You are on page 1of 10

njefjale.

com -

METODAT DHE TEKNIKAT NE SOCIOLOGJI
Sociologji
Posted by:
_MD_POSTEDON2008/12/16 17:28:11

Qëllimi i secilës shkencë është që të arri të njohurit objektiv te lëndës së studimit të saj. Çdo shkencë
tjetër,qoft natyrore apo shoqërore këtë mund ta arri vetëm përmes metodës së saj shkencore. Lënda
e sociologjis,për dallim nga lëndët e shkencave natyrore është më e komplikuar. Ki komplikim i
lëndës së saj e bënë më pak të mundur,studimin e saj, përmes metodës shkencore. Metodat
shkencore janë më të aplikuar,në shkencat natyrore por gjithashtu për doren edhe për studimin e
shoqëris në sociologji. Sociologjia në një far mënyre i ka huazuar kto metoda dhe i´a ka adaptuar
vetes. Në sociologji përdoren termet metod dhe teknik ,por egziston dallimi mes tyre...

PËRMBAJTJA

1.HYRJE
2.MBI KONCEPTIN E METODËS
3.METODAT NË SOCIOLOGJI
4.METODAT HULUMTUESE TË SOCIOLOGJIS
5.TË VËREJTURIT(opservacioni)
6.METODA STATISTIKORE
7.EKSPERIMENTI NË SOCIOLOGJI
8.ANKETA
9.INTERVISTA
10.METODA HISTORIKE
11.METODA SOCIOMETRIKE
12.METODA DEMOGRAFIKE
13.METODA KOMPARATIVE(krahasuese)
14.RËNDËSIA E METODAVE SOCIOLOGJIKE

http://njefjale.com 2011/2/4 4:39:27 - 1

Natyrishtë. lypin medoemos metodën e suksesshme hulumtuese.për dallim nga lëndët e shkencave natyrore është më e komplikuar. Në sociologji përdoren termet metod dhe teknik . Ndër sociologët e parë. Lënda e sociologjis.pra si metoda sociologjike. ndërsa shkenca mbi metodat.veprim. Metodat janë pjesë përbërse. http://njefjale. Pra.për ta zbuluar ose ekspozuar të vërtetën. por metoda përfaqëson edhe vetë të njohurit.kurse teknika me procedurën e specifike që shfritëzohet me vet rastin e hulumtimit.Pra. metodologji.por egziston dallimi mes tyre. përmes metodës shkencore.com 2011/2/4 4:39:27 . ajo do me thën mënyr e prgjithëshme e të afruarit të dukurive në rastin konkret në lëmin e shkencave shoqërore. ka qenë pa dyshim sociologu më i madhë francez. Me metodën shkencore mund të kuptohet ”grumbullimi i parimeve kryesore të cilat caktojnë qarkun analitikë të një shkence. Metodat shkencore janë më të aplikuar.së bashku me të gjitha mënyrat hulumtuese me ndihmën e të cilave shkenca orvatet të zgjidhë probleme të cilat para saj parashtrohen”. koncepti i metodës përdoret në kuptime të ndryshme. Metoda shkencërisht.rrespektivisht mënyra për të arritur gjerë te e vërteta shkencore quhet metod.edhe pse jo gjithmon janë të sukseshme por megjithatë ato. Por nevojat praktike.Metoda është një ndër elementet teje me rëndësi të çdo shkence. Problemin e metodës Dyrkemi e ka shquar mjaftë.metodat janë pjesë integrale të shkencës edhe për atë. si në të kaluarën ashtu edhe në shoqrinë bashkëkohore.Është fakt që vetë metodat nuk janë vetëm si mjete dhe rrugë për të arritur gjerë te të njohurit. Me konceptin e metodës në shkencë kuptohet rruga ose mënyra e studimit të asaj shkence për njohjen e ligjshmërive të cilat vlejnë dhe të cilat ajo i studjon. Nga ana tjetër ”me metodën shkencore” mund të interpretohet grumbullimi i parimeve të cilat e caktojnë natyrën e shkencës dhe mjetet e të njohurit shkencor. rrespektivishtë aftësit për të arritur gjerë te e vërteta.studimin e saj.është mëse e nevojshme për procesin e hulumtimit.qoft natyrore apo shoqërore këtë mund ta arri vetëm përmes metodës së saj shkencore. Rruga. edhe pas tij. Metodat dhe teknika. sepse. Në analizën e problematikës së një shkence metodës i takon vendi kryesor. Po këto në sociologji thirren si një emër i vetem.në shkencat natyrore por gjithashtu për doren edhe për studimin e shoqëris në sociologji.Pos tjerash. i cili i ka kushtuar kujdes të veçntë çështjes së metodës në sociologji. paraqet mënyrën e përgjithshme të hulumtimit në faza të ndryshme të tij. të pandara të shkencës. me që vetitë e dukurive shoqërore janë mjaftë komplekse dhe shfaqen në forma të ndryshme. kjo rrjedhë. Metoda ka të bëjë me mënyrën e përgjithshme të hulumtimit të dukuris së caktuar.për të ardhur gjerë te të njohurit. Sociologjia në një far mënyre i ka huazuar kto metoda dhe i´a ka adaptuar vetes.qëndrim që përdoret për arritjen e një qëllimi të caktuar. sepse janë zhvilluar dhe evoluar si të pandara me zhvillimin e shkencës.kanë përdorim të gjërë në shkencën e sociologjis. Çdo shkencë tjetër.Në kuptimin leksikor fjala metodë rrjedh prej gjuhes greke methodos që në përkthim do të thotë mënyrë.HYRJE Qëllimi i secilës shkencë është që të arri të njohurit objektiv te lëndës së studimit të saj.2 . prandaj në hulumtimin e tyre verifikimi teorikë dhe praktikë haset në mjaftë pengesa. Ki komplikim i lëndës së saj e bënë më pak të mundur. MBI KONCEPTIN E METODËS Çdo lëmi shkencore caktohet prej subjektit dhe prej metodës së vetë. Emil Dyrkemi. METODAT SOCIOLOGJIKE Në përpjekje të ndryshme për themelimin e shkencës mbi jetën shoqërore.rrugë. ndër problemet mjaftë komplekse që shfaqet është çështja e vënies së metodës dhe teknikës së hulumtimeve . pjesërisht edhe para Dyrkemit.Çdo shkencë i ka metodat e veta të veçanta në të afruarit e dukurive të cilat i hulumton.

th unitet i metodave induktive-deduktive.Metoda e veçantë shkencore. Sepse sociologjia është shkencë edhe praktike – eksperimentale.Meqë sociologjia si shkencë niset nga hulumtimi i fenomeneve konkrete shoqërore. etnografik dhe statistikorë. Në këtë metodë egzistojnë pesë faza kryesore në mënyrën e të njohurit shkencorë. edhe metodologjia e sajë është një unitet i metodave mbledhëse – diskriptive dhe eksplikative . sistemin politik të shtetve gjatë periudhave të ndryshme pa u shrbyer me komparacionin historik të zhvillimit të sistemeve politike gjatë historisë njerzore.Metodat që i përdor sociologjia ne do ti paraqesim në këtë mënyr: Metoda themelore ( eksplikon shënime empirike) Metoda e veçantë shkencore ( komperativo-krahasuese) 3.Duke marrë parasyshë karakterin e lëndës së sociologjisë . kur ajo konsiderohej si variantë i vaçantë i shkencave natyrore ( shkolla mekaniciste. eksperimentinë. para segjithash duhet të përfshimë të vrejturit sociologjikë. të shkencave natyrore deri te mohimi i plot i vlers së tyre. 1) Metoda ndihmëse teknike. po kështu mendohej se me metodat shkencore dhe teknikën e hulumtimit që përdorej në domenin e shkencave natyrore. dhe se shkon më tutje kahë përgjithsimi i tyre në kategori më të gjëra. kërkimet e autobiografive dhe monografive. Kategoritë e metodave ndihmëse teknike mund ti ndajmë në dy lloje. 2) Vënja e hipotezave nisëse. 4)Shpjegimi shkencor. 2. d.Sikurse nuk merrej parasysh sa duhet për dallimin e fenomeneve natyrore dhe shoqërore.Rasti i njejtë është edhe me sociologjinë që edhe ajo shërbehet me metodat e përgjithshme shkencore. si dhe për eksplikim të pjesërishëm të shënimeve empirike për socologjinë rëndsi ka sidomos. duke ia adaptuar pjesërisht vetës.Metodat e hulumtimit empirik në shkencat shoqërore burojnë nga shkencat natyrore. komparacioni historikë. në domenin e hulumtimit të fenomeneve shoqërore. Në procesin e transplantimit të metodave natyrore-matematike në domenin e hulumtimit të fenomeneve shoqërore u shfaqën tedenca të veçanta kontradiktore. Sepse nuk mundemi të bëjm një studim sociologjikë bie fjala. biologjike. Mendohej se qëllim shkencor në shkencat natyrore mundë të arrihet me të njejtat metoda shkencore që përdoreshin në fizik dhe biologji bile me të njejtat instrumente teknike. unitetin e saj si shkencë empirike dhe teorike. mund të njihet ligjsia edhe në fenomenet shoqërore. 3)Grumbullimi i fakteve. Metoda dhe teknikat ndihmse (mbledh shënime empirike) 1.3 . çdo shkencë shfrytëzon disa metoda të përgjithshme shkencore të cilat pakë a shumë ia adaptonë nevojave të veta. Përvetësimi jo kritik i metodave të shkencave natyrore nga shkencat shoqrore është karakteristikë për zhvillimin fillestarë të sociologjisë. http://njefjale. Ashtu.Metodat dhe teknikat ndihmëse. 1) Subjekti i hulumtimit.m.e cila do të ishte krejtësisht specifike për studimin e çështjeve në aët lëmi. 5) Verifikimi. të cilët silleshin prej përvetsimit jo kritik të metodave.në të cilat. dhe për diskripcionin e tyre. 3.etnologjik.sociologët e tjerë gjithashtu i kanë kushtuar deri-diku kujdes zhvillimit të metodës në hulumtimin e dukurive sociale dhe të jetës shoqërore.janë metoda që shërbejnë për mbledhjen e shënimeve empirike konkrete . bashkë me instrumentet teknike që u përgjigjen.com 2011/2/4 4:39:27 . edhe çështja e ndarjes së metodave në sociologji është çështje mjaftë e diskutueshme. si u tha.etj.Metodat themelore shkencore-kjo metodë shërben si fije drejtuese në eksplikimin e materialeve të mbledhra dhe të sistematizuara.Asnjë shkenc nuk ka metodën e vetë.). edhe teorike-sistematike njëkohësishtë. qoft kur është fjala për metodat e studimit intenziv apo të studimit ekstenziv.në sociologji shërben për sistematizimin e komparacioneve.

natyral apo anekdotik nga të vërejturit sistematik sociologjik. Në këtë grup hynë këto metoda: TË VËREJTURIT (observacioni) METODA STATISTIKORE EKSPERIMENTI N SOCIOLOGJI ANKETA INTERVISTA METODA HISTORIKE METODA SOCIOMETRIKE METODA DEMOGRAFIKE 9) METODA KOMPARATIVE (krahasuese) TË VËRËJTURIT(opservacioni) Me metodën e të vërejturit ose opservacionit në sociologji në kuptimin shkencor kuptohet përfshirja ndijore në nëmënyrë të planifikuar dhe sistematike e fakteve.Me këtë.i cili studjohet.4 . Me anë të metodes së të vërejturit duhet të vërehet.forma e ndryshme e punës hulumtuese që krihet në terren me kontaktin direkt të hulumtuesit. vështrim dallon teknika e të vërejturit në sociologji nga teknikat e të vërejturit në shkencat natyrore .2) Instrumentet teknike. Në sociologjin e re me të vërejturit e drejpërdrejt ose direkt nënkuptohet.Por.me njëmendësin shoqërore.d.sh kjo metod përdoret kur vërehet puntorët gjatë kohës së punës në një fabrik. metodat statastikore dhe sociometrike.Mirpo duke i lanë anësh shumë forma të të vërejturit. METODAT HULUMTUESE TË SOCIOLOGJISË Në grupin e metodave hulumtuese bëjn pjesë të gjitha metodat dhe teknikat që.por për të vërejturit e tillë.Sikurse në çdo shkencë edhe në sociologji qëllimi kryesor i të vërejturit është konstatimi i rregullave të caktuara dhe përsëritje në soazat e një dukurie shoqërore.në http://njefjale. Pastaj.4)të vërejturit masovik.P.tërthoras.pandaj dallojm të vërjeturit e zakonshëm.Prandaj mund të themi se është një ndër metodat e përgjithshme në shkencë.i cili udhëhiqet nga aspekti i caktuar shkencor dhe mund të kontrollohet.se çdo shkencë përpunon teknikën e vet të veçantë të të vërejturit.Këtu është fjala jo për të vërejturit e zakonshëm. mënyra e perdorimit të kësaj metode në shkencat e ndyshme-ndryshon. sin në ato natyrore ashtu edhe në ato shoqërore.sh: anketa.si më kryesore janë:të vërejturit tërthor(indirekt)dhe të vërejturit direkt ose të drejtpërdrejt.Disa teorik dallojn disa forma të të vërejturit sociologjik.th. ndihmojnë si në procesin e mbledhjes së të dhënave shkencore ashtu edhe të analizës së tyre.në kuadër të metodës së të vërejturit është metoda e të vërejturit indirekt.veçmas në sociologjinë bashkëkohore.konsiderohet që të vërejturit e drejtpërdrejt sot është një ndër metodat më të sigurta në hulumtimin e dukurive shoqërore .I cili orjentohet nga një hipotezë e caktuar.që në fazën e te vërejturit ne e drejtojm vëmendjen jo në të gjitha fenomenet.hulumtohet dhe studjohet manefestimi i cakuar i një dukurie e cila është e dhënë në mënyre të drejtpërdrejtë.e cila hulumtohet.Metoda e të vërejturit është shumë e zhvilluar dhe e degezuar në shkencën e sociologjisë.ku me anë të ndieve dhe të menduarit.m.5)të vërejturit e rasteve të vecanta etj.ku hulumtuesit merr qëndrim aktiv dhe perceptive ndaj objekteve hulumtuese.3)të vërejturit me pjesëmarrje.com 2011/2/4 4:39:27 .Të vërejturit është metod që perdoret gati në të gjitha shkencat.2)të vërejturit direkt.të konstatohet dhe të përshkruhet fenomeni i caktuar shoqëror.Pasi të gjitha fenomenet shoqërore janë të lidhura reciprokisht.që përdoren gjatë hulumtimit me anë të metodave sociologjike të vrejturit dhe eksperimenti ku përfshihen: instrumente të ndryshme të bisedës si p. mosra .por vetëm në fenomenet e caktuara.siç janë:1)të vërejturit sintetik.

është e pamundur për të për kurorzimin e dy personave vetëm eksprimentalisht.Ky zbatim mund të bëhet në mikrosociologji e më pak në makrosociologji. Si mënyrë gjurmuese.strukturën kualifikuese po ashtu të njejtë origjinën sociale të puntorëve të njejtë kushtet e punës përafërsisht të njejta.kur është rasti me të kaluarën që shërbehet me materjale te të cilat kanë ardhur shkencëtarët e tjerë me hulumtimin e tyre në mënyrë te drejtpërdrejt me anë të vërejturit indirekt.si mënyrë më depërtuese në njohjen e botës reale. pastaj Bekoni dhe të tjerë.të familjes.ndonjë gjak derdhje ku eksperimentuesi në fushën e shoqëris do ti kundronte rezultatet e eksperimentit.duke kundruar si këta dy bashkeshortë kanë për tu sjell në mes veti. Eksperimeti është një ndër metodat më precise në lëmin e shkencës.të filmave të emisioneve të radios etj. gazetave. Sot me të drejt konsiderohet që eksperimenti në sociologji qëndron në at që nëpërmejt të tij në rrethana të përshtatshme shoqërore mund të kondrojë dhe mund të realizojë dukuritë në shoqëri.Mikrosociologjia merret me studimin e grupeve të vogla. Zakonisht mendohet se eksperimentet janë të mundshme në shkencat natyrore e të pa mundura në ato shoqerore. eksperimentin e kanë përvetsuar si mënyrë sistematike të hulumtimit shkencor.veçmas të shkencave natyrore.Në këtë mënyrë dhe mënyrën indirekte. Në atë organizat kur raporti ndërmejt prodhuesve dhe byrokracis.shtresës etj.Kjo metod ka rëndësi të madhe për zhvillimin e më tejshëm të shkencës sociologjike.gjë që do të kishte pasur pasoja të hatashme.meqë një pjesë e konsiderueshme e vlersimeve dhe studimeve sociologjike varet prej kualitetit teorik dhe shkenco EKSPERIMENTI NË SOCIOLOGJI Me eksperiment në sociologji kuptohet krijimi artificial i situatave të caktuara të kundruar se si njerëzit në situate të reja artificiale shprehin sjelljet e tyre.klasës. Esenca e eksperimentit qëndron aty që me anën e tij dhe me ndihmën e eksperimentit në rrethana më te mira mund të vërehen dukurit të cilat studjohen.Po ashtu nuk mund të kryhet ndonjë revulucion shoqëror.com 2011/2/4 4:39:27 .Këtë metod hulumtuesit e përdorin atëherë kur kan manifestime të caktuara shoqërorë të cilat i hulumtojnë.Kurse makrosociologjia merret me studimin e http://njefjale. Eksperimenti si mënyrë e të njorit të një mendësis është aplikuar në shkencat natyrore para shumë kohëve nga ana e shkencëtarëve më të shquar që i kan kontribuar zhvillimit të shkencës.arrinë gjer te shëmimet e dëshiruara si një aspekt i të vërejturit indirekt rrespektivisht zhvillohet analiza e dokomenteve.konsiderohet si metodë më efikase.indivitdit.studimin e dukurive shoqërore.por ato nuk janë të dhëna në mënyrë të drejtpërdrejt ose i takojnë së kaluarës dhe në këtë mënyrë shërbehen me dokomente të ndryshme historike.Sipas disa shkencëtarëve dobia që pritet prej eksperimentit në sociologji kryesisht përbehet prej mundësive te kontrollës ndaj njëmendësis eksperimentale.si bie fjala. Shembull:nëse duam të masim prodhimin e punës në organizatën prodhuese ne duhet ti eksperimentojm dhe ti masim ndryshimet e produktivitetit të punës në te dy grupet e punës dhe të dy grupet e puntorëve. Eksperimenti në shkallën e sotme të zhvillimit të metodave shkencore në hulumtimet empirike.Në fund të cekim se kjo medotë hulumtuese jep mundësin që të mblidhen informime të ndryshme për .Megjithatë zbatimi i eksperimentit në sociologji është I mundshëm.librave.eksperimenti bën të mundur që të konstatohen në mënyrë egzakte dhe te plot mardhënje shkakore të dokurive te cilat gjurmohen.si dhe organeve egzekutive është në nivel të duhur.tregojn rezultate të ndryshme në produktivitetin e punës.që te mësojm shkakun që jep ta kuptojm ndryshimin në produktivitetin e punës.aty nuk mungojn rezultatet në produktivitetin e punës.5 .jetën”e punën e fenomeneve të ndryshme. Kështu Galile Galileu. Nëse ato dy grupe puntorësh e kanë lëndën e parë të njejtë..Ngase në mardhënjet dhe dukurit shoqërore has në pengesa të ndryshme.

Shembull:nëse me anket i përfshin të gjith antarët e kshillave puntore të një republike apo të tër vendit .siç intervista për shtyp etj.th.krejt një.p.qëndrimeve. Së kendejmi.si mjet diagnostik apo psikoterapiotik. ANKETA Sa i përket anketës ka mendime të ndryshme kontradiktore se çështë ajo.metod apo teknik e të hulumtuarit.atëher ajo ajo bazohet në masën e statistikore.klasave etj.mendimeve apo vlerave njerëzore e cila më von huazohet edhe nga ana e socilogjisë.me anë e së cilis hulumtuesi i bën pytje të ndryshme individit mbi dukurit të caktuara shoqërore gojarisht ose me shkrim. Metodën e mostrës statistikore apo të masës statistikore.nga të marrit në pyetje në procesin e heuteusis në praktikën gjygjësore. Ajo ndryshon edhe nga bisedat e specializuara. Me njeriun me të cilin bëhet intervista mosmedeomos duhet treguar vullnet dhe dëshirë të mirë për ti kuptuar dhe pastja më detalisht duhet menduar para se të përgjijgjet.dhe përbëjn forma specifike të komunikimit shoqëror.6 . http://njefjale. Prandaj intervista dhe anketa si metoda teknike janë shumë të afërta ndërmjet veti dhe të lidhura ngusht.të pesëmbëdhjetin antar të kshillave të puntorëvë atëher kjo është anket me metodën e mostrave. Anketa përdoret më së tepërmi në sferën e psikologjis sociale për hulumtimin e sjelljeve.që kerkon të hartohet përpara pyetsorit.shtetit. Intervista është form e bisedës gojore por mund të bëhet edhe me anë të shkrimit.d.kurse po të anketojmë çdo të pestin.sh nga biseda klinike.me qëllim që të dhënat e marra të aplikohen për nevoja shkencore.Në një anë mbretëron mendimi se anketa është mjaft relevante për hulumtimin e dukurive shoqërore. Anketa e bazuar në zgjedhjen statistikore ka të bëj vetëm me një numër të caktuar të njësive satistikore që i takojn masës statistikore apo masës statistike. INTERVISTA Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqëror. Anketa si metod teknike për mbledhjen e materjalit fakotgrafik është një kombinim i vacant i metodës statistikore të mostrave ose me metodën e intervistës apo të pyetësorit.të llojit që dëshirojmë ti studjojmë.të dhjetin. të gjitha rastet e një fenomeni të caktuar shoqëror. Intervista ndryshon para se gjithash për nga qëllimi që ka nga çdo form e bisedës në jetën e përditshme.kombeve.vet anketa mund ta kryej.Intervista bëhet në atë menyrë ku studjuesi shtron pyetje të shumta mbi disa dukuri për të cilat përgjigjet ai me të cilin bëhet intervista.m.com 2011/2/4 4:39:27 .intervista është metod kërkimore shkencore që mudëson ti mbledhim informacionet për të kaluarën si dhe për provojat dhe qëndrimet e tashme lidhur me çështjet e ndryshme të njriut dhe të instuticioneve të ndryshme. Një anket mund të kryhet ose me metodën e mostrave ose në mënyrë që të përfshijë masën statistikore.ose me anë të intervistës ose me anë të përgjigjeve me shkrim.të bisedës personale me rastin e pranimit në mardhënje pune apo të rasteve tjera. Kështu me intervist kuptohet qdo mënyrë e të mledhurit e të të dhënave në mënyr të të shprehurit gojor.

Në bazë të asaj që u tha. Sot konsiderohet që kjo metod e ka vlerën e vet.bie fjala reagimi i njerzve ne ndonjë çështje aktuale politike me rëndësi. Prandaj në mënyrë imperative parashtrohet kërkesa e zbatimit të metodës historike në sociologji. METODA SOCIOMETRIKE Kjo metodë që shërben për të matur dallime sociale është e përbërë prej dy nocioneve: njëri latin socius-shok. Deri para do kohe metoda historike në shkenca sociologjike ka qenë gati e lënë pas dore.nga ana tjëtër dobësia e intervistës qendoron aty.com 2011/2/4 4:39:27 . me të cilën ai kupton të maturit e afërsisë dhe largësisë sociale ndërmjet njërëzve ndërmjet grupeve të vogla shoqërore dhe strukturës së atyre grupeve.7 .has në pengesa të ndryshme dhe të shumta. Metoda historike në të interpretuarit e një zhvillimi të këtillë të shoqëris nërpër formacione shoqërore.ka treguar që në rrafshin historik sillen rrezultate pozitive shkencore. Kjo metod. Prej orjentimit në këtë metodë varet mjaft edhe orjentimi në shumë probleme dhe në zgjidhjen e tyre në lëmin e shoqëris.dukurit shoqërore dhe ekonomike i studjon në zhillimin e tyre historik.meqe e bën të mundshem interpretimin tërsor historik të zhvillimit të dukurive historike dhe shoqërore. Njohja e gjendjes së shoqëris në të kaluarën dhe specifitetet historike të vendeve në veçanti.respektivisht i pyeturi mund të jet në ndikimin e ndonjë rrethane apo të gjendjes së ty subjektive. dhe nocionit grek metros-matje.mëqe me atë përher fitohen shënime objektive ndaj dukurive të cilen e hulumtojn veçmas pyetsi.po ashtu të historis në tërësi. Sociometri ia dha emrin Jakob Moreni si themelues i saj. Kjo metod me të vertet është e pandashme e metodës së përgjithshmë sociologjike. Me metodën sociometrike pasqyrohen katër elemente themelore në anlizën e mardhënjëve të mbrendshme vetiake.Metoda historike ka qëllim të vetin që çdo dukuri të jetës shoqërore duhet ta shqirtoj ashtu sikurse janë shfaqur ato njëra prej tjetrës dhe të lidhura në mes veti.Roli i intervistës po ashtu qëndron në shpejtësin e mbledhjeve të shënimeve të kërkuar qe është me rëndësi të veçant të atyre dukurive të cilat ndryshojn për një koh të shpejt.Ato elemente janë: 1)Të kuptuarit e njeriut (antropologjia filozofike) 2)Të kuptuarit e shoqërisë (teorija sociologjike) 3)Propozimi për ndërrimin e mardhënieve të mbrendshme personale(terija sociale) http://njefjale. METODA HISTORIKE Çështja e metodës historike është një ndër problemet kryesore të shkencave shoqërore e veçmas në sociologji. Mirëpo. Ishte metod diskutabile në qarqet sociologjike dhe është konsideruar si metod jo e suksesshme sipas prentendimeve teorike shkencore.metoda historike do të thot kundrimi historik i zhvillimit të shoqërisë dhe të dukurive të saja.

ajo humb individin dhe për individin ne jemi të detyruar të gjikojmë ne bazë të kumtimeve dhe të dhënave të ndryshme.veçmas me http://njefjale.testi sociometrik. Ndër lëshimet më të medha është se duku i hulumtuar të dhënat.krahasues.sikurse për shembull.venbanimi.Për këtë në qarqet sociologjike nuk çmohet aq shumë karakteri shkencor i metodës sociometrike dhe se natyra e metodës sociometrike është konzervative.ndërsa grupi tjetër përfaqëson publikun. METODA KOMPARATIVE (krahasuese) Të afruarit komparativ.com 2011/2/4 4:39:27 . Më vonë interisimi është shtuar edhe më tepër përdorimin e metodës comparative. dhe më pak në lëmin e shkencave natyrore.psikodrama.testi i ekspanzionit afekti.kjo ka rëndësi shum të madhe për kërkime sociologjike.apo të shtoj më mirë se përpjekjet e tjera vizione me te qarta për kushtet njerzore.Metoda komparative po si metodë shkencore i ka rrënjet e veta në kërkimet e lashta shkencore.mos fertiliteti etj. Sociodrama është ajo form e lojës në të cilën marrin pjesë të gjithë pjestarët e grupit. Nga ana tjetër edhe kjo metodë i ka lidhimet e veta. Psikodrama është eksperiment sociometrik në të cilën individëve të caktuar u jipet të luajnë ndonjë rol në përputhje me rolet e tyre në jetën e rëndomtë. pa përdorimin e së cilës nuk ka analiz të mirfillltë shkencore sociologjike.rolin e punëdhënësit.burrit dhe të gruas etj.sepse edhe niveli shkencor i shkencave shoqërore nuk ka qenë aq i lartë.që perdoren edhe në këtë metod. Si çdo metodë tjetër edhe kjo i ka anët positive.testi i rolit etj. Sido që të flitet për këtë metodë. Anët positive të saj janë që kjo si e tillë mund ti eliminojë për gjithsimet jo mir të informuara.të bëra për grupe të caktuara sociale. të analizuar e të njohura nga te tjerët. Natyrish se këto të dhëna statistikore për analizën sociologjike janë burim shkencor.e ato janë:sociodrama. po edhe negative. METODA DEMOGRAFIKE Kjo medotë bën pjes ne grupin e metodave më të rëndësishme sociologjike dhe si e tillë është mëse e domosodshme për njohjen dhe studimi e shoqërisë. ta zëmë për fertilitetin apo diçka tjetër.pikërishtë në periudhën e të menduarit kritik për fenomenet shoqërore të njërës apo shoqërise tjetër. Natyrisht se kto krahasime nuk kan qenë në nivel të lart shkencor. Metoda sociometrike nuk është e mjaftueshme për interpretimin e dukurive shoqërore.Matja sociometrike përfshin edhe metodat tjera.8 . Psikodrama ndryshon prej sociodramës në bazë të asaj që ka më tepër kujdes për individin se sa për grupin. Kjo metod mbledh të dhënat për popullin:mosha.firtiliteti.i problemeve çështjeve dhe zgjidhjes së tyre nuk është dukuri e re në shkenca shoqërore. Publiku përjeton në rolet përkatëse dhe fillon të marrë pjesë me reaksione spontane.gjinia. Në lojë hynë i tërë një grup para të cilit duke luajtur role të caktuara sa është e mundur në mënyrë reale.testi i takimit të parë .

LITETERATURA E PËRDORUR 1.është mëse i domosdoshëm zhvillimi i mëtejshëm i metodologjisë së sociologjisë. Metoda e komparacionit ka rëndësi të posacme në procesin të njohurit në tërsi e vec mas ne procesin e të njohurit dhe zbulimit të vetive të dokurive dhe jetës shoqërore por ajo po ashtu ka edhe vlerën e vet praktike.aktualitetin e sociologjise si shkencë për srudimin e shoqër dhe fenomeneve të saj.kuptuar dhe mbikqyr çështjet e ndryshme shoqërore.rëndësinë dhe të metat e tyre. në raste konkret fjala është për ngjajshmërinë dhe ndryshimin e dukurive shoqërore qoftë.sepse duke krahasuar dukuritë e ndryshme institucionete ndryshme shoqërore dhe duke zbuluar vetitë dhe anët e njejta të dukurive të tjera qe kan te njejtat veti.Bazët e sociologjis së përgjithshme”-dr. Mirpo.llojet e metodave.sociologjia në suazat e veta hulumton shqërinë në tërsi.populli.të cilat i takojnë dhe përfshihen prej suazave të sociologjisë.9 . Për ndryshim prej shumë shkencave të veçanta.siç është historia.qoftë në natyr.etnologjia. Një interpretim të këtillë kanë dhënë themeluesit e sociologjisë duke u bazuar në esencën e mendimit shoqërorë paraprak. RËNDËSIA E METODAVE SOCIOLOGJIKE Në bazë të atyre që u tha gjer tani në lidhje me metodat në sociologji.rolin.com 2011/2/4 4:39:27 .familja dhe kategorit e tjera sociologjike..shteti.herherë këto metoda të përmendura më lartë zbatohen në mënyrë të kombinuar. Metoda shkencore në sociologji u bën të mundshme për të hulumtuar.entografia etj.duke përvetësuar prej tyre atë çka është racionale.të cilat hulumtojnë një lëmi në shoqëri.kombi.sociologjija mund të ketë sukses në ndriçimine ngjarjeve shoqërore bashkëkohore.mund të konstatohet se të gjitha mënyrat metodologjike të hulumtimeve empirike janë të domosdoshme dhe mëse të nevojshme për kryerjen e suksesshme të hulumtimeve të ndryshme në këtë lëmi. .konsatohet ngjajshmëria dhe ndryshimi në mes tyre. Metoda komparative përbëhet prej konstatimit të ngjajshmërisë dhe ndryshimit në mes të dukurive të ndryshme.te kuptohet dhe të interptetohet më mirë. Që të zhvillohet më tejë sociologjia dhe të zgjidhen disa probleme.Pra pëkëpamja sociologjike është praktika shoqërore.pershembull. Metodologjia e sociologjisë jep shikim tërsor të dukurive shoqërore dhe shoqërisë.që gjurmimet të kenë sukses të duhur.me që është vërtetuar se me anën e kësaj metode. Metoda comparative zbatohet në sociologji pas verifikimit në shkenca të tjera shoqërore .Ante Fiamengo http://njefjale.me anën e këtijë interpretimin.

Dimitar Mirçev. Dr.Sociologjia”dr.10 .Gjergj Rrapi 5.Melko Stojanovski http://njefjale. Mr..Ali Dida 4. .Jovan Korabin. .2. Dr.com 2011/2/4 4:39:27 .... .Maria Tasheva.dr. .Metodologjia e sociologjis”-Libër univerzitar 3.Sociologjia”-prof.Fillët e sociologjis”-prof.dr.