1.

Parikan Parikan inggih menika unen-unen Jawa kang duwe paugeran ing antawisipun: a. b. c. kadedan saking kalih ukara ingkang dhapukanipun ngangge saben saukara kadedan saking kalih gatra ukara kapisan minangka purwaka (sampiran) ; dene isi utawa wose purwakanthi guru swara

dumunung ing ukara kapindho. Parikan saged dipun-perang dados tiga, inggih menika: a. Parikan kan dadadean saka (4 wanda + 4 Wanda) X 2 Tuladhanipun: • b. • Iwak bandheng, durung wayu ( 4+4) Priya Ngganteng, sugih ngelmu (4+4) Parikan kan dadean saka (4 wanda + 8 Wanda) X 2 Tuladhanipun: Gedheg manggar, bumbune mrica ketumbar 4 wanda 4 wanda c. Tuladhanipun: • Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula, Piwelingku mring muda, aja wedi ing rekasa. 2. Syair Syair inggih menika salah satunggaling karya sastra Jawa modern ingkang awujud larik-larik lan wonten purwakanthi guru lagunipun. ( 8 wanda) ( 8 wanda) ( 8 wanda) ( 8 wanda) 8 wanda Lamun sabar, bisa lejar sarta bingar 8 wanda Parikan kang kadadean saka (8 wanda + 8 Wanda) X 2

Petis manis = kecap. Wong kae sajatine wis krungu kandhaku. nanging njangan gori. ananging kanthi sinandi. nggegulanga ngiket basa. dadi sarasa Tepi wastra. dadi ngucap Kaca benggala = banyu rasa. Yuyu agung = pithing. dadi titah. pinething dadya tumenggung. Wangsalan Wangsalan inggih menika tetembungan utawi unen – unen ingkang kedah dipun-batang ‘ditebak’ maksude. Damar mancung. dadi cupet Yuyu agung.Tuladhanipun: Wengi Nganti adoh parane kesepen nggilet donya Dikembangi sunare rembulan tanggal tuwa Dumelung nglangut asu mbaung Wengine sangsaya Liwung. cupet tenan nalarira Dammar macung = upet. wastra kang tumprap mustaka. ananging limrahipun batanganipun ‘tebakannya’’jawabannya’ kasebutane pisan Batangan ing wangsalan boten dipunsebutaken kanthi cetha. Mumpung mudha. yen durung tunggal sarasa. Uler kambang = lintah . Tuladhanipun. . sarining kaca benggala. amba titah mung cumadhang. Petis manis. Aja ngucap. dadi pinething Uler kambang. 3. ing ukara candhakipun.

Njangan gori = nggudhèg. 4. Maksude wangsalan njagan gori yaiku mbudheg. Sayeng kaga = piranti kanggo nyekel manuk (kala). Paribasan. boten ngandut surasa pepindhan Tuladha : durung pecus keselak besus = durung sembada nanging pengene oraora welas tanpa alis = mesakke tok ora isa ngopo-ngopo ciriwanci ginawa mati = watak ora isa mari sakdurunge mati . wulang wido mangsa rowang = 4 wanda + 8 wanda Sayektine. Bebasan. Sayuk rukun. Saloka a. saeka praya Wulang wido mangsa rowang = bido Tuladha sing wujud tembang: Jirak pindha munggwing wana Sayeng kaga we rekta kang muroni Sinambi kalaning nganggur Wastra tumrap mustaka Pangikete wangsalan kang sekar pangkur Baon sabin ing nawala Kinarya langen pribadi Batangane: Jirak pindha munggwing wana = wit kesambi. We rekta kang muroni = anggur Wastra tumrap mustaka = iket Baon sabin = karya. Paribasan yaiku unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar.Gori iku mathuke digudhèg. api-api ora krungu. wit saking bondho kawula = 4 wanda + 8 wanda Sayuk rukun = saiyeg.

Bebasan Bebasan inggih menika unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar. laku sesidheman kanggo meruhi wewadi lahan karoban manis = dasar bocahe ayu kelakuane yo becik ngudang siunge bethara kala = nyedaki bebaya oleh itunge luput sunduke = ora jumbuh antarane itungan lan kenyataan . lajeng tembung kangge pepindhanipun kewan utawi tanduran Tuladha: gajah ngidak rapah = nerak guneme dhewe gong lumaku tinabuh = wong kang kemudu dijaluki wuruk asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane dom sumuruping banyu = telik sandi (mata-mata). nanging ingkang dipunpepindhan uwonge.b. ngemu surasa pepindhan Tuladha: c. Saloka Saloka inggih menika unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar ngemu surasa pepindhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful