1

Μια

όμορφη
στο

μέρα

σχολείο

2 Κάθε σχολείο είναι πολύ μέρα μου. πηγαίνω στο Το σχολείο μου το EEEEK Νταού Πεντέλης. . Είναι όμορφο σχολείο.

3 Μαζί μου έχω πάντα τη τσάντα μου. Μέσα στη τσάντα μου έχω ότι χρειάζομαι για το σχολείο. .

και .4 Όταν χτυπά μπαίνουμε στην καθόμαστε στη το κουδούνι τάξη θέση μας.

είναι η .5 Η δασκάλα αρχίζει Η δασκάλα μου κυρία Ιωάννα. το μάθημα.

6 Τα παιδιά λέει η στα τετράδιά τους. προσέχουν τι δασκάλα. Γράφουν .

γράφει στον .7 Ένα κορίτσι πίνακα.

σχολείο.8 Μου αρέσει μαθήματά μου. να διαβάζω τα Αγαπώ το .

.......................9 Γράφω λίγα λόγια για κάθε εικόνα: …………………………………………… …………………….................. ............... …………………………………………… …………………….................

............................. ............... …………………………………………… …………………….............10 …………………………………………… ……………………................

...................11 …………………………………………… ……………………..... .............................................. …………………………………………… ……………………...

........................12 …………………………………………… …………………….... .........

Αυλ: Θρανί: …………………………… ………………………. Καρέκλ: …………………………. Δασκάλ: ……………………….13 Διορθώνω τις λέξεις: Σχολεί: …………………….. Βιβλί: …………………………… ... Τάξ: ………………………..

Η πάει στο Κωνσταντίνα σχολείο. Η κάνει δασκάλα μάθημα. Αγαπώ σχολείο.. Μου να αρέσει διαβάζω. …………………………………………………. …………………………………………………. . το ………………………………………………….14 Βάλε τις λέξεις στη σειρά για δημιουργήσεις προτάσεις με νόημα.. …………………………………………………...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful