Curriculum Vitae

Personalne informacije
Ime i prezime Adrese Telefoni Fax E-mail/Web Državljanstvo Datum rođenja Pol

Damir Zenunović
Univerzitetska 2, Tuzla +387 35 320 589 +387 35 320 570 damir.zenunovic@untz.ba, damir.zenunovic@gmail.com
BiH 16.10.1968. M GSM: +387 61 104 084

Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje Radno iskustvo
Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje
Strana 1 - Curriculum vitae

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, nastavnik, docent

od 26.09.2007. Docent, naučna oblast građevinarstvo Predmetni nastavnik na predmetima Betonske konstrukcije, Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti, Spregnute konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 29.10.2003. do 26.09.2007. Viši asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali, Betonske konstrukcije, Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 30.09.1999. do 30.09.2003. Asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali i Betonske konstrukcije Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 01.09.1997. do 30.09.1999. Projektant-istraživač

Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija. IV stepen Građevinski tehničar Građevinska srednja škola u Brčkom. VII stepen Građevinarstvo. Institut GIT Tuzla Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija Edukacija i usavršavanje Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. diplomirani građevinski inžinjer konstrukterskog usmjerenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003.Curriculum vitae . stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. Doktor tehničkih nauka iz područja građevinarstva Doktorat iz područja građevinarstva „Analiza pouzdanosti i modifikacija konstrukcijskih armiranobetonskih veza kod montažnih sistema gradnje“ Univerzitet u Tuzli. magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Univerzitet u Tuzli. BiH 1987. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 2007. Komentar Strana 2 . VII stepen – Magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Postdiplomski magistarski studij iz područja građevinarstva. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. BiH 1994. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije 1983. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Naučni radovi Objavljeni naučni radovi u zvanju asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Iterativni postupak proračuna interakcije tlo-kružna betonska temeljna ploča na nelinearnom tlu Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2002 2002. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. Osnovno školsko obrazovanje Osnovna škola „Nasto Nakić“ u Brčkom.. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. Sarajevo U radu je dat prijedlog postupka za analizu problema raspodjele naprezanja i slijeganja temeljne spojnice kružne betonske temeljne ploče kao osnovnih parametara za dimenzionisanje betonskih temeljnih ploča.

Sarajevo U radu je razmatrana problematika slijeganja granične ravnine kružna betonska temeljna ploča – tlo što je složen matematički problem. Tuzla Slijeganje pojednih tačaka na kontaktu temeljne ploče i elastičnog poluprostora je funkcija ukupnog opterećenja i njegove raspodjele na kontaktnoj površini. Tačno matematičko rješenje dobije se rješavanjem eliptičnih integrala. Uslovi ravnoteže i uslovi kompatibilnosti deformacija su uslovne jednačine koje su napisane u diferencnom obliku. pa se primjenjuju jednostavniji postupci numeričke integracije... uz uzimanje u obzir efekta interakcije pomaka i opterećenja. Prezentirani postupak je pogodan za projektantski proračun slijeganja ispod kružne betonske temeljne ploče. elastičnog i izotropnog poluprostora ispod kružno opterećene površine Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2004 2004..INDIS 2003» 2003. Deformacija granične ravnine homogenog. Stoga je odabir adekvatnog proračunskog modela kod ovakvih problema ključan za adekvatnu analizu temeljne konstrukcije. Preraspodjela naprezanja u kompozitnom armiranobetonskom elementu sastavljenom od prednapregnute grede i armiranobetonske ploče Materijali i konstrukcije. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06. Ovaj način proračuna je za projektantsku praksu neracionalan.2:6203+620.. Tačna teorija koja može obuhvatiti promjene Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 3 . Kako se temeljna ploča oslanja na vodoravno uslojen medij problem je složen.055.001. ploča je izdijeljena radijalnom mrežom. Da bi se odredila veličina slijeganja pojedinih dijelova temeljne ploče.Objavljeni naučni radovi u zvanju višeg asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Utvrđivanje kapaciteta nosivosti saniranog armiranobetonskog stuba primjenom algebarskih veza linearne teorije tečenja Naučni skup «Industrijska izgradnja stanova . Tuzla Problem složenog naponskog i deformacinog stanja u temljnoj spojnici armiranobetonske temeljne konstrukcije uslovio je pojavu raznih rješenja mnogobrojnih autora. U radu je prezentiran postupak proračuna uticajnih slijeganja u karakterističnim čvorovima kružne ploče. Rad je originalan i predstavlja doprinos teoriji i praksi proračuna temeljnih kružnih ploča.5(467. kao i raspodjele opterećenja. U analizi su primjenjene postavke linearne teorije tečenja. Uticaj modela kod proračuna armiranobetonskih temeljnih konstrukcija Zbornik radova RGGF-a 2003. U radu su izvedene jednačine kontinuiteta koje matematički opisuju navedene efekte. Beograd U spregnutim (kompozitnim) armiranobetonskim presjecima usljed reoloških pojava skupljanja i tečenja betona dolazi do preraspodjele unutrašnjih sila. koja u nekim slučajevima daju potpuno različite rezultate. U radu je urađne akomparativna analiza uticaja modela na analizu armiranobetonske temeljne konstrukcije.Curriculum vitae . stara armatura i nova armatura. Veličina slijeganja u pojedinim čvorištima mreže može se odrediti kao suma uticajnih slijeganja od opterećenja na pojedinim dijelovima temeljne ploče.1+624. Novi Sad Prezentiran je postupak za analizu preraspodjele naprezanja u toku eksploatacije kompozitnih stubova sasatavljenih od četiri komponente: stari beton. novi beton. U radu su prezentirana aproksimativna rješenja slijeganja granične ravnine tlo – kružna temeljna ploča za razne pretpostavljene oblike kontaktnih naprezanja.1)=861 2004.. Jednačine kontinuiteta na ravnini dodira armiranobetonske ploče i poluprostora Zbornik radova RGGF-a 2003.

U radu je prezentiran metodološki pristup kod analize interakcije stijena – tunelska obloga i osnovne smjernice za definisanje uticaja interakcije pri projektovanju saobraćajnih tunela u stijenskom masivu. Skupljanje i tečenje materijala je takođe uzrok pomjeranja u konstrukciji i utiče na preraspodelu naprezanja unutar konstrukcijskih elemenata. Ocjena se daje na osnovu rezultata analize koju čine naponsko-deformaciona stanja stijene kao i stanje tunelske obloge u pogledu izloženosti silama i momentima u toku njene ugradnje i u fazi upotrebe tunela. Tuzla U radu su izloženi principi analize stabilnosti saobraćajnih tunela situiranih u stijenskoj masi.. Posljednjih godina sve više se grade konstrukcije. Za oba slučaja razmatrani su faktori koji utiču na naponsko-deformaciona stanja. u nekim slučajevima mogu izazvati konsekvence u toku životnog vijeka objekta. Postupak analize stabilnosti prikazan je za slučaj izvođenja otkopa tunela u izotropnim. Međutim. odnosno rezultate analize.” 2005. Razlog je stalna težnja da se premoste što veći rasponi sa što manjim utroškom materijala. Analiza naponsko – deformacionih stanja i ocjena stabilnosti kosina u stijenama Zbornik radova RGGF-a 2005. kao i skupljanja i tečenja građevinskih materijala. odnosno. kod kojih se u toku eksploatacije javljaju značajna pomjeranja. koja se ispoljavaju u vidu pukotina u elementima i na spojevima konstruktivnih elemenata. Projektanta i Izvođača. kao i za homogenu. vrste.Curriculum vitae .. sve do eventualnog otkaza dijelova konstrukcije. U radu je dat pregled nekih efekata pomjeranja na konstrukcije građevinskih objekata i način projektovanja za smanjenje njihovog negativnog dejstva. Najčešći uzrok pomjeranja konstrukcije je diferencijalno slijeganje temelja i dejstvo temperature. uz primjenu savremene tehnologije. Na osnovu tih analiza daje se ocjena stabilnosti i upotrebljivosti kosine u stijeni. različitih karakteristika materijala i starosti. Novi Sad Svaka građevinska konstrukcija mora imati dovoljnu pouzdanost. sa algebarskim vezama napon – dilatacija.. na osnovu koje se izvodi ocjena njihove upotrebljivosti i načina izvođenja u operativnom dijelu realizacije iskopa. Analize stabilnosti saobraćajnih tunela Zbornik radova RGGF-a 2005. sanacije i ojačanja armiranobetonskih i prednapregnutih elemenata. Tuzla Rad prikazuje analizu naponsko-deformacionih stanja kosina koje su izvedene u stijenskoj masi.deformacija u toku vremena zasniva se na rješenju Volter-ine integralne jednačine II. Some experiences in repair of RC structure in the Tuzla Salt Factory Konferencija “Savremena građevinska praksa 2005. transverzalno izotropnih stijena. izotropnu stijensku masu sa i bez diskontinuiteta. upotrebljivost i trajnost. Za postizanje ovog cilja neophodno je Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 4 . dovoljnu sigurnost. a najviše se javlja kod polumontažne gradnje. Razmatranja opisana u ovom radu omogućavaju uvid u sličnosti i razlike pristupa analizi kosina u stijenskim masivima. odnosno presječnih sila između dva betona različitih geometrijskih karakteristika. Razmatrana su dejstva temperature. Trajnost armiranobetonskih konstrukcija danas je postavljen kao jedan od osnovnih zahtjeva za Investitora. pa se grade i veoma vitke konstrukcija. Ako su u granicama dopuštenih vrijednosti one ne izazivaju negativne posljedice. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti pomjeranja i deformacija u konstrukcijama građevinskih objekata Zbornik radova RGGF-a 2005. Tuzla Deformacije i pomjeranja u konstrukcijama građevinskih objekata od dejstava iz okruženja su redovna pojava. u građevinskom smislu. Prikazan je postupak analize za homogenu. pomjeranja temelja. elastičnim stijenama i za slučaj homogenih. Ova dejstva mogu prouzrokovati oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije. Takav slučaj je čest u praksi.. i odabir parametara i metodologije rješavanja problema u sličnim stijenskim sredinama. sa većim rizikom za pojavu nedopuštenih deformacija. kao i mjere stabilizacije ukoliko stabilnost i sigurnost upotrebe nije zadovoljena. Zbog složenosti rješenje se traži u numeričkim postupcima kakav je korišten u ovom radu. transverzalno izotropnu stijensku masu. U ovom radu je primjenom algebarskih izraza linearne teorije tečenja dato rješenje preraspodjela naprezanja.

1. te programskih paketa SAP 2000 i Tower. što predstavlja značajan doprinos za projektantsku praksu i ispravan proračunski tretman sličnih konstrukcija. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. izvođenja. te osnovne postavke analize rashladnih tornjeva na dominantno dejstvo vjetra. te meridijalnih i prstenskih momenata). Hungary Urađena je analiza pouzdanosti spojeva armiranobetonskih prefabrikovanih konstrukcija sa prijeldozima modifikacija spojeva. popravke i održavanja. ograničenja skupljanja i tečenja. Proračun je proveden primjenom postupaka autora Baikov-a i Fischer-a. na primjeru rashladnih tornjeva u Termoelektrani Tuzla. Na osnovu prezentiranih iskustava i analiza dosadašnjih sanacija date su preporuke za praksu. Neki aspekti proračunske analize veznih greda armiranobetonskih zidnih platana Reliability Analysis and Modification of Structural RC Joints by Prefabricated Construction Systems Second International PhD Symposium in Engineering 2006 2006. sa osvrtom na dinamičke efekte..podumizanje adekvatnih mjera u svakoj fazi stvaranja konstrukcije i njenog eksploatacionog vijeka: pripreme. dijagram toka sanacije i preporuke za projektovanje. koja se kod rashladnih tornjeva manifestuju kroz pojavu poprečne rezonancije u zidovima ljuske. Dat je pregled nepovoljnih dinamičkih dejstava. i dobre ugradljivosti u tanke elemente sa gustim armaturnim mrežama. kao i odabiru adekvatnog pristupa kod statičkog i dinamičkog proračuna. ispod plašta rashladnog tornja. U radu je dat sveobuhvatan prikaz uticaja na ovakve i slične konstrukcije i metodologiju analize nosive konstrukcije rashladnog tornja. Ovi zahtjevi su uslovili detaljnu razradu tehnologije izvođenja. Novi Sad Rashladni tornjevi su konstrukcije koje se veoma malo izučavaju na dodiplomskim studijima i isto tako se oskudno tretiraju u našim važećim propisima. 2. Primjenom opisanih postupaka i računara urađena je komparativna analiza uticaja u oslonačkim štapovima (stubovima)..dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006. Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. Dat je pregled uticaja u plaštu rashladnog tornja (raspodjela meridijalnih. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 5 . Novi Sad Rad predstavlja nastavak prethodnog rada. prestenskih i smičućih sila.Curriculum vitae .. To je područje teške industrije u Bosni i Hercegovini. Konstruisani su uporedni dijagrami raspodjele uticaja po pojedinim oslonačkim štapovima.. Stoga uvijek postoji opasnost u inžinjerskoj praksi od neadekvatnog konstruktivnog i proračunskog tretmana ovakvih konstrukcija. U uvodnom dijelu rada daje se pregled proračunskih pristupa raznih autora. što može dovesti i do potcjenjivanja dejstava. Na osnovu provedene analize date su preporuke za projektovanje predmetnih rashladnih tornjeva i sličnih konstrukcija. Some experiences in repair of reinforced concrete structures in the Tuzla industry zone Eleventh International Conference – Structural Faults + Repair 2006 2006. Edinburgh U radu su prezentirana iskustva sanacija armiranobetonskih konstrukcija provedenih u industrijskoj zoni Tuzle. Beton korišten kao dodatni sloj imao je posebne zahtjeve u pogledu prionljivosti starog i novog betona. rezonancije usljed periodičnog odvajanja vrtloga vjetra od ljuske i rezonancije poprečno na zid. U ovom radu su prezentirana neka iskustva sanacije armiranobetonskih konstrukcija lociranih u hloridnoj agresivnoj sredini. Pojačanje armiranobetonskih elemenata je urađeno sa dodatnim slojem betona i dodatnom armaturom. projektovanja. Pecs. na bokovima ljuske.dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006. Rad predstavlja konkretan doprinos pojašnjenju dejstava kojima su izloženi rashladni tornjevi i slične konstrukcije. Detaljno su prezentirani rezultati provedenih numeričkih analiza. U radu je razvijena metodologija pristupa sanaciji. kao što je područje industrijske zone Tuzle. Korištenjem saznanja prezentiranih u prvom dijelu rada u nastavku se daje prikaz dva odabrana postupka za proračun konstrukcije rashladnog tornja.

Geometrijski parametri i svojstava materijala veznih greda bitno utiču na mehanizam rada povezanih zidnih platana. Mjerene su rotacije prefabrikovane ploče u odnosu na monolitni zid. Kvantifikacija popustljivosti monolitnih i montažnih veza je provedena primjenom linije kapaciteta nosivosti ploče na spoju sa zidom.Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Zbornik radova RGGF-a 2006. Naime.055. prozore.).2.001. kojima se ne posvećuje potrebna pažnja prilikom proračuna i konstruisanja.85-96.Curriculum vitae . gdje su otvori u nizu po visini. Tuzla U radu je prezentirana problematika određenih detalja u praksi. Savremeni računari omogućavaju provođenje spektralne analize i tačniji proračun na seizmičko opterećenje. Cilj ispitivanja je bio analiza ponašanja predmetnih montažnih veza i usporedba sa ponašanjem istih monolitnih veza..1+624. pp.. U ovom radu je obrađen jedan tip zidova sa otvorima.. odnosno da se montažna konstrukcija ponaša kao monolitna. Pri tome se montažne veze tretiraju kao krute ili zglobne. godina. Novi Sad U okviru izrade doktorske disertacije kandidat je proveo uporedna eksperimentalna istraživanja na montažnim i monolitnim modelima istih geometrijskih parametara i svojstava materijala. Isto tako je ustanovljeno da su i monolitne veze polukrute. U radu prezentirana istraživanja predstavljaju doprinos pojašnjenju mehanizma ponašanja armiranobetonskih spojeva. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Objavljeni naučni radovi u zvanju docenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Rigidity of precast plate and monolithic wall connection POLLACK PERIODICA An International Journal for Engineering and Information Sciences. tokom izrade doktorske disertacije. Za zidove sa otvorima proračun je znatno složeniji i ne mogu se dobiti pouzdani rezultati bez intervencija na mreži konačnih elemenata i lokalnih progušćenja mreže. Akademiai Kiado 2007. Budapest. proračun montažnih konstrukcija se radi sa pretpostavkom da su montažne veze riješene tako da je osiguran integritet konstrukcija. Proračunska analiza i konstruisanje punostijenih zidnih platana je u potpunosti istraženo i definisano. Komentar Naziv rada Rad publikovan Neka iskustva analize zgrada sa fleksibilnim etažama i fleksibilnim veznim gredama Materijali i konstrukcije. Popustljivost veza je definisana krivom moment – relativna rotacija. U ovom slučaju su zidovi povezani veznim gredama. kao što je slučaj sa zidnim platnima sa nizom otvora po visini. U sklopu definisanja mehanizma ponašanja montažnih veza snimljen je i analiziran mehanizam otvaranja prslina. No.2007. konstruisane su krive ponašanja spoja montažne armiranobetonske ploče I monolitnog armiranobetonskog zida. Analiza ponašanja konstrukcijske armiranobetonske veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida Savremena građevinska praksa 2007 2007. Ove krive su poslužile za komparativnu analizu krutosti ispitanog montažnog spoja u odnosu na monolitne spojeve istih dimenzija. Prezentirani rezultati istraživanja pokazuju da se montažna veza ponaša kao polukruta.3. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06. u sklopu programa MMS sistema gradnje. često zidna platna nisu punostijena. Tokom komparativne analize rezultati su poređeni sa dosadašnjim eksperimentalnim istraživanjima i analizama provedenim u svijetu. čime je omogućen proračun zadovoljavajuće tačnosti. Međutim.5(467.2:6203+620. koja je razvijena 80-tih godina u Tuzli. nego sa otvorima raznih dimenzija (otvori za vrata. a sa svrhom definisanja parametara za modifikaciju proračuna montažnih konstrukcija. Vol. Hungary Na osnovu eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. U radu je dat pregled parametara važnih za proračunski tretman veznih greda i adekvatno konstruisanje spoja veznih greda i zidnih platana koje povezuju.1)=861 Strana 6 . instalacije itd. Primjena računara omogućava modeliranje primjenom MKE. Neka od provedenih istraživanja su prezentirana u radu.. Eksperimentalna istraživanja su urađena na modelima montažne veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida.

Šesto naučno-stručno savjetovanje. 2009.. 2009.. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Soko Banja U radu su analizirani kinematski parametri kretanja stijenskog temeljnog tla sa posebnim osvrtom na definisanje funkcije ubrzanja kao jednog od osnovnih parametara diferencijalne jednačine kretanja. Urađen je program rehabilitacije kojim je obuhvaćena metodologija istražnih radova.273-282 2008. Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije..Curriculum vitae . U radu se daje postupak analize na primjeru objekta izgrađenog u naselju Sjenjak u Tuzli sa preporukama za praksu. izvođenja i osiguranja kvaliteta. Savez građevinskih inženjera Srbije.Godina i mjesto Kratak sadržaj 2007. XXIV. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Adekvatno definisanje ubrzanja stijenskog temeljnog tla omogućava pouzdaniju procjenu seizmičkog odgovora nosive konstrukcije objekta. str.-2007. Kongres.C. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Metodologija sanacija AB konstrukcija u industrijskim zonama Zbornik radova. Edinburgh Prezentirana je metodologija rehabilitacije armiranobetonskih rashladnih tornjeva. str. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003.. Ovakav slučaj je veoma napovoljan u praksi sa stanovišta seizmičkog odgovora konstrukcije. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Repair methodology of reinforced concrete cooling towers Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 7 . 185-192 2008. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Repair methodology of R.-2007. Modeliranje spoja armiranobetonske montažne ploče i monolitnog zida Zbornik radova. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Šesto naučno-stručno savjetovanje.171180. Hazard i rizik stijenskih kosina Zbornik radova. Zbornik radova.. Divčibare. str. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli.. projektovanja.141150.-2007. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. cooling tower 12th International Conference – Structural Faults + Repair 2008 2008. Savez građevinskih inženjera Srbije. Definisanje kinematičkih veličina stijenskog temeljnog tla u seizmičkim uslovima Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Beograd U radu je provedena analiza armiranobetonskih zgrada sa diskontinuiranom krutšću po visini. str.

I dio. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. 2009.. 1998. Tuzla Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. pp. BiH. Zenunović Damir . Naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“ 2010. Univerzitet u Tuzli. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). pp.-2007. Volume 13. Tuzla Dat je pregled proizvoda od plino betona koji se izrađuju u firmi Siporex Tuzla sa metodlogijom proračuna prefabrikata i konstruktivnim detaljima Konstrukcioni beton prema Evropskim normama EC2. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Publikacije i prezentacije Naziv publikacije Autori Izdavač. str. Portsmouth. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Summer 2009. II. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Tuzla. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata).Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Concrete Engineering International.-2007. UK. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Reliability analysis of precast plate – monolithic wall joint Proceedings ISBN 978-86-7892-221-3.Curriculum vitae Priručnik za primjenu prefabrikata od plinobetona u građevinarstvu Hadžibeganović Fadil. 55-57.. Analiza dinamičkih parametara grednog mosta od prednapregnutog betona Zbornik radova. 145-168. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.-2007.. Portsmouth. Hampshire. Number 2. 5th International scientific meeting INDIS 2009. 2009.-2007.. Novi Sad Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. Imamović Ahmet. UK Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003.. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Holbrooks Printers. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. 555-562 2009. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. univerzitetski udžbenik Imamović Ahmet. Analiza montažnih betonskih hala u seizmičkim područjima Zbornik radova ISBN 978-9958-628-14-6. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv publikacije Autori Strana 8 . na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Prvi regionalni naučno-stručni skup GTZ2009.

godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.3/06 od 22. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Odabrani projekti Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Projekat čelične hale za proizvodnju. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.2006. 03-755-3. Tehnička dokumentacija za izvođenje hale. godini studija građevinarstva na RGGF-u Univerziteta u Tuzli. U cilju pripreme program rehabilitacije nosive konstrukcije rashladnog tornja III u TE Tuzla izvršen je pregled konstrukcije i dijagnosticirano trenutno stanje.Izdavač. 1999.Curriculum vitae Projekat proizvodnje i kontrole kvaliteta betonskog crijepa u DOO „Siporex“ Tuzla Imamović Ahmet. U sklopu praćenja kvaliteta izvođenja radova urađena je završna ocjena ugrađenih materijala. godina i mjesto Kratak sadržaj Odobren kao univerzitetski udžbenik odluka br. Folić Radomir Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. monografija Zenunović Damir. Knjiga je koncipirana kao univerzitetski udžbenik u svemu prema planu i programu predmeta Betonske konstrukcije 1 koji je predviđen u 3. 1999. Neophodna tehnička dokumentacija prema važećim propisima kojom se osigurava kvalitet gotovih građevinskih proizvoda. Tehnička dokumentacija za adaptaciju stare autobusne stanice u Brčkom. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Novi Sad Publikacija po svojoj strukturi i sadržaju predstavlja širu studiju posvećenu analizi i konstruisanju spregnutih konstrukcija čelik-beton različite namjene i može biti od interesa za projektante. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Strana 9 . Spregnute konstrukcije čelik-beton. Projekat poslovno – skladišnog objekta u vlasništvu firme TOP BAU iz Srebrenika Imamović Ahmet. 2000. Projekat rekonstrukcije autobusne stanice u Brčkom Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. skladištenje i pakovanje hidratisanog kreča – Ingram Srebrenik u Dubokom potoku Imamović Ahmet.02. Elaborat o pregledu svih nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja III u TE“Tuzla“ u Tuzli Imamović Ahmet. 1999. Zenunović Damir . 2009. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. studente završnih godina studija građevinarstva. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 1997. kao i studente postdiplomskih i doktorskih studija. Komentar Naziv publikacije Autori Izdavač. Elaborat o kvalitetu ugrađenih materijala u konstrukciju objekta „Islamski centar“ u Živinicama Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.

godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2002. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Projekat za izvođenje stambeno – poslovnog objekta MA – RUF Lukavac Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedena je komparativna numerička analiza za staro opterećenje i novoprojektovane opterećenje konstrukcije. 2002. Projekat za izvođenje munare džamije u Jelovom Brdu kod Kalesije Imamović Ahmet. 2001. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Statičko-dinamička analiza nosive čelične konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet.Izdavač.Curriculum vitae Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 10 . Studija o mogućnostima pristupa na kružne galerije ekološkog monitoringa na dimnjacima u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet. na dodatno opterećenje od posuda pod pritiskom Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Urađeno je numeričko istraživanje i optimalizacija temeljne konstrukcije za armiranobetonske stubove NN i SN distributivne mreže Elektroprivrede BiH Projekat rehabilitacionih radova na TPP Tuzla Jedinica 4 – Elektrostatički filter Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. . godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2000. Statičko-dinamička analiza ploče ispod elektrofiltera bloka IV u TE «Tuzla» na koti –0. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. U radu su razmatrane varijante konstrukcije za racionalan pristup ekološkim galerijama na dimnjacima u TE Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.20m. Tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije elektrostatičkog filtera u TE Tuzla. Statička provjera temelja armiranobetonskih stubova NN I SN distributivnih mreža – JP Elektroprivreda BiH Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2000. te date preporuke za rehabilitaciju konstrukcije. Urađen je numerički modela za ocjenu nosivosti i upotrebljivosti nosive konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli.

Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje međuspratne konstrukcije u objektu.0m i šest malih kupola prečnika r=2. Katalog montažnih elemenata za hale i objekte drugih namjena raspona do 16. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Autori Izdavač. Na osnovu numeričkog istraživanja. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2003.0m sistema «Kalištanka» Domaljevac Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. Statički proračun veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović Imamović Ahmet. 2002. uz uvažavanje preporuka relevantnih autora iz svijeta. 2005. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta.0m na krovu džamije u Kikačima Imamović Ahmet. urađen je katalog montažnih elemenata za firmu Kalištanka Domaljevac. Elaborat o ispitivanju postojeće konstrukcije objekta «Ruždija» u Brčkom Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Projekat za izvođenje velike kupole prečnika r=8. godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 11 . Ispitivanje Ajfelovog mosta u Sarajevu na probno opterećenje i fizičko – mehaničkih osobina ugrađenih materijala i Projekat sanacije Ajfelovog mosta u Sarajevu Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Sarajevo Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2005. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta diskont montažnog tipa «F» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. 2003. 2002. Analitička studija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Konjic Imamović Ahmet. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović. 2003.Curriculum vitae . Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Sarajevo i Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta robna kuća montažnog tipa «I» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.

o Tuzla Zenunović Damir RGGF Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Investitor: KUVVET d.Curriculum vitae Konstruktivna faza glavnog projekta za skladišne objekte LB1 – LB6 u JP «Luka» Brčko Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.Konjic Komentar Naziv Autori Izdavač. 2006. Konstruktivni dio projekta Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Konstruktivni dio. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. . Projekat za izvođenje mosta na rijeci Oskovi u Živinicama.o Kalesija Zenunović Damir RGGF Tuzla. Investitor: Kusmiprom d. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2008. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.o. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. godina i mjesto Strana 12 . 2007. Glavni projekat natkrivanja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom. na regionalnoj cesti R 455A Živinice – Svatovac (konstruktivni dio projekta) Imamović Ahmet. Glavni projekat elemenata montažnog sistema gradnje „KUVVET“. Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Slavinovićima. 2008. godina i mjesto Kratak sadržaj Elaborat o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta P+12 «Rajon 2» Nova pošta u Brodu i Projekat za izvođenje sanacije nosive konstrukcije objekta «Rajon 2» Nova pošta u Brodu Imamović Ahmet.o. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Komentar Naziv Autori Izdavač. 2006. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Glavni projekat sportske dvorane sa pratećim sadržajima u Dubravama. 2006. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Brčko DC BiH Imamović Ahmet. 2009. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta.

-2007. Betonske konstrukcije. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla. 2010. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla. Glavni projekat sanacije temeljne konstrukcije kutnozateznog stuba (Stubno mjesto 19. RGGF. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d. Građevinski materijali. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 35kV dalekovod Tuzla I – Tuzla Centar) Zenunović Damir RGGF Tuzla. Građevinski materijali i Betonske konstrukcije. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.d. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Glavni projekat čeličnog nastavka konzola za 20(10)kV vodove. dodiplomski studij 2003. AB nogare i temelja). Priznanja i nagrade Naziv Institucija Povod (razlog) Kratak opis Komentar - Članstvo u strukovnim udruženjima Naziv udruženja / asocijacije Kratak opis udruženja / asocijacije Adresa asocijacije / web reference Pozicija u asocijaciji Komentar - Učešće u nastavnom procesu U zvanju asistenta / višeg asistenta U zvanju asistenta: Mehanika. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Glavni projekat nosne konzole tipa VK-D (sa kontrolnim proračunom drvenog stuba. 2009. Univerzitet u Tuzli. Univerzitet u Tuzli. Strana 13 .Curriculum vitae .Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.-2003. Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija. U zvanju višeg asistenta: Mehanika. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 2009.d. RGGF. dodiplomski studij 1999. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d.

Spregnute konstrukcije. Univerzitet u Tuzli. Cilj istraživanja je razvoj montažnog sistema gradnje sa modifikovanim vezama kojima će se osigurati duktilan odgovor nosive konstrukcije pri seizmičkom dejstvu. i u Institutu GIT u Tuzli. Eksperimentom utvrđeni dijagrami korišteni su za uporedne numeričke analize i definisanje krutosti ispitanih montažnih veza. Način finansiranja: Univerzitet u Tuzli i samostalno. Rezultati istraživanja objavljeni u doktorskoj disertaciji. Sokobanja. Tekući projekti Razvoj montažnog sistema gradnje „KUVVET“. Univerzitet u Tuzli. Marko Tokić. Omer Kovčić.Curriculum vitae . Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“. KUVVET Kalesija. Rezultati istraživanja prezentirani u Elaboratu o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Neznanih junaka. Visoki rizik od potresa u Jugoistočnoj Europi može imati posebnu posljedicu na infrastrukturne objekte kao što su mostovi visokog (većina stariji od 40-50 godina) što predstavlja i važan zajednički sigurnosni problem koji zahtijeva razvoj i korištenje efikasne mjere za smanjenje rizika kako bi zaštitili svoje građane. Mehanizmi loma veze armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida.beton. Univerzitet u Tuzli. Januar-Februar 2008. Istraživanje provedeno u cilju definisanja mehanizma rada skeletnih armiranobetonskih konstrukcija sa ispunom od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama. Armiranobetonski silos sa mašinskom zgradom za uskladištenje brašna i žitaricama. NATO SfP project „Seismic Upgrading of Bridges in South-East Europe by Inventive Technologies“. Rezultati istraživanja objavljeni su na Prvom naučnom skupu iz područja građevinarstva u Tuzli u oktobru 2009. 2008. 2009. Zbornik radova. 2004. u svezi imovine. Srbija. RGGF. Inžinjerske armiranobetonske i prednapregnute konstrukcije. Betonske konstrukcije. a ispitivanje je obavljeno u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli. prema PBAB 87 i EN 1992“ . 2010. do novembra 2012. god. U toku je izrada preliminarne numeričke analize i programa eksperimentalnih istraživanja montažnih elemenata i veza. 2008. Glavni cilj predloženog istraživanja i ukupnog NATO SfP projekta su: (1) razvoj (stvaranje) novog visoko učinkovitog sistema seizmičke izolacije mostova (ML-GOSEB-System). Mentorstva na izradi magistarskih i doktorskih radova Diplomski radovi Danijel Ružić. god. RGGF.U zvanju docenta Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti. dodiplomski studij od 2007. Istraživanje provedeno u Bijeljini. Istraživanje je rađeno u cilju definisanja mehanizma rada montažnih veza na primjeru veze montažne armiranobetonske ploče i monolitnog armiranobetonskog zida. RGGF. od oktobra 2008. od novembra 2009. - Istraživački projekti i studije Okončani projekti Eksperimentalno i numeričko istraživanje montažnih veza armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Istraživanje provedeno u Rudarskom institutu i Institutu GIT u Tuzli. Pješački most sa primjenom sprezanja drvo-beton. Ispitivanjem je definisano ponašanje montažne veze. Analiza naponsko-deformacionih stanja spregnutog presjeka čelik . na više lokacija. Modeli za ispitivanje (6 modela) urađeni su u krugu firme „Bosing“ Gradačac. Magistarski radovi Doktorski radovi Nesib Rešidbegović. Institut GIT Tuzla. školska godina 2008/2009. Univerzitet u Tuzli. Univerzitet u Tuzli. Mersudin Karić. Ispitivanje konstrukcija i Mostovi RGGF. Ispitivanje ugrađenih materijala provedeno je u prostorijama Instituta GIT u Tuzli. RGGF. 2009. Hajrudin Zaimović „Analiza stropnih ploča u stambenim objektima i objektima druge namjene. RGGF. Univerzitet u Tuzli. RGGF. postdiplomski master studij. Univerzitet u Tuzli. RGGF. Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama. u Bijeljini. na temelju inovativnih Strana 14 . Univerzitet u Tuzli. 2009.-2007. transporta i sigurnosti. str. Rezultati su objavljeni u radu „Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama“. 229 -238. Projekat nosive konstrukcije sportske dvorane sa spregnutom krovnom konstrukcijom.

Curriculum vitae Tehničko pismo i tehničko crtanje. Analiza pouzdanosti. (6) Harmonizacija ostvarene razine sigurnosti. (9) Motivacija krajnjih korisnika prema primjeni inovativnih tehnologija. (8) Pružanje vlastitih inovativnih znanstvenih doprinosa za seizmičku izolaciju mostova. Pored toga. Organizacija stručnog skupa „Sistemi prednaprezanja Instituta IMS” .koncepata integracije višestruke seizmičke disipacije energije i globalno optimiziranog balansa seizmičke energije. izrada grafičkog dijela tehničke dokumentacije iz područja građevinarstva. stručne i društvene kompetencije Kompetencije za vođenje naučnih istraživanja i nastavu u visokom obrazovanju Kompetencije za učešće u naučnoistraživačkim projektima Naučno-istraživački interes (zanimanje) i aktuelno usavršavanje Planirano usavršavanje Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). (10) Pružanje općeg poticaja znanstvenih djelatnika i istraživača razvoju i primjeni naprednih tehnologija kroz uspješnu međunarodnu suradnju. Analiza pouzdanosti konstrukcija i vođenje projekata. Tehničke vještine i kompetencije Kompjuterske vještine i kompetencije Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Strana 15 . (5) Smanjenje potrebnih financijskih sredstava. (7) Uspješna primjena europskih standarda. SAP2000. (3) Pristup prekograničnoj saradnji i regionalnim projektima. nekoliko vrlo važnih ciljeva projekta su sljedeći: (2) mobilizacija znanstvenih potencijala u regiji za napredno rješavanje složenih problema sigurnosti postojećih mostova. NATO projekat „Seizmička nadogradnja mostova“ Seizmička analiza i analiza pouzdanosti montažnih i monolitnih konstrukcija Društvene vještine i kompetencije Organizacione vještine i kompetencije Organizacija stručnog savjetovanja „Savjetovanje o primjeni elektrofilterskog pepela i šljake u izgradnji putne infrastrukture. Tuzla. izrada modela građevinskih konstrukcija Odlično poznavanje MS Office. (4 ) Promocija primjene naprednih tehnologija za seizmičku zaštitu mostova. Armiranobetonske konstrukcije i spregnute konstrukcije. FP7 EU. Tower. Tempus program. Planirani projekti (očekivani. Montažne konstrukcije. Montažne armiranobetonske konstrukcije. u pripremi) Modeliranje optimaliziranog eksploatacionog vijeka građevinskih objekata Personalne vještine i kompetencije Maternji jezik Drugi jezici Razumijevanje Slušanje Engleski jezik Njemački jezik Vrlo dobro Vrlo dobro Čitanje Vrlo dobro Vrlo dobro Govor Govorna interakcija Vrlo dobro Dobro Govor Dobro Dobro Dobro Slabije Pisanje Bosanski Naučne. IngBau. Analiza pouzdanosti konstrukcija i edukacija u ovoj oblasti. 2003. Montažne armiranobetonske konstrukcije.Tuzla. . 2004. AUTO CAD. Seizmička analiza.

2009. 2007. Novi Sad Konferencija „Graditeljstvo i održivi razvoj“. Građevinski fakultet u Beogradu - Strana 16 . Fakultet tehničkih nauka..Ostale informacije (Predavanja po pozivu) Prilozi Konferencija „Savremena građevinska praksa 2007“..Curriculum vitae .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful