Gerecs Zsuzsanna Brigitta

r

C~ER

~ _.-

Budapest, ,2004,

__ -Ji:iE ... __

,.. to •• •

.. . .

. .. ..

. ..

EI6szo ---___ S

Anyagok es' lesz,kozok __ ~__ 6 Helka fulbevalo]a _-_____ 8, Cinnia eltess'e'gei________ 9'

Elektragyfinii _~- __ ~ 10

Kerubina karlanca 12

- . . ~

N apsugar fulbevaloja 14

Kalliszta fiilbevaloja . 16

Bfborka ftilbevalo]a 17

Cicelle ekszerei ~__ 18

Zarnfira karlanca - __ ~ 2.0

Jerrie ekszerei .21

Cseperke fulbevaloja ,22

Szendile ekszerei 24

Melania fulbevaloja ,26,

Szemoke ffilbeva16ja 27

Delinke fulbevaloja 28

Lizandra fiilbeva16ja30 Arabella gyiiriiJe 31

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

. '. j b iT1 k··'· . '.. .'i' ..... keszfth

Drotbo connyen es gyorsan ~eSZl . e-

dink egyedi ekszereker, Tetszes szerint dolgozhatunk rez- vagy eziistdrottal, eSI az ekszereket dfszfthetjiik ,gyoll,gyBld<Jel is. Osszeallfthatunk szetteket is; vagyis a nyaklancokhozkeszithetunk hozza. illa

karl T".... rf' fiilb al~ .I, I' ,;/ ,,,.

kotot, •. beva et es gyurut,

. .. dr f' b'l' h '"Ii' , .'1 ... .,... . . k c.::

A rezc I at '·0 .aJI ton exszere ..... regies

h, ~- 'gu.' • "1' a' to' It · del :- . ·1 ~ e"· ert c, l .. ··,_ "'V

an" '. , I " zne~, '. z.e ' a l\,on)~-

ben szereplf I'~' zereket re~Jkii16nleg:es

" r. n' k' '. ld I . 'l . ~, ..

- '~l -s. ,'I'.' .,'j._ ". ,", '"~,:.,, . _-, .'.. ,I .. -. -, '._. - ~

csengesu ceresztncver I{e.~ (p ~ Cinnia,

regimagyar riev, jelentese rezvinig; Cseperke, magyar eredetfi nev, jelentese

. .' ke) '. ' ttuk - csrperxej tarsitot . ,',.,

Valosftsuk meg a konyvben szereplf otleteket, es keszftsiink masok vagy' rnagunk oromere ekszereket,

A 1","" 'IT\~t' !, ko ·l·,·q'~fi· izvelm ebe IS· . aianliuk t....;: ......... 1\.on.J¥ ..... : 1S-_'"~ . ,bJ,,_l I..... .' UdlLgU..t\.-j lL1lf.l.

~ - ...

a dr6rl1ajlitas egyszeni tev6kenyseg, novel! a

l"'el!'z'-UI··miie'C'u~g" et es 3lZ! eredrn . 'en"I"yl~M:lm ·,.I"T"ii-·~V10S

J:'J .. -~:. 10;'- _u:J.Lli~' .. ,.·:'.·::_;,L, .'.-r :: ," . _".,-1 ,:-. >.' Ji1.IL'VaJ.Lj" .. -",··lii

Az ekszerkesziteshez j6 szorakozast ldvan:: a Szerza

• *

..

• • iii

. .. . .

. . .. ..

A konyvben szerepld ekszerek elkeszftcsehez a kovetkezd anyagokra es eszko'- zokre lesz szuksegiink:

• Kupos fogo

• Csipofog,6

• Vonalzo

C '. 1· I' ,

'. SISzo~'ovaszon

R .I' ",', d " 1 ,r/{ O' . G

·ez- vagy ezustc rotok, '0 ,~o mm,

0,5 mm es O,6mm

" I{uHjnboz'o mereni, formajti es sz1fnG gyongyok

• Fulbevaloalap es -kapocs (H,a ezust ... vagy sargarezbel kesz]tji\k a ftilbe-

1 ; ,0 k .' 1,1 1.....ai .. :# ,', 1 1- k

valom at, uietve l{ap.otolnl{et~ a:( cor

,e16re gyartott fulbevaloalapokat es -kapcsokat is hasznalhatunk .. Ha vo-

• a ~. ••

• • Ii

,

e

rosre,zzel dolgezunk, akkor ezeket az alkatreszeket rnagunkkeszitsiik el, mert ilyen szfnben a kereskedelmi forgalomban nem kaphatok)

A szukseges anyagok es eszkozok beszerezherek a Szines Otletek 801tj8.ban (1067 Budapest, Terezkrt. 7.) ~

Dr,ot

,A vorosrez drat Iagyabb, konnyebben hajlithato, mint a sargarez vagy az eziist, ezert celszerfi ezt hasznalni,

A ku,Hjnb6flQ, szfnti £emekbol'kesziilt ekszerek ltiilonbcJ-z,Q hatastvaltanak ki az

~ ...

emberekbdlj ugyanaz az ekszer ez.ilstb,cH

elkeszftve teljescn mas j~Lle;gu, mintha

\ ;;;~-

-" =

-

U

., .. . .

.. .

vor,osrezbolkeszGltvoln'a ... Rzert erde .. · mes elgondolkodni a .. zon, hogy egykfvalasztott ekszert rnllyen alkalmakkor szeretnenk viselni; esetleg kivalaszthatjuk, melyik ruhankhoz szeretnenk felvenni. .Az elektronikaban hasznalt lakknzotr vagy keramiabevonatuvorosrez drat hosszu Ideigmegtartj a a szfnet es £e·-, nyesseget, Ha nem bevontdrotothasznalunk, idovel oxidalddik, szfne megvaltozik es matt lesz ..

. A sargarez kise ~bb mertekben oxidaJodik, mint a vorosrez. Az ezust o:xid.a· .. lodasa eseten a sokakaltal ismert es

bevalt szod abikarbon at h asz 'cc r . alh at

1,_,:: .. ~,' '~.' .111 _,':-,.", :;', ': ,;."o",:_I,IL ,:!~!., ... r" .'.:" i,> ,.'", -,-II-','_ -,LlilW- ., _,-.,'_i,~-·

juk tisztftasra .. A szodabikarbonat szorjuk nedves anyagdarabra, majd dorzsbl ... juk meg vele az ekszert, va.gy· forrasban leva vfzbe szorjunk szodabikarbonat.ies

tegyuk bele az e'ksze;rt .nehany percre,

. ..

. .. .

.- II ... .. •

Hasznalhatunk O.,,8mm~ nel kisebb atmexQjii drotokat is} de ez cserben a megadon hosszusagi meretekben lehet nemi elteres, ugyanis kisebb ,atm:ert5 eseten r·g¥idebb, darabokra van szukseg, A ~csipo'~og6val feldarabolt drotok vegeit csiszoljuk meg csiszolovaszonnal, hogy ne legyen erdes, nehogy megsertsen bennimketvagy a. ruhankat ..

G· .,. "'~k'

,yongyiol' .

Az ekszerek diszftesehez 3 rnrn atnlerojii gyongyok.et hasznaliunk.Tetszes szerint mas meretfi, form~ju es szfnfi gyongy6kkel (pl. .keramia-, miianyag, fem-·es uveggyo,ngyok) is dfszfthetjuk azekszereker, esak arra ugyeljifink, hogy fel lehcsscn ciket ffizni a drotra, es szinben harrnonizaljanak a drot szinevel, Azezftstdrothoz mutates peldaul .8. leek szi.nii gyongy,

7

. "II..

•••

. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. .

Anyag

• 2 db" rez- v,agy: eziistdrot, 6,5 em hOB~,ZUj 0 o.s mm

• Rqlbevalcialap

Elke,s'zites

A drat egyik ve.g·et hajlftsuk vissza ug'y~ 110gy a vissaahejlftott resz ·k.ott alkosson (1 ~ dbra). Ezutan kezzel h . ajlfrsuk tovabb a .d.rotot csigavonalban a :2' .. !abrd. alapjan. Az egyenes reszthailitsuk meg 11gy~

o

1 Jb-·

- .• G_ ra

hogy a csiga. tengely .. vonalavalegy vonalba essen C3'. ,Ibta), .. A drat veget hajlitsuk karika .. ba, es, rog.zfts'tik hozza a ftilbevaloalapot .. I{eszltsilk el a. flilbe ...

···11'.·.'·'· A

V,cUO pal] at 1$, ... -- z

egymashoz tartozo fiilbeva16k·flt szirnmetrikusan .kes,~dtsi.ikJva~ gyls a jobb esbal oldali fiilbev·alo csigavonala ellentetes iranyba h . aladien,

2'.;'1.·

• ,j aura

c

1

. . ~ .

..

3 f'b-

, .. a:ra

Anyng

k ':Ic~,.·'·, "'~"h I.

A "al:A:oto~.- _' ,_, :

• "9 db" re'z- vagy eziistdret, 8 em

h~,ss,zll ,0 0.8.·.·. rn m 'C:

, W _ _ _, ~ u" _

" 1 _ b re~z .... vag'y eziistdrot, 12

hgl,fsz'U",'0 0,,8 rnm

A f ..... Ib " l,r'h

IU ,.I~va 0.1, O:Z,::

• 1 c!b rez~va,gy €zustd~6t~ l~ em he 'lfI"~dl ~' ,0.· ,."? m lim'

~_ ~ , ,Fq ,~" , ,

I.., \

)

Keszitsiink t6bb ilyen lancszemet, majd kapcsoljuk ok:et egymashoz,

Ve,gtil keszitsiinl<J~pcso't (3. db~a)j eskapIcs10Uuk az utols6 lancszernhez, Ftilbevald

'H" .,'It ~,~ to. ""'"lb''' id ,.", k bOO' 0 ,"', •. ,' b

1:laJJJ.tsUft.l·el·e a drotot :,] J. o , ' .. osszogben,

Ezutan mindker ~egere haJ-jlftsunk a. 4.. Gbta

alania -lld11 ,c :", ~"",~ , ,,' 11 ...... ,_~l. ~t -: - aid t 1",,:, ' _ __ apjan l\UpOS lO,gOWJ. KWU{B., maJ- "el\;er

jiik fel a dr6tveget kezzel (huvelyl{- es IDUtat6!~jjun1{ k6ze fogva a karikat). A kesz esigak letjenek ossze, Ezutan a fiilbevaloalapot r:og;z(tsiik ,8: fulbevaki tetejehez a kep alapjan. Keszitsuk el a fillbeva16 p,arjat is,

E,lkes~zltes I{arkoto

A drotokathajlftsuk meg kb, adrot fele-

"1' l''''b '1· ~ E' , h ilita

ne az z. aora aapJ an. Ezutan a :- aJ .itas-

t61 indulva tekerjiik fel osszefogvamind .. ket d:r16tveg~t csigavonalban {2. dbt1l),.

A ket. drotveger ellemetes lranybahnjlltsuk, es vegtikre, .keszitsunk karikat,

(

:

,1. dbra

2', tibra

.. .. .

..

.. . .

••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anyag

II Rez- ,a,iY ezustdrot, 1,5: C.O' hosszu, ~ O,8mm

Elkeszite's'

A drotot hajlit5ukkarik,ab,aegy' vastag filctoll menten, A karika az ujjunknak

. . N' t' .'N· II' 1'1' '.. p". J·b··· ·PI"· . k

megfelelf atmeroju egyen, rooanui az

ujjunkra, hanem j6 a meret, akkor egy kicsit alakftsunk rajta, Ketfelel<epp,en folytathatjuk a gy{lrUI{!es,zitest.,

1~ vliltozat (a kepen a bal oldali)

Az egyik drotszarat jobbra, a masi- .. kat balra hailitsuk 11g'Y, hogy a karikara merolegesek legyenek, A ket szar vege-

1. tibrtl

10

2. dbrct

1 '·1 ,. .. ll.. k·· k . 0, 1· ,/, .

re .kup.os fogoval baj'ltsunZ\ '~·IS: .':··,aXl{at

(1'. db!rtz.) ~ Ezutan tekerjuk a drotvegeket kezzel esigavonalba ugy, hogy a csigak a gyiirft sfkjara merolegesek Iegyenek, rnajd hajlitsuk egy kissekozelebb a csigakat a karikahoz (21", abta).,

,2',., v,u,lto'zat (a kepen a jobb oldali) 'Mindket szarat hajlitsuk e,gy iranyba, a

g'yuru s~j,a.ta merolegesen.unajd mind]tet szarra hajlitsunk leis karikat.Ezutan a drotvegeket tekerjuk fel csigavo-

.nalba·nu;gy; .hogya ket csiga ellentetes iranyba tekeredien (3. dbra)·.,

3. dbra

• •

• • • •• ••••••••••••••••••• •••• •••• • •

Artyag

• 6 ,gb .!l~,Z~ vagy eziistdrdt 5 em hdos:szu1 0' 0,8 mm

• 5" db rez- 'V'. 'a .g .. ~ .... y- .. eztistdrot 3 em

'UJ) 1'::"_' _.' if

hdi7Sz(IJ0 O,B m.m

• 5 dl.1 ,~ongy0: OJ,8' rnm

lk ,. "."

E·essltes'

Ez a karlanc ketfele lancszembdl all. Ugyeljtinl( arra, hogy a kiipos fogonak

indi . '. .... .... ~ ...r '. It .'ft .. , ." .' .... t.. .... I·

min ig ugyanazon atmeroju reszeve

dolgozzunk, 110:gy egyenletes, azonos ,atlnerojfi karikakat kapjunk. Az S em .. es

1,. dbra

12

drotot hailitsuk meg .kuposIogoval ugy, ho,gy a drotvegck keresztezzekegymast (1-2,. 6.:bta). Ajobb oldali szar keriiljon

.alulra. Hajlftsuk le a ket dr6tve.get~. hogy kroz,epen egy karikat kapjunk

(3. ifbrq)~ Ezutan az egyik dr6t.veget haj .. lftsuk fogdval vissza (4. libr'u), maid a. masik drotveget szinten (5. dbru],. 'Ebbol az elembdl hatot keszitstmk.

- - --- -

Fzt kov.e12oen a ,3 cm-es drotokbel keszitsunk gyo,ngY95: elerneket C()~ ,abraJ ~ Htllj~ Iitsunk a. drot egyik veg,ere karikat, majd fuz,:zfik, a" drotra a gyongyot, es a. masik \legere. Is hajlitsunkkarikat. A l\jet kari.k:;at hagyjuk egy kicsit nyitva, 'hogy hozza

tudjuk kapcsolnl az 5 cm-esdrotbol ke~ sztilt la.ncs,z,emiekhez. Tehatket,

a 5. cIQ'l",a alapjan keszftett elem ]~o;z,e illessziink 1 gyongyos elemet (6. ,cfb1~1~) I.

K .I ". •• k k ·eA Jd' I 3' ibr 'J'" . ,.

, eszttsunk ~~'~PCSQt .1 .;:1,. ;Q't.~. a J '.1,. a~ 'ra ~'. es

." I " -k . . 1')' . h .

rogznsuk az utolso szem "ez~

5,. dbra

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

loj

Anyag

• 4 db rez- ~ag.reziistdrok!J 5 em 110SSZU!l ~ 0",8 mm

• ·4 db r e z- vag-yo ezustdr.6't.1 Z~S em hosszd, ~ 0,8 rom.

4 db ~ .. d t ~

• _ __, rez-17agy erust',rml, j em

hosszu, ~ G\,8 rnm,

• 6 db gyongy 3 mm

1 .. 6.bra

Elkeszites'

Az s: cm-es dr6tot hajlltsukmeg ktipos fogoval tigy. bogy a drotvegek keresztezzek egymast (1. dbrq)., Hajlitsuk Ie :8 ket drotveget.Jiogy kozep~en egykarikat kapjunk (2 .. dbl'oa). Ezutanmindketdrotv1eget hajlitsukkarlkeba (3. dbra)., (Ne

3 "'''l..

. a,ora

4 "b

." a~-ra

14

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

erjenek hozza a 'ko!zeps,o karikahczl). Keszftsunk hasonloan fiiggodlszt is. Enn:el a drotvegeket hagyjuk hosszabb-

ra, es hajlftsuk Iefelc (4,. dbr!a) 0' Ezutan a .2,J~· cm-es drdtok mindketvegere hajlitsunk kisse nyitott karikat (5,. d,brei) ~ CA karikak egy sfkban Iegyenek.) Ezeknek a ketl{arika,$'elemekn:ek a .felso karikaiba kapcsoljuk a· ffiggo~di,sz ket ,szeIso k.~til{iij.a.t" az alsokba pedis, aharomkarikas elem l<iet 8zelso, karik6jat~ lJegill a haremkarikas elemeket dfszitsiik

.•.• , •• 1: kk 1- (6'-' 'b" ). A 3cc I'

gyongyos eieme '. !~el., a1"{1. . '" ' les,

a 3,,5 em-es drotok egyik veget,e hajlftsunk karikat, majd az egyenes szarakra fU.zziink 1-1 gy'ongyot, es hajlftsunk

1 ujabb,k.arik.i\t, deez legyen rneroleges az e15zore (1. kep) ,. KJe.g·zits-'iik .el a, firlbevaJ6pal'jat is ~

5' d'b

. ,:, .. ~, I _-,.:i!i! • ,

.viora

6. abra

Anyag

• 8 db pet- vagy ezilstdr6t S em hQss~ -0 '0,:8 rom

• 4 db rez- vagy ezusrdnit, 2,_ hosss ~ 0," OeB mm

, ]. - .'-

• 2 db rez- vagy eztistdrot, ,3 em hosszu 00,8mm

• 2 db, rez- vagy ezustdrot 10 em hcsszii, 12" 0,8 mm

• 2 db gyongy~ 3 mm

.£;..~ ",AJ·!:, .... ,...,., "'. ~.1". 1 . Il\ " -

lUg ·~t\'5,~ ~r,fll: 14. Q datj ,3, ,darab

hir(\ft1', L > ~s elemet (E. I~:r!l.t J. 4;., dr!l.atj~ 3 dapab cslSQdfsZIT (3. ld.brCl~ 8. fJl~.)

·,a 2.118: em .. es cl;r6tD61lli -,: '-~'i'iSI e~emet

rep;. rW'ra" 15~ olClaQ es ,as 'Q1l .. ~es dr~{b6. nongytls elemet ~ a,br~ J:5~ aldal) ~ Ezutan haJlltsun} a 19 em-es aret v~g~ ..

re ka:rikatp1 maje a ItUPCiS fo,g6vai ha:jlltS\mk ~ene S2@TOSAH meg ·6t lt~ikat~

A.llitsnk os~sze a fillbevaI6t a ~~p alapjWL

1\ •• ." ..... 1: " , 1 -'i'I. ~ " ..,. rn1

Is1. &flongyos"~emet a .l{OZepSO -,-'atQ I ·>i~l ..

tas elemhez fe;g21tsilk. Ve.gilllrG\P.csQtiuk a fillbevaJa,alagot a ftigg~disz kQzepSrO lmri~

kJ:·· 'l... - 'Ii'~, t-Ii- ilk"·' el' ~l'b '''''' l' " ;'. I!' -

a]aua. ~S1;ftS " ,', a .l.6J.fl_ev,ru€J p,atJat is".

qymngyas e1em helye; a fulbev,ai6t szep gyOng[Y€l is. d18zflhetjUk,~

.·_reJO'_ site

Ez a fiilbeva16 a Nfap,sugB{ fillbevruojahoz hasonloan kes:zill (14,. 'B~4'aij.1:\£.5 ernes tlr6tdarabokbd,i keslzitsilnk 1 darab

.. ., ..

.. . ..

•• • •• •

• • •

'b

rika .nelkul) a fulbevalo also reszet e:gy 5 ern hOSSZll drolbol, Ezutfin a kat reszt kapcsoljuk ossze 1.-1 karikaval,

( - 'k' ikak ..... . . ub' b - . h· ~]./t-

A · cankakat egyszeru .. o rnegi aJ I "a-

ni.ha nem vagjuk meretre a drotot, hanem eloSlejr karikat hajlitunk, majd

, 'ire r . 1'1 I""-k)

csiporogova evagju c,

Ezt ,kolv1etoen 8,3,',.5 Cl11! hcsszu drct egyik vregere hajlitsunk karikat, es kapcsoljuk.a fulbevalo fels,QI reszen a k6 zep So' karikaba, majd nyomjuk OS2:·S.ze fogoval.E,',Zutan a drotmasikve ... gere filzztink. egy szfnes ,gyon.gyot, e:s

a drot ve:get hailltsuk fel. Gyongy,as elernmel is dfszithetjtik (7. jabra~ IS., '0]-

dal) -f'" ·'1' b' . '1' if.. la . .. .. fel N k·· ."

.1 A fulbeva oa spot IS a re so xan-

kahoz rogznsuk, Kes,zltsilk el a fulbevalo parjat is ~

.Anyag

I • .2 db f - ~' eziisfl 'f'l~;t:, 'i,!5 em hac$,~zt11 ~ O~,,8 rom

.' 2 d· re.z ... vagy ezustdror, 5, CI)l

k ,,' f?'\ (.1 10 ..-

l-JD szu, ~ U,o. mID.

• ,2; qlJr re.z- vagyezustdrot, g~ 5 .em

l...i •. ,: .. ~ '~IO.··· 8-" ,.'-; :tt ,St'31lrU; v·· .. ")' mm

• 4 QTJ karika (kb, 1 emhQ~s2't\ dro,tbdl)

• 2 db ZYOll&Y

• 2 d b fijl[je~al6,al R

Elkeszites

., d 'j. b 1'1 h "'I" k

A 7,5 em hosszu 1-,rotOr iajlrtsunj

fu,ggadfszt (5." db ra, 1'4,~ olda.lJ .. Ezutan l{esz:ftsill{ el hasonloan (a kozepso ka ..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anyag

A fulbevalnhoz:

• 2 db rez-vagy eziistdrot, 4,5 em hosszu, 0 0,,2 mm

• 2 db rez .. va~y e2t1:!lliIrIDt~ 6,5 em hosszu, ~ o 8" mom

• 2 db rez- VB.,gy e,ztij;tdrot 9~S em ho£szu, _' 0,-·8 mm

• 8 db karika (kb. 1 em hassilu drotbolJ'

• 2 db hiJbev,a16alap A karlanchoa:

'. 12 db r~'~ vagy ezu:s,tdro~, 0,5 em hosszti, ~ a~a ill

• 1 db rez- va.g;y ez:it5tar~t~ S,5 em 110sszu,0 a,s mm

• 22 db karika (kb, 1 em hosszu dr6tb61)

4. dbra

1. dbra

.. 'b 2'., c(-ra

3. dbta

18

"

--_ .- -

II'

Elke,ssites PHl'be'va16

Hajlftsukmeg a 4,5 em ha$5~ZU rlrotdi ill" l&lb.rQ. aJ(Jpjan~ a 6~,5 c'm hosszil ,_ ' . ,l ..

tot ,3 4., QJ5ra ala.pjan, e5 a 91',5 cm.hosszu dI6tot ·,a ~J'., ·dbra alapjan, E;zu,t;ap est a .

h.· .. ,a .. '.F ... ,G. ~m., ..... hUI .•. la ... 'm.: .. ~ .. n.'S!. ···~.~ .. ·il .. ' Ik .... z .... a.r.tot k .. ·· .•.. a .. Fik.: alt. kal kapesoljuk e.gym,aJ!1oz (4., dbrn),. We-

szitstik ela fulbevalo p1arj,at is,

Karlanc

A 6~S. em hosszu drotokat .hajlftnlk .m~"g a 2., dbra alapjan. Ezutan li.WZ el ..

I,s:z{tett alakzatokat kapesoljuk g,si&ze kret-ket .ka['ikaval tigy,: hogy a:z ~ aJakz.a;llJkat fordftsuk 'szembe egyInas: ... sal (5:. ,dbl"lo) ~A kapcsot az 5:~~S em hOSS2:U 1c:Ir,qtbdilll<eszltsfik (3., ,,,"bra,

'9,. ~rl:d"l)j !es kapcsQljujaz e1s!l: szem kaz,e.psQ resz!eb'e. ' \

'(0'

., .

• iii'

. .... .

. ..

• • - II

• • • • • •• ••

. . . ~. . ..

.. ~ .

~r

Elkeszite's

"Az 5 cm-es drotokbdl keszftsunk 14 da-

b oC:~, ." . Nd".. '( -- I' -

ra " ruggo ll;5r~t5., tibra, 14~ 'oldal) ~ Ez-

utan '.kap~es~Q1Ju,k cfket egymashoz ka .. rikakkal Cl.. 6l:n"·u)., Tetg~Z~s s zerinr a kozepet "gyOngyOiS elemmel is diszfthetjuk (2'. dbrlQ;).

Az. utolso szernhez rogzftsunk kapcsot

(31~ dhra~9~ 01 d 01') ~ .

Anyug

• 14 lIh t",ez- vagy "f~,ziistdr,ot S'm llos~z"! 0, 0,8 mm

• 7 I'· rez- vagy eziistdrot, 3 em bOSSiZUj 0 0,8 mm

• :s <lJ~ .karika (kb, Lcm hoss'Zu ,dmtaol)

• 7 db :i~;'DnKY

1,. dbra

2' (b

. a~,r,a

· . . . . . . . . . ~ . - . . . . . .

Anyag A, fiilbeva.blrhDZ·~ iI 4 db r,e~ \fa ,eai.}ta.!:dt~ 4!S em he)S:SZlt,,:tO O;Sm.m .' 4 dDr rle,z~ .. va,gy eziistdrot ti, ii em h~~sszu" I" O"Bm.m

• l:2.db karika (kb, 1 em b1~5s,zll d~gtb(1)

• .~ lib fulbevaloalep At kB~~ ~'nchoz ,:

• 4) dh, rez,- v,a,gy eziistdr'ot "~~S em bfJ;s~,g~, ~ 0.",8, rnm

• 6 dJ tJez- vagy eziistd ill 6~5 em h08,SZD, . ~,8 :m .

• 20 db kat'" 1~a. Itti. 1. em hosszu drotbol)

,Elke'szite,s Fulbevalo

Cicelle fulbeval6j ahoz ha _, sonloankeszul 0,. 18:~ f)l~ d,al)~Kesz.itsunk 2, darab egyhulldmos ,es 2, darab kethullamcs elemet, 'Es' karikakkal kapcsoljuk (),ket egymashoz az abra alapjan. KeszltsOk el

a fiilb cvalo parjat is, Karlanc

A fulbevalohoz hason- 16an,ke!tztilj csak a kesz.. alakzatokat karikakkal osszekapcsoliuk.Az utols6 lancszcm karikajahoz rogzftstink ,e,gy' kapcsot (3., dbra, .9. olda,l)..,

" . .

.. . . . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Elkes:zltes

A Bern-res drotokat hajlftsuk meg GiZ abrak alapjan (1 .. , .. 4. dbra),. ,Ezekbai az

alakzatokb61 kett6t forditsunk szembe

.egyrnassal, lEE 21<aril{,avalkapcsoljw{ oket ossze (5 .. dbt·u). Ezutan a 2,,3 cm-es dr6tb61 keszftsiink gyongyos elemet

(?: :abra, 1'5 .. olddl). Ve,giil rogzJts_uk ra a fulbevaloalapot. Keszftsiik el a fulb e.-

vale parj at is ..

Anyag

• 4 db tez- V',t1gy ezustdr6tJ & em hoss.z,u 10 D.. 0 m iI1IiI

~, . , 0 ' .JI,)L)L

• ~ db ,re~- VBgy ezustdrot, 2~lg em Irosszu, 0 0,8 mm

• 4 db karika (kb, 1 €,m l1Cl'S8Z}l dr6,tb61)

• .2 db tilbe~a]6alap

' • .2 db gyoogy·0 mm

1. abra

3. dbra

2

4. tibra

'.

5 .. dbru

23,

.., . .

. ,. .

• •• •

• •

. .....

Elkeszites Nyaklanc

Eloszo1" keszitstik el a ,gyIQngyos. eleme~~t~_ A drotdarabok vegere hajlitsunk kis karikat (a karikak ,atm~roje .2 rnrn:rIel ne legyen nagyobb), majd a .2,,1 em hosszu drotokra ftizzunk fel f-I szalma .. g)1lQlngy6t, es a drat masik vegere hajlitsunk karikat, ,A bosszabb drotokhol is ugyanigy keszftsiikel a fiiggordiszeket, dea 25 em hosszii drotra 1 kerek es

1 szalmagyongyot, a 2,9 em hosszu drotra 1 kerek es 1 szalmagyongyot, maid meg 1 kerckgyongyct, a

3~J em hosszii drotra 1 kerek es 1 db szalmagyongyot, rnajd .rneg 2 kerek gyongy6t f(1,z"ziink. A medalresz elkeszftesehez hajlttsuk 'meg a 11 cm-es drotok veget az ·abta alapjanEzutan ffizzuk fel a kerek gyougyoket es a gybilgyO,~ elc .. , meket a 11 em hosszu drotra, A fuzes sorrendje: 1 kerek g.···:y· .. ·,'On:g'T a ? 1 ern -es

- J~' '-,. . "'_I'

drotbrilkeszftett gy.angy,o,.s elem,

2 gyongy, a 2~,S cm-es drotbol keszftett gyongyos elern, 2 g--'y'. ongy r- ·, a 2 9" '.. em' ~'e- s

. . _ . . e-r» , .~

drotbol keszitett gyongyos elem,

.2 gyongy es a 3; 1 em hosszu drotbol ke-

Anyag

A nyaklanehoz:

• 1 db rez- ,aJ-'~ ezii;,rtll15t~ Ll em hosszu, ® 1J~5. mrn

• .2 db ez- ',agy eziistdrl@ , ~~1 em ho szu 0 0,,5 mm

2 db zez- vagy eztistdrot 2,9 ~m

hnSiN'Z"1'11 (')'Ii' 0 5· m'·· m

V"I:) _I iLL" )(.) 1", .. , "1."1' .

• ,J , lb rez- vagy ezustdret, 2J9 rm h ·s.s.zu" 0 0,5 mm

" db rez- vagy ezustdrot, 3_, em

110'SSZU ·0, O,S mm

• :2 db eztistszfnf sodrony, 2.01 eln

hOSSZ'll, 0 0 5 mm

• 4 db ezustszfnfi stopper

• 1 db kapo cs karikaval

• 7 db szalrnagydngy

• 23 db gyongy" 0 ,2 mm It fijlbe,v,aI6hoz':'

I. Z db eztistdrot, '8 em hosszu, o Ig~5 mm

• 10 db e,~tis rdrot, 2~1 em li 5~U,

o 015 nun

• 2 db ftilbevala,alap

• 10 db szalmagvengy

• 20 db gynngy, ,~ :2 mrn

2

rnnyhoz .. Fulbevalo

A 8, ern-ego drotokathajlftsuk

f'b meg az 4. a .'~

....... J ... ' •. " e, '('-1 2·2' 1 a a.apJan .: .', .~···.o

oldalj.A 2'11 em hosz-

szu drtitokbolkeszftsiik. el a szalrnagyongyokkel dfszitett ·gyongyos

1·' ··1,. A' 4' ." dl . j't 1-"1" '1[, ..

'elerneket. ~ .... ~. em-es •. ' rOI ot .na].- ItSUK

meg Ivesen, es az egyik v·ege're.hajlft-

. . rk 1· ik ·I't .- .... ;.:J i:.P. -.:" 1 t: 11 e : '·~.1

sun '. Jt(arl ·.·a . ,maj u ruz-zunl( leJL ra VtU-

takozva 1 gyongyot es '1 gybngyt:is elemet. Miutan minden diszt felffiztunk, .haj]itsunk. a drot masik vegere is karikat,. es kessiik ossze karikaval a fulbevale felsl6 reszevel. I(e szfrsiik el a ful'bevalo parJat is.

. . .. ..

szftett gyon,&y(js elem 2 gycin,gy,. a 2,~ cm-es drctbol ]re.~ szftett gyo.ngy'Qs elem,

2 gyong·.y; a '2,.5 cm-es drothol keszftett g~y5ngyoselemJI

2 gyongy, a 2,1 cm-es drotbol keszftett gy'ongy,os elern, 'vegtil Lkerek gyongy, Ezutanhajlnsuk me'g a drot masik vege't is az abra alapjan .

. A 20 cm-es eztistszfnti SOdrOJl1Y mindket veg'ete keszftsiink hurkot, Fuz-ztink fel e:gy

..... f! .'1' . _ .

ez 'UIT 'S"t-IS::9I'1IlJ'U stop pert

.•. , . 11, ..... , .iL! ,I. _.' ,LI·Ii)'~ _,;.~ . ""'" _ . , ,

rnajd hailftsuk vissza a sodrony veget, ~~s fULzzHk

.I' .iI • _ ;

at ujra a stopperen u,g'y,

hogykishurkotkapjunk .. A, stoppert nyomjuk ossze Iogoval, hogy a sodrony ne csusszon

ki b,elol,e.Ak:ep.alapj an kapcsoljuk a medalreszt a sod-

. . ,

• iii •

a

Anyag

'.' .2 db r, z- va,gy ezustdror",S ern h,oss~al, ® 0,5 rom

.. d "~t .~

.. 2, d.h r;ez~ vagy ezustr ree, ~c:m

11Gl:S:SZU, 0' D,S mm

• 6 db rez- vagy ezustdrot, 1,9 em

nos ,ZU" fZJ' O,5mm

• 2 db fiilbevaloalap

• 2 db gza.lnlagyQng~ 0] ,-;' em nQSS,BZU

• 20 db gJm~y; ~2 mm

E- 'I"k" 't ' .'-. ·.,eSZI _es

,A 4 cm-es drotot fogjuk meg ,(I kozepen a kupos fogoval, rnajd adrot szarait haj-

Ii' .. 1 .. - if, ,r: 1.f A' . .' if ak It:g' y" kere '$' 'F1!,..

tSU{ egymas, ieJ.e .. - szara _' :>\.' . L.--' .. ,L; .

tezik egymast (1. dbra) ~ A szarakvegere hajlftsunk 1-1 karikat.Az 1.j9' cm-es drotokbol keszftsiik cl a gyo'ngyos elerne-

keto A, drotdarabok egyik-vegcre hajlftsunk karikat.ies f(]'zziink fel 1 g6n1b.ol yu e.s Lszalmagyongyrit, majd a drrit rna.sik ve,gJ~.re is hajlitsunk .. karikat, A ,3 CIDes drotot hajlfrsuk meg. a ;2i~ ·db.ran alapjan~ Az egyik )le·sere h'ajlitsu'nk karil,'at az alakzat sikjar,a merdlegesen, majd fuzztik fel valtakozva ,2 gyrongy,ot es

1 fiigg,6diszt,. majd a masik veg,er~ Is hajlftsunk karikat, Keszftsuk e.l a fulbevalo

./'. !!I' ,r . '~

parjat IS.

1. dbra

2'. dbra

,.

. ..

.. .. I •

.. ..

s

va

Elk' 't"'"

_ ,,'~'leSZl 'Ie'S

A drotdarab egyik vegere hajlftsunk kiskankat. ,A kocka alakii gy6ngyot

a rovidebb, a hasab alaku gyongyot a hosszabb drotdarabra ru.zztlk fel:, Ezutan a rnasik vegler,e is, hajlltsunk karikat

(6~ clbrrClJl!5'. o'ldal)~ A kisebb drotot rogzltslika nagyobb drothnz, rnajd a kesz fulbevalot illessziik a fulbevaloalapra, IGe~z.itsiik el a flllbevulo p aIj at is,

Anyag

• :2 db ~zt1std:r6t~ 2 em Jio'sszu, '0 0 5 mm

• 2 cilb eeustdrot, 2,16 em, hO$szu, 00·,Dlrnm.

.' 2 -1] kocka alaku gyOIJtlgy

q."qfb 1 . l'b al k' ~ . Of'

• ~,U,- - lasa_. , a ,~U gyongy; I ,2 em

l:U!)"S 5!lU

• 2, d:Q fiilbeva16,al~p

... .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • •

,Anyo;g

4 db l' ,.AI"", -e : a" " 1!.,', L

.! ~Z,U);.ot, Q c~nl J10SSZU,

~ D,,6lmm

• 4 d b rezdrot. 8' 5: em h,~,~'6!7,,:"U' '

, ' "'_'" - v ~' ,-", """"" _' u~~~~, 1

(2) O~r5 rnm

II :2 db Te'z,d,ra:t" :6 em hosszu,

~ Ct4mm fa fillbevawala~'lioi}

R"" d l' kb 15 h

• - - ...... - ~ ~ I"~ « - _-, -'-'-1'-" :_ -', _.~'q-- ... _.'

ez '" at,,· " " ",,' em ' O~IS·ZU,

o 0,4 mID (az egyes alkatreszek ossl~ka:PH:slslas,ah'o'z

Elkessites

A 8 es a 8,.5 ern hosszu drot vegeit tekerjuk fel csigafonnaban .. A csi-

ik " el," .f'

gal' egymas rete nez-

zenek,

Ezutan a 8,.5 cm-es drotokathajlitsuk meg ive ... sen, rnajd rogzitsuk

'a ket elemet egymashoz a O~4 mID atrne,roju drottal (1. db ria). Ro gz.ites utannyomjuk osszc harapofogoval ,a rate .. kert drorokat, Ezutan a 8 cm-es drotokat is hajlitsuk meg ivesen, majd ro,gzltsuk a mar osszekapcsolt drotokhoz

(2~ dbra)~

A. fulbevaloalap rOI,gz{ .. tesehez szurjuk a 4 em hosszti drotot a feIS'to:

~' ,"'" - .1', U kere '''bl

resz rogzito te tereset •• e.

Ha szeretnenk egylapos gytingyot helyezni

I. dbra

a fiilbevalo kezepebe, akkor a 4 cm-es drot helyetr 6 cm-essel dolgozzu ..

A ,6 cm-es dr6~·tot'fuz:z'Uk at: a gyongyon, majd a vegere hailfrsunk k,arik.at,·hogy a gyongy ne csiisszon le. Ezutan fuzziik at ezt 'a drotota fe:lSQ 'tekeresen, le:s a drot vl~.~ebol hajlitsunk fillbevaloalapot. Keszitsiik el a. fulbevalo p-arj at is ~ .

Anyag

• 2 d ' rezdrot, 4 em hOSSZtlJ o Q',6rmm

• 2 db rezdrot, S CD) hosszii, el 0,6 mm

4 ))1 ' d 1'. 75'- h

• ..:~ .' '. " " 1 . ." ~ ,',., • - _

. rez ~rot, , "" em . osszu,

@ 0,6 m.m (a fiilbevalealaphoz)

• .2 dh r r'zdrot, 11,,5 em hosszfi, 006mro

• Kb. . db karika (az e. ye's alkatreszek esszekapcsclesahoz)

Elkeszites

Az S em .. es drotbol hajlitsunk fuggod' sz 0.. 5. db a

14. ol al ,a 'l,S ernes drotot pedig 11,ajlitsuk meg a 96 oldal alapJan. Ezt kovetoen keszitsuk el a 7 5 em 110SSZll drotbol a

ovetkezo alakzatot, 'A drot egyik veget rekerjiik fel szo .. rosan csigavonalban, majd a rnasik veget is l<ezdjuk el fel kef i, de ell ntetes . "Anyba. K'szitsiik el a par-

jat is, es a - zorosan tekert csiga legszelso fve esa csiga tobbi .IszelozOtt ,·1 -

ki sunk i egy kis heza ot. Ezuta z egyes alkatreszeket kapcsoljuk egymashoz karikakk 1. 1\ 4 ern-es dr6tb61 kesz.l1Jstink fuis'e'Valoalapot, es ro,gzit-

iik z Is l k fit keszftett alakzathoz.

,. .

.,

• •• •

Elkeszites

Hajlitsunka dr6t vegere .karikat, .majd

k ~ iik .. ' k ,- , k I

te erJU_ ',' az UJJun .. ,ra~ Huzzuk ' e_ az uj-

junkrol, rnnjda debt egyikveget a. karikanal hajlftsuk vissza a kiipos fegoval 180,o'-ban, a ,gyuru sfkiara merdlegesen. Ezutan hajlitsuk meg az abra alapjan, Vegfil csip6fog6v,al vagjuk Icamaradek dro tot E' t J, nrob .! 11 iul e 1 ' ",-,r _ II I' ,.·.zu anpror C11J {: Ie a gyuru t, es

ha a. me:gh,aj'litott alakzat elall az ujjunktol, akkor kiesit igazftsuk meg, hogy fel-

veg:ve a.z ujjurik alakjat, Y ~

Anyag

• E,ziist- vag·._".·Y' rezdrot. ·GX 0-.8 m m

~.- .. ' :J. ~ '-'

(a hossza az qjjme,retn51 fu,g'g)

. ..

. I:'ES OT ETE

- - -

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful