FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2011

HBHE 3203

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

761009016997002 761009-01-6997 019-7420556 tanchinghing@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

IPTHO

(15 markah) (b) Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah.HBHE 3203 SOALAN T ASAN Dalam mesyuarat staf awal tahun. anda perlu membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat Bil. Guru Besar menyarankan agar Jawatankuasa 3K melaksanakan satu projek untuk menceriakan kawasan sekolah. 1/2011. Anda perlu: (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut. Selaku Penyelaras. anda dimaklumkan sebagai Penyelaras 3K sekolah. Jawatankuasa 3K bersetuju untuk menganjurkan projek ³Gotong Royong Perdana´ dengan kerjasama komuniti tempatan. (15 markah) [Jumlah: 30 markah] .

3. Pendahuluan PersembahanSlaid PowerPoint KertasKerjaCadangan 2. Lampiran . Rujukan 11 12 ± 16 5.HBHE 3203 ISI KANDUNGAN Bil. Isi Mukasurat i 1 2 ± 10 1. 4.

Rahimatas khidmat nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh beliau. Tan Ching Hing Mac 2011 . saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan rakan yang membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus tersebut. Dalam proses penyediaan tugasan ini. Abd. Disediakan oleh. Di samping itu. Akhir sekali. saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas semua pihak yang telah membantu saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini terutamanya pensyarah pendidikan kesihatan kami iaitu En.HBHE 3203 Pendahuluan Di sini. saya berharap agar tugasan ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. Sekian terima kasih. Kadir Bin Abd. saya dapat menambah pengetahuan saya lebih mendalam mengenai pengurusan kesihatan dan kepentingan kebersihan dan keselamatan persekitaran.

HBHE 3203 PE SEMBAHAN POWE POINT .

PENDAHULUAN Sistempendidikanmasakiniberdepandenganpelbagaicabarandalammemenuhimatla mat alsafahPendidikanKebangsaanbagimelahirkaninsan berketrampilandanberkeperibadian unggul.Persekitaransekolah yang bersihdan ceria dapatmembantumempertingkatkan proses pengajarandanpembelajarandenganlebihberkesandanefektif.Penyediaanpersekitaran kondusifadalahmerupakantanggungjawab perludititikberatkanolehsesebuahinstitusipendidikan. yang yang yang yang KementerianPelajaran sentiasamemberiperhatianterhadaptahapkebersihansekolahmelaluipertandingan Malaysia 3K.Kebersihanpersekitarandanbilikdarjahmerupakansalahsatufaktor dapatmembantumemenuhiperlaksanaanmatlamattersebut. telahmerancanguntukmenganjurkansatuaktivitiGotongPIBG bagimemenuhimatlamat yang telahditerapkanolehKementerianPelajaran Malaysia. nilaimurnidalamdirimereka. Sehubungandenganitu.Aktivitiinidiharapkandapatmemberikanpendedahandanamalankepadapelajartenta ngbetapapentingnyamenjagakebersihandankeceriaansekolahterutamanyabilikdarjah. yang berilmu.HBHE 3203 KE TAS CADANGAN 1. keceriaankawasansekitarsekolahsertamenghapuskankawasanpembiakannyamukaedesbersa mapihakJabatanKesihatan Daerah Segamat `fogging` yang di yang Di aktivitiiniakanmembolehkanpelajarmenerapkannilai- akandijemputhadiruntukmemberikanperkhidmatan sekitarsekolah. sampingitu. Antaraaktiviti dirangkaakandilaksanakanmeliputiaspekpembersihankawasanlongkang. kawasanpengumpulansampah. ataumenyemburasap . KesihatandanKebersihan) royongPerdanabersamapihak pihaksekolahmelaluiJawatankuasa 3K (Keselamatan.

TEMA PROGRAM Persekitaran Yang Bersih Menjana Suasana Pembelajaran 5. ibubapa.Matl . khususdanpiawaianyang indah. tanggungjawabterhadapkebersihan wargasekolahjugabolehmeningkatkanrasa di manamerekamelibatkandiridenganaktivitimembersihkanpersekitaransekolahtersebut. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek amalan gaya hidup sihat ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan persekitaran dari seawal usia di bangku sekolah. MATLAMAT Matlamatutamagotong-royonginiadalahuntukmemberipendedahanyang sebenarkepadawargasekolahmengenaiamalankeceriaansertamenyemaisifatcintaakankeber sihansekolah.Namundemikian. 3. wangi. yang ceria. guru sertawarga SJK (C) Ai Chunakanmemperolehmanfaatdaripadaaktivitiinidanseterusnyamemenuhisertamencapaim atlamat 3K.HBHE 3203 Adalahmenjadiharapan agar parapelajar. TUJUAN Kertas cadangan ini adalah untuk memohon ahli mesyuarat menimbang dan meluluskan kertas cadangan ini kerana program ini dapat memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek penjagaan kesihatan kepada para pelajar. sebenardanmuridkerap kurangmengambilperhatiandanmengabaikanamalankebersihan persekitaransekolahberbanding di sebenarnyacaraamalankebersihaninimempunyaiciri-ciri manamuridkurangmemahamidengansebenarnyaiaitu berfungsidanselamat. Memandangkanamalaninikurangmendapatpendedahan yang kali di rumah. bersih. Melaluiaktivitigotong-royongini. NAMA PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA 2011 4. 2.

5 Mewujudkansuasana yang menjadiidentitisekolahsebagaiinstitusi yang sihat. indahserta ceria. indah.2 Melaksanakanamalankebersihanbagimencapaikepuasan yang maksimum. bersih.0 FORMAT PELAKSANAAN Manual Perlaksanaan Program B PelaksanaanTugas il 1 Penyediaankertaskerja program. pendidikdanwargasekolahdalammelaksanakanaktiviti berkaitandenganpenglibatansemuapihakdalam program kebersihansekolah. 6. program Program 2 Mesyuarat Kali Pertama Setiausah a Program Pelantikan AJK Program secararasmi . ibubapa. yang 7.1 Menwujudkaniklim yang kondusifsertaidentitisekolahsebagaiinstitusi yang bersih. 6. 6. 6. OBJEKTIF 6. Tindaka n Setiausah Membentangkankertaskerjadanmendapatkanpersetujuanasasdar a ipihak-pihakpenganjurdanpelaksana melaluimesyuaratdanbersemuka.4 Meningkatkankeprihatinandankomitmenwargasekolahdanibubapaterhadapkebersihan .3 Mewujudkandanmeningkatkansemangatkerjasama yang paduantarapelajar. keindahandankeceriaansertamenghargaikemudahan yang telahdisediakan.HBHE 3203 amataktivitigotongroyonginijugasupayadapatmendidikdanmengubahcarapemikiranmuridtentangkebersihand anjusteruitumengamalkanamalankebersihan. 6. selamatdan ceria.

(kepadaagensiagensidanindividuterlibat) Setiausah a Program JK Peralatan AJK Hadiah 7 Menyenaraikandanmenyediakanperalatan-peralatan yang perludigunakanuntukgotog-royong 8 Menyediakanhadiahdancenderahati 9 Tempahanmakananuntukjamuandanjamuan VIP AJK Jamuan 1 0 Menyediakandewanuntukkegunaanucapandantujuanpelancaran. Cadangan: BilikMesyuaratSekolah AJK Persiapan Tempat Setiausah a Program 4 5 Mesyuarat Kali ke 2 AJK Program Menjalankankerja-kerjapenyediaan. menyurat.kad /suratjemputan. AJK Persiapan Tempat 1 1 Kerja pembersihan tempat-tempat gotong-royong. percetakandanmengirimsurat. Semua AJKdanp eserta 8.me sinfaksimiliataupertemuanperibadi.HBHE 3203 3 Mengaktifkansebuahtempatbagipelaksanaankerja-kerjaasas program. PENGANJUR Jawatankuasa 3K .Setiausah a Program 6 Mengirimsuratdankadjemputanmenggunakankhidmatposlaju.email.

AinunBintiChe Omar Pn. CARTA ORGANISASI AJK INDUK GOTONG ROYONG Penasihat Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Bendahari : Pn.00 pagi hingga 12. MASA 11. PENYERTAAN KUMPULAN SASARAN Wakil PIBG. Tan ChingHing (Penyelaras 3K) : En.Pua Boon Keng Pn. Yong Fui Yee Pn.30 pagi 12.HBHE 3203 9. GanSweeEng Pn. PAKAIAN Pakaian Sukan 13. TARIKH CADANGAN 20hb Jun 2010 (Sabtu) 10. Cheng Su Shan (Guru PenolongKanan HEM) : Pn. Tan Hui Yen . Guru-guru dan murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 14. Tang Yong Tack (Setiausaha3K) AJK : Pn. Lee Li Ju En. TEMPAT Kawasan Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ai Chun 11. Leng Kim Puay Pn. Lim Moy Tiang : Pn. Sai Ai Mei (Guru PenolongKanan 1) : En.

Khoo Yee Ling MAKANAN & MINUMAN PnBong Yit Fong PnLee Li Ju KAWALAN MURID PnAinunBintiChe Omar JURUACARA MAJLIS PnLeng Kim Puay BUKU PROGRAM PERSIAPAN TEMPAT Pn Tan Hui Yen Pn. Tang Yong Tack PENGER SI TIMBALAN PENGER SI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : SAMBUTAN PROTOKOLGuru Besar SJK C Ai Chun Semua PK HADIAH Pn Yong Fui Yee SIARAYA En Tang Yong Tack DOKUMENTASI PnNg Lay Khim KEBERSIHAN & KAWASAN SEKOLAH Pn. Cheng Su Shan Pen. Khoo Yee Ling Pn. CADANGAN AKTIVITI & SKOP TUGAS 15.Kanan HEM : Pn. Ng Lay Khim Pn. GanSweeEng 15.KananSatu : En.1 PembinaanRumahHijau . Tan ChingHing Penyelaras 3K : En. Sai Ai Mei Pen. SopiahBintiRamli Pn. SopiahBintiRamli PERALATAN En Pua Boon Keng Pn. Bong Yit Fong JAWATANKUASA PELAKSANA GOTONG-ROYONG PENASIHAT : Pn.HBHE 3203 Pn. Lim Moy Tiang Guru BesarSJK C Ai Chun : Pn.

1. 15. PelajarTahun5A dan 6A (30 orang) 3. TENTATIF PROGRAM MASA 8.15 pagi 8:20 pagi 8:25 pagi AKTIVITI KetibaanIbubapa/Penjagakesekolah Ucapan YDP Ucapan Guru Besar SJK C Ai Chun Taklimatagihantugas . PnAinunBintiChe Omar 2.2 Pembinaanpondok y y y Kemudahaninidisediakansebagaitempatberteduhdansudutbacaanbagimurid. JAWATANKUASA AKTIVITI DAN KAWASAN BIL. Kawasan/Kelas Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Guru Dan Kumpulan Terlibat 1. En Tan ChingHing AGIHAN TUGAS MENGIKUT KELAS Bil 1. Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) 17.HBHE 3203 Kemudahaninidisediakansebagaitempatuntukmuridmenanamtumbuhtumbuhanbagitujuanpelajaran. Wakil PIBG (10 orang) 2.00 pagi 8. KAWASAN Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) KETUA Pn. PelajarTahun 4A dan 5A (30 orang) 3. Wakil PIBG (10 orang) 1. Tan Hui Yen 2. Pondoktersebutakandicatdenganwarna yang terang KUMPULAN MENGIKUT AGIHAN 16. PnSopiahBintiRamli 2.

02x 100 RM25.00 = RM 500. 7.00 RM 10. 3.00 RM 5. 8.00 x 20 RM 8.50 X 4 RM5.50 X 10 RM0.30 pagi 10.00 RM10.00 = RM100.30 petang Gotong±royongbermula REHAT Aktivitiditeruskan Hadirinberkumpuldanmenyimpanalatan Makantengaharidanmajlisbersurai 18.00 RM 50.00 RM 240. Papan RM25.00 RM 30.00 RM2.00 RM 120.00 RM 7. 4.00 RM 2.HBHE 3203 8. Jamuan Makantengahari JumlahPerbelanjaanJamuan 4.50 x 10 RM 0.00 x 3 RM 2.00 RM 75.00 pagi 10.00 x 30 JumlahPerbelanjaanPromosi 3. Lain-lain perbelanjaan JumlahPerbelanjaanKeseluruhan RM 547.00 X 100 orang RM200.50 x 10 RM 6.00 RM100. ANGGARAN PERBELANJAAN PERKARA 1 PerbelanjaanCetakan Booklet Program Surat-menyurat JumlahPerbelanjaanCetakan 2 Peralatan BIL ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) RM0.00 X 1 orang SUMBER KEWANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN Sumbangandiperolehidaripada: a) PIBG b) KantinSekolah SJK C Ai Chun c) Sumbangan Guru = RM100. 6.45 pagi 12.00 x 1 RM6. Hadiah Dan Cenderahati Cenderahati JumlahPerbelanjaanHadiah 5.45 pagi 11. Tin Cat ( Batuperhiasan ) Berus Cat Penggarit Berus Cat Plastik Beg Sampah Paku Gergaji Kayu 9.00 RM 2. 2.00 RM 25. 5.00 .00 1.00 RM757.00 RM 10.00 RM 200.00 x 5 RM 0.

00 = RM 800. ________________________ ( Pn. ___________________ ( En Tan Ching Hing ) Setiausaha 3K SJK C Ai Chun. TenangStesen. Lim Moy Tiang) . Disediakan oleh. ________________ ____ ( En Tang Yong Tack ) Penutup Akhir sekali.00 Tandatanganbendahari. Segamat.HBHE 3203 d) SJK C Ai Chun JumlahKeseluruhan Ulasanbendahari: Peruntukaniniamatdiperlukanuntukmelancarkanperlaksanaan royong. program gotong= RM 100. Diluluskan oleh. ___________________ ( Pn Gan Swee Eng ) Ulasan oleh GPK HEM: Program ini sesuai dijalankan untuk kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah.Peruntukaninidibayarmelaluiakaun PIBG. Disemak oleh. diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada murid -murid agar mereka menyedari akan kepentingan kebersihan persekitaran dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan ceria.

HBHE 3203 Guru Besar SJK C Ai Chun .

howstuffworks. Retrieved Mac 5. . Selangor: OUM. Mac).cornell. from Kertas Kerja Gotong Royong 04122009: http://www. from .com/odysseycommunity-school/plans-for-the-odyssey-community-schools-community-garden/ Dave Roos.library. (2009). Retrieved Mac 4. (n.com/kk200601.d.com/docs/20995139/SENARAI-SEMAK-PENYEDIAANKERTAS-KERJA Hanne Lore Koehler. Retrieved Mac 1.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa. HBHE3203 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.docstoc.HBHE 3203 Rujukan skdk-pibg.htm Noraazam. Retrieved Mac 4. from Citation Management: http://www. 2011.html . February). Retrieved Mac 1.com/doc/39295126/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-04122009 Cornell University Library. Retrieved Mac 3. (2006). (2011). from Plans for the Odyssey Community School¶s Community Garden: http://ashevilleprivateschool. Inc.com.). (2010).zoom-a. from 5 Tips for More Effective PowerPoint Presentations: http://communication. (2011. 2011. from Preschool Wall Mural: http://www.scribd.html Scribd. Retrieved Mac 2. 2011. HowStuffWorks.com/effective-powerpoint-presentations1. from KERTAS KERJA 2006/1: http://skdk-pibg. 2011. 2011. (2011).docstoc.htm Odyssey Community School.docstoc: http://www. M.zoom-a. 2011.com/gallery_pages/Fgallery21-3.koehlerart. 2011. (2010.

HBHE 3203 Lampiran A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful