haHxaH

·l,_

," ';"-,

.. , ~.. .- ,-~ .. -:'" ;

... ,

. ~ :~ .. '; ':_.

... ,;;.,

MOHronOM haMXaH OpOH

YnaaH6aaTap XOT 2008

1

r

:1

II

.I

'I I I

9Mlfex vr

Mo-non yrcaaTHbl H3r 5yp1tl8,[130Hbl ap,[lblH ypnar uraaxarnaurrva apaau 6aflnar 61tln33. ,D,yYHbl ypnar Hb Bypuan 30Hbl '3aH3aHWltln, ;38H yiiln, X3n asnryy, axyiil aMb,[lpanaac ypraa rapcau, YHHranarcaiilxaH asnryyraa 6aiil,[lar. 3H3XYY 3MXTr3nA OpCOH ,[Iyy HPYY Haiilpraac 5ypltla,[l 30Hbl axyiil aMb,[lpan, aauuian, X3n cosnur 6YP3H M3,[13P4 60nHo. AaHap41tlnanblH 3H33pltlH yeA 5YPltla,[l 30Hbl,[lyy xyypasnaa WItlHr33C3H X3.n, axyiil coen, aasumur XOiil4 ye,[l33 sBnYYn3H M3,[1pyymK, xsr)l{yYn3XltliilH rynn "V1p33,QyiilH TsnsscaiilHyiilnc:: caHrltliilH ryiilll3Tr3,x saxnpan, 2005 OH,[I 41tlHr3C Xaau A33,1'l, cypryyruuir TYYX4, Ync TSP cynnaav M3pr3)1{n33p TSrCS)l{ 0,[100 XYMYYHn3rltliilH V1x cypryynsn Cyp4 6yiil 5apYYH xyacaiil oMoroiil Araaauu ran6a,[lpax, MYV1C-ltliilH Ypnar cynnanuu T3HXMItliilH oroyrau 5arwltl,[l ouoroa Meaxxapransu, ApltlYH)I{apran Hap 3MXTr3H raprax 6yiil Hb ,[IyyH,[I ,[IypTaiil 30H onOH,[IOO 6apb)l{ 6yiil 0I0YHbi TOM xepesre opyynarrr 10M.

MOHron yrcaarseraar 5yp",a,Q 30Hblr M"'Hb MeHxnex, ~pyy COHcronOHT ap,QblH ,QYYH,Qaa MepreMY.

I I j

OX-Hbl 5yp",a,Q YnCblH Ypnar"'rlrH raBb~aT 3YTr3nT3H CYIIIC-"'rlrH axnax 6arw, ,QOKTOP

Xarwyy,Q Waparlr,Q OMOrOrir r3n3.r)I{aMlIblH 5aTlI3P3H

2

9pren

MItlHltliil aaB AaM6~H ArBaaH Hb X3HTItliil aiilMrltliilHAa,[lan CYMbiH C3pyyH ramTaiili-l "HorOOH ,l:\OB" r3,[13r raaap .TSPCSH. AaB MItIHb 6ara 6aiilX,[laa ,[IyYH,[IItIX' I AYPTaiil ,[IyYHbl uyrnyynra XltliiI,[I3r, aaBblH 33)1{ CaM,[IaHbl C3P3M)I{ItI,[1 Hb uraaaau asrur xaaruaatan nyynnar

\6aiilcaH r3)1{ HYTrltliilH xenu-ivvn flpb,[lar 6aiilcaH. MSH MItlHltliiI asra ax Eannau Hb caaxau ,[Iyyn,[lar, HYTar ycaunaa, aiilMar, ync OPOH,[IOO XYH,[In3r,[lC3H XyH 6aiilcaH rOM.MItIHltliil aas 5YPltla,[lb1H ItIX fiaarap 5a6)1{ItI 6apc 6aaTpblH y,[lMblH XyH 1'3)1{ SspSS spsnar 6aiilcaH 6a

'HYTrltliilH 30H onoa MItIHb 4 caiilH M3,[1,[13r. AaB MaaHb 6apItITOH xoonouroop CyM OpOH HYTrltliilHxaa Taiil3blr nopnrron ,[Iyyn)l{, 30H onuuxoe urran xvnaacau XyH 6aiilcaH. Ayyraapaa aiilMar OpOH HYTar TS,[IltIiilryiil ync OPOH,[IOO aM)I{ltIm raprax, 1982 OH,[I fioncoa 6yx apn TYMHltliiI a)l{ItIn4Hbi ypnaruju: axunyraap ItIX Haa,[laM,[I aHXHbl arrrau Me,[lanb ascaa 6a 1987 OH,[I A)I{ItIn4Hbi ypnarltliilH II ItIX Haa,[laM,[I 2 ,[IaXb anraa Me,[lanltla aB4 6aiilcaH. AaB MaaHb OpOCblH 5ypltla,[lblH "Bauran" carrvvnaar aaxnanau yi-rWItI)I{, 6YPltla,[lbll-i pa,[lItlOrltliilH "5aflH TanblH asnra" ,[IyYHbl H3BTpyynrltliilr ItIX COHC,[lOr 6aiilcaH. 0,[100 60,[lOXOOP YH,[I3CHltliiI ,[Iyy xyypaa COHCOX ,[Iypmiil, X3n coenoo MapTar,[laX BltliiI r3)1{ ItIX caaaa 30B,[IOr 6aiil}f{33. Ync OpOH naaapxnarna« 6yiil 3H3 ye,[l 6ypltla,[l X3n coen, ,[Iyy XyypblH ynaM)I{nan MapTar,[laXa,[l Xyp4 6aiilHa. V1ii1M33C xyyx3,[1 aanyycraa aopuynx 6ypltla,[l ,[Iyy xyypaa c3pr33H xerxvvnax yY,[lH33C 3H3XYY HOMblr ra 6YX3H,[I epres 6apb)l{ 6aiilHa. 5ypltla,[l 30Hbl ,[IyyH asnryy MSHXS,[I aruiarnsx 60myraiil!

"lIIp33,QYrlrH renee CarirH yrlrnc" CaHr"'rlrH saxapan ArBaaHbl ran6a,Qpax

-

3

Apa,QaH ,QyyH A6a 3>KbIH~ 3aXSlaC

Aoa 3>Kbl xoepaaa

A6bSlacaapaa hypaxaaaa sanar 10M Ailinwanyynaapaili

Ai1TaH wapa HapaH

Anrapraua

Apa,Qaili HaM

Ap6aHxaH xypraH,QaM anapasxaa ' ASIH naara

6aaBaili 4111HrillC

6l11H,Q3pbSla /Mouron 63w3rt 60,Q0,Q r33p3i1i

6Y.QnaH yyna

63h3nlllr3i1i ,QyyH

63W3X3H naa

roe r33W3HIII

r3C3H r3H3 reepoa

r3X3M r336bl

,QaM,QIIIHaili xy6YYH Cvxatiaarap ,QypanMaapxaH

}f{apaaxailiH ran

}f{opoo 60PblH Typr3H,Q3 3aM6ar~H ravraraa saran fopo 39H,QaHxaH 63P33T3i1i rauryyp 3aSlH Ha6aa

6 7 7

8 I 8

9

10 I 10

11

11 .

12 13 13 14 15 17 17 18 19 19 20 20 21

21

22 23 !

Eoxop

EhoH 6ailixa

MaHaili HIOTaraili W3n3HVV,Q ry MIIIHllliIi HYX3P

MOPIIIH 6ailiHa

Myxapaxanar T3pr3MH3i1i

Hapau 6ynar

HYX3P 10M3

Hapsenraa ,QyyH

OHOH ronoa 3XIIIH,Q3 Caraanraaaap OWO>KIII sonroopoa Caraaa 3aaHaH HlOpraH,Qa CaH>KIII,QMaa

Capas XYXbl

14ex3 ran ICyx3 ranI C3n3HrIllHH TaTYYP T3C3H3 yrbl6, T3C3H3 yrbl6 YmblH ran

YYCblH ,QyyH

YIOYHTaH 6ono>K0 rapatianaa Xaraa 4111HrillC

Xaaaapaa >Ka6apnaa 63W3X3H naan Xaaaapran MoplllllleblM xaaaa r336T3 XaLilpnaapaH

Xon no 6ailiHa

XYYSla W3n3

Xy,Q3p ,QYHrbl

XYPIIIH X33p

24 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32

-33 34 34 35 36 36 37 37 47 47 48 48 49 49 50 51 52

5

XapaaTailt xsso 53
~' XRHraH ronois 6yn>Kyyxailt 54
!, 3nahaH xsoru 56
I'i 3MHI1rWaH 56
3P,lJ,3Mbl hypaapaa 57
, 71MapxaH naa6 57 ApaAaM
I 71axaw xYH6~6 58 AYYH
30xeonolli AYYH 59
I AATaH ,lJ,3nX3ViH }KaMa ehoop 60
Arrrapraaa 61
6aViranhaa epshaa 6acaraH 62
,QaHn1Ha 63
IIIHar aypaaa raMHaapaVi,:J 64
Mouronoa haaxau OpOH 65
Haaaav ,lJ,33p 66
HIOTar 67
C3PYYH rannaVi HIOTar 68
C3C3ryy,IJ, 69
TOOHTO HIOTar 70
TypyywlI1ViH nypau 71
3r3wII1 axa XOepHII1 72
3}KbIMHII1 73
71apamaVi xapru 74
Halliparnan 76
I 6ypSla,lJ, 77
I 63nr3 A3M63p3n311i yr3 ' 91
I OMoryyAaVi ypa, ,lJ,YY,lJ,nara 95 ,6

7

Apnarue a,QYYHhaa 6ap~Xa,QaMH~ Anxaxan ryp6a saanahaa 10M3 A6aMH~ 6araXaH,QaM aaxnxanaa AH,QYY yrbl S'l6aapaili rah3H 10M3

3M33nTbie ~>t<~nh33 6ap~Xa,QaMH~ 3pbe3>t<3n ryp6if saanahau 10M3 3>t<bIMH~ HaMXaH,Qaa aaxaxaaaa 3H,Qyy yrbl S'l6aapaili r3h3H 10M3

A6a 3>Kbl XOepHa~

Xa3aapana>t<a hyprahan Xansaa wapra MOp~MHaili Xailipana>t<a YTX3h3H

A6a 3>t<bl xoepHoili

3M33nna>t<3 hyprahaa 3MH~r wapra MOP~MHOili 3HX3p>t<3 YTX3h3H

3>Kbl a6a xoepHoili

HOrTOnO>t<O hyprahan HOMOroH wapra MOPIIIMH0l1 . HOMHO>t<Q YTX3h3H

A6a 3>t<bl xoepsoa

:1

I

ii

i' I

li

"<1:<.-

A6bSlacaapaa hypaXa,QaM Sla,Q~~:,~M Apnaraa xvpaar rasapra

Anaraapaa XypX3,Q3M sanar 10M

AM~Tal:laili hypaaar 3p,Q~Mble

A6bS'laCaapaa hypaXa,QaM sanar 10M

Xynar3i1i xvpnsr raaapra Xyp~Heepee XypX3,Q3M saaar 10M XYH3i1i hypanar 3p,Q~Mble XYC3mjp33 hypaXa,QaM sanar 10M

A~nwanyynaapa~

Ap,Qaraili hailiH~ilie YHaxanhaa A.QyYH,QaHb Ta6~>t<a aMapyynaapaili AiIi,Qapnaa,Q HaMXaHTaili xaunnxanhaa A6bIH,QaM xasauihaa ailinwanyynaapaili

3M33nTblH hailiH~ilie ysaxanhaa 3>t<3n,Q3Hb Ta6~>Ka aMC!Pyyna,apaili ~Harnaa,Q HaMXaHTaili xasanxanhaa 3C3rb1H,Q3M xasauihaa ailinwanyynaapaili

<" 9

-

Anraa wapa aapaa

AnTaH wapa Hapble

Anuraapaa saxa xanxanarrraaf A6a 3)1(blH hypraanue AHp,yypa)l(a 51a)l(a 6onomoH6

TYX3pe3H wapa_ aapue Toxosoroop 51a)l(a xanxartarrraaf TYP3h3H a6a 3)1(blH hypraanue Teepiosa saxa 60nomOH6

3nw3T3H wapa Hapble 3pxblr33p33 51a)l(a xanxarrarrraaf 3)1(bl a6blH hypraansie

3Hp,3)1(3 saxa 60nonToH6

10

Arrrapraaa

~ana rasap yprarwa kana 6YX3T3H arrrapraua AnlllraH p,33p33 T3H)I(33h3H A6a 3)1(bl XOePHOH

363p rasap yprarwa

3W3 6YX3T3H arrraprasa 3nVlr3H p,33p33 T3H)I(33h3H

3)1(bl a6a XOePHOH '

Y63p ra3ap yprahaa _

YHp,3h3 6YX3T3H allTapraHa

Y63p p,33p33 T3H)I(33h3H

Y63r3H a6a 3)1(bl XOePHOH

Apa,qaH HaM

AnarnaH anarnaa xaparnauxaa AAYYH wynYYHaH roe r33w3HVI AHp,yYTaH 516ap,anble aanapyynnar l\pap,aH HaMaH roe r33w3HVI

3pe3n3H 3pe3n3H xaparnauxaa 363p wynYYHaH roe r33W3Hbi 3HP,yYT3H 516ap,aJlble aanapyynnar 36n3n HaMaH roe r33w3HVI

',:'

11

<.<::u-,Ap6aHxa!"l xypraHAaM snapaaxaa

Ap6aHxaH xypraH,QaM anepaaxaa 7laraa roexoa 63h3IlHr r33W36 Anarxan 3YPX3H,Q3M xapama-rxaa 7laraa HIl,QaMXaH aMapar r33W36

XoepXOH xypraH,QaM HIlapaHxali1 7laraa rOeXOH 63h~IlHr r33W36 XOIlWOPXOH 3YPX3H,Q3_~ :60,QOr,QOHxoli1 7laraa 30XH,QXOH aMapar r33W36

Apsaanxaa naafiaap wyyrw3Ilh31i16 AHHXaH ,QaHraMHH ,QYHr3,QrbIW AIlTaHxaH Tyli1C3MHH anaparuranharnu AIlHraHali1 30XOIlOOe rapranrsuu

XopeO,QXOH naafiaap wyyrw3Ilh31i16 XOIlWOPXOH ,QaHraMHH ,QYHr3,QrbIW XOHrOpXOH Tyli1C3MHH snaparuranhaaur XypraHali1M 30XOIlOOe rapraaruur

&t 12

5aaBalil "h1lir~c

6aaBali1 4HHrHc uaaryyprasi 6apra-6ypHa,Q MOHroIl 301-1 liaaTapIlaH H3r,Q3H 30PHrIlO>KY Baranhas. rvpee MaH,QYYIlaHa

3C3r3 4HHrHC H3aryypTali1 3pxyy 6ali1raIlali1 6YPHa,Q 30H 3633 H3r,Q3H 30PHrIlO>KY 3HX3>K3X3 'rvpee MaH,QYYIlaHa

Xaraa 4HHrHC usaryypraa Xavar 6YPHa,Q-MoHroIl 30H Xauraapaa H3r,Q3H 30PHrIlO>KY Xali1paTali1 rvpee MaH,QYYIlaHa

13

5111HA3pbS'la IMoHrOIl 63W3rl

Apaapaa MOAOTOH 6~HA3PbRaMHaH Apaxaa Xypxaaa W3M3rnaH3 AmaHXaH Y33rT3H MOHroJl 63W3r ApaAXaH 6~A3H33 W3M3rJl;3H3

XOHryypaa MOAOTOH 6~HA3PbRaMHaH XOepXOH Xypxasa W3M3rJl3H3 Xonfiyynran Y33rT3H MOHrOJl 63W3r XOTOJlXOH OJlOHOO W3M3rJl3H3

W3Jl33P33 MOAOTOH 6~HA3PbHa~HaH C3nre3X3H Xypxasa W3M3rJl3H3 W~H3X3H Y33rT3H MOHrOI). 63W3r C3TbX3Jl 3ypXblMHaH W3M3rJl3H3

Arrraaxaa A3Jl3X3HH rauranasna Arruuraa rypyye AYM3A r33p3H AHAapXaH HahaHAaa xanyypaurva A6blHraa H3pble 60AOA r33p3H

3pbeA3r A3Jl3X3HH rauranaana 3M33JlTblHr33 Typyye AYM3A r33p3H 3A~PX3H 3aJlYYAaa xanyypaarva 3)1(blHr33 H3pble 6o,gOA r33p3H

14

5YAIlaH yYlla

16YAllaH YHA3P aryyJlaMHaH '6opooroo raraxaas MYHX3X3H naa 6oAoHryyA OMOrOH )f{~63aHxaH 6oAoxo6 xaapanxae r3H3 rvui naa

XaAaTaH YHA3P 6YAJlaH -yyna Xapaxas 6opooroo TaTaHXaH naa Xap~HH aHMaraH )f{~63aHxaH XaHpJlaxa6 AYPJlaxa6 r3H3 ryw naa .

YHA3pX3H OpbeJlTOH 6YAJlaH yyna 'fh33r33 raraxaas MYHX3X3H naa YeblH ~Har )f{~63aHxaH

YH3HX33P h3WX3JlT3H6 r3H3 ryw naa

15

53h3fl11r3H AYYH

153h3nUZ HlOy)/(a HaaOaXOaa xepunue« 6ue 6UeH33C33 oyy XYC3X033 oyYnoaz oYYHI

>, :

NQ1

Ansrauhaa rapua urapxupaa Arrra-rxas 63h3nlt1r33 raaxa a6blT Mvpahee rapun urapxupaa MYHr3HX3H 63h3nlt1r33 3plt1>K3 a6blT

3PXblh33 xypraMHaiil urapxupaa 3plt1>K3n a6blT 63h3nlt1r33

Ta6aH xypraMHaiil uiapxapaa Taaxan a6bIT.6,3h3nlt1r33

16

aHxaH 63h3nlt1r33 anaatiarrra ArnlHxaH nyyxaaraa xaapnsrr

MYHr3Hx3H 63h3nlt1r33 annafiarrra MYPT3ii1X3H ,Qyyxaiilraa xaapansrr

UJawaxap ynaaa xy6yy,QVV,Q (63pe3,Qyy,Q) aaaxan nyyxaaxaaaa xaapansrr

,Qapyy ynaaa 63pe3,QYY,Q (xy6VV,QYY,Q) ,QyyxaiilxaHaa xaapansrr (nyparaan nyyraa)

M3HT3r3p ynaaa xy6VV,QVV,Q (63pe3,QVV,Q)

M3,Q3X3n nyyxauxaaaa xaapansrr

AMaHxaH XOOnOiilHrOO 6YT3weeryiilhaa Asraaxaa ,Qyyxaiilraa xaapam,rr

M3Hr33ph3H xoonoauroo 6YT3weeryiilhaa M3,Q3X3n ,Qyyxaiilraa xaapanur

17

53W3X3H naa

6yraa 6yypaJlaiil raprauna

6yy>Kaw 60JlOMOOP 63W3X3H,Qaa 60JlOOTOiil M3,Q3r3ii1 I1Jl,QaM,Qa 6yca>Kaw 60JlOMOOP 63W3X3H ,Qaa .

Xaaaapran 6yypaJlaiil raprauna Xarapxaui 60JlMOOP 63WX3H,Qaa Xaparaa M3,Q3r3ii1 I1Jl,QaM,Qa Xapaxaui 60JlOMOOP 63W3X3H,Qaa

roe r33W3HI1.;;.

Yrnee 6YPI1,Q3 xapaxanau

YYP3ii1 TOJlOHOiil roe r33W3HI1 YeJl3h3H waMa~a haHaxa,QaM YxaaeM C3HryYJl33,Q roe r33W3HI1

Pa,Ql1o Ta6l1a,Q uraraaxanaa Apa,Qaiil ,QYYHalil roe r33W3HI>1 AIiI,QapxaH uiauasa haaaxaaaa Anarxaa 3YPX3H,Q3M roe r33W3HI>1

C3Jl,Qe3H ranasa xapaxaaau C3C3rblHb hantiapaaa roe r33W3HI1 C3,QbX3JlT3ii1 waMa~a hasaxaaae C33>Kb1M W3M3rn33,Q roe r33W3HI1

r3C3H r3H3 reep3M

19

3aran OHOH vepnaaa 6aiilHa

3aracaapaa xOJlI1Jl,Qaa r3C3H r3H3 reep3ii1 axau T;3P3MHI>1 xaumpnaxanaa 3arJxYYTaiil uaauraa r3C3H r3H3 reepsa

Ypr3H OHOMHOiil vepnaon 6alilHa YH,Q3CHeecee xananaa r3C3H reep3ii1 Yeuaree >KaaXaHaa 4l>1MOpJlaxa,Qaa Yrbl naa uaauraxaua r3H3 reepaa

Xa6Taraiil OHOH vepnaaa 6aiilHa XanI1>Kan ypcaa r3H3 reepea XaHl>1nahaH >KaaXaHaa 4l>1MOpnaxa,Qaa Xawl1pTalil uaauiaxaaaa r3H3 reep31i1

r3X3M r336bl

Xaaasa roapoeo raxaM raa6bl Xaaaaprau raxarva raxaM raa6bl Xaaansan xoeynaa raxaM raa6bl Xauunahau raacarauf raxaM raa6bl

Yynaaa ,Qa6a5!a raxi3M raa6bl YHarwaM raxarvn raxaM raa6bl Ywapaen xoeynaa raxaM ,raa6bl YwaphaH raucaraa raxaM faa6bl

600pl1eo roapoeo raxaM raa6bl - 6YPTarxaH xaprsrraa raxaM raa6bl Baranaan xoeynaa rax3M raa6bl 6aa6a~haaM hypaapa~"raxaM raa6bl

AaMAI1Halil Xy6YYH Cyx36aaTap

A06blH wynyyebl nopioynahau Aa6TaMan raxaraa yxaa xourop. Aa5!apXaH MOHronoQ 6a~ryynhaH AaM,QI1Ha~ Xy6YYH, Cvxsfiaarap

Xa,QblH uiynyyeu nopoioynahaa Xaraauan raxaraa yxaa xosrop Xauarxaa Mouronoo 6a~ryynhaH Xa~paTa~ }l{aH}I{I1H Cvxefiaarap

YynblH uiynyyes: acpoioynhaa YlOyxaH raxaraa yxaa xourop Ynacxau Moaronoo 6a~ryynhaH YxaaHTa~ }l{aH}I{I1H Cyxa6aaTap

20

raraa caraas YmaMHa~ X'a6apTaa vrannee nynaaxau ~mahaH xaaparaa aMparaa axan 6YPI1,QaM nypanaaaapxaa

Ypraa caraaa Yn3aMHa~

Yrannaa xaeapraa nynaaxaa Yenahaa xaaparaa aMparaa . Y3axana 6yp~,QaM ,QypanaMaapxaH

>KapaaxalilH ron

JiKapblraa }l{apblraa )KapaaxalilH ron 1K3r,QaxaH ypnahaap Ynsanaa opoo lK3M6arap ynaaxaa 6acaraMHalii li<3rTalilXaH xono xa,QaM,Qa owoo

Xapssnaa xapssnaa >Kapaaxa~H ron Xaaasa roopeon Yma,qaa opoo Xajiparaaxaa raacaxau 6acaraMHI1 Xapaxaa xono xa,QaM,Qa owoo

'on,Ql1noo nonnanoo >Kapaaxa~H ron

060eo roopeon Ynsanaa opoo

J),OTOHOXOH 5!6ahaH 6acaraMHI1

llYYra~xaH 6alilTapaa xaaavna owoo Hauanaaa HaMamaa >KapaaxalilH ron

Hauyyxaa ypnahaap Ynaanaa opoo Ha~,Qa}l{a 5!6ahaH 6acaraMHI1 HaM}I{ap xasaa xa,QaM,Qa owoo

21

>Kopoo 60PblH TYpr3HA3

}f{opoo 60PblH TYpr3H,Q3 }f{onoorai4 HaplllH XaMafiaHryi4 }f{ypaMhaa ra>KaHryi4 xaaunxana 30H0i4 X3Il3C3X Hb XaMafiaHryH

I'

I'

'j

I

Xarapuia 60PblH TYpr3H,Q3

Xaaaap HaplllH XaMafiaHryH \,.

Xaapaaa H3r3,Q33,Q XaHI1.f1:l<a,Qa XaMaraH X3n3C3X Hb XaMafiaHryH

3aM6araH TaMraTaH aaran 6opo

I II

3aa,QaH aaaaau xarapauxaa 3aM6araH raararaa aaran 6opo 3a6hap,QIIIHrYHreep XaHlllnaHXaH 3aHraapWa annnxaa aMapar 10M3

WIIIIlr3n3H umnranaa xarapauxaa C3C3rX3H raararaa C3HXlllP 6opo Caruovpssrvareep xauanaaxaa C3TbX3n33pW3 annnxaa Hyx3p 10M3

3aHAaHxaH 63P33T3H Tawyyp

3aH,QaHxaH 63P33T3H rauiyypaa 3aranxaH ynaaunaa 6apIOY>KaM,Q1II 3anyy,Qa xaaanahaa uraaxaarasa

. 3aM6yynlllH xypsaa,Qaa >KapryY>KaM;Q1II

YHh3HX3H 63P33T3i4 rauiyypaa YH,Q3PX3H ynaaaaaa 6apIOY>KaM,Q1II Ye>K3n XaHliinhaH WaMXaHTafia YHIIIHHree xapranue 3,QnYY>K3M,Q1II

ApahaHxaH 63P33T3H rauryypaa Apnarxaa ynaaaaaa 6apIOY>KaM,Q1II AHxaHahaa XaHliinhaH WaMXaHTafia AMIII,QapaH »capraxa fl6YY>KaM,Q1II

23'

3aflH Ha6aa

I XYBI1116ap

t '

• II

"

3a51 H 3a5la1133H aasa 113 rere

3a5lHXaHW Ha6aa 113 re MI1H5I rana ra re re

6alil,QaH 6alil,Qaa1133H 6alil,Qaa 113 ea re re 6alil,QaHxaHW saraa 113 re MHH5I ra 11a ra re re Ha5lH Ha5la1133H aasa ra 1133 re re

Ha5lHXaHW Ha6aa1133H MI1H5I ra 11a Fa re re

II xYBv1Il6ap

3a5la aasa aasa 11a ry

3a5lH Ha6aa 11a M3HI11i1 11a ry 6ap,0 6a,Q0 6a,Q0 11a ry 6a,QOH eroo M3HI11i1 11a ry

Haaa Ha5la Ha5la 11a ry Ha5lH Ha6a 11a ry

6a,Q0 6a,Q0 6a,Q0 11a ry 6a,QOH Ha6a 11a M3HI11i1 11a ry

Eoxop

HapahaH MO,QOHOIiI opolilroop Ha5lH XYXbl ,QOHro,QHOO

Hapaa rapxa svrhea

Haaaaa ayraa 3XI1113H3

3pbe311,Q3H aaanaaa 311,Q3633P ayraanas Myuixapannau Haa,Qa5la M3,Q3,Qr33P33 ayraanas

r3p31i1 W3H33H rasapraa r3WX3H 6alil>Ka xarapas r333r3H ,Q33P3XI1 roenoo Xaarap, 51Hrl1p xarapas

3pbe311,Q3H aaanasa 311,Q3633P ayraanas Myuixapannaa aaanaaa M3,Q3,Qr33p33 ayraanas

TOXOMOIiI W3H33H rasapraa TOOPI1H 6alil>Ka xarapas

, Tonroa p,33p3XI1 roenoo

Xaarap, 51Hrl1p xarapas 3pbe311,Q3H aaanasa 311A3633P ayraanas Myuixapannau Haa,Qa5la M3,Q3,Qr33P33 ayraanas

25

AnbraHall! W3H33H raaapraa Anxaa 6all!>Ka xarapas

AMaH COOXI!1 ayraaraa X3J13C3H 6all!>Ka xarapas

3pbe3J1,[13H Haa,[la51a 3J1,[13633P ayraanas MywxapaJ1,[1aH Haa,[la51a M3,[13,[1r33p33 ayraanas

W3P3T311! MYHr3H 3M33J133 W3,QbIW caaurass MOPI!1H,[IOO W3J1,[13r 3aJ1YY HahaH,[Iaa hypsuu caauiaas hypryynaaaa

3pbe3J1,[13H HaaAa51a 3J1,[13633P ayraanaa Myurxapanaaa aaanaaa M3,[13,[1r33p33 ayraanas

Yynahaa raphan haJ1TI!1H,[Iaa XOII!WOO yparwaa roohopuo Xojiryyp hyyhaa xy6yy,[Iyy,[I Epsrr aaauraa Haa,[laH,[Ia

3pbe3J1,[13H Haa,[la51a 3J1,[13633P ayraanas Myurxapannaa aaanaaa M3,[13,[1r33p33 ayraanas

Xaaahaa raphau haJ1TI!1H,[Ia XOII!WOO yparwaa roohopuo XOlI!ryyp hyyhaH xy6yyAVY,[l Epsrr Haawaa Haa,[laH,[Iaa

26,.

l~

3pbe3J1,[13H Haa,[la51a 3J1,[13633P ayraanas Myurxapanaaa aaanasa M3,[13,[1r33p33 ayraanas

YhaH cooryyp haMapYYJ1Xa51a YHaraH TaHall! 5lMap 63

YilaM caauraas ayraanaxasa 3yraa TaHall! flMap 63

3pbe3J1,[13H Haa,[lafla 3J1,[1363~p ayraanas Myuixapanaaa aaanasa M3,[13,[1r33p33 ayraanas

Aanall! cooryyp haaapyynxasa AaaraH TaHall! 5lMap 63

,D.ax5la,[l caauiaas ayraanaxasa 3yraa TaHall! 5lMap 63

3pbe3J1,[13H aaanasa 3n,[l3633p ayraanas Myurxapanaaa Haa,[la51a M3,[13,[1r33p33 ayraanas

27

EhoH 6aMxa

Hapasaa rapXblH YP,QaXaHTaC1 Haaxaa TOnOH r3)f(3 6aC1xa Halli,QaMTalii xaaunaxaaa YP,QaXaHTaC1 HaMTapblHIII COHOC,QOr ehOH 6aC1xa

YYP311i CalliXblH YM3H3X3HT3C1 Ypr3H TY5Ia r3)f(3 6allixa

Yensxan XaHlllnXblH ypaaxaaraa Ynlllr3pblHb COHOC,QOr ehoa 6aC1xa

MaHaM HIOTaraM W3n3HYYA ry

Mauapau, MaHapaH xaparnaaxaa MaHaC1 HIOTaraC1 Wan3HYY,Q ry Maprarnaarvarssp hauarnaaxaa MaHalii HYX3P311i aar 3aH ry

XYX3P3H, XYX3p3H xaparnaaxaa XYH,Q3n3H HIOTaraC1 Xa,QaHYY,Q ry XYHh33 vnvvraap hasarnaaxaa XYH,Q3T311i raHCblMHIII asr 3aH ry

28

MHHHM HYX3P

Ap6aa,QxaH C3pr3C1H ,QYH,QaXIil C3pr3H,Q3 Ap,QarXaH 6opo ynaaHIIIC1Hb MIIIHlllili MOplllH Anraaxa« uracsrraa MYHr3HX3H ynryYPT311i Ai1,QapxaHw H3r3HIIIC1Hb MIIIHIIIC1 HYX3P

XopeO,QXOH capr311iH ,QYH,QaXIil C3pr3H,Q3 XOTOrOpXOH 6opo ynaaHllllliHb MIIIHlllili MOplllH Xapuaaanaa uiacsrraa MYHr3HX3H ynryYPT3C1 XonWOpXOHW 3anYYHb MIIIHIIIC1 HYX3P

MopHH6aMHa

A,QYYHahaa 6aplilhaH Ap,Qar wapra MOplllH 6alliHa A5a na lII)f(blH xaapanahaa An,Qa wapa HOMOH 6alliHa

3)f(3n3h33HIII 6aplilhaH 3MHlllr wapra MOplllH 6alliHa lt1)f(bl a6blH xaapanahaa 3MT3i1 ,QOMTOC1 3,Qe3H 6aC1Ha

29

II

Myxapll1xa,qar T3pr3MH3M

Myxapuxanar T3pr3MH3M MO,QOH 6Yl1aM XYC3H,Q3 MOHCOl1 30,QOr 63eMHaM A6al1 3>t<b1H XYC3H,Q3

TYX3pe3113X3,Q3r T3pr3MH3M TYM3P r0110M XyC3H,Q3 T36X31133,Q3r 63eMHaM

Taaaa MaHaM XyC3H,Q3 r",

Hapan 6ynar

Hapaaxaa X33pbleMII1 XY113pYYl1h3H Hapaaxau 6Yl1araM ,Qa6aaH naa Hahasxaa rypuranaa hauarnaaxaa HaH,QI1HXaH C3TbX311T3M aMaparHII1

Ype3X3H X33pbleM XY113PYYl1h3H Yl1blH ryp6aH ,Qa6aaH naa YeblHree rypuianaa XaHlI1l1aHXaM YH3HW311 C3TbX311T3M aMaparHII1

Apnarxaa X33pblebiM XY113PYYl1h3H A,QyYHXaH WYl1YYHaM xapru ry Anarxaa 3ypX3H,Q3M haaarnaaxaa Apioyxaa C3TbX311T3M avaparua

XYPll1HX3H X33pblebiM XY1l3pryYl1h3H XYMT3HX3H 6Yl1araM ,Qa6aaH,Qaa XYHh33 vnvvrsap haHar,QaHXaM XYC311T3M raacaxas aMaparHII1

30

HYX3P 10M3

XaTapxa,Qaa Xa~,Qal1TaM

Xasaap napauaap MOpll1H 10M3 XaHlI1l1aa,Q ~6axa,Qaa 1I111,QaMXaH Xapru 3aMaM HYX3P 10M3

)f{0P00110XO,QOO 30XII1,QXOH )f{01100 napauaap MOpll1H 10M3 30HOOP ~6axa,Qa 1I111,QaMXaH

r 30pll1X0l1 3aMaM HYX3P 10M3

Allxal1axa,Qaa haM6apTaM

l\n>t<aal1 6araTaM MOpll1H 10M3 Apa,QaM xsparue 6YT33,Q3r

AwIl1TaM, ryharaa HYX3P 10M3

3as:iH 3a~H aaaa 113 re JKaaxaHaMMHaM asara 3a~H Ha6aa XOepHOMe3 . 3a~HaMMHaM HIOTarn3

6aVi,QaH 6aVi,QaH 6aVi,Qal1aM e3 6aaXaHaMMHaM aaara

6aM,QaH Ha6aa xoepaoaes

6yp~a,QaMMHaM HIOTarn3

31

OHOH rOnOM 3X~HA3

OHOH ronoa 3XI1H,D,3

OOHO uiaprauraa xoep 6ai1Ha OHTOi1 caMoHoi1 ryi1reew3 Xyrw3H xosrop xvnsr 6ai1Ha

Apue ypyy ryi1rw3

Ap6aH X3,D,3H xynaura Anxyynaarya axaruia Xvruiaa xosrop xvnar 6ai1Ha

. Xopl1i1e ypyy ryi1rw3

XOPI1H X3,D,3H xynaara.r Xon,D,yynaHryi1raap axnrura Xyrw3H xoarop xvnsr 6ai1Ha

Tanue ypyy ryi1rw3

Ta611n X3,D,3H xynaura Tananyynaurvarasp axurura Xyrw3H xoarop xvnsr 6ai1Ha

32

Caraanraaaap OWO)l(~ 30nrOOpOM

raaxaH 6ynarai1 yhaahaa 6wyyxaH ynaaaaa yhanaapaa 6yypan a6a 3>Kblr33 raanrasaap OWO>KO sonroopoa

Hapau 6ynarai1 yhaahaa _ Hapl1i1xaH X33p33 yhanaapaa Haharau 6onhOH a6a 3>Kblr33 Hapaaaap OWO>KO aonroopoa

p 6ynarai1 yhaahaa _

arwan MOpbeO yhanaapaa r3H 6yypan a6a 3>Kblr33

1 meeryyp Xyp>K3 sonroopoa

33

Caraaa 3aaHaH HtopraHAa

Caraaa 3aaHaC1 HlOpraH,Qa Cahan saraan rorrorrroae Cauanaa 6ypyynhaH XYH,Q3 Wa}f(aH saraen TOrrOnT0C16

3MHlllr 3aaHaC1 HlOpraH,Qa 3M33n aaraaa rorrorrroao 3_}f(3nh33 6ypyynhaHXYH,Q3 3P,QIIIM saraan rorronrouf

3aH,QaH r33W3 MO,QOHIII,IIIHb 3anyyp yrbl C3X3 113;' 3aSla haC1HTaC1 Xy6YYHIIIIIIHb 3aa6apIII yrbl cynapuia na

Illvpa r33W3 3P,Q3HIII W3p,Q3M3n 63W3 3aSlaHaC1 W3H3h3H r33W3 MO,QOHIIIIIIHb Cyn,Q3 n yrbl 3aSlaHaC1

Xy6a r33W3 3p,Q3HIII Xy6111nMan 63W3 3aSlaHaC1 Xyhaa r33W3 MO,QOHIIIIIIHb Xorrroho n yrbl 3aSlaHaC1

34

CaH}f(IIIAMaa

CaraaxaHIIIC1eM 30600HxoC1

Caraaa HyypaC1 caaaa na 63eblH xasnra hasaan 3ypXbleM yC1nMvynh3H

aaaxa n Sl6ahaH, caraau uiapaxau CaH}f(~,QMaa YnaaXaHIIIC1eblM 30600HxoC1

Ypna HyypaC1, caaaa na 63eblH xasnra YXaaH na 3ypXbleM yC1Mvyn3HX3C1 Yuiapxa na Sl6ahatt, ynaaa .' urapxas

CaH}f(III,QMaa 3M33nTbieM 30600HxoC1

3H33X3H HyypaC1, T3p33X3H 63eblH xasnra 3pe3HX3H 3ypXblebiM yC1nMyynh3H 3px3nyyn}f(3 113 Sl6ahaH, 3p63r3p uiapaxau CaH}f(III,[1Maa

Capaa XYXbl

Xap,blHraa xopjsofie 6ypxeeh3H Xa~naahaH MO,QOHOC1 C3C3r Ha6wahaH XaHxlIIHaTap rOeXOHOOp nyynaruia XapaxaH ,QanIllTaC1 Capas XYXbl

Xapicynaae roexouoop ,QOHrO,QOrWo XaC1paTaC1 MIIIHl-IC1 aMapar naa

==

; I

YynblHraa xopuoae 6ypxeeh3H Ynsahaa MO,QoHolii Ha6waha, C3C3r Y51Hrana}l{an roexouoop ,QOHrO,QOrWo Ynaauxau ,Qam1Talii capas XYXbl

Yurapraa roexouoop aaxroynarura Yuraphaa MVlHVlIii aMapar naa W3nblHr33 xopMoliie}l 6ypxeeh3H

WVlH3h3H MO,QoHolii C3C3r, Ha6wahaH WVlHXVlH3T3P rOeXOHOOp ,QOHro,QOrWO C3HTVlPX3H ,QanViTalii capas XYXbl ;

C3C~H rOeXOHOOp aaxroynaruia C3Tbx3nT31ii MVlHVlIii aMapar naa

:,'

Llex3 ron ICyx;;- rOlll

XYPbh3T31ii arrrauxan ,Q3n3x31ii nssrvvp XYH,Q3n3H YP,Qa}l{a 6aliiHa l.lexs ronaoa XYPVlHX3H anar 3ypXbleM

Xvnorvvnxan 6aliiHan naa XYH31ii rauca Hafiuraharaa arrrauxaa ,Q3J13X31ii naervvp HaMyyxaH ypnasca 6aliiHa tlexa roru-oa Halii,QaMTalii anar 3ypXbleM

Haaryynaxan 6aliiHan na XYH31ii raaca

C3c3rT31ii arrraaxan ,Q3n3x31ii nasrvvp C3l1re3X3H ypnaxa 6aliiHa tlexs ronuoa C33}1{3HX3H anar 3ypXbleM C3l1rlOyn3}1{3n 6aliiHan naa XYH31ii rauca

36

C3ll3HrillillH TaTYYP

C3J13Hr31ii TaTYYPblHb ryH33rblwhaa 36w3r3p 60PblMHVI xoonoacoo C363pX3H_6acara,D,YY,Q 6aliiraawhaa 'C3,QbX3m31ii raacaaau xYP3H3rylii

OHoHolii raryypsuu. rvuaersuuhaa OpeOXOH 60PblMHVI xoonoacoo 0J10HXOH 6acara,QYY,Q 6aliiraawhaa OHCOJ1XOH raHca,QaM xYP3H3rylii

YyJ1aIiiH xaprsi sypsraan 3ypblHaJ1 arwblM xYJ13h3H ,QyhaJ1HaJ1, ,QyhaJ1HaJ1

r YwaphaH Hyx3pee XYC3H3M, xyne3H3M

YnaaHxaH 3YPX3MHVI T3cH3rylii, rscaarvun

Xa,QblH xapru 3YPbIHaJ1, aypsraan Xasaapruu xYJ13h3H nyhanaan, nyhanuan XaHVlnhaH raacasa XYC3H3M, XYJ1e3H3M Xapaxau 3ypX3MHVI T3CH3ryliiJ1, T3cH3ryliiJ13 J1blH xapru 3ypbIHaJ1, sypuuan

Capr3,QxVlIiiM XYJ13h3H ,QyhaJ1HaJ1, nyhanaan

I H3n33w3T3e3 yynaaxue XYC3H3M, XYJ1e3H3M

'C33}1{3HX3H 3ypX3MHVI T3cH3rylii, T3cH3rylii J13

T3C3H3 yrbl6, T3C3H3 yrbl6

·,"r

YIl3blH ron

YJ13bIMHaLil TYHraJ1ar ypanxan ,Q33ryyp Ypaxau nonreo TaTa>K3 J13 6aLilHa YJ1aCaLilMHaLil hypryynn H3M3r,Q3H 0J10WOP>KO YIOYHTaH hyparuian uianrapxan 6aLilHa

Apioyxaa YJ13bIMHaLil ,Q3H>K3 naarvvp Anrauxan C3C3ryy,Q ,Q3nr3p>K3 J13 6aLilHa ALilJ1 6YX3H3Li1 rap 6aLilwlt1H,Qa

AWlt1,QbIH coen C3C3rJ13>K3 J13 6aLilHa

YYCblH AYYH

lEiacr~,,QaLil hypraanaa .QYYHI

OpbeJ100 6YJ1araLil yhaaahaa

YH,QaJ1XbIH TyJ1SS 6yyraapaLil

0POHXOHlt1 X0J10 OWOXOW naa

Yurapaxsu- TyJ1SS hyyraapaa

Haplt1Li1HxaH Haplt1Li1HxaH »caprasa Hapauaaaraa ,QyH,Qa xarcaaraapaa Hahaa aanyyxaa 63e3 Haaaaaaaaraa ,QyH,Qa »capraaraapaa

Ypea vpea uraprasa

Y,QblHrss HapaH,Qa xarcaaraapaa YXlt1H 6aaxaH 63e3

YeT3H3Li1Hr33 ,QyH,Qa >KapraaraapaLil

38

>Kopoo 6opow ,QOWXOH wyy >K0J100rOO ,QYHr3>K3 Mop,QoopoLil 30plt1x0J1 raaapums X0J10XOHWYY 30Hlt1Li1e xapau s:l6aapaLil

3MHlt1r 60pOWHlt1 ,QOWXOH wyy 3M33J1h33Hb ,QYHr3>K3 Mop,QoopoLil ~bl a6a,Qaa Xyp3X3,Q3>K3

3pbeH roapoa 6yyraapaLil

ATaH arau T3M33H wyy

MHWaJ1 aMlt1TaH 6aLil,Qar yrbl A6aJ1 lt1>Kbl xoepuiyy Auxaapaaar aMlt1TaH 6aLil,Qar yrbl

:3\irlt1H 3Hrlt1H T3M33H wyy 3lK3J1,Qyy aMlt1TaH 6aLil,Qar yrbl 3'ACbI a6a xoepuivv

3Hx3p3r aMlt1TaH 6aLil,Qar yrbl XY,Qssr3Li1 rauca MO,Qble XYH,Q3HryLilx3Hs:l6aapaLil XYH3Li1 rauca vpue XYH,Q3J13H hYY>Ka xapraapaa

anaa raaca MO,Qble lahaJ1aHryLilx3H s:l6aapaLil liaHrlt1J1 XYH3Li1 vpue XaHpaJ1axa,Qa>Ka s:l6aapaLil

3aJ1aaTaLilxaH ManraLilraa 3ahaH 6aLil>Ka YH,QSSP3Li1 3aMaLil haLilxaH HyX3,Qyy,Q33p 3aHraapaa s:l6axa,QaapaLil

-

39

Opoa hai1Tai1 Manrai1raa Onoaou rasap YMAeep3i1 OnOH HYX3A3i1 XOOPOHAO YpMaTai1 t.1nAaM s:l6aapai1

TOOHOTOi1 6apl1haH r3pbleblHI1 Toapoxo 3pbe3>K3 s:l6aapai1 naa TOAOn>KO xauanhau HYX3phee hypaxa 3y6n3>K3 hyyraapaf naa

Xaaarauraap 6apl1haH r3pbleMHI1 xapaxa haxaxa s:l6aapai1 naa XaHl1na>Ka hyyhaH HYX3phee Xauaraa 3y6n3>K3 s:l6aapai1 naa

AAYYH hyp3r33~p3X3A3 Aprasoeaa 6apl1>Ka rapaapaanaa A6a l1>Kbl XOepbleblHI1

Acapaxa xYHA3n3>K3 s:l6aapai1Aaa YX3p hYP3r33HI1 ep3X3A3

XYH3r33 6apl1>Ka rapaapaa naa

YT3n3rW3 a6a l1>Kbl XOepblHI1

Ypr3>K3 XYHA3n3>K3 hyyraapan naa

XOHI1H hYP3r33HI1 ep3X3A3

xoonoanos xoonooanoa rapaapaa naa X06T0i1 yrblH rapaxana

XOnOXOHYYP saanaxa s:l6aapai1Aaa

Xai16aH xai16aH xapasa Xai16an3yynaxaAa MOPAOOPOi1 Xapuxaa 30HAOO hyyxanaa XaplOYAaH ryi1x3H33P s:l6aapai1

40

I ~.

-

XI1i163H XI1i163H xapasa XI1i163n3yyn3x3A3>K3 MOPAOOPOi1 XYH3i1 rasap hyyxanaa XYHA3T3i1X3H33P 5l6aapa~

Xap saanaa 6ynarai1 yhauahaa Xa3aapTan MOpl1eO yhanaapa~ Xapl1i1H raaap OWOXOW naa XaHl1nXblH rvnee hyyraapaa

Apa 6ynara~ yhauahaa ApAarXaH MOpl1eO yhanaapa~ AnaAXaH xonue 30pl160W naa Asap A33A3i1 eho 10M3

3Hr3p 6ynarai1 yhaaahaa 3nXblH Tynes 6yyraapaH X33p xonsre 30pl160W naa

oor3AX3H A33A3i1 eho 10M3

.Qyp63H aryynasa xapaxaaaa HIOTarHI1 r3>K3 hauaxaui naa .Qyp63H a6a l1>KblH vpeenaa Xy611MHI1 r3>K3 hyyraapaa PXOH aryynasa xapaxaaaa

arHI1 r3>K3 hauaxaui naa

-PXOH a6a 3>Kb1H vpeenna

-~MHI1 r3>K3 hyyraapaa

Asapraap aAYYH 6ai16awaehaa Apnarxaa MOPI1HAOW Xyp3X3 vrsrn naa Axai1 AYYX3i1 H3p3 6aH6awaehaa Afiaxaanau, Xyp3X3 vrsrnnaa

41

r'l I

3MHI1r MOPI1,Q 6aLil6awa sa

3M33nT3n MOpI1H,QOW Xyp3X3 vrunnaa 3r3W3 ,QYYX3Li1 H3p3 6aLil6awa sa iI1>KbIX3H,Q3W Xyp3X3 vrsmaaa

XYPl1raH xypuraa xoaeopoo XYPI1Mnaxa,Qa>Ka Mop,Qo6ow,Qaa Xyynu eho xoepoo

,Qaxaxa,Qa>Ka l'I6aapaj;j

Tyn3r3H Tyn3r3H xoaeopoo Teenej;jn3X3,Q3>K3 Mop,Qo6ow,Qaa Tvpa eho xoepoo

TYW3X3,Q3>K3 l'I6aapaLil

ATaH arau T3M3~r33p Auraanaxaaaxa Mop,Qo6ow,Qaa A6a 3>Kbl xoepoo Yj;jnyynaxa,Qa>Ka Mop,Qo6ow,Qaa

3Hrl1H 3Hrl1H T3M33r33 6aj;jnyynaxa,Qa>KaMop,Qo6ow,Qaa iI1>Kbl a6a xoepoo Yj;jnyynaxa,Qa>Ka Mop,Qo6ow,Qaa

Bororou 60TOroH T3M33r33 6yLilnyynxa,Qa>Ka Mop,Qo6ow,Qaa 6yxa eX3 Typ3,Q33

63Pl1 fionou 6yyxaw,Qaa Hahaa YYP,QbIH rynasrraa HaH,QI1H apioya 6aj;jnraapaLil Haj;jMaHxaH xasaraa vpreeunee Hapaaaa rysa MaH,Qaaraapaj;j

,I!

42

AMranaHxaH Hyyp carunosa AHrl1p Wy6YYH raurasaxan Acapaaxau T3H>K33h3H l1>KblWHI1 WaMal'la r3>K3 r3Hr3H3x3n

WblH MO,o,OH uryysaca bl Wy6YYH nosronoxon

, 3n3Hx3H T3H>K33h3H a6awHI1 rasa r3>K3 xaapnaxan

ApblH MO,QOH uryysxa

AATaHxaH rypranaaa >K3pr3X3n AMnyynaHxaH T3H>K33h3H l1>KblWHI1 lllaraaaa r3>K3 r3Hr3H3x3n

ar apnar MOPI1HWHI1

raa r3>K3 I1Hcaraaxa,Qaa -_ ap 6aaxaH 63eWHI1

a r3>K3 M3nM3p3x3n3

3MHI1r ,QOWXOH MOPI1HWHI1 3>K3n33 na r3>K3 I1Hcaraaxa,Qaa 3,Ql1p 6aaxaH 63eWHI1

iI1>Kb1r33 r3>K3 M3nM3p3x3n3 raaap xanraaraa 10M3

apran f363W 6Y,Q3P3X3n3

j;jH Xy6YYH xapraa 10M3 M>Kamaj;jxaHaap hyyraapau XYH,Qbl raaap xanraarau 10M3

Xyn3rr363W 6Y,Q3px3n3 XYH3j;j Xy6YYH xvcarrraa 10M3 XYH,Q3n3X3,Q3>K3 hyyraapaa

43

I'r,

AnTaH uiapxaa aynaaa Bypxasnaa 6ap,apaaH Mypreep3111 A6a na l1>Kbl xOepblHI1 Acaoawxanaxanaxa vnreepati

OIOY HOMI1H 3pp,3Hl1l11eHb YXI1HaH hai1xaHaap 3p,n33p3111 Yurapaa xauanhaa Hyx3pee YrTaH xaapnaxa hyyraapalll

Ama MYHr3H 3pp,3HI1i18Hb Apb6a,o,xaH hai1xaHaap 3p,n33p3111 A6a l1>Kbl xoepoo

Anaapyynau annapyynau vpreepaa 3aaHai1 eX3 XYPHP,3

3aM6yym"H XYA3nX383 Marap,rylll 3aHa xy61!1 xoepoaui

3aHaHI!1 XYT3n3X3e3 Marap,rylll XYHrai1 eX3 p,3633Hp,3

Xypuacra xvnanxaes Marap,ryi1

Xy6a aasa xoepoaui

3aHaHI!1 XYT3n3X3e3 Marap,ryi1

YH3HW3 xaaparaa carsxanue Yypp,1!1 xanranaxa H6aapai1 YPI!1 xyyr3p,33 hai1Haap

Yp,X3H roptuoynaxa H6aapalll

A,o,yy Manaa yp,X3>K3 Arrraparura HIOTaraa w3M33P3111 A>Kanai1 hai1Haap annapuiaxa AMI!1p,bl »capransre 3p,n33P3111

44

3HrblH 30H0i1 06TOMOOP

3n63rx3H H3p3e3 H3p3nyyn33p3111 Xapl!1111H 30H0i1 06TOMOOP XalllpaTai1xaH H3p383 H3p3nyyn33p3111

oparurs aryynasa xapaxap,aa I TarHI!1 r3>K3 haaaxauiaaa Jlt(rn3>K3 T3H>K33h3H a6awHI!1 r3MHI!1 r3>K3 hasaxanaaa

YHp,3p aryynasa xapaxaaaa HIOTarHI!1 r3>K3 haaaxaumaa Ypr3n3>K3 yp,x3h3H a6awHI!1 YPI!1MHI!1 r3>K3 haaaxauinaa

J!y6WbIH MOp,OH wYYH>Ka

bl Wy6YYH nosronoxon ziaa Xyxyyn>K3 T3H>K33h3H 'l!1>KblWHI!1 Xyyr3MHI!1 r3>K3 r3Hp,I!1H3X3n naa

ApblH MOp,OH wyyH>Ka

AnTaH rypryyn nosronxon naa AManyyn>Ka T3H>K33h3H l!1>KblWHI!1 6acraHa r3>K3 rsepxsn naa

~ranaH HyypHyyp, canaanaxa ~p wy6yyebl raHraHyynaxan p,aa .Acap>Kana YHp,blnr3h3H 6acaraHa ,-a l!1>KblWHI!1 xajrpnaxannaa

TYP3h3H raphai- rynauraaa TYW3H 3pbe3>K3H6aapai1 , TYP3n caaan Hyx3p,Tee ,'{\ Tyaapxanaxa hyyraapai116t,

45

Xa,[laM a6a ~)I{blr33 XaiilpaTaiilraap vpreepsa Xono OiilPblH aiilJlwa,[laa XYH,[I3TX3)1{3 6aiilraapaiil

AJlTaH urapaxas 3YJlaHa 6ypxaH,[Iaa 6a,[lapaa)l{a H6aapaiil A6apama ,[I3r33,[13 6or,[lo,[loo M,[IaH yrbl Mypreep3ii1

HaiilMaHXaH XYJlT3ii1 6aH,[Ia6Taa 3yJlblH rysaeu MaH,[IyYJlaapaiil YH,[I3PX3H XYJlT3ii1 6aH,[Ia6Taa MYHXblH 3YJla 6a,[lapaaraapaiil

Hahau COOX~ rynauraaa

HaH,[I~H apioyxaaaap 6aiilnraapaiil HaiilMaHXaH xasara r3pT33 Hapaaaa rysa raryynaapaa

YH3HW3 haaxau C3TbX3Jlble3 3ryyp,[l3 xaaranaxa H6aapaiil Ypa xvvronaap YH3P)l{3)1{3 8creH YH,[Iblnr3)1{3 hyyraapaiil

XYX3P3H 6aiilxa HIOTaraiilTHaiil XYT3Jl3 6apTaaH~iilHb xaaaraanaa XYH3ii1 raaap X3C3T3ii1 10M3 XYH,[I3T33P saxa hyyxaa6w~,[Iaa

Ypyy raaap xanrupyyxaa 10M3 YHarWaJl MOp~eO raraapaa Ypryy,[laiil raaap XaTYY 10M3 Oiilnroxo,[lo)l{O hyyraapaiil

46

Xy6W3 raaap XYX~T3ii1 10M3 XYJl3rX3H MOp~eO ,[IYMeep3ii1 XYH3ii1 raaap XYC3T3ii1 10M3 XYJle3)1{3T3ii1X3H hyyraapaiil .

3 6yypaJl MOP~HWH anaapra ,[IOpOO xvns h3T3 iii , 1fUJ3H 6yypaJl ~)I{bIWH~

,[I3H cooroo HOJlb60hOToiil

Xapa 6yypaJl MOP~HWH~ Xafirahas ,[IOpOO xYJl3h3T3ii1 XaH 6yypaJl a6aWH~

Xapca COO roo HOJlb60hOTOiil ~)I{bl xoepoo

uianaa OWO)l{O aonroxouinaa a6a xoepoo

beH OWO)l{OO sonroxoumaa

TYP3 Haiilpaiil raaapra XY,[lryiilH rvpvvroap hyyraapaiil XY,[Ia yparaa ehblebl XaiilMCaXa,[la)l{a H6aapaiil

47

'l'

I

I

YIOYHTaH 60110)1(0 rapa6a11AIo1

"

6aHranhaa 6orooHoop ~3Hrlo1Hyynh33p 6a51HXaH MOHrOn,[lOO opofionna Barursn-raa hypryynlo1He ,[Iyypr3~3pXeO,[l 6aTanahaH raacaaaa ep363n,[l101

WIo16101Hph33 60roOHOOP ~3Hrlo1Hyynh33p

WIo1H3X3H MOHron,[lOO opofiorma .

C3C33PT33 hypryynaae nvvpraxspxeoz; C3Tbx3nT3H auaperraa ep363n,[l101

YypaH 6orooHoop ~3Hrlo1Hyynh33p Yy~aMxaH MOHron,[lOO ep363n,[l101 Ynacaauraa hypryynlo1He ,[Iyypr3~3pXeO,[l YwaphaH aMaparraa epa63n,[l101

Xaraa 4101Hrlo1C

Xaraa LJIo1Hrlo1c 1013aryYPTaH Xanxsra 6YP51a,[l MOHron 30H XaMTaapaa H3r,[l3H oponaoxy Xaaparati rvpee MaH,[Iyyna51a

6aaBaH LJIo1Hrlo1c 1013aryYPTaH 6aHranaH 6YP51a,[l-MoHron 30H 6ymaapaa H3r,[l3H oponnoxy 6aTanahaH rvpee MaH,[Iyyna51a

333H LtIo1Hrlo1c 1013aryYPTaH 1II6c3r3 xapyynsu: 6YP51a,[l 30H 3633 H3r,[l3H oponaoxy 3H3X3H rvpee MaH,[Iyyna51a

48

Xanaapaa )l(a6apl1aa 63W3X3H naan

Xaaaapaa ~a6apnaa 63W3X3H naan

Xaaaapruu aMaraHe c3HTyyn33,[1 6aHHa XaHlo1naan HaMxaHTaH 63W3X3H naaa

Xapaxaa 3YPxblebiM 3pblOyn33,[1 6aHHa Yynaapaa ~a6apnaa 63W3X3H naan YHarwblM aMaraHe c3HTyyn33,[1 6aHHa Ywapaan H.8MXaHTaH 63W3X3H naan Ynaauxan 3ypxblebiM 3PblOyn33,[1 6aHHa H,[Iyypaa ~a6apnaa 63W3X3H naan

~aaraHM caxaplo1rbl c3HTyyn33,[1 6aHHa

panaa n HaMxaHTaH 63W3X3H naaa

:QypaHxaH 3ypxblebiM fiascyynaan 6aHHa

Xaaaapran Moplo1lo1eblM xaaaa r336T3

lila3aapTan Moplo1lo1eblM xaaua r336T3 lIanxa n MOHronoH a,[lyyH coo lIaJilo1nhaH raHCbleblM xaaua r336T3 nlo1,[1xaH aacaraa WOpOH coo

3M33nT3 n Moplo1lo1eblM xaaaa r336T3 3H33X3H MOHronoH a,[lyyH coo 3~3nx3H HyxPbleblM xaaaa r336T3 3PX3T3H xararaanxsu- WOpOH coo

, ,

49

I'

XalilpnaapaH

Xaaaraa yH,ll,3p yynanaa Xa3aapTa Mop~e6 xalilpa11aapalil Xauaaraa canaa onouroauihaa XaH~11haH raucasa xaapanaapaa

YynblHraa YH,ll,3p ,ll,a6aaH,ll,a YHarwa Mop~eo xaapanaapaa Ypar rapar onosroauihaa Yuiaphaa raacasa xaapanaapaa

;

Xon no 6aHHa"'-

Xa,ll,blH opoaroop xapaxaaav Xapauxu MaHaH coo aapaa 6alilHa XalilpTalil raucaaa haaaxaaae Xapancaxua apra yrylil xon 110 6alilHa

YY11bIH opoaroop xapaxanav YHSlapralil MaHaH coo uapaa 6alilHa 'YwaphaH raacasa hauaxanaj» YY113axblHw apra yrylil X011 110 6alilHa

50

XyySla W311bIH apaxaana

XynahaH xaauahaa yprahas 10M3 naHalil apha H3M3P33,ll, ¥pSlaxalilM xaaaahaa hyyraa ,10M3 Xaasa W311bIH apaxaana

Xalil11aahaH xaasahaa yprahaH 10M3 Xafiaprsn, apaha HyM3pSS,ll,

AxalilM xaauahaa hyyraa 10M3

3uH~r. 3MH~r waprblMH~ ,.a<311X3H,ll,3Hb Ta6Slapalil :.ho,IX3H31i1M acyyraanhaa ~ 601100 r3H3r33p31i1

Apaar, apziar waprblMH~ A,D,yyxaH,ll,aHb l'a6Slapalil A6axaHalilM acyyraanhaa AH,ll,yy 601100 r3H3 r33p3li1

.1Q:ae,ll,311 ranaa a6,ll,apTa ,!.1.!JHx3H caraas ,ll,3H33 6alilxa ..J;pHx3H caraaa ,ll,3H3bleM ~aH,ll,aM 6apSlapalii

.QYH,ll,a11 ranaa a6,ll,apTa .QYH caraau 3pX~ 6alilxa .QYHxaH caraaa 3px~liIeM 3)1{b1X3M,ll,3M fiapaapaa

51

-

,Qoo,Qon ranaa a6,QapTa

,QOnOOHXOH WYp:3T3i1 hanxyypra 6ai1xa ,QOnOOXOH WYP3T3i1 haH}I{yyprbleM ,QYYX3i1X3H,Q3M 6ap~apai1

Xa}l{YY ranaa a6,QapTa Xamoy, 6ynraH Manrai1 6ai1xa Xamoy, 6ynraH Manrai1eblM XaHLllnhaH,QaM 6apb~apai1

XYH3i1 YPLlli1e 306ooHryi1 Xvpraxan rvpraa yreep3i1rTbl Xy6YYH YPLlli1H rvpeehaaus 3C3rblHb H3pble vreepsurru

XY,Q3P ,QYHrbl,Qaa HIOTarTai16,Qaa XYXblH ,QOHrO,QOXOHb roe 6ai1Ha XYC3nT3i1 xaaparaa uiaraxauraaraa Xeepermeu 3YY,Q3n3X3Hb roe 6ai1Ha

Apan ,QYHrbl,Qaa HIOTarTai16,Qaa AHrLllpai1Hb nyyrapaxaus roe 6ai1Ha AMapar xaaparaa urauxaaraaraa Ansanaa 3YY,Q3nX3Hb roe 6ai1Ha

52

XYPIIIH X33p

XYWYYH,Qaa caraauraa XypLIIH X33p3 Xyxanxapxun annafianaaa yprbleM XonowopXOH aynaru asr aaaraapaa Xy6aa}l{LllpXLIIH annatiannaa 3ypXbleM

AMaH,Qaa caraa-rraa XypLIIH X33p3 An,Qyyn}l{apxLIIH annatiannaa yprbleM Annapxaa aynaru asr saaraapaa A6aH anaatiannaa svpxueu

TawaaH,QHH caraasraa XypLIIH X33p3 Tahanxapxau annatiannaa yprbleM Taarnnxaa synaru asr saaraapaa TaTaH anaaoannaa 3ypXbleM

Y6CYYH,Q3 caraaHTai1 XypLIIH.X33p3 YTbX3n}l{3pXLIIH armatian yprbleM . YpLIIHxaH aynars: asr aaaraapaa Yapyynxapxaa annafian 3ypXbleM

53

X3P33T3H X33p

X3P33T3L1X3H X33P33p33 X3T3X3H xonue aopue X36T3h3H HOVIPOO C3nM33>K3 3>Kb1Hr33 M3HAbie M3A33P3L1

YHaTaViXaH X33p33p33 YTaXaH xonsre sopae YHTaXaH HOVIPOO canM33>K3 3>Kb1Hr33 M3HAbie M3A3e

Xapanau 6aVlrwa Xy6W3MHI1 Xaprsrraa XYT3nT3V1 xaparnaaxaa

XaH 6yypan 3>KbIMHI1 .. '

Xapaxaa HIOA3HAee Hen6ohoTOVI

XYX3P3H 6aVlrwa Xy6W3MHI1 XYT3nT3V1 xaprsrraa xaparnaaxaa Xyrw3H 6yypan 3>KbIMHI1

XYX3X3H HIOA3HAee Hen6ohoTOVI

Xapa 6yypan MOpl1MHI1 Xaucaafiura nopoo xvnnsrsa XaH 6yypan 3>KbIMHI1

Xapaxaa HIOA3HAee Hen6ohoTOVI XYX3 6yypan MOpl1MHI1 XYM3nA3pr3 AOPOO xynh3T3V1 Xvruiaa 6yypan 3>KbIMHI1 XYM3AX3 AOPOO Hen6ohoTOVI

54

Xana raaap xap6ahaH

XaXI1HarxaH hOMOHOVIM xaapnarrraa na Xapl111H raaap YrT3h3H

3r3W3 AYY Hap xeepxsa

XYAee raaap xapfiahau

XYXI1H3rX3H hOMOHOVIM xaapnarrraa na XYH3V1 rasap YrT3h3H

3r3W3 AYV Hap xeepxsa

XOVITOXOH svrhee HI111A3rW3 XYH Wy6yyH xeepxaa XoepXOH >K3n 6onhoH

161<1 X3H X3333 6ycaxa6116

Ypnaxau avrhee HI111A3rW3 Yhaaaa Wy6YYH xeepxaa YAaaH >K3n 6onhoH

011 X3H X3333 6ycaxa6116

XHHraH ronoa 6YIl>KyyxaH

Xi<1HraH ronoa 6yn>KyyxaL1 Xi<1nraahaHAaa 3HAYYT3V1 XJ.iHa>Kan 60AO>KO H6axaAa pwonOHAOO 3HAYYT3L1

Hapl1V1XaH ronoa 6yn>KyyxaVi Hafiurahaunaa 3HAYYT3V1 Hapunaxan 60AO>KO H6axaAa Opuronounoo 3HAYYT3V1

55

1""'/'

6y,QanaH ronoa 6yn}f{yyxai1 6ypraahaHAaa 3HAYYT3i1 6ono}f{on X~Ha}f{a safiaxana OpWOnOHAOO 3HAVYT3i1

,Qo6oi1 xsaraa vsvvpuea

,QOWXOHXOH xynaapaa xaaanyyrn.sa ,QoM6oTbIHrOO A33}f{ble

,QOTHOXOH raasapraa 6ap~51a

XYHAblH xsaraa opoae

Xvnarxaa xynaapaa xaaanyyrrsaa XYXYYPTblHree A33}f{ble

XYHA3T3i1 raauapraa 6ap~51a

Hai1ryyp yHA3p~~OAOHAO Ha6wahaH IOYH3i1 ryharaa 10M3 Haaryyp 6apAaM 516aXaAa H~i1T3A3 IOYH3i1 ryharati 10M3

W3n6yyp YHA3P MOAOHAO W3n63h3H IOYH3i1 ryharaa 10M3 lllyyrup 6apAaM 516aXaAa WaMAa IOYH3i1 ryharan 10M3

56

3J13h3H xapna

3c33 63W3 113 naa 3H3 MOp~H 3mh3HX3H xaprunaa ~i1r33 r336blAaa 3pX33 63W3 113 naa 3H3 HYX3P 3A~PX3H aanyyaaa ~i1H3n r336blAaa

Fannaa 63W3 na naa 3H3 MOp~H raHraTai1 xapruziaa ~i1r33 r336blAaa ra}f{apaa 63W3 na naa 3H3 HYX3P rynM3px3H aanyynaa ~i1H3n r336blAaa

3MHlllrW3H

~benA3H 6ynr~Aar YAaMTai1 naan ~133113i1M yrcaprue T3CX33H3ryi1 3t.tH~rx3H MOP~AYYA nourxopooumaa 3pW3T3i1 ryi16bIMHai1 3pX3 coo 10M3

TOHrOpOH 6ynr~Aar YAaMTai1 naan Toxohoa 3M33nbieM TOrTOOHOryi1 Taprau apnaryyn nourxopoouihaa Taraxan }f{Onooroi1MHai1 3pX COO 10M3

"ftcapaH 6ynr~Aar YAaMTai1 naan reapra ynaMbleM T3CX33H3ryi1

rX3H MOP~AYYA nouixopoourhaa T3i1X3H rapai1MHai1 3PX3COO 10M3

3MH~r AOWXOH MOP~AYYA

3pbenA3H TOHrOpOH 6ynr~AarwbehaaHb 3PT3i1 30P~rT0i1 xy6YYAYYA

3PA3HW hypraxa A~i1nA3r 10M3

51'.

-+

3PA3Mbi hypaapaM

AnTaHxaH A3nX3~A3 Typ3h3H3~X~~e Apaaraa annapraa 516aapa~

A~Aap aanyy aahasnaa

AW~AbIH 3PA3Mbie hypaapaii

3H33X3H A3nX3~A3 TVp3h3H3~X~~e 3pr3HA33 anaapraa 516aapa~ 3A~P aanyy HahaHAaa

3PA3Mbi WaMAaH hypaapaa

~MapxaH naa6 ,.

Y5IaAaa 6a~xaAaa yn~raMxaH naan YTaXaH xaprsiaaa 51MapXaH naaf Ypnahaaus xapaxaaare c363PX3H naan Ypll1HXaH synruraap 51MapXaH naa6

C3pr3A33 6a~xaAaa w36w3epX3H naaa C3X3X3H xaprunaa 51MapXaH naaf W3rbleblHlI1 xapaxanau c363PX3H naan C3TbX3nX3H 6oAonoopoo 51MapXaH naaf

3M33nT3e3 6a~xaAaa w36w3epX3H naan 3n3h3T3~ xaprsuiaa 51MapXaH naa6 3rC3n3)K3n xapaxaaau c363PX3H naan 3pblOynr3H 6oAonoopoo 51MapXaH naafi

~axaw xYH6H6

ApAarblM 6apll1nCblW r3)K3 n 6a~Ha naa ApraM)KaaMHII1 Hapll1HnaaA saxaiu xYH61116 A~AapnaaA 516a5la r3)K3n 6a~Ha naa A5IapXaH 'XOnblHnaaA aaxaui xYH61116

Xa3aapTbiM 6ap~nCblW r3)K3n 6a~Ha naa ry~6aMHII1 Hap~HnaaA saxaur xYH61116 XaH~nb5ln xooynaa r3)K3n 6a~Ha naa Xapaxau XOnblHnaaA aaxaui xYH6~6

YHarWblM 6ap~nCblW r3)K3n 6a~Ha naa YpraMH~ Hapll1HnaaA saxaui xYH61116 . YWapb5ln xoioynaa r3)K3n 6a~Ha naa YTaXaH XOnOAOHb saxaur xYH6~6

.59

30xeonOM AYYH

Yr3 H.,QaM,QI1HOeaCl

A'il A.AH,Qpeee

AnTaH A3nX3111H >KaMa ehoop

C3HXI1P H.OMI1H xa6ap 6aClraa C3c3r HorOOH ,Q31lr3P3HX311 Anras ,Q3nX311H >KaMa ehoop AHxaH 611,Q3 TaHl1nCaan,Q11 A6a 3>Kb1H TYP3n HIOTar

Araap T3HIOYH aa>KaM ,Qal1,Qa

AplOYH C3nre3H HaMap 6al1raa Al1par rapar 3,Qe3w3Hx3C1 Arrrau ,Q3nX3C1H >KaMa ehoop ACI,Qap ,QYH,Qaa yen33n,Q11

A6a 3>Kb1H rvpen HIOTar

Araap T3HIOYH aa>KaM ,QaCl,Qaa

HaMap ywee xenon 6al1Ha Hahaa 30nH0l1 r3p3m3Hx311 Anraa ,Q3nX311H >KaMa ehoop AplOYH >Kapran 3,Qn3x3n,Q11 A6a 3>Kb1H rvpan HIOTar Araap T3HIOYH aa>KaM ,QaCl,Qa

Arrrapraaa

Aft C.rYPCOPOH30H Yr3 A.YI13bITyeB

As:! r.AapaM3ar,Q

YH,Q3PX3H eX3 MYH,QparaHYY,QHalil A6blMHalil anunaap h3P>K~M33 epersee YJlbr3p31i1 halilxaH ,QYYHalil Haa,QaH,Qaa YH~ carhaa T3MYVJl33B,Q~,Qaa

AJlTapraHa Haa,QaaH 5YJlTHalilMHalil Haa,QaaH . AYYJlarTbl 6yp~a,QHalil xarparru 30HY¥AHalil

Ypr3HX3H eX3 MepeHYV,QH31i1

lt1>KbIMH31i1 a,Q~Jlaap h3P>KM33 epersee XYCJl31i1 ,Q33,Q31i1 eX3 aaaaaanaa Xaaraa 6ap~H aonrooananaa

Ilafiranra

62

6alilraI1haa epahsa 6acaraH

I M33H3r M33H3r M33H3rX3H naa M33x31i1 M~H~~ ~HarxaH naa Map T3p3I1 5alilraI1haaJl naa AMparxaMH~ epss HaM,Qaa

AypaHalil h36w33 acapaa HaM,Qaa Aypas:!a X3n3HH3Hr33 HaM,Qaa M3H,QbIM hypaH M~h3P33 HaM,Qaa M33H3r M33H3r M33H3rX3H naa

T3P3Jl aasnaa T3P3Jl aauaaa TYP3Jl halilxaH W3rblHb aaanaa YJl3r xanyyu 3,Q~p xahanaa Tapan aaaaaa T3P3Jl aauaaa

Aa6Tama

3Hr3p~ M3Ta caJlMaaJl6~ naa 3paHr~ MaT3 cacarnaanfia ,Qaa I-1Wae3H M~waeaH ,QYYJlaaJl6~ naa Ma3H3r M33H3r Ma3H3rxaH naa

Aa6Tanra

63

Yyn3ryL71x3H T3Hr3pe3 .'h,:

YH,l:PP MaL71xaH haL71xaH:Aaa YHrblH ronoa AaHn1Ha",.-, , V1n,L:IaM r33W3HlII raL71xanH~L71

rOOXOH XaTaH AaWflllHa,a roe WOO>KO H3Pf1~HX3L71 fOpblH ,L:Iapyy ~r~ fOYH3h33W eX:3'W C3rH3Hx3L71

WaaCTblH xosreo aSmnl!tM~;" tllaraaaa W3X3MHlII xyxapnaa ~a 'roprou XlIISla3blW Xapsan HIO,L:I3MHlII fiaspnaa

Aa6Tanra

Ap6aH caraau xyprble_l!.I ATxaa,L:I ,L:IypaMHlII 6YPhSlnaa Anar 3pe3H 3ypxbleM ~ AL71,L:1ap ,L:IVYX3L71 ypranaa

Aa6Tanra

/

IIIHar AypaJla raMHaapaM "

A· .. ,flti::/n.~.l.>.! , .n M.Mr.I~p.t::~t:S

Yr3 r.LJlIIMlIITOB3L71

Haaarraa 60n,L:IOrTOIA xaprsuia Hafirapxaa 6opoeo raMHaapaL71 HaMXaH,L:Iaa aopioynhaa ,L:IypaSla HahaHalAM rasca raMHaapaw

>Kapranaa WV1MapwanaapaL71 >Kapranaa WV1M raMHaapaL71 HaMXaH,L:Iaa 30p~Ji'haH .ElypaSla HahaHaL71M raaca 'raMHaapaL71

YH,L:I3PT31A Ha6TapTaIA Xaprbl,L:Ia2!l

Ype3X3H 6opoeo raMHaapaL71'<"AC" . -.-

YH>K3r3H apioyxaa nypasa

Yenc3M raacara raMHaapalA ')

>Kapranaa WV1M apuranaapaa >Kapranaa WV1M raMHaapaL71 . YH>K3r3H apioyxau nypasa. Yenceu raacara raMHaap~m

3nh3T3L71 wynYYTaL71 xaprsuiaa

I 3MHV1rx3H 6opoeo rauaaapaa 3HX3pr3H apioyxau nypasa 3>K3nX3H raacara raMHaapaL71

>Kapranaa WV1M apuianaapau >Kapranaa WV1M raMHaapaL71 3HX3pr3H apioyxau nypasa 3>K3nX3H raHcaM raMHaapaL71

j -

..... ~ , "

'1i'~: ~-~

Yr3 6.l\3,q3H,qaM6a

A'il r.,QapaM3ar,q

MOHrOI1oiil haiilxaH OpOH

3pe3nX3,q3>K3 xaparnaaxaa 3n,qIllH C3HXlIIP HIOTarHIII 3>Kbl a6blM vpeerrraa

3X3 hai1xaH HIOTarHIII

33 33 33 hai1xaH MOHrOn OpOMHIII

Aa,qapalii rvprau 60pOOHlIIlIIHb Aaxapsnu anxapsuu xyyeU,q3H33 AnTaH wapran Tap'ilaHIIIIIIHb Haarsuu Hai1rblw ,qOnrIllOnHO

33 33 33 hai1xaH MOHrOn OpOMHIII

Cannes caraai- Mouronuaa C363PX3H 6aCaraH,qan 3He3H3 Hai1MaH 3yr3i1 Xy6yy,qT3

Haapraa C3,qbX3n33P xyH,q3nyynH3

33 33 33 haaxau Moaron OpOMHIII

66

Xer: 4l11HFlIIC naBnOB

, aa,qaM ayraa rapraxea ;:.ai1pTai1 XeXIIIYH caarvvnaan osrao nyyraa TaTa>K3

·onwlIIp HaMai1raa caurvvnasn

Ypna ai1nai1 Paaaaaxaa Yrraan HaMai1ellli1 M3H,q3nB33 6apYYH rapaeu 6apllla>K3 6alilrllllilw,qaa rasa aBlIIarylii

lIIH aanraa C3C3pn3r coo rraan HaMTai1 M3H,q3nB3

naa,q 6ai1hllleM M3,qh33P 6alil>K raa n 6onoo,q varepeennaa

>Kapranaa WIIIM apuianaapaa >Kapranaa WIIIM raMHaapalii 3HX3pr3H apioyxaa nypaaa 3>K3nX3H rancau raMHaapalii

67'

Yrs 6.CYHAylii

HIOTar

A9. 1I.411H30plllr

!

6a9.HXaaHalii yynaMHalii

6yralilH ypaMAaaHTa HIOTar 10M3 AHXaHalii cahasaap 9.apaHxalii AHWaH 6aa6alilH HIOTar 10M3

YpaAxan AyneeH 6an~aMHalii Ynaansaa MolilhoHOIiI·bpOH 10M3 Yypralil caaraa asranaaxaa Y9.XaH 3~b1M HIOJar 10M3

Aracaaa nanrsp TanaMHalii MYY Manalil 63nW33pl1T31i1 ApaAalii nyyraa aanaaxaa Axalil a6aralilH HIOTar 10M3

Mapaauaa C3HXl1P TanaMHalii Maarap TaaHalilH OpOH 10M3 Xaauaui 5I6ahaH HaMTa9.a Xauranaa na 6alilAar HIOTar 10M3

'68

A9. 6.Cyx6aaTap

C3PYVH ranTTalii HIOTar

Baraxaa HahaHalilM 6a9.p ~apran 6aaBalii 3~I1Ii1M 6yyca hopoa

C3PYYH rannalil HIOTarHI1 C3HryYX3H naa C3HryYX3H C3c3r31i1 haaxaa aaxanaan C3n~33X3HAaa C3n~33X3H

XI16YYH HahaHalilM yn3bl X3WI1r YeT3H Hyh3A31i1M ynrbl TOOHTO

Aa6Tanra

3PA3MA 30pl1hOH 3XI1H31i1 xapru 'lI1Harraa n 6apl1haH 3H3X3H yprs:

Aa6Tanra

6.9

AH .Q.C3H,Q3P

C3C3rYYA

oalilraa h3MH31i1 YYP33P oalilraa h3MH31i1 ,QVyp3H .QYY>KII1H hanXII1H ,QVMssrylil .Qa6XHa 6alil,Qan cvneerva H3r3n hYHII1

H3r3n y,Q3p

0YP3aHXaH C3C3ryy,Q xapraa H3r3n hYHII1

Haran YA~P .' .s : -.-;"'"

0YP3aHxaH xanraap sonroo 5=l6aa 63n31i16 ,QYYn3H

5=l6aa 63n31i16 ,QyynaH XyIiIT3H hanXII1H ,QYMssrylil Xy6xalil 6alil,Qan cvneerva H3r3n hYHII1

H3r3n y,Q3p

0YP3aHxaH C3C3ryy,Q »capraa H3r3n hYHII1

H3r3n y,Q3p

0YP3aHxaH xanraap sonroo

70'

r.4I11MII1TOS31i1

AH A.AH,Qpees

TOOHTO HIOTar

a XYXblH ;o,yyH yPIl1H ,QyY,Qaa,Q

H xonohoo epasfiurastaaa

i! .IJIUiJ(aH TYP3h3H ranara W3H~3P _",",U"d'''' CYP>K3W3 63ebiM >K3rH33n

.Qa6Tanra: .QYYTalilxaH, cYYTaIilXaH TOOHTO HIOTar 3YPX3H31i1M OXII1H

3YY,Q3H3Ii1M 3XlI1H

.Qyynll1M 6YPHa,QaIilH TOOHTO HIOTar

halilxaH,Qaa ypraaw h3pr33W 3,Qe3r33 3n63r ,Q3nr33W

IOYH y63n,Qssw' apioy« 3YH,Qaaw pHaH axanaap OMor saanaaur

.Qa6Tanra

H xauranaap Hapaa aonrooui xcopooe XYr>K3M 6onroow Xy6YY,QT33 >K3ryyp onroow aasuranaap IOpssn yprssw

.Qa6Tanra

71"

"

Yr A.}i{ancapaeBaH

Y~ CarWHL-I YHrepeen,Qa

Yh3WHL-I CaH>K33 aaxnaanaaa

011 uiawrasa 30nrOXO ep336 TYPYYWL-IHH ,QypaH TYPYYWL-IHH AYpaH

3anyy C3B3p3n saarnaarmaa 30XL-I,QXOH uraanaa nypnaarnaan naa 3anyy HahaMHa0,WHrepeen,Qaa TYPYYWL-IHH nypaa TYPYYWL-IHH ,QypaH

faHcan C3,QbX3n,Q33 MeHXeXeH naa fa3ap ,Q3nX33H L-IHar ,QypaH

XeXL-IHH ,QyYTaH hYHL-IHYY,Q

XaBpaH eX3 ypryHHYY,Q

OL-l uraurasa 30nrOXO ep336 TYPYYWL-IHH ,QypaH TYPYYWL-IHH AYpaH

72

-

Yr f.4L-1MHTOB3H

3r3wlrt axa XOepHIrt

3nbr3n3H ansranaa T3Myyn,Q3r 3X3 3C3rbiM HIOTarra

3HX3P3H 3HX3p3H xvneansr 3r3W3M HaMaSla yrraaar

Aa6Tanra: hauaa C3,QbX3n3HM xaasaxaa hatiaxa r3HT3 acaraa haaus haHXaH YPL-lXaH aasraapaa hanaaeu aahaxa Ta6L-1!::iar haaxa« YPL-lXaH' aaaraapaa haaaaeu aahaxa Ta6L-1,Qar

ApraryHn aprarvan T3Myyn,Q3r A6blM TYP3h3H HIOTarra AHxapaH aHXapaH xyne3,Q3r AxaMHL-I HaMaSla yrraaar

·1

Aa6Tanra: Anar 3YPX3H3HM xaasaxau

Anaaxa r3HT3 coxnnoo haaHb C3C3H 60,QO.mOH yreepee C3,QbX3nb1M T3rW3n3H Ta6L-1,Qar C3C3H 60,QOmOH yreepee C31J,bX3nbiM T3rW3n3H Ta6H,Qar

73

Yr3 f.4I1MI1TOB3~

ASI A.AH,QpeeB .

IOh3H hapa x363n cooroo IOYMblH raMTa~ W3p33W

Hauap 6a~raa TanXaH cooryyp . HaMa~ rvpee 63n3~W

.Qa6Tanra: 3)f{bl, 3)f{bl, ansra 3ypX3MW, 3r33n ,QYT3W HaM,Qaa 3)f{bl, 3)f{bl OpWOH Sl6blW 3nyyp 3HX3 sasnaa

A6blM caraas C3,QbX3n X3W33H Ansraa ,Q33p33 ypreew

fapblM X3Hh33H ,QyTyy 63W33P faH3ara,Qaa xypreew

.Qa6Tanra

Haunaa MYHeeW hauaa 3060H HaM hYYHary~w r3pT33

AWblW aaxa xaplOynxa6116 AnTaH ,Q3nx3~ ,Q33p33

.Qa6Tanra

74

!!Ii

Yr3 C.AHra6aeB

As; C.MI1H)f{l1reeB

~apallTaH xaprbl

WaHrana,·waHrana Wa,QanTa~xaH MOPI1MHI1 Tvprana, rvprsna TYPbSln3ahaH MOPI1MHI1

T33 T3H,Q3, T33 T3H,Q3 TaHl1ncahaH I1HarHI1 T33 M3H,Q3, T33 M3H,Q3 Taanan,QahaH I1HarHI1

3~ 3~ 3~ 3~

TYP3 Ha~paa X3X3e3 TaHl1n ha~xaH ,QYYX3~,Q33 Ta6l1nyyn)f{a Sl6aHaM naa

Xarapa, xarapa

Xapru 3aMa~M XO,QOPTOP Xarapa, xarapa

Xauar 63ebiM xanarap

75

Xarapa, xarapa

XanYYH AYYHa~M Xapb~nTap Xarapa, xarapa

XaH~n AYYX3~M XapaTap

,Qa6Tanra

OOAOPO OOAOPO

OAO MYW3A nooryyp OOAOPO OOAOPO OpOH A3nx3~ nasrvvp

OOAOPO OOAOPO

lt1Har Ayyx3~M oernorop OOAOPO OOAOPO

lt1Har Ayyx3~M O~pTOTOp

,Qa6Tanra

76

Hajiparnan

77

I5YPHa,Q

X33PblH rvpeehaa W3HrL-1 HahaHall1MHL-1 X33T3111 xoproanon HaMTapCOO Apuruuarva Mypee vneehaa

AHa ML-1HL-1L-1 6ypS'la,Q

lllvriar 6L-1,Q3 xoepoa HYX3C3h3H

Illvpa 3pXL-1,Q3n >K3nHYY,Q3111 h3nr33H,Q33 AATaHxaH 3pXL-1 60no>K0 yn3h3H

Asa ML-1HL-1111 6ypS'la,Q

AypaH hanraa aML-1,QapanaiiiMHL-1

AYH,QYYP AVyp3H XYH,QaraHW,Q coo AMTaTall1XaH nyxapsa 60no>K0 awranarnaha« Asa ML-1HL-1L-1 6ypS'la,Q!

Ypraxa aanrapxa HahaHall1MHL-1

YMa 3aH,QaH W3HrL-1 63e,Q3MHL-1 3,QenbBeIl1CL-1L-1H C3C3r 60no>K0 YH,Qblh3H 3H3 ML-1HL-1L-1 6ypS'la,Q!

YH,Q3P OPOIl1TOII1 Manrall1,QaWHL-1 Ypr3H 3Hr3pT3111 ,Q3r3n,Q3WHL-1 Yrahaa cacarraa 6yh3,Q3WHL-1 rYPHall1 aphaa ryTan,QaWHL-1

01l1,Q0 XaHXL-1HaXa hYX3,Q3WHL-1 OHOHL-1L-1e raranxa 6L-1p6aa3a,QaWHL-1 Mo 111 hOTO 111 roho 3eex3111,Q3WHL-1 Moucrop MYHr3H Tpy6K3,Q3WHL-1

78

P.LiOIl1HOM

Bynaa WL-1L-1n,Q3p xy3yyH,Q3WHL-1 Eiyxa lOyn,Q3H XYTara,QaWHL-1 YPL-1H synru aauranaunui

Yrall1 63PX3 wa,Qap6apL-1,QaWHL-1 Xyhau 6ynqTall1 XO,QOOrTOWHL-1 Xarapuia MOPL-1TOIl1 urapraaauraa H3P3MHL-1, uivnanur, 3ypX3MHL-1

H3r3n caraa YPL-1T3111 10M W3HrL-1 H33p33h33n C3,QbX3nHL-1 6ynHar,QaHan M3H,Q auapaa! 6ypS'la,Q 30H AMhapbleblHb xarurrap 6apL-1haH TaBaH W3MblHr33 ,Q33>K3h33THall1

TonL-1 6all1CaXaHaapaa vpraxs ~ryyxaH OHOH,QOO C3P>KL-1M,Q3>K3

fula6all1 raasanaa X3HT3111H yynaaan hasaxa Dena TYW3>K3 »capraxa H6axblH

AplOyxaH vpeonue avpxeunee w36w33,Q AMS'la TaTaH XYHT3p>K3 opxahyy

Xanxa r3h3H eX3 orroproano

Apa,Q r3h3H MYW3,Q coo

6ypS'la,Q r3h3H 3PXL-1C3111

EiyypanxaH TonOH,QO YM6aH uryaraxa geh3,Q3I11Hb opuronosno xynee Ta6L-1>Ka 63p onsrs pyyHb C33P raanahaa 3p,Q3HL-1L-1H TynxIOypx3H C3M>Kyyx3I11MHL-1 3H33X3H c3,Qbx3nh33MHL-1 rapaua vrsuuua one YHL-1H3111 xouuryyxaa nypacxan ononoo xaraphas anraaxas OHQHOIl1

79'

XOHreOXOH nyyraa nyynsuu HaMAaa XonWOpXOH 3ymbl C3M)I(YYX3ii1MHL-l MYHr3HX3H' hYHL-lL-lH Hapb5laH coo MynL-lh3HX3H C3C3r xaurup 51HbrL-lp Mvpeeaen AVVP3H HIOA3H coo MYW3A OnOHOOp aHL-l6 OHL-l6

XynL-lC3rTbl 63W3H3ii1 X3n3HA3 xypra AYP3)1(3 Tyruoypxaa Ayp63H MYP 63W3636

6ypyy 3YPlOY 6onoo haaHb

>K3HX3HL-l 6yp5laAaap aahaxa X3n3H3 aafisar 71MapxaHwbe haa xopeOAXOH aahaanaa V1namblH 6YYAama W3HrL-l 6aAap)l(a 516axaAaa C363PX3H 6acaraHaiil L-lHan<,aH 3ypX3HA3 lllaraxan 516ahaH T3p3 hYHL-lHYYA

>Kapranaiil nyxapsae raucaran

M3m3n3YYn3H xapraaraaa norryypyynaxaaan Aawa 6onooA 6a5lp ryHL-lraap

Ap6aH »can uiapxarahaa 10M W3HrL-l

MYHee XYP3T3P 3YPX3HA3MHL-l xYHAyynx3ii1 OnOH nypacxan C3AbX3nh33MHL-l YHAblH3 OHOMHL-l, 6yp5laAHL-l, xynL-lC3rTbl HaMaiilraa Toonxoryiilw 516aa6, TOOMryiilx3HW 516aa6 TVVA36w3 ranau eX3 TOnOHAO

Eoxop xaraphau xy6YYA 6acaraAaiil

YTa HapL-lHXaH sypnaa hYYA3PHYYA

h3ebl r3p3ii1 xaHaAan )l(3p3n33H3

X3n3)1(3 6onoxoryiil xy6L-l 3a5laHaiil

3ypa)l(a uranaxarvu raatiapu W3HrL-l

llan xapasxu hYHL-liilH opWOnOHAO Taauan MaaHaAryiil reepaxs 516ahaH

YPL-lH haiilxaH eoxopoiil a5lnra

Ypraa MOAOHOiil Y3VVP AaM>Ka)l(a vranaarahau ronsre AYX3pHrn3H A36h3)1(3 Xapaxaa r333r3Hb HapL-lL-lXaH xyiil6aAan 7l6axa carraa nyynaxa 516ahaH '4oiilHOMOiil Xacap AYHAYYP raha W3p63)1(3 Cyncarapxau rapaiilHb xyprasyyr; Cycnaaan aana nynaacyyrrxa

HaMTaiil xawran 6YP5laA fiacarau

Haanaa A3P33h33 h3M33X3H rapsensa 63n3ii1 WVVA3PT3ii1 hYHL-l OHOHOiil epseno

XOOP06TOiil T3prblH orneofio haHAaiiln)l(a WVVh3 ypssxa« XanYYH ypanaap

WYY5la eX3T3ii1 raanaxa 6aiilhaH

Hararap »caaxaa C3M)I(YYX3ii1MHL-l

HahaHL-liilHb axnxa, yh3HL-lL-lHb 6yypamaawbe haa A51r 3aHrblHb x3633P33 r33W3 ry

Xapu 6H MYHee Xyp3T3P MapTaaryiil6 XanYYH aanyy HahaHaiilMHH nypacxan Xana Y3eeryiil ,QL-lBaa)l(aHaiil OpOH XapaHXbl hYHHHYYA MaHAaXa 60nTOroiil MYHr3H hapa MyHAaprblH caaaahaa MYP3H3ii1 yhasna 300C cacaxana MYHXblH yhaahaa 3YYA3n3H W3M3)1(3 Myxap 3pbeble xarrra YAbX3nX3Hb 6apra)l(OH oMoroiil 6YP5laA haMraHaiil

\ ~

81

6am..,ycaap xiohahau aarahaaaa xaaphaunan TYHra11arXaH yhaa C3C3PH3 ry r3M33p

Tynahaa rapansuus xarapas 6aLllxa,ll,a "3YPX3MHM, 3ypX3MHM, MHarHM

MMMH 3He3X3,ll,3 HaHa6wM

Y}f{MH 311b,ll,MH 6aaphaMHM

Yrneensp 6yy 11 H6aapaLII" rsxs

OHOHOLII xaaxaa C3M}f{YYX3L11MHM

OHC011}f{0l1 HaM,ll,aa w363H33 h3H

AyyraLllxaH MMr33,ll, Ha11a}f{a11 6aLIIXaHb

AyxaHb xauaphaa Ty63r3px3HWbe r33W3 ry naa Xairpanau xajipanas r3HW3XblHb uiaruaxana Xa11XbIH fiacarannaa 3PX3X3HWbe toM ry naa AHa XeepX3L11 C3M}f{YYX3L11MHM

A11TaHxaH OHOHOLII C3M}f{YYX3L11MHM

3e11,ll,3p 3ynrbl 3aH,ll,aWHM

3PX311 yrbl a6T8Ha6 naa

ViHar nypasaaaraa 311W3,ll,3

Xaunaxahaa a6aH uiaraxa H6ahaH

hauapaa fiopfioocrojiaon xaaxaa 6acaraH

haHH yXIt1H 6aHraaw naa

TY11lt1xa11 carra rvuiar 60110XO

3pbe}f{3 cyxapaxarva WMH,ll,3Mr3HX3H 3p3Mr3HX3H 3aHTaH 6YPHa,ll, 6acaraH

3PXIt1M 113 XYH 6aHraarwa h3H

haHxaH C3,ll,bX311T3H T3p3 6acaraHTaH

haHH HYX3pHIt1 TaHIt111CYY11aarwa h3H

"AMa H336311 yywxa H33X3" r3h3H

.82

A6blMHIt1 yr3 YH3H 6aHraarwa h3H AaHHaH cj:>POHTO,ll,O H3r3 H3r3e3 vpranxa <l>POHTOBMK ehoop WIt1 6M,ll,3 xoep

I-1p~HhaH 3VV,ll,X31lT3H WY113r HOMoeo 6yh311}f{3

~alt1par WY113rT3H XYP,ll,ble yuaa h3M,ll,M .

"Hararap }f{aaxaH C3M}f{YYX3H,ll,3WHIt1

3YYH 3ypX3H T3rYY11H3 xaHM" r3}f{3 - X3HT3HH ,ll,yH,ll, hypryynlt1lt1H

X33rYH HYX3PHIt1 Haa,ll,anaa h3H 3aHaHaHHraa Ta61t1cYYPble 0110XO Xaprsrraan T3H,ll,3h33 3X1-11133 h3M61t1

Xapa 6M 6YPHa,ll, 63W33

Xanxa 60p}f{OrOHOH YPM xyyr3,ll,6M

XaHaHb xapar,ll,axaryH TanblH HtoTaraH Xa3aapTan MOplt1H naaps YH,ll,blh3H Xy6YYH61t1 Tornoxo ,ll,36x3PX3 xvnaee

TOHonOHXOH 60HTOr yrnaaryH6

CaHXaa11}f{a Y,ll,h3H TapXM ,ll,33P33

CacanaH ManraHeblHb Ta6HarYH6

I5H eepee 6YPHa,ll, 63W3n61t1 naa

3yH,ll,ee11 onoa yaaa 11

EiHH,ll,3P, Aa,ll,a11, 6aTWIt1p33TblH l6!1wblxaH 6YPHa,ll, Xy6VV,ll,T3H

XaHT3HH hyprYY11HHH ,ll,OWOH naap X3MX3 HaHwa11,ll,a}f{a Y,ll,3h3H Xy6YYH6H l11133W yrbl

Hn,ll,33W yrbl

anra ,ll,a T3P3Hb xsapar caawaa

83

6yp5la,Q r33W3WHI1 X3H 63 rsnarsre 6ypyy 63W3 3y6eepblHb raaahaa ,QYYTaH WYYTaHXaH'T3p3 >K3nHyy,q11

,QYH,qa hypryynahaaui ynyy,q3 haaarnaaan XI1MI1, CPI13I1K, anre6p, reOMeTpl111H

X3CYY reopeuoop 51axaMHaH r33w36 X3Pn3H, X3HT3H xoepoa aafihapra

X3HT3H avxapnaxee M3)J,33n haa 6onHo Xa5lM Xanxa 30HOH 6y,qyYH fiaaparxau aMb,qpan,qa Xan6ara uivnsahee ynyy C3HrYH

6ypyy HOMOH vsareep H3pB3e3 HIO,qyyn3Hxaap 6yp5la,q HIQ,qapraap xauapaa Ta6IQynhaHI111Hb XO>KOMOO xapu ,q33P3 Xa£tM H33P33h33 AMb,qpan r33W3MHaH HOM 63W3 xaaaas AnTaHxaH OHOHOH 6yp5la,q 6aCaraH,qa Anre6paap aaxsa 63W3X3ryH 63n3H6,q11

V1Har xcaaxau C3M>KYYX3HebIMHI1 y,qx3h3H XanYYH ansraa 6yp5la,q 30H,

C3p63>K3n »caaxaa XyH,qbl 516aa haaWHI1 Haaurannaxaf WaMTaH r3>K3

Hionapraa xapyynxa

Xynnaap X3n3>K3 XYH,qaraTaHeblHb M3X3n33 haaWHI1 Xyraranxaf raaa na uraaxaurse M3,q3X3

3aHrblHb M3,Q3X3ryH homoyuia aMI1TaH,qa

Xonohoo h3M33X3H W3H>K3>K3 vaee haa

Tohou W3P33P W3p,q3>K3 0PXl1hOH

Toonxorva ayparran.i.

,Q3r3n3HHr33 apsie rauca xyasaharosa

84

hyp 6yh3e3 uraura rarahaa

,Q3p3r3p W3X3T3H wo6orop ManraHHb ,Q3~3h3H 0600XOH,QOn xapamaxaau, 6onoxo Xoep rapblHb rsprsu- caxaparran XonYYP,QyrYHp>Ka 633n3HHb YH>Kaa,Q 3PMI1rT3H ryranaa rasaauraas r3WX3>K3 Xy6eaT3HX3H Mypee vneexs anXaXbleHb XaTyyxaH MaXOpxoeo xyypaHraap >Ka>Kan>Ka Xa5lhaH wynh3HI111Hb Wapna>Ka yn3x3Hb 3H,Q3 T3H,Q3 XapaMCaapaa

AH,qyy 3H,QyYT3H. C3rH3»<3 6onoxoryH Arnar TaHrblH 333):1 6onohoH

3p3WYY,Q TYM3H T3,Q3n r33W3

Cap6a hYX3e3 r3ph33Hb hyran>Ka i6a6arap haxanaa H3r3H wY,Qap>Ka 6apYYH xynee XOHWOHb r3WX3>K3 Aa>KaMxaHaap ,QanaHhaH XY,Q3p Xy6YYH3H MI1MaH hapa W3Hrl1 cap6a hYXblH

Araap T3Hr3pl111e xaxa >Kyh3H 6yyxa,qa ApblHraa X¥>K3,Q3 cyypsan xanaaxa Ul3H3h3H MO,qOHOH XYHXI1H3h3H 63e,q3 Myxap ,haeM waxyy w3r.Q3x3,q3

en6_ohoH ,qyhanapxyy W3Hr3H ,L:ia6l1pxaHraap XYH311 YP,Qa 6aHraanl1 6apXl1pHa

Arnar TaHr<;l,Qaa MO,qO 63n,q3h3H

kKanwa 6YP5Ia,qaH xaaxan ypcaaa

.QX3H caH wapran ehoowxblHb .!\MTapxaH 6apl1xa H3r3H xapran aa

3YHaLii orroprou yhasa xapauaaxa

YHrblH c3c3r3L1i xaaran aaxanhaa

Y6h3H3L1i caraap HapaH XYH xoep

Tvnsr XanYYH,D,a rynaxa 516a,Qar

Xamoypxa y6h3T3L1i cansrean tanana XY,Q3PX3H 3P3WYY,D, ypl-1n,D,aH uiyaapxa Xa>KYYPYY,D" XaXa,D, reaper YJl33>K3 Xy6x3r3pX3H MypHyy,D,ble sypurap >K3pblnr3H3 Hapauaa cacparue uiyrauaap Ta61-1haH HaLliMTblH HOOTble 63W3h3H,D,3Jl a,D,nl-1 Xauranraua HOroOH 6yxaJlHYY,D, I-1paLli>Ka Xauxap eX3 hYPI-1HYY,D, YH,D,bIX3,D,3

WI-1L1in,D,3p 63PX3 6yp5la,D, apauivvn

6yxan 6yxanaapblHb y6h3e3 acanua

6Y,D,yYH ynaaxaa r3pr3,D,blHb

6ahaJl 6yxanaa ypr3X3,Q3n r3H3

Y,D,3WbIH 60po xapaasaap y6h3W3,D,3L1i ororhoo Onroaaoxo yraauaap caLli xaararrrasa geh3,D,3L1iHree 6apl-1haH aMTaTaLlixaH ranxasna Y,D,X3H wapran aeexaaree TypXI-1H3

XO>KOMXOH rapahaa xopnaoa hapa hYYM3r3pX3H r3p3n33p33 TOnO>KO 6aLlixa,D,a MaLlixaHaLii xoep aMaH W3Hre3p

Masa rarancarran TYX3pe3n>K3 6aLlixa,D,a YHI-1 YHTahaH Tee,D,3L1iH xauap

3yrbl,D,3n a,D,nl-1 ,D,YHrI-1H3>K3 6aLlixa,D,a 6aa6aLliH raahaaaa MOXI-1H fiycanaan hOHO 6aTaraHaH,D,an >K3HrI-1H3>K3 6aLlixa,D,a

86

WYY,D,3P YHahaH HorOOH ,D,33X3HYYP hYY,D,3pT3n a,Ql-1n W3M33ryLlix3H33P Xanyyxau C3,D,bX3nT3 HYM3r3H 6acaraH VlHaraLii 60Jl30PTOO ryLlir33,D, ep3H3Jl Xoep xyn3L1iHree HIOC3r3H w3n6ble XOPMoLli'xOTOOPOO opsou hYY>Ka VlHarxaH HYX3p3L1iHree ypr3H C33>K3,D,3 TapXI-151a H3Hr3H I-1L1i>K3n w363H3H3 "6yypanxaH 6aa6aLliMHI-1 YHTaHaryLiin naa 6ycanhaH Tpy6K3Hb HaM>KaHaryLiin naa 60,D,oxo r3h3MHI-1 60nHoryLiin aaa 60POXOH 3ypX3MHI-1 T3cH3ryLiin naa

VlLIi>K3n waM,Qaa epas 6wyy6

Ep3X3n ehoopco ep363n r33W36"

Ooe waM,D,aan a,D,nl-1 fiacarere

OHOH uraziap 63,D,3p33,D,Wbe onoxoryLli6" r3>K~ OMoronOH Xy6YYH h3M33X3H vrartxs

OnoHoLii cynee,D,3 T363Pl-1H raanaaa,

XYH,D,bIH a,D,ar PYY y6h3W3,D,3L1i a651aH XYXIOYT3L1ix3H eoxopoLii asnra 33,D,3nH3

6apxa, Xypaxu» MYHr3H ,D,OIlrI-1TO ypa,D,xanble Yepn3>K3 Xanl-1TapblHb xarap W3,D,3nH3

"YH,Q3P Xa,D,blHraa caaHahaa

YYP3L1i caLiiTap XaTapa5ln

YeblHree onou TaaHa,D,Talii

3yraanaHryLii 51axaMHalii r33W36"

HaphaHaLii w3nM33h3 Ha,D,xaTap xarapua C3,D,bX3n c3nM3T3p ,D,yynan,D,aHa 6een3n,D,3H3

87

3H3n 6YPflaA r33w3MHai1 X3H 63? CaraanraHaap haMraA YXI16YYAblHb XaHXI1HaTap AyynanAa>Ka cyrraa XYXI1H Yyp caarap 3yraan>Ka C3Hr3X3A33 H3p3M3n apXl1l1Hraa OXI'IHAO xapranar. Ypau caraaxau xypraxaHaapaa

Yraha 33p3>K3 oi1Mho H3X3A3r.

YY>Ka C3Hr3X3A33 r3pr3AblHb 63PX3 Yrai1 6YPflaAYYAblHb X3A r33W36? AnTaHXaH Tai1rblHraa apa W3nble . AHwaHai1 HIOAeep AypaAAan xapahaH

II1A3 ioheep XYPI1H 6a'axanA::it4e. '

3W33H COOXOHhoOHb xYu.!yypr3A3H HaMHaAar Eiapra>KaHai1 X3pM3,Aaryypai1 xy6~

Eiai1ranai1 6ynra, 7lpyYHbi xasnaran EiapAaMxaH acapxa aauiaaaa hyprahaH 3H3n 6YPflaA r3rw3MHai1 X3H 63?

Eiai1ran Aanai1raap HIOTarrai1n r3nC3rW3 ,

Eiapra>KaH TYX3Mhee rapfianrajin r3nC3rW3 EiaflH TYYXblH T3p3n 63W3rVVAT3

Eianap raureu+ xYHVVA r3nC3rW3 ' 3aHwanblHb COAOH, 6ai1AanblHb hOHI1XOH 3aHrblHb 3PWYYA, C3AbX3nblHb caraaxai-l 3aHaHai1 3H3n 6ypHaA 30H

TYYXblH 63PX3A3 Typee 63n3i1.

XOi1TO XOpl1l1H flH xy6W3A3

YHAblh3H YAaM, yprahas yrcaa

Yi1nahaH AYYH AyynahaH aHnra

88

Ypnahau uiyhaa, nyhanhaa xvnhas 7lxaA, Tysaraa wyha XOnl1nAO>KO 7laxaAaa rysryyc XaMHl1raH 6ono>Ko IOYHA3wbe T3A3 onou rahapxa 7l6aAan HYYA3n YYA3>K3 YHr3ph3HI111e XaTYY >K3nHYYA3i1 aMI1Abl r3pW3

Xawap 6aa6ai1HYYA xeepsxa xa ry r3x3h33 XaAaMai1 aasraap >KonOO raraaar

XanXblH TYYX3W3A xansxsra aprarva Myyha Manai1, 63nW33p_11 naxaxa

AMAa Ty63A3i1 yuuranra C33>K3nA3>K3 Ap6aH nonoohoo XOPI1AOXI1 3YYHAa AHHaTai1 epshss Xanxa 30HAO

3H3 A3nx3i1Hr33 coenhoo X3I)T3n>K3

3H3 6YPflaAYYA vpranxs epehea 10M

OeAonblHb ryruoypxas rascapau A3r3nA33

OpOA xansre y63pT3n>K3 epshsa 10M

5ynrai1p aynarraa T3p3n ryranaapaa

5anap ehble 3YPX3T3i1X3H YAbX3n>K3

Tapreut WI1i1H3 WI1p33A3r AYW3Aee

T3Mc3n3i1 3nbAbie Aa6Ta>Ka vrahaa 10M

30pl1rblHb X3T3p>K3 caraaa 6apoHoi1

30neOHAO AaBXHaA 6YPYYTa>Ka Y33h3H

"30rcomo 60n YX3n MYH" r3h3H fleHI1H3i1 yrble 30rcooroopoo opuryynaaa 6YYAyyn>Ka H6ahaH 10M "PeBOnIOIII1H r3>K3 M3A3X3ryi1 60n

3H3 May3epaap xeep3nA3X36, hapxuacar" r3>K3

89

MOHr0J100p XSSP3J1,ll,SS,ll, oanroxorva XYHVY,ll,T3C1 MO,ll,OH xyaraap XSSPSJ1,ll,3)f(3 H6ahaH 6YPHa,ll, faMI1H,ll,aW 6YY,D,yYJ1)f(a

6apOH,ll,OW 6YY,ll,YYJ1)f(a

Jlauaapra CoxIOYJ1)f(a

3X3 OpHbleMHaC1 CYJ1SSJ13J1C3)f(3 yr3h3H 10M

3X3 HIOTarbleMHaC1 CYJ1SSJ13J1C3)f(3 yr3h3H3C1HrSS TyJ1eB 3C3prYYH 60J100,ll, 6apl1r,ll,a)f(a H6ahaH 10M

MHHra IOh3H 3YYH ryuiaa X3,ll,bl OHbie

MI1HI1C1 611e HIO,ll,SSpSS vaeervaun.e haa

Y6r3,ll, xyrW3,ll,3C1HrSS TyJ1SS yC1J1ahaH xaanahaa YWHSSH 0J10H C3M)f(yYX3C1e· xapaa h3M611 6Y,ll,J1I1)f(a TSSpl1h3H T3p3 )f(3J1HYY,ll,3C1

6YYTaC1 MaHaaTaC1 HaM TaMraHYY,ll,aC1

6ypyy 3y6ble X3J13X3 r33ryC16

6YPHa,ll,ble yMSSpSS,ll, TYJ1aXaW r33ryC16

XYH,ll,3 63PX3 T3MC3J13C1 carra

XYJ1bIHb ,ll,ypSS,ll,3, rapblHb rauaaraaa xvprahaa 3Pl1H caraa CoeJ1 3pr3HW3J1,ll,3

3XI1H TypyyWblH ,ll,aJ111 60J10J1CO)f(O vrshaa X3J1M3PW3, hyprarwa, KOMI1CCap

X3J13 63W3r3C1 yxaaH;:IC1 ,ll,OKTOP

YyraH 3MW3, XYf)f(3MW3H, nyyurau YJ1acaC1 ra6bHaTa 6arwa

T3pryYH3C1 xannaauia, arpOTeXHI1K T3363PI1C1H )f(0J100WO, ASTO MeXaHI1K

A6apra haaJ1I1WaH, Apa,ll,aC1 eX3 xypanaa nenyrar

90

AM)f(aJ1Ta 6YT33J13C1 333,ll,bleHb ,ll,yYJ1aHa6 Xaaarap eX3 ransre xaxanxa xaxanxarva r3h3H XaMTpaJ1 KOMMYH 6aC1ryyJ1xa 6aC1ryy:nxaryC1 r3h3H MapxaC1H 6aTblH hyp 6a,ll,apYYJ1aH ,ll,3611X3 tllapxaua 6yJ1a,ll,aC1 hYX3 6apl1H ,ll,3J1I1X3

6ypyy 3y6 xoepoa roproa xupxar naepa 6ypHa,ll,blHb 6YPHa,ll,aa catiuraxa yaaraahaa AHrVlC1H T3MC3J13C1 W3PYYH )f(3J1HYY,ll,T3

Apahaass 611,ll,3 naxaxa H6ahaH IOM36,ll,11 Mara,ll,ryC1 MYHSSWbe C3X33T3H3C1

AHKeTblHb xapaa haa 6YPHa,ll,yY,ll,bIHb 0J10H 6aC1xa NKaJ1wa 3H3J1 6YPH8,ll, 30HYY,ll,

Apan TYM3H,ll,3MHaC1 exsie yr3h3H 10M

3,ll,VI C3C3rJ13X3 xopeoaxou HahaH,ll,aMHVI ' Ex3 3yC1J1ble oC1J1ryYJ1)f(a yr3h3H 10M XapaacraC1 r3,ll,3r )f(3ryYPT3C1 Wy6YYH ' Xa,D,aH ,ll,33X3HVYP HVlVI,ll,33,ll, 6aC1Haa xe XaMarhaa VlHar MI1HVIVI HYX3P

X0J10 rasapaa YPVl 10M naa r3)f(3

Hahaaaa sanyy, HapaHaC1' ranraana HYX3C3)f(3 naaahaa MI1HVIVI I1HarXaH HaMaC1raa haaaxa H6aHa r33W3 ry Hararap »caaxau C3M)f(VYX3C1MHI1!

91

D3nr3 A3M63p3n3M yr3

92

T3Hr3pHA3 Mypr3lK3 T3rW3 xaprarrsi 6ypxaHAa Mypr3lK3 6Y51HTail1 xcaprarru

*

hauaxa 5l6aXblH 3XHH ypeen MarTaan hail1H 5l6aXblH 3XI1H hauaa C3AbX3n

.'*

*

XOil1MOPTOO Ayyp3H xoep XYWYYWVPble YTX3lK3 YH3plKerTbi

XOTOHAOO Ayyp3H Ta6aH xywyy Mamail1 6a51H 60nOrTbi

YpHe3 TaHHXa yrbl YHeplKelKe 5l6arTbi Ypeeree TaHHXa yrbl 6a51H 60nOrTbi

«,

YpH xyyr3A33 XyH fionrortet Ypea MOpHeO xvner 6onronbl

*

TYP3h3H ypblHree YT3m3p HahanarTbl TYM3P Aypeereil1Hree h3T3PT3P 5l6arTbi

* *

Xynee xywyynxa Xy6YYT3i11 XaAaMAa rapxa fiacraraji 60nOrTbi

*

Xonue oapryynnar MOpHH 3PA3Hbie raMHarTbl Xoepue xontionor yXHH 3PA3Hbie xaapnarru

* * *

93

YTa HahaIla}l(a, YAaaH xaprarru

XY113fT31ii yaaraa, C3prbIT3H31ii 31133r XYH31ii yp~ Hap, 6orohblT3H31ii 31133r

* *

3060H yrbl }I(aprarTbl 30rCOH vru 6aS'l}l(arTbi

* *

HaliiMaH Haucapaa W3HA~ 6aS'lH HaliiAaH )KyrA3r W3HA~ YH9P 60IlOrTbi

* *

M3HA3Il3XblH 3X~H M3HA3 aMap XYHA3Il3XblH 3X~H copa anfiaxa

*_.,

Wy63r3 xaAblH opoaao r3p33 6ap~fTbl WYA3P Xy6WblH oeopro MaIlaa YTX3fTbi

* * *

WYIlYYTalii rasap r3p33 6ap~}I(a WOHOTOIii rasap MaIlaa YTX3}1(3 6aliirTbi

*

Ta6 roeopioynraraa A3p3A3 ronroa XOIl60fTbi TOOHTO haxuxa ran rynauraa aanrarru Torooroo T3rW3Il3}1(3 TOhoTO 3Ae3r33p Ayypr3fTbi TOXOMOO }I(3rA3 TOXO}l(O, MOp~O xaapnarru

94

-

3PT3 60A}I(O, opoa YHTa}l(a S'l6afTbl

YHA3p Ao6oAO r3p33 6ap~fTbl Ypr3H tanana MaIlaa YTX3rTbi

* *

Anran W3HA~ snapxa

MYHr3H W3HA~ MYHX3P3}1(3 S'l6arTbl

* * *

TYP9A9Il9 YH3HW3, anaapraa TYM3HA33 H3P33 XYHA3T31ii S'l6arTbl X3Il3h3HA33 XYPA3r

XYH 30HTOlii S'l6arTbl

*

XyliiIl3p3h3H raaapraaaaa XYXbl Wy6YYH AOHrOAor XaliipIlahaH ra3apTaMHalii Ha6wa C3C3r nanrspar

*

6yca}l(a 6yyxaAaM

Bynar W3HA~ 6YPbS'lIla}l(a 3pbe}l(3 6yyxaAaM

3PA3H3 W3HA~ snapxa 6aliifTbi

* *

Vlliiw33 Mypr3, 3pbe}l(3Mypr3fTbi T~liiw33 Mypr3, T3X3p~}I(3 Mypr3fTbi

16ypxaH, r3p31ii XOHMOP, rynra pyy aaaxa x3113A3rl

9Q ...

OMoryy,qalll ypa, ,qyy,qI1ara, ryr (eHre)

Tyr
NQ Yr OMOr Ypa AYYAIlara (A3IlhYYIl33P .
eure XIt1i1A3r)
1. raIl3YYA ,[\aaraH (It1H Fan ynaas
caraau)
2 Xyacai1 XaHArai1 Xya
M3pr3H
(xS1araIlxa)
3 Xy6AYYA XaH6ypr3A Xex
(WIt1Hr3H33p .,
Ayyrapax)
4 rYWIt1A XOTOWO XYP3H
-rai1raH
(:xycaxa)
5 Wapai1A XaHArai1 Wap
M3pr3H
(ypaunax
xsaranxa)
6 xapraaa 60TrOH Xap
(6yi1Ilax)
7 XYAai1 6yx .RraaH
(fivpxapax)
8 6oAoHrYYA Woo M3pr3H 60p
(YIlIt1X)
9 XaIllt16aH Woo M3pr3H XaIlIt1YH
(YIlIt1X)
10 Caraasryyn Woo M3pr3H tlaraau
(YIlIt1X)
11 6aTHai1 Xajiryyruuaa Horooa
X3P33
(ryarnax) 96

YHAC3H sopanro

"V1p33,D,YVlH renee caVlH YVlJ1C" CaHrl1V1H 30pl1mO Hb raaaan ,D,OrOO,D,bIH ,D,OHOP 6aVlrYYJ1J1arYY,D,raVi xararpaa a)l(I1J1J1a)l(, xonfiornox recen xerenfiepajir MOHrOJ1,D, X3p3r)l(YYJ13X, HI1V1r3M,D, HYYpJ13)1( 6yVI 3M33r 6yml1V1H rynrarencaa X3p3rL.p3r WI1V1,D,B3pJ13X, caVlH YVlJ1cl1V1r ,D,3J1r3PVVJ13X3,D, XYBb H3Mp33 0pYYJ1axa,D, '-I11rJ13r,D,3H3. "V1p33,D,YVlH reJ1ee caVlH YVlJ1C" caH Hb 30pl1J1rOo X3p3r)l(YYJ13X,D,33 napaax 6aill,D,J1aap YVlJ1 axanrtaraaraa 51BYYJ1Ha.

Xe,D,ee OpOH Hyrraac WI1J1)1(VI)I( OP)l( I1pC3H a)l(l1J1ryVl 3aJ1YY'-IYY,D,blr aJ16aH ecoop 6yprryYJ1)1(, 611'-1l1r 6apI1MT)I(YYJ1)1(, aMb,D,paX yxaa-m cyprax, a)l(J1blH 6aVlpaap xaarax 3aMaap aMb,D,paJ1,D, Hb TYCJ1aX

YH,D,3CHI1V1 ec 3aHWI1J1, ap,D,blH YJ1aM)I(J1aJ1blr WI1Hr33C3H, XyH XyH33 3PX3MJ13H ,D,33,D,J13X, xyH,D,3rr3x, 3H3p3HryVl Y3J1I1V1r cypraJ1'-1I1J1CaH YVlJ1 a)l(I1J1J1araa 51BYYJ1aX

XYYX3,D, aanyy-ryynsir XYMYYHJ13rlt1V1H YVlJ1C3,D, rar au o poJ1l..\YYJ1 ax, ,D,aBYY caVlH '-IaHapaa xer)l(yYJ13X3,D, Hb rYCJ1a)l( ,D,3M)I(I1X.

XYYX3,D, 3aJ1YY'-lYY,D,a,D, YH,D,3CHI1V1 COeJ1 YPJ1arl1V1r cypran-maa TaHI1YJ1aX

Xenee OpOH HYTrl1V1H I1pr3,D,I1V1r aMb,D,paX yxaaun cyprax aMb,D,paJ1bIH 30pl1J1rO '-Ilt1rJ13J1r3V1 60J10XO,D, Hb rycnax

97

Xaar:

MOHrOIl YIlC, YIlaaH6aaTap XOT, cvxeaerap AVVP3r, "Arrraa uiaraa" XXK-I1Ii1H 6alilp

201 TOOT

Yrac:

88006861· 99856861

II1-M3Mn: gooddeeds@magicnet.mn

98

I~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful