Kalemljenje vo a

PONEDJELJAK, 22 MART 2010 15:01

Sti e prolje e, a u Bosni ponovo po inje sezona "kalemljenja" vo a. Na i su preci odr avali zanat Äkalemljenja vo a³ stotinama godina. Bio je to vrlo cijenjen zanat. Na alost, sve je manje ljudi koji znaju Äkalemiti³ vo e, a koji bi na taj na in mogli produ iti vijek doma im sortama vo a. Preporu io bih onima, koji znaju kalemiti, da kaleme i autohtone bosanske sorte, je iste izumiru, pa bi bilo teta da im se potpuno r zametne trag, a i iz razloga to Änove³sorte nisu uvijek najbolje prilago eno na im klimatskim uslovima. Kalemljenje vo a jepoznato ve nekoliko hiljada godina. Kalemljenje/cijepljenje vo a je na in opleme njivanja divljih u pitome vo ke. Radi se o (vegetativnom) razmno avanju vo ki na na in da se prenose istovijetne osobine fidema ± plemke na Änovu³ do tada obi no divlju vo ku (podlogu).

Osnovni uvjeti za uspje no kalemljenje vo a Najbitniji uvjet uspje nog kalemljenja vo a je da se kore podloge i fidema dodiruju na to ve oj povr ini. Zatim, potrebno je da su podloga i fidem - plemka kompatibilne, tj. podudarne jedna sa drugom (npr. jabuka na divlju jabuku, kru ka na divlju kru ku ili dunju, i sl.). Puno je ve i postotak primanja kada je podloga ± divlja vrsta vo a, nego kada se radi o ve kalemljenoj pitomoj sorti. Tako er, bitno je izabrati odgovaraju u tehniku kalemljenja u pravo vrijeme (npr. kalemljenje na procjep i pod koru u prolje e, a kalemljenje na pup u ljeto, itd). Ni ta manje bitno je fizi ko stanje fidema i podloge (kr ljavost, o te enost, propupalost, itd). Ta er, ko injenica da izme u izme u podloge i fidema nema prostora za ulazak vode ili insekata pozitivno utje e na ve i postotak prij ema kalema. Vrijeme kalemljenja vo a Vo e se mo e kalemiti u toku cijele godine. Kada su u pitanju najra irenije i najjednostavnije tehnike kalemljenja vo a, kojese obi no izvode Äza svoje potrebe³ i u Äku noj radinosti³, tj. kalemljenje vo a metodama Äna procijep³ ili Äpod koru³, tada bi Äidealno³ vrijeme za kalemljenja vo a na prostoru Bosne bilo za: - tre nje, "a lame", hru evi i vi nje - od kraja januara do kraja marta, - kru ke, ljive, dunje, kajsije, breskve i mu mule - od po etka marta do po etka aprila, - jabuke - od sredine marta do sredine maja mjeseca, itd. Kad fidem/plemka, odnosno gran ica, ispupa ili izbehara, proljetno kalemljenje (na procjep ili pod koru) te vo ke je zavr enoza tu godinu. Navedeno vrijeme kalemljenja vo a je dato okvir no i isto treba uskladiti s mjesnom klimom i vremenskim prilikama. S druge strane, kalemljenje na pup se obavlja od kraja maja do kraja septembra, a najbolje u mjesecu augustu. Ovo je najefikasniji na in kalemljenja za rasadni ku proizvodnju. Vremenski uvjeti za kalemljenje Najbolje je vo e kalemiti po napola obla nom vremenu (kad je Äomora³ to bi narod rekao) i kad ima relativno povi en postotakvlage u zraku. Treba izbjegavati kalemljenje po ki i, prejakom suncu (preko 20 stepeni °C), na temperaturi spod nule, te po velikom i toplom i vjetru (Äfen efekat³ koji isu uje fideme). Idealna temperatura za kalemljenje bi bila ona izme u + 5 do + 10 stepeni °C.

Tehnike (vrste) kalemljenja vo a Kad su u pitanju tehnike kalemljenja vo a, ima ih vi e, a najpoznatije su: kalemljenje na (budni i spavaju i) pup, na Älist³, na konus,

tako ve zrak ne bi ulazio i kako bi ista titila fidem od mraza. Poslije toga usije ete dvije gran ice u du ini do 3 cm i zalijepiteih uz podlogu kalema na na in da budu par centimetara vi e od fidema i na taj na in ga tite od fizi kih udara i ptica koje slete na kalem. a optimalno sa 3 4 pupa je najbolje odrezati neposredno pred kalemljenje vo a. U podlogu usadimo³ od jedan do etiri fidema gran ice) u zavisnosti od debljine stabla podloge. Gran ice sa najmanje jednim. Iako je kalemljenje na pup³ er efikasno. Kalemljenje na pup³ se mo e vr iti u junu na budni tjeraju i) pup. ako ovj k vr i lj nj a vlastit potrebe" i direktno u vo njaci a. me utim.ako da je za ori inalne bosanske uvjete i za kalemljenje direktno u vo njacima. cm od zemlje. a o i enom djelu podloge. Podloga se o isti od svih bo nih gran ica i li a od zemlje do mjesta predvi enog za kalemljenje obi no jedan metar visine od zemlje). Pri junskom kalemljenju pup kre e odmah im se primi. Pupovi ne bi trebali biti u fazi listanja tj. dunju i na trn glog). ako se uzme du i fidem zna se desiti da odmah nakon primanja. to fidemu uzima snagu pa nekad dovede i do njegovog su enja. krave. cm ispod osnove pup zasje e i polako skida pupoljak sa korom i jednim tanjim slojem drveta do cm iznad pupoljka. akon toga se u rascijepljenu upljinu u sredinu) ubaci mali drveni klin koji odr ava irinu upljine dok vi pripremate i u timavate fideme u podlogu. uti .procjep³. rugom tupom) stranom no a se odvoji kora od drveta.7 . dunju i trn glog). mogu e je kalemljenje vo a i na druge srodne vrste: kru ka se mo e kalemiti na divlju i pitomu) kru ku. jabuku. onda se vi ak kore odsje e da bi pup dobro nalegao na drvo. akon toga izolor elektro) trakom vrsto stegnete kalem i umotate ga na na in da popunite sve praznine. iste godine "fidem" izbehara. a bi se vo ka "primila". a koja je pret odno skra ena testerom i poravnata skalperom ili no em i nakon toga rascijepljena kroz sredinu no em ili sjekirom ako se radi o debljoj podlozi). atim se o trim skalpelom poravna gornji dio podloge i rascijepi kroz sredinu sjekirom ili no em. U drugu ruku se uzme fidem i o trim no em se na . kako bi se napravio prostor za fidem. insekata i fizi kih udara. kajsija na doma e sorte pitomih i divljih ljiva. rasadni u proi odnju j naj olj al lj nj na pup³. tj. cm i vi e najbolja metoda je kalemljenje na . tj. s obzirom da se radi o "niskom kalemljenju" cm od zemlje) iako se vo ka "primi". itd. na kru ku. zbog ega je ovo kalemljenje naziva i kalemljenje na spavaju i pup³. a kalemljenje na pup. itd) slome ili "obrste". fideme treba skidati neposredno pred kalemljenje i sa njih skinuti li e. ptica i ljudi prilikom ko enja trave. a ako podloga ima vi e gran a kalemljenje mo emo izvesti na svakoj od grana. m podloge od zemlje. a sve podloge debljine . a in kalemljenja naj e e zavisi od debljine podloge. pa ljivo da se ne o teti fidem i stegnete je i za ete oko podloge kalema. jabuka na divlje i pitome) vrste jabuke. na na in da dijelovi koji se usa uju u podlogu budu to du i i to ve e povr ine kore i iste jedan. Fideme sa od 3 do 6 pupova) pripremite u obliku klina o trim sklaperom ili no em. podloga bi trebala biti od iste vrste kao i fidem. postoji opasnost. da kora fidema bude poravnata sa korom podloge. rezdeliju i efteliju. tako da su manje anse da se kalem "pokosi" ili na drugi na in o teti od strane ljudi ili da ga ptice i ivotinje ovce.. i sl). ljiva na doma e i divlje sorte ljiva i na rezdeliju. aime. akle. kru ku na divlju kru ku. bi no se dva fidema usade³ u rascijepljenu podlogu sa strana nastale upljine tako da do e kora na koru fidema i podloge. kalemljenje na procjep³ je daleko najefikasnije. Kod kalemljenja osjetljivijih sorti vo a poput breskve i kajsije) potrebno uzeti to manji "fidem" kalem ili plemku) sa najvi e tri etiri pupa. dok je kalemljenje na podloge tanje od . Ukoliko je du ina kore ve a i ne ulazi u napravljeni presjek na podlozi. konji. napravi se uzdu ni presJek oko 3 4 cm i popre ni oko cm u vidu slova "T". l i poj . cm najbolje koristiti metode kalemljenja pod koru³ ili na pup³. srodna) s "fidemom" ili kalemom. Skinuti pup se dr i za peteljku i brzo uvla i pod koru. Kao podloga se mogu koristiti i odre ene pitome sorte vo a. da do e te enja kalema od strane ivotinja. © £ ¤ £ £ £  £  © ¢¨ § £ ¡ ¦   ¦£ ¥ £¤ £ ¥ ¤ & $  £ £ £ ¡ ¢   "  ' ¤ ¤ ( ¤  % % % 1 % 1 # ¨ ¤ . na i. koju nazivamo podloga³. 1 %  3 Kompatibil ost podloge i kalema a pojedi e ste o a ¤ $ !  )   ¤ % 0 !  ¤  ! ¨ 3 ' 4 ( !  ¨ 2  !   ¤ ¨ '& Postupak kal mlj ja ¤ £ ¤ ¤ ¤  $ £ ¤ !  ¨  $ " pod kal tako do o oru. Sama tehnika kalemljenja se izvodi na sljede i na in: Prvo treba pripremiti podlogu za kalemljenje. prevelike su e. Stavljeni pup se uve e cm iznad i oko 3 cm ispod pupoljka gumicama ili izolir trakom. a u augustu i septembru na spavaju i pup. dva ili etiri zavisno od debljine podloge) usadite u podlogu na na in da do e kora na koru. za kalemljenje vo a potrebna je u pravilu) divlja vo ka podloga) i barem jedna gran ica fidem) odrezana sa neke od ve okalemljeni vo ki. rezdeliju. itd. atim se makazama ako je podloga tanja) ili testerom ako je podloga deblja izvr i skra ivanje podloge. Preko tih za titinih³ gran ica prebaciti obi nu pvc najlon kesu. Uz kalem posebno ako je vjetrovito vrijeme) zasaditi barem jedan za titni kolac koji e svojom visinom nadma ivati fidem. zbog ega se ovo kalemljenje naziva i kalemljenje na tjeraju i pup³. dok pri kalemljenju u augustu i septembru pup sraste sa podlogom i ostaje u spavaju em stanju do sljede eg prolje a. ajbolje je kalemiti istu vrstu vo a fidem) na istu divlju) vrstu vo a kao podlogu. u odmaklom stadiju pupanja. procj p. Kalemljenje na procjep³ se vr i na na in da se gran ica kalemljene plemenite³ sorte vo a fidem ili plemka) usadi u tijelo vo ke divljake. odnosno jabuku na divlju jabuku. u principu. mora podloga biti "kompatibilna" podudarna. najbolje kalemljenje "na procjep" ili pod koru³ i to na visini .

u vla noj glini.. S druge strane izolir traka ima tu manu to se nakon "primanja" kalema ne e lahko sama "raspasti". onda je potrebno u toku vegetacije juli-august mjesec) ukloniti izolir trake koje su previ e urasle u kalem. jer ukoliko bi bilo obr nuto. e treba skidati kese po sun anom danu. bi no se fidemi uzimaju sa zdravijih i rodnijih stabala vo a. taj isti dan ili dan prije nasijecite gran ice za fideme i isti ili naredni dan ih sve potro ite. akle. i to kalemljenjem metodom na engleski spoj³. nepropupani fidemi koji jo miruju. jabuku ili grudvu vla ne gline. ajbolje je za kalemljenje koristiti "svje e fideme". ivotinja i vjetra. ajlon kese stavljene preko fidema prilikom kalemljenja vo a potrebno je ukloniti oko 1. jer e sunce "spr iti" ve primljeni fidem i osu iti ga. Nabavka i "skladi tenje" fidema . guma za kalemljenje.tre nja a lama) i hru na divlju tre nju ili divlju vi nju. trn glog). mala testera za drvo i izolir elektro) traka. Guma za kalemljenje tako er ima niz prednosti kalem mo e lak e "disati". na i.) na temperaturi od 0 do ° . oskoru u i brekinju. http://www. pijesku zatrpane za jednu polovinu svoje du ine. badem i rezdeliju. kako bi se kalem postepeno debljaju i sam rije io izolir trake. ajbolje je uzimati fideme s jugoisto ne strane kro nje. Vezivanje kalem-gran ice i podloge kod kalamljenja vr i se s ciljem u vr ivanja fidema i podloge na spojnom mjestu. mu mula i kru ka na dunju ili divlju kru ku. akle. je za kalemljenje koristiti izolir elektro) traku iz vi e razloga: najbr e je njom kalemiti. . ali obavezno po obla nom ki ovitom danu). tj.). kad se odlu ite za kalemljenje. divlju kru ku. . kad kalemi ve po nu debljati . mogu e je okalemiti i vi e razli itih vrsta npr.dunja na divlju dunju. a na ostalim manje uraslim) trakama povu i jedan uzdu an rez skalpelom tako da se kalem mo e postepeno sam osloboditi trake.kivi na divlju vinovu lozu.orah na orah.vi nja na divlju tre nju i divlju vi nju magrivu). ljiva i breskva na stablo iste divlje ljive. maja iste godine. aravno. ljive na istom stablu divlje ljive. p elinji ) vosak.kalem gran ica Prije samog kalemljenja potrebno je pripremiti kalem-gran ice. ljivu. tj. . "naj i e" i najefisikasnije. pa fidem propupao prije dolaska sokova iz korijena u stablo podloge. . a jednom te istom stablu. odnosno kojima ne treba mnogo vlage ime je i manja je opasnost od njihovog su enja i samim time ve i je postotak primanja. .juni/august) ili barem nano enja jednog ili dva uzdu na "ureza" skalpelom ili o trim no em du trakom pokrivenog fidema. "glina" zemlja) i izolir elektro) traka. jer "hermeti ki" zatvori i popuni prostor izme u podloge i fidema. izolir traka zahtijeva dodatni posao njihovog uklanjanja nakon prim anja kalema u vegetaciji. obi n je o crne boje to doprinosi ve em upijanju svjetlosti od strane kalema. Radovi nakon kalemljenja vo a akon to okalemite vo ku. na istoj podlozi mo e se okalemiti i vi e vrsta vo a. tako da uop e ne dozvoljava ulazak zraka. ukoliko je podloga niska potrebno je onda zabosti jedan kolac du ine najmanje 40 cm ve e od kalema i privezati kalem uz kolac. zamotane u vla an novinski papir i najlon kesu u fri ideru. efteliju. kajsiju ili efteliju. kravlji loj. ajbolje.com/kalemljenje/ 5 @ 7 5 5 C A 5 @ B 5 7 5 5 7 5 A 6 7 5 E 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 D 5 7 @ 7 7 7 5 5 9 9 6 . a nakon to se kalem primi. . zna se desiti da kako kalem raste i deblja da se izolir traka ne " iri" ve se "ure e" u kalem. skalpel. To omogu ava kalemljenje vo a i u vrijeme kad vegetacija bude ve uveliko u toku drugi pupovi ve izlistaju i vo ka po ne ak i beharati) i tako se ti spavaju i³ fidemi kaleme na podlogu punu sokova i u vegetaciji.breskva i nektarina na divlju breskvu.rezdelija na ljivu. dok se ne mo e uspje no kalemiti lje njak na divlji kalemljenjem metodama na procjep i pod koru. vi nja. omotavanje³ i za titu kalema mo e se koristiti: vo arski kalem vosak topli ili hladni . najbolje i najefikasnije je koristiti "svje e" tek odsje ene gran ice i iste potro iti u sljede ih nekoliko sati istog ili narednog dana. itd. Ukoliko ih ne uspijete iskoristiti sve isti dan onda mladice zabodite u jedan obi ni krompir. a izbjegavati fideme s niskih grana. kako bi sprije ili da ste se mladice osu e. makaze za drvo. pa nije onda rijetkost da se za ja eg vjetra ba oni najbolje izrasli kalemi jednostavno polome zbog izolir trake koja ih je doslovno "presjekla". To e sigurno doprinije i ve em ti postotku primljenih kalema. fidem bi ostao bez vode i hrane i osu io se. odnosno fideme. smola za kalemljenje. Ukoliko je kalemljenje izvr eno izolir trakom. itd.badem na breskvu. vode ili insekata. npr. kravlja balega. Kao sredstvo za navedeno u vr ivanje.hotdownloadyoutubevideos. koji bi slu io kao za tita kalema od ptica. mali drveni klin. itd. a taj na in ete te fideme mo i koristiti i nakon -10 dana od odsijecanja.mu mula na dunju. guma se sama raspadne kad odigra svoju ulogu.. Tako er. mogu e je fideme usje i i u rano prolje e januar ili februar mjesec) prije kretanja vegetacije i pupanja prvih pupova i uvezane u snopove uskladi titi³ na nekom vla nom i hladnom mjestu u podrumu. . a po mogu nosti s vrha stabla.pitomi lje njak na divlji lje njak. akle. Alat i sredstva a kalemljenje d halata i sredstava za kalemljenje potreban vam je: o tar no . cilj skladi tenja³ fidema na hladnom mjestu je da fidemi kasnije krenu s vegetacijom u odnosu na podlogu. kajsija. . pa ako se ne ukloni na vrijeme. tre nja i hru na istu) divlju tre nju. . itd. lijepljenje³. koje se nalaze do same zemlje..

Da bi se izbjegle greske. Inace. pupoljak se ostrim no em skida s korom i tankim slojem drveta. Ako dio lisne drske pri dodiru lako otpada. Kalem-gran ice se skidaju neposredno prije kalemljenja. Va no je da pupoljci ostanu svje i. Moraju biti neo te ene i sa zrelim pupoljcima. Ako je su a. ali se ostavlja tre ina lisne drske. jer i od toga zavisi uspjeh kalemljenja. dvije nedjelje ranije podluge treba zaliti radi lakseg odvajanja kore od drveta. Petnaestak dana prije posla podloge se o iste od bocnih grancica i li a. To se mo e raditi i prije samog kalemljenja. a na vr nim nezreli.Sadnice iz pupoljaka Postavio Dejan Ili dana septembar 13. a ako je suv i tesko se odvaja. kalemljenje nije uspjelo . 2010 0 Podsjetnik za septembar Pravo vrijeme za kalemljenje Jedan od najva nijih poslova u rasadnicima u septembru je kalemljenje na spavaju i pupoljak. pa se zato prije kalemljenja odbacuju. pupoljak se primio. Dvije nedjelje kasnije mo e se provjeriti da li je kalemljenje uspjelo. Na donjem dijelu gran ice pupoljci su nerazvijeni. Zatim se ulazu u snopice. 15-25 centimetara ispod zemlje. Odmah se vezuje specijalnom gumicom rafijom ili polivilinskom trakom. Na dan kalemljenja o iste se mekom krpom i na 10-15 centimetara iznad zemlje naprave uzdu ni i popre ni rez. omotaju vla nom krpom i u prohladnoj prostoriji cuvaju najdu e dva-tri dana. Tupim dijelom no a kora se pazljivo odvoji i ubaci pupoljak. posebno ako nema uslova za zalivanje. Odsijecaju se ujutro ili uve e i odmah osloba aju lisca. podsje amo vo are na sta treba da obrate pa nju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful