Môn qu n tr h c: 1) Cách m ng công nghi p Châu Âu t o ti n cho s xu t hi n c a lý thuy t qu n tr : 2) Ngh thu t qu n tr òi h i ph i tuân th các nguyên t c qu n tr c a Fayol: 3) Taylor là ng i sáng

l p ra tr ng phái qu n tr khoa h c: 4) Lý thuy t qu n tr c i n không còn úng trong qu n tr hi n i: 5) Ra quy t nh là m t ngh thu t: 6) Ra quy t nh là m t khoa h c: 7) Ra quy t nh úng là nhà qu n tr ã gi i quy t c v n c a mình: 8) Quy n a ra quy t nh ph i t p trung v ng i có a v cao nh t trong t ch c, luôn là m t nguyên t c úng trong m i tình hu ng: 9) Khi quy t nh l a ch n ph ng án c n ph i ch n nh ng ph ng án có chi phí th p nh t: 10) Trong m i tr ng h p u c n dân ch khi bàn b c ra quy t nh t hi u qu cao: 11) Quy t nh qu n tr thành công hoàn toàn ph thu c vào quá trình ra quy t nh: 12) Qu n tr là m t ho t ng k t tinh khi con ng i k t h p v i nhau i n m c tiêu: 13) Qu n tr là m t ho t ng ph bi n trong t t c các t ch c: 14) Qu n tr c th c hi n theo m t cách nh nhau: 15) M c tiêu c a qu n tr là t i a hoá l i nhu n: 16) Qu n tr là m t công vi c mang tính c thù c a nh ng nhà qu n tr c p cao: 17) Nhà qu n tr là nh ng ng i có quy n ra l nh và i u hành công vi c c a nh ng ng i khác: 18) T t c các nhà qu n tr u ph i am hi u các k n ng qu n tr v i nh ng m c nh nhau: 19) C p qu n tr càng cao thì k n ng chuyên môn càng quan tr ng: 20) K n ng nhân s c n thi t i v i các c p qu n tr là nh nhau: 21) Th i gian c a nhà qu n tr c p cao giành nhi u nh t cho ch c n ng ho ch nh: 22) Vai trò quan tr ng nh t c a các nhà qu n tr c p th p trong t ch c là giám sát ch t ch hành vi c a nh ng ng i c p d i: 23) Ho t ng qu n tr mang tính ngh thu t theo ki u cha truy n con n i: 24) Nhà qu n tr thì c n ph i v t tr i các nhân viên c a mình v t t c các k n ng qu n tr h u hi u: 25) Phong cách lãnh o dân ch luôn mang l i hi u qu trong m i tr ng h p: 26) Không nên lãnh o nhân viên theo phong cách c oán dù trong hoàn c nh nào: 27)Phong cách qu n lý c tài là phong cách qu n lý không có hi u qu :

S hình thành s t ch c b. Quy mô c a các công ty c. Nhi u y u t khác nhau b. C c u tr c tuy n tham m u d. Chi n l c 50) Nhà qu n tr không mu n phân chia quy n cho nhân viên do: a. C c u theo tr c tuy n c. Xác l p m i quan h hàng ngang gi a các n v c. Ý mu n c a ng i lãnh o d. Không tin vào c p d i c. T t c nh ng câu trên 48) Công ty và các doanh nghi p nên c ch n c c u phù h p: a. Xác l p m i quan h hàng d c gi a các n v d. C c u theo c c u phù h p 49) Xác l p c c u t ch c ph i c n c vào: a. S b c p d i l n áp b. C c u theo ch c n ng b. Do n ng l c kém d. t t c các câu trên 51) Phân quy n có hi u qu khi: a. G n li n quy n h n v i trách nhi m . Cho các nhân viên c p d i tham gia vào quá trình phân quy n b.28)Nhà qu n tr có th gi nhân viên gi i b ng cách t o cho h có m c thu nh p cao: 29) Ngu n g c c a ng viên là nhu c u c a con ng i mong mu n c tho mãn: 30) Có th ng viên ng i lao ng thông qua nh ng i u mà h k v ng: 31) Ho ch nh là ch c n ng liên quan n vi c ch n m c tiêu và ph ng th c ho t ng: 32) Ho ch nh là ch c n ng mà nhà qu n tr c p cao ph i làm: 33) Ma tr n SWOT là công c quan tr ng c n áp d ng khi phân tích môi tr ng: 34) Quan ni m c i n trong xây d ng c c u t ch c h ng n phân quy n trong qu n tr : 35) Quan h gi a t ng h n qu n tr và nhà qu n tr c p trung trong c c u t ch c là m i quan h t l thu n: 36) T ng h n qu n tr r ng hay h p ph thu c vào trình c a nhà qu n tr : 37) T ng h n qu n tr r ng hay h p ch thu c vào trình c a nhà qu n tr : 38) U quy n trong qu n tr là khoa h c: 39) U quy n là m t ngh thu t: 40) Nhân viên th ng không thích nhà qu n tr ra vi c cho c p d i: 41) Phân tích môi tr ng là công vi c ph i th c hi n khi xây d ng chi n l c 42) Phân tích môi tr ng là giúp cho nhà qu n tr xác nh c nh ng thách th c c a doanh nghi p t ó xây d ng chi n l c t ng lai 43) Môi tr ng bên ngoài là môi tr ng v mô tác ng n doanh nghi p 44) Môi tr ng giúp nhà qu n tr nh n ra các thách th c i v i doanh nghi p 45) Khoa h c công ngh phát tri n nhanh em l i nhi u c h i cho doanh nghi p 46) Ki m tra là quá trình i chi u th c t v i k ho ch tìm ra các sai sót 47) Xây d ng c c u c a t ch c là: a.

Trình c a nhân viên b. Là k t qu quan tr ng nh t b. Xác nh c h i. c gánh n ng v trách nhi m d. T t c các y u t trên 59) K ho ch ã c duy t c a m t t ch c có vai trò: a. T t c nh ng câu trên u sai 62) Xác nh m c tiêu trong các k ho ch c a các doanh nghi p Vi t Nam th ng: a. T t c nh ng câu trên 54) Môi tr ng ho t ng c a t ch c là: a. Nâng cao tính ch ng sáng t o c a c p d i d. Tránh c nh ng sai l m áng k c. nh h ng cho các ho t ng c. i my u 57) Ho ch nh là vi c xây d ng k ho ch dài h n : a. Là c n c cho các ho t ng ki m soát d. Ph c v cho vi c ra quy t nh b. V ch ra m c tiêu ph ng h ng phát tri n . i m y u c. Xác nh c h i. Có tính kh thi c. Có tính khoa h c b. Trình c a nhà qu n tr c. Ch chú tr ng n k t qu d. Môi tr ng v mô b. Cho vi c ra quy t nh b. T t c các câu trên 52) L i ích c a phân quy n là: a. Môi tr ng ngành c. Không l y y nh ng nh h ng c a môi tr ng bên trong và bên ngoài d. T ng c ng c thi n c m c p d i b. Xác nh i m m nh. Các y u t n i b d. ng viên khuy n khích nhân viên b. ng viên khuy n khích c p d i t t h n b. T t c nh ng câu trên u sai 56) Phân tích môi tr ng kinh doanh : a.tr t p trung vào nh g c. Có tính c th d. L y k ho ch n m tr c c ng thêm m t t l ph n tr m nh t nh xác nh c. Xác nh i m m nh. nguy c c. Là c s cho s ph i h p gi a các n v b. T t c nh ng câu trên 63) Ch c n ng c a nhà lãnh o là: a. T t c nh ng câu trên 60) Qu n tr theo m c tiêu giúp: a. T t c nh ng câu trên 55) Phân tích môi tr ng kinh doanh nh m: a. Xây d ng k ho ch cho toàn công ty 58) M c tiêu qu n tr c n: a. Góp ph n ào t o hu n luy n c p d i c. Xác nh và xây d ng các k ho ch c. T t c nh ng câu trên 61) Qu n tr b ng m c tiêu là m t quy trình: a. C a và b d.vi c nh ó nhà q. Là công vi c quan tr ng nh t c. D a vào ý ch quan c a c p trên là chính b. Xác nh m c tiêu và tìm ra nh ng bi n pháp b. Công vi c d.c. Gi m c áp l c c.vi c l n 53) T m h n qu n tr r ng hay h p tùy thu c vào: a. nguy c d.

Qu n tr theo cách c a M b. Nhu c u ch a c th a mãn b. M t công vi c mang tính ngh thu t b. Ch a chú tr ng n con ng i c. Tình hu ng d. T t c nh ng l i khuyên trên u không chính xác 67) Khi ch n phong cách lãnh o c n tính n: a. Tr ng phái nh l ng 73) Ng i a ra 14 nguyên t c qu n tr t ng quát là: a. S t n t i và phát tri n c a doanh nghi p b. Qu n tr theo cách c a M và Nh t B n d. Ph thu c vào y u t c a mình d. C p d i c. Tr ng phái qu n tr tâm lý xã h i c. T t c các câu trên u úng 64) Con ng i có b n ch t thích là: a. Nh ng gì mà nhà qu n tr ph i làm cho ng i lao ng c. Nh ng gì mà nhà q. Weber c. N m c p b c nhu c u 66) Nhà qu n tr nên ch n phong cách lãnh o: a. Nhu c u ch a c th a mãn d. Tr ng phái qu n tr hi n i b. Nhà qu n tr b. Taylol 74) nh h ng c a các y u t môi tr ng n ho t ng c a doanh nghi p trên khía c nh: a. T t c nh ng câu trên 70) Qu n tr h c theo thuy t Z là: a. L a ch n gi i pháp cho m t v n xác nh . Nhu c u nguy n v ng c a c p d i b. Các nhu c u b c cao 69) bi n pháp ng viên khuy n khích t hi u qu cao nhà qu n tr xu t phát t : a. Phong cách lãnh o dân ch c. Fayol b. K t qu ho t ng doanh nghi p d.tr h a s th g sau khi hoàn thành c. T t c các câu trên u úng 75) Ra quy t nh là m t công vi c: a. Phong cách lãnh o t do b. Ti m l c c a công ty c. Các nhu c u c a con ng i trong s Maslow d. M c tùy thu c doanh nghi p c. T t c câu trên 68) ng c hành ng c a con ng i xu t phát m nh nh t t : a. L i bi ng không mu n làm vi c b. B trí l c l ng th c hi n các m c tiêu d. Nhu c u b c cao b. Tr ng phái qu n tr c i n d. Bao g m c a và b d. C a và b d. Phong cách lãnh o c oán d. Siêng n ng r t thích làm vi c c. Quan ni m xí nghi p là m t h th ng óng b. Siêng n ng hay l i bi ng không ph i là b n ch t 65) ng c c a con ng i xu t phát: a.t ch c c. Ra i quá lâu 72) Thuy t qu n tr khoa h c c x p vào tr ng phái qu n tr nào: a. Qu n tr theo cách c a Nh t B n c. T t c câu trên u sai 71) Lý thuy t qu n tr c i n có h n ch là: a.

S d ng mô hình ra quy t nh t p th d. K t h p nhi u mô hình ra quy t nh c.c. s l ng thành viên b. Các doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh d. T t c . T t c các câu trên u sai d. 8 82) Qu n tr nh m: a. L nh v c ho t ng d. t c hi u qu cao d. Xác nh v n và ra quy t nh c. N ng l c nhà qu n tr b. T t c các t ch c phi l i nhu n 84) Qu n tr nh m: a. Quy mô t ch c c. Mang tính ngh thu t c. 6 c. Tính cách nhà qu n tr c. 7 d. Th c hi n nh ng m c ích riêng c. T/ch c ph i h p v i các ho t ng c a nh g thành viên trog t p th b. Ch n ph ng án t t nh t và ra quy t nh d. Luôn mang l i hi u qu c. nhà qu n tr có th th c hi n b ng cách: a. Ch n m t mô hình ra quy t nh cho mình 80) Ra quy t nh nhóm: a. Th c hi n t t c nh ng m c ích trên u úng 83) Qu n tr c n thi t cho: a. T t c nh ng câu trên sai 81) Quy t nh qu n tr ph i th a mãn m y nhu c u: a. Trình . Xem xét n` y u t l a ch n m t mô hình ra q¶. 5 b. Th o lu n v i nh ng ng i khác và ra quy t nh 77) Ra quy t nh là m t công vi c a.T ng doanh thu u ra c. V a mang tính khoa h c v a mang tính ngh thu t d. S d ng t t c các ngu n l c hi n có d. Nhi u b c khác nhau b. Các công ty l n c. Mang tính khoa h c b. V a gi m chi phí u vào v a t ng doah thu u ra 86) Qu n tr linh ho t sáng t o c n quan tâm n: a. Gi m chi phí u vào b. Nhi u y u t khác nhau trong ó có các y u t trên d. Ít khi mang l i hi u qu b. Các t ch c l i nhu n và các t ch c phi l i nhu n b. t c hi u su t cao 85) t ng hi u su t qu n tr . Công vi c c a các nhà qu n tr c p cao 76) Quá trình ra quy t nh bao g m: a. Th a mãn ý mu n c a nhà qu n tr c. Ý mu n c a a s nhân viên 79) Nhà qu n tr nên: a. Mang l i hi u qu cao trong nh ng i u ki n phù h p d. nh phù h p b. t c hi u qu và hi u xu t cao b. T t c các câu trên u sai 78) L a ch n mô hình ra quy t nh ph thu c vào: a.

c oán d. ki m tra d. 5 c. Giao hoàn toàn cho c p d i 97) M i quan h gi a ho ch nh và ki m soát: a. C p th p d. T t c các câu trên 98) ang tham d cu c h p v i s p. T t c u sai 94) Phong cách lãnh o sau ây. báo cáo c. Ho ch nh. Phân c p công tác ki m soát khuy n khích t giác m i b ph n b. Ki m soát giúp i u khi n k ho ch h p lý c. t ch c b. C p trung c. có m t cú i n tho i ng dài v m t v n quan tr ng trong kinh doanh g i n cho b n. T do c. phong cách nào mang hi u qu : a. C 2 câu trên 88) T t c các t ch c c n có các k n ng: a. Dân ch b. ph i h p. T duy d.các y u t trên 87) Ch c n ng c a nhà qu n tr bao g m: a. K thu t c. k n ng k thu t càng quan tr ng b. H n h g i l i sau cho b n c. 3 92) C p b c qu n tr c phân thành: a. Nhân s b. 6b. ki m tra b. Ki m soát phát hi n sai l ch gi a th c hi n và k ho ch d. Nói v i ng i giúp vi c c a Giám c là b n ang i v ng d. i u khi n. k n ng t duy càng quan tr ng c. Tr c khi th c hi n c. ph i h p 91) Các ch c n ng c b n c a qu n tr bao g m: a. C p b c qu n tr càng th p. M c tiêu ra cho ho ch nh là tiêu chu n ki m soát b. C p b c qu n tr càng cao. Tôi không th cho v s m th này c vì nh ng ng i khác s ph n i . ki m soát c. G i l i s m nh t cho h 99) Liên t c nhi u l n vào chi u th B y nhân viên c a b n xin v s m: a. Ho ch nh. T t c các câu trên 96) Trong công tác ki m soát. ch o. 4d. 5c. C 3 câu u úng 95) Nhà qu n tr ch c n ki m soát khi: a. nhân s . ch huy. Trong quá trình th c hi n k ho ch ã giao b. Các k n ng u có t m quan tr ng nh nhau trong t t c các c p b c qu n tr d. i u khi n. t ch c. Nh n i n tho i và nói chuy n bình th ng b. Ho ch nh. Sau khi th c hi n d. T th c hi n tr c ti p d. b n ph i làm gì: a. Ho ch nh. nhà qu n tr nên: a. C p cao b. Ho ch nh. t ch c. 2 d. m i cái t nhiên không c n ki m soát c. T t c nh ng câu trên 89) M i quan h gi a các c p b c qu n tr và k n ng qu n tr là: a. T t c u sai 90) Ho t ng qu n tr c th c hi n thông qua 4 ch c n ng là: a. 3 93) C v n cho ban giám c cu m t doanh nghi p thu c: a. 4 b. t ch c.

29a. Tôi không mu n b c p trên khi n trách d. 52d. 30a. 36a. 8b. 57a. 15b.41a. 34b. Tôi r t vui lòng nói chuy n này v i c hai ng i b. 33b. nh ng s p nghe v chuy n« ó ch a?´ a. 20b. Tôi mu n nghe n u vi c ó liên quan n công ty c a chúng ta. 67d. 75b. 81b. Tr l i luôn câu h i y 101) M t nhân viên trong phòng n g p b n và phàn nàn v cách làm vi c c a nhân viên khác. 5a. 58d. 61d. 12a. m t nhân viên chen ngang b ng m t câu h i không liên quan n v n b n ang trình bày. 78d. 47d. áp án: 1a. 50d. 9b. 26b. 10b. 6a. 73a. 4b. Làm nh không nghe th y b. Tôi r t c n b n làm vi c c ngày vì công vi c kinh doanh r t nhi u c. Nói cho nhân viên y bi t r ng câu h i ó ko phù h p d. 18b. 23b. 48d. 56a. 65c. Nói chuy n ngay v i các nhân viên ó v v n này b. 69d. 80d. chúng ta có m t cu c h p vào bu i chi u lúc 15h30 100) Trong m t cu c h p b n ang h ng d n nhân viên v cách bán hàng m i. 79a. Tôi không mu n nghe câu chuy n ng i lê ôi mách c. 35b. 3a. T t c nhân viên g i l i câu h i cho n khi k t thúc c. Có tin gì m i th mói cho tôi bi t i b. 40b. 25b.b. 55d. 46a. 22b. 7b. 24b. 62d. Vi t th nh n m nh u i m c a ng i này c. 11b. 39a. 44a. C nói v b a n tr a ó m t cách c bi t dù b a n tr a ó không có gì c bi t 103) M t ng i bên ngoài doanh nghi p nh b n vi t th gi i thi u cho m t nhân viên c tr c ây có k t qu làm vi c không t t cho doanh nghi p: a. 21a. 66d. 2b. L i và hy v ng m i chuy n s qua i c. Không nói v i s p v b a n tr a ó c. 42a. 77c. Hôm nay không c. 16b. bj gi tôi còn n` vi c f i làm d. Vi t th k rõ nh ng nh c i m b. 63d. 64c. K cho s p nghe t m b. 17a. 53d. khi ó b n ph i làm gì: a. 31a. Có chuy n gì v y hãy nói cho tôi nghe i c. b n bi t có m t s nhân viên trong phòng ngh r ng h x ng áng c làm tr ng phòng. B n ã th trò chuy n v i ng i ó ch a 102) X p m i b n i n tr a và x p h i b n v c m ngh c a mình: a. 19b. 72c. 76a. We s bàn v chuy n ó sau. 60d. 68a. b n s làm gì: a. 45a. 32b. 14a. 38a. Nh n ra v n t p trung cho công vi c và c g ng làm vi c cho h c n mình 105) M t nhân viên nói v i b n: ³có l tôi không nên nói v i s p v chuy n này. b n s : a. T ch i vi t th 104) B n m i c tuy n vào làm tr ng phòng có quy mô l n cho m t công ty . . 51d. 49a. 13a. 43b. 59d. 74d. 54d. 28b. 27a. 71c. 37b. 70b.

90a. 4. 86d. 2.000 . TK 131(d n ): 650. 99b. 91c.000 .000 . TK 133: 90.Tr l ng cho bp bán hàg 26. 96a.000.Bài t p A. TK 151: 130.000 .150. TK 111: 456. TK 311: 870. 93d. hàg nh p kho. S d các tài kho n: TK 112: 660. 85c. TK 441: 1. 97d. thu GTGT 10%. giá ch a thu 690. ti n hàng thanh toán 2/3 b ng ti n g i Ngân hàng ã báo N . s còn l i nh n n . bp qly 22.940.000. TK 411: 4. Mua 1 lô hàng giá ch a thu 180. còn l i n ch a thanh toán. Xu t kho 1 lô hàng tr giá 570. 88d.970. TK 431: 85.000. Bên mua thanh toán b ng ti n g i Ngân hàng ã báo có 149.000 B.000. 89d. 100b.82d. 83a.000 . 3. thu GTGT 10%. M i quan h gi a TKKT và b ng cân i k toán? II . TK 331(d có): 850. 105b Môn nguyên lí k toán: 1: I .925. ti n hàng ch a thanh toán. Các nghi p kinh t phát sinh trong k 1. 5. 94d.000. Ph ng pháp ghi chép trên TKKT? Cho ví d minh h a.000 . TK 157: 280. 104c.000 .000 . 95d.000 . Mua 1 lô hàng giá ch a thu 300. thu GTGT 10%.000 2.000 TK 156: 1. Khách hàng tr n k trc b ng ti n m t nh p qu 120.000 TK 421: 56. TK 141: 110. 103c. 101b.000 .Lý thuy t 1. Trong k phát sinh các kho n chi phí: .000. hàng ã nh p kho 1/2 s còn l i cu i k ch a v nh p kho. 92d. 84c. TK 211: 3.000 .000.000 .000 TK 414: 350. 87c. 98d. 102a.

CP xác nh k t qu KD trc thu ... x s thu fai n p ho c c kh u tr . l i nhu n sau thu TNDN và k t chuy n v TK liên quan.000 7. GV. S phát sinh.180 .Trích BHXH.940.. k toán có th ghi tr c ti p vào tài kho n k toán mà không thông qua ch ng t k toán c không? T i sao? 2/ Nêu các tài kho n v a i u ch nh t ng. K t chuy n DT.. 8. bp qly 6.. S d cu i k + L p b g cân i K toán 2: Câu 1 (2 ) 1/ Khi phát sinh các nghi p v tài chính.cho bp bán hàg 4..Chi phí khác b g ti n t m ng(ch a thu GTGT 10%) cho bp bán hàg 4. Kh u tr thu GTGT u vào.000. Bi t r ng thu su t thu TNDN hi n hành là 28% YÊU C U: + L p nh kho n KT các nghi p v kinh t phát sinh + M Tài kho n ch T ghi S d u k . v a i u ch nh gi m trong b ng kê tài kho n c a doanh nghi p S d c a các tài kho n trên c bi u hi n trong b n báo cáo tài chính nào? Cách trình bày ra sao? 3/ N TK 211: 100 N TK 133: 10 Có TK 112: 110 Hãy c tên các ch ng t s d ng phát sinh Câu 2 (1 ) úng hay Sai 1/ Khi trích kh u hao ph i ghi gi m nguyên giá TSC ghi s ktoán và c nghi p v kinh t . bp qly 4. Nh p kho hàg mua g i ng k trc 100.000 6. thu TNDN fai n p.

5 ) Bài t p ng pháp bình quân gia quy n nh kho n + tính giá thành s n ph m A Môn mô hình toán kinh t : Môn kinh t v mô: .2/ quên ròy 3/ quên luôn 4/ quên n a luôn Câu 3 (2.5 ) Bài t p xu t nh p kho theo ph liên hoàn. Câu 4 (4.