You are on page 1of 236

Dr Nil Nidli

Izlaz iz
DEPRESIJE
Naslov originala: Depresion, the Way Out by Neil Nedley M.D.

Copyright za Srbiju i Crnu Goru: CPS


Izdavač: Eden, Sremska Kamenica
Prevod: Svetlana Stamenov-Rašeta
Stručna recenzija teksta: Dr Jelena Luković
Tehničko uređenje: CPS
Dizajn korica: Vladimir Jajin, vladart@eunet.yu
Distribucija: Eden, 021/527-992, 062/200-046
Sadržaj
O autoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Čudesni um i nevidljiva bolest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Skrivene opasnosti depresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Šta izaziva depresiju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Lečenje depresije ishranom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5. Stil života kao lek protiv depresije . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6. Lekovite biljke i lekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7. Stres i zabrinutost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
8. Stres bez potresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9. Čeoni režanj mozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
10. Izlečeni za 20 sedmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Dodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
O autoru

Dr Nil Nidli je specijalista interne medicine sa posebnim angažmanom u kardiologiji,


gastroenterologiji, hitnoj službi i preventivnoj medicini. Diplomirao je na Univerzitetu
Endrus (Andrews) u Mičigenu, na smeru biohemija. Specijalizaciju je završio 1986.
godine na Univerzitetu Loma Linda u Kaliforniji, gde je bio rangiran među prvih 10%
najboljih studenata u svojoj klasi.
Nastavio je sa svojim usavršavanjem interne medicine u Ketering (Kettering) medi-
cinskom centru na Vrajt (Wright) državnom univerzitetu u Ohaju godine 1989, a iste
godine je dobio sertifikat Američke komisije za internu medicinu. Član je Američkog
medicinskog udruženja, Američkog koledža lekara i Alfa-omega-alfa medicinskog
udruženja, kao i brojnih drugih zdravstvenih i medicinskih udruženja. Postao je izuzetan
stručnjak u kardiologiji, gastroenterologiji i hitnoj službi.
Godine 1989. došao je u Ardmor (Ardmore), u Oklahomi, zbog izuzetne mogućnosti
da radi i sa akutnim slučajevima u internoj medicini sa naročitim angažmanom na hit-
noj službi, kao i na polju poboljšanja načina života i preventivnoj medicini na Ardmor
institutu zdravlja. Dr Nidli radi od 1996. godine kao medicinski direktor na Ardmor insti-
tutu zdravlja i njegovom centru za promovisanje pravilnog načina života. Takođe je šef
medicinskog odeljenja Mersi (Mercy) memorijalne bolnice i zdravstvenog centra, i
predsednik je medicinskog tima.
Dr Nidli je držao mnoga predavanja u Americi, Kanadi, Evropi i Rusiji na temu
ishrane, načina života i zdravlja. Držao je brojne seminare o ishrani, škole kuvanja (sa
svojom ženom Erikom), seminare o stresu i programe za odvikavanje od pušenja. Radio
je u produkciji serije obrazovnih video materijala o zdravlju po pitanjima koja se obrađu-
ju u ovoj knjizi, i u drugoj njegovoj knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja, od kojih su neki
emitovani na nacionalnoj satelitskoj televiziji. Živi u Oklahomi sa suprugom i tri sina.
Uvod
Zašto knjiga o depresiji iz pera specijaliste interne medicine? Iskreno govoreći, nisam
mnogo znao o depresiji kad sam završio specijalizaciju iz interne. Da, imao sam psihija-
triju kao predmet i tokom stažiranja, kada sam i vodio psihijatrijske konsultacije pod
nadzorom. Čuo sam i nekoliko predavanja od uvaženih autoriteta na tu temu. Morao
sam da budem u toku sa delovanjem, uzgrednim efektima i mogućim interakcijama
lekova koji se koriste u lečenju depresije iz prostog razloga što su ih koristili mnogi paci-
jenti koji su mi dolazili. Ipak sam ostao šokiran kada sam nakon završetka specijalističke
prakse pročitao članak u časopisu “Archives of Internal Medicine”, koji prati najaktuelni-
ja istraživanja iz moje oblasti, u kom je utvrđeno da jedan od 3-6 pacijenata koji se
ambulantno leče kod interniste pati od depresije. Ako je ovo tačno, razmišljao sam, onda
je to najčešća bolest kod mojih pacijenata; a osećao sam se nedovoljno potkovanim da
im pomognem da je prevaziđu.
Stoga sam naumio da saznam što je moguće više o depresiji: šta je izaziva, kako se
može sprečiti njen nastanak, kao i kako se najbolje leči. Počeo sam da nabavljam i čitam
najnovije naučne članke od najeminentnijih psihijatara koji su se bavili ovom tematikom.
Većina ovih članaka bavila se time kako najpreciznije dijagnostikovati ovu bolest ili je
obrađivala efekte najnovijih lekova. Oni članci koji su doticali moguće uzroke, obično bi
navodili genetičke sklonosti i nekolicinu socioloških faktora rizika.
Kao internista praktičar, svake sedmice sam po nekoliko sati odvajao da pratim tek
objavljene studije koje se bave internom medicinom. To je široka oblast koja obuhvata
dijagnostikovanje i lečenje bolesti unutrašnjih organa kod odraslih. Jedan od tih “unu-
trašnjih organa” je i mozak. Oduvek sam gajio duboko interesovanje za proučavanje
mozga iz više razloga, a jedan od njih je moje nastojanje da funkcionisanje sopstvenog
mozga dovedem na najviši mogući nivo.
Mnogi od mojih svakodnevnih pacijenata upućeni su mi od strane drugih lekara koji
nisu uspeli da ustanove pravi uzrok koji izaziva njihove simptome. Često sam bivao za-
moljen da dijagnostikujem i lečim ove “teške” pacijente. Nakon otkrića da su oni u veći-
ni zapravo depresivni, ne samo da sam nastavio da pratim najnovija istraživanja mozga,
već sam počeo da čitam i članke koji su se specifično bavili depresijom.
Malo po malo, počeo sam da shvatam da su potencijalni uzroci depresije prilično
brojni i mnogo ih je više nego samo socijalni faktori i genetika. Kada su 90-te godine
otvorile pred naučnicima saznanja o ključnoj ulozi frontalnog (čeonog) režnja mozga u
nastanku depresije, shvatio sam da većini ljudi koji pate od depresije nije rečen pravi
uzrok njihovog stanja. Skoro niko nije radio na dijagnostikovanju samog uzroka koji je
doveo do depresije pacijenta. I šta je bio rezultat? Zavisnost od lekova i/ili psihološko
savetovanje kako bi se preživelo. To je često značilo zameniti simptom neobjašnjive tuge
za čitav niz fizičkih i mentalnih sporednih efekata lekova. To je ponekad čak značilo
ispoljavanje raznih društvenih posledica neadekvatnog savetovanja. Ovim poražava-
jućim ishodima dodavana je činjenica da je depresija postajala sve prisutnija u savre-
menom društvu.
Imajući sva ova saznanja počeo sam sa novim pristupom mojim depresivnim paci-
jentima. Umesto da ih samo precizno dijagnostikujem i odmah stavim na najnovije
lekove koji bi delovali protiv depresije, prvo bih istražio šta je dovelo do njihovog sta-
nja. Zatim bismo osmislili terapijski plan koji bi se pozabavio ovim uzročnicima. Rezultati
su bili zaista fascinantni. Kroz svega 20 sedmica, velika većina mojih depresivnih paci-
jenata više nije zavisila od lekova i savetovanja, pa čak nisu morali ni na internističke
kontrole kod mene. Da, bili su zaista izlečeni od ovog mračnog stanja. Kako sam počeo
da ova iskustva delim sa kolegama i javnošću, često sam bivao zamoljen da ove uzbud-
ljive informacije složim u knjigu, tako da i mnogi koji me nikad neće sresti mogu imati
koristi od ovog pristupa depresiji.
Želja mi je da i vi, čitaoče, uživate u ovoj knjizi i da je nađete za korisnu, praktičnu
i motivišuću dok budete otkrivali PUT IZLASKA IZ DEPRESIJE.
1. poglavlje

Čudesni um i nevidljiva bolest

A. L. je dobro znao šta znači biti potiš- upiše. Otac nije umeo da uteši V. Č. kada
ten. U jednom periodu života bio je zapao su u pitanju bili njegovi neuspesi u školi.
u takvu depresiju koja ga je totalno Prebacivao je svom sinu da vodi “dokon,
pgnetaralisala. Jednom drugom prilikom besciljan i beskoristan život” i – smatrajući
izjavio je: “Ja sam sada najnesrećniji promenu smera u životu potpuno
čovek na svetu. Kada bi se ono što osećam nemogućom - prognozirao mu da će
jednako raspodelilo na sve pripadnike postati “običan lezilebović, jedan među
ljudske porodice, na čitavoj zemaljskoj stotinama propalih učenika državnih škola”
kugli ne bi bilo nijednog nasmejanog lica.” koji će na kraju “živeti jednim bednim,
A. L. je imao razloga da bude nesrećnim i jalovim životom”. Ovi izazovi
neraspoložen. Rodio se u siromašnoj sa kojima se suočavao mladi V. Č. ukratko
porodici, doživeo neuspeh na poslu, a objašnjavaju korene depresije koja će ga
potom nije primljen na posao na kojem je, mučiti čitavog života. Činilo se da je V. Č.
kako je osećao, mogao da da sve od sebe. osuđen da živi povučenim životom, usam-
Žena koju je iskreno voleo prerano je ljen, nesrećan i potpuno anoniman. Zaista,
umrla. Kasnije je zaprosio jednu drugu čini se da depresija uništava našu
devojku i ona ga je odbila. Izgledalo je kao kreativnost, spontanost, našu sposobnost
da se zbog svojih iskustava iz prošlosti i da postižemo željene ciljeve u životu, da
sklonosti ka melanholiji A. L. nikada neće se radujemo i shvatimo suštinu našeg
uzdići iznad okolnosti i učiniti nešto od bića.
svog života. Međutim, depresija ne mora da znači i
Decenijama kasnije, na drugom kraju kraj nečije životne priče. A. L., čije je puno
sveta, dogodilo se nešto slično. Ovoga pu- ime i prezime bilo Abraham Linkoln, mo-
ta osoba je pripadala drugom društvenom gao je da se preda svojoj depresiji i da
sloju. Iako se rodio u bogatoj porodici, V. nikada ništa ne postigne u životu. Umesto
Č. se od malena suočavao sa izazovima na toga, on se probijao napred i postao jedan
fizičkom, mentalnom i emocionalnom pla- od najcenjenijih američkih predsednika
nu. Kada mu je bilo tri godine, pao je sa svih vremena. Njegov život je dokaz da
magarca i dobio potres mozga. U jeda- ljudski mozak ima ogroman potencijal. U
naestoj godini život mu je visio o koncu jednom trenutku njegovog života činilo se
kada je njegov lekar pokušavao da ga da je Linkolnov um bio toliko opterećen da
spase od galopirajuće upale pluća. Kada je više nije mogao da funkcioniše, ali mu je
imao 18 godina, rasprsnuo mu se bubreg kasnije omogućio da sastavi i održi poznati
usled pada sa visine od skoro 9 metara, govor u Getizburgu.
nakon čega se sedmicama oporavljao. Depresija mladog V. Č. mogla je da bu-
Često se činilo da će ga mentalni i de poslednje poglavlje u tužnoj biografiji
emocionalni izazovi sa kojima se suočavao još jednog čoveka u svetskoj istoriji. Me-
dotući. Dva puta je pao na prijemnom đutim, Vinston Čerčil (kako je glasilo nje-
ispitu za koledž na koji je želeo da se govo puno ime) se takođe uzdigao iznad
8 IZLAZ IZ DEPRESIJE

okolnosti i pokrenuo Britaniju u jednom od Složenost ljudskog mozga


njenih najtežih perioda. “Državnik,” “Go- Ljudski mozak predstavlja najkompliko-
vornik,” “Motivator,” “Vođa” – sve su to vaniju strukturu koju je nauka ikada
atributi koji se pripisuju nekome ko je mo- istraživala. U tabeli 1 navedeno je neko-
gao da se prepusti i preda osećanju potiš- liko zapanjujućih činjenica o mozgu.
tenosti. Zapazite da on procentualno predstavlja
Nada za žrtve depresije vrlo mali deo naše ukupne težine, ali je za
njegovo funkcionisanje potrebna srazmer-
Životna priča Abrahama Linkolna i no mnogo veća količina telesne energije.
Vinstona Čerčila daju nadu svima onima On se sastoji bukvalno od milijardi nervnih
koji zapadaju u depresiju. Obojica su ćelija koje se nazivaju neuroni. Postoji veli-
dolazila u mnoge oštre sukobe na polju ki broj različitih tipova neurona. Svaki od
ljudske misli. Ipak, najvažniji sukobi u nji- njih ima svoj specifičan hemijski sastav,
hovom životu odigrali su se na nivou nji- oblik i veze.2 Te mnogobrojne veze između
hovog sopstvenog uma. Zaista, bilo da se neurona i njihovo međusobno komunici-
borite sa depresijom ili nekim drugim iza- ranje predstavljaju pravo čudo. Ovim či-
zovima na polju mentalnog zdravlja ili ne, njenicama smo, međutim, tek zagrebali
vaša životna priča zavisi od toga koliko površinu složenosti mozga.
uspešno umete da iskoristiti potencijal i
snagu vašeg mozga.
Tabela 1. Zapanjujuće činjenice o
Međutim, iskoristiti tu snagu i potenci-
mozgu
jal nije nimalo lak zadatak. Iako je naš
mozak i čudesan i snažan, to je, s naučne - Čini samo dva procenta ukupne telesne
tačke gledišta, organ o kojem, od svih težine
organa u našem organizmu, verovatno - Koristi petnaest procenata ukupnog
najmanje znamo. Ironija je u tome što telesnog metabolizm
- Sadrži 100 milijardi nervnih ćelija (neu-
bolest depresije i njeno lečenje na čude-
rona)
san način prikazuju potencijal ljudskog
- Poseduje hiljade različitih tipova ćelija (u
mozga, ali i brojne tajne njegovog poređenju sa deset ili manje u ostalim
funkcionisanja. Bez obzira da li ste već organima)
imali priliku da doživite žestok napad - Jedan neuron može da komunicira sa,
depresije ili ne, bolje razumevanje suštine čak, 200.000 drugih neuron
ove česte bolesti može vam pružiti nove
mogućnosti da poboljšate funkcionisanje Funkcije zdravog mozga zavise od
sopstvenog uma. sposobnosti neurona da efikasno komuni-
Kada pomislimo na sile koje su obliko- ciraju jedni sa drugima. U toku ovog
vale svet i naš život, zaista se treba zamis- procesa komuniciranja električni signali se
liti nad činjenicom da jedan tako mali prenose do drugih neurona u obliku hemij-
organ težak samo 1360 grama može u skih signala. Ove funkcije su detaljnije
potpunosti da odredi našu sudbinu. Zaista, objašnjene u Dodatku I.
mozak igra glavnu ulogu u formiranju Mozak je sastavljen od delova koji se
našeg ličnog identiteta i od njega u zovu režnjevi. Režnjevi mozga su prikazani
najvećoj meri zavisi naša sposobnost na slici 1. Zadnji deo mozga, zvani okci-
uspešnog postavljanja i postizanja ciljeva pitalni (potiljačni) režanj, nalazi se na sre-
u životu.1 Mozak je pokretač celokupnog dini na desnoj strani i najmanji je od svih
ljudskog ponašanja. Naše uspomene, naše režnjeva. Vezan je za čulo vida kao i za
želje, sposobnost donošenja razumnih početne faze vizuelne obrade objekata
odluka, radostan smeh, duboka tuga, jeca- poput određivanja njihove boje i oblika ili
ji i plač – sve su to funkcije mozga.
ČUDESNI UM I NEVIDLJIVA BOLEST 9

njihovog položaja u prostoru. Oštećenja u stvarnim životnim situacijama koje zah-


na potiljačnom režnju mogu izazvati tevaju mentalnu fleksibilnost i planiranje
vizuelne halucinacije, ograničeno vidno uopšte ne umeju da se snađu. Frontalni
polje, nesposobnost prepoznavanja lica i režanj obavlja različite funkcije poput finih
mesta i razlikovanja boja ili nemogućnost pokreta prstiju, kreativnog govora, muzi-
razumevanja značenja onoga što se vidi.3 ke, pokreta očiju i apstraktnog mišljenja.6
Temporalni (slepoočni) režanj se nalazi
Slika 1. Režnjevi mozga na donjoj levoj strani (slike 1) i obuhvata
hipokampus gde se združuju uspomene
Čeoni režanj Temeni režanj vezane za ljude, mesta i predmete. On
kontroliše sluh i razumevanje zvukova, kao
i instinktivne i osnovne motorne funkcije
Potiljačni tela. Oštećenje temporalnog režnja može
režanj
izazvati gluvoću, nesposobnost interpreti-
ranja zvukova, auditivne halucinacije,
slabljenje pamćenja, konfuznost u govoru
i slabije razumevanje jezika.7
Slepoočni režanj
Mali mozak, prikazan na donjoj desnoj
Mali mozak
strani (slike 1) učestvuje u finoj koordi-
naciji pokreta i atletskim veštinama. Nalazi
Odmah iza gornjeg centralnog dela se odmah iznad stabla mozga. On kon-
mozga, nalazi se parijetalni (temeni) troliše pokrete tela, ravnotežu i pokrete
režanj. On tumači i integriše informacije iz očiju. Oštećenje malog mozga može izaz-
senzornih oblasti, omogućavajući nam da vati loše držanje tela i poremećaje u hodu,
odredimo “šta” ti objekti predstavljaju i pokretanju ruku, nogu i očiju.
“gde” se nalaze. Zadužen je za dodir i Iako predstavlja mali deo mozga u
početne faze obrade dodira, interpretira- oblilku badema, amigdala igra značajnu
jući snagu pritiska i vrstu dodira. Neke od ulogu u emocionalnoj funkciji. Ona učes-
njegovih funkcija obuhvataju čitanje, tvuje u davanju emotivnog značenja do-
pisanje, matematičke proračune, razume- gađajima i predmetima, a igra i posebnu
vanje reči i značenje, razumevanje jezika i ulogu u negativnim emocijama kao što je
prostorne odnose.4 strah – naročito reakcija “borba ili bekst-
Na gornjoj levoj strani (slike 1) je pri- vo”. Osim toga, on kontroliše i uzimanje
kazan frontalni (čeoni) režanj, koji je zadu- hrane, seksualno ponašanje, agresivno
žen za pokret. Frontalni režanj je najveći ponašanje i želju.8
među moždanim režnjevima zauzimajući Centar za emocije u mozgu poznat je
jednu trećinu ukupne površine mozga.5 pod nazivom limbički sistem. Dodatak II
Prednji deo frontalnog režnja, poznat kao predstavlja kratak pregled sastavnih delo-
prefrontalni korteks, zadužen je za naj- va limbičkog sistema mozga. On deluje
važnije funkcije mozga, uključujući kao posrednik kada doživljavamo različite
sposobnost planiranja i integrisanja poda- emocije, učestvuje u osnovnim reakcijama
taka, kako fizičkih tako i emocionalnih, a i skladištenju uspomena. Oštećenje lim-
učestvuje i u kontrolisanju ponašanja. bičkog sistema može dovesti do toga da
Omogućava nam da tačno procenimo naše osoba zapadne u stanje sanjarenja ili du-
ponašanje i pravilno odreagujemo na boke depresije, da ima nisko mišljenje o
događaje i situacije. sopstvenoj ličnosti, da nepotrebno oseća
Ljudi koji imaju oštećenje frontalnog strah ili preterano zadovoljstvo i da izgubi
(čeonog) režnja mogu uspešno rešiti neke pamćenje.9
testove inteligencije, ali se može desiti da
10 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Mozak nije statičan organ; njegova tome. Mozak se izgrađuje i menja kroz
struktura se neprestano menja. Te prome- iskustvo i pod uticajem sredine. Stoga na-
ne su objašnjene u tabeli 2. čin ishrane, stil života i mnogobrojne odlu-
ke koje donosimo svakog dana u ogromnoj
Tabela 2. Mozak se neprestano menja meri utiču na efikasnost funkcionisanja i
ponašanja našeg mozga. Uputstvo dato u
- U toku učenja struktura mozga se menja.
- Formiraju se novi neuroni, stvarajući tako
Bibliji pre skoro 2000 godina je čak i
nove uspomene. značajnije u svetlu moderne nauke: “I da
- Alkohol, bolest i stres mogu uništiti neu- se obnovite duhom uma svojega.”12
rone.
- Način ishrane, stil života i odluke koje Mentalni poremećaji
svakog dana donosimo menjaju strukturu Uzimajući u obzir tako složenu struktu-
mozga. ru i funkciju ljudskog mozga, ne bi trebalo
da nas iznenadi što u njemu ponekad dođe
Ono što najviše zadivljuje i iznenađuje i do nekih poremećaja. Postoje dve osnov-
kada je u pitanju mozak jeste da on nije ne grupe mentalnih poremećaja. Poreme-
statičan, ni u fizičkom ni u hemijskom smi- ćaji vezani za zavisnost, poput alkohola ili
slu. Mozak se stalno menja. Svaki put kada droga, nazivaju se bolesti zavisnosti Svi
osoba nauči nešto novo, bilo svesno ili ostali se nazivaju “mentalni poremećaji”.
podsvesno, to iskustvo menja strukturu Zašto se pravi ta razlika? Sve bolesti zavis-
mozga. Dakle, prenošenje putem nerava nosti imaju u sebi komponentu mentalnog,
(neurotransmisija) ne samo što sadrži naj- ali možda zahtevaju drugačiji pristup
novije informacije, već će, ako se učenje lečenju od mentalnog poremećaja koji u
odvija odgovarajućim intenzitetom i po sebi nema komponentu zavisnosti.
odgovarajućoj šemi, ono promeniti sledeće Činjenica je da mentalni poremećaji i
prenošenje putem nerava. Ako je neko bolesti zavisnosti uzimaju veliki danak u
iskustvo dovoljno značajno da bi se zadr- savremenom društvu. Skoro 82% stanov-
žalo u memoriji, ono će dovesti do stva- nika Menhetna u Njujorku pokazuje neke
ranja novih sinaptičkih veza, prekidanja znake i simptome mentalne rastrojenosti.
starih i jačanja ili oslabljenja postojećih Međutim, kod većine njih ti znaci i simpto-
veza. mi nisu zastupljeni svi odjednom niti traju
Doživljaj stresa, bolest ili konzumiranje toliko dugo da bi se mogla postaviti dijag-
alkohola ili nekih drugih toksina mogu noza mentalnog obolenja.13 Prema nedav-
uništiti neurone. Savremeni podaci poka- no urađenim procenama, 28% stanovniš-
zuju da se novi neuroni mogu razviti čak i tva SAD (44 miliona ljudi) ima neki men-
u mozgu odraslih osoba,10 gde mogu talni poremećaj ili bolest zavisnosti u bilo
doprineti stvaranju novih uspomena. Kao kom periodu svog života kao što je
rezultat iskustva, informacija sada kruži prikazano u tabeli 3.14,15 Zapazite da oko
drugačijom putanjom. Mnoge od ovih 22% ima neki mentalni poremećaj, dok
promena mogu biti dugotrajne ili čak preostalih 6% pati od neke bolesti zavis-
stalne. Na ovaj način mogu da postoje nosti.16,17,18
različita sećanja na događaje koji su se
desili pre 20, 30 ili čak 50 i više godina, Tabela 3. Zastupljenost mentalnih
poremećaja u SAD
uključujući mnoga naša sećanja iz detinj-
stva. Poremećaj Stanovništvo SAD
Većina od naših 35,000 gena11 učes- Samo mentalni poremećaj 19%
tvuje u građenju ove zaista zadivljujuće Samo poremećaj zavisnosti 6%
strukture koju mi zovemo mozak, ali Mentalni poremećaj uz zavisnost 3%
svakako da nisu jedini koji učestvuju u Ukupno 28%
ČUDESNI UM I NEVIDLJIVA BOLEST 11

Mnogi ljudi koji zaista imaju neko men- simptoma koji su ukazivali na to da treba
talno obolenje nastavljaju da funkcionišu da poseti stručnjaka za mentalno zdravlje.
skoro potpuno normalno pošto ili ne bolu- Tek kada je bila hiljadama kilometara
ju od neke teške mentalne bolesti ili nauče daleko od kuće, Seli se usudila da kaže
da dobro skrivaju svoje simptome i oseća- lekaru da je zabrinuta zbog simptoma koje
nja. Ipak, 9% stanovništva SAD pati od je primetila kod sebe. Čovek kome se
veoma teških mentalnih bolesti koje ozbilj- poverila nije bio psihijatar, već specijalista
no ometaju njihovo funkcionisanje,19 one- interne medicine. I on joj je zaista pomo-
mogućavajući redovan odlazak u školu ili gao. Postavljena je dijagnoza za njen pro-
na posao ili dovodeći čak do toga da ti ljudi blem – depresija. Ona se suviše dugo bori-
moraju da odu u bolnicu. la sa depresijom, a da toga nije bila ni
svesna. Ona se udaljila od rešenja zbog
Stigma mentalnog obolenja opšteprihvaćenog mišljenja da je sramota
Seli Loson je bila jedna od onih žena imati neko mentalno obolenje i ići kod
koja se sama probila i uspela u životu. stručnjaka za mentalno zdravlje.
Počevši skoro od nule, započela je veoma Zašto se toliko mnogo ljudi palši dijag-
uspešan posao i izgledalo je da će sada, noze “mentalno obolenje”? Da li ih sam taj
nakon što je prodala svoju kompaniju po izraz asocira na ljude koji lišeni ljudskih
prilično visokoj ceni, do kraja života uživati kvaliteta besciljno lutaju po bolnicama na
u luksuzu bez ikakvih finansijskih briga. čijim vratima i prozorima se nalaze rešet-
Bila je isto tako preduzimljiva i odlučna ke? Da li mi to ne shvatamo da se većini
kada su u pitanju bili i njeni hobiji. Njena izazova na polju mentalnog zdravlja može-
prva ljubav bilo je jahanje. Seli je bila mo uspešno suprotstaviti ambulantnim
ponosna na svoju oštroumnost i sposob- lečenjem bolesnika tj. bez njegovog
nost rešavanja problema čak i u teškim zadržavanja u bolnici?
situacijama.
Međutim, kako su godine prolazile, Depresija – često mentalno obolenje
neke stvari u Selinom životu su počele da Depresija je jedno od najčešćih i naj-
se menjaju. U početku su se znaci činili opasnijih mentalnih obolenja kojeg se ljudi
beznačajnim: nesanica, uznemirenost i najviše i plaše. Možda nemamo neke tajne
češći odlasci kod lekara zbog fizičkih tego- strahove da ćemo “poludeti” i zapasti u
ba. Sada, u svojim 70-tim, Seli je imala psihotično stanje gubeći vezu sa real-
stvarnih zdravstvenih problema. Njen lekar nošću, ali smo svi mi ponekad
ju je, međutim, stalno uveravao da to nije “neraspoloženi” ili se osećamo depresivno.
ništa opasno i da ne treba da brine. Promene raspoloženja predstavljaju
Nažalost, ta uveravanja nisu umanjila normalnu pojavu u životu čoveka. Među-
njenu sve veću zabrinutost. Seli je znala tim, kod nekih depresija traje veoma dugo
da su njeni problemi postali zaista ozbiljni i može imati ozbiljne posledice. Takvo sta-
kada je shvatila da je postala neodlučna. nje nije normalno; tada treba ukazati me-
Ona je uvek bila ta koja je sklapala dicinsku pomoć. Onaj ko pati od depresije
poslove i donosila odluke na sastancima možda nije svestan da mu je potrebna
upravnog odbora kompanije, ona je bila medicinska pomoć ili ne želi to da prizna.
šampion u jahanju. Reč “neodlučnost” nije Pogrešno shvatanje depresije predstavlja
postojala u njenom rečniku. možda najveću opasnost za nas.
Seli se pitala može li tu pomoći struč-
njak za mentalno zdravlje, ali je odbacila Šta je, u stvari, depresija?
takvu ideju. Ona je sama bez ičije pomoći Dakle, šta je “depresija”? Koliko je ona
uspela u životu. No, bilo je suviše mnogo česta? Ko joj je sklon? Može li čovek patiti
od depresije, a da to ni ne zna? Postoji li
12 IZLAZ IZ DEPRESIJE

više vrsta depresija? Koji lekar se bavi zahtevaju operaciju. To je oblast koju sam
njenim lečenjem? Da li je ona isključivo uvek najbolje znao. No, jednoga dana sam
psihološke prirode? Može li se postaviti u jednom stručnom medicinskom časopisu
tačna dijagnoza i može li se ona uspešno pročitao članak u kojem je pisalo da, kada
lečiti? Može li se izlečiti? Da li je ona se malo detaljnije analizira, otprilike svaki
vezana za stil života? Ako zapadnem u treći pacijent koji odlazi kod interniste pati
depresiju, da li ću morati da uzimam od depresije.21
lekove i da li ću morati da ih uzimam do Pošto je ova bolest tako česta pojava u
kraja života? Ova knjiga je posvećena mojoj oblasti, smatrao sam da je moja
onima koji žele da znaju odgovore na ova dužnost da o njoj naučim što je više mo-
pitanja. guće. Nisam želeo samo da prepoznam tu
Neke od činjenica o depresiji navedene bolest, već i da umem da na pravilan način
su u tabeli 4. lečim svoje pacijente koji od nje boluju.
Već sam znao za mnoge uobičajene lekove
Tabela 4. Nekoliko činjenica o depresiji kojima se depresija uspešno leči, ali sam
- Duboka depresija je najčešći vid pore- želeo da odem dalje od samo standardne
mećaja raspoloženja. dijagnoze i metode lečenja.
- Javlja se u svim kulturama i društvenim Kao i kod svake bolesti, mora postojati
slojevima, i među bogatima i među siro- uzrok. Cenjeni i sada pokojni doktor medi-
mašnima. cine Albert Brast (Albert Brust) učio me je
- Većina ljudi nema pravilno mišljenje o da mi se nikada ne desi da samo postavim
njoj.
dijagnozu da neko boluje, na primer, od
- Od depresije pati svaki treći pacijent koji
odlazi kod interniste.
kongestivne srčane mane (CSM). Prvo je
- Pravilnim lečenjem može se u velikoj meri trebalo da odredim njen uzrok. Da li je to
ublažiti ili potpuno izlečiti. srčani zalistak ili problem sprovođenja
- U većini slučajeva pacijent ne mora da impulsa u srcu, ili je u pitanju možda
ostaje u bolnici. obolenje koronarne arterije (najčešći
uzrok) ili čak problem sa glavnim srčanim
Oblik depresije koji se naziva teška mišićem? Možda je u pitanju i problem sa
depresija je druga po zastupljenosti men- hormonima nastao negde drugde u orga-
talna bolest u Sjedinjenim Državama. Na nizmu koji, međutim, utiče na srce. Prvo
prvom mestu su jednostavne fobije poput što sam morao da uradim je da pronađem
straha od mnoštva ljudi ili zatvorenog odgovore. Zašto? Da bih na najuspešniji
prostora, itd. Teška depresija je daleko mogući način lečio pacijenta.
najčešći oblik poremećaja raspoloženja. No, zar se CSM ne leči na isti način bez
Čak 10% stanovništva će u nekom periodu obzira na uzrok? Da i ne. Neki od stan-
života doživeti neki vid depresije.20 Ona dardnih metoda lečenja se, bez obzira na
pogađa sve društvene slojeve, sve materi- to koji je uzrok, međusobno ne razlikuju,
jalne kategorije i sve oblasti društva. kao što su ishrana siromašna natrijumom i
Većina ljudi ne razmišlja o stanju dep- medikamenti diuretici. No, ako želimo da
resije na pravilan način. Potrebno je da pronađemo najbolji način lečenja, moramo
shvatimo šta je depresija ne samo zato što ustanoviti uzrok. Osim toga, u zavisnosti
je ona danas veoma česta pojava, već zato od uzroka, moguće je izlečiti pacijenta ta-
što iz godine u godinu postaje sve češća. ko da on posle određenog vremena možda
Ja, kao internista, u svojoj ordinaciji viđam neće morati da uzima nikakve lekove niti
sve više pacijenata koji pate od depresije. da se pridržava određenog režima ishrane.
Internisti se bave fizičkim obolenjima unu- Pitao sam se da li možemo razmišljati
trašnjih organa kod odraslih kao što su na isti način i kada je u pitanju depresija.
bolesti srca, pluća, želuca i creva koja ne Tako sam počeo da proučavam ovu oblast,
ČUDESNI UM I NEVIDLJIVA BOLEST 13

što se kasnije pokazalo kao veoma korisno otptilike oko 40. godine života (takozvana
za moje pacijente koji su bili žrtve ove kriza srednjeg doba). Rizik obolevanja od
bolesti. To se pokazalo korisnim i za one ove bolesti se tokom godina takođe
koje sam imao priliku da poučavam putem povećao.
predavanja i seminara. Povećan rizik obolevanja od depresije
Rezultati mog istraživanja čine osnovu je zapanjujuća činjenica kada se uzme u
ove knjige. Pristup koji ovde ukratko opi- obzir društvo u kojem živimo, posebno u
sujem jedinstven je u ovom trenutku, no SAD i razvijenom svetu. Nema sumnje da
ne verujem da će dugo ostati takav, i to iz živimo u vremenu u kojem imamo više
dva razloga: (1) Kod većine mojih pacije- onih koji se zabavljaju i više “zabave” nego
nata koji su bili depresivni rezultati su bili ikada ranije u ljudskoj istoriji. Imamo sve,
odlični, i (2) ima smisla sa naučne i kliničke od zabavnih parkova do bioskopa i sport-
tačke gledišta. skih događaja i bezbroj drugih oblika
Otkad sam čitao o depresiji u članku zabave i razonode, da ne spominjemo kon-
posvećenom internoj medicini i postao stantno uključen televizor koji se nalazi u
svesniji njenih simptoma, kod otprilike 99% američkih domova. Ipak, sve je više
svakog četvrtog mog pacijenta vidim bar depresivnih i tužnih ljudi. Da li možda pos-
neke elemente depresije. Znači, depre- toji veza između potrage za zabavom i
sivne pacijente viđam svakodnevno, a nepronalaženja trajne sreće? Ovo izuzetno
često i po nekoliko puta na dan. Žalosno je zanimljivo pitanje razmotrićemo u 9. pog-
što vrlo mali broj depresivnih osoba traže lavlju.
medicinsku pomoć. Za svaku osobu koja Veliki broj ljudi koji pati od ove bolesti
dođe kod lekara sa ovom bolešću postoji i štetne posledice posmatrane iz kliničkog
mnogo više onih koji pate od njenih ugla su ogromne, kao što je prikazano u
posledica, ali ne odlaze kod lekara, psi- tabeli 6.26,27
hologa ili bilo kog drugog specijaliste.
Mnogi ne traže pomoć zato što ne shvata- Tabela 6. Uticaj depresije
ju da je njihova bolest nastala zbog men- -Pogađa 200 miliona ljudi širom sveta
talne traume. - Od nje trenutno boluje više od 19 miliona
Amerikanaca
Depresija je sve češća pojava - Njeno lečenje, onesposobljenost obolelih i
Depresija je sve češća pojava svuda u izgubljena produktivnost košta SAD 70 mili-
svetu i sve više mladih ljudi danas boluje jardi dolara godišnje.
od nje, kao što je prikazano u tabeli
5.22,23,24,25 Vidimo da ona pogađa 200 miliona lju-
di širom sveta, što znači svaku 30. osobu
Tabela 5. Depresija je sve češća pojava na svetu. Ove godine će u SAD od nje obo-
- Od 1915. godine povećao se broj onih koji
leti 19 miliona Amerikanaca ili svaka 16.
zapadaju u depresiju. osoba. Troškovi lečenja od ove bolesti sa-
- Izgleda se da ova bolest napada u ranijem mo u Americi iznose 70 milijardi dolara go-
životnom dobu nego ranije. dišnje.28 To je približno sumi koja se troši
- Glavne epizode depresije se danas često na lečenje srčanih obolenja koja su prva
odigravaju u periodu do 25. godine života. na listi uzroka smrti u SAD. Prodaja anti-
- Sveukupno gledano, rizik obolevanja od depresiva porasla je za 800% na 10,2 mili-
depresije se tokom vremena povećao. jarde dolara od 1990. godine.29 Broj osoba
koje uzimaju lekove protiv depresije tako-
Zapazite da se glavne epizode depresi- đe se postepeno povećavao, kao što se
je danas odigravaju u periodu do 25. godi- vidi u tabeli 7.30 Mi se zaista suočavamo
ne života, dok se ranije javljala kod ljudi sa jednom ozbiljnom bolešću.
14 IZLAZ IZ DEPRESIJE

se činiti kao uvreda. Ponekad su ovi “loši


Tabela 7. Stalni porast
dani” posledica nekih stvarnih poteškoća
25 kao što je nesanica. Katkada dođu bez
upozorenja i bez ikakvog vidljivog razloga.
Antidepre-
20 Srećom, moguće je sprečiti bar većinu tih
sivi prepisi-
vani Ame- loših dana, kao što ćemo objasniti u 5.
rikancima 15 poglavlju “Lečenje depresije stilom života”.
starosti od Međutim, povremeno loše raspoloženje
18 do 65 10
godina, očigledno ne predstavlja mentalno obole-
izraženo u nje.
milionima.
5
1996 1997 1998 1999 2000
Simptomi depresije
0
Godina Koji su to, onda, simptomi ozbiljne
depresije kada se ona već smatra bolešću?
Da li zahteva komplikovane lekarske pro-
vere? Videćemo da često nije potrebna
Šta nije depresija? formalna provera da bi se postavila dijag-
Neke vrste depresije se ne smatraju noza, niti je potreban lekar ili psiholog,
bolešću. U životu svih nas javiće se ose- mada jedno od njih dvoje može biti od
ćanja depresije kao posledica nekih trau- velike pomoći kada treba potvrditi posto-
matičnih događaja ili drugih situacija, no janje bolesti. Oni će svakako biti od pomo-
to su normalne reakcije koje se ne povezu- ći u nastojanju da se pronađe uzrok i naje-
ju sa bolešću. Neki od ovih uzroka tuge fikasniji metod lečenja. Neki ljudi imaju
navedeni su u tabeli 8. problem kada depresiju treba nazvati
bolešću pošto su je, svesno ili nesvesno,
Tabela 8. Situacije koje izazivaju sami izazvali. Međutim, okarakterisati neko
normalna osećanja depresije stanje kao bolest ne oslobađa dotičnu
- Gubitak posla osobu odgovornosti. Na primer, obolenje
- Razvod braka koronarne arterije – prvi na listi uzroka
- Smrt voljene osobe srčanih obolenja i prerane smrti u Americi
- Razočarenje u ljubavi
– čovek često sam izazove konzumiranjem
- “Turobni ponedeljak”
namirnica sa visokim sadržajem holestero-
la i/ili pušenjem, pa je to ipak bolest koja
Osećanja depresije vezana za ove situ-
može da izazove smrt. Isto važi i za depre-
acije popustiće tokom vremena kada nau-
siju. Proglasiti je bolešću ne mora da znači
čimo kako da nastavimo sa životom. Takva
da je čovek nije sam prouzrokovao.
depresija se naziva situacionom depresi-
Postoji devet simptoma koji se povezu-
jom. Iako mnoge od metoda lečenja nave-
ju sa teškim oblikom depresije, kao što se
denih u ovoj knjizi uspešno deluju i u slu-
vidi u tabeli 9.31 Kada nije u pitanju emo-
čajevima situacione depresije, to nije glav-
cionalna trauma, depresija se može dijag-
ni predmet našeg interesovanja.
nostikovati tako što će se utvrditi koliko se
Pored traumatskih događaja, na ovoj
od sledećih simptoma javlja kod dotične
listi se nalazi i “Turobni ponedeljak”. S vre-
osobe:
mena na vreme, skoro svako će doživeti
- Osoba kod koje je prisutno najmanje
jedan “Turobni ponedeljak” čak i kada nije
pet od ovih devet simptoma i to u trajanju
ponedeljak. Tih dana energija vam neće
od najmanje dve sedmice boluje od, kako
biti na zavidnom nivou i neće vam biti lako
je to klinički definisano, teškog oblika
da se na nešto skoncentrišete. Komentari
depresije.
koje biste obično shvatali kao šalu mogu
ČUDESNI UM I NEVIDLJIVA BOLEST 15

- Osoba kod koje su prisutna dva od često dešava, ja ih uveravama da nemaju


ova četiri simptoma u trajanju od najma- čega da se stide. Imam veliko pakovanje
nje dve sedmice pati od, kliničkim jezikom papirnih maramica u svakoj ordinaciji i
rečeno, blagog oblika depresije nazvanog uvek im ponudim maramicu uveravajući ih
subdeprsija. da nemaju čega da se stide. Ovaj simptom
se javlja kod dece i adolescenata čak i ako
Tabela 9. Glavni simptomi depresije nisu tužni, već samo razdražljivi.
Važno je zapaziti da ja često viđam
1. Duboka tuga
2. Apatija
depresivne ljude koji ne pokazuju simptom
3. Uznemirenost duboke tuge, te stoga ne žele da priznaju
4. Poremećaj sna da su depresivni; za njih je depresija isto
5. Promene u telesnoj težini ili apetitu što i tuga, a pošto ne osećaju tugu, misle
6. Nedostatak koncentracije da ne mogu biti depresivni. S druge stra-
7. Osećaj bezvrednosti ne, jednako je važno shvatiti i to da se ne
8. Morbidne misli može reći da svako ko doživi stanje dubo-
9. Umor ke tuge ili se čak lako rasplače ima men-
talnu bolest. Ako se kod njih takav simp-
Osoba koja boluje od teške depresije u tom ipak javi, on je često posledica nji-
retkim slučajevima će imati svih devet hovog osećanja praznine, neispunjenosti.
simptoma; međutim, video sam neke paci- Treba napomenuti i to da oni koji ne
jente kod kojih je prisutno svih devet. pokazuju ovaj simptom ili simptom broj
Emocionalna trauma bi, naravno, mogla dva, apatiju, nemaju težak oblik depresije,
da prouzrokuje svih devet simptoma, no bez obzira na to koliko mnogo simptoma je
oni ne bi ukazivali na to da je u pitanju kod njih prisutno.
bolest depresije, kao što je to ranije Apatija se opisuje kao izražen nedos-
objašnjeno. tatak interesovanja za gotovo sve aktiv-
Blaži oblik depresije, nazvan subdepre- nosti tokom većeg dela dana kao i nena-
sija, možda i ne mora negativno da se laženje zadovoljstva u njima, i to skoro
odrazi na kvalitet života. Ipak, ne treba svakodnevno. Apatična osoba čak više ne
umanjiti važnost dijagnostikovanja bolesti uživa ni u “zabavnim” stvarima, i često
zato što postoji veliki rizik od prelaska nema nikakvu motivaciju.
ovog blažeg oblika u oblik teške depresije. Treći simptom, uznemirenost, pred-
Pogledajmo sada svaki od ovih devet stavlja osećanje nemira bez nekog određe-
simptoma teške depresije kako su ukratko nog razloga koje se često opisuje kao
prikazani u tabeli 9.31 nespokojstvo. Osoba takođe pokazuje ovaj
Duboka tuga je, kao prvi simptom, ono simptom ako je opšta aktivnost organizma
što većina ljudi poistovećuje sa osećanjem usporena u većoj meri. Takva osoba mož-
depresije. Ovaj simptom je prisutan ako da neće primetiti da sporije hoda osim ako
osoba sama prizna da se skoro svakog ne bude posmatrala samu sebe na kućnom
dana i to tokom većeg dela dana oseća videu. Često se i ostale uobičajene aktiv-
tužno ili prazno ili ako neka pouzdana nosti mnogo sporije obavljaju.
osoba primeti to isto. Na primer, neko Četvrti simptom, poremećaj sna, može
može da primeti da se dotična osoba ras- se razlikovati od osobe do osobe. Neki
plače bez nekog vidljivog razloga. Često se imaju nesanicu gotovo svake noći, dok su
dešava da moji pacijenti koji pate od drugi pospani ili možda skoro stalno
depresije tokom našeg razgovora u ordi- spavaju, čak i u toku dana. Za ove ljude je
naciji odjednom izgube kontrolu i počnu karakteristično da ne žele ujutru da
da plaču govoreći da ne znaju zašto to ustanu, već moraju da “se izvuku” iz
čine. Ako se postide zbog toga, što se kreveta.
16 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Peti simptom, promene u telesnoj teži- simptom umora nije praćen simptomom
ni ili apetitu, takođe mogu da budu duboke tuge, često je potrebno ubeđivati
ekstremno različite. Ako je u pitanju moj takve pacijente da se kod njih ipak radi o
stalni pacijent, proveriću kolika je njegova depresiji. Pacijent to mora da shvati ako
težina bila na prethodnom pregledu. Ako želi da bude izlečen. To je onaj značajan
osoba u toku mesec dana izgubi ili dobije prvi korak koji treba načiniti kako bi se
više od 5% svoje telesne težine ne ulažući postigao cilj trajnog izlečenja.
nikakve napore u tom pravcu, u pitanju je Detaljnije objašnjenje teške depresije
ovaj simptom. Ovaj simptom je u pitanju i nalazi se u Dodatku III. Za one koje
onda kada takve osobe skoro svakog dana možda zanimaju simptomi još jednog bla-
primete kod sebe izrazito pojačan, odnos- gog oblika depresije poznatog pod nazi-
no slab apetit. Ovaj simptom je prisutan i vom distimični poremećaj, naći ćete ih u
kada deca ne dobijaju na težini koliko se Dodatku IV.
očekuje u određenom periodu života.
Šesti simptom, nedostatak koncentra- Zaključak
cije, najviše se zapaža kod studenata ili Ljudski mozak je čudesan organ po
umnih radnika. Oni koji imaju poteškoća u svojoj strukturi i funkciji. Njegove neve-
donošenju odluka ili kažu da je teško jasno rovatne međukomunikacije koje povezuju
i trezveno razmišljati svaki dan takođe električne i hemijske signale večiti su pred-
pokazuju ovaj simptom. met naučnih studija. Međutim, kao i svaki
Sedmi simptom, osećaj bezvrednosti, drugi telesni organ, i mozak može da
čini da se osoba skoro svakog dana oseća oboli, što se dešava ljudima svih uzrasta u
tako kao da nikome nije ni od kakve SAD i u svim delovima sveta. Depresija je
koristi. Preteran ili neprimeran osećaj krivi- jedna od tih bolesti.
ce takođe ukazuje na ovaj simptom. Ako Broj stanovnika SAD koji pate od dep-
čovek sebi prebacuje zbog nečega ili oseća resije u stalnom je porastu, a procenat je
krivicu zato što se razboleo, ne možemo mnogo veći među onima starim između
reći da je u pitanju ovaj simptom. 15. i 25. godina. Žrtva depresije se, zbog
Osmi simptom, morbidne misli, obuh- takve vrste poremećaja funkcije mozga,
vata često razmišljanje o smrti ili samo- oseća neprijatno, pa ne želi da prizna da je
ubistvu, bilo da je dotična osoba smislila u pitanju depresija ili skriva bolest, tako da
plan kako da to sprovede u delo ili ne. se uopšte i ne leči.
Očigledno je da osoba koja je već Dobra vest je ta što su nedavna otkrića
pokušala da izvrši samoubistvo pokazuje vezana za dijagnostikovanje i lečenje
ovaj simptom. depresije u ogromnoj meri povećala mo-
Deveti i poslednji simptom je onaj sa gućnost ozdravljenja. Novina je u tome što
kojim se najčešće susrećem u svojoj prak- se napušta metoda lečenja ove bolesti
si – umor i nedostatak energije skoro uobičajenim lekovima. Taj novi pristup se
svakog dana. Mnogi ljudi dolaze u moju pokazao kao veoma koristan i blagotvoran
ordinaciju žaleći se na ovo. Obično im za moje pacijente, što bi trebalo da ohrabri
postavim pitanja vezana za ostale simp- sve one koji pate od depresije ili znaju
tome da bih video da li je depresija nekog ko boluje od nje. Cilj ove knjige je
osnovni uzrok. Iako uzrok umora kod da ukratko opiše uspešnost ove jedin-
većine mojih pacijenata koji se žale na stvene metode lečenja.
njega nije depresija, kod mnogih jeste;
kod onih kod kojih to jeste slučaj, prime-
njujem pristup opisan u 3. poglavlju da bih
pronašao stvarni uzrok njihove depresije
dok sastavljam profil njihovog stanja. Ako
2. poglavlje

Skrivene opasnosti depresije

Depresija je dobro poznata reč kojom Ed je odgovorio da se nikada ne oseća


se opisuje bolest koja čoveka često zbu- tako i da nema problema sa spavanjem i
njuje i nije mu sasvim jasna, a koja se koncentracijom, ali je Keri klimanjem
ogleda na licima mnogih. glavom pokazala da Ed ne govori istinu.
Ed Haris je bio jedan od tih “mnogih”. Uvukavši Keri u razgovor, rekao sam:
Iako je bio uspešan biznismen i poštovan “Ede, tvoja žena se, očigledno, ne slaže sa
starešina svoje crkve, Ed je imao zdrav- tobom.” Potom sam je upitao: “Keri, zašto
stvenih problema. Čuo je da uspešno lečim klimaš glavom?” Kada je opisala neka od
pacijente zato što tražim identitet (porek- Edovih iskustava, on je uporno tvrdio da
lo) i osnovni uzrok bolesti umesto da samo ona nisu važna. Međutim, kada je Keri
lečim simptome lekovima, pa je zakazao nastavila da navodi primere, Ed je konač-
pregled kod mene. Ed i njegova žena, Keri, no rekao: “Doktore, nisam ranije o tome
došli su u moju ordinaciju. Nakon što smo razmišljao na takav način, ali ću morati da
se pozdravili i popričali malo o uobičajenim priznam da je ona u pravu.”
temama, upitao sam ga za jake glavobole Kada je Edova istorija bolesti bila goto-
koje je naveo kao glavni problem. va, priznao je da se sedam simptoma
Javljaju mu se gotovo svakodnevno teške depresije (navedenih u 1. poglavlju)
već skoro dve godine. Ed je već bio kod odnose na njega. Preostala dva, “mor-
svog porodičnog lekara koji mu je prepisao bidne misli” i “promene u apetitu”, bili su
neke lekove i MR (magnetnu rezonancu, jedini simptomi koje nije nerado priznao.
koja se koristi u dijagnostičke svrhe) – Nakon fizičkog pregleda, pogledao sam
skup i savremen niz trodimenzionalnih Edove rezultate analize krvi i rendgenski
slika mozga, lobanje i sinusa. I pored leko- snimak i potom mu objasnio moju dijag-
va, Edove glavobole nisu prošle. Njegov nozu. Rekao sam mu da je verovatno
lekar ga je poslao kod specijaliste, jednog teška depresija uzrok njegove hronične
uvaženog neurologa. Kada je video Edove jake glavobole. Predložio sam mu da oba-
dobre rezultate MR, neurolog mu je vimo specijalan razgovor i pregled kako
prepisao jači lek protiv bolova. U početku bismo utvrdili uzrok njegove depresije
su Edove glavobolje bile slabije, ali se bol (tema 3. poglavlja). Pored medicinskog
kasnije pojačao pošto je Ed postao otpo- lečenja, preporučio sam mu i promenu
ran na taj jači lek. načina ishrane i života uopšte.
Kada mi je Ed opisao svoje glavobole, Izgleda da je Edu bilo neprijatno, pa je
upitao sam ga: “Da li ikada osećaš umor?” i dalje izražavao sumnju po pitanju dijag-
Odgovorio mi je da uopšte nema energije noze. Pronalazeći neke logične argumente,
i rekao: “Čak mi je teško i da ustanem tvrdio je da ima fizičku bolest sa stvarnim,
ujutru.” fizičkim bolom zbog kojeg ponekad ne
Upitao sam ga: “Da li se ikada osećaš može ništa da radi. Nije se dao ubediti da
jako tužno i bezvredno?” i “Da li imaš bi njegov fizički bol mogao biti posledica
problema sa spavanjem i koncentracijom?” depresije, mentalne bolesti. Na kraju, Keri
18 IZLAZ IZ DEPRESIJE

je bila uporna: “Slušaj, Ed, ništa što si do Najčešći fizički faktor kod moždanog udara
sada učinio nije te oslobodilo glavobolje. je ateroskleroza ili stvaranje suženja -
Mislim da ovo što doktor predlaže vredi plakova u arterijama koje snabdevaju mo-
makar pokušati!” zak. Arterije se na kraju začepe izazivajući
Edu i mnogim drugim depresivnim smrt tkiva u mozgu koje se snabdeva
osobama teško je da poveruju da depresi- krvlju putem ovih oštećenih arterija.
ja nije prosto mentalna bolest sa mental- Zapazite da se kod ljudi koji pate od
nim simptomima (ukratko izneseno u 1. depresije za 50% povećava rizik od kob-
poglavlju, tabela 9). Ovakvo gledište je nog moždanog udara.4 Zašto? Depresija
delimično rezultat pogrešnog, vekovima menja krvne pločice koje cirkulišu u krvo-
starog shvatanja kojem su nas učili staro- toku, na taj izazivajući njihovu hiperak-
grčki filozofi, a to je da su um i telo odvo- tivnost, što, opet, povećava rizik od začep-
jeni. Pojam “mentalna bolest” često oteža- ljenja arterija u kojima postoje naslage
va široj javnosti da pravilno razume o holesterola. Verovatnoća dobijanja možda-
čemu je reč, kao što je to bilo u Edovom nog udara povećava se i oslobađanjem
slučaju. hormona stresa iz adrenalnih žlezda6 koje
Ako čovek ne shvati usku povezanost se nalaze iznad bubrega.
između uma i tela, imaće pogrešno shva-
tanje o zdravlju i bolesti. Pogrešno je miš- Depresija i srčano obolenje
ljenje da mentalna bolest nije povezana sa Srčani udar, druga po redu bolest na
fizičkim zdravljem i da fizička bolest nije listi onih na koje utiče depresija, pred-
povezana sa mentalnim zdravljem. U stavlja najčešći uzrok smrti u SAD i celom
stvarnosti, mentalni i fizički aspekt zdravlja svetu.7 Pacijenti koji su doživeli srčani udar
i bolesti nerazdvojno su povezani.1 Budući mogu da se, nakon oporavka od fizičkih
da je depresija i uzrok i posledica, ona simptoma, osećaju nesposobnima da se
ume da iskomplikuje ostale bolesti. vrate uobičajenim životnim obavezama.
Da izaziva samo mentalne simptome, Mogu da osećaju neki nemir i tugu ili
depresija bi bila dovoljno ozbiljna bolest. nedostatak energije koji ne umeju da
Međutim, depresija može da bude i objasne. Normalno je da se pacijenti koji
osnovni uzrok simptoma koji su opasni po su doživeli srčani udar osećaju tužno zbog
život. Kada je osoba fizički bolesna, depre- svoje bolesti. Međutim, nije normalno da
sija može drastično da pojača tu bolest, ta tuga traje duže od dve sedmice, naroči-
čak dotle da izazove smrt. Nekoliko ozbilj- to ako su se, u fizičkom smislu, uspešno
nih bolesti na koje depresija utiče u velikoj oporavili. Produženo stanje očaja treba
meri navedene su u tabeli 1.2,3 lečiti na odgovarajući način, kao što je
objašnjeno u tabeli 2.
Tabela 1. Uticaj depresije na
smrtonosne bolesti Tabela 2. Depresija nakon srčanog
Depresija povećava rizik od: udara
- Kobnog moždanog udara za 50 odsto. Ako pacijent koji se oporavlja od srčanog
- Iznenadne srčane smrti 2,5 puta učestali- udara postane depresivan:
je među onima koji su preživeli srčani udar. - Depresija ometa ozdravljenje.
- Umiranja od raka. - Depresija u velikoj meri povećava rizik
- Umiranja od upale pluća. umiranja u roku od dve godine.
- Depresija se mora lečiti.

Depresija i moždani udar Istraživanja pokazuju da je kod pacije-


Moždani udar je prvi na listi bolesti koje nata koji pate od umora, ali ne depresije,
se mogu pogoršati pod uticajem depresije. rizik od umiranja u roku od dve godine
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 19

nakon srčanog udara za 50% veći nego holesterola u krvi, dijabetes i visok krvni
kod zdravih ljudi.8 Kod pacijenata koji su pritisak.
imali srčani udar, a pate od teške depresi- Kod starijih osoba, depresija povećava
je verovatnoća da će umreti u roku od dve rizik dobijanja koronarnog srčanog obole-
godine nakon udara veća je za 150% nego nja. Nedavno je završeno opsežno istraži-
kod pacijenata koji su doživeli srčani udar, vanje vezano za depresivne muškarce i že-
ali ne pate od depresije.9 Ovaj alarmantni ne starije od 65 godina. Ovih 4.493 muš-
porast smrtnosti može se delimično objas- karaca i žena, koji nisu bolovali ni od jedne
niti fizičkim faktorima vezanim za depresi- poznate bolesti srca, bilo je analizirano
ju. Depresija izaziva poremećaj srčanog radi utvrđivanja prisutnosti simptoma dep-
ritma, umanjujući sposobnost srca da kuca resije. Neki od njih su pokazivali veliki broj
brže u toku neke aktivnosti odnosno da simptoma depresije, dok drugi nisu imali
kuca sporije u stanju mirovanja.10,11 Ove nijedan. Za one koji su pokazivali veliki
preteće brojke govore da je pronalaženje broj simptoma depresije rizik obolevanja
adekvatne metode lečenja depresije ili od bolesti srca povećao se za 40%, a rizik
umora možda čak važnije od uzimanja umiranja za 60%. Autori ovog istraživanja
pravog leka nakon srčanog udara. su zaključili da među starijim Amerikanci-
Kada se dijagnostikuje začepljenje ma simptomi depresije upućuju na dodat-
koronarne arterije, pacijentu se obično ni rizik obolevanja od koronarne bolesti
operacijom ugradi bajpas kako bi se srca i umiranja od te bolesti.14
poboljšao protok krvi do srca. Kada se Kada su u pitanju dijabetičari, depresi-
oporave od operacije, pacijenti obično mis- ja u ogromnoj meri povećava rizik obole-
le da je problem rešen i da više ne moraju vanja od bolesti srca u slučaju ovisnika o
da brinu za svoje srce. Kao što sam opisao insulinu,15 no izgleda da ne povećava rizik
u svojoj knjizi Zakoni zdravlja i izleče- kod žena mlađih od 65 godina koje nema-
nja, ako se ne koriguje nivo holesterola u ju dijabetes.16
krvi, krvni pritisak i zavisnost od duvana,
bajpas će se začepiti za 1-10 godina. Depresija i rak
Ono što nije bilo poznato u vreme kada Šta reći o uticaju depresije na rak,
sam pisao knjigu Zakoni zdravlja i izle- drugi po redu uzrok smrti u SAD? Kada se
čenja jeste da postoji mnogo važniji fak- rak proširi sa prvobitno zahvaćenog na
tor od nivoa holesterola, krvnog pritiska i ostale organe, u velikom broju slučajeva
pušenja – raspoloženje pacijenta kojem je pacijent umire. Da li će pacijent umreti ili
ugrađen bajpas. Istraživanja pokazuju da ne i koliko dugo će živeti nakon ulaska u
je depresivnost nakon operacije ugradnje terminalnu fazu bolesti zavisi od nekoliko
bajpasa dobar pokazatelj da će dotična faktora u koje spadaju: (1) tip raka, (2)
osoba, za jednu do pet godina, ponovo mesto gde se proširio, (3) vrsta prepisane
osetiti bolove u grudima i dobiti začeplje- terapije i (4) mentalno zdravlje pacijen-
nje koje ih je i izazvalo.12 Ta istraživanja ta.17,18,19
pokazuju da je u slučaju ponovnog začep- Istraživanja pokazuju da dobro mental-
ljenja koronarne arterije depresija mnogo no zdravlje može da poveća šanse za
značajniji faktor rizika od onih dobro poz- izlečenje od raka kao što je pokazano u
natih faktora. tabeli 3. Dobro mentalno zdravlje može
Jedno drugo istraživanje pokazuje da da spreči negativan uticaj depresije na
depresija utrostručuje rizik od obolevanja imuni sistem.20
od neke bolesti srca kod muškaraca koji Jedno istraživanje koje je izvršio
nikada nisu imali srčanih tegoba.13 Ovaj Nacionalni institut za starenje u Betezdi
rizik je nezavisan od ostalih poznatih rizika (Bethesda), u državi Merilend, pokazuje da
od bolesti srca, uključujući pušenje, nivo kod osoba starijih od 70 godina koje pate
20 IZLAZ IZ DEPRESIJE

ja koje mogu ili ne moraju da povećaju


Tabela 3. Depresija povećava rizik
rizik od smrti, ali koje svakako umanjuju
dobijanja raka
kvalitet života. Ukupno 11 mogućih štetnih
- Dobro mentalno zdravlje može poboljšati efekata koje depresija može da ima na
šanse za izlečenje od raka
telesne funkcije navedeno je u tabeli 4.
- Depresija slabi imuni sistem u borbi protiv
Hajde da malo detaljnije razmotrimo
ćelija raka
- Stariji ljudi koji imaju depresiju tokom 6 ovih 11 telesnih funkcija.
godina imaju veći rizik od dobijanja raka.
Tabela 4. Uticaj depresije
- Smanjuje hipokampus
od hronične depresije najmanje šest godi- - Povećava nivo hormona stresa
na postoji dva puta veći rizik da će oboleti - Osteoporoza
od raka nego kod njihovih mentalno zdra- - Hipertenzija (povišen krvni pritisak)
vih vršnjaka.21 Ovaj veći rizik se odnosi na - Astma
sve tipove raka. - Glavobolja
- Fizička nesposobnost, malaksalost
Depresija i upala pluća - Moguća veća učestanost napada (infarkt,
epilepsija)
Pored raka i srčanog udara, upala pluća
- Neplodnost
predstavlja jedan od pet glavnih uzroka - Smanjuje nivo polnih hormona
smrti u SAD.22 Baš kao i kod raka i srčanog - Teškoće u kontrolisanju nivoa šećera u
udara, depresija može da dovede do krvi kod dijabetičara
ozbiljnih komplikacija i u slučaju upale
pluća (pneumonije). Iako se većina ljudi
uspešno oporavi od upale pluća, istraži- Depresija smanjuje veličinu mozga
vanja pokazuju da se rizik od umiranja od Prvi štetni efekat na našoj listi odnosi
ove bolesti znatno povećava ako je paci- se na mozak. Prema jednom istraživanju
jent depresivan.23 obavljenom u Medicinskoj školi Univerzi-
teta Vašington (Washington University
Smrtnost School of Medicine) u St. Luisu, depresija
Kada je u pitanju smrt, depresija može ne samo što izaziva već poznate privre-
da bude faktor rizika u svim životnim dobi- mene promene u strukturi i funkciji
ma, ali to naročito važi za starije odrasle mozga, već može dovesti i do trajnih
osobe. Jedno šestogodišnje istraživanje promena. Upotrebom MR načinjena je
koje je obuhvatilo 5.200 Amerikanaca sta- trodimenzionalna slika mozga depresivnih
rih 65 godina i više bavilo se ispitivanjem i zdravih žena. Kod žena koje su često
veze između simptoma depresije i smrti.24 patile od depresije, hipokampus je bio
Rizik od umiranja bio je za 25 do 43% veći manji za 9 do 13%.27
među osobama koje su patile od teške Ovaj deo mozga (hipokampus) učes-
depresije. Dalja istraživanja podataka tvuje u procesu učenja i pamćenja, kao što
pokazala su da čak i blaži oblici depresije je objašnjeno u 1. poglavlju. Žene u grupi
kod odraslih osoba povećavaju rizik od obuhvaćenoj ovim istraživanjem izjavile su
smrti. da su imale u proseku pet “depresivnih
epizoda” u svom dotadašnjem životu, dok
Poremećaj telesnih funkcija pod je jedna od njih imala 18. Kod žena koje su
uticajem depresije prijavile najviše takvih “epizoda”, hipokam-
U tabeli 1, videli ste na koje sve nači- pus je bio manji nego kod onih ispitanica
ne depresija može pogubno da utiče na koje su prijavile manji broj istih. Žene koje
četiri glavne bolesti. Depresija može da su često patile od depresije imale su
bude štetna i za veliki broj telesnih funkci- manje poena na testu koji je merio verbal-
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 21

no pamćenje, glavnu funkciju hipokam- zabrinutost”, detaljnije ćemo razmotriti


pusa. Ovo istraživanje je, takođe, otkrilo ovaj važan hormon. Govorićemo i o tome
da je i amigdala, deo mozga vezan za kako smanjiti nivo kortizola. Ovo značajno
emocije, bila manja kod žena koje su smanjenje (kortizola) takođe može da u
češće patile od depresije. izvesnoj meri ublaži efekat starenja
Jedan od autora ovog istraživanja, dok- mozga.32
tor (medicinskih nauka), Ivet L. Šelin (Y. L.
Sheline), izjavila je: “Otkriće da depresija Osteoporoza
smanjuje veličinu pojedinih moždanih Reč osteoporoza (stanjivanje kostiju)
struktura i da učestale depresivne epizode potpuno se odomaćila. Od ove bolesti
mogu još više smanjiti njihovu veličinu, oboli svaka treća žena na svetu starija od
govori koliko je važno lečiti i sprečiti 50 godina.33 Iako ova bolest napada
depresiju.” Adekvatno lečenje može naročito belkinje u periodu nakon meno-
sprečiti patnju, obnoviti kvalitet života i pauzue, ona napada i muškarce i žene svih
ograničiti dugotrajno oštećenje određenih rasa. Prelom kuka predstavlja jednu od
delova mozga. najčešćih i najopasnijih komplikacija
osteoporoze, međutim, prelom kičme i
Povećan nivo hormona stresa ručnih zglobova je takođe uobičajena
Drugi štetan uticaj prikazan u tabeli 4 pojava u ovom procesu stanjivanja kostiju.
jesu hormoni stresa. Dok depresija zaus- Verovatno znate jednu ili više osoba
tavlja određene umne i telesne funkcije, koje su slomile neku kost usled običnog
ona, zapravo, povećava proizvodnju naj- pada. U SAD se svake godine dogodi oko
manje tri hormona: hipotalamičnog hor- 1,3 miliona preloma povezanih sa osteo-
mona, jednog od hormona hipofize i porozom. Više od polovine žena koje su
krvnog kortizola, hormona stresa koji izašle iz menopauze imaće u toku svog živ-
proizvode adrenalne žlezde. Baš kao u igri ota neki prelom nastao zbog osteoporoze.
domina, povećana proizvodnja prvog hor- Ovi prelomi mogu umanjiti kvalitet života i
mona može da izazove povećanu pripremiti teren za preranu smrt kao
proizvodnju drugog hormona itd.28 Ovaj posledicu neke komplikacije poput upale
povećan nivo hormona stresa predstavlja pluća. Mediji prvenstveno ističu kalcijum
objašnjenje za dugotrajno smanjenje kao oružje u borbi protiv stanjivanja kosti-
veličine i poremećaj u funkcionisanju ju, međutim, ovaj mineral je suviše pojed-
određenih delova mozga. nostavljen, imajući u vidu da zemlje sa
Kod zdravih osoba koje dožive stres, najvećom potrošnjom kalcijuma takođe
visok nivo kortizola može stvoriti osećaj imaju i najveći broj obolelih od osteo-
povećane energije, pomažući im na taj poroze na svetu.34 Potpunije informacije o
načina da “se bore” protiv stresa, dok kod ulozi ishrane i stila života na borbu sa
depresivnih osoba, visok nivo kortizola ovom bolešću naći ćete u mojoj knjizi
smanjuje energiju i čini da depresija traje Zakoni zdravlja i izlečenja.
duže. Zbog visokog nivoa kortizola, posto- Možda se pitate: “Kakve veze ima
ji veća verovatnoća da će se nakon prvo- depresija sa osteoporozom?” Istraživanja
bitnog ozdravljenja depresija opet vratiti.29 pokazuju da su one usko povezane. U jed-
Visok nivo kortizola u krvi koji traje nom istraživanju, 24 depresivne žene
duže od par dana nije poželjan kako za upoređene su sa 24 mentalno zdrave
zdrave tako i za depresivne osobe. U žene. Prosečna starost – 41 godina.
stvari, u nekim slučajevima kortizol može Prosečna gustina koštanog minerala kod
biti vezan za postepeno smanjivanje onih depresivnih žena bila je za 6% manja u
delova mozga koji su odgovorni za verbal- kičmi i za 10 do 14% manja u kuku. Autori
no pamćenje.30,31 U 7. poglavlju, “Stres i ovog istraživanja su zapazili da je “doživ-
22 IZLAZ IZ DEPRESIJE

otni rizik od preloma vezanog za depresiju


Tabela 6. Depresija može da povisi
nepobitan”.35 Ova zapažanja potvrdilo je
vaš krvni pritisak
još jedno istraživanje koje je obuhvatilo i
Rizik od dobijanja hipertenzije kod 3,310
muškarce i žene, a bavilo se upoređiva-
depresivnih i stalno zabrinutih osoba:
njem onih koji pate od teške depresije sa
mentalno zdravim osobama. Ovo istraživa- Grupa Povećan rizik od hipertenzije
nje je pokazalo da je kod depresivnih paci- Muškarci 50%
jenata došlo do značajnog gubitka koštane Žene (bela rasa) 70%
mase u toku dvogodišnjeg perioda. Stepen Žene (crna rasa) 200%
gubitka koštane mase bio je veći kod dep-
resivnih muškaraca nego kod depresivnih
žena. Iako ovo novo istraživanje pokazuje godine, bilo bi razumno očekivati različite
prilično iznenađujuću vezu između dva na zdravstvene probleme, uključujući tu i stil
prvi pogled nevezana sistema u našem te- života i faktore rizika. Otkrio sam da, ako
lu – mozga i kostiju – čini se da je Solo- želim da na pravilan način lečim nekog
munu još pre više od 2.500 godina bila pacijenta od visokog krvnog pritiska,
otkrivena ova vezu. Tri od velikog broja moram najpre da odredim uzrok njihove
njegovih izreka navedene su u tabeli 5.37 depresije i zabrinutosti pa tek onda da
pokušam da im ponudim trajno rešenje za
Tabela 5. Izreke o mozgu i kostima njihov problem.
“Vid očinji veseli srce, dobar glas goji kosti.”
Priče Solomunove 15,30 Šećer u krvi
“Ljubazne su reči saće meda, slast duši i Dalekosežne posledice depresije mogu
zdravlje kostima.” se videti i u borbi sa dijabetesom kod
Priče Solomunove 16,24 insulin zavisnih pacijenata. Istraživanja
“Srce veselo pomaže kao lek, a duh pokazuju da je šećer u krvi teže kon-
žalostan suši kosti.” trolisati kada je pacijent koji boluje od
Priče Solomunove 17,22 dijabetesa pored toga i depresivan, zabri-
(Biblija, Stari zavet) nut ili se nalazi pod jakim stresom.39 Na
primer, određene terapije opuštanja koje
se prepisuju za svakodnevno praktikovanje
Hipertenzija u kući mogu da pomognu u snižavanju
Četvrta telesna funkcija u tabeli 4 na nivoa šećera u krvi kod pacijenta koji nije
koju utiče depresija jeste krvni pritisak. Od depresivan. Međutim, terapija relaksacije
hipertenzije (visokog krvnog pritiska) pati ne utiče na nivo šećera u krvi dijabetičara
svaki šesti Amerikanac. Ona, više od svega koji pati od depresije ili se nalazi pod stre-
ostalog, doprinosi stvaranju naslaga i som. Depresija onemogućava delovanje
začepljenju glavnih arterija u našem orga- ove terapije. Kao i u prethodno pomenu-
nizmu. Iako postoje mnogi drugi uzroci tom istraživanju, ovo istraživanje potvrđu-
visokog krvnog pritiska, depresija i stres se je da je najbolji pristup pronaći i lečiti
najviše ističu među njima. Mnogi depre- uzrok depresije.
sivni pacijenti su stalno zabrinuti, a ta kon-
stantna zabrinutost (anksioznost) je men- Astma
talni poremećaj povezan sa depresijom. Astma je na šestom mestu na listi
Kombinacija depresije i zabrinutosti u bolesti koje se pogoršavaju pod uticajem
velikoj meri povećava rizik od hipertenzije, depresije. Depresivnije odrasle osobe i one
kao što je prikazano u tabeli 6.38 koje su pod većim stresom imaju dva puta
U ovom istraživanju koje je obuhvatilo veću šansu da obole od astme.40 U stvari,
više od 3.000 ljudi, starosti od 25 do 64 čini se da depresija i zabrinutost u
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 23

najvećoj meri doprinose pojavi astme, vremenskog perioda tokom kojeg stariji
naročito kod nepušača. Adekvatna kontro- ljudi neće biti onesposobljeni”.44 Dakle,
la stresa i lečenje depresije mogu ne samo lečenje čak i blažeg oblika depresije kod
da spreče nastanak astme, već i da potpo- starijih osoba može sprečiti njihovo
mognu kontrolisanje pogoršanja kod onih propadanje, tako što će se prekinuti kruž-
koji već imaju ovu bolest. na iterakcija između progresivne spirale
depresije i fizičkog propadanja. To da li je
Glavobolja starijoj osobi potrebna kućna nega možda
Dva do tri procenta Amerikanaca ima je više vezano za mentalno nego za fizičko
hroničnu glavobolju praćenu napetošću zdravlje. Rizici od onesposobljenosti sa
koja izaziva bol u obe strane glave i vratu, kojima se suočavaju starije osobe
koji može da traje od pola sata do nekoliko prikazani su u tabeli 7.
sedmica. Jedno istraživanje pokazuje da je
skoro polovina onih koji se žale na Tabela 7. Depresija među starijim
hroničnu glavobolju i napetost depresivna osobama
i stalno zabrinuta. Mnogi pacijenti koji
- Dovoljan je samo jedan simptom depresi-
imaju glavobolje ne pokazuju vidljive je da bi se rizik od onesposobljenosti pove-
znake depresije i zabrinutosti i lekar ih uoči ćao.
tek nakon razgovora i procene, kako kaže - Što je više simptoma, veći je i rizik.
vodeći pisac dr. Lipšik (G. Lipchik) sa uni- - Lečenjem simptoma rizik se smanjuje.
verziteta Ohajo (Ohio University).41 - Lečenjem čak i blagog oblika depresije taj
Mnoge od pacijenata obuhvaćenih rizik se može smanjiti.
istraživanjem koje je sproveo dr. Lipšik
glavobolja je mučila toliko dugo vremena
da nisu mogli da se sete koji simptom im Napadi
se prvi javio - glavobolja ili depresija. Kao što je svima poznato, još uvek
Stoga oni koji su sprovodili ovo istraživanje nismo otkrili sve načine na koje depresija
nisu mogli da odrede da li su se psihološki može da utiče na fizičko zdravlje. Osim
problemi javili pre nego što su počele gla- toga, neke od bolesti koje smo naveli kao
vobolje ili su nastali kao posledica glavo- posledicu depresije mogu biti indirektna
bolja. Ja sam u svojoj lekarskoj praksi posledica nečeg drugog. Na primer, kao
otkrio da odgovarajući režim lečenja često što je ranije rečeno, preterana količina
doprinosi otpunom prestanku glavobolja. kortizola, kojeg luče adrenalne žlezde kao
Upravo to sam rekao Edu Harisu, našem odgovor na depresiju, može da izazove
pacijentu sa početka ovog poglavlja. osteoporozu i visok krvni pritisak. Među-
tim, jedna stvar je jasna – depresija je
Fizička onesposobljenost usko povezana sa mnoštvom fizičkih
Oko 20% starijih osoba pokazuje neke bolesti i simptoma.
znake depresije. Ako inače zdrave osobe Potrebno je još detaljnije istraživati ove
starije od 70 godina pokazuju makar samo mnogobrojne ostale veze. Na primer, stari-
jedan simptom depresije, postoji veća ji odrasli ljudi koji su depresivni imaju šest
verovatnoća da će u naredne četiri godine puta veće šanse da dobiju epileptične
postati onesposobljene.42,43 Što je veći napade od njihovih srećnijih vršnjaka.45
broj simptoma (lista simptoma se nalazi u Ovo otkriće ukazuje na to da, bar u nekim
1. poglavlju), veći je i rizik. Istraživanja slučajevima, neki treći faktor može da
pokazuju da je “prevencija i lečenje simp- bude osnovni uzrok i depresije i epilep-
toma depresije možda jedan od najefikas- tičnih napada.
nijih načina intervencije, čiji je cilj sma-
njenje fizičkog propadanja i produžavanje
24 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Neplodnost i polni hormoni Tabela 8. Oblici ponašanja pod


Preostaje nam da navedemo još samo uticajem depresije
dve stvari vezane za uticaj depresije na - Ometa učenje i izglede za zaposlenje
telesne funkcije – neplodnost i polni hor- - Povećava šanse da ćete imati prob-
moni. Još jedna povezanost koja ukazuje lematičnu decu
na potrebu detaljnijeg istraživanja pokazu- - Ovisnost o nikotinu
je da su žene koje ne mogu da rađaju - Alkoholizam
često depresivne. Prema nekim istraživa- - Samoubistvo
njima, one mogu biti isto tako depresivne
kao i oni koji boluju od raka, side ili srča-
nog obolenja. Neki od ovih slučajeva mogu Tabela 9. Depresija kod mladih
biti direktno povezani sa depresijom. Kod mladih ljudi, depresija može da izazove
Jedno istraživanje je obuhvatilo 174 ozbiljne posledice
neplodne žene. Neke su bile depresivne, a - Umanjuje sposobnost učenja
neke ne. Sve su pohađale desetosedmični - Ometa obavljanje posla
kurs za savladavanje stresa da bi se vide- - Umanjuje težnju za sticanjem višeg obra-
lo da li će to izlečiti neplodnost. Oko 60% zovanja
depresivnih žena je dobilo bebu nakon - Ima tendenciju da stvori društvenu izo-
ovog kursa, dok je samo 24% onih koje laciju
nisu bile depresivne dobilo bebu po
završetku tog istog kursa.46 Zaključeno je
Studentima – nezavisno od uzrasta –
da je: (1) depresija bila uzrok neplodnosti
koji pate od depresije veoma je teško da
kod mnogih od ovih žena i da će (2) leče-
pravilno funkcionišu u školi i društvenom
nje depresije rešiti ovaj problem u mnogim
okruženju. Stariji studenti i odrasli ljudi
slučajevima.
koji pate od depresije, koja bi se mogla
Prema jednom drugom istraživanju,
svrstati u onu između srednjeg i jačeg
depresija povećava rizik od steriliteta i kod
intenziteta, obično izostaju iz škole, odnos-
muškaraca.47 Kod muškaraca koji su imali
no sa posla. Depresija može da spreči stu-
tako tešku depresiju da su morali biti hos-
dente da uspešno završe školovanje i da
pitalizvoani, nivo testosterona je bio mno-
im oteža da pronađu i zadrže posao u sve-
go niži u toku dana i noći. Povišen nivo
tu odraslih. Ako se ipak zaposle, obično taj
kortizola u krvi, koji je povezan sa depre-
posao ne obavljaju kako treba. Konačno,
sijom, mogao bi predstavljati objašnjenje
izostajanje sa posla i neadekvatno obav-
za to.
ljanje istog pogubno utiče na njihovo tre-
Depresija utiče na ponašanje nutno zaposlenje i izglede za neki budući
posao.
Videli smo da depresija može da na
Na žalost, depresija se danas mnogo
različite načine utiče na čovekove telesne
češće javlja među mladim ljudima u na-
funkcije. Ona može loše uticati i na naše
šem društvu. Što je osoba mlađa u trenut-
ponašanje, kao što je delimično prikazano
ku kada zapadne u depresiju, to je veća
u tabeli 8. Hajde da ispitamo tih pet obli-
verovatnoća da će ova bolest umanjiti nje-
ka ponašanja.
nu sposobnost učenja i na kraju krajeva
Ometa učenje i izglede za izglede za zaposlenje. U jednom istraživa-
nju koje je obuhvatilo 500 depresivnih 30-
zaposlenje
ogodišnjaka, 43% je bilo u depresiji pre
Kod mladih ljudi, depresija može da na- svoje 22. godine života ili u ranoj mladosti.
nese ozbiljnu, pa čak i nenadoknadivu Kod muškaraca i žena koji su patili od
štetu, kao što je prikazano u tabeli 9. depresije u ranoj mladosti postojala je
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 25

veća verovatnoća da će ostati neoženjeni, bolje su prošla na testu inteligencije i je-


odnosno neudate i manja verovatnoća da zičkih sposobnosti i više su pomagala svo-
će završiti fakultet. Kod žena koje su patile jim mamama u sklanjanju igračaka.
od depresije u ranoj mladosti postojala je Negativan uticaj kliničke depresije bio je,
dva puta veća verovatnoća da će ostati čini se, donekle oslabljen kada je depre-
bez fakultetske diplome nego kod onih sivna majka usto i osećajna.
žena koje su patile od depresije u kasni- Glavni autor ovog istraživanja upozora-
jem dobu. Ne samo da je ovo verovatno va: “Jedna stvar na koju ono što smo
ograničilo izbor posla, već je umanjilo i otkrili ukazuje jeste da bi bilo dobro da se
godišnji prihod u periodu do 30. godine oni koji pokušavaju da pomognu depre-
života. Očigledno je da je, kada se depre- sivnim majkama sa malom decom, osim
sija javi u ranijim godinama, čak mnogo na samu depresiju, usredsrede i na neke
važnije pronaći uzrok i adekvatno ga lečiti. druge faktore. Nedostatak majčinske ose-
ćajnosti i loš odnos između majke i deteta
Problematična deca vrše negativan uticaj, naročito u porodica-
Depresivne majke imaju veće šanse da ma u kojima depresivna majka ne oseća
imaju problematičnu decu, kao što je podršku društvenog okruženja i pod stal-
opisano u tabeli 10. nim je stresom zbog finansijskih poteško-
ća.”
Tabela 10. Deca depresivnih majki
obično imaju:
Ovisnost o nikotinu
Jedna od mogućih posledica depresije
- Slabu veštinu govora
je ovisnost o nikotinu. Ljudi kod kojih je
- Drske stavove
dijagnostikovan teži oblik depresije imaju
- Više problema u ponašanju
tri puta veće šanse da postanu pušači.49
To (da depresivna osoba počne da puši) se
U jednom istraživanju na Univerzitetu u obično dešava u periodu adolescencije.
Severnoj Karolini koje je obuhvatilo 1.215 Ipak, imamo dobru vest. Kada depresivni
majki i njihove dece,48 55% majki nikada pušači reše da odbace ovu štetnu naviku,
nije patilo od depresije, 38% su ponekad nisu ništa manje uspešni u tome od svojih
bile depresivne, a 8% je patilo od kliničkog vršnjaka koji ne pate od depresije.50 O
oblika teške depresije. Trogodišnja deca tome kako uspešno proći kroz taj težak
klinički depresivnih majki nisu htela mnogo proces odvikavanja od pušenja možete
da sarađuju i ispoljavala su više problema pročitati u 16. poglavlju knjige Zakoni
u ponašanju od dece majki iz druge dve zdravlja i izlečenja.51
grupe.
Ova deca su imala i lošije rezultate na Ovisnost o alkoholu
testu kojim se ocenjivao jezik izražavanja i Mnogi ljudi koji su u nekom periodu
verbalno razumevanje. Deca onih majki svog života mnogo pušili ili pili moraju da
koje nikada nisu patile od depresije imala izbegavaju sredinu koja podržava konzu-
su najbolje rezultate, dok su rezultati dece miranje alkohola i cigareta. Veoma je
čije su majke bile ponekad depresivne, ali važno da shvate da kada se odbaci bilo
nisu patile od teškog oblika depresije bili koja štetna navika koja izaziva zavisnost,
negde između druge dve grupe. uvek postoji mogućnost da joj se čovek
Na sreću, depresija kod majke nije bio ponovo vrati. Da ne bi došlo do toga, bivši
jedini faktor koji određuje rezultat kod alkoholičar ne bi smeo sebi dozvoliti da
deteta. Deca osećajnih mama koje poštu- popije u društvu čak ni samo jedno piće,
ju svoju decu, podržavaju ono što ona već se mora potpuno uzdržavati od alko-
rade i koje se ne mešaju bez potrebe, hola.
26 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Depresija može da oduzme čoveku Danas je samoubistvo četvrti po redu


moralnu snagu koja mu je potrebna da bi uzrok smrti među onima između 10 i 15
pobedio bilo kakvu vrstu zavisnosti. Jedno godina, a treći po redu uzrok smrti među
istraživanje obavljeno na ljudima koji su mladima između 15 i 25 godina.57 Broj
ležali u bolnici zbog ovisnosti o alkoholu mladih od 10 do 20 godina koji počine
pokazalo je da su se nakon lečenja depre- samoubistvo dramatično se povećao u
sivni pacijenti tri puta brže vraćali staroj poslednjih 50 godina.58,59 Iako se ovakve
lošoj navici od onih koji nisu patili od nesreće dešavaju u svim starosnim grupa-
teškog oblika depresije.52 Ipak, neki paci- ma, depresivni adolescenti i stariji ljudi
jenti nisu ponovo počeli da piju. Ova činje- izvrše samoubistvo mnogo češće nego sve
nica ohrabruje i ne pruža mnogo moguć- ostale starosne grupe. Ovo nije problem
nosti za izgovor onima koji se bore protiv samo na Zapadu. Broj samoubistva je u
zavisnosti. nekim zemljama u razvoju poput Šri Lanke
Lekovi protiv depresije nisu pomogli. – naročito samoubistvo trovanjem – pet
Depresivni pacijenti koji su uzimali lekove puta veći nego na Zapadu.60
protiv depresije vraćali su se svojim lošim Istraživanja pokazuju da filmovi, odre-
navikama gotovo u isto vreme kada i đene vrste muzike i vesti na televiziji često
depresivni pacijenti koji nisu pili lekove. izazivaju depresiju i podstiču želju za sa-
Ova činjenica ponovo ističe potrebu da moubistvom. Bolesti depresije (uključujući
lekari u svom pristupu ovoj bolesti odu i oblik teške depresije) predstavljaju glavni
dalje od pukog prepisivanja lekova i uzrok samoubistva i prisutne su u oko
pokušaju da pronađu i leče uzrok depresi- 35% svih slučajeva samoubistva.61 Dalje,
je. što je depresija teža, veći je i rizik od
samoubistva.
Samoubistvo: Bliski rođak depresije U slučajevima depresije koja je dovolj-
Samoubistvo je odgovorno za 31.000 no ozbiljna da se pacijent smesti u bolnicu,
smrtnih slučajeva godišnje i predstavlja čak 15% će na kraju uspeti da izvrši
osmi po redu uzrok smrti u SAD.53 Svake samoubistvo.62 Rizik od samoubistva se
godine, pokušaj samoubistva dovede u povećava kada se depresija ne leči na
prostorije hitne pomoći te zemlje 500.000 odgovarajući način. U istraživanju koje se
ljudi.54 U SAD, više smrtnih slučajeva ve- bavilo ljudima koji su patili od teškog obli-
zanih za vatreno oružje nastaje kao rezul- ka depresije, a koji su izvršili samoubistvo
tat samoubistva nego ubistva (50% više u toku jedne kalendarske godine u Finskoj,
ljudi izvrši samoubistvo nego što ih neko 45% se lečilo na psihijatriji u vreme kada
drugi ubije).55 Kupovina vatrenog oružja se ta nesreća dogodila. Očigledno je da
može povećati rizik od samoubistva.56 većina ovih pacijenata nije bila adekvatno
Trenutno stanje po pitanju samoubistva u lečena od depresije. Više od polovine
SAD ukratko je prikazano u tabeli 11. samoubistava počinile su depresivne
osobe koje se uopšte nisu lečile. Ovo
zapažanje ističe neophodnost pravilnog i
Tabela 11. Trenutno stanje po pitanju pravovremenog lečenja depresivnih osoba.
samoubistva u SAD
Istraživanja pokazuju da postoji mnogo
- Pola miliona ljudi godišnje pokuša da izvrši faktora koji utiču na povećanje rizika od
samoubistvo. samoubistva. Njih četrnaest prikazano je u
- Manje od 10% njih uspe u tome.
tabeli 12.63,64,65,66,67,68,69
- Oni koji pate od teške depresije predstav-
ljaju najrizičniju grupu.
Proučavajući ovu listu, primetićete da
- Adolescenti i starije osobe su rizična se neki od ovih faktora rizika ne mogu
grupa. promeniti, kao što su pol, slučajevi samo-
ubistva u porodici i neki gubitak koji je iza-
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 27

podložnija samoubistvu nego osoba koja


Tabela 12. 14 faktora rizika od
ne pati ni od kakve mentalne bolesti. Ova
samoubistva
bolest je objašnjena u Dodatku V.
- Muški pol
- Različite mentalne bolesti Zloupotreba alkohola ili droge
- Zloupotreba alkohola i droga
- Prethodni pokušaji samoubistva Upotreba alkohola ili droge mogu da
- Sličajevi samoubistva u porodici dovedu do samoubistva čak i kada osoba
- Odbijanje da se potraži pomoć nije depresivna. Prema mišljenju Ronalda
- Stresni događaj u životu Keslera (Ronald Kessler), profesora zdrav-
- Ozbiljna fizička bolest stvene zaštite na Medicinskom fakultetu
- Godišnjica gubitka neke drage osobe na Harvardu (Harvard Medical School) u
- Povlačenje Bostonu: “Ne morate biti alkoholičar; do-
- Homoseksualnost voljno je to što za vas ne postoji zabrana
- Hevi metal muzika (upotrebom alkohola ili droge izgubili ste
- Anomalije u fizičkom izgledu
normalne kočnice) u datom trenutku – a to
- Pristup smrtonosnim sredstvima, kao što
je oružje
je loša vest.” Dok se privremena nemo-
gućnost pravilnog rasuđivanja izazvana
upotrebom alkohola ili droga često smatra
zvao stres. Na sreću, neki se mogu prome- sekundarnim uzrokom smrti, dr. Kesler je
niti, kao što su nespremnost da se traži otkrio da kada je osoba depresivna,
pomoć, izbor muzike, upotreba alkohola ili upotreba alkohola ili droga često direktno
droge i poremećaj po pitanju spoljnog dovodi do pokušaja samoubistva.73
izgleda. Pravilno tretiranje ovih faktora Neki tužni i zabrinuti ljudi piju alkohol ili
predstavlja osnovu lečenja i ozdravljenja. uzimaju droge da bi ugušili svoj emo-
Ispitajmo neke od ovih faktora rizika. cionalni bol. Ono što mnoge od ovih osoba
ne shvataju je da ove droge na kraju
Pol pogoršaju njihovo raspoloženje i navode ih
Muškarci imaju četiri puta veće šanse da češće razmišljaju o samoubistvu. Već
da izvrše samoubistvo. Žene imaju četiri godinama psihoterapeuti shvataju da
puta veće šanse da budu depresivne i upotreba alkohola ili droga povećava rizik
četiri puta veće šanse da pokušaju od samoubistva. Kod 30% žrtava samo-
samoubistvo,70 što znači da muškarci koji ubistva pronađen je alkohol u krvi.74 Svake
pokušaju da oduzmu sebi život imaju 16 godine, mnogi zdravi ljudi umru tako što
puta veće šanse da u tome uspeju.71 izvrše samoubistvo – ljudi koji uopšte nisu
patili od depresije ili neke mentalne
Različite mentalne bolesti bolesti. Često je jedini faktor rizika kod
Panični poremećaj (epizode ozbiljnih ovih ljudi konzumiranje alkohola.
simptoma stresa kao što su bol u grudima, Nova istraživanja potvrđuju da uzima-
ubrzano lupanje srca, crvenilo lica i snažan nje supstanci koje menjaju stanje uma nije
osećaj zabrinutosti bez vidljivog razloga) povezan sa planiranjem samoubistva, što
povećava rizik od samoubistva, naročito se slaže sa tradicionalnom pretpostavkom.
ako je osoba usto i depresivna.72 Osim Međutim, on je tesno povezan sa suicid-
toga, depresija u kombinaciji sa bilo kojom nim mislima i neplaniranim pokušajima.75
drugom mentalnom bolešću poput šizofre- Ove misli i pokušaji mogu biti posledica
nije može da postane smtronosna kombi- konzumiranja samo “malih” količina alko-
nacija. hola. Dakle, preporučujem potpuno uzdr-
Osoba koja pati od bipolarnog pore- žavanje od alkohola kako onima koji su
mećaja je ona koja ima naizmenične peri- zdravi tako i onima koji pate od neke men-
ode euforije i depresije. Takva osoba je talne bolesti kao što je depresija.
28 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Mediji konstantno podstiču “umereno” miraju alkohol.78 Osim što alkohol odnosi
konzumiraje alkohola. Naići ćete na toliko mnoge živote putem samoubistva, on to
izveštaja i istraživanja koja pokazuju da čini i putem ubistva i nesrećnih slučaja u
alkohol u manjim količinama smanjuje rizik ovoj istoj starosnoj grupi.
od srčanog udara, no čudno je to da kada Možda se pitate: “Ako alkohol nije
se objave istraživanja poput ovoga koje je dobar za jednog 20-ogodišnjaka, zašto je
obavio dr. Kesler, mediji ćute kao zaliveni. dobar za nekog ko ima 21 ili 40 ili čak 70
Oni ne objavljuju da umereno konzumira- godina?” Smatram da je važno poučavati
nje alkohola ne samo što povećava rizik od svaku generaciju da objektivno ispita
smrti samoubistvom, već i ubistvom, nes- prednosti uzdržavanja od alkohola. To
rećnim slučajem, izazvanu rakom, hepatiti- znanje može u mnogome doprineti sma-
som C i gomilom drugih uzroka. Rizik od njenju bede, bolesti i smrti širom sveta.
samoubistva kod onih koji umereno konzu- Alkohol nije jedina supstanca koja
miraju alkohol objašnjen je u tabeli 13. menja stanje uma, a koja povećava rizik
od samoubistva. U 6. poglavlju spominje-
Tabela 13. Osobe koje umereno mo da lekovi antidepresivi poput SSRI
konzumiraju alkohol imaju povećan (select serotonin reuptake inhibitors, to je
rizik od samoubistva grupa antidepresivnih lekova čije se dej-
Posledice umerenog konzumiranja alkohola: stvo sastoji na inhibiciji ponovnog preuzi-
- Češća pojava suicidnih misli i neplaniranih manja serotonina, prim.red.) pa čak i bilj-
pokušaja ka Kava-Kava povećavaju mogućnost
- Privremeno remeti moć rasuđivanja samoubistva, no nedavno obavljena
- Može direktno dovesti do pokušaja istraživanja pokazuju da i neki stimulativne
samoubistva droge isto toliko povećavaju rizik od
- Alkohol je pronađen u krvi mnogih žrtava samoubistva.79 U 9. poglavlju ćemo istraži-
samoubistva vati ovu vezu u slučaju frontalnog režnja
mozga. Svima treba preporučiti uzdržava-
Kako mediji mogu da ćute o ovim oči- nje od supstanci koje menjaju stanje uma,
glednim štetnim posledicama, dok pokuša- a naročito onima kod kojih su prisutni još
vaju da ubede ljude u korisnost potencijal- neki faktori rizika kada su u pitanju depre-
no smrtonosne supstance za koju postoje sija i samoubistvo.
čvrsti dokazi da predstavlja treći po redu
uzrok smrti u Americi?76 Da nije po sredi Odbijanje da se potraži pomoć
novac koji se dobija od reklama? Detaljnije Suicidne (samoubilačke) misli su nešto
o opasnostima umerenog konzumiranja krajnje lično i većini ljudi je neprijatno da
alkohola možete čitati u knjizi Zakoni pričaju o tome. Kao lekar, ja prvo uspos-
zdravlja i izlečenja.77 tavim odnos sa depresivnim pacijentom pa
Ovaj važan podatak o alkoholu i samo- ga tek onda uptam da li mu se javljaju sui-
ubistvu naglašava značaj zakonodavne po- cidne misli. Ovoj temi prilazim smireno, sa
litike. Mnoge države su mudro postupile saosećanjem i bez kritike. Depresivni paci-
pomerivši starosnu granicu za legalno jenti često izbegavaju da pričaju o samo-
konzumiranje alkohola sa 18 na 21 godinu, ubistvu, no postaviti im pitanje o samo-
ali neke grupe zahtevaju od savezne vlade ubistvu ne znači staviti im tu ideju u glavu.
da traži poništenje ove odluke. Istraživanja Naprotiv, zapazio sam da pacijenti koji
pokazuju da bi, ako bi se ta odluka poništi- aktivno razmišljaju o samoubistvu često
la, godišnje bilo oko 125 samoubistava osete olakšanje kada mogu da razgovara-
više među mladima starim između 18 i 20 ju sa nekim o ovim neiskazanim mislima.
godina, koji ne bi ni pokušali da oduzmu Pravilan pristup ozbiljnosti ovih misli
sebi život da im nije dozvoljeno da konzu-
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 29

omogućava depresivnoj osobi da upravlja su osetljivi na samoubistvo. Stopa samo-


njima. ubistva među muškarcima bele rase stari-
Ja prvo utvrdim da li ove pacijente za- jih od 84 godine šest puta je veća od stope
nima budućnost. Beznadežnost je onaj samoubistva za celokupnu populaciju
element depresije koji se najčešće vezuje uopšte.82 Starost i bolest se često udruže
za suicidno ponašanje.80 Ja ne pokušavam sa depresijom, podstičući tako suicidne
da odvratim ove pacijente od njihovih sui- misli. Osobe kojima je dijagnostikovan rak,
cidnih misli, već ih razuveravam i nudim im koje su preživele infarkt83 ili one koje su
nadu. Ova ponuda se zasniva na moguć- onesposobljene zbog neke bolesti suoča-
nosti da pronađu i leče osnovni uzrok sui- vaju se sa većim rizikom od samoubis-
cidnih misli i na efikasnosti prilagođenih tva.84 Ovakve osobe često osećaju da za
programa lečenja. Nakon razgovora sa njih nema nade ili da su potpuno bezvred-
pacijentom, ako sam uveren da postoji ne. Njih treba lečiti ne samo od fizičke
veliki rizik od samoubistva, ja intervenišem bolesti nego i od depresije. Duhovna sred-
– idući čak dotle da, ako je potrebno, stva su veoma značajna za takve osobe.
smestim pacijenta u bolnicu protiv njegove Naročito je važno da oni koji su pretrpeli
volje. Često je potrebno odmah reagovati neki gubitak ili su imali neku drugu stres-
kako bi se sprečila smrt depresivne i sui- nu situaciju u životu pročitaju 7. poglavlje,
cidne osobe. “Stres i zabrinutost”.
Mnoge suicidne osobe neće svojevoljno
potražiti pomoć, već će neko drugi morati Homoseksualnost
da interveniše u njihovo ime. Njihovi Homoseksualnost je faktor koji je
razlozi mogu biti razni i kreću se od bez- prisutan u mnogim pokušajima samoubis-
nađa do straha. Neki mogu da pođu od tva. Kod odraslih muškaraca koji su bili u
pogrešne pretpostavke da se njihovo sta- vezi sa osobom istog pola (bilo da su
nje ne može lečiti ili se možda plaše da će biseksualci ili homoseksualci) postoji pet
im ljudi staviti etiketu na kojoj piše men- puta veća verovatnoća da će pokušati da
talno bolestan ili suicidan. Drugi se možda izvrše samoubistvo nego kod muškaraca
plaše finansijskog kraha zbog troškova heteroseksualaca.85 Srednjoškolci koji su
lečenja. Neki drugi se, pak, nalaze u nekoj homoseksualci, biseksualci ili koji “nisu
vrsti društvene izolacije, bez prisnih pri- sigurni” kako su orjentisani imaju tri puta
jatelja ili članova porodice koji bi prepoz- veće šanse da pokušaju da izvrše
nali promene u njihovom mentalnom sta- samoubistvo od svojih vršnjaka hetersek-
nju. Izolacija povećava rizik od samoubis- sualaca.86
tva kod onih ljudi koji žive sami, koji nisu
u braku ili se često sele.81 Najvažnije je da Muzika
depresivne i suicidne osobe dobiju pomoć Jedno istraživanje koje je obuhvatilo
koja im je potrebna. Njihovi prijatelji i 121 srednjoškolca sa srednjeg zapada
članovi porodice moraju sa ljubavlju i pokazalo je da je 75% devojčica koje su
nežnošću insistirati da se ta pomoć nađe slušale hevi metal muziku razmišljalo o
kako bi se spasao život. samoubistvu u poređenju sa 35% onih ko-
je su slušale neku drugu vrstu muzike.
Stresni događaj u životu Skoro 50% dečaka koji su slušali hevi
Samoubistva se dešavaju među svim metal muziku razmišljalo je o samoubistvu
starosnim grupama. Svaka faza života nosi u poređenju sa 15% onih koji su slušali
sa sobom svoje oblike stresa i gubitka. muziku u kojoj nema elemenata hevi
Mladi ljudi doživljavaju stres zbog bolesti, metal muzike.87
gubitka posla ili gubitka prijatelja. Stariji Nasuprot tome, pokazalo se da ozbiljna
često dožive višestruke gubitke i naročito muzika poboljšava raspoloženje, i iz sub-
30 IZLAZ IZ DEPRESIJE

jektivnog i iz objektivnog ugla. Ovu temu pridaje sve više pažnje. Iako može biti
istražujem u 5. poglavlju koje govori o zabrinjavajuć i kod odraslih osoba, poseb-
tome kako stil života može da pomogne u no je poguban za tinejdžere i adolescente.
lečenju depresije. U nekim ozbiljnijim slučajevima, ovaj prob-
lem može prerasti u anksiozni ili stresni
Spoljašnji izgled poremećaj, a to je već mentalno obolenje.
Mi smo deo društva koje ceni privlačno Ovako nezdrava i preterana opsednu-
lice i telo, a ismeva ono što smatra tost zapravo nepostojećim ili, pak, neznat-
neprivlačnim. Ovakav stav može da objas- nim fizičkim nedostacima, kod tinejdžera
ni zašto su žene sa prekomernom dovodi do depresije, izolacije pa čak i
telesnom težinom i muškarci sa nedo- samoubistva.90 Osobe koje pate od ovog
voljnom telesnom težinom skloniji depresi- poremećaja gotovo neprestano razmišljaju
ji i suicidnim mislima. Ljudi koji se osećaju o svom izgledu i stalno se gledaju u
depresivno često su impulsivni i jedu pre- ogledalo. Tako se povećava rizik od pore-
velike količine kalorične hrane u nadi da će mećaja u ishrani, kao što su anoreksija
se osećati bolje.88 (odbojnost prema hrani) ili bulimija (osoba
Jedno obimno istraživanje koje je jede, pa posle samu sebe tera na povra-
obuhvatilo više od 40.000 odraslih stanov- ćanje). Pokazalo se da ovi poremećaji po-
nika SAD otkrilo je da gojazne žene imaju većavaju rizik od samoubistva.91
za 26% veće šanse da razmišljaju o
samoubistvu i da kod njih postoji za 55% Zaključak
veća verovatnoća da su u protekloj godini Posle ovakvih informacija, svima bi tre-
pokušale da izvrše samoubistvo nego što balo da bude jasno da će pronalaženje i
je to slučaj sa ženama normalne telesne pravilno lečenje uzroka depresije otkloniti
težine.89 Kod muškaraca imamo obrnutu ogroman teret tuge i bede i sačuvati
situaciju. Mršavi muškarci imaju za 80% mnoge živote. Milioni ljudi koji sada pate
veće šanse da razmišljaju o samoubistvu mogli bi ponovo da žive punim životom –
nego oni normalne telesne težine. Kod njih uspešnim i produktivnim, bez patnje i
je, takođe, postojala za 77% veća verovat- bolesti. Međutim, oni prvo moraju da nađu
noća da su već pokušali da izvrše samo- pomoć koja im je potrebna i započnu
ubistvo. odgovarajući program lečenja. Ima nade.
Autor ovog istraživanja, dr. Majls Fejt Nažalost, nema svaka priča srećan
(Myles Faith), izjavio je da “postoje mnoge završetak. Da li ste se pitali šta se dogodi-
predrasude usmerene protiv gojaznih ljudi, lo sa Edom Harisom o kome sam vam
naročito žena, tako da po mom mišljenju pričao na samom početku ovog poglavlja?
gojaznost (za žene) predstavlja veliki rizik Došao je samo na još jedan razgovor.
kada je u pitanju depresij”. S druge strane, Preporučio sam mu izuzetno uspešan pro-
on kaže da zapadna kultura više ceni izra- gram lečenja, ali je njemu bilo neprijatno i
zito muževne, mišićave muškarce od onih nije hteo da prihvati dijagnozu teškog obli-
sitnije telesne građe, te da, po njegovom ka depresije. Posle toga, Ed više nikada
mišljenju, neki mršavi muškarci mogu nije zakazao pregled kod mene da bih
smatrati sebe “žgoljavim ili slabićima”, što mogao da primenim taj program koji sam
može umanjiti njihovo samopoštovanje i mu preporučio.
povećati rizik od depresije. Iz nekih drugih izvora sam saznao da
Kada osoba nije zadovoljna svojim fi- on još uvek ima jake glavobolje koje zah-
zičkim izgledom i te svoje nedostatke sma- tevaju sve veće doze narkotičnih lekova.
tra fizičkim anomalijama, možemo govoriti Izgledi za Eda nisu baš dobri. On sada živi
o dismorfičnom obolenju. Ovaj problem jednim bednim životom ovisnika o narko-
postaje sve učestaliji i počinje da mu se ticima, ne znajući tačno kakve još štete
SKRIVENE OPASNOSTI DEPRESIJE 31

njegova depresija može da mu nanese. I gove mentalne simptome, već i one fi-
dalje ne želi da veruje da on, u stvari, pati zičke. On bi, uz malo (uloženog) napora,
od teškog oblika depresije koja uključuje mogao da otkloni mnoge od simptoma koji
osećaj neke praznine u životu i niže vred- komplikuju njegov život: umor, teškoće sa
nosti samog čoveka. spavanjem i koncentracijom i glavobolje.
Ova priča nema srećan kraj. Ed ne Nastavite da čitate da biste saznali šta
može da poveruje da bi preuzimanje lične Ed i toliko mnogo drugih ljudi treba da
odgovornosti i primena odgovarajućeg učini kako bi se oslobodili depresije i
programa lečenja otklonila ne samo nje- njenih štetnih posledica.
3. poglavlje

Šta izaziva depresiju?

Kada je prvi put došla u moju ordinaci- Očigledno je očekivala da joj dam nešto
ju, Tanja mi je rekla da je umorna od toga protiv bolova pre nego da je učim kako da
da bude umorna. Prošla je ovakav rutinski dobije psihički podstrek.
pregled već mnogo puta pre toga. Kada se Medicinska škola naglašava koliko je
nije osećala dobro, obično je odlagala važno nikada ne dati nekome lek protiv
odlazak kod lekara, nadajući se da će se bolova u stomaku – bez obzira koliko je taj
problemi rešiti sami od sebe. No, kada je bol jak – pre nego što se obave detaljna
na kraju neki simptom postao takav da je ispitivanja. Zašto? Lek može da zamaskira
morala da obrati pažnju na njega, nerado bol i u mnogome oteža lekaru da odredi
je zakazala pregled kako bi pronašla dok- uzrok. Postoji čitav niz različitih uzroka za
tora koji bi mogao odmah da je primi. ovu uobičajenu bolest. Isto važi i za depre-
U poslednje dve godine, posetila je siju. Lekovi antidepresivi, poput lekova
mnoge doktore zbog ovih simptoma, ali je protiv bolova, mogu ukloniti simptome, ali
zbog svog odlaganja bila primorana da pri- otežavaju lekaru da odredi uzrok depresi-
hvati bilo koji hitan pregled za koji je pos- je. Ako se uzrok bola u stomaku ili depre-
tojao slobodan termin. U većini slučajeva, sije ne otkriju, bol u stomaku često neće
pregled se nije razlikovao od prethodnih i prestajati, već će se ponovo javiti ili posta-
završio bi se tako što bi joj doktor prepisao ti još jači.
neki lek. Osim toga, bol nije uvek vezan za ono
Rekla mi je da je “suviše zauzeta da bi što se može činiti najočiglednijim uzrokom.
unela sve te komplikovane promene u svoj Stoga mi prvo postavljamo pitanja da
život, kao što su promena načina ishrane, bismo shvatili o čemu je reč. Na kraju sam
više fizičkih vežbi i uzimanje odmora s vre- otkrio da Tanjin bol nije direktno vezan za
mena na vreme. Lakše je uzeti lek”. deo tela koji je tako pažljivo štitila.
Kada dijagnostikuju depresiju, lekari Po definiciji, težak oblik depresije
danas gotovo automatski prepišu pacijen- obuhvata kombinaciju simptoma, ali dijag-
tu neki lek. To je tipična praksa i može da nostikovanje simptoma ne određuje uzrok
pomogne u “lečenju depresije”. Ona, tako- bolesti. Da bi se pronašlo dugotrajno reše-
đe, može da poveća rizik od samoubistva, nje, neophodno je utvrditi uzroke depresi-
ali ne mora nužno da bude i propusnica za je i sistematično lečiti svaki od njih. Na
život bez depresije. Jednostavno rečeno, žalost, kao što je Tanja zapazila, taj proces
lekovi mogu da izleče simptome depresije, obično nije tako jednostavan kao prepisati
ali ne uspevaju da izleče njen osnovni lek. Poput većine hroničnih bolesti, depre-
uzrok. sija je jedna složena bolest i predstavlja
Tokom prve posete, Tanju je očito rezultat međusobnog delovanja više
boleo stomak. Bila je povijena unapred i različitih faktora. Najefikasnije metode
obema rukama je obuhvatala svoj struk. lečenja na širokom frontu napadaju svaki
Budući da je bila novi pacijent, Tanja još uzrok koji se može odrediti.
uvek nije poznavala moj metod lečenja.
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 33

Postoji osam glavnih faktora koji mogu


Tabela 2. Nepromenljivi faktori rizika
ili prouzrokovati depresiju ili u velikoj meri
za depresiju
tome doprineti. Ovi faktori su klasifikovani
- Genetika
u tabeli 1, koja nam daje okvir koji ćemo
- Godine života
koristiti u istraživanju komplikovanih
- Pol
osobina depresije i njenog lečenja. - Etničke razlike
- Depresija “preležana” u periodu adoles-
Tabela 1. Faktori koji mogu uzrokovati cencije
ili povećati rizik od dobijanja depresije - “Istorija” depresije u porodici
- Nepromenljivi faktori
- Faktori povezani sa ishranom
- Socijalni faktori ove poznate, nepromenljive faktore, imaj-
- Drugi faktori vezani za način života te na umu dve stvari. Prvo, možda ste
- Medicinski uslovi nasledili sklonost ka depresiji koja nikada
- Neizbalansirana električna aktivnost nije primećena ni kod jednog bliskog člana
mozga porodice. Drugo, u depresiju može da
- Neuobičajevi uzroci depresije
zapadne svako – uključujući i one koji
- Nedokazani uzroci depresije
nemaju nijedan od ovih nepromenljivih
faktora.
Nepromenljivi faktori rizika Ljudi ponekad zanemaruju činjenicu da
Jasno je da postoje neki faktori rizika poznavanje sopstvenih faktora koji se ne
koji se ne mogu promeniti. Kada čovek mogu modifikovati može da ih na vreme
postane svestan toga, plamen depresije se upozori i pomogne im da spreče ovu
ponekad može čak još više razbuktati. bolest. “Trideset grama prevencije vredi
Uostalom, pomisliti da se stalni napadi isto koliko i 450 grama lečenja.” Tanja je
depresije uopšte ne mogu izbeći, može biti pronašla mnogo trajnije rešenje za mnoge
zaista obeshrabrujuće. od svojih simptoma i sada smatra da je
Kada sam Tanji skrenuo pažnju na zdravije opredeliti se za stil života koji
njene nepromenljive faktore rizika, shvati- smanjuje rizik od depresije i komplikacija
la je da ih ja ne naglašavam da bih je koje ona može izazvati nego ih privremeno
obeshrabrio. Naprotiv, ovaj podatak ju je izlečiti lekovima.
podstakao da se bori protiv bola i depresi-
Genetika
je, usredsređujući se celim svojim bićem
na faktore koje može da promeni. Važno je istaći da nasleđene sklonosti
Tanjin slučaj ohrabruje – niko nije (nazvane “genetika”) mogu pripremiti
osuđen na večitu depresiju. Usredsređu- teren za depresiju. Međutim, samo nasled-
jući se na faktore koji se mogu promeniti, ni faktor, bez nekih drugih faktora, nije
često čak i ona osoba sa najgorom kombi- uvek dovoljan da bi izazvao depresiju.
nacijom nepromenljivih faktora može u Ljudi koji imaju naslednu sklonost ka
potpunosti otkloniti depresiju ili u velikoj depresiji mogu izbeći ovo stanje obraćajući
meri smanjiti njen intenzitet. Pogledajmo pažnju na druge faktore rizika.
pažljivo faktore rizika navedene u tabeli Jedna od primena genetike je da iden-
2. Što je više ovih faktora prisutno u tifikuje posebne gene koji su vezani za
našem životu, to više moramo razmišljati o svako postojeće patološko stanje. Naža-
preventivnim strategijama pre nego što se lost, izgleda da ne postoji nijedan jedini
javi ovaj uobičajeni poremećaj raspolože- gen koji je odgovoran za sklonost ka
nja. depresiji.1 Veća je verovatnoća da više-
No, dozvolite mi da dodam jednu važnu struki geni igraju različite uloge u pripre-
fusnotu. Ako vam se čini da ste izbegli sve
34 IZLAZ IZ DEPRESIJE

manju terena za depresiju, pri čemu su stil godina priznaje da je pokušalo da izvrši
života i drugi faktori glavni igrači. samoubistvo.3
U širem smislu, genetika je odgovorna Tinejdžerke i mlade žene su sklonije
i vezana za naše etničke korene. Uprkos depresiji od muškaraca.4 Iako se ne može
tome, iako postoji veza između gena i ovih reći da su tipični za celokupno stanovniš-
tzv. “demografskih faktora” – kada su u tvo SAD, nedavno dobijeni podaci za Los
pitanju društveni faktori i pol – važni Anđeles veoma su zabrinjavajući. Istraži-
društveni faktori takođe imaju svoju ulogu. vači su tokom pet uzastopnih godina prou-
Pogledajmo u sledećem odseku ove fak- čavali 155 mladih žena između 17 i 18
tore zajedno sa faktorom godina života. godina. Skoro 50% ovih žena imalo je bar
jedan napad teške depresije u tom rela-
Depresija među omladinom tivno kratkom vremenskom periodu.5 Iz-
Depresija nije bolest koja pogađa samo gleda da su teškoće u školi ili ljubavni pro-
odrasle. Pojava ove bolesti među našom blemi povećali rizik od depresije kod pri-
omladinom ukratko je opisana u tabeli 3. padnika ove visokorizične starosne grupe.
U upravo navedenom istraživanju koje
Tabela 3. Depresija među omladinom su obavili Emsli (Emslie) i kolege, isposta-
- Čak 20% adolescenata i odraslih pati od vilo se da su učenici afričko-američke i
depresije. južno-američke etničke grupe mnogo dep-
- 14% mladih do 15 godina starosti pokuša- resivniji od učenika bele rase.6 To je u
lo je da izvrši samoubistvo. oštroj suprotnosti sa statističkim podacima
- 47% 17-ogodišnjakinja i 18-ogodišnjaki- za starije odrasle kod kojih, čini se, rasna
nja u Los Anđelesu je bolovalo od teškog pripadnost nema nikakvog uticaja na
oblika depresije u trajanju od 5 godina. depresiju.7
- Među adolescentima iz Južne Amerike i
Pol je nešto drugo. Čak i u odraslom
adolescentima crne rase zabeleženo je više
slučajeva depresije nego kod njihovih vrš-
dobu, kod žena postoji veći rizik od depre-
njaka bele rase. sije.8 Primećeno je da žene pate od teške
- Žene su 2 do 3 puta depresivnije od depresije između dva i tri puta češće od
muškaraca. muškaraca.9 Istraživanja na internacional-
- Depresivni adolescenti imaju za 60% veće nom nivou pokazuju da kod velikog broja
šanse da ponovo zapadnu u depresiju kada ovih žena depresija nije posledica delova-
odrastu. nja isključivo kulturnog faktora. Dok pol i
kultura ne objašnjavaju sve statističke
Činjenice navedene na ovoj slici su podatke, cifre jasno ukazuju na činjenicu
zapanjujuće. Poruka je jasna. Moramo da u mnogim narodima, uz neznatne
jasno i glasno reći da omladina predstavlja izuzetke, žene pate od depresije češće
visokorizičnu grupu kada je u pitanju nego muškarci.10
depresija, a posledice njihove depresije
veoma su ozbiljne. Vidimo da ta brojka Depresija “preležana” u periodu
kod adolescenata dostiže 20%, ukazujući adolescencije
na to da mladi odrasli ljudi pate od ovog Bez obzira koliko su, možda, neprijatne
poremećaja skoro isto koliko i stariji bile naše ranije borbe sa fizičkim i duhov-
odrasli.2 nim zdravljem, niko ne može ponovo da
Adolescenti koji su depresivni posebno napiše svoju istoriju bolesti. Ako ste kao
su skloni nečemu što predstavlja verovat- adolescent patili od depresije, postoji veći
no najtragičniju posledicu depresije – rizik da ćete zapasti u tešku depresiju u
samoubistvu. Broj pokušaja samoubistva odraslom dobu. Vajsman (Weisman) i
najveći je u periodu adolescencije. Zapre- kolege sa Univerziteta Kolumbija (Colum-
pašćujućih 14% adolescenata starih do 15 bia University) prikazali su ovu činjenicu u
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 35

jednom istraživanju. Među ljudima koje su genetske ili metaboličke sklonosti jedne
proučavali, skoro dve trećine onih koji su osobe često nisu poznate, treba da izabe-
patili od depresije kao adolescenti bili su remo najraznovrsniju moguću ishranu.
depresivni i u odraslom dobu.11 Neke od oblasti vezanih za ishranu koje
mogu izazvati ili povećati rizik od depresi-
Raniji slučajevi depresije u porodici je nabrojane su u tabeli 4.
Postoji skoro opšta saglasnost da se
rizik od depresije u velikoj meri povećava Tabela 4. Faktori ishrane koji utiču na
kada je još neko u porodici patio ranije od mentalno zdravlje
ovog poremećaja, naročito ako su u pita- - Serotonin
nju najbliskiji rođaci, kao što su rođena - Omega-3 masti
braća ili sestre ili roditelji.12,13 Slučajevi - Folna kiselina
depresije u porodici, ako ih ima, treba da - Vitamin B12
budu jasan znak upozorenja. - Homocistein
Mentalna bolest može da se prenese sa - Zastupljenost proteina u ishrani i rani
roditelja na dete. Jedno istraživanje je po- pubertet
kazalo da deca čiji su roditelji patili od
teškog oblika depresije imaju devet puta Nedovoljne količine serotonina i
veće šanse da budu depresivna nego deca depresija
u čijim porodicama nije bilo slučajeva Nizak nivo serotonina u mozgu dopri-
depresije.14 nosi nastanku depresije. Osim toga, sero-
Preporučujem ovim osobama da ozbilj- tonin se proizvodi u većim količinama u
no shvate mogućnost dobijanja ove boles- predelu frontalnog režnja (koji se naziva
ti. Ako depresiju ne shvatite ozbiljno, sta- prefrontalni korteks) više nego u bilo kom
tistika upozorava da ste vi, možda, sledeća drugom delu mozga. I, kao što se moglo
žrtva. očekivati, ako je frontalni režanj pasivan,
Strategija bi trebalo da uključuje ozbi- nivo serotonina će, takođe, biti niži. Visok
ljan prilaz onim faktorima rizika kod kojih nivo serotonina u mozgu predstavlja važan
možete da učinite nešto. Među faktorima faktor u lečenju depresije, ali njega nema
koji se mogu kontrolisati, a koje treba raz- ni u jednoj vrsti hrane niti u dodacima
motriti jeste ishrana. ishrani. On se može proizvesti samo u
našem organizmu.
Ishrana
Našem organizmu su potrebne
Ishrana ima tako dalekosežan uticaj na određene “sirovine” da bi proizveo sero-
čovekov metabolizam da uopšte ne izne- tonin. Jedna od tih sirovina je aminokiseli-
nađuje to što postoje mnoge veze između na (ili “gradivni element proteina”) tripto-
onoga što jedemo i rizika od obolevanja od fan. Ishrana u kojoj su zastupljene adek-
depresije. Međutim, pošto svi mi imamo vatne količine triptofana stvara povoljne
različito genetsko poreklo i živimo u uslove za nastajanje serotonina.
različitim sredinama, naša osetljivost na Jedno istraživanje obuhvatilo je 15 že-
uzroke depresije vezane za ishranu varira na koje su ranije već patile od depresije,
od osobe do osobe. ali su se oporavile i bile mentalno zdrave i
Dakle, neke oblasti koje sam svrstao u srećne bez upotrebe lekova. Ovim ženama
kategoriju “vezano za ishranu” možda će sada je davana hrana siromašna tripto-
zahtevati prisustvo određenog genetskog fanom. Ovakav režim ishrane smanjio je
ili drugih faktora da bi došlo do ovog pore- koncentraciju triptofana u plazmi za 75%.
mećaja. Ovakvo razmišljanje ne umanjuje Deset od petnaest žena imalo je privre-
važnost ovih faktora ili njihovu povezanost mene, ali klinički značajne simptome dep-
sa ishranom. Naprotiv, budući da osnovne resije.15 Neke od njih su tvrdile da im se
36 IZLAZ IZ DEPRESIJE

depresija “u potpunosti vratila”. Istraživači Prema podacima sa slike, očigledno je


su zapazili da je jedna žena “doživela izne- da omega-3 masne kiseline predstavljaju
nadni napad tuge, očaja i nekontrolisanog hranljivu materiju koja igra veoma važnu
plača”. ulogu u smanjenju rizika od depresije.
Ovo istraživanje je bilo visoko cenjeno Veza između omega-3 masti i IQ zaslužuje
kao prvo koje je pokazalo da postoji direk- da o njoj nešto kažemo.
tna veza između ishrane i raspoloženja. Neki istraživači se posebno bave
Jedna od mojih pacijentkinja je primetila proučavanjem razvoja dečjeg mozga.
da je dovoljno samo jedan dan uzimati Jasno je da su omega-3 masti neophodne
hranu siromašnu triptofanom da biste za optimalni razvoj mozga u toku kritičnog
ponovo pali u depresiju i anoreksiju – formativnog stadijuma u ranom periodu
odsustvo želje za hranom – što njoj služi života. Nažalost, i kravlje mleko i uobičaje-
kao veliki pokazatelj da je opet pala u na hrana za bebe sadrži vrlo malo omega-
depresiju. Poglavlje 4 objašnjava kako da 3 masnih kiselina. S druge strane, majčino
putem ishrane unesete dovoljno tripto- mleko sadrži mnogo veće količine. Začu-
fana. đujuće je to što čak ni na početku trećeg
milenijuma ove značajne omega-3 masne
Omega-3 masnoće i mozak kiseline nisu postale jedan od sastojaka
U novinama, časopisima i knjigama, pa hrane za bebe.
i na televiziji, često se govori o tome kako Ove veze nisu samo teorijske. Istra-
je riblje ulje zdravo. Ono sadrži jednu živači su otkrili da, kada je u pitanju naš
važnu masnoću koje u velikim količinama mozak, nedostatak omega-3 masnih kiseli-
ima u masnom tkivu riba koje žive u hlad- na ostavlja trajne, doživotne posledice.
nim vodama. Ta mast spada u vrstu Današnji odrasli ljudi koje su hranili
“omega-3” (naziv koji se koristi da bi kravljim mlekom i gotovom hranom za
ukazao na posebnu hemijsku strukturu te bebe imaju, u proseku, za 9 do 10 bodova
masti). niži IQ od onih koji su se hranili majčinim
Omega-3 masnoće imaju blagotvorno mlekom.
dejstvo na organizam, počevši od spreča- Ovo otkriće nameće još jedno pitanje.
vanja pojave bolesti srca do toga da Da li, možda, osobe kojima nije davano
smiruju mnoge upalne procese. One majčino mleko imaju veće šanse da zapad-
zaslužuju našu pažnju u ovom poglavlju nu u depresiju čak iako danas unose
zato što su i te kako vezane za naše men- dovoljne količine omega-3? Budući da
talno zdravlje. Ozbiljne posledice koje nedostatak majčinog mleka izaziva poteš-
mozak trpi zbog ishrane siromašne koće u učenju, može li on smanjiti i otpor-
omega-3 masnim kiselinama nabrojane su nost na depresiju? Ako istraživači otkriju
u tabeli 5.17,18 da nedostatak omega-3 ometa pravilan
razvoj frontalnog režnja mozga, možemo s
pravom očekivati da će kod onih osoba
Tabela 5. Kakao nedostatak omega-3 koje se nisu hranile majčinim mlekom
utiče na mentalno zdravlje
tokom prve godine života postojati veći
Ishrana siromašna Omega-3 masnim rizik od depresije.
kiselinama: Kako se štitimo od ishrane siromašne
- Povećava rizik od depresije omega-3 mastima? Riba nije jedini izvor. U
- Povezuje se sa povećanom agresivnošću stvari, ribu treba izbegavati zbog njenog
kod zatvorenika štetnog uticaja na zdravlje. Taj štetni uticaj
- Kod beba će sniziti IQ (koeficijent uključuje zagađenost vodenih basena
inteligencije) za 9 do 10 bodova do zrelog
teškim metalima i drugim zagađivačima.
doba
Opasnosti od zagađenosti teškim metalima
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 37

su objašnjene kasnije u ovom poglavlju. Simptomi nedostatka ovog vitamina su


Ostali štetni uticaji ribe navedeni su u 4. slaba koordinacija, česta zaboravnost i
poglavlju. depresija.21 Nedostatak vitamina B12 može
čak štetno uticati i na čovekovu ličnost.
Folna kiselina i mentalno zdravlje Kod mnogih pacijenata koji su imali
Depresiju može izazvati ili se ista može nedostatak ovog vitamina postavljena je
pogoršati usled niske koncentracije vitami- pogrešna dijagnoza, naime mislilo se da
na B zvanog folna kiselina (ili folat). U imaju Alchajmerovu bolest.
poslednje vreme, mediji mu poklanjaju Informacije o ovoj važnoj hranljivoj
dosta pažnje. Ova pažnja predstavlja reak- materiji nalaze se u tabeli 7.
ciju na činjenicu da još nerođene bebe
onih majki koje u trudnoći ne uzimaju Tabela 7. Činjenice o vitaminu B12
dovoljne količine folne kiseline, mogu - Nalazi se u obogaćenoj biljnoj hrani i
dobiti bolest srca, moždani udar ili proizvodima životinjskog porekla.
oštećenje mozga ili kičmene moždine. - Nedostatak se može javiti kod vegetari-
Opasnosti od niske koncentracije folne janaca i kod onih koji jedu meso.
kiseline u krvi navedene su u tabeli 6. - Obolelima se savetuje uzimanje dodatnih
količina B12.
Tabela 6. Opasnosti od nedostatka
folne kiseline Ovaj preko potreban vitamin se naj-
- Povećava rizik od depresije i Alchajmerove pouzdanije može naći u proizvodima živo-
bolesti tinjskog porekla i obogaćenoj biljnoj hrani.
- Nerođeni fetus može dobiti bolest srca, Međutim, čak i ona ishrana koja sadrži
moždani udar i oštećenje kičmene moždine dovoljne količine B12 ne obezbeđuje
- Standardni lekovi protiv depresije neće dovoljnu koncentraciju ovog vitamina u
pomoći krvi. Vitamina B12 ima jedan od najkomp-
likovanijih procesa apsorpcije među svim
Lekovi prikazani na toj slici koji neće hranljivim materijama. On zahteva odgo-
uspeti da izleče čoveka od depresije varajuće interakcije u ustima i želucu pre
nastale usled nedostatka folne kiseline su nego što se uspešno apsorbuje u tankom
Prozac, Zoloft, Paxil, Elavil i Imipramin (ili crevu.
potencijalno bilo koji trenutno dostupan Sasvim je normalno da moć apsorpcije
antidepresiv).19 Učili smo da ispravno digestivnog trakta sa godinama slabi.
lečenje bilo koje bolesti zavisi od pravilne Stoga, ako se do svoje 80. godine osloni-
dijagnoze uzroka. Kada osoba ne reaguje mo samo na hranu kao izvor vitamina B12,
dobro na lantidepresiv, analiza krvi – kon- postoje jedna petina šanse da ćemo imati
centracije folata u njoj – može da otkrije ozbiljnih problema i veliki nedostatak ovog
zašto nema nikakvog poboljšanja. Poveća- vitamina. U tom slučaju preporučljivo je
nje koncentracije folne kiseline kroz ishra- uzimanti dodatke (u vidu tableta) vitamina
nu kao što je ukratko opisano u 4. pog- B12, ali ih je bolje žvakati nego cele progu-
lavlju u najvećem broju slučajeva će izleči- tati.
ti depresiju. Iako se nedostatak vitamina B12 često
Otkriveno je da nizak nivo folne kise- povezuje sa potpunim vegetarijancima
line u krvi ne samo što povećava rizik od (veganima) ili vegetarijanskim načinom
depresije, već i od Alchajmerove bolesti.20 ishrane, samo mali procenat ljudi koji
imaju nedostatak ovog vitamina čine
Vitamin B12 i depresija vegetarijanci.
Vitamin B12 je od presudnog značaja za
optimalno zdravlje nervnog sistema.
38 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Homocistein i depresija Početak pubertetske faze više nije mis-


Homocistein je aminokiselina (ili “gra- terija. Nama su danas poznati mnogi fak-
divni element proteina”). Povišen nivo tori koji utiču na to kada će devojčice ući u
ovog jedinjenja se pouzdano povezuje sa reproduktivni period života. Informacije o
moždanim udarom, infarktom i drugim ranom pubertetu kod devojčica predstav-
problemima vezanim za začepljenje krvnih ljene su u tabeli 8.25
sudova. Čini se da osobe sa prekomernom
koncentracijom homocisteina imaju i veće Tabela 8. Rani pubertet kod devojčica
šanse da obole od depresije.22,23 Međutim, - Japanke prvu menstruaciju dobiju u pro-
veoma je teško reći da li je homocistein seku u 17. godini života
jedini krivac za to. - U SAD, devojčice prvu menstruaciju dobi-
Ova zbunjenost dolazi otuda što su jaju u proseku u 12. godini
- Ishrana u Japanu sadrži manje proteina
mnogi poznati uzroci povišenog nivoa
životinjskog porekla nego u SAD
homocisteina istovremeno i uzroci depresi-
je. Kao što smo videli, nedovoljna koncen-
Izgleda da manje količine proteina živ-
tracija vitamina B grupe, uključujući vita-
otinjskog porekla u ishrani, naročito pre
min B6, folnu kiselinu i B12, može izazvati
adolescencije, odlažu početak puberteta.
depresiju, a niži nivo ovih vitamina u krvi
Jedno nedavno obavljeno istraživanje
povećava, takođe, koncentraciju homocis-
pokazuje da je problem zaista u velikoj
teina. Ova činjenica nameće pitanje: “Da li
količini proteina životinjskog porekla u
homocistein predstavlja problem kada
ishrani SAD. Kao rezultat ispitivanja režima
dođe do depresije – ili je veća koncentraci-
ishrane 67 žena bele rase u SAD, otkriveno
ja homocisteina, jednostavno, indikator
je da što je veća zastupljenost proteina
prisustva još nekih drugih faktora rizika?”
životinjskog porekla u ishrani u periodu od
Da bi ova stvar postala još kompliko-
treće do pete godine života, to se i prva
vanija, kao što ćemo kasnije videti,
menstruacija ranije javlja. Za razliku od
moždani udar – čak i onaj koji ni ne pre-
toga, devojčice koje su unosile veće
poznate – može izazvati depresiju. Pošto
količine proteina biljnog porekla u periodu
povišen nivo homocisteina, izgleda, izaziva
između svoje treće i pete godine, prvu
moždani udar, imamo slično pitanje
menstruaciju su dobile znatno kasnije.26
vezano za učešće vitamina B grupe u
Nagli rast karakterističan za adolescen-
svemu tome. Da li samo homocistein, bez
ciju javio se ranije kod devojčica koje su
nekih drugih faktora, izaziva depresiju ili
unosile hranu bogatu mastima u periodu
su ti slabi moždani udari koje on izaziva
između svoje prve i druge godine, a veće
glavni krivci? Dakle, veza između niskog
količine proteina životinjskog porekla
nivoa homocisteina i depresije možda i nije
između svoje šeste i osme godine. Rana
samo prosta uzročno-posledična veza.
menstruacija sa sobom, naravno, nosi i
neke druge fizičke i socijalne rizike, kao
Zastupljenost proteina u ishrani i
što je veći broj slučajeva trudnoće među
rani pubertet tinejdžerkama, a u velikoj meri povećava i
Kod žena je rizik od depresije u kasni- rizik od raka dojke.27 Kod ovih devojčica,
jem periodu života povezan sa ranim pu- takođe, postoji i veći rizik od pojave pore-
bertetom. Kod devojčica koje su na polovi- mećaja u ishrani i paničnog poremećaja.
ni pubertetske faze razvoja, do 11 godine Ove važne činjenice bi trebalo da pod-
života ili mlađe, postoji povećan rizik od staknu stanovnike zapadne hemisfere da
depresije. Šanse da će pokazati znake preispitaju svoju ljubav prema hrani boga-
depresije u svojim tinejdžerskim godinama toj proteinima životinjskog porekla. Ovaj,
i u odraslom dobu dva puta su veće.24 kao i mnogi drugi dokazi potvrđuju da
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 39

prosečan Amerikanac unosi previše pro- Ostale hranljive materije pomažu u


teina kroz meso i mlečne proizvode.28 borbi protiv depresije
Postoje neke pretpostavke, zasnovane
Važno je imati izbalansiranu ishranu
na čvrstim naučnim dokazima, vezane za
koja podrazumeva dovoljne količine svih
pitanje zašto ishrana bogata proteinima
osnovnih vitamina i minerala, ne samo
može da izazove simptome depresije čak i
gore navedenih hranljivih materija. Na
kod odraslih osoba. Kao što je rečeno,
primer, jedno istraživanje je otkrilo da je
triptofan je potreban u ishrani za stvaranje
ishrana prilično velikog procenta depre-
serotonina koji, sa svoje strane, može da
sivnih pacijenata sadržala manje od PDP
spreči pojavu depresije ili da je čak izleči.
(preporučenih dnevnih potreba) jedne ili
Tirozin, valin, izoleucin, leucin, fenilalanin,
više hranljivih materija.33 Ono o čemu
a takođe i velike neutralne aminokiseline
vredi razmisliti jeste činjenica da mnogi
takmiče se sa triptofanom na svom puto-
depresivni pacijenti ne osećaju glad. To
vanju kroz arterije do tkiva mozga.29 Ovo
može dovesti do nedovoljnog unošenja
su aminokiseline koje su u velikim količina-
hrane, što, takođe, može dovesti do ne-
ma zastupljene u proteinima životinjskog
potpune i nedovoljne ishrane i pogoršanja
porekla.
depresije.
Istraživači sa Univerziteta u Milanu
(University of Milan) merili su i razmatrali Toksini oštećuju mozak
proporcionalni odnos između triptofana i
U očigledno sve zagađenijem svetu,
ovih pet aminokiselina u krvi. Otkrili su da
toksini se često smatraju uzročnicima
što je ta proporcija niža, to je veći rizik od
hroničnih promena u ponašanju i mental-
depresije ili drugih mentalnih bolesti.30 U
nih bolesti. Čovek je od prvih dana ljudske
budućnosti ćemo, možda, morati da raz-
civilizacije dolazio u dodir sa metalima. O
matramo proporcionalni odnos ovih
toksičnosti metala se vekovima govorilo i
aminokiselina u hrani da bismo utvrdili na
pisalo. Izloženost metalima nije ograniče-
koji način hrana može da utiče na naše
na samo na industrijska postrojenja budu-
respoloženje. Jedna slika u 4. poglavlju
ći da se zna da metali zagađuju vodu i
pokazuje proporcionalni odnos ovih
ulaze u lanac ishrane.
aminokiselina u različitim vrstama hrane.
Neki metali i toksini koji se povezuju sa
Osim što ubrzava nastupanje faze
mentalnim bolestima navedeni su u tabeli
puberteta, preterano unošenje proteina
9.34
može na različite načine indirektno uticati
na depresiju. Ishrana bogata proteinima,
Tabela 9. Metali i mentalne bolesti
bez bilo kojih drugih komplikovanih fakto-
ra, povećava rizik od raka dojke čak i ako - Olovo - Bizmut
pubertet nastupi kasnije.31 Druge hronične - Živa - Organotin
bolesti, kao što su rak prostate, kamen u - Mangan - Trimetiltin-hlorid
bubregu i osteoporoza takođe su poveza- - Arsen
ne sa povećanim unošenjem proteina živ-
otinjskog porekla.32
Otkriveno je da u nekim sredinama
Ove i druge hronične fizičke bolesti
postoji opasnost od trovanja olovom, kao
zapravo povećavaju rizik od depresije.
što je prikazano u tabeli 10.
Održavanje fizičkog zdravlja zapravo
smanjuje rizik od depresije, a izbegavanje Olovo
hrane sa visokim sadržajem proteina može
Trovanje olovom našlo se među udar-
višestruko koristiti celokupnom organizmu.
nim vestima širom sveta u oktobru 2000.
godine kada je objavljeno da je izvršena
40 IZLAZ IZ DEPRESIJE

je sa tim koliki umor ti ljudi osećaju toga


Tabela 10. Gde se krije opasnost od
dana.35 Kod ljudi sa više od 40 mg olova
trovanja olovom
po decilitru krvi primećena je pojačana
- Prašina - Boje na bazi olova depresija baš kao i konfuznost, umor i
- Prljavština - Sredine sa razvi- bes.36,37
- Voda za piće jenom industrijom Kod dece se izloženost olovu ne pove-
- Dodaci kalcijuma
zuje sa depresijom, već sporijim reagova-
(u vidu tableta)
njem, antisocijalnim ponašanjem i oslab-
ljenom pažnjom.38 Kod dece izložene dej-
stvu olova može doći i do snižavanja inteli-
analiza kose čuvenog kompozitora Ludviga gencije i gubitka sluha.
Van Betovena. U njegovoj kosi nalazila se Upotreba olova u proizvodnji boja u
tako visoka koncentracija olova da su SAD zabranjena je 1975. godine, što je
stručnjaci smatrali da je bolovao (verovat- dovelo do toga da je sve manje dece
no izgubivši sluh) i umro od trovanja olo- izloženo dejstvu olova. Sa olovom se može
vom. doći u dodir i preko prašine, prljavštine i
Olovo je bio jedan od najranije istraže- vode za piće, naročito ako voda prolazi
nih otrova koji deluju na nerve i mozak. kroz olovne cevi.
Danas se koristi uglavnom u nekoliko Još jedan način da se izložite dejstvu
industrijskih grana kao što je proizvodnja olova jeste da zapalite sveću sa metalnim
baterija, a rizičnu grupu čine uglavnom oni jezgrom u fitilju, kao što je mirišljava ili
radnici koji su najviše izloženi njegovom obredna sveća. Dr. Džerom Nriagu (Jero-
dejstvu. Olovo se više ne koristi u proiz- me Nriagu), profesor zdravstvene ekologi-
vodnji boja, benzina, vodoinstalaterskih je na Univerzitetu u Mičigenu (University
delova i drugih proizvoda. of Michigan), upozorava da se, kada
U nekim industrijskim granama, radnici određene vrste sveća napravljene i u Kini i
su još uvek u velikoj meri izloženi štetnom u sad gore sat vremena u zatvorenoj pros-
dejstvu ovog metala, tako da i dalje pos- toriji, koncentracija olova u vazduhu može
toji veliki rizik od trovanja. Pošto su sluča- u ogromnoj meri povećati. Ta koncentraci-
jevi ozbiljnog trovanja postali ređi, pažnja ja može biti 30 puta veća od one koju je
je preusmerena na suptilnije oblike tok- Agencija za zaštitu sredine Sjedinjenih
sične izloženosti olovu. Država (Environmental Protection Agency
Veliki broj istraživanja je otkrio da (EPA)) proglasila nezdravom i nebezbed-
izloženost olovu može izazvati mnoge nom. Ako fitilj sveće sija, postoji moguć-
poremećaje. Neki od njih su navedeni u nost da sadrži olovo ili cink, pa je ne treba
tabeli 11. paliti u zatvorenim prostorijama.
Kod onih koji su svakodnevno izloženi Začini i vitamini iz Indije i verovatno iz
dejstvu olova, nivo olova u krvi se povezu- nekih drugih zemalja mogu biti izvor
veoma toksičnih koncentracija olova.39 Još
Tabela 11. Poremećaji izazvani jedan zastupljeniji izvor jesu dodaci kalci-
olovom juma u vidu tableta. Istraživači sa Univer-
- Pojačana depresija ziteta u Floridi (University of Florida) u
- Apatija Gejnsvilu nedavno su ispitali 22 vrste
- Razdražljivost dodataka kalcijuma i otkrili da njih osam
- Umor sadrži previsoku koncentraciju ovog otrov-
- Konfuznost nog metala, uključujući dodatak koji ljudi
- Smanjena sposobnost kontrolisanja besa najviše koriste – Tums kalcijum karbo-
- Oslabljena sposobnost mozga i negativne nat.40 Iako nijedan od tih dodataka nije
promene u ponašanju
imao toliko visoku koncentraciju da bi mo-
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 41

gao da izazove probleme u nervnom siste- moguće neurološke posledice trovanja


mu prilikom kratkotrajne upotrebe, olovo u živom, kao što je prikazano u tabeli 12.
dodacima kalcijuma još uvek predstavlja
problem zato što mnogi ljudi svakodnevno Tabela 12. Neurološke posledice
uzimaju te proizvode godinama. trovanja živom
Deca u siromašnijim porodicama imaju - Slaba koordinacija
najviše šanse da budu izložena dejstvu - Nesposobnost normalnog hodanja
olova, a jedno istraživanje koje je obuh- - Oslabljena moć intelektualnog shvatanja
vatilo 296 predškolske dece, stare između - Promene u emocijama i raspoloženju
devet meseci i tri godine, pokazalo je da
kod onih mališana u čijoj je ishrani bilo U emocionalne simptome spadaju po-
zastupljeno dosta masti postoji najveća većana osetljivost u odnosima sa drugim
verovatnoća da će imati opasne koncen- ljudima, razdražljivost, povlačenje u sebe i
tracije olova u krvi.41 Deca izložena dej- izbegavanje društva, depresija, umor i
stvu olova će, u stvari, apsorbovati manje letargija.44 Klasičan primer je osoba koja
olova ako budu unosila manje masnoća. postaje nervozna i stidljiva, lako pocrveni i
Koncentracija olova u krvi može zbunjena je u društvu. Takva osoba može
pomoći u određivanju skorije ili hronične da se žali da je drugi posmatraju i nastoji
izloženosti olovu, ali ne i u određivanju da izbegava ljude ili može da postane raz-
izloženosti olovu u daljoj prošlosti. Dete za dražljiva i svadljiva. Takva osoba na kraju
koje su roditelji nekada govorili da je može da napusti posao. Letargija, strep-
“pravi mali anđeo”, a koje je kasnije posta- nja, slaba koordinacija i oslabljena moć
lo agresivno, počelo da se tuče, podmeće intelektualnog shvatanja makar u manjoj
požare, pokazuje vandalske oblike pona- meri obično prate ove simptome.45
šanja i krade po prodavnicama, možda je Gde se krije opasnost od žive? Odgovor
bilo izloženo dejstvu olova. Nažalost, jedi- se nalazi u tabeli 13.
no je skup rendgenski snimak koji može
da pokaže naslage olova u kostima u sta- Tabela 13. Izvori zagađenja živom
nju da ustanovi uzrok takve promene u - Uvozni začini i vitamini
ponašanju.42 Za sada se jedino visoke - Industrijska zona
koncentracije olova u krvi mogu lečiti (he- - Određene kreme za kožu
lativna terapija), dok se posledice izlože- - Određene vakcine
nosti dejstvu olova u prošlosti, još ne mo- - Riba
gu lečiti. Ove činjenice naglašavaju koliko - Određena vrsta govedine i druga mesa
je važno izbegavati izlaganje dejstvu olo-
va, naročito u detinjstvu. Trovanje živom nije uvek posledica bli-
Izlaganje olovu ne samo što može štet- zina industrijskih postrojenja. Ono može
no da utiče i ošteti mozak, već i bubrege, biti posledica konzumiranja određenih za-
a može i da poveća rizik od oštećenja zub- čina i vitamina proizvedenih u Indiji i Ki-
nih šupljina.43 ni.46 Prema Savezu potrošača Hong Kon-
ga, otkriveno je da dve varijante kineskog
Živa začina “Water Melon Frost” sadrže otrovnu
Istorija već vekovima beleži slučajeve koncentraciju žive. Krema za lice proizve-
trovanja živom na radnom mestu, od kojih dena u Meksiku nedavno je u Teksasu i
se najviše ističu slučajevi šeširdžija, koji su Arizoni prouzrokovala trovanje živom kod
koristili jedno strogo čuvano hemijsko jedi- ljudi koji su je koristili i kod članova nji-
njenje – živin nitrat – u ukrućivanju klobu- hovih porodica. Kontaminirana krema,
ka šešira. Od ove istorijske činjenice potiče “Crema de Belleza Manning”, podstakla je
onaj izraz “lude šeširdžije”. Postoje četiri opsežna zdravstvena ispitivanja u Arizoni,
42 IZLAZ IZ DEPRESIJE

ističući opasnost od kupovine određenih 2000. godine više od 40 uginulo zbog


proizvoda u inostranstvu. Od 89 ljudi za zagađenosti. Većina ostalih krava, od kojih
koje se otkrilo da su koristili ovu kremu, su neke poprimile braonkastu boju rđe
mnogi su imali rane simptome trovanja zbog bakra koji su unosile, prodate su
živom, uključujući glavobole, slabost, klanicama i postale govedina.
promene raspoloženja i vrtoglavicu.47 Mnogi zubari smatraju da amalgamske
Niska koncentracija žive otkrivena je u plombe ne predstavljaju neku veliku opas-
timerosalu (thimerosal), konzervansu koji nost za ljude. One su napravljene tako da
se stavljao u neke vakcine u SAD pre se ne rastvaraju, već da ostanu kompak-
2001. godine.48 tne. Drugi ortomolekularni naučnici kažu
da treba koristiti samo cele plombe koje ne
Živa u ribi sadrže živu ili zlatne plombe zato što sma-
Jedan od najvećih izvora žive u lancu traju da makar i mali rizik predstavlja
ishrane jeste riba. Godine 1996., Organi- suviše veliki rizik.
zacija za zaštitu životne sredine (Environ- Ako je žena u trudnoći izložena dejstvu
mental Protection Agency (E.P.A.)) je žive, postoji znatno veća verovatnoća da
izjavila da se koncentracija unete žive veća će novorođenče imati malu telesnu težinu
od 0,1 mikrograma po kilogramu telesne i visok krvni pritisak.50
težine smatra opasnom, naročito ako se Trovanje živom koje se desilo u bliskoj
redovno unosi hranom. Ribe kao što su prošlosti leči se helatnom terapijom. Ako
brancin, škarpina, delfin, velika ploča, se smrtonosna količina žive unese preko
skuša, štuka, sabljarka i tuna sadrže 0,2 kože ili oralno, terapija ispiranjem (helira-
do 0,3 delova žive u milion (ppm) delova njem) obično neće moći da sačuva život
svoje telesne težine.49 pacijenta.51,52
Odrasla žena teška oko 60 kg dostigla
bi prag “bezbednosti” za koncentraciju žive Mangan
jedući 113 grama takve ribe jedanput sed- Za razliku od olova i žive, mangan
mično. Prema E.P.A. (Environmental Pro- predstavlja mineral u tragovima koji je
tection Agency), bilo koja veća količina potreban organizmu u malim količinama.
ribe u ishrani bila bi opasna. Ova činjenica Mangan je u velikim količinama otrovan i
ističe značaj unošenja omega-3 masnoća, povezuje se sa impulsivnim, hiperaktivnim
koje sprečavaju pojavu depresije, iz bilja- ponašanjem koje je slično maničnim sim-
ka umesto iz ribe. Poglavlje 4 objašnjava ptomima bipolarnog poremećaja.53 U os-
kako se to može postići. tale moguće simptome spadaju anoreksi-
U jednom izveštaju iz Francuske od 30. ja, gubitak težine i nesanica. Tipična teška
oktobra 2000. godine naglašeno je da je depresija obično nije posledica trovanja
već poznato da zagađena govedina i druga manganom. Međutim, dugotrajna izlože-
mesa takođe mogu sadržati otrovnu kon- nost dejstvu mangana ili bakra na radnom
centraciju žive i drugih teških metala. mestu može prouzrokovati Parkinsonovu
Francuski dnevni list Le Parisien izveštava bolest.54 Trovanje manganom je uglavnom
da su krave unosile olovo, živu, kadmijum, profesionalna bolest i mnogo je ređe od
nikl, hrom, bakar i cink pijući vodu iz trovanja olovom ili živom.
zagađenog kanala koji se stalno izlivao,
plaveći pašnjake na kojima su ove životinje Arsen
pasle. “Umesto da se rode crno-bela, neka Arsen se već dugo koristi u kriminalne
telad su bila crvenkasto-braon bele boje”, svrhe. Do profesionalnog trovanja danas
izjavio je za taj list vlasnik tog stada. U Le može doći u farmaceutskoj i agrohemijskoj
Parisien-u piše da je od 84 krave koliko ih industriji, u preradi ruda, proizvodnji stak-
je živelo na tom pašnjaku između 1998. i la i industriji krzna. Masovna trovanja su
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 43

se događala kada se arsen slučajno pome- Organotin


ša sa hranom, kada je umirao veći broj Organotini se koriste u proizvodnji
ljudi. insekticida, rodenticida i sredstava za de-
Neurološke posledice hroničnog trova- zinfekciju. Kod radnika koji su bili izloženi
nja arsenom su mnogobrojne, uključujući dejstvu organotina zabeležen je jedinstven
slabost, letargiju, povremene vrtoglavice, poremećaj raspoloženja uz naizmenične
umor, sve veću zabrinutost, emocionalnu napade besa i teške depresije koji su tra-
nestabilnost, nesanicu, depresiju i, u jali od nekoliko sati do nekoliko dana. Ove
ozbiljnim slučajevima, psihozu koja se promene raspoloženja mogu trajati veoma
odlikuje paranoičnim mislima i priviđenji- dugo, budući da su bile prisutne na
ma, narušenom sposobnošću rasuđivanja i ponovnom ispitivanju između 9 i 34 mese-
brige o samom sebi.55 U ostale simptome ca nakon perioda izloženosti dejstvu
spadaju dijareja i naleti vrućine. organotina. Još uvek nije jasno da li su ove
Hronična izloženost dejstvu arsena mo- promene direktna posledica organotina,
že biti posledica zagađene vode za piće i post-traumatskog stresa nakon izloženosti
može doprineti nastanku raka kože, beši- ovim supstancama ili zavise od same
ke, pluća i prostate. Ona se, takođe, pove- ličnosti i načina na koje se njen organizam
zuje sa anemijom, dijabetesom i srčanim bori protiv tog štetnog dejstva.57
obolenjima. Da li je voda koju pijete zaga-
đena arsenom ili drugim štetnim materija- Trimetiltin-hlorid
ma možete ustanoviti tako što ćete poslati Kod radnika u hemijskoj industriji izlo-
12 dolara Institutu za kvalitet životne sre- ženim dejstvu trimetiltin hlorida primećeni
dine (Environmental Quality Institute su simptomi zaboravnosti, umora, gubitka
(EQI)) na univerzitetu Severne Karoline motivacije, periodične pojave glavobolje i
(University of North Carolina) u Ešvilu. poremećaja sna.58
Institut će vam poslati posude u kojima
ćete im poslati uzorke, a oni vama izveštaj Sumnjivi otrovi za čiju toksičnost,
o tome šta su pronašli u vašoj vodi. međutim, nema dovoljno dokaza
Filtracioni sistemi poput reverzne osmoze,
Rastvarači sadrže hemijska jedinjenja
destilacije i filtera na principu razmene
koja se uglavnom koriste u industriji a
anjona ukloniće arsen.
obuhvataju karbondisulfide, toluen, per-
Bizmut hloroetilen i trihloroetilen. Iako je bilo
Bizmut, kojeg ima u Pepto Bismol, ko- slučajeva koji ukazuju na to da neke ili sve
risti se kao lek protiv lošeg varenja, dijare- gore navedene hemijske supstance mogu
je i u lečenju želudačne infekcije izazvane izazvati depresiju ili neku drugu mentalnu
bakterijom Helicobacter Pylori. Ako se bolest, ne postoji dovoljno dobrih i dos-
koristi redovno ili u velikim količinama, biz- tupnih istraživanja koja navode specifične
mut može izazvati depresiju, zabrinutost, posledice koje ove hemijske supstance
razdražljivost i podrhtavanje, koji mogu zapravo ostavljaju.59
trajati od nekoliko sedmica do nekoliko Isto važi i za supstance koje ulaze u
meseci.56 Poznato je da do naglog sastav insekticida kao što su organofosfati.
pogoršanja može doći bez ikakvog upo-
Društveni faktori koji povećavaju
zorenja nekoliko godina nakon izlaganja,
pri čemu se javljaju simptomi koji liče na rizik od depresije
moždani udar. Jedinstvena šema abnor- Iako se mnogi uzročni faktori depresije
malnosti na sivoj materiji može se videti potcenjuju, društveni faktori koji mogu do-
na CT ili NMR – skener i magnetna rezo- prineti pojavi depresije se, izgleda, uglav-
nanca - dijagnostičke metode. nom precenjuju. Iako su društveni faktori
44 IZLAZ IZ DEPRESIJE

veoma važni, mislim da mnogi pacijenti


Tabela 14. Društveni faktori koji
počinju da se usredsređuju na njih kao na
povećavaju rizik od depresije
jedine uzročnike njihove depresije. Na pri-
- Baba i deda odgajaju decu
mer, jasno je da kod jedne žene koja se
- Razdvojenost roditelja
razvela postoji veći rizik da će zapasti u
- Seksualno zlostavljanje
depresiju. Ako ova žena zaista zapadne u - Zavisnost od drugih
depresiju, ja bih je podstakao da pored - Niža društvena klasa
društvene zbrke razmotri i neke druge fak- - Odsustvo društvene podrške
tore koji su mogli da izazovu njenu men- - Negativni, stresni događaji
talnu bolest.
Važno je zapaziti su društveni faktori
važan, ali ne nužno i neminovan uzrok Razdvojenost roditelja
takve depresije. Činjenica da mnoge žene Kao što smo videli, rizik od depresije ne
koje se razvedu ne zapadnu u depresiju zaobilazi ni adolescente. Naprotiv, oni
pomaže da se zauzme uravnotežen stav o predstavljaju visokorizičnu grupu, pri če-
uticaju društvenih faktora na depresiju. mu čak mnogo veći rizik postoji kod onih
Kako to, onda, dve osobe mogu da se adolescenata koji ne žive sa svojim
suoče sa naoko istim sociološkim izazo- biološkim roditeljima.60 Iz ovog i mnogih
vom, a da ipak samo jedna od njih posta- drugih razloga, za mentalno zdravlje je
ne klinički depresivna? Po mom mišljenju, veoma važno da deca žive sa oba svoja
društveni faktori nikada ne deluju u vaku- biološka roditelja. Međutim, kada u domu
umu. Prisutni su i mnogi drugi faktori koji dođe do sukoba i neslaganja, roditelji mo-
utiču na rizik od depresije. Poruka ovog gu da koriste opravdanja za svoju razdvo-
poglavlja koje je usredsređeno na veliki jenost ili razvod koji ne odgovaraju činje-
broj faktora glasi: “Ne dajte se uhvatiti nicama. Njihove klasične izjave se tako
u uobičajenu zamku usredsređujući lako pamte, poput one: “Bolje je za našu
se samo na jedan uzrok depresije i decu da potiču iz podeljenog doma nego
smatrajući ga jedinim faktorom sa da žive u jednom takvom domu.” No, kada
kojim morate da se uhvatite u koš- je u pitanju mentalno zdravlje njihove de-
tac.” ce, ova izjava ne mora uvek da bude tač-
Najbolji način da se suočite sa depresi- na. Pokušati sačuvati – ili tolerisati – brak
jom (ili vašom zabrinutošću pre nego što “koji prolazi kroz težak period” često je
simptomi depresije postanu jasni i očigled- ono bolje rešenje.
ni) jeste da sagledate širok dijapazon fak-
tora. Kada u potpunosti razmotrite sve fak- Baba i deda preuzimaju roditeljsku
tore koji, generalno, utiču na pojavu odgovornost za malu decu
depresije, tada možete krenuti u uspešan
Baka je dovela svog unuka Šejna u
napad na one faktore koji se odnose baš
ordinaciju. Zabrinula se zato što je dečak
na vas.
izgubio apetit, postao neraspoložen i po-
Tabela 14 nabraja nekoliko društvenih
čeo često da izostaje iz škole. Kada sam
okolnosti za koje se zna da povećaju rizik
popričao sa Šejnom i njegovom bakom i
od depresije.
izvršio rutinski pregled, više sam bio zab-
Razmotrimo svaku od ovih sedam
rinut za zdravlje gospođe Latam nego za
društvenih okolnosti koje mogu povećati
Šejnovo.
rizik od depresije. Prva među njima je raz-
Nažalost, razvod je u ovoj generaciji
dvojenost roditelja.
pojava češća nego ikada u istoriji. To ne
samo što povećava rizik od depresije kod
dece, već može imati i mnoge druge šire
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 45

posledice. Često se dešava da jedine pokazala kao faktor rizika koji utiče na
osobe koje su pouzdane i koje imaju vre- depresiju i kod životinja. U Harloovim
mena da se brinu o deci razvedenih (Harlow) klasičnim eksperimentima, maj-
roditelja nisu roditelji već babe i dede. muni koji su bili odvojeni od svojih majki
Između 1980. i 1990. godine broj dece pokazivali su simptome očaja.63 Važnost
koja žive sa babom i dedom ili nekim društvene podrške prikazana je u tabeli
drugim rođacima povećao se za skoro 15.64
44%. Do 1997. godine, skoro 4 miliona
dece u SAD, živelo je, poput Šejna, privre- Tabela 15. Depresija i društvena
meno kod babe i dede. Statistika pokazuje podrška
da babe i dede koje odgajaju svoje unuke - Postoji izuzetno tesna veza između depre-
udvostručuju kod njih rizik od depresije.61 sije i nedostatka društvene podrške.
Takva deca su, takođe, nesigurnija od - Osobe koje smatraju da nemaju dovoljnu
druge dece. Dok je lako spekulisati zašto društvenu podršku suočavaju se sa većim
je to tako, istraživanje je ustanovilo da rizikom od depresije.
dede i babe kao isključivi staraoci nad svo-
jim unucima povećavaju sopstveni rizik od Zapazite da je važno osetiti snažnu
depresije. društvenu podršku. Da bi društvena podrš-
ka mogla da pomogne depresivnoj osobi,
Seksualno zlostavljanje ona se žrtvi depresije mora otvoreno i
Danas psihoterapeuti podstiču svoje jasno pokazati. Mnogi psiholozi teoretičari
pacijente da sami sebi pomognu (engl. do- uvrštavaju nedostatak društvene podrške
it-yourself psychoterapy). Mnogi slučajevi u svoj model uzroka depresije i načina
slučajevi seksualnog zlostavljanja u proš- njenog lečenja.65,66,67
losti mogu se smatrati uzrokom depresije. Objasnio sam Lindi da ona, baš kao i
Ako se seksualno zlostvaljanje ponavlja, njeno presađeno cveće, ima oštećen ko-
ono povećava rizik od depresije.62 ren. Kada je shvatila da je njen novi posao
privremeno oštetio korenje koje je ranije
Odsustvo društvene podrške usadila, napravila je listu aktivnosti i ljudi
Glavna stvar na koju se Linda žalila bila koji bi joj mogli pomoći da ostvari nove
je depresija. Zadivljujuće je bilo to koliko kontakte. Potom je razmislila o vrstama
je mnogo znala o tome kako sačuvati stresa koji možda remete njeno mentalno
zdravlje. Osim toga što je uživala u sop- zdravlje.
stvenom vrtu, radila je fizičke vežbe, pra-
vilno se hranila i odvajala dovoljno vreme- Negativni stresni događaji u životu
na za odmor. Međutim, često je imala U mnogim izveštajima, iznenadni
promene raspoloženja nakon čega je bila napad depresije se povezuje sa negativ-
bezvoljna i demotivisana. Najgori od svega nim stresnim događajima iz bliske proš-
bili su periodi kada je osećala neko bez- losti.68,69 Teški stresni događaji kao što su
nađe. Kada smo proučili sve moguće smrt bračnog druga ili gubitak posla mogu
uzroke njenih simptoma, usredsredili smo prouzrokovati “situacionu depresiju”. Ona,
se na one najočiglednije da bismo ih pak, može izazvati težak oblik depresije.
odmah počeli lečiti. Linda je označila Stres koji dugo traje takođe može dovesti
usamljenost kao jedan od mogućih razloga do depresije. Istraživači sa univerziteta
za svoju depresiju. Nedavno je napustila Džons Hopkins (Johns Hopkins University)
svoj posao i prešla na drugo radno mesto. ispitali su 905 stanovnika Baltimora koji
Očigledno je da je, generalno gledano, rade puno radno vreme, uključujući tu
društvena podrška izuzetno važna za men- sekretarice, nastavnike, građevinske rad-
talno zdravlje ljudi. Zanimljivo je da se ona nike i upravnike.70 Kada radnik nema mno-
46 IZLAZ IZ DEPRESIJE

go prava da odlučuje na poslu, a nosi veli- deteta.72 Ti roditelji su, možda, zlostavljali
ki teret i odgovornost, povećava se učes- dete i/ili nisu mogli da odgovore na nje-
tanost onoga što se naziva pritisak na rad- gove emocionalne potrebe zbog alkoholiz-
nom mestu. Ustanovljeno je da pritisak na ma, mentalne ili fizičke bolesti.73
radnom mestu predstavlja veliki faktor Svaki čovek ima onu Bogom danu pot-
rizika kada je u pitanju depresija, kao što rebu da voli i bude voljen. Kada deca ne
je prikazano u tabeli 16. dobiju dovoljno ljubavi i pažnje od svojih
roditelja, mogu postati nesigurna i, u suš-
Tabela 16. Pritisak na radnom mestu tini, provesti svoj život tražeći ljubav. Oni
Radnici koji su izloženi velikom pritisku na postaju bukvalno “gladni ljubavi”. U knjizi
radnom mestu imaju pet puta veće šanse Love Is A Choice (Ljubav je izbor) Hemfelt,
da zapadnu u depresiju nego oni koji nisu Minirt i Majer (Hemfelt, Minirth, Meier)
izloženi tolikom pritisku. tvrde da je zavisnost od drugih proizvod
praznih “rezervoara ljubavi”.74 Ovim oso-
Ako šef ne sluša ono šta mu govorite a bama nedostaje ona psihička sigurnost
posao se i dalje nagomilava, vrlo lako koja nastaje kao rezultat otvorenog poka-
možete zapasti u depresiju. Ovo može biti zivanja ljubavi i nežnosti od strane oba
jedan od razloga zašto se zabrinutost i emocionalno stabilna roditelja.
depresija u velikoj meri poklapaju. Ovaj Nataša R. Lindli (Natasha R. Lindley) je
važan razlog ćemo detaljnije razmotriti u nedavno analizirala kakvo mišljenje o sebi
poglavlju 7. imaju osobe koje zavise od nekog drugog.
Nakon višestrukih ispitivanja, došla je do
Pasivno zavisno stanje zaključka da je nisko mišljenje o sopstve-
Svaki čovek je društveno biće. U Bibliji noj ličnosti glavni razlog zašto neko ne
piše da je Tvorac, nakon što je stvorio može da ostvari normalnu prijateljsku ve-
Adama, rekao: “Nije dobro da je čovek zu.75 Nimalo ne iznenađuje činjenica da
sam; da mu načinim druga prema nje- među onima koji zavise od drugih ljudi ima
mu.”71 Potom je stvorio Evu, njegovu že- mnogo slučajeva depresije.76
nu. Dobro je da svako od nas zavisi od Mnogi psiholozi se usredsređuju samo
drugih i da bude svestan da ta zavisnost na zavisnost od drugih ljudi kao na os-
postoji. Svi smo mi stvoreni da budemo novni uzrok bilo koje zavisnosti ili svih nez-
društvena bića. U širem smislu, svaka dravih društvenih odnosa. Oni, takođe,
osoba treba da “zavisi od nekog drugog” pretpostavljaju da bukvalno svaka depre-
pošto je međusobna zavisnost među ljudi- sivna osoba ima taj problem zavisnosti od
ma najbitniji element zdravog življenja. drugih, bar u nekoj meri. Ovakvim stavom,
Upravo zato boravak u samici predstavlja oni krajnje pojednostavljuju uzrok depresi-
jednu od najgorih zatvorskih kazni. je zbog čega pacijentima često daju pog-
U svetu psihologije, reč “zavisnost od rešne i pogubne psihološke savete. Stvar
drugih” ima drugačije značenje. Njome se je u tome što su mnoge vrste zavisnosti,
označava nezdrava, preterana zavisnost kao i neki nezdravi društveni odnosi, pos-
od drugih. Od sada pa nadalje, reč “zavis- ledica loše procene, a ne nužno grešaka
nost od drugih” koristiću u njenom psi- roditelja ili njihovog čestog odsustvovanja
hološkom značenju – nezdravo društveno od kuće. Međutim, tradicionalne terapije
stanje. Ljudi koji zavise od nečega, poput za lečenje zavisnosti od drugih stavljaju u
alkoholičara, često se povezuju sa ljudima drugi plan lošu procenu same osobe i pri-
koji zavise od drugih ljudi. Ta reč se koristi pisuju krivicu sredini u kojoj je osoba
u opisivanju opsesije ili čak zavisnim veza- odrastala i, konačno, roditeljima. Psiholog
ma, do koje često dolazi zbog nepotpunog tada zahteva od svog pacijenta da se vrati
ili nezdravog odnosa između roditelja i u to vreme i “izađe na kraj” sa ljudima
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 47

(starijim odraslim osobama) koji su Posebno rizičnu grupu kada je u pita-


prouzrokovali ovo stanje. To, kako se misli, nju depresija čine oni koji su u skorijoj
dopušta žrtvi zavisnosti od drugih da “nas- prošlosti doživeli infarkt. U ovom slučaju,
tavi dalje” i prevaziđe to žalosno stanje fizičke vežbe su od izuzetnog značaja. Dr.
nezdravih društvenih odnosa. Nažalost, Ričard Milani i njegove kolege sa klinike
psihološko savetovanje usmereno na hva- Oksner (Ochsner Clinic) u Luizijani otkrili
tanje u koštac sa problemima iz prošlosti u su da osnovne vežbe kao sastavni deo
većini slučajeva se nije pokazalo kao oporavka posle infarkta uspešno suzbijaju
uspešno. U 5. poglavlju ćemo govoriti o depresiju među onim pacijentima koji su
terapijama koje pomažu u prevazilaženju nedavno imali srčani udar (infarkt).78 Oni
zavisnosti od drugih. su proučavali više od 300 osoba koje su se
prijavile za program oporavka posle srča-
Ostali faktori stila života koji nog udara. Rezultati tog istraživanja ukrat-
povećavaju rizik od depresije ko su prikazani u tabeli 18.
Naše svakodnevne odluke i životne
navike i te kako utiču na naše mentalno Tabela 18. Vežbe kao sastavni deo
zdravlje. Pravilne odluke mogu smanjiti oporavka nakon infarkta smanjuju
rizik od depresije. U isto vreme, pogrešne rizik od depresije
odluke mogu u ogromnoj meri povećati taj Istraživanje koje je obuhvatilo 300 osoba
rizik. Već smo govorili o značajnoj vezi koje su doživele srčani udar, a čiji je reha-
između faktora ishrane i mentalnog zdrav- bilitacioni program uključivao fizičke vežbe
pokazalo je:
lja. Razmotrimo još nekoliko načina na
koje naše odluke mogu da utiču na naše - 20% je patilo od depresije kada su tek
zdravlje. Loše životne navike koje poveća- počele da rade fizičke vežbe.
- Na završetku tromesečnog programa koji
vaju rizik od depresije navedene su u
je uključivao 36 časova fizičkih vežbi, 2/3
tabeli 17. osoba se potpuno oslobodilo depresije.

Tabela 17. Navike koje povećavaju


rizik od depresije Kada se setimo da među onima koji su
- Nedovoljno fizičke aktivnosti u bliskoj prošlosti doživeli infarkt depresija
- Poremećaj cirkadijalnog ritma u velikoj meri povećava rizik od umiranja u
- Dozvoljeni lekovi narednih šest meseci, dobijeni podaci uk-
- Duvan ratko prikazani na slici posebno nas ohrab-
- Kofein ruju.79
- Alkohol
- Nestručna upotreba lekova Poremećaj cirkadijalnog ritma
- Povrede glave Naše telo se upravlja prema jednom
unutrašnjem časovniku koji radi otprilike
Ispitajmo pet od ovih faktora. 24 sata dnevno. Ovo “radno vreme” ili “red
vožnje” je toliko deo nas da bi, čak i kada
Nedovoljno fizičke aktivnosti bismo bili hermetički zatvoreni u nekoj
Postoji toliko mnogo dokaza koji poka- pećini, bez ikakvih naznaka o vremenu, svi
zuju da fizičke vežbe predstavljaju moćnu naši vitalni procesi u organizmu nastavili
zaštitu za naše mentalno zdravlje i da se da se odvijaju prema istom 24-časovnom
mogu koristiti u lečenju depresije. Jedno ritmu.80 Ovaj prirodni ritam se naziva cir-
nedavno obavljeno istraživanje daje nam kadijalni ritam. Ta reč u bukvalnom smislu
korisne informacije o tome kako sprečiti znači “oko” (lat. “circa”) “jedan dan” (lat.
depresiju. “dies”), a označava ovaj vitalni, ali često
zapostavljeni deo fiziologije.
48 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Svi mi imamo nekakvo poimanje i osećamo bolje ako ustajemo i ležemo u


uvažavanje cirkadijalnog ritma. Da li ste isto vreme i tokom vikenda. Većina nas,
primetili da najefikasnije funkcionišete čak i oni koji stalno rade u prvoj smeni,
kada se stalno držite “utvrđenog raspore- sklona je da odstupi od tog rasporeda za
da”? Na primer, ako svakog dana ručate u vreme vikenda. Uobičajena posledica toga
podne, vaš organizam će očekivati obrok u je umanjena sposobnost funkcionisanja
to vreme i koordiniraće vaše telesne pro- ponedeljkom ujutru.
cese kako bi u što većoj meri olakšale Neki od simptoma koji se javljaju usled
varenje tačno u 12 sati. Šta se dešava nepoštovanja telesnog bioritma navedeni
kada preskočite ili samo odložite vaše su u tabeli 19.
uobičajeno vreme za ručak? Ako obično
redovno ručate u podne, vaše telo će se Tabela 19. Simptomi narušavanja
pobuniti protiv ove promene, obaveštava- cirkadijalnog ritma
jući vas krčanjem creva i sličnim znacima. - Depresija
Poruka koju vam organizam na ovaj način - Stomačne tegobe
šalje jeste da mu se ne dopada kada - Zabrinutost
ignorišete vaš “telesni časovnik”. - Loš apetit
Međutim, preskakanje obroka ili odla- - Poremećaj sna
zak na spavanje kasnije nego obično ne
predstavljaju najveće zlo koje možete Čak i mentalno zdravi ljudi kod kojih ne
naneti vašem cirkadijalnom ritmu. Najveće postoji nijedan poznati faktor rizika od de-
zlo je, verovatno, totalno nepoštovanje presije mogu postati depresivni ako dođe
ovih prirodnih časovnika do koga dolazi u do većeg poremećaja cirkadijalnog rit-
toku rada po smenama.81 Nedavno sam u ma.82 Ova činjenica ukazuje na to da pore-
sopstvenoj lekarskoj praksi video očigle- mećaj ovog ritma predstavlja jedan od
dan primer gore navedene situacije. osnovnih uzroka depresije. Zanimljivo je to
Jedna velika fabrika u kraju u kojem da kod oko 50% depresivnih osoba men-
živim radi danju i noću bez prestanka. Novi talni simptomi depresije privremeno nes-
vlasnici su nedavno preuzeli ovu fabriku i tanu kada ostanu budni do kasno i ne spa-
ustanovili rad po smenama. Umesto da vaju. Simptomi depresije će se vratiti i biti
stalno rade u istoj smeni, radnici su u još jači kada se ove osobe probude, čak i
obavezi da svake četiri nedelje potpuno ako je u pitanju samo kratak dremež. Up-
ignorišu svoj bioritam prelazeći iz dnevne ravo zato su neke depresivne osobe sklo-
u popodnevnu, a potom i u noćnu smenu. ne da ostanu budne “sve dok ne padnu od
Bez ikakvih naučnih istraživanja o uti- umora”. One se osećaju “normalno” nakon
caju ovih promena, primetio sam zapanju- ovih kasnih sati, ali često ne žele da
juće povećanje broja slučajeva depresije ustanu kada se probude pošto im se tada
među zaposlenima. Pri takvom četvoro- simptomi depresije ponovo vraćaju.83
sedmičnom programu smena, organizam
ovih radnika nikada nije u stanju da se Zimska depresija
uklopi u jedan predvidljiv ritam. Posle tre- Cirkadijalni ritam se može poremetiti
će sedmice rada u istoj smeni, oni počinju usled uobičajene promene godišnjih doba.
da se osećaju bolje, ali se dve sedmice Depresiju mogu izazvati promene u ciklusu
kasnije njihov ciklus rada i odmora ponovo dnevne svetlosti i mraka u toku zimskih
menja. Svako ko ima ovakvo radno vreme meseci, naročito u područjima dalje od
uskoro postaje svestan koliko je važno ekvatora.84 Depresija ovog tipa može se
odlaziti na spavanje i ustajati svakog jutra lečiti ili sprečiti ili intervencijama koje podi-
u tačno određeno vreme, uključujući i žu nivo serotonina u mozgu85 ili direktnim
vikend. Mi se od ponedeljka do petka izlaganjem jakom veštačkom osvetlenju.86
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 49

Dozvoljene supstance i depresija Povreda glave


Pušenje i alkohol se nalaze na samom Poslednji faktor stila života naveden u
vrhu top liste faktora koji povećavaju rizik tabeli 17, a koji može da pripremi teren
od depresije. Pušenje i alkohol su tesno za depresiju jeste povreda glave. Ozbiljna
povezani kao što je prikazano u tabeli povreda glave koja oštećuje mozak, što se
20.87,88,89 vidi na NMR često dovodi do pojave teškog
oblika depresije. Nije opšte poznato da čak
Tabela 20. Alkohol i nikotin i manje povrede glave koje se ne mogu
povećavaju rizik od depresije videti na NMR mogu izazvati depresiju.
- Zavisnici od nikotinu imaju veće šanse da Osobe koje se onesveste ili izgube pamće-
zapadnu u depresiju. nje usled povrede glave imaju velike šanse
- Depresivni ljudi imaju veće šanse da da zapadnu u depresiju tokom oporavka.
počnu da puše.
Rizik od teškog oblika depresije postoji čak
- Na sličan način, oni koji konzumiraju alko-
hol imaju veće šanse da postanu depre-
i kod onih koji ne izgube svest ili pamće-
sivni. nje, već imaju samo glavobolje, vrtogla-
- Depresivni ljudi imaju veće šanse da se vice i teškoće u koncentraciji nekoliko da-
odaju alkoholu. na nakon povrede.93,94
Video sam ovaj oblik depresije pre
Osoba koja ima bilo jedan ili drugi nekoliko godina kod jedne osobe sa kojom
“par” problema prikazanih na ovoj slici sam radio. Kada je kretala na posao, naša
zaista se nalazi u vrzinom kolu. upravnica, koja je uvek bila pozitivnog i
Važno je zapaziti da se zabrinutost vedrog duha, uvek spremna da se uhvati u
vezana za alkohol i depresiju ne svodi koštac sa problemima i novim radnim
samo na povremene slučajeve zloupotrebe zadacima, okliznula se na tankom sloju
alkohola. Čak i oni koji umereno piju imaju leda na trotoaru ispred svoje kuće. Pala je
veće šanse da postanu depresivni nego oni i povredila jednu stranu glave. Iako skener
koji ne piju. Razlozi za to opisani su u 9. nije pokazao nikakve vidljive povrede
poglavlju. mozga, ona je dugo vremena posle toga
Poput upotrebe duvana i alkohola, čini imala žestoke glavobolje. Dve sedmice
se da i kofein povećava rizik od depresije. nakon pada, počela je da plače bez nekog
U čuvenom istraživanju “Tromzo srce” vidljivog razloga dok je razgovarala sa
(Tromso heart study), žene koje su pile pacijentima ili drugim zaposlenim osob-
kafu u većim količinama u ogromnoj meri ljem. Detaljni pregledi su pokazali da je
su povećale sopstveni rizik od depresije.90 ona zaista zapala u težak oblik depresije.
Čak i neki lekovi mogu izazvati depresi- Na sreću, držeći se programa koji je
ju. U uputstvu popularnog leka protiv akni, ukratko opisan u ovoj knjizi, ona se pot-
“Accutane,” sada se nalazi i upozorenje puno oporavila u roku od devet meseci.
FDA u kojem piše da ovaj lek može izazvati
suicidne misli, emocionalnu nestabilnost i Povrede glave u kontaktnim
depresiju.91 sportovima
Nedavno obavljeno istraživanje otkriva
“Nestručna” upotreba droga
da do dugotrajnog oštećenja mozga može
Depresija se može javiti i usled “ne- doći nakon povrede glave koja izaziva pot-
stručnog” uzimanja droga kao i prilikom res mozga. Rizik od potresa mozga je na-
uzdržavanja od istih. Dobro je poznato da ročito velik kod kontaktnih sportova kao
osoba koja se “skida” sa dve najraspros- što su ragbi ili fudbal. Šanse da igrač rag-
tranjenije vrste droga – amfetamina i bija nekog univerzitetskog tima dobije u
kokaina – može zapasti u depresiju.92 igri potres mozga, bilo pre ili dok je na
50 IZLAZ IZ DEPRESIJE

koledžu, veoma su velike – otprilike jedan manjima imaju veće šanse da zapadnu u
prema tri. Igrači koji su imali dva ili više depresiju kada su pod stresom zbog fizičke
potresa mozga imaju lošije rezultate na bolesti.100
testovima koji proveravaju pamćenje, Razlike u zdravstvenom stanju – kada
sposobnost učenja i druge funkcije mozga, se jave – mogu se smatrati nepromenlji-
kao i brzinu obrade informacija.95 Sportovi vim faktorom rizika kada je u pitanju
koji su doveli do potresa mozga kod nekih depresija. No, smatram da nema nikakve
igrača navedeni su u tabeli 21.96 svrhe klasifikovati zdravstvene probleme
na ovaj način. Iskreno govoreći, mnogi od
Tabela 21. Sportovi u trauma mozga ovih zdravstvenih problema mogu se pot-
- Odbojka 0,5% puno sprečiti (ili bar odložiti ili popraviti)
- Hokej 1,1% ako čovek posvećuje dovoljno pažnje zdra-
- Bejzbol 1,2% vom načinu života. U stvari, to predstavlja
- Meki bejzbol 2,1% osnovu moje knjige Zakoni zdravlja i
- Košarka (dečaci) 4,2% izlečenja.
- Košarka (devojčice) 5,2% Svaki zdravstveni problem, naročito
- Fudbal (dečaci) 5,7% ako je hroničan, može poremetiti emo-
- Fudbal (devojčice) 6,2% cionalnu ravnotežu i gurnuti osobu u
- Rvanje 10,5% depresiju. Međutim, neki zdravstveni prob-
- Ragbi 63,4%
lemi predstavljaju naročito veliki rizik kada
je u pitanju bolest depresije. Ovi zdrav-
Trauma glave koju izaziva samo jedan stveni problemi su prikazani u tabeli 22.
potres mozga može da pokrene čitav niz
biohemijskih događaja u mozgu, što će Tabela 22. Zdravstveni problemi koji
vremenom dovesti do degenerativnih mogu da izazovu depresiju
promena na nervima sličnim onima koje - Moždani udar
viđamo kod pacijenata koji boluju od - Infarkt
Alchajmerove bolesti.97,98 - Rak i teške bolesti
Postoji razlog zašto je mozak sa svih - SIDA
strana opasan čvrstom koštanom građevi- - Parkinsonova bolest
nom zvanom lobanja – da bi ga ova zašti- - Dijabetes
tila od mehaničkih povreda. To znači da - Postporođajno stanje
treba da vežemo pojas kada god se vozi- - Predmenstrualni sindrom
mo automobilom i izaberemo onaj vid rek- - Poremećaj sna
- Poremeććj rada štitne žlezde
reacije koji neće biti opasan za naš mozak.
- Poremećaj rada adrenalne žlezde
- Poremećaj rada paratiroidne žlezde
Medicinska stanja koja povećavaju - Lupus
rizik od depresije
Istraživanja pokazuju da fizička bolest
može biti snažan faktor koji može da Hajde da pobliže razmotrimo neke od
poremeti naše mentalno zdravlje. U SAD zdravstvenih problema navedenih na slici.
će se 4 do 10% ljudi u jednoj prosečnoj
društvenoj zajednici suočiti sa depresijom. Moždani udar izaziva depresiju
Prema statističkim podacima, taj procenat Nedelje su proticale, a En je zapadala u
se penje na čak 36% onih koji imaju bilo sve dublju depresiju. Primetila je i neke
kakvih zdravstvenih problema.99 Međutim, druge još neobjašnjene simptome koji su
u tom slučaju, rizik od depresije nije kod je, takođe, mučili. Na kraju smo otkrili da
svih grupa isti. Na primer, mlađe osobe, je imala blaže moždane udare. Ovi blaži,
manje obrazovani ljudi i oni sa nižim pri- često neregistrovani moždani udari mogu
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 51

izazvati depresiju. Izgleda da normalno teškog oblika depresije.106 Međutim, kada


funkcionisanje određenih delova mozga su u pitanju najteže bolesti, lekar se tu,
ima ključnu ulogu u sprečavanju – ili svakako, suočava sa velikim izazovima.
lečenju – depresije. Jedan takav deo je Razmislite samo o raku. U tom slučaju,
prefrontalni korteks mozga. Još jedan lekaru nije nimalo lako da odredi da li paci-
veoma važan deo za mentalno zdravlje jent pati od depresije zato što sama bolest
smešten je duboko u unutrašnjosti mozga može da izazove simptome koji spadaju u
i naziva se bazalna ganglija. Nedavna simptome depresije, čak i kada pacijent
istraživanja koja su obavili dr. Dejvid S. zapravo nije depresivan. Poremećaj sna,
Stefens (David C. Steffens) i njegove kole- gubitak težine, umor, promene u načinu
ge sa univerziteta Djuk (Duke University) ishrane i često razmišljanje o smrti mogu
otkriva da kod depresivnih osoba postoji se javiti čak i kod onih pacijenata koji se
veća šansa da će se na NMR videti tragovi psihički uspešno nose sa svojom bolešću.
blažih moždanih udara na bazalnoj gangli- Shvatiti činjenicu da takvi bolesnici mogu
ji.101 istovremeno patiti i od depresije i da dep-
Kada su u pitanju osobe koje su imale resiju treba lečiti ne samo što u velikoj
prepoznatljive znake moždanog udara, meri psihički rasterećuje ovakve bolesnike,
40% će biti depresivno tri do četiri mese- već može doprineti tome da oni mnogo
ca nakon moždanog udara.102 bolje reaguju na terapije lečenja.107

Infarkt povećava rizik od depresije SIDA i težak oblik depresije


Posle srčanog udara se, takođe, pove- Logično je da bi svako ko oboli od SIDE
ćava rizik od depresije. Na primer, od 99 (stečeni sindrom nedostatka imuniteta)
hospitalizovanih pacijenata koji pate od postao potencijalni kandidat za težak oblik
bolesti koronarne arterije, 23% je imalo depresije s obzirom na to da ova bolest
simptome teškog oblika depresije.103 Ovi vremenom onesposobljava bolesnika za
statistički podaci još više otvaraju oči kada normalno funkcionisanje. Nimalo ne izne-
se setimo da depresija drastično povećava nađuje što su različita istraživanja pokaza-
rizik od kobnog završetka među pacijenti- la da su SIDA i težak oblik depresije i te
ma koji su doživeli infarkt, kako je objaš- kako povezane.108 Jedno istraživanje je ot-
njeno u 2. poglavlju.104 krilo da pacijenti koji boluju od side imaju
Moždani i srčani udar su odlični primeri sedam puta veće šanse da izvrše samo-
zdravstvenih problema koji se mogu spre- ubistvo nego ostali deo stanovništva.109
čiti. Bilo redovnijom kontrolom krvnog pri- Faktori stresa kao što su nezaposlenost
tiska, pravilnijom ishranom ili obraćanjem i nerazrešena tuga zaista doprinose pojavi
pažnje na čitav niz drugih faktora rizika, depresije kod pacijenata koji imaju sidu,
ove bolesti se često mogu sprečiti – ili se ali istraživači kažu da određeni fizički as-
bar ozbiljnost tih bolesti može svesti na pekti ove bolesti počinju da ostavljaju
najmanju moguću meru. U knjizi Zakoni svoje posledice. Kako bolest napreduje, tri
zdravlja i izlečenja, detaljno sam opisao vrste posledica se udružuju, čineći tako
ovu izuzetno tesnu povezanost.105 faktore koji izazivaju težak oblik depresije.
Oni se nalaze u tabeli 23.
Rak i druge teške bolesti se Osnovni uzrok side i neprevaziđeni
povezuju sa depresijom metod sprečavanja ove bolesti vrlo su
Nimalo nas ne iznenađuje to što je jasni, kako su objašnjeni u mojoj knjizi
depresija povezana sa najtežim bolestima Zakoni zdravlja i izlečenja.110
kao što je rak. Čak 42% pacijenata koji Iako se možda čini da osobe koje bolu-
boluju od raka u isto vreme pati i od ju od side neminovno zapadaju u depresi-
ju, kada se psihički poremećaj prepozna i
52 IZLAZ IZ DEPRESIJE

depresije tokom ove dugotrajne boles-


Tabela 23. Tri faktora koja izazivaju
ti.118,119 Stručnjaci smatraju da se depresi-
depresiju kod pacijenata koji boluju
od side ja javlja kao rezultat stvarnih promena u
električnoj nadražljivosti mozga koje prate
- Posledice koje HIV virus ostavlja na cen-
ovu bolest. Kasnije u ovom poglavlju govo-
tralni nervni sistem
- Direktne posledice toksičnosti samog viru- rićemo o odgovoru na Megino pitanje i o
sa tome koliko je pravilno penošenje nadra-
- Posledice koje ostavljaju lekovi koji se ko- žaja u mozgu važno za sve nas – bez obzi-
riste u lečenju ove bolesti ra da li patimo od Parkinsonove bolesti, od
depresije ili samo nastojimo da održimo
naše mentalno zdravlje u najboljem sta-
leči, u velikoj meri se smanjuje neizbežan nju.
fizički i emotivni bol povezan sa ovom teš- Mnoge druge bolesti mozga, uključu-
kom bolešću. Biblijsko savetovanje je uvek jući tumore na mozgu, multipleks sklerozu,
značajna opcija u slučajevima kada osobe Alchajmerovu bolest i infekcije mozga
donose neke lične odluke koje mogu uti- mogu takođe izazvati depresiju.
cati na njihovu večnu sudbinu.
Dijabetes i depresija
Parkinsonova bolest i depresija Istraživanja pokazuju da kod osoba
Parkinsonova bolest je progresivna bo- koje imaju dijabetes – bilo da primaju
lest nervnog sistema koja se odlikuje drh- insulin ili ne – postoji mnogo veći rizik od
tanjem (tremorom) i smanjenom sposob- obolevanja od depresije. Taj rizik može da
nošću kretanja. Od nje boluje više od pola bude i trostruko veći u odnosu na one koji
miliona Amerikanaca. Ovi simptomi su po- nemaju poremećaj šećera u krvi. Nažalost,
sledica smanjene proizvodnje dopamina, mnogi lekari ne povezuju ove dve bolesti,
veoma važne hemijske supstance u moz- zbog čega se kod dijabetičara depresija
gu. gotovo uopšte ni ne leči.120
Istraživači još uvek nisu uspeli da
odrede uzrok ili uzroke Parkinsonove bo- Porođaj i depresija
lesti, mada napreduju u tom pravcu. Neki Istraživanja pokazuju da odmah nakon
od uzroka na koje se sumnja uključuju porođaja kod žena postoji veći rizik od
izlaganje rastvaračima (kao što su boje i depresije.
lepkovi) na radnom mestu,111 dim koji se Nekim “novim” majkama je, izgleda,
javlja prilikom zavarivanja,112 pesticidi,113 neprijatno da priznaju da su postale
izlaganje metalima na radnom mestu,114 depresivne nakon porođaja. Napad “bebi
prioni iz zaraženog mesa,115 taloženje depresije” nalon porođaja je toliko uobiča-
gvožđa u mozgu116 pa čak i genetski jen i blag da ga većina smatra potpuno
sklop.117 normalnom pojavom, tako da mu se ne
Kada je došla na svoj redovni pregled, pridaje mnogo pažnje. Depresija materin-
Megi mi je rekla da se nedavno, u par si- stva se javlja kod 50 do 80% majki i
tuacija, osećala neobjašnjivo tužnom. Poš- odlikuje se blago depresivnim raspolože-
to je uvek bila aktivan tip osobe, još uvek njem u toku prve dve sedmice nakon
se strogo pridržavala svog rasporeda ak- porođaja.121 Pošto su se očigledno javili
tivnosti uprkos drhtanju izazvanom Parkin- usled nagle promene u hormonalnoj rav-
sonovom bolešću. Megi je učila kako da se noteži, ove napade nije potrebno lečiti jer
nosi sa drhtanjem, ali je želela da nauči prođu sami od sebe.
kako da se nosi sa depresijom. Dok je izraz bebi depresija dobro poz-
Skoro 50% osoba koje boluju od Par- nat, to se ne bi baš moglo reći za činjenicu
kinsonove bolesti zapašće u težak oblik da majke koje zapadnu u takvo stanje
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 53

imaju veće šanse da dožive jači napad depresije i da je izleče ako do nje ipak
depresije u mesecima koji dolaze. dođe.
Takvo stanje, nazvano postporođajna Majke koje su se tek porodile možda
depresija, smatra se psihijatrijskim pore- neće u potpunosti moći da izbegnu bebi
mećajem koji se javlja kod otprilike 7 do depresiju. Faktori visokog rizika od depre-
14% odraslih žena. On se obično javlja sije kod ovih žena prikazani su u tabeli
između druge i desete sedmice nakon po- 24.
rođaja, mada se to može desiti i čitave dve
godine nakon porođaja.122,123 Odlika post- Tabela 24. Faktori visokog rizika od
porođajne depresije je i promena depresije kod majki
raspoloženja.124 Ako žena duže vremena - Raniji slučajevi mentalnih poremećaja u
ne uspeva da se prilagodi novim zahtevi- porodici
ma materinstva, takva situacija može loše - Majka tinejdžerka
uticati i na nju i na bebu.125 - Bračni problemi
Ako je žena ranije imala problema sa - Nedostatak sistema društevene podrške
predmenstrualnim sindromom (PMS) i ako
je ona sama ili neko u njenoj porodici rani- Ako je majka koja se tek porodila sves-
je patio od depresije, naročito postporo- na ova četiri rizika navedena u tabeli 24 i
đajne depresije, ona ima veće šanse da drži se programa lečenja koji su ukratko
doživi ozbiljan napad depresije nakon opisani u narednim poglavljima ove knjige,
porođaja. U više od 50% slučajeva, napad to će joj pomoći da se suoči sa izazovima
postporođajne depresije kod žena pred- koje joj upućuje depresija.
stavlja njihov prvi susret sa težim oblikom
depresije. Logično je posumnjati da je Predmenstrualni sindrom (PMS) i
uzrok prvenstveno hormonalne prirode; depresija
međutim, različiti društveni faktori i stil živ- Za ženu je toliko uobičajeno da bude
ota takođe su svrstani u faktore rizika. malo depresivna ili “neraspoložena” u
Čini se da su u najvećem broju slučaje- vreme kada treba da dobije menstruaciju
va uzročnici bračna tenzija, stresori vezani da se to smatra gotovo normalnim. Veko-
za brigu o detetu i nedostatak snažne vima su lekari opisivali različite simptome
emocionalne i društvene podrške.126,127 vezane za menstrualni ciklus, no tek su u
Osim toga, roditelji koji usvajaju dete ta- poslednjih dvadeset godina sprovedena
kođe češće pate od depresije tokom ovog neka istraživanja kako bi se ispitali pone-
perioda prilagođavanja.128,129 Još jedan kad onesposobljavajuća fizička nelagod-
dokaz da su psihosocijalni stresori glavni nost i emocionalni distres koji se uobiča-
uzročni faktori kada je u pitanju depresija jeno nazivaju PMS.
jeste to da čitavih 26% majki tinedžerki PMS (predmenstrualni sindrom) se
pati od postporođajne depresije, što je odlikuje fizičkim i psihološkim simptomima
mnogo više nego u bilo kojoj drugoj i simptomima vezanim za ponašanje koji
grupi.130 su toliko ozbiljni da utiču na međusobne
Nažalost, jedine opcije koje depresiv- odnose i onemogućavaju normalno funkci-
nim porodiljama stoje na raspolaganju su onisanje. Oko 80% žena u svom repro-
savetovanje kod psihologa i uzimanje leko- duktivnom periodu života može da ima
va. Uzdržavanje od lekova u periodu doje- blaže simptome PMS-a, uključujući grčeve
nja, što je dobro i korisno, još više sma- u stomaku i nadutost, bolnu osetljivost
njuje broj opcija. Međutim, postoje i mno- dojki ili depresivno raspoloženje dan, dva
gi faktori načina ishrane i života koji zajed- pre početka menstrualnog ciklusa. Čak 8%
no sa poznatim društvenim faktorima tre- žena oseća simptome slabosti u vreme
ba da smanje rizik od postporođajne ovulacije, što traje oko dve sedmice, do
54 IZLAZ IZ DEPRESIJE

prvih par dana menstruacije. Ovaj teži ni načini mogu blagotvorno da deluju u
oblik PMS se naziva predmenstrualni dis- takvim situacijama. Male količine vitamina
forični poremećaj (PDP).131 B6 ublažile su simptome PMS kod nekih
Dok PMS zbog svoje učestanosti pred- žena.134 Neka istraživanja ukazuju na pozi-
stavlja jednu veoma zabrinjavajuću poja- tivan efekat magnezijuma, vitamina B6 i
vu, PDP još više zabrinjava zbog svojih vitamina E, mada se dodatak kalcijuma
predvidljivih mesečnih napada teške pokazao kao mnogo efikasniji u mnogim
depresije pored mnoštva drugih potenci- slučajevima.135
jalno opasnih simptoma. U te simptome Istraživanja pokazuju da se poremećaj
spadaju stalna zabrinutost, migrene, u regulaciji kalcijuma, koji izaziva pred-
manija (izražena hiperaktivnost), pa čak i menstrualne simptome, može rešiti uzi-
psihoza. Dijagnostikovanje i lečenje i PMS manjem 1.200 mg kalcijum-karbonata na
i PDP je veoma složeno zato što približno dan. Kod žena koje su uzimale dodatne
50% žena koje imaju predmenstrualne količine kalcijuma, broj simptoma se
tegobe zapadaju zapravo u jedno ranije smanjio za skoro 50% u odnosu na 30%
uspostavljeno medicinsko i psihijatrijsko kod onih koje su dobijale placebo (lažni
stanje koje se tokom menstrualnog ciklusa lek).
sve više i više pogoršava. To ne uključuje Priča se da se simptomi PMS mogu
samo težak oblik depresije već i alergije, ublažiti upotrebom ulja noćurka (evening
astmu, bulimiju, napade i genitalni her- primrose oil) i ostalih proizvoda koji sadrže
pes.132 dugolančane masne kiseline. Uprkos nje-
Čini se da su PMS i PDP povezani sa govoj popularnosti, istraživanja su pokaza-
hormonskim promenama do kojih dolazi la da ono nije ništa efikasnije od place-
tokom menstrualnog ciklusa. Ispitani su ba.137 Nekim ženama je bilo lakše kada su
različiti socijalni faktori i faktor načina ži- uzimale lekovito bilje poput biljke Cimici-
vota koji bi mogli da utiču na predmen- fuga racemosa (blaženi čkalj ili eng. black
strualni sindrom, ali nikakva povezanost cohosh), ženskog korena (blue cohosh),
nije ustanovljena. Ako je žena ranije patila korena divljeg jama ili čaj od lista maline,
od nekih mentalnih poremećaja, naročito mada nisu izvršena nikakva istraživanja
od teškog oblika depresije, velika je koja bi se bavila njihovom efikasnošću.
verovatnoća da će patiti i od PDP. Jedno Pažljivo osmišljen program koji se zas-
istraživanje je, takođe, pokazalo da kod niva na pravilnoj ishrani i fizičkim vežbama
žena koje su ranije patile od postporođaj- može biti veoma uspešan u rešavanju
ne depresije postoji veći rizik od PDP.132 problema PMS. Promene raspoloženja se
Neke žene kažu da su predmenstrualni mogu ublažiti i umanjiti promenom stila
simptomi počeli da im se javljaju ili života.
pogoršavaju nakon porođaja, zatim kada Dr. Nil Barnard (Neal D. Barnard),
su počele ili prestale da uzimaju pilule za predsednik Lekarske komisije za odgovor-
kontracepciju ili posle operacije u karlici nu medicinu sa sedištem u Vašingtonu
poput tubularne (vanmaterične) trudnoće. (Physicians’ Committee for Responsible
Nisu obavljena nikakva istraživanja kojima Medicine), i odsek za akušerstvo i gineko-
bi se utvrdilo da li ove posebne varijable logiju na Medicinskom fakultetu univerzite-
zaista predstavljaju faktore rizika kada je u ta Džordžtaun (Georgetown University
pitanju PMS ili ne. Ustanovljeno je da pos- School of Medicine) obavili su jedno istra-
toji veća verovatnoća da će adolescentki- živanje. Rezultati tog istraživanja prikazani
nje imati PMS ako su ga imale i njihove su u tabeli 25.
majke.133 Menstrualne grčeve mogu prouzroko-
Iako se PMS danas najčešće leči anti- vati prostaglandini koji se stvaraju pod uti-
depresivima, pokazalo se da i neki prirod- cajem polnih hormona poput estrogena.
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 55

hormonski status štitne žlezde, treba da


Tabela 25. Promene u ishrani
uključi analizu krvi na vrednosti TSH.
ublažavaju predmenstrualne
simptome Potpuniju listu bolesti unutrašnjih
organa i nervnog sistema koje mogu biti
Vegetarijanska ishrana siromašna mastima
posledica depresije naći ćete u Dodatku
ublažava predmenstrualne simptome koji,
osim toga, i kraće traju. VI.
Kada pogledate koliko bolesti može iza-
zvati depresiju, nije ni čudo što lekari
Pokazalo se da vegetarijanska ishrana internisti kao što sam ja imaju toliko paci-
siromašna mastima (sa oko 10% masti) jenata koji pate od depresije. U stvari,
smanjuje proizvodnju estrogena, a bogata dobar internista je, možda, taj koji najbo-
je i biljnim vlaknima koja pomažu telu da lje može da odredi pravi uzrok depresije,
izbaci višak estrogena. Kada se stvaraju dok psihijatar može biti taj koji najbolje
manje količine estrogena, smanjena je i može da se uhvati u koštac sa najotporni-
proizvodnja prostaglandina, a menstrualni jim i najtežim slučajevima depresije.
grčevi kraće traju i nisu tako jaki. Iako se
ovakav režim ishrane nije pokazao delo- Lekovi mogu izazvati depresiju
tvornim kod svih žena, mnogima je u veli- Postoji dugačka lista lekova koji mogu
koj meri ublažio predmenstrualne simp- povećati rizik od depresije. Ironija je u
tome.138 tome što lek kojim se leči fizička bolest
Generalno gledano, osoba bolje podno- može prouzrokovati depresiju, a i sama fi-
si fizički i emocionalni bol kada je odmor- zička bolest može povećati rizik od depre-
na, kada je unela dovoljno tečnosti u orga- sije. Jedan rizik se nadovezuje na drugi
nizam i kada je u dobroj fizičkoj kondiciji. rizik. Možda vam se čini da uvodim jednu
Ove činjenice kazuju da bi unošenje tešku dilemu. Možda se pitate: “Šta da
dovoljnih količina vode, dosta odmora i radim?” Da li da uzimate lek za snižavanje
održavanje fizičke kondicije verovatno ko- krvnog pritiska koji može da poveća rizik
ristilo svim ženama koje imaju fizičke od depresije? Ili da izbegavate taj lek
tegobe i emocionalno su osetljive u pred- nadajući se da vaš nekontrolisani krvni pri-
menstrualnom periodu. tisak neće izazvati srčani ili moždani udar
koji, sa svoje strane, mogu prouzrokovati
Depresija i štitna žlezda depresiju? Možda to i ne deluje kao neka
Depresija i oslabljena funkcija štitne teška odluka – uostalom, srčani i moždani
žlezde su tako povezane da psihijatri ne udar mogu izazvati mnogo ozbiljnije posle-
istupaju sa dijagnozom “teškog oblika dice nego što je depresija. No, šta da ka-
depresije” sve dok lekar specijalista ne žemo za lek protiv hroničnog bola u kole-
kaže da štitna žlezda funkcioniše normal- nu? Da li je olakšanje koje on donosi vred-
no. Uprkos ovom kriterijumu dijagnostiko- no povećanog rizika od depresije?
vanja, nema sumnje da postoje hiljade Po mom mišljenju, nijedna od ovih pri-
onih kojima je dijagnostikovana depresija, ča, zapravo, ne spada u one ili/ili situacije.
a kod kojih je zapravo u pitanju bio oslab- Ukratko rečeno, zdrav stil života – i drugi
ljen rad štitne žlezde (hipotiroidizam). faktori koji ne uključuju uzimanje lekova –
Oko 40% osoba koje imaju hipotiroidi- obično mogu da pomognu čoveku da se
zam pate i od depresije.139 Očigledno je da uhvati u koštac sa mnogim uobičajenim
se njihova depresija leči na isti način kao i bolestima. Lekovi često ne moraju da budu
njihov hipotiroidizam (obično je to oralna glavno sredstvo u borbi protiv bolesti. Čak
primena tiroidnog hormona). Svako ko je i kada se čini da su lekovi potrebni, često
depresivan, a ne zna zašto treba da se postoji čitav niz drugih opcija koje su isto
podvrgne testovima kojima se utvrđuje tako delotvorne. Ako znam da kod nekog
56 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pacijenta postoji mnogo veći rizik od Neuravnotežena električna aktivnost


depresije nego što je uobičajeno, verovat- mozga
no mu neću prepisati lek koji će još više
Izgleda da se rizik od depresije poveća-
povećati rizik od depresije.
va delovanjem bilo kojeg faktora koji uma-
S druge strane, ako vam je prepisan
njuje električnu aktivnost u glavnom kon-
lek koji može izazvati depresiju, nemojte
trolnom centru mozga. Ovaj centar je poz-
očajavati. Vaš lekar možda misli da ne pos-
nat kao prefrontalni korteks koji čini naj-
toje nikakva druga rešenja, ali ako obratite
veći deo frontalnog režnja mozga. Gotovo
posebnu pažnju na ostale uzročne faktore
sve osobe koje pate od depresije imaju i
o kojima se govori u ovom poglavlju,
smanjenu električnu aktivnost ovog
možete biti u prednosti i izbeći depresiju.
vitalnog dela mozga.141 Ta aktivnost može
Lista uobičajenih lekova koji se povezu-
biti smanjena za 40 do 50%, a ponekad i
ju sa napadom depresije nalazi se u tabeli
više.
26.140 Ako želite da vidite celu listu lekova
Možda se pitate kako se može izmeriti
za koje se govori da mogu da izazovu
aktivnost nečijeg mozga. Odgovor nam
depresiju, pogledajte Dodatak VII.
daje savremeni dijagnostički postupak koji
se zove PET (positron emission tomogra-
Tabela 26. Uobičajeni lekovi koji se
phy). Ovaj test, koji se popularno naziva
povezuju sa depresijom PET skener, vrši se pomoću opreme slične
NMR ili CT skeneru, ali nam pruža izuzetno
1. Lekovi za srce i krvni pritisak: važne informacije koje NMR ili CT skener
- Klonidin (Clonidine) ne može dati. NMR i CT testovi otkrivaju
- Diuretici iz grupe tiazida
građu mozga ili strukturu mozga, ali ne
- Digitalis npr. Digoxin i Lanoxin
mogu da ustanove aktivnost mozga. PET
2. Hormoni: skener pokazuje i strukturu mozga i nivo
- Kontraceptivne pilule za oralnu upotrebu
aktivnosti svakog pojedinačnog dela
- Kortizon i srodni lekovi
- Anabolični steroidi
mozga. PET skeniranje je savremena teh-
nika pomoću koje možemo da ustanovimo
3. Lekovi koji se koriste za mentalno
da je kod depresivnih osoba u velikoj meri
zdravlje:
- Lekovi protiv zabrinutosti iz porodice
smanjena prefrontalna aktivnost.
Benzodijazepina (Benzodiazepine) npr. Vali- Razgovor o aktivnosti frontalnog režnja
um, Ativan, Xanax postavlja, naravno, ono pitanje: “Šta je
4. Lekovi protiv upalnih procesa starije, jaje ili kokoška?” Da li depresija
- Uobičajeni lekovi koji se kupuju bez recep- izaziva nepravilnosti u prefrontalnom rež-
ta i oni koji se izdaju na recept nju ili problemi u aktivnosti prefrontalnog
- NSAID-i (nesteroidni anti-inflamatorni korteksa doprinose razvoju depresije?
agensi) Istraživanja pokazuju da ima istine i u jed-
5. Anti-infektivni agensi: noj i u drugoj tvrdnji. U stvari, zbog važ-
- “Sulfa” antibiotici nosti ove teme, čitavo 9. poglavlje se bavi
- “Etambutol” (lek protiv tuberkuloze) ovim izuzetno važnim delom mozga. U tom
- Interferon poglavlju, ja činim sve što je moguće da
6. Lekovi koji se koriste kod intestinalnih bih pojačao funkciju frontalnog režnja.
problema:
- Lekovi koji pospešuju pokretljivost creva, Manje uobičajeni uzroci depresije
Metoklopramid (“Reglan”) Iako smo prvenstveno stavili akcenat
- Lekovi protiv želudačne kiseline/čira
na češće uzroke depresije, ne bismo mogli
- “Cimetid” (“Tagamet”)
da zaključimo ovu diskusiju ako ne nave-
- “Ranitidin” (“Zantac”)
demo i neke manje uobičajene uzroke ove
ŠTA IZAZIVA DEPRESIJU? 57

bolesti. Na neke od ovih faktora vredi određenim vrstama mikroba. Drugo, čak i
obratiti pažnju, a nalaze se u tabeli 27. kada se izlaganje tim mikrobima ne može
izbeći, naš način života može u mnogome
Tabela 27. Manje uobičajeni uzroci da utiče na to da li ćemo podleći ozbiljnoj
depresije bolesti kada budemo izloženi klicama koje
- Sindrom “bolesne zgrade” (sick building) je izazivaju. Knjiga Zakoni zdravlja i iz-
- Uzroci vezani za metabolizam lečenja objašnjava na koje sve načine
- Infekcije: virus Borna, prioni, grip kod možemo da ojačamo naš imuni sistem.144
odojčadi Iako mnogi ljudi povezuju dobar imuni sis-
tem samo sa prevencijom raka, bolesti od
kojih depresivan čovek oboleva treba da
Sindrom bolesnih zgrada nas podstaknu da i depresiju stavimo na
Sindrom bolesne zgrade se obično jav- listu bolesti koje se mogu izbeći dobrim
lja u zgradama čiji se ventilacioni sistem imunim mehanizmima.
ne zasniva na razmeni svežeg vazduha,
već kruženju jednog te istog vazduha. Infekcija virusom Borna
Međutim, ovaj sindrom se može javiti čak Virus Borna predstavlja jedan od mno-
i kada se ventilacioni sistem zasniva na gih virusa koji se mogu preneti sa životinja
razmeni svežeg vazduha. Glavni krivci su na ljude. On napada domaće životinje,
štetne materije koje se talože u vazduhu uključujući konje, stoku, ovce i mačke, kao
izazivajući fizičku bolest. U te materije što je prikazano u tabeli 28.
spadaju alergeni, buđ i građevinski mate-
rijali koji nisu još otpustili inertne gasove iz Tabela 28. Virus Borna
svog sastava kod novijih građevinskih ma-
- Napada domaće životinje, uključujući ko-
terijala. Iako se sindrom bolesne zgrade
nje, stoku, ovce i mačke
odlikuje različitim simptomima kao što su - Napada krvne mononuklearne ćelije;
iritacija oka, glavobolje i problemi sa može dugo da miruje u organizmu
sinusima, on, takođe, može izazvati i - Izaziva promene u ponašanju
depresiju.142 Međutim, depresija se može - Može da izazove težak oblik depresije kod
javiti tek nakon mesec ili dva svakodnev- ljudi
nog izlaganja takvim uslovima. Pravilna
ventilacija zgrade, izlaganje ultraljubičas- On, zapravo, može izazvati depresiju i
tim zracima, bilo u ventilacionim kanalima kod zaražene životinje. Mnogi veterinari
ili kroz velike prozore, kao i čišćenje zgra- sada znaju da promene u ponašanju kod
de od buđi mogu ukloniti simptome koji se konja mogu da ukazuju na depresiju pove-
javljaju kod stanovnika te zgrade.143 zanu sa bolešću Borna.
Kao što je prikazano u tabeli 28, virus
Infekcija i depresija Borna može napasti mononuklearne krvne
Određene infektivne bolesti se povezu- ćelije kod ljudi (vrsta belih krvnih zrnaca).
ju sa depresijom. Neki ljudi posmatraju te Kada se useli u te ćelije, ovaj virus može
bolesti kao “zmije u dvorištu” ili “otrovne mirovati i više godina. Iz tog razloga, kod
pauke u ormaru”. Ono što želim da kažem čoveka se simptomi ne moraju pokazati
je da oni smatraju da se ti faktori vrlo odmah nakon izlaganja virusu Borna. Na
retko javljaju (ako ne u svim, ono u većini žalost, ovaj virus može kasnije da se
slučajeva) i da ih, ako su oni čak i prisut- probudi i izazove veoma tešku depresiju
ni, nikada ne možete u potpunosti izbeći. kod ljudi.145
Ja infektivne bolesti drugačije posmatram. Kada je u pitanju ovaj neuobičajen uz-
Kao prvo, mi često možemo smanjiti ili rok depresije, dijagnoza je izuzetno važna.
potpuno eliminisati rizik od izlaganja Kada se otkrije virus Borna, može se
58 IZLAZ IZ DEPRESIJE

prepisati antivirusni agens (amantadin) Zaključak


koji će pomoći organizmu da se izbori sa Kada pogledamo šta sve može da iza-
ovom infekcijom. Čovek prestaje da bude zove depresiju, pravo je čudo što čak i više
depresivan kada se ovaj virus ukloni iz ljudi ne boluje od ovog veoma čestog
organizma. mentalnog poremećaja. Otkrio sam da je
mozak, u većini slučajeva, izuzetno otpo-
Prioni ran. On se obično može suočiti sa kombi-
O prionima se mnogo pisalo u štampi nacijom od tri faktora rizika i osnovna
pre skoro deset godina kada su ovi štetni uzroka depresije, a ipak i dalje normalno
proteini povezivani ne samo sa bolešću funkcionisati – bez pojave depresije.
ludih krava, već i sa neizlečivom ljudskom Međutim, kada se tu doda i četvrti faktor,
bolešću poznatom pod nazivom nova vari- depresija, čak će i najzdraviji mozak često
janta Krojcfeld-Jakobove bolesti (nvKJB). podleći teškom obliku depresije.
Ljudi mogu dobiti ovu bolest jedući meso Dugačka lista faktora koji mogu prouz-
zaraženih krava. Prvi znaci ove bolesti kod rokovati ili doprineti pojavi depresije uka-
ljudi jesu promene u ponašanju i zuje na to koliko je važno pažljivo razmot-
raspoloženju poput depresije. riti višestruke uzročne faktore. Ne morate
Dijagnostikovati ovu bolest ne predstavlja biti lekar da biste bili u stanju da ustano-
neku veliku utehu zato što nvKJB brzo vite da li patite od depresije, kao što je
napreduje i čovek umire obično u roku od opisano u ovoj knjizi. Ipak, pomoć lekara
dve godine od trenutka kada je postavlje- će vam biti potrebna u sledećoj fazi otkri-
na dijagnoza. vanja uzroka depresije i određivanju odgo-
varajućeg načina lečenja.
Grip kod odojčadi Izuzetno je važno potražiti stručnu
Dodir sa virusom gripa u periodu trud- pomoć kada je u pitanju depresija. Naj-
noće može u velikoj meri povećati rizik od bolje bi bilo postaviti pravilnu dijagnozu i
depresije.146 Žena koja u trudnoći oboli od odrediti pravi metod lečenja, ali i pažljivo
gripa može preneti tu bolest i na svoje tražiti sve osnovne uzroke. Dijagnoza i
nerođeno dete. Takvo dete ima veće šanse lečenje treba da uključuju jedan opsežan
da kasnije tokom života oboli od depresije. program koji se bavi što je moguće većim
Prema tome, čak i prenatalni uticaji mogu brojem ovih osnovnih uzroka.
prouzrokovati depresiju.
4. poglavlje

Lečenje depresije ishranom

Misti Lamberton, izuzetno dobra viša Dogovorili smo se da će dr. Bakster voditi
medicinska sestra, bila je dežurna u posle- računa o njenim lekovima, a ja o njenoj
podnevnoj smeni na odelenju za inten- ishrani i načinu života.
zivnu negu u bolnici Mersi (Mercy Hospi- Za nekoliko dana Mistino stanje je po-
tal). Ona spada u one medicinske sestre čelo da se poboljšava – u početku polako,
koje svi vole – lekari, kolege na poslu i a zatim sve brže i brže. Bila je srećnija i
pacijenti. A onda je njenu porodicu zadesi- počela je da gleda u budućnost sa nadom
la tragedija. Njen muž je iznenada nastra- i pozitivnim uzbuđenjem. Ona je, zapravo,
dao u saobraćajnoj nesreći. ponovo počela da oseća glad i dobija na
Misti je nakon toga donela jednu pog- težini. U čemu je bila razlika? Misti svoj
rešnu odluku našavši novog dečka koji ju oporavak pripisuje režimu ishrane koji je
je ostavio nakon nekoliko sedmica. Medi- ukratko opisan u ovoj knjizi. Mesec dana
cinske sestre koje su radile sa njom nakon što je počela da se oseća bolje,
primetile su da je čak godinu dana nakon Misti se vratila svojim “starim navikama” u
muževljeve smrti i dalje slabo jela i mršavi- ishrani i za nekoliko sedmica ponovo zapa-
la, a ipak govorila da je debela iako je la u depresiju.
postala izuzetno mršava. Njene koleginice Vratila se pravilnom režimu ishrane i
su se toliko zabrinule da su insistirale na nikada se više nije vraćala na staro. Od tog
tome da je odvedu kod doktora Bakstera poslednjeg “pada” prošlo je šest meseci, a
(Baxter), čuvenog psihijatra u tom gradu. već četiri meseca je ponovo na poslu,
Nimalo nas ne iznenađuje što je njena vesela i raspoložena kao nekad. Dokazala
dijagnoza glasila: težak oblik depresije i je sebi da je promena u načinu ishrane
anorexia nervosa, što može biti smrtonos- igrala odlučujuću ulogu u njenom ozdrav-
na kombinacija. Kada joj se stanje nije ljenju. Ona sada izgleda dobro i ponovo je
poboljšalo nakon uzimanja lekova i raz- ona ista izuzetna medicinska sestra kakva
govora, on ju je uputio na bolničko leče- je nekad bila.
nje, pa joj je čak postavio i nazogastričnu
sondu, cevčicu koja je išla od njenog nosa Mnogim pacijentima se popravi
do želuca, a kroz koju je primala hranu. raspoloženje kada promene način
Nakon deset dana provedenih u bolnici, ishrane
njeno stanje se dovoljno poboljšalo da je Mnogim mojim pacijentima – a svaki
mogla da ide kući. Međutim, ubrzo nakon od njih je imao različitu životnu priču –
što je puštena iz bolnice, njeno stanje se raspoloženje se popravilo jednostavno
ponovo pogoršalo i ona je opet počela da kada su promenili svoje navike u ishrani.
mršavi, a uz to se osećala i veoma depre- Iako se svaki deo mog programa zasniva
sivno. Dr. Bakster je potražio moj savet na proverenoj nauci, moram vam reći da
jednostavno zato što internista i psihijatar pristup mentalnoj bolesti sa stanovišta
često mogu da postignu mnogo više ako stila života nije baš uobičajen u lečenju
rade zajedno nego kada bi radili odvojeno. pacijenata koji pate od depresije i zabrinu-
60 IZLAZ IZ DEPRESIJE

tosti. Ja se nadam da će uskoro biti spro-


vedena opsežna, kontrolisana klinička ispi- Tabela 1. Sadržaj triptofana u
namirnicama
tivanja u vezi sa pristupom koji se zasniva
na stilu života i da će taj pristup postati (mg/100 gr)
opšti standard ako to istraživanja potvrde, Neobrano mleko 46
a očekujem da će tako biti. Dok se to ne Pasulj 267
dogodi, ja se uopšte neću ustezati da Orasi 290
Bademi 322
uključim pacijente u ovaj program zato što
Susamovo seme 358
(1) se on zasniva na potvrđenoj nauci o Glutensko brašno 510
ishrani, (2) mnogo puta sam video da je Seme bundeve 578
delotvoran i (3) ne ostavlja nikakve štetne Tofu (sir od soje) 747
posledice po zdravlje.
Kada sam sve ovo rekao, moram dodati
i to da ovo ni u kom slučaju nije jedini fana. Na sreću, postoje bolji izvori od kojih
metod lečenja koji treba primeniti kod je tofu (sojin sir) prvi na listi.
depresivnog pacijenta. Nadam se da sam Kao što je rečeno u prethodnom pog-
do sada dovoljno jasno stavio do znanja lavlju, neki depresivni pacijenti su veoma
da se depresija gotovo uvek javlja usled osetljivi na čak vrlo malo, privremeno
istovremenog delovanja više faktora, što smanjenje količine triptofana, a ako samo
znači da tu postoji mnogo potencijalnih jedan dan ne bi uzeli umerenu ili veliku
uzroka. Faktori ishrane obično su samo dozu triptofana, oni bi ponovo zapali u
jedan od nekoliko uzroka koji zajedničkim depresiju. Misti je jedan od mojih pacije-
dejstvom izazivaju mentalnu bolest. nata koja je primetila da mora da uzima
Moramo istražiti i pozabaviti se što je dovoljno triptofana da bi sačuvala svoje
moguće većim brojem uzroka kako bismo mentalno zdravlje.
doveli do potpunog i trajnog izlečenja.
Nažalost, pacijenti koje pate od depresije, Meso u ishrani sprečava dotok
zabrinutosti ili bipolarnog poremećaja triptofana u mozak
skoro nikada ne dobijaju savete o ishrani. Unošenje dovoljnih količina triptofana
Smatram da se ovaj veliki propust u načinu nije jedini nutricionistički faktor u stvara-
lečenja mentalnih bolesti i te kako oseti. nju serotonina. Kao što je rečeno u pret-
hodnom poglavlju, pet velikih aminokiseli-
Značaj serotonina na takmiče se sa triptofanom želeći da pre
Serotonin predstavlja značajan neuro- njega stignu u mozak. Hrana koja sadrži
transmiter u mozgu, naročito u frontalnom veliku količinu ovih pet aminokiselina sma-
režnju. To je deo mozga čiju aktivnost tre- njiće dotok triptofana u mozak.3 Dakle,
ba naročito ojačati kod depresivnih pacije- ako su u našoj ishrani zastupljene umere-
nata. Mozak uopšte ne može da stvara ne količine triptofana, a velike količine tih
serotonin ako tu prvo nije prisutan tripto- pet aminokiselina, u frontalnom režnju
fan. Većina depresivnih pacijenata pati od mozga ipak može da se javi nedostatak
gubitka apetita (apetit se povećava samo triptofana. Količina triptofana upoređena
u malom broju slučajeva).1 Stoga hrana sa količinom tih pet aminokiselina pred-
koju unose treba da sadrži velike količine stavlja glavno merilo.
triptofana. Namirnice bogate triptofanom Namirnice koje sadrže velike količine
navedene su na Slici 1.2 triptofana u odnosu na ovih pet aminoki-
Zapazite da neobrano mleko sadrži naj- selina prikazane su u tabeli 2.4
manje triptofana od svih namirnica na listi Tabela 2 pokazuje da neobrano mleko
iako mnogi ljudi smatraju da mleko pred- sadrži male količine triptofana u poređenju
stavlja jedan od najbogatijih izvora tripto- sa količinom pet aminokiselina, a količina
LEČENJE DEPRESIJE ISHRANOM 61

češće susrećemo sa štetnim posledicama


Tabela 2. Odnos između triptofana i
ishrane siromašne njima.
5 aminokiselina
Obično se dešava da čovek unosi male
Neobrano mleko 40% / 60% količine triptofana kada unosi i mali broj
Losos 40% / 60%
kalorija, no, kada su u pitanju omega-3
Goveđi but 46% / 54%
Pileća prsa 46% / 54%
masnoće, njih može biti malo čak i kada
Integralni pirinač 46% / 54% čovek unese više kalorija nego što mu je
Pasulj 48% / 52% potrebno.6 Čak i ishrana bogata mastima
Soja 53% / 47% može sadržati male količine omega-3, na-
Orah 55% / 45% ročito kada omega-3 u ishrani ima malo u
Seme bundeve 56% / 44% odnosu na omega-6. Zanimljivo je to da je
Tofu 63% / 37% količinski odnos ovih masnoća u krvi u
Bademi 68% / 32% direktnoj vezi sa “količinom” depresije.7
Susamovo seme 81% / 19% Što je količina omega-3 manja u odnosu
na omega-6, “količina” depresije je veća.
triptofana je sama po sebi, takođe, veoma Nedavno obavljena istraživanja pokazuju
mala, kao što je prikazano u tabeli 1. Ovi da se bipolarni poremećaj (manijakalna
faktori pokazuju da mleko nije tako vredan depresija), baš kao i težak oblik depresije
izvor triptofana za mozak. (unipolarni poremećaj) može lečiti pomoću
Tofu je, međutim, sušta suprotnost ne- ishrane bogate omega-3 masnoćama.8
obranom mleku. On sadrži veliku količinu Većina ljudi povećava unos omega-3
triptofana u odnosu na količinu tih pet masti jedući ribu. Ipak, većina riba ne
aminokiselina, a i sadržaj samog triptofana predstavlja dobar izvor omega-3 masti.
je izuzetno visok. Zbog toga je on odlična Morska riba predstavlja dobar izvor, ali ne
namirnica za snabdevanje mozga tripto- zato što njihov organizam stvara omega-3
fanom, što opet povećava proizvodnju masti, već zato što one pojedu veliku
serotonina, koji, sa svoje strane, pomaže u količinu morskog rastinja koje sadrži veliku
borbi protiv depresije. koncentraciju omega-3 masti. Važno je
Kada mozak dobije dovoljnu količinu zapaziti da su prvobitni izvori omega-3
triptofana, ostale stavke vezane za stil živ- masnoća biljke, a kada ih unosimo jedući
ota postaju veoma značajne za stvaranje ribu, mi dobijamo hranljive materije iz dru-
serotonina. Lečenje stilom života je ukrat- ge ruke. Sadržaj omega-3 u određenim
ko izloženo u narednom poglavlju. vrstama ribe nalazi se u tabeli 3.9

Značaj omega-3 masnoća u borbi Tabela 3. Sadržaj omega-3 u ribi


protiv depresije (mg/100gr)
Omega-3 masnoće postaju značajan Crnjelj (komad) 810
nutricionistički element u nauci o mozgu.5 Tunj (u vodi) 930
Postoji, zapravo, dva tipa masnoće koje Pastrmka (30 grama) 1180
Slatkovodni luben (100 grama) 1190
igraju apsolutno najvažniju ulogu u našoj
Losos (100 grama) 1710
ishrani – omega-6 i omega-3 masnoće.
Haringa (100 grama) 3000
Omega-6 masti ima u velikim količinama u Svoja (100 grama) 3160
mnogim namirnicama, tako da se veoma Skuša (100 grama) 3930
retko dešava da neki fizički ili mentalni
problemi nastanu usled nedostatka ome-
Zapazite koliko sadržaj omega-3 masti
ga-6. Omega-3 masnoća nema baš u tako
varira od jedne vrste ribe do druge. Na
velikim količinama, tako da se mnogo
primer, sadržaj omega-3 u crnjelju, gde je
62 IZLAZ IZ DEPRESIJE

on najmanji, predstavlja samo 25% ukup- (Huff and Haseman) su pregledali oko 200
nih omega-3 u skuši. istraživanja koja su se bavila glodarima.
Ishrana bogata omega-3 mastima više- Zaključili su da “postoje snažni dokazi da
struko je korisna, ali negativna strana sve- izlaganje dejstvu određenih pesticida za-
ga toga je što te masti ljudi unose jedući ista može prouzrokovati rak kod ljudi”.17
ribu. U knjizi Zakoni zdravlja i izlečen- Kako ribe dolaze u dodir sa pesticidi-
ja navodim šest glavnih zdravstvenih pro- ma? Jedan od glavnih razloga je spiranje
blema koji mogu nastati unošenjem ome- tla sa obradivih površina. Kada ratar prska
ga-3 masnoće iz ribe.10 Da ne bih bio svoje zasade, jedan deo hemijskih sup-
mnogo opširan, ovde ću razmotriti samo stanci ode u susedne rečice i potoke da bi
jedan od njih. na kraju dospeo u reke i okeane. Izlivanje
kanalizacije, loši septički sistemi, otpad sa
Riba je zagađena brodova i otrovna oticanja sa gradskih
Ribe sakupljaju i nagomilavaju otrove u ulica takođe doprinose zagađenosti voda.
svom masnom tkivu. U te otrove spadaju Ponekad se ove vode smatraju toliko opas-
pesticidi, hlorni ugljo-vodonici, dioksini i nim da je na nekim plažama postavljen
živa. Počevši od 1996, u 47 zemalja posto- znak na kojem, kao na ovom prikazanom
jao je zvanični dokument u kojem se u tabeli 4, piše “Zabranjeno plivanje”.
građani upozoravaju da ne jedu određene
vrste riba. Ta zvanična upozorenja pokri- Tabela 4. Zabranjeno plivanje,
vaju 1.740 reka i jezera (uključujući sva opasno po zdravlje
jezera iz grupe Velikih jezera) i veliki deo Gastroenteritis, dizenterija, hepatitis i druge
priobalnog područja.11 Najčešći razlog za bolesti nastaju kao posledica:
izdavanje ovakvih upozorenja je živa, koja - Izlivanja kanalizacije
može da izazove oštećenja na mozgu i - Loših septičkih sistema
nervima, naročito kod još nerođene, a i - Otpada sa brodova
kod male dece. Velike ribe poput tune, - Otrovnih oticanja sa gradskih ulica
sabljarke i ajkule sadrže najveću koncen-
traciju žive.12 Ako je plivanje u toj vodi opasno za
Uprkos uvreženom mišljenju da voće i ljude, prava je ironija što ljudi još uvek
povrće predstavlja najveću opasnost kada odlaze na pecanje u ta područja. Ti znaci
je u pitanju trovanje pesticidima, istraži- nisu tu bez razloga. Bolesti kao što su gas-
vanja koja je sprovela FDA pokazuju da troenteritis, dizenterija, hepatitis i mnoge
domaći proizvodi od ribe sadrže mnogo druge posledica su plivanja u zagađenoj
veću koncentraciju pesticida nego domaće vodi.
voće, žitarice ili povrće.13 Plava riba kao i
jezerska pastrmka ulovljena u jezerima u Rak kod riba je sve češća pojava
unutrašnjosti imaju najviše šanse da budu Jedna zabrinjavajuća, a sve češća poja-
zagađene kancerogenim materijama kao va kod riba ukazuje na to koliko je opasno
što su dioksini ili PHB polihlorni bifenili.14 provoditi vreme u jezerima i morima naše
planete. Danas ribe mnogo češće oboleva-
Zagađena riba iz zagađenih voda ju od raka nego pre 50 godina.18 Jedan
Pesticidi predstavljaju izuzetno važno kanadski biolog, Ron Sonstegard, ispitao
pitanje. U celom svetu, danas se koristi je ribe koje žive na dnu Velikih jezera i nji-
više od 900 različitih pesticida u nekih hovih pritoka. Otkrio je slučajeve tumora
40.000 različitih formulacija.15 U SAD se kod svih vrsta riba – često malignih.19 Na
koristi oko 600 sastojaka za pesticide koji primer, 30% ribe glavoča u jezeru Iri (Erie)
ovu državu koštaju nekih 800 miliona do imalo je rak jetre.
milijardu dolara godišnje.16 Haf i Hejsmem
LEČENJE DEPRESIJE ISHRANOM 63

Komentarišući ovo otkriće, nutricionista


Tabela 6. Broj prijavljenih uginulih riba
i pisac prof. dr. Vinston Kreig (Winston
prouzrokovan zagađenjem
Craig), dodao je još tri otrežnjujuće či-
njenice: (1) Slučaj Velikih jezera nije Alabama 24 Montana 4
jedistven u svetu – ribe bolesne od raka Arizona 1 Nebraska 16
Arkanzas 16 Novi Meksiko 2
pojavljuju se na celom području SAD, od
Konektiket 3 Oklahoma 69
Padžet Saunda (Puget Sound) do Kalifor- Florida 50 Oregon 9
nijskog zaliva i od reke Hadson do Floride; Džordžija 40 Pensilvanija 121
(2) Prema podacima Nacionalnog instituta Ilinois 8 Rod Ajlend 1
za rak (National Cancer Institute), sve više Ajova 6 Južna Karolina 24
ljudi umire od raka u onim područjima gde Kanzas 42 Južna Dakota 1
ribe u ogromnom broju boluju od neke Kentaki 17 Teksas 40
vrste tumora; (3) toksičnost onoga što Luizijana 52 Juta 7
pronalazimo u nekim od naših vodenih Mejn 2 Vermont 2
tokova je prosto zapanjujuća. Kada su Merilend 35 Virdžinija 44
Masačusets 7 Zap. Virdžinija 21
sedimentima sa dna jezera Iri premazali
Mičigen 9 Viskonsin 6
kožu miševa, ovi miševi su dobili rak
Minesota 2
kože.20
Iako ono što je Kreig zapazio kod miše-
va ne mora nužno da se odnosi i na ljude, Svaka uginula riba na ovoj slici može
ova njegova zapažanja svakako pružaju predstavljati bukvalno hiljade riba. E.P.A.
razlog za zabrinutost kada je u pitanju priznaje da ovi statistički podaci u ogrom-
opasnost koju “epidemija” raka kod riba noj meri umanjuju stvarni broj uginulih
predstavlja za ljudsko zdravlje. riba pošto 15 država nije prijavilo ili vodilo
Moguća veza između raka i zagađene evidenciju o broju uginulih riba na nji-
ribe ukratko je prikazana u tabeli 5. hovom području. Osim toga, za mnoge
uginule ribe se ne može sa sigurnošću
Tabela 5. Dokazi koji ukazuju na vezu tvrditi da su uginule usled zagađenosti
između zagađenosti ribe i raka vode.22 Utvrđeno je da su u najvećem bro-
- U tkivu pacijentkinja koje boluju od raka ju slučajeva pesticidi bili ti otrovni zagađi-
dojke pronađena je povećana koncentracija vači koji su izazvali pomor riba, a za njima
nekih sastojaka pesticida. slede nafta i naftni derivati, hlor, amonijak,
- Prema podacima Nacionalnog instituta za teški metali i ostale otrovne supstance.
rak, sve više ljudi umire od raka u onim Nažalost, većinu tih riba obolelih usled
područjima gde ribe u ogromnom broju dejstva ovih zagađivača ribari ulove i
boluju od neke vrste tumora.
odnesu na pijacu, a onda ih ljudi jedu mis-
- Danas ribe mnogo češće obolevaju od
leći da se hrane zdravo.
raka nego pre 50 godina. Primer: 30% ribe
glavoča u jezeru Iri bolovalo je od raka
jetre.
Ne postoji nikakva zvanična
inspekcija
Svake godine, čitava jata riba širom Dr. Kreig je ukazao na još jedan veliki
SAD uginu zbog zagađenosti vode. Agen- problem vezan za to koliko je riba bezbed-
cija za zaštitu životne sredine (E.P.A. – The na za ljudsku ishranu. Vlada još uvek (u
Environmental Protection Agency) pri Vladi vreme pisanja ove knjige) nije izdala
SAD pokušava da prati koliko ribe ugine nikakav zvaničan program za inspekciju
zbog zagađenosti kao i iz nekih drugih ribe i ribljih proizvoda. Kreig kaže da samo
razloga. Tabela 6 prikazuje broj uginulih oko 10% ribe biva podvrgnuto bilo kakvoj
riba po državi usled zagađenosti vode u vrsti inspekcije i da se sve to vrši na dob-
1993. godini.21 rovoljnoj osnovi.23 Očigledno je da ne pos-
64 IZLAZ IZ DEPRESIJE

toji potreba za pravilno uređenim siste-


Tabela 7. Biomagnifikacija DDD
mom za inspekciju ribe.
insekticida
Kada bismo mogli da pronađemo neki
drugi izvor korisnih omega-3 masnoća, zar Mesto uzimanja uzorka DDD (ppm)
ne bi bilo pametnije da, nakon svega što Jezerska voda 0,02
smo saznali, u potpunosti izbacimo ribu iz Fitoplankton (koji živi u DDD
našeg jelovnika? Taj drugi izvor ne bi pred- kontaminiranoj vodi) 5
stavljao potencijalni uzrok raka, infektivnih Biljojedne ribe (jedu plankton) 40-300
i drugih bolesti. Takva hrana zaista posto- Ribe mesožderi više od 2.500
ji, kao što ćemo videti kasnije. (jedu biljojedne ribe)
U delovima na milion (ppm) u jezeru Klir, u Kaliforniji
Srednje zagađena voda daje
izuzetno zagađenu ribu
Budući da rak predstavlja najveći prob- jezeru. Koncentracija DDD u fitoplanktonu
lem vezan za izlaganje dejstvu pesticida i iznosila je 5 ppm, što je 250 puta više
drugih otrova, moramo saznati koji otrovi nego u samoj jezerskoj vodi. Idući ka višim
predstavljaju najveću opasnost za čoveka stupnjevima lanca ishrane, koncentracija
pri dužem izlaganju njihovom dejstvu. Dve DDD se približila 2.500 ppm – što je čitavih
glavne osobine otrova koji, pri dužem izla- 125.000 puta više nego u samoj jezerskoj
ganju njihovom dejstvu, predstavljaju vodi.
najveću pretnju za čovekovo zdravlje jesu Jedno od najčešćih pitanja koja mi ljudi
tendencija akumuliranja u organizmu postavljaju nakon nekog mog javnog pre-
(bioakumulacija) i sklonost ka biomag- davanja o zdravlju vezano je za kvalitet
nifikaciji. Oba ova procesa dovode do toga vode u našim domaćinstvima. Mnogi ljudi
da ribe iz srednje zagađenih voda imaju su veoma zabrinuti kada je u pitanju mo-
visoku koncentraciju otrova u tkivu. guća zatrovanost vode koja teče iz njihovih
Bioakumulacija je proces putem kojeg česmi. Trebalo bi da ih mnogo više brine
se količina otrova postepeno povećava u kvalitet vode u rekama, jezerima, potoci-
određenim organima kod ljudi ili drugim ma i okeanima odakle potiče riba koju
ciljnim organizmima. jedu. Niska koncentracija otrova, kao u
Biomagnifikacija označava proces kada jezeru Klir u Kaliforniji, dovodi do visoke
otrovi, kako ulaze u sve više sfere lanca koncentracije otrova u tkivu ribe koju ljudi
ishrane, postaju sve koncentrovaniji.24 svakodnevno konzumiraju.
Klasičan primer biomagnifikacije otkri- Takvi primeri biomagnifikacije nisu
ven je u jezeru Klir (Clear) u Kaliforniji, oko izuzetak, već pravilo. EPA dalje navodi da
145 kilometara severno od San Fran- “koncentracija zagađivača životne sredine
ciska.25 Jezero je nekoliko puta bilo prska- u tkivu riba može biti milion puta veća
no insekticidom DDD kako bi se kon- nego koncentracija istih izmerena u samoj
trolisala populacija insekata. (DDD, slabiji vodi ...”26
rođak ozloglašenog DDT, halogeni ugljo-
vodonik.) Rezultati prskanja ovim insekti- Sumnja se da riba izaziva rak i
cidom prikazani su u tabeli 7. srčani udar
Zapazite da je u jezerskoj vodi otkrive- Imamo sve više dokaza u prilog tvrdnji
na jedva primetna koncentracija ovog pes- da postoji veza između otrova i hroničnih
ticida, samo 0,02 ppm (2 kapljice DDD na bolesti kao što su rak i srčani udar koje
svakih 100 miliona kapljica jezerske vode). pogađaju stanovnike razvijenih zemalja u
Ipak, biomagnifikacija je dovela do dras- epidemijskim razmerama. Jedan od tih do-
tičnog povećanja koncentracije ovog pesti- kaza vezan je za halogene ugljo-vodonike,
cida u tkivima organizama koji žive u koji predstavljaju jednu grupu hemijskih
LEČENJE DEPRESIJE ISHRANOM 65

jedinjenja za koje se zna da se biomag- Journal of Medicine objavljena vest da su


nifikuju (akumuliraju) kroz lanac ishrane. dr. Džozef i Sandra Jakobsen (Joseph i
U ljudima se takođe bioakumuliraju Sandra Jacobsen) pronašli nove dokaze da
halogeni ugljovodonici. U tkivu pacijenata izlaganje dejstvu PCB-a štetno utiče na
koji su oboleli od raka dojke nađene su po- razvoj.35 Primećeno je da se deca čije su
višene vrednosti ovih jedinjenja. Istraživa- majke u periodu trudnoće bile izložene nji-
či koji su indetifikovali ovu vezu sa rakom hovom dejstvu, u jedanaestoj godini živo-
dojke zaključili su da: “Ovi rezultati, iako ta, sporije intelektualno razvijaju od osta-
preliminarni, navode na zaključak da u na- lih svojih vršnjaka. Iako ta deca nisu bila
stanku raka dojke izvesnu ulogu imaju kar- retardirana, ona koja su bila najviše izlože-
cinogeni koji potiču iz životnog okruženja.” na dejstvu PCB-a imala su tri puta veće
Međutim, rak nije jedini problem. šanse da imaju nizak IQ i dva puta veće
Jedan istraživač je, u svom pregledu litera- šanse da budu najmanje dve godine u
ture, utvrdio “postojanje korelacije između zaostatku kada je u pitanju sposobnost
DDT i DDE (dva druga halogena ugljovo- čitanja.
donika) u krvi osoba koje su se tokom na-
rednih godina žalile na hipertenziju, arte- Kisele kiše – agens zagađenja
riosklerozu i dijabetes.”28 otrovnim metalima
Sa aspekta biomagnifikacije i bioaku- Akumulacija otrovnih metala u tkivu
mulacije, riba predstavlja jedan od najve- riba nedavno je izazvala velilku zabrinutost
ćih razloga za zabrinutost. Ona nije vezano za problem kiselih kiša. Kisele kiše
zagađena samo PCB-om i različitim teškim izazivaju pojavu zakišeljavanja voda. Ova
metalima poput žive, već i naftnim ugljo- voda izmenjenog hemijskog sastava može
vodonicima i halogenim organskim jedi- potom da rastvori aluminijum, mangan,
njenjima.29,30 U jednom poznatom medi- olovo, cink, kadmijum i živu iz donjih sedi-
cinskom udžbeniku o uticaju životne sre- menata ili zemlje u vodu. Kada se ovi ot-
dine na zdravlje, dr. Kenet Rozenman rovni metali oslobode, oni se uključuju u
(Kenneth Rosenman) sa državnog uni- lanac ishrane i imaju tendenciju da se
verziteta u Mičigenu (Michigan State bioakumuliraju u tkivu riba.
University) kaže: “Glavni način na koji
stanovništvo može da dođe u dodir sa Stručnjaci upozoravaju i savetuju
PCB-om jeste konzumiranje ribe.”31 Osim što manje ribe u ishrani
što se sumnja da izazivaju rak, postoje
Čak i na živopisnom području Mejna,
neki preliminarni dokazi koji povezuju i
žene u reproduktivnom dobu i deca ispod
PCB i dioksine sa povećanim nivoom hole-
osam godina se upozoravaju da ne jedu
sterola i triglicerida u krvi.32 Ostali podaci
ribu ni iz jednog ribnjaka ili jezera sa pod-
ukazuju na to da PCB mogu da utiču na
ručja ove države. Ostalima se savetuje da
broj spermatozoida kod muškaraca i steri-
ne jedu više od šest velikih ili 22 manje
litet.33
ribe godišnje, a sve to zbog sadržaja žive
Istraživanja koja pokazuju da ovi
u ribi.36 Unošenje velikih količina žive mo-
zagađivači mogu da oštete fetus u razvoju
že oštetiti razvoj ljudskog fetusa i dece i
samo još više proširuju listu štetnih pos-
prouzrokovati poremećaje nervnog sis-
ledica PCB-a. Dr. Teo Kolborn (Theo Col-
tema i oštećenje bubrega kod dece i odra-
born) ističe da literatura nastala na osnovu
slih.
istraživanja ukazuje da prisustvo PCB u
Osim Mejna, Mičigen je jedina država
materici može “štetno da utiče na razvoj
koja je izdala jedno takvo opšte upozore-
nervnog sistema embriona, fetusa i nov-
nje. Međutim, prema rečima Marte Kiting
orođenčeta”.34 Nedavno je na naslovnoj
(Martha Keating) iz naučnog tima EPA, os-
strani medicinskog časopisa New England
66 IZLAZ IZ DEPRESIJE

tala jezera i reke u SAD nisu ništa manje od raka dojke. Jedno istraživanje obav-
opasne od onih u Mejnu. Grupa za pobolj- ljeno 1994. godine otkrilo je da među ćer-
šanje čistoće vode na nivou grada Bostona kama koje su se hranile majčinim mlekom
(Clean Water Action Group) je čak išla postoji 25% manje slučajeva raka dojke.
dalje i javno izjavila da 90% ribe ulovljene Dojenje ima i mnoge druge prednosti.
u vodama Nove Engleske ima previsok Radi lakše analize, kratak pregled
sadržaj žive, olova, PCB-a ili dioksina koji prethodno pomenutih zagađivača prona-
su opasni po zdravlje kada se riba konzu- đenih u ribi prikazan je u tabeli 8.
mira više od jedanput sedmično. Iako je
ova grupa sakupila mnogo manje podata- Tabela 8. Kratak pregled zagađivača
ka o morskoj ribi (tako da nije mogla da ribe
izda sličnu kategoričnu izjavu), ona je ipak - Koncentracija otrova u ribi iz srednje zaga-
upozorila na to da je morska riba koja je đenih voda je čak više od milion puta veća
bila testirana sadržavala visok nivo PCB-a i od koncentracije tih otrova u samoj vodi.
žive. - U otrove koji su nađeni u masnom tkivu
Najverovatnije najpoznatiji slučaj tro- riba spadaju pesticidi, hlorni ugljo-vodonici,
vanja teškim metalima putem konzumira- živa i dioksini.
nja ribe nije imao nikakve veze sa kiselim - Riba može biti zagađena i PCB-om,
kišama. U pitanju je tragičan slučaj trova- različitim teškim metalima, petroleum ugljo-
nja živom putem konzumiranja ribe iz ja- vodonicima, halogenim organskim jedinje-
njima i olovom.
panskog zaliva Minamata. Problem je izaz-
valo ispuštanje metil žive iz japanske fab-
rike u ovaj zaliv. Usled biomagnifikacije do
Zašto je riba korisna, a zašto štetna
koje je došlo preko lanca ishrane, ljudi koji
su jeli tu ribu izložili su se opasnoj kon- Neki nutricionisti kažu da konzumiranje
centraciji žive.37 ribe, zbog visokog sadržaja omega-3 mas-
noća, kod nekih ljudi može da bude više
Poznati zdravstveni problemi korisno nego štetno, naročito za srce i
izazvani zagađenom ribom mentalno zdravlje. Ishrana bogata omega-
3 masnoćama može da pomogne i kod
Konzumiranje ribe je možda najopasni-
reumatoidnog artritisa i ulceroznog koliti-
je za male bebe. Jedno istraživanje je po-
sa.40
kazalo da su trudnice koje su konzumirale
Srećom, postoji način na koji čovek
zagađenu ribu iz Velikih jezera (Great
može da unese korisne omega-3 masnoće,
Lakes) imale komplikacija u trudnoći. U te
a da se ne izlaže rizicima konzumiranja
komplikacije spadaju promene u veličini
ribe, ribljeg ulja i skupih dodataka na bazi
bebe pri rođenju, vreme gestacije, pro-
ribe. Postoji način da se izbegnu holesterol
mene u zdravstvenom stanju bebe u prvih
i toksini koji potiču od omega-3 životi-
nekoliko dana nakon rođenja i uticaji koji
njskog porekla. Taj način je toliko jednos-
traju i u ranom periodu bebinog života.38
tavan, a ipak mu se u javnosti ne poklanja
Zbog svih ovih rizika, neki su predlagali da
dovoljno pažnje koliko zaslužuje. Možemo
bebe ne treba dojiti zato što postoji i rizik
uživati blagodati omega-3 masnih kiselina
od raka. Iako se možda čini da, budući da
iz biljne masnoće koja se naziva “linolein-
živimo u zatrovanom i zagađenom svetu,
ska kiselina”. Određene biljne vrste su ve-
ovaj predlog ima smisla, možda bi bolje
oma bogate omega-3 mastima i mogu da
rešenje bilo da izbegavamo glavne izvore
zadovolje sve potrebe organizma za ovim
ovih toksina. Druga istraživanja ukazuju na
esencijalnim jedinjenjima. Lista namirnica
to da hranjenje bebe na cuclu može imati
biljnog porekla bogatih omega-3 masnoća-
suprotan efekat. Postoje dokazi da dojenje
ma data je u tabeli 9.
samo po sebi smanjuje rizik od obolevanja
LEČENJE DEPRESIJE ISHRANOM 67

šući ovo istraživanje, dr. Džozef Kalabrez


Tabela 11. Biljne namirnice koje sadrže
(Joseph Calabrese) i njegove kolege sa
omega-3 masne kiseline (linoleinsku
kiselinu)
univerziteta Case Western Reserve u Kliv-
lendu u državi Ohajo nazivaju ovo otkriće
Namirnica Količina Omega-3 (mg) “izuzetno važnim pokušajem u pravcu
Ulje semena lana 1 supena kašika 7526 pronalaženja leka za bipolarni poremećaj”.
Orasi, engleski 1/4 šolje 1703 Slažem se da je ovo veoma značajno
Ulje kanole 1 supena kašika 1094
Crni orasi 1/4 šolje 1034 istraživanje. Ipak, nisu korišćeni nikakvi
Ulje pšeničnih klica 1 supena kašika 938 lekovi, već samo dodaci omega-3.
Sojino ulje 1 supena kašika 927 Preporučujem da bar jedan obrok u
Zelena soja 1 šolja 637
Spanać, konzerviran 1 šolja 353
toku dana uključuje namirnice bogate
Bademi 1/4 šolje 136 omega-3. Takođe preporučujem mini-
Avokado 1/2 šolje 99 malan dodatak od 9 grama omega-3 mas-
Repa 1 šolja 74 nih kiselina na dan – najbolje iz namirnica
Ulje šafranika 1 supena kašika 55
Batata (krompir) 1 komad 38 biljnog porekla.
Banana 1 komad 38 Neki nutricionisti smatraju da nije
Jabuka 1 komad 25 važno samo to da u ishrani bude zastu-
Pečeni krompir 1 komad 17
pljeno dovoljno omega-3 već i da bude
Kriške krastavca 10 komada 12
Integralni hleb 1 komad 11 više onih namirnica koje u sebi sadrže više
omega-3 u odnosu na omega-6 masne
kiseline. Ishrana prosečnog Amerikanca
I mesojedi i vegetarijanci mogu da sadrži više omega-6 masti nego omega-3.
unose nedovoljne količine omega-3 mas- U Dodatku VIII nalazi se lista namirnica
noća. Osobama koje pate od depresije ili koje sadrže više omega-3 masti u odnosu
bipolarnog poremećaja preporučujem sva- na omega-6.
kodnevno konzumiranje njima bogate
hrane. Osim toga, preporučujem jedan lek Majčino mleko, polinezasićene masti
iz kućne apoteke koji je mnogim pacijenti- i vitamini poboljšavaju sposobnost
ma obolelim od neke mentalne bolesti po- učenja
mogao da ozdrave. Jedan od omiljenih re- Bez obzira što iznosim snažne dokaze u
cepata nalazi se u tabeli 10. prilog tome da su pravilne navike u ishrani
važne za mentalno zdravlje i za lečenje i
Tabela 10. Recept od lana i oraha sprečavanju depresije, svestan sam kako
(Visok sadržaj Omega-3) izgleda naša realnost. Na samom početku
- Ľ šolje mlevenih oraha života, mi zapravo ne možemo sami da
- Ľ šolje samlevenog lana biramo kako ćemo se hraniti. Oni koji su
- 1 sup. kašika urminog šećera ili urme imali tu sreću da su majke odlučile da ih
- 1/8 sup. kašike soli
doje nasledili su blago od neprocenjive
Sve pomešati i time posuti preko tosta, vrednosti - zdrav frontalni režanj mozga.
žitarica itd. Istraživanja pokazuju da deca koju majke
doje imaju mentalnu oštrinu koja traje naj-
Zapazite visok sadržaj omega-3 masti u manje nekoliko godina, a verovatno i ceo
ovom receptu. On je gotovo jednak dnev- život.42,43
noj količini koju pacijenti sa bipolarnim po- Nedavno izvršena analiza 20 različitih
remećajem uzimaju putem ribljeg ulja, a istraživanja na tu temu potvrdila je pret-
koja je pokazala veoma pozitivan efekat u postavku da su, kada je u pitanju mental-
istraživanju koje je sproveo Medicinski fa- ni razvoj, deca koju su majke dojile u
kultet na Harvardu (Harvard Medical prednosti nad decom koja nisu hranjena
School) (9,6 grama na dan).41 Komentari-
68 IZLAZ IZ DEPRESIJE

majčinim mlekom.44 Važno je i to da su, da se količina polinezasićenih masnih


kada govorimo o mentalnom zdravlju, kiselina izjednači sa onom koju putem
prednosti koje se stiču dojenjem, izgleda, majčinog mleka unesu dojene bebe.”49
još važnije za prevremeno rođene bebe
i/ili one bebe koje su pri rođenju imale Bolje se uči kada se unose masnoće
malu telesnu težinu nego za bebe rođene biljnog, a ne životinjskog porekla
na vreme i sa normalnom težinom. Prednost dojenja je očigledno važna
Deca koja nisu dojena mogu biti pod- informacija za roditelje koji očekuju pri-
ložnija i socijalnim i emocionalnim proble- novu. Međutim, čini se da je odgovarajuća
mima kasnije u životu. U jednom klasič- vrsta masnoća neophodna i za kratkotraj-
nom evropskom istraživanju, devojčice ko- no učenje kod odraslih. Dr. Koscina
je su bile hranjene isključivo na flašicu i (Coscina) i saradnici su još pre nekih 15
cuclu testirane su kada im je bilo 16 godi- godina ukazali na ovu činjenicu.50 Oni su
na. One ne samo što su imale slabiju spo- dvema grupama odraslih pacova davali
sobnost učenja i postizale lošije rezultate u hranu koja je sadržala istu količinu mas-
školi, nego su imale poteškoća i u pri- noća, ali različitih vrsta.
lagođavanju u društvu.45 Iako takvo istra- Nakon samo tri sedmice, pacovi u čijoj
živanje ne potvrđuje postojanje veze izme- ishrani su bile zastupljene umerene količi-
đu hranjenja na cuclu (umesto dojenjem) ne biljnih masti (20% polinezasićenog soji-
i depresije u kasnijem životu, ono svakako nog ulja) pokazali su poboljšanu sposob-
daje povoda za sumnju da neka veza ipak nost učenja u odnosu na one čija se ishra-
postoji. na zasnivala na 20% zasićenih masti
Još uvek nam nisu jasni svi razlozi (svinjska mast). Autori ovog istraživanja
zašto je majčino mleko bolje i korisnije za smatrali su ovo čvrstim dokazom u prilog
pravilno funkcionisanje mozga. Ipak, izgle- tvrdnji da “kratkotrajne varijacije u kvalite-
da da je jedan od faktora sadržaj masnoće tu masnoća u ishrani mogu poboljšati uče-
u majčinom mleku. Dr. Jokota (Yokota) iz nje kod sisara”. Izraelski istraživači su ot-
Japana je pokazao da su tek rođenim krili i to da životinje u čijoj su ishrani bile
mladuncima pacova neophodne dovoljne zastupljene dovoljne količine biljnih masti
količine omega-3 masti. Bez tih masnoća poput alfa linolne kiseline i linoleinske kise-
oni slabije uče.46 Drugi međunarodni istra- line mogu imati bolje pamćenje i da njihov
živački timovi poput Boura (Bourre) i nje- mozak može bolje podnositi bol.51
govih kolega iz Francuske47 došli su do Dr. Bernel Boldvin (Bernell Baldwin) je
sličnih otkrića proučavajući životinje. Sva pokušao da objasni zašto nije svejedno
ta istraživanja su pokazala da su omega-3 koju vrstu masti unosimo u organizam. Za-
masti od presudnog značaja za razvoj sićene masti koje se obično nalaze u
mozga kod sisara. namirnicama životinjskog porekla mogu da
Među istraživačima je jako dobro poz- otežaju međusobnu komunikaciju nerava
nato da tradicionalna formula za odojčad u mozgu. Prema njegovoj hipotezi, ishrana
ne pruža dovoljnu količinu omega-3 mas- bogata zasićenim mastima čini da sinapse
noća u poređenju sa majčinim mlekom.48 u mozgu postanu kruće, dok nezasićene
Hrana koja se daje kao dodatak bebama masti iz povrća, semenja i orašastih plodo-
pored ove formule ne može nadoknaditi va stvaraju mnogo fleksibilnije membrane
nedostatak omega-3 masti. Jedna grupa koje omogućavaju mnogo efikasniju ko-
istraživača je došla do zapanjujućeg munikaciju između nerava.52 Druga mo-
zaključka: “Došli smo do zaključka da za- gućnost je da neke nezasićene masti ima-
ista ne postoji zdrava hrana koja nam je ju, zapravo, pozitivan efekat koji može biti
danas dostupna, a koja bi se mogla dodati sprečen delovanjem njihovih zasićenih
ishrani bebama koje se ne doje sa ciljem rođaka. Ako je to tačno, nezasićene mas-
LEČENJE DEPRESIJE ISHRANOM 69

noće kao što su omega-3, mogu biti ishrane koja se zasniva na namirnicama
naročito značajne i za proces učenja kod biljnog porekla, kao što se vidi u tabeli.57
odraslih osoba.
Srećom, odraslima na raspolaganju Tabela 11. Izvor folata
stoje i neki drugi izvori visokokvalitetnih
Vrsta namirnice Količina Folat (μg)
masnoća osim majčinog mleka. Mnogi
Leblebije 1 šolja 1114
čitaoci će možda odmah pomisliti na ribu.
Sočivo 1 šolja 831
Tačno je da je riba hladnih mora bogata Crveni pasulj 1 šolja 725
omega-3 mastima. Međutim, riba posedu- Okra mahune 1 šolja 269
je mnogo nepoželjnih osobina sa zdrav- Pasulj 1 šolja 255
stvene tačke gledišta. U stvari, ja sam u Spanać 1 šolja 109
knjizi Zakoni zdravlja i izleèenja čitavo Kikiriki Ľ šolje 88
jedno poglavlje posvetio temi “Istina o Sok pomorandže 1 šolja 75
ribi.” Ja i dalje preporučujem isto, naime, Goveđi butoko 150 grama 16
da blagotvorno dejstvo omega-3 masti naš
organizam može osetiti i unosom linolein- Pacijenti koji su depresivni usled ne-
ske kiseline biljnog porekla. dostatka folata uglavnom ne mogu da oz-
Kada je u pitanju ishrana, unošenje drave primenom standardnih antidepresi-
polinezasićenih masti nije jedini ključ opti- va. Onaj pravi način lečenja je sasvim jed-
malnog funkcionisanja mozga. Izgleda da nostavan – ishrana bogata folnom kiseli-
je unošenje adekvatnih količina vitamina i nom.
minerala takođe od presudnog značaja za
funkcionisanje ljudskog mozga. Neki od Veza između vitamina B12 i
mikroelemenata koji doprinose boljem depresije
funkcionisanju mozga su tijamin, ribofla- Još jedan hranljivi element koji je ve-
vin, nijacin, B6, B12, folna kiselina, antiok- oma značajan za optimalno funkcionisanje
sidantni vitamini A, C i E i gvožđe.53,54,55 mozga, uključujući tu i sprečavanje depre-
Sve duža lista takvih hranljivih materija je- sivnog raspoloženja, jeste vitamin B12.58
dan je od razloga zašto treba prihvatiti Namirnice biljnog porekla koje nisu obo-
pravilno izbalansiranu ishranu bogatu širo- gaćene dodatkom B12 ne sadrže ovaj vita-
kim spektrom ovih jedinjenja. min osim ako biljke nisu gajene na zem-
ljištu tretiranom organskim đubrivima koja
Nedostatak folne kiseline izaziva su bogata vitaminom B12.59 Namirnice bo-
depresiju gate B12 navedene su u tabeli 12.60
Nedostatak folne kiseline (ili folata)
može biti direktan uzrok depresije.56 Ot-
Tabela 12. Izvor B12
krio sam da to važi mnogo češće za meso-
jede nego za vegetarijance. (Čini se da Vrsta namirnice Količina B12 (μg)
među onima koji imaju nedostatak omega- Cele žitarice 85 g 6,00
3, a pate od depresije ima proporcionalan Ľ posne šnicle 85 g 2,85
broj mesojeda i vegetarijanaca). PDD Jaje 1 kom 1,00
(preporučena dnevna doza) za folat iznosi Sojino mleko 200 g 1,00
Obrano mleko 200 g 0,38
400 mikrograma. Kao što možete videti u
Punomasno mleko 200 g 0,36
tabeli 11, koja navodi sadržaj folata u
Pileća prsa 1 kom 0,32
namirnicama, bilo bi potrebno uneti Belance jajeta 1 kom 0,20
enormne količine mesa da bi se dobilo tih Spanać 1 šolja 0,02
400 mikrograma. S druge strane, veoma je Soja 1 šolja 0,01
lako dobiti tih 400 mikrograma putem Voće, povrće, orašasti plodovi, žitarice 0,00
70 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Po mom mišljenju, obogaćene namir- Tabela 13. Promene u psihološkim


nice biljnog porekla predstavljaju najbolji tegobama zapažene u istraživanju
izvor vitamina B12. Ako vegetarijanci ne uticaja stila života na srce
mogu da dođu do biljnih proizvoda obo-
gaćenih vitaminom B12, preporučujem im Nivo zabrinutosti, depresije,
nesanice i anhedonije
redovnu upotrebu obranog mleka.
Vegetarijanci
30 Ne-vegetarijanci
27,2
Vegetarijanska ishrana i depresija
25 23,9
Kada je dr. Din Orniš (Dean Ornish) 24,1

počeo da proučava kako se stanje zače- 20 19

pljenih koronarnih arterija (bolest koja 15


dovodi do srčanog udara – glavnog uzroka
10
smrti u SAD) može poboljšati zdravim ve-
getarijanskim načinom ishrane, mnogi 5
ljudi su smatrali da bi takva ishrana lako 0
mogla izazvati depresiju ili zabrinutost.
Na početku Godinu dana
Pošto je samo mali broj Amerikanaca pok- kasnije
lonik vegetarijanskog načina ishrane, sma-
tralo se da će se, ako prihvate takav režim
ishrane, ljudi manje međusobno družiti i koji pokazuju da vegetarijanci više uživaju
biti opterećeni ovim “strogim režimom”, da u životu i imaju čak bolji društveni život
će ovakva hrana biti manje ukusna i da nego pre nego što su postali vegetarijanci.
neće zadovoljiti njihove potrebe. Da bi Osim toga, pokazalo se da je pojava
pomogla u utvrđivanju da li su ove pret- depresije i zabrinutosti mnogo ređa kod
postavke tačne ili ne, istraživačka grupa dr. vegetarijanaca nego kod onih koji jedu
Orniša je nadzirala i grupu koja se lečila proizvode životinjskog porekla.62
vegetarijanskim načinom ishrane i kontrol-
nu grupu koja je jela proizvode životinj- Zaključak
skog porekla. Od svakog učesnika se traži- Pacijentkinja koja nam je poslužila kao
lo da i pre i posle ovog istraživanja popuni primer u ovom poglavlju, Misti Lamberton,
jedan upitnik o svojim psihološkim prob- shvatila je koliko je ishrana važan faktor u
lemima i poteškoćama. Od njih se tražilo savladavanju depresije. To joj je postalo
da procene koliko su zabrinuti, depresivni, još jasnije kada je prestala da se pridržava
koliko pate od nesanice i koliko su sposob- programa ishrane koji je joj je bio prepisan
ni odnosno nesposobni da osete zado- i ponovo počela da zapada u depresiju. Na
voljstvo (anhedonija). Ova četiri poreme- Mistinom primeru smo videli da depresija
ćaja, kada se saberu, trebalo je da pokažu može da izazove anoreksiju koja lišava
opšte stanje svakog od ovih učesnika. Pro- organizam potrebnih hranljivih sastojaka i
sečno stanje je prikazano u tabeli 13. pojačava taj krug depresije. Poput Misti,
Mnogi su bili iznenađeni videvši da je skoro svako ko pati od depresije može
nakon godinu dana vegetarijanska grupa popraviti svoje stanje držeći se jednostav-
bila ta koja se osećala bolje ne samo fizič- nih pravila ukratko izloženih u ovom
ki, već i mentalno. Bili su manje depresivni poglavlju. Raznovrsna hrana biljnog porek-
i zabrinuti; nisu imali mnogo problema sa la obezbeđuje sve hranljive sastojke pot-
stresom i poboljšali su svoje odnose sa rebne za normalno funkcionisanje mozga.
drugim ljudima.61 Mnogi su u zabludi kada
misle da će manje uživati u životu ako us-
voje zdrav stil života, naročito ako postanu
vegetarijanci. Naprotiv, sve je više dokaza
5. poglavlje

Stil života kao lek


protiv depresije
Amanda je već četiri sedmice imala Dok sam je pregledao, video sam da su
krvarenje iz anusa i teške bolove u stoma- levi i donji deo njenog stomaka izuzetno
ku. Čekala je da lekovi koje je pila uklone osetljivi i to toliko da su joj suze krenule na
te njene simptome, ali se, umesto toga, oči. Ona je skoro skočila sa stola za pre-
osećala mnogo gore, a i krvarenje je biva- gled dok sam joj vrlo blago rukama pri-
lo sve obilnije. Nekoliko godina pre toga tiskao stomak.
dijagnostikovaan joj je razjedajuća upala Rešio sam da se prvo pozabavim nje-
debelog creva (ulcerativni kolitis) i lekovi nim najizraženijim i najakutnijim simpto-
koje je pila postepeno su ublažili njene mima – krvarenjem i bolom u stomaku.
simptome. Od tada je imala nekoliko man- Analiza krvi je pokazala da je Amanda pri-
jih napada bola i krvarenja i svaki put bi joj lično anemična, mada još uvek ne do te
se stanje popravilo upotrebom leka koji joj mere da joj je potrebna transfuzija krvi.
je na početku prepisan. Kada je postalo Toga dana je urađeno čićenje creva a na-
jasno da joj lekovi više ne pomažu, poslali rednog dana sam joj uradio kolonoskopiju.
su je kod mene na dalja ispitivanja. Aman- Taj postupak je otkrio da Amanda ima veli-
da je u razgovoru rekla da već više od ke čireve, a da je okolno tkivo debelog cre-
deset godina pati od depresije i da bez va crveno i nateklo. Biopsija debelog creva
Prozaka i sada Zolofta (lekovi antidepre- je pokazala da ona ima ozbiljnu upalu.
sivi) ne bi mogla da funkcioniše. Gotovo Prepisao sam joj odgovarajuću medicinsku
stalno uzima Advil protiv raznih bolova u terapiju i ishranu bogatiju omega-3 mas-
mišićima i teških glavobolja, ne znajući da noćama (koja može da pomogne i u sluča-
te tegobe predstavljaju prateće probleme ju depresije i ulceroznog kolitisa) i naložio
depresije. Bilo je perioda kada se sa razlo- da prestane da pije Advil i slične lekove
gom osećala srećnom i kada je htela da protiv bolova i upalnih procesa.
prekine sa upotrebom antidepresiva, Dve nedelje kasnije, Amandini simpto-
međutim, nakon nekoliko dana bi dobila mi upale debelog creva su se u velikoj meri
napade nekontrolisanog plača koje njen ublažili, ali je sada imala problema sa
muž “nije mogao da podnese”, pa se glavoboljama, naročito kada je prestala da
ponovo vraćala svojim lekovima. pije Advil. Postalo je jasno da moramo naći
Bila je gojazna, a rekla je da nije imala još neke načine da izlečimo Amandinu
problema sa kilogramima sve dok nije pos- depresiju, načine koji prevazilaze antide-
tala depresivna i počela da pije Prozac. presive koje je tada uzimala. Rekao sam
Ugojila se 9 kilograma za nekoliko meseci joj da prihvati stil života ukratko opisan u
i nastavila da se goji tokom godina. Nekoli- ovom i u prethodnom poglavlju ove knjige.
ko puta je menjala lekove, no ni to joj nije Nakon mesec dana, Amanda se toliko
pomoglo da reguliše telesnu težinu. U pos- osećala bolje da je prestala da uzima
lednjih mesec dana, bol u stomaku se toli- lekove protiv depresije. Ja obično čekam
ko pojačao da čak ni narkotik za ublažava- da prođe četiri do šest meseci od početka
nje bolova nije mogao da joj pomogne. primene novog načina života pre nego što
72 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pokušam da uklonim većinu lekova koje je tabeli 1, a potom ću opisati još šest
neko godinama koristio u lečenju mental- metoda lečenja depresije načinom života
nih bolesti. Amanda je bila toga svesna, ali koje prepisujem u posebnim slučajevima.
je sama rešila da eksperimentiše i presta-
la je da uzima lekove. Redovne fizičke vežbe
Prošlo je godinu dana, a Amanda i da- Ne treba da nas iznenadi to što fizičke
lje ne uzima antidepresive i oseća se bolje vežbe mogu da pomognu u savladavanju
nego ikada “u svom odraslom dobu”. Svela depresije. Kada poboljšavaju toliko mnogo
je kilažu skoro na normalu i više ne oseća funkcija u našem organizmu, zašto ne bis-
potrebu za Advilom ili bilo kojim drugim mo očekivali da se poboljša i funkcionisa-
lekom u slobodnoj prodaji protiv bolova u nje uma?
glavi i mišićima. Još uvek su joj potrebni Čak i ako niste depresivni, fizičke vežbe
blagi lekovi protiv ulceroznog kolitisa. su dobre za um. Jedno veoma obimno is-
Međutim, ona sada daje mnogo manje traživanje Nacionalnog instituta za zdravlje
novca na lekove i lekarske preglede i pres- (National Institute of Health) obuhvatilo je
rećna je što je mentalno zdrava bez leko- 1.900 zdravih osoba. Ono je pokazalo da
va za koje je mislila da će ih morati uzimati kod žena koje rade fizičke vežbe samo
do kraja života. Jedino joj je bilo krivo što povremeno ili ih uopšte ne rade postoji
nije ranije shvatila da se depresija, zapra- dva puta veći rizik od obolevanja od teš-
vo, može lečiti načinom ishrane i stilom kog oblika depresije tokom sledećih osam
života. godina (koliko je trajalo praćenje) nego
kod onih žena koje su umereno vežbale
Stil života kao lek protiv depresije nekoliko puta nedeljno.1
Koliko god da je ishrana važan faktor u Fizička aktivnost ne samo što sprečava
lečenju depresije, moje iskustvo pokazuje pojavu depresije, nego predstavlja i dobar
da su kod većine ljudi neke druge metode način lečenja za one koji od nje pate. Osim
lečenja u okviru stila života čak mnogo toga, aktivnost je korisna u lečenju drugih
važnije. Postoje mnoge metode lečenja mentalnih bolesti, uključujući tu epizode
stilom života koje će biti od koristi svako- zabrinutosti, stalnu zabrinutost i panični
me ko ih primenjuje, bilo da dotična osoba poremećaj.2 Novi dokazi ukazuju na to da
pati od depresije ili ne. Gotovo svima pre- redovne intenzivne fizičke vežbe mogu da
poručujem da unesu ove promene u svoj budu isto toliko uspešne u ublažavanju
stil života, dok kod svojih depresivnih paci- duboke tuge kao i lekovi protiv depresije.3
jenata insistiram na tome. Te promene su Koje vežbe treba raditi i u kojoj meri?
ukratko prikazane u tabeli 1. Odgovor se nalazi u tabeli 2.
Istražiću svaku od ovih sedam metoda Istraživači sa univerziteta Djuk Univer-
lečenja u okviru stila života navedenih u ziteta testirali su osobe koje pate od teš-
kog oblika depresije i otkrili da je program
Tabela 1. Opšte metode lečenja
depresije stilom života
Tabela 2. Vežbe - koje i u kojoj meri
- Boravite na dnevnom svetlu i u svetlim
Aerobne vežbe:
prostorijama
- Izbegavajte negativne misli - Zahteva ritmičke pokrete velikih grupa
- Upražnjavajte redovan san nakon kojeg se mišića
osećate odmornim - Primeri: šetnja, trčanje, plivanje, vožnja
- Svakodnevne duhovne vežbe bicikla
- Redovne fizičke vežbe - Najmanje po 30 minuta 3 puta sedmično
- Vežbe dubokog disanja - Bolje je vežbati po 30 minuta 6 puta sed-
- Slušajte klasičnu muziku mično
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 73

umerenog vežbanja (po 30 minuta tri puta


sedmično) ublažio depresiju isto tako us- Tabela 3. Aerobno vežbanje pobeđuje
depresiju
pešno kao i lekovi protiv depresije. Lekovi
su delovali brže od vežbi, ali je nakon 16 Redovne vežbe aerobika:
sedmica, prema rezultatima istraživanja, - povećavaju nivo serotonina u mozgu
učinak fizičkih vežbi “sustigao” učinak le- - predstavljaju dobar lek za ublažavanje de-
kova. Ako ne potpuno, ono bar delimično presije
objašnjenje za pozitivno delovanje fizičkih - uspešnije su u ublažavanju depresije od
psihološkog savetovanja
vežbi na mentalno zdravlje jeste to da vež-
- ublažavaju zabrinutost, poremećaje veza-
be podstiču mozak da proizvodi više sero-
ne za zloupotrebu supstanci (zavisnosti) i
tonina i norepinefrina, neurotransmitera u hiperaktivnost
mozgu koji mogu da ublaže depresiju.4 - sprečava pojavu depresije, ako je ona već
Pregledavši sve studije o fizičkim tu, potpomaže njeno lečenje
vežbama i mentalnom zdravlju objavljene
od 1981. godine, kanadski istraživači su
otkrili da fizičke vežbe – bilo da su u pita- misleći da joj one uopšte ne pomažu. Po
nju treninzi snage, trčanje, šetnja ili neke mom iskustvu, većina ljudi treba svakod-
druge forme aerobika – mogu da ublaže nevno da radi fizičke vežbe najmanje se-
srednje težak (umeren) oblik depresije. dam dana pre nego što osete neko
One pomažu i u lečenju nekih drugih men- poboljšanje. To nije jedina dobra vest.
talnih poremećaja uključujući zabrinutost, Kada depresivna osoba oseti poboljšanje,
poremećaje zavisnosti, poremećaje vezane njeno stanje se obično i dalje postepeno
za lični fizički izgled, pa čak i poremećaj poboljšava u periodu od četiri do šest
nedostatka pažnje i hipreaktivnosti meseci kada se postiže i maksimalan efe-
(ADHD).5 Fizička rekreacija u ovim istraži- kat.
vanjima trajala je od 20 minuta do sat vre- Fizičke vežbe pozitivno utiču na men-
mena i to najmanje tri puta sedmično. talno zdravlje i na još neke druge načine.
Fizičke vežbe donose mnogo bolje re- Istraživači koji su otkrili da fizičke vežbe
zultate od većine pristupa zasnovanih na sprečavaju pojavu depresije otkrili su i to
psihološkom savetovanju, a svakako su i da se nakon četiri meseca redovnih vežbi
mnogo jeftinije.6 Jedno drugo istraživanje aerobika poboljšavaju memorija i ostale
je pokazalo da čak samo osam minuta mentalne sposobnosti.8
intenzivnog iscrpljujućeg vežbanja na traci Fizičke vežbe nisu korisne samo za
za trčanje ublažava simptome depresije mlade. Jedno istraživanje pratilo je više od
kao i napetost, sržbu i umor.7 Pozitivan 900 starijih odraslih osoba (prosečne sta-
učinak aerobnih vežbi u savladavanju rosti od 70 godina) 11 godina i pokazalo
mentalnih poremećaja prikazan je u tabe- da oni koji su redovno vežbali na početku
li 3. tog istraživanja, ali su kasnije prestali,
Izuzetno je važno da depresivni paci- imaju više izgleda da zapadnu u depresiju
jenti shvate da se verovatno neće osećati nego oni koji su ostali aktivni do kraja. Ti
baš mnogo bolje nakon samo prvih neko- koji su prestali da rade vežbe i oni koji nisu
liko treninga. To se, međutim, ne može nikada vežbali imali su najviše poena na
reći za one koji osećaju napetost, zabrinu- testu depresije na kraju ovog istraživanja.9
tost, srdžbu ili umor. Kod njih se simptomi Raspoloženje se popravilo naročito kod
depresije ublažavaju već nakon prvog onih koji su redovno i to intenzivno
treninga. To ne važi za osobe koje pate od vežbali. Čak su i oni koji su radili bilo kakve
teškog oblika depresije. Zbog toga depre- vežbe samo tri puta sedmično imali manje
sivna osoba često prestane da radi fizičke šanse da budu depresivni i neraspoloženi.
vežbe već nakon prvih nekoliko treninga, Zanimljivo je to da se starijim učesnicima
74 IZLAZ IZ DEPRESIJE

koji su počeli da vežbaju tokom istraživa- zdravlje. Ovaj odeljak se, međutim, bavi
nja raspoloženje popravilo na sličan način pozitivnim uticajem dubokog disanja
kao i onima koji su radili fizičke vežbe od nevezano za fizičke vežbe.
početka do kraja istraživanja. Drugim reči- Jednostavan test koji se može uraditi u
ma, bez obzira koliko ste stari, dobar pri- mnogim lekarskim ordinacijama je test
gram fizičkih vežbi će vam sigurno koristi- zasićenosti kiseonikom. Sonda se postavi
ti. na prst ili ušnu resicu i meri se zasićenost
Ja svojim depresivnim pacijentima go- krvi kiseonikom. Zasićenost krvi kiseoni-
vorim da fizičke vežbe moraju raditi redov- kom manja od 95 povezuje se sa sma-
no tokom celog svog života (a ne samo njenom sposobnošću obavljanja složenih
povremeno). Oni mogu da rade različite mentalnih zadataka.15 Kada osoba sedi u
vežbe kako im ne bi bilo monotono. Na učionici, restoranu ili samo na kauču u
primer, jedan od mojih pacijenata se brzim društvu prijatelja ili gledajući televiziju,
hodanjem bavi utorkom, četvrtkom i subo- zasićenost krvi kiseonikom često pada na
tom; trči ponedeljkom i petkom; pliva sre- manje od 95%. To se može dogoditi čak i
dom i ide u teretanu nedeljom. ako oni možda imaju savršeno zdrava plu-
Ako želite, možete da povedete sa so- ća. Zašto se to dešava? Zato što ljudi ne
bom nekog prijatelja i vežbate zajedno, ali dišu duboko, što se, opet, često povezuje
vaše vežbanje ne treba da zavisi od toga sa lošim držanjem tela.
da li je on tu ili ne; u protivnom ćete na Jedno istraživanje je pokazalo da niži
kraju prestati da vežbate. Prijatno okruže- nivo kiseonika štetno utiče na raspolože-
nje može biti od velike pomoći. nje, a ima i neke druge posledice kao što
Na sreću, fizičke vežbe nisu korisne sa- je ukratko prikazano u tabeli 5.16
mo za mentalno zdravlje. U tabeli 4 vide-
ćete zašto je još korisna fizička aktiv- Tabela 5. Posledice niskog nivoa
nost.10,11,12,13 kiseonika
Nizak nivo kiseonika:
Tabela 4. Još neke pozitivne strane
- ometa funkciju mišića
fizičkih vežbi
- ometa metaboličke funkcije
- Povećava nivo HDL holesterola - izaziva atrofiju mišića
- Snižava krvni pritisak - dovodi do netolerantnog ponašanja
- Jača kosti
- Pomaže u sprečavanju gojaznosti
- Smanjuje rizik od kamena u žuči Jedno drugo istraživanje bavilo se ispi-
- Pomaže u sprečavanju osteoartritisa tivanjem nivoa kiseonika u krvi kod srčanih
- Poboljšava fibromijalgiju pacijenata i zdravih osoba, i tokom spon-
- Smanjuje rizik od određenih tipova raka tanog disanja i u periodima kontrolisanog
disanja da bi utvrdili kako intenzitet disa-
Potpunije informacije o ovim i drugim nja utiče na arterijsku zasićenost kiseoni-
pozitivnim stranama fizičkih vežbi naći će- kom.17 Kontrolisano disanje od 3 do 15
te u knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja. udisaja u minuti povećavalo je nivo kiseo-
nika u krvi, ali je idealan nivo kiseonika u
Vežbe dubokog disanja krvi dostignut jedino tokom dubokog disa-
Mišićima je tokom vežbanja potrebna nja od 3 do 6 udisaja u minuti. Da ne bi
velika količina kiseonika. Zbog toga je to- došlo do kratkog daha kada se udahne
kom intenzivnih fizičkih vežbi potrebno du- samo tri puta u minuti, ti udisaji zaista
boko disati.14 Ipak, većina ljudi ne smatra moraju biti veoma duboki.
da je potpuno očigledno da duboko disa- Pošto je, izgleda, nemoguće održati taj
nje u ogromnoj meri utiče na mentalno ritam od tri udisaja u minuti tokom uobiča-
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 75

jenih dnevnih aktivnosti, dr. Bernardi, Terapija klasičnom muzikom


glavni autor ovog istraživanja, predložio je Terapija muzikom u cilju popravljanja
svojim pacijentima da dišu sporo i duboko raspoloženja i poboljšanja mentalne fun-
tako što će tokom jednog sata u danu kcije ne predstavlja ništa novo. Pre više
disati u ritmu od šest udisaja u minuti. To hiljada godina, car Saul je imao problema
ne samo što je povećalo nivo kiseonika u sa depresijom. Taj problem je bio toliko
krvi tokom fizičkih vežbi, već tokom čita- ozbiljan da ga je čak ometao i u obavljanju
vog dana. Još jedan propratni pozitivan njegovih vladarskih dužnosti. Njegovi leka-
efekat ovakvog načina disanja bila je i ri su mu preporučili sledeće: “Neka gospo-
veća podnošljivost vežbanja kod pacijena- dar naš zapovedi slugama svojim koji stoje
ta sa srčanim smetnjama kod pacijenata pred tobom, da potraže čoveka koji zna da
sa srčanim tegobama. Ovo poboljšanje bi- svira harfu, pa kad te napadne zli duh
lo je dodatak drugim oblicima lečenja. Božji, neka svira rukom svojom, i olakšaće
Interesantno je to što je vrednost i ti.”19
važnost dubokog disanja koje mu pripisu- U istorijskom izveštaju dalje piše: “I
ju moderni istraživači bilo konstatovano kad bi duh Božji napao Saula, David uzevši
još pre 100 godina: “Oni koji sede i stoje harfu svirao bi rukom svojom, te bi Saul
ispravljenih leđa mogu pravilno da dišu za odahnuo i bilo bi mu bolje, jer bi zli duh
razliku od onih koji nemaju pravilno drža- otišao od njega.”20
nje tela. Međutim, nastavnik treba svojim Činjenice o pozitivnom uticaju muzike
učenicima da ukaže na važnost dubokog u borbi protiv mentalnih poremećaja nave-
disanja. Pokažite im kako pravilno funkcio- dene su u tabeli 6.
nisanje organa za disanje, koje pospešuje
cirkulaciju krvi, osvežava čitav organizam.
Ono poboljšava apetit, potpomaže varenje Tabela 6. Šta treba znati o terapiji
klasičnom muzikom
i daje sladak i miran san, okrepljujući na
taj način naše telo i umirujući naš um. Dok - Postoje čvrsti dokazi o pozitivnom uticaju
muzike na mentalno zdravlje.
im govorite o važnosti dubokog disanja,
- Nije svaka vrsta muzike korisna za zdrav-
tražite od njih da to praktično i provere.
lje.
Dajte im da rade vežbe koje će podstaći - Klasična muzika se pokazala najefikasni-
duboko disanje i postarajte se da im to jom čak i među onima koji ne poznaju tu
pređe u naviku.”18 vrstu muzike, niti je čak vole.
Veoma je važno imati pravilno držanje
tela, naročito za one koji su depresivni i ne Neće svaka vrsta muzike popraviti
umeju da se izbore sa stresom. Ja svoje čovekovo raspoloženje. Svaka osoba ima
pacijente podstičem da tokom fizičkih neku svoju omiljenu vrstu muzike, no ta
vežbi primenjuju tehnike dubokog disanja, omiljena vrsta muzike neće moći uvek da
a da tokom preostalog dela dana, kada im popravi raspoloženje.
svesno razmišljaju o svom disanju, poku- Muzička psihoterapija, u okviru koje se
šaju da dišu duboko, ritmom od šest udi- ljudima predlaže da slike u svom umu
saja u minuti. U početku će im za to biti povežu sa klasičnom muzikom, može da
potreban sat pomoću kojeg će meriti uzi- popravi raspoloženje i smanji stres. Nakon
manje vazduha svakih deset sekundi, no šest seansi terapije usmerenih slika i
nakon nekog vremena, moći će to da rade muzike (USM) održanih u toku 12 sedmica,
i bez gledanja na sat. Ja preporučujem 14 zdravih odraslih dobrovoljaca, starosti
duboko disanje i tokom sprovođenja još između 23 i 45 godina, pokazalo je bolje
jedne mere vezane za stil života – “terapi- rezultate na testovima opšteg raspolože-
je klasičnom muzikom”. nja i izjavilo da se oseća manje umorno i
76 IZLAZ IZ DEPRESIJE

depresivno.21 To poboljšanje nije bilo sa- Redovan okrepljujući san


mo subjektivan osećaj. Kod ovih pacijena- Još jedan opšti način lečenja depresije
ta je u velikoj meri opao i nivo steroidnog stilom života jeste redovan okrepljujući
hormona kortizola u krvi čija koncentracija san. Kao što je spomenuto u 4. poglavlju,
se, inače, povećava kada je osoba pod konstantan nedostatak okrepljujućeg sna
stresom. može izazvati depresiju. Depresija onda,
Na seansama USM terapije, dobrovoljci sa svoje strane, može izazvati nesanicu.
su slušali posebne, odabrane deonice kla- Srećom, mnoge od opštih metoda lečenja
sične muzike, uključujući delove Respiđi- stilom života koje preporučujem međusob-
jevih, Ravelovih, Bahovih i Bramsovih no su povezane i često se mogu primenji-
kompozicija. Da bi učesnici ozbiljnije preis- vati zajedno.
pitivali svoje misli za vreme slušanja muzi- Prema istraživanju koje je sproveo
ke, od njih se tražilo da odrede jednu, dve Nacionalni institut za mentalno zdravlje
ili tri značajne stvari u njihovom životu. (National Institute of Mental Health),
Nakon toga su rekli psihoterapeutu koje neprospavane noći i osećanje očaja veo-
slike iz života su im spontano došle na um ma su tesno povezani. Institut je uporedio
tokom slušanja muzike i razgovarali o različite probleme sa spavanjem i simp-
tome sa njim. tome depresije kod oko 8.000 ispitanika.
Nakon dvanaest sedmica primenjivanja Rezultati tog istraživanja su navedeni u
ove terapije, testovi su pokazali ređu poja- tabeli 7.
vu poremećaja raspoloženja i znatno
smanjen osećaj umora i depresije u pore-
đenju sa testovima iz perioda pre USM te- Tabela 7. Poremećaj sna i depresija
rapije. Te promene nisu bile kratkog veka, - 10% ispitanika je izjavilo da ima nesanicu.
kao što je pokazao ponovljeni test šest - Oko 40% onih koji su patili od nesanice
sedmica kasnije. Međutim, među onih 14 imali su i neki mentalni poremećaj.
- Rizik od teškog oblika depresije je među
dobrovoljaca (kontrolna grupa) koji nisu
onima koji su patili od nesanice bio 40 puta
bili podvrgnuti klasičnoj USM terapiji nisu veći nego kod onih koji nisu imali nesanicu.
zabeležene neke značajne promene rezul- - Kod onih koji su povremeno patili od nesa-
tata na testu ili u nivou kortizola. nice postojala je za 60% veća verovatnoća
Ova studija nije dozvoljavala ljudima da će dobiti napad depresije.
da sami biraju svoju omiljenu muziku. Ve-
ćina ljudi u ovoj grupi između 23 i 45 godi- Zapazite na slici da su mentalni pore-
na starosti nikada nije dovoljno slušala mećaji tesno povezani sa nesanicom. U
klasičnu muziku da bi mogla da je izabere ovom istraživanju, nesanicom se smatra
kao svoju omiljenu vrstu muzike. Ipak, do problem sa spavanjem koji traje najmanje
sada se pokazalo da je tradicionalna godinu dana. Rizik od novog teškog oblika
klasična muzika jedina vrsta muzike koja depresije bio je izuzetno visok – čitavih 40
popravlja mentalno zdravlje, posmatrano i puta veći kod onih koji pate od hronične
subjektivno i objektivno.22 nesanice nego kod onih koji obično dobro
Preporučujem ljudima da pažljivo spavaju. Međutim, zapazite da je i među
slušaju klasičnu muziku najmanje sat vre- onima koji povremeno imaju nesanicu
mena svake dve sedmice. Možete je slušati postojala za 60% veća verovatnoća da će
na koncertu uživo, na muzičkom uređaju u dobiti napad depresije.23
vašoj kući ili u automobilu. Jedino što Čak veći procenat onih koji pate od
treba da radite je da tokom slušanja hipersomnije (preterano spavanje) imalo
muzike razmišljate o važnim događajima i je neki mentalni poremećaj u odnosu na
stvarima u vašem životu i uključite svoju 16% onih koji su normalno spavali.
imaginaciju.
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 77

Otkriveno je i to da žene pate od melatonina. Nedovoljno izlaganje sunčevoj


nesanice za 30% češće nego muškarci i da svetlosti tokom dana takođe može smanji-
se taj problem pogoršava sa godinama.24 ti proizvodnju melatonina. Više informacija
Kod starijih odraslih osoba, nesanica ne o ovoj temi naći ćete u poglavlju
samo što doprinosi pojavi depresije, već “Melatonin” u knjizi Zakoni zdravlja i iz-
štetno utiče i na pamćenje. lečenja.29
Prema mišljenju dr. Pitera Haurija Mnogi koji prestanu da puše imaju pro-
(Peter Hauri) i njegovih kolega iz Centra za blema sa nesanicom, međutim to bi treba-
poremećaj sna Mejo (Mayo Sleep Disorder lo da traje samo dve do tri sedmice nakon
Center), dobra fizička kondicija može spre- ostavljanja cigareta.30 Nepostojanje tačno
čiti pojavu neredovnog i isprekidanog sna. utvrđenog vremena kada se leže i ustaje
Ljudi koji rade fizičke vežbe lakše zaspe, može prouzrokovati nesanicu kod nekih
ređe se bude tokom noći i bolje se odmore ljudi. Drugi, opet, koriste stimulanse poput
od onih koji ne vežbaju.25 To se može po- kafe da bi ostali budni tokom dana ili alko-
vezati sa onim što se naziva cirkadijalni hol da bi zaspali kasnije, no pokazalo se da
(dnevno-noćni) ritam, što je objašnjeno u ova veštačka sredstva za stimulisanje bud-
3. poglavlju. Ubrzan metabolizam, brži nosti ili sna samo dodatno komplikuju
puls i povišena telesna temperatura se problem.31
povezuju sa nedostatkom sna.26 Veliki broj lekova, takođe, može da iza-
Fizičke vežbe u početku ubrzaju meta- zove nesanicu. Skoro svaki lek koji deluje
bolizam, ali nekoliko sati nakon vežbanja na mozak može da izazove ili pogorša
telesna temperatura postane niža, a nesanicu kod nekih ljudi.32 Na toj listi leko-
metabolizam sporiji nego da osoba uopšte va nalaze se lekovi protiv zabrinutosti, pro-
nije ni vežbala. Upravo zato fizičke vežbe tiv napada, antidepresivi, stimulansi i anti-
ne treba raditi pred odlazak na spavanje, psihotici.
naročito ako je moguće uraditi ih u kasnim Mnogi drugi lekovi koji nisu specijalno
poslepodnevnim ili ranim večernjim sati- namenjeni lečenju mentalnih obolenja
ma.27 Možete raditi sasvim jednostavne mogu da izazovu nesanicu. Na ovoj listi se
vežbe, na primer, obići nekoliko krugova nalaze određeni antibiotici kao što su Cipro
oko zgrade brzim hodom. Preporučljivo je i Floksin, hormoni poput Prednizona, leko-
vežbati napolju po sunčanom vremenu ka- vi za disajne puteve kao što su teofilin,
da god je to moguće. antihistamini i mnogi drugi lekovi.
Jedan od faktora koji utiče na nesanicu Večera pred spavanje ili obilan obrok u
jeste to što sa godinama naš organizam večernjim satima često izaziva gorušicu ili
proizvodi sve manje melatonina, hormona vraćanje kiseline, što može prouzrokovati
koji podstiče spavanje.28 Nivo melatonina nesanicu. Ako odete na spavanje punog
počinje da pada u 10. godini života i nas- stomaka, ujutru nećete biti odmorni. Kada
tavlja u tom pravcu do 70. godine kada se večera završi tri do četiri sata pred spa-
nivo ovog hormona predstavlja samo 2% vanje, ta hrana će se obično za to vreme
količine koja se stvara kod mladih. svariti, i vi ćete moći bolje i potpunije da
Količina ovog hormona se smanjuje de- se odmorite za sutrašnji dan.
limično zbog životnih navika koje ometaju Problem nesanice će delimično biti re-
stvaranje ove važne supstance koja potpo- šen kada obrnete redosled obroka, naime
maže spavanje. Neki ljudi prave grešku kada su vam doručak i ručak obilniji i
kada ostaju budni do kasno misleći da će, kaloričniji dok se večera sastoji od manje
kada postanu dovoljno umorni, lakše zas- kalorične i lako svarljive hrane. Jednosta-
pati, no izlaganje veštačkom osvetljenju van voćni obrok je odlično rešenje za treći
tokom noćnog učenja ili obavljanja nekog obrok. Kod nekih osoba, izbacivanje veče-
drugog posla, zapravo, ometa proizvodnju re se može pokazati kao veoma korisno
78 IZLAZ IZ DEPRESIJE

sredstvo u rešavanju problema nesanice. obaveze su striktno vezane za određeno


Ako uveče osetite glad, probajte da popi- vreme, ali ako je izvodljivo, može biti
jete od 2,5 do 3,5 decilitra vode. Kada se veoma korisno.
želudac odmara tokom noći, i um i telo će Još jedan način da lakše zaspite je da
ujutru biti odmorniji. 15 do 30 minuta pre spavanja radite nešto
Kada je osoba pod stresom i pretrpana što vas umiruje, na primer da čitate neku
obavezama do pred sam odlazak na spa- knjigu duhovnog sadržaja ili slušate
vanje, teško je zaspati i imati zdrav, dobar laganu, smirujuću muziku. Molitva, koja
san. Često se dešava da čovek, iz osećaja se, svakako, ne preporučuje samo u cilju
nesigurnosti i manje vrednosti, sam sebi rešavanja problema nesanice, takođe
nameće preveliki stres i pritisak.33 U tom može imati umirujuće dejstvo. Ove aktiv-
slučaju, ono što treba uraditi je posmatrati nosti vas neće samo relaksirati, već će
stvari sa jednog zdravog duhovnog aspek- vam pomoći da odvratite svoje misli od
ta, iako to možda neće biti tako jednos- stalnih pokušaja da zaspite. Načini na koje
tavno poput onog poznatog saveta da možete rešiti problem nesanice a koji su
čovek treba da razmišlja o tome koliko je, spomenuti u ovom odeljku navedeni su u
u stvari, srećan umesto o negativnim stva- tabeli 8.36
rima u svom životu. Ono što nas lično doti-
če, možda, treba sagledati u svetlu Božje Tabela 8. Kako rešiti problem
ljubavi i brige za nas, što se može postići i nesanice?
ličnim proučavanjem Biblije ili psihološkim - Fizičke vežbe napolju po dnevnoj svetlosti,
savetovanjem. U 8. poglavlju ćemo se u poslepodnevnim ili ranim večernjim sati-
detaljnije baviti ovim pitanjem. Kada ljudi ma.
zauzmu jedan zdraviji stav prema životu, - Ako uopšte večerate, neka to bude lak
odrede šta prvo treba uraditi a koje obrok u ranim večernjim satima.
dužnosti mogu da sačekaju, kada se - Izbegavajte kofein, alkohol i nikotin.
opuste i osete unutrašnji mir, oni tada - Izbegavajte učenje i obavljanje bilo kakvih
obično lakše zaspe. aktivnosti do kasno u noć.
- Efikasno rešavanje (upravljanje) stresom.
Zanimljivo je da i oni koji puno rade i
- Nemojte se preopteretiti poslom.
oni pasivni koji se dosađuju imaju isti
- Iznesite budilnik iz spavaće sobe.
problem sa nesanicom. Tačno je da hiper- - Spavajte u zamračenoj sobi daleko od bilo
aktivne i stalno zabrinute osobe ne mogu kakve buke.
lako da zaspe. Međutim, s druge strane, - Kada odete na spavanje, pokušajte da
dokolica, koja se često javlja kada osoba jedno vreme ležite potpuno mirno.
ode u penziju, takođe može da izazove - Imajte ustaljeno vreme odlaska na spava-
“besane noći”.34 Neki novi hobi, dobrovolj- nje i ustajanja.
na služba u nekoj organizaciji za pružanje - Izbegavajte preterano besposličenje i pa-
različitih usluga može pomoći čoveku da se sivnost tokom dana.
ponovo oseća vrednim i korisnim. Ispuniti - Umirujuća muzika, duhovna literatura,
molitva.
dan zanimljivim i korisnim aktivnostima
takođe može pomoći u rešavanju proble-
ma nesanice. Poremećaj sna može biti ili uzrok ili
Ponekad je, da bi se rešio problem posledica depresije. I u jednom i u drugom
nesanice, dovoljno samo zamračiti sobu i slučaju, lečenje tog poremećaja je najbolji
ležati koliko god je moguće mirno u kreve- način za sprečavanje depresije. Neke ži-
tu. Lakše se zaspi i kada iznesete budilnik votne navike koje omogućavaju čoveku da
iz spavaće sobe da ne biste stalno mislili o se odmori tokom noći pozitivno utiču na
tome koliko već dugo ne možete da zaspi- zdravlje uopšte, regulišući, na primer, te-
te.35 To možda nije praktično za one čije lesnu težinu i udahnjujući organizmu novu
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 79

energiju. Pravilne navike u spavanju zajed- osoba ne može da zaspi kada legne u
no sa ovim ostalim faktorima koji pozitivno krevet (nesanica) i da ujutru dugo spava;
utiči na zdravlje uopšte mogle bi biti od ovaj poremećaj normalnog ciklusa spava-
velike pomoći u lečenju depresije. nja se, takođe, može izlečiti izlaganjem
jarkoj jutarnjoj svetlosti (od 6 do 8 sati
Terapija svetlošću ujutru).42 Primena terapije jutarnjom svet-
Sezonska senzitivna bolest (eng. Sea- lošću u lečenju depresije daje mnogo bolje
sonal Affective Disorder (SAD)) predstavlja rezultate od terapije večernjom svetlošću,
sasvim uobičajenu pojavu na severnoj mada je bolje primenjivati i terapiju
polulopti, na primer u skandinavskim zem- večernjom svetlošću nego ne izlagati se
ljama i na Aljasci. Obično se javlja zimi nikakvoj svetlosti uopšte.43
kada, čak ni u podne, nema mnogo sunca. Ja obično preporučujem jutarnje vežbe
Ovo stanje ima potpuno iste simptome kao na suncu. Međutim, zimi, kada sunce kas-
i depresija i oni nestaju kada se osoba nije izlazi, ne može svako da se pridržava
izlaže dejstvu jake svetlosti (2.000 do tog programa vežbi. Tim osobama pre-
10.000 luksa) najmanje pola sata na dan. poručujem brzu (po)podnevnu šetnju u
Ova količina svetlosti se u prostoriji može trajanju od 30 minuta. Oni koji imaju sreće
postići tako što se osoba izlaže posebnoj da im kancelarija gleda na jug i tako dobi-
jarkoj svetlosti (poput Hap-E svetlosti)37 ili ja dovoljnu količinu svetlosti da im nije
tako što, kada su u pitanju SAD, osoba potrebno veštačko osvetljenje često ne
boravi napolju najmanje 30 minuta nakon moraju da preduzimaju prethodno pome-
izlaska sunca i najmanje 30 minuta pre nute mere predostrožnosti u vidu fizičkih
njegovog zalaska. Jedini deo ljudskog vežbi na otvorenom. Međutim, treba uzeti
organizma koji, hteo ne hteo, mora da se u obzir još jednu pozitivnu stranu vežban-
izlaže svetlosti jesu oči. ja na otvorenom – negativne jone. Svež
Dnevna svetlost je neverovatno mnogo vazduh izvan gradskog područja poseduje
jača napolju nego unutra, u prostorijama. negativne jone za koje se pokazalo i da
Kada je dan izuzetno sunčan, jačina leče i da sprečavaju pojavu depresije.44
dnevne svetlosti napolju može dostići
vrednost od 3.000 luksa.38 U izrazito svet- Izbegavajte negativne misli
lim prostorijama, ta vrednost iznosi samo Ova mera u okviru stila života je od
400 luksa, što je manje od 15% dnevne naročitog značaja. Mnogi moji pacijenti,
svetlosti napolju.39 Jarka svetlost, poput uključujući i Amandu, kažu da im je baš
sunčeve svetlosti, povećava proizvodnju ova mera, možda, najviše pomogla da se
serotonina tokom dana, što, sa svoje oslobode depresije bez upotrebe lekova.
strane, može izlečiti depresiju i umor.40 Istraživanje koje je sproveo Državni
Izlaganje jarkoj svetlosti tokom dana mo- univerzitet u Kolumbusu u državi Ohajo
že, takođe, povećati nivo melatonina u krvi (Ohio State University) obuhvatilo je 224
tokom noći, što može uticati na čvršći i sredovečne i starije odrasle osobe koje su
zdraviji san.41 doživljavale velike stresove. Učesnici ovog
Pomoću terapije jarkom svetlošću trogodišnjeg istraživanja su svake godine
organizam može da povrati i svoj uobiča- podnosili izveštaj o tome koliko su opti-
jeni dnevni ritam poznat kao cirkadijalni mistični i pesimistični, koliko su depresivni,
ritam. Ako se neko budi jako rano (između stresirani i zabrinuti, o negativnim stvari-
3 i 5 časova ujutru) a potrebno mu je još ma koje su im se desile u tom periodu i
sna, izlaganjem jarkoj svetlosti u trajanju drugim pitanjima. Istraživači su otkrili da
od 30 minuta u ranim večernjim satima su optimizam i pesimizam, za koje se rani-
može se ponovo uspostaviti normalan je mislilo da su međusobno povezani,
ritam spavanja. Mnogo češće se dešava da zapravo potpuno odvojeni faktori koji
80 IZLAZ IZ DEPRESIJE

nezavisno jedan od drugoga utiču i na one još jedan dan. Drugi bi uživali u veličan-
koji su pod stresom i na one koji nisu. stvenim planinama, dolini zaodenutoj u
Jedan od ovih faktora vrši snažniji uticaj predivnu zelenu boju i prekrasnom cveću.
od onog drugog. Pesimizam je predskazao Usput da kažemo, to bi mogao biti
i predvideo na zabrinutost, stres i slabije jedan od razloga zašto kantri muzika
fizičko zdravlje za narednu godinu, po (trenutno najslušanija vrsta muzike u SAD)
samoproceni ispitanika. Optimistični stav nije ta koja najviše doprinosi popravljanju
nije predskazao ništa. U tabeli 9 je prika- raspoloženja. Tekstovi ovih pesama, u
zan zaključak ovog istraživanja.45 pratnji melanholičnih gitara, uglavnom
govore o slupanom kamionetu, izgublje-
Tabela 9. Izbegavajte pesimističko nom psu ili gubitku bračnog druga. Iako se
razmišljanje može reći da je ritam te muzike brz i
“Dok se ‘pozitivno razmišljanje’ preporučuje veseo, ta muzika, u suštini, ne podstiče
kao način za poboljšanje fizičkog zdravlja i pozitivno razmišljanje.
stanja organizma uopšte, ovo istraživanje
pokazuje da je mnogo važnije izbegavati Svakodnevne duhovne vežbe
negativno razmišljanje.”
Nekoliko istraživanja je pokazalo da
unutrašnje religijsko iskustvo doprinosi oz-
To zahteva potpunu promenu u načinu dravljenju od depreseije. Rezultati tih
razmišljanja. Uvideo sam da su mnoge istraživanja prikazani su u tabeli 10.
depresivne osobe sklone da posmatraju
samo onu mračniju stranu života. Svi smo Tabela 10. Pozitivan efekat ličnog
mi svesni da ćemo u ovom nesavršenom religijskog iskustva
svetu uvek imati na šta da se žalimo. - Nekoliko istraživanja pokazuje da se
Mnoge loše stvari i događaji u ovom živo- depresivni pacijenti koji su duboko u sebi
tu ne zavise od nas i mi lično ništa neće- religiozni oporavljaju brže od nereligioznih
mo moći da uradimo po tom pitanju. Za pacijenata.
razliku od toga, ako usredsredimo svoje - Poštovanje religijskih formi bez prave
misli na uživanje u predivnim blagoslovima religije (povezanosti sa Bogom) ne donosi
života, nećemo biti samo boljeg mnogo koristi.
raspoloženja već ćemo biti i zdraviji. Čim - Preporučuje se svakodnevno čitanje
Svetoga pisma (Biblije) u cilju poboljšanja
postanete svesni da vam se javila neka
mentalnog zdravlja.
nekorisna negativna misao, odmah je
treba zameniti pozitivnom mišlju. To znači
da osoba treba unapred da isplanira kojom Istraživači sa Univerziteta Djuk (Duke
će pozitivnom mišlju zameniti tu negativnu University) u Severnoj Karolini su u perio-
misao da ne bi bilo odlaganja u prelasku du od nepunih godinu dana obavili razgo-
sa negativne na pozitivnu misao. Ljudski vor sa 94 osobe starije od 60 godina sa ci-
mozak može i da se prilagođava i da se ljem postavljanja dijagnoze i utvrđivanja
uvežbava, tako da kada pozitivno razmišl- njihovog emocionalnog stanja. Kod svih
janje pređe u naviku, depresija će verovat- njih dijagnostikovana je depresija nakon
no postati stvar prošlosti. izlaska iz bolnice.47
Jedan duhovni pisac je izjavio: “Naša je Neka njihova pitanja odnosila su se na
dužnost da se odupremo potištenosti i nivo religioznosti učesnika ovog istraživa-
osećanju nezadovoljstva isto koliko i da se nja. Da bi odredili koliko je svako od njih
molimo.”46 Kada bi ljudi koji su skloni ne- duboko u sebi religiozan, istraživači su
gativnom razmišljanju posetili planinski koristili jedan test od deset pitanja koji su
predeo u vreme niske oblačnosti u ranu sastavili uz pomoć hrišćanskih sveštenika i
jesen, oni bi rekli da tu ne bi mogli ostati jevrejskih rabina. Ustanovili su i nivo spo-
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 81

ljašnje, formalne religioznosti svakog od Šest selektivnih metoda lečenja


učesnika – koliko često odlaze u crkvu i stilom života
učestvuju u crkvenim aktivnostima. U toku
Do sada sam govorio o opštim princip-
ovog istraživanja, 54% učesnika se opo-
ima načina života koji će koristiti praktično
ravilo od depresije.
svakoj depresivnoj osobi. Čak i oni koji
Religija im je pomogla da se oporave.
nisu depresivni mogu, primenjivanjem
Prema ovom istraživanju, “depresivni paci-
jednog ovakvog programa, smanjiti rizik
jenti koji su imali više poena na testu lične
od obolevanja od depresije kao i popraviti
religioznosti oporavljali su se brže od onih
svoje raspoloženje i shvatanje života.
sa manje poena.” U stvari, svakih 10 poe-
Sada ćemo ispitati mere vezane za stil
na više na testu lične religioznosti značilo
života koje mogu pomoći pojedinim osoba-
je 70% brži oporavak. Međutim, istraživači
ma i, s pravom možemo reći, većini depre-
su otkrili da spoljašnja verska aktivnost
sivnih pacijenata. Ove posebne mere veza-
ima mnogo manje uticaja.
ne za stil života ukratko su prikazane u
Tim sa univerziteta Djuk podstiče psihi-
tabeli 11.
jatre da razgovaraju sa svojim pacijentima
o njihovoj veri, naročito ako su pacijenti Tabela 11. Šest selektivnih metoda
depressivni, zato što “vera može pružiti lečenja depresije stilom života
čoveku utehu i pomoći mu da se izbori sa - Društvena podrška
depresijom”. - Kognitivna bihejvior terapija
Neka druga istraživanja su okrila da - Terapija lečenja zavisnosti od drugih ljudi
snažna vera ne samo što pomaže u leče- - Držanje kućnog ljubimca
nju već i u sprečavanju depresije.48,49,50 - Hidroterapija
Mnoga istraživanja ukazuju na to da - Mere kontrolisanja stresa
poštovanje verskih formi bez prave i iskre-
ne vere može vrlo malo, ako i uopšte, po- Značaj društvene podrške
zitivno uticati na opšte mentalno zdravlje
čoveka.51 Dakle, ja ne naglašavam povre- I kod životinja i kod ljudi, izolacija izazi-
meno površno čitanje Biblije, već ozbiljno va depresiju i povlačenje u sebe, dok druš-
proučavanje biblijskih tema. Čitanje i raz- tvena podrška i osećaj pripadnosti pobolj-
mišljanje o jednom poglavlju Priča Solo- šava raspoloženje i mentalno i fizičko
munovih svakog dana (ima 31 poglavlje – zdravlje.53 Ne bi trebalo potcenjivati zna-
po jedno za svaki dan u mesecu) pomoglo čaj snažne društvene podrške. Pozitivne
je mnogim mojim depresivnim pacijenti- strane prikazane su u tabeli 12.
ma. Učenje napamet jednog biblijskog
stiha na dan, stiha u kojem je sažeto Tabela 12. Društvena podrška je
izražena neka lepa biblijska misao, takođe izuzetno važna
može biti od velike pomoći. Jedan novi - Osećaj pripadnosti poboljšava raspolože-
program koji je imao mnogo uspeha u nje i mentalno zdravlje.
postizanju ovih ciljeva širom sveta naziva - Društvena podrška smanjuje rizik od smrti
se FAST.52 nakon preživljenog srčanog udara.
- Aktivan društveni život ne garantuje ose-
Sa ovim završavamo predstavljanje se-
ćaj pripadnosti.
dam opštih elemenata vezanih za stil živo-
- Čoveku su potrebni bliski članovi porodice
ta, prikazanih u tabeli 1. Sada ćemo pog- i/ili bliski prijateji.
ledati nekoliko metoda lečenja stilom živ-
ota koje se ne primenjuju u svim slučaje-
Jedno istraživanje je pokazalo da snaž-
vima, već pomažu određenim ljudima sa
na podrška porodice i prijatelja može biti
posebnim potrebama.
spasonosna. Njime je obuhvaćeno 887
82 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pacijenata koji su preživeli srčani udar, a Preporučujem da se osobe koje nema-


njihovo stanje je praćeno u periodu od ju bliske članove porodice ili bliske prijate-
godinu dana.54 Istraživači su testirali paci- lje, naročito ako nemaju izražen osećaj da
jente na depresiju odmah nakon što su ovi nekom pripadaju, uključe u određene
prebačeni sa odelenja za intenzivnu negu. lokalne i religijske projekte koji su u skladu
Pacijentima su postavljena pitanja o tome sa njihovim ličnim ciljevima. Oni će često
koliku im podršku pruža porodica, prijatelji uspostavljati bliske odnose sa drugim
ili neka “posebna osoba”. ljudima tokom tih aktivnosti pa će, zbog
Otprilike jedna trećina pacijenata je zajedničkih ciljeva, uskoro osećati da zais-
ubrzo nakon srčanog udara zapala u blaži ta nekome “pripadaju.”
ili srednji oblik depresije. Kod depresivnih
pacijenata je postojala tri puta veća vero- Kognitivno-bihejvioralna terapija
vatnoća da će umreti u toku naredne godi- Već duži niz godina, psihoterapija (psi-
ne. Međutim, uticaj depresije na preživ- hološko savetovanje), kako je primenjuje
ljavenje varirao je u zavisnosti od društve- većina stručnjaka za mentalno zdravlje,
ne podrške koju je osoba osetila. predstavljala je nestrukturisan proces bez
Verovatnoća da će umreti bila je naj- definisanog završetka, usmeren ka otkri-
veća kod onih depresivnih osoba koje nisu vanju takozvanih “nesvesnih” razloga za
osetile dovoljno podrške od strane svojih pojavu depresije. Psihoterapeuti su mnogo
prijatelja, porodice i voljene osobe. Za raz- vremena provodili ispitujući detinjstvo svo-
liku od toga, kod depresivnih pacijenata jih pacijenata i druge događaje iz prošlosti
koji su osetili najsnažniju podršku od koji su mogli oblikovati osećanja i pona-
strane svojih prijatelja i porodice, verovat- šanje date osobe. Ovaj dugačak proces se
noća da će umreti bila je ista kao kod nikada nije pokazao naročito efikasnim u
osoba koje nisu patile od depresije. Osim lečenju depresije ili bilo kog drugog pore-
toga, kod depresivnih pacijenata koji su mećaja raspoloženja.
osećali snažnu podršku postojala je Iako se ovaj tip savetovanja nikada nije
mnogo veća verovatnoća da će se simpto- pokazao ništa boljim od uzimanja placebo
mi depresije ublažiti. pilule protiv depresije, mnogi stručnjaci za
Jedno drugo istraživanje ukazuje na to mentalno zdravlje ga i danas praktikuju.
da postoji nešto što je čak važnije od Srećom, pojavljuje se jedna relativno nova
osećaja društvene podrške. Autori ovog forma psihoterapije koja se pokazala
istraživanja poslali su upitnik 31 pacijentu mnogo boljom – kognitivno-bihejvioralna
koji je bolovao od teškog oblika depresije i terapija (saznajno-ponašajna terapija).
379 studenata na lokalnom koledžu u En Desetine kontrolisanih kliničkih ogleda
Arboru u državi Mičigen.55 Pitanja su se izvršenih u proteklih 20 godina utvrdili su
odnosila na psihološki osećaj pripadnosti, efikasnost kognitivno-bihejvioralne terapi-
broj prijatelja i poznanika, intenzitet je u lečenju teškog oblika depresije i dis-
društvenih aktivnosti i osećanja vezana za timije.57,58,59,60,61 Ovaj poseban tip terapi-
konflikte sa drugima i usamljenost. Ovo je je vremenski ograničen i usmeren na
istraživanje je pokazalo da od svih nave- posebne potrebe date depresivne osobe.
denih društvenih faktora, osećaj pripad- Njen cilj je da prepozna i ispravi pogrešno
nosti najbolje pokazuje koji simptomi dep- tumačenje događaja i negativnih automat-
resije mogu da se jave kod određene skih misli koje mogu izazvati ili produžiti
osobe.56 Suština je u tome da osoba može već postojeću depresiju. U žiži intereso-
da ima veliki broj prijatelja i vodi aktivan vanja je depresivna osoba i ono što ona
društveni život, a da i pored toga nema može promeniti – a ne pronalaženje okol-
osećaj da nekome pripada ili da neko njoj nosti ili osoba koje su krive za pojavu
pripada. depresije.
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 83

Hronična depresija se sasvim opravda- ovog stanja – osećaju niže vrednosti.63


no smatra veoma teškom za lečenje. Pre- Osećaj niže vrednosti je, po mom mišlje-
ma definiciji, depresija postaje hronična nju, prvenstveno duhovni problem – čovek
kada traje duže od dve godine. Često se ne posmatra sebe onako kako ga posma-
dešava da ta depresivna osoba ne reaguje tra njegov Stvoritelj.
na lekove, savetovanje ili neku drugu tera-
piju. Jedno veoma značajno, nedavno Koliko neka osoba vredi?
obavljeno istraživanje pokazalo je da kom- Ono što neko drugi ili čak vi sami mis-
binacija antidepresiva nefazodona (Serzo- lite o vrednosti sopstvene ličnosti potpuno
ne) i intenzivne psihoterapije uspešno je beznačajno u odnosu na ono šta Bog,
ublažava ili u potpunosti leči hroničnu Vladar Univerzuma, misli o vama. Naš
depresiju kod rekordnih 85% pacijenata.62 Stvoritelj vas toliko voli da je spreman sve
Nikada do sada nijedno drugo istraživanje da žrtvuje za vas da bi vas spasao, bez
nije pokazalo tako drastičnu reakciju paci- obzira na vaš stav prema Njemu.64 Biblijski
jenata na ovu kombinaciju. Uopšte nas ne tekst citiran u prethodnoj fusnoti govori da
iznenađuje što je tip psihoterapije koji je bi Bog bio spreman da se žrtvuje i za samo
korišćen u ovom istraživanju bio kogni- jednog čoveka.65
tivno-bihejvioralni sistem analize. Dakle, jedna osoba je od neprocenjive
“Bili smo zapanjeni”, rekao je vođa vrednosti! Nije nikakvo čudo što je jedan
istraživačkog tima Martin Keler (Keller) sa autor zapisao one čuvene reči o jačini Bož-
univerziteta Braun (Brown University). “Ni- je ljubavi, a te reči su iznesene u tabeli
ko od nas nije očekivao da će čak 85% 14.67
pacijenata pozitivno reagovati na ovu
kombinaciju.” Pacijenti koji su koristili i lek
Tabela 14. Izjava o Božjoj ljubavi
i išli na psihološko savetovanje pokazali su
“Jer znam sigurno da ni smrt, ni život, ni
mnogo bolje rezultate nego oni koji su uzi-
anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje,
mali samo lekove ili samo išli na psihološko
ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga
savetovanje. Ovo istraživanje ističe značaj kakva tvar ne može nas rastaviti od ljubavi
primene kombinacije uspešnih pristupa u Božje.”
cilju uspešnije borbe protiv depresije. Poslanica Rimljanima 8,38.39.
Zaključci ovih istraživanja ukratko su
izloženi u tabeli 13. Božja ljubav prema jednoj osobi je ne-
iscrpna tema. Kada čovek proučava tu
Tabela 13. Psihološko savetovanje u temu, on počinje da shvata da u Božjim
kombinaciji sa lekovima očima jedna osoba vredi više od celo-
- Tradicionalni tip savetovanja koji je usme- kupnog fizičkog sveta. Onima koji su glad-
ren na događaje iz života pacijenta nije se ni ljubavi ili zavise od drugih ljudi pre-
pokazao uspešnim. poručujem da svakoga dana pola sata raz-
- Tip savetovanja usmeren na ono šta paci- mišljaju i čitaju o životu pobožnih ljudi iz
jent može da promeni ublažava ili u pot- Biblije. Postoje i druge knjige koje mogu
punosti leči depresiju.
ljudima da pomognu u tom smeru.68

Terapija za lečenje zavisnosti od Šta znači biti svestan sopstvene


drugih ljudi vrednosti, a šta poštovati sebe?
U 3. poglavlju opisani su nezdravo Nije isto biti svestan sopstvene vred-
mentalno stanje zavisnosti od drugih ljudi nosti (beskonačna vrednost) i onoga na
i uzroci takvog stanja. Terapija koja us- šta se obično ukazuje kao na samopošto-
pešno leči zavisnost od drugih ljudi treba vanje. Vebsterove (Webster) definicije su
da bude usmerena ka glavnom uzroku navedene u tabeli 15.69 Ljudi koji zavise
84 IZLAZ IZ DEPRESIJE

od mišljenja drugih ljudi često nemaju Uraditi pravu stvar


dovoljno samopoštovanja,70,71 (kao ni na- Ljubav mora da se upravlja po nekom
ročito visoko mišljenje o sebi). Zbog toga zakonu. Na primer, na Deset zapovesti se
mnogi psihoterapeuti pokušavaju da često ukazuje kao na Božji zakon. Ipak, na
podignu nivo samopoštovanja kod svojih te iste zapovesti se u celoj Bibliji ukazuje
klijenata tako što im nabrajaju njihove kao na duboku i večnu ljubav, a one kratko
dobre, pozitivne osobine, nakon čega nji- i sažeto glase: “Ljubav prema Bogu i čove-
hovim pacijentima sasvim prirodno raste ku.”73 Bog je rekao da ćemo, ako Ga
ego. Ponekad se čini da pacijentima to volimo, držati Njegove zapovesti.74 Ljubav
koristi jedno kratko vreme, ali ja sam ot- bez zakona (koja nije zasnovana na prin-
krio da se time ne postiže trajan efekat. cipu) uopšte nije prava ljubav.
Jedan autor koji je shvatao beskrajnu Uzmimo, na primer, ženu čiji je muž
vrednost svakog čoveka rekao je: “Ništa alkoholičar. Ona će, možda, često pokuša-
ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego vati da ga “zaštiti”. Razlozi za to mogu biti
poniznošću činite jedan drugoga većim od od onoga “to se od mene očekuje”, preko
sebe.”72 onog “on može izgubiti posao ako ga pri-
javim” do onoga “možda će odlučiti da me
ostavi ako budem uradila ono što je najbo-
Tabela 15. Šta znači biti svestan sop-
lje za njega”. Pošto se čini da bi posledice
stvene vrednosti, a šta poštovati sebe?
ispravne odluke donele izvesne probleme,
Prema definicijama u Vebsterovom New
žena koja zavisi od svog muža često nes-
World’s Dictionary:
motreno pomaže svom mužu ovisniku da
- Poštovati sebe: biti ponosan, uobražen, nastavi da zavisi od alkohola.
voleti sebe
Najvažnije pitanje koje zavisna žena
- Biti svestan sopstvene vrednosti: vredno- treba da postavi jeste: “Koja je ispravna
vati sebe odluka?” Ako ne zna odgovor, onda bi tre-
balo da potraži savet kako bi utvrdila šta je
Uvideo sam da mnogi koji zavise od ispravno. Potom bi trebalo da tu odluku
mišljenja drugih donose pogrešne odluke sprovede u delo. Na primer, voljena osoba-
zasnovane na ponosu i onome šta bi drugi ovisnik mora da se podvrgne jednoj “inter-
ljudi mogli misliti o njima umesto da pre venciji”. To znači da mu se oni kojima je
donošenja odluke prvo odrede šta je is- stalo do njega moraju u isto vreme prib-
pravno. Osoba obično mora da shvati kon- ližiti da bi mu pomogli da prizna da prob-
cept beskrajne vrednosti čoveka – zasno- lem postoji, kako bi on onda mogao dobiti
van na ljubavi večnog Tvorca i onoga što pomoć koja mu je potrebna da bi se oslo-
je On učinio za nju – i koncept poniznosti bodio zavisnosti. Da bi se ta intervencija
da bi izašla iz beskonačnog kruga pogreš- uspešno izvršila, često je potrebno da se
nih odluka koje često prožimaju život oso- jedna takva odluka sprovede u delo i to uz
be koja zavisi od mišljenja drugih ljudi. pomoć saveta osobe koja ima iskustva u
Psihološka literatura ne greši kada sa- pomaganju zavisnicima da priznaju svoje
mopoštovanje izjednačava sa ponosom. pravo stanje kako bi onda bili spremni i
Nažalost, ona samopoštovanje izjednačava voljni da potraže pomoć.
i sa svešću o sopstvenoj vrednosti; ova Veoma je važno da žena koja zavisi od
dva izraza se koriste naizmenično. Jedini muža odluke u svom životu ne donosi na
način da u toj literaturi uočite razliku izme- osnovu svojih osećanja i emocija, već da
đu njih je da ih posmatrate u kontekstu ili ta svoja osećanja, ma kako snažna ona
onako kako je “samopoštovanje” defini- bila, podredi principu. Rezultat toga biće
sano u datom istraživanju. život ispunjen istinskom ljubavlju vođene
STIL ŽIVOTA KAO LEK PROTIV DEPRESIJE 85

načelom, a ne ponosom, zaslepljenošću, na bolničko lečenje na psihijatrijsko ode-


strahom i morem neprijatnih posledica. ljenje zbog napada teškog oblika depresi-
je primenilo je metod tople kupke u traja-
Držanje kućnog ljubimca nju od pola sata (39 do 41 stepen Celzi-
Jedna od osnovnih potreba odrasle jusa) pred sam odlazak na spavanje. Do
osobe je da oseti da je nekome potrebna. poboljšanja je došlo kod onih koji su
Kućni ljubimci pokazuju ljubav prema osećali napetost, zabrinutost, bes, nepri-
čoveku, a i zavise od njega. Posedovanje jateljstvo, koji su bili konfuzni, zbunjeni i
kućnog ljubimca popravilo je raspoloženje depresivni. Ova otkrića važila su i za muš-
kod starijih depresivnih pacijenata.75 Jed- karce i za žene.
no nedavno obavljeno istraživanje je tako-
đe pokazalo da je kod depresivnih osoba Stres u kombinaciji sa depresijom
obolelih od side koje su posedovale kuć- Stres je toliko često propratna pojava
nog ljubimca smanjen rizik od obolevanja depresije da je ova kombinacija pre pravi-
od depresije.76 Pozitivan uticaj je naročito lo nego izuzetak. Često se isti lekovi ko-
izražen kada su ljudi jako vezani za svoje riste u lečenju i jedne i druge pojave.78
ljubimce i imaju malo bliskih prijatelja koji- Mnogi od preostalih depresivnih pacijena-
ma se mogu poveriti. Držanje kućnih ljubi- ta osećaju se iscrpljenima od prevelikog
maca preporučujem onima koji nemaju stresa, nesposobnima da se uspešno
porodicu ni bliske prijatelje i koji nisu u izbore sa stresom u svom životu. Ako je
stanju da uspešno primene ono što se pre- stres važan sastavni deo koji je, kako se
poručuje u odeljku o društvenoj podršci. čini, povezan sa njihovom depresijom, ja
ih, takođe, podstičem da prihvate program
Hidroterapija kontrole stresa ukratko izložen u 8. pog-
Mentalne bolesti se već više od 100 go- lavlju.
dina leče kupanjem u toploj vodi prirodnih
vrela ili iz drugih izvora. Pre 50-tih godina Zaključak
20. veka, specijalno tuširanje, kupke, vlaž- Osoba mora da unese neke promene u
ne obloge i drugi oblici hidroterapije koris- svoj stil života ako želi da se oslobodi
tili su se širom SAD i Evrope. Ove metode depresije i komplikacija koje mogu nastati
nisu primenjivane samo u lečenju depresi- upotrebom lekova. Iskustvo srećnog života
je, već i slučaju bunila, uznemirenosti, ne- Amande bez upotrebe lekova protiv depre-
sanice, stomačnih tegoba i bolnih sindro- sije nije usamljen slučaj. Ogroman broj
ma. njih je našao put ka trajnoj sreći i smislu
Nedavno obavljeno istraživanje sada života unošenjem pozitivnih promena u
potvrđuje da zdrave osobe koje se pasivno svoj dotadašnji način života. Tri koraka
ugreju pred sam odlazak na spavanje ima- koja vode ka srećnijem i zdravijem životu
ju kvalitetniji san, kako pokazuje analiza navedena su u tabeli 16.
moždanih talasa (EEG). Pošto čak 90%
osoba koje pate od teškog oblika depresi- Tabela 16. Tri koraka ka srećnijem
je ima problema sa nesanicom, da li tople životu
kupke zaista mogu da pomognu u lečenju 1. Preispitivanje sopstvenog života
depresije? 2. Želja za promenom
Prema preliminarnom istraživanja koje 3. Hrabrost da se okrene novi list u životu.
je nedavno izvršeno na državnom uni-
verzitetu u Mičigenu (Michigan State Uni- Iako se na početku može činiti da je
versity), tople kupke zaista mogu da po- neke promene teško uneti u život, krajnji
mognu.77 Više od 40% pacijenata od 18 rezultat biće prijatniji život sa više smisla i
do 62 godine starosti koji su bili primljeni manje komplikacija.
6. poglavlje

Lekovite biljke i lekovi

Nakon prve godine na lokalnom ko- gde je znala da je svi vole i gde je mogla
ledžu, Anđela je odlučila da napusti rodni da spava u svom krevetu i možda nadok-
grad i drugu godinu pohađa na univerzite- nadi malo sna. Kada je stigla kući, Anđela
tu u Oklahomi. Tokom prve godine na je provela divno veče u krugu porodice, i
koledžu Anđela se ponekad osećala toliko svi su bili vedri, nasmejani i raspoloženi.
potišteno da je plačući odlazila na spava- Kada je njena majka ušla u sobu da joj
nje. Tog leta pred Anđelin odlazak na uni- poželi laku noć, zatekla je Anđelu kako
verzitet u Oklahomu njeni roditelji su plače. Majka je pomislila da je možda rekla
primetili da je Anđela povremeno vrlo nešto što je uvredilo Anđelu. Tada je An-
nagla, nakon čega im se izvinjava za svoje đela priznala da je na fakultetu plakala
ponašanje. Ona bi im tada priznala da ne svake noći.
zna zašto se nervira zbog sitnica. Njeni roditelji su primetili da je pri
Ona se, takođe, redovno žalila da je donošenju jednostavnih odluka, na primer
umorna, ponekad do te mere umorna da šta da obuče kad ide na predavanje, pos-
nije uspevala ni da jede. Anđela je bila tajala gotovo histerična – praveći od naj-
uzbuđena zato što se upisuje na veliki uni- jednostavnijih odluka krupne zadatke.
verzitet gde joj se pružala mogućnost da Anđelini roditelji su mudro postupili insisti-
upozna nove prijatelje sličnih interesova- rajući na tome da me ona poseti tokom
nja. Njeni planovi vezani za obrazovanje jesenjeg raspusta. Anđela je u početku
uspeće jedino ako bude imala odlične odbijala da dođe, ali kada je shvatila da
ocene iz glavnih predmeta iz prirodnih na- njeno emocionalno stanje ugrožava njen
uka. uspeh na fakultetu, došla je u moju ordi-
Tokom prve sedmice na novom univer- naciju.
zitetu Anđela je zvala svoje roditelje skoro Da, Anđela je patila od teškog oblika
svako veče. Pošto joj je to bio prvi put da depresije. Međutim, za samo nekoliko da-
je duže vreme daleko od kuće, njeni rodi- na, ona je prestala da plače, bolje je
telji su mislili da je u pitanju nostalgija. spavala, imala mnogo više energije i, što
Anđelina cimerka je imala drugačiji ras- je za nju najvažnije, imala je bolju kon-
pored predavanja i odlazila je na spavanje centraciju i uspešnije savladavala gradivo.
tek posle ponoći. Anđela je morala da Njena terapija uključivala je promene u
ustaje svakog jutra u 6 sati da bi stigla na načinu ishrane i načinu života uopšte.
čas u 7. Osećala je da ne spava koliko joj
je potrebno. Čak i nakon što njena cimer- Stav po pitanju lekovitih biljaka i
ka legne da spava, Anđela često dugo nije lekova
mogla da zaspi. Osećala je da ne može da U mnogim slučajevima se sintetički
nauči onoliko koliko je nekad mogla za isto lekovi moraju uzimati u početnoj fazi
vreme i skoro stalno se osećala iscrpljeno. lečenja da bi se depresija uspešno izlečila
Kako se približavao jesenji raspust, An- i da bi se sprečile dalje komplikacije. Ja ću
đela se radovala što će biti kod kuće, tamo ovde ispitati ne samo sintetičke lekove,
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 87

već i lečenje lekovitim biljkama koje posta-


Tabela 1. Porast upotrebe dodataka
je sve popularnije.
ishrani i lekovitog bilja
Ako je lek dobar, pa bilo da je u pitanju
- 40% Amerikanaca koristi dodatke ishrani.
sintetički lek ili lek na bazi lekovitog bilja,
Upotreba se povećala za 380% u poslednjih
ja ljudima obično savetujem da ga ne uzi-
nekoliko godina.
maju duže od šest meseci. Kada moji paci- - Na njih se potroši 1,5 milijarda dolara
jenti započnu lečenje koje uključuje uzi- godišnje.
manje lekova, ja preporučujem posebne - Predviđa se da će se u budućnosti njihova
terapije ishranom i stilom života čiji je cilj prodaja povećavati za 15% godišnje.
da ih oslobodi zavisnosti od lekova u roku - Upotreba lekovitog bilja u terapeutske
od pet do šest meseci. Lekovite biljke i svrhe povećala se za 400% u periodu od
lekovi zaista imaju potencijalne nuspojave sedam godina.
i skupi su; dakle, ja želim da izlečim glavni
uzrok depresije da bih postigao trajne
Kada je u pitanju lečenje depresije, za
rezultate i da ljudi ne bi morali da uzimaju
mnoge lekovite biljke rečeno je da
lekove.
“popravljaju raspoloženje”. Ni za jednu nije
Lekovite biljke protiv depresije – potreban lekarski recept. Nekoliko njih
navedeno je u tabeli 2.
“Prirodni” agensi
Do nedavno su ljudi, kada im spome- Tabela 2. Lekovite biljke koje mogu
nete lekove na bazi lekovitog bilja, uglav- popraviti raspoloženje
nom zamišljali neku staricu kako od raznih - Matičnjak (matočina)
trava kuva specijalan lekoviti napitak pro- - Pleva ovsa
tiv prehlade ili gripa ili spravlja neku miriš- - Kamilica
ljavu lekovitu mast kojom se smiruje i leči - Valerijana
uporni osip. Ne tako davno, mogli ste da - Bratić
vidite i drevnog vrača kako pleše oko - Kava-kava (nije kafa)
čarobnog napitka koji je pripremio od - Boražina
raznog lišća i korenja iz džungle. Čak i - Kantarion
danas, neki ljudi smatraju da lečenje - SAMe
- 5-HTP
lekovitim biljem spada striktno u domen
- Ulje jagorčevine
nju-ejdž gurua.
- Lavanda
U proteklih pedeset godina, savremeni - Ginko biloba
farmaceutski proizvodi su gotovo iskorenili - Plavi sporiš
upotrebu lekovitih biljaka, ali je u posled-
njih deset godina lečenje lekovitim biljem Neke od ovih lekovitih biljaka mogu
ponovo postalo izuzetno popularno. Pove- ublažiti komplikacije ili uzročne faktore
ćana upotreba lekovitog bilja i dodataka depresije kao što su zabrinutost, nesanica
ishrani prikazana je u tabeli 1. i slabljenje memorije. Zabrinjavajuća ne-
Taj trend se ponovo pojavio 70-tih i 80- gativna strana svega toga je što nije izvr-
tih godina 20. veka nakon čega je, u peri- šeno gotovo nijedno istraživanje koje bi
odu između 1990. i 1997. godine, došlo do potvrdilo blagotvorno dejstvo koje se pripi-
vrtoglavog povećanja upotrebe lekovitog suje mnogim lekovitim biljkama i prepara-
bilja u medicinske svrhe za čitavih 380%. tima koji se danas mogu kupiti čak i u
U toku tog kratkog vremenskog perioda, samoposluzi. Nažalost, te tvrdnje o lečenju
upotreba lekovitog bilja u terapijske svrhe lekovitim biljkama se zasnivaju uglavnom
u širokoj populaciji popela se sa 2,5 na na dokazima tipa rekla-kazala umesto na
12,1%.1 statističkim istraživanjima.
88 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Kantarion – lekovita biljka koja toga, neki tvrde da ta istraživanja nisu


pobeđuje depresiju validna i fer zato što je preparat na bazi
kantariona upoređen sa malom dozom
Kada je u pitanju lečenje depresije,
nekog određenog standardnog leka. Efi-
postoji jedna biljka koja je detaljno testi-
kasnost kantariona ukratko je opisana u
rana i čije blagotvorno dejstvo je pokazalo
tabeli 4.
pozitivne rezultate. – kantarion ili lat.
Hypericum perforatum. Ova veoma ras-
prostranjena trava koja se već vekovima Tabela 4. Blagotvorno dejstvo
koristi u lečenju nesanice i nervne kantariona
napetosti raste u mnogim krajevima sveta. - Pozitivni rezultati kod pacijenata koji pate
Njen neobičan naziv na engleskom – biljka od blažeg oblika depresije.
svetog Jovana (engl. St. John’s Wort) - - Nuspojave su retke i ne tako izražene.
potiče od staroengleskog izraza za biljku - U nekim slučajevima je efikasan isto koliko
(wort) i običaja da se njeni žuti cvetovi i Prozac i Imipramine.
beru za svetkovinu u čast Jovana Krsti- - Simptomi srednje teške depresije se
telja.2 Istorija njene upotrebe prikazana je ublaže za oko 50%.
u tabeli 3. - O njegovom blagotvornom dejstvu se još
uvek raspravlja; potrebno je izvršiti više sta-
tističkih istraživanja.
Tabela 3. Istorija kantariona
-Vekovima se koristi u lečenju “nesanice i Jedna zapažena studija o kantarionu
nervne napetosti.” obuhvatila je 200 depresivnih pacijenata u
- On je u Nemačkoj već godinama glavni
11 glavnih medicinskih centara.9 Ona je
antidepresiv.
- U toku dve godine, godišnja prodaja u
potpirila skeptičnost prema ovoj samo
SAD desetostruko je veća. “izvikanoj” lekovitoj biljci-antidepresivu ka-
da su autori ove studije izjavili da
Iako je u Nemačkoj kantarion već godi- “Kantarion nije efikasan u lečenju teškog
nama vodeći antidepresiv, ova lekovita oblika depresije”. Međutim, promakla im je
biljka je u SAD postala neverovatno popu- činjenica da se remisija depresije (bolest
larna tek krajem 90-tih godina. U periodu dolazi u fazu kada se nalazi pod kontro-
između 1995. i 1997. godine, godišnja pro- lom) javlja skoro tri puta češće kod onih
daja popela se sa 20 miliona na 200 mili- koji upotrebljavaju kantarion. Osim toga,
ona dolara.3 ova lekovita biljka ima neverovatno malo
Brojna istraživanja pokazuju da se u nuspojava. Pored svega toga, ja sam lično
slučaju srednje teške (umerene) depresije video pozitivne rezultate kod nekih mojih
simptomi ublažavaju za čak 40 do 55%, u pacijenata koji su patilli od blagog oblika
poređenju sa 15% koliko se postiže place- depresije, a koristili su kantarion. Stoga
bom.4,5,6 Ostala istraživanja pokazuju da verujem da o ovoj lekovitoj biljci još uvek
je kantarion isto toliko efikasan kao i sin- vredi pažljivo razmisliti.
tetički hemijski farmaceutski proizvodi kao Još uvek nije jasno na koji način kan-
što su Prozac i Imipramine.8 tarion pobeđuje depresiju, mada neki
Iako se čini da rezultati ovih istraživa- istraživači smatraju da on inhibira MAO
nja mnogo obećavaju, upotreba ove leko- (monoamin oksidaza), što omogućava
vite biljke-antidepresiva ostaje kontrover- sakupljanje većih koncentracija serotonina
zna. Glavni argument kritičara je da su i epinefrina u centralnom nervnom siste-
istraživanja ove biljke trajala suviše kratko mu, što opet pruža veći osećaj zadovolj-
i da su kod farmaceutskih proizvoda stva. Kao i kod većine lekovitih biljaka, efe-
korišćenih u tim istraživanjima postojale kat kantariona je blaži od sintetičkih leko-
suviše velike razlike u doziranju. Osim va, a i nuspojave su mnogo blaže. Nuspo-
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 89

jave se retko pojavljuju, a u njih spadaju že izazvati ono što se naziva serotonin sin-
mučnina, osip, umor i nemir. Kada se uz- dromom, a to je nagomilavanje prevelike
mu prevelike doze, javlja se preosetljivost količine serotonina u neuronskim vezama.
na svetlost ili se desi da koža brže izgori Jednostavnije rečeno, serotonin se ne
prilikom izlaganja ultraljubičastim zracima apsorbuje onako kako bi trebalo, pa neu-
(sunčeva svetlost).10,11 roni postaju prezasićeni. To dovodi do po-
Lekovi protiv depresije koji se uzimaju jave ozbiljnih fizičkih i mentalnih simptoma
na recept mogu imati štetno dejstvo u koji se mogu pojaviti sasvim iznenada, a u
kombinaciji sa mnogim drugim lekovima. njih spadaju konfuznost, uznemirenost,
Zbog toga je veoma važno da svaki paci- tromost, groznica, ubrzan srčani ritam,
jent koji se leči od depresije kaže svom mučnina, povraćanje, dijareja, proširene
doktoru koje sve druge lekove uzima. Čak zenice pa čak i koma.16
i kantarion može delovati tako u kombi- Ako razmišljate o tome da lečite depre-
naciji sa određenim lekovima. Pošto se on siju kantarionom, pogledajte mere opreza
često koristi bez konsultovanja lekara, važ- navedene u tabeli 5. Uobičajena doza
no je zapaziti neke od potencijalnih opas- kantariona je 900 mg dva ili tri puta na
nosti upotrebe ove lekovite biljke u kombi- dan.
naciji sa lekovima koji se uzimaju na
recept.12 Tabela 5. Mere opreznosti pri
Studije rađene na samom početku upotrebi kantariona
ukazuju na to da kantarion, izgleda, delu- - Može oslabiti dejstvo nekih drugih lekova
je stimulativno na enzime u jetri koji - Ne treba ga uzimati zajedno sa antidepre-
sprečavaju dejstvo lekova i potpomažu nji- sivima
- Izlaganje suncu može izazvati opekotine i
hovo izbacivanje iz organizma. U nekim
osip
slučajevima, to bi bilo poželjno. Nacionalni
- Može delovati kao sedativ
institut za zdravlje (The National Institute
of Health) je izjavio da je, kada je osmoro
ljudi i žena dat inhibitor proteaze pod “SAMe” – još jedna lekovita
nazivom indinavir (Crixivan), koji se koristi supstanca u borbi protiv depresije
u borbi protiv HIV virusa, zajedno sa kan- Još jedna prirodna terapija u lečenju
tarionom, taj lek protiv HIV-a potpuno je depresije, za koju se tvrdi da poboljšava
izgubio efekat.13 stanje obolelog bez mnogo nuspojava,
Ostali lekovi čiji efekat se umanjuje odobrena je u Americi u proleće 1999.
kada se koriste u kombinaciji sa ovom godine. Ponekad nazvan “Semi,” SAMe ili
lekovitom biljkom su: ciklosporin (koji S-adenozil-metionin je prirodna hemijska
sprečava organizam da odbaci presađeni supstanca u mozgu koja u velikoj meri
organ), digoksin ili Lanoksin (koji se koristi podiže raspoloženje i podstiče pozitivan
u lečenju stanja srčanog udara), teofilin stav prema životu. Još uvek je nejasno
(koji se koristi u lečenju astme) i varfarin kako SAMe zapravo funkcioniše; smatra se
(Coumadin), lek protiv zgrušavanja krvi da on povećava proizvodnju neurotrans-
koji na taj način sprečava srčani i moždani mitera u mozgu kao što su serotonin i
udar.14 U lekove čije dejstvo slabi u kombi- norepinefrin.17 U početku se koristio u le-
naciji sa kantarionom spadaju još oralna čenju teškog oblika depresije kod onih
kontraceptivna sredstva i lekovi koji se pacijenata koji nisu reagovali ni na koji
koriste u lečenju epileptičnih napada, drugi metod lečenja ili kod onih koji su se
određeni lekovi protiv raka koji se koriste pokazali otpornima na antidepresive, a
u okviru hemoterapije i antidepresivi.15 danas se uspešno primenjuje kao glavni
Kombinacija kantariona i antidepresiva metod lečenja depresije.18
može imati razarajuće posledice. Ona mo-
90 IZLAZ IZ DEPRESIJE

SAMe ima nekoliko pozitivnih i nega-


tivnih strana. Mnogobrojni testovi su poka- Tabela 6. Činjenice o SAMe
zali da SAMe efikasno smanjuje broj sim- - Prirodni način lečenja depresije
ptoma depresije, ali se u gotovo svim tim - Manje nuspojava nego kod sintetičkih
slučajevima davao putem injekcije.19 lekova.
- U velikoj meri podiže raspoloženje i pod-
Rezultati vezani za oralnu primenu ovog
stiče optimizam. Ne preporučuje se onima
proizvoda nisu pružili nikakve dokaze,
koji su ranije patili od manije ili bipolarnog
možda zbog činjenice da SAMe za oralnu poremećaja.
primenu nema naročitu hemijsku stabil- - Može povremeno izazvati maniju i bipo-
nost, što znači da je njegov rok trajanja larni poremećaj.
prilično kratak. SAMe se, uopšteno, veoma
dobro podnosi, a samo u nekim slučajevi-
ma se javljaju mučnina, nadimanje, gla- uzima u dozama od 200 - 1.600 mg na
vobolja i zabrinutost. Još jedan razlog za dan.
zabrinutost je i činjenica da se SAMe pret- Kao i kod upotrebe lekova koji se izda-
vara u homocistein, koji se povezuje sa ju na lekarski recept, otkrio sam da će, ako
srčanim udarom.20 se ne otkriju i ne leče osnovni uzroci dep-
SAMe se ne preporučuje onima koji su resije, pacijent iznenada ponovo zapasti u
nekada patili od manije ili bipolarnog pore- depresiju kada bude prestao da uzima
mećaja zato što može izazvati maniju i SAMe.
uznemirenost kod nekih osoba. Četiri
eksperimenta su potvrdila ovakav efekat
5-HTP povećava nivo serotonina
SAMe kod čak 30% pacijenata od kojih Još jedna lekovita supstanca koja ima
niko ranije nije patio od manije.21 svojstva antidepresiva jeste 5-HTP. Ona
SAMe se, baš kao i sve ostale prirodne potiče od afričke biljke Griffonia simplicifo-
lekovite supstance spomenute u ovom lia i metaboliše se u serotonin u tankom
poglavlju, ne smatra lekom koji se izdaje crevu, povećavajući na taj način nivo sero-
na lekarski recept, tako da nije pokriven tonina u mozgu. Blagotvorno dejstvo viso-
osiguranjem niti regulisan od strane FDA kog nivoa serotonina u mozgu spomenuto
(Američka agencija za hranu i lekove (U.S. je u još nekim poglavljima. Istraživanja
Food and Drug Administration)). rađena sa 5-HTP su potvrdila njegov pozi-
Nažalost, otkriveno je da neki prodati tivan efekat, mada su ta istraživanja ogra-
preparati uopšte nisu sadržali SAMe.22 Tri ničena zbog neusklađenih standarda testi-
zasebna testa izvršena od strane Saveta ranja.24 Činjenice o 5-HTP navedene su u
potrošača (Consumer Reports, consumer- tabeli 7.
lab.com, i Farmavite (Pharmavite) pokaza-
la su da su samo četiri preparata prošle Tabela 7. Činjenice o 5-HTP
sva tri testa, naime da sadrže najmanje - Ekstrakt iz prirodnog biljnog semena
90% sastojaka navedenih na pakovanju. - Podiže nivo serotonina
Ta četiri preparata ovog proizvoda su GNC, - Doprinosi uravnoteženom raspoloženju,
Natrol, Nature Made i TwinLab.23 SAMe je naročito kod bipolarnog poremećaja
ukratko opisan u tabeli 6. - Čiraši ne bi trebalo da ga koriste
Imam mnogo depresivnih pacijenata - Treba izbegavati prevelike doze
čije stanje se neverovatno popravilo upo-
trebom SAMe. Često je potrebno uzimati Kada je u pitanju njegova pozitivna
samo 400 mg na dan da bi se postiglo ovo strana, testovi koji su izvođeni pokazuju
poboljšanje. Po ceni od 50 dolara mesečno da je 5-HTP efikasan isto koliko i neki sin-
(za 400 mg na dan), on je, svakako, tetički antidepresivi. Nuspojave su mini-
mnogo skuplji od kantariona. SAMe se malne, a pacijenti se najčešće žale na blaži
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 91

poremećaj varenja. Što se tiče njegove alergija, grčevi ili probadanje u stomaku.
negativne strane, ljudi koji pate od pep- Može se koristiti u kombinaciji sa lekovima
tičkog ulkusa (čira), poremećaja krvnih protiv zgrušavanja krvi, ali ga ne treba
pločica ili obolenja bubrega ne bi trebalo koristiti zajedno sa aspirinom. Njegova
da ga uzimaju. Njega, takođe, ne bi treba- dnevna doza iznosi 120 mg.
lo uzimati zajedno sa grupom antidepresi- Biljka kava-kava (nije u pitanju kafa)
va, poznatom pod nazivom MAO inhibitori, može da pomogne u slučaju nervoze, stre-
zato što može doći do toksičnog efekta, sa i zabrinutosti.30 Nju ne bi trebalo da
budući da oba povećavaju nivo serotoni- koriste ljudi kod kojih postoje biološki
na.25 razlozi za pojavu depresije i oni koji
Još jedan razlog za zabrinutost pred- razmišljaju o samoubistvu zato što ona
stavlja i činjenica da neki od proizvoda na može da poveća rizik od samoubistva.31
bazi 5-HTP sadrže “Peak X” kao nečistoću, Ne bi trebalo da je koriste trudnice i dojil-
koja se povezuje sa više od 1.500 slučaje- je. Može da izazove alergiju, žutilo kože,
va sindroma eozinofilija-mijalgije (jak bol u stomačne tegobe, različite očne poreme-
mišićima) i 38 smrtnih slučajeva u 1991. ćaje i jutarnji umor. Može da dođe do
godini. Sve u svemu, ja ne preporučujem interakcije sa alkoholom, barbituratima i
uzimanje 5-HTP sve dok detaljnija istraži- antidepresivima. Dnevna doza se kreće od
vanja ne potvrde njegovu efikasnost i 60 do 100 mg. Preporučujem upotrebu
bezbednost i dok se ne reši pitanje vezano kava-kava samo ako je depresija isključivo
za ispravnost njegovih sastojaka.26 posledica stresa i zabrinutosti, i stoga je ja
Pogledajmo neke od ostalih lekovitih vrlo retko koristim u lečenju depresije kod
biljaka navedenih u tabeli 2. Nijedna od mojih pacijenata. Češće je preporučujem
njih nije bila podvrgnuta nekom detaljni- onima koji pate od stresa i zabrinutosti, ali
jem istraživanju, ali čini se da neke od njih ne istovremeno i od depresije.
imaju lekovito dejstvo koje može doprineti Biljka lavanda se preporučuje u slučaju
ublažavanju određenih simptoma kod onih gubitka apetita, nervoze i nesanice. Dnev-
koji pate od srednje teške (umerene) na doza iznosi 3 do 5 grama.32 Neke od
depresije. mojih pacijentkinja su izjavile da miris
Kamilica je blagotvorna za depresivno lavande u velikoj meri popravlja njihovo
raspoloženje i gubitak apetita. Nije pozna- raspoloženje.
to da ima bilo kakve štetne posledice. Biljka matičnjak se preporučuje u slu-
Dnevna doza iznosi 4,5 grama.27 čaju nervoze, nesanice i problema sa že-
Biljka bratić može da pomogne u leče- lucem. Njegova doza iznosi 8 do 10 grama
nju migrene. Može da reaguje sa aspiri- dnevno.33
nom ili lekovima protiv artritisa. Njegova Biljka valerijana može pomoći u sluča-
dnevna doza se kreće od 50 mg do 1,2 ju nervoze, nesanice, stresa i zabrinutosti.
grama.28 Ljudi se ređe žale na intestinalne tegobe i
Za biljku Ginko biloba se tvrdi da delu- alergiju. Dugotrajna upotreba može iza-
je pozitivno u slučaju organske disfunkcije zvati glavobolje, nemir i nesanicu. Dnevna
mozga, gubitka koncentracije i da pobolj- doza koja se preporučuje iznosi 15 gra-
šava pamćenje.29 Primetio sam da se sta- ma.34
nje kod mojih depresivnih pacijenata koji, Ako razmišljate o bilo kojoj lekovitoj
osim toga, imaju poteškoća i u donošenju biljci ili leku kao sredstvu za ublažavanje
običnih, svakodnevnih odluka može pop- simptoma srednje teškog (umerenog) obli-
raviti upotrebom ovog leka. Kada su u ka depresije, ja vas molim da imate u vidu
pitanju negativne reakcije na ovaj lek, da prvo čime treba da se borite protiv
mogu se javiti blaži problemi sa crevima depresije uvek treba da bude vaš stil živ-
poput mučnine i u ređim slučajevima ota. Vi možete podstaći vaš organizam da
92 IZLAZ IZ DEPRESIJE

se prirodnim putem bori protiv depresije, efikasna u lečenju depresije. Oni mogu biti
stvarajući sopstvene lekovite supstance za od pomoći i u slučajevima paničnog pore-
popravljanje raspoloženja. To se može mećaja, ostalih poremećaja vezanih za
postići pravilnim načinom ishrane, fizičkim zabrinutost, poremećaja u ishrani i pore-
vežbama, umerenim izlaganjem suncu, mećaja vezanih za nedostatka pažnje.
efikasnim upravljanjem stresom i ostalim Neki od njih su se pokazali uspešnima u
merama u okviru stila života čija primena lečenju nekih vrsta fizičkog bola.40,41,42
ne nosi sa sobom nikakav rizik, a koje su Pomažu čak i u odvikavanju od pušenja
ukratko opisane u 4. i 5. poglavlju. Ovaj ako pušač želi da ostavi cigarete. Neki
veoma važan koncept je ukratko prikazan noviji antidepresivi su se pokazali veoma
u tabeli 8. uspešnim u tom smislu.43
Širok spektar pozitivnog delovanja anti-
Tabela 8. Osnovni princip borbe depresiva u slučaju ovako velikog broja
protiv umerenog oblika depresije različitih poremećaja ne potiče od fizičke ili
- Stil života treba da bude vaše glavno sred- mentalne povezanosti tih poremećaja.
stvo u borbi protiv depresije. Preciznije rečeno, on odražava veliki broj
- Lekovite biljke i lekovi treba da budu uloga koje ove hemijske supstance igraju
sporedno sredstvo u borbi protiv depresije. u nervnom sistemu čoveka.
- Preporučuje se kombinacija ova dva nači- I dok istraživanja pokazuju da su
na. određeni lekovi efikasni u borbi protiv de-
presije, pacijenti često prave onu visoko-
U ovom poglavlju smo do sada govorili rizičnu grešku prekidajući sa upotrebom
o lekovitim biljkama, njihovoj efikasnosti, određenog leka ako odmah ne vide pobolj-
bezbednosti za upotrebu i sve većoj popu- šanje ili ako osećaju njegovo neželjeno
larnosti među širom populacijom. Sada će- dejstvo.
mo ispitati različite vrste lekova koji se
izdaju na recept, a koji se danas upotreb- Kako deluju antidepresivi?
ljavaju, način na koji deluju, njihove pozi- Pre nego što odgovorimo na ovo pita-
tivne i negativne strane. nje, bilo bi vrlo korisno da ukratko kažemo
nešto o određenim aktivnostima koje se
Sintetički lekovi protiv depresije odvijaju unutar mozga. Opšti pregled
Depresija može biti mračan i zastrašu- mehanizma mozga prikazan je u 1.
juć poremećaj koji može prerasti u poten- poglavlju. Unutar mozga, hemijske sup-
cijalno smrtonosnu bolest. Želim da nag- stance zvane neurotransmiteri šalju elek-
lasim da intenzivno lečenje ne treba odla- trične poruke preko aksonskih sinapsi.
gati ni kod koga ko pati od srednjeg ka Otkriveno je da se nedostatak dve sup-
teškom obliku depresije. Tradicionalno stance-nurotransmitera, serotonina i nore-
intenzivno lečenje uključuje upotrebu sin- pinefrina, povezuje sa depresijom. Nedos-
tetičkih antidepresiva i specijalno kratko- tatak još dva neurotransmitera, dopamina
trajno psihološko savetovanje.35,36,37 Kada i epinefrina, takođe se povezuje sa depre-
su u pitanju ljudi koji ne reaguju na takav sijom. Do nedostatka može doći iz neko-
vid lečenja, neki lekari preporučuju radi- liko razloga, kao što su proizvodnja nedo-
kalni vid lečenja kao što je elektrokon- voljnih količina tih supstanci, njihovo
vulzivna terapija (EKT).38,39 U zaključku nepravilno oslobađanje, ubrzano propada-
ovog poglavlja, videćete da ja preporuču- nje, ubrzana apsorpcija ili oštećenje recep-
jem drugačiji pristup. tora (nedovoljan broj receptora ili blokirani
Antidepresivi se proizvode od velikog receptori) na primajućim neuronima. Us-
broja različitih hemijskih sastojaka. Većina led nedostatka neurotransmitera oštećuje
njih je, kada se pravilno prepiše pacijentu,
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 93

se mehanizam za prenošenje električnih


signala, što dovodi do pojave depresije. Tabela 10. Neželjeni efekti tricikličnih
antidepresiva
Antidepresivi nadoknađuju - Povećanje telesne težine
nedostatak neurotransmitera - Pomućen vid
- Konstipacija (zatvor)
Cilj antidepresiva je da nadoknade - Ubrzan ili nepravilan srčani ritam
nedostatak neurotransmitera povećavajući - Slaba bešika
u našem organizmu zalihe jedne ili više - Drhtanje
ovih veoma važnih hemijskih supstanci u - Vrtoglavica
mozgu. Kao što ćete videti iz sledećeg - Pospanost
podatka, svaka vrsta leka nadoknađuje - Suva usta
ove nedostatke na različit način.

Tri glavne grupe antidepresiva Suva usta i pospanost se jave kod


većine osoba kada počnu da uzimaju ove
Postoje tri glavne grupe sintetičkih
lekove. To je samo jedan od razloga zašto
antidepresiva koje lekari obično prepisuju.
uglavnom prepisujem uzimanje ovih leko-
One su navedene u tabeli 9.
va u večernjim satima pred spavanje.
Mnogo ozbiljnije je, međutim, to što uzi-
Tabela 9. Tri grupe antidepresiva
manje tricikličnih antidepresiva može
- Triciklični antidepresivi – oni povećavaju predstavljati faktor rizika kada je u pitanju
zalihe norepinefrina i, u nekim slučajevima,
neizlečiva bolest pluća zvana idiopatska
serotonina.
- Inhibitori monoamin oksidaze (MAOI) –
plućna fibroza. Istraživanja pokazuju da se
oni povećavaju koncentraciju serotonina i delovanjem ovog faktora rizik od dobijanja
epinefrina u centralnom nervnom sistemu. ove bolesti povećava dva do pet puta, u
- Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja zavisnosti od toga koji se triciklični antide-
serotonina (SSRI) – oni omogućavaju sero- presiv uzima.44 Imipramin se povezuje sa
toninu da se selektivno akumulira u pros- najvećim rizikom (pet puta) od obolevanja
toru između neurona mozga (sinapse), gde od ove bolesti koja izaziva nedostatak
se pre može upotrebiti nego ponovo apsor- daha i suv kašalj. Oni koji odluče da kom-
bovati. binuju pušenje marihuane sa uzimanjem
Ova klasifikacija se zasniva na hemij- tricikličnih antidepresiva mogu očekivati
skoj strukturi kao i na vrsti efekta koji ove delirijum, ubrzan rad srca i nesposobnost
hemijske supstance imaju na mozak. Sva- razumnog rasuđivanja.45
ka od ove tri grupe zaslužuje da bude de- Od 60-tih do 90-tih godina 20-og veka,
taljnije ispitana, što podrazumeva objek- triciklični antidepresivi su predstavljali
tivno razmatranje nekih preparata ovih glavni farmaceutski proizvod u lečenju
antidepresiva. teškog oblika depresije u SAD.46,47 Iako su
oni u većini slučajeva zamenjeni sa SSRI
Triciklični antidepresivi jedno nedavno završeno dvadesetogodiš-
nje istraživanje pokazalo je da su oni isto
Triciklični antidepresivi povećavaju zali-
toliko efikasni u kratkom vremenskom
he norepinefrina u mozgu. U lekove za
periodu, ali da imaju više neželjenih efeka-
koje ste verovatno čuli spadaju Tofranil,
ta od SSRI.48 Triciklični antidepresivi se
Dezipramin, Doksepin i Elavil. Njihovi uobi-
čajeni generički nazivi su imipramin i ami-
uglavnom koriste kao druga ili tek treća
triptilin. Ovi lekovi imaju veliki broj neže-
opcija, u slučajevima gde noviji antidepre-
ljenih efekata, koji su navedeni u tabeli
sivi ne deluju. Razlog za to nije samo veći
broj njihovih neželjenih efekata, već i či-
10.
njenica da mogu biti smrtonosni ako se
94 IZLAZ IZ DEPRESIJE

uzmu u prevelikoj dozi. Zbog toga ovaj lek


ne treba prodavati u velikim dozama kada Tabela 12. Neželjeni efekti IMAO
su u pitanju pacijenti koji mogu imati sui- - Drhtanje
cidne misli.49 - Edemi
Postoje dokazi da u slučaju najozbiljni- - Vrtoglavica
- Konstipacija (zatvor)
jih bolesnika (npr. hosptalizovanih) koji
- Pospanost
pate od depresije triciklični antidepresivi
- Suva usta
mogu biti efikasniji od SSRI.50,51,52,53 - Zamagljen pogled
Zanimljivo je to što su se triciklični antide- - Povećanje telesne težine
presivi pokazali veoma efikasnim u odvika- - Seksualne disfunkcije
vanju od pušenja (u slučaju Nortriptilina)54 - Povišen krvni pritisak
i u lečenju sindroma bola55 kao što je peri- - Ubrzan ili nepravilan srčani ritam
ferna neuropatija kod dijabetičara. Druge
dve grupe antidepresiva nisu se pokazale
efikasnima u ovim slučajevima.56 u ranoj fazi i to u manjim dozama od onih
Pacijenti mogu pozitivno reagovati na koje mogu uspešno izlečiti depresiju.
triciklične antidepresive već tokom prve One koji uzimaju IMAO treba upozoriti.
sedmice uzimanja leka, ali u slučaju hro- U mozgu su prisutna dva tipa monoamin
nične depresije može biti potrebno više od oksidaze – A i B. Tip A se nalazi još i u
šest sedmica da bi se pojavila neka vidlji- crevima i jetri, gde deluje tako što
va reakcija.57 Pacijenti koji pre toga nisu metaboliše organske forme amonijaka, po-
patili od depresije mogu smanjiti dozu i u put tiramina, koje su prisutne u namirnica-
potpunosti prekinuti sa uzimanjem leka ma kao što su sir, jogurt, matoro i dimljeno
nakon četiri do devet meseci držanja meso, vino, avokado i kiseli kupus.
bolesti pod punom kontrolom.58 Od ove Tri prethodno pomenuta IMAO inhibira-
vrste lekova se obično teže odvikava zbog ju MAO-A i MAO-B bez ikakve selekcije.
mogućnosti javljanja više kriznih simp- Stoga je od presudnog značaja uzimati
toma. namirnice koje ne sadrže tiramin, budući
da će MAO sprečiti obradu tiramina, što
Inhibitori monoamino oksidaze može izazvati hipertenziju opasnu po život,
U inhibitore monoamin oksidaze ubrzan rad srca, epileptične napade, mož-
(IMAO) spadaju preparati poput Parnate, dani udar, komu ili smrt.65 IMAO selegilin
Nardil i Marplan. Oni deluju tako što je izuzetak u tom smislu što, kada se daje
popravljaju raspoloženje povećavajući u malim dozama u slučaju Parkinsonove
koncentraciju serotonina i epinefrina u bolesti, selektivno inhibira samo MAO-B,
centralnom nervnom sistemu. Listu nežel- što znači da u tom slučaju pacijenti ne
jenih efekata nalazimo u tabeli 11. moraju da izbace iz ishrane namirnice koje
IMAO se uglavnom zamenjuju sa SSRI, sadrže tiramin.
iako se stanje mnogih pacijenata sa Još jedno upozorenje na kraju –
teškom depresijom koji ne reaguju na tri- mešanje IMAO leka sa SIRS (SSRI) može
ciklične antidepresive poboljšava upotre- prouzrokovati trovanje serotoninom, što
bom IMAO.60,61 Depresivni pacijenti sa ne- može izazvati hiperaktivnost centralnog
uobičajenim simptomima kao što su pre- nervnog sistema, delirijum, napade pa čak
više spavanja, prekomerno unošenje i smrt.66
hrane tokom dužeg vremenskog perioda,
preosetljivost na odbacivanje i napadi Selektivni inhibitori ponovnog
panike, mogu poboljšati svoje stanje preuzimanja serotonina (SSRI)
korišćenjem IMAO.62,63,64 IMAO su, tako- Selektivni inhibitori ponovnog preuzi-
đe, efikasni u lečenju Parkinsonove bolesti manja serotonina (SSRI) predstavljaju
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 95

najnoviju glavnu grupu antidepresiva. Oni S druge strane, jedna britanska studija
postižu željeni efekat tako što selektivno je pokazala da oni koji uzimaju lekove iz
dozvoljavaju nagomilavanje serotonina u grupe SSRI češće pokušavaju da izvrše
prostorima između neurona mozga (sinap- samoubistvo od pacijenata koji piju tricik-
se) gde se pre mogu upotrebiti nego po- lične antidepresive, ali su u slučaju uzi-
novo apsorbovati. Nedavno se došlo do manja prevelike doze antidepresivi iz gru-
saznanja da SSRI negativno utiču na pe SSRI manje toksični.72 Većina pacijena-
novootkriveni prolaz u mozgu gde hemij- ta pokuša da se ubije na neki drugi način,
ske supstance neurosteroidi učestvuju u budući da je samo 17% pacijenata koji su
kontrolisanju zabrinutosti i depresije.67 pokušali da oduzmu sebi život obuhvaće-
Ova grupa uključuje popularni lek Prozac nih ovom studijom pokušalo to da učini
(fluoxetine), koji je prodat u vrednosti od uzimanjem prevelike doze antidepresiva.73
1,5 milijarde dolara u 1999. godini, dok je Međutim, postoje ozbiljni sporedni
jedan sličan lek, Zoloft (sertraline), prodat efekti kojih treba biti svestan, zbog čega
u vrednosti od skoro 1 milijarde dolara.68 morate reći svom lekaru koje sve lekove
Sve više se upotrebljavaju Praxil (paroxe- uzimate. Antidepresivi iz grupe SSRI ne
tine) i Celexe (citalopram), najnoviji lekovi smeju se uzimati zajedno sa bilo kojom
iz grupe SSRI. Sada se u prodaji može naći drugom vrstom agenasa serotonina, poput
i pakovanje jednosedmične doze Prozac lekova iz grupe MAOI, jer može doći do
koje je odobrila FDA.69 Preporučuje se trovanja serotoninom.74 Kada se lekovi iz
pacijentima kod kojih su simptomi depre- grupe SSRI kombinuju sa drugim vrstama
sije ušli u stabilnu fazu, ali i dalje zahteva- lekova, može doći do njihove povećane
ju lečenje da se depresija ne bi ponovo koncentracije u krvi i veoma opasnih pos-
javila. Neke činjenice vezane za SSRI ledica.75 Kao što je to slučaj sa bukvalno
navedene su u tabeli 12. svim antidepresivima, lekovi iz grupe SSRI
mogu uzrokovati maniju kod osoba sklonih
Tabela 12. Šta treba znati o SSRI bipolarnom poremećaju.
- Najnoviji tip antidepresiva Jedna nedavno obavljena studija upo-
- Manje neželjenih efekata od IMAO ili tri- zorava na trostruko veći rizik od krvarenja
cikličnih antidepresiva gornjih delova gastro-intestinalnog trakta
- Manje opasan u slučaju predoziranja prilikom uzimanja SSRI. Kada se SSRI uzi-
- Povećanje telesne težine nije tako izra- maju zajedno sa antipireticima, taj rizik je
ženo još veći.76 Što je još ozbiljnije, Britanska
- Ne treba ga uzimati zajedno sa IMAO uprava za kontrolu lekova zahteva da se u
informativnoj brošuri koja se daje pacijen-
Danas su “najpopularniji’’ antidepresivi tima koji uzimaju ove lekove nalazi i upo-
iz grupe SSRI zbog manjeg broja neže- zorenje o samoubistvu. Studije pokazuju
ljenih sporednih efekata, mada mogu iza- da su misli o samoubistvu i takvi oblici po-
zvati nesanicu, agitaciju, glavobolju, muč- našanja učestaliji naročito u ranim stadiju-
ninu i dijareju (proliv).70 Osim toga, oni su mima lečenja.77 To se ne dešava zbog po-
daleko manje opasni od tricikličnih antide- jačane depresije, već zbog povećane
presiva u slučaju uzimanja prevelike doze. impulsivnosti – još jednog neželjenog
Prednost SSRI je i u tome što, za razliku sporednog efekta antidepresiva iz grupe
od većine tricikličnih antidepresiva, ne do- SSRI. Još jedan zabrinjavajući sporedni
vode do tolikog povećanja telesne teži- efekat ove grupe lekova, vezan za mental-
ne.71 Antidepresivi iz grupe SSRI uspešno no stanje pacijenta, predstavlja i stav “baš
leče i opsesivno-kompulzivni poremećaj, me briga’.’ Taj efekat se može pojaviti čak
neke tipove zabrinutosti i panični pore- i onda kada bi osobu zaista trebalo da
mećaj. bude briga. Neki od mojih pacijenata koji
96 IZLAZ IZ DEPRESIJE

uzimaju lekove iz grupe SSRI kažu da nisu pušačima. Bupropion je efikasan i u leče-
mogli da plaču na sahrani neke njima nju dece i odraslih koji boluju od hiperak-
drage osobe zato što nisu imali onaj osećaj tivnog sindroma praćenog nedostatkom
duboke tuge zbog njihove smrti. Čudni, pažnje (ADHD).84
živopisni snovi takođe spadaju u moguće Bupropion, međutim, ne treba prime-
sporedne efekte SSRI. njivati kod pacijenata koji pate od anorek-
Predmet opsežnih kliničkih studija bile sije nervoze ili bulimije ili kod onih koji
su još dve negativne pojave vezane za ovu imaju povećan rizik od epilepsije. Dobro
grupu antidepresiva – sindrom seksualne “se slaže” sa svim lekovima, osim što nije
disfunkcije i povlačenja u sebe. Iako kompatibilan sa lekovima iz grupe IMAO.
depresija sama po sebi može da umanji Još jedna njegova prednost je u tome što
libido (seksualni nagon) i ometa seksualnu se, za razliku od SSRI i tricikličnih antide-
aktivnost, jasno je utvrđeno da lekovi iz presiva, ne povezuje sa seksualnom dis-
grupe SSRI mogu da izazovu seksualnu funkcijom. Neki moji pacijenti su mi rekli
disfunkciju i kod muškaraca i kod žena ne- da im je ovaj lek zapravo poboljšao seksu-
zavisno od načina na koji se leče.78,79,80,81 alnu funkciju. Osim toga, bupropion se, za
U najčešće probleme, koji mogu da se jave razliku od SSRI i tricikličnih antidepresiva
kod više od polovine odraslih osoba koje češće povezuje sa gubitkom nego sa pove-
uzimaju antidepresive iz grupe SSRI, spa- ćanjem telesne težine.85
daju odložena ili reverzna ejakulacija kod Neželjeni sporedni efekti se javljaju
muškaraca i odsustvo ili odložen orgazam kada se ovaj lek uzima u velikim dozama,
kod žena. a u njih spadaju uzbuđenost (agitacija),
Iako prepisujem sve lekove iz grupe nemir, nesanica i zabrinutost. Još jedan
SSRI, generalno gledano, najviše volim mogući neželjeni efekat je pad krvnog pri-
Celeksu (Celexa), pošto sam uvideo da tiska pri ustajanju iz ležećeg ili sedećeg
ima manje sporednih neželjenih efekata, položaja, što se može povezati sa vrto-
da se može uzimati zajedno sa većinom glavicom u stajaćem položaju ili vrtoglavi-
lekova koji se izdaju na lekarski recept i da com. Otkrio sam da se ovi neželjeni efekti
je bar isto toliko efikasan kao i ostali lekovi ređe javljaju kada u početku prepišem
iz te grupe. Kada je pacijent i depresivan i manju dozu – 100 mg dva puta na dan –
izrazito anksiozan, ja obično prepisujem a zatim je četvrtog dana povećam na 100
Paksil (Paxil). mg tri puta dnevno. Nakon dve do četiri
sedmice, povećam dozu na 150 mg tri pu-
Velbutrin (bupropion) u lečenju ta na dan ako je potrebno.
teškog oblika depresije
Velbutrin (Wellbutrin) (bupropion) je Ostali antidepresivi
po svom sastavu srodan amfetaminu i po- Još jedan lek u novoj grupi antidepre-
kazao se veoma efikasnim u lečenju siva jester reboksetin (reboxetine) i spada
teškog oblika depresije. On blokira reap- u selektivne inhibitore reapsorpcije nora-
sorpciju dopamina i norepinefrina i smatra drenalina (SNRI). Dve studije obavljene
se adekvatnim rešenjem u slučaju kada pod pokroviteljstvom Američkog udruženja
SIRS ne deluju ili ih pacijent ne podnosi.82 psihijatara (American Psychiatric Associ-
Za razliku od nekih antidepresiva, ne izazi- ation) pokazale su da su pacijenti koji su
va sedaciju i može povećati sposobnost uzimali ovaj lek imali mnogo manje simp-
organizma da ostane budan. Osobe koje toma nego oni koji su pili lekove iz grupe
uzimaju ovaj lek, a rešile su da ostave SSRI, ali su imali više neželjenih sporednih
pušenje imaće više uspeha u tome.83 efekata zbog čega je više njih prekinulo sa
Bupropion u formi Zibana (Zyban) se zbog uzimanjem leka.86,87 Čini se da je još
ovakvog svog efekta naročito preporučuje jedan SNRI, venlafaksin (Effexor) jednako
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 97

efikasan kao i triciklični antidepresivi, ali sa Šta raditi kada nijedan lek ne
manje sporednih efekata nego SSRI. pomaže?
Trazodon (Desyrel) ne samo što inhibi-
Pored svih metoda lečenja, kod 30%
ra reapsorpciju serotonina, već preko nus-
pacijenata koji pate od teškog oblika dep-
produkta koji proizvodi jetra tokom meta-
resije prvobitno prepisan lek ne dovodi do
bolisanja trazodona takođe stimuliše delo-
poboljšanja.92 Šta lekari rade kada lek ne
vanje samog serotonina. On, međutim,
deluje? Terapija obično traje od četiri do
izaziva izraženu sedaciju i uglavnom se
šest sedmica, a ako ne dođe do poboljša-
uzima pred spavanje. Osim toga, on može
nja, primenjuje se drugi lek, a trebalo bi i
da izazove i mučninu i pad krvnog pritiska
ponovo ispitati moguće uzroke depresije.
u stajaćem položaju. Kod jednog u 6.000
Nažalost, mnogi lekari u ovoj fazi lečenja
muškaraca, može da izazove neprirodno
uglavnom prepišu samo neki drugi lek ili
dugu i bolnu erekciju koja čak može da
možda upute pacijenta kod psihologa ako
onemogući dovoljan dotok krvi u penis.88
to već nije urađeno. Oni često nisu ni sves-
U pokušaju da smanje broj neželjenih
ni da im na raspolaganju stoje predivne
sporednih efekata trazodona, stručnjaci su
metode lečenja depresije ishranom i stilom
formulisali novi lek, nefazodon (Serzo-
života, pa ih stoga i ne primenjuju.
ne).89 Nefazodon takođe inhibira reapsor-
U mojoj lekarskoj praksi, manje od
pciju serotonina, ali usto blokira i jedan
15% mojih depresivnih pacijenata ne rea-
receptor u mozgu srodan receptoru sero-
guje na prvobitno prepisanu terapiju. Ta
tonina (a zove se 5-hidroksitriptamin-2 re-
terapija uključuje promene u ishrani i stilu
ceptor). Izaziva sedaciju u manjoj meri ne-
života kao i upotrebu lekova u slučaju
go trazodon i manje je rizičan kada su u
srednje teškog i teškog oblika depresije.
pitanju bolne erekcije kod muškaraca.
Kada neki pacijent ne reaguje ni na ovu
Jedan relativno novi antidepresiv, mir-
terapiju – a takvih je vrlo malo – ja tražim
tazapin (Remeron), pospešuje i neurotran-
uzrok depresije koji smo možda prevideli
smisiju norepinefrina i serotonina, i to na
tokom prve procene. To mogu biti neki ne-
prilično jedinstven način. On blokira jedan
uobičajeni uzroci poput nedostatka vitam-
specifičan receptor (zvani presinaptički α2-
ina B12, infekcije ili trovanja živom.
adrenergički autoreceptor) koji izaziva po-
Ako ne otkrijem nijedan drugi uzrok, a
većano lučenje norepinefrina, koje, opet,
terapija ishranom i stilom života se čini
pospešuje lučenje serotonina. Budući da je
prikladnom za dotičnog pacijenta, ja često
ovo jedinstven mehanizam, profil neže-
probam sa nekom drugom klasom lekova.
ljenih sporednih efekata mirtazapina je,
Druga opcija bi bila da maksimalno pove-
takođe, jedinstven. Pacijenti se, u 50%
ćam dozu antidepresiva koji pacijent tre-
slučajeva, najčešće žale na pospanost.90,91
nutno uzima ili prepišem drugi lek iz iste
Ostali izraženi neželjeni efekti su pojačan
klase budući da nije ništa neobično da neki
apetit i povećanje telesne težine. Na sreću,
drugi lek iz iste klase u tom slučaju delu-
neželjeni sporedni efekti karakteristični za
je.93 Žalosna je činjenica da zapravo ne
lekove iz grupe SSRI, poput mučnine,
postoji nijedno istraživanje koje pokazuje
dijareje i seksualne disfunkcije, nisu česti
kako na logičan način odrediti vrstu leka
prilikom upotrebe mirtazapina. Ja mirtaza-
koja će u datom slučaju delovati.94
pin (Remeron) prepisujem pacijentima koji
U situacijama kada lek nije potpuno,
pate od nesanice i anoreksije, i to jedan-
već samo delimično efikasan u prvoj fazi,
put dnevno pred spavanje.
možda bi najbolje bilo zameniti taj antide-
presiv nekim drugim lekom, kao što su liti-
jum ili bupropion. Možda bi to bilo bolje
nego probati sa nekim drugim antidepre-
98 IZLAZ IZ DEPRESIJE

sivom, budući da u tom slučaju može mno- Ostatak ovog poglavlja govori o nekim
go brže doći do poboljšanja nego kada bi specifičnim grupama pacijenata koje zah-
pacijent prekinuo da uzima jedan lek i tevaju posebne vrste terapija.
počeo da pije drugi. Detaljne i pažljivo
obavljene studije i klinička praksa pokaza- Kako lečiti depresiju kada pacijent
le su da je litijum veoma efikasan.95 Uobi- boluje od još neke bolesti?
čajene doze ovog leka kreću se od 600 do Kada kod nekog pacijenta dijagnostiku-
800 miligrama na dan. Kada pacijent poč- jem depresiju, moram pažljivo da proce-
ne da uzima litijum, šanse da će i dalje nim da li bi prisustvo neke druge mentalne
ostati depresivan smanjuju se za 56 do ili fizičke bolesti moglo da iskomplikuje
96%.96 lečenje depresije. Uvek se prvo treba
Kombinacija litijuma i antidepresiva ni- usredsrediti na lečenje najteže bolesti, ali
je naročito štetna, ali je izraženija kod kada god osoba boluje i od depresije, nje-
starijih osoba.97 Uprkos njegovoj efikas- no lečenje se ne sme zanemariti.
nosti, litijum vremenom postaje sve manje Veoma je važno tačno odrediti vrstu
popularan, verovatno zato što se nivo liti- terapije i vreme njene primene, vodeći ra-
juma u krvi mora redovno proveravati da čuna da ne dođe do negativnih interakcija
ne bi došlo do trovanja. između različitih vrsta lekova. Pacijenti koji
Bupropion (velbutrin), o kojem smo ra- boluju od više mentalnih poremećaja vero-
nije govorili, takođe se može dodati lekovi- vatno će morati mnogo češće da odlaze
ma iz grupe SSRI. Osim toga što pojačava kod svog lekara i kupuju lekove.98,99
dejstvo SSRI, on može da ublaži njihove Međutim, ako se budu pridržavali prepi-
neželjene efekte poput seksualne dis- sane terapije, troškovi njihovog lečenja će
funkcije i apatije. Kada se bupropion ko- se na kraju ipak smanjiti.100,101
risti u kombinaciji sa SSRI, njegova kon- Kada pacijent istovremeno boluje i od
centracija u krvi se mora redovno kon- depresije i od neke druge bolesti, u nekim
trolisati da bi se sprečilo trovanje. slučajevima posebnu pažnju treba obratiti
na to kako njegov organizam reaguje na
Šok-terapija kao poslednja solucija date lekove. Na primer, pacijenti koji pate
Na kraju, poslednja solucija koja se od bolesti bubrega ili jetre često pate i od
obično primenjuje kod pacijenata sa teš- depresije. Treba strogo voditi računa o
kom depresijom jeste šok-terapija. Naža- tome da li oboleli organ može da podnese
lost, ona se povezuje sa izvesnom merom antidepresive ili lekove za stabilizovanje
trajnog gubitka pamćenja kod pacijenta. raspoloženja. Obolela jetra ili bubrezi mož-
Neki stručnjaci smatraju da je ova vrsta da nisu u stanju da prerade određene anti-
terapije danas dovoljno bezbedna da se depresive, tako da dolazi do akumulacije
koristi i u početnoj fazi lečenja umesto leka u organizmu ili njegovog izbacivanja
samo na kraju kada se ustanovi da ništa bez prethodnog metabolizovanja.102,103,104
drugo ne pomaže. Ja sam je primenjivao Antibiotici105 ili steroidi106 kojima se leči
samo kao poslednju soluciju i to samo određeno fizičko oboljenje mogu da iza-
jedanput u poslednjih 15 godina. Otkada zovu smetnje u mentalnom sistemu i is-
sam počeo da primenjujem terapiju po- komplikuju njihovo lečenje zbog nega-
sebnog načina ishrane i stila života opi- tivnih interakcija antidepresiva sa ostalim
sane u 4., 5. i 9. poglavlju, nisam imao lekovima.
potrebe da bilo kojeg od mojih pacijenata
šaljem na šok-terapiju. Ovaj način lečenja
će biti detaljnije objašnjen u 9. poglavlju.
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 99

Lečenje depresije tokom trudnoće i


Tabela 13. Trudnice - oprez!
u postporođajnom periodu
- Izbegavajte sve lekove koji vam nisu ne-
Tokom trudnoće, žena mora strogo da ophodni.
vodi računa o tome šta će uneti u svoj - Lečenje psihološkim savetovanjem, ishra-
digestivni trakt. Ovo naročito važi za one nom i stilom života može biti od velike
žene koje uzimaju i lekove, bilo biljne ili pomoći.
sintetičke. U saradnji sa svojim lekarom, - Koji god da je lek u pitanju, uzimajte naj-
ona tokom trudnoće treba da izbegava manju moguću dozu.
svaki lek koji nije neophodan. Kada se kod - Lekove iz grupe IMAO treba u potpunosti
trudnice javi depresije, ona prvo treba da izbegavati.
- Izgleda da su lekovi iz grupe SSRI bezbed-
pokuša sa psihološkim savetovanjem,
ni za razvoj ploda.
promenom ishrane i načina života. Lekove
treba koristiti samo ako to ne uspe, ali i
tada uz veliku dozu opreza. Žena može da zapadne u depresiju i
Često se dešava da žene koje su neka- nakon porođaja. Iako je tzv. “bejbi bluz”
da bolovale od teškog oblika depresije pre- (“baby blues”) uobičajena pojava nakon
stanu da uzimaju lekove kada ostanu u porođaja, prava postporođajna depresija
drugom stanju, i tada ponovo zapadnu u predstavlja ozbiljan mentalni poremećaj
depresiju. Polovina njih ponovo počne da koji zahteva aktivnu intervenciju.113 Jedan
uzima lekove tokom trudnoće zbog ponov- kontrolisani ogled je pokazao da je bihevi-
nog javljanja simptoma.107 oralna terapija isto toliko efikasna u leče-
S etičke tačke gledišta, nije moguće nju postporođajne depresije kao i ograni-
nasumice odabrati nekoliko trudnica i čena upotreba lekova.114
sprovesti na njihovim fetusima istraživanje
o lekovima. Najveći broj podataka o ovoj Lečenje depresije kod starijih osoba
temi potiče iz iskustva trudnica. Ta iskus-
Kako se prosečna starost stanovništva
tva pokazuju da su mnogi antidepresivi re-
u SAD postepeno povećava, povećava se i
lativno bezbedni za trudnice i razvoj ploda.
broj slučajeva depresije među starijima
Moguće pozitivno i negativno dejstvo svih
koja zahteva posebnu pažnju i metod
raspoloživih metoda lečenja tokom i nakon
lečenja. Godine donose nove i drugačije
trudnoće mora se razmotriti za svaku ženu
stresove u naš život. Gubitak dragih osoba
posebno, jer univerzalna pravila ne posto-
i nove, nepoznate situacije u životu pove-
je.108,109,110
ćavaju rizik od simptoma depresije.
Jasno je da trudnica mora uzimati leko-
Depresija ne treba da u nama stvara
ve za simptome koji joj se javljaju, da su
osećaj straha ili neprijatnosti. Savremen
SSRI, izgleda, bezbedni za fetus i da tricik-
način lečenja gerijatrijske depresije je
lični antidepresivi nortriptilin i dezipramin
bezbedan i efikasan. Uz danas dostupne
izazivaju manji broj negativnih efekata
lekove i kognitivno-bihevioralnu terapiju,
nego ostali triciklični antidepresivi. Ipak, i
najmanje 70-80% starijih pacijenata koji
pri njihovoj upotrebi nivo plazme u krvi
pate od lakšeg, “povratnog” oblika depre-
treba kontrolisati jedanput u tri meseca.
sije pozitivno reaguje na redovnu terapi-
Lekove iz grupe MAOI treba u potpunosti
ju.115,116 Pogledajmo metode lečenja dep-
izbegavati. Što je najvažnije, koji god lek
resije kod starijih osoba.
da je u pitanju, uvek treba uzimati naj-
Čini se da, sveukupno posmatrano,
manju moguću delotvornu dozu.112
stariji pacijenti bolje reaguju na triciklične
Mere predostrožnosti koje bi trudnice
antidepresive nego na lekove iz grupe
koje uzimaju lekove protiv depresije treba-
SSRI. Međutim, blaži sporedni efekti SSRI
lo da preduzmu navedene su u tabeli 13.
često poboljšavaju kvalitet života tokom
100 IZLAZ IZ DEPRESIJE

terapije.117,118 Jedinstveni stresovi i gubici među mlađim i među odraslim pacijenti-


u životu starijih osoba se često smatraju ma. Lekari su mladim osobama pisali više
uzročnicima blažih simptoma depresije, no od milion recepata za ove lekove godišnje,
kada se javi teži oblik depresije, lečenje je čime su ti lekovi zauzeli drugo mesto na
neophodno i u velikom broju slučajeva us- listi medikamenata koji utiču na mozak,
pešno. U jednoj studiji, kombinacija nor- odmah nakon stimulansa.130
triptilina i bihevioralne terapije proizvela je Podaci dobijeni putem kontrolisanih is-
stopu povlačenja bolesti od 69% kod stari- pitivanja potvrđuju efikasnost drugih SSRI
jih pacijenata koji boluju od teškog oblika u lečenju depresivne dece i adolescenata,
depresije.119 uključujući fluoksetin, sertralin i parok-
Kod starijih pacijenata, epizode depre- setin.131,132,133,134 Jedna studija je poka-
sije mogu potpuno da onesposobe osobu zala da se kod 40% dece i adolescenata
ili čak da izazovu smrt. U njihovom sluča- kojima se stanje poboljšalo upotrebom
ju, baš kao kad su u pitanju i mlađi paci- SSRI depresija vratila u veoma teškom ob-
jenti, lečenje depresije treba da traje naj- liku već nakon godinu dana.135 Ovaj poda-
manje četiri do šest meseci. Standardna tak još jedanput ističe koliko je važno pro-
dugotrajna terapija lekovima delotvorna je naći pravi uzrok depresije kod dece i
kod starijih pacijenata baš kao i kod onih usredsrediti se na promene u načinu is-
sredovečnih.120,121,122 hrane i života uopšte koje mogu trajno po-
Komplikovane slučajeve gerijatrijske boljšati njihovo stanje.
depresije mnogo je teže lečiti. Depresija
izazvana nedovoljnim dotokom krvi u Odvikavanje od antidepresiva
određene delove mozga ne može se lečiti Kada se otkriju uzroci depresije, odmah
samo antidepresivim, već zahteva malo treba početi sa unošenjem odgovarajućih
“agresivniji” pristup. I u ovom slučaju se promena u način ishrane i života uopšte.
smatra da šok-terapija može da spase Prepisivanje sintetičkih lekova “kupuje vre-
život starijim pacijentima, a kod onih koji me”, odnosno daje osobi dovoljno vreme-
pate od teške depresije smanjuje rizik od na da promeni svoj stil života. Te promene
smrtnog ishoda.123 treba uvoditi postepeno, kao što ću
U nekoliko studija, upotreba antidepre- detaljnije opisati u 10. poglavlju. Kada pa-
siva među stanovnicima staračkih domova cijent primeni sve ono što sam mu pred-
povezuje se sa povećanim brojem padova ložio, ja obično čekam još četiri sedmice
i frakture kuka.124,125,126 Ono što iznena- pre nego što mu kažem da prekine uzi-
đuje je da lekovi iz grupe SSRI koji obično manje lekova. Ovaj metod daje promena-
imaju manje neželjenih sporednih efekata ma dovoljno vremena da postanu sastavni
nisu bili uspešniji od tricikličnih antidepre- deo života i pozitivno utiču na mozak.
siva u sprečavanju pojave ovih komplikaci- Proces odvikavanja obično počinje
ja.127 Još uvek nije poznato kako noviji između četvrtog i šestog meseca od počet-
antidepresivi utiču na ove visokorizične ka uzimanja antidepresiva, dok bi kod oso-
neželjene efekte. ba kojima nije bilo lako da unesu promene
u svoj način života proces odvikavanja tre-
Depresija kod dece balo da počnje tek nakon godinu dana od
90-tih godina 20. veka, tokom rutinskih početka terapije. Na sreću, mnogo je lakše
lekarskih pregleda, zabeležena je poveća- i bezbednije odviknuti se od većine antide-
na upotreba jednog ili kombinacije anti- presiva nego od lekova protiv zabrinutosti.
depresiva među decom i adolescenti- Prilikom odvikavanja od SSRI i tricikličnih
ma.128,129 U istom tom periodu, SSRI su antidepresiva nema žudnje karakteristične
zamenili triciklične antidepresive kao lekovi za odvikavanje od narkotika, amfetamina,
izbora u lečenju teškog oblika depresije i alkohola ili nikotina.
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 101

Simptomi odvikavanja se češće javljaju jave simptoma povlačenja može biti


kod pacijenata koji su lekove uzimali u veća.139
dužem vremenskom periodu i u većim Najsrećniji razlog za prekid uzimanja
dozama. Nažalost, neki pacijenti sami antidepresiva je kada se depresija izleči
odluče da naglo prekinu da uzimaju lekove načinom ishrane i života, tako da lekovi
pre nego što se posavetuju sa svojim prestaju da budu neophodni. U takvim
lekarom. To se obično dešava kada paci- slučajevima, ja retko savetujem pacijentu
jent više ne želi da trpi neželjene sporedne da naglo prekine da uzima lek. Prvo poste-
efekte svog leka, kada se pojave veoma peno smanjujem dozu dok ne dođemo do
ozbiljni neželjeni efekti ili neka druga one najmanje koja može da deluje, za šta
bolest, poput srčanog napada ili pore- je uglavnom potrebno oko dve sedmice.
mećaja srčanog ritma, kada osoba zatrud- Tada savetujem pacijentu da preskače
ni ili joj lekar prepiše neki lek koji nije svoju dozu svaki drugi dan i na kraju dođe-
dobar u kombinaciji sa već postojećim mo do toga da, pre nego što u potpunosti
lekom. Kada lek ne daje rezultate nakon izbaci lek, pacijent uzima najmanju delo-
mesec dana, pacijent često pada u iskuše- tvornu dozu samo dva puta sedmično. Ceo
nje da naglo prekine sa njegovom upotre- taj proces traje obično pet sedmica, mada
bom bez ikakve prethodne pripreme. postoji mnogo varijacija. Što je veća doza,
Danas postoji veliki broj izveštaja o i period odvikavanja će trajati duže; što su
simptomima odvikavanja (koji se u medi- simptomi odvikavanja izraženiji ili brojniji, i
cinskoj literaturi često spominju kao “reak- proces odvikavanja će biti sporiji. Ako je
cije prekida” (discontinuation reactions) pacijent zaista primenio sve savete o zdra-
uzimanja tricikličnih antidepresiva, SSRI i vom načinu života i pridržava se uputstava
drugih antidepresiva poput efeksora (ven- o postepenom smanjenju doze, simptomi
lafaksina)). Simptomi odvikavanja se jav- odvikavanja neće se javljati često. U stvari,
ljaju kod 30-50% pacijenata koji naglo video sam da se većina ovih pacijenata
prekinu da uzimaju triciklične antidepre- zapravo oseća mnogo bolje kada prekine
sive koje su uzimali u velikim doza- da uzima lek zato što više ne mora da
ma.136,137 Neki lekovi iz grupe SSRI izazi- oseća njihovo neželjeno dejstvo i na men-
vaju simptome odvikavanja, a neki ne. talno i na fizičko zdravlje. Ako se simptomi
Jedna studija koja je obuhvatila 242 paci- odvikavanja ipak pojave, to se obično do-
jenta bila je naglo prekinuta na pet do godi u toku prvih 48 sati od smanjenja
osam dana tokom kojih je ovim pacijenti- doze ili potpunog prestanka uzimanja leka.
ma davana placebo zamena kako bi se Kada se lek potpuno izbaci, simptomi odvi-
zamaskirao nagli prekid uzimanja lekova iz kavanja će se obično izgubiti u roku od dve
grupe SSRI.138 Pacijent i lekar su bili sedmice, mada su kod nekih pacijenata
“zaslepljeni”, odnosno nisu znali da li će i trajali i čitav mesec.140
kada placebo biti uveden. Simptomi odvi- U tabeli 14 prikazani su mogući simp-
kavanja su se pojavili u roku od 24 do 72 tomi odvikavanja od lekova iz grupe
sata i to najviše kod pacijenata koji su uzi- SSRI.141,142,143 Ozbiljnije posledice se
mali Paksil (66%) i Zoloft (60%). Samo obično javljaju kada pacijent koji uzima
14% pacijenata koji su uzimali Prozak velike doze leka naglo prekine da ga uzima
imalo je simptome odvikavanja. Budući da bez konsultacije sa lekarom.
Prozak i njegovi aktivni sporedni produkti Tabela 15 prikazuje moguće simpto-
koje stvara jetra traju sedmicama, osmo- me odvikavanja od tricikličnih antidepresi-
sedmični prekid ne mora da proizvede va.144,145
simptome povlačenja. Međutim, nakon Mnogo je lakše odviknuti se od SSRI i
jednomesečnog prekida, verovatnoća po- tricikličnih antidepresiva nego od lekova iz
grupe IMAO. U stvari, odvikavanje od ove
102 IZLAZ IZ DEPRESIJE

ta koji su prekinuli da uzimaju efeksor


Tabela 14. Simptomi odvikavanja od (venlafaksin). U ove simptome spadaju
SSRI
glavobolja, vrtoglavica, mučnina, dijareja i
- Bol u stomaku - Gubitak ravnoteže doživljaj nalik na šok.147,148 Izgleda da se
- Lupanje srca - Drhtavica neki antidepresivi, kao što je velbutrin (bu-
- Zabrinutost - Bol u grudima propion), ne povezuju sa negativnim simp-
- Proliv - Zujanje u glavi tomima prilikom naglog prekida uzimanja
- Dezorjentisanost - Konfuzija leka.
- Apatija - Jeza
Cilj je uzimati lek kao privremeno sred-
- Suva usta - Halucinacije
- Vrtoglavica - Glavobolja
stvo dok se ne uvedu trajnije promene u
- Agresivnost - Živi snovi način života koje će izlečiti bolest.
- Povećan apetit - Panika
- Nervoza - Umor Nisu ni lekovi svemogući
- Impulsivnost - Nesanica Jedna studija koja je ispitivala 1.001
- Mučnina - Vraćanje depresije pacijenta koji uzimaju antidepresive poka-
- Povraćanje - Žmarci ili šok zala je da 25% njih ne smatra da su lekovi
- Pogoršan vid - Klecanje kolena pozitivno uticali na njihov život. Oko 47%
njih žalilo se na neželjena sporedna dej-
stva, a 55% onih koji su osetili neželjene
Tabela 15. Simptomi odvikavanja od
tricikličnih antidepresiva
sporedne efekte prestalo je da uzima lek,
dok je 17% počelo da preskače doze.
- Bol u stomaku - Povraćanje Još jedno israživanje koje je obuhvatilo
- Glavobolja - Vrtoglavica blizu 1.400 različitih pacijenata koji su već
- Poremećaji sna - Panika duže vreme uzimali antidepresive pokaza-
- Proliv - Jeza
lo je da skoro dve trećine njih uopšte nije
- Znojenje - Drhtanje
bilo zadovoljno svojom terapijom. To ne
- Zabrinutost - Umor
- Gubitak apetita - Narušne mentalne znači da se njihovo stanje nije nimalo po-
- Lupanje srca funkcije boljšalo uzimanjem leka, već da se nije
- Depresija poboljšalo onoliko koliko su oni to želeli.
Između 70 i 80% pacijenata koji su uzimali
antidepresive rekli su da je depresija i
grupe lekova je tako mučno i naporno da dalje nastavila negativno da se odražava
se povezuje sa odvikavanjem od opijata i na njihov društveni i porodični život i uči-
amfetamina. Ono jeste moguće, ali ne bez nak na poslu.149
propratnih simptoma koji ponekad mogu Nažalost, lekovi nisu svemogući u borbi
biti veoma izraženi. Zato ih retko i prepisu- protiv depresije. Tačno je da će se
jem. Najčešći simptomi odvikavanja od raspoloženje kod oko 70% pacijenata
MAOI navedeni su na Slici 16.146 popraviti upotrebom lekova, dok mali broj
Simptomi odvikavanja (ponekad veoma njih doživi prividno “izlečenje” tokom uzi-
izraženi) su se takođe javili i kod pacijena- manja leka. Nažalost, ako se odmah ne
počne tragati za uzrocima i ne uvedu poz-
itivne promene u život, ili depresija neće
Tabela 16. Simptomi odvikavanja od
biti izlečena na pravi način ili će pacijent
IMAO
verovatno ponovo zapasti u depresiju.
- Glavobolja - Bunilo
- Zabrinutost - Halucinacije Zaključak
- Drhtanje - Žmarci ili peckanje
U ovom poglavlju sam izneo mnogo
- Psihoza kože
- Slabost u mišićima podataka o lekovima koje bi trebalo sagle-
dati u perspektivi. Veoma je važno zapam-
LEKOVITE BILJKE I LEKOVI 103

titi da bez obzira koliko ovi lekovi mogu biti


efikasni, oni imaju mnogo neželjenih spo- Tabela 17. Devet ključnih tačaka
rednih efekata, od kojih neki mogu biti 1. Biljni i sintetički lekovi imaju svoje mesto
ozbiljno ugroziti vaše zdravlje. Ako ste u lečenju depresije.
ikada zajedno sa lekom dobili i onu listu 2. Nabrojani su delotvorni biljni i sintetički
lekovi.
podataka o njemu, sigurno ste videli da
3. Takvi lekovi su u velikom broju slučajeva
neželjeni sporedni efekti zauzimaju skoro
potrebni u početnoj fazi lečenja.
čitavu stranicu sitno štampanih slova. 4. Cilj je prekinuti uzimanje lekova nakon
Pomisliti da je pilula najbolje rešenje za šest meseci ili najduže godinu dana.
brzo izlečenje predstavlja zamku u koju je 5. Odvikavanje od većine lekova treba da
vrlo lako upasti. I dok lek može da ukloni- bude postepeno.
ti simptome neke bolesti – u ovom slučaju 6. Ishrana i stil života su najznačajniji deo
depresije – on zapravo ne rešava problem terapije.
i često izaziva čitav niz neželjenih spored- 7. Bez pozitivnih promena u ishrani i načinu
nih efekata. Veoma je važno otkriti pravi života, velika je verovatnoća da će pacijent
uzrok problema i lečiti ga na način koji ponovo zapasti u depresiju.
8. Sa promenama u ishrani i stilu života mo-
donosi trajne rezultate.
žete očekivati trajno rešenje problema.
Ipak, lekovi imaju svoje mesto u leče- 9. Opšte poboljšanje zdravstvenog stanja
nju depresije ako se ne koriste kao krajnja biće dodatni rezltat.
solucija. Njih treba koristitiu slučaju ume-
rene i teške depresije, a cilj i lekara i paci-
jenta bi trebalo da bude potpuni prekid Koliko god da vam ove činjenice zvuče
uzimanja leka u roku od šest meseci ili naj- nejasno, želim da znate da postoji dobra
duže godinu dana u većini slučajeva. vest! Ako vi i vaš lekar budete prihvatili
Kada pratite stopu vraćanja depresije pristup koji sledi standarde kratko izložene
kod pacijenata koji koriste antidepresive, u ovom poglavlju i standarde načina života
nećete dobiti baš ohrabrujuću sliku. Kod opisane u preostalom delu knjige, stopa
77% onih koji su prekinuli da uzimaju lek vraćanja depresivnih epizoda smanjuje se
nakon tri meseca depresija se ponovo vra- za oko 10%. Rešenje je u tome da se čitav
tila u naredne dve godine.150 Prema jed- organizam vrati u prvobitnu ravnotežu ko-
nom drugom istraživanju, 40% pacijenata ju je Bog namenio čoveku, pravilnim nači-
je ponovo zapalo u depresiju u narednih nom ishrane i stilom života, i, što je naj-
godinu dana. Čak i kod onih koji uzimaju važnije, proučavanjem Njegove Reči -
lekove, stopa ponovnog zapadanja u Biblije, i poverenjem u Njegovo vođstvo.
depresiju kreće se između 20 i 40%.151
Kratak pregled glavnih tačaka ovog
poglavlja prikazan je u tabeli 17.
7. poglavlje

Stres i zabrinutost

Pacijenti su se prosto ređali jedan za Zašto je stres tako zabrinjavajuća pojava?


drugim. Prvo je ušla Džun, žena u svojim Zašto su ljudi spremni da troše novac na
60-tim koja je izgledala mnogo mlađe za lekove, prevaljuju dugačak put do lekar-
svoje godine. Ona je, između ostalog, bila skih ordinacija i čak rizikuju da postanu
zabrinuta zbog svoje dugotrajne upotrebe zavisni od lekova protiv stresa ili zabrinu-
Ksanaksa (Xanax), leka protiv zabrinutosti tosti?
koji se izdaje na lekarski recept. Pre dva- Stres može biti jednostavna, privreme-
naest godina, njen lekar je kod nje dijag- na reakcija na neki neočekivani događaj u
nostikovao mentalno stanje pod nazivom životu. Na primer, vozač koji vam je pre-
panični poremećaj i od tada svakoga dana sekao put u saobraćaju prošle nedelje
pije Ksanaks tri puta dnevno. mogao je doprineti da u tom trenutku
Bezbroj puta je pokušala da se oslobo- budete pod većim stresom. No, verovatno
di zavisnosti od ovog leka. Svaki put deša- se zbog toga nećete nervirati i sedmicu
vala joj se ista stvar. Simptomi odvikava- dana nakon tog događaja. Međutim, kod
nja, uključujući izraženu zabrinutost, vra- nekih ljudi, stres i zabrinutost mogu pre-
ćali su je ustaljenom režimu uzimanja leka. rasti u trajan problem.
Džun je na kraju došla do zaključka da se Kada je u jesen 1996. godine vlada
nikada neće moći osloboditi zavisnosti od SAD započela jednu aktivnost pod nazivom
tog leka. Program edukacije o poremećajima usled
Potom je ušao Ralf, mlad čovek od zabrinutosti (Anxiety Disorders Education
nekih 35 godina. Ralf je već dugo imao Program), Nacionalni institut za mentalno
psiholoških problema u koje je spadala i zdravlje (National Institute of Mental
zabrinutost. Jedan od mnogih lekova koje Health) je podsetio američku naciju da
je uzimao bio je Ativan, još jedan lek za trenutno nekih 16% odraslih Amerikanaca
lečenje zabrinutosti, veoma srodan Ksa- ispod 54 godine starosti1,2,3 (ili više od 19
naksu. Ralf je bio u nedoumici da li treba miliona Amerikanaca) boluje od nekog
da uzima Ativan ili da se opredeli za nešto oblika zabrinutosti. Postoji više oblika ovog
blaže – možda čak i neki vid lečenja koji ne poremećaja. Kasnije u ovom poglavlju
podrazumeva upotrebu sintetičkih lekova. ćemo se pozabaviti različitim vrstama
Na kraju je došao Bob, aktivan poslovni poremećaja usled zabrinutosti i odrediti
čovek u svojim 50-tim. Bob je, izgleda, bio njihove karakteristike.
veoma zabrinut zbog stresa koji brz tempo Pre nego što obratimo pažnju na pore-
njegovog načina života nosi sa sobom. mećaje usled zabrinutosti, pogledajmo pr-
Upitao me je: “Doktore, koji lek preporu- vo stres. To su dva različita, ali – kao što
čujete za stres?” ćemo videti - međusobno povezana men-
Ova tri pacijenta koja su prošla kroz talna stanja.
moju ordinaciju nisu usamljani slučajevi.
Priče poput njihovih mogu se svakodnevno
čuti u lekarskim ordinacijama širom SAD.
STRES I ZABRINUTOST 105

Šta je stres? feri, pogađajući sve starosne grupe u veći-


Stres je naša reakcija na probleme i ni, ako ne i u svim razvijenim zemljama.5,6
brige na koje nailazimo u životu. Problemi Ironično je to što su se oni koji treba nama
vezani za ispunjavanje određenih vremen- da pomažu da rešimo probleme vezane za
skih rokova, finansijski ili porodični proble- stres i sami zapetljali u lepljivu mrežu stre-
mi mogu izazvati stres. Ovi problemi se sa. Jedno nedavno obavljeno istraživanje
nazivaju stresorima, a naša reakcija na pokazalo je da su, u poređenju sa drugim
njih se naziva stres. Jednostavnije rečeno, stručnjacima, zdravstveni radnici, izgleda,
stresor je akcija, a stres je vaša reakcija, izloženi većem stresu, depresiji i zabrinu-
kao što je prikazano u tabeli 1. tosti kako na radnom mestu tako i van
njega.7
Većina ljudi na Zapadu je, zapravo,
Tabela 1. Stresori i stres
potpuno svesna da je opterećena stresom,
Pritisci spolja - stresori
a ogroman broj naučnih činjenica samo
Stres je vaša reakcija na stresore potvrđuje da je stres sve učestalija pojava
i da se neki od nas suočavaju sa većim
Svi mi imamo nekakve stresore u na- teretom nego što su u stanju da ponesu.
šem životu. Uobičajeni stresori su prika- Sviđalo nam se to ili ne, za većinu nas
zani u tabeli 2. stres i zabrinutost predstavljaju sastavni
deo svakodnevnog života. I bez obzira da
Tabela 2. Uobičajeni stresori li se kraće ili duže borimo sa zabrinutošću,
ono što se naziva “reakcija na stres” odre-
- Preopterećenost poslom
đuje kako će stres na kraju da utiče na
- Nečija smrt
- Veliki preokreti u životu nas. Hajde da odvojimo malo vremena i
- Finansije – dugovi pokušamo bolje da shvatimo kako stres
može da doprinese razvoju zabrinutosti
kao i da izazove drastične fizičke i men-
Možda će vam situacija biti mnogo jas- talne promene.
nija kada sami odredite stresore u sop-
stvenom životu. To može biti prvi korak u Tri faze reakcije na stres
rešavanju problema stresa koji ste možda Reakcija našeg organizma na stres je
bezuspešno pokušavali da rešite, bilo sves- jedan pažljivo organizovan proces čiji je
no ili podsvesno. Da biste bili uspešan cilj da nam pomogne da se oslobodimo
borac, morate dobro poznavati svog nepri- opasnih okolnosti. Iznenadna reakcija na
jatelja. Najuspešnije strategije u borbi pro- stres može se opisati kao reakcija tipa
tiv stresa često uključuju usredsređivanje “borba ili beg”, osmišljena da nam pomog-
na određene stresore koji vas napadaju. ne da opstanemo u slučaju neposredne
Kada su u pitanju neki nedefinisani stre- opasnosti. Pošto hemijske supstance u
sori, kasnije ću vam objasniti mnogo koris- našem organizmu igraju glavnu ulogu u
nih tehnika kao što su duboko disanje, fi- slučaju depresije, one isto tako utiču i na
zičke vežbe i meditacija. našu reakciju na stres. Pogledajmo primer
jedne stvarne stresne situacije u životu i
Stres je opterećenje način na koji ljudski organizam reaguje na
Kod većine mojih pacijenata, uopšte stres.
nije potrebno da im ja kažem da bi shvatili Selena se jednom prilikom dugo zadr-
nešto što je tako očigledno, a to je da žala u kancelariji. Te večeri, kada je konač-
mnogima stres predstavlja sve veće opte- no krenula kući, u saobraćaju je bila
rećenje. Nivo stresa je sve veći u većini izuzetno velika gužva. Bilo je naporno vo-
društvenih podgrupa u zapadnoj hemis-
106 IZLAZ IZ DEPRESIJE

ziti. Bila je umorna i morala je prosto da se bila reakcija tipa “bori se ili beži”. Ona je
bori sa snom. odlučila da pobegne.
Nakon pola sata vožnje, Selena je Kada su u pitanju drugi uzroci stresa,
odahnula sa olakšanjem kada se parkirala kao što je stres na poslu, bračni problemi,
ispred kuće. Dok je koračala ka ulaznim finansijske poteškoće ili stotine drugih
vratima, skoro da uopšte nije ni primetila stresora, takav stres ne mora da bude
komšijinu mačku, no kada je čula duboko kratkotrajno, privremeno iskustvo. Mi smo
režanje, shvatila je da u pitanju nije običan obično izloženi stresorima koji ostaju
kućni ljubimac. Počela je da razmišlja brzi- prisutni u našoj sredini danima, sedmica-
nom munje. Setila se upozorenja koje je ma, mesecima ili čak duže. Kada se ovo
nedavno čula da besan riđi ris smelo šeta dogodi, ona na kraju može da pređe u fazu
po okolini. Njeno srce je automatski poče- 3 – stadijum iscrpljenosti.
lo ubrzano da lupa i njen iscrpljeni organi- Kada nastupi ova faza, ako stresori i
zam je iznenada oživeo i dobio novu dalje nastave da deluju, bolest ili čak smrt
snagu. Potrčala je uza stepenice i utrčala u mogu biti neizbežni. Postoje klasični
kuću u deliću sekunde. primeri kada su ljudi umirali od srčanog
Reakcija organizma na neku stresnu udara prilikom suočavanja sa nekim
situaciju poput ove osmišljena je tako da ozbiljnim stresorom. Za one koji imaju
bude intenzivna, ali privremena. U jednoj slabo srce, ris ili neki drugi iznenadni stre-
veoma napetoj situaciji kao što je ova, uti- sor mogu biti dovoljno intenzivni da iza-
caj hormona stresa je generalno pozitivan, zovu trenutnu smrt. Ipak, većina ljudi je
kada oni osposobljavaju organizam da se sposobna da se uhvati u koštac sa stre-
snađe u vanrednim situacijama kada treba sorima – bar u izvesnoj meri.
brzo reagovati.
Pionir u oblasti stresa, Dr Hans Seli Fizičke promene izazvane stresom
(Hand Selye), kaže da naša prva reakcija Jedan iznenadni stresor izaziva neko-
na neki događaj poput ovog koji je Selena liko fizičkih promena u organizmu. One su
doživela predstavlja prvu fazu reakcije na navedene u tabeli 4.10
događaj koji izaziva stres. On objašnjava
da naša reakcija ne zavisi od prirode stre- Tabela 4. Uticaj iznenadnog stresora
sora. Postoji jedna slična reakcija koja se na fizičko zdravlje
javlja kao reakcija na sve tipove stresora.8 - Povišen krvni pritisak
Reakcija jedne osobe na neki novi stresor - Ubrzan rad srca
predvidiva je i progresivna i prolazi kroz tri - Ubrzane kontrakcije srca
faze, kao što je prikazano u tabeli 3.9 - Proširene zenice
- Proširene bronhije
- Povećana mišićna snaga
Tabela 3. Reakcija na stresore - Oslobađanje glukoze iz jetre
Faza 1: Reakcija uzbune - Pojačana mentalna aktivnost
Faza 2: Pružanje otpora - Ubrzan metabolizam
Faza 3: Stanje iscrpljenosti - Povećan dotok krvi u aktivne mišiće
- Smanjen dotok krvi u one delove tela koji
nisu neophodni za brzu reakciju, kao što su
Prva faza je reakcija uzbune. Kada je bubrezi i crevni trakt
Selena čula režanje risa, njen organizam
se pripremio za odbranu, a to je bila reak- Povećana mišićna snaga je očigledno u
cija uzbune. U drugoj fazi - fazi pružanja velikoj meri pomogla Seleni da brzo po-
otpora - Selena je morala brzo da odluči begne od risa. Šta je dovelo do tog po-
kako će se zaštititi. Morala je da odluči ili većanja? Bilo je potrebno da se dogodi pet
da se bori protiv risa ili da pobegne, što bi iznenadnih promena u njenim telesnim
STRES I ZABRINUTOST 107

funkcijama da bi ono nastupilo. One su promene koje nas na kraju mogu uništiti
navedene u tabeli 5. kada se suočimo sa trajnim i upornim stre-
som. Naš sistem za stres je osmišljen tako
Tabela 5. Uzrok povećanja mišićne da nam pomogne da se uhvatimo u koštac
snage sa iznenadnim, kratkotrajnim situacijama.
- Ubrzan puls On nije stvoren da bude neprestano akti-
- Snažniji otkucaji srca van kada se suoči sa upornim stresorima.
- Povišen krvni pritisak Ove činjenice idu u prilog mudrim saveti-
- Povišen nivo šećera u krvi ma koje nalazimo u Bibliji, poput onog:
- Povećan dotok krvi u aktivne mišiće “Sunce da ne zađe u gnevu vašemu.”11
Bilo da je u pitanju ljutnja ili neki drugi
Ovih pet faktora doprinose povećanju stresori, za nas je najbolje da se suočimo
energije u krvi koja dospeva u aktivne mi- sa njima i rešimo ih što je pre moguće.
šiće. Stalan i uporan stres može da naškodi
Koji telesni procesi su izazvali ova po- našem organizmu na mnogo načina. Pog-
većanja? Ona predstavljaju posledicu rada ledajmo, na primer, dijabetes. Amerikanci
nekoliko žlezda koje su pojačano lučile se suočavaju sa pravom epidemijom dija-
hormone, koji se nazivaju hormoni stresa. betesa – 800.000 novih slučajeva svake
Ova povećanja su, sa svoje strane, pro- godine! Cena koja se plaća u vidu
uzrokovana signalima iz reakcije nervnog amputacija, oštećenja bubrega, srčanih i
sistema na prisustvo stresora. moždanih udara i slepila zapanjujuće je
Sve u svemu, vidimo da električni sig- visoka.12 Za one koji imaju dijabetes ili su
nali iz nervnog sistema podstiču određene izloženi dejstvu faktora rizika za ovu
žlezde da pojačano luče hormone, što opet bolest, konstantna aktivnost hormona
povećava energiju u krvotoku, dajući miši- stresa može biti pogubna zbog povećanja
ćima dodatnu snagu koja im je potrebna nivoa šećera u krvi.
da bi čovek pobegao od opasnosti. Sve se Pogledajmo još jedan primer – bolest
to dešava u roku od nekoliko sekundi. krvnih sudova. Stimulacija koju vrši kon-
Još jedna promena koja nastaje u krvi stantan stres ne mora da bude praćena i
jeste povećana tendencija ka zgrušavanju povećanim dotokom krvi zbog suženja
krvnih pločica. Da je Selena bila ranjena u arterija. Posledica toga može biti srčani ili
borbi sa životinjom, ova promena bi po- moždani udar. Osim toga, povišen krvni
mogla da gubitak krvi bude minimalan. pritisak izazvan konstantnim delovanjem
Ovaj složeni sistem u ljudskom organizmu stresora može da ima veoma štetne pa čak
na čudesan način spasava život u takvim i fatalne posledice. Povećana sklonost ka
nepredviđenim situacijama. zgrušavanju krvi svakako nije zdrava, a
može biti i veoma opasna kada osoba ima
Konstantan stres nasuprot i bolesne arterije. Ne bi bilo poželjno da
iznenadnom stresu takvo stanje traje i nakon što prođe stres-
Razmotrimo sada konstantne stresore na situacija.
u životu za razliku od onog iznenadnog,
trenutnog stresora. Trenutne i kratkotrajne Negativan uticaj kortizol hormona
promene sada postaju trajne. Te promene Kao što je ranije rečeno, povećan nivo
sada pretvaraju prednosti u sklonosti i nekih hormona u krvi štiti nas kod izne-
mogu biti veoma štetne za zdravlje. nadnih stresova. Jedan od tih hormona je
Ironično je, ali tačno, da pojačan rad kortizol. Međutim, konstantno visok nivo
nervnog sistema i povećano lučenje hor- kortizola izazvan hroničnim prekomernim
mona koji nas mogu zaštititi kada se stre- stresom može naškoditi organizmu i u fi-
sor prvi put javi predstavljaju one iste zičkom i u psihičkom smislu. Lista štetnih
108 IZLAZ IZ DEPRESIJE

posledica vezanih za funkcije mozga nalazi utiče na imuni sistem.31 Drugo, kortizol
se u tabeli 6.13,14,15,16,17,18,19 sam po sebi umanjuje sposobnost odre-
đenih belih krvnih zrnaca da ubijaju bak-
Tabela 6. Povišen nivo kortizola može terije.
oštetiti funkcije mozga Jedno istraživanje vezano za imuni sis-
1. Mentalna konfuzija tem pokazalo je da povišen nivo kortizola
2. Opsesivno kompulzivni poremećaj u krvi smanjuje vreme preživljavanja že-
3. Anoreksija (odbojnost prema hrani) nama sa poodmaklim stadijumom raka
4. Depresija dojke. Ove žene su imale i manji broj, a i
5. Panična zabrinutost slabije prirodne ćelije-ubice u krvi, pa je i
6. Narušeno pamćenje njihova odbrana protiv raka bila naruše-
7. Smanjenje mozga na.32
U jednom klasičnom istraživanju koje
Narušeno pamćenje, pod rednim bro- je obuhvatilo studente medicine pokazalo
jem 6, odnosi se na verbalnu deklrativnu se da je stres prilikom polaganja ispita
memoriju (pamćenje imena, telefonskih donekle umanjio broj belih krvnih zrnaca u
brojeva itd). Do sličnog oštećenja memori- krvotoku.33 Kada je neki stresor prisutan
je može doći kod osoba koje koriste lekove danima ili sedmicama, kao kada je u pita-
tipa Kortizona.20 Dobar primer za to su nju smrt neke drage osobe, opterećeni
deca koja uzimaju Prednizon za astmu.21 imuni sistem može biti podložniji infektiv-
Stavka broj 7, smanjenje površine nim bolestima ili raku.
mozga, može biti posledica dugotrajnog Još jedno zanimljivo istraživanje veza-
povećanja nivoa kortizola. Ovo je izuzetno no za imuni sistem obuhvatilo je dve grupe
važno za starije osobe, ili čak i one mlađe radnika koji su promenili radno mesto.
koji možda primećuju da njihov um gubi Prva grupa je dobrovoljno napustila svoj
oštrinu. Efikasnije strategije za upravljanje dotadašnji posao i našla novo zaposlenje.
stresom bez supstanci na bazi kortizola Oni u drugoj grupi su bili otpušteni sa
mogu da uspore proces slabljenja pamće- posla kao tehnološki višak, pa su bili pri-
nja.22 morani da traže neki drugi posao, što je
Visok nivo kortizola štetan je za organi- bilo veoma stresno iskustvo. Pokazalo se
zam i na neke druge načine. Neki od njih da je druga grupa bila izložena većem
navedeni su u tabeli 7.23,24,25,26,27,28,29,30 riziku od raka pluća.34 Jedno je jasno –
konstantan stres ostavlja ozbiljne posle-
Tabela 7. Još neke negativne dice po naš imuni sistem. Rak je obično
posledice visokog nivoa kortizola prisutan mesecima ili godinama pre nego
1. Čirevi na organima za varenje što se postavi dijagnoza. Dakle, imuni sis-
2. Visok krvni pritisak tem oslabljen konstantnim stresom pove-
3. Neuhranjenost ćava rizik od ozbiljnih problema mnogo pre
4. Hronični aktivni alkoholizam nego što se rak dijagnostikuje.
5. Smanjen libido
6. Otpor prema odvikavanju od alkohola i Stres povećava rizik od srčanog i
narkotika moždanog udara
7. Narušen imuni sistem
Postoji mnogo studija koje ukazuju na
Stavka broj 7 na gornjoj slici je naru- tesnu vezu između stresa i začepljenja
šen imuni sistem. Povišen nivo kortizola u arterija. Srčani udar je i dalje glavni uzrok
krvi ima tendenciju da oslabi imuni sistem smrti. Sve detaljnije poznavanje njegove
na dva načina. Prvo, on povećava nivo povezanosti sa stresom ne može se
šećera u krvi, za šta se zna da negativno ignorisati. To važi i za one koji nikada nisu
imali problema sa srcem i za osobe koje
STRES I ZABRINUTOST 109

već boluju od danas poznatih bolesti srca. Isto tako, primećeno je da pozitivne
Dokazi ukazuju da stres ne samo što može emocije, poput sreće i spokojstva, smanju-
da poveća rizik od srčanog udara, već i da ju rizik od smanjenog dotoka krvi u srčani
nelečeni stres može dovesti do mnogo go- mišić. Istraživači sa Djuk Univerziteta su
rih posledica u periodu nakon srčanog pokazali da čak i uobičajeni, i ne tako veli-
udara.35 Nekoliko studija koje pokazuju ki stresovi mogu smanjiti dotok krvi u srce.
postojanje te veze navedena su u tabeli Kao što je prikazano u tabeli 8, pro-
8.36 grami koji uče srčane bolesnike kako da
upravljaju stresom mogu smanjiti učes-
Tabela 8. Stres i začepljenje arterija tanost začepljenja arterija. Dr Džejms A.
Studija Otkrića
Blumental (Blumenthal) sa Univerziteta
Djuk u Durhamu u Severnoj Karolini i nje-
Univerzitet Djuk Svakodnevne negativne
emocije povećavaju rizik gove kolege sa univerziteta i drugih medi-
od smanjenog dotoka krvi cinskih ustanova proučavali su grupu paci-
u srčani mišić. Pozitivne jenata koji imaju oboljenje koronarne
emocije smanjuju taj rizik. arterije ((CAD) engl. coronary artery dis-
Univerzitet Djuk Podučavanjem srčanih ease) i beležili začepljenje arterija tokom
bolesnika da upravljaju testiranja na stres. Pacijenti koji su bili
stresom smanjuje se podučavani kako da upravljaju stresom
učestanost začepljenja imali su daleko manje srčanih tegoba nego
arterija. oni koji nisu pratili taj program. Dr
Holandski Podučavanjem srčanih Blumental je došao do zaključka da uput-
istraživači bolesnika da upravljaju stva za upravljanje stresom predstavljaju
stresom smanjilo je veoma važan deo oporavka od srčanog
smrtnost od srčanih udara, poboljšavajući zdravstveno stanje
oboljenja za 34%, a broj pacijenata i produžavajući njihov život.
ponovljenih srčanih udara
Holandski istraživači sa tabele 8 anali-
za 29%.
zirali su 37 studija koje su se bavile ispiti-
Holandski Podučavanjem srčanih vanjem programa postinfarktne rehabili-
istraživači bolesnika da upravljaju
tacije koji su uključivali i uputstva za
stresom pozitivno je utica-
smanjenje stresa. Otkrili su da ovi progra-
lo na krvni pritisak, holes-
terol, telesnu težinu, mi pozitivno utiču na krvni pritisak, holes-
odvikavanje od pušenja, terol, telesnu težinu, odvikavanje od pu-
fizičke vežbe i navike u šenja, fizičke vežbe i navike u ishrani, da
ishrani. utiču na smanjenje smrtnosti od srčanog
Dr T. Karmark Najveće povećanje krvnog udara za 34%, a na smanjenu učestanost
pritiska izazvanog stresom ponovnog dobijanja infarkta za 29%.
pokazalo je i najveći Kada je u pitanju moždani udar, tok
stepen začepljenja bolesti koji dovodi do udara veoma je
karotidnih arterija. sličan srčanom udaru. I u jednom i u dru-
gom slučaju, imamo začepljenje krvnih
Istraživači sa univerziteta Djuk (Duke sudova koji dovode krv do vitalnih organa.
University) proučili su 132 pacijenta sa Kao što se dalo i očekivati, stres povećava
srčanim udarom. Pokazalo se da uobiča- rizik od moždanog udara.37 U jednoj grupi
jene svakodnevne negativne emocije, kao muškaraca finske nacionalnosti, od 42 do
što su napetost, tuga i frustriranost, udvo- 60 godina, oni kojima je usled stresa najvi-
stručuju ili utrostručuju rizik od prilično še skočio krvni pritisak imali su i najveći
smanjenjog dotoka krvi u srčani mišić. stepen začepljenja karotidnih arterija.38
Studije u kojima se stres povezuje sa zače-
110 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pljenjem vratnih arterija ukazuju na to da smatraju da hormoni poput adrenalina i


začepljenje krvnih sudova ne povećava kortizola možda direktno utiču na pore-
samo rizik od moždanog udara, već i od mećaj u koncentraciji holesterola koji nas-
drugih bolesti. Smatra se da takvo zače- taje kao posledica stresa.41
pljenje pokazuje stepen začepljenja u Kao i u slučaju iznenadnog stresa,
čitavom organizmu, uključujući i arterije smanjen nivo HDL holesterola nije jedini
koje snabdevaju srce i ostale vitalne poremećaj vezan za holesterol nastao kao
delove organizma. posledica hroničnog stresa. Pod uticajem
Jedno istraživanje obavljeno na Univer- konstantnih stresova dolazi i do povećanja
zitetu u Ohaju (Ohio State University) ukupnog holesterola. Istraživači su poka-
ukazuje na to da iznenadni stresori ne zali da kod osoba u čijoj je porodici već
utiču na sve ljude podjednako. Istraživači bilo slučajeva srčanog udara postoji veća
su učesnike ovog istraživanja lažno optužili mogućnost da će na stres reagovati
za krađu u prodavnici, a potom im dali pet povećanim nivoom holesterola.
minuta da kažu nešto u svoju odbranu.39 Ispitali smo neke od dokaza koji
Stresor je bio istog intenziteta za sve učes- povezuju stres sa slabljenjem imunog sis-
nike. Svi su znali da se njihova odbrana tema, rizikom od raka i srčanim udarom.
snima video-kamerom i kasnije procenju- Međutim, postoje mnogi drugi zdravstveni
je. Kod onih učesnika u čijoj je porodici već problemi koji mogu nastati kao posledica
bilo slučajeva srčanog napada došlo je do stresa i njegovog negativnog uticaja na
povećanja ukupnog i LDL holesterola (dva imuni sistem, što je prikazano u tabeli 9.
faktora rizika za srčani udar) kao reakcije
na ovo stresno iskustvo. Tabela 9. Ostale bolesti i zdravstveni
Iznenadni mentalni stres ne samo što problemi izazvani stresom
povećava broj faktora rizika za srčani udar, - Herpes
kao što su krvni pritisak i holesterol, već - Astma
povećava i rizik od opasnih – i čak smrto- - HIV prerasta u sidu
nosnih – problema sa srčanim ritmom. - Ekcem
Istraživanje izvedeno na Univerzitetu Jejl - Psorijaza
(Yale University) pokazalo je da, među - Sindrom iritabilnih creva
predisponiranim osobama, stresne emo- - Reproduktivno zdravlje
cije mogu izazvati određene potencijalno - Lom kuka
fatalne probleme sa srčanim ritmom.40
Kada se uporedi uticaj iznenadnog Svaku od ovih bolesti treba detaljnije
mentalnog stresa sa posledicama koje razmotriti. Prva na listi je herpes.
ostavlja hronični ili konstantan stres, dolazi
se do zaključka da hronični stres pogubno Stres i herpes
deluje i na zdravlje vašeg srca. Kao što je Kada neko dođe u dodir sa virusom
ranije spomenuto u vezi sa rakom pluća, herpesa, ovaj virus se zauvek nastani u
mnoga istraživanja pokazuju da je čovek, nervnom sistemu dotične osobe. Dugo-
kada ne može da utiče na svoje zaposle- trajno izlaganje stresu može povećati rizik
nje, izložen hroničnom stresu. Ovaj pred- od izbijanja ove bolne genitalne bolesti. U
skazatelj hroničnog stresa utiče i na jednom šestomesečnom istraživanju, istra-
zdravlje srca. Jedno istraživanje koje je živači u San Francisku su proučavali 58
uključivalo zaposlene u Britanskoj vladi žena između 20 i 44 godine starosti, pri
pokazalo je da je kod onih koji su osećali čemu se kod svih njih i ranije dešavalo da
da ne mogu skoro nimalo da utiču na svoje im se javi genitalni herpes.42 Izražena
zaposlenje smanjen nivo korisnog HDL zabrinutost i konstantan stres “potpoma-
holesterola koji štiti srce. Neki istraživači žu” ponovno javljanje herpesa. Interesan-
STRES I ZABRINUTOST 111

tno je to da istraživači nisu pronašli nikak- možemo a da ne spomenemo HIV (od


vu vezu između herpesa i kratkotrajnih engl. human imunodeficiency virus).
stresnih iskustava. Jedno nedavno obavljeno istraživanje ba-
vilo se proučavanjem pacijenata zaraženih
Stres i astma HIV virusom, od kojih su neki bili izloženi
Druga bolest na listi je astma. Stres stresorima koji su bili jači od običnih -
može da podstakne napade astme; to nas svakodnevnih stresora sa kojim se svi
nimalo ne iznenađuje kada pogledamo suočavamo. Kod onih koji su bili izloženi
poznate faktore rizika koji se vezuju za najjačim stresorima zabeleženo je dras-
ovaj poremećaj. Oni koji žive u siromaštvu tičnije smanjenje broja belih krvnih zrna-
nalaze se u većoj opasnosti da će dobiti ca.46 Ovo istraživanje nam pruža dokaze
astmu. Osim toga, oni koji imaju poro- koji ukazuju na to da stres može da pove-
dičnih problema (uključujući skori gubitak ća rizik od razvoja HIV-a u sidu (AIDS).
posla ili smrt drage osobe), problema sa Dobra vest je da istraživači nisu pronašli
alkoholizmom, koji pate od depresije i nisu nikakvu vezu između svakodnevnih streso-
u stanju da izađu na kraj sa finansijskim ra i razvoja side.
poteškoćama, takođe predstavljaju visoko-
rizičnu grupu.43 Stres, ekcem i psorijaza
Jasno je da je astma nešto više od čisto Istraživači sa Tafts Medicinskog fakul-
nasledne bolesti. Identični blizanci pružaju teta u Bostonu (Boston’s Tufts School of
pravi primer za to. Kada jedan blizanac Medicine) otkrili su da povećan nivo hor-
ima astmu, samo u oko 20% slučajeva i mona zvanog CRH može biti posledica
drugi blizanac ima ovu bolest. Stresni do- stresa. Ovaj hormon stimuliše određenu
gađaji koje prijave roditelji, poteškoće grupu belih krvnih zrnaca u organizmu.47
vezane za roditeljstvo, kao i nezadovolj- Ove ćelije doprinose pogoršanju alergija
stvo u braku – sve je to povezano sa raz- na koži kao što su ekcem i psorijaza.
vojem astme u ranom detinjstvu.44
Pregled medicinskih istraživanja poka- Stres i varenje
zao je da neki pacijenti mogu da pokrenu Britanski istraživači su nedavno izjavili
napad astme kada pokušavaju da zadrže u da postoji veza između stresa i čestog
sebi snažne emocije poput agresivnosti i stanja creva koje se naziva sindrom iri-
straha. U isto vreme, otkriveno je da se tabilnih creva (iritabilni kolon). To stanje
stanje kod nekih astmatičara popravlja uključuje različite smetnje kao što su bol u
kada se poprave i poremećeni društveni stomaku, naduvenost, dijareja ili zatvor.
odnosi.45 Sve u svemu, ovi i neki drugi Neverovatni podaci do kojih su ovi istraži-
dokazi jasno ukazuju na to da konstantno vači došli pokazuju da je emocionalno ras-
prisustvo stresora može u velikoj meri da trojstvo, izgleda, uzrok ovog poremećaja.
doprinese razvoju astme kao i da pogorša Više od 70% osoba sa ovim tegobama
stanje u slučaju da bolest već postoji. prethodno je prošlo kroz stresne situacije
kao što su smrt drage osobe ili raskid
Stres može povećati rizik od veze.48
prelaska HIV-a u sidu
Videli smo da stres može da pogorša Stres i reprodukcija
zdravstveno stanje u slučaju srčanog i Sterilitet je više nego ikada veoma zab-
moždanog udara, raka, genitalnog herpe- rinjavajuća pojava. Izgleda da stres na
sa i astme tako što narušava imuni sistem. mnogo načina utiče na reproduktivno
Međutim, kada govorimo o bolestima zdravlje. Jedno istraživanje je pokazalo da
vezanim za oslabljen imuni sistem, ne stres može da izazove pojačano lučenje
112 IZLAZ IZ DEPRESIJE

određene grupe hormona koji narušavaju istraživanje koje je obuhvatilo nekih


plodnost kod muškaraca tako što umanju- 18.000 Norvežanki starosti najmanje 50
ju broj spermatozoida.49 godina, pokazalo je da indikatori men-
U drugom istraživanju koje je obuhvati- talnog rastrojstva kao što su usamljenost i
lo više od 200 trudnica, neke su bile pod nezadovoljstvo ukazuju na povećan rizik
stresom izazvanim kombinacijom preveli- od frakture kuka.54
kih zahteva na radnom mestu i velikog Istraživači su smatrali da uzrok ne leži
broja dužnosti i poslova u domaćinstvu. samo u povišenom nivou kortizola. Ta po-
Kod njih je postojao pet puta veći rizik od vezanost se delimično može objasniti po-
komplikacija u trudnoći nego kod onih že- vezanošću između mentalnog rastrojstva i
na koje nisu bile pod tolikim stresom.50 nezdravog načina života u drugim aspekti-
Detaljnija objašnjenja ove veze data su u ma. Na primer, žene koje su izuzetno
ranijim istraživanjima. Prethodno istraživa- opterećene i rastrojene češće počinju da
nje je pokazalo da zaposlene žene koje puše i da se loše hrane.
imaju makar jedno dete kod kuće imaju Neke posledice stresa navedene u
veći nivo kortizola u krvi. Štetno dejstvo tabeli 9 ne moraju biti tako drastične kao
ovog hormona opisano je ranije u ovom neki drugi ozbiljni zdravstveni problemi
poglavlju.51 U jednom zasebnom istraživa- koje smo opisali. Ipak, ako pogledamo i te
nju koje je obuhvatilo više od 100 žena druge načine na koje stres može da utiče
koje su radile van kuće, one koje nisu na zdravlje, doći ćemo do veoma značaj-
imale decu imale su niži nivo kortizola u nog zaključka – konstantan stres je veoma
krvi tokom celog dana. Možda nas je snažan faktor koji na više načina nanosi
najviše iznenadila činjenica da više od ogromnu štetu ljudskom organizmu.
jednog deteta ne znači i viši nivo kortizola Pogledajmo sada neke od društvenih
u krvi. posledica stresa.
Kada je u pitanju oštećenje ploda,
savremena istraživanja ukazuju na to da Društvene posledice stresa
stres – naročito u vreme začeća i tokom Kada vidimo kako stres negativno utiče
prva tri meseca trudnoće – u velikoj meri na fizičko i mentalno zdravlje i finansijsku
povećava verovatnoću da će doći do takvih situaciju, ne treba nimalo da nas čudi što
problema.52 Čak i ako dođe do začeća, a on utiče i na društveni aspekt života. U
dete nema neko oštećenje, stres može da stvari, društvene posledice stresa su tako
izazove neke druge komplikacije u trud- dobro prihvaćene u našoj kulturi da se
noći. Određeni tipovi stresa, uključujući stres veoma često koristi kao izgovor za
izrazito stresnu situaciju na poslu, povezu- narušene društvene odnose. Razmislite
ju se sa povećanim rizikom od prevre- samo na trenutak o tipičnim izgovorima
menog porođaja.53 Prevremeno rođene koje čujete: “Izvini, imao sam težak dan
bebe su izložene većem riziku i od kratko- na poslu”, ili: “Oprosti mi. Cele noći ni oka
trajnih i od dugotrajnih zdravstvenih prob- nisam sklopila zbog bebe”.
lema. One, takođe, mogu zaostajati i u Kada govorimo o ovim društvenim pos-
intelektualnom razvoju. ledicama stresa, treba reći da hroničan
stres može predstavljati različitu opasnost
Stres i fraktura kuka u različitom periodu života. Takvo istraži-
Kada se primenjuju u lečenju bolesti vanje ima uznemirujuće implikacije za
kao što je astma, lekovi tipa kortizona začarani krug zlostavljanja koji se često
mogu negativno uticati na čvrstinu kostiju. može videti u porodicama gde oni koji su
Ne bi trebalo da nas iznenadi to što su pod stresom zato što ih onaj drugi
medicinski istraživači otkrili povezanost zlostavlja i sami na kraju počinju da zlos-
između stresa i fraktura kuka. Jedno tavljaju svog partnera i decu.
STRES I ZABRINUTOST 113

Stres i mozak zanemaruje. Ako pomognemo deci da se


Stres pogađa sve aspekte čovekovog bolje suoče sa stresorima, manja je
bića – fizički, društveni, duhovni i mental- verovatnoća da će ona kasnije imati prob-
ni. Poslednji od ova četiri aspekta – aspekt lema sa zloupotrebom droge.57
mentalnog zdravlja – jeste taj gde pos-
ledice stresa često predstavljaju najveći
Kratak pregled štetnih posledica
razlog za zabrinutost. Naše mentalno stresa
zdravlje određuje ko smo. Bez dobrog Videli smo kakve sve mogu biti posledi-
mentalnog zdravlja, kvalitet našeg života ce stresa. Ja sam samo dotakao opširnu
trpi u fizičkom, društvenom i duhovnom temu štetnog uticaja stresa na fizičko i
smislu. mentalno zdravlje i društveni aspekt čove-
Stres se, takođe, povezuje sa određe- kovog života. U ovom poglavlju je spome-
nim vrstama disocijativnih stanja, kao nut samo mali deo opsežnih istraživanja
kada, na primer, izgubite dodir sa svojom na tu temu.
okolinom sanjareći o nečemu, ili čak, zbog Medicinski radnici i stručnjaci su skloni
poremećaja pamćenja, zaboravite čitava da dozvole da zdravstveni problemi pove-
poglavlja svog života. U stvari, jedan zani sa stresom budu potisnuti u drugi
nedavno sačinjen izveštaj ukazuje na plan, ali moja procena i iskustvo kažu da
mogućnost da su vantelesna iskustva na stres u najvećoj meri doprinosi pogoršanju
samoj granici smrti manifestacije dra- neke bolesti i smanjenju kvaliteta života
matičnog disocijativnog stanja.55 miliona ljudi.
Disocijativna stanja su obično posledi- Iz ove perspektive, izuzetno je važno
ca velikih stresova u životu. Dok je u tak- zapaziti do kakvih se saznanja došlo u jed-
vom stanju, osoba primećuje da njen um nom nedavno sprovedenom istraživanju
deluje nezavisno od njenih emocija pa čak koje je obuhvatilo preko 45.000 zaposle-
i tela.56 U disocijativno stanje može zapas- nih.58 Iako i pušenje i neumerenost i visok
ti svako kada se okolnosti nameste. To ne krvni pritisak i dijabetes doprinose poveća-
mora da znači da je osoba i mentalno nju prosečnih godišnjih troškova za zdrav-
nestabilna. Dokazi govore da vantelesna stvenu zaštitu, Dr Ron Z. Gecel (Goetzel) i
iskustva na granici između života i smrti kolege su 1998. objavili jedno zapanjujuće
pre predstavljaju stanje izmenjene svesti otkriće. U jednoj studiji koja se bavila
nego neku vrstu duhovnog iskustva. istraživanjem troškova zdravstvene zaštite,
Mozak može doživeti zapanjujuće prome- dve oblasti su bile daleko ispred ostalih
ne pod uticajem ogromnog stresa, trauma faktora rizika obrađenih ovim istraživanjem
ili nedostatka kiseonika. – depresija i stres. Radnici koji su se žalili
Razgovor o stresu i mentalnim procesi- na depresiju davali su u proseku čak
ma ne bi bio potpun kada ne bismo spo- 70,2% više novca godišnje na lekove i
menuli zloupotrebu droga. Nema sumnje lečenje. Oni koji su bili izloženi većem stre-
da droga uzima najveći danak kada su u su, davali su godišnje 46,3% više novca na
pitanju mentalne sposobnosti. Iako je lekove i lečenje od svojih manje isfrustri-
problem droge uglavnom vezan za odrasle ranih vršnjaka.
osobe, ta pojava nije mnogo neuobičajena Oni koji kontrolišu ostvarenu zaradu u
ni među decom. Zaista, roditelji su sve oblasti zdravstva počinju da obraćaju paž-
više zabrinuti za svoju decu kada je u nju na istraživanja poput ovog. Osigurava-
pitanju ova pojava. Iako postoji mnogo jući zavodi, Ministarstva zdravlja, poslo-
programa za sprečavanje narkomanije, davci i drugi koji ispišu mnogo čekova u
medicinska istraživanja govore da se jedna svrhu plaćanja troškova lečenja takođe
veoma značajna i korisna strategija često obraćaju pažnju. Zaista, dalekosežne pos-
ledice stresa naglašavaju jednu važnu
114 IZLAZ IZ DEPRESIJE

stvar – svako od nas bi trebalo da bude stresor dovoljno jak da bi sam, bez nekih
podstaknut da prihvati dvostruku strategi- drugih stresora, mogao da prouzrokuje
ju. Prvo, da učinimo sve što možemo kako poremećaj usled zabrinutosti, čak i da je
bismo mogli da kontrolišemo stresore sa konstantno prisutan. Međutim, kod onih
kojima se suočavamo. Drugo, kada naiđe- osoba kod kojih postoji genetska predis-
mo na stresore koje ne možemo da kon- pozicija ka takvom stanju, dugotrajan ne-
trolišemo, naučimo da upravljamo stresom razrešen stres može biti veoma plodno tlo
na najkonstruktivniji mogući način. za razvoj poremećaja usled zabrinutosti.
Poremećaji usled zabrinutosti su toliko
Poremećaji usled zabrinutosti 59
važni, a njihov uticaj tako dalekosežan (oni
Do sada smo saznali da stres može da pogađaju više od 19 miliona Amerikanaca)
izazove ozbiljne promene u našem orga- da zaista treba detaljnije da razmotrimo
nizmu, i na polju našeg fizičkog, men- ovaj zdravstveni problem.
talnog, emocionalnog i duhovnog zdravlja. Poremećaji usled zabrinutosti su u pra-
Sada ćemo pažnju preusmeriti ka pore- vom smislu reči bolest. Kao što se vidi u
mećajima usled zabrinutosti, grupu men- tabeli 10, oni su najzastupljeniji od svih
talnih poremećaja izazvanih stresom. Kada mentalnih poremećaja pri čemu postoje
su stresori konstantno prisutni, mogu iza- velike varijacije u intenzitetu i ozbiljnosti. S
zvati zabrinutost (uznemirenost). jedne strane, osoba često može osećati
Sećate se da je jedna od trenutnih zabrinutost a da, spolja gledano, to ne
reakcija na iznenadni stresor pojačana remeti u velikoj meri život te osobe. S
mentalna aktivnost (navedena na listi u druge strane, mogu se javiti periodi
tabeli 4). Naš mozak je programiran tako izražene zabrinutosti koji užasavaju
da ima sposobnost da, kada smo pod stre- dotičnu osobu i onemogućavaju njeno nor-
som, u deliću sekunde donese izuzetno malno funkcionisanje.
važnu odlučujuću odluku. Kada stresor Ja ovde ne predstavljam neko opsežno
više nije prisutan, on, ipak, dugo nakon istraživanje o ovim poremećajima, ali mis-
toga može da se zadrži u našem umu. Na lim da određene informacije zaslužuju na-
primer, traumatično iskustvo poput silo- šu pažnju. Zapazite da se ovi poremećaji
vanja, rata ili neke prirodne katastrofe mogu lečiti. Često se dešava da lekari go-
može negativno uticati na naše mentalno dinama kod svog pacijenta ne primećuju
zdravlje i godinama nakon samog događa- ovaj poremećaj tako da se on godinama ni
ja. Kada su stresori konstantno prisutni – ne leči. To je tragično, jer terapije lekovi-
u bilo kojoj meri – oni mogu izazvati ma koji se izdaju na recept i strategije koje
zabrinutost. U cilju pojašnjenja zabrinu- ne uključuju upotrebu sintetičkih lekova
tosti, pogledajte činjenice sažete u tabeli mogu biti veoma uspešne.
10. Zapazite i to da čovek, kada sam sebi
Kada govorimo o prvoj činjenici u postavlja dijagnozu, uglavnom pogreši.
tabeli 10, važno je zapaziti da nije svaki Mnogi greše kada kažu za sebe da su
“malo pod stresom”, a zapravo imaju
Tabela 10. Činjenice o zabrinutosti mnogo ozbiljniji problem. Poremećaji zab-
rinutosti su stanja koja zahtevaju psihija-
- Konstantni stresori mogu izazvati zabrinu-
tost. trijsko lečenje. Najbolje ih može rešiti
- Zabrinutost je najčešći mentalni poreme- stručni lekar.
ćaj. Na sreću, pojavljuje se čitav niz novih
- Pogađa više od 19 miliona Amerikanaca. informacija i saznanja vezanih za lečenje
- Može se lečiti. zabrinutosti. Izložiću ovde mnogo njih ka-
- Kada sam postavlja dijagnozu, čovek u ve- ko bismo bolje shvatili osnovne uzroke
ćini slučajeva pogreši. ovih poremećaja i opcije njihovog lečenja.
STRES I ZABRINUTOST 115

Jedna loša osobina poremećaja usled ozbiljan psihijatrijski problem. Na primer,


zabrinutosti je ta što se oni obično javljaju može se činiti da je osoba sa generalizo-
u kombinacijama. Otprilike polovina njih vanim poremećajem usled zabrinutosti
koji imaju generalizovani poremećaj usled jednostavno osoba koja samo previše bri-
zabrinutosti pati u isto vreme ili od nekog ne. Često ta osoba uopšte nije ni svesna
drugog poremećaja usled zabrinutosti ili da pati od mentanog poremećaja koji se
depresije. Kada je osoba svesna da se može dijagnostikovati i lečiti.
mogu javiti dva poremećaja istovremeno, Osoba sa takvim poremećajem može
ona će biti spremnija da potraži kod sebe da kaže: “Oduvek sam mislila da samo
njegove simptome. previše brinem. Često sam se osećala na-
peto i nisam mogla da se opustim. Pone-
Kako prepoznati poremećaj usled kad bi taj osećaj došao i prošao, a pone-
zabrinutosti? kad bi trajao duže, čak i danima. Brinula
Postoji pet glavnih oblika poremećaja sam o tome šta ću spremiti za porodičnu
usled zabrinutosti. Nacionalni institut za zabavu ili šta da kupim nekome na poklon.
mentalno zdravlje (NIMH od engl. National Jednostavno nisam mogla da to propus-
Institute of Mental Health), koji se nalazi u tim. Ponekad sam osećala slabost i vrto-
sastavu federalnih Nacionalnih instituta za glavicu. Srce bi mi ubrzano kucalo ili lupa-
zdravlje, pruža nam kratak opšti pregled lo. A zbog toga sam samo više brinula.”
ovih poremećaja u svojoj brošuri za 2000. Hajde da detaljnije razmotrimo svaki
godinu. Ovi podaci se nalaze u tabeli 11. od ovih poremećaja usled zabrinutosti
navedenih u tabeli 11.
Tabela 11. Tipovi poremećaja usled Generalizovani poremećaj usled
zabrinutosti
zabrinutosti (GAP)
- Generalizovani anksiozni poremećaj (GAP)
(eng.GAD): preterana briga i napetost oko GAP prvi na listi, obično ne izaziva neka
svakodnevnih, uobičajenih događaja i odlu- veća oštećenja. Osobe koje pate od ovog
ka. poremećaja uglavnom sasvim normalno
- Panični oremećaj: napadi preterano funkcionišu u društvu. Dobra vest je ta što
velikog straha i zebnje koji se javljaju i po- kod većine ljudi ovo stanje prolazi sa godi-
navljaju iznenada i bez nekog vidljivog raz- nama. Čini se da simptomi vremenom pos-
loga – praćeni izraženim fizičkim simptomi- taju sve manje izraženi. Ipak se mogu javi-
ma. ti onesposobljavajući slučajevi GAP. I
- Post-traumatski stresni poremećaj (PTSP):
lekovi i terapije koje ne podrazumevaju
reakcija na neki strašan događaj koji se
upotrebu lekova mogu pomoći u ovakvim
vraća u vidu zastrašujućih, opterećujućih
sećanja – povećava aktivnost i umrtvljuje slučajevima. Buspiron (BuSpar), lek koji se
normalne emocije. izdaje na recept, može biti od neke
- Fobije – dva tipa: Specifična fobija: strah pomoći. Međutim, pet vrsta terapija koje
od predmeta ili situacije. Socijalna fobija: ne podrazumevaju upotrebu lekova takođe
strah od preterane zbunjenosti. su se pokazale efikasnim. To su kogni-
- Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OCD): tivno-bihevioralna terapija, redovne fizičke
opterećujuće, neželjene misli koje se stalno vežbe, bio-fidbek, tehnike opuštanja i ter-
ponavljaju i rituali koje osoba obavlja ose- apija usredsređena na duhovnost. Posled-
ćajući da je to hitno i preko potrebno. nja četiri oblika lečenja objašnjena su u 8.
poglavlju.
I pored ovih osobina koje nam pomažu Treba biti veoma oprezan kada je u
da ustanovimo postojanje poremećaja, pitanju terapija lekovima. Postoji najmanje
neupućenoj osobi se obično ne čini da ljudi tri razloga zašto primenjivanje ovog naiz-
sa poremećajem usled zabrinutosti imaju gled najlakšeg metoda lečenja može biti
116 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pogrešan izbor. Prvo, može proći i nekoliko Panika


nedelja pre nego što primena buspirona Drugi oblik poremećaja usled zabrinu-
dovede do nekih pozitivnih rezultata. Dru- tosti navedenih u tabeli 11 je panični po-
go, ona može izazvati čitav niz neželjenih remećaj. Šta je panični poremećaj? To je
efekata uključujući vrtoglavicu, pospanost stanje u kojem osoba doživljava ono što se
i mučninu. Treće, postoji zabrinutost da se naziva napadom panike. Osoba oseća kao
GAP pogoršava kada se prekine upotreba da gubi kontrolu ili zdrav razum i može da
lekova. Generalno gledano, velika većina ima snažan osećaj da će joj se uskoro
pacijenata ne želi da uzima lekove do kraja dogoditi neka nesreća. Fizički simptomi
života ako se njihov problem može rešiti panike navedeni su u tabeli 12.
nekim drugim vrstama terapije.
Još neke hemijske supstance igraju
Tabela 12. Fizički simptomi panike
važnu ulogu kada je u pitanju zabrinutost.
Dve najznačajnije su serotonin i GABA - Lupanje srca
- Bol u grudnom košu
(Gama-amino-buterna-kiselina). Oba ova
- Znojenje
jedinjenja se nazivaju inhibirajućim trans-
- Ošamućenost ili vrtoglavica
miterima. Oni imaju sposobnost da umrtve - Drhtavica ili trešenje
(smire) puteve u mozgu koji su uključeni u - Mučnina ili drugi stomačni problemi
stres i zabrinutost. Postoji čitav niz lekova - Nedostatak vazduha
koji mogu da povećaju nivo serotonina. U - Obamrlost ili žmarci koji prolaze kroz telo
mnogim slučajevima, ovi lekovi ne samo
što ublažavaju depresiju, već mogu i da U svom najblažem obliku, panični pore-
doprinesu ublažavanju štetnih efekata po- mećaj izaziva veoma uznemiravajuće sim-
remećaja usled zabrinutosti. Na sreću, ptome.
lekovi nisu jedini način na koji možemo Napadi panike se ne događaju samo
povećati nivo ove veoma značajne hemij- onima koji pate od paničnog poremećaja,
ske supstance u mozgu. U 4. i 5. poglavlju već se ponekad mogu javiti i kod onih ljudi
izlažem čitav niz načina na koje možete koji ne pate ni od kakve mentalne bolesti.
povećati nivo serotonina u mozgu. Ono što Ovakvi napadi su obično prateća pojava
treba da shvatimo je da, čak i ako nismo nekih drugih psihijatrijskih stanja kao što
depresivni, pomoću ovih metoda poveća- su socijalna fobija (strah od neprijatnosti u
nja nivoa serotonina možemo naučiti da se društvu), opšti poremećaj usled zabrinu-
uspešnije borimo sa svakodnevnim streso- tosti i težak oblik depresije. Da bi se kod
vima i brigama u životu. nekoga dijagnostikovao panični poreme-
Pojavljuju se neke nove metode leče- ćaj, ta osoba bi morala prethodno doživeti
nja lekovima koje su usmerene na druge najmanje dva neočekivana napada panike
hemijske supstance koje prenose poruke u i brinuti zbog napada koji bi joj se mogli
mozgu. Postoje neke nove terapije koje dogoditi u budućnosti ili preduzimati mere
povećavaju nivo gama amino buterne kise- predostrožnosti da bi takve napade
line (GABA) u cilju ublažavanja zabrinu- izbegla. Kod osoba koje imaju ovakav po-
tosti i napada panike. Izgleda da još jedna remećaj, izražena zabrinutost u periodu
hemijska supstanca u mozgu pod nazivom između napada može, zapravo, izazvati
supstanca-P igra neku ulogu u poremeća- pravu fobiju. Na primer, ako neko doživi
ju raspoloženja. Preliminarni radovi ukazu- napad panike tokom vožnje vozom, on
ju na to da lekovi koji blokiraju efekte ovog može dobiti strah od vozova.
jedinjenja mogu doprineti ublažavanju i Istraživanja su pokazala da sklonost ka
zabrinutosti i depresije. paničnim poremećajima može biti nasled-
na. Neki istraživači smatraju da od panič-
nih poremećaja obolevaju osobe koje su
STRES I ZABRINUTOST 117

tome genetski sklone, a koje su konstan- od 30 dana) kako bi se poboljšalo stanje u


tno pod velikim stresom. Još uvek nije sas- slučaju ozbiljnog i po život opasnog
vim jasno kakvu ulogu igra stres u nas- paničnog poremećaja, dok lekovi iz grupe
tanku ovih poremećaja. Bez obzira na to SSRI i terapija načinom života ne dobiju
kako on utiče na razvoj ovih poremećaja, šansu da pokažu svoj pozitivan efekat.
nedavno obavljena istraživanja ukazuju na Veoma je važno da pacijenti koji pate od
to da osobe sa paničnim poremećajem paničnog poremećaja ne pomešaju napad
imaju snižen prag za aktiviranje mehaniz- panike sa srčanim udarom (mada on često
ma za savladavanje stresne situacije. liči na to), da shvate da će ti ozbiljni simp-
Osobe koje pate od ovog poremećaja tomi brzo proći i da nema potrebe da zovu
sklone su da neke obične, bezopasne hitnu pomoć. To ubeđenje samo po sebi
situacije podsvesno smatraju opasnima, može delovati veoma lekovito.
aktivirajući na taj način sistem uzbune u
slučaju stresa. Uspešna metoda lečenja Post-traumatski stres
bez upotrebe lekova uključuje primenu Naziv trećeg po redu poremećaja usled
kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), zabrinutosti navedenog u tabeli 11, Post-
koja je objašnjena u tabeli 13. traumatski – stresni poremećaj (PTSP),
ukazuje na glavno obeležje ove bolesti.
Ona se obično javlja kod osoba koje su
Tabela 13. Poređenje kognitivne i doživele tešku emocionalnu traumu.
tradicionalne bihevioralne terapije Tipični znaci PTSP su prikazani u tabeli
- Tradicionalna bihevioralna terapija: Poku- 14.
šava da pomogne pacijentu da za svoj pore-
mećaj okrivi nešto ili nekog drugog. Do
navodnog rešenja problema u ponašanju Tabela 14. Tipični znaci post-trau-
dolazi kada se osoba nekako “izbori” sa matskog stresnog poremećaja (PTSP)
utvrđenim “uzrokom”. - Žrtva je doživela tešku emocionalnu trau-
- Kognitivna bihevioralna terapija: Pokušava mu.
da pomogne pacijentu da odredi šta treba - Žrtva ima zastrašujuće misli i sećanja.
da učini ili izmeni u svom ponašanju da bi - Takve misli pokreću svakodnevni događa-
doprineo izlečenju svog poremećaja. ji.
- Ova bolest je prvi put primećena kod rat-
Kada se u jednoj porodici jave panični nih veterana koji su doživeli šok jer su u ra-
poremećaji, tu se obično javljaju i fobije. tu bili izloženi snažnoj artiljerijskoj paljbi.
Veoma je važno shvatiti da panični pore-
mećaji mogu prerasti u fobije, koje su Ovo stanje može oslabiti celokupan
četvrte po redu na listi poremećaja usled organizam i narušiti bliske međuljudske
zabrinutosti navedenih na Slici 11. Dakle, odnose. Brojne reakcije koje se mogu javi-
simptome panike treba odmah početi leči- ti usled PTSP navedene su u tabeli 15.
ti kako ovaj poremećaj ne bi prerastao u
fobiju. Fobijama ćemo se pozabaviti u sle- Tabela 15. Reakcije žrtava post-trau-
dećem odseku. matskog stresnog poremećaja
Odluku o tome da li se treba obratiti - Košmari
lekaru ili ne, ne treba olako shvatiti. Poka- - Problemi sa spavanjem
zalo se da nelečeni panični poremećaj u - Strahovi tokom dana
velikoj meri povećava rizik od samoubis- - Depresija
tva. Lekovi iz grupe SSRI kao što je Paksil - Povlačenje u sebe
(Paxil) uspešno leče ovaj poremećaj. Ja - Nepoverljivost prema drugima
prepisujem benzodijazepine kao što je - Emocionalna neosetljivost
Ksanaks na kraći vremenski period (manje - Osećaj bespomoćnosti
118 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Žrtva, takođe, obično izbegava situaci- bolje od drugih. Približno 50% onih koji
je koje bude neprijatne uspomene. obole od ovog poremećaja potpuno se
Nedavno obavljena istraživanja poka- oporave u roku od šest meseci. S druge
zuju da osobe koje pate od PTSP mogu strane, neki pacijenti se muče decenijama,
imati veće šanse da se kasnije upletu u pa čak i do kraja svog života.
neke kriminalne radnje, što predstavlja Opcije lečenja zavise od prirode prob-
posledicu agresivnog ponašanja i nedos- lema povezanih sa bilo kojim datim sluča-
tatka samokontrole.60 Neka druga istraži- jem PTSP. Ako se jave depresija i problemi
vanja ukazuju na povezanost između PTSP sa spavanjem, mogu se prepisati antide-
i povećanog rizika od hroničnih bolesti kao presivi i/ili lekovi koji ublažavaju zabrinu-
što je infarkt.61 tost. PTSP je još jedan poremećaj usled
PTSP je u javnosti prvi put spomenut u zabrinutosti gde kognitivno-bihevioralna
veoma ograničenom kontekstu poznatog terapija obično predstavlja veoma važan
pod nazivom “šok od artiljerijske paljbe” deo lečenja. Kao što je ranije istaknuto,
kod ratnih veterana. Od ovog poremećaja snažna društvena podrška kao što je
oboli pet miliona Amerikanaca svake godi- izgrađivanje prisnijih odnosa sa porodi-
ne, a on može biti posledica bilo kakvog com, prijateljima i društvenom zajednicom
traumatičnog događaja, na primer ako takođe može da bude od velike pomoći u
postanete žrtva (ili vidite druge koji su ublažavanju simptoma PTSP.63
doživeli šok usled) silovanja ili seksualnog Iako poremećaj koji se ne leči može da
zlostavljanja, ili neke druge kriminalne traje veoma dugo, lečenje može dovesti
radnje, elementarnih nepogoda poput ura- do brzog poboljšanja takvog stanja. Jedna
gana ili zemljotresa i teških saobraćajnih studija o PTSP uzrokovanom silovanjem
nesreća. otkrila je da je kod većine pacijenata
Osoba izložena jakom stresu ne mora dovoljno održati 12 seansi bihevioralne
uvek da oboli od PTSP. Čak i među onima terapije (koja ne uključuje upotrebu leko-
koji su doživeli izuzetno veliku traumu, va) da bi se ublažila većina simptoma
samo 9% njih oboli od PTSP. Međutim, PTSP.64
kada su u pitanju grupe poput veterana iz Veoma je važno istaći da tip PTSP i nje-
vijetnamskog rata, čak i nekih 20 godina govih simptoma varira od osobe do osobe.
nakon samog traumatskog iskustva, prib- Na primer, nedavno obavljeno istraživanje
ližno 15% njih boluje od ovog poremeća- pokazuje da neke aspekte ovakvih trauma
ja. vreme leči brže i bolje nego druge. Istra-
Činjenica da od PTSP ne obole sve živači su proučavali život 78 Jermenaca
osobe koje su doživele neku traumu upu- koji su bili među hiljadama onih koji su do-
ćuje na važnost jednog od najznačajnijih živeli strašan zemljotres i ekstremno poli-
aspekata teorije stresa. Čini se da i genet- tičko nasilje kasnih 80-tih godina 20. veka.
ski faktori, način na koji se svaka osoba Oni su došli do zaključka da simptomi
suočava sa stresom i drugi društveni fak- depresije koji su praćeni sve do trauma-
tori utiču na to da li će doći do PTSP ili ne. tičnih događaja vremenom nestaju.
Postoje neki novi dokazi koji ukazuju na to Međutim, neki simptomi post-traumatskog
da osobe koje nakon traumatičnog doga- stresa nisu se ublažili ni nakon tri godi-
đaja dobiju snažniju društvenu podršku ne.65
ređe obolevaju od PTSP.62 Iskustvo ovih Jermenaca je korisno, ali
Čak i kada osoba oboli od PTSP, kod ne nužno i tipično za sve osobe koje pate
nje se ne moraju nužno ispoljiti sve karak- od PTSP. Ovi Jermenci su konstantno bili
teristike ovog poremećaja; isto tako, neke okruženi nečim što ih je podsećalo na rani-
osobe se oporave brže od drugih, a često je traumatične događaje (zgrade srušene
se dešava i da se neke osobe oporave u zemljotresu, medijski izveštaji o poli-
STRES I ZABRINUTOST 119

tičkom nasilju itd). U mnogim slučajevima ostalih poremećaja usled zabrinutosti. Me-
PTSP, mnogobrojni događaji mogu pokre- tode lečenja su navedene u tabeli 16.67
nuti te bolne uspomene, ali često se deša-
va da neke stvari koje direktno i jasno Tabela 16. Metode lečenja fobija
podsećaju na doživljeni traumatični doga-
- Postepeno suočavanje žrtve sa onim čega
đaj nisu prisutne. se plaši
Kada je u pitanju izlečiv poremećaj - Polagano, duboko disanje iz dijafragme
usled zabrinutosti poput PTSP, jedna od - Inhibitori MAO (lekovi)
najvećih tragedija je to što pacijenti odlažu - Beta-blokatori (lekovi) za društvene fobije
odlazak kod lekara. Taj period odlaganja - Kognitivno-bihevioralna terapija
iznosi u proseku osam godina.66 - Lekovite biljke ili sintetički lekovi protiv
zabrinutosti
Fobije
Za fobije je karakterističan ekstreman, Kada se fobija dijagnostikuje, specifič-
iracionalan strah. Jedan od primera je ne- na kognitivno-bihevioralna terapija (KBT)
verovatan strah od pauka. Fobije od neke može biti od velike pomoći. Jedna tehnika
određene stvari ili pojave poput ove su se sastoji iz postepenog izlaganja pacijen-
uobičajena pojava i javljaju se kod svakog ta fobičnoj situaciji. Kognitivna bihevioral-
desetog čoveka. na terapija bez upotrebe sintetičkih lekova
Poremećaj može ili ne mora da oslabi može sama ili uz neke lekove (kao što su
čovekov organizam, što zavisi od toga antidepresivi ili lekovi protiv zabrinutosti
koliko se lako može izbeći sam izvor poznati kao benzodijazepini) u potpunosti
određene fobije. Međutim, ako se osoba sprečiti napade panike u 70-90% slučaje-
često susreće sa predmetom kojeg se va.68 KBT i njoj srodne terapije obično do-
plaši, ona može u velikoj meri da izmeni vode do značajnog poboljšanja u roku od
život u pokušaju da izađe na kraj sa tim osam sedmica.
svojim stanjem. Dodatnu komplikaciju Još se nisu pojavili lekovi za specifične
predstavlja činjenica da se samo oko 20% fobije. Međutim, kada su u pitanju druš-
fobija kod odraslih osoba izleči bez terapi- tvene fobije, neki lekovi su se pokazali
je. izuzetno efikasnima, uključujući tu antide-
Za razliku od mnogih poremećaja usled presive poznate pod nazivom inhibitori
zabrinutosti, specifične fobije – generalno MAO.69 Osim toga, grupa lekova pod nazi-
gledano - ne mogu da budu posledica vom beta-blokatori pokazala se uspešnom
samo jednog stresnog događaja. Stresor u slučaju specifičnog oblika društvene fo-
je mnogo češće jedan stav koji prenose bije koji se naziva fobija od javnog nastu-
ostali članovi porodice ili bliski prijatelji. pa. Ovi lekovi su postali veoma popularni
Nije teško zamisliti da postoji verovatnoća među javnim izvođačima kao što su pevači
da će majka koja se neobično mnogo plaši koji uzimaju ove lekove pre nastupa.
pauka ili oluje taj isti strah preneti i na Još jedan vid primene kognitivno-bihe-
svoju decu. vioralne terapije jesu vežbe disanja. Pravil-
Nasuprot specifičnim fobijama, postoje no disanje ili disanje iz dijafragme podra-
i društvene fobije. Društvene fobije se zumeva polagano, duboko disanje koje se
odlikuju neprimerenim strahom ili zbunje- oslanja na dijafragmu, onaj veliki mišić koji
nošću u određenim društvenim situacija- odvaja grudni koš od trbušne duplje.
ma. Stanje se može u velikoj meri pogor- Takvim dubokim disanjem može se savla-
šati ako se osoba zbunila ili doživela neki dati bliski rođak zabrinutosti – brzo,
stres pred većim brojem ljudi. površno disanje. Brzo disanje samo po
Na sreću, postoje efikasne terapije za sebi predstavlja problem zato što može u
lečenje fobija, kao što smo videli u slučaju ogromnoj meri smanjiti nivo ugljen-dioksi-
120 IZLAZ IZ DEPRESIJE

da u krvi i izazvati vrtoglavicu ili nesves- Kada su u pitanju sintetički lekovi,


ticu, žmarce u ustima i prstima i grčeve u lekovi koji povećavaju nivo serotonina u
mišićima. Stanje oko 75% pacijenata se u mozgu pokazali su se veoma efikasnim. Tu
velikoj meri popravi ovakvom primenom spadaju Anafranil, kao i grupa antidepresi-
KBT. va poznata kao selektivni inhibitori ponov-
nog preuzimanja serotonina SSRI. U SSRI
Opsesivno-kompulzivni poremećaj spadaju popularni lekovi kao što su
(OKP) Celexa, Prozac, Luvox, Paxil i Zoloft.
OKP je poremećaj čije su dve glavne U nedavno objavljenom izveštaju Naci-
karakteristike opsesija i prisilne radnje onalnog instituta za mentalno zdravlje na-
(kompulzije). Klasičan primer bi bio prete- laze se neka zanimljiva zapažanja vezana
ran strah od klica, zbog čega osoba stalno za metode lečenja opsesivno-kompulsiv-
iznova, i to mnogo češće nego što je nor- nog poremećaja. Lekovi koji povećavaju
malno, detaljno pere ruke. Strah od klica nivo serotonina znatno poboljšavaju stanje
je opsesija, a preterano često pranje ruku kod 75-80% pacijenata. Međutim, istraži-
je prisilna radnja. Ta uznemiravajuća op- vači kažu da ih prosto zadivljuje činjenica
sesija se smatra problemom koji se mora da se, ako ne veće, ali bar isto poboljšanje
rešiti, a kao rezultat toga, dotična osoba postiže primenom bihevioralnih terapija
se oseća primoranom da ga reši. koje ne uključuju upotrebu lekova.
Mi ne govorimo o normalnoj brizi o
higijeni ili bezbednosti (npr. kada ponovo Opšti pregled poremećaja usled
proveravate da li ste zaključali kuću). Ako zabrinutosti
na aktivnosti vezane za ovaj poremećaj Uopšte nas ne iznenađuje činjenica da
“odlazi” najmanje sat vremena dnevno i veliki broj “standardnih” terapija za lečenje
ako vas one uznemiravaju do te mere da poremećaja usled zabrinutosti uključuje
ne možete normalno da obavljate svakod- upotrebu lekova. Uprkos tome, ja ponovo
nevne poslove, onda je u pitanju OKP. želim da istaknem jednu od tema o kojima
Ova bolest napreduje na različite često govorim – da terapije lečenja stilom
načine, kao što je objašnjeno u tabeli 17. života često mogu u velikoj meri da utiču
na hemijske supstance koje se nalaze u
Tabela 17. Razvoj i lečenje mozgu. Vrednost kognitivno-bihevioralne
opsesivno-kompulzivnog poremećaja terapije (KBT) bez upotrebe lekova u mno-
- Simptomi mogu biti manje i više izraženi. gim poremećajima usled zabrinutosti pot-
- Nasledni faktor igra značajnu ulogu. vrđuje činjenicu da pored sintetičkih leko-
- Pogoršava se u stresnim životnim situaci- va postoje i druge opcije u održavanju
jama. mentalnog zdravlja.
- Leči se sintetičkim lekovima i kognitivno- Nažalost, oni koji se bave istraživanji-
bihevioralnim terapijama koje ne uključuju ma u oblasti metoda lečenja nisu toliko
upotrebu lekova. zainteresovani za pristup lečenja ishranom
- Lekovi koji povećavaju nivo serotonina
i stilom žovota koliko za metode lečenja
veoma su efikasni.
sintetičkim lekovima. Zašto je to tako? Up-
ravo zato što farmaceutske kompanije da-
Klasična bihevioralna terapija za OKP ju ogromna sredstva i novac onima koji se
se naziva izlaganje i sprečavanje reakcije. bave istraživanjima u oblasti medicine.
U okviru ove terapije, osoba koja pati od Malo je moćnih igrača, ako ih uopšte i ima,
OKP se izlaže situaciji koja se nalazi u kojima je u interesu, materijalno gledano,
samom središtu opsesije, a potom joj se da ljudi više šetaju ili rade fizičke vežbe ili
pomaže da ne obavlja svoj uobičajeni ritu- da jedu više voća i povrća.
al.
STRES I ZABRINUTOST 121

Iako je mnogo više istraživanja obav- ljuti, imaju osećaj krivice i finansijske
ljeno u oblasti lečenja sintetičkim lekovima probleme, a ponekad postaju i žrtva fizič-
nego na temu lečenja načinom života, kog zlostavljanja u svom pokušaju da ub-
pokazalo se da su ove terapije koje ne laže ili se izbore sa patnjama dotične
uključuju upotrebu lekova veoma prak- depresivne osobe”.70
tične i efikasne – a ne nose ni neizbežni Zabrinutost se obično javlja zajedno sa
rizik od neželjenih efekata koje izazivaju teškim oblikom depresije. Među pacijenti-
lekovi. Dok se ne obavi više kontrolisanih ma kod kojih je dijagnostikovan težak oblik
istraživanja, preporučio bih da oni koji se depresije, gotovo polovina njih pati u isto
radije opredeljuju za terapiju lečenja pore- vreme i od izražene zabrinutosti. Zbog či-
mećaja usled zabrinutosti stilom života njenice da se zabrinutost i depresija tako
rade na tome sa lekarom stručnjakom za često javljaju zajedno, mnogi istraživači
tu oblast koji će pažljivo nadgledati njihov smatraju da ova dva stanja imaju iste
napredak. Ako već uzimate neki lek protiv uzročne faktore. Nivo serotonina u krvi je
poremećaja usled zabrinutosti, ni u kom veoma važan. Kao što smo videli, u sluča-
slučaju nemojte naglo prekinuti da ga uzi- ju mnogih poremećaja usled zabrinutosti
mate. Čak i ako vam lek više nije potreban stanje se poboljšava upotrebom lekova
– kada su u pitanju lekovi koji utiču na koji povećavaju nivo hormona serotonina.
hemijske supstance u mozgu – dozu treba Važnost serotonina je potpunije objašnje-
postepeno smanjivati. A taj proces treba na u 8. poglavlju.
da se odvija prema stručnim savetima le- A šta je sa samoubistvom? Da li zabri-
kara. nutost vodi ka samoubistvu? U 2. poglavlju
Sve što mi danas znamo – a sve više smo saznali da je težak oblik depresije
znamo – o poremećajima usled zabrinu- glavni faktor koji dovodi do samoubistva.71
tosti je to da ona mogu biti veoma ozbilj- Depresija može da dovede do gubitka vo-
na obolenja, ali da se veoma često mogu lje za životom, a može i ne mora da dove-
uspešno lečiti. U terapije koje su se već de do samoubistva. Ipak, izvestan nivo
pokazale efikasnima spadaju i metode zabrinutosti, frustracije ili stresa može da
lečenja sintetičkim lekovima i bihevioralne “prepuni čašu” i navede depresivnu osobu
tehnike koje ne uključuju upotrebu lekova. da pokuša ili izvrši samoubistvo.
Uveren sam da mnoge metode lečenja
depresije stilom života koje su navedene u Zaključak
ovoj knjizi mogu biti delotvorne i u slučaju U ovom poglavlju smo objasnili neko-
poremećaja usled zabrinutosti. I u jednom liko mentalnih poremećaja. Saznali da
i u drugom slučaju, preporučujem odlazak stres, jedan uobičajeni poremećaj, može
kod kompetentnog lekara koji će u svoj izazvati zabrinutost, koja se javlja u obliku
program lečenja uključiti i terapiju lečenja pet zasebnih, ali usko povezanih poreme-
stilom života. ćaja. Videli smo da svaki od ovih pore-
mećaja može da naškodi mnogim delovi-
Depresija, stres, zabrinutost i ma organizma, da pogorša ili čak izazove
samoubistvo čitav niz različitih bolesti i smanji kvalitet
Težak oblik depresije kod jednog člana života miliona ljudi.
porodice obično predstavlja snažan faktor Rečeno je koliko je važno prepoznati
stresa za ostale članove. Kao što stoji postojanje poremećaja, navedene su kara-
zapisano u Preporuci ministarstva zdravlja kteristike po kojima se može odrediti tip
o mentalnom zdravlju, “nije samo pacijent poremećaja, kao i uspešne metode leče-
taj koji pati i trpi posledice [teškog oblika nja. U te metode spadaju terapije bez upo-
depresije]. Bračni drug, deca, roditelji, trebe lekova, različite tehnike psihološkog
braća i sestre i prijatelji isfrustrirani su i savetovanja i lečenje sintetičkim lekovima.
122 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Poruka ovog poglavlja mogla bi ukratko U narednom poglavlju nastavićemo da


da glasi: se bavimo istom ovom temom. Videćemo
1. Stres i zabrinutost su u našem druš- kako čovek sam sebi može da pomogne u
tvu mnogo češća pojava nego ranije i sva- savladavanju stresa i zabrinutosti. Osim
ke godine imamo sve veći broj slučajeva. toga, istaći ćemo zašto treba biti oprezan
2. One su izuzetno štetne za čovekovo kada su u pitanju određeni popularni
zdravlje, a ponekad mogu da izazovu i lekovi koji se koriste u lečenju stresa i
smrt. zabrinutosti. Govorićemo o faktorima stila
3. Postoje nove metode koje mogu života koji su neverovatno uspešni u lečen-
uspešno izlečiti ove poremećaje bez prete- ju ovih mentalnih poremećaja.
rane upotrebe sintetičkih lekova u bilo
kojoj fazi lečenja.
8. poglavlje

Stres bez potresa

U ovom poglavlju ćemo spomenuti još Koje stvari vi lično smatrate stresorima u
neke metode lečenja stresa i zabrinutosti vašem životu?
koje spadaju u kategoriju pomozi samom Konstruktivan način za otkrivanje razli-
sebi. Osim toga, naglasićemo koliko treba čitih tipova stresora jeste postaviti ista ona
biti oprezan prilikom uzimanja određenih pitanja koja postavljaju novinari kada sas-
lekova koji se obično koriste u lečenju tavljaju svoje izveštaje. Oni traže odgovo-
stresa i zabrinutosti. Govorićemo i o fak- re na pet pitanja – Ko, Šta, Kada, Gde i
torima načina života koji su se pokazali Zašto? Postavite i vi sebi ta pitanja. Na
izuzetno efikasnima u borbi protiv ovih primer, ko je u vašem životu stresor, ili u
mentalnih poremećaja. kojim situacijama on ili ona povećavaju
U ovom poglavlju ćemo videti da pos- vaš nivo stresa? Jedna supruga možda
toji mnogo različitih i korisnih pristupa u smatra da ima predivnog muža, ali njegov
borbi protiv stresa. Mnogi od njih koji su običaj da pred spavanje smanji temperatu-
najbolji ne primenjuju se koliko bi trebalo. ru u stanu za pet stepeni kod nje još uvek
Neke od njih sam opisao u knjizi Zakoni izaziva stres. Odgovor na pitanja “Kada i
zdravlja i izlečenja u 8. poglavlju. Ipak, Gde” osećate najveći stres može da glasi
mnogi su želeli da osim informacija koje ujutru kada kroz gužvu u saobraćaju putu-
sam dao u toj knjizi iznesem još neke jem na posao. Prepoznali ste glavne izvore
podatke. Ovo poglavlje predstavlja u stresa u svom životu. Koji je sledeći korak?
velikoj meri proširenu verziju onoga što Postoje, zapravo, dva načina na koja se
sam izneo u prethodnoj knjizi. Za one koji možete boriti sa svakim od tih stresora.
nisu pročitali knjigu Zakoni zdravlja i iz- Prva opcija je da izbegavate ili uklonite
lečenja, ponoviću ovde neke od značajnih izvor stresa. Pošto ovo nije uvek moguće,
činjenica. a ni poželjno, druga opcija je ono što ja
U prethodnom poglavlju sam već ob- nazivam “zdravim prilagođavanjem”.
jasnio koja je to značajna razlika između
stresa i stresora. Shvatanje ove razlike Dva načina savladavanja stresora
predstavlja osnovu samoispitivanja, putem Ilustrovaću ove dve opcije jednim hipo-
kojeg svako od nas prepoznaje stresore tetičkim scenarijem. Recimo da se novi
koji su prisutni u našem životu. komšija useljava u stan do vašeg. Vi ste se
naročito potrudili da mu poželite dobro-
Prepoznaj svoje stresore došlicu. Pokucali ste na njegova vrata sa
Svoje stresore najbolje možete prepoz- osmehom na licu i tanjirom punim toplih
nati kada ste sami i ništa vas ne ometa. kiflica, i ljubazno mu ponudili svoju pomoć
Isključite TV, radio, CD plejer i telefon i u prilikom useljavanja. Umesto da na vašu
samoći razmišljajte neko vreme o svom ljubaznost uzvrati na isti način, on je odbio
životu. Posebno se zadržite na onim stvari- da primi i vaše kiflice i vašu pomoć.
ma zbog kojih ste trenutno uznemireni. Mrzovoljno vam je odgovorio: “Znači, vi
živite u susednom stanu? Držimo se poda-
124 IZLAZ IZ DEPRESIJE

lje jedno od drugoga i lepo ćemo se sla- ostalo dovoljno vremena da na vreme
gati.” Izgovorivši to, zatvorio je vrata. stignete na posao.
Kada ste te večeri kao i obično oko Bez obzira da li buđenje u 4 ujutru
ponoći legli u krevet, bili ste prilično uzne- zvuči kao strategija koja može da zaživi u
mireni. Vaše raspoloženje se nije popravi- vašem životu ili ne, ono ilustruje ono što
lo kada vas je u 4 ujutro probudio ludi želim da istaknem. Do one mere do koje
ritam rokenrol muzike. Bio je to novi možete prihvatiti izvor stresa i iskoristiti ga
komšija. Iako vam je bivalo sve gore, rešili na neki način da radi za vas, vi služite kao
ste da se suzdržite i poslušate njegov primer zdravog prilagođavanja. Zdravo pri-
savet da se “držite podalje jedno od dru- lagođavanje se u velikoj meri razlikuje od
goga”. Kada vas je i tri naredna jutra pukog ignorisanja izvora stresa. Ako zbog
probudila glasna rok muzika u 4 sata, glasne rok muzike ne možete da zaspite, vi
shvatili ste da imate veliki izvor stresa u je zaista ne možete ignorisati. Čak i ako
svom životu. Kako se na konstruktivan spavate na prekide dok glasna muzika
način možete izboriti sa njim? odzvanja u vašim ušima, verovatno ćete
postati veoma isfrustrirani zbog narušenog
Zdravo prilagođavanje sna.
Zapamtite, postoje dve osnovne strate- Zapazite da se ignorisanje stresora
gije. Prvo, možete izbeći ili ukloniti izvor retko može smatrati zdravom reakcijom.
stresa ili se, pod broj dva, možete pri- Ipak, kada se suočite sa naizgled suviše
lagoditi na jedan zdrav način. Ako biste se jakim izvorom stresa (naročito na druš-
opredelili za strategiju broj jedan, mogli tvenom, mentalnom ili duhovnom nivou),
biste da pozovete vlasnika zgrade i ponekad bi najbolje bilo da ga ignorišete.
pokušate da naterate svog komšiju da Ako ste pod tolikim stresom da ne vidite
promeni svoje navike. Ili se možete lično nikakve konstruktivne opcije, ignorisanje
suočiti sa svojim komšijom. Ako se plašite prisutnog izvora stresa moglo bi da vam
osvete, još jedan način da izbegnete ili omogući da pređete iz stanja uzne-
uklonite izvor stresa bio bi da se iselite iz mirenosti u stanje otpornosti. Tada ćete
svog stana. Svaka od ovih opcija može ili moći da razmislite o nekim konstruktivni-
ne mora da deluje – mada bi svaka od njih jim metodama prilagođavanja. Kada su u
povukla za sobom neke posledice koje bi pitanju fizički stresori poput buke, pre-
mogle da izazovu nove stresove. glasne muzike ili bola kao posledice bo-
Ako biste se opredelili za opciju zdra- lesti, ponekad ne postoji način da ih čovek
vog prilagođavanja, vi reagujete tako da ignoriše.
izvor stresa, u stvari, radi za vas. Recimo
da ste razmišljali o tome kako nije dobro Izbegnite stresor tako što ćete
što tako kasno (u ponoć) odlazite na spa- pobeći od njega
vanje (dobro razmišljate!). Pošto nemate Postoje i neki drugi nezdravi načini
nikakvih obaveza, odlučili ste da legnete u suočavanja sa stresorima. Jedan od njih je
9 uveče. Rešili ste da vam rokenrol muzika eskapizam (sklonost bežanju). To znači da
u 4 sata ujutru posluži kao budilnik, iako to biste vi, možda, u 4 ujutru pozvali neku
nije vaša omiljena vrsta muzike. Kada ste putničku agenciju koja radi non-stop i bez
se probudili, otišli ste u mirniji deo stana i razmišljanja rezervisali kartu za sledeći
natenane čitali neku duhovnu literaturu, avion za Tahiti. Dok se sunčate na egzo-
molili se i razmišljali o onome što ste proči- tičnoj plaži, može vam se činiti da je dobro
tali. Potom ste uradili neke izuzetno što ste pobegli od izvora stresa. Više se ne
korisne fizičke vežbe, istuširali se i čuje promukli glas vašeg komšije i vi zaista
pripremilli dobar doručak. Još uvek vam je uživate.
STRES BEZ POTRESA 125

Međutim, kada se vratite kući, koncerti proces donošenja odluka i konstruktivnih


u 4 ujutru se nastavljaju nesmanjenom rešenja. Gledanje televizije, čak i onih
žestinom i vi se polako vraćate u realnost. dobrih emisija, oduzima vreme od korisnih
Otpušteni ste sa posla zbog neopravdanog aktivnosti kao što su fizičke vežbe koje
odsustva, a stiže vam račun sa kreditne vam mogu pomoći da ublažite stres ili
kartice kojom ste platili putovanje na ojačate u borbi protiv njega. O fizičkim
Tahiti. Za tren oka, vaš nivo sresa je veći vežbama ćemo više govoriti kasnije.
nego što je ikada bio. Bežanje od proble- Ponekad je relativno lako izbeći ili
ma zaista nije baš najbolji način reagova- ukloniti izvor stresa, ali je to katkada teško
nja na izvor stresa. On može uzeti veći ili nemoguće. Uzmimo, na primer, slučaj
danak kada je u pitanju vaše zdravlje nego zavisnika od nikotina. Nakon tri neuspela
što je to bio slučaj sa prvobitnim izvorom pokušaja da ostavi cigarete, Bil je shvatio
stresa. Kada se suočite sa veoma teškom da je uvek iznovao počinjao da puši kada
situacijom, lako je smatrati bežanje od je posle posla odlazio u bar na piće. On je
problema jedinom strategijom kojom se shvatio da je konzumiranje alkohola u baru
može kupiti malo vremena, ali on na kraju za njega veliki izvor stresa. Uostalom, to je
ostavlja razorne posledice. slabilo i njegovu odlučnost da ostavi
Mnogi smatraju da je bežanje od prob- pušenje. Da Bil retko odlazi u bar, možda
lema proširena verzija ignorisanja izvora bi mu bilo relativno lako da donese odluku
stresa. Kada vi u umu – mentalno – da u potpunosti izbegava to loše okruže-
ignorišete izvor stresa, vi ostajete u okru- nje.
ženju gde se i dalje suočavate sa njim, ali Razmislite sada o Sju. Ona ima proble-
ništa ne pokušavate da uradite po tom ma sa koleginicom na poslu. Iako ona i
pitanju. Taj izvor stresa nastavlja da utiče Reni zauzimaju isti položaj na poslu, oči-
na vaš organizam ma koliko vi mislili da ga gledno je da njih dve jedna drugu ne poš-
ignorišete. Kada fizički pobegnete iz sre- tuju. Retko se desi da, kada obe prisus-
dine gde se oseti uticaj tog stresora, vaš tvuju nekom sastanku, ne prave insinuaci-
organizam može malo da se odmori. Puto- je kojima na suptilan način pokušavaju da
vanje na Tahiti ilustruje ovu situaciju. ponize jedna drugu. Očigledno je da je
Međutim, ako ste impulsivno odlučili da problem koji ima Sju teži od Bilovog prob-
pobegnete, to često može mnogo da vas lema sa pušenjem zato što ona ne može
košta. da izbegne ili ukloni svoj izvor stresa.
Bežanje od problema se najčešće javlja Mogla bi da koristeći se intrigama dovede
samo na mentalnom nivou – i predstavlja do toga da Reni dobije otkaz, no taj pro-
proširenu verziju ignorisanja izvora stresa. ces obično zahteva i mnogo vremena i
Osoba ostaje na području delovanja stre- napora – da ne spominjemo emocionalno
sora, ali pribegava halucinogenom bekstvu trošenje. Često je jedini brz način za
kako bi lakše zaboravila na prisustvo stre- uklanjanje stresora na radnom mestu dati
sora. To mogu biti različiti načini bežanja, otkaz (iako je ponekad moguće promeniti
od gledanja televizije do uzimanja alkoho- smenu, preći u drugi sektor kompanije i
la. Ovaj tip bežanja od problema je gori od slično).
bezuspešnog pokušaja da se ignoriše izvor Kada treba da odluče da li da napuste
stresa. Pošto i dalje boravite na području posao ili trpe izvor stresa, mnogi ljudi
delovanja stresora, stres konstantno utiče izaberu ovo drugo. Takav izbor može imati
na vaš organizam, a načini bežanja su razarajuće posledice po fizičko i emo-
sami po sebi loši za vaš um i telo i još više cionalno zdravlje.
iscrpljuju vaš i onako oslabljen organizam. Ovi slučajevi jasno pokazuju da treba
Da budem precizniji, alkohol oštećuje izabrati opciju broj dva – zdravo prilagođa-
frontalni režanj mozga u kojem se odvija vanje. Hajde da ispitamo kako možemo
126 IZLAZ IZ DEPRESIJE

povećati verovatnoću da ćemo prepoznati načina ublažavanja stresa može postati


i primeniti konstruktivna rešenja. sastavni deo naših svakodnevnih životnih
navika koje će delovati blagotvorno na sve
Napravi odgovarajući plan aspekte našeg bića. Stres štetno utiče na
Pravilno planiranje i organizacija pred- nas u svim ovim aspektima, kao što je
stavljaju ključne elemente zdravog pri- prikazano u tabeli 1.
lagođavanja, pošto impulsivna rešenja
obično nisu delotvorna, a nisu ni zdrava ni Tabela 1. Četiri aspekta našeg bića
prilagodljiva. Pravilno planirati znači na sa- - Fizički
mom početku, pre same primene strategi- - Mentalni
je, odrediti šta je potrebno za njenu pri- - Duhovni
menu. Ako vam se čini da je ta opcija i - Društveni
razumna i moguća onda možete preći na
narednu fazu procesa planiranja – pre- Strategije u borbi protiv stresa moraju
cizno određivanje optimalne strategije. obuhvatiti svaki od ova četiri aspekta
Pravilnim planiranjem i organizacijom navedena na slici. U ovom delu ovog
se, takođe, mogu izbeći izvori stresa. Vi poglavlja razmotrićemo svaki od njih poje-
verovatno tačno možete reći kada ste se u dinačno. Prvi među njima je fizički aspekt.
životu suočili sa teškim stresnim situacija-
ma samo zato što niste pravilno planirali. Fizički zdrav stil života ublažava
Na primer, pod stresom ste kada kasnite stres
na posao zato što zaboravite da ponesete Fizički zdrav stil života je izuzetno
užinu pa morate da se vraćate. važan u borbi protiv stresa. Što vaše telo
bude bolje funkcionisalo, to ćete moći
Dugotrajno sistematsko upravljanje bolje da se izborite sa stresom. Zdravo telo
stresom (stres-menadžment) vam pomaže da lakše prebrodite stresne
Kao što smo već rekli, u najbolje načine životne situacije. Čak i kada ste izloženi
suočavanja sa izvorima stresa spadaju stresorima koje još niste uklonili ili im se
izbegavanje ili uklanjanje istih, ili preus- prilagodili, bolje fizičko zdravlje će vam
meravanje stresora da, zapravo, rade za pomoći i zaštititi vas od neželjenih efekata
vas putem zdravog prilagođavanja. Ako koje ovi stresori mogu imati po vaše zdrav-
nijedan od ovih pristupa ne deluje u lje.
vašem slučaju, da li postoje neke kon- Načini na koje možete poboljšati i
struktivne mere koje možete preduzeti održavati fizičko zdravlje navedeni su u
kako biste u budućnosti održavali kon- tabeli 2.
stantno nizak nivo stresa?
Na sreću, postoje još neke mere koje Tabela 2. Životne navike koje
se mogu preduzeti, a koje mogu imati tra- poboljšavaju fizičko zdravlje
jan efekat u borbi protiv stresa. U naje- - Pravilna ishrana
fikasnije spadaju životne navike koje uma- - Redovne fizičke vežbe
njuju štetan uticaj stresa, omogućavajući - Izbegavanje “legalnih droga” kao što su
nam da vodimo normalan život u prisustvu nikotin (pušenje), kofein (kafa) i alkohol
izvora stresa. - Minimalna upotreba lekova

Četiri metode ublažavanja stresa Jedan od najvažnijih elemenata zdra-


pomoću životnih navika vog načina života je pravilna ishrana. U
svojoj knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja
Pogledajmo opis načina života koji će
izuzetno opširno govorim o optimalnom
trajno umanjiti stres. Veliki broj priznatih
načinu ishrane i hranljivim sastojcima.
STRES BEZ POTRESA 127

Ukratko rečeno, taj način obuhvata devet to da redovne fizičke vežbe sprečavaju
najznačajnijih oblasti. One su prikazane u nastanak srčanog i moždanog udara i
tabeli 3. nekih tipova raka. Osim toga, one mogu
delovati i kao zaštita od štetnih posledica
Tabela 3. Devet najznačajnijih tačaka svakodnevnog životnog stresa na fizičko
optimalne ishrane zdravlje. Medicinska literatura pokazuje da
- Prihvatite vegetarijanski način ishrane zas- redovne fizičke vežbe mogu biti od
novan na upotrebi biljaka. izuzetno velike pomoći u održavanju men-
- Izbegavajte “rafinisanu hranu” tako što talnog zdravlja i kontroli stresa.1,2 Izgleda
ćete što je moguće više namirnica uzimati u da redovne umerene fizičke vežbe dopri-
njihovom prirodnom obliku (npr. integralni nose i jačanju imunog sistema, čime, vero-
hleb umesto belog hleba). vatno, sprečavaju pad imunog sistema
- Unosite samo onoliko kalorija koliko vam usled stresa.3,4,5
je potrebno da biste održali svoju idealnu Zanimljivo je da fizička aktivnost koja
težinu.
uključuje i razmišljanje može biti izuzetno
- Izbegavajte stimulanse poput kofeina
(kafa) i njemu srodne hemijske supstance
korisna. Na primer, neki naporan posao u
(npr. teobromin u čokoladi). dvorištu ili bašti ili cepanje drva mogu se
- Neka vam doručak bude obilan. pokazati mnogo korisnijima od šetnje.
- Imajte dva ili najviše tri obroka na dan. Uostalom, vi možete nesmotreno razmiš-
- Izbegavajte grickanje između obroka. ljati o svom stresu dok šetate. Praktičan
- Neka vam večera bude lagana ili je sasvim fizički zadatak često zahteva veću mental-
preskočite. nu koncentraciju od šetnje ili vožnje bicik-
- Pijte velike količine vode između obroka lom, tako da postoji manja verovatnoća da
(bar 8 čaša na dan). ćete razmišljati o svom stresu dok radite
vežbe radi ublažavanje stresa.
Ako vam se čini da je neke od ovih Jedna studija koja je obuhvatila 135
saveta teško prihvatiti, molim vas da ispitanika pokazala je da su oni koji su
zapazite hiljade medicinskih referenci u redovno vežbali imali veće šanse da se
mojoj knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja smireno i opušteno suoče sa svakodnev-
koje podržavaju gore navedene savete. nim životnim stresovima nego ispitanici
Ako ne vodite zdrav način života i ne želite koji nisu bili toliko fizički aktivni.
ni da pokušate, dužni ste da zbog sebe Učesnici ove studije su popunili jedan
samih pogledate neoborive dokaze o pozi- upitnik koji je trebalo da proceni svakod-
tivnim efektima gore pomenutih saveta o nevne teškoće sa kojima su se susreli
ishrani. Postoji čitav niz snažnih činjenica. tokom prethodne sedmice – kao što su
Istraživanja pokazuju da takav režim problemi sa kolima, kašnjenje na sastanke
ishrane povećava nivo energije i poboljša- ili nesuglasice sa kolegama na poslu. Po-
va oštrinu uma. Poboljšana mentalna fun- punjavali su i jedan drugi upitnik u kojem
kcija i fizička snaga najviše pomažu čove- su bili navedeni najznačajniji događaji u
ku da se izbori sa životnim stresorima. njihovom životu, raspoloženje, fizička
Dodatni plus ovakvog režima ishrane je taj aktivnost i sveukupno zdravstveno stanje.
što on pomaže i u sprečavanju nastanka Kod ispitanika koji su bili pod velikim stre-
hroničnih bolesti kao što su srčane bolesti, som, a nisu bili mnogo fizički aktivni bilo je
dijabetes, visok krvni pritisak i rak. za 21% više slučajeva zabrinutosti nego
među onima koji su češće vežbali. Fizička
Redovne fizičke vežbe aktivnost im je pomogla da ne razmišljaju
Fizička aktivnost je još jedan važan o svojim stresorima – dajući im vremena
sastavni deo zdravog načina života koji da predahnu.6
sprečava pojavu stresa. Odavno je pozna-
128 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Vežbe takođe mogu poslužiti kao redovno vežbali, a budete izloženi stresu,
kratkotrajna strategija u povećanju spo- vaš mozak biti spremniji da se izbori u
sobnosti vašeg organizma da se izbori sa datoj situaciji nego mozak osobe koja nije
stresom. Kada se moji pacijenti suoče sa fizički aktivna. Ako redovno vežbate, a po-
velikim stresom, ja im savetujem da u sečete prst, rana će vam brže zarasti nego
trenutku kada osete pritisak rade aerobik kod osobe koja ne radi fizičke vežbe. Ako
ili neke slične vežbe. Pola sata brzog hoda slomite nogu, kost će brže zarasti. Ako vas
na svežem vazduhu, trčanja ili vožnje bi- napadne neki virus, vaš imuni sistem će se
ciklom mogu vam “udahnuti novi život.” uspešnije izboriti sa bolešću. Zapazite da
Redovne fizičke vežbe su korisne i u sluča- nijedna od ovih strategija ne uključuje
ju stanja zabrinutosti. Ljudi koji redovno upotrebu sintetičkih lekova.
rade fizičke vežbe manje su depresivni i
zabrinuti.7 Oni koji su već depresivni ili Masaža
zabrinuti poboljšaće svoje psihofizičko Postoje jasni dokazi da masaža pomaže
stanje pomoću redovnih fizičkih vežbi – a čoveku da se izbori sa stresom. Mehanizmi
postiže se isto poboljšanje kao i upotre- putem kojih masaža deluje na organizam
bom lekova, samo bez neželjenih efekata.8 nisu sasvim jasni. Ono što nije potpuno
Kada su u pitanju fizički simptomi, oni jasno je da li ona otklanja stres tako što
koji su izjavili da su ređe radili fizičke vež- blagotvorno deluje na organizam u fizič-
be imali su za 37% više fizičkih simptoma kom smislu, usled fizičkog kontakta sa
stresa od svojih kolega koji su češće vež- drugom osobom koja vam želi dobro, ili je
bali. Mnoge druge studije su pokazale da u pitanju kombinacija oba ova faktora. Ne
je situacija upravo obrnuta; to jest, da znajući tačno da li ona deluje uglavnom na
mentalni stres negativno utiče na fizičko fizičkom ili socijalnom nivou, ja sam je po
zdravlje. Primeri zdravstvenih problema nekom svom uverenju svrstao u fizičku
izazvanih stresom navedeni su u prethod- kategoriju.
nom poglavlju. U jednoj studiji koja baca novo svetlo,
Jedna studija rađena na laboratorijskim članovi porodice su masirali decu koja su
pacovima ispitivala je na koji način fizička bolovala od juvenilnog reumatoidnog artri-
aktivnost utiče na mozak. Pacovi su trčali ta. Decu koja su patila od blagog do sred-
redovno (kao vid vežbe) tokom vremen- nje teškog oblika ove bolesti roditelji su
skog perioda od osam sedmica pre nego masirali 15 minuta dnevno u periodu od 30
što su bili izloženi stresu u trajanju od 90 dana (dok je kontrolna grupa išla na tera-
minuta, nakon čega su upoređeni sa piju opuštanja). Nivo zabrinutosti i hor-
pacovima koji nisu vežbali pre nego što su mona stresa (kortizol) kod dece se sma-
bili izloženi stresu. Rezultati ove studije njio odmah nakon masaže. Prema izjava-
prikazani su u tabeli 4.9 ma same dece, njihovih roditelja, a i pro-
Na osnovu činjenica navedenih u tabeli ceni njihovog lekara, tokom tog perioda od
4, možete zaključiti da će, ako budete 30 dana, bol se smanjio (i u pogledu učes-
tanosti i intenziteta). Pojačane su i aktiv-
Tabela 4. Vežbe ublažavaju stres u nosti kojima su inače bile ograničene bo-
laboratoriji lom.
Pacovi koji su redovno vežbali: Izgleda da masaža pomaže i onim
- Imali su niži nivo štetnog proteina u osobama koje pate od primarnih psihijat-
delovima mozga odgovornim za stres rijskih poremećaja. Pedeset dvoje hospi-
- Lučili su manje norepinefrina, hormona talizovane dece i adolescenata koji su imali
stresa probleme vezane za sopstvenu ličnost, a
- Izgleda da su se, zahvaljujući fizičkim uz to su bili i depresivni, odlazilo je na 30-
aktivnostima, brže oporavljali od infekcija. minutnu masažu leđa svakoga dana u
STRES BEZ POTRESA 129

periodu od pet dana. U poređenju sa kon- tabeli 5 verovatno će se pojaviti tokom ili
trolnom grupom koja je gledala relaksira- ubrzo nakon unošenja kofeina.
jući sadržaj na video-trakama, ispitanici
koji su odlazili na masažu bili su manje Tabela 5. Simptomi trovanja
depresivni, manje zabrinuti i imali su niži kofeinom
nivo kortizola u pljuvački nakon masaže. -Nemir
Osim toga, medicinske sestre su izjavile da - Nervoza
su ispitanici bili manje zabrinuti i spremni- - Uzbuđenost
ji na saradnju poslednjeg dana ovog istra- - Crvenilo lica
živanja i da su u periodu od tih pet dana - Diureza (često mokrenje)
sve bolje spavali tokom noći.11 - Gastrointestinalne smetnje
- Grčenje mišića
Kofein povećava nivo hormona - Nepovezane misli i govor
- Srčana aritmija
stresa
- Periodi hiperaktivnog ponašanja
I dalje se čudim kako mnogi pacijenti - Psihomotorna agitacija
koji se bore sa stresom i zabrinutošću nisu
prestali da unose kofein. Pošto društvo pri-
Zavisnik od kofeina bi trebalo da oče-
hvata ovu drogu, o ovom pitanju vredi
kuje simptome odvikavanja kao što su
stalno iznova govoriti. Svi treba jasno da
glavobolja, pospanost, lenjost i smanjena
čuju poruku – kofein direktno podiže nivo
budnost. Ovi simptomi su izuzetno izraženi
hormona stresa. Američko udruženje psi-
samo jedan ili dva dana. U narednih pet
hijatara (The American Psychiatric Asso-
dana, oni obično jenjavaju i na kraju nes-
ciation) kaže da se poremećaji izazvani
tanu.13
kofeinom kod osoba koje piju kafu mogu
odlikovati simptomima paničnog napada
Alkohol, stres i zabrinutost
koji podsećaju na primarne mentalne
poremećaje.12 Najveća ironija je, možda, u Jedan od najčešćih načina na koji
tome što ljudi, zapravo, mogu da koriste čovek sam pokušava da ublaži stres je da
kofein da bi izlečili posledice problema iza- ode negde na piće posle posla. Pitam se
zvanih stresom. da li je ovaj običaj postao potpuno legiti-
Osobi koja se bori sa nesanicom nasta- man zahvaljujući, kako se čini, velikim
lom usled stresa može se činiti da je izu- naporima koje industrija alkoholnih pića
zetno važno popiti šoljicu kafe ujutru kako vrlo organizovano ulaže da bi konzumira-
bi se razbudila, ali taj isti kofein može nje alkohola prikazala kao jednu zdravu
delimično biti kriv za njenu neprospavanu naviku. Međutim, prema nedavno obavlje-
noć. Svima koji unose kofein upućujem nim istraživanjima, ništa ne može biti dalje
izazov da dve sedmice uživaju u životu bez od istine kada je u pitanju borba protiv
kofeina. Mnogi koji su to probali zadivljeni stresa. Alkohol umanjuje našu sposobnost
su boljim kvalitetom svog života i sada su da se izborimo sa stresom i zabrnutošću
uvereni da je kofein mnogo više pogorša- tako što smanjuje nivo tri hormona u
vao njihov problem sa stresom nego što mozgu koji su potrebni da bi se naš orga-
ga je rešavao. nizam izborio sa stresom na nekoliko na-
Američko udruženje psihijatara takođe čina. Ti hormoni su navedeni u tabeli 6.
upozorava ljubitelje kafe na mogućnost
obolevanja od tzv. “trovanja kofeinom”. To Tabela 6. Alkohol i stres
se dešava ne dugo posle ispijanja 2 do 3 Hormoni koji ublažavaju stres, a čiji nivo se
šoljice kafe u razmaku od nekoliko minuta. smanjuje usled konzumiranja alkohola
Pet ili više znakova od onih navedenih u Serotonin GABA CRH
130 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Prva dva hormona u tabeli su korisna siji otkrio sam da kod većine bolesti, gene-
zato što štite organizam od zabrinutosti. ralno gledano, sintetički lekovi ne pred-
Studije rađene na životinjama pokazuju da stavljaju najbolje rešenje.
konzumiranje velikih količina alkohola mo- Ja izuzetno poštujem fiziologe i farma-
že smanjiti nivo značajnih hormona kao kologe koji nam pomažu da bolje razu-
što su serotonin i GABA koji pomažu u memo fiziološke procese u mozgu. Cilj tak-
kontrolisanju zabrinutosti.14 Iste ove he- vih istraživanja je u većini slučajeva razvoj
mijske supstance zajedno sa još jednim novih sintetičkih lekova za lečenje mental-
prenosiocem poruka (neurotransmiterom) nih bolesti i drugih obolenja. Ipak, sma-
u mozgu, dopaminom – kada ih ima u tram da je važno pronaći koje još opcije
velikim količinama – pružaju osećaj nagra- postoje, a koje bi se svrstale u kategoriju
de i zadovoljstva. Znači, alkohol ne samo neotrovnih metoda lečenja stilom života.
što može da ometa naše pokušaje da se Serotonin i melatonin predstavljaju savrše-
izborimo sa zabrinutošću, već može još ne primere. Ne moramo da uzimamo sin-
više da pokvari raspoloženje tako što po- tetičke lekove da bismo povećali nivo ovih
većava rizik od pojave simptoma depresi- vitalnih hemijskih supstanci u mozgu. Izla-
je. ganje sunčevoj svetlosti povećava nivo
Istraživanja rađena na životinjama serotonina u mozgu.17 U knjizi Zakoni
pokazala su da povećan unos alkohola zdravlja i izlečenja, čitavo jedno poglav-
umanjuje sposobnost hipotalamusa da lje sam posvetio pitanju kako na prirodan
oslobađa glavni hormon koji aktivira stres, način povećati nivo melatonina.18
koji se naziva kortikotropni hormon (CRH,
engl. corticotropin releasing hormone).15 Lečenje sintetičkim lekovima
Istraživanja rađena na ljudima povezuju Benzodijazepini
nizak nivo CRH sa problemom depresije. Benzodijazepini predstavljaju grupu
Ova istraživanja su rađena u kontekstu lekova koja se skoro najčešće koristi u
prilično česte pojave postporođajne depre- lečenju stresa i zabrinutosti. Mnogi popu-
sije, kada žene zapadnu u depresiju nakon larni lekovi protiv zabrinutosti spadaju
porođaja. Značajnije smanjenje nivoa CRH upravo u ovu grupu. Na toj listi se nalaze
nakon porođaja povećalo je rizik od depre- Bensedin, Diazepam kod nas, te Ksanaks
sije kod novih majki.16 (Xanax), Klonopin, Valium, Ativan, Paksi-
Mnogi, možda, u alkoholu traže olakša- pam (Paxipam) i Librium. Iako ove lekove
nje od nekih kratkotrajnih stresova. Istina svakako treba koristiti u lečenju određenih
je, u stvari, da alkohol utiče štetno bilo da ozbiljnijih zabrinutih poremećaja, ja ih
je u pitanju neki kratkotrajni ili dugotrajni spominjem prvenstveno da bih odvratio
stres. On može da pogorša stanje u sluča- ljude od uzimanja tih lekova zbog njihovih
ju dugotrajnog stresa ili zabrinutosti, a neželjenih efekata. Benzodijazepini se po-
kada je u pitanju kratkotrajni stres, on, vezuju sa čitavim nizom rizika. Oni su
zapravo, umanjuje sposobnost organizma prikazani u tabeli 7.
da odreaguje na stres.
Ostali lekovi koji imaju neželjene
Svedite upotrebu sintetičkih lekova efekte
na najmanju moguću meru To što postoji dugačka lista neželjenih
A šta je sa sintetičkim lekovima? Da li efekata benzodijazepina ne znači da su oni
oni uopšte pomažu? Da, njih u nekim slu- gori od nekih drugih vrsta lekova. Benzo-
čajevima svakako treba koristiti. Ne pre- dijazepini se već dugo upotrebljavaju, tako
poručujem oslanjanje na sintetičke lekove da su stručnjaci i pacijenti imali dovoljno
u dužem vremenskom periodu, a tokom vremena da iz prve ruke vide njihove
svog dugogodišnjeg iskustva u ovoj profe-
STRES BEZ POTRESA 131

kasnosti u velikom broju slučajeva zabri-


Tabela 7. Neželjeni efekti nutosti, pri čemu ne postoji opasnost od
benzodijazepina
tako velikog broja ozbiljnih neželjenih efe-
- Pospanost kata kao kod drugih lekova koji se koriste
- Umor u lečenju zabrinutosti i stresa. U ovu grupu
- Zavisnost
lekova spadaju Prozac, Zoloft, Paxil, Cele-
- Rizik od “rebound simptoma”
xa i Luvox. No, i pri upotrebi ovih lekova
- Stomačne i probavne tegobe
- Smanjen radni učinak javljaju se određeni problemi. Može proći i
- Povećan apetit četiri sedmice pre nego što se pokaže nji-
- Interreaguju sa drugim lekovima hov celokupan efekat. Za to vreme, paci-
- Nelorenacija sa alkoholom jenti mogu, zapravo, postati zabrinutiji
- Povećan rizik od povreda nego što su bili. Osim toga, sami SSRI
- Oštećenja ploda imaju svoje neželjene efekte nevezane za
- Disajni problemi neželjene efekte kada se uzimaju u kombi-
naciji sa drugim lekovima. Oni su navedeni
u 6. poglavlju.
neželjene efekte. Možda ni noviji lekovi sa Iako su SSRI prilično efikasni za neke
kraćom listom neželjenih efekata neće tipove zabrinutih poremećaja, oni su pot-
bolje proći nakon 15 ili 20 godina kada se puno nedelotvorni ili tek nešto malo
budu ustanovili svi njihovi neželjeni efekti. pomažu kada su u pitanju neki drugi pore-
Najvažnija stvar koju treba istaći je da mećaji. Na primer, kada su u pitanju soci-
svaki lek ima neželjene efekte. jalne fobije, SSRI mogu biti od pomoći, ali
Ja nisam istakao ove probleme sa ben- se bolest obično vraća ako se uz uzimanje
zodijazepinima zato što oni predstavljaju lekova ne primenjuje i kognitivno-bihevi-
najlakšu metu među lekovima koji se oralna terapija.
koriste u lečenju stresa i zabrinutosti. Ben- Mnogo pre nego što su se pojavili
zodijazepini, zapravo, izgledaju prilično SSRI, triciklični antidepresivi (TCA) su bili
bezopasno u poređenju sa inhibitorima glavno sredstvo u lečenju depresije. Osim
monoamin oksidaze (IMAO). U ovu grupu toga što se i dalje koriste u lečenju različi-
lekova spadaju Nardil) i Parnat (Parnate) tih depresivnih poremećaja, TCA se koriste
koji se prepisuju u slučaju depresije, pa- i kod određenih simptoma vezanih za stres
ničnog poremećaja i opsesivno-kompul- (npr. nesanice) kao i u slučaju određenih
zivnog poremećaja. Pošto mogu da imaju zabrinutih poremećaja. TCA imaju i neke
veoma ozbiljne neželjene efekte, ovi lekovi neželjene efekte koji su navedeni u 6. pog-
se obično prepisuju kada su se ostali lekovi lavlju.
pokazali nedelotvornima. Ja nisam naveo svaki pojedinačan lek
Osobe koje su uzimale i lekove iz grupe koji se koristi u kontekstu zabrinutosti i
IMAO i Prozac, lek koji blokira serotonin, ostalih disfunkcionalnih poremećaja u po-
imale su fatalne reakcije. Do ozbiljnih inte- našanju vezanih za stres, ali sam pokušao
rakcija može doći i kada se ovi lekovi uzi- da vam dam dovoljno informacija kako bih
maju zajedno sa raznim lekovima koji se naglasio ono što je svima odavno poznato,
kupuju bez recepta i dekongestantima. a to je da svaki lek ima neželjene efekte.
Lista ostalih neželjenih efekata ovih lekova Zbog toga izbegavam da prepisujem paci-
nalazi se u 6. poglavlju. jentima sintetičke lekove kad god je to
Danas je sve popularnija jedna novija moguće. Zaista, u kontekstu ovog poglav-
grupa lekova poznata pod nazivom selek- lja, mogu da kažem da bi stil života treba-
tivni inhibitori ponovnog preuzimanja lo da bude glavni način kontrole stresa.
serotonina (SSRI). Nema sumnje da ovu Ovim završavamo opis naše borbe pro-
popularnost duguju delimično svojoj efi- tiv stresa koja uključuje naše fizičko zdrav-
132 IZLAZ IZ DEPRESIJE

lje. Setimo se da je ovo prva od one četiri pažnje. Deca u rumunskim sirotištima koja
tačke u borbi protiv stresa koje su navede- su bila lišena majčinog dodira imala su
ne u tabeli 1. Sada ćemo pogledati drugu velike šanse da imaju povišen nivo kortizo-
tačku sa te tabele, tačku koja uključuje la i lošije reaguju na stres.21
naše socijalno (društveno) zdravlje. Bliskost između majke i deteta blago-
tvorna je i za majku. Izgleda da je to tačno
“Zdrava društvenost” pomaže u bar kada je u pitanju dojenje. Preliminarni
borbi protiv stresa podaci dobijeni na osnovu istraživanja na
Postoji toliko mnogo dokaza da je naše 59 žena ukazuju na to da su one majke
“socijalno zdravlje” važan faktor u borbi koje su isključivo dojile svoje bebe naj-
protiv stresa. Pod socijalnim zdravljem manje bile pod stresom.
podrazumevam kvalitet naših društvenih Čak i ako roditelji naprave neke greške
odnosa sa roditeljima, braćom i sestrama, u ranom periodu života svoje dece, nije
ostalim članovima porodice i prijateljima. sve izgubljeno. Postoje dokazi da pozitivne
Hajde da razmotrimo međuljudske odnose roditeljske veštine mogu pomoći deci škol-
u našem detinjstvu i ranom periodu života. skog uzrasta da se uspešnije izbore sa
stresnim životnim situacijama. Istraživači u
Značaj dobrih odnosa u ranom Ročesteru, u državi Njujork, proučavali su
periodu života grupu od preko 100 dece između sedam i
devet godina koja su rasla u centru velikih
Nema sumnje da međuljudski odnosi u
i bučnih gradova uz velike stresove.22 Po-
ranom periodu života utiču na to kako izla-
lovina njih je poticala iz porodica čiji je
zimo na kraj sa stresom kao odrasle oso-
godišnji prihod iznosio manje od 15.000
be. Jedna zanimljiva studija rađena na živ-
dolara. Izvori stresa su bili nasilje u kraju
otinjama pokazala je da su mladunci paco-
u kojem su deca živela, porodični problemi
va koji su u ranom periodu života na kraće
i rasturene porodice.
vreme bili odvojeni od majke mesecima
Glavni faktor pomoću kojeg se moglo
kasnije veoma loše reagovali na stres.19
predvideti koliko uspešno će dete izaći na
Istraživači sa univerziteta McGill u
kraj sa stresom bila je dobra roditeljska
Montrealu (Montreal’s McGill University)
veština onih koji su se za njih starali. Dobri
otkrili su da je i suprotna situacija tačna.
roditelji su obično više učestvovali u
Pacovi koji dobijaju više pažnje u fizičkom
podizanju i vaspitavanju svoje dece i to-
smislu (majčinskog lizanja i nege) obično
kom njihovog predškolskog i školskog
su otporniji kada se suoče sa izvorima
doba. Bili su dosledniji u disciplinovanju
stresa.20
svoje dece, sami su imali dobro mentalno
Da li se ovo istraživanje sa životinjama
zdravlje i očekivali svetliju budućnost za
može primeniti i na ljude? U ovom slučaju,
svoju decu.
mi smo došli do nekih podataka. Nedavno
Jedno od najzanimljivijih otkrića do
je u Rumuniji izvršen jedan takav eksperi-
kojih je došao tim iz Ročestera bilo je to da
ment na ljudima. Pod Čaušeskuovim reži-
dobri roditelji nisu uvek i sami poticali iz
mom, povećanje broja stanovnika Rumu-
srećnih i harmoničnih domova. Veoma
nije postao je politički prioritet. Jedna od
dobra i ohrabrujuća vest je ta da čak i ako
štetnih posledica ovako strogih političkih
su neke osobe bile zlostavljane ili zane-
mera bio je ogroman porast broja napuš-
marene u svom detinjstvu, one mogu pre-
tene dece, od kojih je malo njih osetilo
vazići te okolnosti i postati odlični roditelji.
pravu toplinu u ranom periodu života.
Rezultati ovog istraživanja su veoma slični Vrednost ličnih veza
rezultatima studije rađene na pacovima
koji nisu primili dovoljno majčine ljubavi i Istraživači kažu da se oni koji više vole
da sami rešavaju svoje probleme nego da
STRES BEZ POTRESA 133

od drugih potraže savet i utehu mogu jednom specijalnom testu pod nazivom
suočiti sa jačim stresom i većim rizicima po “Smisao života”.24
sopstveno zdravlje. “Nama je potrebna Pomažući drugima, čovek oseća da ži-
iskrena podrška drugih ljudi i oni koji to ne vot ima smisla, što je od presudnog znača-
priznaju posrtaće pod teretom života”, iz- ja u savladavanju određenih izvora stresa.
javio je Dr Džonatan Šedler (Schedler), Jedna studija rađena na lekarima daje
psiholog sa Harvarda, u jednom članku o nam zanimljive i značajne podatke. Naime,
stresu. oni lekari koji su imali najsnažniji osećaj
Pravi uzrok stresa vezanog za čove- svrhovitosti i smisla u životu bili su naj-
kovu ličnost može biti nepoverenje u ljude, manje zabrinuti po pitanju smrti – a strah
nepoverenje koje ponekad vodi u izolaciju. od smrti može biti veliki izvor stresa.25
Čitav niz događaja koji dovodi do pojača- Pokazalo se da pomaganje drugima u
nog stresa prikazan je u tabeli 8. njihovim problemima blagotvorno deluje
na čovekovu psihu. Na primer, u jednoj
Tabela 8. Šta se dešava kada se sami studiji koja je obuhvatila pacijente koji su
suočavate sa problemima? ne dugo pre toga bili podvrgnuti operaciji
Koraci koji vode ka stresu –
srca, veći nivo učešća u društvenom živo-
tu povezan je sa boljim zdravstvenim sta-
1. Nepoverenje u druge
njem šest meseci nakon operacije.26 Sve
2. Izolacija
3. Osećaj usamljenosti
veći broj ovakvih dokaza u izveštajima
4. Oslabljen imuni sistem istraživačkih timova jasno ukazuje na to da
je učestvovanje u onome što je ugodno i
Posledice – Povećan stres i veći rizik od Bogu i ljudima blagotvorno i korisno za
bolesti čoveka i da ga oslobađa od stresa. Dobro
je poznato da oni koji gledaju da ispune
Kao što je prikazano na slici, nepove- samo sopstvene želje, ne mareći za potre-
renje u druge može na kraju dovesti do be drugih, zaparvo lišavaju sebe blago-
slabljenja imunog sistema. Istraživači su tvornog dejstva samopožrtvovanosti, dob-
otkrili da imuni sistem slabi naročito kod rote i ljubaznosti. Svako od nas treba lično
onih osoba koje se osećaju usamljenima. da se uključi u “akcije” koje su ugodne Bo-
Šedler kaže da emocionalni stav koji nosi- gu i korisne za ljude oko nas.
mo sa sobom može da diktira nivo stresa i Biblija nam pruža još dublje saznanje o
bolesti. “Stvar je u tome da li ljude u svom povezanosti čovekovog zdravlja sa činje-
životu posmatrate kao dobronamerne njem dobra drugima. Obratite pažnju na
[dobrodušne] ili zlonamerne [zlobne] – da odlomak zapisan u tabeli 9.
li deluju pozitivno na vas ili izazivaju frus-
traciju”, objasnio je on.23
Tabela 9. Ojačajte imuni sistem
Pomaganje drugima “I ako otvoriš dušu svoju gladnome, i nasitiš
dušu nevoljnome, tada će zasjati u mraku
Jedan od dobrih i konstruktivnih načina videlo tvoje i tama će tvoja biti kao podne.
na koji možete da kontrolišete stres je da Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu
se posvetite nekoj plemenitoj stvari koja tvoju na suši, i kosti tvoje krepiće, i bićeš
pomaže drugima. Okvir za ovu temu daje kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne
nam medicinsko istraživanje o pozitivnim presiše.” Isaija 58,10.11
stranama volonterskog rada. Jedna studija
rađena na penzionerima pokazala je da su Imamo obećanje da će, ako otvorimo
penzioneri koji su volontirali više od 10 sati dušu našu gladnome i nasitimo dušu ne-
sedmično imali izraženiji osećaj svrhovito- voljnome, naša tama biti kao podne.
sti, što se videlo po boljim rezultatima na Osetićemo poseban Božji blagoslov i vođ-
134 IZLAZ IZ DEPRESIJE

stvo. Kada prolazimo kroz neku ličnu krizu, još više ojačati u borbi protiv stresa i
može izgledati da se nalazimo u periodu bolesti ako se budemo uključili u ono što
duhovne suše – u potpunosti lišeni duhov- je Njemu ugodno i korisno za naše bližnje.
ne i emocionalne hrane. Čak i u takvim Ovim završavamo odeljak o društve-
situacijama, Bog nam obećava da će zado- nom zdravlju i njegovoj povezanosti sa
voljiti naše potrebe ako budemo pomagali stresom i zabrinutošću. Treći aspekt naše
drugima. Mi u ovom obećanju vidimo, u strategije u borbi protiv stresa uključuje
stvari, opis osobe koja se nalazi pod stre- naše mentalno zdravlje.
som i koja na kraju nalazi mir i olakšanje
pomažući drugima. Kada čovek pomaže Dobro mentalno zdravlje savladava
drugima u njihovim teškoćama, mir i olak- stres
šanje koje pritom oseća predstavljaju Istraživanja ukazuju na to da mentalno
sasvim prirodnu posledicu, jer je Bog to zdravlje predstavlja neophodni deo naše
usadio u nas. borbe protiv stresa. Slušanje dobre muzike
Božje obećanje “i kosti tvoje krepiće” može da ga poboljša. Postoje brojni dokazi
moglo bi se prevesti i kao “i kosti tvoje da muzika na jedinstven način može da
ojačaće”. Hebrejska reč “krepiti” ili “ojača- umanji i ukloni stres.
ti” u Bibliji se često koristi u izrazito vojnoj
konotaciji. Na primer, u 4. Knjizi Mojsijevoj Kvalitetna muzika blagotvorno
31,5 Biblija govori o “dvanaest hiljada ljudi deluje na um
koji se opremiše na vojsku”. Reč prevede-
Jedno od pitanja koje se postavlja kada
na sa “opremiše” je ista ona hebrejska reč
je u pitanju muzika jeste da li ona po sa-
prevedena sa “okrepiće” u Isaiji 58. pog-
moj svojoj prirodi oslobađa od stresa ili
lavlju Ova reč onda ima konotaciju opre-
osoba mora da nauči kako da se opusti
manja za borbu.
slušajući muziku. Jedan od načina na koji
Drugim rečima, Božje obećanje da će
možemo razmotriti ovo pitanje jeste pog-
okrepiti naše kosti znači da su naše kosti
ledati kako muzika utiče na male bebe.
opremljene za boj, baš kao što je vojnik
Iako se može dokazati da je fetus izložen
opremljen za rat. Kada razmislimo o ulozi
zvucima u materici, on verovatno nije
imunog sistema, ove slike rata su veoma
naučio tehnike opuštanja vezane za nje-
prikladne. Bela krvna zrnca su najznačajni-
govu izloženost muzici.
je ćelije imunog sistema koje se formiraju
Ispitajmo jednu studiju o prevremeno
u unutrašnjosti naših kostiju poznatoj pod
rođenim bebama i bebama veoma male
nazivom koštana srž. Znači, ako je nečiji
telesne težine u inkubatorima za inten-
imuni sistem oslabio, sasvim je normalno
zivnu negu i njihovoj reakciji na muziku.
uzeti uzorak koštane srži da bi se videlo u
Istraživanje je obuhvatilo 52 bebe sta-
čemu je problem. Naše najznačajnije ćeli-
bilnog zdravstvenog stanja koje su morale
je imunog sistema zavise od zdrave koš-
biti smeštene u inkubatore. Polovina njih
tane srži.
je tri puta na dan slušala uspavanke i mu-
U koštanoj srže se formiraju i crvena
ziku za decu (ne rok zvuke). Drugoj polovi-
krvna zrnca koja prenose životodavni
ni nije puštana nikakva muzika. Stručnjaci
kiseonik u sve delove organizma. Krvne
su u obe grupe posmatrali stresno pona-
pločice, koje sprečavaju da čovek iskrvari i
šanje, telesnu težinu, apetit i dužinu bo-
umre kada se povredi, takođe se formiraju
ravka u bolnici. Bebe kojima je puštana
u koštanoj srži. Naše kosti očito igraju
muzika su više dobile u težini, imale bolji
važnu ulogu u zaštiti zdravlja. Obećanje
apetit i kraće ostajale u bolnici.27
dato u Bibliji da će naše kosti biti ojačane
Studije obavljene na univerzitetu u
nije prazno obećanje. U ovim rečima vidi-
Picburgu (University of Pittsburgh) i još
mo uzvišeno Božje uveravanje da će nas
STRES BEZ POTRESA 135

jedno istraživanje čiji su rezultati objavljeni I duboko disanje i klasična muzika i


u The Journal of the National Cancer Insti- zvuci iz prirode doprineli su
tute pokazali su da umirujuća muzika bla- oporavku od iznenadnog stresora.
gotvorno deluje na više načina, kao što je
prikazano u tabeli 10. Zdravlje frontalnog režnja mozga je
izuzetno važno u borbi protiv stresa i dep-
resije. O ovome će više biti reči u 9. pog-
Tabela 10. Blagotorno dejstvo
lavlju. Sada ćemo se pozabaviti samo jed-
umirujuće muzike
nim aspektom zdravlja frontalnog režnja.
- Ublažava zabrinutost On je vezan za ulogu frontalnog režnja u
- U velikoj meri utiče na ritam i funkciju
kontrolisanju impulsivnih akcija. Ako otkri-
mozga
- Čini slušaoca opuštenijim
jete da su neki od stresora u vašem životu
- Smanjuje potrebu za lekovima protiv bolo- posledica agresivnog načina rešavanja
va kod osoba koje boluju od raka i žena na stresnih situacija, trebalo bi ozbiljno da
porođaju razmotrite moj savet kako da ojačate vaš
- Podstiče društvenost frontalni režanj. Nasilje i agresivnost se
- Ublažava simptome kod “poremećenih i javljaju kada čovek ne uspe da se izbori sa
nepristupačnih” psihijatrijskih pacijenata stresorima. Istraživanja ukazuju na to da
poboljšavanje funkcije frontalnog režnja
može biti od presudnog značaja za ublaža-
Duboko disanje, klasična muzika i vanje sklonosti ka nasilnom i agresivnom
zvuci iz prirode ublažavaju stres reagovanju na stresore.
Iako se duboko disanje često povezuje Jedna od najboljih ilustracija važnosti
sa istočnjačkim stilovima meditacije, mo- funkcije frontalnog režnja je studija o ve-
žete osetiti blagotvorno dejstvo vežbi dis- teranima iz Vijetnamskog rata koji su bili
anja, a da ne primenjujete takve medita- zadobili povrede glave. Proučavano je sko-
tivne tehnike. ro 300 veterana iz Vijetnamskog rata koji
Obavljeno je jedno istraživanje u kojem su imali prostrelne rane na različitim delo-
je učesnicima dat zadatak koji je pro- vima glave.
uzrokovao mentalni stres koji je, sa svoje Rezultati su pokazali da veterani sa
strane, povećao njihov krvni pritisak. Kada povredama frontalnog režnja uvek poka-
su ispitanici obavili taj zadatak, istraživači zuju veću sklonost ka agresivnosti i nasilju
su merili koliko je vremena u proseku bilo nego oni sa povredama na drugim delovi-
potrebno da se njihov krvni pritisak vrati u ma glave.28 Dakle, zdrav frontalni režanj je
normalu, a to je iznosilo 3,7 minuta. Ispi- veoma bitan ako želimo da posedujemo
tanici su tada ponovili ovaj zadatak, nakon dobru samokontrolu. Osim toga, otkriće-
čega su radili vežbe dubokog disanja. mo da zdrav frontalni režanj blagotvorno
Ovoga puta, njihov krvni pritisak se za 2,7 deluje i na mnoge druge načine. Kako to
minuta vratio u normalu. Na trećem testu možemo postići? 9. poglavlje nam daje
ispitanici su nakon obavljenog zadatka slu- odgovor na ovo pitanje.
šali klasičnu muziku. Vreme koje je bilo
potrebno da se njihov krvni pritisak vrati u Savet iz Biblije: Ne brinite se za
normalu iznosilo je 2,9 minuta. Na četvr- budućnost
tom testu su nakon zadatka slušali zvuke Još jedan način na koji možemo kon-
iz prirode (morske talase, kišu itd.). Ovog trolisati stres je ne brinuti se za buduć-
puta bilo je potrebno tačno 3 minuta. nost. Zabrinutost za budućnost je sasvim
normalna posledica ako čovek ne planira
blagovremeno. Na primer, student koji se
sprema za predstojeći ispit nalazi se pod
136 IZLAZ IZ DEPRESIJE

izvesnom dozom stresa koji može da ima moći tog dana.” S druge strane, student
pozitivno dejstvo. Ovaj tip stresa bi treba- koji marljivo uči ne treba da brine da će
lo da ga podstakne da uči i pripremi se za nastavnik možda dati suviše težak test, da
ispit. Međutim, ako ste se pripremili za mu učenje neće pomoći ili da će pasti na
test, brinuti i strepeti zbog toga samo bi ispitu.
vam donelo štetu. Brinuti se i strepeti zbog stvari koje ne
U stvari, briga umanjuje čovekovu spo- možemo izmeniti samo nanosi štetu. Niko
sobnost, dok zdrav stav prema izvoru stre- ne može danas da rešava problem koji će
sa – stav da je stresor samo izazov – se pojaviti sutra. Međutim, ako se problem
motiviše. Plašeći se da nema dovoljno zna- pojavi danas i treba da se reši danas, onda
nja, ovaj student može doći u iskušenje da danas treba da se uhvatimo u koštac sa
kaže: “Zašto uopšte pokušavati? Neću njim. Potrebno je imati plan, organizaciju i
uspeti da savladam gradivo do ispita.” motivaciju. Ne treba da brinemo zbog
Konstruktivniji stav bi podrazumevao orga- nekog problema pre nego što budemo u
nizovanje i planiranje bez zabrinutosti. prilici da se uhvatimo u koštac sa njim.
Ovaj student može da kaže: “Ostalo mi je Isus nas poziva da uradimo sve što danas
još tri sata večeras; hajde da vidim šta još treba uraditi. On nas u isto vreme savetu-
mogu da naučim.” I ovoga puta, Biblija je da prestanemo da se brinemo za sutra.
nam u mnogome može pomoći, kao što se Takva briga će uvek biti veliki izvor stresa
vidi u tabeli 11. i deluje kontraproduktivno.
Kada čovek ne brine, on ne samo što
Tabela 11. Ne brinite se za sutra savladava stres, već i celokupan njegov
organizam bolje funkcioniše. Kao što sam
,,Ne brinite se dakle za sutra; jer sutra bri-
nuće se za se.” Matej 6,34 istakao u 9. poglavlju o frontalnom režnju,
spontana regresija raka (SRC) se može
povezati sa mentalnim stavom oslobođe-
Isus ovde ne govori protiv planiranja. nim brige. U slučaju SRC, osoba koja bolu-
To bi bilo u suprotnosti sa jednom drugom je od neizlečivog oblika raka uspeva da
Isusovom izjavom u Luci 14,28 koja jasno preživi nezavisno od bilo koje terapije.
ističe važnost planiranja. Ova biblijska izja-
va je zapisana u tabeli 12. Adekvatan odmor i san poboljšavaju
mentalno zdravlje
Tabela 12. Pravilno planiranje i Zabrinutost može da izazove kratak
organizacija spoj kod jednog od najvažnijih načina za
“I koji od vas kad hoće da zida kulu ne oslobađanje od stresa – dovoljno odmora.
sedne najpre i ne proračuna koliko će ga Svima nama je potrebno dovoljno odmora
koštati, da vidi ima li, i da li može dovršiti?” ako želimo da imamo dobro mentalno
Luka 14:28 zdravlje. Četiri dimenzije odmora pred-
stavljene su u knjizi Zakoni zdravlja i
izlečenja.29 Dve dimenzije se mogu ovde
Isus govori: “Kada pravilno planirate i primeniti. Prvo, odmor predstavlja proces
sprovedete taj plan u delo, ne brinite se za obnavljanja koji je neophodan da bi se
sutra.” Drugim rečima, sutra će doneti ono čovek odbranio od stresa i zabrinutosti.
što ono bude htelo da donese. Drugo, stres i zabrinutost mogu izazvati
Ipak, kada je u pitanju naša ilustracija nesanicu, onemogućavajući čoveku da se
sa ispitom, bilo bi besmisleno kada bi stu- odmori onoliko koliko mu je potrebno.
dent koji ništa nije učio rekao: “Ja sam Stres i zabrinutost su dva glavna uzročnika
miran. Ne želim da se brinem za ispit koji nesanice.
ću imati sledeće sedmice. Bog će mi po-
STRES BEZ POTRESA 137

Dr Džejms Perl (James Perl) u svojoj da on radi za nas, a ne protiv nas, moramo
knjizi “Spavajte pravilno pet noći” (Sleep usmeriti svoje misli na uzvišene teme. Na-
Right in Five Nights) zapaža da je bes – žalost, većina nas je sklona da razmišlja o
jedna od najuobičajenijih reakcija na stres negativnim stvarima. Lako je zaboraviti
– uzrok nesanice u velikom broju slučaje- mnoge dobre stvari koje smo doživeli u
va.30 Na ovim dvema stvarima, stresu i ne- prošlosti i koje sada doživljavamo. Mi smo
sanici, zasniva se začarani krug, kao što je skloni da se usredsredimo na nevolje.
prikazano u tabeli 13. Moramo nastojati da se usredsredimo
na ono što imamo – a ne na ono što nam
Tabela 13. Začarani krug stresa i nedostaje. Ne dozvolimo da ono loše zase-
nesanice ni ono dobro, već, kao što kaže ona pes-
- Stres ometa normalan san. ma, “Izbrojmo mnoštvo blagoslova naših –
- Nedovljno sna izaziva veći stres. setimo se svakog od njih”. Takav stav će
- Veći stres dovodi do još ozbiljnije nesani- ojačati naš imuni sistem i povećati naše
ce. sposobnosti u savladavanju teškoća. Savet
- Ozbiljnija nesanica sada izaziva još veći koji bi trebalo da pomogne svima koji žele
stres. da se na najbolji mogući način izbore sa
stresom naveden je u tabeli 15.31

Dobro duhovno zdravlje pomaže u Tabela 15. Šta je najvažnije za zdrav


borbi protiv stresa i zabrinutosti život?

Jedan od načina na koji možete preki- “Ništa ne može tako da poboljša zdravlje i
tela i uma kao duh zahvalnosti i slavljenja
nuti to vrzino kolo odmora i stresa jeste da
Boga.”
svoje brige iznesete pred Boga u duhov-
nom razmišljanju i molitvi. Kada čovek Neke porodice formalno izražavaju zah-
shvati da može poveriti budućnost Bogu, valnost i slavu Bogu u vreme obroka. To je
on uviđa da je upravo to moglo da bude dobar početak, ali duh zahvalnosti je mno-
onaj jedan sastojak koji nedostaje njego- go više od par kratkih molitava izgovorenih
vom receptu za rešavanje ove dileme. svakog dana. Gajiti duh zahvalnosti znači
biti stalno istinski zahvalan za sve dobre
Razmišljajte o uzvišenim temama
darove koje nam Bog daje. Kada postane-
Razmišljanje o uzvišenim temama do- mo svesni koliko Božjih blagoslova imamo,
nosi višestruku korist. Biblija nam i ovoga nećemo biti toliko zabrinuti.
puta daje veoma koristan savet, kao što je “Duh zahvalnosti i slavljenja Boga”
prikazano u tabeli 14. treba de se probudi u svima nama zbog
mnoštva blagoslova koje Gospod daje.
Tabela 14. Razmišljajte o ovome Postoji oštra suprotnost između mnogih
“A dalje, braćo moja, što je god istinito, što ugodnosti koje prosečni čovek na Zapadu
je god pošteno, što je god pravedno, što je ima u životu i nedostatka istih u mnogim
god prečisto, što je god preljubazno, što je drugim delovima sveta. U poređenju sa
god slavno, i još ako ima koja dobrodetelj, i tim, izvori stresa u životu jednog proseč-
ako ima koja pohvala, to mislite.” nog zapadnjaka uopšte nisu tako ozbiljni.
Poslanica Filibljanima 4,8
Nemojte kritikovati druge
Sveto pismo nam savetuje da usred-
U svom seminaru za kontrolu stresa ja
sredimo misli na uzvišene atribute kao što
učesnicima dajem zadatak koji im se, što
su istina, poštenje, čistota i ljubaznost.
na početku izgleda ironično, čini veoma
Ako želimo da savladamo stres i učinimo
stresnim. Njihov zadatak je da se uzdrže
138 IZLAZ IZ DEPRESIJE

od kritikovanja bilo čega i bilo koga naj- Osim toga, on podstiče negativ stav kod
manje dve sedmice. Glavna pravila su na- ljudi oko nas.
vedena u tabeli 16. Jedan autor pretočio je suštinu ovog
problema u jedan veoma koristan savet,
Tabela 16. Osnovna pravila za koji je naveden u tabeli 17.32
uzdržavanje od kritikovanja
- Dvosedmična vežba Tabela 17. Savet za obuzdavanje
- Nije dopušteno izgovoriti nijednu jedinu kriticizma
reč kritike. “Kada dođemo u iskušenje da gunđamo ili
- Ako vaša deca učine nešto dobro, pohva- se žalimo na nešto što je neka osoba uradi-
lite ih za to. la, pohvalimo nešto kod te osobe. Recite:
- Ako urade nešto loše, nemojte ih kritiko- ‘Ovoga puta sam odoleo iskušenjima.’ Gajite
vati. duh zahvalnosti.
- Iste odredbe važe i u svim ostalim njiho- Uvek iznova hvalite Boga za Njegovu pre-
vim aktivnostima. divnu ljubav. Nikada se ne isplati razmišljati
- Obraćajte se drugima samo pozitivno. o nepravdama koje su vam učinjene u proš-
- Ako negde zabrljate, počnite ovaj program losti. Bog nas poziva da budemo isto tako
ispočetka. milostivi i puni ljubavi kako bismo mogli biti
ispunjeni duhom zahvalnosti.”
Srećom, ovaj seminar traje osam sed-
mica zato što drugog dana bukvalno svi Ne mogu a da ne razmišljam o tome
moraju da počnu program ispočetka. Ne- koliko bi ovaj svet bio bolji kada bismo svi
kima je možda potrebno tri ili čak četiri mi poslušali savet naveden u tabeli 17.
nova početka. Prvih nekoliko dana pred-
stavlja veoma stresan period. Ipak, nakon Religijsko razmišljanje
dve sedmice uspešno završenog progra- Religijsko razmišljanje predstavlja još
ma, niko do sada još nije izjavio da se kaje jedan način kontrolisanja stresa. Smatram
što je učestvovao u tom zadatku. Učesnici da svakodnevna molitva i razmišljanje
uglavnom smatraju da im je to bilo koris- predstavljaju našu nasušnu potrebu. Molit-
no iskustvo koje im je pomoglo da pro- va i usredsređeno razmišljanje predstavlja-
mene pogled na svet i podstaklo ih da se ju oblik odmora i obnavljanja koje malo
usredsrede na ono što je dobro. ljudi ceni onoliko koliko bi trebalo. Ova
To ne znači da nikada ne treba uputiti tema se detaljnije objašnjava u 9. poglav-
neku kritiku. Ova vežba je, jednostavno, lju koje govori o frontalnom režnju mozga,
osmišljena tako da pomogne ljudima da kao i u poslednjem poglavlju knjige. Me-
postanu svesniji svoje navike da traže đutim, važnost ove teme nalaže nam da se
greške kod drugih. Njen cilj je da pokaže njome pozabavimo i ovde.
učesnicima da uz malo napora mogu kon- Usredsređeno razmišljanje i molitva
trolisati svoju sklonost ka kritikovanju i da najviše koriste kada pruže čoveku olakša-
na taj način i oni sami i ljudi oko njih mogu nje od stresnih misli i osećanja i moguć-
osetiti veliki blagoslov. nost da pronađe način da se uhvati u koš-
Kritika svakako može biti veoma koris- tac sa najvećim životnim stresorima. Da bi
na ako se uputi kada treba i na jedan kon- se to postiglo, moć rasuđivanja našeg
struktivan i taktičan način. Međutim, naše mozga mora biti aktivna tokom procesa
kritike uglavnom potiču iz negativnog meditacije. Naše najviše intelektualne
stava. Što je još gore, mi često kritikujemo moći, uključujući moć duhovnog rasuđiva-
nešto što apsolutno ne možemo da kon- nja, smeštene su u delu mozga koji se
trolišemo ili na šta ne možemo da utičemo. naziva frontalni režanj.
Takav kriticizam uništava i nas i druge.
STRES BEZ POTRESA 139

Kao što je opisano u poglavlju o vide pomoću mernih aparata koji se


frontalnom režnju, kada ovaj deo mozga pričvrste na kožu.33
prisno učestvuje u našem procesu razmiš- Jedan od načina na koji se može odre-
ljanja, preovladava jedan tip moždanog diti da li je čovek napet je merenje elek-
talasa koji se naziva beta talas. Ako bismo trične otpornosti kože.34 Kada je osoba
merili trenutne električne napone u mozgu emocionalno napeta, aparat će registrovati
putem elektroencefalograma (EEG) i on pad otpora. Koža bolje provodi električnu
pokaže beta talas, to bi značilo da se odvi- struju koja se može izmeriti pomoću elek-
ja proces rasuđivanja i razmišljanja, koji se tričnog instrumenta.35 Poznati test detek-
odlikuje dinamičnom aktivnošću frontal- torom laži funkcioniše na ovom principu.
nog režnja. Kao student medicine, jednom prilikom
Studije pokazuju da religijsko razmiš- sam za potrebe časa nosio pokretni moni-
ljanje stimuliše aktivnost beta talasa u tor bio-odgovora koji je merio bio-odgovor
frontalnom režnju. To se i dalo očekivati. tokom mojih svakodnevnih aktivnosti. Bio
Uostalom, molitva iz biblijske perspektive sam impresioniran kada je monitor poka-
predstavlja izuzetno aktivan proces. Bilo zao da sam bio najopušteniji dok sam se
da razmišljamo o Božjoj dobroti, zahvalju- aktivno molio Bogu. Bio-odgovor za opštu
jemo se što nam na poseban način poma- upotrebu objašnjen je na kraju ovog pog-
že ili tražimo da prepoznamo Njegovu lavlja.
volju u nekim složenim situacijama, religi-
jsko razmišljanje i molitva aktiviraju fron- Nisu sve vrste razmišljanja efikasne
talni režanj. Međutim, ne odlikuje se svaki vid
Da bi smo stekli jasniju predstavu, razmišljanja beta aktivnošću i učestvova-
odlike religijskog razmišljanja su ukratko njem frontalnog režnja. U oštroj suprot-
opisane u tabeli 18. nosti sa biblijskim razmišljanjem jeste je-
dan vid meditacije koji se masovno upraž-
Tabela 18. Odlike religijskog njava na Istoku i naziva se istočnjačka me-
razmišljanja ditacija. Izgleda da je njena efikasnost
- Religijsko razmišljanje i molitva pružaju posledica jednog oblika eskapizma. Mnoge
olakšanje od stresnih misli i osećanja. studije i istraživanja pokazuju da se tokom
- Moć rasuđivanja ljudskog mozga mora biti upražnjavanja istočnjačkih tipova medita-
aktivna tokom procesa razmišljanja. cije poput joge ili transcedentalne med-
- Dominiraju beta moždani talasi u frontal- itacije umesto beta ritma javlja alfa mož-
nom režnju, što govori o aktivnom rasuđi- dani ritam.36
vanju. Alfa talasi su moždani talasi niže
- Naše najviše intelektualne moći, uključu- frekvencije (8 do 13 ciklusa u sekundi)37
jući moć duhovnog rasuđivanja, smeštene
od beta talasa. Takvi talasi ukazuju da je
su u frontalnom režnju.
osoba zapala u stanje nalik na trans u ko-
jem je aktivnost frontalnog režnja veoma
Iako religijsko razmišljanje i molitva uk- slaba. Kada mozak ima alfa ritam, on nije
ljučuju visok stepen mentalne aktivnosti, sposoban da kritički analizira informacije
one, pored toga, i opuštaju čoveka. Mo- koje prima. I sa stanovišta ovog alfa mož-
nitor bio-odgovora (biofidbeka) može da danog ritma i načina na koji se podstiče
pokaže koliko takvo usredsređeno razmiš- meditativno stanje, istočnjačka meditacija
ljanje opušta čitavo telo. Za one kojima je neverovatno slična hipnozi.
ovaj proces nije poznat, bio-odgovor je,
prosto, jedan način koji omogućava da se Istočnjačka meditacija i hipnoza
procesi koji se odvijaju unutar organizma
Hipnoza, namerno, zaobilazi frontalni
režanj pomažući čoveku da dođe u stanje
140 IZLAZ IZ DEPRESIJE

nalik na trans. Istočnjačke religije koriste ke opuštanja u stilu istočnjačke meditacije


princip usredsređivanja na samo jednu naglašavaju pasivan stav.41
stvar kako bi čovek dospeo u meditativno Upravo ovaj pasivan stav zajedno sa
stanje, slično tehnici koju koristi hipnotizer. izraženim alfa moždanim talasima pred-
Kao što objašnjava jedan autor, mentalni stavlja jedan od najvećih problema veza-
fokus kod transcedentalne meditacije mo- nih za ovaj stil meditacije. Iako on može
že se postići usredsređivanjem na jednu doneti privremeno olakšanje i opuštanje
jedinu reč (koja se naziva mantra), jedan tako što sprečava osobu da stalno razmiš-
jedini oblik ili na jedan jedini deo tela. On lja o određenim stvarima koje kod nje iza-
pominje da je u drevnim vremenima pos- zivaju stres, izgleda da ovakva praksa ne
tojao još jedan oblik meditacije kada se može da pomogne čoveku da se suštinski
čovek usredsređivao na pupak, čelo ili neki izbori sa faktorima stresa na jedan kon-
drugi deo tela.38 Baš kao što je hipnotizeru struktivan način.
potrebno da usredsredi um na samo jednu Ovaj stil je u oštroj suprotnosti sa
jedinu stvar i da tom prilikom nema buke religijskim razmišljanjem. U slučaju bibli-
ili bilo kakvog ometanja u njegovom okru- jskog razmišljanja i molitve, naglašava se
ženju, tako je isto to potrebno i onome ko aktivno razmišljanje koje potpomaže us-
meditira. redsređivanje frontalnog režnja. Religijsko
Odlike istočnjačke meditacije su ukrat- razmišljanje ne teži za postizanjem pasiv-
ko opisane u tabeli 19. nog stanja koje potiskuje misli, već nagla-
šava da je važno održavati zajednicu sa
Tabela 19. Istočnjačka meditacija i Bogom, razmišljati pozitivno - na način na
hipnoza koji On razmišlja, osećati Njegovo prisus-
- Istočnjačka meditacija je u oštroj suprot- tvo u životu i poznavati Njegovu volju.
nosti sa religijskim (biblijskim) razmišlja- Osim toga što oslobađa od stresa, ovaj tip
njem – usredsređenim razmišljanjem. razmišljanja omogućava čoveku da dobije
- Alfa moždani ritam je prisutan umesto be- korisne odgovore i rešenja za svoje prob-
ta ritma. leme.
- To označava stanje nalik na trans u kojem Osim toga, postoji zabrinutost da pa-
informacije zaobilaze frontalni režanj. sivno stanje uma koje se postiže istoč-
- Kao i kod hipnoze misli su potisnute, a njačkim tehnikama meditacije može da
moć rasuđivanja nije prisutna. donese više štete nego koristi. Odavno je
- Moguće je kontrolisati um osobe koja me-
poznato da istočnjačka meditacija i seku-
ditira.
larne vežbe opuštanja mogu štetno uticati
na nervni sistem. Jedna klasična studija je
Dr Herbert Benson, istraživač i lekar sa pokazala da, u poređenju sa jednom ame-
Harvarda, predstavio je ono što su neki ričkom kontrolnom grupom, joga izaziva
nazvali sekularnom verzijom istočnjačke veći stepen simpatetičke aktivnosti i pove-
meditacije. Ipak, Benson koristi iste ele- ćano lučenje adrenalina. Dakle, joga je
mente kao oni koji se bave istočnjačkom izazvala iste fizičke reakcije kao i iznenad-
meditacijom i hipnozom – tiho okruženje i ni stresor, što je objašnjeno u prethodnom
usredsređenost na jednu jedinu stvar (u poglavlju. To se pokazalo tačnim u većini
njegovom slučaju, na jednu reč ili frazu iz testova rađenih na onima koji upražnjava-
Hindu religije).39 Benson, takođe, spomi- ju istočnjačku jogu.42
nje još jedan važan element u ovom pro- Jedna druga studija je pokazala da su
cesu – pasivan stav. U stvari, on kaže da je osobe koje su pohađale kurseve transce-
to “možda i najvažniji od svih elemena- dentalne meditacije imale veći kardiovas-
ta”.40 Rajs (Rice) zapaža da sve ove tehni- kularni stresni odgovor kada su savladale
ovu tehniku.43
STRES BEZ POTRESA 141

Vidimo da nastaju problemi kada se u sređivanja na duhovne vrednosti”. Ovo je,


borbi protiv stresa primenjuju eskapističke možda, najbolja terapija protiv stresa i
meditativne tehnike (tehnike bežanja od zabrinutih poremećaja koja ne uključuje
problema) umesto konstruktivnih metoda. upotrebu lekova. Pošto sam religiozan, ja
Ovakva hipoteza je u skladu sa radom koji ću objasniti davno izgovorene reči Isusa
je naveo Dr Leri Dosi (Dossey). Istraživa- Hrista zapisane u Bibliji kako bih dao, mož-
nje koje se bavilo proučavanjem hormona da, novi smisao ulozi istinske duhovnosti u
stresa pre, odmah nakon i dva dana nakon čovekovom životu.45 Bez obzira kojoj veri
hirurških intervencija dalo je iznenađujući pripadate, mislim da ćete, proučavajući
rezultat. Nivo hormona stresa koji slabe ovaj odeljak, moći da shvatite opšte prin-
imuni sistem u velikoj meri se povećao sa- cipe duhovnosti. Terapija usredsređivanja
mo kod onih osoba koje su radile formalne na duhovne vrednosti ukratko je prikazana
vežbe opuštanja. Kod osoba koje su po- u tabeli 20.
kušale da se oslobode zabrinutosti i stra-
hova bez primene tehnika opuštanja be- Tabela 20. Terapija usredsređivanja
žanjem od problema nisu zabeležene po- na duhovne vrednosti
većane koncentracije hormona stresa.44 Isus Hristos upućuje poziv svima onima koji
su umorni i natovareni. Taj poziv glasi:
Kontrola uma - “naučite se od Mene”...
Treći problem vezan za istočnjačke me- - “bacite svoje brige na Mene”... i
tode odnosi se na potencijalnu opasnost - “uzmite Moj jaram na sebe.”
koja se krije u grupnom upražnjavanju On obećava da će rezultat toga biti sledeći:
istih. Ne zaboravimo da kod istočnjačke - Naći ćete odmor...
meditacije dominiraju alfa talasi i da - Imaćete savršeni mir
frontalni režanj mozga u tom slučaju više - Volećete da ispunjavate Njegovu volju
nema sposobnost rasuđivanja. U takvom - Bićete upotrebljeni na blagoslov drugima
stanju koje podseća na hipnozu, osoba
može da zabeleži informacije i sugestije “Hodite k meni svi koji ste umorni i
koje frontalni režanj mozga nije protuma- natovareni, i ja ću vas odmoriti.”46 Ove reči
čio i procenio. Neki su se zbog toga pitali utehe upućene su mnoštvu ljudi koje je
da li istočnjačke religije iskorištavaju sled- išlo za Isusom. On je o svojim učenicima
benike koji zapadnu u meditativno stanje pričao kao o onima kojima je dato da poz-
tokom grupnog upražnjavanja tog tipa naju nebeske stvari. Međutim, On nikoga
meditacije. Ti kritičari ističu da bi se mozak nije ostavio sa gorkim osećajem u duši da
nalazio u takvom stanju kada ne bi mogao oni nisu predmet Njegove brige i ljubavi.
kritički da analizira nijednu informaciju Svi koji su umorni i natovareni mogu doći
koju je primio. Um osobe koja upražnjava k Njemu.
meditaciju bi tada bio izuzetno podložan Religijski fanatici, koji su strogo vodili
kontroli. Izgleda da ova zabrinutost računa da do tančina ispune sve verske
itekako ima osnova. Takvu meditaciju u forme, osećali su da rituali i pokore nikada
grupi, ili bilo kakvom drugom vidu, treba ne mogu zadovoljiti dušu. Carinici i grešni-
naročito izbegavati. ci se mogu pretvarati da ih ovozemaljska
uživanja u potpunosti zadovoljavaju, ali
Terapija usredsređivanja na duboko u njihovom srcu vladali su nepove-
duhovne vrednosti renje i strah. Isus je pogledao na siroma-
Oblast u okviru psihološkog savetova- he i patnike, na one koji su izgubili svaku
nja koju psiholozi i lekari često zanemaru- nadu i na one koji su ovozemaljskim uži-
ju je ono što ja nazivam terapijom “usred- vanjima pokušavali da uguše čežnju svoje
142 IZLAZ IZ DEPRESIJE

duše i sve njih je pozvao da nađu odmor u sebi, radeći šta nam je volja i sledeći sop-
Njemu. stvene sklonosti, svrstali bismo se u Soto-
Nežno je pozvao umorne i radom iscr- nine redove poprimajući njegove osobine.
pljene ljude: “Uzmite jaram moj na sebe, i Stoga nas Bog vezuje za svoju volju, koja
naučite se od mene; jer sam ja krotak i je uzvišena i plemenita. On želi da mi sa
smeran u srcu, i naći ćete odmor dušama strpljenjem i mudrošću prihvatimo svoje
svojim.”47 dužnosti i služimo svojim bližnjima. Sam
Ovim rečima, Hristos se obraća svakom Hristos je jaram službe poneo u ljudskom
ljudskom biću. Znali to oni ili ne, svi su obličju. On je rekao: “Hoću činiti volju
umorni i natovareni. Svi stenju pod tere- tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u
tom koji samo Bog može da ukloni. On će srcu.”52 “Jer siđoh s neba ne da činim volju
uzeti teret sa naših nejakih ramena. On će svoju, nego volju Oca koji me posla.”53
nas odmoriti. On će poneti i teret brige i Ljubav prema Bogu i bližnjima je bila sila
tuge. On nas poziva da sve svoje brige ba- koja je upravljala Njegovim životom. On
cimo na Njega; jer se On brine za nas.48 nas poziva da prihvatimo taj princip.
Bog gleda na svaku dušu koja u Njemu Ima mnogo onih čija srca uzdišu pod
vidi svog Spasitelja. Psalmista David kaže teretom brige zato što pokušavaju da dos-
da Gospod “izbraja mnoštvo zvezda”,49 a tignu standarde ovoga sveta. Oni su
ipak “On isceljuje one koji su skrušena izabrali njegovu službu, prihvatili njegove
srca, i leči tuge njihove”.50 teškoće i usvojili njegove običaje. Stoga se
“Hodite k meni”, glasi Njegov poziv. njihov karakter iskvario, a njihov život pos-
Kakve god brige i nevolje imali, iznesite tao teret. Da bi ostvarili svoje ambicije i
svoj slučaj pred Boga.51 Vaš duh biće ovozemaljske želje, oni povređuju svoju
osnažen i moći ćete da izdržite probu. Naći savest i dodatno opterećuju sebe grižom
ćete način da rešite problem i više nećete savesti. Neprestana briga iznuri životnu
biti zbunjeni okolnostima. Što ste više snagu. Naš Gospod želi da oni skinu taj
svesni svoje slabosti i bespomoćnosti, to jaram koji ih vezuje i poziva ih da uzmu na
ćete postati snažniji u Njegovoj sili. Što je sebe Njegov jaram. On kaže: “Jer je jaram
vaš teret teži, to će odmor biti blaženiji moj blag, i breme je moje lako.” On ih
kada sve svoje brige bacite na Nosioca poziva da traže najpre carstvo Božje i
Tereta. Odmor koji Bog nudi nije bezuslo- pravdu Njegovu, a On obećava da će im se
van, ali su ti uslovi tačno određeni i jasno sve što je potrebno za ovaj ovozemaljski
izneti. Oni su takvi da ih svako može život dodati.54 Briga je slepa i ne može ra-
ispuniti. On nam upravo govori kako se zaznati budućnost; ali Bog od početka vidi
Njegov odmor može naći. kraj.55 On ima već pripremljen način za iz-
“Uzmite jaram moj na sebe”, kaže Isus. lazak iz svake teškoće. Naš nebeski Otac
Jaram je oruđe službe. Stoka se stavlja u ima za nas hiljadu načina o kojima mi
jaram da bi mogla da radi, i to je jedini nismo ni sanjali. Oni koji prihvate taj jedan
način na koja ona može efikasno da obav- jedini princip uzdizanja Božje časti i službe
lja svoj posao. Ovom ilustracijom Isus nas Njemu videće kako u njihovom životu teš-
uči da smo pozvani da služimo dokle god koće nestaju i kako njihov životni put
smo živi. Mi moramo uzeti na sebe Njegov postaje čist i prohodan.
jaram da bismo bili Njegovi saradnici. “Naučite se od mene”, kaže Isus, “jer
Jaram koji nas obavezuje na službu je sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete
Božji zakon. Taj veličanstveni zakon ljubavi odmor dušama svojim”. Mi moramo ući u
otkriven u Edemu, objavljen na Sinaju, a u Hristovu školu da bismo naučili od Njega
Novom zavetu zapisan u srcu je to što kako da budemo krotki i smerni.
vezuje ljudsko oruđe da poštuje Božju Međutim, mnogi koji se izjašnjavaju
volju. Kada bismo bili prepušteni sami kao Njegovi sledbenici imaju brigu i nemir
STRES BEZ POTRESA 143

u srcu zato što ih je strah da sve prepuste menjivati da bi vam pomogle tokom izra-
Bogu. Oni beže od posledica koje bi takvo zito stresnog perioda u vašem životu (npr.
predanje moglo da uključuje. Ako se u kratkotrajna primena lekovite biljke Kava-
potpunosti ne predaju Bogu, oni neće kava). One se mogu primeniti i u cilju
moći da pronađu pravi mir. poboljšanja sposobnosti uopšte da se
Samoljublje je to koje donosi nemir. izborite sa stresom (npr. u slučaju bio-
Poverenje u Boga uzdiže i oplemenjuje odgovora). Tabela 21 prikazuje neke od
um, tako da u strpljenju imamo vlast nad kratkotrajnih metoda za ublažavanje stre-
svojom dušom. sa. Zapazićete da se neke dugoročne tera-
Jaram se stavlja na volove da bi im pije lečenja stilom života mogu upotrebiti i
pomogao da vuku teret, da bi im teret bio kao kratkotrajne metode.
lakši. Tako je i sa Hristovim “jarmom”.
Kada je naša volja u skladu sa Božjom Tabela 21. Kratkotrajni načini
voljom i kada svoje darove koristimo na ublažavanja stresa
blagoslov drugima, životni teret biće nam 1. Terapije lekovitim biljem
lak. Onaj ko hodi putem Božjih zapovesti u 2. Post
njegovom srcu vlada mir. Kada se Mojsije 3. Bio-odgovor
molio: “Pokaži mi put svoj, da te poznam,” 4. Opuštanje
Gospod mu je odgovorio: “Moje će lice ići 5. Kalcijum uklanja predmenstrualni sin-
drom
napred, i daću ti odmor.” Preko proroka
upućena je poruka: “Gospod reče ovako:
stanite na putevima svojim i pogledajte, i Lekovito bilje i stres
pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa Većina lekovitih biljaka nije dovoljno
idite po njemu, i naći ćete mir duši svo- istražena, ali neke od njih, izgleda, us-
joj.”56,57 I kaže: “O, da si pazio na zapo- pešno ublažavaju stres. Sledeće lekovite
vesti moje! Mir bi tvoj bio kao reka, i prav- biljke se smatraju efikasnim.
da tvoja kao valovi morski.”58 Kava-kava pomaže kod nervoze, stresa
Oni koji Boga uzmu za reč i prepuste i zabrinutosti.60 Lavanda se preporučuje u
Njemu da se stara o njihovoj duši i uprav- slučaju gubitka apetita, nervoze i nesani-
lja njihovim životom pronaći će mir i ce.6 Limunov melem se savetuje u slučaju
spokoj. Ništa na ovom svetu ih ne može nervoze i nesanice.62 Valerijana može po-
rastužiti kada osete radost Hristovog pri- moći u slučaju nervoze, nesanice, stresa i
sustva. U savršenom prepuštanju je savr- zabrinutosti.63 Potpunije informacije o
šeni odmor. Biblija kaže: “Ko se Tebe drži, ovim biljkama, neželjenim efektima i nači-
čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe nu doziranja naći ćete u 6. poglavlju.
uzda.”59 Možda nam se čini da nam je život
pun poteškoća; međutim, kada se prepus- Biljke koje treba izbegavati
timo mudrosti Svevišnjega, On će nam po- Baš kao što neke biljke mogu biti od
moći da izgradimo karakter i živimo živo- pomoći u savladavanju stresa, tako neke
tom koji će biti Njemu na slavu. druge biljke mogu zapravo stvoriti prob-
leme. Guarana predstavlja jedan takav pri-
Kratkotrajne metode ublažavanja mer. Guarana je proizvod koji se dobija od
stresa semena amazonske lijane Paullinia cupana
Pored toga što u borbi protiv stresa i u poslednje vreme je postala dovoljno
treba da usvojimo metode koje treba pri- popularna da su ljudi već počeli da je gaje.
menjivati čitavog života, postoji čitav niz Bogata je kofeinom i u Brazilu se uveliko
kratkotrajnih metoda koje mogu biti od koristi u proizvodnji stimulansa, bezalko-
velike pomoći. Te metode se mogu prime- holnih pića i slatkiša. Nedavno je postala
niti na dva načina. Prvo, one se mogu pri- sastavni deo određenih američkih artikala i
144 IZLAZ IZ DEPRESIJE

proizvoda na bazi bilja. Guarana je izu- mu da iskoristi hranljive materije metabo-


zetno snažan stimulans centralnog ner- lišući masti umesto ugljenih hidrata. Osim
vnog sistema, najverovatnije zato što toga, smatra se da smanjenje broja kalori-
sadrži kofein, teofilin i teobromin. ja usporava proces starenja koji se pove-
U majskom broju (2000. god.) magazi- zuje sa reakcijama slobodnih kiseonikovih
na Herb and Dietary Supplement Report radikala.65
priznati farmaceut Danijel Vagner (Daniel
T. Wagner) ukazuje na značajnu vezu Vežbe opuštanja i imunološki
između depresije i upotrebe guarane. On odgovor
upozorava da određeni antidepresivi, na- Pokazalo se da vežbe opuštanja
ročito Velbutrin mogu teoretski biti opasni sprečavaju opadanje imuniteta usled stre-
ako se uzimaju u kombinaciji sa guara- sa. 34 studenata dobrovoljaca je dalo krv
nom.64 na analizu radi utvrđivanja ćelijskog imu-
niteta mesec dana pre ispitnog roka i još
Post (uzdržavanje od hrane) i jedanput drugog dana ispitnog roka.
upravljanje stresom Polovina studenata je upražnjavala vežbe
Govorio sam o ulozi određenih hran- opuštanja u periodu između dve analize
ljivih sastojaka u savladavanju stresa. Iako krvi. Druga analiza je pokazala da je njihov
su određene modifikacije u ishrani defini- imunitet mnogo snažniji od imuniteta onih
tivno korisne u borbi protiv stresa tokom studenata koji nisu radili vežbe opušta-
dužeg vremenskog perioda, postoje dokazi nja.66
da unošenje smanjenog broja kalorija ili
čak i kratkotrajni post mogu pozitivno uti- Bio-odgovor (fidbek)
cati u slučaju kratkotrajnih stresova. Bio-odgovor je instrument tj. tehnika
Jedan od najzanimljivijih primera pozi- kojom se nadgledaju telesne funkcije kao
tivnog uticaja posta je, možda, grupa što su srčani ritam, električni otpor kože i
hemijskih jedinjenja pod nazivom “vrući slično, dok je pacijent izložen različitim živ-
šok (heat shock) proteini” (HSP). Kao što otnim situacijama. Merenja su uzajamno
možete videti iz njihovog naziva, ova povezana sa reakcijama kao što su nivo
hemijska jedinjenja koja proizvodi vaše opuštenosti koji pacijent oseća. Tehnike
telo mogu vam, zapravo, pomoći da savla- opuštanja pomažu pacijentu da nauči kako
date stres izazvan velikom vrućinom kao i da se opusti.
nekim drugim fizičkim traumama. Zanim- Senzori se pričvrste za kožu na razli-
ljivo je to što post povećava prozvodnju čitim mestima na telu i njima se meri mi-
jednog značajnog broja vrućih šok pro- šićni tonus, otpor kože, puls, krvni pritisak
teina. Da li ovo ukazuje na to da nam post itd. Osoba priključena na taj aparat može
pomaže u savladavanju drugih aspekata na taj način da vidi kako različite metode
stresa ili ne još uvek nije sasvim jasno. utiču na izmerene indikatore stresa. Cilj je
Ipak, to nameće zanimljiva pitanja vezana pomoći pacijentu da postane svestan šta
za primenu posta koja su se tokom čitave izaziva stres, koji su njegovi simptomi i da
istorije vezivala za traženje duhovne snage nauči kako da uspešnije upravlja stresom.
– često u kontekstu stresnih situacija. Pokazalo se da praćenje bio-odgovora
Pacovi kojima je smanjen broj kalorija pomaže kod velikog broja bolesti koje mo-
za 60% imali su produženu srednju i apso- gu biti povezane sa stresom.67 U njih spa-
lutnu vrednost životnog veka i smanjen daju glavobolje,68 visok krvni pritisak, po-
broj bolesti koji se javlja sa godinama kao remećaj nedostatka pažnje (ADHD),69 uri-
što su srčani udar, ateroskleroza i rak. narna inkontinencija70 (slabost bešike) i
Smanjenje broja kalorija snižava prosečnu Rejnodova bolest71 (bolno stanje ruku iza-
telesnu temperaturu i dozvoljava organiz-
STRES BEZ POTRESA 145

zvano prehladom). Jedan odličan pregled tost, promene raspoloženja, nadutost,


objavljen u časopisu The Integrative Medi- povlačenje od društva, glavobolju i grčeve.
cine Consult ukazao je na značaj ovog po- Sadržaj kalcijuma u namirnicama prikazan
zitivnog uticaja. Taj izvor takođe zapaža da je u tabeli 22.
u nizu od 18 studija na temu bio-odgovo- Unošenje dovoljnih količina kalcijuma
ra u slučaju visokog krvnog pritiska posto- ili uzimanje dodataka kalcijuma može dop-
ji prosečan pad od 7,8 gornjeg (sistolnog)
i 5,6 donjeg (dijastolnog) pritiska. Tabela 22. Kalcijum u uobičajenim
Istraživanje na temu Rejnodove bolesti namirnicama
i bio-odgovora je posebno zanimljivo zato Namirnica Količina Kalcijum (mg)
što se odnosi na mehanizme hormona Ovsena kaša 1 šolja 19
stresa. Bio-odgovor je naročito u stanju da Sočivo 1 šolja 38
utiče na iste one hormonske sisteme veza- Kvinoa žitarice 1 šolja 102
ne za adrenalin koji podstiču našu reakciju Žuta repa 1 šolja 115
na stres.72 Maslačak 1 šolja 147
Postoje zanimljive veze i između bio- Slačica 1 šolja 152
odgovora i zavisnosti. U kontekstu ovog Pečeni pasulj 1 šolja 154
poglavlja, najznačajniji je, možda, dokaz Seme susama 2 sup. kašike 176
da može da postoji veza između hemijskih Melasa od trske 1 sup. kašika 176
Kelj 1 šolja 179
događanja u mozgu koja učestvuju u zab-
Repa 1 šolja 249
rinutosti i depresiji. Čini se da metode bio- Lešnik (sušeni) 1 šolja 254
odgovora koje su osmišljene tako da Soja 1 šolja 261
podržavaju korisnu funkciju mozga kod Smokve (sušene) 10 komada 269
alkoholičara ne samo što smanjuju zabri- Punomasno mleko 1 šolja 290
nutost, već i depresiju i tendenciju ponov- Štir (amarant) 1 šolja 298
nog vraćanja istih.73,74 Nemasno mleko 1 šolja 301
Lisnati kelj 1 šolja 357
Kalcijum ublažava predmenstrualni Brašno od rogača 1 šolja 358
sindrom Divlji spanać 1 šolja 464

Mnoge žene su zabrinutije i razdražljivi-


je u periodu svog mesečnog ciklusa. Doka- rineti ublažavanju simptoma ovog stanja u
zi pokazuju da nije sve samo u njihovoj koji zapadaju žene, a koje se povezuje sa
glavi. U stvari, nedavno obavljeno istra- stresom. Zanimljivo je to što stres može da
živanje pokazuje da je nedostatak kalciju- poveća broj PMS simptoma, dok PMS sim-
ma u potpunosti ili bar delimično kriv za ptomi mogu da postanu snažni faktori
ovakvo stanje kod nekih žena. stresa – još jedno vrzino kolo.
Jedna studija koja se sastojala iz tri
ogleda pokazala je da dodaci elementar- Zaključak
nog kalcijuma uspešno eliminišu loše Ovo poglavlje predstavlja nastavak
raspoloženje i poremećaje u ponašanju prethodnog. Oba govore o stresu i zabri-
povezane sa PMS. Testovi ukazuju na to da nutosti, dva zasebna, ali ipak povezana
se tokom menstrualnog ciklusa povećava mentalna poremećaja. Prethodno poglav-
koncentracija ovarijalnih steroidnih hor- lje definiše stres i različite oblike zabrinu-
mona u jajnicima, osiromašujući tako re- tosti i objašnjava nam kako da ustanovimo
zerve kalcijuma. Dodatak kalcijuma u dozi njihovo prisustvo. Videli smo da ovi pore-
od 1.000 do 1.200 mg na dan (doza koja mećaji mogu štetno uticati na mnoge delo-
se obično preporučuje u cilju jačanja kosti- ve tela i pogoršati ili izazvati razne bolesti
ju) može da eliminiše PMS simptome, uk- koje na prvi pogled nisu povezane sa men-
ljučujući razdražljivost, depresiju, zabrinu-
146 IZLAZ IZ DEPRESIJE

talnim poremećajima. Dat je čitav niz me- tetičkih lekova, a usvajanjem boljeg nači-
toda lečenja. na života i zdravijih životnih navika.
Ovo poglavlje predstavlja još neke 2. Poboljšanje fizičkog, socijalnog,
načine lečenja stresa i zabrinutosti, od mentalnog i duhovnog zdravlja dovodi do
kojih mnogi uključuju čovekove lične na- poboljšanja stanja, a čak i do pobede nad
pore. Tu spadaju pozitivne promene u na- stresom i zabrinutošću
činu života koje su veoma efikasne u leče- 3. Metode pomoću kojih možemo pos-
nju ovih mentalnih poremećaja. Upotreba tići ove pozitivne promene navedene su i
sintetičkih lekova se naglašava tamo gde spadaju u kategoriju čovekovih ličnih
je to neophodno. Navedene su i korisne napora.
lekovite biljke. 4. Sintetički lekovi mogu biti neophod-
Poruke ovog poglavlja bi mogle ukratko ni neko vreme, ali treba biti oprezan zbog
da glase: njihovih neželjenih efekata.
1. Stres i zabrinutost se mogu ublažiti 5. Određene lekovite biljke doprinose
ili čak potpuno pobediti bez upotrebe sin- izlečenju ovih poremećaja.
9. poglavlje

Čeoni režanj mozga

Mnogi su smatrali da će to biti sledeći nosti, karakteru i osećaju odgovornosti


veliki pomak u lečenju depresije. Njihov bile su toliko uznemiravajuće da se frontal-
način razmišljanja bio je savršeno logičan na lobotomija više uopšte ne izvodi u
– činilo se da se kod velikog broja osoba okviru psihijatrijske hirurgije. Da bismo
depresija javlja ili pogoršava zbog nekih bolje shvatili značaj frontalnog (čeonog)
zabrinutosti koje spadaju u sferu verskog, režnja mozga, pogledajmo klasični slučaj
duhovnog ili moralnog. Prema njihovim Finiesa Gejdža (Phineas Gage).
rečima, ako se odstrani izvor ovog štetnog Gejžov frontalni režanj je prestao da
duhovnog razmišljanja i depresije, ova funkcioniše nakon ozbiljne povrede moz-
bolest se može u ogromnoj meri ublažiti ili ga. Kada se oporavio od te strašne trau-
čak potpuno izlečiti. me, on je izgledao isto, govorio isto i ho-
Izgleda da je takav metod lečenja dao isto kao i pre. Međutim, on je u osnovi
pomogao Džoen koja se nalazila u vidno bio potpuno druga osoba. Pre nesreće,
depresivnom stanju. Ona se plašila da je Finies je bio pažljiv i odgovoran suprug.
učinila “neoprostiv greh”. Hirurzi su na njoj Bio je vredan i inteligentan. Bio je prime-
izvršili frontalnu lobotomiju – taj novi vid ran nadzornik na železnici, poznat po viso-
lečenja depresije koji je mnogo obećavao. kim moralnim principima.
Prednji deo njenog mozga bio je hirurški Nakon nesreće, odmah se mogao
odstranjen. primetiti Gejdžov moralni pad. Postao je
Rezultati su bili izvanredni. Odmah na- preterano emotivan i sklon iznenadnim
kon opreacije, Džoenine depresivne misli o napadima besa. Finies je izgubio intereso-
neoprostivom grehu su, jednostavno, vanje za duhovne stvari, postao je bezob-
nestale. Međutim, postojalo je i nešto ziran i stalno koristio psovke. Više nije poš-
veoma uznemirujuće kada su u pitanju tovao nikakve društvene običaje i postao
rezultati operacije. Operacija nije uticala je totalno neodgovoran. Nekada dobar i
samo na njene depresivne misli. Uskoro je primerni radnik našao se na listi neza-
postalo očigledno da je operacija nega- poslenih. Dr Džon Harlou (John Harlow),
tivno uticala na njenu moć logičnog rasu- njegov lekar, rekao je da je nesreća
đivanja, razmišljanja i shvatanja. Hirurški poremetila Gejdžovu “ravnotežu ili sklad,
zahvat se negativno odrazio na Džoeninu ako možemo tako da kažemo, između nje-
duhovnost. Kada su je upitali nešto o gove intelektualne sposobnosti i njegovih
Bogu, Džoen je upitala: “Kakav Bog? Ne životinjskih nagona”. Traumatska frontalna
postoji nikakav Bog.” lobotomija koštala je Finiesa Gejdža nje-
U svojoj knjizi Zakoni zdravlja i gove ličnosti, njegovih moralnih standarda
izlečenja ja opisujem i druge slučajeve i njegove posvećenosti porodici, Bogu i
onih kojima je odstranjen frontalni režanj. bližnjima.1
Kao i u slučaju Džoen, činilo se da je fron-
talna lobotomija rešila problem depresiv-
nih misli. Međutim, promene u samoj lič-
148 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Najznačajniji režanj depresije treba ispitati njihovu povezanost sa depre-


Zašto govorim o zastareloj hirurškoj sijom.
intervenciji u knjizi koja se bavi najnovijim Može se činiti da je osoba koja se po-
saznanjima o depresiji? Postoji jedan jed- naša neobuzdano i neprimereno bezbriž-
nostavan odgovor. Pravilno razumevanje na, spokojna pa čak i euforična, ali takvo
frontalnog režnja je od presudnog značaja ponašanje, zapravo, može biti znak ošte-
za iznalaženje jednog sveobuhvatnog nači- ćenja frontalnog režnja. Ako je u pitanju
na lečenja i sprečavanja depresije. Odstra- oštećenje, ono usled promene okolnosti u
njivanje delova frontalnog režnja očito okruženju dotične osobe može odmah iza-
pomaže neko vreme kod određenih tipova zvati depresiju.
depresije. Međutim, izgleda da taj postu-
pak, zapravo, kod nekih osoba povećava
Danas više znamo o vezi između
rizik od depresije. frontalnog režnja i depresije
Prema rezultatima istraživanja, ako se Tek je nedavno otkriveno da frontalni
dominantna hemisfera frontalnog režnja režanj igra ključnu ulogu u slučaju depre-
odstrani ili dovede u opasnost, postoje sije, kao što je prikazano u tabeli 1.
veće šanse da će osoba oboleti od depre- Ranije su se naučnici koji su izučavali
sije.2,3,4 Dominantna hemisfera je obično nervni sistem, a uz to se zanimali i za
leva hemisfera kod dešnjaka odnosno depresiju, usredsređivali na emocionalne
desna kod levorukih osoba. Ipak, neka sfere mozga, naime limbički sistem, amig-
druga istraživanja ukazuju na to da odstra- dala i ostale niže strukture mozga (detalj-
njivanje ili oštećenje bilo leve ili desne nije o strukturi mozga govorim u 1. pog-
hemisfere može izazvati depresiju.5 lavlju i Dodatku II). Oni su zaključili da je
Ironično je to što se oštećenje istog frontalni režanj analitički kontrolni centar
dela frontalnog režnja kod dve različite mozga koji ne igra nikakvu značajnu ulogu
osobe može različito odraziti na njihovo u čovekovim emocijama. 90-tih godina 20.
ponašanje. U jednom slučaju simptomi veka i početkom 2000-tih, kada su istra-
depresije mogu biti usporeni pokreti, apa- živači uvideli da je frontalni režanj mozga
tija, ravnodušnost i nedostatak motivacije. nešto mnogo više od kontrolnog centra,
U drugom slučaju mogu se javiti iste shvatanja su počela da se menjaju. On je
posledice kao kod Finiesa Gejdža – gubitak usko povezan sa emocionalnim zdravljem.
unutrašnjih kočnica na seksualnom planu,
nedostatak brige za druge, neprimerene Tabela 1. Veza između frontalnog
šale i gubitak osetljivosti na posledice sop- režnja i depresije
stvenih dela.6 Pre 1990. godine, nije se tačno znalo da li
Ove razlike u reakcijama različito se tu- frontalni režanj igra neku ulogu u slučaju
mače. Neki kažu da senzitivni nervi, ako su depresije. Danas je potvrđeno da je on
oštećeni, gube sposobnost da proveravaju tesno povezan sa našim emocionalnim
određene negativne sklonosti na polju zdravljem.
emocija koje su prisutne u dubini čoveko-
ve ličnosti. Neki imaju predispoziciju za Veliki broj ovih novih uzbudljivih infor-
depresiju koja će isplivati na površinu u macija o povezanosti frontalnog režnja i
slučaju oštećenja ovih viših kontrolnih cen- depresije rezultat je primene izuzetno sav-
tara. Drugi, opet, nisu skloni depresiji, već remenih metoda skeniranja mozga, uklju-
društveno neprihvatljivom ponašanju na čujući PET skenere (tomografija emisijom
polju seksualnosti i nedostatku uzdržava- pozitrona (engl. positron emission tomog-
nja. Ove različite reakcije na oštećenje raphy)), SPECT skenere (kompjuterska
frontalnog režnja su dovoljno važne da tomografija emisije jednog jedinog fotona
(engl. single photon emission computed
ČEONI REŽANJ MOZGA 149

tomography)) i regionalni skener krvotoka


(engl. regional blood flow scan).7 Ove teh- Tabela 2. Funkcije prefrontalnog
korteksa
nike za rasvetljavanje građe mozga pred-
stavljaju tehnologiju koja se u mnogome - Kontrolni centar mozga
razlikuje od konvencionalnog CT (kom- - Planiranje u ponašanju
- Donošenje odluka
pjuterizovana aksijalna tomografija) ske-
- Emocionalna kontrola
nera i NMR (nuklearna magnetna rezonan-
- Samosvest
ca (engl. magnetic resonance imaging)). - Nezavisnost od drugih
CT skener i NMR pokazuju veoma de-
taljnu sliku strukture mozga. Za razliku od
njih, PET, SPECT i regionalno skeniranje ju. Jedan deo je zadužen za znanje, rasu-
krvotoka mogu da ustanove da li mozak đivanje i procese percepcije.15 Ovaj deo je
ispravno funkcioniše. Ovi izuzetno savre- najbliži bočnoj strani mozga, a dalje od
meni aparati za skeniranje su veoma skupi čela i naziva se “dorsolateralni prefrontalni
i stoga ih ima veoma malo. Obično ih korteks”. Drugi deo prefrontalnog korteksa
možete videti u univerzitetskim istraživač- je vezan za društvene i emocionalne fun-
kim centrima, ali ne i u najbližem domu kcije.16 Ovaj deo je bliže čelu, a u sredini
zdravlja. Iako se ovi savremeni aparati ret- predela iza očiju. On se naziva “orbitome-
ko mogu naći, istraživači na univerzitetima dijalni prefrontalni korteks”.
ih koriste i dolaze do izvanrednih rezultata. Sarazin i njegove kolege izjavili su da
Oni su došli do novih saznanja o frontal- dorsolateralni prefrontalni korteks ima još
nom režnju. neke dodatne funkcije.17 Ovi francuski
istraživači su pokazali da su “izvršne fun-
Kod žrtava depresije postoji slabiji kcije” takođe smeštene uglavnom u dorso-
dotok krvi u frontalni režanj lateralnom prefrontalnom korteksu. U tak-
Sada je već sasvim utvrđeno da je jed- ve izvršne funkcije spadaju konceptualna
na od glavnih karakteristika bukvalno svih razrada, radna memorija, selektivna paž-
depresivnih osoba – bez obzira na osnovni nja, verbalna fluentnost i prisećanje.
uzrok depresije – izrazito smanjen dotok Veliki broj nenormalnosti u ponašanju
krvi u frontalni režanj i njegova oslabljena povezivan je sa orbitomedijalnim prefron-
aktivnost.8,9 Ta smanjena aktivnost se na- talnim korteksom. U poremećaje u pona-
lazi u najistaknutijem delu frontalnog rež- šanju povezane sa ovim delom prefron-
nja. On se naziva “prefrontalni korteks”. To talnog korteksa spadaju apatija, nemir, im-
je deo mozga koji zaista predstavlja kon- pulsivnost, nemarenje za pravila, opadanje
trolni centar mozga – ali je ona i mnogo pažnje, promene u ličnosti i oslabljena
više od toga. Danas se zna da je taj deo intelektualna i emocionalna kontrola. Važ-
mozga odgovoran za planiranje u pon- no je zapaziti i to da je orbitofrontalni deo
ašanju,10,11 donošenje odluka,12 emocio- prefrontalnog korteksa bio povezivan sa
nalnu kontrolu, samosvest13 i nezavisnost smanjenom sposobnošću realnog i isprav-
od drugih.14 Mnogobrojne funkcije pre- nog planiranja i ostvarivanja tih planova.
frontalnog korteksa kao dela frontalnog Veze u mozgu kako su ih odredili
režnja (čeoni deo mozga) prikazane su u Sarazin i njegove kolege ilustrativno su
tabeli 2. prikazane u Dodatku 1.

Delovi frontalnog režnja vrše važne Slučajevi depresije sa oštećenjem


funkcije frontalnog režnja
Prefrontalni korteks se sastoji od neko- Oštećenje mozga kod osobe koja je
liko delova od kojih svakii ima svoju funkci- doživela moždani udar posledica je nedo-
150 IZLAZ IZ DEPRESIJE

voljnog dotoka krvi u mozak. Jedno korej- sivnim odraslim osobama i adolescentima
sko istraživanje koje su obavili Kim i sarad- koji nikada nisu imali strukturne povrede
nici pokazalo je da su moždani udari izaz- mozga. Ono što je iznenadilo istraživače je
vani oštećenjem frontalnog režnja usko to što su obe sfere mozga bile povezane sa
povezani sa depresijom.18 Mesto oštećenja depresijom.20 Jedno drugo istraživanje ko-
mozga kod 148 pacijenata koji su doživeli je je obuhvatilo grupu depresivnih ado-
moždani udar pokazalo je da 75% onih lescenata, a koje su izvršili istraživači sa
kod kojih se udar desio u medijalnom medicinskog fakulteta na Harvardu na čelu
(centralnom) delu frontalnog režnja pati sa R.J. Štajngardom (Steingard) pokazalo
od depresije. Još je zanimljivije to što je je izmenjeni metabolizam mozga u kritič-
100% onih kod kojih se udar desio u medi- nim orbitofrontalnim delovima frontalnog
jalnom delu frontalnog režnja pokazalo i režnja.21
“emocionalnu neobuzdanost” (neprimeren Postoji još mnogo drugih dokaza o
smeh ili plač, ili i jedno i drugo). Sve što su povezanosti struktura frontalnog režnja
istraživači otkrili ukratko je prikazano u ta- smeštenih u blizini središnjeg dela mozga
beli 3. (koji se naziva “medijal”) sa emocijama
uopšte, a naročito sa depresijom. Lejn (R.
Tabela 3. Posledice moždanog udara D. Lane) i kolege sa Univerziteta u Arizoni
u medijalnom delu prefrontalnog (University of Arizona) koristili su PET
režnja skener kako bi odredili koji su delovi moz-
- Depresija može biti prouzrokovana mož- ga povezani sa tri osnovne emocije – sre-
danim udarom u medijalnom delu frontal- ćom, tugom i gađenjem. Otkrili su da pri-
nog režnja. likom javljanja svake od ovih emocija dola-
- Posledica ovih moždanih udara je emocio- zi do pojačane aktivnosti u medijalnom
nalna nestabilnost. prefrontalnom korteksu.22
- Generalno gledano, depresiju ne izazivaju
moždani udari u ostalim delovima mozga. Uključenost nekoliko delova
frontalnog režnja
Kao što smo videli, oštećenje mozga Do sada smo videli koju ulogu igra
može nastati kao posledica hirurškog od- medijalni orbitofrontalni deo frontalnog
stranjivanja, povrede ili moždanog udara. režnja u slučaju depresije i emocija. Mo-
Ono može biti i posledica Alchajmerove ram naglasiti da su i drugi delovi u frontal-
bolesti. Bez obzira na to koji proces ošteti nom režnju povezani sa emocijama i bo-
frontalni režanj, posledice su uglavnom lešću depresije. Kada je u pitanju funkcija
iste. Hirono i njegove kolege su otkrili da ljudskog mozga, ništa nije jednostavno.
su pacijenti koji pate od Alchajmerove Britanski istraživači Benč (Bench) i kolege
bolesti a sa većim oštećenjem frontalnog su stalno iznova dokazivali da osim struk-
režnja bili u velikoj meri depresivniji.19 Ova tura smeštenih u blizini središnjeg dela
studija je otkrila nešto još zanimljivije sa mozga (kao što je medijalna orbitofrontal-
aspekta naših ranijih istraživanja poveza- na teritorija) postoje i druge regije mozga
nosti frontalnog režnja i ponašanja. Depre- koje igraju važnu ulogu kada su u pitanju
sivniji pacijenti su imali mnogo veće šanse emocije – a na koje utiče depresija.
da imaju i neke druge probleme u pona- Najistaknutiji od tih ostalih delova je
šanju kao što su zabrinutost, samoobma- deo smešten prema zadnjem delu i boč-
njivanje (deluzije) i nedostatak samodisci- nim stranama prednjeg dela frontalnog
pline. režnja (dorsolateralni prefrontalni kor-
Do sada smo se bavili povezanošću teks). Prema iskustvu Benčove grupe,
oštećenja frontalnog režnja i depresije kod smanjen dotok krvi (a kao posledica toga i
odraslih. Urađena je jedna studija o depre- smanjena aktivnost) levog dorsolateralnog
ČEONI REŽANJ MOZGA 151

prefrontalnog korteksa zapravo izaziva oz- Kratak pregled izjava datih na temu
biljnije poremećaje raspoloženja i uspora- povezanosti depresije sa frontalnim rež-
vanje pokreta tela (psihomotorna retarda- njem nalazi se u tabeli 4.
cija) koji prate depresiju nego što to čine
promene u drugim delovima mozga.23,24 Tabela 4. Depresija prouzrokovana
Iako se različite grupe stručnjaka mogu nepravilnim funkcionisanjem
prepirati oko toga koji deo frontalnog režn- frontalnog režnja
ja je najznačajniji u slučaju depresije, - Gotovo sve depresivne osobe imaju prilič-
nema sumnje da u osnovi depresije leži no smanjen dotok krvi u frontalni režanj čija
oslabljena funkcija frontalnog režnja. aktivnost je, takođe, smanjena.
Njegova funkcija je povezana sa protokom - Istraživanja pokazuju da je oslabljena fun-
kcija frontalnog režnja uzrok depresije, a ne
krvi i neurohemijom. Ipak, veza između
njena posledica.
oštećenja frontalnog režnja i depresije
nameće nam pitanje tipa: Šta je starije,
jaje ili kokoška? Šta je zaista prvo nastalo? Uključenost ostalih delova mozga
Da li depresija izaziva promene na frontal- Bilo bi vrlo nepromišljeno sa moje stra-
nom režnju ili problemi sa frontalnim rež- ne kada bih ostavio utisak da je frontalni
njem pripremaju teren za depresiju? režanj jedini deo mozga koji igra neku
ulogu u slučaju depresije. To ni u kom
Uzrok i posledica – oštećen frontalni slučaju nije tačno. Čitav niz struktura u
režanj i depresija mozgu može ili da utiče na depresiju ili da
Drevets iznosi snažne dokaze u prilog trpi njen uticaj. U ostale dobro proučene
tome da su problemi sa frontalnim rež- primere spadaju strukture smeštene
njem uzrok, a da su depresivni simptomi duboko unutar mozga kao što su hipokam-
posledica.25 Čak i kada simptomi depresije pus, amigdala i druge.27,28,29,30 Međutim,
nestanu, u sferi orbitalnog i medijalnog ja sam istakao frontalni režanj ne samo
prefrontalnog korteksa se i dalje zadrža- zbog njegove tesne povezanosti sa depre-
vaju abnormalnosti. Ti dokazi pokazuju da sijom, već iz još tri veoma važna razloga.
ovi delovi frontalnog režnja utiču na emo- Prvo, frontalni režanj predstavlja naj-
cionalno ponašanje i stres, ukazujući, iz važniji kontrolni centar za sve svesne
Drevetsove perspektive, na to “da dis- funkcije mozga, uključujući sposobnost
funkcija koja uključuje ove regije može biti određivanja i primene strategija u cilju
jedan od uzroka depresivnih simptoma”. ublažavanja depresije. Zaista, Drevets
Pored ovog istraživanja, postoje i neki kaže da je disfunkcija prefrontalnog kor-
drugi dodatni dokazi u prilog tome da po- teksa povezana sa depresijom na taj način
jačavanje funkcije frontalnog režnja u što disfunkcionalni prefrontalni korteks
ranom periodu života može delovati kao nije u stanju da moduliše strukture
zaštita protiv depresije. U jednom drugom smeštene dublje unutar mozga, kao što je
izveštaju koji su dali Štajngard (Steingard) amigdala.31 Drugo, ovaj deo mozga se
i kolege, ovi istraživači sa Harvarda su povezuje i sa drugim simptomima koji
pokušali da prodru u samu suštinu depre- mogu iskomplikovati depresiju, kao što je
sije tako što su proučavali mozak depre- nasilje. I treće, sve veći broj dokaza
sivne dece pomoću NMR.26 Oni su upore- ukazuje na to da relativno jednostavne
dili 65 dece i adolescenata koji su patili od životne navike mogu poboljšati funkcio-
depresije sa kontrolnom grupom psihijat- nisanje frontalnog režnja, kao što ćemo
rijskih pacijenata koji nisu bili depresivni. otkriti kasnije u ovom poglavlju. Tabela 5
Frontalni režanj kod depresivne dece bio daje nam kratak opis frontalnog režnja.
je mnogo manji nego kod drugih psihijat-
rijskih pacijenata.
152 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Kao što smo videli, osoba koja zadobije


Tabela 5. Frontalni režanj u oštećenje frontalnog režnja ne mora se
perspektivi
promeniti spolja, u fizičkom izgledu, ali
- Frontalni režanj je najznačajniji kontrolni ćete u kontaktu sa njom obično vrlo lako
centar za sve svesne funkcije mozga, uklju- zapaziti da to više nije ona ista osoba koju
čujući sposobnost određivanja i primene
ste nekada poznavali.
strategija u cilju ublažavanja depresije.
Biblija ukazuje na to koliko je frontalni
- Povezuje se i sa drugim simptomima, kao
što je nasilje, koji mogu iskomplikovati dep- režanj značajan za poznavanje Boga. U
resiju. poslednjoj knjizi u Bibliji zapisana je jedna
- Dokazi ukazuju da relativno jednostavne interesantna izjava, prikazana u tabeli 7.
životne navike mogu poboljšati rad fron-
talnog režnja. Tabela 7. Frontalni režanj i
poznavanje Boga
“I gledaće lice Njegovo, i ime Njegovo biće
Delovi mozga na čelima njihovim.”
Da bismo bolje shvatili važnost frontal- Otkrivenje 22,4
nog režnja i njegove uloge u slučaju
depresije, prvo moramo da se pozabavimo Ovaj tekst govori da je Božji karakter
anatomijom mozga. Nakon toga ćemo (“Njegovo ime”) preslikan u našem karak-
detaljnije razmotriti neke od vitalnih fun- teru (pokazan na primeru frontalnog režn-
kcija koje obavlja ovaj najistaknutiji deo ja, koji se nalazi odmah iza čela).
mozga.
Relativna veličina frontalnog režnja
Funkcije frontalnog režnja Zaista je fascinantno videti kako se re-
Mozak se deli na nekoliko odeljaka ili lativna veličina frontalnog režnja razlikuje
režnjeva. Svaki režanj ima svoje specifične među ljudima i različitim životinjama.
funkcije. Iza čela se nalaze frontalni rež- Frontalni režanj je ono što razlikuje čove-
njevi. Iz praktičnih razloga, mi često i levi ka od ostatka životinjskog carstva, kao što
i desni frontalni režanj nazivamo samo jed- je prikazano u tabeli 8.
nim imenom – “frontalni (čeoni) režanj”.
On je centar rasuđivanja, razmišljanja, Tabela 8. Veličina frontalnog režnja
intelekta i volje.32,33,34 On je kontrolni cen- kod ljudi nasuprot životinja
tar celog našeg bića. Neki naučnici naziva- Procenat čeonog režnja
u odnosu na mozak
ju frontalni režanj “krunom” mozga. Studi-
30
je pokazuju da ova takozvana kruna obav- 33 %

lja čitav niz vitalnih funkcija. Neke od njih 25

su navedene u tabeli 6. 20 17 %

15
Tabela 6. Frontalni režanj -
10
kruna mozga 7%

5 3,5 %
Naučne studije pokazuju da je frontalni
režanj centar 0
Mačke Psi Šimpanze Ljudi
- duhovnosti
- moralnosti
- volje
Životinje sa najmanjim frontalnim rež-
njem ograničene su samo na instiktivne
Odlike duhovnosti, volje i moralnosti aktivnosti. One sa većim frontalnim rež-
određuju našu jedinstvenu individualnost, njem sposobne su da obavljaju složenije
a sve su smeštene u frontalnom režnju. funkcije. Moć rasuđivanja i procenjivanja
ČEONI REŽANJ MOZGA 153

kod mačaka, čiji frontalni režanj obuhvata


samo 3,5% mozga, veoma je ograničena. Slika 9. Posledice oštećenog
frontalnog režnja
One imaju veoma ograničenu sposobnost
analiziranja informacija i donošenja zaklju- - Narušeni moralni principi
čaka na osnovu novih informacija, tako da - Narušeni društveni odnosi (gubitak ljubavi
prema porodici)
se u osnovi oslanjaju na instinkt. Pse lakše
- Nesposobnost predviđanja
možete izdresirati, budući da njihov fron-
- Nesposobnost apstraktnog mišljenja
talni režanj obuhvata 7% mozga. Među - Nesposobnost tumačenja poslovica
životinjama, šimpanze imaju najveći - Smanjena sposobnost shvatanja matema-
frontalni režanj koji obuhvata 17% mozga. tičkih operacija
S druge strane, frontalni režanj kod čove- - Gubitak saosećanja
ka obuhvata 33-38% celokupnog mozga. - Nesposobnost suzdržavanja (hvalisanje,
Kod životinja su neki delovi mozga neprijateljstvo, agresivnost)
razvijeniji nego kod ljudi. Na primer, u
poređenju sa ljudima, šimpanze imaju
mnogo veći cerebellum (mali mozak) – nosi”. Kao ilustracija ovih posledica može
deo mozga koji kontroliše koordinaciju. To nam poslužiti jedna istinita priča. Pre nego
je potpuno logično s obzirom da su šim- što se podvrgla hirurškom zahvatu frontal-
panzama potrebne dobra ravnoteža i ne lobotomije, jednoj ženi je postavljeno
okretnost kako bi skakale sa drveta na pitanje: “Šta biste uradili kada biste izgu-
drvo. Ptice takođe imaju veoma razvijen bili sat koji ste pozajmili od nekoga?” Ona
mali mozak da bi mogle da lete, sleću i je odgovorila: “Morala bih da dam novac ili
love. Za sve ove aktivnosti potreban je vi- kupim novi sat i vratim ga vlasniku.” Kada
sok stepen koordinacije. Druge životinje se oporavila od operacije, postavljeno joj
imaju možda mnogo veći potiljačni (okcip- je isto pitanje. Ovoga puta, njen odgovor
italni) režanj – centar u mozgu odgovoran je glasio: “Morala bih da pozajmim drugi
za vid. Stoga je, generalno gledano, i nji- sat.”
hov vid mnogo bolji nego kod ljudi. Neke Kada je u pitanju predviđanje, razmis-
druge životinje, opet, imaju mnogo razvi- lite o vrlo ograničenoj sposobnosti pred-
jeniju temeni (parijetalni) režanj. Ono što viđanja kod male dece. Kada dete odraste,
razlikuje ljude od životinja je svakako posledice razvoja frontalnog režnja posta-
mnogo veći frontalni režanj koji čini čove- ju očigledne. U početku, ono u jednom tre-
ka sposobnim za uzvišeno duhovno raz- nutku može u svojoj glavici da stvori sliku
mišljanje i sposobnijim za učenje. To je samo jednog dana. Možete mu reći da će
najveći režanj čovekovog mozga.35 se nešto dogoditi sutra, ali će ono to za-
pamtiti samo ako ga podsetite. Kada to
Uobičajene posledice oštećenja dete malo poodraste, ono će početi da
frontalnog (čeonog ) režnja dobija veću sposobnost predviđanja. Kada
upiše drugi razred osnovne škole, ono
Na osnovu studija o oštećenju frontal-
shvata da će sledeće godine biti u trećem
nog režnja nastalom u saobraćajnim nes-
razredu. Kako bude dalje raslo, to dete će
rećama, na osnovu rezultata frontalne
na kraju početi da planira sopstvenu kari-
lobotomije i studija o drogama koje utiču
jeru. Frontalni režanj nastavlja da se razvi-
na prednji deo frontalnog režnja mozga,
ja čitavih 30 godina.41 Ako bude pravilno
naučnici su ustanovili mnoge posledice
vaspitavano, to dete će na kraju, kada pot-
oštećenja frontalnog režnja. Ove posledice
puno odraste, shvatiti da ono što ono čini
su navedene u tabeli 9.36,37,38,39,40
danas utiče na budućnost koja je pred
Prve dve posledice oštećenja frontal-
njim i na čitavu večnost. To je najviši ste-
nog režnja navedene u tabeli su “narušeni
pen razvijenosti frontalnog režnja.
moralni principi” i “narušeni društveni od-
154 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Apstraktne ideje (na četvrtom i petom režnja. Druga bolest, “opsesivno-kompul-


mestu u tabeli 9), poput tumačenja pos- zivni poremećaj”, koji se odlikuje nekon-
lovica, uključuju specijalne procese koji se trolisanim mislima kojih osoba ne može da
odvijaju u mozgu. Ako biste pitali nekoga se oslobodi i ritualnim radnjama kao posle-
čiji frontalni režanj ne funkcioniše u pot- dice toga, takođe može biti posledica ošte-
punosti da vam protumači poslovicu. ćenja frontalnog režnja. “Poremećaj nedo-
Kada je u pitanju shvatanje matema- statka pažnje i hiperaktivnosti” (ADHD) je
tičkih operacija, računanje se, zapravo, još jedna posledica disfunkcije frontalnog
odvija u zadnjem delu temenog režnja. režnja.42 Između 1990. i 1995. godine,
Dakle, čak i kada vam frontalni režanj ne broj ljudi u SAD kod kojih je dijagnostiko-
funkcioniše, možete imati izraženu spo- van ADHD popeo se sa 900.000 na više od
sobnost sabiranja, oduzimanja i množenja. dva miliona, mada su ovi “zvanični” statis-
Međutim, kada je reč o višoj matematici tički podaci verovatno malo naduvani.43
koja zahteva logično rasuđivanje, kao što
su algebra, geometrija i naročito integrali, Zdravlje frontalnog režnja određuje
frontalni režanj bi morao da funkcioniše naš karakter i kvalitet života
ako želimo da dobijemo tačne rezultate. Kao što smo videli, medicinska istraži-
Savršeno zdrav frontalni režanj je ne- vanja su pokazala da frontalni režanj u
ophodan i ako želite da saosećate sa ne- velikoj meri određuje naš karakter. Ako
kim ko ima neki problem. To naročito važi nam je oštećen frontalni režanj, i naš ka-
u slučaju kada dotična osoba prolazi kroz rakter će biti oštećen. Samokontrola, pou-
nešto što vi lično nikada niste doživeli. zdanost, ozbiljno čitanje, apstraktno miš-
ljenje i međuljudski odnosi su sve složene
Oštećen frontalni režanj – uzrok aktivnosti koje zavise od pravilnog funkci-
psiholoških poremećaja onisanja frontalnog režnja. Jedna stvar je
Videli smo neke dokaze o vezi između kada se frontalni režanj ošteti u saobraćaj-
depresije i disfunkcije frontalnog režnja. I noj nesreći ili se to uradi planski tokom
drugi psihijatrijski poremećaji mogu nasta- hirurške intervencije, ali šta reći o ošteće-
ti kao posledica nedostataka u frontalnom nju koje može nastati kao posledica nez-
režnju. Uopšte nas ne iznenađuje činjeni- dravog načina života?
ca da neka psihološka obolenja u osnovi Najčešći uzroci oštećenja frontalnog
nastaju kao posledica disfunkcije frontal- režnja danas nisu operacije, povrede na
nog režnja. Pet ovakvih poremećaja nave- radnom mestu ili neke druge traume.
deno je u tabeli 10. Videćemo da su glavni uzrok nepravilnog
funkcionisanja frontalnog režnja štetne
Tabela 10. Bolesti frontalnog režnja životne navike, kao što je prikazano u
- Manija
tabeli 11.
- Opsesivno-kompulzivni poremećaj
- Povećan apetit Tabela 11. Glavni uzroci nepravilnog
- Depresija funkcionisanja frontalnog režnja
- Poremećaj nedostatka pažnje i hiperak-
tivnost ŠTETNE ŽIVOTNE NAVIKE

Prva među njima, “manija,” predstavlja Ovo je najvažnija poruka ovog poglav-
emocionalni poremećaj koji se odlikuje lja. Odmah do nje je i poruka da se čuvate
neverovatnom aktivnošću, uzbuđenjem, od povreda frontalnog režnja u saobraćaj-
brzim smenjivanjem misli i ideja, nesani- nim (i nekim drugim) nesrećama i sport-
com i nestabilnom pažnjom. Uzrok ovog skim aktivnostima.
obolenja može biti oštećenje frontalnog
ČEONI REŽANJ MOZGA 155

Oštećen frontalni režanj – uzrok Slaba moć volje – put ka preuranje-


depresije noj patnji i prevremenoj smrti
Smatram da je najvažnije da shvatimo Danas desetine hiljada njih polako ve-
da osnovni uzrok depresije leži u frontal- ne i propada na samrtničkim posteljama
nom režnju. Frontalni režanj može biti jer nemaju jaku volju. Posledice slabe vo-
oštećen ne samo tokom hirurške interven- lje navedene su u tabeli 12.
cije ili putem povrede. Mnoge naše životne
navike nas polako i neprimetno lišavaju Tabela 12. Posledice slabe volje
onoga što je od neprocenjive vrednosti – - Dijabetičari kod kojih je bolest srca ili
pravilnog funkcionisanja našeg frontalnog bubrega ušla u zadnju fazu umiru zbog
režnja. A kada se ovaj najvažniji deo našeg nedovoljno snažne volje: ne rade fizičke
mozga ošteti, to se ne odražava samo na vežbe i ne kontrolišu redovno šećer u krvi.
našu emocionalnu stabilnost, već i na - Pušači umiru od raka ili srčanog udara jer
celokupnu našu ličnost. nemaju dovoljno snažnu volju da prekinu sa
Sve u svemu, stil života i ishrana, po ovom štetnom navikom.
mom mišljenju, mnogo više utiču na fron- - Osobe sa visokim krvnim pritiskom dobija-
talni režanj mozga nego na srčana obole- ju infarkt jer nemaju dovoljno snažnu volju
da kontrolišu krvni pritisak.
nja, rak, osteoporozu, oštećenje bubrega i
sve ostale degenerativne bolesti zajedno.
Zaštita našeg mozga treba da nam bude Slučajevi navedeni u tabeli i još mnogi
na prvom mestu zato što kvalitet života u drugi (slučajevi) svedoče o tome koliko lju-
osnovi zavisi od zdravlja mozga. di imaju slabu volju. U stvari, dok sam pi-
Kao što ćemo videti, životne navike sao ovu knjigu, najviše sam bio zabrinut
štite zdravlje frontalnog režnja, a zdrav zbog toga što će mnogi čitaoci ostati rav-
frontalni režanj nam omogućava da bude- nodušni prema mnogim važnim saznanji-
mo gospodari svog života i donosimo pra- ma – onima koja menjaju život – koja
vilne odluke. To znači da, kada izaberem iznosim u njoj. Razlog? Nedostatak volje.
zdravije životne navike, moj frontalni re-
žanj počinje bolje da funkcioniše, što mi Oštećen frontalni režanj – uzrok
omogućava da lakše unesem još neke pro- nedovoljno snažne volje
mene u svoj način života. Najznačajnija Iz ove perspektive, ja naglašavam či-
funkcija frontalnog režnja koja olakšava njenicu da je jedna od najvažnijih funkcija
čoveku da unese neophodne promene u frontalnog režnja volja. Naučnici su poka-
svoj način života je moć volje. Može se zali da je ono što mi nazivamo “moć volje”
činiti da moć volje nije baš tako važna u smešteno u frontalnom režnju.44 Dr Bernel
našem svakodnevnom životu, ali je ona, Boldvin (Bernell Baldwin), doktor filozofije,
zapravo, od presudnog značaja. Mnogi neurofiziolog u Vajldvud centru i bolnici za
moji pacijenti su umrli jer nisu imali stil života (Wildwood Lifestyle Center and
dovoljno snažnu volju. Ne govorim o oso- Hospital) u Džordžiji, sakupio je važne
bama koje izgube volju za životom, već o podatke o snazi volje iz stručne literature i
slučajevima hiljade njih koji su umrli zato o tome napisao jedan članak koji upućuje
što su smatrali da nemaju snage da pro- vođama verskih zajednica. Boldvin je
mene svoje životne navike pre nego što istakao da istraživanje o veteranima Prvog
bude suviše kasno. svetskog rata koji su zadobili rane na
mozgu od šrapnela pokazuje da nedo-
voljno snažnu volju imaju oni kojima je
povređen prednji deo mozga. Međutim,
156 IZLAZ IZ DEPRESIJE

oni koji su bili ranjeni u zadnji deo glave Oštećen frontalni režanj slabi
nisu imali narušenu moć volje.45 čovekovu sposobnost planiranja
Možda baš zbog toga depresija često
Ove gore pomenute veze (između dep-
predstavlja jedan surovi krug. Bolest
resije i oštećenja frontalnog režnja) nagla-
tokom svog procesa oštećuje upravo onaj
šene su u prethodno navedenom istraži-
deo mozga koji treba da igra aktivnu ulogu
vanju koje su obavili Sarazin i kolege.46
u usvajanju životnih navika koje isceljuju
Oni su otkrili da se izuzetno važan orbito-
čovekov um – frontalni režanj.
medijalni deo prefrontalnog korteksa po-
U tesnoj vezi sa snagom volje je i naša
vezuje sa vidno smanjenom sposobnošću
sposobnost da uočimo šta nam to pomaže
planiranja i sprovođenja tih planova. Ta
da ne podlegnemo izazovu. Ako nam nije
smanjena sposobnost se mogla podeliti na
potpuno jasno koje nam to stvari pomažu,
tri kategorije – aktiviranje plana, sprovo-
verovatno nećemo shvatiti ni to da je
đenje plana i kontrolisanje plana.
potrebno da upotrebimo snagu volje da
Aktiviranje plana se odnosi na
bismo se oduprli tom izazovu. Da bi to ilus-
čovekovu sposobnost izražavanja, održa-
trovao, Dr Boldvin je naveo istraživanje
vanja i pokretanja odgovarajućih planova
ruskog naučnika Lurije (A. R. Luria). Lurija
za budućnost. Sprovođenje plana podrazu-
je otkrio da su osobe sa normalnim fron-
meva primenjivanje plana deo po deo i
talnim režnjem sposobne da brzo donose
istrajavanje u njemu sve dok se ne pos-
zaključke o značenju pažljivo iskonstru-
tigne željeni cilj. Upravo je sposobnost da
isanih slika. Osobe sa oštećenim frontal-
se izabere način za postizanje cilja ono što
nim režnjem su, zapravo, mogle da opišu
osposobljava čoveka da se prilagodi pro-
komponente slike, ali uglavnom nisu
menama u svom okruženju tako što će te
mogle da “sagledaju sliku u celini” – da
promene uneti u svoj plan. Na kraju, kon-
shvate šire značenje koje se krije iza poje-
trolisanje plana omogućava čoveku da
dinačnih detalja.
postane svestan posledica sopstvenih
Ovo je veoma važno kada je u pitanju
dela, da poštuje društvena pravila i odupre
promena načina života. Ako je naša moć
se ometajućim faktorima iz svoje sredine.
shvatanja narušena, nećemo uspeti da
Ove tri veze daju nam suštinsku tvrd-
shvatimo kako se najznačajniji koncepti
nju! Delovi frontalnog režnja odgovorni za
vezani za stil života odnose na naš lični
emocionalno zdravlje su isti oni delovi koji
život. S druge strane, ako nemamo dovolj-
nam pomažu da uspešno postavimo i ost-
no jaku volju, doživećemo neuspeh čak i u
varimo ciljeve. To nam pomaže da objasni-
onim aspektima života za koje znamo da
mo taj surovi začarani krug depresije, kao
nam ne predstavljaju problem. Ukratko
što je prikazano u tabeli 13.
rečeno, obe ove funkcije-bliznakinje fron-
talnog režnja, shvatanje i volja, neophod-
ne su da bi se uspešno primenio sav ovaj Tabela 13. “Začarani” krug depresije
materijal o stilu života koji iznosim u ovoj - Da bi savladala depresiju, osoba mora biti
knjizi. Nažalost, osobe koje pate od depre- sposobna da aktivira i pridržava se plana
sije ili imaju neka druga oštećenja lečenja (uz odgovarajući nadzor).
frontalnog režnja mogu potceniti važnost - Da bi osoba bila sposobna da planira i
rešenja koja ponuđena na ovim stranica- sprovede planove, mora imati zdrav i fun-
ma. Osim toga, čak i ako te osobe uvide kcionalan frontalni režanj.
da treba da promene način života, njihov - Međutim, kada osoba zapadne u depresi-
prenapregnuti frontalni režanj im može ju, funkcija njenog frontalnog režnja biva
oslabljena.
reći da su one nemoćne da to učine.
- Dakle, žrtva depresije više nije toliko spo-
sobna da savlada svoju bolest.
ČEONI REŽANJ MOZGA 157

Bolest utiče baš na one delove mozga frontalnog režnja povećava rizik od agre-
koji su nam najpotrebniji da bismo pronaš- sivnog i nasilnog ponašanja”.
li rešenje. Kako onda prekinuti taj krug? Pošto su oštećenja frontalnog režnja
Tako što ćemo odrediti koje to životne na- povezana i sa depresijom i sa nasiljem, za
vike treba da usvojimo i potom tražiti od očekivati je i da se depresija u kombinaci-
naših bližnjih da nam pomognu da ih dos- ji sa nasilnim ponašanjem javi kod osoba
ledno sprovodimo kako bi nam se pobolj- kojima frontalni režanj nije nužno oštećen
šala funkcija frontalnog režnja. putem rane ili povrede. I zaista, to je pot-
Uznemiravajuće je to što mnogi lekari puno tačno. Nekoliko psihijatrijskih studija
koji se bave lečenjem mentalnih bolesti ni- pokazuju jasnu povezanost između depre-
su svesni da životne navike njihovih paci- sije i nasilja.48
jenata mogu doprineti razvoju psihološke Jedno istraživanje koje je obuhvatilo
bolesti. Standardizovane metode lečenja 600 muškaraca, a koje su obavili Teplin i
kao što su psihološko savetovanje i bihej- kolege bavilo se odnosima između onih
vioralna terapija danas su veoma popu- koji su bili u zatvoru zbog nasilnog pona-
larne i ponekad mogu da pomognu u leče- šanja i onih koji su bili depresivni. On je
nju depresije u njenim različitim fazama. otkrio da postoji snažna korelacija između
Međutim, kada bi oni koji osećaju da im je nasilja i depresije. Jedna druga studija
potrebno psihološko savetovanje usvojili i koja je obuhvatila žene u pritvoru pokaza-
jedan potpuno zdrav način života prikazan la je sličnu korelaciju. Džordan (Jordan) i
u ovoj knjizi, njihovo mentalno zdravlje bi kolege pokazali su slično povećanje broja
se poboljšalo u većoj meri i za kraće problema vezanih za depresiju ovoga puta
vreme. kod žena koje se nalaze u zatvoru – na-
suprot onima koje su u pritvoru.49
Oštećenje frontalnog režnja izaziva Ova povezanost je važna sa stanovišta
nasilno ponašanje zdravstva uopšte, ali ta veza između nasi-
Problemi u funkcionisnju frontalog rež- lja i depresije predstavlja veliki rizik i za
nja izazivaju probleme ili promene u pona- pacijente koji pate od depresije. Nedavno
šanju kod osobe koja ima depresiju. Ovo obavljena istraživanja pokazuju da disfun-
je faza koja prevazilazi sve do sada pome- kcija ventralnog frontalnog režnja ne samo
nute veze između oštećenja frontalnog što predstavlja predispoziciju za nasilno
režnja i ostalih problema u ponašanju po- ponašanje prema drugima već i prema
put opsesivno-kompulzivnog poremećaja. samome sebi i to u vidu samoubistva.50
U pitanju je nasilje. Najznačajnija činjenica koju treba ista-
U studiji o veteranima Vijetnamskog ći: frontalni režanj vrši veliku kontrolu nad
rata koji su zadobili povrede glave, jasno mentalnim zdravljem.
se videlo da je nasilno ponašanje poveza- Strategije za poboljšanje stanja fron-
no sa oštećenjem frontalnog režnja.47 Re- talnog režnja ne samo što sprečavaju po-
zultati su pokazali da pacijenti sa ošteće- javu depresije i pružaju olakšanje, već
njem ventromedijalnog frontalnog režnja mogu da spreče i neke od socijalno naj-
(središnji deo režnja najbliži čelu) pokazu- pogubnijih posledica depresije kao što su
ju veću sklonost ka agresivnom i nasilnom nasilni i kriminalni oblici ponašanja.
ponašanju nego pacijenti kod kojih su
oštećeni neki drugi delovi mozga ili učesni- Kako poboljšati zdravlje frontalnog
ci istraživanja koji nisu pretrpeli nikakvu režnja?
povredu mozga. Autori ove studije su Do sada smo videli da je zdrav frontal-
zaključili da ono što su otkrili “potvrđuje ni režanj najznačajniji faktor u prevenciji
hipotezu da oštećenje ventromedijalnog mentalnih poremećaja kao i u potrazi za
boljim kvalitetom života. Sada se postavlja
158 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pitanje: “Kako mogu zaštititi i poboljšati Ovo otkriće se u potpunosti podudara


zdravlje frontalnog režnja?” Preostali deo sa ranijim radovima ove iste grupe istra-
ovog poglavlja daće nam odgovor. Razmo- živača. Pre toga, oni su objavili podatke o
trićemo dva pristupa. Prvi se odnosi na promenama u vezivanju serotonina u ven-
terapije koje zahtevaju prisustvo lekara, a tralnom prefrontalnom korteksu u korela-
drugi na terapije koje sam pacijent može ciji sa samoubistvom.52 Ovi izveštaji su
da primenjuje. U ove “terapije” spadaju pružili dodatne dokaze o postojanju veze
stvari koje treba prihvatiti i stvari koje između ovog lokalizovanog dela frontalnog
treba izbegavati. režnja, s jedne strane, i impulsivne agre-
sivnosti i samoubistva sa druge.53 Mnogi
Terapije koje predlažu lekari u cilju lekari su koristili dokaze poput ovog da bi
poboljšanja funkcije frontalnog podstakli upotrebu sintetičkih lekova ili
režnja drugih intervencija koje povećavaju nivo
Lekari i drugi zdravstveni radnici već serotonina.
vekovima leče depresiju. Sve veća svest o Nivo serotonina se može povećati
ulozi frontalnog režnja u slučaju depresije lekovima i ishranom. 6. poglavlje obrađuje
koristi se kao nešto čime se objašnjava ili pristup koji podrazumeva upotrebu lekova,
opravdava uspeh postojećih terapija, od a 4. poglavlje se bavi ishranom, kao dru-
kojih se većina svodi na upotrebu sintetič- gim pristupom. 5. poglavlje nam pokazuje
kih lekova. O savremenim antidepresivima kako sunčeva svetlost i fizičke vežbe tako-
smo veoma opširno govorili u 6. poglavlju, đe mogu povećati nivo serotonina. Nešto
tako da nema potrebe da sve to ovde po- kasnije u ovom poglavlju, razmotrićemo
novo iznosim. No, ipak ću ponoviti neke od vezu između ishrane i serotonina.
najvažnijih detalja. Naše shvatanje funkci-
Elektro-šok terapija
je frontalnog režnja pomaže nam da
objasnimo zašto su mnogi među novijim Još jedna terapija koja ima osnovu u
antidepresivima efikasni. razumevanju ključne uloge frontalnog rež-
nja je šok-terapija, koja se češće naziva
Terapija serotoninom “elektro-šok terapija”. Nekoliko depresiv-
Izgleda da lekovi koji povećavaju nivo nih osoba je godinama lečeno metodom
serotonina tretiraju uzrok problema za elektro-šok terapije koja je primenjivana
održavanje vitalnog prednjeg režnja. Istra- kao poslednja solucija nakon neuspelog le-
živači sa Njujorškog instituta za psihijatriju čenja antidepresivima i psihološkim save-
(New York State Psychiatric Institute) i tovanjem.
Univerziteta Kolumbija (Columbia Universi- Kod elektro-šok terapije, elektrode su
ty) izvršili su jedno istraživanje koje se postavljene na slepoočnice. Električni im-
bavilo obdukcijom više od 200 osoba. Oni pulsi, dovoljno snažni da mogu da izazovu
su otkrili da mozak pacijenata koji su rani- epileptični napad tipa grand-mal, šalju se
je bolovali od teškog oblika depresije ima preko elektroda.54 Da pacijent tokom tera-
smanjenu sposobnost iskorištavanja sero- pije ne bi osetio bol i zadobio fizičke povre-
tonina u poređenju sa osobama koje nika- de od grčeva, obično mu se daje opšta
da nisu bolovale od teške depresije.51 anestezija. Ova terapija se daje obično dva
Kada su u pitanju depresivne osobe, oni ili tri puta sedmično u periodu od nekoliko
koji su izvršili samoubistvo imali su još sedmica. Ova terapija je delotvorna u oko
manju sposobnost iskorištavanja serotoni- 90% slučajeva – što je, zapravo, mnogo
na. Smanjeno iskorištavanje serotonina bolje od lekova koji pomažu u samo 60 do
posledica je promena u vezivanju serotoni- 70% slučajeva.55 Dokazi pokazuju da
na u mozgu. elektro-šok terapija deluje zato što menja
ČEONI REŽANJ MOZGA 159

funkciju mozga u izuzetno važnom predelu


prefrontalnog korteksa.56 Tabela 14. Kratak opis šok terapije
Prema nekim procenama, elektro-šok Šok-terapija:
terapiju - zbog njene delotvornosti - svake - već decenijama se primenjuje
godine u SAD primi oko 65.000 pacijenata. - predstavlja poslednju soluciju
Ako uzmemo da se obavi 8 tretmana me- - često se koristi nakon bezuspešnog leče-
sečno, odnosno 500.000 tretmana godiš- nja lekovima i psihološkim savetovanjem
- primenjuje se samo kod veoma depresiv-
nje, godišnji prihod od toga iznosi oko 200
nih pacijenata
miliona dolara.57 Osim toga što je veoma - zahteva totalnu anesteziju
skupa, elektro-šok terapija ima i neke - provodi jaku električnu struju kroz mozak
druge negativne strane, kao što su kon- - struja izaziva epileptični napad po grand-
fuznost i problemi sa pamćenjem. mal tipu
U probleme sa pamćenjem spadaju - skupa je
teškoće pri stvaranju novih uspomena i - može ozbiljno narušiti pamćenje
gubitak predhodnih.58 Ovaj drugi problem - blagotvorno dejstvo se oseti samo tri do
je obično najozbiljniji dugoročno gledano. šest meseci
On iz memorije briše one događaje koji su
se desili nedugo pre elektro-šok terapije.
Ipak, ta amnezija može da seže i do onih Magnetna terapija
događaja koji su se desili mesecima pa čak Sada se pojavljuju i druge terapije u
i godinama pre toga.59,60 lečenju depresije jer stručnjaci sve više
Iako se stanje pacijenta može pobolj- uviđaju važnost uloge frontalnog režnja.
šati, ozdravljenje obično nikada nije pot- Jedna od onih terapija koje najviše obeća-
puno, pri čemu se pacijent i dalje uopšte vaju je magnetna terapija. Putem ove
ne seća nekih događaja.61,62 Mnogi paci- tehnike, istraživači mozga su mogli da
jenti mogu naći vrlo malo utehe čitajući otkriju još jedan način da “trgnu” mozak iz
rezultate istraživanja prema kojima lična depresije – bez štetnih posledica svoj-
memorija (memorija o njima samima) stvenih elektro-šok terapiji. Iako magnet-
manje trpi negativan uticaj od takozvane na terapija nije tako moćna kao elektro-
nepersonalne memorije (znanje o svetu i šok terapija, ona zaista ima daleko manje
drugim događajima koje nisu lično neželjenih efekata. Ovde nije u pitanju
iskusili).63 Iako se to veoma retko dešava, električna struja, već magnetno polje koje
pacijent može umreti od elektro-šok tera- prolazi kroz lobanju i ulazi u mozak.
pije, obično usled prestanka rada srca.64 Magnetna terapija se oslanja na jedan
Osim toga, blagotvorno dejstvo ovih tret- stari princip fizike – princip elektromagne-
mana, kao što je poboljšanje raspoloženja ta. Ako se električna struja propusti kroz
kod pacijenta, može trajati samo tri do namotaj žica, magnetno polje se stvara
šest meseci. vertikalno u odnosu na protok elektriciteta
Probleme sa pamćenjem nastale pri- kroz namotaj. Osim toga, ako to stvoreno
menom šok-terapije ne treba tek tako magnetno polje deluje na provodljivi medi-
zanemariti. Ova povezanost čak još više jum (nešto što, sa svoje strane, može da
zabrinjava zato što se depresija sama po provodi elektricitet), električna struja će se
sebi – čak i bez šok-terapije – može nega- stvoriti u medijumu (u paralelnom ali sup-
tivno odraziti na pamćenje. rotnom pravcu od onog kojim teče struja u
Elektro-šok terapija je ukratko opisana namotaju). Generator u vašem automobilu
u tabeli 14. radi na ovom principu.
Magnetna terapija se izvodi zako što se
namotaj žice stavi na željeni deo poglavine
(kože glave), na primer na frontalni režanj.
160 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Struja se potom neprekidno pušta kroz tome što je, u poređenju sa desnim, fun-
namotaj, stvarajući tako snažno magnetno kcija levog frontalnog režnja narušena u
polje. Potom ovo magnetno polje sa svoje mnogo većoj meri. Dr Mark Džordž (Geor-
strane stvara električnu struju u mozgu. ge) je nedavno, u pregledu o magnetnoj
Ova struja je dovoljno snažna da zapravo terapiji iz 1999. godine čiji je, inače, ko-
stimuliše nervne ćelije, usled čega se one autor, još jednom potvrdio postojanje ove
depolarizuju.65 Interesantno je to što se veze. Dr Džordž je izjavio da je u jednom
depolarizacija nervnih ćelija zasniva na ranijem neobjavljenom radu njegova gru-
istom principu kao i elektro-šok terapija. pa otkrila da se primenom repetitivne
magnetne terapije brze frekvencije – od
Magnetna terapija u levom i koje se očekivalo da stimuliše desni
desnom delu frontalnog režnja frontalni režanj – depresija depresivnih
Iako je ova terapija relativno nova, pacijenata pogoršava.76
rezultati su veoma ohrabrujući kada je u U tom pogledu, magnetna terapija,
pitanju depresija. Deo mozga koji se treti- kojom se može tretirati tačno određeni
ra magnetnom terapijom u cilju ublaža- deo mozga, zapravo može biti mnogo
vanja depresije jeste frontalni režanj. Za blagotvornija od sintetičkih lekova koji uti-
depresiju nije karakteristično samo gene- ču na sve delove mozga, ili čak od elektro-
ralno oštećenje frontalnog režnja, već i šok terapije koja takođe ne može biti pre-
nedostaci u njegovim posebnim delovima. cizno usmerena.77 Neka preliminarna istra-
Kada su u pitanju ovi koncepti, novija živanja pokazuju da magnetna terapija
istraživanja idu jedan korak dalje i kažu da može biti isto toliko dobra ili čak bolja od
postoji i funkcionalna neravnoteža između bilo koje konvencionalne terapije koju
desnog i levog frontalnog režnja.66 Težak lekari danas primenjuju.78,79,80,81 Ipak, za-
oblik depresije – i negativni simptomi ve- ista je suviše rano da se magnetna terapi-
zani za nju – nastaju i/ili se produžavaju ja proglasi “šampionom među terapijama
usled oslabljene funkcije frontalnog režnja za lečenje depresije”.
(i smanjenog dotoka krvi), kada je u pita- Položaj koji magnetna terapija trenut-
nju desni frontalni režanj.67,68,69 Pošto se no zauzima ukratko je prikazan u tabeli
magnetna terapija može primenjivati u ci- 15. Ima još mnogo toga što treba naučiti
lju stimulisanja ili sputavanja tačno odre- o ovoj vrsti terapije.
đenih delova mozga, ovaj vid lečenja
dodatno podržava ove teorije. Tabela 15. Položaj magnetne terapije
Kako je moguće da magnetna terapija među terapijama za poboljšanje
u jednom slučaju stimuliše, a u nekoj dru- funkcije frontalnog režnja
goj situaciji sputava rad mozak? Izgleda - Ova terapija je relativno nov način lečenja
da repetitivna magnetna terapija brze frontalnog režnja
frekvencije stimuliše tretirani deo mozga, - Indukuje magnetno polje kroz frontalni re-
dok repetitivna magnetna terapija spore žanj
frekvencije inhibira – ili “ublažava” – - Rezultati su veoma ohrabrujući kada je u
aktivnost mozga.70 Primenjujući ova saz- pitanju lečenje depresije
nanja, istraživači su pokazali da se depre- - Može biti usmerena na tačno određeni deo
sija može lečiti bilo terapijom koja stim- frontalnog režnja
- Može da stimuliše ili inhibira različite delo-
uliše levi frontalni režanj71,72,73 ili onom
ve frontalnog režnja
koja umanjuje aktivnost desnog frontalnog - Izgleda da ima vrlo malo neželjenih efeka-
režnja.74,75 ta
Efikasnost ove dve divergentne terapi- - Nije potrebna nikakva anestezija
je u velikoj meri podržava teoriju koja kaže - Nije mnogo skupa
da je problem kod depresije delimično u
ČEONI REŽANJ MOZGA 161

Elektro-šok terapija ili magnetna kod zdravih dobrovoljnih učesnika ove


terapija? Koja je bolja? studije.90,91 Jedno drugo istraživanje je
pokazalo da se nakon magnetne terapije
Izgleda da je elektro-šok terapija još
pojačano luče hormoni koji stimulišu rad
uvek delotvornija kada su u pitanju osobe
tiroidne žlezde.92
koje pate od teškog oblika psihotične de-
presije, stanja u kojem pacijent gubi dodir Elektromagnetno zračenje i rak
sa realnošću.82 Uprkos sumnjama u njenu
efikasnost, izgleda da magnetna terapija Najzad, malo toga može umanjiti zabri-
još uvek igra jednu jedinstvenu ulogu. Bu- nutost javnosti zbog povezanosti elektro-
dući da može da stimuliše tačno određene magnetnog zračenja sa rakom. I dalje se
delove mozga, ona može uspešno da se objavljuju kontradiktorni podaci. Nedavno
primenjuje kao dodatak sintetičkim lekovi- sakupljeni podaci koji pokazuju udvostru-
ma. Još jedna prednost magnetne terapi- čen rizik od leukemije kod dece koja su
je: pokazalo se da ona povećava efikas- većoj meri bila izložena dejstvu magnetnih
nost lekova koji povećavaju nivo serotoni- polja izazvala su još veću zabrinutost u
na.83 nekim krugovima.93 Nažalost, nemamo
Što se tiče neželjenih efekata, magnet- dovoljno iskustva sa ekstremno jakim
na terapija je pokazala da se podsticanje magnetnim poljima koja se višestruko
nervnih ćelija može podstaći bez ekstrem- koriste tokom magnetne terapije u lečenju
nih mera koje se preduzimaju u slučaju depresije. Dakle, još uvek nemamo kona-
šok-terapije. Magnetna terapija ne zahteva čan stav. Još uvek se ne zna da li pri
nikakvu anesteziju. Elektro-šok terapija korišćenju ove inače veoma blagotvorne
izaziva bolnu stimulaciju receptora u sle- terapije postoji rizik od dobijanja raka.
poočnicama.84,85 Magnetna terapija nije Kao i svaka novija terapija koja mnogo
naročito bolna, mada može povremeno obećava, magnetna terapija mora vreme-
izazvati blage glavobolje ili nelagodnost u nom da dokaže svoju bezbednost i efikas-
predelu gde se stavljaju namotaji. Kada su nost. Trenutno, smatram da bi magnetnu
u pitanju epileptični napadi, magnetna te- terapiju trebalo ozbiljno uzeti u obzir kao
rapija se do sada pokazala relativno us- alternativu za elektro-šok terapiju. Ipak,
pešnom, mada treba reći da su se oni ipak ne bih baš žurio da svoju malo depresivnu
javili u nekoliko slučajeva.86 dragu prijavim na listu za čekanje sledećeg
Postoje dokazi da magnetna terapija, slobodnog termina. Mi zaista ne znamo
generalno gledano, ne izaziva konfuziju ili dovoljno o dugoročnim posledicama takve
probleme sa pamćenjem. Neke druge stimulacije mozga.
studije ukazuju na mogućnost da ova tera- Magnetna terapija je još više pojačala
pija oštećuje pamćenje.87,88 Preliminarni moju želju da pronađem načine lečenja
izveštaj jedne studije, čiji je cilj bio da raz- depresije stilom života. Postoje li načini da
motri negativan uticaj magnetne terapije poboljšamo opšte zdravstveno stanje fron-
na mentalno zdravlje tokom lečenja depre- talnog režnja ili da doprinesemo ponov-
sije, nije pronašao nijedan dokaz za to da nom uspostavljanju ravnoteže između
ova vrsta terapije stvara probleme sa pam- levog i desnog frontalnog režnja bez upo-
ćenjem.89 Ipak, ona može da vrši neki bla- trebe lekova, elektro-šok ili magnetne te-
ži negativan uticaj na emocije ili hormone. rapije? Na sreću, odgovor je “da”. A čitav
Postoje neki protivrečni preliminarni niz predivnih načina vezanih za stil života
dokazi da stimulativna terapija rađena na daje nam za pravo da damo ovakav potvr-
levom prefrontalnom korteksu može na dan odgovor.
kraće vreme izazvati pojačan osećaj tuge Sada ćemo ostaviti po strani terapije
(i umanjiti samoprocenjen osećaj sreće) koje zahtevaju prisustvo lekara i obratiti
pažnju na terapije koje sam pacijent može
162 IZLAZ IZ DEPRESIJE

da primenjuje. Razmotrićemo ove metode može imati oslabljenu funkciju frontalnog


lečenja stilom života tako što ćemo se režnja iako to ne mora biti vidljivo spolja.
usredsrediti na dve kategorije. Takvo oštećenje navodi osobu da se upuš-
Prvo ćemo pogledati štetne faktore ta u rizične oblike ponašanja što može
vezane za stil života koje treba izbegavati, dovesti do automobilske nesreće, zaraže-
zato što oni ometaju optimalno funkcioni- nosti HIV virusom ili nekog drugog doga-
sanje frontalnog režnja. Zatim ćemo otkri- đaja koji menja ili okončava čovekov život.
ti koji su to poželjni faktori vezani za stil Ne moraju samo nezakonite droge
života koje treba usvojiti zato što oni pod- narušiti funkciju frontalnog režnja. Mnogi
stiču funkcionisanje ovog značajnog dela se osećaju prevarenima kada plate lekars-
mozga. ki pregled, a izađu iz ordinacije bez ijed-
Postoji čitav niz faktora vezanih za stil nog recepta za lek. Televizija, radio i oglasi
života koji ometaju funkcionisanje fron- u časopisima stalno nam govore kako
talnog režnja. Upotreba nekih lekova ošte- treba da uzimamo lekove u slobodnoj pro-
ćuje frontalni režanj. Ti lekovi su navedeni daji i one na recept. Kofein i alkohol su u
u tabeli 16. svim kulturama prihvaćene droge. Upotre-
bu nikotina društvo smatra nečim lošim i
Tabela 16. Lekovi koji oštećuju naš neprihvatljivim, ali se još uvek smatra da
frontalni režanj je pušenje stvar ličnog izbora i da nikotin
- Zabranjeni lekovi nije jaka droga koja izaziva visok stepen
- Izvesni lekovi koji se uzimaju na recept zavisnosti i menja stanje uma što on u
Ostale legalne droge: stvari jeste. Ipak, ovi agensi uzimaju svoj
- alkohol danak kada je reč o funkciji frontalnog
- kofein režnja.
- nikotin
Nelegalne droge i narušeno
Pogledajmo kako svaka od tih droga mentalno zdravlje
utiče na frontalni režanj. Počećemo sa ulič- Dobro je poznato i dokazano na koje
nim drogama. sve načine nelegalne droge negativno
utiču na mentalne funkcije. Čini se da ne
Ulične droge oštećuju frontalni moramo mnogo da diskutujemo koliko
režanj takve droge menjaju um – uključujući i
Mnogi Amerikanci su veoma zabrinuti frontalni režanj. Ovaj problem je teži nego
zbog velike i sve veće potrošnje droga me- što se ranije mislilo. Postoji sve više doka-
đu pripadnicima svoje nacije. Prema ispiti- za da zloupotreba droga negativno utiče
vanjima koja su privukla veliku pažnju na mozak dugo nakon prestanka njihovih
javnosti, nedavno je došlo do naglog sko- kratkotrajnih efekata. Nedavno obavljeno
ka i kada je u pitanju prihvatanje neza- istraživanje finansirano od strane Nacio-
konitih droga i kada je reč o njihovoj upo- nalnog instituta za zloupotrebu droga (the
trebi među američkom omladinom.94 Ro- National Institute on Drug Abuse) otkrilo
ditelji strahuju da će njihova deca početi je da studenti koji redovno upotrebljavaju
da koriste nezakonite droge, postati ovis- marihuanu imaju problema sa koncen-
nici i pretrpeti sve fizičke, mentalne i druš- tracijom, pamćenjem i učenjem čitavih 24
tvene posledice zavisnosti. časa nakon poslednjeg konzumiranja ove
Oni se plaše i da bi njihova deca mogla droge.95 Dugo nakon prestanka stanja
da se upetljaju u visokorizične aktivnosti “blaženstva”, mozak je još dugo radio
koje bi na kraju mogle da izazovu njihovu “smanjenom brzinom”.
preranu smrt. Ova poslednja zabrinutost je Sada se pokazalo da marihuana, poput
naročito važna. Osoba koja uzima drogu svojih rođaka alkohola i nikotina, oštećuje
ČEONI REŽANJ MOZGA 163

mozak fetusa u razvoju. Majka koja koristi Ove negativne posledice po frontalni
marihuanu ostavlja svom detetu u nasled- režanj ne trpe samo osobe koje konzumi-
stvo doživotna oštećenj mozga.96 Da bi raju alkohol u većim količinama. Istraživači
vaš frontalni režanj optimalno funkcioni- su otkrili prilično oslabljenu sposobnost
sao, nemojte uopšte koristiti nelegalne apstraktnog mišljenja među 1.300 muš-
droge. karaca i žena koji su pili samo u društvu.
Ove osobe su konzumirale samo jedno
Alkohol oštećuje frontalni režanj alkoholno piće sedmično. Muškarci obuh-
Osim što povećava rizik od neželjenog vaćeni ovom studijom su se dva puta sed-
dejstva sintetičkih lekova, alkohol direktno mično nalazili u društvu koje je pilo i tom
utiče na frontalni režanj. U stvari, on je prilikom konzumirali dva do tri alkoholna
jedan od najpopularnijih napadača frontal- pića.
nog režnja u Americi. Ispitajmo neka od Žene su pile još manje. One su, u pro-
veoma korisnih istraživanja, čiji su zaključ- seku, pile svakog petog dana i konzumi-
ci navedeni u tabeli 17. rale dva alkoholna pića. Čak i pri tako
slaboj upotrebi alkoholnih pića, pokazalo
Tabela 17. Alkohol oštećuje mozak se da je njihovo mentalno funkcionisanje
- Alkohol smanjuje aktivnost frontalnog narušeno. U stvari, kako se konzumiranje
režnja. alkohola povećavalo, tako se njihova spo-
- On slabi moć apstraktnog mišljenja čak i sobnost apstraktnog razmišljanja (smešte-
kod onih koji piju samo u društvu. na u frontalnom režnju) još više smanji-
- Gubitak sposobnosti apstraktnog mišljenja vala.98 Akutne posledice konzumiranja
je gori kod onih koji mnogo piju. alkohola ili intoksikacija nisu mogle biti
- Svi ovi uticaji osete se čak čitava 24 časa odgovorne za ove promene pošto su sve
nakon poslednjeg popijenog pića. procene mentalne funkcije obavljene naj-
- Doza alkohola manja od dozvoljene gra-
manje 24 časa nakon poslednjeg konzumi-
nice slabi moć rasuđivanja.
ranja alkohola.
- Vožnja pod ovakvim okolnostima izaziva
devet puta više saobraćajnih nezgoda sa Mnogi ljudi smatraju da se automo-
smrtnim slučajem. bilske nesreće najčešće dešavaju osobama
- Konzumiranje alkohola dovodi do gubitka koje piju prvenstveno zbog negativnog uti-
nervnih ćelija. caja alkohola na koordinaciju, rasuđivanje
i budnost koji se može videti kod “pija-
Pre nekoliko godina obavljeno je jedno naca” i ostalih osoba kod kojih se po
proučavanje alkoholičara i ne-alkoholičara nekim spoljnim manifestacijama vidi da su
pomoću NMR i PET skenera. Među alko- koristili alkohol. Ipak, u mnogim slučajevi-
holičarima, NMR je pokazao neverovatno ma ovaj problem se, zapravo, može odno-
velik gubitak sive mase frontalnog režnja, siti na suptilnije nedostatke u rasuđivanju
gde su koncentrisane nervne ćelije mozga. koji se javljaju kod naizgled potpuno
To je u suprotnosti sa belom masom koja zdravih osoba koje piju samo u društvu.
je smeštena dublje u mozgu, a gde pre- Takvi vozači ne moraju uopšte imati
ovlađuju nervna vlakna koja napuštaju problema sa koordinacijom. Njihov govor
nervne ćelije. Ovaj gubitak sive materije se može činiti normalnim. Ipak, nekoliko
ukazuje, zapravo, na gubitak moždanih trenutaka kasnije, oni mogu skrenuti sa
ćelija koje učestvuju u najvažnijim funkci- puta ili se sudariti sa drugim vozilom.
jama frontalnog režnja. PET skeniranje je Zašto? Narušena moć rasuđivanja nije us-
pokazalo odgovarajuće promene u funkciji pela da na odgovarajući način upozori
mozga. Kod alkoholičara je zabeležen sni- vozača da mora da smanji brzinu kako bi
žen metabolizam glukoze – što ukazuje na uspešno savladao krivinu ili da se na
smanjenu aktivnost frontalnog režnja.97 vreme zaustavi kako bi sprečio saobraćaj-
164 IZLAZ IZ DEPRESIJE

nu nesreću. Osobe sa 0,05 - 0,09% alko- će nam sve ovo biti jasnije kada pogle-
hola u krvi, što je manje od zakonom damo jednu analogiju: važnost dobrih
dozvoljene granice u mnogim državama, kočnica u automobilu. Vi ne ulazite u svoj
imaju najmanje devet puta veće šanse da auto da biste stali – vi ulazite u njega da
izazovu saobraćajnu nesreću sa smrtnim biste otišli negde. Ipak, ne biste se ugod-
ishodom nego osobe sa 0% alkohola u no osećali vozeći auto koji ne može da se
krvi.99 To se dešava uglavnom zbog toga zaustavi. Dobre kočnice su ono najvažnije
što alkohol oštećuje frontalni režanj mno- – naročito u vozilu koje je napravljeno da
go pre nego što oštećuje ostale delove se kreće. Slično tome, hemijski glasnici
mozga poput centra za koordinaciju. poput adenozina, koji igraju važnu ulogu u
“kočenju”, veoma su značajni za ravnotežu
Kofein “remeti ravnotežu uma” u mozgu.
Kofein ostavlja dalekosežne posledice Psihijatri u svojoj stručnoj literaturi
na mozak. Bar jedna od tih posledica ne izražavaju veliku zabrinutost zbog uloge
predstavlja nikakvo iznenađenje. Uosta- koju kofein igra u “remećenju ravnoteže”
lom, kofein je omiljeni stimulans u Americi. uma. Kofein se povezuje sa zabrinutošću,
Međutim, ta stimulacija mnogo košta. neurozom usled zabrinutoti, psihozom
Pogledajmo kako kofein deluje, a potom (stanje u kojem osoba gubi dodir sa real-
ispitajmo neke od neželjenih efekata koji nošću) i šizofrenijom, takozvanim pore-
se dovode u vezu sa njim. mećajem “podvojene ličnosti”.100 Drugi
Kofein narušava moždanu komunikaci- istraživači ovoj listi dodaju i delirijum izaz-
ju na više načina. Ako želimo da istražimo van kofeinom i anoreksiju nervozu (odboj-
ove veze, moramo se najpre podsetiti da nost prema hrani).101
moždane ćelije komuniciraju jedna sa dru- Pri konzumiranju napitaka koji sadrže
gom putem hemijskih razmena. Nervne kofein povećava se nivo još jednog hemij-
ćelije oslobađaju hemijske supstance koje skog glasnika, dopamina.102,103 Ova činje-
se nazivaju “hemijski glasnici” (neuro- nica je veoma zabrinjavajuća. Izgleda da
transmiteri) koje potom preuzimaju okolne neka psihijatrijska oboljenja poput šizo-
ćelije. Zatim ovi glasnici izazivaju promene frenije nastaju delimično usled prevelike
u ćeliji koja ih prima. Neki glasnici deluju koncentracije dopamina. U stvari, stan-
stimulativno na nervnu ćeliju primaoca, dardna medikamentozna terapija za ove
dok drugi izazivaju slabljenje signala. ozbiljne mentalne poremećaje uključuje
Dalekosežni uticaj kofeina vezan je upotrebu agenasa koji blokiraju dopa-
prvenstveno za njegovu sposobnost da min.104 Shodno tome, uopšte nas ne izne-
utiče na nivo dva hemijska glasnika: acetil- nađuje to što kofein – agens koji poveća-
holin i adenozin. Kofein remeti hemiju va nivo dopamina – povećava rizik od
mozga tako što povećava nivo acetilholina određenih mentalnih obolenja, iako se
i ometa prenošenje adenozina. Dakle, spolja može činiti da je potpuno bezopa-
kofein remeti osetljivu ravnotežu nervne san.
transmisije u mozgu, što može imati Druge psihijatrijske bolesti – koje u
veoma pogubne posledice. Adenozin velikoj meri utiču na frontalni režanj –
ublažava (ili koči) mnoge aspekte nervne mogu nastati usled poremećene ravnoteže
transmisije u mozgu. Međutim, kofein slabi metabolizma u mozgu izazvane kofeinom.
njegovu sposobnost da vrši svoj posao, Ovo je naročito tačno u slučaju depresije.
dozvoljavajući na taj način veštačku stimu- Kao što smo već videli, izgleda da su
laciju mozga pod dejstvom kofeina. oslabljena funkcija frontalnog režnja i
U početku se može činiti da adenozin smanjen dotok krvi karakteristični za dep-
spada u “loše momke”. Uostalom, ko želi resiju.105,106 Istraživanja ukazuju na to da
da koči transmisiju u svom mozgu? Možda kofein možda igra veliku ulogu u svemu
ČEONI REŽANJ MOZGA 165

tome. Istraživači već godinama znaju da ju rezultati dobijeni na osnovu Tromso


kofein može u velikoj meri smanjiti dotok Heart Study, mislim da je zaključak jasan.
krvi u frontalni režanj.107,108 Potvrđeno je i Ako želite da izlečite ili izbegnete depresi-
zabeleženo da kofein smanjuje dotok krvi ju, treba potpuno da izbacite kofein iz svo-
u mozak uopšte za čitavih 30%.109 Sasvim je ishrane.
je logično da se na osnovu svih ovih
dokaza o narušenom dotoku krvi u mozak Privikavanje mozga na kofein stvara
nameće pitanje: postoji li ikakva potvrđe- zavisnost
na i dokazana veza između upotrebe Ako je kofein tako dobar za nas, kao
kofeina i depresije? što bi neki ljudi (čak i neki naučnici) želeli
Međunarodno priznat norveški istraži- da mislimo, zanimljivo je zapaziti da mo-
vački projekat poznat pod nazivom Tromso zak ulaže velike napore da poništi efekat
Heart Study daje nam delimičan odgovor. ove popularne legalne droge. Kada je mo-
Skandinavski istraživači su testirali zak svakodnevno izložen uticaju kofeina,
143.000 muškaraca i žena i otkrili ogrom- on pokušava da kompenzuje na najmanje
no povećanje broja slučajeva depresije dva načina. Prvo, on povećava svoju proiz-
među ženama koje su pile mnogo kafe (ali vodnju acetilholina.111 Izgleda da se na taj
ne i među muškarcima koji su konzumirali način umanjuje uticaj povećanog nivoa
sličnu količinu kafe). Rezultati ovih istraži- acetilholina izazvanog dejstvom kofeina.
vanja prikazani su u tabeli 18.110 Drugo, mozak povećava broj svojih recep-
tora za adenozin.112 To je verovatno reak-
Tabela 18. Korišćenje kafe i mentalni
cija kojom se pojačava uticaj adenozina na
problemi
Procenat osoba koje
komunikaciju u mozgu – uprkos činjenici
se žale (žene)
Korišćenje kafe (šolja/dan)
da kofein donekle blokira njegovu funkciju.
16 Više od 8 Nažalost, ove promene u mozgu dopri-
14 8 ili manje nose razvoju zavisnosti od kofeina. Struk-
12
tura i funkcija mozga se menjaju usled
10
čega mozak počinje da očekuje efekat
8
kofeina na neurone. To je jedan od razlo-
6
ga zašto kafopije ne propuštaju svoj jutar-
nji napitak. Ako ne dobiju svoju dozu kofe-
4
ina, oni se osećaju nekako usporeno i tro-
2
mo. Ako prestanu da piju svoju kafu, pos-
0
toji verovatnoća da će im se javiti simpto-
Depresija Psihički problemi Nesanica
mi odvikavanja kao što su glavobolja i
umor.
Osim što se kofein povezuje sa depre-
sijom, žene koje su pile velike količine kafe Odvikavanje od kofeina i glavobolje
imale su i većih poteškoća da se izbore sa
Mnogi se pitaju zašto se tokom odvika-
stresom. Razlog zašto se ovakvi rezultati
vanja od kofeina javljaju glavobolje. Odgo-
nisu pokazali i kod muškaraca nije sasvim
vor verovatno ima veze ili sa adenozinom
jasan. To može da pokazuje da su žene
ili acetilholinom ili i sa jednim i sa drugim
osetljivije na kofein ili da kofein koristi to
neurotransmiterom. Jedna od značajnih
što su žene sklonije depresiji.
funkcija adenozina (kojeg delimično bloki-
Veza između narušenog dotoka krvi u
ra kofein) je relaksacija ili širenje krvnih
frontalni režanj i depresije udružena sa
sudova – naročito onih u srcu i mozgu.
sposobnošću kofeina da umanji dotok krvi
Kada osoba redovno unosi kofein,
u mozak jednostavno se ne može ignori-
mozak povećava broj receptora adenozina
sati. Kada se čitavoj ovoj zagonetki doda-
166 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pokušavajući da se suprotstavi konkuren- Smanjena proizvodnja acetilholina iza-


ciji. Kada se kofein odstrani, ovaj povećan zvana redovnim unošenjem kofeina tako-
broj receptora se ipak zadrži još neko đe igra ulogu u svemu ovome.114 Istraži-
kratko vreme. Ova aktivnost adenozina vači stalno dolaze do zaključka da je sma-
kojoj sada ništa ne stoji na putu izaziva njena koncentracija acetilholina u mozgu
znatno širenje krvnih sudova. Kada su povezana sa narušenim mentalnim funkci-
krvni sudovi koji vode do mozga prošireni, onisanjem.115,116 Osim toga, uprkos uobi-
povećan dotok krvi do kojeg tom prilikom čajenom shvatanju, autori opširnog medi-
dolazi izaziva nagomilavanje kvi u mozgu. cinskog istraživanja o kofeinu nisu pronašli
Mnogi glavobolju koja se javlja pri odvika- nijedan dokaz da ova droga doprinosi po-
vanju od kofeina pripisuju ovom mehaniz- boljšanju intelektualnih sposobnosti.117
mu. Zanimljivo je da pokušaj mozga da se Kratak pregled nekih od načina na koje ko-
izbori sa promenama u acetilholinu izaz- fein utiče na mozak nalazi se u tabeli 19.
vanim dejstvom kofeina takođe može da
izazove sklonost ka glavoboljama koje se Tabela 19. Kofein oštećuje mozak na
javljaju pri odvikavanju od kofeina. sedam načina
Lek koji brzo deluje u slučaju glavobo- - Izaziva zavisnost.
lja koje se javljaju pri odvikavanju od - Može da izazove reakcije svojstvene odvi-
kofeina je kafa, neko gazirano piće koje kavanju od droga.
sadrži kofein ili neke od mnogih pilula pro- - Može da izazove ili pogorša psihijatrijske
tiv glavobolje koje sadrže kofein, a kupuju bolesti.
se bez recepta, kao što je Excedrin. Ništa - Umanjuje fizičke i mentalne sposobnosti.
- Remeti san.
od ovoga nije tako dobro kao kada čovek
- Može da poveća rizik od drugih bolesti ko-
istrpi taj proces odvikavanja. Mozak se je sa svoje strane vrše uticaj na frontalni re-
obično za dva dana prilagodi normalnom žanj putem fizičkog ili mentalnog stresa.
unutrašnjem okruženju bez kofeina, glavo- - Može da izazove posledice koje utiču na
bolje će nestati i mozak će biti na dobrom duhovnu i društvenu dimenziju čovekove
putu da ponovo uspostavi hemijsku ravno- ličnosti.
težu. Nažalost, nekoliko mojih pacijenata
koji su prestali da unose kofein imalo je Uopšte nas ne iznenađuje to što kofein
jaku glavobolju čitave dve sedmice. U remeti san. Osoba koja unese kofein čak i
ovim slučajevima je možda već postojala šest sati pre spavanja teže će zaspati,
sklonost ka glavobolji koja je sada bila neće spavati koliko treba, a i kvalitet nje-
pokrenuta odvikavanjem od kofeina. nog sna biće pogoršan.118 Kofein skraćuje
Praktično, poremećaj hemije mozga one najdublje faze sna kada se čovekvo
izazvan dejstvom kofeina priprema teren i telo i um najviše odmaraju i obnavljaju.
za neke druge probleme osim onih nasatlih Ono što više iznenađuje je to što prevelike
pri odvikavanju od kofeina i za očigledne količine kofeina mogu izazvati ozbiljne pro-
psihijatrijske bolesti koje smo već spome- bleme u mozgu, uključujući i epileptične
nuli. Osobe koje redovno piju kafu mogu napade.119 Postoje čak i opisi smrtnih slu-
imati smanjene fizičke i mentalne sposob- čajeva među ljudima izazvanih kofei-
nosti čak i ako ne pokazuju nikakve psihi- nom.120
jatrijske simptome i nisu počeli da se Toliko o štetnom dejstvu kofeina. Sada
odvikavaju od kofeina. Prema istraživanji- ćemo se pozabaviti dejstvom još jedne
ma, ova droga zaista pomaže ljudima da često upotrebljavane droge, nikotina.
obave brže neke jednostavne zadatke, ali
“ometa obavljanje složenijih zadataka, Nikotin oštećuje frontalni režanj
usporavajući vreme reakcije i fine motorne Ovisnost o nikotinu i dalje predstavlja
koordinacije”.113 pošast globalnih razmera. Slično kofeinu,
ČEONI REŽANJ MOZGA 167

ova štetna droga deluje stimulativno na kotin oštećuje funkciju mozga njenog još
nervni sistem i treba je izbegavati. Pušenje nerođenog deteta, možda i za čitav život.
umanjuje kvalitet sna, ometa normalno Istraživanja pokazuju da deca pušača
obavljanje zadataka, pa čak narušava i imaju mentalne nedostatke koji se jedino
čovekovu sposobnost da kontroliše stres. mogu objasniti dejstvom nikotina. Jedna
Pušači su manje sposobni da obavljaju slo- studija je uporedila mentalnu funkciju tro-
žene mentalne zadatke nego nepušači.121 godišnje dece čije su majke pušile sve
To je zaista ironično, budući da mnogi pu- vreme tokom trudnoće sa mentalnom
šači smatraju da pušenje zapravo pobolj- funkcijom dece onih majki koje su prestale
šava mentalnu funkciju. Stvar je u tome da puše u trudnoći. Rezultati testova bili su
što, kada oni prestanu da puše, ovi prob- mnogo bolji kod one dece čije su majke
lemi postanu još gori pre nego što se sta- ostavile pušenje tokom trudnoće.125
nje na kraju poboljša. Dakle, neki pušači,
ubrzo nakon što ostave cigarete, stiču Nikotin je povezan sa depresijom
pogrešan utisak da im je pušenje pomaga- Postoji jasna povezanost između nikoti-
lo na mentalnom planu pa se vraćaju ovoj na i depresije. Epidemiološke studije poka-
svojoj navici nakon samo nekoliko dana zuju da pušači imaju veće šanse da zapad-
uzdržavanja. nu u depresiju.126,127 Osim toga, što više
Osim što izaziva kratkotrajne štetne puše, to je i rizik veći.128 Moguće je da
posledice po mentalno zdravlje, pušenje pušenje povećava rizik od depresije delu-
oštećuje funkciju mozga i na duže staze. U jući na sličan način kao i kofein – smanju-
poređenju sa nepušačima, pušači kod jući dotok krvi u mozak – iako se koncen-
sebe samih u velikoj meri povećavaju rizik tracija nekih hemijskih supstanci-prenosni-
od moždanih udara koji oštećuju mo- ka u mozgu vezanih za depresiju može po-
zak.122 Prvi izveštaji koji su ukazivali na to većati. Ranije studije su pokazivale da
da pušenje može da smanji rizik od pušenje cigareta zapravo povećava protok
Alchajmerove bolesti nisu izdržali detaljni- krvi u mozgu,129 ali novija istraživanja po-
je ispitivanje.123,124 Ukratko rečeno, kazuju da je ceo taj proces mnogo komp-
nikotin je glavni uzročnik prestanka men- likovaniji.
talne funkcije (moždanog udara) i nema Na primer, u jednom istraživanju iz Ja-
nikakvo dugotrajno blagotvorno dejstvo na pana, Nakamura i kolege su otkrili da je
zdravlje mozga. Višestruka šteta koju nakon 15 sati uzdržavanja od nikotina kod
nikotin nanosi frontalnom režnju prikazana nekih pušača došlo do povećanog, a kod
je u tabeli 20. nekih do smanjenog dotoka krvi u mozak.
Važno je istaći i uticaj nikotina u pre- Edvard Domino (Edward Domino) i kolege
natalnom periodu. Kada trudnica puši, ni- sa Univerziteta En Arbor (Ann Arbor) u
Mičigenu (the University of Michigan) još
Tabela 20. Nikotin štetno utiče na više su iskomplikovali vezu između nikoti-
frontalni režanj na i dotoka krvi u mozak.131 Oni su otkrili
Pušenje: da je unošenje nikotina kod pušača koji su
- Umanjuje kvalitet sna se uzdržavali od cigareta 10 sati povećalo
- Smanjuje sposobnost obavljanja složenih dotok krvi u neke delove mozga, a u neke
mentalnih zadataka druge delove smanjilo. Sa stanovišta dep-
- Umanjuje sposobnost kontrolisanja stresa resije, značajno je bilo to što se u
- Povećava rizik od moždanih udara koji hipokampalnim i parahipokampalnim delo-
oštećuju mozak vima mozga smanjio dotok u levi deo moz-
- Oštećuje funkciju mozga kod još nerođe- ga u odnosu na desni. Ovi delovi stimulišu
nih beba
izuzetno važan orbitomedijalni prefrontalni
- Povezano je sa depresijom
korteks,132 i stoga mogu da ukazuju na
168 IZLAZ IZ DEPRESIJE

dominaciju desnog frontalnog režnja izaz- laran metod rešavanja mnogih problema
vanu dejstvom nikotina – a to su promene vezanih za mnoge stvari, od uobičajenih
koje mogu da da stvore predispoziciju za loših navika do emocionalnih trauma iz
nastanak depresije. detinjstva. Taj metod je hipnoza. Uprkos
Ipak, neki drugi istraživači tvrde da bezopasnim prizorima koje viđate u
pušenje verovatno ne povećava rizik od cirkusima, na televiziji, u komičnim scena-
depresije. Oni tvrde da se depresija javlja ma i programima za odvikavanje od
uporedo sa upotrebom nikotina zato što pušenja, hipnoza izaziva ozbiljne štetne
osobe sklone depresiji uglavnom pokuša- posledice. Jedna od štetnih posledica ovog
vaju da se izleče pomoću nikotina. Nikotin popularnog metoda lečenja je oštećenje
može da poveća nivo hemijskih supstanci frontalnog režnja.
u mozgu koje podižu raspoloženje.133 Veza između hipnoze i frontalnog režn-
Iako diskusija o ovoj temi može da ide ja ne predstavlja nikakvo iznenađenje za
čas u jednom čas u drugom pravcu, neke one koji shvataju ovu tehniku. Hipnoza
činjenice su nepobitne. Prvo, istraživači se namerno zaobilazi frontalni režanj dok
slažu da postoji veza između pušenja i pomaže osobi da zapadne u stanje nalik
depresije. Drugo, nijedan lekar ne pre- na trans. Dr Freda Moris (Morris), bivši
poručuje nikotin kao prihvatljivo sredstvo profesor medicinske psihologije na UCLA,
u lečenju depresije. Dakle, i sa stanovišta napisala je nekoliko knjiga o hipnozi.
depresije i ostalih štetnih uticaja nikotina Prema njenim rečima, hipnoza predstavlja
na mozak, najbolje je potpuno izbaciti ovu stanje kada se osoba usredsredi na samo
hemijsku supstancu koja izaziva zavisnost. jednu stvar “kao kada ptica posmatra
zmiju”.134
Čuvajte se mesa, sira i vina Dok je pod hipnozom, osoba nije sves-
Osim kofeina, postoje i druge sup- na ničega što se u njenom okruženju de-
stance koje štetno utiču na frontalni šava. Kako hipnotizer dovodi osobu u
režanj, a koje čovek unosi putem hrane i ovakvo stanje? Tipični hipnotizer će prvo
pića. Tri takve supstance, inače derivati pomoći svom “pacijentu” da ostane smiren
amonijaka, nalaze se u određenim namir- – oslobođen svih ometajućih faktora iz
nicama kao što su sir, vina, riba, kobasice njegove okoline. Nakon toga, hipnotizer će
i neke namirnice sa visokim sadržajem mu pomoći da se usredsredi “na jednu
masnoća. One se mogu naći i u pokvare- određenu stvar”. Na primer, kada osoba
nom živinskom mesu i ribi kada se ovo usmeri svoj pogled na trepćuće svetlo, ona
predugo drži u zamrzivaču. Nazivi tih sup- se usredsređuje na jedno mesto i tako
stanci su tiramin, triptamin i trimetilamin. zapada u hipnotičko stanje. Kada je u hip-
Ova hemijska jedinjenja se vezuju za notičkom stanju, ona se povinuje svim
depresiju, smanjen dotok krvi u mozak, zahtevima hipnotizera i radi sve što ovaj
promenu stanja uma, noćne more, haluci- predloži.
nacije i oslabljen rad mozga pod uticajem Kada se moždani talasi mere EEG-om
stresa, recimo kada student dobije lošiju tokom ovog procesa, vidimo da kod hipno-
ocenu na testu zato što se tokom ispita tisane osobe prestaje aktivnost beta tala-
nalazi pod stresom. Delovanje ovih hemij- sa. Aktivnost beta talasa označava logično
skih supstanci u mozgu i njihov uticaj na razmišljanje i uključuje dinamičnu aktiv-
frontalni režanj opisan je u Dodatku 1. nost frontalnog režnja. U stanju hipnoze
imamo obrnutu situaciju – aktivni su alfa
Hipnoza i frontalni režanj talasi,135 a to je stanje kada osoba nije
Sada ćemo sa područja hrane preći na sposobna da kritički analizira informacije
jednu potpuno drugačiju temu koja utiče koje prima.136 Alfa talasi su niže frekvenci-
na zdravlje frontalnog režnja. To je popu- je od beta talasa. U ovom stanju, osoba će
ČEONI REŽANJ MOZGA 169

registrovati informacije i sugestije, ali ih sklonost ka depresiji. Shodno tome, čini se


neće protumačiti niti će one proći kroz fil- da hipnoza pogoršava depresiju koja već
ter frontalnog režnja. postoji ili priprema teren za neku buduću
depresiju tako što smanjuje ukupnu
Hipnoza zaobilazi frontalni režanj aktivnost frontalnog režnja ili time što
U stanju hipnoze, osoba može da primi remeti ravnotežu između desnog i levog
informacije i zabeleži u svom umu dužnos- frontalnog režnja.
ti koje od nje zahteva hipnotizer. Njihova Hipnoza može da poveća rizik od
memorija zaista dobro funkcioniše, sa nji- depresije tako što menja hemiju mozga
hovim emocijama je sve u redu i te osobe čak i kada osoba više nije pod hipnozom.
mogu i da se smeju i da plaču. Međutim, Da biste potpuno shvatili kolika je moć hip-
daljim usredsređivanjem na trepćuće svet- noze, moram vas podsetiti da je u stanju
lo – ili neki sličan predmet – hipnotisane depresije poremećena ravnoteža i ostalih
osobe nisu u stanju da kritički analiziraju delova mozga. Jedan od tih delova se
informacije koje primaju.137 Nijedna od tih nalazi odmah do frontalnog režnja i naziva
informacije se ne filtrira prema njihovom se parijetalni režanj. Interesantno je da su
sistemu vrednosti i moralnih normi. Zaobi- istraživanja pokazala da depresija izaziva
laze se i sama njihova moć rasuđivanja. disbalans parijetalne funkcije između des-
Zaobilazi se frontalni režanj. ne i leve strane. Kao i u slučaju frontalnog
Opasnosti hipnoze prikazane su u ta- režnja, kod depresivnih osoba je desna
beli 21. strana parijetalnog režnja aktivnija od
leve. Izuzetno je važno reći i to da je kod
Tabela 21. Opasnosti hipnoze osoba koje je lako hipnotisati pojačana
Hipnotisana osoba:
aktivnost desne strane parijetalnog režn-
ja.140
- Ne može da razmišlja (slabi beta moždani
Ono na šta želimo da ukažemo je da
talasi)
- Nema aktivan frontalni režanj (tj. on se osobe koje je lakše hipnotisati mogu biti
potpuno zaobilazi) izložene većem riziku od depresije. Novi
- Nema sposobnost rasuđivanja dokazi o toj povezanosti pronađeni su
- Sklona je depresiji 1998. godine kada su istraživači iz Rima
- Stavlja svoj um pod kontrolu hipnotizera otkrili da su “osobe koje je veoma lako
hipnotisati same izjavile da imaju snažnija
Postoji dobar razlog zašto je ljudima emocionalna iskustva od onih osoba koje
dat velik frontalni režanj. Ugroziti ovaj nije baš tako lako hipnotisati, naročito u
kontrolni centar mozga, čak i privremeno, smislu negativnih emocija”.141
veoma je opasno. Što je još gore, hipnoza Prema rečima istraživača, pokazalo se i
ne menja samo funkciju frontalnog režnja. to da su osobe koje je lako hipnotisati kod
Ovaj zaključak nas dovodi do saznanja sebe samih lakše izazivale emocije tuge
koja će otkriti najmračniju stranu hipnoze nego emocije sreće. Kada su u pitanju
kada je u pitanju depresija. emocije tuge, kod tih osoba su se – kako
se i očekivalo – aktivirale strukture desne
Hipnotizam može pripremiti teren strane mozga. Ovo ukazuje na to da su
za depresiju osobe koje je izuzetno lako hipnotisati izlo-
Postoje dokazi koji već godinama žene većem riziku od depresije. Hipnoza
pokazuju da kada su ljudi hipnotisani ne samo što negativno utiče na funkciju
desna strana mozga donekle dominira nad frontalnog režnja, već može i trajno pro-
levom.138,139 Kao što smo videli, sasvim je meniti moždane procese tako da se osobi
za očekivati da takvo stanje izaziva lako javljaju depresivne misli.
170 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Uprkos ovim realnim razlozima za zab- Ljudi gledaju programe raznih TV sta-
rinutost, hipnoza je prilično popularna. nica, kablovsku televiziju, satelitski pro-
Ono što mnogi ljudi ne znaju je to da pos- gram, video i DVD. Programi su veoma
toje različiti oblici hipnoze. Hipnoza se pri- raznovrsni – filmovi, dokumentarne emisi-
lično direktno primenjuje u medicini. Medi- je, situacione komedije, sport, muzika, ob-
cinska literatura je puna primera primene razovanje, priroda, vesti i tako u besko-
hipnoze u psihijatrijskim problemima i/ili načno. Da li ono što gledate utiče na vaš
problemima u ponašanju, od traumatičnih um i karakter? Svakako da utiče. Ono što
događaja iz detinjstva do trenutnih proble- nas najviše zabrinjava, i kada je u pitanju
ma sa prekomernim unošenjem hrane ili depresija i kada je reč o frontalnom režn-
pušenjem. ju, jeste prava eksplozija seksualnog
Hipnoza se pojavljuje i u mnogo suptil- sadržaja i nasilja na malim ekranima.
nijim oblicima. Istočnjačka meditacija, ili
joga, preporučuje se u kontroli stresa. Dr Televizija, seksualno uzbuđenje i
Freda Moris (Morris) ističe da u mnogim depresija
slučajevima čovek, zapravo, samog sebe Neki odrasli ljudi mogu da se rasprav-
hipnotiše.142 Iz tog razloga, ovakva hip- ljaju oko toga da li na televiziji ima sve
noza može biti veoma opasna. Paralele više senzualnih scena ili ne. Razmislite o
između istočnjačke meditacije i hipnoze, i uticaju koji sve veći broj seksualnih scena
razlike između istočnjačke i religijskog na televiziji vrši na mlade ljude u Americi.
razmišljanja mogu se naći u 8. poglavlju Dokumentacija pokazuje da je erotski uti-
koje nosi naslov “Stres bez potresa”. caj televizije toliko snažan da podstiče sek-
sualnu aktivnost kod tinejdžera i dece.
Kućni hipnotizer Studije pokazuju da se starosna granica
U vašem domu se možda nalazi neki prvog seksualnog iskustva značajno
predmet kojem vi nesmotreno dozvolja- pomera zahvaljujući uticaju televizije. Što
vate da vas dovede u neku vrstu hipno- deca više gledaju televiziju, to će ranije
tičkog transa. Ako se ne razlikujete od prvi put stupiti u seksualne odnose.145 Ne
jednog prosečnog Amerikanca, u nekoliko samo što to pokazuju studije, već i sama
prostorija u vašem stanu nalazi se jedan deca izjavljuju da ih televizija podstiče da
predmet za koji su prikovane vaše oči. On rano stupe u seksualne odnose.146
treperi svakih nekoliko sekundi i može Mnogi društveni krugovi sa zabrinu-
dovesti čoveka u trans nalik na hipnozu. To tošću posmatraju sve veću upotrebu sek-
je jedan od najpopularnijih aparata našeg sualnosti u medijima. Ljudi “otvorenijih
vremena – televizor. shvatanja” često takvu zabrinutost naziva-
U preko 96% domova u Americi posto- ju uskopoglednom i puritanskom. Ipak,
ji najmanje jedan televizor.143 Džeri izgleda da oni koji su istinski zabrinuti
Mender (Jerry Mander) je otkrio da je, iako zbog prikazivanja seksualnog materijala –
čovek može biti hipnotisan na mnogo bilo da se on prezentuje putem televizije,
različitih načina, veliki broj stručnjaka na časopisa, interneta, romana ili čak u šetnji
takav način opisalo hipnozu da se televizi- po plaži punoj ljudi – imaju jake dokaze
ja delimično uklapa u taj opis. Klasično kada je u pitanju uticaj seksualnosti na
okruženje tokom gledanja televizije slično depresiju.
je okruženju koje je potrebno za postiza- Seksualno uzbuđenje se već godinama
nje hipnotičkog transa – zamračena soba, povezuje sa stimulacijom desne strane
trepćuće svetlo (televizor) kao nešto na mozga.147 Istraživanja pokazuju da seksu-
šta ćete da se usredsredite i odsustvo alno uzbuđenje stimuliše naročito niži deo
ometajućih faktora iz spoljašnje sre- desnog frontalnog režnja.148 Setićete se
dine.144 da je to, verovatno, poslednje mesto koje
ČEONI REŽANJ MOZGA 171

biste želeli da stimulišete ako želite da u detinjstvu doživele jednu ili više težih
izlečite ili sprečite depresiju, zato što se nesreća” imaju veće šanse da zapadnu u
depresija odlikuje relativno većom aktiv- depresiju kada su izložene stresorima.
nošću u desnom frontalnom režnju u Nesreće u detinjstvu obuhvatale su nasilje
odnosu na levi. Trostruka veza između gle- u porodici, psihičke probleme kod roditelja
danja televizije, društveno neprihvatljivog ili alkoholizam.149 To nije jedina studija na
seksualnog uzbuđenja i depresije prikaza- tu temu. Postoji sve više istraživanja koja
na je u tabeli 22. povezuju stresna iskustva iz ranog perioda
života sa povećanim rizikom od depresi-
Tabela 22. TV, seks i depresija je.150 Međutim, neka druga istraživanja
- Deca koja gledaju televiziju ranije počnu
ukazuju na to da da stresovi u detinjstvu
da stupaju u seksualne odnose. mogu da se jave gledajući stresne doga-
- Što se TV više gleda, to je niža starosna djaje na televiziji.
granica za prvi seksualni odnos. Godine 1994., u časopisu British Medi-
- Mladi kažu da ih TV podstiče na seksualnu cal Journal predstavljen je čitav niz sluča-
aktivnost u ranom periodu života. jeva. U prvom članku i dva pisma na istu
- Seksualno uzbuđenje stimuliše desni temu opisano je sedmoro različite dece
frontalni režanj. koja su doživela veliku psihološku traumu
- Stimulisani desni frontalni režanj karakte- nakon što su odgledala samo jednu uzne-
rističan je za depresiju.
miravajuću televizijsku emisiju pod neo-
bičnim nazivom Čuvar duhova (Ghost-
Ne želim da odem u krajnost ističući watch).151,152,153 Ovaj 90-minutni pseudo-
vezu između seksualnog uzbuđenja i dep- dokumentarac bio je urađen kao pozorišni
resije. Ja se ne zalažem za to da se muž i komad koji je prikazivao jednu porodicu
žena razdvoje na neko vreme dok se jedno koju su mučili i proganjali duhovi. Na kraju
od njih leči od depresije. Smatram da bi u emisije gledalac stiče utisak da se nalazi u
takvim slučajevima društvena i emocional- sličnoj opasnosti.
na tenzija u odnosu između supružnika Kod ovo sedmoro dece opisane u
verovatno bila pogubnija po emocionalni časopisu British Medical Journal kasnije se
oporavak od seksualnog uzbuđenja koji je javio čitav niz psiholoških problema koji su
ograničen samo na bračni odnos. ozbiljno poremetili njihov život i život nji-
Ja sam zaista ozbiljno zabrinut zbog hovih porodica. Ti problemi su navedeni u
nemarnosti koju pokazuje većina građana tabeli 23.
kada je u pitanju iznošenje seksualnog Među opisanim simptomima i znacima
materijala. Nisam zabrinut samo zbog ob- bili su depresivno raspoloženje, noćne
naženosti. Izgleda da je mnogo toga što more, strah od mraka i od toga da spava-
se smatra prihvatljivim odevanjem i prih- ju sami, teškoće u koncentraciji, narušeno
vatljivim ponašanjem u udarnim emisija- pamćenje, “uporne misli i slike o trau-
ma (i na reklamama) sračunato da izazove matičnom događaju [TV emisija] kojih ne
seksualno uzbuđenje kod gledalaca. Istra- možete da se oslobodite”, povećana
živanja jasno pokazuju u čemu je osnovni zabrinutost, napadi panike i razdražljivost.
problem – to je seksualno uzbuđenje. Ne bi me iznenadilo kada bi neka od ovih
Svaka osoba može za sebe da odredi kada mladih osoba kasnije zapala u tešku
je mera prevršena. Ja pretpostavljam da depresiju nakon ovog stresnog događaja.
se, ako je većina mojih pacijenata iskrena, Još uvek nemamo čvrste dokaze o
ta mera prevrši više puta tokom jednog povezanosti gledanja nasilja na televiziji i
uobičajenog večernjeg gledanja televizije. depresije. Mnogo je posrednih činilaca koji
Nedavno obavljena istraživanja sa na to ukazuju, ali tek treba obaviti jedno
UCLA pokazala su da mlade žene “koje su konkretno istraživanje da bismo dobili na
172 IZLAZ IZ DEPRESIJE

nosti sa načinom na koji mi obično posma-


Tabela 23. Samo jedna TV emisija tramo svet oko sebe. Mi vidimo stvarne
može da nanese deci veliku štetu
životne scene iz jedne prespektive (gde
- “Čuvari duhova” je bila “zastrašujuća” TV smo prisutni u vreme nekog događaja).
priča u kojoj je bilo mnogo nasilja. Možemo promeniti perspektivu samo tako
- Ta emisija je u velikoj meri negativno uti-
što ćemo, ako to želimo, promeniti mesto,
cala na sedmoro dece koja su je gledala.
a tada je transport ograničavajući faktor.
- Život te dece i njihovih porodica bio je
ozbiljno poremećen. Dr Moris navodi da brza promena
- Njihova deca su imala: kadrova u televiziji doprinosi stvaranju hip-
- depresivno raspoloženje notičkog efekta.154 Dr Tomas Malholand
- noćne more (Mulholland) je posmatrao dečje EEG
- strah od mraka (moždane talase) dok su ona gledala svoje
- strah od toga da spavaju sama omiljene televizijske emisije. Istraživači su
- teškoće u koncentraciji pretpostavili da će deca, budući da su to
- narušeno pamćenje njihove omiljene emisije, biti mentalno
- povećanu zabrinutost uključena u ono što gledaju i da će alfa i
- napade panike
beta moždani talasi biti konstantno naiz-
- razdražljivost
menično aktivni. Umesto toga, samo dve-
tri minute nakon početka tog dečjeg pro-
kraju jednu celovitu sliku. Postojeći dokazi grama oslabila je aktivnost beta talasa i
o vezi između životnih stresova i depresije gotovo tokom cele emisije aktivni su bili
i činjenica da gledanje nasilja na televiziji samo alfa moždani talasi. To znači da deca
može biti veliki izvor stresa svakako ukazu- tokom gledanja emisije “nisu reagovala,
je na to da postoji veza između nasilja na nisu se orijentisala, niti su bila usredsređe-
televiziji i depresije. na, već samo preneta u neki drugi pros-
tor”.155
Televizija je opasna za mozak i na Danas ima veoma malo (manje od 1%)
neke druge načine pravih obrazovnih televizijskih emisija. Sa-
mo jedan minut gledanja bilo kog televizij-
Iako sadržaj onoga što gledate vrši skog programa dovoljan vam je da biste
snažan uticaj na vaš um, izgleda da tele- uvideli da li će taj program ometati ili
vizija sama po sebi kao medijum takođe u pojačati aktivnost frontalnog režnja. Pravo
ogromnoj meri utiče na mentalno zdravlje. obrazovanje neće samo preneti informaci-
Dokazi govore da, bez obzira na sadržaj, je, već će i pojačati aktivnost naročito
samo gledanje većine televizijskih emisija prednje-srednjeg i levog prefrontalnog
štetno utiče na frontalni režanj. Izgleda da korteksa frontalnog režnja. Ako scena tj.
je ovaj štetan efekat posledica česte kadar ostane isti 30 sekundi ili jedan mi-
promene kadrova u većini programa. nut, možete biti sigurni da je taj program
Tehnički problem vezan za filmsku edukativnog karaktera.
tehniku je brza promena postavke scene. Većina C-Span programa i neke emisije
Prosečan televizijski program (ili video ili na kanalu Discovery predstavljaju primere
DVD materijal) menja kadar svakih tri do informativnih programa koji se prenose
pet sekundi. Perspektiva iz koje posma- putem sporih promena kadrova, a možda
trate dati događaj iznenada se menja od se scene uopšte ni ne menjaju. To omogu-
kamere do kamere više puta u minuti, hteli ćava gledaocu da upotrebi sve svoje anali-
vi to ili ne. Smatra se da je često menjanje tičke sposobnosti dok prima informacije.
kamera i promena kadra najznačajniji fak- Dodatna prednost ovakvih programa je u
tor koji inhibira frontalni režanj tokom tome što tokom primanja ovakvih informa-
gledanja televizije. To je u oštroj suprot- cija gledalac uglavnom ne mora dugo da
ČEONI REŽANJ MOZGA 173

“posmatra” neki predmet ili scenu što je reči mi se još uvek čine kao prikladan opis
karakteristično za hipnozu. Pošto nema suptilnog uticaja televizije. Njegova izjava
brze promene kadra, čovek ne mora nepri- je zapisana u tabeli 24.158
rodno da zuri u televizor, već može da ski-
ne pogled sa njega i posmatra nešto drugo Tabela 24. Posledice konstantne
u sobi još uvek primajući i analizirajući stimulacije čula
informacije. Alvin Tofler, autor knjige “Budući šok” kaže:
Dr Herbert Krugman, istraživač možda-
“Konstantna stimulacija čula stopira anali-
nih talasa, javno je izjavio: “Televizija je tičke procese uma dok na kraju ne oduzme
medijum komunikacije koji gledaocu lako čoveku sposobnost da razmišlja i racionalno
prenosi ogromne količine informacija o se suoči sa životom. Posledica toga su teh-
kojima čovek ne razmišlja tokom samog nike bekstva i prilagodljive reakcije u koje
gledanja programa.”156 Dr Erik Peper, još spadaju povlačenje u sebe, apatija i odbaci-
jedan uticajan istraživač moždanih talasa i vanje disciplinovanog razmišljanja kada se
pisac, jednom prilikom je rekao: “Užas osoba suoči sa teškim dužnostima i odluka-
televizije je u tome što informacije ulaze, ma.”
ali mi ne reagujemo na njih. One odlaze
pravo u našu memoriju i mi, možda, kas- Pre više od deset godina bilo je više od
nije reagujemo na njih, ali ne znamo na 3000 objavljenih naučnih studija o uticaju
šta tačno reagujemo. Kada gledate televi- televizije na čovekov um.159 Ova među-
ziju, vi se vežbate da ne reagujete, tako da sobna veza je i dalje predmet istraživanja.
kasnije radite stvari ne znajući ni zašto niti Napisano je više od 500 knjiga na tu temu.
odakle vam je došlo da to uradite.”157 Iako je to jedna od najbolje obrađenih
Pod uticajem televizije, frontalni režanj tema u našoj kulturi, većina ljudi ipak nije
ne može da funkcioniše punim kapacite- svesna koliko su ozbiljne posledice gleda-
tom. Mozak beleži informacije: i vid i pam- nja televizije. Vesti na televiziji često daju
ćenje i emocije dobro funkcionišu. Uprkos publicitet naučnim studijama vezanim za
tome, mozak više nije u stanju da kritički stil života, ali se malo govori o studijama
analizira primljene informacije. Pred gleda- koje obrađuju uticaj televizije na um. Ne
ocem se mogu ređati užasne scene, ali se možemo očekivati da će televizijska indus-
on uglavnom ili smeje ili je ravnodušan. trija otkriti istinu o sebi, ali ne moramo da
Kada bi se nešto takvo dogodilo u stvar- ostanemo neobavešteni.
nom životu, čovek bi, normalno, bio užas- Reference koje su već citirane pružaju
nut. Čak se i ovo menja kada ljudi, gleda- nam čitav niz izvora u kojima se govori o
njem takvih prizora na televiziji, postanu televiziji. Većina biblioteka poseduje knjige
manje osetljivi. koje objašnjavaju kako televizija utiče na
Uprkos tome kako neko reaguje – bez um, a univerzitetske biblioteke su obično
obzira da li se smeje, ravnodušno zuri u povezane sa izvorima naučnih podataka
ekran, sklanja pogled sa gađenjem ili na koji vas mogu povezati sa stotinama člana-
stotine drugih načina – prizori se neizbrisi- ka napisanih na ovu temu. Zahvaljujući
vo utiskuju u um. Kada vidite reprizu, vi internetu, većina ljudi može sama da
odmah znate da ste to već videli. Vi je se istražuje sedeći u svojim domovima. Na
sećate, iako poslednji put kada ste je primer, u decembru 2000. godine, Lycos
gledali vaš frontalni režanj nije bio nimalo istraživanje je, upotrebljavajući izraze “te-
aktivniji nego sada. levizija” i “mentalno zdravlje”, dalo više od
Alvin Tofler (Toffler), pisac najproda- 10.000 pogodaka. Šest decenija nakon što
vanije knjige 70-tih “Budući šok” (Future je Dejvid Sarnof (David Sarnoff), predsed-
Shock), dao je izuzetno lucidan opis nik RCA, pokazao prvi televizor na Svet-
posledica veštačke stimulacije. Njegove skom vašaru 1939. godine, vreme je da se
174 IZLAZ IZ DEPRESIJE

zapitamo – šta televizija radi ljudima? televizije, na američki sistem vrednosti


Tačnije, šta televizija radi meni? najviše su uticale tri stvari – porodica,
crkva i škola. Ako količina vremena koje
Da li ravnodušnost može štetno da provedemo u nekoj aktivnosti odgovara
utiče na životne odluke? njenoj sposobnosti da oblikuje naš sistem
Spomenuću još nešto što mene lično vrednosti, onda je 50-tih godina 20. veka
brine. Zabrinut sam zbog mogućnosti da televizija istisnula crkvu. 60-tih godina, te-
ravnodušnost izazvana gledanjem televizi- levizija je istisnula školu. Kada završi sred-
je može da preuzme kormilo u donošenju nju školu, prosečan Amerikanac je proveo
naših životnih odluka. Pitam se da li kod više vremena pred televizorom nego u uči-
osoba koje su već izvežbane u ravnoduš- onici.160,161 Sve u svemu, deca u SAD pro-
nosti postoji manja verovatnoća da će prve vode oko 20% vremena tokom dana gle-
početi da reaguju na informacije – čak i dajući televiziju.162
kada to negativno utiče na njihov život i Ako se bilo ko još uvek dvoumi oko
zdravlje. Da li razvijamo društvo pasivnih toga da li treba manje gledati televiziju ili
gledalaca koji mogu da gledaju emisiju o ne, pogledajte listu 17 štetnih efekata
zdravom načinu života, a onda o tome raz- televizije u Dodatku 6.
mišljaju tek koliko i o prošlogodišnjim
sportskim događajima? Konkretnije, da li Internet – nova televizija
kod osoba koje su već navikle da mnogo Toflerov opis posledica gledanja televi-
gledaju televiziju postoji manja verovat- zije koje ste malopre videli u tabeli 24
noća da će primeniti ovde opisane strate- savršeno se uklapa u ono što internet radi
gije u borbi protiv depresije? Nema odre- velikom broju nesrećnih korisnika. Mnogi
đenih odgovora, ali veze između televizije, ljudi sede ispred svojih kompjutera dok ve-
otupljivanja čula i ravnodušnosti veoma su likom brzinom prelaze sa stranice na stran-
uznemiravajuće dok pokušavam da po- icu. Um tako brzo skače sa jedne scene na
mognem svojim pacijentima da se uhvate sledeću i sa jedne teme na drugu da je
u koštac sa faktorima rizika u slučaju dep- preopterećenje informacijama postalo uo-
resije. Kratak pregled opasnosti koja se bičajena pojava.
krije u ravnodušnosti prikazan je u tabeli Ovisnici o internetu provode na inter-
25. netu u proseku 30 sati slobodnog vremena
sedmično, što je više od četiri sata dnev-
Tabela 25. Opasnosti ravnodušnosti no. Istraživači su otkrili da je 79% ispuni-
lo uslove za bipolarni poremećaj (mani-
- “Ravnodušnost” je izraz kojim se opisuje
jakalna depresija) i opisali ovu bolest kao
stav potpune pasivnosti kada se čovek suoči
sa nekom potrebom. internetomaniju.163
- Dugo gledanje TV vesti može izazvati rav-
nodušnost. Korisnici interneta pate od depresije
- Ravnodušnost može sprečiti osobu da rea- Nekoliko kompjuterskih firmi finansira-
guje na izuzetno važne informacije. lo je dvogodišnju studiju rađenu u normal-
- Dakle, ovisnici o TV mogu imati manje nim porodicama. Iznenadili su se kada su
šanse da primene strategije u borbi protiv otkrili da su oni koji su provodili samo
depresije.
nekoliko sati sedmično na internetu u
svom domu bili mnogo više depresivni i
Koliko mnogo i često jedan prosečan usamljeni nego kada ga nisu koristili toliko
Amerikanac gleda televiziju? Ako posma- često. Češće korišćenje interneta povezi-
tramo samo sa aspekta vremena, na gle- vano je sa smanjenom komunikacijom ko-
danje televizije se često potroši nekoliko risnika sa članovima njihovih porodica, su-
sati slobodnog vremena u toku dana. Pre žavanjem njihovog kruga prijatelja i poz-
ČEONI REŽANJ MOZGA 175

nanika i njihovom većom depresijom i siji – one poboljšavaju funkciju levog


usamljenošću.164 frontalnog režnja u odnosu na desni.
U ostale štetne posledice korišćenja in- Istraživači Petrucelo i Landers (Petru-
terneta spadaju razoreni brakovi, društve- zzelo i Landers) sa univerziteta u Ilinoisu
na izolacija, nesloga u porodici, neuspeh u (University of Illinois) otkrili su da trčanje
školi odnosno na studijama, gubitak posla na pokretnoj traci trenutno deluje pod-
i sudski sporovi – i sve to zbog ovisnosti stičući aktivnost levog frontalnog režnja u
koju izaziva korišćenje interneta.165 odnosu na desni.168 U isto vreme, oni su
pokazali da su osobe koje su vežbale bile
Pobedite depresiju promenom manje zabrinute. Oni su izjavili da bi poja-
načina života čana stimulacija levog frontalnog režnja
Strategije kojima se poboljšava zdrav- koja je pozitivno delovala u slučaju depre-
lje frontalnog režnja pobediće depresiju. sije mogla biti odgovorna i za smanjenje
Postoji mnogo toga što depresivna osoba zabrinutosti.
može da uradi, a što će poboljšati i zaštiti-
ti funkciju frontalnog režnja. Počnimo sa Odvojte vreme za masažu
našim procesom razmišljanja. Iako sam pokušao da podelim terapije
na one koje osoba može da primenjuje
Negovanje pozitivnih misli sama nasuprot onima za koje je neopho-
Negovanje pozitivnih, radosnih misli dan stručnjak, čini se da se masaža zaista
može zvučati kao već otrcan i toliko puta ne može lako uklopiti ni u jednu ni u drugu
ponovljen savet svakome ko želi da izleči ili kategoriju. Masaža je očigledno nešto za
spreči depresiju. Ipak, preporuka da se šta vam je neophodan stručnjak. Ipak, ona
“razmišlja o onome što je pozitivno” jeste se ne koristi baš tako često u lečenju dep-
savet koji ima i te kako veliku potporu u resije. Izgleda da iz tog razloga depresivne
nauci koja se bavi proučavanjem nervnog osobe moraju da ulože mnogo više napora
sistema. Sada znamo da pozitivne misli da bi uključile masažu u svoj program
doprinose smanjenju aktivnosti desnog lečenja nego maseru da radi svoj posao.
frontalnog režnja, onog dela mozga koji Bez obzira na koje kategorije je pode-
ima tendenciju da dominira kada je osoba lili, masaža se mora staviti na svaku listu
depresivna.166 Dakle, jedan program poja- metoda lečenja depresije koje mogu bla-
čanja aktivnosti čitavog frontalnog režnja, gotvorno da utiču na frontalni režanj. Raz-
zajedno sa nečim što neće naglo zaustavi- log za to je što masaža može da dovede u
ti aktivnost desnog frontalnog režnja u ravnotežu funkciju frontalnog režnja. Džo-
odnosu na levi, trebalo bi da doprinese uns i Fild (Jones and Field) sa univerziteta
popravljanju raspoloženja. Florida Atlantik (Florida Atlantic University)
nedavno su pokazali da masaža može da
Radite fizičke vežbe doprinese ponovnom uspostavljanju rav-
Kao što sam naglasio u 5. poglavlju, noteže u slučaju povećane aktivnosti des-
fizičke vežbe su od presudnog značaja za nog frontalnog režnja u odnosu na levi, što
postizanje i/ili održavanje zdrave emo- je karakteristično za depresiju.169 Isti ovi
cionalne ravnoteže.167 Vežbe su važne i za istraživači su pokazali da terapija muzikom
savladavanje zabrinutih misli i za pobolj- ima slične efekte – o čemu ću kasnije go-
šanje raspoloženja kada je osoba depre- voriti.
sivna. Istraživanja frontalnog režnja su Masaža blagotvorno utiče na celokupno
sada otkrila još jedno moguće objašnjenje mentalno zdravlje, ne samo u slučaju dep-
kada je u pitanju način na koji vežbe resije. Pokazalo se da masaža umanjuje
blagotvorno utiču na one koji su u depre- broj ostalih simptoma koji često prate dep-
resiju, kao što je zabrinutost. Fild (Field) i
176 IZLAZ IZ DEPRESIJE

kolege sa univerziteta u Majamiju (Univer- potrebna mu je krv sa stabilnim i odgo-


sity of Miami) otkrili su da 15-minutna varajućim nivoom glukoze.
masaža dva puta sedmično u periodu od Pre mnogo godina, kada su naučnici
pet sedmica ne samo što umanjuje zabri- tek otkrili da su ugljeni hidrati najbolje
nutost, već snižava i nivo kortizola, štet- “pogonsko gorivo” za mozak, neki ljudi su
nog hormona stresa.170 Fildova grupa je počeli da nazivaju slatkiše “hranom za
dokazala da ovaj kratak tretman masaže mozak”. Na kraju smo saznali da – ako
blagotvorno utiče na funkcionisanje mozga govorimo o optimalnom funkcionisanju -
i na neke druge načine, uključujući tu rafinisani šećer uopšte ne hrani mozak.
povećanu budnost i veću brzinu i tačnost u Došlo se do upravo obrnutog zaključka,
matematičkim proračunima. Višestruko kao što je prikazano u tabeli 27.
pozitivno dejstvo masaže ukratko je opi-
sano u tabeli 26. Tabela 27. Šećer i frontalni režanj
Pokazalo se da velike količine šećera u is-
Tabela 26. Blagotvorno dejstvo hrani oštećuju funkcije frontalnog režnja
masaže kod dece školskog uzrasta.
- Smanjuje broj simptoma zabrinutosti
- Povećava budnost Rečenica navedena u ovoj tabeli govori
- Snižava nivo kortizola da smanjena količna rafinisanog šećera u
- Dovodi u ravnotežu aktivnost desnog ishrani jača aktivnost frontalnog režnja.
frontalnog režnja sa levim Istraživanja su potvrdila istinitost ove tvrd-
- Pomaže u lečenju depresije
nje. Čini se da se unošenje velikih količina
šećera naročito negativno odražava na
Lekcija koju nam daju ugljeni proces razmišljanja i intelektualne funkcije
hidrati kod dece. Čak i ona deca koja uče i dobro
Čak i uobičajene namirnice koje svaki se pripreme za test mogu dobiti manje
dan unosimo u naš organizam mogu da ocene ako izaberu lošu hranu za mozak.
utiču na frontalni režanj, pojačavajući ili Jedna studija koja je obuhvatila više od 40
smanjujući njegovu aktivnost. Ostali delovi petogodišnjih dečaka bila je naročito
tela mogu da koriste masnoće, proteine ili značajna.173 Dečaci koji su unosili hranu
ugljene hidrate kao izvor energije, ali ne i sa manje šećera bili su duže pažljivi i kon-
mozak. Mozak koristi gotovo isključivo glu- centrisani na času i davali su tačnije odgo-
kozu, prost ugljeni hidrat, kao izvor energi- vore od svojih vršnjaka koji su unosili više
je.171 Mozak, očito zbog svog veoma brzog šećera. Ova razlika se nije mogla objasniti
metabolizma, mora neprestano da prima koeficijentom inteligencije (IQ) ili društve-
nove zalihe ovog prostog ugljenog hidrata. nim ili obrazovnim statusom roditelja.
Lakše ćemo uočiti važnost svega ovoga Dečaci u čijoj ishrani nije bilo zastupljeno
kada shvatimo da je metabolizam mozga mnogo šećera na testu su dobili čitavu
7,5 puta brži od metabolizma prosečnog ocenu više. Ova provokativna studija go-
telesnog tkiva.172 Iako čini samo 2% ukup- vori da kvalitetnija ishrana može od vrlo
ne telesne mase, mozak obuhvata 15% dobrog učenika da napravi odlikaša.
ukupnog metabolizma.
Mozak nije dovoljno velik da bi mogao
Zašto ishrana bogata šećerom
da skladišti hranljive materije. Prostor u negativno utiče na funkciju mozga?
velikoj meri ograničava tvrd kostur loba- Ako je šećer ugljeni hidrat, a ugljeni
nje. Ćelije mozga mogu da dobiju samo hidrati glavno pogonsko gorivo frontalnog
dvominutnu zalihu glukoze koja se nalazi u režnja, kako onda ishrana bogata šećerom
obliku glikogena, depoa šećera. Da bi oštećuje funkciju mozga? Redosled doga-
frontalni režanj optimalno funkcionisao, đaja, počevši od uzimanja namirnica sa
ČEONI REŽANJ MOZGA 177

visokim sadržajem rafinisanog šećera, U knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja


prikazan je u tabeli 28. upućujem na jednu klasičnu studiju koja
prilično podržava prethodno izneto objaš-
Tabela 28. Ishrana bogata šećerom njenje. Dr Herbert i kolege su ispitale
oštećuje funkciju mozga efekat unošenja jabuka u tri oblika – cele,
- Rafinisani šećer ulazi u probavni sistem. sos od jabuke i sok.176 Iako je broj kalori-
- Nivo šećera u krvi brzo se povećava. ja bio jednak u sva tri oblika, cele jabuke
- Pankreas reaguje tako što proizvodi velike su najviše doprinosile održavanju konstan-
količine insulina. tnog nivoa šećera u krvi. U roku od 60
- Prevelika količina insulina suviše snižava minuta, sok od jabuke je doveo do pada
nivo šećera u krvi. nivoa šećera u krvi.
- Funkcija frontalnog režnja je narušena. Nakon unošenja celih jabuka, nivo
šećera u krvi je bio skoro isti kao i pre
Naš organizam je stvoren da se hrani toga. Promene u nivou šećera u krvi nakon
namirnicama poput voća i žitarica u prirod- unošenja sosa od jabuka nalaze se negde
nom, nerafinisanom obliku. Ove namirnice na sredini, između promena nastalih na-
potpomažu održavanje nivoa šećera u krvi kon unošenja celih jabuka i onih nakon
na prilično konstantnom nivou. Međutim, unošenja soka. Jedan od ključnih faktora u
kada namirnice bogate rafinisanim šeće- svemu ovome je ogromna količina biljnih
rom uđu u sistem za varenje, nivo šećera vlakana u svežim namirnicama kao što su
u krvi se drastično povećava i organizam neobrađene jabuke. Biljna vlakna, naročito
reaguje kao da je upravo bio izložen og- ona rastvorljiva poput pektina i gume,
romnoj količini prirodne hrane. usporavaju izlazak hrane iz želuca177 i ap-
Pankreas reaguje tako što proizvodi sorpciju prostih šećera od strane tankog
veliku količinu insulina. Međutim, rapidno creva.178
povećanje nivoa šećera u krvi navodi na Neka od najozbiljnijih istraživanja o
pogrešan zaključak. Za razliku od prirodnih ishrani, frontalnom režnju i depresiji uka-
biljnih namirnica, namirnice bogate rafini- zuju na još neke popularne namirnice u
sanim šećerom se brzo apsorbuju i nivo Americi koje su bogate mastima i proteini-
šećera u krvi koji je rapidno porastao ma. Dijete u kojima se naglašavaju takve
ubrzo prestaje da se povećava. Kada je namirnice bogate mastima i proteinima
insulin još uvek prisutan, a ne pristiže novi uglavnom su veoma popularne. Većina
šećer iz digestivnog trakta, nivo šećera u čitalaca je najverovatnije čula za režime
krvi pada. Nije ništa neobično da koncen- ishrane kao što su Etkinsonova (Atkins)
tracija šećera u krvi padne mnogo niže dijeta, Zounova (Zone) dijeta ili neke dru-
ispod nivoa na kojem je bila pre nego što ge režime u kojima se izbegava unošenje
je hrana sa visokim sadržajem rafinisanog ugljenih hidrata. Kada dovoljan broj ljudi
šećera uneta u organizam. Kada nivo iskusi negativne posledice takvih dijeta,
šećera u krvi dovoljno padne, neadekvatne one neminovno izgube popularnost. Onda
zalihe pogonskog goriva negativno utiču dođe nova generacija i ponovo prigrli te
na funkcije frontalnog režnja. iste režime ishrane (koji, slučajno, u
Da bi stvar bila još gora, najčešća reak- početku često dovedu do gubitka telesne
cija na hipoglikemiju (nizak nivo šećera u težine).
krvi) je unošenje novih količina slatkiša.
Iako će to ponovo povećati nivo šećera u
krvi, istraživanja pokazuju da je, kada se
nivo šećera u krvi vrati u normalu, mozgu
potrebno još 45 do 75 minuta da ponovo
počne normalno da funkcioniše.174,175
178 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Unošenje velikih količina ugljenih velike količine proteina, a male količine


hidrata povećava nivo serotonina i ugljenih hidrata pre nego što su bile izlo-
smanjuje koncentraciju kortizola žene stresu.
Do ostalih saznanja o povezanosti is-
Problem dijeta koje predviđaju unoše- hrane bogate mastima i proteinima sa
nje malih količina ugljenih hidrata je u dugotrajnim rizikom od povećanja telesne
tome što ometaju pravilno funkcionisanje težine došli su istraživači sa Univerziteta u
frontalnog režnja. Danas je dobro poznato Kaliforniji (University of California) u San
da se nivo serotonina, koji popravlja ras- Francisku. Dr Epel i kolege izjavili su da
položenje, povećava u mozgu, između os- postoji veza između povećanja nivoa korti-
talog, tako što se poveća unošenje zola usled stresa i povećanog unošenja
ugljenih hidrata.179,180,181 Mnogi pacijenti hrane.186 Dolazimo do zaključka da izbe-
znaju da se emocionalno stanje popravlja gavanje ugljenih hidrata može biti štetno
unošenjem ugljenih hidrata.182 Kada je naročito za one osobe koje unose preko-
ishrana siromašna proteinima, obilne koli- merne količine hrane kada su pod stre-
čine ugljenih hidrata povećavaju u mozgu som. Kada ne unose dovoljno ugljenih
nivo triptofana, izuzetno značajne amino- hidrata, takve osobe su izložene ne samo
kiseline koju mozak koristi da bi proizveo većem riziku od depresije, već i od
serotonin. Kratkotrajna smanjenja nivoa povećanog nivoa kortizola vezanog za
triptofana mogu zapravo dovesti do po- prekomerno unošenje hrane. Višestruko
novnog obolevanja od depresije. U stvari, blagotvorno dejstvo ishrane bogate uglje-
pokazalo se da je pri niskom nivou tripto- nim hidratima, a siromašne proteinima pri-
fana u krvi oslabljena funkcija najznačajni- kazano je u tabeli 29.
jeg dela frontalnog režnja (orbitofrontalni
korteks) koji se povezuje sa depresijom.183
Ironija je u tome što, u krajnjoj instan- Tabela 29. Blagotvorno dejstvo
ci, ishrana siromašna ugljenim hidratima ishrane bogate ugljenim hidratima,
a siromašne proteinima
može ne samo da predisponira depresiju,
već i povećanje telesne težine. Do prvih Unošenje velikih količina ugljenih hidrata:
saznanja na ovu temu došlo se zahvalju- - Smanjuje nivo kortizola
jući fascinantnim studijama koje je vodio - Stimuliše mentalnu efikasnost
Dr C. R. Markus u Holandiji.184,185 Ovi - Smanjuje sklonost ka prejedanju i poveća-
nju telesne težine
evropski istraživači su pokazali da se sta-
- Povećava nivo triptofana u mozgu
nje osoba kod kojih se simptomi depresije (visok nivo triptofana je neophodan da bi mozak
pogoršavaju usled stresa u velikoj meri proizvodio serotonin.)
popravi ako im se daje hrana siromašna
proteinima, a bogata ugljenim hidratima. Pouka koju sam ja izvukao iz ovog
Njihovo istraživanje potvrđuje činjenicu istraživanja je da odrasli, baš kao i deca
da su osobe koje su sklone stresu izložene školskog uzrasta, moraju da unose namir-
većem riziku od nedostatka serotonina u nice bogate ugljenim hidratima ako žele
mozgu i da ugljeni hidrati mogu sprečiti da, u mentalnom smislu, funkcionišu naj-
nedostatak serotonina tokom stresnih bolje što mogu i smanje rizik od depresije
situacija. Zanimljivo je i to što su otkrili da i kontraproduktivnih reakcija povezanih sa
ishrana bogata ugljenim hidratima ne stresom.
samo što zaustavlja dublje zapadanje u Sada kada smo ustanovili blagotvorno
depresiju usled stresa, već sprečava i po- dejstvo ishrane bogate ugljenim hidratima,
većanje nivoa kortizola. Nasuprot tome, te a siromašne proteinima u borbi protiv
iste osobe su bile depresivnije i imale depresije i opštem poboljšanju funkcioni-
mnogo veći nivo kortizola kada su unosile sanja našeg mozga, postavlja se pitanje:
ČEONI REŽANJ MOZGA 179

Koje namirnice bi trebalo da unosimo da menskom periodu. Međutim, ako istrajete


bismo osetili to blagotvorno dejstvo? Koje u tim promenama, vremenom ćete osetiti
promene treba da unesemo u način ishra- njihovo blagotvorno dejstvo. Poruka glasi:
ne? Odgovor na ovo pitanje je veoma jed- bez obzira koliko vam može biti teško u
nostavan: Obilne količine voća, povrća i kratkom vremenskom periodu, usvojte
žitarica, i sve to u nerafinisanom obliku, nove životne navike i istrajte u njima.188
predstavljaju najbolju hranu za frontalni
režanj. Sve ove namirnice sadrže uravno- Spartanska ishrana može da
teženu količinu ugljenih hidrata i pune su poboljša funkcionisanje mozga
hranljivih materija (uključujući vlakna) i Istraživači već godinama znaju da živo-
šećera u njihovom prirodnom obliku. tinje žive duže ako im se daje smanjena
količina kalorija (tj. ako im se daje manje
U mesu nema ugljenih hidrata hrane nego što bi one same uzele).189
Meso, u osnovi, ne sadrži ugljene hid- Jedan američki istraživački tim na čelu sa
rate. Ako pogledate tabele namirnica, Dr Minzom (L. W. Means) pronašao je no-
uvek ćete naići na istu informaciju – bilo ve dokaze o blagotvornom uticaju spar-
da je u pitanju crveno meso, riba ili pileti- tanske ishrane. Minz i kolege su, direktnim
na – nijedno od njih ne sadrži nimalo (ili merenjem, pokazali da mozak bolje fun-
sadrži vrlo malo) ugljenih hidrata.187 To kcioniše kada osoba unosi manje kalori-
može biti jedan od razloga zašto se meso ja.190 Osim toga, njihovo istraživanje je
povezuje sa blažim poremećajem funkcije pokazalo da su životinje doživele ovo
frontalnog režnja. Ja preporučujem da se blagotvorno dejstvo čak i kada im je
dan počne sa kvalitetnim doručkom koji ishrana na ovaj način promenjena u nji-
uključuje izbalansiran izbor namirnica bilj- hovom srednjem životnom dobu.
nog porekla. Moja porodica se uglavnom Ovo nije jedino ovakvo istraživanje.
opredeljuje za različito voće i integralne Istraživači iz Italije su prvi pokazali jednu
žitarice uz nekoliko orašastih plodova ili očiglednu činjenicu – pacovima koji unose
puter od istih. Ove namirnice održavaju normalan broj kalorija mentalna funkcija
optimalni nivo šećera u krvi tokom celog sa godinama slabi. Ovo istraživanje je
jutra tako da čovek ne oseća potrebu za dalje pokazalo da stariji pacovi koji su od
grickanjem između obroka. rođenja na restriktivnom režimu ishrane
U svim ovim podacima postoji malo imaju isto tako dobre mentalne sposob-
ironije. Pošto je mozak veoma prilagodljiv nosti kao i njihovi mlađi drugari.
i privikava se na vaš stil života, čak i Na to kako će naš mozak funkcionisati
zdrave promene mogu na kratko umanjiti danas može da utiče broj kalorija koji smo
efikasnost mozga pre nego što dođe do unosili pre 15 godina. 99 ispitanika starih
bilo kakvog poboljšanja. To se može od 75 godina pa nadalje polagalo je Mini-
uporediti sa situacijom sa nikotinom o Mental državni ispit (Mini-Mental State
kojoj sam pisao u knjizi Zakoni zdravlja Examination) koji je trebalo da pokaže nji-
i izlečenja. Iako nikotin negativno utiče hovu mentalnu efikasnost. Oni koji su
na mozak, kada osoba prestane da puši, unosili više kalorija 1976. godine imali su
kvalitet sna i mentalna agilnost se uglav- slabije rezultate 1991. godine. Ovo istra-
nom pogoršaju pre nego što dođe do živanje pokazuje da unošenje većeg broja
poboljšanja. kalorija u srednjem životnom dobu ubrza-
Isto je i sa ishranom. Istraživanja kažu va slabljenje mentalnih funkcija sa godina-
da drastične promene načina ishrane, reci- ma.191
mo povećano unošenje masti ili čak uglje- Ove studije pokazuju da unošenje pre-
nih hidrata, mogu negativno da se odraze velikih količina hrane (koje se još naziva i
na mentalno funkcionisanje u kraćem vre-
180 IZLAZ IZ DEPRESIJE

“neumerenost”) može da ošteti ceo nosti od vrste muzike, njen ukupni uticaj
mozak, pa time i frontalni režanj. može biti ili blagotvoran ili štetan. Lekari
Kada govorimo o tome kako pravilno koji preporučuju terapiju muzikom govore
negovan frontalni režanj utiče na puniji i nam da određene vrste muzike, kao što je
bogatiji život, možemo biti ohrabreni. Ne rok muzika sa svojim ritmom koji izaziva
moramo da budemo samo još jedan pri- gubljenje svesti, zaobilazi frontalni režanj i
mer lošeg mentalnog stanja. Svi mi može- našu sposobnost da donesemo bilo kakve
mo da živimo kvalitetnim životom i doživi- zaključke o toj muzici. Dokazi nam govore
mo duboku starost. Način ishrane i života da muzika, baš kao i televizija, može da
uopšte zaslužuju najozbiljnije napore sa proizvede hipnotički efekat.195
naše strane. Rezultate ćemo osećati iz da- Neki već godinama tvrde da rok muzi-
na u dan i iz godine u godinu. ka kvari omladinu. Pre nekoliko godina,
istraživači Šrekenberg (Shreckenberg)
Muzika, depresija i frontalni režanj (neurobiolog) i Bird (Bird) (fizičar) rešili su
Izgleda da muzika pozitivno utiče na da zajedno testiraju ovu tvrdnju. Osmislili
mozak i u opštem i u posebnom smislu. su studiju koja je trebalo da oceni neu-
Sam čin slušanja muzike – očigledno bez rološku reakciju miševa na različite muzič-
obzira na vrstu muzike – blagotvorno utiče ke ritmove.196 Oni su u periodu od osam
na mozak, dovodeći funkciju frontalnog sedmica izlagali svaku od tri grupe miševa
režnja u ravnotežu kada je osoba u depre- različitim vrstama muzike. Jedna grupa je
siji. Merenja EEG-om pokazuju da muzika slušala tiho disharmonično udaranje bub-
doprinosi smanjenju dominantne aktivnos- njeva nalik roku, druga grupa klasičnu
ti desnog frontalnog režnja kod hronično muziku, a treća grupa uopšte nije slušala
depresivnih osoba.192,193 Ipak, medicinska muziku.
istraživanja pokazuju i to da treba da bu- Svi miševi su prošli kroz standardni test
demo oprezni i po pitanju određenih vrsta sa lavirintom (tražili su hranu koja se nala-
muzike. zila na kraju lavirinta). Prvog dana, sve tri
Malo njih shvata koliko je snažan uticaj grupe su bile jednako uspešne u traženju
muzike na frontalni režanj. Muzika ulazi u hrane. Na kraju tog 8-sedmičnog perioda,
mozak kroz njegove emocionalne delove druga i treća grupa je naučila da dođe
kao što je objašnjeno u tabeli 30. direktno do hrane. Međutim, grupa koja je
slušala rok muziku i dalje je tumarala po
Tabela 30. Muzika i frontalni režanj
lavirintu i bilo joj je potrebno mnogo više
vremena da pronađe hranu nego drugim
- Muzika ulazi u mozak kroz njegove emo-
dvema grupama.
cionalne delove, a to su temporalni režanj i
limbički sistem.
Nakon toga je usledila pauza u nji-
- Odatle, neke vrste muzike proizvode reak- hovom treningu od tri sedmice kada nisu
ciju frontalnog režnja koja utiče na volju, slušali nikakvu muziku. Zatim su miševi (iz
moralne vrednosti i moć rasuđivanja. grupe koja je ranije slušala rok muziku)
- Neke druge vrste muzike će izazvati vrlo ponovo prošli kroz lavirint-test da bi se
slabu, ako i ikakvu, reakciju frontalnog procenilo koliko su zapamtili ono što su bili
režnja, ali će izazvati snažnu emocionalnu naučili i da bi se videlo da li je efekat ritma
reakciju sa vrlo malo logične ili moralne rok muzike oslabio. Njima je i dalje bilo
interpretacije. teško da zapamte put do hrane, dok su
druge dve grupe i dalje brzo pronalazile
Zapazite kako različite vrste muzike uti- hranu. Činilo se da grupa koja je slušala
ču na mozak. Neke vrste izazivaju reakciju rok muziku počinje gotovo od početka,
frontalnog režnja, dok neke druge vrste lutajući po lavirintu bez osećaja za ori-
izazivaju emocionalnu reakciju. U zavis- jentaciju. S druge strane, miševi iz kon-
ČEONI REŽANJ MOZGA 181

trolne i harmonične grupe su mogli da trče


kroz lavirint mnogo brže, pokazujući time Tabela 31. Uticaj muzike na
laboratorijske miševe
da su zapamtili ono što su naučili. “Rok
grupa” je imala trajno oslabljenu sposob- - Osam sedmica slušanja “mekšeg” rok rit-
nost učenja. ma dovelo je do trajnog oštećenja pamće-
nja.
Da bi utvrdili zašto su miševi iz “rok
- Tri sedmice nakon prestanka slušanja mu-
grupe” imali toliko poteškoća, istraživači su
zike, njihovo pamćenje se nije povratilo.
ispitali njihov mozak, tražeći promene u - Moguće je trajno oštećenje mozga.
hipokampusu. Ne zaboravite, hipokampus - Osam sedmica slušanja klasične muzike
je smešten duboko u mozgu i utiče na nije štetno uticalo na drugu grupu miševa.
emocije, pamćenje i učenje. Šrekenberg i
Bird su pronašli vidljive dokaze o abnor-
malnom umnožavanju nervnih ćelija, kao i tvorno dejstvo na frontalni režanj. To je
o poremećaju normalne količine mRNK ona vrsta muzike uz koju bi naša deca tre-
(informaciona ili mesindžer RNK), hemij- balo da rastu – muzika koja može da
ske supstance koja je od presudnog zna- proizvede pozitivan, a ne negativan efekat.
čaja za očuvanje memorije. Pokazalo se da klasična muzika pomaže
Istraživači su zaključili da je krivac za studentima da shvate prostorne odnose u
probleme sa pamćenjem i učenjem ritam geometriji.198 Jedna studija je pokazala da
muzike, a ne njena harmonična ili melodič- slušanje Mocartovih klavirskih sonata u
na struktura. Smatra se da određeni mu- velikoj meri poboljšava razumevanje pros-
zički ritmovi potpomažu sinhronizovanje torno-vremenskih odnosa.199 Zanimljivo je
prirodnih bioloških ritmova, podstičući na da je Mocart počeo da komponuje muziku
taj način telesne funkcije, dok se drugi rit- kada mu je bilo četiri godine.
movi suprotstavljaju ili remete unutrašnje Nakon studije o Mocartu urađena je još
ritmove. jedna studija u kojoj je jedna grupa dece
To nas uopšte ne iznenađuje. Svi siste- starosti od tri do pet godina osam meseci
mi u našem organizmu funkcionišu u rit- išla na grupne časove pevanja i sviranja na
mu. Autori ove studije su postavili teoriju sintisajzeru. Druga grupa dece iz iste pred-
da, ako neka vrsta disharmonije poremeti školske ustanove nije imala časove muzič-
ove prirodne ritmove, dolazi do štetnih kog. Muzička grupa je imala mnogo bolje
posledica, uključujući tu i trajne teškoće u rezultate na jednom grupnom zadatku koji
učenju. To bi moglo da objasni zašto su je zahtevao aktivnost frontalnog režnja.
osobe koje slušaju rok muziku sklonije Deca su imala zadatak da poslažu delove
upotrebi droga i upražnjavanju vanbrač- slagalice tako da dobiju jednu smislenu i
nog seksa i zašto ljubitelji hevi-metal mu- organizovanu celinu.200 Jedna druga studi-
zike češće razmišljaju o samoubistvu.197 ja je pokazala da su muzičari koji imaju
Još jedno saznanje do kojeg smo došli savršeni sluh bili izloženi kvalitetnoj vrsti
zahvaljujući Šrekenbergovom i Birdovom muzike u ranom periodu svog života (do
istraživanju u potpunom je skladu sa svoje sedme godine).201
temom naše diskusije. Ne samo što je Da muzika utiče na oblikovanje karak-
disharmonična rok muzika prouzrokovala tera (a otuda i na frontalni režanj) usta-
oštećenje hipokampusa, već i smanjenje novljeno je pre najmanje 23 veka. Aristo-
frontalnog režnja. To bi, kako se očekuje, tel, grčki filozof iz 4. veka p.n.e, uvideo je
negativno uticalo na moralne vrednosti, da muzika može da utiče ili pozitivno ili
učenje i moć rasuđivanja. Kratak pregled negativno na naš karakter, u zavisnosti od
ovog istraživanja prikazan je u tabeli 31. vrste muzike koju slušamo. On je pisao:
S druge strane, harmonične vrste him- “Muzika direktno predstavlja strasti ili
ni i simfonija mogu da imaju veoma blago- stanja duše – nežnost, srdžbu, hrabrost,
182 IZLAZ IZ DEPRESIJE

umerenost i njihove suprotnosti, ali i druge Dalasu. Dr Dosi je vaspitavan u religioz-


osobine. Otuda, kada čovek sluša muziku nom duhu. Dok je bio na studijama, izjaš-
koja oponaša određenu strast, njega obuz- njavao se kao agnostik.203 Nekoliko godina
me ta ista strast. Ako on duže vremena kasnije zainteresovao se za istočnjačka fi-
stalno sluša muziku koja podstiče niske lozofska učenja poput budizma i taoizma i
[sramne ili vulgarne] strasti, ceo njegav počeo da se bavi meditacijom.
karakter će postati takav. Ukratko, ako Njegova duhovna gledišta uzdrmalo je
neko sluša lošu vrstu muzike, on će posta- otkriće da postoji veliki broj naučnih studi-
ti loša osoba; obrnuto, ako neko sluša ja koje pokazuju da molitva za pacijente
dobru vrstu muzike, on će postati dobra zaista može da poboljša njihovo zdrav-
osoba.” 202 Aristotel je, ne znajući ni sam, stveno stanje. Prva njegova reakcija na
govorio o frontalnom režnju, za koji mi da- ove snažne dokaze i podatke bila je, kako
nas znamo da predstavlja sedište našeg je sam opisao, da uopšte ne želi da “raz-
karaktera. Ove izjave su tako duboke i pri- govara sa Bogom”. Na kraju je došao do
menjive na naše savremene društvene suprotnog zaključka: “Zaključio sam da je
boljke da zaslužuju detaljnije objašnjenje. odbijanje da se molim za svoje pacijente
Zapisane su u tabeli 32, a odnose se na isto što i odbijanje da im dam dobar lek ili
frontalni režanj za koji Aristotel tada nije uradim neophodnu hiruršku intervenci-
mogao znati. ju.” 204 Uveren u moć molitve, Dosi više
nije mogao da se zadovolji istočnjačkom
Tabela 32. Muzika može da popravi ili meditacijom. Počeo je svakoga dana da
iskvari karakter razgovara sa biblijskim Bogom.
“Ako neko sluša lošu vrstu muzike, on će Dosijevo iskustvo ne govori o uticaju
postati loša osoba; obrnuto, ako neko sluša molitve na frontalni režanj. Ono ipak
dobru vrstu vrstu muzike, on će postati pokazuje da iz naučne perspektive molitva
dobra osoba.” poseduje blagotvorno dejstvo koje pre-
Aristotel vazilazi ono koje se postiže upražnjava-
njem meditacije. Međutim, Dosi govori o
Iz studija o kojima smo govorili zaklju- tesnoj povezanosti molitve i frontalnog
čujemo da se većina televizijskih emisija i režnja u svojoj knjizi “Reči koje isceljuju:
rok-muzike uklapa u Aristotelovu kategori- Moć molitve i medicinska praksa” (Healing
ju muzike koja daje našem karakteru onaj Words: The Power of Prayer and the
“niski, sramni oblik.” Kada bi naši mladi Practice of Medicine). Tema ove knjige je
mogli da odrastaju u pozitivnoj sredini koja neverovatna pošto Dosi nije neki verski fa-
bi im pružala podršku i razumevanje, za- natik koji pokušava da promoviše odre-
mislite samo koliko bi njih izraslo u zdrave, đenu versku grupaciju. On istupa kao is-
moralne osobe koje bi se mogle ubrojati u kreni naučnik koji je morao da prizna moć
najveće ljude našeg vremena. molitve uprkos svojim unapred stvorenim
predrasudama. Iako se moje shvatanje
Studije pokazuju da molitva molitve razlikuje od Dosijevog, smatram
poboljšava zdravlje da je on sakupio i objavio neka dragocena
Čak i iskreni skeptici moraju da prizna- saznanja koja su značajna za ovo poglav-
ju da molitva ima jedinstveno blagotvorno lje.
dejstvo koje istočnjačka meditacija ne mo- Dosi iznosi na videlo jednu od zanim-
že da pokaže. Za jedan takav slučaj saznali ljivih veza između molitve i frontalnog
smo zahvaljujući Leriju Dosiju (Larry Do- režnja kada povezuje molitvu sa jednom
ssey), doktoru specijalisti interne medicine od najzagonetnijih pojava za sekularno
koji je stažirao na prestižnom Medicinskom orijentisanog lekara – spontanu regresiju
fakultetu (Southwestern Medical School) u (povlačenje) raka – SRC. U slučaju SRC,
ČEONI REŽANJ MOZGA 183

osoba koja se nalazi u terminalnoj fazi povećanja nivoa hormona stresa.207 Cilj
raka preživljava bez ikakvih terapija. molitve nije poricanje ili uklanjanje simp-
Dotična osoba se zapravo može izlečiti i toma, već dovođenje onoga koji se moli u
potpuno osloboditi raka ili se kod nje i vezu sa Bogom.
dalje mogu videti znaci prisustva raka koji, Ponekad molitva može biti prvenstveno
međutim, toj osobi uopšte ne može da receptivna – čovek se miri sa Božjom
naudi. voljom. Međutim, nekada je ona krajnje
Dosi navodi jedno istraživanje o pov- aktivna. Primeri za to su borba sa Bogom
lačenju raka koje je obavio Jijiro Ikemi u potrazi za odgovorima na neka teška
(Yujiro Ikemi) u Japanu i iznosi sledeća pitanja ili želja za poznanjem Njegove
zapažanja. “Često se dešavalo da stav volje u nekoj zamršenoj situaciji. U ovom
posvećenosti i prihvatanja koji je nalik na drugom kontekstu, molitva se može pos-
molitvu – ne navalentne, agresivne molit- matrati kao jedna od osnovnih aktivnosti
ve sa određenim ciljem, uključujući i ukla- frontalnog režnja. Može se zaključiti da
njanje raka – prethodi izlečenju.”205 Za- bez zdravog i neoštećenog frontalnog
nimljivo je da je povezanost frontalnog režnja ne možemo upućivati tako aktivne,
režnja sa Bogom u činu molitve – i posle- duboke molitve.
dično prihvatanje bolesti ili teških situacija
- ono što priprema put za ozdravljenje. Na Opasno je prkositi svom moralnom
jednom drugom mestu u svojoj knjizi, ka- sistemu vrednosti
da se ponovo osvrće na Ikemijevo istraži-
Pošto je frontalni režanj središte moral-
vanje, Dosi ističe da “su svi pacijenti [koji
nosti, konstantno delovanje u suprotnosti
su doživeli SRC] imali u potpunosti pove-
sa moralnim kodom može “kočiti” frontalni
renje u Boga kada su su saznali da imaju
režanj, utišavajući glas savesti pri čemu
rak”.206
ćete se, možda, osećati bolje jedno kraće
Ispitivanja na temu uticaja molitve na
vreme. Razmišljajte o priči o Iliji, Božjem
oporavak od bolesti ukratko su opisana u
proroku.
tabeli 33.
Čak ni najverniji Božji proroci nisu bili
otporni na depresiju. Ilija je na gori Karmil
Tabela 33. Uticaj na oporavak
proveo verovatno najradosniji i najuzbud-
od bolesti
ljiviji dan u svom životu, odnevši pobedu
- Molitva za pacijente može poboljšati njiho- za Boga Izrailja u odnosu na idolopoklo-
vo zdravlje.
ničkog “boga” Vala. Tamo je gledao kako
- U molitvi je najvažnije “imati u potpunosti
su Valovi proroci skoro ceo dan uporno
poverenje u Boga”.
kumili i molili svog beživotnog boga da pri-
hvati njihovu žrtvu tako što će poslati
Postoje dokazi da tipična meditacija ili
vatru koja bi tu žrtvu spalila. Kada Val nije
vežbe opuštanja mogu zaobići ovaj proces
odgovorio na njihove bučne rituale, Ilija je
i ostaviti štetne posledice. Čini se da studi-
bez pompe kleknuo ispred svoje žrtve i
ja o hormonima stresa kod pacijenata na
uputio kratku, jednostavnu molitvu na ko-
odelenju za hirurgiju pre, odmah nakon i
ju je Bog odmah odgovorio poslavši veli-
dva dana posle operacije podržava ove tvr-
čanstveni oganj sa neba.
dnje. Dosi ističe da su britanski istraživači
Potom se pomolio Bogu da se završe
otkrili da se nivo hormona stresa koji slabe
godine suše koja je uništila zemlju. Bog je
imuni sistem u velikoj meri povećao samo
iste večeri uslišio njegovu molitvu i Ilija je
kod onih pacijenata koji su radili formalne
po pljusku i mraku prešao ogromnu raz-
vežbe opuštanja. Kod onih koji su se bavi-
daljinu trčeći ispred kočije cara Ahava kao
li svojim brigama i strahovima – bez
vodič sve dok ovaj nije ponovo našao si-
primene tehnika opuštanja – nije došlo do
184 IZLAZ IZ DEPRESIJE

gurnost u okrilju svoje palate. Koji je veći zajednici sa Bogom? Vaš frontalni režanj je
dokaz Božje sile i prisustva Ilija mogao vaša veza sa Bogom. Održavajte tu vezu
doživeti – i sve to u jednom danu? tako što ćete činiti Njegovu volju.
Međutim, te iste noći, on je dobio upo-
zorenje da je Jezavelja poslala poteru za Frontalni režanj: da rezimiramo
njim u nameri da ga ubije. Ilija je očigled- kako to u praksi izgleda
no zaboravio na veliku Božju silu i na to U ovom poglavlju sa izneo neke važne
kako ga je Bog pre samo par sati zaštitio informacije o frontalnom ili čeonom rež-
od 450 Valovih sveštenika i otpalog izrailj- nju. Postoje, dakle, stvari na koje treba da
skog cara. Uspaničio se zbog pretnje jedne obratimo pažnju kako bismo sačuvali “kru-
neznaboškinje. Nakon napornog dana Ilija nu našeg mozga”. Osam najvažnijih tačaka
je skočio i trčao čitav dan po pustom i div- je izneto u tabeli 38.
ljem predelu, pao od iscrpljenosti, seo pod
smreku i molio Boga da mu oduzme život. Tabela 38. Pažljivo postupajte sa
“Dosta je već, Gospode, primi dušu moju, vašim frontalnim režnjem
jer nisam bolji od otaca svojih.” 208
1. Zaštitite ga od fizičkih povreda.
Tada je Bog poslao anđela da nahrani 2. Sprečite ili kontrolišite bolesti koje mogu
Iliju. Da li je Božja naklonost mogla biti po- oštetiti frontalni režanj.
kazana jasnije od ovoga? Ilija je ipak nas- 3. Izbegavajte droge i otrove koji mogu na-
tavio da beži još čitavih mesec dana dok rušiti normalno funkcionisanje mozga.
nije došao do jedne pećine gde se sklonio 4. Dajte mu dovoljnu količinu kiseonika pu-
očajavajući nad sobom. Bog ga je pitao šta tem krvi.
radi tu, i Ilija mu je odgovorio: “Revnovah 5. Dajte mu kvalitetnu hranu jedući najbo-
veoma za Gospoda Boga nad vojskama; lje namirnice i izbegavajući one štetne.
jer sinovi Izrailjevi ostaviše zavet tvoj, tvo- 6. Izlažite se dovoljno sunčevoj svetlosti.
7. Vežbajte i telo i um.
je oltare razvališe, i proroke tvoje pobiše
8. Pazite šta gledate, slušate i doživljavate.
mačem; a ja ostah sam, pa traže moju
dušu da mi je uzmu.”209
Ilija je dopustio da očaj kontroliše nje- 1. Zaštitite vaš frontalni režanj od
gov um, što ga je, opet, obeshrabrilo do te fizičkih povreda
mere da je izgubio veru i poverenje u Boga Fizičke povrede mogu izazvati trajno
koji je na tako veličanstven način otkrio oštećenje mozga. Boks, fudbal i vožnja
svoje prisustvo. Umesto da i dalje čvrsto i motorom predstavljaju visokorizične aktiv-
nepokolebljivo brani Božje ime pred jed- nosti. Udarci u glavu pri boksovanju često
nim ljudskim bićem (caricom), Ilijin um bio oštećuju one tanane krvne sudove, naroči-
je obuzet negativnim mislima kojima je to u frontalnom režnju. Za boksera sa
dozvolio da ga nadvladaju. Božji plan je ovakvim povredama se ponekad kaže da
bio da Ilija predvodi veliko duhovno pro- je “smušen”. I u ostalim sportovima se
buđenje u Izrailju. Umesto toga, Ilija se mogu zadobiti slične povrede. Oni koji žele
suprotstavio Božjoj volji prepustivši se de- da im frontalni režanj dobro funkcioniše
presiji. najbolje bi bilo da izbegavaju sve takve
Da li ste se ikada suprotstavili Božjoj aktivnosti.
volji, oglušivši se o planove koje On ima za Fizičke povrede frontalnog režnja nisu
vaš život? Da li to sada činite? Možete li da ograničene samo na sportske povrede. Po-
se izložite riziku da vam se ošteti centar za vrede glave zadobijene u sudaru automo-
moralnost suprotstavljajući se onome za bila takođe oštećuju frontalni režanj. Iz
šta znate da je ispravno? Možete li da se tog razloga je vezivanje pojasa apsolutno
izložite riziku da morate svakoga dana da neophodno. Osim toga, fizičke povrede se
donosite odluke mozgom koji više nije u mogu zadobiti i na poslu. Zato, preduzmite
ČEONI REŽANJ MOZGA 185

sve mere bezbednosti na vašem radnom 4. Poboljšajte kvalitet krvi koja


mestu. dospeva u vaš mozak
Veoma je važno poboljšati kvalitet krvi
2. Sprečite bolesti koje mogu oš-
koja dospeva u mozak. I u ovom slučaju se
tetiti vaš frontalni režanj
poboljšava stanje mozga u celini, a ne sa-
Pravilna primena principa preventivne
mo frontalnog režnja. Šta možete učiniti?
medicine takođe vam može pomoći da
Udišite čist i svež vazduh sa puno kiseoni-
sačuvate frontalni režanj. Veliki broj bolesti
ka. U svojoj knjizi Zakoni zdravlja i izle-
može oslabiti kapacitet vašeg frontalnog
čenja naveo sam veliki broj istraživanja
režnja. Mnoge od ovih bolesti se mogu
koja govore da negativno naelektrisani jo-
sprečiti. Moždani udar je jedna od onih
ni u svežem vazduhu poboljšavaju men-
koje ljudima zadaju najviše brige; na
talne funkcije.
sreću, kontrolisanje faktora rizika kao što
Osim kvaliteta vazduha, važno je i to
je visok krvni pritisak često ga mogu spre-
kako dišemo. U učionici ili kancelariji, veći-
čiti. U nezavisne faktore rizika za moždani
na nas ne primećuje koliko, u stvari, plitko
udar kod osoba između 16 i 60 godina
dišemo. To može biti jedan od razloga zaš-
starosti spadaju visok krvni pritisak, dija-
to nam je teško da održimo koncentraciju
betes, pušenje (ako osoba trenutno puši),
duže od 30 minuta. Plitko disanje nega-
srčane bolesti i konzumiranje alkohola (do
tivno utiče tako što dopušta da nivo kise-
24 sata pre moždanog udara).210 Ovoj listi
onika u krvi (koji se naziva “zasićenost
faktora rizika za moždani udar žene mogu
kiseonikom”) padne ispod nivoa koji je
da dodaju i oralna kontraceptivna sred-
neophodan za optimalno funkcionisanje
stva.211
frontalnog režnja.212 Periodično svesno
Visok krvni pritisak i moždani udar nisu
uzimanje dubokih udisaja može delovati
jedina stanja koja mogu da ugroze frontal-
kao protivteža ovoj našoj sklonosti. Udišu-
ni režanj. Fizičko stanje često utiče na rad
ći duboko, naročito svež vazduh, moći će-
mozga. Bolesti srca mogu prouzrokovati
mo da povećamo zasićenost kiseonikom
probleme koji kasnije negativno utiču na
dovoljno da se poboljša funkcija frontal-
mozak. Različiti poremećaji nervnog sis-
nog režnja. Osim dubokog disanja dok se-
tema narušavaju funkciju mozga. U stvari,
dimo, redovne fizičke vežbe (bolje napo-
svaka ozbiljnija bolest ostavlja značajne
lju) pomoći će srcu da pumpa zdravu krv
posledice na mozak. Najvažnije je voditi
bogatu kiseonikom i dostavi je mozgu.
zdrav način života koji zadovoljava sve
potrebe vašeg organizma. 5. Usvojte zdrave navike u ishrani
Veliki deo ovog poglavlja posvetio sam
3. Izbegavajte droge i otrove koji
ulozi pravilne ishrane u optimalnom fun-
mogu narušiti normalno funkcionisa-
kcionisanju frontalnog režnja. Obilato uzi-
nje mozga
manje voća, povrća, integralnih žitarica i
Kada govorimo o uzrocima disfunkcije
orašastih plodova – uz izbegavanje mesa i
frontalnog režnja, ponovo moram da nag-
sira – predstavlja najbolji režim ishrane
lasim vezu sa drogama i otrovima. Ako že-
kojim se poboljšava sposobnost frontalnih
limo uspešno da sprečimo i/ili izlečimo
delova našeg mozga. Odojčad bi trebalo
depresiju – kao i da poboljšamo funkciju
dojiti.
frontalnog režnja u celini – jasno je da
ćemo izbegavati sve one supstance koje 6. Izlažite se sunčevoj svetlosti
utiču na um ili menjaju stanje uma. Na taj Sunčeva svetlost blagotvorno utiče na
spisak ulaze i “legalne droge” kao što su raspoloženje uopšte, a posebno na frontal-
kofein, nikotin i alkohol, kao i narkotici. ni režanj. Ona, između ostalog, može da
pospeši proizvodnju serotonina tokom da-
na (dnevne svetlosti), što, sa svoje strane,
186 IZLAZ IZ DEPRESIJE

pomaže u sprečavanju depresije i umo- Za decu i mlade je naročito važno da


ra.213 Pored toga, istraživanja rađena na budu mentalno aktivna kako bi mogla
životinjama pokazuju da se izlaganjem bolje da uče. Naučnici su sada otkrili prvi
dnevnoj svetlosti postiže mnogo viši nivo snažan dokaz za to da stimulacija intelek-
melatonina u večernjim satima nego izla- tualne aktivnosti može u velikoj meri
ganjem veštačkoj svetlosti u istom traja- povećati broj moždanih ćelija u najznačaj-
nju.214 nijem delu mozga. Pre toga se smatralo da
Melatonin, sa svoje strane, pospešuje broj aktivnih moždanih ćelija biva manje ili
zdrav san i može da doprinese boljem fun- više određen u ranom detinjstvu. Ova veo-
kcionisanju frontalnog režnja narednog ma važna studija obavljena je na Solk
dana. Što je još važnije, obdukcioni nalazi institutu za biološke studije (Salk Institute
velikog broja žrtava samoubistva pokazali for Biological Studies).218
su da je u mozgu ovih osoba bilo mnogo Tamo je mladim miševima dato više
manje melatonina nego u mozgu onih koji igračaka i igara, i više prostora za trčka-
su umrli prirodnom smrću, u istim godina- ranje u izuzetno velikim kavezima. Obra-
ma i u isto doba dana.215 Povezanost sa đeni rezultati su pokazali da se kod ovih
samoubistvom se može delimično objasni- miševa razvilo za 15% više moždanih ćeli-
ti time što melatonin gubi svoj efekat u ja u najvažnijem delu mozga odgovornom
ublažavanju stresa. Rad Džordža Maestro- za pamćenje i učenje nego kod genetski
nija (Maestroni) i njegovih saradnika iz identičnih miševa koji su boravili u manjem
Švajcarske daje nam dokaze da melatonin i oskudnije opremljenom prostoru. Te do-
u velikoj meri umanjuje štetan uticaj stre- datne moždane ćelije su im omogućile da
sa na ljudski organizam.216 brže i efikasnije savladaju složenije lavi-
rinte. Istraživači kažu da ne postoji razlog
7. Vežbajte i telo i um
zašto isto ne bi važilo i za ljude. Važan
Govorili smo o tome koliko su fizičke
zaključak je taj da sredina u kojoj naša
vežbe važne i za poboljšanje i za balansira-
deca i tinejdžeri (našom odlukom) odras-
nje funkcije frontalnog režnja. Fizičke vež-
taju može, zapravo, da utiče na broj nji-
be predstavljaju prilično zanemarenu stra-
hovih moždanih ćelija i njihovu sposobnost
tegiju za održavanje mentalnog zdravlja i
učenja.
lečenje depresije. Mentalne vežbe su,
Citat u kojem jedan autor govori o to-
takođe, veoma važne! Baš kao što se
me koliko je mentalna aktivnost važna
mišići neupotrebom skupljaju, tako je i sa
nalazimo u tabeli 35.219
frontalnim režnjem. Izazov koji upućuju
mentalni zadaci održava oštrinu uma tako
što stimuliše frontalni režanj. Udubljeno Tabela 35. Vežbajmo svoje
intelektualne sposobnosti
čitanje, izučavanje prirode, postavljanje
pitanja o nepreglednom svetu koji nas “Um se širi odnosno skuplja prema dimen-
okružuje i ostali primereni načini na koje zijama predmeta kojim se bavi. Ako se bavi
samo trivijalnim, običnim temama, a nika-
koristimo naše mentalne kapacitete stimu-
da se ne napreže da shvati velike i večne
lišu frontalni režanj. Jedno nedavno obav- istine, naš um će zakržljati i oslabiti. Zbog
ljeno istraživanje otkrilo je da zamišljanje toga je Biblija veoma važno sredstvo inte-
određene aktivnosti stimuliše 80% možda- lektualnog razvoja.”
ne aktivnosti koji bi bili upotrebljeni za fi-
zičko izvođenje istog tog zadatka koji ste
8. Pazimo šta gledamo, slušamo i
zamislili.217 Takva mentalna vežba učvrš-
doživljavamo
ćuje veze među nervnim ćelijama i, kada
Poslednja tačka na listi vezana je za
dođe vreme da se izvede dotična aktiv-
prethodnu. Razmišljanje o radosnim, pozi-
nost, čovek je bolje pripremljen za nju.
tivnim temama i izlaganje uma veličan-
ČEONI REŽANJ MOZGA 187

stvenim i inspirativnim predmetima poma- kcionisanje frontalnog režnja. Potpuno je


že u savladavanju depresije kao i proširi- jasno da ispravne mentalne navike pod-
vanju našeg uma i jačanju intelekta. A stiču i izoštravaju intelekt. Istovremeno,
nemojte zaboraviti ni pozitivan uticaj “ispravne fizičke navike podstiču i pobolj-
dobre masaže na uspostavljanje ravnoteže šavaju mentalnu aktivnost”.221 To su pri-
frontalnog režnja! Zbog svoje sve veće rodni zakoni, zakoni koje je Stvoritelj ugra-
popularnosti, lečenje masažom je danas dio u naš organizam. “Intelektualna moć,
dostupno stručnjacima svuda u svetu. fizička snaga i dugovečnost zavise od ne-
Negativno je to što mnogi sadržaji koje promenljivih zakona. Kada su ove stvari u
primamo putem čula mogu da naruše pitanju, ne postoji slučajnost. Bog se neće
funkciju prednjeg dela našeg mozga. To umešati da sačuva čoveka od posledica
važi i za situacije kada svesno dopustimo kršenja prirodnih zakona.”222
nekome da zaobiđe naš frontalni režanj
(kao prilikom hipnoze) ili nesvesno naru- Zaključak
šavamo funkciju i ravnotežu frontalnog Bog je svakome od nas dao silu da slo-
režnja (gledajući, na primer, neozbiljan bodno izabere kako će živeti. On se obično
program na televiziji ili slušajući rok muzi- ne meša čak i kada napravimo pogrešan
ku). Pošto je frontalni režanj centar za izbor. Zaista je “u mnogome tačno da je
duhovnost, moralnost i volju, čini se da su svaka osoba graditelj sopstvene sreće”.223
najbolji izbor za unos inspirativnog materi- Kada govorimo o ovoj izvanrednoj sili koja
jala stvari namenjene da uzdigne našu nam je data da sami oblikujemo svoju bu-
duhovnu i moralnu prirodu. Iz iskustva dućnost, molim vas da već danas počnete
mogu da kažem da ništa ne može tako da ozbiljno da razmišljate o svom načinu živ-
ispuni ovu potrebu kao čitanje Biblije. ota.
Izjava jednog autora o uticaju čitanja Ja vam upućujem izazov da razmišljate
Biblije na um, dušu i intelekt nalazi se u o vašim sadašnjim životnim navikama i
tabeli 36.220 postavite sebi pitanje da li možete da pri-
hvatite ono što ste saznali iz ovog poglav-
Tabela 36. Čitajte Bibliju i jačajte lja i popravite ih. Odredite neke konkretne
intelekt korake koje ćete preduzeti u narednoj sed-
“Biblija, baš onako kako je napisana, treba mici da biste zaštitili i poboljšali svoj
da bude vaš vodič.” frontalni režanj – a time i ceo svoj organi-
“Ništa ne može tako da proširi um i ojača zam.
intelekt kao čitanje Biblije.” Zdrav stil života je zaista razuman iz-
“Nijedno drugo proučavanje neće tako uzdi- bor. Nemojte jednostavno nastaviti sa svo-
ći dušu i unaprediti sposobnosti kao prouča- jim starim navikama samo zato što vam
vanje živih proročanstava Biblije...” tako odgovara ili “zato što svi tako rade”.
“Kada se um bavi proučavanjem Božje Reči, Kao što piše u Bibliji: “I ne vladajte se
čovek postaje mudriji i sposobniji da shvati
prema ovome veku, nego se promenite
uzvišene i plemenite istine.”
obnovljenjem uma svojega, da biste mogli
kušati koje je dobra i ugodna i savršena
U ovom poglavlju sam se zaista trudio volja Božija.” (Rimljanima 12,2)
da istaknem koliko su pravilne fizičke i
mentalne navike važne za optimalno fun-
10. poglavlje

Izlečeni za 20 sedmica

Ne želim da ovo poglavlje započnem Ne postoje univerzalna pravila –


još jednom predivnom pričom o uspešnom svaka osoba zahteva poseban
izlečenju depresivnog pacijenta, već da ga pristup
posvetim vama, čitaocima. Možda ste ovu
knjigu nabavili zato što vi ili neko ko vam Mnogi bi želeli da, kao u kuvaru, posto-
je drag pati od depresije. Vi (ili osoba koju ji neki jednostavan recept za brzo izlečenje
volite) niste sami. Najmanje jedna trećina depresije. Nažalost, ne postoji takav uni-
ukupnog svetskog stanovništva će tokom verzalni instant recept za lečenje ovog
života verovatno doživeti epizodu depresi- obolenja. To ne treba da nas iznenađuje,
je.1 Nažalost, većina njih ili neće prepoz- zato što tako jednostavan recept za brzo i
nati stanje u kojem se nalazi ili neće pobe- trajno izlečenje depresije ne postoji čak ni
diti svoju depresiju usled nedostatka prave za one bolesti o kojima se danas mnogo
strategije lečenja.2,3 više zna, kao što je kongestivna srčana
Oni koji shvate da su zapali u depresi- insuficijencija (prva na listi bolesti koje
ju mogu da pomisle da će do kraja života zahtevaju bolničko lečenje). Ono što delu-
morati da uzimaju lekove.4 Oni možda je kod jednog pacijenta ne mora biti koris-
pokušavaju da “se skinu sa” lekova, ali se no za drugog, već naprotiv, veoma štetno.
pri svakom pokušaju njihovo mentalno Svaka depresivna osoba ima svoje
stanje drastično pogoršava, pri čemu često razloge zašto se nalazi u takvom stanju i ti
osećaju neobjašnjivu tugu ili prazninu. Na razlozi se moraju otkriti. Na osnovu tih
kraju ponovo počinju da uzimaju svoju uzroka se zatim određuje poseban pro-
dnevnu dozu antidepresiva kao da je u gram lečenja koji će doneti najbolje rezul-
pitanju dnevna doza neophodnih vitamina. tate. Ovo poglavlje ima dva cilja: 1) da
Oni se čak i dok uzimaju lekove često ne omogući čitaocu da otkrije uzroke svoje
osećaju sasvim dobro.5 Oni možda mogu depresije (ili nekog koga voli), 2) da
normalno da funkcionišu u porodici i na omogući čitaocu da na osnovu tih uzroka
poslu. Oni možda ne razmišljaju aktivno o pronađe posebnu strategiju za savlada-
samoubistvu – ali se i dalje ne osećaju vanje depresije.
ispunjeno i srećno niti imaju neki cilj. Ja za Da biste lakše obavili ovaj zadatak,
takve osobe imam veoma dobre vesti! preporučio bih vam da pre nego što nas-
Ostavio sam najbolje za kraj! Verovatno tavite dalje pročitate prvo poglavlja 1, 3,
vas samo dvadeset dana deli od potpunog 4, 5 i 9. Onima koji su izrazito zabrinuti i
izlečenja od depresije ako se budete nalaze se pod velikim stresom takođe pre-
pridržavali strategije koja je ovde ukratko poručujem da pročitaju poglavlje 7 i 8. Ako
opisana! vi (ili osoba koju volite) uzima neki pre-
parat na bazi bilja ili lek, savetujem vam
da proučite makar principe vezane za uzi-
manje i odvikavanje od lekova koji su
opisani u poglavlju 6. Trebalo bi da proči-
IZLEČENI ZA 20 SEDMICA 189

tate i ono što sam u tom istom poglavlju zite da se u kategoriji “Genetika” (prva na
rekao o pojedinim lekovima. listi u tabeli 2) nalazi jedan specifičan uz-
Preporučujem vam da dok čitate ta rok, a to je “Raniji slučajevi depresije ili
poglavlja zabeležite principe, uzroke i samoubistva u porodici”. Ako se ovaj uzrok
metode lečenja koje se mogu primeniti u odnosi na vas, računajte ga kao jedan
vašem slučaju (ili u slučaju osobe koju “poen”. Druga kategorija, “Razvoj”, ima
volite). To će vam kasnije pomoći da osmi- četiri uzroka. Ako se nijedan od njih ne
slite poseban režim lečenja. Sada možete odnosi na vas, pređite na sledeću kate-
da se vratite ovom poglavlju i primenite te goriju. Ako se bilo koji od uzroka odnosi na
informacije. vas, imate još jedan “poen”.
Dok budete radili ovu vežbu, moći ćete
Kako pronaći prave uzroke da odredite većinu kategorija koje se
sopstvene depresije odnose na vas. Međutim, da biste odredili
Polazim od pretpostavke da, čim za- neke uzroke, potrebno je doći do odre-
počinjete da obrađujete ovaj deo knjige, đenih informacija putem analize krvi ili
znate da vi sami (ili neko vama drag) nekih drugih specijalnih medicinskih testo-
zaista patite od depresije. Da bismo to va. Ovi testovi će vam pomoći da prepoz-
bolje ilustrovali, pretpostavimo da ste to nate uzroke u kategorijama ishrane, otro-
vi, čitalac. Da bismo pronašli uzroke vašeg va i zdravstvenog stanja. Ipak, možete
stanja, podelili smo moguće uzroke na 10 imati još četiri ili pet poena, a da ne mo-
kategorija, koje su prikazane u tabeli 1. rate da nabavljate te informacije.
Važno je shvatiti da tabela 2 ne pred-
stavlja konačnu listu uzroka depresije. Na
Tabela 1. Deset kategorija mogućih
uzroka depresije njoj su navedene samo oni češći uzroci
depresije. Neki ne baš tako česti uzroci
1.Genetika 6.Cirkadijalni ritam
spomenuti u poglavlju 3 ne nalaze se u
2. Razvoj 7. Zavisnost
3. Ishrana 8. Stil života tabeli (kao što je virus Borna ili sindrom
4. Društveni faktor 9. Zdravstveno stanje bolesnih zgrada u kategoriji “Zdravstveno
5. Toksini 10. Frontalni režanj stanje”). Nije neophodno trošiti vreme i
novac tražeći tako neuobičajene uzroke
Dok posmatrate ovu listu, možete uoči- ako ste na listi pronašli dovoljno uzroka
ti nekoliko kategorija za koje mislite da se koji se odnose na vas.
mogu odnositi na vas. Kao što sam izjavio Tokom rutinskog pregleda, ja ne tražim
u Zaključku 3. poglavlja, mozak često mo- ni koncentraciju otrova kao mogući uzrok
že da podnese tri uzroka iz tri kategorije i depresije, osim ako se pacijentu tako neš-
da još uvek dobro funkcioniše. Kada se to već nije dogodilo ili ako pokazuje sim-
pojavi i četvrta kategorija, osoba će ptome trovanja. Izuzetno to činim u sluča-
najverovatnije oboleti od depresije ili ju kada se kod osobe koja boluje od teš-
nekog drugog mentalnog poremećaja. kog oblika depresije identifikuju samo dve
Veoma je važno da prepoznate koliko god kategorije uzroka. To obično znači da tre-
je moguće više uzroka vašeg stanja. To će ba identifikovati još najmanje jednu ili
vam omogućiti da osmislite efikasniji pro- najverovatnije dve kategorije uzroka. Tada
gram lečenja. Pre nego što vas zamolim da bi testiranje na otrove (slanje uzoraka krvi,
odredite koje se kategorije uzroka odnose kose i možda nokta) i proveravanje nedi-
na vas, svaka od njih je podeljena na jagnostikovanih bolesti (kao što su lupus,
jedan ili više uzroka depresije, kao što je dijabetes ili moždani udar u predelu
prikazano u tabeli 2 (strana 190). frontalnog režnja) bilo od velike pomoći.
Da bismo ilustrovali kako se koristi
tabela 2, pogledajmo jedan primer. Zapa-
190 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Tabela 2. Uzroci depresije u svakoj od Zdravstveno stanje


10 kategorija - Hepatitis C
Genetika - Povreda glave u bliskoj prošlosti
- Raniji slučajevi depresije ili samoubistva - Moždani udar
u porodici - Srčani udar
- Rak
Razvoj
- Parkinsonova bolest
- Rani pubertet kod devojcica (početak
- Nekontrolisani dijabetes
menstrualnog ciklusa u 11. godini ili ranije)
- Jak postporođajni stres
- Depresija u periodu adolescencije
- Predmenstrualni sindrom
- Odrastanje uz samo jednog biološkog
- Nepravilno lečeno obolenje tiroidne
roditelja
žlezde
- Žrtva seksualnog zlostavljanja
- Lupus
Ishrana
- Nepravilno lečeno obolenje adrenalne
- Nedovoljno unošenje triptofana
žlezde
- Nedovoljno unošenje omega-3
- Nedovoljno unošenje folne kiseline
Frontalni režanj
- Ishrana siromašna ugljenim hidratima
- Nedovoljno unošenje vitamina B
- Ishrana bogata mesom i sirom
- Ishrana bogata holesterolom, zasićenim
- Redovno gledanje televizije i odlazak u
mastima i šećerom
bioskop
- Izražen gubitak apetita i telesne težine
- Seksualni odnosi van braka
Društveni faktor
- Gledalanje i slušanje MTV-a (ili druge
- Nedostatak društvene podrške
rok/ kantri muzike)
- Negativni, stresni dogadaji u životu
- Podvrgavanje hipnozi ili istočnjackoj
- Dete raste sa dedom i babom
meditaciji
- Član uže porodice je alkoholicar ili
- Neredovno proučavanje Biblije i nere-
zavisnik o drogama
dovno razmišljanje o duhovnim temama
Otrovi - Protivljenje sopstvenoj savesti
- Visok nivo olova
- Visok nivo žive UKUPAN BROJ UZROKA=51
- Visok nivo arsena, bizmuta ili drugih
otrova
Cirkadijalni ritam Pojedinačni uzroci depresije
- Redovna nesanica Ono što je važno jeste da moramo da
- Osoba redovno spava više od 9 sati
shvatimo da teška depresija može da ima
dnevno
- Osoba redovno spava manje od 6 sati
samo jedan jedini uzrok, čak i ako ne pos-
dnevno toji nijedan drugi uzrok ni u jednoj drugoj
- Neredovno spavanje i jedenje kategoriji. Ovi uzroci su navedeni u tabeli
Zavisnost 3.
- alkohol
- pušenje Tabela 3. Pojedinačni uzroci depresije
- kofein u velikim dozama - Bolest tiroidne žlezde
- upotreba nelegalnih droga (poput - Parkinsonova bolest
marihuane) - Nekontrolisani dijabetes
Stil života - Moždani udari
- neredovne fizicke vežbe - Hronična nesanica
- neredovno izlaganje suncu bar 30 minuta - Hronični nedostatak ugljenih hidrata u is-
dnevno hrani
- retko boravljenje na svežem - Hronični nedostatak triptofana u ishrani
vazduhu - Hronično odsustvo društvene podrške
- Izuzetno visok nivo toksina
IZLEČENI ZA 20 SEDMICA 191

Sastavljanje programa lečenja Zavisnost – savladavanje višestruke


Kada uspešno odredite uzrok ili uzroke zavisnosti u isto vreme
svoje depresije, vreme je da sastavite Osoba koja i puši i pije i konzumira
odgovarajući program lečenja. Kod mno- mnogo kofeina (kafe) može da pomisli da
gih depresivnih osoba su sigurno prisutne je nemoguće ostaviti sve ove štetne navike
najmanje četiri kategorije uzroka, i to više u isto vreme. Dobra vest je ta da odbaci-
stavki iz svake od njih. Na primer, kada je vanje štetnih navika može biti delotvornije
u pitanju kategorija “Zavisnost” iz tabele ako se sve one napuste u isto vreme, a ne
2, osoba može u isto vreme biti i pušač i jedna po jedna. Pogledajte tabelu 4.6,7
alkoholičar i konzument kofeina u velikim
količinama. U okviru kategorije “Cirkadijal-
Tabela 4. Savladavanje višestruke
ni ritam,” osoba može da zabeleži i “redov- zavisnosti u isto vreme
no spava manje od šest sati dnevno” i “če-
- Depresivna osoba može biti ovisna o du-
sta nesanica” i “neredovni obroci i spava-
vanu, alkoholu i kofeinu.
nje”. Pod kategorijom “Frontalni režanj”, - Postoje dokazi da će odbacivanje štetnih
osoba može da bude i ovisnik o zabavnom navika biti uspešnije istovremenim ostav-
televizijskom programu i redovni gledalac ljanjem svih štetnih navika.
MTV-a i da nikada ne proučava Bibliju ili se - Programi za lečenje alkoholizma uspešnije
bavi apstraktnim razmišljanjem i da jede deluju kada se alkoholičari u isto vreme uz-
mnogo mesa. Odgovarajući program leče- državaju i od duvana.
nja je onaj koji će delovati na sve uzroke - Programi za odvikavanje od pušenja su
– uzroke koje čovek može izmeniti - u ok- delotvorniji ako osoba tada prestane da
viru svake od prisutnih kategorija. konzumira i alkohol i kofein.
Neke depresivne osobe su spremne da
se u isto vreme uhvate u koštac sa svim Alkoholičar koji je duže vremena pio
uzrocima svoje depresije, dok neke druge velike količine alkohola treba se uključi u
nisu. Postepeno suočavanje sa uzrocima program detoksikacije ili program lečenja
depresije takođe može da bude delotvorno promenom stila života. Tokom tog perioda,
– ali će tada za potpuno izlečenje biti on treba da obznani i to da namerava da
potrebno više vremena. Ja često od svojih ostavi i duvan i kofein. Stručnim osobama
pacijenata tražim da se svakog meseca koje nadgledaju njegov napredak verovat-
pozabave jednom kategorijom uzroka koje no će biti drago da mogu da mu pomognu
čovek može promeniti sve dok se ne reši i u tom pogledu – shvatajući da će tada
svaki od njih. Taj proces može da traje imati veće šanse da uspeju u svom pro-
samo tri meseca budući da su mnogi uzro- gramu odvikavanja od alkohola.
ci često nepromenljivi (genetika, razvoj i Usredsređujući se na jednu određenu
neki uzroci medicinske prirode). Veoma je kategoriju (kao što je zavisnost), depresiv-
važno da tokom tog jednog meseca depre- na osoba ne bi trebalo u potpunosti da
sivni pacijent pokuša da u isto vreme zanemari ostale kategorije – već bi treba-
ispravi sve uzroke u okviru jedne kategori- lo da vidi sa kojim uzrokom iz neke druge
je. Mnogim depresivnim osobama se ovo kategorije bi se mogla lako uhvatiti u koš-
može činiti kao “nemoguć” zadatak, ali ja tac u toku tog meseca – kao što je
sam otkrio da ne samo da je moguće, već uvođenje brze šetnje tokom dana itd. Neki
često i mnogo lakše istovremeno se uhva- uzroci, kao što je ishrana bogata mesom,
titi u koštac sa svim uzrocima u okviru mogu biti tako duboko ukorenjeni da
jedne kategorije. pokušaj ostavljanja takve navike u isto
vreme kada osoba pokušava da ostavi
duvan i kofein možda ne bi bio izvodljiv.
192 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Depresivna osoba bi u tom slučaju lako može biti pravo rešenje. Čovek može is-
mogla da se razočara. Dakle, sa nekim (i kreno da pristupi i proba ove predloge i da
možda mnogim) stvarima u okviru jedne im da vremena da se pokaže njihova
kategorije trebalo bi se uhvatiti u koštac delotvornost – a da ipak ne nađe bliske
tokom narednog meseca. prijatelje. Sledeći korak može biti kogni-
Promene u načinu ishrane tivno-bihevioralna terapija kod iskusnog
U okviru programa postepenog suoča- psihološkog savetnika, koji vam može
vanja sa uzrocima depresije, promene u pomoći da otkrijete šta možete promeniti
načinu ishrane često ostavljam za drugi ili kod sebe kako biste savladali društvenu
treći mesec. Izuzetak pravim u slučaju izolaciju.
kada depresivni pacijent pati od gubitka
apetita kada odmah treba obratiti pažnju Cirkadijalni ritam
na kategoriju ishrane. Za svaki slučaj, Stavke iz ove kategorije se najuspešni-
pogledajte ponovo odlomke o ishrani u 3., je mogu savladati kada se u isto vreme
4. i 9. poglavlju. Da biste lakše uneli pozi- osoba uhvati u koštac sa stavkama iz kate-
tivne promene u vaš način ishrane, u Do- gorije stila života. Tokom ovog meseca,
datku 10 ćete pronaći recepte koji rešava- osoba mora da se pridržava određenog
ju problem nedostatka omega-3 masnoća, rasporeda kada je u pitanju spavanje. To
triptofana i folne kiseline u vašoj ishrani. znači da osoba mora često da gleda na
Tokom meseca kada se budete bavili sat, naročito tokom prve dve nedelje u
ishranom, bilo bi dobro pozabaviti se i toku tog meseca, sve dok redovno spa-
stavkama iz nekih drugih kategorija veza- vanje ne postane stvar navike. Da li treba
nih za ishranu, kao što je kategorija da koristite budilnike tokom ovih mesec
Frontalni režanj prikazana u tabeli 2. dana? Svakako, ali kada vas svakog jutra
Smanjujući ili u potpunosti izbacujući budilnik bude budio u isto vreme, uskoro
meso, a u isto vreme povećavajući količinu vam taj budilnik neće više biti potreban.
prirodnih ugljenih hidrata, možete lakše Topla kupka pre spavanja opisana u 5.
uneti i neke druge pozitivne promene u poglavlju pomoći će vam da zaspite, za-
vašu ishranu. Hranljiva jela bez mesa jedno sa nekim drugim merama koje su
mogu popraviti raspoloženje. tamo spomenute. Redovna gimnastika,
naročito ako vežbe radite ujutru ili tokom
Društveni faktor dana na svežem vazduhu, blagotvorno će
Neke stavke u okviru kategorije Druš- uticati na cirkadijalni ritam. Rešenje za
tveni faktor podložnije su promenama od problem sa dnevo-noćnim ritmom ukratko
nekih drugih stavki. Na primer, većina je prikazano u tabeli 5.
deda i baba podiže svoje unuke samo zato
što roditelji nisu sposobni za to ili nisu na Tabela 5. Rešite problem
raspolaganju. Ove okolnosti se ne mogu cirkadijalnog ritma
promeniti. Društvena izolacija je stavka - Napravite sebi raspored spavanja.
koja se lakše može promeniti. Sklapanje - Neophodan vam je budilnik.
novih prijateljstava ili zbližavanje sa starim - Topla kupka pre spavanja od velike je po-
prijateljima može biti od velike pomoći. To moći.
se često može najbolje postići uključiva- - Radite redovno fizičke vežbe.
njem u neki volonterski projekat koristan
za sredinu u kojoj osoba živi.
Blisko prijateljstvo se obično razvije ka- Otrovi i zdravstveno stanje
da sa drugima sarađujete sa zajedničkim Ove kategorije zahtevaju dijagnozu
ciljem. Odlaženje u lokalnu crkvu koja stručnjaka i najuspešnije se tretiraju kada
podstiče projekte korisne za zajednicu se osoba pridržava saveta i programa leče-
IZLEČENI ZA 20 SEDMICA 193

nja datih od strane stručnog lekara. Ipak, vine ili časopis će vam pružiti mnogo više
postoji nešto što treba sami da pre- informacija u istom vremenskom periodu,
duzmete kako biste sami sebi pomogli. Na a dodatna prednost je ta što nećete morati
primer, ako imate visok nivo žive u krvi, da slušate informacije koje vam nisu za-
svakako ćete morati da promenite način nimljive ili korisne. Možete da pročitate
ishrane tako što ćete izbaciti ribu i morske naslov i da, ako vas ta tema ne zanima,
plodove iz jelovnika. Ako analize pokazuju nastavite dalje. Za 30 minuta ćete o ono-
da imate dijabetes, moraćete da pređete me što vas lično zanima saznati mnogo
na ishranu koja ne samo što će kontrolisati više čitajući novine nego gledajući dnevnik
vaš nivo šećera u krvi, već će sprečiti i za dnevnikom.
dalje komplikacije vezane za ovu bolest. U Aktivnost koja će podstaći funkciju
svojoj knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja, frontalnog režnja jeste ozbiljno svakod-
posvetio sam celo jedno poglavlje načinu nevno čitanje Biblije. Pročitajte jedno pog-
na koji se dijabetes kontroliše načinom lavlje Priča Solomunovih ili proučavajte
ishrane i stilom života uopšte. neku duhovnu temu iz Biblije, na primer
“veru”, i poboljšaćete zdravlje svog frontal-
Frontalni režanj nog režnja.
Stavke u okviru kategorije Frontalni re-
žanj predstavljaju danas najčešći problem Šta činiti kada je prisutno više
kod depresivnih pacijenata. Ja obično svo- kategorija?
jim pacijentima dajem zadatak da ove Neke osobe će veliki deo svog života
probleme savladaju tokom drugog ili provesti uz stalno prisustvo problema iz tri
trećeg meseca. Mnogi ljudi koji ovise o kategorije. Tada će odeđeni niz događaja i
zabavnom televizijskom programu, biosko- životnih navika iznenada povećati taj broj
pu, internetu, MTV-u ili stalnim seksualnim na pet ili šest kategorija, izazivajući težak
vanbračnim odnosima zapravo misle da im oblik depresije. Ako su sve ove oblasti
život više neće biti “zabavan” ako se podložne promenama, s njima se treba
odreknu tih svojih navika. Nakon jed- uhvatiti u koštac. Pošto moji pacijenti sav-
nomesečnog uzdržavanja od svega onoga ladavaju samo jednu kategoriju problema
što spada u kategoriju frontalnog režnja mesečno, mnogim osobama će možda biti
mozga, svaka osoba koju znam, a koja je potrebno čak 24 do 28 sedmica da bi pos-
uspela da “prebrodi krizu” rekla mi je da tigli trajno izlečenje.
sada u stvari mnogo više uživa u životu Nije apsolutno neophodno da vam ni-
nego ranije. Ako se pitate kako život može jedna kategorija ne bude aktivna da biste
da bude zabavan bez svega toga, možda bili trajno izlečeni. Kao što sam ranije nag-
bi trebalo da nabavite knjigu Zakoni lasio, neke kategorije se ne mogu prome-
zdravlja i izlečenja. U njoj, u 13. pog- niti, kao što su genetika i razvoj. Iako bi
lavlju, u odeljku “Šta raditi posle izvlačenja najidealnije bilo kada bi se neka kategori-
utikača,” govorim o 30 različitih rekrea- ja u potpunosti “očistila”, kod mnogih paci-
tivnih aktivnosti koje mogu da poboljšaju jenata se stanje popravi kada smanje broj
funkciju levog i srednjeg frontalnog režnja. prisutnih stavki na jednu ili dve. Ipak, u
Čak i ako izbacite samo večernji dnev- sivu zonu biste ušli kada biste broj aktivnih
nik, vaše stanje će se u velikoj meri pobolj- kategorija sa četiri ili pet smanjili na tri.
šati. Većina ljudi ne uviđa da večernji Većina pacijenata kod kojih dođe do
dnevnik, zapravo, daje samo par glavnih ovakvog smanjenja na kraju će se osećati
vesti, ali vrlo malo korisnih informacija. bolje i bolje će funkcionisati; međutim,
Kada bi vam neko pokazao transkript 30- mnogi će jedan duži vremenski period i
minutnog dnevnika, videli biste manje od dalje morati da uzimaju neke biljne
šest stranica pisanog teksta. Dnevne no- preparate ili sintetičke lekove bar dotle dok
194 IZLAZ IZ DEPRESIJE

još više ne smanje broj aktivnih kategorija kata. Oni se u potpunosti slažu sa izjavom
uzroka depresije. Stoga preporučujem da biblijskog pisca zapisanom u tabeli 7.8
se sve promenljive aktivne kategorije
uklone kako bi pacijent imao što veće Tabela 7. Mir – rod pravednosti
šanse da postigne trajno izlečenje bez
“Jer svako karanje kad biva ne čini se da je
upotrebe sintetičkih lekova. radost, nego žalost; ali posle daće miran
Neki depresivni pacijenti na kraju ne rod pravde onima koji su naučeni njime.
uspevaju da smanje broj svojih aktivnih Zato oslabljene ruke i oslabljena kolena
kategorija. Tada je neophodno da se, ako ispravite, i staze poravnite nogama svojim,
želi da postigne uspeh, pacijent podvrgne da ne svrne što je hromo, nego još da se
kognitivno-bihevioralnoj terapiji kod iskus- isceli.”
Jevrejima 12,11-13
nog psihoterapeuta. Veoma je važno da
precizno kažemo psihoterapeutu koje ka-
tegorije želimo da promenimo da bi naši Oni koji prebrode depresiju često kažu
razgovori bili efikasni i doneli trajne rezul- da se osećaju mnogo bolje nego pre nego
tate. što su bili zapali u depresiju. Tačno je da
Neke osobe koje ranije nisu uspevale su tokom depresije bili tužni, ali ta tuga ih
da smanje broj kategorija postići će trajan je navela da pronađu uzrok depresije i
uspeh ako odu u neki centar (poput sana- promene način ishrane i života uopšte
torijuma-hotela) gde se ljudima pomaže (“staze poravnite nogama svojim”) i budu
da promene svoj način života. U jednoj isceljeni. Oni sada doživljavaju takvu ra-
takvoj ustanovi sve aktivne promenljive dost, ispunjenje i mir kakve nikada ranije
kategorije se rešavaju istovremeno, tako nisu doživeli.
da ćete za tri sedmice ili čak kraće postavi-
ti dobar temelj za vaš uspeh! Trajni uspeh Zašto neke osobe ne dožive trajno
se postiže kada pacijent taj novi stil života isceljenje?
počne da primenjuje kod kuće, u mestu u Iako su neki neuspesi posledica razloga
kom živi. navedenih u odeljku “Šta činiti kada je pri-
sutno više kategorija?”, neke osobe ne
Trajno izlečenje uspevaju jednostavno zbog toga što ne-
Otkrio sam da je u većini slučajeva za maju iskrenu želju da se osećaju bolje,
trajno izlečenje od depresije dovoljno jed- razmišljaju bolje, funkcionišu bolje i zbog
nostavno znati uzroke svog stanja i uneti toga što možda nemaju želju da budu
promene u način života koje će otkloniti te korisnije za one koje vole. Takve osobe
uzroke. Motivacija depresivnih pacijenata obično smatraju da im njihova bolest
potiče od njihove želje da se osećaju bolje, donosi i neke prednosti – a taj proces se
funkcionišu bolje i njihove želje da budu naziva “sekundarnim dobitkom”. Naime,
korisniji za one koje vole, kao što je nag- takve osobe misle da, ako se potpuno
lašeno u tabeli 6. izleče, neće više dobijati toliko ljubavi i
pažnje od svoje porodice, kolega na poslu,
Tabela 6. Motivacija za trajno izlečenje psihoterapeuta ili doktora.
- Bolje ću se osećati Neke osobe mogu da misle da, kada
- Bolje ću razmišljati više ne bude bilo njihovih depresivnih ose-
- Bolje ću funkcionisati ćanja o kojima bi se moglo pričati, više
- Biću korisniji za one koje volim neće biti zanimljivi sagovornici, te da će
izgubiti prijatelje. Postoji gomila drugih
Takvi pacijenti žarko žele da počnu da razloga iz kojih depresivna osoba smatra
žive novim životom – naročito životom bez da joj njeno stanje donosi prednost. Bez
upotrebe lekova i njihovih neželjenih efe- obzira koji je razlog u pitanju, otkrio sam
IZLEČENI ZA 20 SEDMICA 195

da je veoma korisno upitati pacijenta šta jer je zbog njegove popustljivosti mogla da
on/ona misli da dobija time što nastavlja “radi šta hoće”.
da živi načinom života za koji se zna da Na svu sreću, Viktorija nije bila ovisnik
izaziva depresiju. Kada dođemo do tog ni o alkoholu ni o drogama i nije u njima
razloga, ja mogu da pomognem pacijentu potražila “rešenje” za svoju depresiju. Ra-
da otkrije svoje lažne i svoje prave potrebe dila je u kući i nije radila fizičke vežbe go-
i mogu da mu pomognem da uvidi koje su dinu dana. Redovno je gledala zabavni
njegove ideje i misli iracionalne te ih stoga program na televiziji i počela da se dopisu-
treba prevazići. Takav proces često zahte- je preko interneta kako se ne bi osećala
va psihoterapeuta koji ima iskustva u kog- društveno izolovanom. Srećom, nije imala
nitivno-bihevioralnoj terapiji. Kada osoba nikakvu bolest, a analiza krvi je pokazala
prestane da razmišlja iracionalno, ta pro- da je sve u redu. Kategorije koje je ona
mena pozitivno deluje na osećanja i pona- obeležila bile su razvoj, ishrana, društveni
šanje, a posledica toga je trajno izlečenje faktor, cirkadijalni ritam, stil života i
pacijenta. frontalni režanj.
Zbog teške depresije i gubitka apetita,
Studija o jednom slučaju preporučio sam joj da počne da uzima
45-ogodišnja Viktorija je izgubila devet Remeron (sintetički antidepresiv) svake
kilograma za dva meseca, a duže od deset večeri dok se budemo bavili jednom kate-
sedmice nije pošteno spavala. U poslednja gorijom uzroka mesečno. Ranije je loše
dva meseca je plakala najmanje jedanput reagovala na taj lek, pa me je zamolila da
na dan, često bez nekog vidljivog razloga. počnemo sa promenom ishrane i načina
Ozbiljno je razmišljala o samoubistvu, ali života nadajući se da će moći da izbegne
je shvatila da su takve misli iracionalne i lekove. Pristao sam na ovaj pristup samo
sada, kada je došla u moju ordinaciju, nije pod uslovom da pristane da uzima lek ako
osećala želju da oduzme sebi život. Tokom do kraja sedmice ne dođe do vidnog po-
tog prvog razgovora bilo je očigledno da boljšanja. Prepisao sam joj dijetu bogatu
Viktorija pati od teškog oblika depresije. triptofanom i omega-3 mastima (laneno
Data joj je lista uzroka prikazana u tabeli seme i orasi), sa dosta folne kiseline i bez
2 i trebalo je da pokuša da pronađe uzrok holesterola. Trebalo je da vežba (brzo
i pogleda koje analize krvi bi trebalo da hodanje ili plivanje) pola sata dnevno po
uradi. Obeležila je šest od mogućih deset dnevnom svetlu, oko podneva. Trebalo je
kategorija. da leže pre devet sati uveče i bude pola
U njenoj porodici nije bilo slučajeva sata u toploj kupki pre spavanja. Morala je
depresije, ali je ona do svoje 9. godine bila odmah da prekine sa zabavnim televizij-
žrtva seksualnog zlostavljanja od strane skim programima i krstarenjem po inter-
svog ujaka. Njena ishrana je bila siromaš- netu.
na omega-3 mastima. U poslednja dva Jedina preostala potencijalno promen-
meseca jedva da je išta i jela, a dešavalo ljiva kategorija bila je njena društvena si-
se da ceo dan ne unese nijednu kaloriju. tuacija. Nisam imao na umu nikakav način
Kada je u pitanju društvo, ona se sada na koji bih mogao da vratim njenog muža
osećala izolovanom. Njen muž se zaljubio i ćerke. Ranije je imala bliske prijatelje u
u drugu ženu godinu dana pre nego što je crkvi u koju je nekada odlazila. Mogla je da
došla u moju ordinaciju. Bila je veoma obnovi kontakt sa nekim njoj dragim ljudi-
bliska sa svojom 20-godišnjom ćerkom ko- ma iz te crkve – ja sam joj rekao da bi to
ja je trebalo uskoro da se uda za čoveka bilo veoma dobro, kao i da svakodnevno
koji je živeo u drugoj državi. Njena 14- čita Bibliju i upućuje molitve Bogu.
godišnja ćerka je izabrala da živi sa ocem Budući da je želela da primenimo me-
tod lečenja bez upotrebe sintetičkih leko-
196 IZLAZ IZ DEPRESIJE

va, rekao sam joj da će najbolje rezultate često i dalje depresivni, što se odražava i
ostvariti ako sve promene u svoj način živ- na njihovo fizičko zdravlje. Ja obično če-
ota unese u isto vreme. “Mislim da mogu kam da oni prevaziđu probleme koji spa-
to da postignem i želim da pokušam”, rekla daju u promenljive kategorije uzroka,
je ona. Ona je zaista pokušala i uspela da zatim čekam još mesec dana da bih se
odjednom unese sve pozitivne promene u uverio da su zaista postigli uspeh u tim
svoj život. Za sedam dana je dobila jedan oblastima, pa tek onda započinjem proces
kilogram, poboljšao joj se apetit, spavala odvikavanja od lekova. Proces odvikavanja
je 7 do 8 sati svake noći i u prethodna je opisan u 6. poglavlju. Taj proces se u
četiri dana nijedanput nije zaplakala. Ona 90% slučajeva uspešno završi u roku od
je u potpunosti uživala u svom obnovl- mesec dana. Pacijent više nije depresivan
jenom duhovnom životu - u molitvi i i više nije zavistan od lekova.
proučavanju Biblije sa svojim starim pri-
jateljima. Lekovi joj očigledno nisu bili Zaključak
potrebni. Ovo poglavlje bi trebalo da posluži kao
Sedmicama nakon toga, njena depresi- vodič svima onima koji žele da pobede
ja se nije vraćala i ona se sada oseća bolje depresiju. Kratak pregled ovog poglavlja
nego ikada – sprovodeći i dalje iste pozi- prikazan je u tabeli 8.
tivne promene u ishrani i stilu života. Da, i
dalje joj nedostaju muž i ćerke, ali veruje Tabela 8. Kratak pregled 10. poglavlja
da Bog vodi njen život. Ona oseća da joj je
- Ne postoji “standardan” slučaj depresije.
data predivna prilika da se prepusti Nje-
- Svaka žrtva depresije ima svoj poseban i
govom brigovodstvu. jedinstven splet okolnosti i uzroka.
Ovim skraćenim izveštajem ja ne želim - U većini slučajeva, postoji više od jednog
da kažem da metod koji je delovao u uzroka depresije. U mnogim slučajevima
Viktorijinom slučaju odgovara svakome. ima ih i više od četiri.
Kao što je ranije rečeno, program lečenja - Pre iznalaženja strategije za borbu protiv
treba planirati prema specifičnim uzrocima depresije, mora se odrediti svaki pojedinač-
i potrebama svakog pojedinačnog pacijen- ni uzrok depresije.
ta. Da je ovaj pacijent bio ovisnik (o alko- - Veoma često, depresivna osoba može sa-
holu, drogama, kofeinu, duvanu), verovat- ma da odredi uzroke svoje depresije na listi
od 51 mogućnosti.
no bi se taj problem rešavao tokom prve
četiri sedmice, pre nego što se primeni
preostali deo ovog programa – što bi mog- Čovek ne bi trebalo da prihvati svoju
lo da podrazumeva obaveznu upotrebu depresiju kao jedno doživotno stanje sa
antidepresiva (u zavisnosti od vrste zavis- svim njegovim štetnim posledicama. Save-
nosti). Ovaj slučaj još jedno pokazuje koli- tujem vam da započnete ovaj proces koji
ko su ishrana i stil života tesno povezani sa će vam doneti trajno izlečenje od depresi-
mentalnim zdravljem. je. Pronađite uzrok ili uzroke svoje depre-
sije. Uklonite što je moguće više promen-
Odvikavanje od lekova ljivih uzroka novim načinom ishrane i živo-
Budući da se depresija često vraća, de- ta, zdravim društvenim i obnovljenim du-
presivnim pacijentima se obično savetuje hovnim životom. Vaš um, duh i telo mogu
da nastave da uzimaju antidepresive devet biti istinski zdravi i snažni.
do dvanaest meseci pre nego što im se da
savet da ostave lekove.9 Većina osoba koje
dođu kod mene sa simptomima depresije
već uzima antidepresive. Iako im ti lekovi
obično pomognu u nekoj meri, oni su
Dodatak 1
Komunikacije u mozgu i hemija mozga
Struktura neurona je prikazana na Slici
Slika 2. Sistem za komunikaciju
1. neurona
Slika 1. Struktura neurona
nervni završetak

akson

dendrit jedro u telu


ćelije
sinaptički završetci molekuli
neurotransmitera
sinapsa

Neuron ima telo ćelije koje sadrži ge-


netski materijal i veliki deo mehanizma za
nerv primalac
proizvodnju energije neurona. Iz tela ćeli-
je polaze kratki granati nastavci, dendriti,
koji su najvažnije prijemničke površine
veza sa drugim neuronima, putem sinapsi.
neurona pri komunikaciji. Ovi dendriti, u
Procenjuje se da u mozgu ima minimum
zavisnosti od tipa i lokacije neurona, imaju
100 triliona sinapsi, a može ih biti i dese-
mnoštvo oblika i veličina. Izlazni signal
tostruko više.1 Ove sinapse nisu nasumič-
neurona obično koristi jedinstveni ogranak
no raspoređene, već po šemama koje će-
zvani akson, koji se obično grana na mno-
mo nazvati kola (krugovi). Ako se kolo
štvo sinaptičkih završetaka na njegovom
stimuliše pomoću neurohirurške sonde,
kraju, što se može videti na slici 1.
može nastati sećanje, misao, ili pak pokret
Uvećani prikaz završetka neurona i nje-
ruke, šake ili kažiprsta, u zavisnosti od to-
govog komunikacionog sistema vidi se na
ga gde se sonda postavi u mozgu. Kom-
slici 2.
pleksnost se dodatno uvećava činjenicom
Komunikacije u mozgu odigravaju se
da pojedinačni neuroni mogu biti deo više
na malim, specijalizovanim membranskim
od jednog kola.
strukturama zvanim sinapse, koje su loci-
Kompleksnost fizičke strukture mozga
rane između neurona, kao što je pokazano
najblaže rečeno je zapanjujuća. Njoj je
na slici. Neuronska komunikacija obično se
nadređena hemija mozga, koja nije ništa
sastoji od električnih signala koji putuju
manje zadivljujuća. Dok električni signal
duž neurona, a koji zatim izazivaju hemij-
putuje duž aksona, na njegovom kraju se
ski signal koji prelazi preko sinaptičke
pretvara u hemijski signal. Hemijski glasni-
pukotine. Kad dospe do neurona sa druge
ci su molekuli poznati kao neurotransmiteri
strane sinapse, ovaj hemijski signal biva
i prikazani su na slici 2. U mozgu postoji
transformisan u novi električni signal u
više od sto različitih neurotransmitera.2
jednom ili više neurona koji tu imaju svoja
Neki od njih su mali molekuli, poput sero-
čvorišta. Svaki neuron ima u proseku 1000
tonina, dopamina, acetilholina i norepine-
198 IZLAZ IZ DEPRESIJE

frina. Drugi su pak veliki molekuli sastav-


Slika 3: Purkinjenova ćelija
ljeni od proteinskih lanaca.
Razmotrimo tri vrste neurotransmitera:
1. Ekscitatorni – izazivaju električnu
ekscitaciju u neuronu
2. Inhibitorni – sprečavaju produkciju
električnog signala u neuronu
3. Modulišući – moduliraju postojeći
električni signal neurona
Primer ekscitatornog neurotransmitera
je hemijska supstanca glutamat. Jedinje-
nja glicin i gama amino buterna kiselina
(GABA) su primeri inhibitornih neurotrans-
mitera. zona mozga. Dopamin se, na primer, proiz-
Većina neurotransmitera nisu ni eksci- vodi u samo 500.000 neurona, što će reći:
tatorni ni inhibitorni, već deluju tako što jedna od 200.000 nervnih ćelija. Dopamin-
dovode do kompleksne modulacije elek- ski neuroni grupisani su samo u područji-
tričnog signala. Serotonin, dopamin i lanci ma smeštenim duboko u mozgu. Svaki od
proteina spadaju u ovu grupu neurotrans- ovih neurona šalje svoj granajući akson
mitera. Da bi ilustrovali kako ovi transmi- kroz ceo mozak, tako da kad dođe do im-
teri zajednički deluju, razmotrimo primer pulsa u malom broju ovih neurona, ceo
muzičkog instrumenta, recimo flaute. Da mozak biva obavešten.
bismo dobili muziku flaute, prvo traba da Jedna vrsta neurona, zvana Purkinje-
imamo na raspolaganju instrument, zatim ove ćelije, (šematizovane na slici 3) mogu
tok vazduha koji bi zvuk proizveo, a po- da ostvare i do 200.000 veza sa drugim
tom su tu dirke da kontrolišu ili moduliraju neuronima.
zvuk. Neuron je flauta, ekscitatorni neuro-
transmiter je struja vazduha, a modulišući Literatura:
neurotransmiter je čitav niz dirki koji obli- 1. Mental Health: A Report of the Surgeon General De-
kuje i menja melodiju. partment of Health & Human Services, National Institutes
Svaki modulatorni neurotransmiter se of Health, Nation Institutes of Mental Health. 1999, p. 33.
2. Mental Health: A Report of the Surgeon General De-
proizvodi od strane relativno malog broja
partment of Health & Human Services, National Institutes
neurona grupisanih u ograničenom broju of Health, Nation Institutes of Mental Health. 1999, p. 36.
DODACI 199

Dodatak 2
Limbički sistem: Emocionalno središte mozga

Cingulatni girus (zavoj) Forniks

Žuljevito telo
Mirisna kvržica

Olfaktorni (mirisni)
trakt

Mamilarno telo
Stria terminalis
Amigdala Hipokampus

Ovaj dijagram predstavlja presek mozga načinjen podelom mozga na hemisfere,


kako bi se omogućio uvid u komponente limbičkog sistema.
200 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Dodatak 3
Zvanični psihijatrijski simptomi depresije
A. Pet (ili više) od dole navedenih simp- ka) skoro svakog dana (ne puki samo-
toma bilo je prisutno tokom istog perioda prekor ili krivica zbog bolesti).
od dve sedmice i predstavljaju promenu u (8) smanjena sposobnost razmišljanja
odnosu na prethodno funkcionisanje; bar ili usredsređivanja na nešto, ili neodluč-
jedan od ovih simptoma je ili (1) depre- nost, skoro svakog dana (bilo da to osoba
sivno raspoloženje ili (2) gubitak zanima- sama primećuje ili drugi ljudi).
nja ili zadovoljstva. (9) konstantno razmišljanje o smrti, ne
NAPOMENA: Nemojte ubrajati simp- samo strah od umiranja; konstantno raz-
tome koji su posledica opšteg zdravstve- mišljanje o samoubistvu bez određenog
nog stanja, lošeg raspoloženja ili haluci- plana ili pokušaj samoubistva ili poseban
nacija. plan za samoubistvo.
(1) depresivno raspoloženje tokom ve-
B. Ovi simptomi ne zadovoljavaju kri-
ćeg dela dana, gotovo svakog dana, kao
terijume za više različitih situacija.
što pokazuje bilo subjektivna izjava (npr.
oseća se tužno ili prazno) ili zapažanje C. Ovi simptomi izazivaju klinički
drugih (npr. primetite da je neko plakao). značajan potres ili poteškoće u društven-
Napomena: Kod dece i adolescenata mo- om, profesionalnom ili drugim značajnim
guća razdražljivost. aspektima života.
(2) izrazito smanjeno interesovanje ili
D. Ovi simptomi nisu posledica direkt-
uživanje u svim, ili skoro svim, aktivnosti-
nih psiholoških efekata neke supstance
ma tokom većeg dela dana (bilo da osoba
(npr. upotrebe droga ili lekova) ili opšteg
sama izjavi kako se oseća ili da drugi to
zdravstvenog stanja (npr. hipotiroidizam).
primete).
(3) primetan gubitak težine kada se ne E. Ovi simptomi se dešavaju nakon
drži dijeta ili povećanje telesne težine (npr. velike žalosti, tj. nakon gubitka voljene
promena od više od 5% mesečno) ili sma- osobe; simptomi traju ne duže od 2 mese-
njenje ili povećanje apetita skoro svakog ca; za njih su karakteristični smetnje u
dana. Napomena: Kod dece treba obratiti funkcionisanju organizma, morbidna preo-
pažnju na nemogućnost dostizanja očeki- kupiranost bezvrednošću, suicidne misli,
vane telesne težine za određenu starosnu psihotični simptomi ili psihomotorna retar-
dob. dacija.
(4) nesanica ili preterano spavanje sko-
ro svakog dana. American Psychiatric Association) (1994). Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed). Washin-
(5) psihomotorna agitacija ili retardaci- gton D.C.
ja skoro svakog dana (drugi to mogu da
primete, to nisu samo subjektivna oseća-
nja; nemir ili usporenost).
(6) umor ili gubitak energije skoro sva-
kog dana.
(7) osećanje bezvrednosti ili preterane
ili neprimerene krivice (što može biti var-
DODACI 201

Dodatak 4
Zvanični psihijatrijski simptomi distimije
A. Depresivno raspoloženje tokom ve- dijagnoze kada se dostignu kriterijumi za
ćeg dela dana, i to skoro svakog dana, što napad teškog oblika depresije.
osoba može sama da primeti ili to drugi
E. Nikada nije bilo manijačkih napada,
mogu da primete kod nje; takvo stanje
mešovitog napada ili velikih manijačkih na-
traje najmanje 2 godine. NAPOMENA: De-
pada, a nikada nisu dostignuti kriterijumi
ca i adolescenti mogu biti razdražljivi, a
za ciklotimični poremećaj.
takvo stanje može da traje najmanje godi-
nu dana. F. Ovaj poremećaj se ne javlja samo
tokom hroničnih psihosomatskih bolesti,
B. Prisustvo – tokom depresije – dve (ili
kao što su šizofrenija ili poremećaj usled
više) stvari od dole navedenog:
žalosti.
(1) slab apetit ili prejedanje
(2) nesanica ili preterano spavanje G. Ovi simptomi nisu posledica direk-
(3) nedostatak energije ili umor tnog fiziološkog uticaja neke materije (npr.
(4) nedostatak samopoštovanja upotreba droge ili lekova) ili opšteg zdrav-
(5) slaba koncentracija ili neodlučnost stvenog stanja (npr. hipotiroidizam (oslab-
(6) osećanje bespomoćnosti ljena funkcija tiroidne žlezde)).
C. Tokom 2 godine (godinu dana kod H. Ovi simptomi izazivaju klinički zna-
dece ili adolescenata) ovakvog stanja oso- čajan potres ili ometaju funkcionisanje
ba je imala simptome iz Kriterijuma A i B čovekovog organizma u društvenom, pro-
duže od 2 meseca u jednom navratu. fesionalnom ili nekim drugim važnim
D. Nije zabeležen nijedan napad teškog aspektima života.
oblika depresije tokom prve 2 godine
American Psychiatric Association) (1994). Diagnostic and
poremeæaja (godinu dana kada su u Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed). Washin-
pitanju deca ili adolescenti); tj. pore- gton D.C.
meæaji su povezani sa hroničnim pore-
mećajem teškog oblika depresije ili pore-
mećajem teškog oblika depresije sa delim-
iènim popuštanjima.
NAPOMENA: Može biti da je ovakvom
stanju prethodio napad teškog oblika dep-
resije pod uslovom da je došlo do potpune
remisije (bez značajnijih znakova ili simp-
toma u periodu od 2 meseca) pre nego što
je došlo do distimičnog poremećaja/dis-
timije. Osim toga, nakon prve 2 godine
(godinu dana kada su u pitanju deca ili
adolescenti) distimičnog poremećaja, mo-
že doći do napada teškog oblika depresije,
i u tom slučaju mogu se postaviti obe
202 IZLAZ IZ DEPRESIJE

Dodatak 5
Bipolarni poremećaj
Bipolarni poremećaj je ne tako davno razdražljivosti. Njihov način razmišljanja
bio poznatiji pod nazivom manična depre- može biti da misle da su najbolji šta god
sija. Ovaj poremećaj se odlikuje drastič- da rade, ili paranoičan, kada oni zamišlja-
nom promenom raspoloženja, od teške ju da vanzemaljci nadziru svaki njihov
depresije do preterane ushićenosti. Među- pokret. I dok se njihove misli nižu brzinom
tim, detaljnija istraživanja pokazuju da kod munje, a ideje smenjuju brzinom svetlosti,
nekih ljudi može postojati mnogo različitih oni se lako zbune i gube koncentraciju. U
nivoa i stupnjeva promene raspoloženja. ostale simptome spadaju loše rasuđivanje,
Ovaj problem se ne može tako lako defini- uvredljivo agresivno ponašanje, promisku-
sati kao što se nekad mislilo. itetnost, rasipništvo, nepromišljenost, po-
Hipokrat je bio jedan od prvih koji su većana energija i aktivnost i smanjena
zapazili da melanholija (depresivno stanje) potreba za snom.
i manična stanja nastaju kao posledica Da bi se kod nekoga postavila dijag-
bioloških procesa koji se odvijaju u čove- noza poremećaj podvojene ličnosti, ta oso-
kovom telu i umu,1 a ne delovanja nat- ba mora biti zatečena u napadu manije (ili
prirodnih sila. U 19. veku, stručnjaci su ga je imala u bliskoj prošlosti), morala je
pokušali da suze definiciju manije i melan- prethodno doživeti napad teškog oblika
holije, i tako je nastao termin depresija. depresije, manije ili i jednog i drugog koji
Medicina je smatrala da ove poremećaje se ne može objasniti prisustvom nekog
izazivaju poremećaje u ličnosti a ne u drugog šizoidnog, psihotičnog ili pore-
intelektu. Nemački psihijatar Emil Kreplin mećaja usled žalosti.3 Kriterijumi za dijag-
(Kraeplin) je detaljno istraživao ove pore- nostikovanje napada manije prikazani su u
mećaje i došao do zaključka da su ovi tabeli 1.4
poremećaji, iako predstavljaju dva ekstre- Ispitivanja ukazuju na to da postoji
ma u spektru ponašanja, dve naizmenične mogućnost da otprilike 30% depresivnih
manifestacije jedne iste bolesti.2 pacijenata koji se nalaze pod nekom tera-
Kreplin je maniju opisao kao stanje pijom ima bipolarni poremećaj.5,6 Skoro
ekstremnog bežanja od ideja, ushićenosti i 2% ukupnog broja odraslih osoba u SAD
preterane aktivnosti. Depresiju je smatrao pati od ove bolesti.7 Pregled mnogih studi-
stanjem mrzovolje, tuge i zabrinutosti i ja pokazuje da 25 do 50% pacijenata koji
usporenog razmišljanja i delovanja. On je boluju od bipolarnog poremećaja bar
ovu bolest posmatrao kao neprekidan niz jedanput pokuša da izvrši samoubistvo.8
promena raspoloženja, od blažih do onih Nastavak tog istraživanja pokazao je da
izraženijih, i to na oba kraja bihevioralnog 15% njih uspe u tome, što je 30 puta veća
spektra. U zavisnosti od intenziteta, ove brojka nego kada se posmatra stopa sa-
promene mogu i da uopšte ne ometaju moubistava u celokupnom stanovništvu.9
normalno funkcionisanje, ali i da, u sluča- Postoji mogućnost da su u bipolarni
ju izrazito intenzivne manije i depresije, poremećaj uključeni mnogi delovi mozga.
postepeno oslabe čovekov organizam. Ja neću ulaziti u tehničke detalje, već ću
Osoba koja dobije maničnu epizodu reći da u njih spadaju amigdala, hipokam-
može biti u stanju prave euforije ili krajnje pus, talamus, mali mozak, prefrontalni
DODACI 203

korteks, strijatum i palidus. (Vidi 1. pog-


Tabela 1. Kriterijumi za napad manije lavlje, struktura mozga.) Postoje dva glav-
A. Nastaje period konstantnog nenormalno na toka za koje smatra da su uključeni u
ushićenog, ekspanzivnog ili razdražljivog poremećaje raspoloženja. Poremećaji po-
raspoloženja koji traje najmanje sedmicu našanja poput manije i depresije mogu biti
dana (neophodna hospitalizacija na bilo koji posledica disfunkcije veza u ovim delovima
period). među njenim različitim tokovima.10
B. Tokom tog perioda poremećaja Istraživači počinju da proučavaju fizič-
raspoloženja, konstantno su prisutna i ku strukturu mozga kako bi ustanovili da li
veoma izražena tri (ili više) od dole nave- postoje razlike između normalnog mozga i
denih simptoma (četiri ako je osoba samo mozga osobe sa poremećajem podvojene
razdražljiva): ličnosti. Prve studije rađene na MRI ukazu-
- Visoko mišljenje o sebi ili preterano istica- ju na to da možda postoje neke abnormal-
nje sebe nosti u strukturi i protoku krvi u ovim
- Smanjena potreba za snom (npr. osoba se
posebnim delovima mozga, ali još nije
oseća odmornom nakon 3 sata spavanja)
- Neuobičajena pričljivost ili potreba za pri-
urađeno dovoljno studija uz odgovarajuću
čanjem - pritisak da mora da nastavi da pri- kontrolu da bi se došlo do konačnog zak-
ča. ljučka.11,12,13,14 Ono što sigurno znamo je
- Nerealne i nepraktične ideje ili subjektivni da serotonin i dopamin igraju ključnu
doživljaj da misli prosto lete. ulogu u ovim mrežama, a svaka smetnja
- Pažnja lako popušta (tj. preusmerava se može doprineti nastanku nekog poremeća-
na nevažne ili besmislene spoljašnje stimu- ja raspoloženja.
luse) Ova bolest se najverovatnije leči doži-
- Preterana usredsređenost na neke ciljeve votnim uzimanjem lekova i navodi nas da
i pojačana aktivnost u tom pravcu (u
poverujemo u to da postoji, možda, neka
društvu, na poslu ili u školi, ili na seksual-
trajna promena ili razlika u strukturi i građi
nom planu) kao psihomotorna agitacija
- Preterano bavljenje prijatnim aktivnostima mozga osobe sa poremećajem podvojenog
koje pružaju zadovoljstvo, a na kraju mogu ponašanja. Vrste lekova koje se trenutno
imati bolne posledice (npr. nekontrolisano smatraju najefikasnijima jesu antidepresivi
kupovanje i rasipanje novca, nepromišljeni bupropion (Wellbutrin) i lekovi iz grupe
seksualni odnosi ili riskantna ulaganja na SSRI. IMAO (inhibitori monoamin oksi-
poslovnom planu). daze) se, takođe, mogu koristiti, ali se tri-
C. Ovi simptomi ne ispunjavaju kriterijume ciklici retko upotrebljavaju i nisu mnogo
mešovitog napada. proučavani u vezi sa ovim poremećajem.
Pri upotrebi antidepresiva u lečenju
D. Ovaj poremećaj raspoloženja je dovoljno depresije treba biti veoma pažljiv zato što
ozbiljan da može da izazove velike smetnje
oni, zapravo, mogu izazvati maniju kod
u funkcionisanju na poslovnom planu ili u
uobičajenim društvenim aktivnostima ili
određenih osoba. Stoga je pri lečenju
odnosima sa drugim ljudima ili da dovede osobe koja pati od poremećaja podvojene
do toga da bolničko lečenje postane ličnosti često potrebno koristiti stabilizator
neophodno kako pacijent ne bi povredio raspoloženja – litijum je standardni lek u
sebe ili druge, ili su prisutne psihotične ovoj grupi – u kombinaciji sa antidepre-
osobine. sivom da depresija ne bi prerasla maniju.15
E. Ovi simptomi nisu posledica direktnih psi- Maniju izaziva preterana aktivnost ili zastoj
holoških efekata neke supstance (npr. sistema neurotransmitera u gore pomenu-
droge, lekova ili nekih drugih vidova lečen- tim delovima mozga. Izgleda da stabiliza-
ja) ili opšteg zdravstvenog stanja (npr. tori raspoloženja inhibiraju prevelik broj
hipotiroidizam). neuronskih signala, a pomažu i u spreča-
204 IZLAZ IZ DEPRESIJE

vanju pokretanja nepotrebnih signa- dnevno. Pokazalo se da, osim toga što
la.16,17,18,19 pacijente zastrašuje ogroman broj kapsula
Nedavno je otkriveno da i neki drugi koje moraju da uzimaju, mnogima od njih
lekovi mogu uspešno zamenjivati litijum u ne prija ni ukus ribljeg ulja.
stabilizaciji raspoloženja. To su antikonvul- Rezultati testova rađenih sa kapsulama
zanti i sa njima se mora biti veoma opre- ribljeg ulja pokazali su da je 64% pacije-
zan. U njih spadaju valproat (Depakote), nata koji su uzimali omega-3 pozitivno re-
lamotrigin (Lamictal), gabapentin (Neu- agovalo na tu terapiju i ostalo je uravno-
rontin), topiramat (Topamax) i olan