Istoria S.A.

BUCURIA
Marca comercial SA ÄBucuria´ este cartea de vizit a Moldovei. Ast zi aceasta este cea mai mare întreprindere produc toare de produse de cofet rie din republic . De mai mult de ase decenii compania SA ÄBucuria´ aduce bucurie copiilor i maturilor, corespunzând întru totul sloganului ± ÄVia a este mai dulce«´ Calitate permanent înalt , ingrediente naturale testate i un asortiment de produc ie deosebit de larg ± iat principalele componente ale succesului SA ÄBucuria´, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci i departe de frontierele ei. Varietatea enorm de denumiri de bomboane, ciocolat , zefir, marmelad , biscui i, alte dulciuri variate produse de SA ÄBucuria´ a devenit demult, de rând cu vinurile moldovene ti, un simbol specific al Moldovei. i ast zi, când de pe conveierele SA ÄBucuria´ sunt ob inute în mediu 37 tone de produse de cofet rie, este greu de crezut c istoria Älegendei dulci´ a rii noastre a început în dep rtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici. 1946: na terea legendei Anume acest an dificil, primul de dup r zboi, reprezint , conform documentelor, data oficial a Äna terii´ Fabricii de cofet rie Nr. 1 din Chi in u, în baza c reia a ap rut ulterior cea mai Ägustoas ´ întreprindere a rii noastre ± SA ÄBucuria´. la faptul c toate tipurile de mase de ciocolat -praline erau în acea perioad de dup r zboi importate de c tre fabric , iar în producere predomina, ca i înainte, munca manual , perioada în cauz poate fi cu certitudine numit prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp important în Äistoria dulce´ a ÄBucuriei´ i prima etap de dezvoltare. 1955: cre tem în for Despre amploarea, avântul i entuziasmul celor care au stat la originea cre rii Äpove tii dulci´ ne vorbesc faptele! Din momentul fond rii, fabrica reprezint un antier de construc ie progresist. În 1952 a fost dat în exploatare sec ia de biscui i cu capacitatea de 14 tone de produc ie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut pân la 33 de tone pe zi. Rezultatele atât de înalte au fost posibil de ob inut cu un regim de lucru al unit ilor de producere indicate în trei schimburi. În 1955, dup finalizarea reconstruc iei sec iei de bomboane, capacitatea ei a constituit 7,5 tone pe zi, iar capacitatea diviziunii de ciocolate la confec ionarea maselor de ciocolat -praline ± aproape 4,5 tone pe zi. 1962: c p tarea numelui În 1955 denumirea fabricii a fost schimbat în Fabrica de cofet rie i macaroane, iar peste apte ani, în 1962, la denumirea în cauz este ad ugat un nou nume, cunoscut ast zi iubitorilor mari i mici de dulciuri nu numai din ara noastr ± ÄBucuria´. Într-adev r, este imposibil de inventat o denumire mai potrivit pentru fabrica de cofet rie: doar dulciurile sunt o bucurie pentru to i f r excep ie ± i pentru maturi, i pentru copii! 1977: perioada experimentelor

În rezultat. echipament special.În 1977 ÄBucuria´ cap t statutul de întreprindere de cercetare i experimentare. i-a înt rit autoritatea de lider folosind pe deplin bog ia d ruit de îns i natura meleagului nostru. Societate pe ac iuni În 1994. 2008: spre viitor cu pa i rapizi În prezent SA ÄBucuria´ este cea mai mare întreprindere specializat în fabricarea produc iei de cofet rie. de materie prim . Duet ». Plai ». Efectul a întrecut orice a teptare: elabor rile date au conferit o atractivitate irepetabil produselor lansate! 1987: vremea recunoa terii Anul 1987 a fost marcat în istoria economiei rii noastre prin crearea Asocia iei de întreprinderi ale industriei cofet riei ÄBucuria´. Trofeulpentru o contribu ieconsiderabil la activitateaprofesional irezultateînsemnateîndomeniulcomer uluiinterna ional (Conven iaEuropean .ÄBucuria´ a devenit binemeritat lider în ramur . Folclor ». Volumul de producere constituie aproape 90 % din volumul produc iei de bomboane din Republica Moldova. Structura producerii SA ÄBucuria´ const din sec ii de producere. Într-un domeniu atât de inova ional pentru ramura cofet riei ca implementarea tipurilor noi. în conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. ci a p strat i renumele de peste hotare . precum izefirulînciocolat . Vara prune». fiind o întreprindere progresist . Conducerea a reorganizat global formele i metodele de organizare a muncii. ne tradi ionale. care s-a petrecut la Kiev (Ucraina). i istoria fabricii ÄBucuria´. SACP ÄBucuria´ i-a schimbat forma de proprietate ± acum este o societate pe ac iuni de tip deschis cu form privat a capitalului. 1999). . mândria republicii. Perioada reform rilor globale nu doar a stabilit noi sarcini. 1992: în pas cu timpul Anii nou zeci ai secolului precedent au schimbat radical i istoria rii. La nominalizarea Celmaidulceprodus » au fostpremiatem rcile de bomboane Struguriînciocolat ». s-au mic orat investi iile de fonduri pentru dezvoltare i reutilare tehnic . ci i a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate. ÄBucuria´. Vi in înciocolat ». La a VII-a Expozi ieinterna ional -2001 ». întreprinderea a ajuns în rândul celor de succes nu numai în ar . s-a înr ut it folosirea capacit ilor de producere. filiale cu volum propriu de producere. Toat multitudinea de roade moldovene ti a fost plasat pe conveiere ca aditivi gustativi. Producerea a sc zut.Principalele componente datorit c rora întreprinderea a rezistat sub presiunea reformelor timpului gr bit. întreprindereamoldoveneasc SA Bucuria» a primitdiplome de înving tor la nou (!) nominaliz ri. Do-re-mi». 1994. tortele. Astfel a început a doua etap în istoria Älegendei dulci´.

Republica Moldova) ± diplom la nominalizarea Celmai popular produs din grupaproduselor de cofet rie de ciocolat » Diplom pentrusucceseprofesionaleînalte îndomeniulfabric riiproduselor de cofet rie (Spania. 3-5 noiembrie 2004). petrecut de la 21 pân la 25 mai 2003 la Moldexpo (Chi in u). 3-5 noiembrie 2004). Republica Moldova) ± trofeupentruimplementareaunuiprodus original înprocesul de producere cu celmai bun asortiment al anului.MoldExpo-2001 (Chi in u. Moscova. . 2001). Diplom de participant ± expozi iana ional Moldova prezint » (Rusia. Moscova. Medalie de aur pentruceamaibun aranjare a standului de expozi ie ± expozi iana ional Moldova prezint » (Rusia. primit conform rezultatelorconcursului Noutatea Anului-2003» la expozi iainterna ional specializat Food Technology&Food and Drinks-2003. MoldExpo-2001 (Chi in u. Diplom de gradul IIpentruimplementareanoiitehnologiiînfabricareaproduselor de cofet rie.

în centrul c ruia bate f r întrerupere inima fabricii. Furnizorii de forta de munca: Acesteasuntreprezentati de un personal cu un inalt grad de pregatire . Speciali tii no tri vor r spunde la toate întreb rile legate de modurile i condi iile de livrare. care a avutlocîn or. petrecutîncadrulexpozi iei. Dorin a » isetul de bomboane Forastero (exclusive) ». sunt situate magazinele ei de firm . Chi in ul de sear ». Prestatorii de servicii:SA ÄBucuria´ a creat o re ea larg de parteneri. care au adus o contribu ie f r de pre la dezvoltarea liderului industriei moldovene ti. în Chi in u i în regiuni. scor i oar . La concursul de degustare ÄProdusulanului 2009´.A BUCURIA Daca ne referim la micromediulintreprinderiiBucuriaobservamcaeficacitateaacestuiareleva in primul rind din faptulcaaicisuntprezentetoateelementeleindispensabile ale unuimicromediu efficient cum ar fi: Furnizorii de materie prima: Avantajulproduc ieiîlconstituieutilizarea la fabricareaproduselor de cofet rie a principalelorbog ii ale republicii: a diferitoringredien i din fructe. ca insule mici de ciocolat .un personal devotat care tine la munca de zi cu zisipriveste in viitor cu optimism. veni i la magazinele noastre de firm ! Suntem siguri c în lume nu exist o dragoste mai sincer decât dragostea pentru ciocolat ! . mac. cu un gust excep ional i cu o arom corespunz toare. MICROMEDIUL SI MACROMEDIUL S. Moscova (Rusia) înperioada 15 ± 18 septembrie. În diferi i ani fabrica a fost condus de c tre 24 directori. Astfel de distinc iiînalte au fostacordatebomboanelor Gloria praline ». Re eaua dezvoltat de distribuitori a SA ÄBucuria´ asigur consumatorilor finali posibilitatea de a g si m rfurile dulci ale companiei în orice punct al Moldovei. politica de pre i reclam a firmei. ciocolat . etc. Dac dori i ciocolat cu adev rat delicioas la un pre accesibil. distribuitori i agen i comerciali pe întreg teritoriul republicii. cinciproduse ale SA ÄBucuria´ au primitPremiul mare imedalii de aur cu dreptul de a folosi logo-ul medaliilorpeprodusele fabricate. Folclor ». ceîmbin în sine materiaprim specific ramurii ± nuci. ace ti oameni au creat renumele SA ÄBucuria´. precum i de descrierea tuturor pozi iilor de marf . Timp de mai mult de aizeci de ani la conducere s-au aflat adev ra i profesionali i patrio i ai întreprinderii natale. organizarea livr rilor oportune de produc ie i prestarea exact a serviciilor companiei: informa ia privind asortimentul. Intermediarii: SA Bucuria» este un imperiu enorm al dulciurilor. Ei asigur o deservire a clien ilor de cea mai înalt calitate.Înanul 2009 SA ÄBucuria´ a participat la a 19-ea expozi ieInterna ional World Food Moscow 2009».

cu fructe i pomu oare alcoolizate (ÄVara´). Mediultehnologic: Tehnologiareprezintaunadintrefortelegeneratoare de schimbari in societateaumana. linii de flux mecanizate. Înultimultimp a sporitfoartemultconcurentacîtsipepiatainternaprecumsipepiataexterna a produselor de cofetarie.R. R. Unii din concurentii S. Italia. Chisinau sidiferiteraioanepeteritoriulRepublicii Moldova si tot atîteafilialedintre care 16-mun. ÄGloria Frutelia´ (cu diferi i Äcrispi´ de fructe). de lapte. România.M citsipestehotareleei. Clientii constitue principalul element al micromediului intreprinderii. mai ales din Ucrainasi de celeautohtoneproduse de cîtivaproducatori.S.Lainceputulactivitatii sale majoritatealucrului se efectua manual insapeparcursuldezvoltarii a devinit o intreprindere cu tehnologie de ceamaiinaltacalitate care a facutcaBucuriasaajunga o companierenumitaatit in R. capuccino. alune).L Franzeluta Macromediul de marcheting Mediul economic: Mediul economic influentiazatotalulresurselorfinanciareaflate la dispozitiacumparatorului.îndiferitelocalitati a Republicii Moldova. Eaestecreata de produsele de cofetariiimportate. glazurate cu glazur de ciocolat ).A Ä Bucuriadispune de o retea de magazine specializateînnumar de 31 situateînmun. susan i vanilie. complexul danez-italian de producere a biscui ilor: ÄMagie Plus ´ (cu lapte condensat. Ä r ncu ´. ÄNoroc´ (capuccino. La momentuldatconcurentapepiatainternationala a unorproduse de cofetarieestedestul de mare. strujitur de cocos. etcadicatoatalumeaadoradulciurile de la S. ÄGloria Trufe ´. 2mun. miere i semin e de mac. semi-automatizate. strujitur de cocos. Ägana ´. ÄGloria Quantro ´. Irlanda. ÄGloria Tre lece ´. ÄMor ri a ´ (cu stafide i arahide). bomboanelor de ciocolat cu umplutur praline cu nuc întreag sau m run it (ÄFavorit ´). Franta. inclusiv de la cei mai buni produc tori europeni: complexul automatizat de turnare germano-austriac pentru producerea prin metoda one shot a ciocolatei i bomboanelor de ciocolat cu turnarea în acela i timp a ciocolatei i diferitor umpluturi praline (de crem f r adaos i cu adaos de nuc f râmi at . ulei de l mâie.. ÄLimpompo ´ (biscui i pentru copii). linia automatizat italian de producere a ciocolatei de desert (ÄBucuria ´). Germania. La fabric sunt instalate linii automatizate. de lichior. Anultrecutexportul s-a efectuatîn Russia. Armenia. .A ³Bucuria´. Israel. ÄGloria Rom Irlandez ´ i ÄGloria Glamour´ (cu rom irlandez i columbian.iarpe plan economic creazapietesiocaziinoi. ÄGloria Cocos ´. Concurentii:Politicaprincipalapurtata de întreprindereeste de a produce si de a realizaproductieîn volume maimari. Äde jeleu´: ÄGloria Praline ´ (cu susan. Äcrispi´ de fructe.A ³Bucuria´ sunt: Nefis S. nuc greceasc . Canada. Mongolia.M este un popor cu multetradittisiobiceiuriastfel in timpulsarbatorilar de iarnasi de pastiexista o cereremai mare . Spre deosebire de alte produse nu exista o categorie anume de consumatori pentru produsele sale aici se incadreaza toata populatia deoarece atit copii cit si adultii iubesc dulciurile.Baltisi 7. tabletelor pe baz de substitui i europeni de calitate a untului de cacao (ÄDor ´). rom francez i caribean).Acestfapteste de a petrecereutilaretehnicamairapida.deoarecevenitulintreprinderiidepinde de fiecareperioada a anului. etc. cu gust i arom de migdale. Chisinau. scor i oar ).

cutia pe care elevii o vor înmâna înv toarei lor preferate deja în vârst .A Bucuria se bazeazapeprodusenaturale cum ar fi :nuci . de a men ine condi iile decente de munc . pentru fericirea fiec ruia. cirese . Mediul social: Amploarea activit ii SA Bucuria» are o importan strategic i influen eaz interesele unui num r enorm de persoane.M care stimfoarte bine caestepurnaturala. unde ca material serve te ciocolata excelent i ingredientele unice.A. i pentru producerea maselor de ciocolat .Putemspunec intreprindereaBucuriaesteunicaintreprindereproduc toare de dulciuri din Republica Moldova cu un personal califat.´Bucuria´ are o situa ieeconomico-financiar bun . pentru fiecare minut .Produselenaturaleofera gust delicatsi special dulciurilor.martipan. echipament german pentru producerea figurilor de ciocolat goale în interior în folie colorat (iepura i. Putem vorbi i scrie la nesfâr it despre aceasta. . realizarea de programe sociale pentru personal.a. inimioare. Misiunea principal a companiei rezid în denumirea ei . ci i peste hotarele ei.RECOMANDARI S. De aici reiese o serie de principii deosebit de importante în activitatea companiei: de a tarta cu aten ie interesele societ ii. cu crem de lapte i arahide.Bucuria»! Noi suntem destina i s d ruim bucurie oamenilor! Îns aceasta nu e tot! Mai detaliat despre misiunile noastre : A propaganda produse s n toase i calitative A crea adev rate opere de ciocolat A anticipa a tept rilor iubitorilor de dulciuri A lucra. bogat în tradi ii. etc.linia austriac de producere a vafelelor cu umplutur : ÄArtek´ (cu crem de lapte. îns cea mai mare dorin a noastr este cel care a încercat ciocolata noastr s zâmbeasc . a ne dezvolta i a d rui oamenilor s rb toare A propune un produs perfect i o deservire comod A fi al turi în cele mai importante momente ale vie ii Dumneavoastr : la nunt . este capabil de a d rui clipe dulci fiec ruia ± pentru fiecare zi. SA Bucuria» urmeaz permanent principiile de responsabilitate social .. cu crem capuccino.A. Mo Cr ciun. care sunt: crearea noilor locuri de munc . jubileu. acea cutie în care fiecare bomboan va aminti despre ceva pl cut i drag.visine. ÄArtek SANA ´ pentru diabetici. Mediul natural: Dulciurileoferite de S. SUGESTII. Bucuria». bun starea social i spiritual a oamenilor. de a crea în ea un climat de afaceri favorabil. petrecere corporativ A prosl vi ciocolata moldoveneasc nu numai în ar .zahar . Mediu cultural: Întreprinderea S. ca produc ia noastr s devin acea cutie de ciocolate pe care tat l fericito va înmâna împreun cu un buchet de flori medicului obstetrician. cu crem de ciocolat . cu crem de halva. icontinu s r min un liderpepia alocal . complexul de echipament german pentru prelucrarea primar a boabelor de cacao i nucii. plata impozitelor. s priveasc lumea cu mai mult optimism i încredere. atr gând o aten ie sporit nu doar laturii economice. telefoane mobile). cu crem de l mâie. Mareamajoritatea a materii prime esteutilizata din R. În aceast privin Compania tinde s asigure o dezvoltare stabil a afacerii sale. ci i a celei sociale..struguri.laptes.arahide .alune. Bucuria» reprezint un atelier de arte rafinate.

8)Crestereaaccesibilitatiiproduselor din contuldeschiderii a noi magazine specializatemai ales in punctelestrategice. 9)Utilizareaunorambalajenoi. Universitatea de Stat din Moldova . Propunerilemele in acestsensar fi: 1)Implementareutilajuluinou care arpermitereducereanumaruluipersonaluluisidesfasurareaprocesului de productie in perioadefoartescurte de timp. 5)Organizarea a citmaimultedegustatiisipromotiipentru a nu se confrunta cu problemasupracapacitatii de productiesi a ajunge la un numar de clientiisimai mare.acarorgusturi .care n-arputealasaindiferentconsumatorul. 2)Atragereauneiatentiideosebite la canalele de distributie. 6)Recalificareasiperfectionareapersonalului. 4)Explorarea a noipieteexterne de desfacere a marfurilor.cutoatesucceseleobtinute de aceasta.nutrebuiesauitamcaintotdeaunaexistalocsi de mai bine.nevoisinecesitatievoluiaza in continuu. 7)Urmarireafaraincetare a pieteisi a consumatorilor.pentrucapotentialiiclientisadevinaconsumatorifideli. 10)Atragereainvestitiilorpebazaacordariiunuianumitprocentaj din viitoarelevinzari.preferinte . 3)Reducereapreturilor in limitaposibilitatilor.Dar.pentru a inlatura o parte din concurentisi a cistiga o cota de piatasimai mare.citmaiatrective .

´BUCURIA´ Coordonator:Negruta Alexandru Executor:Petica Ana Chisinau. 2010 .A.Analiza mediului de marketing al S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful