FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2011

HBHE 3203

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

761009016997002 761009-01-6997 019-7420556 tanchinghing@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

IPTHO

Guru Besar menyarankan agar Jawatankuasa 3K melaksanakan satu projek untuk menceriakan kawasan sekolah. anda dimaklumkan sebagai Penyelaras 3K sekolah. Anda perlu: (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut. 1/2011. Selaku Penyelaras. (15 markah) [Jumlah: 30 markah] . anda perlu membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat Bil.HBHE 3203 SOALAN T ASAN Dalam mesyuarat staf awal tahun. (15 markah) (b) Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah. Jawatankuasa 3K bersetuju untuk menganjurkan projek ³Gotong Royong Perdana´ dengan kerjasama komuniti tempatan.

4. Rujukan 11 12 ± 16 5. Pendahuluan PersembahanSlaid PowerPoint KertasKerjaCadangan 2. 3. Lampiran . Isi Mukasurat i 1 2 ± 10 1.HBHE 3203 ISI KANDUNGAN Bil.

saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas semua pihak yang telah membantu saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini terutamanya pensyarah pendidikan kesihatan kami iaitu En. Tan Ching Hing Mac 2011 . saya dapat menambah pengetahuan saya lebih mendalam mengenai pengurusan kesihatan dan kepentingan kebersihan dan keselamatan persekitaran. Abd.HBHE 3203 Pendahuluan Di sini. saya berharap agar tugasan ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. Di samping itu. Disediakan oleh.Rahimatas khidmat nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh beliau. Kadir Bin Abd. saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan rakan yang membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus tersebut. Sekian terima kasih. Dalam proses penyediaan tugasan ini. Akhir sekali.

HBHE 3203 PE SEMBAHAN POWE POINT .

PENDAHULUAN Sistempendidikanmasakiniberdepandenganpelbagaicabarandalammemenuhimatla mat alsafahPendidikanKebangsaanbagimelahirkaninsan berketrampilandanberkeperibadian unggul. KesihatandanKebersihan) royongPerdanabersamapihak pihaksekolahmelaluiJawatankuasa 3K (Keselamatan.HBHE 3203 KE TAS CADANGAN 1. nilaimurnidalamdirimereka. sampingitu.Persekitaransekolah yang bersihdan ceria dapatmembantumempertingkatkan proses pengajarandanpembelajarandenganlebihberkesandanefektif.Penyediaanpersekitaran kondusifadalahmerupakantanggungjawab perludititikberatkanolehsesebuahinstitusipendidikan. Antaraaktiviti dirangkaakandilaksanakanmeliputiaspekpembersihankawasanlongkang. kawasanpengumpulansampah. ataumenyemburasap .Aktivitiinidiharapkandapatmemberikanpendedahandanamalankepadapelajartenta ngbetapapentingnyamenjagakebersihandankeceriaansekolahterutamanyabilikdarjah. keceriaankawasansekitarsekolahsertamenghapuskankawasanpembiakannyamukaedesbersa mapihakJabatanKesihatan Daerah Segamat `fogging` yang di yang Di aktivitiiniakanmembolehkanpelajarmenerapkannilai- akandijemputhadiruntukmemberikanperkhidmatan sekitarsekolah.Kebersihanpersekitarandanbilikdarjahmerupakansalahsatufaktor dapatmembantumemenuhiperlaksanaanmatlamattersebut. yang yang yang yang KementerianPelajaran sentiasamemberiperhatianterhadaptahapkebersihansekolahmelaluipertandingan Malaysia 3K. Sehubungandenganitu. yang berilmu. telahmerancanguntukmenganjurkansatuaktivitiGotongPIBG bagimemenuhimatlamat yang telahditerapkanolehKementerianPelajaran Malaysia.

TEMA PROGRAM Persekitaran Yang Bersih Menjana Suasana Pembelajaran 5. tanggungjawabterhadapkebersihan wargasekolahjugabolehmeningkatkanrasa di manamerekamelibatkandiridenganaktivitimembersihkanpersekitaransekolahtersebut. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek amalan gaya hidup sihat ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan persekitaran dari seawal usia di bangku sekolah.Matl . NAMA PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA 2011 4. MATLAMAT Matlamatutamagotong-royonginiadalahuntukmemberipendedahanyang sebenarkepadawargasekolahmengenaiamalankeceriaansertamenyemaisifatcintaakankeber sihansekolah. wangi. ibubapa. bersih. khususdanpiawaianyang indah. guru sertawarga SJK (C) Ai Chunakanmemperolehmanfaatdaripadaaktivitiinidanseterusnyamemenuhisertamencapaim atlamat 3K. Melaluiaktivitigotong-royongini. TUJUAN Kertas cadangan ini adalah untuk memohon ahli mesyuarat menimbang dan meluluskan kertas cadangan ini kerana program ini dapat memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek penjagaan kesihatan kepada para pelajar. sebenardanmuridkerap kurangmengambilperhatiandanmengabaikanamalankebersihan persekitaransekolahberbanding di sebenarnyacaraamalankebersihaninimempunyaiciri-ciri manamuridkurangmemahamidengansebenarnyaiaitu berfungsidanselamat.HBHE 3203 Adalahmenjadiharapan agar parapelajar. Memandangkanamalaninikurangmendapatpendedahan yang kali di rumah.Namundemikian. 2. 3. yang ceria.

6. program Program 2 Mesyuarat Kali Pertama Setiausah a Program Pelantikan AJK Program secararasmi .HBHE 3203 amataktivitigotongroyonginijugasupayadapatmendidikdanmengubahcarapemikiranmuridtentangkebersihand anjusteruitumengamalkanamalankebersihan.4 Meningkatkankeprihatinandankomitmenwargasekolahdanibubapaterhadapkebersihan . 6. 6.3 Mewujudkandanmeningkatkansemangatkerjasama yang paduantarapelajar. Tindaka n Setiausah Membentangkankertaskerjadanmendapatkanpersetujuanasasdar a ipihak-pihakpenganjurdanpelaksana melaluimesyuaratdanbersemuka. ibubapa. yang 7. 6. pendidikdanwargasekolahdalammelaksanakanaktiviti berkaitandenganpenglibatansemuapihakdalam program kebersihansekolah. OBJEKTIF 6. bersih. indah. keindahandankeceriaansertamenghargaikemudahan yang telahdisediakan.0 FORMAT PELAKSANAAN Manual Perlaksanaan Program B PelaksanaanTugas il 1 Penyediaankertaskerja program.5 Mewujudkansuasana yang menjadiidentitisekolahsebagaiinstitusi yang sihat. indahserta ceria.2 Melaksanakanamalankebersihanbagimencapaikepuasan yang maksimum.1 Menwujudkaniklim yang kondusifsertaidentitisekolahsebagaiinstitusi yang bersih. selamatdan ceria. 6.

Semua AJKdanp eserta 8.email. Cadangan: BilikMesyuaratSekolah AJK Persiapan Tempat Setiausah a Program 4 5 Mesyuarat Kali ke 2 AJK Program Menjalankankerja-kerjapenyediaan.me sinfaksimiliataupertemuanperibadi.(kepadaagensiagensidanindividuterlibat) Setiausah a Program JK Peralatan AJK Hadiah 7 Menyenaraikandanmenyediakanperalatan-peralatan yang perludigunakanuntukgotog-royong 8 Menyediakanhadiahdancenderahati 9 Tempahanmakananuntukjamuandanjamuan VIP AJK Jamuan 1 0 Menyediakandewanuntukkegunaanucapandantujuanpelancaran. AJK Persiapan Tempat 1 1 Kerja pembersihan tempat-tempat gotong-royong. percetakandanmengirimsurat.Setiausah a Program 6 Mengirimsuratdankadjemputanmenggunakankhidmatposlaju. PENGANJUR Jawatankuasa 3K .HBHE 3203 3 Mengaktifkansebuahtempatbagipelaksanaankerja-kerjaasas program. menyurat.kad /suratjemputan.

PAKAIAN Pakaian Sukan 13. PENYERTAAN KUMPULAN SASARAN Wakil PIBG. TEMPAT Kawasan Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ai Chun 11. MASA 11. Leng Kim Puay Pn. Guru-guru dan murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 14. Tan Hui Yen . TARIKH CADANGAN 20hb Jun 2010 (Sabtu) 10. Yong Fui Yee Pn. Tang Yong Tack (Setiausaha3K) AJK : Pn. GanSweeEng Pn. AinunBintiChe Omar Pn. Lim Moy Tiang : Pn. Sai Ai Mei (Guru PenolongKanan 1) : En.30 pagi 12.Pua Boon Keng Pn. Cheng Su Shan (Guru PenolongKanan HEM) : Pn. CARTA ORGANISASI AJK INDUK GOTONG ROYONG Penasihat Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Bendahari : Pn.HBHE 3203 9.00 pagi hingga 12. Tan ChingHing (Penyelaras 3K) : En. Lee Li Ju En.

HBHE 3203 Pn. Tang Yong Tack PENGER SI TIMBALAN PENGER SI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : SAMBUTAN PROTOKOLGuru Besar SJK C Ai Chun Semua PK HADIAH Pn Yong Fui Yee SIARAYA En Tang Yong Tack DOKUMENTASI PnNg Lay Khim KEBERSIHAN & KAWASAN SEKOLAH Pn. Bong Yit Fong JAWATANKUASA PELAKSANA GOTONG-ROYONG PENASIHAT : Pn. Khoo Yee Ling MAKANAN & MINUMAN PnBong Yit Fong PnLee Li Ju KAWALAN MURID PnAinunBintiChe Omar JURUACARA MAJLIS PnLeng Kim Puay BUKU PROGRAM PERSIAPAN TEMPAT Pn Tan Hui Yen Pn. CADANGAN AKTIVITI & SKOP TUGAS 15. SopiahBintiRamli Pn.Kanan HEM : Pn. Khoo Yee Ling Pn. Cheng Su Shan Pen. SopiahBintiRamli PERALATAN En Pua Boon Keng Pn. Lim Moy Tiang Guru BesarSJK C Ai Chun : Pn. Sai Ai Mei Pen. Ng Lay Khim Pn.1 PembinaanRumahHijau . Tan ChingHing Penyelaras 3K : En. GanSweeEng 15.KananSatu : En.

Pondoktersebutakandicatdenganwarna yang terang KUMPULAN MENGIKUT AGIHAN 16. JAWATANKUASA AKTIVITI DAN KAWASAN BIL. Tan Hui Yen 2.00 pagi 8. PnAinunBintiChe Omar 2. Wakil PIBG (10 orang) 2. Wakil PIBG (10 orang) 1. TENTATIF PROGRAM MASA 8. KAWASAN Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) KETUA Pn. PnSopiahBintiRamli 2. PelajarTahun5A dan 6A (30 orang) 3. En Tan ChingHing AGIHAN TUGAS MENGIKUT KELAS Bil 1.2 Pembinaanpondok y y y Kemudahaninidisediakansebagaitempatberteduhdansudutbacaanbagimurid. PelajarTahun 4A dan 5A (30 orang) 3. Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) 17.HBHE 3203 Kemudahaninidisediakansebagaitempatuntukmuridmenanamtumbuhtumbuhanbagitujuanpelajaran. Kawasan/Kelas Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Guru Dan Kumpulan Terlibat 1.15 pagi 8:20 pagi 8:25 pagi AKTIVITI KetibaanIbubapa/Penjagakesekolah Ucapan YDP Ucapan Guru Besar SJK C Ai Chun Taklimatagihantugas . 1. 15.

00 RM 10.00 x 3 RM 2.00 x 20 RM 8. 3.50 X 4 RM5. 2.00 x 1 RM6.00 RM757. 8.45 pagi 12.00 1. 4.00 RM 120.00 RM 240.00 RM100.00 pagi 10.00 RM 10.50 x 10 RM 0.00 RM 25. 5.00 x 30 JumlahPerbelanjaanPromosi 3. 6.00 RM 5.00 RM2.02x 100 RM25.00 RM 30.50 x 10 RM 6.00 RM 7. Papan RM25.00 RM 50. Hadiah Dan Cenderahati Cenderahati JumlahPerbelanjaanHadiah 5.00 = RM100.00 X 100 orang RM200.00 X 1 orang SUMBER KEWANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN Sumbangandiperolehidaripada: a) PIBG b) KantinSekolah SJK C Ai Chun c) Sumbangan Guru = RM100.00 RM10. Jamuan Makantengahari JumlahPerbelanjaanJamuan 4.30 pagi 10. ANGGARAN PERBELANJAAN PERKARA 1 PerbelanjaanCetakan Booklet Program Surat-menyurat JumlahPerbelanjaanCetakan 2 Peralatan BIL ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) RM0. 7.45 pagi 11.00 = RM 500.30 petang Gotong±royongbermula REHAT Aktivitiditeruskan Hadirinberkumpuldanmenyimpanalatan Makantengaharidanmajlisbersurai 18.50 X 10 RM0.00 RM 75.00 x 5 RM 0. Lain-lain perbelanjaan JumlahPerbelanjaanKeseluruhan RM 547.00 .HBHE 3203 8. Tin Cat ( Batuperhiasan ) Berus Cat Penggarit Berus Cat Plastik Beg Sampah Paku Gergaji Kayu 9.00 RM 200.00 RM 2.00 RM 2.

program gotong= RM 100. Diluluskan oleh. ___________________ ( Pn Gan Swee Eng ) Ulasan oleh GPK HEM: Program ini sesuai dijalankan untuk kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah. diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada murid -murid agar mereka menyedari akan kepentingan kebersihan persekitaran dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan ceria.Peruntukaninidibayarmelaluiakaun PIBG. ________________________ ( Pn. Disemak oleh.00 Tandatanganbendahari.HBHE 3203 d) SJK C Ai Chun JumlahKeseluruhan Ulasanbendahari: Peruntukaniniamatdiperlukanuntukmelancarkanperlaksanaan royong. ___________________ ( En Tan Ching Hing ) Setiausaha 3K SJK C Ai Chun. Lim Moy Tiang) . Segamat.00 = RM 800. ________________ ____ ( En Tang Yong Tack ) Penutup Akhir sekali. Disediakan oleh. TenangStesen.

HBHE 3203 Guru Besar SJK C Ai Chun .

Retrieved Mac 3. (2009). 2011.library.zoom-a. 2011.com/doc/39295126/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-04122009 Cornell University Library.HBHE 3203 Rujukan skdk-pibg.docstoc. from Citation Management: http://www. (n. (2011). Selangor: OUM.html . Retrieved Mac 1. 2011.docstoc: http://www. 2011. from Plans for the Odyssey Community School¶s Community Garden: http://ashevilleprivateschool. Mac). (2011). HBHE3203 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. February). (2011.com/gallery_pages/Fgallery21-3.docstoc.com/odysseycommunity-school/plans-for-the-odyssey-community-schools-community-garden/ Dave Roos. Retrieved Mac 4.d.howstuffworks. 2011.koehlerart.htm Odyssey Community School. 2011.html Scribd. from Preschool Wall Mural: http://www. 2011.com/docs/20995139/SENARAI-SEMAK-PENYEDIAANKERTAS-KERJA Hanne Lore Koehler. (2010.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa. HowStuffWorks. Retrieved Mac 1. from .com. Retrieved Mac 5.scribd. from Kertas Kerja Gotong Royong 04122009: http://www. (2006). Retrieved Mac 2.com/kk200601.htm Noraazam. Inc. from KERTAS KERJA 2006/1: http://skdk-pibg. M.zoom-a.cornell. from 5 Tips for More Effective PowerPoint Presentations: http://communication. Retrieved Mac 4.com/effective-powerpoint-presentations1.). . (2010).

HBHE 3203 Lampiran A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful