neSecHH pasyM, o6acjaHDe h paAOBaHbe.
ch Onaj mxo hcxo Ao6po mhcjih y CBHMa jbyAHMa: Hcxa MHcao h cbcxjiocx Hcxa. To6om HOBeK HOBeKa no3Haje, T060M HOBeK HOBeKy npopoKyje. Tbojhm rjiacoM jbyAH ce Hyjy, Tbojhm jesHKOM pasyMejy. BancxHny, Th CH CBenoBeK, jep cbh jbyAH cy no cyiiixacxBy y Te6H h Th y CBHMa h y CBCMy.

Th

cenna pasH^yje. ch yo6;iHMHO CBe 06/iHKe, h na cbc h>hx yAapMO nenax Cbojc MyApocxn. Th ch casAao CBe cyAOBe oa aeMJbe h cbc hx najiHO necMOM h paAomhy Csexor JeAHHHHHor TpojcxBa, a cenKa TBOJa Kanyjia je y CBaKH cyA Kan >KajiocxH, kojom >KajiocHH nnmy >Ka;i6e na Te6e.
SHAaiii

Th Th

yM jbyACKH,

a Tsoja

FocnoAe BejinnaHCXBeHH, mxo nrpam y Kpnjiy Maxepe CBOJe, o>KHBOxBopeHOM AyxoM CsecBexHM, HcnpaBH yM Moj yMOM Tbojhm, h ohhcxh ra cjajeM Tbojhm oa
>KaJ10CHHX MHCJIH, OA >Ka;iOCHHX CJiyXFfcH, njianoBa. FocnoAe Be;iHHaHCXBeHH moj.

OA >KaJ10CIIHX

28
HcnyHjaBaui CBy Aymy Maxepe CBoje, cea acbhHaHCKa HeApa Ihena m HHUiTa Hejvia y jiymu Maxepe ocHxM Te6e. Th ch Ihen cjaj h H:>eH rjiac, sancxa OKO hbeHO H necMa H^ena. Th ch noHoc FocnoAa Ayxa CBexor, agjcxbo FteroBO H njioA hberoB, FberoBO sanHMaiLe h hberoBO AHBjtehbe! FocnoAe BejinnaHcxBeHH, uixo Hrpam y Kpnjiy Maxepe CBOje, o>KHBoxBopeHOM AyxoM CBexHM! Th ch xpa6pocx CBexe TpojHue, hben xepoHsaM h FbeHa HCxopHja. JeAaH ipoJHHaH spaK Th ch ce ycyAHO nycxHXH y xaoc h MpaK, u CBex je nocxao, nyAo, Kora ce oko He MO>Ke narjieAaxH hh yxo nacjiymaxH, TBopne H OKa h yxa. M CBe OBO HyAO caMO je 6jieAa cjiHKa TBOja, caMO yMHo>KeH H noBpe^en jihk Tboj y KOMaAHMa nojiyspanHor orjieAajia. Cpue Moje >KyAH 3a ue;iHM oSpasoM Tbojhm, Cnne Bo>KJH. Jep ropHHHa je 6hxh ago o6pa3a TBora, uixo ce HecHrypno Jiejiyja na oKeany xaMe. Pauinpn xecKo6y j\yme MOje, lUHpHHO xpocyHHanor Bo>KaHcxBa. OcBexjiH yM Moj, CBexjiocxH anrejia h cxBapn. OcjiOBecH >KHBOx MOj, FIpeMyApo Cjiobo Bo>Kje. YHnHH Ayuiy Mojy AeBOJKOM, h 6yAH hbeno oko, h necMa H>eHa.
;

Th

XXIII
O/iaja flyine

MOJe

HHJe naBexpena,

a

Th Kyuam na

CxpaujHH Ayme Csexn. CaMO jeAan xpenyxsK, AOK H3BexpHM OAajy CBOjy oa HenncxHX AyxoBa, na fey Th oxBopHXH. Jep oBaKo h j\a oxBopHM, Th ne 6h yiuao y OAajy nyHy py>KHa saAaxa, h yAajtno 6h ce oa mojhx Bpaia aa naBeK. CaiVio jeAan xpenyxaK, mojihm Th ce,
Bpaxa,
HajBetiH rocxe moj!

oxe>Ke OBaj jeAan xpeHyxaK Joiu Ma;io Majio, h uejiH moj BeK Ha 3eMjT>H CMCCxwhe ce y OBaj' xpenyxaK. A Th cxpnjbHBO MCKauj npeA BpaxHMa, h ocjiyiuKyjeiiJ moj j\ax.
Moj H
!

Ax, cxHAe

M<a;iocxH Moja,

KaKO

ce


ApcKH h BeoMa HaMHO>KeHH. rio^eM JIH Aa OXBOpHM npOSOp, OHH MH 3aTe>Ky pyKe HasaA. FIo^eM jih k BpaTHMa, a^ occthm TBOje >KHBOTBOpHO npHcycTBO, OHH MM cc cnyiaBajy oko Hory. Besame Me HaBHKOM Ha h^hxob raAan saAax, na CTpenHM OA CBe>KHHe h apxthm oa hobmhc. Ax, caMO Aa He OAOUHHM a^ Te6H Bpaxa otbophm! Ho eBO H no ueny CMpxH OBor poncKor >KHBOTa ja fey OTBopHTM CBe npo3ope mnpoM h hmchom FIpeHHCTe /^eBOJKe H CHHa FbeHor HSjypHhy hs ce6e CBe naKocne rocnoAape h Tupane jxyuie Moje. A Th KaA y^em, o>khBtheui Mojy jieuiHHy Tbojhm >khbotbcphhm a^xom, Tbojom MJiaAajiaHKOM cnaroM, Tbojom n3y6aBHOM pocoM. flyme MyiuKe cnare, jyTapH^e jeapwHe, BeHepH^e thOA cna, 6p>KM oa Bexpa, CBen^HJH oa poce, cjia^H OA MaxepHjer r;iaca, CBeiJiHJH oa njiaMena, CBeTHJH OA CBHX >KpTBeHHKa, CHa>KHHjH OA BaCHOHe, >KHBJbH Te6H ce xMOJihm m hokjiohhm, yApy>KH ce oa >KHBOTa, ca MHOM Ha BpjieTHOM nyxy Ka BennoM 6;ia>KeHCTBy TpoJHHHor Bo>KaHCTBa. Jlyme orHDCHH, mio ce HHKaA ne OABajam oa Bennor /^eBMHancTBa, npoHSw MOjy Ayii^y, " ohhcth je, h ocBexjiii H HaMHpHuiH je He6ecHHM xaMjanoM, h ycejiH ce y je, H^y, H yMHHH je Cbojom neBecxoM, a^ 6h ce y HdOj saHCjia necMa MyApocTn Bo>Kje; a^ 6h ce y H>oj OTBopwjio Oko BeHHocTH. Th uito pano paHHui h HHKaA ne cnaBam, Haynn, Me A^ 6ahm 6yAH0 h HCKaM CTpnjhMBO.
lUHHe;
jiaKiiiH

^pcKH cy

HesBaHH rocTH y Menu,

XXIV
Th niTO flOJieBam oa CBora CBCTora yjba y SBesAe, H OA SeayMHHX no>Kapa npaBHUi KaHAHJia npeA CjiasoM HeSecHOM, aojihj Ce6e h y MOJy Jiyuiy, h oa CTpacHor no>Kapa nanpaBH KanAHJio npcA nedecHMa. Th aiTO HenyJHO xoahuj no uBexHHM noJbHMa, h KponHLU UBehe Cbojom 6jiaroAahy, Aa Kpo3att> ne rjieAa Kpe seMjbe ho Kpacoxa Bo>Kja, noKponn h nojbe MOje

30
6;iaroAahy, Aa ce 3a it He 6h peKjio: Ha6yjajio Hero: yKpaiueHO KpacoTOM Bo>kjom. OA KpBH seM/bHHe, Th iHTo no CBaKOM nenejiy Memaiu h ycHnaiii >KHBOT, ycHH >KHBOTa H y neoco Mora xejia, a^ >khbhm H cjiaBHM A^Jia TBOja. Th ujto yKpofeaBam oraH> h sexap, h oa 6ecoBa

Ayme eBOjOM

npaBHiH cjiyre BHmH^era, yKpoTH ropAOCT Mojy h ynHHH

Me cjiyroM Bwuiftera.
ujto MHjiyjem seepoBe y Ay^paBaivia, noMHJiyj h MeHe osBepenor HesnaHbeM. Th uito CBaKO ceMe >KHBOTa onjio^aBam; uito Jie6AHm y CBaKOJ yTpo6H; mxo y jajexy nTHHHJer rnesAa ceAHUi H MajcTopHmeuj hobo nyAO oa >KHBOTa, ohjioah, mojihm Th ce, H HeBHAJbHBO ceMe Ao6pa y Menn h 6j\m naA HdHm AOK He yspacxe. JXyiue CxpaniHH h CBeMofenn, mxo oa pasSoJHHHKHX netiHHa Cbojhm npncycxBOM npaBHUj cKjiOHHuixe He6y H OA cxpamjbHBe BacHone xpaM Bory, ch^h y Mene, MOJIHM Th ce, h HannHH oa maKe nenejia oho, mxo Th M0>Kem h yMem.

Th

XXV
Jlyme MPTBHX, npHApy>KHxe ce MOM cjiaBjteHby He6ecHe TpnaAe. KaKBa Apyror 3aHHMatt>a bh HMaxe Hero HJiH Aa ce rpHHxe oa cxpaxa ji^aneKo oa Bora hjih a^ ce mnpHxe on paAOCxn y 6;ih3hhh Bora? OcxaBHJiH cie xejiecHH neneo, CBOjy OMHjbeny 6pHry, H caAa HMaxe a^ ce 6pHHexe caMO CBojoj naroxn. ^a jiH 6ap caAa yBni^axe, a^ HHJe xejio A^fiajio Mnpnc jxyuiu Bamoj HO Ayma lejiy? KaKO je xemKO rpemHOJ Aymw, KaA ocxane caMa ca CBOJHM nyHHM MHpHCOM, Hepa3pet)eHHM no xejiy h neCKpHBeHHM xcjiom! SaHCxa, TOHaK He hac caM y 6;iaxo, aKo ra B03ap ne HaBeAe. He yBni^axe jih caAa, j\3. je ce xoMaK ynpjbao BO/bOM B03apa? TonaK je npHMHO CBOjy n/iaxy, h B03ap he npHMHXH CBOJy. rpemne Aynie, ne >KyAHxe"BHme a^ ce BpaxHxe y Tejio, Aa 6h to6o>k no6er;ie oa 3Jior MHpnca, mxo Bac

;

31

TaMO

mhphc bh 6h oner AOHejie co6om, H yMHO>KH;ie ra y hobom xejiy.
ryuTH.
Taj

Mcth

fpeuiHe nyrnQy He >KyAHTe BHuie Aa y^exe y xejio, ^a 6h Kao H36ene oratt> iiixo Bac nene h ahm uixo Bac ryujM! M oratt> h ahm bh hochxc co6om; h xejio 6h 6hjio He cnacHJiau Bam ho >KpxBa Bama. Ho ycxpeMMxe CBy na>KH>y CBOjy y Benno fleBHHancxBO Bo>Kje, Koje MO>Ke pasarnaxH 3ao mhphc h3 Bac H y Cwna fleBOjaHKor, kojh 6h Bac ocbcxjimo njiaivieHOM MyApocxH xpo]H4He; m y J\yxa CBecBerora, kojh 6m E^^\ AOAao CHare h xpa6pocxH, a^ ce ysBHCHxe k anrejiCKHM
KpyroBHxVsa.

OHHrnfeene Ayme, mxo MHpHiiiHxe sanocHHje oa CBHX Sajica/via seMajbCKHx, ne OABajajre ce oa Hac seMa/bCKHX, mxo jom Hac-ABa xyMapaMO no cxpaAajiHHM nyxoBHMa BamHM h no nenejiy BameM. Cbh hhcxh na seMjbH 6Hhe hhcxh h na He6y, h Snhe ApyroBH Bamn, naMnpncaHH pajcKHM 6a;icaM0M h o6yHeHH y AeBWHancKy 6ejiHHy. ycHJiHxe jby6aB CBOjy npeMa naivia h MOJiHXBy CBOjy sa nac. Jep nsMe^y sac h nac nexvia Apyre nperpaAe ao HCMofene saBece xejia namer. Jep aKO cxe bh h H3MaKJiH a MH saocxajiH, nyx je hcxh, h rpaA na Kpajy nyxa hcxh. Hyuie npaBCAHC, h mh ce mo-ihmo FocnoAy sa Bac, Aa Bam xoa k FteMy ojiaKma h y6p3a. Ma a^ HCMofeHHJH OA Bac MH CC HHaK MOJIHMO Bory 3a Bac. MOJIHMO ce H3 jby6aBH, kojom ropn cpue name 3a Bac, Kao mxo Mjia^H H HCMohHHJH 6pax npy>Ka pyKe CBOJe Aa HOMorne cxapnjeM h MO^HHjeM.
Jep Kao mxo cy M/ia^a h cxapnja 6paiia jcaho xe;io y OMHMa Jby6aBH, Koja hx je poAWJia, xaKO cmo mh h BH jeAHO xejio y OHHMa npcMyApe h npeMohHe jby6aBH

EnmH^era. Be36poJHa jaxa Ay^ua yMpjiHX, ne AeJinxe ce h ne 36yH3yjxe ce, h hc oSsnpHxe ce Bnme na xjiaAHO ocxpBO seiviajbCKor >KHBOTa, y3 KOje cmo mh Majio6poJHH jom 3a Hac-ABa npHnnjeHH aok ce h mh He npHApy>KHMo saMa
y jiexy aa xonjinje h CBexjinje npeACJie. 3a CBC Bac, h npaBCAne h rpemne, mojihmo ce mh, nojiyMpxBH no;iy>KHBH, HeSecHoj Mh/iocxh: Aa ce He 36y-

32
a^ ce He CTpamMxe h ne oSsHpere HasaA, ho nyHHM .leTOMAa ce ycipeMHTecBe HanpeAHcee naBi^iiie, Ka CBeTyiocTH h paAOCxn
ftyjere,

Ka MHpy H nyHofeH.

XXVI.
YCTaHBTe CBa CTBOpefta h noc;iy>KHTe TocnoAy, M<HBOMe H 6pH>KH0xMe 3a Bac. noKJiOHHxe My ce h nocjiy>KHTe My, jep hhko Bac Behw oa H^era He nocexH y OBOJ AOJiHHM cxpaxa h njiana. Cjiyre AOJiase h npaee ce rocnoAapHMa. FocnoAap AO^e H HanpaBH ce cjiyroM. C/iyrapcKH rocnoAapH namxe ce j\3. sarocnoAape HaA luxo BHUie jbyAH h cxBapn, a rocnoAapcKH Cjiyra namxH ce a^ nocjiy>KH mxo BefeeM 6pojy JbyAH h cxBapw. YcxaHHxe jiHjiHje nojbCKe h saMHpHiUHxe, jep Bame HMe noMeHyme FteroBa CBexa ycxa. YcxaHH KaMeH>e h hokjiohh My ce, jep no xe6H cy xoAHJie CBexe Hore PteroBe. YcxaHH nycxHHDO h sapaAyj ce, jep xe6e je Oh OCBeXHO HaJAy>KHM H HajXajaHCXBeHHJHM MOJlHXBaMa. YcxaHH nuieHHuo h jio30, jep Oh Bac je 6jiaroc;iOBHO
CBe cxBapH. YcxaHHxe h 6jiaroc;iOBHxe Fa. YcxaHHxe pH6e h npocjiaBHxe FocnoAa, jep 6eiue r/iaAan h naxpanwcxe Fa. YcxaHH BOAO M BasAyuie h noc;iy>KMxe My, jep Oh Bac je Cbojom chjiom hhcxho h yMnpHBao. YcxaHH AyAG H o6yuH ce y CBUjiy, jep na xe6H Oh yrjiCAa rpemnnKa h cnace. Ycxanuxe OBue u bo;iobh m HcnyHMxe ce cxpaxoM, jep y BauieM xyAOM o6Hxa;iHiuxy Oh ce poAH. YcxaHHxe xHi;e h sanojxe, jep Bac Oh y3AM>Ke 3a

MHMO

npHMep .i>yAHMa. YcxaHH yjbe h pa3ropH ce npcA npecxojiOM HberoBHM, ^ jep X060M noMasaH Oh ce 3apaA0Ba m cnace rpeiuHHuy. YcxaHHxe xpn^e m xpcKO w cacxnAWTe ce, jep bm My 6on 3aAaA0Cxe.

33

YcxaHHTe rBO>K^e h apbo h noKajie ce, jep h 6e3BOjbHO HaHecxe My MyKe Ha Kpcxy. YcTaHHTe >KHTejbH rpaAoea h sapHAajxe, jep bh
He BepoBacTe. ycxaHHTe cxapeiuHHe napoAne h nocnwxe ce neneJiOM, jep BH Fa ocyAHCxe. YcxaHMxe cnpoMaCH h npHrpjiHxe Fa, jep Oh je 6oracxBo Bauie. ycxaHHxe KpajbeBH h nojio>KHxe Kpyne npeA FtHM, jep Oh Bac je jeAHHH nayHMO npaBOj MyApocxH o npBencxBy h cxapeuiHHCXBy. YcxaHMxe rpeujHHUH h sajeuajxe npeA FbHM, jep jeflHHo hberoBa pyna ne 6aua ce KaMCHOM Ha Bac. ycxaHHxe npaBCAHHUH n Sahxc, jep Bo^ Bam aojiasM BaM.

My

YcxaHMxe cbc SBesAe h sawrpajxe, jep CBexjioAaBau Bam HAe BaM y nocexy. YcxaHH BacHOHO H 3a6pyJH necMy FocnoAH^y, jep
FocnoA, >KHBH H 6pH>KHH 3a xe6e, ymao
je

y Te6e.

XXVII
THIie

Me

TfiOJe

dyfle nsjyxpa,

a

myM

jtyje

yBene.

He 6yAe Me XHue, hhxh

jeaepa ycnaBmc ycnaBjbyje

jesepo HO Th, FjiacoApiune FocnoAe. Th nosajMjbyjem XHuaMa rjiac Cboj h jesepy myMop noHoiiHH. CBaKOMe rp/iy Th nosaJMH r;iac, h y CBany iBap saxBopH aBas. OKpy>KeH caM rjiacoHomaMa Tbojhm, Kao ynenHK MHorHM yMHxe/bHMa, h cjiymaM hx HeyMopHO OA 3ope j\o Meceaa. FjiacoApiiiHe FocnoAe, roBopn jacHHje Kpos rjiacoHome TBOje. CyHue MH roBOpH o cjajy jiHua Tsora, a SBesAC o xapMOHHJH 6Hfea TBora. Mhhm jcshkom roBopw cynue, a HHHM je3HUHMa TOBOpC 3Be3Ae, HO CBH je3HUH HajicBajy ce H3 HCXHX rjiacHHua. Y Te6e cy r/iacHHue, m Th nycxH npsH rjiac mxo 3aApxxa y rjiyBHjiy h 6e3o6;iHHJy HHnera,
MojiHTBC Ha Jesepy.

3

!

34
paaSn ce y 6e36poJHe rjiacose h rjiacoHome Kao rpoMOBHH o6jiaK y Kan/be KHuie. FjiacoApuiHe FocnoAe, roBopH jacHHje Kpos rjiacoH

Houie Teoje! JeAaH ycKJiHK ore ce h3 rpyAH BoroHeeecTe KaA cnasH CHHa Csora, jeAan rjiac npenytteHe jbySaBH, Koja ce HHJe Morjia 3aApH<aTH y hyxatby. M laj ycKJiHK oaxaj OAroBop Majun jeKHy y cpuy CHHa, h OAJeK xaj pacxypn J\yx CBexH CHa>KHHM pynajvia no Ha jby6aB BacuejiOM npocxopy. OxyAa je caB npocxop HcnyH>eH rjiacoHOUjaMa Tbojhm, FlecMO Moja h Jt)y6aBH Moja. FjiacoApiuHe FocnoAe, roBopn jacHHje Kpos rjiacoHouie TBOje! 3a xo CH Th h roBopHO y npHHaMa, Chhc Bo>KiH, H xyMaHHO cxBapH H Aora^aje Kao npHne o Bory CBeBHLUHjeMy. Th ch Jienwo pennMa h o>KHBji>aBao pennMa, jep CH no3HaBao xajny ji>y6aBH. A xajna jby6aBH xajna je peHH. Kp03 CBa 6H{ia, Kao Kpo3 xpy6e xanane h njiaMCHe, H3;iHjie cy ce penn a Kpos penn JBy6aB He6a. FjiacoApuine FocnoAe, Haynn Me Jb)6aBH Tbojoj Kposa CBe r/iacoHOLue TBOje.

XXVIII
ocefeaM ce, PacKomn MOja, KaA xohy Aa HspasHM nocxojaHCXBO TBOje, h CBy nynohy TBOjy. 3a XO H MOJiHM CBy BacHony, Aa KJieKHe ca mhom h roBOpH Mecxo MCHe, HeMor h neMyuixor. 3HAaM Th KaMeHe ojixape,* KaivieHH TeMejty HaAaH^a Mor. A ropAejbHBH chhobh CBexa, iiixo ce npase 6jih>kh cyceAH Te6e oa CBexnxejba Tbojhx, pyrajy ce: rjie He-

HeM H HeMyiDT

3Ha6ouJua, KaKO ce paAHJe KjiaH^a KaMeny Hero FocnoAy 3aHCxa, ne KjiaH>aM ce ja Kameny nero sajeAHO c KaMeHOM FocnoAy >KHBOMe. Jep h KaMen ce yAajbH oa FocnoAa h xpe6a cnaceH^a. Fpex Me ynnHH hchhcxhjhm OA KaMeHa npeA ;iHueM He6a. HeKa ce h KaMen cnace 3ajeAH0 ca mhom, h Kao ojinneno nocrojancxBO neKa noMOPHe MOJHM c;ia6HM pcMHMa HspasHXH nocxojaHCXBO

!

35
TipaBAe Bo>Kje. 3a to rpjiHM KaMCH Kao ca6paTa y npo nacTH H Kao caSpaxa y mojihtbh h cnacetby. riajiHM yjhe h BocaK Ha naMCHOM ojixapy, CseTjiocTH HeyracHBa. A ropAejtHBUH ce HaAWMajy h Buny: rjie My>Ka cyjeBepHa, kojh He sna, Aa je Bor Ayx!

Sna

cjiyra Tboj,

FocnoAe,

j\a

ch

Th

Ayx,

H TBOjy MHjiocT opeMa CBaKOj ojioth. Fla ^jiMCTaBO yjbe h mhphchh BOcaK, ja roBopHM ce6H: mra CH TH 6ojhu OA yjba H BOCKa? Kao uito cynue y noAHe laKO yjbe h BOcaK y noHohn jacHHJe npeACTaBjbajy cbctjiocT FocnoAa cjiaBe nero tboj jesHK. HeKa th 6yAy noMofe y MOJIHTBH. HeKa TH 6yAy ca6pafea y mojihtbh h cnaceH>y. KpacHM ojiTap Tboj ApseHHM HKonaMa, h sjiaTHHM KpCTOBHMa, H Cpe6pHHM pHHHAaMa, H CBHJieHHM TKaHHHaMa, H KH^HraMa cnaceH^a, ko>kom o6BHJeHHM. M h^.^hhm Ay6oKe noKJiOHe npeA OKnheHHM ojiTapHMa Tbojhm. A ropAejbHBUH ce CMejy h roBope: rjie HAOJionoKJiOHHKa, KoJH ce He KJiaH>a FocnoAy ho neMyiiiTHM CTBapHMa A Th snaui, jeAHHH MAOJie Moj, Aa ce ja caMO Te6H KJiatt>aM. Ho A^ He 6h ropAOCT caBJiaAajia Moje cpue h OAJio>KHJia cnacefte Moje, ja npnsHBaM h apbo h Tpasy, H CMOJie H >KHBOT«H>e, A^ 3ajeAH0 ca mhom Bannjy k Te6H, CBaKO cbojhm jesHKOM. fjie, CBa CTBopeHia noTpe6yjy cnacen^a, sa to CBa h Tpe6a na ce 3Apy>Ke Ha MOJIHTBH ca HOBeKOM, BO^OM rpexa H BotjOM cnaceH>a. OcBefeyjeM xjie6 h bhho na ojiTapy Tbomc, h xpannM ftHMa j\ymy CBOJy. HeKa ce pyrajy ropAejbHBun ao Kpaja BpeMCHa, ja ce ne fey nocTHACTH H<ejbe, a^ ce T060M H nOJHM, >KHBOTBOpHa XpaHO Moja. KjiaH^aM ce npeA ojiTapoM KaMCHHM, a^ 6hx ce nayHHO CMaTpaTH CBy Bacnony ojiTapoM CBeBHiiJH>era. XpaHMM ce ocBeheHHM xJie6oM h bhhom Ha ojiTapy TBOMe, Aa 6hx ce naynno CMaTpaTH cbc ujto jeAeM Tbojhm CBeTHMTejiOM,HCBe UITO HHJeMTBOjoMCBeTOMKpBjby. MojiHM ce ca CBHMa CTBopeH^HMa h sa CBa CTBopeH>a, Aa 6hx ce Haynwo CMnpen^y npeA T060M, h Aa 6hx hcKaaao CBy Tajny MOJe jhy6aBW npeMa TeSn, Jby6aBH Cbc-

ho 3Ha KaA bhahm

XpaHHM

o6yxBaTHa.
3*

36

XXIX
3a CBe rpexe JbyaCKe KajeM ce npcA To6om, MhofoMHJiocTHBH. Fjic, ceMC CBHX FpexoBa HajiasH ce y kpbh
Mojoj!
laj

Cbojhm HanopoM h Tbojom MHJiomhy ja yrymyjeiVL sjiH yceB a^h m Hofe. ^a He Hune KyKOJb ho HHCxa

h^hbh FocnoAHaOj. KajeM ce 3a cbc 6pH>KHe, luto Kjieuajy noA lepcTOM 6pHra H He snajy Aa nojio>Ke cbc 6pHre na Te6e. 3a
c;ia6a HOBeKa

nmeHHua na

3a Te6e je orH>eHy neh.

HenoAHOiujbHBa je h naJMaH^a 6pHra, a ojianHHa 6pHra Kao rpyABa cnera 6aMeHa y

KajeM ce 3a CBe 6ojiecHe, jep 6ojiecT je hjioa rpexa.. KaA ce KajaH>eM ohhcth Ayma, dojiecx HmnesaBa ca rpexoM, H Th ce ycejbaBam y Aymy, Be4HT0 SApaBjbe Moje. KajeM ce 3a HeBepHHKe, iuto HeBepoBatt>eM cbojhm roMH/iajy 6pHre h 6ojiecTH h na ce6e h na npHjaxejbe
CBOje.

uixo xyjie na Te6e He 3Hajy}iH Aa xyjie na /^OMahnna, kojh hx OACBa h xpann.
ce,

3a CBe 6oroxyjiHHKe KajeM
KajeM

uito y^Hjajy xy^ >KHB0x, Aa 6h CBOJ canyBajiH. OnpocxH hm, MhofomhjiocxHBH, jep He 3Hajy mxa paAe. Jep ne snajy, Aa ncMa ABa >KHBOxa y BacHOHH ho jeAan, h Aa neMa jiesl HOseKa HO jeAan. Fla ceny nojia cpua, Aa 6u Apyry nojiOBHHy ca^yBajiH. Ax, KaKO cy MpxBH ohh, kojh OAceKy nojia cpua!

ce 3a cbc HOBeKoy6Hi^e,

KajeM ce sa KpMBOKJiexHHKe, jep sancxa h ohh cy HOBeKoy6Mue, ce6ey6Hue. 3a CBe HjbaHKauje 6pahe CBOje h roMHjiape nenoxpe6Hor 6oracxBa n/ianeM h ysAHuieM, jep j\yiny CBOJy caxpaHMUje, h neMajy c hhm npeAa Te H3HfeH.

3a CBe ropAejbHBe
jep cy

npeA T060M

3a CBe njane h jep nocxame c;iyre CJiyry cbojhx. 3a CBe 6paKo;iOMHe KajeM ce, jep nponeBepHme noBepeH^e Hyxa Ceexora, kojh mx H3a6pa, Aa Kpoa h^hx
HOBH >KHBox 3MAa.
pyiueH^e >KHBOxa.

hohochxc njianeM h y3AHmeM, Kao npocjaun c npasnoM xop6oM. npo>KApn>HBe njiancM h ysAHmeM?
h

A

OHH CJiykoy >KHBOxy oKpexoHje na

37
ce, FocnoAe, jep ^ap Tboj, a^P penn, o6paTHiiie y jcbthh HajflparoueHHJH

3a cee MHororjiaro/bHee KajeM

necaK.

3a cee pyiuHOue cyceAHor orpbHuiTa h cyceAHor
ce h ysAHuieM, jep npOKJiecxBO HaeyKOiue Ha ce6e h Ha ceoj napoA. 3a cea jiavKHa ycxa, sa cee Myrne ohh, sa cea roponaAHa cpua, sa cee HenacHTe yTpo6e, sa cee Mpanne yMOse, sa cey sjiy BO/by, sa CBe py>KHe noMHCJiH, sa CBa y6HTaHHa cefeapfca, KajeM ce, njianeM h ysAwmeM. 3a CBy HCTopHjy jLyAH oa AAaMa ao Mene rpeuiHora KajeM ce, jep CBa je HcropHJa y KpBH Mojoj. Jep caM ja y AAaMy h AAaM y mchh. 3a CBe CBeroee, Kpynne h chthc, ujto ne Apxie npeA CTpaiiiHHM npucycxBOM Tbojhm, n/iancM h BanwjeM: B;iaAMKO MnoroMMJiocTHBH, noMHjiyj h cnacH Me.

MHpa KajeM

XXX
HadpHIIIH, FOCnOUe, CBa

Me mmhc ynponamhyjy AanauiH^H a^h. Ona mh npnTHCKyjy AaHaiiJH>H Aan npoLUJiomhy h cjiaoe mh naAy na GyAyfenocT, jep jvih y jierHOHHMa manhy Ha yxo Swhe caMO oho uito je 6Hno. A ja He >Ke;iMM, a^ 6yAe caMO oho luto je 6hjio.
Jep
cefeaft)a
:

ochm jcAHor. cehaH>a Moja ciapuM h HCMofenHM. CefeaH^a mh

Ja He >KejiHM, h

.

FocnoAe, a^ dyAyfenocT 6yAe noBTopena npouijiocT. HeKa 6yAe He6HBa;io, oho UJTO ce HHKaA ne nojasH. CyBnuje je CKyno cynue, a^ 6h rjieAajio caMO noBiopeHia. YTpBene cxase saBOAe nyTHHKa. J\yro je scMjba xoAHJia no seM/bH. AocaAne cy nocxajie xoAaMHje seMajbCKe, jep ce nonaBjbajy c KOJiena na KOJieno Kpos CBe BpeMe. Ms6pHiiiH, FocnoAe, CBa cehaH^a Moja ochm
>Ke;iHiii,

Th

ne

jcAHor.

JeAHO jcAHHO cehaH>e ne Hs6pHiUH ho nojanaj y MCHH. He MsGpHUiH HO HOjaHaj y cbccth MOJoj cehaHDe Ha ony cjiaBy, uito HMaAOx KaA 6ejax caB c ToSom h caB y Te6H, npe BpeMena h BpeMenux oGMana.

38
6ejax xapM0HH4H0 TpojunaH y cbctom jeAHHCTBy Kao luto ch Th oa bchhocth y bchhoct. KaA M y MCHH Seme jxyuia, y npwjaTejbCTBy ca CBemhy h >khbotom. KaA H Moja jxyuia, 6eiue ACBMHaHCKa yxpoSa, h Moja CBecT MyApocT y A^BHHaHCTBy, h moj >khbot AyxoBHa CHJia H CBeTOCT. KaA H ja 6ejax caB cbctjioct, h KaA TaMe y mchh He 6eiue. KaA H ja 6ejax 6;ia>KeHCTB0 h Mwp, h Myne oa HepaBHOTe>Ke KaA y mchh He 6h. KaA H ja sHaAOx Te6e Kao ujto Th snam Mene, h KaA He 6ex noMemaH ca xaMOM. KaA H ja He wMaAOx rpaHHua, hhth KOMiuHJa, hhth Aeo6e Ha Ja u mii, Obo cefeaH>e ne H36pHiiiH, PoAwxejLy moj, ho no-

KaA H

ja

janaj.

Ma

Aa

mh oho

OTKpHBa noHop,

no

KOMe

caAa y

noHH>KeHOCTH H HHLUxaBHJiy nyxyjeM. Ma Aa Me oho a^jih oa npHjaxejba h npHJaxHOCXH. M pyuiH CBe nperpaAe HSMe^y Jyne, /],aHac h Cyxpa. Ma A^ Me oho hsboah Ban ce6e, h mhhh Me jiyAWM y oHHMa canyxHHKa mojmx. SaHcxa, HeMH/io mh je CBaKO ApyuJTBO ceM TBora,. H CBaKO cebaHjC ceM ceiiaH>a na Te6e. Mhjiocxhbh PoAHxejty moj, H36pHiiiH CBa cehaH^a Moja ceM jeAHor jeAHHor.

XXXI
IlpOCyO CH CBeTJIOCT no MpaKy, FocnoAe, h npoHsaujjie cy 6oje h o6;ihuh. HaAneo ch ce jiHueM Cbojhm HaA 6e3AaH, komc je hmc Hwrnxa, h 6e3AaH ce MynH, Aa y ceHKaMa M3pa3H jienory JiHua TBora. KaKO Te 6e3AaH can^a OHaKo Te cbc cxBapw Ka3yjy. Jleno je h je3epo Moje aok Mwpno JiHue cyn^eBO cxoJM HaAHexo naA h>hm. M cbh npo;ia3HHUM XBajie ;ie-

noxy

je.^epa Mora.

Ho hhm cyHue

ckjiohh jihuc CBOje, jesepo

39
Moje nocxaje MpaK h 6e3AaH. M hhko oa npojiasHHKa He Aaje XBajiy jesepy ochm y npHcycxBy cyHua n cyHHeBHX cjaJHHx npaxHjiaua. JlHUe 6e3AHa njaHH one, kojh He ewAe HaAHero cynue naA 6e3AaHOM. Jlenoxa cxBapH noHH^e oa OHAa, KaA rjieAajiau HaAHece jiHue CBOje naA h^hx. HeMa orjieAajia, aKO neMa jiHua npeA orjieAajiOM. Ho ysajiyA je h jiHue npeA orjieAajiOM, aKO CBexjiocxH neMa. y CBexjiocxH jiHua TBora ja ce orjieAaM na CBaKoj cxBapH. Be3 Te6e ja h cxBapH ne 6h 6hjih orjieAajia jeAHO ApyroM ho MpaK, h 6e3AaH, h Myxna jesa. HsBpahajy cxBapH TBOjy Jienoxy Kao mxo can h3Bpafea jaBy. Kao mxo Me chobh Myne xaKo Me Myne h cxBapH. Jep mxacy cxBapH aochobpi TBojeneHspeuHBeJaBe? CyceAH MOJH roBope: caH^ajiHCMO jiene chobc. BaCHOHa MM je CBeAOK, Aa cie bh jieniUH oa BamHx CHOBa. M BacHona caH>a, h ne M0>Ke j\3. ce nacapta Jienoxe CBOje. BacHOHo Moja caH^HBa: aok can caH>a caH njiame ce jeAan Apyror, Ma a^ Tpa>Ke xyMana h yxeuiHxejba jeAan y ApyroM. Ko je KOMe npopoK: caH jaBH hjih jaea CHy? BacHOHO Moja jiena: caH^aj JaBy h JaBa he th pehM CBe. npH3Haj JaBy, Koje ch xh can, h npoSyAHhetu ce, H He hem Bwme raxaxH o jienoxH ho 6i\\\eiu Jlenoxa. JeAHa je Jaea h jeAHa je Jlenoxa, h OHa je y3poK xBora CHa. He roBopHxe mh, aguo, o jienoxH 3Be3Aa. Ako Fochoa H3ByHe ce6e h3 3Be3Aa, BaMa he ycxa 3aMyKHyxH. CxaHHxe y rycxoM MpaKy Kpaj Mora jesepa h noKymajxe as My ncBaxe. Sawcxa 3aMyKHyhexe h Mynahexe ao cynnane 3ope, AOK cyHue ne no;iHje jesepo cbojom jienoxoM h He yHHHH Bame 6e3rjiacH0 rpjio rjiacHHM. Oa TBora JiHua noJiHBajy ce jienoxoM cbc cxBapn. Ho Tbojoj jienoTH njiHBa BacF.ona Kao majKa no Mopy. M HaA xjiaAan neneo KaA ce Tn naAHecem, neneo ce npeo6pa>KaBa h Ao6HJa JiHi;e. ypa3yMH cpue MOje, FocnoAe moj, j\a ce ne 3aH0CH CMpxHOM jienoxoM HO T060M, BecMpxna Jlenoxa MOja. JeAHHa Jlenoxo MOja! Aaj MH JlHua TBora; caMO jom Bwme, h BHme JlHua TBora.

40 XXXII
Bepa Te Moja bhah, rocnoAe. OHa je CBCTJiocT h AajbHOBHA OHHJy mojhx. Bepa je MOja ocehawbe ceenpHcycTBa Teora. OHa MH npHBHJa KOJiena k seMjbH h y3AH>Ke pyne k He6y. Bepa je MOja AOA^p Ayiue Moje c To6om. Ona noKpehe cpue MOje Ha wrpy h rpjio Moje na necMy.

KaA ce

jiacxa npH6;iH>Kyje, jiacTaBHHfen ce

ysneMHpe

y rnesAy. Jep h na AajbHHH ocefeajy AOJiasaK MajKe. Bepa je Moja ysHeMHpeHOcr Moja, jep Th AOJiasHiu,

MajKO Moja. KaA MH npHJaxejt nnme hhcmo y AaJieKOM rpa^y
MHCJiehH na Mene, h ja HanyuixaM Apyre mhcjih h mhcjihm Ha npHjaTejba CBora. Bepa je Moja MHcao MOja o Te6H, uito noKpefce Te6e, HajejiacTHHHHJera, j\a mhcjih o Menn. KaA ce oabojh jiae oa JiaBHue, saMyre ce ohh jiaBy OA Tyre 3a jiaBHuoM. Bepa je Moja xyra Moja aa T060M, KaA ch j\aneKO OA Mene, KpacoTO Moja. KaA cyHua ncMa, HajcTpauinnje 6ype mH6ajy Mope.

Moja yxHULiaHOCT 6ype y j\yuiu Mojoj, jep CBCTJiocx TBOja nojiHBa Me h yMnpyje. Ohh Moje roBopniue mh: ne bhahmo Fa. A ja hx yMHpHx peHHMa: sancxa, bh hhcxc hh cxBOpene, Aa BHAHxe hbera ho JfeeroBO. Yluh Moje roBopHUje mh: hc nyjcMO Fa. A ja hx ypaayMH pe4HMa: aancxa, bh hhcxc hh cxBopene, jxa BHAHTe hbera ho FberoBO. Hnrnxa oa CBera uixo je cxBopeHO He MO>Ke bhacxh H HyxH hbera ho I-beroeo. CxBopeno bhah h nyje cxbopeHo. CaMO pol^CHO oa Ffcera MO>Ke bhacxh hbera. M caMO pot^eno oa Ftera MO>Ke nyxH Ftera. He MO>Ke cjiHKa BHAexH c;iHKapa, ajin chh cjiHKapcB MO>Ke BHAexn cjiHKapa. He MO>Ke sboho nyxn 3BOHo;iHBua, a;iH Khn SBOHOJiHBua Hyje oua CBora. Oko Fa He MO>Ke BHACxn/jep 3a xo je cxBopeno Aa Fa He bhah. Yxo ra ne MO>Ke nyxn, jep 3a xo je
je

Bepa

41

CTBopeHO AS Fa He nyje. Ajih Fa bha mokc BHAeiH, H CJiyx Fa MO>Ke nyTn.

Bepa Te Moja bhah, FocnoAe, Kao luto po^eHO bhah poAHTejba CBora. Bepa Te Moja nyje, FocnoAe, Kao iuto po^CHO Hyje poAHiejba CBora. Bor y MeHH bhah m nyje Bora y Te6H. A Bor ce
He CTBapa ho
pat^a.

Bepa Bepa
Apyro
je

je

MOJa

rn^ypaHDe

y

6e3AaH

jiyuie

Moje

h

HcnjiHBaBaH^e c To6om.

MOja jeAHHo 036HjbH0 snaH^e Moje. CBe A^nje ca6HpaH>e iiiapeHor mjbyHKa na jeaepy.
je je

Moja jeAHHO 036HjbH0 sanHMaH^e Mora. SaHCTa, CBe je Apyro KOMeAHJa Hyjia.

Bepa

>KHBOTa
aoa^j

KaA Ka>KeM:

AOA^j

mm Bepe,

ja

mhc;ihm:

mh

Ce6e, One Moj h Bo>Ke Moj.

XXXIII

Haaa Te MOja leKa, FocnoAe. Miu4eKHBaH>e Te6e jeAHHa je caAp>KHHa h jeAWHH CMHcao Mora Cyxpa h npeKocyxpa. TpaBa HuiMeKyje pocy, h ne Bapa ce. FIjiaHUHa HuiHeKyje rpoMOBe, h hc Bapa ce. KpiHua noA aeivi/bOM HiiiMeKyje CBOj o6poK, m ne Bapa ce. MuiHeKMBaHaa cbhx 6Hha Th 3aA0B0.rbaBaiu. Ja HiuHeKyjeM Te6e, h Th mh xoj\imu y cycper. ripeMa 6p3HHH Mora xoAa k Te6H h Th npH;ia3Hiii k Menw. LUTa je Baiue Cyxpa, a^uo 3eM7be, Hero Bauia na^a ? HcKopeHHxe jih CBy HaAy CBOjy, yMpefee h >Ke;ba Baiua, Aa ocBaHe Cyxpa. He ponfenie Ha He6o, uixo BaM ne HcnyHjaBa cbc HaAe, Hero ponhnxe na ce6e, mxo ne yMexe Aa ce naAaxe. He6o ne HcnyH>aBa naAe ho HaAy. Hajy3BHiiieHHJy H Hajjany naAy He6o yBeK HcnyH^aBa. He ponhnxe na He6o, mxo Oho ne bhah Bame po^aHKe h napxHjCKe njioxoBe H mxo ne yjiasn y Bame saBcpe jcahhx npoxHB ApyrHx. Oho je bhaobhxo h mhjiocxhbo. Bhaobhxo je 3a

42
CBaKO Ao6po y CBaKOj napTHJH, h mhjiocthbo je npeMa HCMoliH Bamoj, aKO OBy npaxH Ao6pa BOJba. Moja HaAa HHje cjiyxita ho MseecHOCT, Aa hem Th AoiiH. Th ch ooefeao, h nenaT TBora o6ehaH5a ja hochm y AyiiiH CBOjoj. Ako jom ne AOJiasHoi, HHJe TBOJa KpnBHua HO MOja. Th ch He>KaH h caH<ajbHB, na He 6h xxeo, Aa Me sacTHAHHJ mojom HenpHopaBHomhy. 3a to Jiarano XOAHLU, H HenpecTano mh HaroBemxaBaiu AOJiasaK. Be3HaAe>KAH0CT ceAH sajiyAna. A MOJa naAa hhcth H nepe HenpecTano; h npoBexpaBa h KaAH OAaje, y KOJHMa fee Te6e AoneKaTH. M 6pHHe a^h h noh, Aa ne 3a6opaBH uiTO roA, UJTO 6h Te6H 6h;io yroAHO. M npnsHBa nexaJHOBHAue Aa je npecraHO anrejie h CBeTHxejbe ynyre, KaKo CBOJy nehnny Aa ynnnn cjihhhom He6y.

Moja HaAa neMa Apyra hh opxaKa. CBe Apyre naAe
ja

caM H3JypH0 h3 cede Kao AOKasane BapajiHue. M na HdHxobom Mecxy caAa 6yJH0 pacxe caMO naAa, uixo Te6e neKa. KaA -Th AO^em, AOHehem mh AapoBe npe6oraxe. C T060M, rioSeAHHHe, Aohnfee mh h no6eAa naA CBHMa aocaAaMa h 6pHraMa. C T060M t^e Aofen CBexjiocx, h sApaBjbe, H CHara, h MyApocx, h CBa nynofea cbhx jbyACKHX oneKHBaH>a OA nonexKa ao Kpaja BpeMena. Sancxa, jbyAH c mhophm naAaMa, nsBan Te6e, ceAe Ha HJiaHHHH H MeKajy HBJiasaK cynua ca SanaAa. A ja cxoJHM OKpenyx HcxoKy, h SHdM noysAano, Aa he ce cyHue ycKopo poAwxH. Jep bhahm sopy KaKO ce pyMeHH.
flpyrH caAe cyse mxanoBe y seMjty, h naAajy ce sejieHHjiy h n;iOAy. A no Mojoj h>hbh nocejano je >khbo ceMe, Koje ce sejienn h aohoch n;i0Aa.

Moja HaAa y Te6e HHje raxH>a ho Hseecnocx hcto OHBKBa Kao ujxo ce cyHue Mopa poAHxn ca McxoKa h Kao UJXO Ao6po ceMe, nocejano y Ao6py scMJby, Mopa nnhn.
TBOja
je

H.HBa, h

Th

ch h cejan h ccmc.

A0I3H, FocnoAC, MOJa

Te naAa

HCKa!

43.

XXXIV
JbydaB Me HHHH BorOM, a Te6e, BojKe, HoeeKOM.

Fac je jejiaH, ry HCMa jby6aBH. F^e je ABOje yjeAHH^eHO, Ty je caMO npuspaK jty6aBH. Fac je xpoje yjeAHHDeHO, Ty je Jby6aB. TeSn je HMe JLy6aB sa to ijlito Th je HMe JeAHHCTBeHO TpojcTBO. Aa CH jeAaH, Th He 6h 6ho hh jLy6aB hh Mp>KFba. fla CH ABOJCTBO, Th 6h 6ho HaH3MeHHHH0CT jby6aBH H Mp>KHDe. Ajih Th ch TpojcTBO, 3a TO CH JbydaB, h y Te6H HeMa Tawe hh HaHSMeHHHHOCTH. Jby6aB He SHa sa BpeMe h npocTop. Ona je Ban BpeMena h Ban npocTopa. 3a H^y je jeAaH Aan Kao xhjbaAa roAHHa h XHjbaAa roAWHa Kao jeAan Aan. KaA caM cnojen c To6om JbySaBjby, OHAa He nonocTojH caMO Bor. Hhth noCTOJH He6o H seMjba, h mu, hoctojh caMO Bor. CTOJH OHAa ja Jby6aB HMa Tpn nnocTacM: AeeHHancTBO, nosHaH^e H CBeTocT. Bes AeBHnaHCTBa jbySaB HHje mhjioct ho seMa/bCKa ce6HHH0CT h CTpacT. Bes nosHaH^a jbySaB HHje MyApocT HO JiyAOCT. Be3 CBeTOCTH Jby6aB HHJe Mofe ho

— —

JiyAOCT h c;ia6ocT, OHAa nocTaje nanao, kojh i^aBO HasuBa cbojom jby6aBjby.
cjia6ocT.
:

KaA ce yjeAnne

cxpacT,

KaA

je

Ay^a Moja npenHCTa

A^BOJKa, h CBecx Moja

jaCHOBHAHa MyApOCT, H AyX MOJ >KHBOTBOpHa CBeTOCT, OHAa caM ja jLy6aB, Koja ce noKJiana c Tbojom jby6aBJby. Kpo3 jtydaB ja bhahm Te6e Kao ce6e, h Th bhahui Mene Kao Ce6e. Kpo3 ;by6aB ja ne rjieAavi ce6e ho caMO Te6e. Kpo3 jby6aB Th He rjieAaui ce6e ho caMO Mene. JbySaB ce >KpTByje, h He oceha >KpTBy Kao AaBaHbe HO Kao Ao6HJaHDe. J\q\\o seMajbCKa: pen jby6aB je HaJAy>Ka MOJiHTsa.
3eMajbCKa ;by6aB, nwTajy Me cyccAH? Ohojihko hcto KOJiHKO H seMa^^CKH Bor! SeMa/bCKa jby6aB ropH h caropn, HeSecna jby6aB ropn h ne caropeBa. SeMajbCKa jby6aB, Kao h cbc scMajbCKO, caMO je can H raTKa ;by6aBH. Kojihko haojih jihhc na Bora, tojiHKO seMajbCKa n)y6aB jihhh na Jby6aB. Ko.thko ahm.
FIocTOJH
JiH

44
jiHHH Ha n/iaMCH, tojihko

Bama ;by6aB

jihhh Ha 6o>KaHCKy

jby6aB.

bh He HaswBaie rpouieBe sjiaTHHKOM ho rpoiiieBUMa. 3a ujto OHfla ;by6aB 6o>KaHCKy, ycHitbeHy h caMJieBeny y neneo BpeMCHOM H npocTopoM, HasHBaxe jbySaBn^y a ne nenejiOM? FocnoAe, yAOCTOj Me ;by6aBH, kojom Th >khbhiii h >KHBOT Aajem. yAOCTOj Me jby6aBH TBOje, FocnoAe, h dufey c-io6oAaH OA CBHX saKona. YcejiH jby6aB TBojy y Mene, h Jby6aB fee Me ycejiHTH y Te6e.

KaA pasMCHHTe s/iarnHK y rpomcBe,

XXXV
MyqeHeilH npaee Bepe, MOJinxe ce Bory sa nac. Bama Bepa npH6;iH>KH;ia sac je cjaJHOM npecTOJiy cjiaBe, OKHhenoM spanHUM cepa(})HMHMa h npeMohnuM xepyBHMHMa. B;ih>kh CTe 6ecMpTH0CTH oa Hac, h mojiHTBa Bama HHCTHja je h HyJHHla. rioMeHHTe y mojihtbh cbojoj h nac, jia 6h ce h bh jom BHme pasrjiacHJiH no neSy. floHecHTe h nac na ce6H, na feeTe 6pyKe h jiaKme jierexH Ka npecTOJiy cJiaBe. Ko caMO ce6e hocm, xaj Jiarannje xoah, h Bwme ce cnoTHHe. IUto BehH xeper CBOJe Qpahe xer/Lwie, CBe 6p>Ke
jiexMxe.

PeKOX jLyAHMa: cbh cxe bh MynenHUH ho ne cbh jeAHor MynennmxBa. MyneHHun sa npaBy Bepy nncy hcxo mxo H MyneHHUH 3a KpHBy sepy. Sawcxa, h kocxh hm <:e pasjiHKyjy a ne caMO jxyma. Jep Ayma npenocH CBOjy Moh H HeMoh H na kocxh. Bh mxo cxpaAaxe sa npaBy Bepy, cxpaAaxe 3a oho mxo Bam AyxoBHH bha bhah. Bh mxo cxpaAaxe sa KpHBy Bepy, cxpaAaxe sa oho mxo Bame xe/iecne 04h BHAe. Bh
npBH cxpaAaxe sa Bepy y jaBy h ncxnny; bh aPY^h cxpaAaxe sa caH H npHspaK. CbOJC SHaH>e AyXOBHH BHA HaSBaO je CKpOMHH HMeHOM Bepa. CBojy Bepy xejiecne ohh nasBajie cy rop-

45
Apyro je BH^etbe; MHpne m ejieiuTefee cyuiXHHe cieapH; npBo: BH^etfce Apyro: BHt)eH>e TpenepeH>a le cyiuTHHe no xaMw. Oa cbhx CTBapH HaJHeM36e>KHMJe je Bauie MyneHHujTBO, CHHOBM He6a M CHHOBH seMJbe. MyneHje Bauie caSHaFbe.

AHM HMCHOM

H

jeAHO H

CTOJH ce y Serahby BaiueM. M/im fieraxe oa TaMe Ka CBeiTiocTH, HjiH OA CBeT/iocTH Ka TaMH. Ako Seraxc oa TaMe Ka CBeTJiocTw, ysdyHnheie CBei npoTHB ce6e. Ako 6eraTe oa CBexjiocTn Ka laiviM, He6o he ce yAaJbHXH oa BaiiiHX rpneBa h Bame nponacxw.
ce nyxoBH CHHOBa jbyACKwx, h cyKo6 je HeH36eH<aH. Jep jeAHW xoAe Ka McxoKy a Apyrw Ka SanaAy. FocnoA je mh;iocxmb, h uiajte anrejie CBOje CBHMa.

yKpmxajy

Moja MynenHKa Kao nmeHHue h KyKOJba. JeAHH cy OKpenyxH ApyrH Ka 3anaAy.
riyHa
je
jiyuia.

njiOAHa

Ka

FbHBa McxoKy a

LilanheM j^yiuu CBOjoj y noHohn: AOKJie hem ce pacnHH>axH HSMei^y paja h naK.aa? Ca6epH ce, h Kpenn xaMO KyAa cy MyHeHHUH npase sepe xoahjih. LUanheM cyceAy CBOMe y sopy: He yAapaj cyBume yxpBeHHM nyxeM, jep MHore jieiuHne CMpAe oko Ftera. XaJAMo cxasoM ys njiaHHHy, Koja je Bpjiexna ho Koja ne

sayAapa JieiuHHaMa. LJJaniieM jyxpoM h BenepoM BaMa, MyneHHUH npaBe Bepe: Mo;iHxe ce Bory 3a Hac.

XXXVI
MyseeHIlH flOdpe Hafle, MOJiwxe ce Bory 3a Hac. Bm uixo 3aKonacxe cbc HaAe, a^ 6h c jcahom 6h;ih
6oraxM.
LLIxo HCKacxe Kpaj

mhofhx jbjACKHx naAaH^a, h bh-

Aecxe neneo. LUxo BHAecxe MHore ynjiaKane ohh rj\e ce Bpahajy ca rpo6jba cbojhx naAa. LUxo Hycxe MHore HcnoBecxH o 3jiom MHpwcy CBaKe seMajbCKe HaAe c Apyror Kpaja.

46
UJTO ce AaAOCxe pacnexH sa jeAHy H3a6paHy HaAy, LUTO ce He CBpmaBa nenejiOM, hh rpo6jbeM, hh
3J1HM MHpHCOM.

M

BaMa
sa Hac.

ce mojihmo h

noKJiOHHMo:
jypaiue

MOJiwre

ce

Bory

BwAex A^ie rAe

Ayro

nepja h sjiaheHa KjbyHa, na yKJtyBa, h oho none njiaKaxH. PeKOx: xaKBH cxe bh c BauiHM naAaMa, a^UO Jhyj\CKa, H xanaB je Kpaj Bam. BwAex onex A^xe rAe Ayro xpnaiue 3a jaxoM npojiehHHx jienxwpoBa, xe KaA My jeAan jienxwp Seme Ha AOMaKy OH ra ocxaBH h oxpna 3a ApyrwM, kojh My ce

3a thuom iiiapeHa KaA je yxBaxH, XHua ra

yHHHH jieniuH. PeKOx: xaKBH cy chhobh jLyACKH, h xaKBo je ftHxoBO xpHaH^e Kpo3 ueo >khbox sa mhofhm >KejbaMa. Sawcxa, xpna Bama je saMopna m GecKopHcna. KaA BaM AO^e caMpxHH nac, ne hexe yMexM pehu, sa hhm cxe xpMajiH. M yhwhexe y Apyrw CBex npasHHX pyny u
36yH>eHa cpua.

M CHHOBH He6a CKopHCHy. M KaA mm
petiH, sa

HMajy saMopny xpKy ho ne h 6eAoi^e

MHM cv xpna.aH. pyKe M OAMopno cpue.

caMpxHH nac, ohh tie yMexH M y ApyroM CBeiy HMahe nyne

o6;iaKa bhaw jartbe y no/by, h cnyuixa ce K H>eMy, h nwxa Bpanue lhto cxoje Ha jiei^HMa jarHjexa: ne BHAHxe jih jarH^e? a ohh My OAroBapajy; He, He BHAHMO. TaKO je h CMyneHHi^HMa Ao6pe naAC. Y Be;iHKOJ flajbHHM ohh onase CBOJy xpany, h jype k h^oj,

Opao McnoA

AOK cyceAH xe xpane xoae no iboj h ne BHAe je. flyra je xpKa 3a Ao6poM naAOM. Ho jynaK ce peluaBa Ha xpKy, h 6aua cse BapjbWBe naAe noAHore h rasw no HiHMa Kao no cyxy JiHmhy. Mnore cy npcMHore npenone ao H^eroBe naAe; h CMpx je jeAna oa npenona. Ho oh mx cbc npecKaMe, npecKane h CMpx, h jypw sa cbojom naAOM. MyHeHMUM Ac6pe naAe, uixo ce Kao jaxo 6ejiMX rc;iy6oBa Bwjexc y KOJiy oko He6iCHe Cbcxjiocxh, MO/iHxe ce Bory sa nac.

47

XXXVII
MyneBHIlH BeJIHKB JbydaBH, mojihtc ce Bory sa Hac. Bh ujto no3HacTe jby6aB jany oa cmpth, MOJiHxe ce Jby6aBH sa Hac. LUto ce cpehHO HseyKocTe y obom >KHBOTy us Mpe>Ke npojiasHC jby6aBM, Koja je Kao Majio 6oje Ha CTCHH, IIITO KHlUa CHHpa. LUto nponoBeAacie, fla je jby6aB TajaHCXBeHHja oa lejia, H BeHHHJa oa SBesAa na neSy.

LUto Kpo3 jby6aB pasyMCAOCTe h apbo h KaMen, h SBepa y ropw h pH6y y boah. Jep ;by6aB jiomh nenaTe
CBHJy TaJHH, H CBe CTBapM ce noKasyjy Hare jby6aBHHKy CBOMe. LUto jbySaejby HcnyHHCTe CBe npopoKe, saAOBOjbHCTe CBe pejiHrHJe, h noKpucTe cb(j saKOHe.

HaJBehM ocBajanw, ko je janw oa Bac? HaJBeiiH MyApauw, ko je MyApuJH oa Bac? Hajpe^H AparyjbH, ko je MajioSpoJHHJH oa Bac? BoroBH, uiTO BHAecTe ce6e y Bory h Bora y ce6H. UJto HMaTe Bcfey nacT oa anrejia, jep anrejin noCTame aHrejiHMa 6es MyKe h MyHeHniuTBa.

BaMa ce mojihmo
3a Hac.
fla

h hokjiohmmo,

mojihtc

ce

Bory

ce H MH 04HCTHM0 OA npHspaHHe jby6aBH, KOja ce aaBpiuyje mp>kh>om. Ha. H MH KpyHHLueMO Hamy Bepy h HaAy KpyHOM, y Kojoj cyHua npcACTaBJbajy Majiy BpeAHOCi /^a H MH nporJieAaMO, h noanaMO, h aapaAyjcMO ce paAomhy, kojom ce caMO anrejiH Mory paAOBaTH. Aa H Ham >khbot nocTane Tpocynnano CHJaH>e, cjiHHHO OHOMe, OA Kora AOJiasH cbc CHjaH^e HenoMeuiano
C TaMOM.

Aa H MH carjicAaMO y ce6H BenwTy

AeBOJKy, h npe-

BCHHcr CHHa ACBOjaMKor, H Ayxa rojiy6HH5er. MyneHHUH bcjimkc n>y6aBH, caMO je CTpaAatte Bame MaH>e OA Jby6aBH Bame. CsaKa jby6aB seMa/bCKa aohoch CTpaAaHjC, sehe oa Te jby6aBH. A bh CTe sajbySnjiH oho mTO je Ay>Ke oa BpeMena h mwpe oa npociopa.

48
HyjytiM 3a eama CTpaAaita eaiua CMpiHa 6pafea Ap>Ke MX 3a HCBepoBaTHa h HenoAHOiujbHBa. CaMO sa to, iiJTo ce OHM HCTHHa Mory npeHeiH y eauia crpaAafta he u y jhy6^B Bauiy, y cMwcao eaiuHx crpaAaita. KaA 6h ceMorjiH npeHexM h y jby6aB Bamy! CBa Bauia CTpaAatfca 6hm 6h 3a h>hx nrpanKa Kao ujto cy 6HJia H 3a Bac. Kao idto je xjiaana KHuia h jiysaihe Berpa y HoliH nrpaHKa 3a MaJKy ujto XMTa AeTCTy cbomc na AOMy.

m

O

OHOMe, Ko HMa mih Behw oa CBCTa, cbct He Mo>Ke
HHLUTa.

OHora, Ko XMTa AOMy lUHpeM oa npocTopa, npoCTOp He MO>Ke 3aAp>KaTM. OHora, KO HMa jby6aB CKynjty oa BpeMCHHX tbopeBHHa, BpeMe ne MO>Ke hh cnpenHTH hh nperasHTw.
KpnieBe h ojiyJHne jby6HMue H Byne hx k ce6H.

Kpo3

CBe

Jty6aB

boah

CBoie

MyneHHUH

BCJiHKe jby6aBH, MOJiHTe ce

Bory 3a nac.

XXXVIII
Kp03 CTBapH HHHHin Hjm, rocnoAe, KaA Aap HyAOTBopcTBa.
.T>yAH

H3ry6e

BoAy H oraH. ysHMam 3a cjiyre CBOJe, KaA ce jbyAH OApeKHy c;iy>K6e Te6H. ApBeTy H MeTajiy Aajem CBojy Mofe, Koja ce npe3peHa OA JbyAH BpaTHjia Te6H. Kpo3 3eM;by h TpaBy AOAeJbyjeui mhjioct H36paHHM Tbojhm, KaA Jhym ynme ce6e neMHCTHM sa Kanajie

mh;iocth.
CHJia, KaA tc/lecHOCT .T>yACKa npeoBJiaAa AyxoM. KocTH CBCTHTe/ba rjiace wMe Tbojc h npwcycTBO TBoje, KaA jesMK jbyAw saMyKne oa neBepoBaH^a. KaA renepajiH 3a6opaBe no6e^HBaTH Th peAoBC

Kpo3 TKaHHHy H nanup spawn TBoja

4HHHLU no6eAHHUHMa. HanyHHo cm orH^eiM MpTBe CTBapw, KaA MpaK 3aTBopn 04H SBesAaMa.

j\a

one

CBCTJie

49

KaA HeMa cyHua,
HOCT
CBCTTiettja.

nanpaT h
BO^e

rjior

npeyawMajy Ay>K-

Kaa

cjienn

nocxaHy

cjienHMa,

Th ycTynam

BO^CTBO KOH>HMa M nCHMa. KaA ce 6o;iecHH HaMeiHy 6o;iecHHM sa jienape, Th 4HHH111 MpXBe KOCTH H 6jiaT0 JlCKapHMa. KaA Tboj JiHK y jxyuin jbyACKOj HiunesHe, Th Aajeui CH;iy H Moh TBOMe JiHKy Ha APBexy. Civiejy ce ohh, kojh he Ha Kpajy KpajeBa jbyxo njiaKaxH, H roBope: KaKo Mory MpxBe cxBapn hhhhxh nyAa, KOJa MH He MO>KeMO 4HHHXH? HHcy jiH cxBapH >KHBe, KaA hx Th o>khbhiii? M HHcy JIH jLyAH MpxBH, KaA HX XH HanycxHiH, FocnoAe CxpauiHH? AnrejiH Tbojh snajy, a jLyAH ne snajy, a^ cy CBe MofaH TBOJe, y Te6H h oa Te6e, h a^ hx Th noKasyjeui CBexy Kpo3 HHCxe Kanajie. LUxa aKO je KaMen hhcx a HoeeK Henncx? Hefee jih CHjia rocnoAH^a noKasaxn ce npe Kpo3 KaMCH nero Kpo3 HOBeKa? C/viexoM paAOCXH civieje ce caMO npaBeAHHK. CMex HenpaBeAHHKa je naKocx. CMeje ce nenpaBeAHHK MomxHMa csexHxejba, h nacAe ce OA CMexa naKOCHora. KaA 6h My ce AaJio snaxH, Aa MpxBe MomxH CBexHxejba Kpnjy BHuie >KHBoxa nero H^eroBa KpB h xMeco! Sancxa, naKOCx je A^^eKO oa FocnoAa CBeMnnocxHBora, Kao mxo je yBCK naKOCx a^^^ko oa AGBHHan.

CXBa, CJlOBeCHOCXH H CBeXOCXH.

yseK je roxoB Aa JbyAHMa MHHH Ao6po Kpo3 JbyAe. Ho KaA ce jhym onenHCxe, o6ecjiOBece h o6ecBexe, Cbcmhtiochh xnxa y noMoh JbyAHMa Kpos Mpxee cxBapH. FocnoAe CBeMHJiocxHBH h MnoroxpnJbHBH, ne ocxaBH CBex 6e3 Kanajia TBOje Mohn h mhjiocxh.
Fjie,

Cjiobcchh

Fochoa

XXXIX
SHain JlH, fleie MOJe, sa mxo ce saxBapajy o6jiauH OHAa, KaA cy nojba >KeAHa KHUie, a oxBapajy OHAa, KaA no/ba KHUiy ne >Ke;ie?
MoJiHTBe Ha Jesepy.
4

50

Oa
peA

3Ji04HHa
JiH,

jbyAH

36yHH ce npupoAa,

h

HanycTH

CBOJ.

AGTe Moje, sa ujto H^HBe noHecy tcuikh njiOA y npojiehe, a y Jiexo A^jy jajioey >KeTBy? 3a TO uiTO H KfcepH jbyACKe OMpsome Ha njiOA yipoSe CBOJe, h y^HJajy ra y i^Beiy. SHaiii JiH, AGTe Moje, sa ujto MseopM npecyuiyjy, h njiOAOBM seMajbCKH sa uito HCMajy BHiiie one cjiacTH, Kojy HMaAOiue? 36or rpexa jbyACKor, oa Kora y^e HeMofe y CBy npHpoAy. BHam JIH, A^Te MOJe, sa uito no6eAOHOCHH napoA Tpnu nopase oa CBOje Hecjiore u pasAopa, h jeAe xjie6 saropnaH cysaMa u naKOuihy? 3a TO UITO no6eAH KpBHHKe oko ce6e, a ue no6eAH
SHaiii

Hx y ce6H.

3Ham

JIH,

AGTe Moje, sa uito MajKa xpauH h ue MO>Ke

Aa naxpauH Aeuy CBOjy? 3a TO UITO Aojehn hx ne nesa hm necMy A^ydaBH HO necMy Mp>KJte npeMa cyceAy. 3Haui JIH, A^Te MOJe, sa uito JbyAH nocTauie py>KHH H Hsry6Huie jienoTy cbojhx npeAana? 3a TO UITO oA^auHuie jihk Bo>kjh, uito HSHyTpa h3 Ayuie A^Jba jienoTy jiHKa, h HaByKOuie uSpasHHy seMjbe. Buaui JIH, AGTe MOje, sa uito ce 6ojiecTH yMHO>KHUie H

noMopH CTpaUIHH?

3a TO UITO JbyAH noneuie CMaTpaTH, as je SApaBjbe OTMHua OA npnpoAe a He A^p oa Bora. A uito ce OTHMa c MyKOM, c ABOJHOM MyKOM Mopa ce 6paHHTH.
ACTe MOje, sa uito ce jbyAH 6ope sa seMjby, H He CTUAe ce CBora paBencTea c KpTHuaMa? 3a TO UITO HM seMjba npopacTe Kpos cpue, tc ohh BHAe caMO OHO UITO y cpuy pacTe. M sa to, a^tc MOJe, UITO HX rpex cyBHuie oneMoha sa 6op6y sa He6o. He ojiaHH, AGTe MOje, CKopo lie FocnoA Aofen h

3Haui

JIH,

ypeAHTH

cee.

51

XL
MOJIHTBOM ^HCTHM BHfl BOpe MOJe, Aa Te He mry6m y MarjiH, HajcjajHHja SeesAO Moja. Ha UJTO he Bory TBOja MOJiHTBa? nHiajy Me xaMHH apraTH seMjbe.
ripaBO Ka>KeTe, chhobh 3eM/be. Ha nixo he nojiapHoj SBesflH Ayp^HH MopenjiOBua, KaA ona bhah MopenjiOBij,a H 6e3 Ayp^HHa? Ho He nHxajxe Me, KaA Beh snaxe, Ha Luxo he Ayp^wH MOpenjiOBuy.

Mo/iHTBa je noxpe6Ha mchh, a^ He H3ry6HM cnacoHOCHy SBesAy hb BHAa a ne SBesAw, a^ ne HsrySn Mene.

UJxa 6h 6hjio oa Mor yHyxpaiiifter BHAa, npecxao Be>K6axH ra mojihxbom?

KaA

6h

He
He

Be>K6ajy

jih

ce

bojhhuh 3eMajX>CKH, Ayro h naAyro h nanopno,

nopHO, Aa BHAe j\ajhue npeAMexe?

^a

Be>K6ajy jih ce xKann cenjie, pa3;iHKyjy Hajc|}HHHja BJiaKna?

Aa ne Be>K6aM bha nepe MOje, Aa uixo jacHHJe BHAH jeAHHO 6;iaro MOje? YxBahen y Mpe>Ky HjiysHja, ja caM jeABa carjieAao jeAan oxBop Ban, na sap Aa ra H3ry6HM h3 BHAa? ysMHxe ce Ha yM, canyxHHUH mojh, HHje jeBxnna €XBap BHt^eH^e Bora. Bh ujxo >KpxByjexe 6oracxBa, Aa 6u BHAejiH pacKom noiiyxapa h nojiapny CBexjiocx ceBepa, SyAHxe cnpeMHH, Aa CKynn>e n/iaxHxe BH^eH^e Onora, npeMa KOMe je pacKOiu no;iyxapa cnpoMamxHHa, h noja

KaKO

jiapna CBex;iocx

jiojana CBeha.

>khbox 3a BU^eihe ftera, Aa ;iH cxe jeABa jeAHy noxypy. Ho Oh je njieMenHi h ao6pocpAa4aH, na h ne xpa>KH oa Bac BHUie ho xojihko.
CBOj

KaAa Aaxe h ueo

Bh, Be>K5axejbH xejia, uixo ne 3a6opaBjbaxe HHjeAHO jyxpo Aa Be>K6axe CBOje pyKe h Hore, h r;iaBy h Bpax, Aa JIH cxe BH y hcxhhh MHcaona finha, bh, caMypaJH? fla JIH cxe BH y hcxhhh MHcaona 6Hha, aKO AP>KHxe, Aa he sepa Bama y Bora nocxaxH h ocxaxH bhaobhxom 6e3 Ba>K6aHba? Cbc 3Be3AaH0 He6o, ujxo jom rjicAa HCKycxBO oxaua BauJHx, CBeAOK mh je, Aa he Bepa Bama ocjiennxn,
4*

52
aKo y onLuxe hkba h nporjieAa. M Ha mccto u3ry6jhenor Ao6pa ocTahe caMO jenHO jiHueMepHO HasBatfce. ApH<HTe CBOje OHM caMO ipH flaHa noBesaHe, h oceTHfeere no tom, j\a hx npe^a CBexjiocT cyHua. flpeKMHHTe CBOjy Besy c BoroM caMO Tpw caia, h oceTHheTe, Aa eaM je 6ojiho oohobho rnejiaihe y HberoBy cbctjioct. nHxaxe Me, kojihko xpaje MOJiHXsa Moja? fla jih Me MO>Kexe pasyMexH, Ka^ BaM Ka>KeM: jiyyKa je oa A^Ha MOJHX? Jep MOJiHXBOM CBojoM MopaM A^ Be>K6aNi H Baiiiy Bepy, H oxBapaM joj bha, h noKasyjeM BH^ette u Bn^eHor. BaHCTMHy, MOJIHXBOM CBOJOM McnyHjaBaM H CBOje H Bame
AaHe.

HenpecxaHO KaAHM mojihxbom Bepy CBOjy, a^ je He 3ac;iene mhphch seMjLe. HenpecxaHO opHSHBaM cse nedecne KpyroBe, a^ Me noAP>Ke y mojihxbh cbojom BennxoM MOJinxBeHomfey, Aa 6h ce H ja yAOCTOJHO spexH OHy CjiaBy h Kpacoxy, Koja je ujHpoM oxBopena Hdhxobom 3peH>y. canyrHHUH mojh, KaKO je BejinnaHCXBeHO BH^eH>e Bepe! KyHeM BaM ce, KaA 6h bh snajiH, MOJiHXBa Baiua ne 6h HMajia HM OAMOpa hh Kpaja.

XLI

noCTOM paflOCTHM Hajiy MOJy y Te6e, TpjaAyiUHH FocnoAe moj. riocx y6p3aBa MOjy npnnpeMy sa AOJiasaK Tboj,
jeAHHO HeKaH>e mojhx A^na h Hohw. IIocx oxaH>aBa xejio Moje, a^ 6h oho Morao JiaKUje ocBexjiHXH AyxoM.

mxo ociane

ne >KejiHM, j\a ce xpanwM KpBjby hhxm >kmbox Aa 0Ay3HMaM. J\a 6n paAOCx Mora HCKaHDa H >KHB0XH43e ocexMJie. Ho saHCxa, nehe Me y3AP>KaBaHje oa je;ia cnacxH. Ma ce xpaHHO necKOM H3 jesepa, Tm mm ne feem ao^h, aKO nocx ne y^e j\y6jhQ. y Ayujy MOJy. Ca3HaA0x Kpo3 MO/iHXBy CBOjy, a^ je xejiecnw nocx BHUje CHMBOJi npaBor nocxa, Bp/io KopHcran 3a nonex-

HeKajyhH

Te6e

53

nHKa y HaAH y Te6e, ho h epjio Tero6aH sa OHora, ko caMo npH tfceMy ocxaHe. 3a TO yHecox nocx u y jiymy CBOjy, Aa je ohhcthm OA MHorHx APCKKX BepcHMKa H Kao AGBOJKy cnpeMHM je
3a Te6e.

yHecox nocx y moj yM, jxa oAarnaivi h3 H^era MaujxaHja o ceexcKHM cxsapHMa h pasopwM cee easAyiUHe Kyjie, casHAane oa xhx MaiiixaH>a. /^a 6h yM MOj 6ho Hcnpa>KH>eH oa ceexa h cnpeMan,
Aa npHMH MyApocx TBOjy. H ynecox nocx y cpue CBOje, a^ 6h HdHmc yMopno
CBe cxpacxH h npncxpacHOCXH CBexcKe.

M

6h neSecHH MHp neHCKaaaHO BjiaAao cpueM MOJHM, KaAa 6ypHH flyx Tboj Haw^e. M Ha;io>KHX nocx na jeswK CBOj, j\a ce OAynn oa 6ecKopHCHHx npHHa h a^ y3AP>KaH0 roBopn caMO one peHH, Koje Kpne nyx AOJiacKy TBOMe. M yAapHX nocx na 6pHre ceoje, a^ 6h hx cbc OAyBao HcnpeA ce6e Kao Bexap mxo Marjiy OAyBa. J\a He cxoje Kao iviyxna Marjia H3Me^y Mene h Te6e, h ne Bpafeajy norjieAe xMOje Ka ceexy. M nocx ynece y Ayujy Mojy CMHpeH>e npeA necxBOpeHHM H cxBopeHHM CBexoBHMa, H Kpoxocx npcMa jbyAHMa H cxBapHMa. M vjih y Mene xpa6pocx, 3a Kojy ne 3HaA0x AOK 6eiax Haopy>KaH cbhm cbcxckhm opy>Kje.vi. LUxa je 6HJia Moja HaAa 6e3 nocxa ao caMO jeAna xy^a npnna, mio je Hiiijia oa ycxa ao ycxa, aok HHje CTHFjia a na MOJa ycxa? JeAHa xy^a npwHa o cnacen^y nocxoM h mojimxbom nocxaje cbojom. Jla>KaH nocx npaxH ;ia>KHy HaAy, Kao mxo HHKaKaB nocx npaxH 6erHaAe>KAH0CX. A Kao mxo xonaK HAe sa xohkom, xaKO hcxhhhx nocx MAe 3a hcxhhhxom naAOM. noM03H MH, Aa paAOCHO nocxHM H paAOCHO ce naAaM, HajpaAOCHHJH ripasHHMe moj, mxo mm ce npH6jin>Kyjem ca cynManHM ocMejKOM.
J\2i

54
XLII
h OAeiteM ce He sawapa. OHajV Kora BOJiHM H Kora HuiHeKyjeM, AOJiasH mh OKpy>KeH CBHTOM He6ecH0M. KaKO A^ cnaBaM, h KaKO 6j\eihe jia Me saiwapa? Bahm HaA npHHaMa JbyAH h HaA npHHaMa CTsapH,. He 6h jiH AOKyHHO neny rajny nopyKy JbySaew Moje. HHHHja Me npHHa ne saHHMa npHHe paAH, hh npHna/ia
JtyfiaB MOJa dflH,

paAH,

HO Te6e paAH.

KOJH H3ry6H CBOj rjiac, na no^e a^ ocJiyiuKyje CBanHJn rjiac, He 6h jih cboj nosnao. M CByAa Hajia3H HCKy noxy cjiHHHy cbomc rjiacy, ho HHrAe nyHofey CBora rjiaca. kojh pa36Hje craKJieno or/ieAajio, na no^e Aa orjieAa CBoje jiHue na jinuHMa jbyACKHM, h jiHUHMa >khbothhdCkhm, h jiHUHMa CBHX CTBapH. M CByrAe najiasM HeKy upiy cjiHHHy CBOMejiHu,y, HOHwrAe uejiHHyjiHuacBora.

Kao HOBCK,

Kao HOBeK,

6ahm naA 6e36poJHHM rjiacoBHMa uejie BacHone, ne 6n nu no3Hao rjiac CBOje Jby6aBH. H 6ahm HaA 6e36poJHHM jiHUHMa y BacMOHH, OA JiHua 6e;ior lujbyHKa na je3epy ao JiHua cynManHx KOJia, ne 6h jim no3Hao JiHue CBoje Jby6aBH. M hhko Me ne o6MaHDyje, HO CBaKO Ka3yje o Te6H oho Majio luto 3Ha h MO>Ke. KaA n>yAHMa CTaBjbaM nuTaH^a, oa Te6e oneKyjeM OAroBOpe. KaA CTBapH roBope, ja Te6n npHCJiyiuKyjeM. KaA npupoAy r;ieAaM, ja Te6e Tpa>KHM. KaA Me jbyAM BHAe 3aMHiu.TDeHa, ohm AP>Ke, Aa ja o Te6H. KaA Me BHAe HDHMa MHCJIHM, AOK ja MHCJIHM TpyA0Jby6MBa, ohm MHCJie, a^ ce sa JbyAe jpyAHM, a ja ce TpyAHM 3a Te6e. KaA npHpoAa nyje CBOje hmc na ycnaMa mojhm, ona MHCJiH, Aa o H^oj nesaM, a ja ncBaM o Te6H. KaA rojiy6a xpaHHM, ja TeSn nyAHM. KaA jarH^e MWJiyjeM, ja Te6e MWJiyjeM. KaA ce na cynue ocMexneM, Moj ocMejaK npoAHpe Kpo3 CBa cynua aok ce ne cpexne c Tbojhm ocMejKOM. KaA cnycHM cboj no;by6au na ^e;iH KpHH, ja
ja

TaKO H

ra Kpo3 ccAaM

CBexoea

cnymxaM

na

noAHO>KJe

Hory

Tbojhx.

55
BAeH>e JbySaBH Moje H^e ynopeAO ca mojihtbom eepe Moje H nocTOM Ha^e Moje. M HnjeAHO 6e3 Apyror ABora He ycxaje h He Jie>Ke.

Cea AeJiaiHOCT yMa Mora cJiy>KH BepH Mojoj. Csa AeJiaxHOCT cpua Mora cjiy>KH naAH MOJoj. CBa AeJiaxHOCT jiyuie Moje cjiy>KH jby6aBH Mojoj. KaA roJiy6a xpanuM, ja Te6H nyAHM, Jby6aBH Moja.

XLIII

HHKaKBO MH

3JI0 JfcyAH

He Mory yHHHHTH, ano y MeHH
jeAHa

OAaBame exo, a Apyra 6eiue HCMa. M npey nocehHBaxy MHora paAOSHajia Aeuia h HecxaiuHO ce HaABHKWBaxy c nehwHOM. A H3 Apyre ce nocexHOuw 6p30 Bpahaxy, jep mm He oaoa kojhx

HeMa patbaBor Mecra. Bhacx ABe nehwHe,

roBapauie exoM.

Ako
Bafce

je

Ayma Moja

jeKHBafee y Pboj.

M

paH^aea, CBaKO sjio CBexcKO oaJbyAH fee mh ce CMejaxH, h naBajbH-

CBe jane ca cbojom bhkom. A saHCxa ne he mh naxyAHXH sjiopeuH JbyAw, aKO je jesHK Moj safiopaBHO naroBapaxH sjie penu. Hhxh fee Me o>KajiocxHXH naKocx cnojba, aKO ncMa naKOCXH y cpuy mom, a^ OAJeKyje Kao kosjh 6y6aH>. Hhxh fey Mofen rneBOM OAroBopnxH Ha rneB, aKO je rnesAO rncBa y MeHH ncnpa>KH5eH0, xe ncMa mxa a^ ce 6yAH. Hhxh fee Me cxpacxH jbyACKe aaroJiHuaiH, aKO cy cxpacxH y Menn npexBopene y neneo. Hhxh fee Me o>Ka;iocxHXH HCBcpcxBO npnjaxejba, aKO caM ja Te6e H3a6pao aa CBor npHJaxejba. Hhxh fee Me HenpaBAa CBexcKa Mofen CKpymnxH, aKO je HenpaBAa HCxepaHa h3 mmcjih mojhx.

npcBapHH AyxoBH csexcKe cjiacxH, HacxH h BjiacxH, aKO je jxyuis. Moja Kao npeHHCxa HeBecxa, Koja caMO CBCxor Zlyxa npwMa h 3a
fee

Hhxh

Me 3aMaMHXH

H)HM He3He.

56

HHKora jbyAH
caM He oTHCHe.

MeHHMa CBOJHM
AHrne.

He Mory y naKao oiHCHyxH, aKO ce Hhth jbyAH Mory neKora AHfew na paAo npecTOJia Bo>Kjer, ano ce caM ne

Ako Ayiua Moja neMa oxBopeHHx nposopa, HHKaKBo
ce 6;iaT0 y H>y ne MO>Ke ydauHTH. Hena ycrane cea npupoAa npoxHB mchc, HHiiiTa mh He MO>Ke yMHHHTH AO jeAHHo iiJTo npe nocTaxH rpo6oM TCJia Mora.

CBaKH CBCTCKH yccB sacHoa ce ^y6peT0M, Aa tuTO npe HHKHe h 6ojbe pacxe. Ako je Ayuia MOja, aBaj, HanycxHjia AeBMnancxBO CBOje h npHMHJia ceMe OBora CBexa y ce6e, OHAa fee MopaxH npwMHXH h ^y6pe, mxo cbcx

6aua Ha

x:BOjy

H>HBy.

Ajih ja Te6e npHSHBaM a^h h hoH: nacxaHH ce y AyiiJH Mojoj H saxBopw CBe yjiase sa nenpHJaxe/be Moje. yHHHH nefeHHy jiyuie Moje npasnoM h hcmom, a^ hhko

OA CBexa He noKejiH yku y H>y. Hyuio MOja, jeAHHa 6pHro MOja, 6yAH na cxpa>KH m pasjiHKyj rjiacoBC, mxo yA^paJy o xe6e. Fla KaA nosnam rjiac FocnoAHHa CBora, nanycxH hcmhjio h oajckhh cbom cnaroM. Hyuio MOja, nefeHHO BennocxH, ne AonycxH BpcMe-

HMM pa36oJHHUHMa A^ y^y y xe6e h Ha;io>Ke cboj orart* y xe6M. ByAH neMa, KaA tc BHMy. ByAH nenoKpexna,
KaA yAapajy o xe6e.

M

cxpnjbHBo MCKaj AoMafewHa CBora.

SaHcxa

AofeMhe.

XLIV
CJiaSHM AydOKO y Cpiie CBOJe, Aa bhahm, ko xb y H^eMy o6HxaBa ccm iviene m Te6e, BeHHH Bo>Ke? M ca cxpaxoM najiasuM MHoro6po]He cxpanue, KaKO ce 6ope oko noACJie cpua Mora. Ha^ox hx ohojihko y cpuy MOMe KO/iMKO BpeMe oa AAaMa caAP>KH jbyACKnx m

He/byACKKX Ayma. ria pasyMcx, aa mxo je cpue Moje HSHeMofeajio, xe He MO>Ke Aa npHMH hh Te6e hh mchc y OAaje CBOje,

57
Hero Hac rypa Kpajy,
tfcHXOBa.

concTBeHHKe Ha HBHuy HMaH>a

us yxpode Maxepe csoje, cbct ca CBOJHM >KejtaMa ycejiw ce y Mene. CBaKy JiacKy CBexa CKyno caM h npecKyno n/iahao, sasAa OABajajyhH h AajyfeH ^eo cpua Mora. /],ok ne npeAaAOX CBery ue;io cpue CBOje, h aok mh jiacKe He nocxaiiie OTy>KHe.

ripe Hero Hsa^ox

>Ka;ie

mh ce crapuH na roAHne roBopehu: oa mhofhx

roAHHa ocxapH cpue Hame. SaHCxa, CTapu,H, ne ocrapH cpue Bame oa mhofhx roAHHa HO oa mhofhx >Kejba. ria caBeryjeM cpue CBOje y caMotiH: ouenw ce oa jy40iUHDer A^Ha, jep m oh ce Beh ouenHO oa Te6e. Cbh OHH npcAMexH, 3a Koje tc je >Kejba jyne BCSHBajia, A^Hac He nocTOje: jcahh cy ce HSMenHJiH, Apyre je 6o;iecT OHaKasHJia, xpehH cy yMpjiF. Hhth nocxoje npeAMexw TBOJHX cyrpaiHftHX >Kejba. Cbojhm 6H4eM BpeMe iiJH6a CBOje CTaAO, h obo ce shojh h KpBaBH oa yAapaua. A npeAMeTH AaHaiuH>era A^na y6auyjy y Te6e, Beh npenyHOBe >Kejbe, Koje fee cyrpa HjCho ccHKaMa MpxBaua, H caMe 6hth cchkc MpjBaua. He noHaBn>aj npomjie ocehaje, jep fee tc obh ohojiHKO nyxa BesaxH 3a CTy6 BpcMena, kojihko hx nyxa 6yAeiii nonaB/bajio, cpue Moje. M 6Hhem po6 BpcMeny, H ocrapi^heiii h yMpefeem npe cmpth. KHAaj iiiTO 6p>Ke MBopoBe CTpacxn, kojh ce saBCsaiue OA yApy>KeHHX h hccto nonoBJbeHHx >Ke;ba h ocehaja. JlaKiiie je HCKHAaTH nojeAnnaHHe kohuc >Keji>a h KOHue ocehaja nero jane HBopoBC cipacTH. Ho u OBe MopaiH HCKMAaxH Ma ce pacKpsaEHJio, aKO >Ke;iHLiJ hobo ACTHftCTBO, H Hoey M/iaAOCT, jienuiy h BennHJy oa npoLUJie TH MJiaAOCTM. MsSauH CBCT H3 ce6e, cpue MOje, na ra nocMarpaj OHAa, KaKO je ncMofean, M nocMarpaj laAa ce6e, h oceTHfeem HecjiyfeeHy Mofe. Cbct naM ce hhhh Mofean caMO AOT/ie, AOK po6yjeMO CBCTy. M 6Hfeeiu npocTpano Kao bchhoct, h bchhoct fee ce
ycejiHTH y Te6e.

58
TpojeAHHH Bo>Ke, kojh HMaui cpue HeoSysexo thmom 11 c.iofioAHO OA CBera, ohhcth cpue Moje oa HeaeaHHx CTpanaua, ujto ra xaMOM npomapauie.HeKa cpue Moje 6yj\e CBe TJio, H TaMa Hena HCMohHo Kpy>KH oko H^era, ho HCKa ra He oSysuMa. HeKa cpue MOje 6yAe cpue cwna h roenoAapa a He cpue cjiyre h jionoBa. Aaj MH cpue McycoBO, oko Kora je xama ysajiy/i
lanKajia Aa y^e, u hmjc Morjia yhw.

UapHue He6ecHe Kpacore, orpaAH cpue MOje MaxePHHCKOM 6pHrOM.
h CBeMohHw, ohjioah cpue MOJe ne6ecH0M jby6aBJby. fla CBe oho, ujto ce y H^CMy poAH h nopacie, He 6yAe oa hjioth h KpeK ho oa Te6e, J\yuie

Ayme CBeTH

Cbcth h FocnoAe

Moj.

XLV
CJiaaHM flydOKO y CBOJ yM, h HajiasuM y H^eMy JeBpeje, LUTO cnpenaBajy yjiasaK Te6H, Cbctjiohochh U,ape iMoj, H UJTO HcnyHHiue caB cbct npunaMa o cbomc 6erCTBy H3 cj3apaoHCKor uapcTBa, Koje He no6e>Ke oa h^hx. M pasryieAax CBe ujto CTauoBame y yMy MOMe h OHajHO ysBHKHyx: CBe to uwcaM hh ja, hh Bor moj, hhtm uapcTBO Bora Mojera. CBe cy TO OAJeuH m cjimkc seMJte, ujto Moja h cyBMme BpeAua Myjia yueme cnojba h naroMMjiame y

yMy MOMe.
je

Uap moj h FocnoA moj? fAe uapcTBO Uapa MOjera? Sap y seMJby o6ehaHy npeByria TAe
je

caM ja? fAe

KocTe CBO uapcTBO ernnaTCKO? M y rpaA U,apa MOjera sap yHecTe ceo 6;iaT0 hh/icko? 3;iexyAa je xpana yMa Mora, AOK;ie ce roA xpauH caMO OHHM UJTO My 4yjia nocTaBJbajy. CnojbaujHDH othcum H npeACTaBe, ceuKe cchkh, noBet^aue ao CTpaujHHX paaMepa, Kao ujto ceuKe yscK CTpamn/iHO Be;iHKe nopacTy TaMO FAe je CBeTJiocTn Majio sap je to yM moj? Cbc MHUJ-ijeHje yMa Mora, ual^ox, HHje Apyro ao .BHAaH^e ne-^ MohHHx rpa^eBHua oa HeMokuHX cchkh.

59
jeAHOM pacMOTpHX HCHSMepHO nojbe yMa Mora, r^e ce ca xhtphhom mhophx nayKoea suflaxy h pymaxy HHTaBH rpaAOBH oa cckkh, HeMofeHHJH oa nayHHHe, H 0M<ai0CTHX ce, II caeeTOBax ce ca caMHM co6om: Ha HCMy Mory ceHKe a^ nrpajy ano He Ha ceexjioCTH? HHJe jiH Ta CBexjiocT yM Moj? He 6h jih ce ceHKe CMaH>HBajie nocxynHO y kojihko 6h ce CBeTJiocx yMa noBehaBajia? Ho a^ jih m moj yM HHJe caMO jeAna neMohna ceHKa yMa Bo>Kjera? TeuiKO MCHH, aKO MOj yM, KaA ce paciaBH oa xejia, Kpo3 Koje My ce h A^je obo Hacjie^e, ocxane caM y BeHHOCXH ca OBHM CXpaillHJlHHM TKaHDeM! M y caMohH nonaB/bax yMy MOMe: caAa KaAa He BHAHM HHLHXa, HC HyjCM HHUlXa, HC MHpHLUeM HHlUXa, He uixa caAa i^cnyKymaM Humxa, He AOAwpyjeM HHUJxa H^aBa xe6e, aKO ne caMO cenoBHxe cjiHKe h cehaH^a na OHO mxo CH Hyo, bhaco, MHpncao, OKymao, AOA^pHyo, uiTO je CBC CBe oxhujjio y npouijiocx, HSMenH/io ce, onaKasHJio, pacnajio, yMpjio? 3a mxo jeAHOM ne caxpaHHui MpxBe H He ocxaBHUJ Hx MpxBHMa, H He 6e>KHm, Hero cxoJHLU Kao rpo6;be, no KOMe cchh MpxBHX wrpajy, h KOje HCKa HOBe MpxBaue? KaKO ce bhuih^h JepycajiHM, rpaA Uapa Mojera, npexBopHO y uapcxBO MpxBHX w y CMexjiHuuxe CBexcKo! Uape MOJ, HyjeM xajancxBenH manax Tboj, h pasymcm; bhahm CBexjiocx TBOjy, ii nojwMaM. M KaA pasyMCM h noJMHM, paAOCx mh naxepa cyae Ha OMH, H kjimhcm: cnacehbe je Moje y FccnoAy MojeMy! Oh je CBexjiocx Mora yMa, komc caM ja 6ho ap^mjbHB cxpa>Kap, xe cy ce cxpanuH yByKjiH h noxaMnejiM CBCXJiocx uapcKy. KaA npH3HaM j\a j\pyOoMoliHtie MCHH FocnoA MOj, ror noMofeHHKa ne^a y CBHMa CBCXOBHMa, a^ HCxepaM
joiii

M

xaMy H xaMHe cxpanue hs yMa Mora. HeKa xaMe, neKa Kpy>KH oko yMa Mora, He yjiasH y rpaA Uapa CBexjiocxH.

ho

HCKa

€0
XLVI
CjiasHM flydOKO y Jiymy CBOjy, Aa bhahm, ko ce y H.OJ pa^a H KO H3 Pbe hcxoah? KaKO je CTpaxoBHTa jxydnua Ay me HOBeKoee, HeBecTo HeOecHa, KaA ce HOBeK ocMejiH j\a noHupe y H>y^ Kpo3 CBex H Kpo3 aA noHHpe CMeo hobck Tja ao 6e;iHx Kao MjieKO aHrejiCKHx xopoBa, ujto cxoie oko Te6e Kao cno/baujfta OAe>KAa TBOja.

SanpenacTHx ce, KaA nperjieAax caB MHoroMHCJieHH nopOA Ayuie Moje, kojh ce ynjiauiH oa Mene h npny y CTpaHy Kao npenjiauieHH raBpaHH ca crpBHHe.
Moja ;ie>Kaiue pasBpahena Kao AeBoinypa ca nnjaua BaBHJioHCKHx, Koja safiopaBti CBora BepeHHKa. M y FHCBy HeMohHora h no oSuHajy KpuBora

A Ayma

none ce npaBAaTH Ayma Moja, h npe onTy>K6e none ce npaBAaxH roBopehH: He pa^aM jih th chhobc? He majLeM jiu th AyxOBe? A ja ce noKpnx cthaom h peKox: saHcra, y xoMe u jecxe H Moja H xBoja nponacx, mxo mm pa^aiu chhobc KaAJa rpeOaM CHHa, H mxo mh majbem AyxoBe, KaA ja

xpe6aM

/^yxa.

PoAHJia CH MH He CHHOBe HO ciiyre h pasSoJHHKe llocjiajia CM MM He AyxoBe ho npjLaBe cxanoBHHKe aAa. Kao AeBOJKa Aaxa ch mh na nyBaH^e, cpoAHHKy xboMe, Aa OA CBexor flyxa 3a4HH>em h CHHa mh pa^am. A TH, HecpehHHue, sane ne oa Bora ho oa CBexa, h doah MH He Bora ho CBex.

3a mxo ne cancKa Ayxa Bo>Kjera y AeBHnaHCXBy, Hero npHMH AyxoBe xaMe, kojh ce HaMHO>K^me y xedn, H aapoOHme cpue Moje? noAHrnyxa ch, Aa 6yAem xpaM Bory, a xh ce npeBpaiH y nyxHy Kp4My, rAe pa36oJHHUH CBpafeajy h ;ie>Ke. da mxo ne poAH CHHa MyApocxw, kojh 6h h xe6H AaBao CBeiJiocx H rjiac. Hero mh poAH CHHOBe sjia, kojh ce Aonename yMa Mora, h n/iarHme h xefin raMOM m 6ec;iOBecHomhy? Tie, KaKaB h/ioa pa^am, OHaKBHM ce hjioaom h xpannm.

H

CBe

mxo

H3 xe6e H3;ia3M, k xcSm ce Bpafca yMHO>KeHO.

KaA 6h 3Hajia, Aymo Moja, KaA 6u caMO 3Ha;ia Kpacoxy He5ecHe fleBoJKe, hmjh o6pa3 xh ch xpe6aM Aa 5yAem y mchh! KaKO je AHBan h Mofean /^yx, kojh ii>y

61

npeKpacan h BejiHHaHCTeeH Chh, kojh ce y hboj pa^a! YBepaBaM xe, th 6h KpBJby nponjiaKajia, pyro6o Moja, iiito nenar CBOje pyro6e yAapaui naK h Ha Tejio Mojc. M OApeKJia 6h ce npjbaBHx AyxoBa, jiymo MOja, h y CBHH>e 6u HX HajypHjia. M HsjypHJia 6h h3 Kyhe nopoA. CBOj, UJTO CBHH>CKOM xpaHOM xpaHH H TcSc H ce6e. M OKaAHJia 6h HaJMHpHCHHJOM H3MHPH0M AOM CBOJ, H ocBeT/iHJia ra ojixapcKUM CBehaMa. M OKHTHjia 6h ra UBeheM H SBesAaMa. M anre/iH, uito CTOje Kao MJienHo 6ejia OAe>KAa He6ecHe focnoAapHue TBOje, AOJiasHJiH 6h TH CJ1060AHO y nocery h aohoch/ih 6jiaroBecT, oa Koje 6h Tpenepwjia yTpo6a iBoja. Tpenepwjia 6u yxpoSa XBOja Kao jyxapttja poca na njiaHMHw noA He>KHHM yAapHMa cyHHaHHx spaKa. M sapaAOBajia 6h ce th, jiyuio MOja, Me^y 6jiyAefeHM Aymawa seMajbCKHM. M poAWJia 6n CHHa, kojh 6u cbctjiomhy CBOJOM Hsarnao HecTBapne ceHKe h3 yMa Mora h ortfeeM CBOJHM caropeo >KejLe CBeia y cpuy momc. M 0CJ1060AHO 6h aeo >KHBOT Moj Ofl BJiacTH sjiux AyxoBa, o6bho
oceityje!
je

KaKO

ra uejiora y njiaiur cujie h cjiaBe

Bhahm cyae mccto rHeea
jeM ce,
j\yiiio

Ayxa Bo>KJera. y 04MMa tbojhm h paAy-

noKajHa.
feyTatte TBOje, y

Ona>KaM

KOMe ce pa^a 6yHT npo-

THB ce6e caMe.

jom AOK

MOja, noKaj ce aok HMaiii poKa. 06yuH ce y AeBHHaHCTBo 6p3o; 6p>Ke, TBOja npjbaBa BpcMeHocx HHje nocrajia npjbaBOM
rioKaj ce M
ce,

o6hobh

Aymo

BCHHOlufey.

XLVII
BejiMHancTBeHH yi^u y mchc Ay6;be Hero luto CBCTJiocT M Ba3Ayx yjiase. fjie, 6e3 cbctjiocth Mory uejiy Hofe npOBecTH, a 6e3 Te6e ne Mory hh y nocxejby jieiiH. M 6e3 Ba3Ayxa Mory Aecex KopaKa KopannTH, a 6e3 Te6e ncMory HMJeAan.

npH^H MH dJlHJKe, H flyme Mcthhc. npn^w, h

jom

6;iH>Ke,

€2
Yce/iH ce y jxyuiy Mojy jxy6jhe Hero uixo Th MHcao Moja MO>Ke cjieAHTH. Cea BacHOHa He MO>Ke Ayiiiy MOjy

oxpa6pHTM
oxpaSpHiH.

fla

Hcxpaje

y

AeBHnaHCTBy,

ano

je

Th

ne

CBer HenpecraHO npocH Aymy MOjy, Aa ce c h>om BCHHa. Cbct HyAH AyuuH Mojoj CBa 6;iara CBoja, caMO as nanycTH HeKaH^e Te6e. Cee CBOje rpo6oBe Kpenn cbct 6ejiOy caMO Aa 6h saMaMHO j\yuiy MOjy. CaB CBOj neneo
H3H0CH CBex Ha cyHue h npejiHBa ra JiacKOM h eejiHHaHieM, caMO a^ 6h saBeo j\yuiy MOjy. noKa>KH, Hyuie Cbcth, caB CBOj cjaj, a^ 6h j\yui3i MOja nosnajia, HHJa je ona HCBecra. npnJiH MH 6jiH>Ke, h joui 6jiH>Ke, Ch;io TpoJHue CBeie. y^H j\y6ihe y cbcct MOJy nero mio mhcjih h npeACiaBe CBeTCKe Mory yhw. Kao iiixo MyApa MajKa, KaA saipyAHH, cnpeMa h khth KOJieBKy CHHy CBOMe, TaKO H Th, KpacoTO h Hhctoto, cnpeMaj h yKpamyj yM Moj 3a oho uiro fee ce y H^eiviy hb Te6e poahth. Mnore sjie mhcjih, nao SMHje, Kpnjy ce oko KOJieBKe CHHa Tfiora. M MHore onane >Kejbe AM>Ky ce h3 cpua Mor H Tpa>Ke KOJiCBKy uapcBHha Tbof, a^ ra cbojhm
CTpejiaMa saTpyjy. OA^paHH KOJieBKy yMa Mora, h naynn Ayujy MOJy, KaKO ce pat^a h kbko ce MjiaAeHau neryje. 3aBH y Ay6oKy noMp^HHy nyxoBe cbhx sjiOMHCJiennx HOceTHJiaua po^enora Mora. M amfhh najcjaJHHJy 3Be3Ay HaA nyj MyApaqa ca McxoKa, MyApaua npaBHX, ujto ca Bcpc, HaAC H jbySaBH TpoJHHM AapoBHMa xoAe y nocexy naJMHJiHJeM momc. npnljH MH 6jiH>Ke, H jom 6jiH>Ke, BejinnaHCTBenH CnHe Bo>KJH. CnycxH ce Ay^Jbe y cpue Moje nero ujxo HJCAan ocehaj, HjiH >Kejba, hjih cxpacx oBora CBexa MO>Ke CHhn y h>. CaMyBaj cpue MOje oa 6e36poJHHx xproBaua, oa mhofhx Kynaua h npoAasaua, ihxo ce yBCK y jiernoHHMa poje

oko MJiaAa H HCHCKycHa cpi;a. M HayHH cpue Moje, a^hc JiyAyje 3a luapeHHM o6MaHaMa jhyim h cxBapn. Ha AHy cpua Mora nacxaHH ce, Kao AOMahnn y AOMy CBOMe, Cnne moj ji>y6jbeHH, h 6yAH My HeyMHxnn cy/:Hja h mjapm caBexHiiK.

63

KaAa HHCTOTa Ayuie
-Moje,

h MyApocx

saHCxa sjiw ayxoBH fee saKpone y ih, M cpue fee ce Moje wcnyHHTH HeHCKasaHHM MnpoM He6ecHHM, H cjiaBHhe Bora y xopy ca xepyBHMHMa h cepac})HiviHMa. M Bpaxwhe Soraro sajaM jiyuivi h yiviy, jep he HX Kao paBHO H^HMa paBHOM MepoM HarpaAHTH. M HanyHHfee ce cpue MOJe cnaxKOW jbydaBn^y npeMa FocnoAy cbomc, h ca'/Kan^eH^eM h AoSpoM Bon>OM npe\ia MynefeMM ce Jiyui3.ma y CBexy h y aAy. npH^H MH 6;iH>Ke, H join 6jlH>Ke, BeJlMHaHCXBeHH focnoAapy Moj.

yMa saysMy cpue ysajiyA oSwrpaBaTH Aa

XLVIII

CbH npopOIIH Ofl nOCiaHKa BanHJy AyiiJH Mojoj, Aa ce CTBopH AeBojKOM H cnpeMH 3a npHjeM CwHa Bo>KaHCKor y npeHHCxy yxpo6y CEOjy. jiecxBHua, hh3 Kojy he Bor cwfeH y Ha. nocxaHe CBex, H MOBeK ysHfeH K Bory. /^a HcyuiH y ceSn upBeHo Mope KpBHwx cxpacxH, xe Aa HOBeK-po6 MO>Ke npefeH y seMjty o6efeaHy, seMjby
CJio6oAe.

KHxajcKH MyApau onoMHPbe nyuiy Mojy, Aa 6yAe MHpHa H HenoKpexHa h Aa nena, Aa Tao Aejcxeyje y ifcoj. C;iaBa Hena je Jlao-xsey, y4Hxejby h npopoKy HapoAa CBor! Mhahjckh MyApau y4H nyuiy MOjy, Aa ce He n/iaiuH cxpaAatta, ho Aa ce Kpoa xeiuKO h HCxpajHO Be>K6aH3e, Kpo3 H^mfeeH^e h MOJiHxey, AH>Ke BwuiH^eMy, kojh fee joj HSHfeH Ha cycpex h noKa3axM joj jiHue Csoje h cnjiy CBOjy. CjiaBa HCKa je KpniuHH, yHHrejty h npopoKy napoAa CBor! UapcKH CHH MHAHJe y4H nyuiy Mojy, Aa ce Hcnpa3HH noxnyHO oa CBera ceMena h yceBa CBeia, h oinaAHe oa CBMX 3MHJCKHX opejiecxH HeMofene H cenoBMxe MaxepHje, na Aa Kao npa3Ha, MHpna, nwcxa u 6jia>KeHa HuSana HeKa. CjiaBa nena je ByAH, uapcKOM cnny h neyMHXHOM yHHxejby HapoAa CBor!

64

FpoMOBHTH nepcHJCKH MyApai; roBopw AyiuH MOJO]\ Aa y CBHMa CBexoBHMa HeMa HHaira ochm CBeiJiocTH h TaAie, H Aa ce Ayuja Mopa ouenHXH oa TaMe Kao ash
OA HOhH. Jep CHHOBH CBeX/IOCTH SaHHHby ce OA CBeXjlOCTH, a CHHOBH xaMe 3aHHH>y ce oa xaMe. CjiaBa HCKa je 3opoacxpy, Be;iHKOM npopoKy HapoAa CBor!

MspaHJbCKH npopoK eanHje AyiUH Mojoj: rjie, AeBoJKa he sanexH h pOAMXH^CHHa, komc he hmc 6hxh BoroMOBCK. CiaBa HCKa je McaHJH, bhaobhxom npopoKy Ayiue Moje? FocnoAe HcSecHH, oxBopw cjiyx jxyiun MOjoj, a^ ce He orjiyiuH o caBCxe nocjiaHHKa Tbojhx. He yoHJaj npopoKe CBoje, j\ymo Moja, jep y rpo6oBHMa FbHXOBHM HC JieM<e OHH HO y6HUe HdHKOBC. Ymhj ce H onepH ce; ocbcxjih ce h y cbcx/iocx ooyuH. Cmhph ce nacpcA ycxajiacaHor Mopa CBexcKor, H sysaj y ce6H caBexe npopoKa cbojhx. FlpcAaj ce6e CBy BHuiH^eMy, H peuH CBexy: HCMaM HHuixa sa xe6e.

HajnpaBCAHHJH oa CHHOBajLyACKHx, BepeHHKaxBOJHx> caMo cy HeMohHe cchkc, Koje, Kao npaBCAHH Jochc}), y cenuw
XBOjoj xoAe. Jep

M

CMpxnocx pa^a CMpxnocx a hokhbox. Saw-

cxa XM Ka>KeM: Bapajy ce My>KeBH seMajtCKH KaA roBOpe Aa ohm Aajy >khbox. Ohh ne Aajy ho KBape; h cypBaBajy H xone >khbox y upecHO MOpe, h ynanpeA ra yBHjajy y xaMy M hhhc o6MaHOM ^aBOJiCKOM. HeMa >KHBoxa, RyuiOy AOK OA Cbcxof Hyxa ne AO^e. Hhxh HMa cxBapnocxw y OBOM CBexy, aok c He6a ne CF^e.

He
je

ySujaj

npopone

CBOje,

caMOofiMana ceHKH. MO>Keiu Ao ce6e.

He

AyuJO MOja, jep y6HCXB0 y6Hjaj, jep HHKora ySHXH ne

ByAM AGBOJKa, AyuJO MOJa, jep AeBMnancKa jiyuia je jeAHHa noJiycxBapnocx y CBexy cchkh. OoJiycxBapnocx AOK ce Bor y h^oj hc poAw. TaAa AyiiJa nocxaje nyna cxBapnocx. ByAH MyApa, a^bojko MOJa, h cpAanno npuMn Aparouene Aapose MyApaua ca McxoKa, HaMeH3eHe cuny xbomc. He o63HpM ce Ha 3anaA, tac cynue sa.nasM, w He jiaKOMH ce Ha AapoBe npuspaHHe m ;ia>kHe.

65

XLIX
CKJIOHH, BOHte, on

sjwx OHHJy

flvuiy

MOiv

nana nafca

OaHCKy. HeKa je hhko or cmpthhx He npa™ ochm ceHKa jCAHor npaBeflHHKa. y nehHHy BHTjiejeMCKy, y nehwHy oa KaMena, uito HHKafl He noxyjiH HMena TBora, ry neKa ce CKJIOHH 6peMeHHTa Ayiua Moja.

ApyuiTBO npaBe neeHHa jarH,aa h renaa uiTO cy OA po^efta HaiviefteHH 3a je;io hchhcthjhm oa ce6e' HeKa HaA nefeHHOM thxo rope orftesH He6ecHH h ca cxpaxoM neKa r;ieAajy Ha
joj

HeKa

Ha upHy seMjby, h na Ha nefiHHy 6oropoAHy.
pyjyfeH

ckpomhh yrao BacHone
Aeo rora

HajCKynoueHHJH

yr;ia' ^ '

rejiHMa He6ecHHM, KaAa jyuia Moja poAH cnacHxe/ba Mora HeKa ce yAa;be cbh ocxajiH, kojh >KHBe on tdchvthhx a ^ j cnacHoqa h cnacepta.

HeKa ce OAiwaKHy qapeBH aeiwajbCKH npoM, h AiynnpenHpa4H BapouiKH neKa ce ne npH6;in>Kviv LKpoMHH nacTHpH jarH>aAH h Te;iaAH cxajahe oko nehHHe Moje, H r;ieAahe He6o KaKo ce oTBapa, h nesahe c aH-

po^enoMe. Sancxa jeAHora oa h>hx npaxHhe caB yiw jvioj, h csa CBecHocx yiwa Mora, /^pyrora oa h,hx npaxHhe cse cpue
Mo;iHTBe Ha Jeaepy.
c

BoAH, TocnoAe, CBeryiomhy Cbojom hctohhc Myapaue h npopoKe, H CBexHTejbe, Ka nehHHH Ayuie Moje Zla ioj Aonecy xpw HajflparouenHja Aapa hcxohhof MOBenaHCXBa HpBH Aap je bhaobhxo SHaae o Te6n, mxo npcBa3H;ia3H CBa ocxajia 3HaH>a. HeKa HOCHJiaq xora aapa KaAparoueHH xoBap CBOj MOJinxBaiwa cbhx npopoKa McxoKa, H CBHX oyixapa hcxohhhx npopoKa. /Ipyrn Aap je bhaobhxo HuiMCKHBafte po^e^a TBora y MHCxoxH AeBHHaHCKOj: HCKa HOCHyiau xora Aapa ap>kh nocx ue;iHM nyxejvi, fla jwy ce oko ne saiviyxH oa 3eM;bHHe MacHohe, xe ne HsrySw h3 BHAa SBesAy BOAWjby. TpehH Aap je BHAOBHxa /bySas npeMa TcSh. HeKa HOCH/iau xora Aapa 6ah HaA cbojhm AapoM y nyxoBaH>y CBOMe. /(a ce He cnoxaKne cpue fteroBO o neKy 3eMart>CKy npe;iecx, xe ne 3aA0UHH Ha noK;iOH,ert>e hobo-

m

66
Moje, H CBe >Ke;be cpi;a Mora.

Tpehera oa h>hx Hmne-

KHBafee jiyuia Moja, HcnytbeHa fijiaroAafcy h ji>y6aB;by. Ho CBemxeHH nyxHHUH he onpesHO nyxoBaTH, h sacxaJKHBahe Ha nyT0BaH>y cbomc, h nHTahe sa nyr, h

AOBeiuhe y onacHOCx nyuiy Mojy h npBCHua Ayme Moje. HaHBHH Kao ro;iy6oBH, nHxafee sa nyx! Ajih Th ch 6e3rpaHHHHO MHJiocpAaH h 6e3rpaHHHH0 MyAap. Kp03 neAecex cxojieha Th cjiaH<eiu CKynoueHe AapoBe Ha McxoKy. M ne hem a^xh, a^ hochouh xhx

AapoBa naAHy y pyne pasfioJHHKa. Oa npeBeHHOCXH Th cnpeMaui po^eH>e Cnna y AeBOJaHKOj AyuiH. Te ne fcem AonycxHXH, a^ ra y6HJe MpoA, HeKO, Kora je seMjba poAHJia h seMjba Kpynncajia y noernnheHOM rpaAy JepycajiHMy. Ckjiohh, Bo>Ke, jiyuiy MOjy oa mhofhx 3jihx OMHjy.

nyxyje j\yma MOJa no OBOM CBexy o6MaHa, kojh ce xpyAH, a^ cbojom xpoMomhy h MacHBHOLufey AOKa>Ke 6hxhocx CBOjy. FocnoAe CBexjionocHH, KaKO ce cxpaiunDHBO npnnwjia jiywa MOJa ys xpoiuHe xoMKOBe! Y cjienwjiy CBOMe MMCJiM, Aa aKO c XHX xoHKOBa cnaAHe, joui fee Mofcn HH>Ke nacxH. Kao a^ ne cxoje Ha hcxom nenejiy h onaj na ApBexy H OHaj noA apbcxom! y CBOMe cxpaxy h nesnaH^y CBa ce j\yiua MOJa npeAa/ia xejiy, caMO a^ 6h je xe;io iijxo cnopHje h uixo Ay>Ke HOCHJio Ha nyxy Ka ko6hom Kpajy. jeAHHy CBOje rocnoAapcxBO, CBOjy cxBapnocx ycxynnjia je jxyuia. reny cxBapHOCx y OBOMe CBexy H3 cxpaxa H HesHaH^a. YcxynH/ia je orjieAajio CJienoMe, H cjienn ra pa36HJa y KOMaAe. CexH ce CBora nonexKa, nyuiOj KaA ch Snjia Kao cyHHCB 3paK, H xejio xBoje Kao Mecennna. TaA ch Snjia OLuipa H npo3paHHa Kao csexjiocx cynHaHa, a xomkobh T.iOjM xHipn Kao MeceHHHa. TaA CH snajia, j\3. je 6hxhocx y xe6H, h j\a cy xoh-

Ha TpOMHM TOHKOBHMa

xejia

67
HHCH 3Hajia 3a cipax, jep ch bha HMajia h BHAejia ch ce6e Ha KpHJlHMa MOfeH H 6eCMpTH0CTH. TpOMe TOHKOBe, Ha KOJHMa ce ca^a boshuj, caMa ch xiena. no CBOJoj bojbh, no cbomc CTpaxy, no cbomc neSHafey, H caMa ch hx CTBopn/ia. Hh Te6e KaKBa ch caA, HH Tejio TBoje KaKBO je caA HHje >Ke;ieo Bor ctbophth. /Ja 6h ce cnac;ia pe^er MpaKa, y kojh xe je 6auHJia >Ke;ba TBOJa, TH CH ce cnymiajia y cse rymfen h rymfen MpaK, AOK ce hhch cacBHM noMpaHHjia, h 0Ae6;bajia, h npeivia ce6H H xajbHHy CKpoJHJia. M aok hhch HajsaA npcAajia €Be CBOje AOCTojancTBO Ae6e;ioj xan>HHH CBOjoj, a^ 6h ce

KOBH TBOJH CaMO CCHKa TBOJa H n03aJMHUa TBOJa.

M

caMO

cnacjia crpaxa.

Aajia CH CBOjy 6hthoct ohomc, ko hc MO>Ke Aa je hoch, H xaKO CH je HsrydHjia Ha o6e crpane, h nocrajia ch He6HTHa H CTpaujHjiHa ceHKa Kao h tcjio xBOje. Jep

^hthoct

CBeTHH^a, tc hhm ce nsnece na naaap, Aa ce npoAaje h Kynyje, ona ocraBJba h Kynua h npoAaBua VL yAajtasa ce noAJeAHaKO oa oSojhx. 3a TO TH je, Ayuio, h bcjihkh MyApau hhahjckh oaTe6H hc Man^e Hero tcjicchoj OAehn pHuao Shthoct TBOjoj. Ho aKO Bor cn^e y Te6e, h poAH ce y Te6H, TH feem oSpaAOBaTH o>Ka;iomtieHor MyApaua hhahjckof, ujTO Ha JiOTocy ceAw h mhcjih, jep feem noBpaTHTH hbrySibeny 6hthoct. Sancia, CBa je 6hthoct y Bory, h Ban Bora HeMa 6hthocth hh kojihko spuo ropy^HHHo. fjie, BHAHM y tcSh jeAaH KyTHh, Kao jeAHy CBefeoM •ocBeTJLeHy nehHHy y ro;ieMOj ojiaHHHH, npniHCHyTOj MpaKOM. UJto Ay>Ke rjieAaM y Ty CKpneeHy CBeiJiocT y Te6H, CBe BHLue MM OHa J1H4H Ha AeBojaHKy KpacoTy, Ha TBOjy npBOOHTHy KpacoTy, jiyuio Moja. Oa rjieAaH^a Mora pacTe .Majiena cbctjioct, h cbc ce jacHHJe pacnosnaje y HdOj nyAHO
je

Kao jeAaHcynnaHH span oSyMenyMecenHHy. Ty je cnace^e TBOje, Aynjo ycTpauueHa. Ty je >khbot TBOj, CBe ocTajio je rpo6, KaA 6h caMO Morjia pas^yKTaTH Ty Ma/ieHy cbct/ioct, h Kao SyKTHH^y BejiHKy yneTH je y yM Moj h y cpue Moje.
.ACBOJaHKOJiHue.

BocnpcHH, Ayuio MOja, h npHKyj norjieA tboj na Maiieny nehnny, rAe Ma/iena A^BOJKa oSHTaBa Fjie, h3 tc
6^

68
netiHHe Aofenfee th Hsdaejbetfce. V HjOj th h caAa Jie>KH CBa npeocTa.ia Mofe, h HeHapy>KeHa Kpacora, h HenpoAaxa

6eCMpTH0CT.
je

pa^a Bora, cee ceH H neneo, sajeAHO ca ipoMHM TOHKoenMa TCJia.
nefewHe, Ban jiyuie Moje, rjie AeeoJKa

BaH

LI
flyine CseTH, r;ie,

KaKO

je

noAJia jiyuia Moja!

KaKo CTpauijbHBO Kpwje
pafli!

n;iOA Tboj y ce6H,

cxpaxa

JYAejcKora, cxpaxa paAH 6e36poJHe A^ue Mpana, luto.

MX OHa HaMHO>KH y ce6H h3 6paKa CBora ca cbctom. HapoAHJia je 6e36poJHe ByKOBe h jiHCHue, h cxaBHjia HX y uapcKe OAaje CBOje, aok Chh Tboj HeMa rAe rjiaBy Aa npHKjiOHH. H cbh Tpa>Ke a^ ySwjy oho luto ce oa flyxa poAH. Ax, MpoAOBH caynecHHUH! Jep ce 6oje MofeH H npaBe CBexjiocTH! M cxpene aa Kpyne CBOje HaJBHuie ohh, KOJH cy MX OTCJiH H caMM ce^H KpeaBe Ha rjiaBy CTaBHJin.
Be>KH,

Aymo

MOja, ca cbojhm

hobhm h/ioaom, ca cbo-

jHM jeAHHopoAHMM HJiOAOM, 6e>KH y ErHnax, y seM/by jom MpaMHHJy oa Mspaw/ba. fjie, 6e36poJHH po6oBH, Koje CM npoM3Be;ia y ce6H oa ccMena ceexcKora, AH>Ky xaJKy Ha CMHa TBor jeAHHor, h Tpa>Ke Aa ra y6Mjy.

3JiHK0Baua TaMHHje cy oa Kpyne H^HxoBe, le y c/ienwjiy cbomc hc pacno3Hajy JAjiai,eH\\a Bo>Kjera. 3a TO he noKjiaTH MHore MjiaAcnue, jxa. 6h h tbof M/ia-

Ho OMH

ACHua 3aKJia;iH. BnAex nacTHpa oseSjia npaj Ma;ieHe BaTpe. Ohh CBOje He CKHAame oh ca BaTpe, Kao Aa xchame noMohw 3aK/iaHDame BaTpy joj orH^eM OHHJy cbojhx j\3. ropw. M pyKaMa oa CTyACHHx BCTpoBa, m Aysame je a^xom cbojhm, Aa ce jane paaropw, a^ nopacTe m oaojic BCTpoBHivia, h
H^era Aa 3arpeje.

TaKO H3 cpua Mora 6ecHe BCTpoBw

3;imx >Kejba npe-

lehw SovKancKOj cbcHh y Te6M, j\a je yrace. M TaKu m3 yMa Mora 6ecHe s/ie homhc/ih, j\3. nanjbyjy na jeAwny cbctjioct y Te6M, luto mm npnupeMa nponacr.

69
Cbc lUTO CH TH, Ayiuo, HaMHo>KHJia y MOMe yMy h y cpuy MOMe, CMarpa Te6e He sa MajKy ho sa Mahexy, H HHKora HeMa y o^BpaTHOM nopoAy xeoMe, Aa th craBH npcT Ha ropefew jesHK h Aa re pacxjiaAn. CaA ch npBH nyi nocxajia MaJKa, jep ch poAWJia cwna, kojh pacre y nocjiyujHOCTH npeMa Te6H h Jlyxy CBeroM, h y He>KH0j
pOAHTejbCKO] jby6aBH.
My, po6i\ibo, poncKe Spure OBora ceexa Ha rjiaey. Oh Mopa pacTH y chjih AyxoBHOj h 6hth y OHOMe LUTO je Oua H>eroBor. Fjie, oh AOJiasH Kao ojiaMeH, UJTO fee ca>KefeH nenpHjaxejbe xBOje, h ocBexHXH h sarpejaxH xe6e. Kao nocjiaHHK oh Ao;ia3H h3 jeAHora napcxBa, rAe CH XH uapoBajia y AGBOJaHKOj hhcxoxh h KpacoxH. Sap He no3Hajeiu CHna CBora, j\yiuo 6e3yMHa? Kao BecHHK oh AOJiasH h3 uapcxBa CBexjiocxw, rAe CH ce H XH 6jiHCxajia 6jiHCxaH3eM mhofhx cyHaua, j\a xe no30Be noHOBO y xo uapcxBO. Sap ne pacno3Hajeiii rjiaca CHHa CBOjera, orjiyBejia Ayi^o?

He HaMehH

jeAHor uapcxBa c;io6oAe, rAe ch h xh nerAa >KHBe;ia, ne no3HaBajyfeH cxpaxa HH rjiaAH po6oBa, A0Jia3H, Aa xe oc;io6oah oa Ae6e;iHX Bepura, y Koje xe je cnyxa;ia Ae6e;iocx csexcKa. Sap jom oKJieBam, j\a no3ApaBHUJ Kmuan^eM oc;io6oAHOua CBora, oneMejia jiymo? flyme CeeMoryfen, ojaHaj cnacoHOCHor M/iaAenua y KOJieBUH jiyuie Moje. M canyBaj ra oa oa cbhx oxpoBHHx cxpejia, Koje jiexe na Hb OA03ro h3 Mspan/ba h oao3Ao
Ao;ia3H hs

Kao BHxe3 cjio6oAe oh

H3 ErHHxa.

Lir
y3pacxe MJiaAenau xsoj, h onaca •ce cnaroM, janoM oa 3eMJbe. Pymnjiau cbhx xbojhx Kyjia OA AMMa yspacxe y CBexy, h CBex ra ne npHMexH h He
JiHKyj, flyniO MOJa,

noBHa.

nycxHH>a My 6eme jxvyuijBOj a MHcao Besa ca He6oM, aomobhhom FberosoM.

h

MOJiHXBa

70
Ebo ra TAe c/io6oaho Kpefee ca^a y nocexy MpanHOJvi nopoAy TBOMe. y OHHMa My cnja eeMHOCx; h Ha jiHuy My ce HHia eeHHOCT; h y pyKaMa My Sopasn eeHHocT. ca Ja4H OA ceexa, eeo, nsjiasH y 6op6y ca ceexoM, CBHMa ceHOBHTMM CBexoBHMa TBOJHM, Ayii^o 3apo6;beHa.

JlwKyj, jiymo Moja,

M/iaAeHua TBora rAe yspacxe, HenyjHO oa CBera, h onaca ce cnaroM, janoM oa CBexa. MwpaH Kao CBaKH jyHaK, CBecaH CBOje Heno6eAHBe MofeH H yHanpeA no6e^eHe HCMofeH npoxHBHHKa, Kopana jby6;beHn Moj HSMe^y SBepoBa, h sBepoBM wy ce CKjiaH>ajy c nyra, cipaxoM HcnyH>eHH. BawcTMHy, npwpoAa ra ynosHa npe JtyA^, h npeAaAe My ce Kao npaBH cjiyra npaBOM rocnoAapy CBOMe. A OA JbyAM no3HaAe ra caMO jcAaH, h saenKa, h bhKHaeroB ocTa rjiac BannjyhH y nycTWFbH, Kora jbyAH y6p3o yryiuHLue Hacn/bCM h KpBn>y. Jep HacHJbe je opy^e HeMohHora, h KpB je nyi neMohn, oa Kanna ao MpoAa. Oiau CBHX HacHjiHHKa OA noneTKa CBexa cpexe ra H nonyAM My CBa 6;iara OBora CBCxa, caMO a^ nouixeAH h He srasM H^eroB yccB y CBexy. BMAe BjiacTOAP>KaL^ oBora csera Mora MHjbeHUKa^ Kao iiJTO HofeHa ceHKa Hsjyrpa rjieAa AOJiasaK cyHi;a n rjieAajyfen yMwpe. Kao nocjiaHHK >KHBe h BeHuxe TpoHue crajaiue moj MHjbeHHK npeA B;iacTOApiii!^,eM CBera o6MaHa. M uap xaMe noKyma, a^ yHece AwcxapMOHwjy h Aa noMyrw ojiMHenoTpojcFBO y jcAMHCTBy. Fla no o6nHajy cbomc, no onpo6aH0M Ha jbyACKOMe poAy aanaxy CBOMe, oh npBO nojiacKa CTOMaKv BHTeaa Mora. A^ 6h npBO yjiOBHO CTOMaK wAao My CTapemnHcrBO naA cpueM m j/mom, h ose j/huhho ceHKOM M c;iyraMa cxoMaKa. Ho AOH>M MOBeK ocxa y HenapyiueHOj xapMOHHJH ca cpeAH)HM H ropH^MM HOBCKOM. CxoMaK BHTesa Mora ocra Bepan jeAHHH4H0M TpojcxBy, y komc cy Tpoje jeAnaKu
rjie

H jeAHO.

TaAa B;iacTOAp>Kau xaMe m

3;ia

yAapn JiacKaMa na

cpue MH/beHHKa Mora. Ho cpue OBora, CBexjinje oa CBeijiocTH, He npHMM TaMy y ce6e, ho, Kao m CTOMaK, ocxa. BepHO XpOHHHOJ XapMOHHJH.

71

HajsaA B;iacTOAp>Kau TaMe ca CBHMa xaMHUM CHjiaMa, Haea/iH Ha yM cnacHTen^a Mora, a^ 6h ra Haeeo Aa Kyfua Bora 6e3yMHHM h BpaTOjiOMHHM HyAHMa.

Kao cyHnaHa 6yKTHH>a, lUTo ceaKy HeHHcrotiy caropn na OA^aun H3 ce6e. Te raKO hh yM He HSH^e hs cjiaTKe xapMOHHje CBCTOr TpojeAHHCTBa.
Sejaiue

Ho yM jeAHHopoAHora Mora

TaKO Moj noSeAHHK OAHece npBy no6eAy naA uapeM
AHMa H
nene;ia, kojh

H3H^e

MOJHM, HyAehH My CBe

nperoBapa c bojboaom ochm BjiacTH naA cbctom.
a^

LIII

h npHAwrne 3eMn>a, KaA OTBapa ycTa CBOja Ym npeBe4HH, poi}eH y nefcHHH jiyme Moje oa /^yxa CBCTora h FIpeHHcre AeBOJKe.
HfiKa Ce CnyCTH HedO

PeHH H^eroBe Kanjby na rpo6;ba, h neneo ce noHUH^e
3eJieHHTH M ixBexaTH.

OA6a4eHH oa CBera, h kojh 0A6auHiiie

cbct,

Tpne
oa

My y cycper,
H^era.

a MH/beHwuH CBexa ca y>KacoM

6e>Ke

Orau jeAHO cmo. Flpe noBena ja jecaM. roBopn MyApocx, poi^ena y AGBOjaiuTBy tbomc, TaKO Ayiuo Moja. Cjiymaj h pa3yMH BenHOCX CBOjy, Hsrydjbeny y nenejiy BpeMena. CBaKa Ayuja, Koja iBopw BOJby Oua He6ecHora, MO>Ke ce Ha3BaTH MajKOM MyApocTH Bo>Kje.
Ja H

oa Ay^^ tcSh, AyuJO MOja: CBexor y Ja caM >KHBOT H BacKpcHTejb MpxBHX. Ko npeKHHe Besy ca MHOM, npeKHAa Be3y ca >khboxom h nocxaje Kao o6;iaK AMMa, y KOMe neMa hh CBexjiocxH hh BJiare.
Bo>Kja,

OBaKO roBopH MyApocT

po^eHa

MHC/iHxe, a^ cxe >khbm, a y cxeapw cxe MpxaB o6;iaK AWMa, mxo ce Kpehe cJiynajHHM BexpoM, npn^Hxe K MeHM, h ja hy sac nanynHXn CBexjioiuhy m BOAOM, cBex;ioiuhy hcxhhhxom m boaom >khbom, h 6nhexe

Bh mxo

>KHBH y HCXMHM.

72

Bh ujto AparoBOJbHO upujiasure k mchh

h

nyHHxe

ce MojiiM >KHBOTOM, ryStiie ce6e, KaKse Bac cbct casAa, nocxajere jeAHo ca mhom Kao ujto caw ja jeAHo c Oucm 11 HeSecHiiM.

SaHcra Heiieie ce n/iaiuHTH speMCHa, jep BpeMe je 6h4 CBera, h npnnaAa CBeiy a He MeHH. Hutu fee Bac 36yHHTH K0Jie6aHDa y BpeMCHy h npocTopy, jep CBa Ko;ie6aHDa cy yo6pa>KeHO 3Bii>KAatt>e 6HHa
no HrpajiHUiTy, h npHnaAajy CBCTy a He mchh. flajeM BaM mo] Mwp, Kora BpeMe ne Mo>Ke HarpwcTH, HMnpocTopcTecHHTH,HMTHCBaKo;ie6aH>acBeTanoKo;ie6aTM. McnyH^en^ cbctom, Hcnpa>KHbeHH cy oa >KHB0Ta, h po6oBH cy CBeTa. McnytfceHH >khbotom Hcnpa>KH>eHH cy OA CBeTa, H chhobh cy >KHB0Ta.

caM nyn >KHBOTa, h CMpT HCMa A^Jia y MeHH hh KOJiHKO Bpx OA HFJie. 3aT0 MCHe CBCT He no3Haje, jep CBCTa HCMa y mchh. Cbct no3Haje caMO CBOje, Kao ujto
Ja

>KHBOT no3Haje CBOJe.

3aHCTa, ja caM HaJHeno3HaTHJH rocx y CBeTy. /^omao caM Aa noHyAHM, a ne Aa y3MeM. Oa CBOJe nyuofee uyAHM; OA HHuiTa ce ueMa uiTa yscTH. Moja nyuofea nyuofea je Bora, kojh mc nocjia y cbct, Aa AaM ce6e CBCTy, h o>KHBHM rpo6;ba, na Aa ce oncT BpaTHM y uapcTBO >KHBOTa. Ja H >KHBOT jcAHO CMO. M Hpc AAaMa ja jecaM,

M nocjie

AAaMa

ja jecaM.

BacKpcHTCjb tboj y Te6H, BacKpcaBaj. KaA oh oac h3 Te6e, th ne hem MOfeH HHIUTa HHHHTH AO pa^aTH MpTBC H CaxpaHDHBaTH MpTBC. ripcTBopH ce y cjiyx h y nocjiymuocT, He>KHBOTHH nopoAe AyuJe Moje, h BacKpcaBaj h3 rpo6a.
je

flyujo MOja, BacKpcaBaj!

Aok

LIV
CUHe }KHBOTa, ncnyuH 3eM;by TCJia h jxyuie MOJe >KMBOTOM CBOJHM, Aa CC HMaMC MUM UOJaBHTH MCl^y >KH-

BHM aure/iMMa.

73

Be3 TBora >KMBOTa ja Hehy Mofew AwcaxH BasAyx uiTO aHrejiH flHuiy, hhth jecTH xjie6 luto aHrejiH jeay. M 6Hfey oner HsrHan sa Bpara uapcTBa He6ecHor, Mcnpea
KojHx M caAa Kao pac;ia6;beH jie>KHM.

HaMaMH Me cbct Ha CBOj x;ie6, h sacy Aymy Mojy KaMehbeM. HaMaMH Me Ha pH6y, h sacy cpue Moje
KaMe^eM.

HaMaMH Me Ha CBeTjiocT, h o6y4e yM Moj MpaKOM. He MpsHM CHpoMaxa, a;iH mh OMpse CBer iuto ce Kao CHpoMax npaBH 6oraTHM. Hhth MpsHM ce6H4Hora, a;iH MH OMpse CBex iuto ce Kao cednnan npaBH Aape>K" .TbHBHM. Hhth MpsHM 6e3yMHora, ajiH mh OMpse cseT ujto ce Kao SesyMaH npaBH yMHHKOM. Hhth MpsHM 6ojiecHora, HaMepHO Tpyje ajiH MH OMpse CBeT LUTO Kao jexTHHaB
BOAy SApaBHMa. Bapajinuy h npeTsapana MpsHM, FocnoAe, LUTO >KHB0T Moj saTpua seM/bOM roBope^H MH CBe BpeMe
He6y.

Beuie 6oraT TproBau, na yMpe, h Ay^i^H My 6h pasrpa6;beH oa cyceAa h CTajauie npasan jom yeeK ca uMeHOM noKOJHHKa naA spaTHMa h HcnncHMa Aparoqeue po6e y Ayhany. TaKaB caM h ja Kao OBaj jxyhauy peKOx ce6H y CTHAy. Jom HOCHM HMe >KHBOTa, a >KHBOT je MOj cae pasrpa6jbeH OA cyceAa mojhx. CHHe Bo>KJH, Cnue >KHBOTa, HcnyuH seM^^y MOjy >KHBOTOM. OpBO H36auH KaMeffce hs nyuie Moje, h naxpauH je npaBHM xjie6oM. H ohhcth cpqe MOJe oa SMvija h HcnyuH ra C060M. M pasarnaj TaMy hs yMa Mora, h Hanynn ra CBeTJiomhy neSa. Jep sancTa nehy o>KHBeTH, aKO caMO jxyuia Moja o>KHBH a cpue Moje ocTane Hcnyn^eHO cmpthhm >Ke;baMa. Hhth hy BacKpcnyTH, FocnoAe, y uapcTBy TBOMe, aKO ce caMO cpue MOje ohhcth a yM moj ocTane h j\3Jhe HcnyH^en MpaKOM. SancTa, aok ce CBa Tpn HSBopa y Menu ne H36HCTpe, He fee 6hth >KHBOTa >KHBOTy MOMe. M36HCTPH jiH ce jeAan, Apyra he ra ABa MyTHTH.

74

M36HCTpe Jit! ce abb, xpehn he 6hth AOBOJbaH, Aa saMyxH o6a npea. CeaKu je oj\ ra rpw M3Bopa y mchh
cnacHTe;b Apyrwx. Cnne >KHBOTa, McnyHH seMjby Mojy >khbotom. Th cm MyApocT Moja, jep je y Te6H He caMO yM 6o>KaHCKH, ho H ACBMHaHCTBO 6o>KaHCKO, H CBexocT 6o>KaHCKa. Jep Aa HHCH poi^eH H3 6o>KaHCKOr AGBMHaHCTBa M 6o>KaHCKe CBeTOCTH, He 6m 6ho MyApocT HO orpaHH4eHO CBexcKO snaHje
H.iH
h;ih

xpoBan

H BeillTHHa.

ch jeAWHH xpaHjbHBw x;ie6 >KHBOTa Mora. MojiHM Th ce, ne OABpaxH jiHi^e TBOje oa Mene rpeiuHora. Th ch jeAHHa >KHBa BOAa, oixo MO>Ke HanoJHXH >KeAHy nycTHH^y >KHBOTa Mora. MojiHM Th ce, He OABpain jinue TBOJe oa Mene rpeiuHora. Th ch jcahhh SApaB BasAyx, uito MO>Ke McuejiHTH pac;ia6;beH0CT >KHBOTa Mora. MojiHM Th ce, ne oAspaxH jinue Tsoje oa Mene rpeniHora. Ho noMH/iyj Me h cnacn!
Bo>KJH,

CHHe

Th

LV
KO CH TH? OHTajy A^ua CBexa CnHa TBor, acbmHBHCKa AyuJO Moja. Jep ra BHAe rjxe xoah Mei^y tt>HMa Kao uap Me^y po6oc/iymajy HieroBe Mofene penn, h hc pasyMejy. M r;ieAajy FfaeroBa MohHa ACJia, h nyne ce cxpaxoM. M ocehajy CH.fiy rj\e H3;ia3H h3 Fbera, h 36yH>yjy ce.
BHMa.

M

A Cmh TBOj, Haj/ienujH Me^y CHHOBHMa jby^CKHM, ca HHCTHM 04HMa BOJia, H MHpHofeoM jarhbexa, H CHaroM .naBa, H saMaxoM opjia, h jinueM aHre;ia, OAroBapa: Ja caM McTMHa. Aouiao caM oa hcthhc, aohochm BaM Aap OA McTHHe, h BpahaM ce Mcthhm. KaA 6m y BaMa 6h;io mcthhc, bh 6h mc no3HajiH, h He 6m HMTajiH: ko ch th? Sancra, bh ne yMcre pehn hh ko ere bh; KaKO here OHAa pa3yMeTH, KaA BaM Ka>KeM ko caM ja? F/ie, BH ere caMM no ce6H HHuixa, Kao can oabojch OA caFi.a4a. M hhctc hcth hh y ABa ceKyHAa y BpeMeHy HHTH Ha ABa KopaKa y npocrpancTBy. Kao KaA ce hhni.

75

HOCH HaA jeaepoM, na My ceHKa nrpa no boah, xaKo je H >KHBOT Bam npasHO m He6HTH0 HrpaH>e ceHKw. Jom caMO HHCTe 3a6opaBHJiH a^ MsroBopnTe pen „HCTHHa", H TO je cee luto BaM npeocxa oa McTHHe. CBeT;iyuaH>e CTBapn HasuBaie hcthhom. Kao KaA 6u BeHHTH TaMHHHap, KOJH je caMO Hyo 3a cyHue, HasBao 6y6y cseTJiHha cyHueM. Ko noBHaje HCTHHy, HCXHHa ce ycejbaBa y H>era, h OH nocxaje jeAHO ca mctmhom, u HHje nojiosaH ho ueo HOBeK. McTMHa yi^ejLyje, h hhhh uejiHM, aok o6MaHa chthh y KOMaAe h Mejbe HOBena y neneo. Kao iBTo je pasBejanoM nenejiy oa ApBexa HeMoryhe BHiue nosHaxM sejieHo apbo, xaKO je BaMa HCMoryfee no3naxH Mene. 3aHCxa ja caM McxHHa, Hcxa jyne, Aanac h cyrpa. Hyx McxHHe, kojh je ca mhom, Oh roBopn Kpo3a Me, Oh >KHBH y MCHH. Be3 H>era ja 6mx 6ho Humxa Kao h bm. Ho 36or H^era y MeHH ja caM Onaj kojh jecxe. Ca BHCHHe caM CHiuao, Kao njiaxa Kwrna, a^ nanyHHM HcyuieHO pe4H0 KopiiXo, Koje BH yBeK jom nasHBaxe peKOM. /^pyrw cy aohochjih 3aK0He, a ja aohochm McxHHy. J\pyn\ cy hhcxh;ih Kopwxo oa ocymeHor 6;iaxa m cnpeManH ra 3a BOAy, ho HHcy mofjih a^tm Bo^y. Ja a^J^m BOAy, H nyHHM Kopuxo, H onpaBAaBaM hmc peKe. HwcaM Aomao y Bamy cyxoxy, a^ Bac yHHM KaKO ce MCKonasa BOAa h3 3eM7be, Hero caM Aomao BOAa >KMBa Aa Me nwjy >KeAHH. Hhxh caM AOuJ^o, Aa Bac yHHM KaKO ce npaBw x;ie6, Hero Aa 6yAeM x;ie6 CBHMa rjiaAHHM. Hhxh caM cwmao y Bam MpaK, a^ Bac yMHM KaKO ce cxBapa cbctjiocx, nero a^ eaM cbcxjihm. Fjie, hh cynue ne y4H KaKO ce MaHja CBexjiocx oa mchc CBCXJIH, HO CBeX/lH. Hhth caM ce cnycxHO y 6e3yMHO xpenepeH^e cchkh, Aa Bac yHHM mxa je cxBapHOCX, ho a^ 6yAeM cxBapnocx, y npcAeJiHMa npasHHHe h Hnnera. SaHcra, HucaM Aomao, Aa saM 6yAeM ynujeih MyA* pocxH HO caMa MyApocx.

,

76
ne oHje, He Aniue, u TiiMe He nocTaje jeAHO ca mhom, raj ociaje Ban Mene, UJTO 3HaHH, j\a ocxaje BaH vKMBora h HCXHHe.
je;ie,

Ko MeHe He npHMa, ne

LVI
3a HCTHHOM xpHH Ayiua Moja, Cwne McTHHe, h xpMaH^y H>eHOM neMa Kpaja, hhxh HMena H^enoM yMOpy. Bojbe, yMHpn ce, Aymo Moja, h MHpoM cbojhm npwByuH HCXHHy. KaKO 6h xn nasBana OHora, ko 6h y noHohn peKao: He Mory 6e3 CBexjiociH, Mopaiw xpnaxH na cyHue, Aa AoneceM neKO-nHKO spaKoea? Ha ujxo noHHPtaxH xpK oa xHjbaAe roAHna, KaA je LBex/iocx 6p>Ka oa xe6e h Mo>Ke xh nacxH y KpHJio 3a HeKOJiHKO ipenyxaKa. OxBopH ce, jiymo ceexjiocxH, h CBexjiocx he Aohw
y xe6e.

Shaobh, luxo cxoje HSMe^y Te6^ u MCXHHe, m h3rjieAajy xh Kao nyAOBHiuHe njianHHe, Koje uoKyiuaBaLU 3aMopHHM xpnan^eM a^ npet^eiu, jecy XBOja XBopeBHna, H c;ia6HJH cy oa 6ejie nene na jesepy. CaMO KaA 6h xh MOrjia OXBOpHXH OHH AOBOn>HO A^ HX He bhahui. SaHCxa, finhe xhx BHAOBa saBHcn oa xBora BHi^eH^a. Ako hx xh He 6h xxejia BHAexw, ohh ne 6h nocxojajiH. F/ieAax OHJie na upnoj xa6jiH rAe xpnw y Kpyry, o6ejie>KeH0M 6e;iOM KpeAOM. fyieAax ra Ayro KaKO xpnw H He ycyf^yje ce npecKonnxH 6e;iy jiHHHJy, Koja My Ban^Aa HBrjieAauie h;ih Kao >KHBa cxBap HJiHKao bhcok 3ha. TaKBa je, peKOx y wajiocxn, h jiyma MOja, KaA MHc;iH, Aa je oa Hjene c;io6oAe a^jih hjih hckh mo^hh AHBOBH hjih CXpaUJHO BHCOKH 3HA0BH. Y CXBapH HBMe^y ffceHe TaMHHue h c;io6oAe nocxojH caMO jeAna yo6pa>KeHa jiHHHja, xaH^a oa nmue. Cbh 3HA0BM xBoje xaMHHuc, Ayujo Moja, cacTOje ce H3 XBora cxpaxa oa CBCxa, h3 xBoje >Ke;be 3a CBexoM H H3 XBOJHX mhc;ih CBCxy. Cbc OBe BHAOBC XH CH caMa ca3HAa;ia no ynyicxny xbojmx My;ia oa Maxepnja/ia, mxo <:y TH oHa Aa/ia, saHCXHHy c;ia6Hjer oa nene.

77
noneTKy th hhch miana nyjia, h HCTHHa ce HHJe AejiHJia OA Te6e. KaA ch th ocjienHJia, nocjiajia ch Hyjia, Aa xpne sa hcthhom. M xpxoBH jpne h XBaxajy Haj6;iH>KH H HajjiaKLUH JiOB, M AOHOce ByKoee cjienoM rocnoAapy, h OBaj hx jeAe Kao je/ieHe.

y

He xpHH,
Fjie,

Ayiiio Moja, jep

cbojctbo je nyjia, Aa xpne.

Cjiyre xpne n po6oBH, a rocnoAap MHpyje.

y jeAHOM yrjiy Ay^OKor Mwpa u AeBHHaHCKe HHCTOie y Te6H OTBopw/io ce npeAeeHHO oko TBoje. To OKO He BHAM 3HA0Be TBoje TaMHHue, 3aTo H He Tp4H ys HJiaHHHe, Koje ne nocToje. To je Chh McTHne, jeAan oa TpoJHi^e uiTO AP>Ke CBe neoecHO uapcrBO, oa Kora ch ce TH orpaAHjia, no>KejieBiuM Aa 6yAeiii HeTBpxH. 3aHCTa TH Ka>KeM, MeTBpTH He nocTOJH HHFAe ynaKpcT nocTOjeher. FteroBO je HMe HenocTOjehH.

Tbojhm HrpaH^eM h sawrpaBaHjCM no TawH th ch Me, Aymo, y4HHH;ia HeTBpTHM. CaB tboj HapoA W3 cBCTa HCTBpTHX 6auHfee ce KaMeHOM Ha Cnna Mcthhc. Be>KH,
6eAHa, oa CBeia neTBpTHX. OApemn ce oa CBera, 6a[;H CBe, OMpsHH CBe, h hokjiohh ce Mcthhh TpoJHHHOJ, Koja TH ce Kpoa Cnna HcTHne Aaje. FocnoAe McTHne h >KHBOTa, noMOSHAyuJH Mojoj, Aa ce 6ai;H npeAa Te h sajeua: Th ch Moje 6Hfee, Moj >khboth MOJa HCTHHa, npcMHjiH Chhc Csexe TpojHue. Th ch Moje CBe, H ja TH ce npeAajeM Hara h CHpoMamna. HcMaM lUTa Aa 0A6auHM HHTH Aa npespeM, hhth Aa OMpsneM, jep ceM Te6e HMiUTa h ne nocroJH. CMHjiyj ce, h npHMH Me y CBOJe Hapynje.

Aymo

LVHI
Hhch JIH th Onaj ujto he ao^h? nwTajy CHHOBH aeMjbe Po^eHora oa A^bojkc xBoje, Aymo MOja. A Pot^eHH OA AeBOJKe 6;iHCTa jyTapH^OM CBeT/iomhy Mel^y CHHOBHMa seM/be, kojh cy Mpannn Kao yraineHH Aann. n;iaMeHH cepac|)HMH CHJajy y hberoBHM OHHMa; npeMyApH xepyBHMH ceAe Ha li^eroBHM ycnaMa; rocnoACTBeHH npecTOJiH AP>Ke craehberoB. BHAehn Fa caMa, Botia 6e3

78
seMajbCKe BojcKe ceaKH ymhh hobck noBepyje, as to MOVKe 6hth BO^a crpauiHe h 6e36poJHe BojcKe HeBHA.tHBHX CH/ia. M eeo, OKpy>KeH aHrejicKHM BOjcKaMa tboj bo^, Aymo, OTBapa ycra h OAroBapa: Sancra, ja caM onaj, Kora oneKyjexe, h ApyroMe ce He HaAajxe. Ako xpa>KHxe nyx, ja caw flyx. Ja caw Bame Cyxpa oa Aanac ao Kpaja BpeMCHa. CBaKO Ao6po, ujxo bh oneKyjexe oa cbhx cyxpauifeHx AaHa, y mchh je. AaHac je Bame cyxpa y mchh HcnyHjCho. H HHJeAaH a^h, ao noc/ieAHber A^Ha, Hehe BaM aoHexH OHO mxo BaM ja aohochm. Fjie, ja caivi a^h 6e3 nonexKa h 6e3 Kpaja. Ja caM pHSHHua CByKOJiHKe 6yAyhHocxH h nyx Ka xoj pn3HHUH. CBa 6yAyhHocx He Mo>Ke BaM a^xh hmjcaho 3pH0 Ao6pa, AOK OA Mene He nosajMn.

Cbh npopouH noKa3HBa;iH cy nyx k MenH. Y mchh ce 3aBpiiiyjy h ry6e cbh npopoHKn nyroBH. Oa caAa caM caMO ja nyx, h Ban Mene cy fiecnyxwue. Kao mhofh noxouH, luxo ce yjiesajy y jeAHy peKy, h npH xom ry6e CBOj nyx. TaKO cy ce cbh npopouw yjiH/iH y Mene, h oa caA ja ojpe^yjcM xok >KHBOTa Ko h naAajbe npoAy>Kyje Aa MAC nyxoBHMa npopoKa, xaj fee MfeH nyxoBHMa HenocxojefewM, H yrpysahe ce.

AO.iasHiH, a^ noKa>Ky nyx; ja caM aoLuao, Aa 6yAeM nyx.

HpopouH cy
Ko
xofee 3a

mhom a^

caMO HoraMa, ho h cbom

HAe, xaj ne MO>Ke nhn sa AyuiOM, h cbhm cpueM, h

mhom
cbhm

yMOM CBOJHM. Ayr je Moj
CBOje Hore y3Aa.

nyx,

h nainfee oa

yMopa ko ce caMO y

Ka^a Aeua >Kejie Aa HAy ynopeAO c AWBOBHMa, mopajy ce oxKasaxw xoAa cbojhm HoraMa, h cecxw na Jiei^a
AMBOBHMa.
oxKa3aTH CBoJHx Hory, H CBOje Ayuie, h CBora cpua, h CBora yMa. Onora, ko ce oxKa>Ke csera xora, ja fey ysexH na CBOje Hore, y ceojy Aymy, y CBOJe cpue, y CBoj yM. M
xofee Aa HAe

Ko

ynopcAO ca mhom, Mopa ce

79
He
Te>KaK, hhth ja H^eMy saMopan. Onaj naK, KO ce ne OTKa>Ke ceera, hhth Mo>Ke Mene Ha nyiy
fee

MH OH 6hth

CTHSaXH HHTH 3aAp>KaBaTH. Ja caM nyT, h onaj ko HAe mojhm nyxeM, ne hac caw HO ca mhom. flpopouH cy noKasHeann nyT oeyAa HJiH xyAa HjiH onyAa, jep caMH HHcy 6h;ih nyT. Ja ne Mory noKasHBaTH nyT: oeyAa, TyAa, h/ih onyAa, hhth nycTHTH HKora oa mojhx, j\a hac 6e3 Mene. Ko xofee Aa HAe mojhm nyTCM, Tora hy ja hochth na ce6H. Jom saM jeAHOM Ka>KeM: ja caM >Ke;beHO cyrpa h nyT Ka cyTpa. Bes Mene hhth MO>KeTe naiiH nyT Ka CBOMe >KejbeHOM cyTpa, hhth ra AoneKaTH. BoroHOCHH Cnne, noMHjiyj nac h noBeAH nac co6om.

LIX
3a nyi, saMopenn TpKann? K HeMy jypHTe, chhobh HOBenjH? KaA 6h snajiH, K HeMy xoAHTe, snajiH 6h h nyT. Be36poJHe cy MeTe Bame, sa to cy BaM h nyTOBH
IlHTaTG

Me

-•

6e36poJHH.

CyAapaTe ce h npoK/iHHDeTe jcAan uiTO BaM ce nyTOBH cyAapajy.

Apyror,

sa

to

ko.^hko Tpaee Ha 3eMn>H, neheTe ce cyAapHTH, aKO HMaTe jeAHy MeTy h jeAan nyT. M ycTa Bauia ocymnhe ce oa npoKJiHH^aH^a. Ohh ujto Tpa>Ke >khbot h ncTnny, HMajy jeAHy MCTy H jcAan nyT. McTa hm noKaayje nyi, Kao ujto ce cynue noKaayje CBeT/iomfey. SawcTa, ko ce CKpnje oa cynua, H3ry6Hhe h Mery h nyT, h yaanyA he ce 6auaTH no MpaKy TaMO h OBa.vio. He nyiHTajTC ce na nyrose cbojhx mhcjih, jep one Bac BOAe jeAHa Apyroj, h HSBan ce6e ne snajy hh MeTe
je

HeKa Bac

HH nyTa.

He nyiHTaJTe

ce na nyTOse cbojhx yo6pa>KeHDa, jep

OHH Bac 3aMaMn>yjy ypaenanHM KopnTHMa, aok hshciHaAHO He noHope noA seM/by. He BepyJTC CBOJoj j\ym[i aok roA saM ona yKaayje

80
Ha Meco, y Koje ce o6yKJia,.Kao Ha Mexy h nyx. fla jiw je HKora ao caA OAeha BOAWJia nyxeM? llyx uapcxBy 6jia>KeHcxBa ne najiasH ce, h He noKasyje ce, h hc npoceua ce. Oh ce pa^a y AyiiiH OHAa, KaAa ce y H>oj pat^ajy >kmbox h MCXHHa. PoAe nu ce >KnBOx H HCXHHa y j\ymvi Baiiioj, paAyjxe ce h BecejiHxe ce, jep je h nyx po^en. Kao mxo ce >KHBor ne MO>Ke oabojhxh oa Hcxune, xaKO ce HH nyx hc MO>Ke oabojhxh oa >KHBOxa m HcxMne. JXoK ce CBe xpoje ne oSjaBH, hmjcaho HHJe o6jaB-T>eHO.

no;ia>KHxe naAy CBOjy na cyxpauiH^H Aan, a^ BaM jany cbcxjiocx 6auH na Bam kphbh nyx. Jep cyxpauihdH Aan je caMO jeAna HOBa KpHBHHa Bamer nyxa, h

He

HOBa saronexKa.

He no;ia>KMxe naAy y Aane, jep a^hh cy pyKocaA Mamxe Bame. Hero no;io>KHxe CBy CBOjy naAy y A^h,
KOJH KaA ocBane ne CMpKaBa.

FocnoAe, FocnoAe Moj; xpocynnano Bo>KaHCXBO Moje, Ko he AOcnexH ao Te6e? riyxoBH cy jbyACKH Kao Mpe>Ka, no Kojoj xpKann ueo A^H xpne, h yBene ce nat^y na hcxom Mecxy. 36yH>yjy Me H3Mpe>KaHH nyxoBn jbyACKH, h nHxaM ce, ko fee AOcnexM AO OAMopniuxa FocnoAa Mojera? Ko no3Ha MCHe Kao Mexy CBora MACH^a, xoMe hy ja 6hxh nyx Ka ABopoBHMa mojhm. FocnoAe, FocnoAe moj, xpocynnano Bo>KaHCXBO MOje, KO fee cmcxh yhw y csexjiocx TBOjy? Ko je npMBHKao rjiCAaxH CBex.Jiocx Mojy y ce6H, xaj fee CMexH yfen y cbcxjiocx MOJy. M ne fee 6hxm
cnp>KeH.
Ayiiio, AyLuo Moja,

CKHHyxH o6pa3HHy HH ASH? CnacaBaj ce ack 6o>KaHCKa jiyna ropn naA xo6om. Jep KaA OAC oa xe6e, necxafee xe Kao mxo necxa, rjie, h Hrpajyfeer Meceua Hd AHy jeaepa.

xaMO Moja, KaA feeiu CBOJy m o6paxHXH ce y xpocynnaxponofena

113

HcnoBecx HMena rocnoAH>er y jcahom ^apcTBy, TO jana y ApyroM. Hhth ce MO>Ke CMahbHTH 6pyiaH>e HMena Bo>Kjera, hhth ce Mo>Ke noBehaxH. Ako jeAaH noTOK npecymn, ApyrH fee HaAohn, h xaKO Mope ce AP>KH Ha MCTOJ BHCHHH.
cjia6HJa

LUto

LXXXI
3eJieHH ce KHUapHC m Jie™ h smmh. MupMiue 60CHjbaK H jieTH H 3MMH. Kojty ce jaraH>uH u jicth h shmm.

To ere

bh,

npaBCAHHUH.

HyBaJTe ce oa ABa ByKa, KaA Bac nanaAajy, jeAan c JiHua APyrH c Jie^a. Ho BHiue ce HyBajxe oa ABa rpexa, oa cxpaxa oa rpeiuHHKa h npespetba rpeiuHHKa. Jep fee se-ieHHJio Bame HmnesHyTH Kao sejieHHjio Bp6e. M MHpHC Bam npcTBopHfee ce y hcmmphc. M CMHpeHOCi Bauia nocxafee ropAOCi. M rpeiuHHUH fee Bac HasBaxii
HMeffcauHMa.

ripaBeAHHUH, rpex je HCMoh, h cxpax oa rpeiuHMKa cxpax je OA HCMofenHx. FpeujHHK ce cxpauiH oa MpiBor npaBCAHMKa y ceSw, a ABa nyx BHuie oa >KHBor npaBeAHHKa ysa ce6e.

He cxpaiUHxe

ce OHora, ko ce Bac ABorySo cxpauiH.

HHJe JiH FocnoA xpa6pocx npaBCAHUKa? Hwje nn CBCMofeHH FocnoA rcHepaji bojckc npaBeAHH4Ke? Sancxa je Majia npaBAa ohhx, kojh cxoje ys CBCMofeHora h cxpame
ce CBCHeMOfeHMX.

npaBAa Bama npaBAa Bo>Kja, Mofe Baiua je Mofe 6o>KaHCKa. Y nonexKy Mofe 6o>KaHCKa rpeiUHHUHMa cyBume 6jiara, m mhjioce HHHH cjia6ocx, jep je KpBHa, H MHoroxpnjbHBa. Ho na Kpajy, KaAa AO^e no6eAa 6o>KaHCKa, rpeiuHnun bha^ c y>KacoM, jia. je Kyha H)HXOBa npojiOKana oa noAseMne boac, m j\a ce cypBaBa 6ecnoBpaxHO. Kao xpaBa cnopo h nenyJHO pacxe Bo>Kja no6eAa. Ho KaA yspacre, ne MO>Ke ce Buiiie hh norasMTH hm nOKOCHXH.
je

Ako

MojiHTBC Ha Jeaepy.

114

FpeiuHHUH cy cxaAO 6e3 nacxHpa; bh hhctc. H kba Bac nacTHp ocxaBH, He ocTaBn^a Bac Aa Bac ocTaBH ho Aa Bac npoceje na hccto chto. BpaTHfee ce Bam nacxHp ycKopo, H BH here yMnpaxH oa CTHAa 36or HSAajcxBa. npaBCAHHUH, rpex je 6ojiecT, h npesHpapbe rpemHHKa npesHpaH^e je 6o;iecHHX. Ko oa CBora SApaBjba Aaje 6o;iecHHMa, raj yMHO>KaBa ceoje SApaBjbe. npespeH^e 6o;iecHHX noxKonaea SApaBjbe SApaBora. Fpex ceAH 3a xpne30M ohhx, kojh ce 6oje cecxH sa xpnesy rpeiiiHHHKy. Fpex yjia3H y aom ohhx, kojh ce 6oje yfen y aom rpemnnHKH. Ko ce c nyxa Bpafea naxpar, a^ He cpexne rpeujHHKa, Bpafea ce AOMy naxoBapen rpexOxM. Ha CBaKy KanHjy Bauie jxyuie nocxaBHxe no jeAHor cxpa>Kapa, a^ ropAOCx ne yl^e y Bam xpaM. Jep aKO y^e, noracHfee oajcahom CBefee cbhx samnx BpjiHna. M dnhexe Kao mcx HanyH^en bhhom, KaA ce hfjiom npo6ymH. KpaxaK je obqJ a^h >KHBOxa, ho npaBH >khbox ne 3Ha 3a Hok Ko yMpe OA rpexa na obomc A^Hy, yMpehe CMpfey mxo He 3Ha 3a a^h. npaeeAHHUH, ynnxe jeAny no jeAny mKOJiy 6e3 yMopa. Ko CBpmn jeAny mKOJiy npaBAe, FocnoA ra majbe

Mynn oa neyKOCXH, npa3aHCxa cjia^a je Myna npaBeAHHKa nero MyKa rpemnHKa, Kao mio je cjia^e BpafcaH^e y AOMOBnny oa ceAen^a y xyt^oj 3eMjbM. MnjiocpAHa BoropoAHue HeSecna, canyeaj CBe one, KOJH cy ce ynyxHjiH nyxeM npaBAe, Aa ce ne ycxpame OA rpemnHKa, h a^ ne npe3py rpemnnKe. h /^a Hx cxpax ne 6h ynnnno 6oroH3AaJHHUHMa, Aa HX npespen^e rpemnHKa ne 6h ynnnnjio HOBeKoy6HuaMa. Aa HOJiynpaBAa n^nxoBa ne 6h dnjia caMO jeAHa ysBHmHua, OAaKJie fee Ay^Jte nacxH y nponacx.
y

h xe>Ky. FpemnnK ce BeAHHK ce My4H OA yneH^a. Ho

BHmy

LXXXII
Bejax naCTMp OBUaiwa, h
.T^yAHMa.

Th mc

y3AH>Ke 3a nacxnpa

Ha;ia3HX OBuaivia sejieny namy, h 6exy 3aA0B0JT>He. HyAHM Te6e 3a xpany jbyAHMa, h mhofh Te ne OKymajy.

115
SrpHHjio ce cpue y mchh oa xyre, focnoAe Moj, h OHM Moje He npecTajy Bjia>KMTH ce cysaMa, jep Te mhoFH He OKyiuajy, Hero Tpa>Ke ce6H xpany Ha H^HBaMa rjiaaH. He xyAa, 6pafco Moja, ne xyAa. To cy H>HBe rjiaAH, KyAa BH rpeAexe; noeefeahexe r;iaA Baiuy. M y 6ecoMy4Hoj rjiaAH jypnyfeexe jeAan Ha Apyror, h jeiufeexe ce ysajaMHO, H rjiaA ne hexe yxojiHXH. OBij,e ce xpane ohhm mxo je oa Bora, a bh cxe sa xo JbyAH, Aa ce xpaHHxe BoroM. Ako fee ce h jbyAH xpahhxh xpanoM obhhjom, luxo 6h OHAa Bor cxBapao h jbyAe H OBue? LUxa je OBua Apyro Hero xpaBa, xpana kojom ce xpaHH. A bh cxe noseaxH, a^ 6yAexe 6oroBH, sa xo BaM ce Bor nyAH sa xpany. FocnoAapy Moj, KJienHM npcA T060M h npocHM mhJiocx. OxjiaAHjia ce Bepa y CBemxenHKa Tbojhx, 3a xo xe MHorw jbyAH ne OKyuiajy. M 6oraxa nauia TBOja cxoJH jeABa Hanera. /],o6ap nacxnp OBuaMa HHje Ao6ap nacxHp jbyAHMa. 3a mxo Me ne ocxaBH, a^ 6yAeM Ao6ap y MajiOM, Hero Me nocxasH a^ 6yAeM jiom y bcjihkom? M KaAa 6ejax nacxHp OBaua, 6ejax Th CBeuixenHK. Ho6aHCKHM LuxanoM npCBpxax ceaKu KaMen h CBany xpaeKy, H jie>Kax Ha seMjbH noxp6yiiiKe h ocjiymHsax AWcaH>e seMjbe, H jie>Kax na jie^HMa h nocMaxpax cxpaxoBHie Baxpe He6ecHe. M AOA^pHBax nejiOM pocHO jiHuihe y ropH, h rpjiHx BHCOKe jejie, sanapane rpoMOM, ca ca>KajbeHDeM. M HHxax HMe TBOJe, HcnHcano ofh^cm no uejioj seMjLw, H ocexHX, Aa CBaKa cxona noAaMHOM ropH h roeopn: ja caM ojixap BwuiH^era. M HcnyHHX cbc jiHBaAe, h CBe Ay6paBe, H CBe nyiOBe CBOje AWB/beH^eM BejiHnaHCXBy Tbomc. A KaA nopacxox nosnaAOX, ca jesoM HewcKasHBOM, Aa ch mh Th jom 6;ih>kh nero mxo h cJiyxMX y no/bHMa acxHHDCXBa Mora. FIoBHaAOX, FocnoAC, Aa caM h ja scMJba, y Kojoj XH ropwm h roBopnm. noanaAOX, BjiaAHKO moj, Aa caw ja cxpanau y ce6H caMOM, a Th AOMafenn h rocnoAap. H xo no3HaH>e AoseAe Me ao y>Kaca, kojh mh npojieAH cp>K y KOCXHMa. Pckox ce6H: na xh hhch npjbao CBOjy Kyhy nero xyl^y? M hhch naB/iaMHO cpaM na ce6e «ero na Apyrora? M hhch Bpel^ao ce6e nero AOMafenna,

116^
y HHJeM CH AOMy rocT? M hhch ce 6auao 6jiaT0M na CBOJy ceehy Hero na hcko cyHue y Te6H? KaKBO KpiiiTeH>e MO>Ke onpaTH Moj ctha oa Te6e? KaKBO noKajaifce moj rpex npewa Te6H HsrjiaAHXH? lloM03H MH, Aa ce yHHuiTHM, A^ Me HeMa, h a^ ce hohobo pOAHM, Kao MJiaAenau 6e3 npouiJiocxH, FIomobh mm, Po-

AHTejby MOJ.

He3Ha6o>KaHKH haojih Tpa>Ke oa cbojhx CBeuiTeHHKa H3BecHy Mepy MyApocxH. Kojihko jih je xeK MyApoCTH noTpe6HO CBeuixeHHRy Bora >KHBora! Maojih xpa>Ke HSBecHy Mepy HHCxoxe. Kojihko jih je xeK cyHHaHe hhcxoxc noxpe6HO OHOMe, ko c;iy>KH BoryHaA SoroBHMa? Maojih xpa>Ke nsBecHy Mepy cnare oa cbojhx cjiy>KHjiaua. KojiHKOM jih xeK cnaroM Mopa 6hxh onacan cjiy>KHJiau CBeMotiHora CBeAP>KHxejba? CBeBHuiH^H PoAHxejby MOJ, OHHCTH >KHB0X MOJ H yHHHH ra >KpxBOM Ha >KpTBeHHKy Tbomc. KaA 6ejax Ho6aH
jaratt>uHMa, njianax, KaA xofeaxy 3aKjiaxH jeAHO jarH^e. Yhkhh Me HeBHHHM Kao jarH>e h caropn Me na ojixapy TBOMe.

KyneM Th

ce, nefey sanjiaKaxH,

FocnoAe Moj h BoH<e

moj..

LXXXIII
npoxHB rocnoAa He6a w cyxo Jinrnfee npoxHB Bexpa njiaHHHCKor! AoKjie seMjte, Bexap ujyxH, nyje ce ujymxaH>e jinmha. Ho KaA ce Bexap saxyKXH, pa3Bejatie ce Jinmhe ho pnxoBHMa h ApyMOBHMa, H ocaMJbeHH jiHCT HO JiHCx H3ry6H-he aBa3 HHOflHrome HeBepHHaH pax

CJiennfee ce c 6jiaxoM.

Jep HeBepHHK ce y tomhjih ocefea jaK h OAaje rjiac y caMohn ra jeAe cxpax h neMofe. A BepHHK KaA jc y roMHJiH AeJiH HeMoh roMHjie, a y caMofen a^Jih Moh c To6om; 3a xo je caMoha H^eroBa CHara h HDeroBa necMa. npoxHB Kora AH>Kexe pax, desyMHHUH? flpoxHB Onora JIM, KojH HOMHHjjby CBOJOM HajiH cyHua, H cxaAa cynaua H 3Be3Aa roHH cbojhm mxanoM? Sancxa, MaH>e je cmcujaH pax, Hjxo ra Bp6e orjiace rpoMOBHMa, h mhkobh

BOAeHH CipaUJHHM KOHAOpHMa.

117

CKOBajiHCxe opy>Kje, kojhm caTupexe jeAaH APyror, na cie ycxajiH, ^a hcthm opy>KjeM Bojyjeie npoinB Hbera. Ho rj^e, OH MO>Ke xoahth no ManeoHMa BaiuuM Kao no MCKOJ MaXOBHHM. HhTH Ce OH HJiaillH BailJHX TBp^aBa BHllie Hero BaujHX rpo6oBa. MsyMe/incTe CHiHe penw, KoJHMa py>KHTe m hohh>KaBaTe jeAaH Apyror, na MucjiMxe, a^ feere eaiuHM chthhm peHHMa noHHSHTM OHora, kojh jeAMHH sna mra je pen h oaKyAa je? fjie, Oh BaM je cxBOpHO rjiacnuue y rpjiy, h pamnpHO njiyha hchoa rjiacHHua, h npocenao ycxa, n Besao jesMK y ycxHMa. SaHCxa, MaH^e je CMemaH ycxanaK CBwpajia y Ayhany npoxHB Majcxopa CBora, h >KHiJia na xap(}3H npoxHB pyKe, UJTO yAapa y h^hx. OSjaBH/iHCxe pax ne Bory ho ce6H, h Bor ca ca>Kan>eH>eM rjieAa na Bame caMoy6HCXBO. Cyxo JiHiiihe orjiauiyje pax rBOSnenHM xoHKOBHMa! y KOJiHKO BH Ay>Ke paxyjexe npoxHB hbera, y xojiHKO ce Oh CBe He3aAP>KaHHJe nsBJiaHH h3 Bac. H3B;iaHH FocnoA CBOjy cnary h3 Bac, ceojy Kpacoxy, CBOje SApaBjbe, CBOjy MyApocx h CBoje 6jia>KeHCXB0. To je naHHH paxoBaH>a FocnoAa BHiuH>era ca cbojhm npoxHBHHUHMa. LUxa ocxaje oa Bac, y6ojnrH 6opun, KaA FocnoA H3By4e H3 Bac OHO iijxo je HberoBO? He ocxaje jih neMoh, H pyro6a, m 6ojiecx, h 6e3yM;be, h Hccpefea? Hnmxa BaM FocnoA nehe 0Ay3exH oa OHora, iiixo je Bame. A Bauia je neMofe. M KaA Oh y3Me CBOjy Mofe, Kojy bh 3;ioynoxpe6;baBaxe, ocxafee BaM Baiiia rpoSna HCMofc, Koja HHje HH 3a ynoxpeSy hhxh 3a sjioynoxpeSy. TprHyhe FocnoA CBOjy Kpacoxy h3 Bac, h >Ka6e fee 6eraxH cxpMorjiaB oa Bame pyro6e. Tprnyfee FocnoA CBOje 3ApaB;be h3 Bac h KpB fee ce Bama y rnoj npexBopHxn, h Swfeexe Mupwc yroAan 3a upBe, MHpnc, OA Kora fee rpaAOBH saiBapaxM ceoje Kannje. BpaxHfee FocnoA CBOjy MyApocx k ceSw, n bh feexe y 6e3yMjby cbomc jypnxH no Ay6paBaMa, n CBa^axM ce ca

nemxepaMa.
B;ia>KeHCXBO CBOJe h Mnp CBOJ ono3Bafee FocnoA k ce6H, H OA Bamer neMHpa ynjiamwfee ce H3BopH h no-

118

Hecpehe Bauie ycaxnyhe Jiosa y 6pAy, w 3eMjta y nojby BpaxHhe CBOJ njiOA Haxpar seMjbw. TaKaB je HaHMH paTOBaH>a FocnoAa CBeBHUiH^era Ca CBOJHM npOTHBHHUHMa. Kao ACTe Oh je HeMofcaH Aa ynHHH 3;io. M He Bpaha 3J10 3J10M, jep je npecHpoMaman y 3Jiy. Ho caMO ca6Hpa CBOje Ao6pe flapoBe h oaxoah c H^HMa oa OHora, Ko lUKpryhe 3y6HMa na h>. M ocraBjba FocnoA neBepHHKe cawHMa ce6H. M ohh ce pacnaAajy Kao apbo upBOTOHHO, H3 KOra je H3HIlJJia CHpOBHHa, H no HHJOJ rn^HJlOCTH UpBH TyMapajy sa xpanoM, Kao no nanyiuTeKOM AOMy. TaKO 6HBa n c napoAOM, kojh o6jaBH par >Khbo6eIiHhe; h oa

TOAaBuy.

PeKOx CBOMe napoAy
>KHBOTOAaBua, n xaKaB
je

— 3anaMTH

:

TaKsa

je

no6eAa

nopas 6e36oM<HHKa.

LXXXIV
paarOBOpe BOfle JbyflH hum ce yAajbe oa TBora npncycTBa, MyApocrn Moja. Be3BepHHUH roBope o AejiHMa, a 6e3Ae;iHHUH roBope o Bepn. M CBaK noAHHuixaBa oho uito ncMa, a oho hito HMa TejiajiH no na3apy. floK/ie Th, focnoAe, nyHwrn aom moj cbojhm AaxoM >KHBOTBopHHM, ja yBCK 3a6opaBHM A.a nHTaM: mxa je Bepa h;ih AeJia? Mhm Te yBpeAWM, h npeTe>KHHje oceTHM ce ocxaBn^eH oa Te6e, ja ca rneBOM y;ia3HM y pasroBope JbyAH, h noAP>KaBaM oey CTpany hjih ony. |ep 6e3 Te6e caw Kao BeTpoKa3 Ha AHMH>aKy, uito nerpTa npeMa Bexpy. KaA ce amfhc BCTap Bepe y jiymu Mojoj, ja CTOJMM c OHHMa, KOjH ocTaBHUje AeJia H CTame sa eepy; KaA ce Awrne Bexap AeJiaxHOCTM y AyniMMOJoj, ja Ap>KHM CTpany c OHUMa, ujto ocraBHiue Bepy h crame 3a ACJia. Ho y TBOMe CBeyMwpyjyheM npMcycTBy HeMa Bexpa, HeMa K0Jie6aH>a, h newa AeJieH>a CTBapw. He ocefcaM hh Bepy HHTH BHAMM A^Jia, HO caMO Te6e >KHBora ocefeaM H BHAHM. SaHCia Tm hmch MOja Bepa ho Moje BH^eH>e. M TH HHCH MOje AC/iaH^e, HO ja caM TBOje AeJiaH^e. M
Jlyjie

119

onex roBopHM: Th hhch Moja Bepa ho ja caM Teoja Bepa, H Teoje noBepeFfce. ria yHHM pasroBopyHJe oko ce6e: ko HMa npaBy Bepy y >KHBora Bora, Taj paAHJe feyiH. H ko A^Jia npaBo aejio Bo>KJe, xaj paAHje feyxH. A ko cbojhm yMOM CKJiana CBojy Bepy, xaj ce paAo npenwpe o Bepw. H ko paAH CBOje ACiio a He BoH<je, laj ce paAO xsanu A^JiMMa. y HOBCKa OA Bepe Ay6oKa je xHiiiHHa y jxyuiiiy j\y6jha OA xHUJHHe na Any MopcKOMe. Jep MyApocx Bo>Kja pa^a ce h o6HxaBa y ay^okoj xhuihhh. y AeJiaxen^a A^Jia BoH<jer Ay^OKa je xHUiwHa na jesHKy, AY^Jba oa XHLUHHe rBO>K^a y cpuy njianHHe. Jep KO AGJia xy^e Jieno, xaj ocjiyuiKyje HapeA^e h HSBpuiyje HX, H onex ocjiymKyje, h KeMa KaA A^ roBopw.
.

MOjiwxBa MOja Aejiaite h npeAejiaBatt>e Mene caMora? Hwje jih y mchh caB CBex OA HOCxaHKa ao Kpaja, h cBa cnpoMarnxwHa h neHHCXoia CBexa? Sancxa HHcaM 6e3 AeJia, KaA ce 3hojhm H njianeM y mojihxbh, ho caM na xeuiKOM nocjiy noMaraH^a CHpoMaxa y jiyum Mojoj, jieMeH>y 6o;iecHHX h H3roHDeH)y neMHCXHx h3 ji^yuie CBOje. FoBopHM BepyjyfeHM y Bepy: ne 6yAHM jih Bepy y cyceAa cbojhx AeJiHMa Ao6pHM, Koja ACJiaM? Hwje JIH Moje acjio y CBexy necMa Moje Bepe, ncaA^Jia:

FoBopHM BepyjyfcHM y

HHJe

jih

cnacenora Me^y necnacennM? Ko fee 3aycxaBHTH necMy y rpjiy npenyne jiyuie? Ko fee 3arymHXH npenyn H3Bop j\a he oxHHe? ripennpy jih ce BHjie, mxo nyBajy H3Bop, ca BHJiaMa y noxoKy nsBopcKOM oko xora, Koja je BOAa KopHCHHJa? Sancxa, a^ nnje H3Bopa, ne 6h 6hjio HH noxoKa. focnoAe Moj, ne yAaJtyj ce oa Mene, a^ ne CBHCHe Ayiua MOja oa npa3HHX npennpaFfca. TiyxaH^e y Tbom npHcycxBy rojH Ayujy Mojy; pa3roBopH y TBOMe OAcycxBy
jiaM

MpiiiaBe je h

xpome

npenHpaH>a JbyAH, h OcJiymHyx h Maxny pyKaMa, h yAajbHX ce. fjie, xo ce He npennpy HCXHHCKH BepyjytiH ca HCXHHCKHM A^JiaxejbHMa TBora c Majio Bepe h c mhofo Aejia. Ho xo je 3aBaAa cjiyry, 3Jie BOJbe. To ce MajiosepHH CBat^ajy ca noxpKyujaMa

y no3Aep. nocjiCAH^H nyx
je

120
CBeiCKHM. nOTOKOM.

^

To

ce ycax;iH HSBop cea^a

ca

npecymeHHM
wcxy

floK cy 6hjih nyHH, o6aABa cy neeajiH je^Hy necMy paAOCTH, h y paAOCxH AOBMKHBajiH ce.

ce 3JioBepHHK CBa^a ce sjiOAeJiaoueM. KaKBa je Moja sajeAHHua c H^Hivia? lllxa Me Be>Ke 3a itMx ochm ca>Ka;beH>a, mro yieKOuie oa TBora CHjaFta?

To

>Khbotbophh Ayu^e? Aa 6hx ocjienHO u He BWAeo rneBHa jiHua npenHpana, h a^ 6hx orjiyBHO sa HjHxobc JiyAe pasroeope. YxeKJiH cy oa Te6e, PaAOCXH Moja, sa xo BOAe
jjyiue

McnyHH AOM

Moje,

jiyAe pasroBope.

MojiHM Th ce H noKJiOHHM, Be>KH Ayu^y Mojy Kpo3 xMn^aAe cyHnaHHX spaKOBa y3 Te6e, a^ He yxcKne oa Te6e, h ne cypsa ce y xjiaAHy nponacx.

LXXXV
OflH IIITO

jbyjy,

npOCBetyjy, He

mxa hem

npocBefeyjy Hero 3acjienhhhhxh c feHMa, FocnoAe?
joj,

Ohh OABpahajy A^uy TBojy oa Te6e, h 6paHe

Aa npw^y k Tbojoj MyApocxH, jep roBope: FocnoA je To je cxapa jcAHa cxapa pen BaiuHx MpxBHX i^CAOBa. aMajjiHja, Kojy ^eAOBH BaiuH HocHiiie co6om h noMpeiiie. Mh fecMo Bac HayHHXH, KaKO ce pHje 3eMjba, h roJH xejio, H Kyje sjiaxo, luxo jane CHja oa MpxBor focnoAa. LUxa feeiii hhhhxh ca ca6;ia3HHxen>HMa Acue Tbojc,

FocnoAe?
nehy yHHHHXH, jep ohh cy yHHHHJiH CBe 3a npoKJiecxBO CBora ceMena h njieMena. SaHCxa, ropy cy cyA^y cnpeMHjiH ce6H h cbomc napOAy Hero KH)H>KeBHHUH M caAyKejM H3 JyA^je. Jep HMaAOuie npwMep OBHX, H He HayHHiue ce. y cxapocxH CBOjoj cjiymahe KJienex MancBa na npary CBOMe, h yMwpafee oa r;iaAH, hejiaBM h jipih^BU, a Hehe CMexw hsbhphxh ce Kpo3 epaxa, Aa onoMcny yneHHKe CBOje. HuMe he hx onoMenyxH, KaA je hmc Moje HaSaHCHo H3 xaJAyHKor cpua HjHxoBor? LLIxo he hx h
ja

HHLUxa MM

121

onoMHhba™, KBA cy hx ohh Ha to cnpeMajiH, no 6e3AaHoj rjiynocTH CBOjoj, Koja npaiH ceaKora, Koraja He npaTHM. LUra fee hm 6hth, FocnoAe? Bnfee HM rope nero BaBHJiOHjaHHivia, KaA ce y chjih CBOjoj KjiaH^axy KpsH h sjiaxy, h ^euy ceojy yHnme, j\a
KaKBy hh BaBHJiOH HHje sanaMtho. na paT, paAH njba4Ke xjie6a, h3 Kora fee ce BparHTH noSe^CHH. na Me^yco6HO K;iaH>e h najbett>e rpaAOBa h cejia. na 6ojiecTH, ao kojhx ce pyKa jienapa ne fee CMeTH AOXBaxHTH. M yHHTe/bH he 6hth uindanH 6H4eBHMa H roH^eHH Aa 6yAy rpo6apH cbojhx ynenHKa, oa KOJHX fee CBH ApyMOBH CMpACTH. Ohh, KOJH BOAe HapoA, ne boac nero ra saeoAe, HiTa hem hhhhth c H>HMa, FocnoAe moj? SaBa^ajy HapOA paAH CBOje KopncxH, h KaA ce HapoA 36yHH h y36yHH,
rjiaA,

ce TOAie K;iaH>ajy. ripBO he AofeH

OHH ce H3MHHy ca BJiacTH H y MHpy jcAy H3;iaraHy ao6ht. KpHBe CBOje npoxHBHHKe, a HAy CTa3aMa h^hxobhm. Oa HjHxobc rajiaMC MyApau ne A0Jia3H ao penn. JlacKajy rjiynaKy h HacHJiHHKy caMO Aa AO^y ao npBHx Mecxa. llocBeAHeBHO nnmy KH^nre h o6iaBjbyjy 3710 CBOJHX CpOAHHKa, A^ 6h CKpHJlH CBOJe 3710. He yne napoA hcxhhh, Hero ra xpane jia>Kjy oKpyrjiy

roAHHy.

HcMofeHH cy, Aa ynnne npaBAy napoAy, Hero ra sacxpamaBajy njiamefen ra ropoM nenpaBAOM npomjiHx BpcMena. Xapajy 3a ce6e h sa npHjaxejbe CBOje, jep 3Haiy, Aa He fee Ayro. LUxa feeuj hhhhxh c tt)HMa, npaBeAHH focnoAe? yHHHHjiH cy OHH CBe, H ja HeMaM uixa a^ hhhhm, Hero Aa hx ocxasHM ce6H. Sancxa, ne he jecxH CBOJy ao6hx y MHpy, Hero fee je noxpoiuHTH na Aafee cbojhx po^aKa. OcnpoMaujHfee, h MHUjeBH fee hm npojiexain Kpo3 npoApxy Kouiyjby. CneBafee Syne npeBapennx h noxapaHHX, H AHsafee ce y nonofen, npecxpauienH h 03HojeHH. Bnfee HM Ayr >khbot, a^ 6h hm Ka3Ha Snjia Ay>Ka. flo>KHBefee Aa BHAe CBOj aom y 3rapHmxy, h 6erafee H3 CBOJe 3eMjbe, rjiaAHH h 6o;iecHH, h ne fee CMexH H3r0B0pHXH CBOJe HMe HH HpeA KHM.

122
fjieAahe xy^HHue y CBOjoj seMjbw, h npocHfee KOMa;^ xjie6a OA HdHx. Pope fee 6hth Ap>KaBH h>hxoboj Hero pHMCKOj. Jep HMaAOUie Phm 3a npwMep, h hc noyHHiiie ce. Tope he 6hth HapoAy HjHxobom, kojh hx je poAHO, Hero HapoAy jeBpejcKOM. Jep HMaAOuie npHMep napoAa jeBpejCKor, h He noyHMuie ce. Cjiyiuahe KJiexBe CBora HMena, h nehe CMexH npo-

BHpHTH Ha nposop.
FjieAafee CBOj

napoA rAe ra

Besane y noBopKaivia

BOAe, H dojahe ce sa ce6e. M cjiymafee, h y cny h na jaBH, npoKJiHH^aHDa CBora HMena, h Apxxafee, Apxxahe a nehe MofcH yMpexH.

FocnoAe Bcjimkh h CxpauiHH, cbh cy Tbojh nyxoBH MH/iocx H HCXHHa. LUxa hem mhhhxh ca sacJienjbeHHM,
saBeAeHHM, cjiaranuM h noxapanuM? Ko cexH HMena Mora, cexwhy ce h Ja fcera, h cnamfey ra. HeKaM, Aa Me ko BHKHe, h OAasBafey ce. floKJie HMa BHKaH^a na seMjbw, HMafee h exa na He6y.
ce

Ako

CBHMa h cseMy. AajcM ce OHOMe, ko Me >Ke;iH; noBJianHM ce oa OHora, ko Me He no3Haje. Bea Mene CBex je nyxop nenejia. M 6e3
Ja
onaj, kojh je Haj6;iH>KH

caM

MeHe

jbyAH cy neMofeHHJH oa nyxopa.

LXXXVI
ffle je
Iiap,

xaMO

HHJe uap, HHXH je

h uapcxBO. Uap 6e3 uapcxBa yAOBO uapcxBO uapcxBO.
je
je

uapcxBO neSecHO, pene U,apcKH Chh, h paAOCx o6acja cee one nyxHHKe no rpo6jbHMa, KOJH paayMeme oey He6ecHy nopyKy. Myc/iHMan ne eepyje, Aa ce Th AOXHHem npjbaBe seM/be. He3Ha6o>Kau Te bhah CBcra y 3eMn>H. UapcKw Chh 3Ha 3a uapcKH nyx, h yKa3yJe Te y scm/lh npeHHcxoj. y opeHHCxy 3eMjby h Oh ce o6yKao h CHiuao,. Aa AHMy 3eMa;bCK0M Aonece CBexjiocxH h 6hxhocxh.
Baivia

Ynyxpa y

123

Uape

Moj, 6;iH>KH ch

mh oa AHxa^a Mora, h Ay6;be

CTaHyjem y mchh oa mhcjih mojhx.
LLIxa je j\uxaibe Moje ho hcuito ujto cnoji^a y;ia3H

y MCHe H HSJiasH? H npe Awxapfca njiyha mojhx Th ch 6ho y MCHH. Snao ch 3a Mene jom y 6eApHMa oua mojera. H npe CTBopetta ceexa mhcjiho ch mchh.
LLlTa cy mhcjih Moje ao nenaxH cnojbaiuftHx cxBapH, iiiTO yjiase y moj yM Kao kohuh y pa36oi, h TKajy ce, H cjia>Ky ce, h pa3Jia>Ky ce, h ry6e ce? Cee cy cxBapn

Ban yMa Mora, h y moj yM ne yjiase ciBapn ho nenaTH
H>HXOBH.

ch jeAHHa CTBapnocr yMa Mora, c kojom ce yM MOJ H pOAH. M npe CBaKora nenaxa Th 6euje y mchh; y AOA^py ch ca mhom npe AOAwpa Mora Ma c KOJOM CTBapn.

Ho Th

Oa KaA Hyx uapCKy

6;iaroBecT,

pa3acTHpeM

ji^yuiy

Mojy Kao noKpHBan najAparoueHHJHx 6;iara, h Tpa>KHM Te6e h Tbojc uapcTBO y HdOj. Pa3acTHpeM je h ne bhAHM joj Kpaja HH AHa. Hhth Mory a^ AOcerneM cbc bhcoBe H>eHe, hhth a^ ce cnycTHM y cbc MajAane ttene.

OiKpHBaM CBCTJie spaKe, luto HaroeeniTaBajy a^-^cko cynue neKO. OiKpHBaM 3;iaTHe CTy6oBe xpaMa, ho nnrAe
He BHAHM Kpaja xpaMy.

OcehaM 6jiaroBOHH MHpnc

KaAH/ia,

ho ne

Mory as

BHAHM uapcKH npecTO. LUto ce BHUje xpyAHM h OTKpHBaM, cee BHiue bhAHM saKpHBCHora. Hecjiyhene Tajne cmcctho ch y Mene, FocnoAe naA 6e36poJHHM BOjCKaMa. Ha CBaKOM BOJHHKy Sjincia ce uapcKH cjaj Tboj. Kao UJTO cynue ne 6HBa 6e3 cbctjihx 3paKa, TaKO HH U,ap HHje 6e3 anrejia cbojhx, CBeTJinx 3paKa cbojhx. Be3rpaHHHH0CT hochuj co6om, Uape moj, h 6e3rpaHHHHOCT ynccHUj y jxyuiy MOjy. BeHHomhy ch ce orpnyo Kao njiauiTOM, Uape mo], H THM njiaujTOM orphem Aymy MOJy. flyx CTBapa ce6H Fac h KaAa, h ne 3aBHCH oa
CBOJHX TBOpeBHHa.

!

124
FocnoAe IIpe6oraTH, HsyM/baeaM ce oa Hy^a rjieAajyhH y jxyuiy CBOjy. KaKBO ch cee SoracxBO HaroMHjiao y ocKyAHH cyA seMaJbCKH SaHCia, Moja je npuBHua, aKO ce occthm cwpoMamaH. Moja je KpuBHua, aKo ce occthm CMpxaH. Moje je caMoySwcTBO, aKO ce occthm po6 seMjbe H seMjbHHe caMoo6MaHe. PAe CH Th, xy je h uapcxBO He6ecHo; h rj\e je hc6ecH0 uapcxBO, xy ch Th. Ako uapcxBO TBOje HHJe yiujio y MeHe, BancxHHy HH ja nehy yhn y uapcxBO TBOje. BecMpxHH Uape, Hyj xenan^e jesHKa Mora; nyj necMy
Mojy, jcAHHy >KpxBy jesHKa Mora: B/iarocjioBeHO uapcxBo Oua h Cnna h CBexora T^yxa, TpocyHHanor >KHBOxa h B;ia>KeHCXBa Amhh.
!

LXXXVII
dHTH c npaBeAHHKOM. Ko HKaA xpa>KH rpo6 nenpaBeAHHKa? Ha uixo fee My? A rpo6 npaBeAHHKOB cbh xpa>Ke, h orpa^yjy ra, h noAH>Ky cnoMeHHK. Ha iiiTO fee HM? To je hchobccx CBexa, a^ npaBeAHHK >KHBH H HOCJic CMpxH, a HenpaBeAHHK A^ ce rydn Kao 6pa3Aa na MopcKoj boah! Th ch npaBAa npaBeAHHKa, >Khbh Bo>Ke. H^eroBa npasAa HHJe y saKOHHMa jbyACKHM, Koje JbyAH xnipo HHiiiy H Jieno HcnyftaBajy. Tbojc npncyciBO iberoBa je H^eroB hob saKon. npaBAa, h CBaKH Tboj a^x Be/iHKH opaBeAHHK HeMa cxapnx saKona, hhxh Mapn 3a saKone nncane Ha nannpy. Jyxpoc oa 3ope oh ocefea Aa Th nHiueiu no H^eroBOM cpuy h yMy, h HHxa. CxoTHHe HacHjiHHKa H xpHHJia>Ka AM>J<y ce npoxHB npaBeAHHKa h paAyjy ce, KaA My cxerny rpjio, a^ He roBopH. A/iH HacHjiHHUH H xpHH/iavKC npHSHajy y ce6H, Aa 6h ce no H^HMa cbh xomkobh CBexa hojiomhjih oa jyxpa AO MpaKa. Y caMohn, Koja je xemKa KpHBoyMHHM H KpHBOnyiHHM KaO CXpaUJHH CyA, naCHJlHHUH H XpHHiloOpO
fee

125
jia>Ke

y kojihko joui cbct nocTOJH, nocrojn 36or npaBoyMHHX h npaeojeAHHO 36or npaBeAHHKa HyrHHX. Ko je npaBeAHHK hsbbh 6oroHocaua? Hhko, FocnoAe. OHaj KO Te6e aohoch y cbct, aohoch h<hbot y jbyuiiypy >KHBOTa, aohoch BOAy y npasHe 6yHape, h necMy
npHSHajy,
j\3.

y saneMejia rpjia. Kao o6;iaK oa cyxa AHMa, 6es rpoMa h Aa>KAa, Kora BHCHHCKH BCTpoBH CBCMoiiHO paCHnajy y HHiiiTa, saHCxa, TaKaB je h caB OBaj CBex 6es 6oroHOcaua. CaB cbct je cyxH AMM, KOMe caMo 6oroHOcaij, MO>Ke a^th rpoM h Aa>KA, H yHHHHTH ra hcthhckhm o6;iaKOM. 06jiaK jiHHH Ha o6;iaK, h mobck jihhh na HOBeKa,

H CBex JIHHH Ha CBeT. Ho jeAaH o6;iaK je BapjT>HBH cyxH j\m\, apY^h je nyn rpoMa h Aa>KAa. JeAaH je MOBeK nocTojehn, Apyrn HenocTOjefew, npeMAa jiHHe jeAan na Apyror. JeAan CBex jecxe, a ApyrH HHJe,

Ma AS

HsrjieAa,

j\a

o6a

jecy.

seMJbH, FocnoAe, seMJba je nenocTOjefea cen; h CBa Sniia na seMjbH nenocTOjefee cy ceHH. TBOje po^eH>e je yjiasaK ejieKxpHne y cyx o6jiaK. TBOJe peMH cy Aa>KA, luto o6;iaK hhhh o6;iaKOM.
ripe Hero ce

Th poAwm na

TBOja HyAa CTBopn/ia cy oa Baivmupa JbyAe. TBOja KpB, H cyse, h shoj HcnynHJie cy npaany cen CBCTa CTBapHomfey. flo6po fee yBCK 6hth c npaBCAHMKOM. rpo6 H>eroB yBCK fee ce Tpa>KHTH. Fjie, rpo6 npaBCAHHROB BHuie caAp>KH CHare nero >khbm HenpaBCAHHUH. Jep cy nenpaBCA^ HHUH ccHH cyxora Awwa. Bjiaro HapoAy c npaBCAHHUHMa!

Lxxxvm
BorOHOCIlH, BH cxe CO seMjbH h cbctjioct ceeiy. Ana H BH o6jbyTaBHTe H noTaMHHTe, CBex fee 6hth jbymiypa >KHB0Ta, CBJiaK LUTO SMMJa OCTaBH y TpH^y.

126

Bh Ap>KHTe He6ecHH
yracHxe, >KHBOTa.
HCMajy.

CBei

he

6hth

orahb y nenejiy. roMHJia nenena

Ako ce
3a

h bh

BpaxHMa
jep

Cmptohocuh npHHajy o BameM >KHBOTy,

CBora

KpwBOKJieTHHUM ce KyHy y Baiuera Bora, jep CBora HeMajy. Jla>KOB ce npaBAa BamOM hcthhom, jep CBOJe HeMa. HenpaBeAHHK ce saKJiahba noA Baiuy npaBAy, jep
CBOJe HeMa.

OnajHHK ce xeuiH

eaiiiOM HaAOM, jep CBOje HeMa.

MyApHue seMajbCKe oowjiaBHHM nyxcM Tpa>Ke MyApocT H Bpatiajy ce Bauioj MyApociH, jep Apyry hc narase. Cjia6HiiH Bac rone, jep ce 6oje Baiiie cnare, a caMH je He Mory a^ nonecy. CTpaiiijbHBUH BaM 3aBHAe Ha xpa6pocTH, jep HjHX HeMa luxa a^ oxpa6pH. BoraTaujH, r/ie, cbh oa Bac npoce, a hhko BaM HHuiTa He MO>Ke a^th. BoraxaiiJH cxe, jep Bora HMare. BaraxM cxe, jep cxe BoroHOCun. Ayuja Bania je KOJieBKa Bora >KHBora. Cpue Bauie npecxo je HberoB. Ym Bam ropa CHnajcKa, fac Oh jeAHHH CKpH>KaJlH H TOBOpH.
riyxyjxe cjio6oaho c Bofom y cedw; ne feexe.HSrySuxH nyx, w ne i^exe ocxaxw 6e3 KonaKa. Yi^Hxe c tt)HM CJ1060AHO Ha KaoMJy Aana, h a^h he 6hxh Bam. yi^Hxe c HbHM CJ1060AHO Ha KaoHjy Hofew, h noh he cxyKHyxH ca cbojhm cipamnjinMa, h noKa3afee BaM

CBOja MyAa.

He npoAaJHxe
n/iaxHXH.

CBOJe 6;iaro,

jep ra cbcx

ne

MO>Ke

He xpaMnn>aBajxe ce ca BacHOHOM, jep Bacnona eaM He Mowe AaxH numxa ochm ce6e. A ona je cea Kao
nanwp npeMa 3;iaxy. Msropehe h ona jeAHora Aana, h 6Hhe maKa nenejia. YMpehe? Ona je Beh MpxBa, m neMa je, 6e3 Bamera 6jiara Ayxoenora. HpocxpaHCXBo c Kpaja y Kpaj ne MO>Ke cmccxhxh

Bame

6;iaro.

127

BpeMe c Kpaja y Kpaj ne MO>Ke H36pojaTH Bame 6;iaro. Cbct Bac roHH, jep bh wMaxe Mnp, a oh HeMa. Cbct BaM saBHAH, jep bh HMaxe 6oracTBO, a oh
je

CHpoMauiaH. Cbct Bac ce 6ojh,

jep

bh

HMaie

Mofe,

a

oh
a

je

HeMofeaH.

CBex sac MpsH,
je

jep bh

HMaxe

6jia:iKeHCTB0,

oh

necpehan.

3;io6HTe CBexy, h ne AOAaJHxe y/ba y oraih. Jep CBex caB ropH ortteM 3;io6e. OcaMjbeHHCxe, eejinxe? Sap cy rpo6oBH HeKo ApyuiXBO? JeAan >khb na rpodn^y MaH^e je ocaM/ben Hero uejio rpoSn^e MpxBHx. Majio Bac je, Bejinxe? Ajih cxe Haopy>KaHH. BaujH npoTHBHHUH cy Beaano po6jhe.

He

6e3>KHB0xaH 6e3 Bac. Bh cxe Kanajin, Kpo3 Koje ce AOJiHBa >khbox CBexy. Csex je 6e3paAOCxaH 6e3 Bac. Kpos Bac y;ia3H ocMejaK y po6HjaiuHHuy.

Cbcx

je

jep rojeH>e je rHojehbe. He Tpnajxe 6;iaxa Ha CBOje kocxh, jep he BaM kocxh oxpo-

He

rojxe

Bame

lejio,

MHXH, H

nyuisi ce

Bama cxecHHXH.

flp>KHxe peBHOCHO 6o>KaHCKor MjiaAenua y ce6H, h HyBajxe ce, j\a ra He nonJiauiHxe. Sancxa njiam/bHB je Kao xHua, H He naMefee ce. Oa jeAHe py>KHe homhc/ih 6e>KH H3 yMa. Oa jeAHe npibaee >Ke;be 6e>KH H3 cpua. 3anaMXHxe aKO Oh HanycxH Bac, CBojy noc;ieAH>y 3eMyHHuy, CBex he 6hxh jbyuixypa >KHB0xa, CBjiaK luxo
:

3MHja ocxaBH y xpHiy.

LXXXIX
UHlKeM pyKe K TeSe, nacxnpy
moj,

ho pyKe Moje ne

AOce>Ky A^JieKO. SajiyA ce OBua y pynn nponnhbe k Bpxy; ano ce nacxHp He carne k itoj, ne he ce cnacxH. B/iaroAax TBOJa AOce>Ke ixaihe oa cynnanHX 3paKa. /^oxBaxH ce pyne MOje, h msbcam Me h3 xaMHHue. CaMo

128
jeAaH 3paK opjiOBCKa.
rioA

Teoje

6jiaroAaTH

—h

Awfey ce

Ha

KpHJia

KaMCHOM MyHH ce xpaBKa Aa yspacxe, norp6-

jbena oa Tpa>KeH5a CBerjiocTH; 6jieAo;iHKa 6e3 ceexjiocTH. Be.iHKa je paAOCx mchh CMpxHOM, KaAa AwrHCM KaMCH H rjieAaM xpasKy, KaKo ce ycnpaejba h sasejieHH. Hwje jin TBOJa paAOCx jom Beha, BecMpxHH, KaAa AHrHeui KaMCH, HaBan>eH oa CBexa Ha jiyuiy Mojy, norp6n>eHy h 6jieAo;iHKy? SajiyAy ja ca6HpaM ApBa na roMHJiy, Aa orpejeM Ayuiy MOjy, ano Th ne nycxHui He6ecHH oraH?. 3ajiyAy ja xpHHM; aKO caM norpeuiHO nyx, yaajiyAHO je TpHaH^e Moje. Cae xpyA Moj, h 3hoj mo], >KpxBa je Te6H. Ako je Th He 6jiaroBo;iHm npHMHXH, 6Hhy Kao neH^aH ya njiaHHHy, saxpnan cneroM na Bpx njiaHHne. Jep He rjieAam na MHO>KHHy xpyAOBa nero na >KyAH.y cpua. 3a MHM HMaui Aa >KyAHm, cpue MOJe? KyAa oko norjieAa, bham CMpx. Mera roA ce pyna AOXBaxH, ocefea rpo6. LUxo roA oSpexem, o6pexeiu h cipax, Aa xo ne H3ry6HUj. LLJxo roA aaBOJinm HcnyHjaBa xe >KajioiiJhy ry6HXKa. HeMHpne mhcjih Moje, rypaxe ce no yMy MOMe Kao OHJaHH no caJMy, h naAaxe h yMwpexe Kao CKaKaBuw no ApyMy. YMpehe CBe oho, iiixo Bac je nocjia/io y jviene, H HHjeAHa OA Bac nefee ce cnaciw h3 Mora rpo6a, ochm one, LUXO ce eesajia sa Be3rpo6Hor, HeyMHpyher. Bawcxa, yiu;iecxe y rpo6, ymaeuiH y iviene, h Kao rpoSapH cnpeMaxe MenH rpo6. A;iH KaA 3axpy6H xpy6a, MHoroueBna h MHororjiacna Tpy6a, y AyujH Mojoj, h o6jaBH A0Jia3aK CwHa Bo>KJera! TaAa he ce CBe CMpxne >KyAH5e cpua Mora, m CBe CMpxne MHCJIH Moje, H3AB0JHXH Ha jieBO, H OHHCXHfee HOJbe cpua H yMa. M Chh Bo>KJH ytiuhe y CBoje nojbe, h 3apaBHatie CBe rpoSoBe, qjxo cxe mh cnpeMajiH, Kao KpxHHH>aKe. M yMuhe Me h oKynahe Me Chh Bowjh, h nawnpHcaxn MHpOM. He 3a CMpx HO 3a >KHBOX.

129
saswAao, FocnoAe, oa TBOje 6;iaroHe cmcm Aa npOBHpHM BaH, jep cm Kao cxpaAaTH. LUHH Bexap. CasHAao caM KyfeepKe h Ko;iH6Hue y j\ymu CBOJoj na ce 6ojhm, a^ hx He pasopwiij. A Th pasopaBaui He AS 6h Me ocxaBHO 6ecKytiHa nero j\a 6h Me yBeo y najiaxy, iijHpy h spann^jy oa SBesAane BacHone. OA^ai^HUje jLyAw Tboj KpajeyrojiHH KaMen, jep hm je cyBHuie npeBejiHK sa H^nxoBe KyhepKe h kojihSc. Oa6auHiije ra desyMHn sha^ph, jep ne snaAy, uixa Aa noHny SHAaxH Ha H^eMy. He Mory Aa ce Aocexe 3a6opaBHH, Aa CM Th 3HAap, h a^ je caB nocao h>hxob, a^ Te6H ne CMexajy y paAy. CyBHUje je BejiHK Tboj KpajeyrojiHHK, h ambobh ce njiame, j\a My ce npHMaKny. FoBope: aKO nonneMO na H>eMy, KaA heMO aobpujhxh? CwpoxaHH, KaKO hx CMpx nuaiiiH oa CBaKor Ao6por

CaM caM

ce

M

nonexKa KaKO HX BpeMe npHMopaBa na jeAHOAHeBHe rpal^eBHHe! npy>KH MH 6jiaroAax TBOJy, Ay>Ky oa cynnanHX 3paKa, Boraxamy Moj, h ja hy ce ocmcjikxh a^ cxaneM Kpaj OASaneHor KaMena. F/ie, Th ch O'jiaroAax. CnycxH ce h ahphh mc. OAarnaj CMpi h BpeMe oa Mene, h ja fey SHAaxn c T06OM OHO UJXO SCMajLCKH AHBOBH He CMejy.
!

XC
jiH

H

xpaMy MopejCKOM, Aa DpopOKOBa ChH BomJH norpeujHO npopoKOBa? OciaAe jih KaMen na KaMeny, yjiaae jih caA 6oroMOJbUH y h^? /^a jih norpeujHO

CBOjy Aymy y SHAnne jeAHora xpaMa, H ocxaAe npasaH h 6e3 jxyuie. Ko CBy CBOjy Ayiuy noBepH KaMeny na nyBaH^e, h caM ne cxpa>KapH Bwrne HaA H)OM, sancxa fee 6hxh necxajian y CBCxy Kao jacH-

npopoKOBa? CpywH napoA CBy

KOBa ceHKa. CasHAajiHCMo Bory xpaM, roBope HecxajiHH, h njiaXHJiH CBOj Ayr. Oa caAa cmo caMO Ay>KHHUH ceoH caMHMa. CMO Bory Bo>Kje, caA feeMO Aa AajeMO ce6H CBOje. flajiH
Mo;mTBe Ha Jeaepy
9

130
JaAHHUH, mxa he Bory LUra he Bam xpaM OHOMe, y jeAHOM spny necKa hhth AaHOj BacHOHH? Sap Mory YHHTejby CBHx SHA^pa?

He Tpe6a? KOMe HHje cyBHuie xecHO hh cyBHiue npocxpaHO y 3Be3-

xpaM, bko

eaivia

6ecKyhHHun casHAaxH Kyhy

HayHH SwAap npexKe Baiue, h Bac caMe, a^ SHAare xpaMOBe FfceMy, jep cy BaMa na noTpe6y a ne FfeeMy.
SHAajyhH FfceMy, bh SHAare H:)HMe hs ce6e. Jep He MO>Ke seMjta HHuiTa ynnHMTH sa Fbera 6es Fbera. SwAajyhH Haj6ojbe FibeMy bh noKasyjexe npHMep AyuiH CBOjoj, mxa OHa xpe6a y ce6H j\3. swAa. 3HAajyhH Fbeiviy Sojbe nero CBOMe xejiy bh noKah ona 3HAa ce6H xBp^e ysBHayjexe npHMep jiyui'Ay meHMJe h CBexjiHje o6Hxa;iHmxe nero mxo xejiy xpeda, xejio. M Hero

m

SHAajyhH PbeMy AOKasyjexe, Aa Ayuia Bama HHJe CBe 3a6opaBHjia, hhxh ce noMHpnjia c KOJiwdaivia xejia. CKyne rpa^eBHne swA^xe FbeMy, a^ 6h noxcexHjiH Aymy, Aa je ona sa uapcKy najiaxy HaMeH^ena, a ne 3a
HjiOBaHHe Mepre.

He 3HAaxe aom fteMy, ho KH^Hry, H ceha^e j\ymu CBOJoj.

cjiHKy

j\ymi\

CBOjoj,

h

FocnoA je npenyn mhjiocxh, h CHJiasH y KaMene xpaMoee Bame, Aa ce cpexHe c jxyuiama BamwM. A/iH, jaAHHUH, mxa he 6hxh oa xpaMOBa eamnx, aKO jxynis. Bama ne carjieAa h He nociiyma npwMep? Ako Ky6tixa xpawoBa Bamwx 6yAy 3a BasAa Bwma oa Ayu^a BamHX? Ako mupMna xpaMOBa BamHX 6yAe 3a Ba3Aa mHpa OA ycKocxH Aytua Bamux? LUia he 6hxh oa xpaMoea Bamwx? Ako CBehe y KaMeHMM xpaMOBHMa BamwM 6yAy 3a Ba3Aa CBerjiHje oa mhc;ih yivia Bamera? Ako HSMwpHa H jiHBaH 6yAy 3a BasAa xV.mphchhjh oa MHpHca cpua Bamera? LLlxa he 6mxh oa xpaMOBa Bamwx? Ako ojixapH Bamw 6yAy 3a Ba3Aa CBexjiwjH oa cbhx
CBexHH^a Ayma Bamux? Ako pacKom jiMxyprMJa samnx 6yAe 3a BasAa Beha oa pacKomw jiyim. Bamwx? Ako jeKa MO-iMxaea y xpaMOBWMa BamwM 6yAe najiasHJia BwmeoAJeKa

131

y SHAOBHMa KaMCHMM

Hero 6hth oa xpaMOBa eaiuHx?

y

AymaMa eaiUHM? LUxahe

riocTahe mptbh cnoMeHHUH mptbhx Ayma. A Ka^ nocTaHy to, 6hth npHMep 3hKaA npecTany AapcTBa AytuGBHor u nocraHy ropAOCT aawcTa hh KaMCH Ha KaweHy ne he ocxaTH. A bh feexe, jaAHHUH, TiyxaTH Kao ceHKe ohhx, kojh cy rpaAH/iH SHajyhH mxa H saiUTO rpaAe; h Hrpafeexe no CBexy HecxajiHw Kao jacHKOBa ceHKa.

XCI
HOCpHyte MHOFH y CBeiy h namfee 36or CnHa TBora, FocnoAe Ay>KH oa BpeivieHa h 6jiarocjiOBeHHJH oa BpeMeHHX
noKOJbeH^a.

KnesoBH HapoAHH yApy>KHhe ce c xajAyuwMa npoxHB Xpucxa OpecBexora, CBemxeHHUM c jia>KHHM cseAOi^HMa, H MyApauH c 6e3yMHHMa. KaKO je Oh BejinHancxBeH y CBojoj ocaMjbeHOCXH H y 4HCX0XH CBora nyxal SaKOHHUH, mxo cy npoBejiH Ben y xyMa4eH>y aaKona
Bo>Kjera, ycxajiH cy caA cbh
cjiovkho

He a^
h

cyAe

He-

ro

j\3.

ySujy HOBena.

HCApa H Ha 3ayiuHHuaMa Hoce Hanncan 3aK0H 6opaBH;iH cy neKOJiHKO XH.baAa roAHna y npaBAH, h Kao rjiaAHH ByuH jypHyjiH MHpa H Ao6pa, Aa fa pacxprny.
HO>KeBe, A^ y6Mjajy,

OpBauH HapoAHH, mxo Hy3

na nojacHMa ca CnHaja, 3aCBora Be>KCaH>a cy 3a MoBeKOM

TproBUH cy 3axBopHjiH CBOje Ayhane h noxprjin CBOje
CxapuH, ypeuieHH cnojba MHoro6poJHHM cnoMennuaMa ho 6e3 HJeAHe napoAy, Bo>KJHX HyAa na tt>HX0BHM yHyxpa, H3B;iaHe ce hchoa cbojhx oyaKa, j\a noMorHy y6MXH. MjiaAwfen, KojH ce Becejie, KaA hx cxapuJH oxpa6pe h3Ha 3;iohhh, mshhijih cy c MOXKawa h KaMeH>eM, Bpme ySwcxBO npe nero ceAHy 3a flacxy m nonny c;iaBHXH Bora.

m
9*

132
cy ce h >KeHe Ha KpB, h noBCjie cy Aeuy CBOJy, Aa H Aeua noMorny y jcahom HapOAHOM AeJiy. KpBHHUH H HacHJiHHUH, KOJH ce flpypHx A^Ha ca CTpaxoM npoBJiane Kp03 MpaK h TecKo6y, ca^a cy noCTajiH BO^e Bo^aMa h khcsobh KHesoBHMa. SjiOHHHUHMa y TaMHHUH Aouiao je a^h c;io6oAe, jep OHH cy nocTajiH norpeSHH HapoAy, Aa ra nayne cbomc nocjiy, Aa ra Hayne KaKO ce y6Hja hobck. Cbh nocexHouH, iijto cy aouijih y rpaA sa npasHHK, Aa ce noKJiOHe He6y h noTpa>Ke Bora, OKpenyjiH cy Jie^a xpaMy, h ca cbojhm AOMahHHHMa h KOHaKi^HjaMa nojypHJiH cy, Aa Tpa>Ke KpB npaBCAHMKOBy. CBemieHHi^H cy 3a6opaBH;iH xpaM n HarnyjiH ca >KpTBeHHM HO>KeBHMa, Aa HapoA cnacaBajy oa Bora. XpoMH H KjtacTH npy>Kajy ceoje uixaKe a cjienH CBOje CAenaHKe naHKe CBoje jeAHHO opy>Kje, Aa ce
flHFjie

noMOFHe y6HTH HCuejiHxejt. TaKO jeAan HapoA rpeiiiHHKa ycxaje jeAHOAyiiiHo Kao TpaBa, Aa ySuje Bora. H OMMne My ce ho>k, saMa^ XHyT npoTHB Bora, re yAapH caM ce6e y cpue. HeAaj mh Aa naAHCM, FocnoAe npeMMjin! OxBOpH MH OHH AyUJe, /la BHAHM H HayHHM CC OA cyA6e rpeiuHHKa. J\a He no^e Hora Moja hh sa khm, Ko HAe npoxHB Te6e. Aa KBKo He amfhcm KaMen na Te6e, h ne y6HJeM
ce6e 3a naBeK.

He

Aaj

mh Aa naAHeM, FocnoAe npCMHJiH.

XCII

KpB npaBeflHHKa jeAHHO je HHCMO Ha seMJbH, mxo ce He Aa H36pMcaxM. y6HCxe /iH XpHCxa, onaJHHUH, Kao nixo ce naAacxe? M.iH KpB hberoBa h Aanac ropH Ha rjiaBaMa eauiHivi? 06jaBH, Mope, xyKOM cbojom CBHwa npeAejiHMa na acM/bH: KpB npaBeAHHKa ropw na rjiaen h cxoxor KO/iena. MayKpiuxajxe ce rpoMOBH oa HCxoKa ao sanaAa h HanHLUMxe jacHo h aa cjienue: HHKaKBo ajio jbyAH ne

133
Mory yHHHHTH npaBeAHHKy, a a^ ce to sjio He cpvHH ABOCxpyKO Ha rjiaey PbHxoBy. Jep KaMen 6aHeH na npaeeAHHKa, 6a4eH je y bhCHHy, H naAajyhH ca bhchhc Ao5HJa y Te>KHHH. KaMeH^e jepycajiHMCKO, luto ctojhlu A^nac pas6aaaH0, saBHHH h peuw poAy JbyACKOM, poAy saSopaBHOM, ujTa ce AecH ca y6HJeHHM npaBeAHHKOM a lUTa ca OHHMa,
iiJTO

ra y6Hiiie!

Bpejioj KaiUH, H He AO^e BHuie hh na xjiaAHy. A JbyAe rjieAaM us Aana y A^H TAe ce np>Ke na Kpen opaBeAHHKa, h HHKaA Aa ce OKany.

BwAex nca rAe ce onp>KH jeAHOM na

6e3yMHHJH OA 6e3yMHHX, sap ce ne CTHAHxe noBTopaBaTH jicKUHjy, Kojy h hch OAJeAHOM Hayne? Bojbe Aa HuinesHe jeAan kpbhhhkh HapoA Hero jeAan jeAHHH npaBeAHHK. Jep He6o He nuTa: kojihko je kpbh npocyxo nero: HHja je Kpe npocyxa? /^a cbh HapoAy ycxany npoTWB jeAHor opaBeAHHKa, He fee My moHh HHiiua naxyAMTH. Mory caMO a^ My 6yAy npaTH>a jio rpo6a. Ho oh he h>hx npaxHTH nocjie rpo6a.

Sawcxa npaBeAHHK Ka>KH)aBa rpo6a H npaBAOM nocjie rpo6a.

cbojom

MHJiouifcy

ao

He ocHrypaBajxe HMaH>e
cxe y KpB npaBCAHMKa.
Fjie,

CBOjoj

acuh, bh ihxo y^ofee

cse HMaH>e

mm nponacxH

OCHM KpBH, KOJy npOJlHCXC. M He fee npaBeAHHK 6auHXH

KJiexBy na Bac ho A^ua

Bama, KaA 6yAy jejia ropaK x;ie6 po6oBa. y ApoH^aMa npaBeAHHKa Kpwje ce Bor. TeuiKO eaMa, aKO Bac Apofte ca6;ia3He, xe npespeie h oHora mxo je y
ApOH>aMa.

CH Awrnyx, Xpncxe Bo>Ke, ne a^ noKa>Kem CBOJy HCMofe npeMa CBexy ho neMofe csexa npcMa Te6H. Kao ceHKe uixo ce na MecennnH 6Hjy o cieny, xaKO cy HeMofeHH HapoAH mxo yA^pajy na Te6e.

Ha Kpcx

Yxexo npaBCAHMKa h xpa6pocxM MynennKa,
.Hac H cnacH.

noMHJiyj

134
XCIII

BaCKpCHieJb je rocnOJl MOJ. BacKpcasa MpTBe o;^ jyjpa AO MpaKa, h oa MpaKa ao sope. Oho mxo jyxpo caxpaHH, y Bene FocnoA oh<hbh, h OHO lUTO Bene caxpaHH, yjyrpy FocnoA o>khbh. KaKBO je ACJio AOCTOJHHje Bora >KHBora nero BaKpcaBaxH Mpxee y >khbot? HeKa ApyrH Bepyjy y Bora, kojh ce nap6H h cyAH c jbyAHMa. Ja hy ce AP>KaTH Bora, kojh BacKpcaBa MpxBe.

HeKa Apy^H Bepyjy

y

Bora, kojh ce ne npH6;iH>Kyje

HH >KHBHM, KaA ra 30By.
Ja fey ce KJiaH^axH Bory, kojh ap>kh nacjioPbeHO yxa Cbojc h Ha rpo6;by h cjiyma, a^ jih hcko ne Bannje sa

BacKpceHaeM h BacKpcHTejbCM. Fpo6apH saKonaBajy h feyre, Fochoa OTKonaBa H BHHe. MaJKa hepKy saKonaBa, FocnoA oxKonaBa: 6ojba je MajKa FocnoA oa MajKC. Oxau CHHa sarphe, FocnoA OArphe. Bojlh je oxan FocnoA OA oua. Bpax 6paxa caxpaH>yje, Fochoa BacKpcaBa. Bojbw je 6pax FocnoA oa 6paxa. Fochoa HCMa hh cysa hh ocMCJKa sa MpiBC. HdcroBo je CBe cpue 3a >KHBHMa.

CBex KyKa sa cbojhm y rpo6n3y,

Fochoa

hccmom
xejiofinfee

Tpa>KH CBOJe, H 6yAH hx. BacKpcHH, FocnoAe, Ayx MOj, Aa 6h BacKpcjio h Moje. HacxaHH ce y Ayxy momc, h xejio Moje

xpaM Tboj. FoBope cyccAH mojh y 6pH3H:
xejio BacKpcHyxH.

j\a

jih

he obo naiue

Ako cxe ce jcahom oapckjih ce6e, h ne >KHBHxe BHme ce6H, OHAa je same xe;io Kao BacKpcjio. Ako je xe^ao Bame xpaM Bora CBCBHtuH^era, OHAa
je

BacKpcHxejb y Bama, h BacKpceH^e ce Bauie AOBpmyje. Te;io ce name MCHba, MHora cmo xejia ao caA 3Ba;iK CBOJHM. Koje he oa h^hx BacKpcnyxH?

.

135

oho, aKo cxe ra MMajiH Koje H3pa>KaBa jacHo Pen Bo>Kjy. BacKpHTejLy Moj, cMpx ne BacKpcaea, jep CMpx HHKaA HHJe HH 6HJia >KHBa. Th ch BacKpCMTejb h Th ch BacKpcjiH, jep Th ch >Khbot, CaMo OHO cewe BacKpcaBa, y komc ce Th CKpHBam, H TO OHO OA H>era, uito ch Th. CaMO feem onaj Ayx o>KHBeTH, kojh h caAa >khbh T060M a He CBeTOM. CaMO feem oho tcjio canyBaxH, Koje je ce Cbcthm /^yxoM nonejio HcnyH>aBaTH y obomc Bpeivieny.

MoH<Aa HHJeAHO.

Ho CHrypHO

Oho

iiiTO je

FocnoA >Khbh y rpo6oBHMa,

oho

he

sacKpcHyTH y >khbot. Hhko He MO>Ke BacKpcnyiH MpxBe nero Fochoa, h HHKO He MO>Ke ycxaxH us MpxBHx ochm FocnoAa. Jep Oh je y CBexHM cbojhm. Sancxa Oh je y >khBHM CBOJHM, H y rpo6y H HaA rpoSoM.

XCIV
JKBJbeflH je flOJiaSHO, h

AohHhe onex, a bh roBopnxe:

KO

fee

HaM AOKasaxH, Aa

je

Oh Bor?

FlHxaM Bac, xajvina 6pafeo, h OAroBopnxe mh, luxo Bac HHxaM. KaA 6h bh nopyHHJiH Bory Aa AO^e na aeivijby, KaKBor 6h bh >Ke;ie;iH Aa Fa BHAHxe? Kao HOBeKa >Ke;ie;iH 6h Fa BHAern, jienmer oa cbhx CHHOBa HOBenjHX, MofeHHjer oa cbhx CHHOBa HOBenJHx na peHH H MofeHHjer oa cbhx CHHOBa HOBCHJHX Ha AG/iy. >Kejienu 6h Fa bhacxh npenpacna Kao uapeBHfea; ne oxojia Hero CMHpena Kao jarH^e; kojh 6h yjiasHO hoa name KpoBOBe, c HaMa jeo h hho, h agjiho c naivia cbc ceM HCMofeH name h rpexa. OHAa BaM Ka>KeM: bh cxe caMH AOKaaajiH, Aa je Bor 6ho Me^y naMa. yKenenm 6h ra BWAexH Kao noBCKa, npcMAa ce Oh MO>Ke nojaBHXH y CBaKOM xejiy. KaA roBopn Aa roBopn Mofeno KaKO HHKaA hobck hhjc roBopno. KaA xoah no OBOMe CBexy, Aa ne xoah Kao najaMHHK h po6 nero Kao


136
rocnoAap. BoAa h BexpoBH Aa Fa cjiyuiajy, jhym Aa My cjieAyjy, snu AyxoBH Aa 6e>Ke oa HDcra. /^a 6yAe oa noMotiH n>yAHMa ceaKora Aana: >KajiocHe Aa xeuiH, 60jiecHe Aa JieHw, Mpxee Aa BacKpcaea. TaKeora 6h mh >Kejie;iH Bora Me^y HaMa. OHAa BaM Ka>KeM: bh ere caMH AOKasajiH, Aa je Bor 6ho Me^y naMa. >Ke;ie;iH 6u, Aa HaM AO^e He Kao uap, ca SorarcxBOM, iiiTO nponaAa, h bojckom, Koja HiUHeBaBa, h 6jiecK0M, iiiTO xaMHH, He Kao uap nero Kao BehH oa uapeBa. M >Ke;ie;iH 6h, Aa HaM AO^e ne Kao o6HHaH npopoK, Hero Kao npopoKOBann oa noneTKa Bpe/viena, kojh 6h CMeo pehH, Aa je cxapHjn oa Bpeiviena; h kojh 6h HaM npopeKao, mxa he 6hth na Kpajy h nocjie Kpaja BpeMena. M >Ke;ie;iH 6h, Aa naM AO^e ne Kao CBeuixenHK, Hero Kao npBocBeuiTeHHK, y KOMe ce orjieAa CBe Tpoje yjeAHOM: h Bor, h CBeiiJTeHHK h JKpxBa. TaKBora 6h mh >Ke;iejiH Bora, Aa ce nojaBH Me^y naMa. OHAa BaM KaM<eM: bh cxe caMH AOKasajin, Aa je Bor 6ho Me^y naMa. >KeJie;iH 6h, Aa 6p30 Aoi^e h Aa OAe, jep Fa ne 6h MorjiH H3Ap>KaTH Ha Ayro. Ho h KaA OAe, >KejiejiH 6h, Aa FberoBa pen jenn Kpo3 BpeMe h npocrop, 6e3 Kpaja H ycTaBe, h Aa oa FberoBHX ciona ropn 3eMJba He6eCHHM orH^eM AOKJie 3eMJi>a Tpaje. OHAa BaM Ka>KeM: caMH cxe AOKasajin, Aa je Bor 6ho Me^y naMa. >Ken>eHH je Ao;ia3HO Me^y JbyAe 6aiij KaKBora jbyAH Mory no>Ke;ieTH, h joui 6oJbH, h join jann, h jom jienmn, na cy JbyAH, ax, h TaAa roBopHJin: ko he naM AOKasaxn, Aaje TO Bor? yKeiheun he oneT Aohn, jiyino Moja. Kao orH>eHH 3Maj AOJierehe, h, aKO Fa ne no3Haiii, oAJierehe, h BHiiie Fa 3aHCTa BHAexn ne hem. YcxaHH, jiyuio Moja, h ne cnaBaj ho 6ah. M yjBpAH y ce6H cjiHKy >KejbeHora, KaKae jecxe, Aa 6m Fa nosnajia, KaAa AO^e. HeKa cjiHKe cbmx CBeroBa M3H^y h3 Te6e, h HeKa TB IteroBa c/iHKa wcnynH CBy, oa HCTOKa ao 3anaAa, h OA ceBepa ao jyra. Aa 6h Fa rio3Ha;ia, KaAa Aoi^e.

137
Kao orn^eHH SMaj Aohw h othIih, a th KyH>aTH H roBopHTH: KO fee mh A0Ka3aTn?
Jep
fee

hem
fee

Ako th caMa ce6H He
AOKasaxij.

AOKa>KeiiJ,

hhko

th

ne

Ako th Fa He AOKa>Ke
safee

tboj BeHHTH

>khbot,

AOKa-

TH Fa TBOja BenHTa CMpT.

xcv
y
flOJIHHH nJiaHeBHOJ

o>KHBeo CH MpTBe kocth, Cnne
jep

Bo>KaHCKH.

HeKa ce pa^yje npopoK,
HDeroBe.

ch

o6hcthhho

penn

CBa cnara, h jienoTa, h MyApocT, sa kojom uejio MOBenaHCTBo oa noneTKa >KyAH, y Te6H je, CBenoBese. CBa xpana >KHBOTa, h CBe nnfee >KHBOTa, kojom >khbh

^HBe OA

Kpaja ao Kpaja BpeMena, y Te6H

je,

CBenoBene.

Kpo3 Te6e ce TpocyHnaHM 3paK ycyAHO 6auHTH ce y TaMy CMpTHy h cen HeSwha. Mhjioct je 6Hjia y TOMe spaKy, h Kao CBaKa MHJiocTHhba 3;ioynoTpe6;beHa. 3a TO ce BpaK noByKao, h TaMa CMpTHa h cen He6Hha
npeoBJiaAajia
je.

CaAa CH Aomao
OHH, KOJH Te jbeHa cyHua. A KoJH Te He

M

hobhm SpaKOM, h hobom MHJioiufey. npHMHuie, aacHJame Kao HOBoaanac

npHMHuie,

ocTaiiie h naAan^e

MpTBe

KOCTH y AOJIHHH.

OTBopHO CH x;ie6apHHuy sa

rjiaAHe h

nHBHHuy sa

:^eAHe, h npHSHBauj CBe rjiaAHe h >KeAHe, Aa jeAy h nnjy H >KHBH 6yAy. Ko >Ke;iH >KHBOTa, >khbotom ce Mopa xpaHHTH. Ko ce CMpTH npcAa, CMpfey ce xpaHH, h HCMa ra Me^y

>KHBHMa.

AoHece HaM Bora y AOJiHHy MyneBHy; Aonece HaM nrpan^e cjiHKa Bora, He Kao cjiHKy Aa Fa noKa>Keiu, Hero Kao xjie6, a^ ra jeAeMO h nojcAe naM jiyuiy « o>KHBHMO. CjiHKaMa ce xpaHHCMO H noMpecMO. SaHCTa,

138
CBe CTBapH, iijTO CMpxHH jcAY H nwjy, cjiHKe cy, Koje ne xpaHe H He noje h He j\a\y >KHBOTa, aKO Bor y h>hx

He

yt)e.

HeKa Ayiua Moja
>KHBOTOM.

je^e Bora, h

Bennahe ce

BenHHM

HeKa yM Moj jeAe Bora, h BeHnafee ce bchhom MyApomhy. HeKa cpue Moje jeAe Bora, h Bennafee ce Be4H0M paAomhy. HeKa xejio MOje jeAe Bora, h BacKpcnyhe us MpxBHx. HeKa CBH jbyAH jeAy Bora, h BpaTHhe ce AOMy,
BpaiMhe ce y CBenoBeKa. TBora rpo6a HCMa Me^y naivia. seMjby. fpodoBM ce caxpaH>yjy y
y HiMMa.

ScMJba

ap>J<h

caMO
ocxajy

rpo6oBe,

h

UapeBuhy Csexe TpnaAe h

uape cbhx

6Hha,

Koja

cy OA TBOje penn npoAwxajia h nporjieAajia, naxpaHH Me Tbojhm ;ie6oM, h nanoj Me Tbojhm nwheM.
6HJe haH>HMa, HcnyH^eHa xejiecHHM >KejbaMa, HcnyH>eHa cxpaXOM M CXpaUJHJlHHM CJIHKaMa.

Aa He Hcxpyxne xe/io MOje, h AyiiJa MOja a^ ce He no AAy Kao 6e3xe;iecHa cen, HcnyH>eHa jiyAHM ce-

je je

seMajbCKO, KOje 6;iH>Ke nponacxH oa jeceH^e xpaBe, m He6ecK0, Koje Ayx OAOUHHO Aa HsaxKa h cnpeMU sa Bennocx.
xejia
:

Aa He H3ry6HM, FocnoAe, o6a

Aa He H3ry6HM, FocnoAe, o6a Ayxa: seMajbCKH,
ce o6peKao na

kojh

CMpx BeHHan^eM ca seMjbOM, h He6ecKH, Kora HMcaM npuMao y ce6e, Aa ynece CBOjy Bennocx
y Mene.

Aa He M3ry6HM, FocnoAe, o6a >KHBOxa: 3eMajbCKH,
KOJH ce HHHM

>KMBOXOM, M

He6eCKH, KOJH jCCXe >KHBOX.
6;iH>Ke,

npH{)M MH 6;iH>Ke, H joiu M HeMoj ce 6paHMXM oa mojmx npM{)H MM 6jiHVKe, H joui HCMoj ce HSMMqaxM OA mojhx

He6ecHH

Xjie6y,

ycxa.
6;iH>Ke,

HefiecHO nwhe, h

ycana.

cnycxH Tboj >KH>KaK y Mojy Hoh H nonjiaujH cxpanua, kojm mc saK/ian^a oa Te6e.

TpoJMue ripecBexa,

139^

XCVI
fleiia

H CBeTHTGJbH Ap>Ke Te,

TocnoAe,

ocrajiH

ce

6yHTyjy npoTUB Te6e. fleua H CBeTHTejbH rpaHHua cy nsMe^y uapcTBa 6u\\3. H H ceHH He6nha. CxapaouH ce HasHsajy poAHTejbHMa h 6auajy Tsojy Aeuy c BHCOKe cieHe y noHop. CxapaouH yo6pa>KaBajy, Aa cy ohh poAHTejbH, na ynpaBJbajy acuom Tbojom Kao cbojom hmobhhom. SaHcra^ He ynpae/bajy Hero Kpnee h jioMe. Ty^a cy Aeua, cxapaouH, Kojy ere npHCBOJHJiH, u OAroBapafcere sa Kpa^y h pa36oJHHiutBo. Hwje Bam >khbot hh onaj luto je y BaMa, hhth onaj, KOMe ere bh nocjiy>KHjiH Kao Kana/i. Ty^e je CBe^ ochm 3Jia y saMa, h OAroBapaheTe sa Kpa^y h pasSoJHHuiTBO. OAroBapafeeie sa Kpa^y, jep cxe xyl^e HasBa;iH cbojhm; h sa pas6oJHHiiJTBO; jep cxe ry^e ocanaTHjiH h
nopyujHJiH.

na He6y. Ha scM/bH cy caMO cxapaouH. Ohh, mxo ce6e nasHBajy pOAHxejLHMa na scMjbH, jiohobh cy h pas6oJHHUH. Ha seMJbH cy caMO cxapaouw; h xo je npeBejiHKa nacx. /],axo BaM je na cxapaHbe najAparouennje 6;iaro, mxo Bor HMa. M xo je npeBejiwKa 4acx. B;ia>KeHHJH je OHaj, ko ce HHKaA HHJe pOAHO, h KOMe HHKaA HHmxa HHJe noBepeno y cxapatt>e Hero bh, ana je Bame cxapa^e ca6jia3aH h yMpxBjbeH^e jiyiua,
je

HcMa poAHTejba na

seMjbH. PoAHxejb

ce paAyjexe a^uh, aKO ne MHc/inxe 6ahxh HaA H^HMa Kao naA anre/iHMa He6ecHHM? 3a mxo KyKaxe sa H^HMa, KaA Bac pano ocxaBe h no6erHy k anrejiHMa? Ty^eMy cxe ce paAOBajiH, h sa xy^HM KyKaxe.
ce caMO o 0CHrypaH>y xejia Bame j\ei\e, jep xo H jiHCHue 4HHe ca jiHCH4HfeHMa. Hero ce cxapajxe Bory y a^uh Bamoj. Cacxapann Bor nocxapafee ce sa CBe ocxajio. M OHO mxo c MyKOM ca6Hpaxe a^uh cbojoj, Oh he hm 6es MyKe caSpaxn, 6pso h jiaKO.

Samio

He cxapajxe

hs Aeiie Bame, jep hexe hm oxepaiH MHp, H cpehy, h SApas/be, h 6;iarocxaH>e.

He HsroHHxe Bora

140

M
OA

aKO CBy seMjby

ocraBHTe ocTaBjbeHHM oa Bora,
fee

ocrasHjiHCxe nperjiaAHHM, kojh
rjiaAH.

cee nojecxH h noMpexH

He ocHrypaeaJTe acuh CBOjoj KOMaA xjie6a ho KOMaA Ayme h caBecxH. M Suhe Aeua Bama ocHrypana, a bh
^jiarocoBCHH y ABa CBexa. Cxapajxe ce o xy^oj hmobhhh 6ojbe Hero o CBOJoj, H HarpaAa Bama 6Hhe HewsMepHa. UapCKa AGua Aaxa cy BaM na cxapafee. Sancxa, lj,ap Hefee a^xh Majiy HarpaAy OHHMa, kojh My canyBajy uapeBHfce, h ne HsdpHiuy HMe PoAHxe/ba hs oaMexH
tt>HXOBe.

Kpo3 Aeuy rjieAa Ll,ap sany^eno y eac, h nena Bame OAroBope. Ako OAroBopn 6yAy CMpxoHOCHH, lj,ap he ce
noByhH H3 Aeue Bame, h bh hexe ce cxapaxn o JiemeBHMa. Aeua H CBexHxejbH AP>Ke Te, FocnoAe Muj, ocxajiH ce SyHxyjy npoxHB Te6e. A^U^ w CBexHrejbH cy TBOje KymaH>e CBeia. riasH, j\yuio Moja, nasH h He norpemH.

XCVII
CeaKa CTBap Me nJiamaJia AOK 6ejax Aexe, CBany cxBap cavKajteeaM OAKaA OApacxox. CBaKa cxBap HHHHjia mh ce CHa>KHHJa oa Mene aok 6ejax Aexe. CaA ce ocehaM CHa>KHHJH oa CBera, h ca>KajbeBaM CBe. Jep HayHHx ce ciajaxH yaa Te, FocnoAe mojV kojh CH OKpy>KeH 6eCMpXHHM BOJCKaMa KaO 6opOBOM HJiaHHHOM. H pacxeM h3 Te6e Kao apbo hb njianHne. Yaex CBaKy cxBap aa ynnxe/ba, aok 6ejax A^xe, h HAOx AoneKJie ca CBaKOM. M naynnx ce HCMohH h CMpxH H Banajy k Te6H. Tpa>KHx Hajjany cxBap, a^ ce yxBaxHM sa H^y, a^ 6hx ce cnacao oa npoMCHe h Ko;ie6aH>a. H ohh Moje ne BHAeme je, hhxh je ymn MOJe nyme, hhxh je Hore MOJe Hara3Hme. CBy Aeuy CBOjy BpeMe noAH>Ke, a^ ce xpBC c H.HMa, H Aa Hx H3 ma/ie caBHJa, jiomh h nyna h3 kopena, CMejyhn ce cxpaxy h y>Kacy cajvipxHHKa.

141

peKox: oho je jienoTOM MohHHJe oa MCHe. Ho Kaa Ao^e jecen, ueefee yMHpaiiie Ha Moje OHH, H ja My ne Morox noMofew, ho ca cysaMa OKpexox ce, h yxsarux ce sa bhcoko ApBehe.
h

YxBaTHx ce sa ueehe

poK, Hsea/iH ce ApBehe ms Kopena, h no;ie>Ke no seMn^H Kao noSe^ena BOJCKa, h ja ce OKpeiox ca cysaMa, h yxBarnx ce sa KaMen. Oh je ja4H oa mchc, pcKOx, ys H>era caM CHrypan. Ho KaA AO^e poK, KaMen ce HCxpomH y neneo na MOje OHH, H Bexap ra oahccc, h ja ce OKpexox ca cysaMa, M yxBaxnx ce sa sbcsac. Sbcsac cy jane oa CBera, pcKOX, HdMX fey ce AP>i<axH, hc fey nacxH.
sarpjiHx SBesAe h ytiox y lajHH manax ca H>HMa, Hyx jeuaH>a yMHpyfenx, h OKpexox ce ca cysaMa, h yxBaxHX ce sa jbyA. JLyAw ycnpaBHO h c;io6oaho KopaHajy, pcKOx, y h>hx je cnara, HdHX fey ce AP>KaxH, a^

Ho KaA AO^e

Ho KaA

He naAHCM. Ho KaA AO^e poK, bhacx h HajcHa>KHJe Me^y jbyAHMa FAC ce SecnoMofeHO KJiHsajy hhs jica BpeMena y 6esrjiacHH noHop, h ocxaBjbajy Me caMa.

06aspex ce y SHOJy no
XH CM jana oa CBera, xe6e
fey

uejioj

n peKox: ce AP>KaxH, canyBaj Me oa

BacHonn

KJiHsa^a y Sesrjiacnn noHop. M ao6hx OAroBop: AOBene H ja xoHCM y SesrjiacHM nonop, n cyxpa fee 6hxh Apyra BacMona Mecxo Mene. YsajiyA ce Be>Kem sa Mene, neMofenor canyxHHKa CBora.
ce OKpexox jbyAMMa, naJMyApnjHM Mei^y cnnoBHMa jbyACKHM, H yHHxax sa caBex. Ho ohh ce saBaAwuie AajyfeH MM OAroBope, aok CMpx He Maxny pyKOM h ne

Onex

ynece xumwHy Me^y npennpane.
ce oKpexox jbyAHMa, najBecejiHJwM Me^y ch~ HOBHMa jbyACKHM, H yHMxax sa MHUJjbeH)e. Kao a^ mh Mory Aaxn hcko MHUJibeH^e ohm, kojh mccom mhcjic Ohh Me yseme sa majiy n sa Bece/be CBOje, aok CMpx ne An>Ke CBOJ uixan m ne npcByne 6y^0M jesnK h>hxob.
!

Onex

H

Onex ce OKpexox jbyAHMa, onuMa Kojn Me pOAume AOHeme Me^y cxsapH, n ynniax h^hx. HDHXOBa cmch

>KypaHa jiHua nosejieneme; ohh hm saeoAHHuie;

ohh

142

npOMyuame: y He3HaH>y ce poAHCMO h mm, y HesHaHby poAKCMO Te6e, h HeaHa^e ceoje noAejiwcMo c to6om. Oner ce.OKpeTOx jbyAHMa, npMjarejLHMa cbojhm m peKOx: npHjaxejbH mojh, mxa MHC/iHie bh? A ohh ohyxaiue Ayro, aok CTMA/bHBO He noAHrome ohm h npo36opHiiie: MH ce OAaBHo cnpeMaMO a^ nHxaMO Te6e: mxa MHCJIHIIJ XH?
KaA saKyuax h Ha uocneJ\\h^ Bpaxa, a^ nnxaivi, Bpaxa ce oiBopHuie h bhacx MpxBaua rAe hshocc. KaA He 6ejaiue BHiue Bpaxa a^ KyuaM, necxaAC h cysa, H cyxH cxpax 3a6oAe caoje Kanqe y kocxh Moje. Jouj jcAHa cysa na^e ce h CKOxpjba ce y ^ho jiyuie MOje. M rjie, ncKa nenosHaxa Bpaxa, y Koje yAapM nocjiCAH^a cysa, oxeopHiue ce, h Th ce nojaBu, LI,ape Moj H One MOJ, cas 0Kpy>KeH 6ecMpxHHM BojcKaMa Kao 60poBOM njiaHHHOM y neonajiHOM njiaMeny. M CBexJiocx sawrpa Kao MHororjiacna xap(})a, h ja nyx TAC roBopn: Ja caM onaj Kora xpa>KHm. Ap>KH ce

M

Mene. Mmc mm

je:

JecaM.

XCVIII
TBOJa noceia, CHarO MOJa, aohoch CHare CBaKOJ XBapH. Kao y npasne jiaMne najieBam yjba y CBany oa h^hx, li noHHH>y ropexH. Bjiaro OHOM, ko Te6e npHMH y CBOJy npasHWHy; HanyHuhe ce m ropefee. KaA yJha HCMa, OHAa ^^wxwjb ropw ca ahmom h p^a-

BHM MHpuCOM.
FopejiH cy jbyAw w npe Tbojc nocexe, ho xo hhch ropeo Th ho c})HXHn> ca ammoh h pt^aeuM mhphcom. KaA CH Th j\oui2iO y nocexy seMjbH, najiHO ch cbc jiaMoe yjbeM, h y/be je noneno ropexH, 6es AHMa h
pt^aBor MMpHca.

Ajih HeyKH ne bhac pasJiwKy, ho roBope: h npe je 6h;io ropeH>e, m caA je ropeH>e. He BHAC HeyKH pasjiHKy wsMC^y ropeH^a npasne JiaMne h ropeH>a nyne jiaMne.
"

!

!

143
HeyKH, Kaa ropH seMJba cbojhm ortbeM, to ^Jhthh^ ropH a He yjbe, h ropette je ca ahmom h p^aewM mhphcom.

KaA ce 3eMJT>aHH cyAOBH

HanyHe

He6ecHHM yjbeM,

OHAa yjbe ropw, h ropette je ca HO 6e3 AHMa h p^aea MwpHca.
Fjie,

njiaivieHOM h CBerjioiiihy,

Aa ysMy.

Th hhch Kao o6h4hh noceTHOUH, kojh AOJiase Aomao ch ne Aa AO^eiii h OAeiii Kao o6h4HH

nocexHOUM, h ne a^ AO^em h ysMeiu, nero ch Aoiiiao Aa ocTaBHiu. BaHCTHHy, Aa nanyHHiii h cbc nyno ocxaBHiii!

CBaKa CTBap ce nynn chjiom h cnaroM, FocnoAe npenyHH Aooapa, KaAa Tm AO^em y nocexy. BoAa, iiixo je caMO Mor/ia Aa nepe xejio, Ao6H;ia je CH/iy, Aa KpiHxaBa jjyuiy, Y TBOje HMe FocnoAe! Yjbe, Luxo je caMO Morjio 6jiHCxaxH na aapaBOM Jiwuy,
Ao6hjio je CHJiy, Aa 6o;ihhm
Aaje Kpenocx.

Y Tbojc

hmc,

FocnoAe
caMO Morao roMHJiaxH y HOseKy neneo na neneo, ao6ho je CHJiy, Aa Tbojhm >khboxom xpanw >KHBOx. y TBOje HMe, FocnoAe MsBopH cy ce najiHjiH cnaroM, h xpaBe nojbCKe najeApajie >khboxom. Y Tbojc HMe, FocnoAe! PeHH cy nocxa/ie jieKOM, h snauw cy nocxajin oa6paH0M. y TBOje hmc, FocnoAe! MpxBM cy nonejiH ysHMaxH neMohn >khbhx na ce6e H >khbh ce nonejiH paaruBapaxH ca MpxBHMa Kao ca ^HBHMa. y TBoje HMe, FocnoAe! Fpo6^ BH, H3 KojHx je caMO CMpaA xeKao, nonejiH
Xne6y
je

mxo

cy HSJiHBaxH Miipo, H 3BepcKe nemxepe nocxajie cy niKajHHuaMa. y TBoje hmc, Focnoae! npe TBOJe nocexe, FocnoAe, cbc je 6hjio AHM.T^HBHje OA ropefeer 4)HXHJba, h CBe HeMohnnje oa nayKOBor XKaH^a.

HeyKH oxBopnxn ohh h bhacxh a3;iHKy? 3a CBe HeyKe KjienHM h mojihm ce npeA To6om, FocnoAe CBCMofeHH: oxBopH HM OMH, Aa 6h BHacjiH pa3;iHKy. CBOje npa3He fla 6h BHACJiH pa3;iHKy h oxBopHJin jiaMne, Aa hx Th nanyHHiu. fla ce He 6h bchhxo ryniH/iH y AWMy h pijaBOM mhpncy, He6ecH0 y;be jiaMne Moje.
fla JiH
tie
i

144

3a CBe HeyKe kjichmm h mojihm ce npeA To6om^ flyme Cbcth, >Khbotbophh. Hyxuu Kao ojiyja h saTpecH
Ayiijy

HeyKHX, Aa 6h ce npo6yAH;iH h oceTHJin nac TBOje noceie. ca mhom KJieKHyjin /],a 6i\ ce noKajajiH, h sajeAHO H ysBHKHy/iH! KaKO seMjLa nocTaje HOBa, KaA je Th noceTHiu, BejiHHaHCTBeHH h CxparnHH Bo>Ke!

XCIX
Kaera caM HCnacaHa h cnojba h HSHyTpa, h
HafeeHa ca ceAaM nenaxa. CpHHy KOMiuHJe Moje h hc Mory hmc a^

sane-

mm cpeKHy. KoMiuHJe MOJe, KaKO here OHAa npOHHxaTH hmc FocnoAa, KOJH Me oa Sjiaxa Hcnene, KaA MOJe hmc hc moTBOja caM KH^wra, FocnoAe Uape Moj, TBOJe caM HHCMO H cnojh3. H H3Hyxpa. CaMO CBCx Me saMpn^a cbojom HenHCMCHOM pyKOM, xe nocxax nejacaH h HCHHXjbHB. TBOja caM KH>Hra, FocnoAe U,ape moj, h Tbojh cy nenaxH, KOJHMa cm mc sanenaxHO Kao CBexHu^y CBOJy. rioA CBaKHM nenaxoM CKpwBa ce no jeAan A^p Ayxa CBexoxa, no jeAan Aap 6ecMpxHor >KHBOxa HeSecne TpnaAe. Ko he oxnenaxuxw oho, mxo je Bor sanenaxno, KO M0>Ke Apyrn ocmm Bora jeAWHor? FoBope MH KOMiuHJe MOje: xn en KPbnra CBexa, h caB CH Hcnncan pyKCM csexa, h cbh a^POBh y xedn AapoBH cy CBexa? TaKO Me HHxajy HenncMenH, h ja ocefeaM, a^ mh hc 3Hajy HMena. SaHCxa, CBex je mhofo ncnncao HesrpannoM pyKOM no cpuy MOMe. Mnore h Hexpa>KeHe A^poBe yipnao je CBex y cpue MOje. Ho rjie, M KaA H36pHiJLieM cbc nHcan>e cbcxcko h3 cpua Mora, M36auHM cbc a^PObc cbcxckc h3 cpua Mora, He H36auyjeM cpue CBOje h3 ce6e, h hc ocxaBjbaM ra npasHMM.

>Kexe Aa cpeKHCxe?

145

kha m6pum^m cee nHcahbe CBeia no yMy MOMe, H CBe AapoBe ceetcKe HsSauHM yMa Mora, He MsCauyjeM CBoj yM Mene, hhth ra ociaBjbaM npasHHM. H 3HaM, Aa je no xe/iy momc nHcao Ayx moj, m no Ayxy MOMe lejio Moje. Fjie, kba HadpnuieM cee nHcaH>e Ayxa Mor no Te;iy momc, h rejia Mora no Ayxy momc, HnaK He ocxajeM Ktt>Hra HencnHcana. KaA HsCauHM cae cbct us ce6e, oner bhahm y ce6H KHjMry aanenaheny ca ceAaM nenaTa. To je Tsoja KH>Hra, FocnoAe. To je nHcaFfce FocnoAa Mora. Ko M0M<e oTnenaTHTH KH>Hry Bo>KJy OCHM Bora jeAnaor? Ko Te6e npnana 3a Oua, npHsnajem h Th H^era sa CHHa, H CHHy oxBapaui Kii,nry n HHTaui lajne. FlenaT no nenax jiomhuj, h HHTauj My Tajne. YaajiyA Me Hniajy jLyAH, ne he Me npoHHTaxH. FlpoHHTafce caMO oho, luto je CBex nanncao no mchh h y MCHH. Ho 04H HjHXOBe He Mory HMxaxH noA nenaxHMa. HeMa MHoro penn y xoj kh>h3h, ho CBana pen je Kao njiaMen oujxpa, n Kao 6ecMpxHocx Ayra, a cjia^a je 01 CBMx cjiacxH OBora CBexa. CeAaM peHtf, ceASM AyxoBa n ceAaM >KHBOxa, xpH ropH>a H xpH AOH^a, BeaanH y cpeAnnn nepasABOJHO y jeAan HeyMnpyhw njiaMeH. CBexa My>KaHCXBeHOCx He6a h AeBMnancKa >KeHCXBeHocx seMjbe, onacan h HenopoHHHM nojacoM, OKHheHHM ca ce A^MSBesAa. Ho KO CMe npocnnaxM 6Hcep npezi one, kojh ce xpane xpyjiHM ja6yKaMa? Ko cmc HHxaxH xajne Tbojc OHHMa, KOJH cy nncMeHH caMO sa Ae6ejia c/iosa CBexa? HeBHA/bHBa pyna cxapa ce, Aa nHiue CByAa no CBexy, HO CBex ce oxhmb h MyHH a^ nniue cbojom MpxBOM
r;ie,

M

m

m

MpxBa c;iOBa. pyKOM FocnoAe Cbcmmjiochh, norjiCAaj y one, kojh rjieAajy y Te6e, h ynpaBU pyKy H^nxoBy, Aa KaA nnuiy no ce5H HHiiiy TBOje HMe h cno/ba h Hsnyxpa CBCMyApH Bo>Ke moj, ynpaBH ohh H36paHHx Tbojhx
y nenaxe KH>Hre TBOje, Aa c mojihxbom ncKajy h c pasyMeBan^eM MHxajy, KaA Tm 6yAeuj Henyjno h jiarano jiomho nenaxe rajHM?
Mo/iHTBa na Jeaepy.
10

146

IXC
MaJIO je nOCJiyiflHHX, rocnoAe, a BepyjyhHX iiMa. Majio je OHHX, kojh HerpeMHue rjieAajy y FocnoAa CBora H HAy sa HberoBHM norjie^OM.

Tpa>KHM nocJiyiuHe, focnoAC moj, h AeJiHM paAOCx c H.HMa. KasyjeM itHMa o nyxoBHwa Tbojhm m MyApocTM TBOJoj, H OHM noTBp^yjy Moje Kasmaibe. M paAOCx
CBOJy

MHOWHMO

H

A^-^^^MO.

CjiyiuaM npHHy nocjiyiiiHHX, KaKO cm yKTOHHO cnoTHuaH>a HCnpeA Hory h>mxobhx, h AOAajeM CBOJy npwHy,

H co6a ce Hauia wcnyibaBa He6oM. Cbc Aora^aje, uito naM ce AoroAwuie, cejewo Ha HecTO CHTO 3aK0Ha TBora, h njiCBy luto wcnaAHC soseMO CBOJOM, a HHCTO SpHO LUTO OCTaHC SOBCMO TbOJHM. PanyHaMO cbc Myne, cbc cyae, h CBa cxpaAaiba
CBOja paAH HMCHa TBora, u najiasHMO, a^ cmo y AoSuxKy. LUia HaM epeAH Bepa oa HeAejte ao HeAejbe, roBOpMMO, aKo Hac OHa He BeH<e CBanw Aan ca norjiCAOM

FocnoAHHa Hamera?

HMa
KoMe

BepyjyhHx, TocnoAe Bo>Ke
\\y

Ham,

ajiH je

mano

nocjiyuiHHX.

6mth nocJiyuiaH, aKO ne hy HajMohHwjeM? Sap fee Me sasaa^CHH Awfew, h caMpiHHUH sap he we ynpenHTH? KoMe fey 6hth nocjiymaH, aKO Hehy HaJMyApwjeM? 3ap fee Me HeyKM HaynHTH, h Hesnajiwue aap fee mm KaaaTH HCTHHy? KoMe hy 6htm nocjiymaH, ano ne fey HajCBeiMjeM? 3ap he Me rpemiiHun canyBa™, n kpbhhuh 3ap fee mm Ayujy cnacTH? KaKO 6h ce iiaaBao aajiyrajiH HOBeK, kojh 6h ciiaawo oraH. y raMHOJ Hofew, h hc 6h cpa^iynao CBOJe nyioBe

npeMa tom oriby?
KaKO 6h ce Ha3Bao onaj, kojh oh BHAeo CBCT/iocT y npHCiaHHiuTy, H OKpcHyo Jiat^y y cipany? McTHM HMcnoM MOF/iH 6h cc HasBaTH H BcpyjyhH a

M

/lai^ap

Henocjiynnni.

147

OeeiHO GH >KaoK7
Moja; onpocTH!

HenoG/iytUHoCTH

Moje,

.Tby6aBH

Oa KaA Me paHn

jby6aB Teoja, ctha Me Hcnene oa

cehatba He6pH>K;bHB0CTH Moje. 3aKHTH0 caM ce 6ho eepoM y Te6e Kao ueefeeM, xoAHo caM CBOJHM nyTOBHMa, He ocehajyhH KaKo Me jby6aB TBoja yaacTon npaxH. CaAa cy mh ce oiBopHjie omh sa jLy6aB TBOjy. PaHHO CH Me jbyTo, H paHa Me nene Kao orapb. CaA BHAHM, Aa Me je 7by6aB TBoja npaTH;ia Ha cehmh oSpoHUHMa M pacKpujJiHMa >KHBora. fjieAaM y npom/iocx H BHAHM caMo ABOje: jby6aB TBojy h Henoc/iyuiHocT Mojy. PaHHO CH Me jbyxo, h pana Me nene Kao oran^, KoMe Aa HcnoBeAHM rpex Moj ho Te6H, KOMe w

carpeujHX?
LLIto as ce HcnoBeAaM Henoc;iymHHMa, kojh he pehH: HHCH MHoro srpemHO, jep h mm TaKo mhhhcmo? Cbojhm

rpexoM npaBAahe

ne he mh a^tm yiexe. yHHHHhe CBOj rpex MepujioM npaBAe HSMe^y mchc H Te6e, h AocyAHfee npasAy rpeuiHHKy. PaHHO CH Me Jbyio ;by6aBjby Tbojom, h pana Me nene
moj
rpex, h

Kao

oraif*.

Onex

je

mhjioct

Tsoja

6e3MepHa,

xe

mh oxBopn

OHH npe Hero yMpex. OnpocxH, FocnoAe, h sanoBeAaj cjiyrn TBOMe! KaKO H caA KpoxKO r/ieAam h sanoBeAaui, Kao Aa Th H^rAa He carpeuiHx! SanoBeAaj, FocnoAapy, h uiH6aj Shhcm, h noMoan caBecxH Mojoj lunSaxH Me. PaHHO CH Me Jbyxo, h pana Me nene Kao oraH^. HeKa. HeKa Me nene Kao xpn orii,a, aok ce ne naBHKHeM 6hxh nocjiyuian Kao anre/i He6ecHH. floK MH nocnytUHOCx Tbojoj BOJbH, FocnoAe, ne nocxane jeAHfia c;iacx mojhx Aana h nohn, ao Kpaja BCKa.

DpeMH HCpTBy pe^H MOJe, One MOJ,— xenaH>e Aexexa noKajanor npHMH, O^e moj!
10*

HcfipaBii pe4 Mojy

hcthhqm Tbojom, h npwMH

je

iia

noAHO>Kje Hory Tbojhx. OKaAn >KpTBy MOjy 6;iaroMHpoM CBexHTejLCKe mojiHTBe, H He OA^auH je, TpocyHHaHH BjiaAHKO CBeroBa. Pe4HTMjy Th >KpTBy npHHoce aHrejiCKM KpyroBH, ho ftHxoBa pen CTpyjH k H^HMa oa Te6e h Bpaha ce k Te6H, HenoMemaHa c hcmmjiom xaivie h HeaarpuHyxa y rpjiy rpexoM. ySor caM, H HHUiia Apyro HeMaM a^ HsneceM na

>KpTBeHHK TbO] OCHM pCHH OBe. M KaA 6mx Th CTBapH npHHocno, npHHOCHO 6nx peMH. Jep lura cy ciBapH Apyro ao penw? CBy cm BaCMony HcnyHHO jesnuHMa, kojh cy njiaMeHOBH KaAa Te6ii xBajiy y3AH>Ky, eoAa KaAa ce6H TBOje XBajie luanfey. M KaA 6hx Th jarH>e npHHeo, npHneo 6hxTh jeAHypen. M KaA 6hx Th iHuy npHHeo, npHHeo 6hx Th jeAHy pen. 3a iiiTO A^ npHHOCHM xyf^y pen FocnoAy MOMe, 3a LUTO Tyijy a He CBOJy? Ko Me yMHHH rocnoAapoM ly^er WHBoxa h xy^e necMe, xyl)er njiaMena h xy^e >KpxBe; ko? Moja pen je Moj >khbox h Moja neCMa, Moj njiaMen npHMH H MOja >KpxBa. Oa TBora yaex h Tefin hphhochm, H He OA^auH, MajKo npenyna MHJioujxe. 0Aa6pax uiaKy LuenHue ca H>HBe KyKOJba, npMMH Ma H jeAHO apHO H3 Moje ujaKe, m ynHHwheiu Me cpefeHHM. Oa jeAHor spna Th MO>Keiii yMecHXH x;ie6a, aobojlho 3a napoAe. ripHMH jienxy MOjy, Cnne BacKpcHxe/by, npHMH h He OA^auH jienxy CHpoMauiKa. ripHMH >KpxBy MOjy He 3a Mene nero 3a neKora, ko je joHJ CHpoMiiiiJHHJM OA MCHe; HMa ;iH xaKBora? Ko HeMa HM XOJIHKO KOJIHKO ja, 3a Hjcra npHMH >KpxBy MOjy; nocxojH jih xaKaB? Kao xapMyHHKy sr^eHHO we ceex; jeABa caM y3eo Aaxa, H jeKHyo. HeKa anre/iH Tbojh A^Ay 6jiaro3ByHHOCXH MOMe jeKy, h H3Hecy ra npeAa Te, ;by6aBH MOJa. OnoMHH^eM ce CBHJy Ao6apa, luxo ch mh y4HHH0 3a

/icMBOxa,
y:-JAapje

neyMopHH nparnoHe
oA ce6e.

moj, h

hphhochm Th jeAHO

i49 npiuiocHM Th ue/iora cede, jep ueo iincaM aoc~ Tojan caropcTH na Tbom npeHHCTOM >KpTBennKy. Oho Iuto je HaMetfeeHo CMp™ h Tpyjie>KH, He Mory npHHexH BccMpTHOMe Ha >KpTBy. npHHocHM Th caMo OHO, ujTo je noA Tbojom CBexjiomhy yapac/io y MeHH, ujto je oa Tbojc Penu cnaceno y MeHH. npHMH >KpTBy peMH Mojc, TpojeAHHa Khto UBetia; TenaH^e Aexexa HOBopol^enor npwMH. KaA 3aneBajy xopoBH anre/iCKH oko npeciojia Teora, KaA aarpemxe xpy6e apxaHre;iCKe, KaA MyneHMmi Tbojh aapHAajy oa paAocxH, h CBexHxejLH Tbojh sajenajy mojiHXBe 3a cnaceH^e upKse Ha aeM/bH, ne npeapn >KpxBy
i

ie

peMH Moje, FocnoAe Bo>Ke moj. He npenyj, ho nyj. MojiHM Th ce h hokjiohhm Th BpeMe, H Kpo3 CBy Bennocx. Amhh.

ce,

caAa h Kpo3 CBe

Ha OxpudcKOM
1921—1922

Jesepy vodune.

Oa

aAMMHMCTpatiHJe

BH6;iH0TeKa iiaiua MS/iasH TpoMeccHno. FoAHiuH^y npeinjiaTHHUH nojiawy 45 ahh. h Ao6HJajy CBe KibHre Koje y jeAHOJ foahuh H3H^y. CnaKa KH>Hra je sacedna ne;iHHa h hmh aacodny ueny. Hosau ynyhHBaiH PeAaKLtHJH: Beorpa/i, /laHHMHheRa yji. Bp. 22.

PyKonnce ypcAHHKy r. aPTpehe Beorp. Thmh. PyKOHHCH ce xoMopHiny /lo
TadaKa.

^I^A
!S00

MapjaHOBH^y
amh.
oj\

iipo(|).

iiiTaMnaiicr

caAa cy yr;ieAa;ie ceeia ipw Kitwre Haiue BiidjiHoTCKe H MH Ap>KHMO A^ jc H>HMa Bell laMHo OApe^cH npaBau KOJMM MHCJiMMo H^iH. Mhofh he HaM npHMeTHTH Aa H3Aatt>eM Mo-iiiiaBa Ha Jeaepy oACiynMMO oa yiBp^enor npaaua; Ha cBe Te npHFOBope MopaMu ynanpeA yAroeopHTH Aa to hhHHMO no >KejbH HauiHX MHTajiaua. Mhofh cy naivi Tpa>KHJiw Aa nopeA nojieMHMKHX CTBapH KOJMMa ce yTH4e bhiuc Ha yM npy>KHM0 iuto noynno, ihto 6h yTHua;io Ma;io BHuie iia
j\o

cpue H Ayiuy- Bo.i>e acjio oa Mojiumse na Jeaepy hhcmo MorjiH HsadpaiH Koje 6h saiajiacajio pejiHrHOSHO h MopajiHO ocehaFbc naiuHx MHiajiaua. Ho naiueM cxBaxafby Mojihtbc Ha Jesepy jecy xpHiuhancKH flcajiMH h npHne Cojiomohobc npenoy KOJMMa caBpeMCHH hobck Mowe ojanaTH y BepH, poA«T Ayuiy CBojy h ysAHhH CBoje MopajiHe HAeajie ao oHor crenena KaKO je to XpHCTOC yHHO. MojiHTBe Ha Jeaepy jaB/bajy ce y BpeMeny jaKor aTeH3Ma.TMopar:He Kopynuyj'e h CTpaujHor MaTepHJajiHSMa kojh noHCBiuH oa paAje cBojoM AOKTpHHOM o5y3eo CBe AyxoBe HHHKHx KJiaca na ao HaJBHiue HHTe;IH^eH^Hje. Haiua je naMepa Aa MonHTBe na Jesepy 6yAy BecHHK HOBe epe, hoBora Aooa kojh fee ysAHfew avx HaA MaTepHJoM, HAeje HaA peajiHouihy. Mh ce naAaMO Aa tie OBa KH>Hra HwaTH Be/iHKH BacHHTHH yTHuaj Ha caepeMeno Apyu^TBo ysAHHcy^n pejiHrH03H0CT"a'^npeK0 H>e Mopa/i h APyi"TBeHO 6;iarocTaH>e. BpeMe he noKasaiH Aa jih cmo y npaBy.

ypCAHHUlTBO.
D=3]iii:coiiO'X=:Dii=::nii=3](irDir=iiii^

McKJbyHHBH nportSBUH
naj6ojLe aMepHK-^ncKC o5yhe Mapne:

RECALL"

JlASAPEBHTi M CTOjAHKMT.
Te/ieJ^OH 15-10.

-

BEOFPAA
29.

Kilbb MHxaH/ioea

TexHHHKO npe/iysehe

w CJIABM
BEOrPAfl, Kpajba Mnjiana 74
tcji.

488.

Hapa^yje njiaHoee h npeapanyHe;
ripoaaje uHfjLy ca concTBeHe uHr/bane; ripoAaje KpeM ca concTB. KpenaHa;

BpoAapcKO

oftejbCfbe

epuiH npeeoae paslujienoBMjvia

Hor MaTepHJa;ia concreeHUM
H peMOpKHpa

MOTOpHHM HaMUeM
ysBOAHO h
BaroHa.

Ty\)Q

m/ienoee

hh8bo3aho

AO 30

3a
Te;i.

yc;iOBe

o6paTHTn

ce

na

ucHipa/iy
'&.

6p. 488.

,

II

IHHOBH
yn. 14. •• Ten. 106.

KHes HMxalnosa

BejiHKQ CToeapHuiTe
S,

naMyHHHx m

jiaHCHHx,

S t

CKMK rapHMTSfpa h ni :•: y HAJBETiEM H360Py

I s
CKHX rapHMTypa
»

nMHoneyMa.

S3S3S3S3SS3S3SSSSS3^SS2S^s^SSS3SSI ®J

KynyjTE €amo hpabe

bopcauhhobe iueujmpe
*

KojH Hoce
cjiejiehu

3HaK

C_

ANTICACASA
F"ONOATA Nf.U

I

HcKjbyHBBy npoflajy aa uejiy

HHffly

aeMJty HMajy:

KOCTA HHKOJlHIi H APyr BeorpaA — Knes MHxaHjiOBa Bp. =^^^ nPOAAJA HA BEnHKO M MAHO ^^
yji.

18.

§iiBiii!iii;iii;iiiiiiiJiriiiiii!iiiiiPiii;iii'iiiiiiiiiiBiii;iiniiiiiiiiiiiiiiiiL:iiu^

I I

MecapOBHh h naBJiOBHh
OcHOBaHa 1865.
roA.

|
|

beofpa

*

Kpajta Ileipa

yji. 21

BejiHKO [TOBapHiUTe pa}iiOBp[iie MaHyiaKiypHe poOe | I 1 ByHCHHx nojiyByHCHHx H naMyHHHx TKaHHHa, njiax- 1 1 HapHJe H KOH(t)eKi;HOHe po6e. — FIpoAaja Ha bcjihko. 1 M TenerpHM: MECAPOBI^'^ TenecfsoH 407. M
lilllll!lll,lli;ll!JlllllilllillHIII]lirillilllllllllfili!llliJIIBIIIIIilllllll)lllllillllli^

I § i

APOTEPMJA MMHAHA B. AHTOHMJEBMTiA
BEOrPAA

TEPA3MJE g MMA HA CTOBAPHlUTy H3B0F HAPHCKE nAP(t»HMEPMJE H S KOCMETMKE KAO: GOTY. HOUBIGANT, ROGERGALLER, PIVER, CREME SIMON, D'ORSEY, GUERLAIN M APyPE XEMMKAJIMJAMA H APOFAMA, CTPAHHM H AOMATiHM COEUHJA/IHTETHMA
YBEK
JE

CHADAEBEHA.

n

n

EnrjiecKa

TproBMHCKa BaHKa Britich Trade Corporation
KanHTan 10,0Q0.000
I

c|}yHTa crepnMHra Authorised capital funta 10,000.000
I

UeHTpana y flOHAOHy
13, Austin, Friars E.
14«

2
2

Head
I

Office:

13, Austin, Friars^
I

London

E. €.

Branch Office:
20.

Knez Mihailova

ul.

BELGRADE
I

I

Teie^rams

Englesbank
BelgradeTel.-ll-57
I

I

mn—nn—nn—nn

m

nn—nrr—nn-~nmn—nn- nn

(in—nn

ui)

hit-tif

U

BE/IMHA TPrOBMHA

B

JeBTa M. naejioBHli h
TenectiOH 17-61

V?-

n

1863.

Tene4>OH 17-61 ocHOBana ®© fondee en 1863.

— EEOrPAA —

Q npenopynyje bcjihrh H36op

I

CBAKOBPCHE XAPTMJE M CBE HOTPEBE 3A nHCAHiE, UPTAHjE, 3A IUK0;1E M KAHUEJIAPMJE.

JEVTA
nn—nn
ti

M.
s^ssas

PAVLOVITSH &
BEOQRAD
m n—
n

C!A
(in—n ir DID

sisas
ti

n

nn

n n -tut—nn—nn—

n

firy-tiil

nPBA CPnCKA
SEMJbOFAIHHHKA EAHKA
MaKCHSHJeBa 4

AAPeca 3a

Tene^OH 762 Tenerpane: nPBA3EMBA

BEOFPAA

BpinH cee SaHKapcKe, aepaancKe, KOMHCHOHe H H3B03He nocjioee:

MsAaje HOCTH.

po6e m xapiHJa oji BpejiMarauHHe. BaBw ce h3B030M acMajbCKHx npoH3BOfla sa cbc seMJbe. BpiuH ecKOHT. peecKOHT H Hanjiaie MCHHua, neKOBa h ynyrHHua. ripHMa yjior na uixeAifcy 6e3 oiKasa h njiafca HajSoJby KaMary. M3Aaje KpejiHiHa h rapaniHa nncMa Ha HHOcxpaHCTBO H KayuHjc sa flp>KaBHa HafljieuiiBa. OiBapa aKpcAHTHBe na cipaHH a na uojinosn npeB03HHx AOKyMenaia. 06aBJLa Hcn/iare h nanjiaie y 3eMJbH H HHOCTpancTBy. ripojiaje h Kynyje A^oHHue no 6epsancKOM Kypcy. OiBapa TCKyiie panyne iproBaHKHM H HHAyCTpHJCKMM (J)HpMaMa.
saJMOBC Ha sajiory

npHMa po6y y

CBoje

AporepMJa ,JRIFOLiUM
K
fi

UEHTPAJIA
in
yji.

_

crnrPAn

Ot^JlHJAJIA
69
yji.

Kpajba Mhji.

mJ;«*n„ ino

i
fl

cjiABHjA

TejieJOH 398

MaKeHSHJeea

HyBypA

npenopynyie csoje CToeapNuiTe
h He^'.aMKe nap4)HMepHje, nyACpe, Kpeaa jiHue, kojioh^ckc boac, KHHHHCKe boa*' sa Kocy, xapnerpo;!, KajiOMOHTe h HCTKHue sa 3y6e, boac sa ycxa CBe mcabUiiHCKC canywe sa Toa/ieiy, 6pHJbaHTHHe h t. aMpore, xeMUkajiuje, cwpane u d Mahe cnei^ujajiumeme. Mpuramope eMp/bupoHe, cmaKJiene, n/iexane, paane mupui^CBe, cyH^epe u lu. d. hamy, vaay, 0aHJie. ymere u m. d. Eceni^uje sa cnpaBJb^thc pyjua u AUKcpa: anaHac, BHiiiH>a, luapKpyiDKa, KajcHJa, BaHHna h t. a. Tpes, KHpac Backpulver. ripaiuaK 3a nei^UBO y yHyxpamibOCT inajbeMo nouiTOM Ha AOO/iaTy.

^ HajpasHOBDCHBJe OpaHuycKC
ri

MOBe

M noMafle

S,

^ g
rjR

a E
f^

,

}KEHCKA KOH<t>EKUHJA

KOCTA
BEOrPAA
sa
Aajvie

M.

JOBAHOBMTi
ynviixa

Kpajba MnjiaKa

76

npenopynyje doraiH H35op napHCKHX HOBHTeia
y wchckoj KOH(})eKUHJn h ejieraHTHOj o6yfcH,

I

UEHTPAJIHA APOrEPMJA

TACE
S ©
j^
jji

fl.

CyBALIlMTiA
Knes MHxajjioBa
y;i.

m ROmoahmje
25.

BEOrPAA

Te;i.

17-52

CBe>KHx jieKOsa, Apora h mw HepajiHHx Bo/ia, OpanuycKe nap(J)HMepHJe h KOSMeiHKe. npenopynyje CBoje orpoMHO cTOBapHmre {{)OTorpa(}) CKHX anapaia Kao h npH6op sa 4>OTorpa4)e h AMarepe.

MMa Ha CToeapHiuTy yecK

Uene yreplieHe m cofiMAHe

0MJIMJAJ1

nPAUJKE KPE/JMTHE BAHKE
y concTBEHOj srPAMM HA yniy KPAJhA MMJIAHA M CPEMCRE yjl. L(eHmpajia y Flpary
PesepBHU (pOHdoBU Hem. Kp, AK^. KaaumaJi Hem. Kp.
75,000,000 54,000.000

06ae/ba cee CaHKQpcKe uocjiobc, Bpiuu dosnaKe sa csa Mecma y Hpa/beBunu C. X. C, HexocjiOBanKOJ Peay6jiui^u
u

MHOcmpaHcmBy.

/jAjE no/j 3Ai<yn

ceoobe y
190-340

HE/IHWHOM TPEdOPy. SAhynHA U,EHA HPEMA BEHMHHHM JIMH.
3A nOJlA rOMMHE
-

yB03H0 ode/iewe

Msbosho odejiewe
1980,

Tejie(f)OH 6p.

81 82 u

83.

n

n

n

QCZIICCZDiri3JQZ3IIIIDDri31III3a=aHD=nilIIZll^

M3B03HA BAHKA
KHe3 MHxaHjiOBa
yji.

39. -

BEOrPAfl

-

Tejierpam: H3B036aHKa

j ynjiaheHH KanHTaji 30,000000. PesepBHH $oha ^ CXXXXXXXauOU<JOCKX3^J»->C)CKXX>'CXXXXX><X>JOCXXXXXIOCXMQQ^

180000 00
m.

fl.

^70000™ yWXK.HJO

06aBJba CBe daHKapcKe, HSBOSHHHKe h

KOMHCHOHe nOCJIOBC.
1. /laje saJMOBe Ha sajiory cbhx seMajbCKHx npoHSBOAa H CHrypHHx xapTHja oa spe/iHOCTH; 2 OxBapa xeKytie panyHe h Kpe^HTe, (j)HHaHCHpa h3B03He H yBosne nocjiOBe h HHAycipHJCKa npeAyseha; 3. EcKOHiyje, peecKOHiyje h Hanjiafcyje mchhuc, yriyxHHue, BapaHxe, ncKOBe; 4 ripHAia H Hcnjiaiiyje yjiore Ha iiixeAH>y, no y;io>KHHM KH5H>KHUaMa H CEOJHM 6jiaraJHHHKHM 60H0BHMa;

B

MsAaje rapaHxna nucMa Ha HHOCxpaHCXBo h nojia>Ke KayuHJy sa ^pHcasHa naAJiemxBa h CBe jaBHe JiHUHxauHJe; 6. BpiuH KynoBHHy h npoAajy CBaKe po6e sa xy^ panyn, pacnojiawe Ao6po ype^eHHM OAejbCHjeM sa po6y h HMa cBoje MarauHHe h CMecxHiuxa. 7. npHMa H HSBpiuyje depaancKe Hajiore, npoAaje h Kynyje Bajiyxe h AeBHse, bpluh pasMeny no ahcb. KypceBHMa; HSAaje HCKOBe h anpeAHXHBe; 8. BpujH Hcnjiaxe h nanjiaxe cbhx Bpcxa; Aaje HH(J3opMauHJe H o^aBeuixeffca no cBHMa xproBanKHM h HHAycxpnj5.
^TiT

—n n—nn-

CKHM nOCJlOBHMa.
i
\
\

\

n rr-nn n

i

\

\\

nrr— nrr-nnn-nnfT—nn—nn—

n—nn—

r


HHCTAJIATEPH BOflOBOflA, KAHAJIHSAUHfE H EJIEKTPHHHOr OCBETJbEHjA

M. ByjMTi & Kk
BPUIE CBE rOPH>E nOCJlOBE H AJ

••••••••••

irl

\\t\\\AJ4i.iL\i\v\w\\v^

BP >K E •••••••••••

Ha CTOBapHUixy yBCK y

AOBOJbHOJ kojihhhhh caB eJICKTpOTeXHHHKH, BOAOBOACKH H KaHaJIHSaUHOHH PaAC cbc njiaHOBe. MarepHJaji.

Tejie(})OH 3^4.

JIoMHHa

y;i.

41.

CTAKJlAPCKO-nOPUyjIAHCKA PAAH>A

MM^MBOJA nOnOBMTiA
HA CABM
Kapa^op^eea
yn. Bp. 31
Te;ie4).

250

nPOAAJA HA MAnO M BEnMKO
MMa vBeK
jiapcKe H nopixy.iaHCKe

Ha CTOBapwiuTy y bcjimkhm KOiiHHHHaMa cxaKpo6e h npoAaje no yAiepenoj uchh.

BEOrPAACKA

yjE^HMHA BAHKA
KaHiienapHja y concToenoj nanaTM „MOCKBA*' KanHTan: Ahh. 209000.000 PeaepBHM ({iohaobm: 6,500.000 „
06aBJba CBe 6aHKapcKe noc;ioBe. Kynyje h npo^aje neKOHe. BpiuH Han;iaTe h Hcnjiaie cbhx Bpcia. MsBpuiyje 6epsaHCKe Hajiore.

npHMa
()}H-nMJajia

yjiore Ha

mnmbj

ys noBOJbHe ycjiose.

npenopynyje
BHTOJby,

ceoje 6poAapcKO OAe;ieH>e h ycjiyre cbojhx v Beny, CydoTHUH, Hobom CaAy, rpy>Kv, CKonJby, CojiyHy, I4apHrpaAy h H>y-JopKy. TDeB^ejiHJH,

:m

OcHeeaHa 1922. roA-

„ll

A B E P A"
r.

npaa EeorpaACKa <|ia6pHKa AE><HJHX KOnHUA

AMMMTPMJA
FyHAyJiHfeeB

nOnOBMTiA
9

BeorpaA

Beuau Bp.

Te

ei|)OH (})a6pMKe 22-51

CToeapHiDTa TepasHje 19 Te;ie(J)OH CToeapHUiTa 24-02

Ype^CHa no

yr;ieiiy

Ha MOAepny CBeiCKy HHAycTpHJy.

:

iOOOOOOCX>OOCX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX)OCXXX)OOOOOOOOOCXXXXX)OOOOOOOOOUOUUUOC»

POCMJA-OOHCMEP
APyUJTBO 3A OCMryPAHDE
H

PEOCHryPAhbE

y BEorPAfly
OcHOBHM KanHTaji AMHapa 5,000.000

/(pyiuTBo je npcAysejio cea ao cafla y KpajBeBHHH C. X. C. saKJbyneHa ocHrypafta ojx ApylUTBa „PocHJa" y neiporpaAy m /JpyiuxBa „(|>ohCHep" y ByAHMneiuTH sajeAHO ca OAroBapajytiHM peSepBHHM t^OHAOBHMa. /IpyiiiTBo BpUIH noA HajnoBOyiaHHJHM yciioBHMa

1.

2.

ocHrypaH>a >KHBOTa CBHJy Bpcra no naJMOAepHHJHM TapHt})aMa; ocHrypaita npoTHBy no>Kapa srpaAa, KytiHor HaMeiuTaja, po5e, HHAycipujcKHx m (})a5pHHKHX
npeAysefea;
ocHrypaffca oa necpefcHMx cjiynajeBa nojcAHHHx
jiHina

3.

4.

H KO.ieKTMBHO ocHrypaH>e ^'^^P^^'^khx paAeHHKa; ocHrypaHDa oa npoBa.ine Kpa^e Kaca, ipesopa TproBaHKHx paAfba k npHBaTHHx ciaHOBa;

5. 6. 7. 8.

ocHrypaH>a ipaHcnopia Ha ocHrypaH^a ciaKJia oa JiOMa;

cyBy

h Ha boah;

ocHrypaH>a oa rpaAa; 0CHrypaH>a cyACKe OAroBopnocTH

npejvia

ipe-

hHM
9.

JIHUHMa;

ocHrypaHja aMaHCia h nHcajwa ca BpeAHOiuhy
(Bajiopa).

CBA OBABELUTEHdB AAJE J\liPEKUyi}A V BEOFPAAy, KPAJb MMJIAHOBA 24, A Y YHyTPALUHDOCTM UPVUlTBEHE OMJIMJAJIE, 3ACTynHMLUTBA M AFEHTM.
CXXXXXMOOOCXXXXJCOOOOOOOOOOCXXnOOCXXXXKXXlOaOOCXXXJOOOOCJOOO'JCXXXXXXlOCXJOOCXXlQOOOOOOO

t |

|

:

BOilBTE

BYJiyMOCTH OCMryPABAJTE CEBE

PAIYHA

M C80JE nOPOAH14E BnArOBPEHEHO
l^^*« •••••••••••••••••••••••••••• ••••••..!

„myMA^MjA"
nPBO cpncKO flpyuiTBO sa ocHryPAIi>E H PEOCHryPAftE V BEOrPAfty
I

#

BPmH nOA HAJnOBOMHJHH yCJIOBHMA
hb c/iynaj cmpth H AO>KHBnjeH>a, 0CHrypaH>a Mwpasa >KeHCKOj H KanHxa/ia MyiuKOj fleuH, ocHrypafta penie neHSHJe nopoAHUH,
1.

OcHrypaFba >KHBOTa

2.

OcHrypaH>a

npoTney

no>Kapa,

rpoMa

H eKcn;io3HJe: arpaaa, noKyhaHCXBa, po6e, HH^ycTpHJCKHX H c})a6pH4KHX npcAysefca. rioJiHce /ilpyi^TBa „LLIyMaAHJa" no ocHrypaH>y >KHBOTa npHMa MuHHCxapcTBO BoJHO H MopHapHue Kao Kayuwjy npw >KeHHA6n
oc})HUHpa.

Csa 6nuyK^ o6aBeLUTeH)a Aaje 6ecn;iaTH0 flpyujTBeHa Ynpasa y BeorpaAy, JaKuinheBa,
6p.
8.,

M oB/iamheHH sacrynHHUH.

fli

!
KpajbeBHrie Cp6a, Xpeara h CioBenai^a

(npe^e ynpaee OoHAoea) OCHOBAHA 1862. roAHHe
L|eNrpsfia BeorpaA* TnaeHe 4iMnNjane

Hobn caA n CKonibe.

nOA FbEHOM ynPABOM:
Kpajb. Cpn. SeMJbopajiHHHKa

noTeKapua BaHKa na

U,eTHH>y.

Baena y CKonjby, UpHoropCKa XhAPhHUHJE: LIIa6aa, Bajbeeo, Cmc-

Aepeeo, Hhui, no>KapcBaUy Sajenap, HanaK, JaroAHHa.

SajaoBH HB HenoKpcTHOCTH (xHnoTCKe). KoMyHajiHH saJMOBH Ha noA-^ory npnxoAa m npHpesa. y 1921. roA. HSAaTO xmhot. saJMOBa 80,000.000

6^5^ nPBMA yjiorE ha

mnmY

©^^^

Cratbe ynora. 62,000.000 a^h^P^

ECKOHT M PEECKOHT MEHMUA. 3AJM0BM HA BAJIOFE
(JIOMBAPA). TEKY'RH PAMyHM.

D.

TproBaMKO AKaHOHapcKO JlpymTBO
BEOrPAH
OcHOBaHO OA

KpaJba MHJiana
A-

yjiHi^a 6p. 43.
1910. roA.

CPnCKE BAHKE

A Y 3arpe6y
«

DoTnyHO ynjra^eHa rjiaeHHua Ahh. 10,000.000
pesepse

2,000.000

BAHKAPCKO OAEJbEFbE
KynyjE h FIPOAAJE cbc cipaHe eajiyie, flesHse h HeKoee. M3AAJE KpcAHTHa nHCMa h HCKOBe Ha HHOCipaHCTBo no
flHCBHOM 6ep3aHCK0M Kypcy.

BEP3AHCKE HAJIOFE H3Bpiijyje HaJKyjiaHTHHJe. ECKOHTMPA MEHMUE, Aaje KpeAHie, OTBapa TCKytie

nPMMA

paHyHe, 4)HHaHCHpa iproBaMKa h HHAycrpHJCKa npeAysefca. yjiore na mieAffcy HajnoBo.rbHHJe.

POBHO OAEJbEhbE
BPLUM KOMHCHOHy KynoBHHy
CKHx npoHSBOAa
h

npoAajy

xpane h seMajb-

Ha bcjihko.

OwHaHCHpa hsboshhkc.

m
INI
11-11

m
II

II

II

II

II

3a AaMe
HAJBETiH H3EOP CeaKOBpcHor roroeor

EHCKOr OAE/IA
Ao6Nja M3 npBHX napMCKHX Ky^a

MEHCKA

KOH<t>EKfi4MJA

PUHBOJ [ABim
CABNH
M

m\ MAHAAPMTb
H

Kpaiba MMciaHa 70. 14EHE Cy YMEPEHE M YTBP'&EHE

T
Pirr-nn—nrr—nr i
ti

n

g^__otL-ii 3GrrD!iraarii [r~nrr~T) Ci=3lir=DiriIlE

EJIEKTPO-TEIHHHKO H HAIOHHCKO DPEJiySEEE

IP

ii

H
KHewee CnoMCHHK
2.

npe^e MATMTi h OHJlMnOBMTi
TeJieiJjOH 11-77

BEOfPAfl

BpuiHMo HHCiajiauHJe

CTOBapmuTe

CjieKipo-

ejieKTpHHHor

ocBeiJieHia,

BxexHHHKor
Topa,
[1

Maiepujajia, mo-

ejieKipMHHHX
(})OHa,

3B0Ha,

reJie-

AHHaMa h cbhx MalUMHCKHX Ae-ioBa.

rpaMOc[)OHa, BOAOBOAa

H KaHajiHsauHJa.

B

^s^S^sr-

D
ElI^DGIZDtZZDDIZaCCZDaZZJQIIDnailQ 11=3 ClZa 11=3

KHiMI ^

y TBPACM
20, 40,
50,

H

MCKOM
80 H

noBcsy OA
100 jihcth y

noAecHe sa KopecnoHAeHUHJy H KtfaHroBOACTBo Kao M KaHuejiapHJ. nHcatiH h uikojiCKH MaiepHJaji m npH6op MO>Ke ce ao6hth y KH3H>KapM H TproBMHH KaHi|. MaicpHJajia

4)HHoi TproBan. xapiHJH

ft

EAnKAH

$%

CABE PHCTHIA
floeHKapeea yn. Ep.
4.

npcKO nyxa FJIABHE nOIllTE. BeorpaA Tene^ion 22-86

mjiWh,

ZI= OMJIHJ AJIA

mjimii m cteoahobhii — BEOrPAfl —
CKOnJbE

nPEnopyMyjE bejimkm msbop.-

=
\

LIlTO(})a ByHCHa m coMoia 3a >KeHCKe xajbHne h ko6ejia h y CBHMa 6o aMa JIaypah h CTHMe. riopxera ca CBHJioM. 3ec()Hpa 3a Koiuy/be. fljiaiHapHJe y cBHMa ium-

pHHaMa. noKpHCoMOia. Tie6aA KpHMepa. MaHHecxap Bana ByneHH^j. TenHxa: Ha Meiap, oa jyie, ByHe h >KaHH;ie, Kao h roTOBHK npocTHpana ByHCHHx h >KaHM;iCKHx.

CaxcHa 3a jindaAa 3a CpncKy HoiiJH>y. AiJiaca H AiJiaca y 6oJH sa JopraHe. I4BH;iHxa 3a jiyiueKe. HaMyKa: Po3a KpoHioH, 6e;in m >KyTH, BpaiHJia dejbCHa H >KyTa. Baie y CBMMa KBa/iHTexHMa, Kao h ocia/ie MaHy(})aKxypHe, ByneHe, cBHJieHC h naMynne iKaHHHe.

ByHHae==ro;iy6, H naMynHa npeAHsa y cBHMa 6oiaMa

n

gi

(III

HIT—nn—nn—nil—nn—nfT-^nii

tin

nn— n—nn—pn—nn—ng

Oniura llpNBpeAHa BaHKa
yrao Khcs MHxajjioBe h Kpa;ba FlcTpa
yji.

KynyjE m hpo/iaje cbe bpcte AEBM3A M BAJIYTA M MBBPUJyjE
CBe

6ep3aHCKe nocnoee
6p30 H no HajnoBOJbHHJiiM ycjioBHMa Tene4»OH 2-41 TenecfsoH 2-41 HfT-nn—mr-TlM m im nfr-nmiT--nn—nn—7ll^ im Tin im

m

i\

r
j I

TPrOBMHA XAPTOJE

*j

nAHTMTi
Tejie4)0H 20-24.

M

JiPVr
4)HHe.

MM A IXapTHj'e 3a

CTAJIHO HA CTOBAPMUITy
miaMny, hobhhc h
I I

XapTMJe sa nMcatbe, hhctc h mnapTane.

IXapTHJe
••

sa naKOBahbe, naneHACKJi.

TejierpaMH: „nanHp''

S

BocancKa

15.

I

^^ ^^

••

TBOWBAPCKA TPrOBMHA
TOMHti H CTOJa^HHOBHli
EEOrPAA
Te;ie(}). 5-87

I

Khcs MnxajjioBa

y;i.

Bp. 52

npEnopynyjE cboje yBEK aobpo copTMPAHO CTOBAPMLUTE CBAKOBPCHE FBOK'BAPCKE POBE
:
: :

:

:

:

^^^=

ripoAaja Ha eenHKO m Mano. -

')'3^^SiQ^^^(S^^Q'S^&Q^'^SQ^S^3iQ(S^^^3^S^(3^SQ^^^^^

YnjiaheHH KanHiaji

.

.

flwH.
„ „

6,000.000'—
2,200.000'—
10,500.000'

PeaepBHH Oohaobh
yjio3n Ha iiiTeAH>y
.

.

.

OiBapa KpeAHxe Ha noano3H po6e, ecKOHTyje H peecKOHTyje Mennue,
HSAaje

rapanTna

nwcMa H

T.

A.

flpHMa ynore Ha uiTeAiby noA HajnoBOibHHJHM ycnoBMMa

I Hobo!
I

noB^nALU-REHA

hobo!^

I Gj OxBOpHJia je rjiaBHO cxoBapHiUTe 6e;ior py6;ba y S jiaxH 6aHKe „HHKo;ia BoiUKOBnti" TepasHje S3 ao ABOpa I w nopcA cBora AOcaAaiUH^er cxoBapniiiTa
g
y Kpajb MnjianoBOJ
71.

Uh?Mk BEJlOr PYBJbA MMPKA A. MAPJAHOBHTiA
na-

§ y BaiueM je concTBCHOM HHxepecy, ^a noceiHTe obo ctosapHiuTe, rae iieie ao6hth cse spcre 6ejior py6;ba ^ ^
(9
c!

ca

40''/o

S
g)

g

jeBTHHHje on nHJaHH.^x ueHa, noiuTO je ({)a6piiKa noBJiamiieHa y HHTepecy saiuTHie h noTnoMaran^a AOMahe HHAycipHJe.

g S

KPAJb.

CPnCKH ABOPCKM TAHETAP H flEKOPATEP M CTOBAPMtllTE COBHOP HAMEUJTAJA

BeorpaA

Kpajba FleTpa yjiHua 6poi
ce

1

1

Beorpafl

npenopynyje

po60M

noiuTOBaHOJ ny5jiHUH Ao6poM M COJIHAHOM HSpaAOM Kao H yMCpCHOM H

yTBp^CHOM UCHOM

C

nouiTOBaifceM

JhYB.

J.

AHTOHMJEBMTi
Taneiap n /JcKopaTep.

Kpajb.

Cpn.

/leop.

Tejie(t)OH 15-40

Tejiec|)OH 15-40

^ABPHKA nJIEXAEOr
BEOrPAfl

H MECFiHrAHOr HAMEfflTAJA

M. rPAOlillA H M. CTAHOJEBHIA

BocaHCKa

35.

^jiexaHor u «3pa^eHor FBosAeHor HaMemiaja Kao 6jiexaHHx Kpeeera ca des MecuHraHHX rajiepHJa, HofeHHX CTOHHtia, yMHBaoHHKa, mihunyKaj ^Qjxep jviaApaua h mcchhraHHx rapoHTypa.

Hm^ USI nmfl nd

PTflPQllUniTir blUlidjJilllllj
vi

Uene HCKjBynyjy CBany KyHKypeHUHjy. npHMa Ha onpaBKy h 4)ap6aH>e caB CTapH reosACHH HaMeuifaj no epjio cojimahhm i;eHa«a.

^oo ooo<:><:y€>oo<:>oz»<c^O€>€>€>*
nPOMETHA BRHKSk
KHea MHxaHjiOBa
yji. 26.

— BEOrPAfl - Y concTBenoj arpaflH
TEJlEcDOHM:
/InpeKTopa:
. .

A. A.

BaHKapcKO CTpyrapa w

Oji^iheihe,
cyiiJHHi;a

APBera.

BpOAapCTBO.
flecKapcKO OACJbeite.
ynjIAliEHM KAnMTAJI:

9 i

BaHKe Crpyrape BpoAapciBa: PE3EBE;
.

.

.

.

14-30 2-29 2-99 19-39

I

5,000.000 AMH.
Te;ierpa(})CKa

4,500.000 ahn. a^peca: nPOMET BAHKA

,oT(roii«Tfr«iioTc/o

olejoliojijonoiejo
o/01oifOj51oi(Ojf>JLo

orjlouo jT) I o\l 9 ri I m

KOMCAHHJA JIEBAHT
X a
lU

J|o6Nna je ee^HKy kohmmnhv o roTOBor MyuuKor OAena aa OAPa- z cne N Aeuy.

-=L|eHe
6^

cy

epno H»icKe=6^9

ripoAaja aHrpo h Aeraib.

m Z
-I

Q

Z

Teji.

12-93.

najnara Ephctoji (ea CasH)

I
^^

reOVKToAPCKA TPrOBHHA

AMMHTPMJA nEPOBMTiA
Te;ie(t)OH 260.

BEOFPAfl— CABA

TeJiect30H 260.

'^

^>^

npenopynyje cBoje yecK flo5po Hire CBaKOBpcHe po6e.

copTHpaHO CToeapH-

^

nPOAAJA HA MAJIO M BEJIMKO.

^^^=—

K § |

TajHa TpajHe MnaAOCTH
Cthjihom

OTKpNeeHa!
ii

KPCM-a nocTuwe ce HHCTofea xena, Cope hcCbc 6o6yjbHiie, nere, jiHiuaJH cTajy ca jiHu,a cxajiHow ynoTpe6oM Bhojict KpeM a. EnoneT KpeM ce ynoTpe6ji>aBa aaiby. ys Bhojict KpcM npenopyHyje ce h ynorpeOa HCKJbywHBO Bhojict ny^cpa Kojera iiwa Oe.ior, posa a KpeM. CHpo4)CH cpncKH Chpojihh. rioTnyHa je saMCHa CHpo/iHHy. Koff 6o;iecTH opraHa 3a ARcaH>e y6;ia>Kyje Kaiua/b, OTK;iaH>a rpo3HHuy h wotiHO

ynoTpe6oM

Bhojict

MCKoha H CBOKa

6e.iiiHa kovkc.

3Hojeifce H noGo/biLiaBa

y oniiiTt

CTaH>e

6o;iecHHKa.

ynoTpe6;baBa ce

joui

y npBOM cxaAHJyMy. — F. r. jieKapHMa kojh ce nHTepecyjy CTaB.T>a ce 6ecjnnZTHO npo6a Ha pacnono>KeH.e.

Kao noysflaH

.tck

npoxuHy Ty6epKy;i03e, HapoMHTO aa nnyhny Ty6epKyji03y

AnoreKa KXlUAKOBHTiA

CAHATOPMJyM mBPAMAP
J^-p reHHHfea.

H-p Koena, A-P KpcTHta h
51.

PecaecKa
ripBH
o6o;ieft>a,

— BEOrPAft —
6o;iecTH 6o;iecTH

ft-p

SApaBKOBHtia

Tejie(})OH 402

cpncKH CanaiopHyM y BeorpaAy 3a xHpyiiiKal
3a
6o;iecTH,

TpaiiJH>e

>KeHCKe 3a

nopoAHJbe,

MOKpafcHHx

3a yny-i oprana.

yujHJy H AP.

(^
HMaonepai^Hone
CHa5AeBeHe cBHwa KadHnpo4)HJiaKTHHHH HHCTHiyT 3a
cajie

CaHaTopHJyM

noTpedajvia, cajiy 3a nopo^aje, peHireHOJioLUKH
HCT, Jia6opaTOpHJyM H CH(})H;iHCTHHHe dOJICCTH.

He npHMajy ce y CanaropHyM 6ojiecHHUH ca oxBopeHOM njiyiiHOM Ty6epKyjio30M, ca aKyiKHM 3apa3HHM h
'UieBHHM o6ojieH)HMa.

^jOOOOOOOOC OOeC«CXX)OGO«»OOOOOC)00<XX)OOCXXXX300000C)OOOOOoOOOOOOC)OOOOOOOdOOOOOOOO^^

OOh

BesHJbCKO'TpyKepcKO^ mTpHKepcKa paA^a

PAAOMMP
Beorpan

— CnoMCHHK Kneaa MHxamia — ocHOBana 1911. roAHHC. —
BaHpcAHO Jieno h
'yMe-'i

,

J.

TEHMTi
6p. 5

THHHKH Be3e ACBOJaHKe
cnpeiwe.

TpyKyje CBa-

KOBpcHO py6;be. OjihcHpa BeHHaHHue,
CKe
xajbHHe'
6a;i-

cyKfteJ

Kapnepe

HJ njiHiueBe

HHCTO H ca nyHO yKyca
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOCXXXXX9 0CXXyXXX)OO©CXXXJ00OOtXXXXJ0OO0OOO00CXX)OO00CXXXXXXX30OO0OO00

Te;iet}>OH Bp. 615.

AApeca 3a le.ierpaMe

:

Jjj

ByjIETHTi-BeorpaA

^

BEJIHKO CTOBAPHDITE
i
FajiaHTepHjcKe, rijiaxHapcKe h MaHy4)aKTypHe ^

po6e, SacTHpana

TenHxa, Saeeca h

x. a.

S

H

KOMnAHHJE

KHE3 MHXAHJIOBA yjIHUA

BP.
BP.

20.

HHKA JbySHHA yjlHUA

9.

f

„CPBMJA**
nPBo cpncKo APyniTBo 3A ocurypAfbE

w

y BEorPAAy
(yrao Kib, Jhy6u\ie

ii

Kit. MdxaHJia

yji.)

••••

M

BpmH: ocHrypa^a HCHBora, ocHrypaiba npoTHBy no>Kapa,
jiOMalcraKJia,

HecpefcHHx cjiyHaJeea, TpaHsnopTHa
Kao h
CBa ocrajia
ocHrypaiba, a

ocHrypafta,

TAPAHTyjE OBHM CPEACTBHMA:

W

npeisa ciaity j^pymTBCHor 6HnaHca oa
1.

31. ;^eu. 1921. ro;^.

2.

3. 4.

— — (t>0HA0BH pesepBHHx npeMHJa — — — — OciajiH 450HAOBH
JpymTBCHH
KanHTaJi

/Jhh.,

5,000 000

5 925.196 05
5,471.148*41

HenoKpeTHo HMaH>e 3BaH0 „XajBe.^Ko" H „MajiH-BoJHHK" Ha yr.iy Khcs hXuxaunoEQ'yjjiiixe 6p. 1 H CpcMCKe yjiHue 6v. 2 H HMafta y KocMacKoj yjiHUH dip. 8 HenoKpeTHO HMaite y Hobom Cany, y yji. 3Maj JoBaHOBOJ 6p 6a
jiyK

M

15,000.000

1,000.000'

3a BoJBOAHHy nocTOJH: „/lo6poTBop" Kao t|3HJiHiajia /(pyiiiTBa ,CpdHJa" y ApyiiiTBCHoj KyhH

Hi

UcnjiatieHa ocHrypaH>a ao 31. AeueM6pa 1921.

r.

mbhoch:

iTy

OACJbKy >KHBOTa

27,y oflejbKy no/Kapa

— — —
"

— — —

Ahh. 2,465.15472

1,689.7 4436