Sistem de management al calit ii conform ISO 9001:2001

lnd Declara ia de politic

i angajamentul managementului

Politica In Domeniul Calitati S.C. PROMT GUARD S.R.L. Preocuparea fundamentara a S.C PROMT GUARD S.R.L. este calitatea serviciilor oferite. Responsabilitatea si angajamentul pentru politica in domeniul calitatii apartin Managementului Societatii, care elaboreaza si documenteaza aceasta politica avand in vedere urmatoarele: 

Satisfacerea cerintelor standardului de referinta pentru Sistemul de Management al calitatii SR EN ISO 9001/2001 inbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii In scopul implementarii politicii in domeniul calitatii, pentru satisfactia 

deplina a clientilor nostri, mentinerea increderii in serviciile oferite, dar si pentru demonstrarea capabilitatii in conditiile de rentabilitate economica, Administratorul S.C. PROMT GUARD S.R.L. stabileste urmatoarele obiectivele ale calitatii: 
 

Cresterea satisfactiei clientului Cresterea eficientei organizatiei Mentinerea si extinderea segmentului de piata detinut de organizatie Imbunatatirea perormantelor financiare economice Pentru a isi indeplini obiectivele, S.C. PROMT GUARD S.R.L. este

organizata in asa fel incat fact orii administrativi si umani care influenteaza calitatea serviciilor sale sub control. Acest control trebuie nu numai sa reduca, dar sa si prevona deficientele calitative.

PROMT GUARD S.R.R.R. .pe masura asteptarilor sale..R...L.C.C. servicii competitive.L. umane si materiale de care dispune S. multe companii au inteles importanta pe care o reprezinta asigurarea securitatii angajatilor si a activitatii desfasurate. cu cerintele si asteptarile clientilor.L. In ultimii ani. Pentru S. Pentru client este important sa stie si sa isi mentina increderea ca va gasi intodeauna la S.C PROMT GUARD S. existenta per sonalului special pregatit. Indeplinirea acestor deziderate trebuie sa fie consecinta unei utilizari bine planificate si eficiente a resurselor financiare.R. cauta imbunatatiri continue ale activitatii sale in scopul de asi mentine dezvoltarea si de a -si impune pozitia pe piata ca o firma care livreaza servicii de o inalta calitate. Sistemul de Management al Calitatii pune in legatura necesitatile si interesele S. si perin afisarea acestora in toate compartimentele functionale.L. realizarea si mentinerea unei inalte calitati a serviciilor reprezinta o necesitate de afaceri. PROMT GUARD S.L. PROMT GUARD S. Aceasta implica pe langa utilizarea echipamentelor performante.C PROMT GUARD S.C. Politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii sunt aduse la cunostinta personalului societatii prin instruirea acestuia.S.

PROMPT GUARD PS SECURITY GUARD GROUP D&D .C. specializata in domeniul pazei si protectiei de bunuri. sunt societ i comerciale cu capital privat integral românesc.R. în conformitate cu prevederile Art. Data : DIRECTOR GENERAL Prezentarea firmei. ofera o gama completa de servicii de specialitate in conditii de siguranta si profesionalism. angajandu -se in promovarea calitatii si eficientei.R. a garantarii unui sistem sigur. Toate cele trei societ i comerciale ce constituie grupul nostru de firme. S. func ioneaz numai în baza licen elor de func ionare emise de Inspectoratul General al Poli iei Române. PROMPT GUARD S. PROMT GUARD S. 333/2003 i sunt autorizate ISO 9001:2001 .L.Societatea noastra asigura servicii de paza si protectie. valori si persoane.C. profesional de desfasurare a acestei activitati. 20 din Legea nr.L. a fi aplicate la toate nivelele de condu cere i de execu ie din S. din momentul aprob rii. Prevederile Sistemului de Management al Calit ii sunt prezentate în Manualul de Management al Calit ii i în procedurile aferente i sunt obligatorii. pentru care suntem solicitati tot mai mult.

în condi ii de loialitate.C. s oferim servicii de calitate în toate domeniile incluse în sfera activit ilor private de paz . precum i unor personalit i importante din sfera politic . proiectare.R.L. economic . precum i logistica i echipamentele necesare fiec rei activit i în parte. PROMT GUARD S. asigur personal calificat pentru orice tip de activitate. respect i corectitudine în rela iile de afaceri.R.C. . ocup locul I în "Top Afaceri România" la activit i de protec ie i gard i locul II în "Topul Jude ean al Firmelor" din jude ul Boto ani. PROMT GUARD S. s efectueze activit i de paz a obiectivelor. Acest crez profesional ne-a permis s asiguram servicii multor firme române ti sau mixte. Personalul ± un numar de peste 500 de salariati. monitorizare i interven ie operativ .C.P. sportiv i cultural . recunoscute pe plan intern.este principalul partener in furnizarea de servicii de calitate tuturor clientilor. este autorizat de I. pentru a se putea pastra in permanenta integritatea obiectivelor protejate. bunurilor.L. instalare i între inere sisteme de alarm .R. în condi iile respect rii cu stricte e a legii i a deontologiei profesionale. S.R.Dorim s p stram i s consolidam permanent crezul nostru profesional ca. PROMPT GUARD PS S.L. S. S. Diploma: Locul I in Top Afaceri România Diploma: Locul II in Topul Jude ean al Firmelor Societatea noastra dispune de un numar de 4 masini de interventie rapida la obiectiv si un numar de 3 masini de verificare si control a agentilor si obiectivelor. valorilor.G.

L. instalare si service servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare la efractie si incendiu pe dispecera tul propriu si interventie in timp real a echipajelor mobile instalatii de control acces. dispozitiv asigurat de agen ii specializa i ai societ ii noastre echipa i. dota i i instrui i corespunz tor. interfonie  Servicii : 1. i experien a profesional a cadrelor Departamentului de Paz i Protec ie i Departamentul de Monitorizare i Interven ie suntem în m sur s asigur m întreg a nsamblul de servicii profesionale de securitate. efi de obiective i agen i de paz instrui i conform legisla iei în vigoare. v inform m c prin obiectul de activitate al S.C. Serviciul De Paz i Protec ie Cu Personal Uman Societatea noastr propune desf urarea unui dispozitiv de paz conceput de speciali tii no tri cu reprezentan ii dvs. În spiritul celor de mai sus. PROMT GUARD S.L. cu pos ibilitate de cuplare cu sistemul de alarmare instalatii de televiziune in circuit inchis. Departamentul de Paz dispune de o echip de speciali ti alc tuit din inspectori de paz . prin cursuri de preg tire teoretic i practic . Gama serviciilor noastre cuprinde:  paza cu personal uman si garda de corp paza integrata cu sisteme de supraveghere si alarmare antiefractie si antiincendiu ± cat si consultanta.. furnizare de echipamente specializate.R. instalatii de videointerfonie.C. PROMT GUARD S. la un nivel calitativ deosebit. Compania noastr dispune de acordul i autoriza iile tuturor organismelor abilitate cât i de suportul multor companii ce beneficiaz de seviciile noastre.S. . elaboreaz proceduri de securitate pentru agen ii de paz în func ie de gradul de securitate al obiectivului.R.

Agen ii de paz sunt selecta i ca urmare a exigen elor interne. având la baz . adaptat anotimpurilor poate fi de interior sau de exterior. sunt negociabile. spray lacrimogen. urm toarele elemente: specificul obiectivului determinat de zona în care este amplasat. etc.. Echipament În func ie de natura obiectivului i de cerin ele clientului. specificul activit ii i valorilor care se produc. telefon mobil/sta ie emisie -recep ie. c ma .R. Asigur m servicii privind activit ile de paz i protec ie pentru obiective dintre cele mai variate : institu ii private i de stat. Compania noastr are ca scop lichidarea sustragerilor din cadrul societ ii dvs. sedii de b nci. are asigurat activitatea de paz i protec ie printr-o poli de asigurare de r spundere civil . Tarifele percepute de societatea noastr sunt competitive. ce trebuie alocate i condi iile de risc profesional pentru ace tia  . etc. amenaj rile existente la acesta. benzin rii i societ i de petrol. a test rii psihologice i a investig rii de c tre organele de poli ie. identificarea i eliminarea complet a unui poten ial pericol prin mijloace tehnice moderne i personal uman calificat. centre comerciale. aparatur . uniforme. pistol cu gaz/glon . unit i industriale. S.L. gardari de trenuri. PROMT GUARD S. re edin e private. depoziteaz sau manipuleaz gradul de securitate care se dore te a fi realizat sistemul de interven ie i sprijin dorit de BENEFICIAR num rul de agen i de paz necesari la obiectiv i mijloacele materiale. spa ii deschise.C. echipamentul standard (geac . cravat i pantalon). in valoare de 200. Agen ii de paz au în dotare baston/tomf . depozite i magazine. în principal.000 euro.

Sistemele antiefrac ie pe care le punem la dispozi ia dvs. Serviciul Paz i Protec ie A Transporturilor De Valori i Persoane Aceste servicii sunt asigurate cu autovehiculele societ ii noastre sau ale beneficiarului pe trasee stabilite cu câteva minute înainte.2. 3. Televiziune Cu Circuit Închis i Sisteme De Comunica ii Societatea noastr ofer o gam larg de echipamente electronice de securitate avizate confrom legisla iei în vigoare. sistem de avertizare de interior/exterior . la cererea beneficiarului ma in de înso ire. Proiectarea sistemului o facem în func ie de dimensiunile.R. detectori de fum. detectori de prezen . realizare documenta ii pentru avizarea sistemelor de securitate.L. Compania PROMT GUARD S. distan a i frecven a transportului. realizate conform statutului ISO 9001. instalare. Instalare Sisteme De Alarmare La Incendiu. între inere i service. ofer servicii de calitate i complete legate de securitatea sistemului de supraveghere i alarmare: proiectare. de cerin ele BENEFICIARULUI i legisla ia în vigoare. Antiefrac ie. butoane i pedale de panic . Tariful pentru serviciile de înso ire valori i persoane se negociaz func ie de valoarea. Agen ii care particip la aceste transporturi sunt atent selec iona i i sunt înarma i conform normelor în vigoare. sunt: echipamente de alarmare automat : centrale de alarmare conven ionale sau cu interfa video. Control Al Accesului. detectori acustici pentru spargerea sticlei i/sau oc. amplasamentul i destina ia obiectivului supravegheat.

R.C. Serviciile de monitorizare prestate de S. bariere i alte sisteme de închidere comandat 4. . inunda ii. etc. absen a/revenirea tensiunii. sistem de control acces i restric ionare la lifturi. turniche i. monitorizeaz starea de securitate a obiectivului. prinderea infractorilor i recuperarea prejudiciului. alarma medical .L. cu cuplare la sistemul de alarmare. alarma de panic . Combinarea sistemului de alarmare cu interven ia uman înalt calificat .L. informa ii despre sistemul de alarm : starea acumulatorului de alimentare. elevatoare.000 de abona i cu posibilitatea decod rii a numeroase formate de comunicare specific multor variante de echipamente. se realizeaz prin dispeceratul propriu ce permite monitorizarea a 10. Servicii De Monitorizare i Interven ie Acum ave i solu ia de a sc pa de stres atunci când pleca i în vacan . probleme tehnice la circuitul de siren sau incendiu. hold-up. C. sisteme de televiziune cu circuit închis (TVCI) : cu sau f r înregistrarea sau stocarea imaginilor sisteme pentru controlul accesului: pentru restric ionarea simpl a accesului. PROMT GUARD S. etc. Monitorizarea este efectuat prin linia telefon ic fix sau transmisia de ultima generatie GPRS. elaborând mesaje care con in: informa ii despre evenimente : activarea/dezactivarea sistemului de alarm . yale electromecanice. u i de acces. concediu.R. PROMT GUARD S. Dispeceratul S. permite luarea m surilor în timp real. vizit sau de la serviciu.

sinteze ale reclama iilor clien ilor. În cazul distrugerii sau furtului de bunuri la obiectivul monitorizat.R. rapoarte de Resursele necesare implement rii management al calit ii i men inerii unui sistem de Societatea noastra dispune de un numar de 4 masini de interventie rapida la obiectiv si un numar de 3 masini de verificare si control a agentilor si obiectivelor. cum ar fi : înregistr ri de la recep ie. încerc ri. documente de garan ie neconformit i. .L. sunt negociabile.C. pentru a se putea pastra in permanenta integritatea obiectivelor protejate. având la baz . specificul activit ii i valorilor care se produc. BENEFICIARUL este desp gubit în baza poli ei de asigurare. Tarifele percepute de societatea noastr sunt competitive. 7 zile pe s pt mân . specificul obiectivului determinat de zona în care este amplasat.Prin dispeceratul propriu firma noastr asi gur monitorizarea sistemului de alarm 24 h din 24. i post -garan ie. PROMT GUARD S. urm toarele elemente: i dovedit a S.depoziteaz sau manipuleaz gradul de securitate care se dore te a fi realizat sistemul de interven ie i sprijin dorit de BENEFICIAR  Pentru a putea urm ri calitatea i implementarea sistemului de management al calit ii este necesar înregistrarea unor informa ii specifice activit ii desf urat de entitatea economic . în principal. ca urmare a unui eveniment produs din culpa exclusiv detinute de societatea noastra.. amenaj rile existente la acesta.

Totodata pentru a ne imbunatati permanent si a observa fisurile din organizatie. cravat i pantalon). poate fi îmbun t it. c ma . noi credem c ceea ce poate fi m surat. pistol cu gaz/glon . spray lacrimogen. asadar esecul nu este o optiune. telefon mobil/sta ie emisie -recep ie.este principalul partener in furnizarea de servicii de calitate tuturor clientilor. clientii nostri completeaza chestionare de masurare a gradului de satisfactie.Personalul ± un numar de peste 500 de salariati . Garan ia calit ii serviciilor noastre este dat de controalele efectuate de c tre inspectorii de paz i efii de obiective pe timp de zi/noapte. Agen ii de paz au în dotare baston/tomf . adaptat anotimpurilor poate fi de interior sau de exterior. În func ie de natura obiectivului i de cerin ele clientului. Media timpilor de interventie este de 3 minute si 55 secunde . . echipamentul standard (geac .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful