SAOSIGURANJE Ugovorom o saosiguranju stvara se lančana obaveza nekoliko saosiguravača prema istom osiguraniku.

Horizontalnom deobom jednog rizika svaki od saosiguravača preuzima svoj deo obaveze odnosno pokriva svoj deo sudelovanja u snošenju rizika. Saosiguranje je učešće dva ili više osiguravača neposredno u zaključivanju jednog ugovora o osiguranju tako da svaki osiguravač preuzima pokriće određenog dela rizika. Osiguravač koji je pokretač obaveze iz osiguranja putem ugovora o saosiguranju je tzv vodeći osiguravač. Ukoliko i kad nastupi osigurani slučaj, likvidaciju i deobu šteta na sve saosiguravače vrši vodeći osiguravač. Zbog svoje složenosti saosiguranje je u sve manjoj upotrebi. Saosiguranje je neophodno razlikovati od višestrukog osiguranja. U saosiguranju se zaključuje jedan ugovor o osiguranju a kod višestrukog osiguranja zaključuje se nekoliko samostalnih ugovora. Prema nacinu nastajanja obaveza razlikujemo: -obavezno osiguranje -dobrovoljno osiguranje OBAVEZNO OSIGURANJE Obaveze se regulisu zakonom i uzajamne su sto znaci da postoje i obaveze osiguravaca i obaveze osiguranika. Nase zakonodavstvo predvidja da se obavezno moraju osigurati: putnici u javnom saobracaju od posledica nesrecnog slucaja, vlasnici motornih vozila od odgovornosti stete pricinjene trecim licima, vlasnici vazduhoplova, depoziti.. Zakonodavstvo obavezuje vlasnike vozila koja sluze za prevoz putnika u javnom saobracaju da zakljuce ugovor o osiguranju od posledica nesrecnog slucaja i to vlasnici: autobusa, taxi vozila, sinskih vozila za prevoz putnika, svih vrsta plovila kojim se prevoze putnici, svih vrsta rent-a-car vozila, vazduhoplova, turistickih vazduhoplova. DOBROVOLJNO OSIGURANJE Obaveze se regulisu ugovorom o osiguranju. Po ugovoru, jedna strana se obavezuje da placa odredjen iznos drugoj strani, koja se obavezuje da u slucaju nastupanja osiguranog slucaja nadoknadi osiguraniku nastalu stetu. Ugovor o osiguranju je poseban i samostalan ugovor. Ne moze se ugovoriti u korist treceg lica. OSIGURANJE LICA Odnosi se na osiguranje zivota, zdravlja i radne sposobnosti coveka. Visina osigurane sume odredjuje se sporazumno izmedju ugovorenih strana i utvrdjuje u ugovoru o osiguranju. Osiguranje lica obuhvata osiguranje zivota i osiguranje od nesrecnog slucaja.

usled pokusaja samoubistva. ratnih dogadjaja. clanovi lovackih i ribolovackih udruzenja) Kolektivno osiguranje od posledica nesrecnog slucaja moze se zakljucitisa naznacenjem ili bez naznacenja imena korisnika. a tada sadrzi ime korisnika. kaskader) -osiguranje lica u motornim vozilima i pri posebnim delatnostima(vozaci. potpuni ili delimicni invaliditet. datum indosiranja i potpis indosanta. Ukoliko bi smrt nastupila u vreme trajanj akarence. prolaznu nesposobnost za rad ili ostecenje zdravlja koje zahteva medicinsku pomoc. kao i datum rodjenja lica na ciji se zivot odnosi osiguranje. Dusevno nesposobna lica su apsolutno nesposobna za osiguranje kao i lica lisena poslovne sposobnosti. U osiguranju zivota. Ako osiguranik umre pre tog roka prestaje obaveza osiguravaca. pri upravljanju vozilom bez vozacke dozvole. zbog namerno prouzrokovanog nesrecnog slucaja zbog dejstva alkohola ili narkotika. Najcesce se zakljucuju: -osiguranje lica u i van redovnog zanimanja -osiguranje dece i skolske omladine -osiguranje hotelskih gostiju -osiguranje posebnih zanimanja i zvanja (demonter mina. zatim dogadjaj i rok od koga zavisi nastanak prava splate osigurane sume. Mogu se osigurati lica od 14-75 godina. putnici. uslovi osiguranja predvidjaju odlaganje pocetka obaveze osiguravaca obicno za prvih 6 meseci trajanja osiguranja. Razlikujemo 4 osnovne vrste zivotnih osiguranja i to: 1. Ugovorom o osiguranju od posledica nesrecnog slucaja pokruveni su rizici: -trovanja hranom. osiguranje ugovorene sume za slucaj dozivljenja-ugovor obavezuje osiguravaca na isplatu osigurane sume samo ako osiguranik dozivi ugovoreni rok. OSIGURANJE OD POSLEDICA NESRECNOG SLUCAJA Nesrecnim slucajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni dogadjaj koji na telo osiguranika izma za posledicu: njegovu smrt. 4. pokusaju ili izvrsenju krivicnog dela. Osiguranje ugovorene sume se moze zakljuciti u dve varijante: dozivotno osiguranje za slucaj smrti (osigurana suma se isplacuje bez obzira kada usledi smrt) i privremeno osiguranje (ako osiguranik umre u pkviru roka ugovorenog u polisi) 2.OSIGURANJE ZIVOTA Polisa osiguranja zivota pored uobicajnih podataka sadrzi ime i prezime. Polisa osiguranja moze glasiti na odredjeno lice ili po naradbi. osiguranje ugovorene sume u mesovitom osiguranju zivota-obavezuje osiguravaca da isplati osiguranu sumu u ugovorenom roku ako osiguranik dozivi taj rok i odmah nakon smrti osiguranika ako osiguranik umre pre. osiguranje ugovorene sume za slucaj smrti-ugovorena suma se isplacuje korisniku osiguranja u punom iznodu posle smrti osiguranika. hemijskim sredstvima ili otrovnih para -infekcije ozlede nastale nesrecnim slucajem -opekotine. davljenje i utapanje. pri pripremanju. Lica koja nisu potpuno zdrava i lica starija od 65 godina mogu biti osigurana uz posebne uslove za osiguranje uvecanih rizika. prelom kosti izazvanih nepredvidivim spoljnim dogadjajem. obaveza osiguravaca se smanjuje na 50% osigurane sume.rento osiguranje Ugovor o osiguranju zivota moze se zakljuciti zamo za osiguranje zdravih lica od navrsenih 14 do navrsenih 65 godina zivota. Polisa osiguranja zivota ne moze glasiti na donosioca. Iz pokrica osiguranja iskljucene su posledice ako se nesrecni slucaj dogodio usled potresa. delovanje rendgenskih zraka ili zracenja radijuma. .pricekni rok (karenca u osiguranju). gusenje -istegnuce misica. iscasenje. Ugovor se moze zakljuciti u raznim oblicima kao pojedinacno ili grupno. 3.

oluja. osiguranje sportskih. Ugovor o osiguranju moze da zakljuci svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slucaj jer bi u protivnom pretrpelo izvestan materijalni gubitak. troskovi za prekovremeni rad. OSIGURANJE CIVILA Civilna osiguranja obuhvataju: osiguranje civilnih objekata od opasnosti pozara i nekih drugih opasnosti. mraz. udar motornog vozila. odgovornost izvodjaca gradjevinskih radova . greske u proizvodnji i greske u tehnickoracunarskim kalkulacijama. izlivanje vode iz vodovodnih cevi -osiguranje stvari u rudnicima sa podzemnom ekspoatacijom. prikolice. regulisanje ili automatsko upravljanje. manifestacije. -osiguranje uskladistene robe u hladnjacama-predmet osiguranja su predmeti navedeni u polisi osiguranja smesteni u komore za hladjenje odnosno zamrzavanje kao i roba koja se nalazi u krugu hladnjace. oluja. Dopunski rizici: poplava i bujice. Osnovni rizici: pozar. odronjavanje. .garancijsko osiguranje se zakljucuje da bi se nadoknadile stete za greske na isporucenim proizvodima. sleganje temelja i rizik potresa. raspad zbog delovanja centrifugalne sile. osiguranje od provalne kradje i razbojnistva. samozapaljenje. erupcije pri geoloskim istrazivanjima. nemar ili zla namera. demonstracije. motornih vozila i osiguranje od odgovornosti. pad letilice. nemar ili zla namera radnika. . civila. pad osiguranog predmeta. nespretnost. pritisak leda ili snega. endogeni jamski pozar izazvan samozapaljenjem. otkup fransize. neposredno delovanjeel energije. provalne ili obicne kradje. klizanje tla i odronjavanje. potres. grad. eksplozija. Osnovni rizici: pozar. visoke vode. zracenje radioaktivnih materijala . provalna kradja. potres. izlivanje vode. nedostatak vode u parnim kotlovima. potres. snezne lavine. kvarovi ili greske ucinjene u radionici ili montazi -osiguranje od opasnosti prekida rada zbog pozara ili nekih drugih opasnosti (somazno osiguranje) zakljucuje se kao dopunsko osiguranje ukoliko se pre ili istovremeno kod istog osiguravaca zakljuci osiguranje osnovnih i ne novcanih obrtnih sredstava od rizika pozara i nekih drugih opasnosti. Osiguranje imovine obuhvata:osiguranje industrije. poljoprivrede.OSIGURANJE IMOVINE Svrha osiguranja imovine je naknada stete koja bi se dogodila na imovini osiguranika zbog nastanka osiguranog slucaja. udar groma. osiguranje stakla od loma. radne masine. curenje uskladistenih tecnosti. Dopunski rizici: zarusavanje. udar groma. razbojnistvo. Osigurani rizici: pozar. Osnovni i dopunski rizici: konstrukcione greske u materijalu. kvar uredjaja za zastitu. Dopunski rizici: poplave i bujice. eksplozija. podzemne vode. nepredvidjeno i iznenadno ostecenje uredjaja za hladjenje.industrijskih. OSIGURANJE INDUSTRIJE Obuhvata osiguranje: . udar groma. eksplozija. pad ili udar. Dopunski rizici: poplave i bujice. udar sopstvenog vozila.osiguranje masina od loma-osnovni rizici pokriveni osiguranjem su: greske u konstrukciji. nepredvidjene gradjevinske nezgode. umitnickih i slicnih priredbi od atmosferskih padavina i osiguranje domacinstava. grad. materijalu i izradi. klizanje. Dopunski rizici su: amortizacija kod delimicnih steta. odronjavanje. nespretnost. manifestacije i demonstracije. zanatskih i usluznih organizacija od pozara i nekih drugih opasnosti-osnovni rizici: pozar. izlivanje vode. curenje tecnosti. klizanje tla.osiguranje objekata u montazi-pedmet osiguranja je gradjevinski i instalacioni materijal kao i ostala oprema namenjena ugradnji u osigurani objekat.

eksplozija. lekovitom i ukrasnom bilju. troskove nastale pri spasavanju vozila. -osiguranje useva i plodova-predmet osiguranja su stete na usevima. eksplozija. udar groma. oluja. Osigurani rizici: grad pozar. oluja. oluja.OSIGURANJE POLJOPRIVREDE Obuhvata: . kradja. plodovima. sumskom i sadnom materijalu. poplava. lecenje. snezna lavina. busenje ili pucanje gume. udar groma. KASKO OSIGURANJE Obuhvata osiguranje samog vozila i njegove standardne opreme ali se mogu posebno ugovoriti i dodatna osiguranja putnika i zovaca motornog vozila od posledica nesrenog slucaja i osiguranje prtljaga. vocnjacimaa. prisilno klanje ili uginuce. lom stakala na motornom vozilu kao i stete kojesu neposredno prouzrokovale domace zivotinje ili divljac.osiguranje domacih i nekih drugih vrsta zivotinja-kao nesrecni slucaj smatra se svaki iznenadni dogadjaj koji deluje spolja i naglo na osiguranu zivotinju a za posledicu ima njeno oboljenje. troskovi vucevozila i prevoz vozaca i putnika od mesta udea do prebivalista. Osiguravac ne nadoknadjuje stetu i troskove vezane za stetu u slucaju: -pogonske stete tj kvara na motoru zbog greske u materijalu. Motorno vozilo moze da se osigura najvise do nabavne vrednosti novog vozila u trenutku zakljucenja ugovora a u slucaju nastanka stete osnova je nabavna cena novog vozila na dan utvrdjivanja visine stete umanjena za izgubljenu vrednost amortizacije. vinogradima. stete koje nanose treca lica. trsci i vrbama za pletarstvo. mraz. Kasko osiguranje se pojavljuje u dva osnovna vida kao: 1. udar groma. delimicni kasko pokriva: pozar. livadskim travama. troskove vuce 2. OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA Mozese podeliti u dve velike grupe: kasko osiguranje i osiguranje od odgovornosti. pad letilice. potpuni kasko koji pokriva sledece rizike: saobracajne nezgode. ostecenja cilindra motora -smrzavanje vode u hladnjaku -gubitka ulja -tehnicke neispravnosti vozila -preopterecenosti vozila -rekviriranja od vojnih ili civilnih organa -za vreme dok vozilom upravlja lice bez propisane vozacke dozvole -ako je do stete doslo dok je vozac bio pod uticajem alkohola ili narkotika -ucesca vozila na brzinskim i reli trkama . pozar. grad. slana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful