You are on page 1of 8

Dosar nr.

21ji-758/20206
1-20034779-12-21ji-11032020-1

ÎNCHEIERE

30 iunie 2020
mun.Chișinău
Judecătoria Chișinău(sediul Ciocana)
Instanţa de judecată în componenţa:
Președinte de ședință,
Judecător Mazureț Roman
Grefier Arama Alexandru
examinând în şedinţă de judecată publică cererea condamnatului *****
Vladimir a.n.*****, privind aplicarea prevederilor art.91 Cod penal în privința
ultimului,

CONSTATĂ :
La 09.03.2020, în adresa Judecătoriei Chișinău a parvenit spre examinare
cererea condamnatului ***** Vladimir a.n.*****, privind aplicarea prevederilor
art.91 Cod penal în privința ultimului.
În motivarea cererii condamnatul a indicat că, prin Hotărîrea Comisiei
Penitenciarului nr. 9 Pruncul, din 26.02.2020, s-a refuzat înaintarea demersului în
instanța de judecată în vederea aplicării prevederilor art. 91 CP, în privința
condamnatului Coceban Vladimir, din motiv că nu a executat efectiv termenul minim
necesar în vederea posibilității liberării condiționate a acestuia înainte de termen și nu
a realizat Programul Individual cu privire la planificarea executării pedepsei penale a
deținutului.
În şedinţa de judecată, reprezentantul penitenciarului 9 Pruncul, Viorel
Dogotari, a solicitat respingerea cererii condamnatului ca neîntemeiată, invocând
faptul că ultimul nu întrunește condițiile legale în vederea posibilității aplicării
prevederilor art. 91 CP.
Condamnatul ***** Vladimir în ședința de judecată nu a fost escortat, prin
urmare instanța a dispus examinarea cererii în lipsa acestuia.
Examinând materialele dosarului : cererea condamnatului precum şi înscrisurile
prezentate de reprtezentantul penitenciarului, instanţa consideră necesar de a admite
cererea condamnatului ***** Vladmir din următoarele considerente.
***** Vladimir a fost condamnat prin sentința judecătoriei Rîșcani din
17.07.2011, în baza art. art. 42 alin. (5), 149 alin. (1), 188 alin. (5), 84 CP, la 17 ani
închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17.11.2011, a fost admis apelul
procurorului, rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărâre, prin care *****
Vladimir a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art art. 42
alin. (5), 145 alin. (2) lit. b), i), k) CP, fiindu-i stabilită pedeapsa de 17 ani închisoare,
iar prin aplicarea art. 84 alin. (1) CP, ultimului i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de
20 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Prin Încheierea judecătoriei Chișinău, sed. Ciocana din 27 iunie 2019 (nr. 21ji-
1578/2019), s-a dispus reducerea termenului pedepsei definitive cu 1434 zile.
Din materialele prezentate rezultă că, termenul ispășirii pedepsei în privința lui
***** Vladimir, urmează a fi calculat începînd cu data de 01.08.2009.
Analizând normele de drept aplicabile cazului, instanţa stabileşte, că potrivit
art. 91 Cod penal, persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica
liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul
individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracţiunea
pentru care a fost condamnată, cu excepţia cazului cînd dovedeşte că nu a avut nicio
posibilitate să le îndeplinească, şi dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără
executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de
pedeapsa complementară. (2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de
termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile
prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat. (3) Liberarea
condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa
de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care
pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în
condiţiile prevăzute la art.266 şi 267 din Codul de executare şi numai după
respectarea procedurii extrajudiciare stabilite. (4) Liberarea condiţionată de pedeapsă
înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii
infracţiunii a atins vîrsta de 21 ani, a executat efectiv: a) cel puţin jumătate, dar nu mai
puţin de 90 de zile de închisoare, din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea
unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) cel puţin două treimi din termenul de
pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave, infracţiuni deosebit de grave
sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate
condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă
înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8). (8) Dacă, în termenul de
pedeapsă rămas neexecutat: a) condamnatul se eschivează cu premeditare de la
îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării
condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea
organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării
condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a
executa termenul de pedeapsă neexecutat; b) condamnatul săvîrşeşte din imprudenţă o
nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de
termen se decide de instanţa de judecată; c) condamnatul săvîrşeşte cu intenţie o nouă
infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85. În acelaşi
mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă
instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen.
Potrivit art.257 şi 285 Cod de executare, în termenul de pedeapsă a închisorii
executată efectiv se include şi termenul calculat în rezultatul compensării privilegiate
a zilelor de muncă, calcul efectuat lunar şi aprobat prin ordin de şeful penitenciarului.
Instanța reține că, liberarea condiţionată înainte de termen poate fi aplicată dacă
instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea
deplină a pedepsei. O atare concluzie urmează a fi trasă în baza studierii depline şi
obiective a datelor referitoare la persoana condamnatului, la comportamentul lui pe tot
parcursul perioadei de executare a pedepsei cu închisoare, inclusiv dacă s-a aflat şi în
alte penitenciare, la respectarea regimului de executare, participarea la muncile
remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a
teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de detenţie, la
relaţiile cu alţi condamnaţi, cu familia, la participarea la măsurile cultural-educative,
la prezenţa sancţiunilor disciplinare valabile la momentul soluţionării demersului.
Din materialele cauzei rezultă că condamnatul ***** Vladimir ispăşeşte
pedeapsa pentru comiterea unei infracţiuni din categoria celor excepțional de grave,
totodată este de remarcat şi faptul că acesta la data când a trecut comisia
Penitenciarului – 26.02.2020, a executat 10 ani, 6 luni și 25 zile, iar la data
examinării cererii ultimului, termenul pedepsei executate constituie 10 ani 10 luni și
29 zile, totodată ultimului prin Încheierea judecătoriei Chișinău, sed. Ciocana din 27
iunie 2019 (nr. 21ji-1578/2019), i s-au redus din pedeapsa definitivă, drept
recompensă pentru deținerea în condiții precare – 1434 zile, ceea ce constituie 3 ani
11 luni 9 zile, circumstanțe ce se confirmă prin răspunsul șefului secției evidență
deținuți a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul din 04.02.2020, extrasului din procesul—
verbal nr. 3 al Comisiei Penitenciarului nr. 9 din 26.02.2020.
Raportând prevederile legale sus-nominalizate la circumstanțele cazului,
instanța reține că, în cazul dat este întrunită condiția obiectivă legal impusă de
executare efectivă a cel puțin 2/3 din termnenul de pedepasă stabilit spre executare
or în termenul pedepsei efectiv executate, urmează să fie inclus și termenul de
1434 zile (3 ani 11 luni 9 zile) redus din termenul de pedeapsă de 20 ani potrivit
Încheierii judecătoriei Chișinău, sed. Ciocana din 27 iunie 2019.
În raport cu acest aspect, instanța ține să menționeze că, legea nu
reglementează expres care este semnificația noțiunii de termen de pedeapsă
executat efectiv. Se constată că, legislatorul a făcut o diferență între termenul de
pedeapsă executat efectiv și termen de pedeapsă executat integral, însă nu a dat o
noțiune legală acestor categorii. Aceasta diferență rezultă din analiza prevederilor
art. 275 Cod de executare care stabilește că, stingerea executării pedepsei are loc
în cazul executării efective şi integrale a pedepsei ș.a. Această concluzie rezultă și
din analiza prevederilor art. 276 Cod de executare care stabilește termenul
executării efective şi integrale a pedepsei.
Instanța constată că, o anumită explicație a semnificației de termen de
pedeapsă executat efectiv este dată în Hotărîrea menționată a Plenului CSJ nr. 6
din 14.11.2008, în pct. 2 al acesteia:
” Conform alin.(4) art.91 şi alin.(2) art.92 CP, liberarea condiţionată înainte
de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai
blîndă se aplică dacă condamnatul a executat efectiv partea prevăzută de lege din
termenul de pedeapsă stabilit prin sentinţă. Sub noţiunea de executare efectivă se
înţelege perioada de aflare în închisoare, inclusiv termenul de menţinere în arest
preventiv a condamnatului. În cazul în care, pe parcursul executării pedepsei,
printr-un act de amnistie ori graţiere, condamnatului i s-a redus o parte din
pedeapsă, termenul redus se consideră ca termen de pedeapsă executată efectiv şi
se include în termenul care oferă dreptul la liberare condiţionată înainte de
termen.
Potrivit art.257 şi 285 CE, în termenul de pedeapsă a închisorii executată
efectiv se include şi termenul calculat în rezultatul compensării privilegiate a
zilelor de muncă, calcul efectuat lunar şi aprobat prin ordin de şeful
penitenciarului. Modul de calculare este reglementat de „Instrucţiunea cu privire
la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei
pedepsei" (M.O. nr.127-130 din 17.08.2007).”
Prin urmare, instanța constată că, deși legiutorul nu a prevăzut expres care
este semnificația noțiunii de termen de pedeapsă executat efectiv, parctica judiciară
a elaborat un asemenea concept prin includerea în acest termen și a perioadelor
reduse din pedeapsa stabilită spre executare condamnatului ca urmare a aplicării
amnistiei față de el, cît și a termenului calculat în rezultatul compensării
privilegiate a zilelor de muncă. Această concluzie rezultă și din analiza
prevederilor citate anterior ale art. 265 Cod de executare - Instanţa de judecată
poate decide liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen ..... aplicînd,
după caz, compensarea privilegiată a zilelor de muncă, în temeiul şi în condiţiile
art.91 Cod penal ….
În aceiași ordine de idei, instanța denotă că, în lipsa unor reglementări
normative exprese care să indice la faptul dacă termenul de detenție al
condamnatului în condiții contrare prevederilor art.3 din Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale se include în termenul executat
efectiv, instanța constată că urmează să aprecieze acest fapt reieșind actele
normative în vigoare în care sunt consifințite și principiile dreptului penal,
dreptului execuțional și al procedurii penale, astfel, efectul aplicării prevederilor
art. 473/2-473/4 CPP, urmare a constatării faptului că persoana a fost deținută în
condiții contrare prevederilor art.3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, este unul compensatoriu prin reducerea
termenului de pedeapsă stabilit condamnatului fie acordarea unor despăgubiri
materiale, impunerea unor obligații față de administrația insitituției penitenciare
respective.
Ținând cont de faptul că, drept efect al constatării deținerii condamnatului în
condiții inumane de detenție, ca recompensă, urmează să se acorde o perioadă de
reducere a termenului de pedepasă, în opinia instanței, rezultînd din intenția
legiutorului și în acord cu prevederile legale citate, a practicii judiciare în acest
domeniu, termenul respectiv de 1424 zile redus din pedepasa definitivă stabilită lui
***** Vladmir, urmează să fie fie considerat ca fiind efectiv executat de către
condamnat și inclus în termenul de pedeapsă efectiv executat. Această concluzie
rezultă din înseși natura și originea acestuia termen, or, în opinia instanței, ar fi
alogică neincluderea acestui termen în categoria termenului de pedeapsă efectiv
executat, în timp ce se include în pedepasa efectiv executată termenul redus din
pedeapsă ca urmare a aplicării actului amnistiei sau al termenului rezultat din
calculul zilelor privilegiate.
La același capitol, instanța relevă că, lipsa de reglementare normativă a
acestui aspect nu poate să fie tratată în detrimentul intereselor și drepturilor
condamnatului, aceasta urmînd să reprezinte, în caz contrar, o încălcare a
principiului umanismului expus în art. 4 al Codului penal potrivit căruia: (1)
Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca
valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.
(2) Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza
demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante.”
Mai constată instanța că, instituția reducerii termenului pedepsei ca urmare a
constatării faptului că persoana condamnată la închisoare a fost deținută în condiții
contrare prevederilor art.3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale este una recent introdusă în lege astfel că, la momentul
adoptării acesteia și al intrării ei în vigoare, existau deja recomandările practice
respective și se constituise deja o practică în domeniu. Anume din aceste
considernte, termenul respectiv nu se regăsește în practica judiciară generalizată în
acea Hotărîre a Plenului, practică care, de alfel, este în proces de formare la
moment.
Din considerentele enunțate rezultă faptul că, condamnatul ***** Vladimir a
executat real 10 ani 10 luni și 29 zile și cu calculul a 1434 zile reduse ( 3 ani 11 luni 9
zile), a executat efectiv 14 ani 10 luni și 8 zile, ceea ce denotă că a ispășit mai mult de
2/3 din termenul de pedeapsa de 20 ani închisoare, care constituie 13 ani și 4 luni, iar
perioada neexecutată fiind de 5 ani 1 lună și 22 zile.
Din materialele examinate, instanţa nu stabileşte careva impedimente legale
pentru liberarea condiționată înainte de termen de pedeapsă a condamnatului *****
Vladimir.
Astfel, se constată faptul că la moment condamnatul respectă regimul de
detenţie, ce se confirmă prin datele dosarului personal prezentate de administrația
penitenciarului. Potrivit materialelor prezentate de administrația, ultimul are o
atitudine satisfăcătoare faţă de administrația penitenciarului, respectă regimul de
detenție, a fost stimulat de 5 ori, pentru respectarea regimului de detenție, participarea
la amenajarea încăperii, participarea activă la munci neremunerate, participarea la
reparație în penitenciar, iar sancțiunile disciplinare sunt stinse, ultima fiind aplicată la
12.12.2016.
În aceiași ordine de idei, instanța va reține drept neîntemeiată concluzia
comisiei penitenciare, potrivit căruia condamnatul nu a fost încadrat în câmpul
muncii, or acesta a fost stimulat pentru participarea activă la munci neremunerate
totodată, ultimul a realizat programele : de educație pentru sănătate în mediul
deținuților; de reducere a violenței în mediul penitenciar, de resocializare pentru
condamnații care au săvîrșit infracțiuni de furt și jaf; cetățenia activă; de eliberare
condiționată înainte de termen. Mai mult ca atît, condamnatul ***** Vladimir, nu
dispune de titlu executoriu conform căruia urmează să achite prejudiciu cauzat prin
infracțiunile în baza căreia execută pedeapsa și are 3 copii minori.
Apreciind circumstanţele şi împrejurările comiterii faptei, motivele şi scopul
urmărit de către condamnat, nu are de reparat prejudiciu în corelaţie cu
comportamentul acestuia pe parcursul executării pedepsei, atitudinea lui faţă de faptă
şi pedeapsă, termenul executat real de către condamnat, care, în opinia instanţei, este
suficient pentru restabilirea echităţii sociale şi conştientizarea de către condamnatul
***** Vladimir a scopului pedepsei pentru fapta comisă, în vederea neadmiterii pe
viitor a unor noi fapte prejudiciabile, instanţa ajunge la concluzia că ţinînd cont de
categoria, natura şi gradul prejudiciabil al infracţiunii comise, că în privinţa acestuia
este posibilă aplicarea prevederilor art. 91 Cod penal.
În contextul celor enunţate, instanţa concluzionează că condamnatul *****
Vladimir întruneşte cerinţele art. 91 Cod penal, deoarece a demonstrat că a păşit pe
calea corijării şi reintegrarea sa în societate este posibilă fără executarea deplină a
pedepsei, în cazul dat fiind atins scopul pedepsei penale, conform prevederilor art. 91
Cod penal, comportamentul său pe perioada de executare a pedepsei, atitudinea faţă
de fapta comisă şi pedeapsa primită fiind un exemplu pentru ceilalţi condamnaţi.
Astfel, analizând situaţia de fapt stabilită la soluţionarea cererii condamnatului
şi raportîndu-le la temeiurile de drept aplicabile cazului examinat, totalitatea
circumstanţelor şi condiţiilor în favoarea şi în defavoarea admiterii acestuia în cumul
cu celelalte împrejurări ale cazului, instanţa constată că condamnatul ***** Vladimir
nu necesită executarea deplină a pedepsei şi poate fi liberat condiţionat înainte de
termen de la executarea acesteia.
Cu privire la termenul la care urmează a fi pusă în aplicare încheierea
respectivă este de menţionat faptul că art.466 CPP prevede expres cazurile în care o
Hotărâre penală devine definitivă şi executorie, însă pornind de la faptul că în
dispozitivul încheierii nu se va menţiona despre eliberarea imediată a deţinutului,
acest fapt va fi posibil de realizat sub analogia procesului penal la capitolul aplicării
măsurilor de constrângere legate de privarea de libertate, or în acel caz eliberarea
deţinutului se efectuează imediat deşi Hotărârea penală este cu drept de contestare cu
recurs.
În aceiaşi ordine de idei este de menţionat că potrivit practicii penale la
capitolul examinării art.91 CP şi eliberării persoanei din starea de detenţie, Hotărârea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.6 din 14.11.2008, cu privire la practica aplicării
unor prevederi ce reglementează punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu
caracter penal este stipulat la pct. 1 despre faptul că „...dispozitivul încheierii instanţei
de judecată trebuie să conţină indicaţia concretă privind termenul de pedeapsă de la
care condamnatul se liberează condiţionat, precum şi dispoziţia liberării imediate a
acestuia din penitenciar
Astfel, eliberarea condamnatului din penitenciar este obligatorie imediat şi
necondiţionat, deoarece termenul calculat în condiţiile enunţate este unul concret şi se
referă la un termen de executare deja dispus spre executare condiţionat, respectiv după
emiterea unei astfel de hotărâri, condamnatul nu poate fi deţinut în stare de detenţie,
deşi punerea totală în executare a hotărârii penale se efectuează potrivit art.466 CPP,
or punerea în executare în cazul dat se referă anume la punerea în executare a
pedepsei condiţionate care se aplică potrivit normelor generale prevăzute la art.466
CPP, inclusiv trimiterea la executare a încheierii la Biroul de probaţiune etc.
În temeiul celor expuse, conducându-se de prevederile art. 91 Cod penal, art.
41, 342, 469-472 Cod de procedură penală, art. 265-268 Cod de executare, instanţa de
judecată, -

DISPUNE:
Se admite cererea condamnatului ***** Vladimir a.n.*****, privind aplicarea
prevederilor art.91 Cod penal în privința ultimului.
Se liberează condamnatul ***** Vladimir a.n.*****, condiţionat de pedeapsa
închisorii, stabilite prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17.11.2011, înainte de
termenul rămas neexecutat de 5 (cinci) ani 1 (una) lună 22 (douăzeci și două) zile, din
momentul prezentării încheierii instituţiei penitenciare.
Se obligă condamnatul ***** Vladimir în perioada liberării condiţionate să nu
părăsească sau să schimbe domiciliul fără acordul organului ce va efectua controlul
comportamentului său, precum şi să nu comită alte infracțiuni sau încălcări.
Se explică condamnatului că în cazul nerespectării obligaţiilor impuse prin
prezenta hotărâre sau comiterii altor infracţiuni, liberarea condiţionată înainte de
termen de pedeapsă poate fi anulată în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (8)
Cod penal, cu trimiterea la executarea pedepsei.
Se pune în sarcina Biroului de probaţiune Ialoveni, asigurarea executării
prezentei încheieri.
Copia prezentei încheieri de expediat administraţiei penitenciarului nr.9 -
Pruncul, Biroului de probaţiune Ialoveni şi condamnatului ***** Vladimir.
Încheierea este executorie dar cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în
termen de 15 /cincisprezece/ zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău sediul
Ciocana.

Preşedintele şedinţei
Judecător Mazureț Roman

You might also like