TRUNG TÊM KHOA HOÅ C XAÄ HÖÅ I VAÂ NHÊN VÙN QUÖË C GIA

BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏ ÍN
CON NGÛÚÂI VIÏ ÅT NAM
ÀÖÍ I MÚÁ I
VAÂ SÛÅ NGHIÏÅ P
PHAÁ T TRIÏÍ N CON NGÛÚÂ I
(SAÁ CH THAM KHAÃ O)
NHAÂ XUÊË T BAÃ N CHÑNH TRÕ QUÖË C GIA
Haâ Nöå i - 2001
2001
Cuöë n saá ch naâ y àûúå c xuêë t baã n tr ong chûúng tr ònh xêy dûå ng Baá o caá o quöë c gia vï ì
phaát tr iï ín con ngûúâi do Trung têm Khoa hoåc Xaähöåi vaâNhên vùn Quöëc gia
chuãtr òvúái sûågiuáp àúäcuãa Chûúng tr ònh Phaát tr iï ín cuãa Liï n húåp quöëc (UNDP)
taåi Viï åt Nam. Caác yákiï ën àaánh giaá, phên tñch, kiï ën nghõtr ong Baáo caáo naây laâcuãa
caánhên caác taác giaãchûákhöng nhêët thiï ët phaãn aánh quan àiï ím chñnh thûác cuãa
Chñnh phuãViï å t Nam, Chûúng tr ònh Phaá t tr iï í n Liï n húå p quöë c taå i Viï å t Nam hay
Tr ung têm Khoa hoå c Xaähöå i vaâNhên vùn Quöë c gia.
Va se .
C100 |!))!)
l
|i t+vem |e ||ai sim| m+e . Yie t
Xam lam .|+ Ce mr |ea t|emr
mra v ! t|a mr º m1m !º1:. ri+ a
ve mr vav .+ a ri1 . !e i. ri1 . !e t va ri1 .
mrea i sam. C|+ tl.| he C|i Vim| !a
lemr t|e mr t+vem |e |1 mr ¡+ve m se mr.
¡+ve m !+e . m++ .a + |a m| a|+ . la m|+ mr
¡+ve m .e |a m. te i t|+e mr va |a t ||a sam
a|a m .+ a me i mr+e i va me i !am te ..
Xr+e i ||1 mr !lm| ve i tea m t|e rie i |1 mr
!e .+ mr la m+ . !i.| te i .ae .+ a me i |a m|
!e mr .+ a ta t .a m|am !am Yie t Xam va
.+ a m|a m+e . Yie t Xam lam .|+ Ce mr
|ea mem t|e .
le i t+vem |e .+ a C|+ tl.| he C|i
Vim| la s+ !+ . |e t tim| |ea t|+ve m t|e mr
m|am !a e s+vem s+e t ll.| s+ ma v mr|im
m1m !a + t|am| !+ mr m+e . va ri+ m+e .
.+ a !am te . Yie t Xam. le .+ mr la s+ |e t
|e a me t ria t|l t|+e mr te m .+ a lea i mr+e i
ve i t|+ve m t|e mr v1m |ea Yie t Xam. a|a t
t|ie m a|a i vi .em mr+e i. !e .em mr+e i va
.+ a .em mr+e i.
Cemr .+e . !e i me i ra m |ai m+ei m1m
¡+a .+ a Yie t Xam la s+ tie a t+ . m|a t
¡+a m t|ie t lv a|a t t|ie m mamr tim| !am te .
t|+ve m t|e mr va m|am lea i !e . ß1 mr vie .
t|av !e i .e .|e |im| te . t|+ . |ie m .|im|
sa .| me .+ a va .|+ !e mr |e i m|a a |im| te
¡+e . te . !e i me i !a me |a me t ||emr riam
a|a t t|ie m me i !a v t|ie m ve mr .|e ta t .a
m|am !am Yie t Xam. 1|emr ||emr riam
!e . .a . .e |e i a|a t t|ie m !+e . ta e |a mra v
.a mr a|emr a|+ . .a . !ie + |ie m t|+ . |ie m
.e |e i mra v .a mr !+e . mamr .ae. |a m s1 .
!am te . va m|+ mr l+ a .|e m |iemr .+ a Yie t
Xam |e t |e a va |ea |e a ve i .a . ria t|l
v1m |ea va tim| |ea t|i t+e .+ a lea i mr+e i.
C|im| m|e !e . t|emr .a . t|a m| t+ + te le m
ma !e i me i mamr la i. .|+mr ¡+v la i va me i
|a t m|a t va m la .a . t|a m| t+ + a|a t t|ie m
.em mr+e i.
Sa+ me t t|e i riam !e i me i .|+a !a i.
Yie t Xam !a m|am| .|e mr t|ea t ||e i tim|
t|a mr ||+ mr |ea mr va |+e . va e ¡+v !a e
t1mr t|+e mr |im| te m|am| va |e m v+ mr.
se mr+e i .e m a|a i se mr t|emr .a m| !e i
mr|e e ria m s+e mr m|am| .|e mr. !e i se mr
v1m |ea va tim| t|a m .+ a mr+e i !am !+e .
.a i t|ie m |e |e t. me i mr+e i !+e . tie a .a m
!e !a mr |em ve i .a . .e |e i a|a t t|ie m va
!+e . t|am ria !a v !+ va .e .|a t l+e mr
|em va e ¡+a t|im| |ea .| !lm| va t|+ .
|ie m .a . .|im| sa .|. X|a m+e . .+ mr ve i
.a . te .|+ . sa |e i .|ia se ve i !am t|a .|
m|ie m va mr|ia v+ a|a t t|ie m ¡+e . ria ve i
s+ tim .a v mra v .a mr !+e . .+ mr .e e .a |ai
a|ia. Yie . me |e mr .a . me i riae l++ ¡+e .
te !a la m .|e t|e rie i |ie + Yie t Xam |em
va m|e !e . |ai |em .e t|e .|ia se ve i m|a+
te t |em .a . t|a m| t+ + a|a t t|ie m. le t ¡+a
me i t|em .+ a s+ l+ a .|e m .em !+e mr a|a t
t|ie m .+ a Yie t Xam t|emr t|e i !a i mra v
mav a|a m a m| t|+ . .|a t !lm| |+e mr sa
|e i .|+ mr|ia .+ a ¡+a t|im| !e i me i.
C|+ mr ta t+ tim me i |1 mr !e i me i la me t s+
l+ a .|e m !+ mr !1 m .+ a Yie t Xam.
le i me i !a ta e |a t|e va l+ . me i .|e s+
a|a t t|ie m !a t m+e .. ri+ a ria i ¡+ve t te t
|em. t|e m ve m |em .a . m|ie m v+ a|a t
t|ie m .em mr+e i. 1+v m|iem. .a m m|a m |e
|1 mr !a t m+e . Yie t Xam !amr |+e . va e
me t riai !ea m a|a t t|ie m me i. 1|+e . me t
t|e rie i !amr t|emr s+ |+e mr tea m .a +
|ea |im| te va .|+ve m samr |im| te t|i
t|+ .. m|+ mr .e |e i va t|a .| t|+ . !e i ve i
iii
LÚÂ I TÛÅ A
Lúâ i tûå a
Yie t Xam .a mr |e . le |e |em. 1|emr |e i
.a m| !e . a|a t |+v s+ . ma m| tea m !am te ..
tie a t+ . !e i me i. .|+ !e mr |e i m|a a |im|
te ¡+e . te . !a v ma m| .emr mr|ie a |ea .
|ie m !a i |ea !a t m+e . la .+ . |v ¡+am
t|e mr !e .+ mr .e va mamr .ae .|a t l+e mr
.+ a s+ a|a t t|ie m .em mr+e i e Yie t Xam.
“Baá o caá o Phaá t triïí n Con ngûúâ i Viïå t
Nam nùm 2001” la |a e .a e !a + tiem .+ a
Yie t Xam !e .|im| mr+e i Yie t Xam vie t
!a !e .a a me t .a .| .e |e t|e mr. t+emr !e i
tea m !ie m va sa+ s1 . .a . va m !e .e |a m
m|a t ve a|a t t|ie m .em mr+e i |ie m mav e
Yie t Xam. 1ei |v ve mr va tim t+e mr |1 mr
!av la me t s+ ||e i !a + te t !e a. .+ mr la
me t s+ t|+ . !a v !e i ve i ta t .a .|+ mr ta ve
m|ie m v+ a|a t t|ie m .em mr+e i Yie t Xam.
m|+ !a !+e . r|i t|emr v1m |ie m la i |e i
la mr la m t|+ lX.
Xim t|am t|e mr rie i t|ie + “Baá o caá o
Phaá t triïí n Con ngûúâ i Viïå t Nam 2001” ve i
ta t .a .a . !e . ria t|emr va mrea i m+e .. ta t
.a m|+ mr ai !amr .+ mr .|+mr me l+ . a|a m
!a + vi s+ mr|ie a lhA 1 1kll X C0X
X0U0 l.
iv
BAÁ O CAÁ O PHAÁ T TRIÏ Í N CON NGÛÚÂ I VIÏ Å T NAM 2001
PHAN VÙN KHAÃ I
Thuã tûúá ng Chñnh phuã
nûúá c Cöå ng hoaâ Xaä höå i chuã nghôa Viïå t Nam
v
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
1
|emr s+e t ¡+a t|im| sav !+ mr va
|a e ve !a t m+e .. la mr va X|a
m+e . Yie t Xam l+em l+em ||1 mr
!lm|. Cem mr+e i la t|+mr tam .+ a a|a t
t|ie m. .em mr+e i la m+ . tie+ va .+ mr la
!e mr l+ . .+ a s+ a|a t t|ie m. 1+ t+e mr ma v.
me t la m m+ a !+e . m|a m ma m| va .+ t|e
|ea ta i la i |e i !a i |ie + tea m ¡+e . la m t|+
lX .+ a la mr 'Xamr lem !a mr |e .|i se
a|a t t|ie m .em mr+e i |hll) .+ a m+e . ta'.
'C|a t l+e mr !e i se mr va t .|a t. v1m |ea .
tim| t|a m !+e . mamr lem |e |e t t|emr mei
t|+e mr sa |e i am tea m. la m| ma m|. mei
t|+e mr t+ m|iem !+e . |a e ve va .a i
t |i e m'.
le .+mr .a a .|e |a m !e . m|+ mr t|emr
tim va ta i lie + t|am ||a e |e i.| ve 1o | wo |
rc sa cr/|? o o/c | |r|? c coc crao | \|? |
\cw t|emr |em m1m t|a a |v ¡+a. X|a
s+a t |a m C|im| t|l ¡+e . ria ve i s+ .e mr
ta . .+ a 1|+mr tam l|ea |e . sa |e i va
X|am v1m 0+e . ria s+a t |a m .+e m sa .|
Baá o caá o phaá t triïí n con ngûúâ i Viïå t Nam
2001 - Àöí i múá i vaâ sûå nghiïå p phaá t triïí n
con ngûúâ i.
Xe i !+mr .|+ ve + .+ a .+e m sa .| me+
lem m|+ mr t|a m| t+ + a|a t t|ie m .em mr+e i
!a !a t !+e . t|emr ¡+a t|im| !e i me i e
m+e . ta t|emr t|e i riam ¡+a. ßem .a m|
m|+ mr t|a m| t+ +. .+e m sa .| .+ mr .|i |a
m|+ mr t|a .| t|+ . rav r1 t ma Yie t Xam se
a|a i !e i m1 t va m|+ mr m|ie m v+ a|a i tie a
t+ . ria i ¡+ve t t|emr ¡+a t|im| tie a t+ . !e i
me i vi m+ . tie+ a|a t t|ie m .em mr+e i. la m
!a + tiem. .+e m sa .| !+a |a .a . .|i se a|a t
t|ie m .em mr+e i .e |a m .+ a Yie t Xam m|+
.|i se hll. hll. va 0ll .+ a e! tim|.
t|a m| t|emr .a m+e ..
Xe i !+mr .+ a .+e m sa .| !e .a a !e m
me t .|+ !e |e mr. ve+ .a + s+ a|e i |e a liem
mra m| .ae. va !+e . t|+ . |ie m t|emr !ie +
|ie m m1mr l+ . va |im| mr|ie m .e m |a m
.|e . .a . mr+e m !+ lie + .|+a t|a t !a v !+
mem ||e t|a m| ||e i m|+ mr ||ie m ||+ve t.
C|+ mr tei memr m|a m !+e . m|+ mr v |ie m
!e mr re a .+ a |a m !e . !e la m s+a t |a m sa+
!+e . te t |em.
Ye i m|+ mr t|emr tim va a|+emr a|a a
tie a .a m me i. |v ve mr .+e m sa .| se la me t
ta i lie + t|am ||a e |e i.| ve m|+ mr va m !e
a|a t t|ie m |ie m mav .+ a !a t m+e . ta.
Xim t|am t|e mr rie i t|ie + .+e m sa .| ve i
|a m !e ..
v
LÚÂ I NHAÂXUÊË T BAÃ N
Lúâ i Nhaâ xuêë t baã n
hc \o |. |/c cr II ccw `^^I
XhA XUA 1 ßA X ChlXh 1kl 0U0 C 0lA
vii
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
l
l.| s+ m|am lea i la ll.| s+ a|a t
t|ie m .+ a .em mr+e i. 1|emr ¡+a
t|im| !e . +e . me .e me t .+e .
se mr t+ !e. !e i !a e ve va t .|a t. a|emr
a|+ ve tim| t|a m. ||emr mr+ mr !+e .
mamr .ae ve t|i t|+ . .+ a me i mr+e i l+em
!+e . a a + va t|ee !+e i ¡+a me i t|e |e .
me i t|e i !a i. 1+v m|iem. t|emr m|+ mr riai
!ea m ll.| s+ ||a . m|a+. ||i t|ee !+e i
m+ . !i.| !e . t|e mr tam va m+ . tie+ a|a t
t|ie m la i ||emr |ea m tea m m|+ m|a+.
X1m m+ei m1m t|e la i !av. a|a t t|ie m
!a t|e t|a m| me t .e |e i t|+ . s+ .|e m|ie +
¡+e . ria. m|ie + .e mr !e mr t|em t|e rie i.
X+a t a|a t t+ tim| t|a mr mr|e e ma m. la .
|a +. |l a|+ t|+e . m1 mr me ve |im| te .
m|ie + ¡+e . ria !a .ei vie . me |e mr m1mr
l+ . sa m s+a t .+ a .a i. t|+ . !a v t1mr t|+e mr
|im| te la m+ . tie+ |a mr !a + t|emr .|ie m
l+e . a|a t t|ie m .+ a mim|. l|+ |e a ve i s+
l+ a .|e m !e . t1mr t|+e mr |im| te !+e .
sem la .|ia ||ea .+ a me i s+ a|a t t|ie m.
1+v .a .| m|im m|a m ma v ||emr a|a i la
|ea m tea m |a t |e a lv . semr s+ t|iem le .|
¡+a m+ . te i m+ . tie+ t1mr t|+e mr !a .|i
a|e i !a mr |e t+ !+v a|a t t|ie m .+ a !emr
!a e .a . ¡+e . ria t|emr .a me t t|e i riam
!a i. Ye i .a .| m|im !e . .em mr+e i. ve i t+
.a .| la m+ . tie+ !i.| t|+ . .+ a s+ a|a t
t|ie m. !ei ||i !a |l sem m|e . X|ie + mei.
m|ie + l+ . .em mr+e i t|+a m t+v !+e . .ei la
me t ve + te sa m s+a t. .|e !+ la ve + te ¡+am
t|e mr m|a t t|emr vie . t|+ . !a v t1mr
t|+e mr |im| te va a|a t t|ie m. 1+emr + mr
ve i s+ t|iem le .| !e . m|+ mr ||ia .a m| sa
|e i .+ a s+ a|a t t|ie m. me + .e !+e . .|+ v .
t|i .+ mr t|+e mr .|i !+e . m|a m ma m| e
||ia .a m| a|am a|e i la i .a . |e t ¡+a sa m
s+a t t|emr ¡+a X|a m+e .. ßa t |im| !1 mr
ve .e |e i. s+ mr|e e ||e .+ a me t |e a|a m
||emr m|e !am .+ m|ie + ||i !+e . .ei m|+
.a i ria ta t ve + a|a i t|a .|e t1mr t|+e mr va
a|a t t|ie m |im| te .
Ca .| m|im t|iem le .| ve a|a t t|ie m. ve
.em mr+e i t|emr a|a t t|ie m m|+ va v !a
t+ mr la me t ve + te .a m t|e ma m| me ¡+a
t|im| a|a t t|ie m |e m v+ mr. Yi va v. me t
.a .| tie a .a m me i ve a|a t t|ie m. .e tim| |e
t|e mr. mamr !a m .|a t m|am v1m !a !lm|
|im| mra v .a mr |e me t t|emr t+ !+v a|a t
t|ie m .+ a m|ie + ¡+e . ria. l/c | |r|? c |c sa
wo ro cr o/c w r| |a c c/o c ca c coc crao |
1? 1c | 1? c wo | cao c so cr |rao cr |/o //oc
wc c/. co · cr/|c rc \a cr 1c cr ro | coc
crao | 1c c/c c 1ao c sa a cr /o crc · cc cr
ro cr //c o. 0+am !ie m ma v |ae |a m |ai
||ia .a m| .|im| la wo ro cr cc c co /o | |a c
c/o c rc cccr cco cccr |a c |a c c/o c rc
|/a c /|? c sa |a c c/o c ca c coc crao | 1? /o
|/a c sa 1ao c /ao cr |/a wo | cao c so cr
/c c/ o/a c. |? c ra cr. 0+am mie m me i ve
a|a t t|ie m !a !+e . t|e |ie m mra v .a mr
tea m !ie m va |ea m .|im| |em t|emr .a .
ßa e .a e l|a t t|ie m .em mr+e i |1 mr m1m
.+ a C|+emr t|im| l|a t t|ie m liem |e a
¡+e . |UXll). Xe !a .e a m| |+e mr sa+
|e mr t|em a|a m vi tea m t|e rie i. 1+ la m
s+a t |a m !a + tiem m1m !ºº). ßa e .a e
l|a t t|ie m Cem mr+e i .+ a UXll. ve i .a .
.|+ !e ||a . m|a+. !a t|e t|a m| me t ta i
lie + !+e . t|a e l+a m sei me i e m|ie + !ie m
!a m. Ca . ßa e .a e !e + !+a |a m|+ mr a|am
ti.| sa+ s1 .. tea m !ie m ve m|+ mr t|a .|
t|+ . va .e |e i me i !e i ve i ¡+a t|im| a|a t
Lúâ i noá i àêì u
t|ie m .em mr+e i. t+ !e !e s+a t .a . |ie m
mr|l .|im| sa .| t|em a|a m vi tea m .a +
.+ mr m|+ t|emr ||+em ||e t+ mr ¡+e . ria
|+e mr te i s+ a|a t t|ie m |e m v+ mr. .emr
|1 mr. !a m tim| m|am v1m.
X|ie + ¡+e . ria t|em t|e rie i. ve i s+
|e a ta . |e t|e .+ a C|+emr t|im| l|a t
t|ie m .+ a liem |e a ¡+e .. !a la m l+e t .|e
s+a t |a m .a . ßa e .a e 0+e . ria ve l|a t
t|ie m Cem mr+e i. Ye i .a . .|+ !e . me i !+mr
a|emr a|+ . !e .a a m|+ mr va m !e a|a t
t|ie m |+ . s+ . m|a t .+ a me i ¡+e . ria. .a .
ßa e .a e l|a t t|ie m .em mr+e i !a .e !e mr
re a !a mr |e va e vie . t|a e l+a m va sav
!+ mr .a . .|im| sa .| a|a t t|ie m. mamr .ae
m|a m t|+ . va .e |e i t|am ria .+ a .a . ta mr
le a !am .+ va .a m|am va e ¡+a t|im| a|a t
t|ie m .|+mr. he t|e mr .|i tie+ a|a t t|ie m
.em mr+e i !+e . C|+emr t|im| l|a t t|ie m
.+ a liem |e a ¡+e . sav !+ mr va ||emr
mr+ mr |ea m t|ie m .+ mr !e mr re a !a mr |e
va e vie . m|a m t|+ . |e |a mr. .+ t|e |em
.a . ++ tiem a|a t t|ie m. ria m sa t t|ee !e i
¡+a t|im| a|a t t|ie m e .a ta m ¡+e . ria va
se sa m| ¡+e . te .
0+a t|im| sav !+ mr ßa e .a e l|a t
t|ie m .em mr+e i e Yie t Xam !+e . t|ie m
||ai .|a m |em se ve i m|ie + m+e .. Ca .|
!av |ai m1m. C|+emr t|im| l|a t t|ie m
.+ a liem |e a ¡+e . !a .|im| t|+ . t|a e
l+a m ve i C|im| a|+ Yie t Xam ve vie .
t|ie m ||ai sav !+ mr ßa e .a e l|a t t|ie m
Cem mr+e i !a + tiem e Yie t Xam. 1|+mr
tam l|ea |e . Xa |e i va X|am v1m 0+e .
ria Yie t Xam vim| !+ !+e . riae m|ie m v+
la m !a + me i a|e i |e a t|ie m ||ai sav
!+ mr ßa e .a e ma v. 1|emr ¡+a t|im| sav
!+ mr ßa e .a e. .a . |e mra m| .e liem ¡+am.
C|+emr t|im| l|a t t|ie m .+ a liem |e a
¡+e . ta i ha Xe i va m|ie + .e ¡+am mr|iem
.+ + ||a . !a ti.| .+ . a|e i |e a |ea t !e mr.
+ mr |e va ri+ a !e m|ie t tim|.
C|+ !e .+ a ßa e .a e ma v la "Àöí i múá i vaâ
Sûå nghiïå p phaá t triïí n con ngûúâ i úã Viïå t
Nam". ßa e .a e !a .e r1 mr me+ |a t m|+ mr
¡+am mie m ve a|a t t|ie m .em mr+e i .+ a
Yie t Xam va m|+ mr t|a m| t+ + a|a t t|ie m
.em mr+e i ma Yie t Xam !a !a t !+e .
t|emr m|ie + t|a a |v ¡+a. !1 . |ie t t|emr
¡+a t|im| !e i me i. ßa e .a e m|a m ma m|
|1 mr !e i me i .|im| la ¡+a t|im| me |e mr
.e |e i l+ a .|e m va mamr .ae m1mr l+ . .+ a
me i mr+e i !am t|emr .a . |ea t !e mr |im|
te . .|im| t|l. sa |e i. v1m |ea !a !a mr
m|1 m !a t !+e . me t .+e . se mr a m me. !a v
!+ |em. ma m| ||ee . t+ !e va ria + t|i t|+ .
|em. le i me i .+ mr re a a|a m mamr .ae vl
t|e .+ a mr+e i !am t|emr ¡+a t|im| sav
!+ mr. |ea .| !lm| .a . .|im| sa .| a|a t
t|ie m vi .em mr+e i. Ya !e m l+e t mim|.
.|im| .a . |e t ¡+a !e la i t|e t|a m| mr+vem
m|am mamr la i m|+ mr t|a m| .emr !a v a m
t+e mr .+ a ¡+a t|im| !e i me i t|emr me i
lim| v+ . .+ a !e i se mr sa |e i.
ßa e .a e .+ mr !e .a a !e m m|+ mr t|a .|
t|+ . rav r1 t ma Yie t Xam a|a i !e i m1 t
t|emr ¡+a t|im| tie a t+ . !e i me i. !a v
ma m| .emr mr|ie a |ea . |ie m !a i |ea . .|+
!e mr |e i m|a a |im| te ¡+e . te !+e i ta .
!e mr .+ a tea m .a + |ea |im| te m|1 m m+ .
tie+ '!am ria +. m+e . ma m|. sa |e i .emr
|1 mr. !am .|+ . v1m mim|'. le i m1 t ve i
.a . t|a .| t|+ . !e . m|+ mr m|ie m v+ a|a i
tie a t+ . ria i ¡+ve t t|emr .emr .+e . sea
!e i ria m mr|e e. ta e |a va |a e !a m .emr
1m vie . la m .|e |a mr t|ie + mr+e i lae
!e mr. mamr .ae .|a t l+e mr t1mr t|+e mr.
a|a t |+v .a . le i t|e a|a t t|ie m s1 m .e . sav
!+ mr va t1mr .+e mr .a . m1mr l+ . .a m|
t|am| me i. .|+ !e mr |e i m|a a |im| te
¡+e . te t|a m| .emr. m|am| .|e mr .a i
t|ie m !e i se mr va t .|a t va tim| t|a m .+ a
me i mr+e i !am va |a e ve mei t|+e mr la |a t
m1 mr me .
la m !a + tiem. ßa e .a e .+ mr a a !+ mr
.a . a|+emr a|a a tim| tea m .a . .|i se
a|a t t|ie m .em mr+e i .e |a m m|+ .|i se
hll. .|i se hll |.|i se mr|e e ||e te mr
|e a). .|i se 0ll |.|i se a|a t t|ie m rie i)
.|e tea m |e e! tim| t|a m| t|emr .a m+e ..
lav la me t me l+ . ||emr m|e . !1 . |ie t
t|emr tim| |im| .a . mr+e m !+ lie + ||emr
!a v !+ va t|ie + m|a t ¡+a m.
Yi !av la |a m ßa e .a e !a + tiem. la i !e
.a a me t a|a m vi va m !e |e mr. mamr tim|
viii
BAÁ O CAÁ O PHAÁ T TRIÏ Í N CON NGÛÚÂ I VIÏ Å T NAM 2001
ix
liem mra m| .ae. !+e . t|+ . |ie m t|emr !ie +
|ie m m1mr l+ . va |im| mr|ie m sav !+ mr
ßa e .a e .e m .|+a !a v !+ mem ßa e .a e se
||e t|a m| ||e i m|+ mr ||ie m ||+ve t. ka t
m|ie + va m !e ve a|a t t|ie m .|+a !e
.a a |e1 . !e .a a .|+a !a v !+ . .|+a r1 m
|e t ve i m|a+ !+ .|1 t .|e . hv ve mr m|+ mr
va m !e t|em se !+e . s+ lv me t .a .| te t |em
t|emr m|+ mr ßa e .a e sa+.
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
hc \o |. |/c cr II ccw `^^I
ÀÖÎ HOAÂ I NAM,
Phoá giaá m àöë c Trung têm
Khoa hoå c Xaä höå i vaâ Nhên vùn Quöë c gia,
Trûúã ng ban Chó àaå o Baá o caá o Phaá t triïí n con ngûúâ i
Viïå t Nam
x
BAÁ O CAÁ O PHAÁ T TRIÏ Í N CON NGÛÚÂ I VIÏ Å T NAM 2001
1
|av m1 t C|+emr t|im| l|a t t|ie m
liem |e a ¡+e . |UXll). tei sim
|am |a m| rie i t|ie + ve i |a m !e .
ßa e .a e a|a t t|ie m .em mr+e i !a + tiem .+ a
Yie t Xam. ßa e .a e ma v t|im| |a v me t
.a .| tea m !ie m va sa+ s1 . ¡+a t|im| !e i
me i !amr !ie m |a e Yie t Xam t|emr |e i
.a m| tea m .a + |ea . Ca . t|a m| viem .+ a
m|e m sav !+ mr ßa e .a e !a t|a m| .emr
t|emr vie . l+ a .|e m me i !+mr va a|+emr
a|a a sav !+ mr ßa e .a e a|a m a m| ¡+am
!ie m tie a .a m va ria i ¡+ve t m|+ mr va m !e
ve a|a t t|ie m .em mr+e i .+ a Yie t Xam. .e
!e i .|ie +. se sa m|. s+ !+ mr va .e |+e .
a|a t t|ie m ||+em ||e lv l+a m .|+mr .+ a
¡+am !ie m a|a t t|ie m .em mr+e i .+ a
UXll.
0+am !ie m a|a t t|ie m .em mr+e i. !+e .
!e .a a va a|am ti.| ||a |v l+e mr t|emr
ßa e .a e ma v la me t .|+ !e !+e . t|a e l+a m
sei me i. X|ie + mr+e i Yie t Xam !a .|ia se
¡+am !ie m a|a t t|ie m .|+ t|e mr ||emr
.|i |iemr !e m s+ a|a t t|ie m |im| te . ke
|a mr 0+am !ie m a|a t t|ie m .em mr+e i |a t
a|+ |e a ve i m|+ mr !ie + me+ |a t|emr ßa m
1+vem mrem le . la a. t|emr 1+ t+e mr he
C|i Vim|. va !lm| |+e mr sa |e i .|+
mr|ia ma |ie m mav Yie t Xam !amr t|ee
!+e i ve i m+ . tie+ “!am ria +. m+e . ma m|.
sa |e i .emr |1 mr. !am .|+ va v1m mim|'.
ve i ¡+am !ie m a|a t t|ie m la v .em mr+e i
la m t|+mr tam m|+ la me t m+ . tie+ te i
t|+e mr.
l|a t t|ie m .em mr+e i ||emr !em t|+a m
la me t t|a .| t|+ . mamr tim| |v t|+a t. !e i
|e i m|+ mr ria i a|a a |v t|+a t. l|a t t|ie m
.em mr+e i la .a me t ¡+a t|im| t|av !e i
sa+ s1 .. ma m| me . liem ¡+am !e m .a
m|+ mr va m !e t|e .|e . .e .|e . !e va v .a m
!+e . s+ + mr |e va ria . mre |e mr |a i .+ a
¡+a m .|+ mr m|am !am. Yi t|e . me t ßa e
.a e a|a t t|ie m .em mr+e i. |av me i |e mr
|em. me t .|ie m l+e . a|a t t|ie m .em mr+e i.
a|a i !+e . .|im| m|+ mr .|+ m|am .+ a !a t
m+e . !e sav !+ mr. sea m t|a e. .|+ t|i t|i
me i .e |ie + ¡+a t|+ . s+ .
Yi m|+ mr lv !e m|+ va v. vie . sav !+ mr
ßa e .a e ma v !a a a !+ mr .a .| tie a .a m !e
mrav t+ !a +. UXll la me t !e i ta . t|am
ria ¡+a t|im| sav !+ mr ßa e .a e ma v.
m|+mr s+ !e mr re a !e la it e i. .|i !+ mr e
m+ . !e t+ va m. re a v va |ie + .|im|. lav
t|+ . s+ la me t ¡+a t|im| .+ mr m|a+ |e .
|e i. .+ mr m|a+ sav !+ mr m1mr l+ .. lie +
¡+am t|e mr e !av la sav !+ mr !+e . me t
|a m |a e .a e !+e . me i mr+e i .+ mr t|am
||a e. t|a e l+a m va .e ta . !e mr la+ !a i.
lav .+ mr la !lm| |+e mr .|e .a . |ea t
!e mr mr|iem .+ + ve a|a t t|ie m .em mr+e i
e Yie t Xam t|emr t+emr lai ma UXll
.|+ mr tei se m|ie t t|a m| + mr |e .
V1 . !+ se t ve m|ie + a|+emr !ie m.
¡+a t|im| sav !+ mr ßa e .a e .e m ¡+am
t|e mr |em .a me i !+mr ßa e .a e. tei tim
t+e mr |1 mr |a m !e . se tim t|a v m|ie +
!ie + lv t|+ t|emr |a m ßa e .a e ma v. 1|ee
me t .a .| m|im m|a m mamr !a m me t Yie t
Xam. ßa e .a e ma v !a me+ |a t m|+ mr
xi
LÚÂ I GIÚÁ I THIÏ Å U CUÃ A UNDP VIÏ Å T NAM
Lúâ i giúá i thiïå u cuã a UNDP Viïå t Nam
t |a m| t + + t |emr ¡+a ||+ . a|am t i .|
m|+ mr t|a .| t|+ . t|emr t+emr lai va !e
s+a t me t lea t m|+ mr |ie m mr|l .|im|
sa .| m|1 m tie a t+ . me |e mr .e |e i va
m1mr l+ . l+ a .|e m .|e me i mr+e i !am.
la m !a + tiem. ßa e .a e .+ mr !+a |a .a .
.|i se a|a t t|ie m .em mr+e i .+ a ta t .a .a .
tim| t|a m| t|emr .a m+e .. X|+ mr se lie +
!e .|e .|+ mr ta me t |+ . t|am| ve s+
.|em| le .| t|emr lim| v+ . a|a t t|ie m .em
mr+e i ri+ a .a . v+ mr t|emr .a m+e . !e mr
t|e i .+ mr la m .e se .|e vie . !a m| ria
m|+ mr tie m |e va ta . !e mr .|im| sa .| .|e
t+emr lai.
C+e i .+ mr. tei sim |e t s+ . .a m em
m|+ mr mr+e i !a t|am ria !e mr re a .emr
s+ .. v t+e mr. va ||i.| le ¡+a t|im| sav
!+ mr !a v lv t|+ m|+mr .+ mr |a t ||1 t ||e
ßa e .a e l|a t t|ie m .em mr+e i Yie t Xam
m1m !))!.
xii
BAÁ O CAÁ O PHAÁ T TRIÏ Í N CON NGÛÚÂ I VIÏ Å T NAM 2001
E.A. WATTEZ
Àaå i diïå n thûúâ ng truá ,
Chûúng trònh Phaá t triïí n Liïn húå p
quöë c taå i Viïå t Nam
ß
a e .a e ¡+e . ria ve a|a t t|ie m .em
mr+e i ma v !+e . t|+ . |ie m |e i s+
|e a ta . .+ a |a t m|ie + .a m|am va
.a . te .|+ . ||a . m|a+. ßa e .a e ma v
||emr t|e |ea m t|a m| !+e . me + ||emr .e
s+ |e t|e va la m vie . ti.| .+ . .+ a .a .
t|a m| viem t|am ria sav !+ mr ßa e .a e.
C|+ mr tei ve .+ mr .a m em s+ |e a ta . ¡+v
|a + !e .
Caá c thaâ nh viïn cuã a Ban Chó àaå o
l0S. 1S. le hea i Xam. l|e ria m !e .
1|+mr tam l|ea |e . Xa |e i va X|am
v1m 0+e . ria
0S. YS. l|a m Vim| ha .. l|e t|+e mr
|am t|+ m|a t ßam l|ea ria e 1|+mr
+emr
1Slh. l|am 0+amr 1|+mr. 1|+ t|+e mr
ße le |ea .| va la + t+
1S. Xr+ve m 1am C|ie m. 1|+ t|+e mr ße
Xrea i 0iae
1S. le X|+ lim|. 1|+ t|+e mr ße
1|+emr ma i
1S. l|a m Va m| h+ mr. 1|+ t|+e mr ße Y
te
1S. Xr+ve m 1a m l|a t. 1|+ t|+e mr ße
0ia e !+ . va la e ta e
0S. 1Slh. 1a e h+ + l|+ mr. l|e .|+
m|ie m Uv |am lim| te va Xram sa .|
.+ a 0+e . |e i.
0S. 1Slh. Xr+ve m h+ + 11mr. l|e
t|+e mr |am ßam l|ea ria e 1|+mr
+emr
1S. Xr+ve m Y1m 1ie m. l|e te mr .+ .
t|+e mr. 1e mr .+ . 1|e mr |e.
1S. 1|a m 0+e . 1ea m. l|e .|+ m|ie m
Y1m a|e mr C|im| a|+
1S. Xr+ve m h+ + l+ mr. Yie m t|+e mr Yie m
l|ea |e . lae !e mr va .a . va m !e sa
|e i. ße lae !e mr - 1|+emr |im| - Xa
|e i.
1Slh. l|am he mr 0iamr. Yie m t|+e mr
Yie m Xr|iem .+ + v1m |ea . ße Y1m |ea
t|emr tim.
Caá c thaâ nh viïn Nhoá m tham gia viïë t baá o
caá o chuyïn àïì .
1S. Xr+ve m lim| C+ . 1|+mr tam lam se
la i |e . lim| te ¡+e . !am ha Xe i
1|s. Xr+ve m Va m| C+e mr. ße lae !e mr
- 1|+emr |im| va Xa |e i
1S. l|a m X+am la i. Yie m Xa |e i |e ..
1|+mr tam lhXh va X|am v1m 0+e .
ria
1S. le ßa .| l+emr. Yie m Xa |e i |e ..
1|+mr tam lhXh va X|am v1m 0+e .
ria
1|S. 1|a m ha m 0i amr. 1|+mr t am
Xr|i em .+ + l|+ m+ va 0i a !i m|.
1|+mr tam lhXh va X|am v1m 0+e .
ria
1S. l|i Va m| he mr. l|ea lim| te . la i
|e . 0+e . ria
1S.Y+ X+am Xr+ve t he mr. Yie m 0+a m li
lim| te 1|+mr +emr
1S. Y+ 0+e . h+v. la i |e . lim| te 0+e .
!am ha Xe i/UXll
1|s. Y+ 0+amr Vim|. ße Xrea i riae
1S. l1 mr lim Sem. 0ia m !e . 1|+mr
1am 1|emr tim . ße XX va l1X1
1S. Xr+ve m lim| 1a i . Yie m 0+a m li lim|
te 1|+mr +emr
1S. ß+ i 1a t 1|1 mr. Yie m lim| te |e ..
xiii
LÚÂ I CAÁ M ÚN
Lúâ i caá m ún