You are on page 1of 18

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

35

CAP. 5 SELEC IA, TERGEREA, ANULAREA, COPIEREA, DEPLASAREA I MODIFICAREA ENTIT ILOR 5.1 Comenzi de selectare i de tergere: SELECT, ERASE
Comanda SELECT nu realizeaz decât selec ia entit ilor, f r a avea vreun efect când se ini ializeaz în linia de comand . Selec ia devine eficient atunci când este precedat de o comand de modificare sau de editare. Comanda ERASE. Modalit i de selec ie a entit ilor.

Serve te pentru tergerea uneia sau mai multor entit i selectate din câmpul desenului. Sintaxa comenzii este: Command: ERASE  Select objects: se folose te unul din modurile de selec ie prezentate mai jos  Comanda ERASE decurge în dou etape: 1. în prima se realizeaz selec ia entit ilor ce urmeaz a fi terse; 2. în cea de-a doua se realizeaz tergerea simultan a tuturor entit ilor selectate. 1. Selec ia poate fi efectuat astfel: a) selec ie individual : (fig 5.1a) se deplaseaz cursorul grafic succesiv pe toate entit ile ce urmeaz a fi terse, selec ia realizându-se prin ap sarea butonului din stânga mouse-ului. Entit ile selectate devin reprezentate prin linii întrerupte. M rimea p tratului selector se poate regla prin comanda APERTURE, dac este vorba de cursorul modurilor OSNAP, sau prin variabila de sistem PICK-BOX, pentru comenzile de editare; b) în fereastr Window (fig. 5.1b) - se determin selectarea tuturor entit ilor aflate integral în interiorul ferestrei; definirea ferestrei se face prin indicarea a dou col uri opuse ± ÄSpecify first corner´, ÄSpecify opposite corner´; c) în fereastr Crossing (fig. 5.1c) - se determin selectarea atât a obiectelor incluse total în fereastr , cât i a celor atinse doar de aceasta; definirea ferestrei se face prin indicarea a dou col uri opuse;

Figura 5.1 a, b, c

f h) op iunea Last . p) op iunea ALL . l) op iunea Undo .determin reluarea unei mul imi de selec ie. selec ia este de tip Crossing. e) op iunea WPolygon (fig. n) op iunea SIngle .se selecteaz toate entit ile aflate integral sau par ial în interiorul unui contur poligonal convex definit prin vârfuri. q) op iunea Group . 5. o mul ime de selec ie include mai multe obiecte i poate fi creat prin comenzile SELECT i GROUP. are ca efect ad ugarea altor obiecte mul imii de selec ie anterioare. definit prin vârfuri. g) op iunea Fence (fig. dar dac primul punct pe care s-a executat click se g se te pe un obiect.are ca rezultat excluderea unor obiecte selectate. f) op iunea CPolygon (fig.determin selectarea tuturor obiectelor desenate.1d) . j) op iunea Remove .se selecteaz toate entit ile aflate integral în interiorul unui contur poligonal convex.1 d. .combin selectarea individual cu selectarea de tip BOX. e. dintr-o mul ime de obiecte selectate anterior. f r a specifica tipul selec iei . este selectat numai obiectul respectiv.conturul de selec ie este înlocuit printr-o linie frânt care intersecteaz obiectele care trebuie selectate.1e) . i) op iunea Previous .1f) . cu o fereastr prin dou puncte indicate. Figura 5. Ac ioneaz la fel ca op iunea BOX. iar modul BOX este abandonat. 5. 5.permite selectarea mai multor obiecte apropiate.care se reia dup Remove.permite selectarea unui singur obiect. accelereaz selec ia i nu mai necesit afi area prompturilor.determin selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda GROUP.selecteaz ultimul obiect desenat. rezult selec ia de tip Window.dac al doilea punct ales este la dreapta primului.combin op iunile Crossing i Window.36 Grafic asistat de calculator d) op iunea BOX .determin renun area la ultimul obiect selectat. m) op iunea Multiple . invers. o) op iunea Auto . k) op iunea Addision .

selec iile din meniuri sunt tratate ca o singur comand . se recomand comanda UNDO. de exemplu. prin ac ionarea pictogramei corespunz toare din bara de instrumente standard. comenzile U i REDO pot fi accesate rapid. Anularea unui grup de comenzi anterioare prin comanda UNDO. iar anularea efectului comenzii U.permite controlul modului în care sunt tratate selec iile din meniuri. se pot recupera numai obiectele afectate de comanda ERASE în cea mai recent secven de utilizare a acesteia. Comanda OOPS.Selec ia. U. prin comanda REDO. prin comanda OOPS. Sintaxa comenzii UNDO este: Command: UNDO  Number of operations or [Auto / Control / BEgin / End / Mark / Back] <number>: <number> . . Control .op iune implicit . dac Auto este activat. pentru a fi operant . deplasarea i modificarea entit ilor 37 2. Comenzile U. tergerea simultan a entit ilor selectate se ob ine prin ap sarea tastei <ENTER> sau a butonului din dreapta al mouse-ului. apare un nou ir de op iuni: [All / None / One]<All>: unde: All ± activeaz toate op iunile comenzii UNDO. activeaz urm toarele op iuni: Auto . REDO Comanda OOPS Sintaxa comenzii este: Command: OOPS  U OOPS REDO Asigur recuperarea (refacerea) ultimului grup de obiecte terse prin comanda ERASE. UNDO. trebuie apelat imediat dup comanda ERASE. UNDO i REDO Anularea ultimei comenzi efectuate se face prin comanda U. 5.2 Anularea unui grup de comenzi: OOPS. None ± invalideaz op iunea comenzii. One ± permite anularea unei singure comenzi la un moment dat. anularea. comanda U este echivalent cu UNDO 1. Pentru a se parcurge mai mul i pa i în procedura de recuperare. tergerea. num r care arat câte comenzi anterioare trebuie s fie anulate. Deci. copierea.permite limitarea ac iunii comenzii UNDO.

5. încheierea f cându-se prin ap sarea tastei ENTER în loc de precizarea unui nou punct. MIRROR Comanda COPY Comanda COPY realizeaz copii ale obiectelor în noi loca ii. ARRAY. 5. unde se realizeaz copierea. Copierea se poate repeta ori de câte ori se dore te.2) Observa ie Dup alegerea primului punct de baz . care trebuie tratate de comenzile UNDO i U ca o singur opera ie. ARRAY R OFFSET COPY ARRAY P MIRROR Sintaxa comenzii este: Command: COPY  Select objects: se selecteaz obiectul (cercul) ce urmeaz a fi copiat  Specify base point or displacement or [Multiple]: M  Specify base point: cen of (punctul C) Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: se selecteaz pe rând punctele P1. introducerea punctului urm tor de deplasare conduce la apari ia pe ecran a unei copii în aceast pozi ie. P4  (fig.38 Grafic asistat de calculator BEgin i End . pe ecran apare o imagine dinamic . Mark ± precizeaz momentul curent. legat de cursorul grafic. pentru a ti pân unde s se revin ulterior. iar în linia de comand apare cererea pentru urm torul punct de deplasare. r mânând reprezentate i în vechea pozi ie.2 . OFFSET.3 Comenzi de copiere i de multiplicare: COPY. Figura 5. P2. prin op iunea Back. P3.delimiteaz un grup de opera ii.

determin copierea obiectelor de jos în sus. y Number of columns (` ` `) <1> (num rul de coloane): se specific num rul de coloane pe care sunt desenate obiectele. O re ea dreptunghiular are cel pu in Celula de baz Figura 5. Pentru o re ea dreptunghiular . în care se include i obiectul ini ial selectat. într-o re ea de dispunere rectangular sau polar .Selec ia. anularea. 5. AutoCAD solicit selectarea obiectelor care trebuie aranjate în re ea. prompturile sunt urm toarele: y Number of rows (---) <1> (num rul de linii): se specific num rul de rânduri pe care sunt desenate obiectele. copierea. obiectele sunt copiate de sus în jos. inclusiv obiectul ini ial. Crearea unei re ele rectangulare Sintaxa comenzii este: Command: ARRAY  Select objects: se selecteaz obiectul care urmeaz a fi multiplicat  (fig. . deplasarea i modificarea entit ilor 39 Comanda ARRAY Rectangular Array Polar Array Comanda ARRAY creeaz copii multiple ale unui obiect. iar dac este negativ . y Unit cell or distance between rows (---) (celula de baz sau distan a dintre linii): dac este pozitiv . iar cea polar (P) le dispune circular. tergerea.3) Enter the type of array [Rectangular / Polar] <R>:  Enter the number of rows (---) <1>: 4  Enter the number of columns (` ` `) <1>: 3  Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 20  Specify the distance between columns (` ` `): 30  La lansarea comenzii ARRAY. Re eaua rectangular (R) permite aranjarea pe linii i coloane a copiilor create.3 dou linii sau dou coloane.

pentru crearea unei re ele polare.40 y Grafic asistat de calculator Distance between columns (` ` `) (distan a dintre coloane): dac pozitiv . Pentru unghiuri mai mici de 3600. dac este negativ ± spre stânga. rezultatul este o re ea polar cu obiectele nerotite în jurul centrului de polaritate P (fig. Crearea unei re ele polare Sintaxa comenzii este: Command: ARRAY  Select objects: se selecteaz obiectul care urmeaz a fi multiplicat  (fig.4 Figura 5. y Angle to fill (unghiul de umplere): unghiul la centru pe care sunt dispuse obiectele. elementele definitorii sunt: y Center point of array (centrul re elei): punctul în jurul c ruia sunt copiate obiectele. y Number of items (num rul de articole): num rul total de obiecte care sunt desenate în re ea.=cw) <360>:  Rotate arrayed objects? [Yes / No ] <Y>:  este Figura 5. copierea obiectelor se face spre dreapta. Copiile sunt dispuse circular i echidistant.4) Enter the type of array [Rectangular / Polar] <R>: P  Specify center point of array: se indic centrul P de dispunere polar  Enter the number of items in the array: 7  Specify the angle to fill (+ =ccw. . 5.5). Rezult c . 5. .5 Dac în ultima linie de comand se tasteaz N (Rotate arrayed objects? [Yes / No ] <N>: ). iar cele pozitive în sens contrar acelor de ceasornic. valorile negative determin dispunerea obiectelor în sensul acelor de ceasornic fa de original.

Cu linie continu sunt reprezentate obiectele re elei cu ARRAY Polar. . sau printr-un punct ³T´ (denumit punct de Through). atunci când apare suprapunerea lor.7a i 5. rotite.Cu linie continu sunt reprezentate obiectele re elei cu ARRAY Polar. copierea. tergerea.Selec ia. . Figura 5.6 Comanda OFFSET OFFSET ± deseneaz un obiect de acela i tip cu cel selectat la o distan ³d´ indicat fa de obiectul ini ial. . deplasarea i modificarea entit ilor 41 y Rotate arrayed objects? (se rotesc obiectele multiplicate?): se specific dac obiectele din re ea sunt rotite fa de centrul de polaritate.7 a i b b. 3 R1 23 R 10 a. anularea. nerotite.6 prezint diferen ele dintre cele dou variante ale comenzii ARRAY Polar. Copierea unui obiect la o distan dat decurge dup urm toarea sintax : Command: OFFSET  Specify offset distance or [Through] <Through>: 10  Specify object to offset or < exit >: se selecteaz obiectul ce va fi duplicat Specify point of side to offset: se indic punctul P1 (fig. cu obiecte rotite i respectiv nerotite. Figura 5.7b). 5. Figura 5.

dup care.9a). exist posibilitatea s se opteze între introducerea direct a distan ei la care trebuie creat copia i utilizarea op iunii Through.8). a.8 În linia de comand ini ial . Figura 5. se selecteaz obiectele pe rând pentru a crea copii.9).9 c. rezult c elementele esen iale utiliz rii comenzii OFFSET sunt: . Se pot copia entit i simple de tip Circle. sau prin selectarea a dou puncte distincte ale c ror coordonate definesc extremit ile distan ei impuse. 5. 5.Through ± punctul prin care va trece noul obiect. Figura 5. sintaxa comenzii este urm toarea: Command: OFFSET  Specify offset distance or [Through] <Through>: T  Specify object to offset or < exit >: se selecteaz obiectul ce va fi duplicat Specify through point: se indic punctul T (fig. în acest sens.Distance ± distan a la care se deseneaz noul obiect. lungimea îns este diferit (fig. 5. Line (noua linie este o copie fidel a originalului).Side to offset ± partea în care se deseneaz noul obiect. copia realizat cu comanda OFFSET nu reproduce exact originalul (fig. În exemplele de mai sus sunt prezentate rezultatele ob inute în cazul unor obiecte duplicate cu comanda OFFSET: y Arc . cît i forme complexe de tip Pline. Din sintax . duplicarea se indic prin intirea unui nou punct P1 de partea în care urmeaz a se face reproducerea obiectului. d. b. . . Distan a poate fi introdus prin valoarea sa. .Noul arc are acela i unghi la centru i acela i centru ca i arcul original.42 Grafic asistat de calculator Pentru copierea unui obiect printr-un punct de Through.

Sintaxa comenzii pentru oglindirea unui obiect este urm toarea: Command: MIRROR  Select object: se selecteaz obiectul ce trebuie oglindit  Specify first point of mirror line: se indic punctul P1 Specify second point of mirror line: se indic punctul P2 Delete source object? [Yes / No] <N>:  (fig. se poate ob ine o raz negativ .10) Elementele esen iale realiz rii unei oglindiri sunt: y First point of mirror line ± primul punct al axei de simetrie. 5. semidreapt . difer lungimea axelor).Noua linie. comandând copierea cu OFFSET a unui arc mic pe o distan mare. Linia de oglindire solicitat de comanda MIRROR poate fi o dreapt imaginar definit de dou puncte arbitrare ale obiectelor selectate. Raza noului cerc este diferit de cea a cercului original ± fig. 5. y Linie.9d). De asemenea. AutoCAD creeaz imaginea reflectat a unui obiect dac se specific dou puncte care s defineasc linia (planul) de reflexie (de oglindire). y Delete old objects? ± stabile te dac se terge vechiul obiect (cel al c rui simetric a fost desenat). y Polilinie simpl .Selec ia. y Second point ± al doilea punct al axei de simetrie. .9c). Comanda MIRROR permite.Noul cerc (sau elips ) are acela i centru ca i cercul (elipsa) original ( ). dreapt sau semidreapt ajut toare reprezint o copie fidel a originalului (fig. Comanda MIRROR MIRROR ± deseneaz simetricele obiectelor selectate.9b (în cazul elipselor. elips . anularea. deplasarea i modificarea entit ilor 43 Cerc. 5.Lungimea segmentelor de dreapt sau de arc ale noii polilinii simple este ajustat astfel încât punctele de sfâr it ale noii polilinii sunt situate de-a lungul unei direc ii perpendiculare pe punctele de sfâr it ale poliliniei deschise originale. 5. p strarea sau tergerea obiectelor existente prin op iunile (Y/N).Lungimea i forma noii curbe spline sunt ajustate astfel încât punctele de sfâr it se g sesc pe perpendiculare în punctele de cap t ale curbei spline originale. y Pentru unele tipuri de obiecte nu poate fi folosit comanda OFFSET (textele i blocurile). tergerea. în raport cu o dreapt sau un plan de oglindire. dup necesit i. y Curb spline . copierea. caz în care AutoCAD nu execut opera ia. Vertexurile duplicatului sunt plasate pe bisectoarea laturilor vertexului original (fig.

aceste obiecte apar inversate. Pentru a evita inversarea textului. 5. . 5. În acest sens.Base point of displacement ± originea vectorului de transla ie.11 Oglindire de text cu variabila de sistem Mirrtext având valoarea 1 (a) i valoarea 0 (b) 5. Command: MOVE  ROTATE Select objects: se selecteaz obiectele ce trebuie mutate  Specify base point or displacement: int of (se selecteaz P1) Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: se selecteaz P2  (fig.44 Grafic asistat de calculator Figura 5. ROTATE. într-o nou loca ie (pozi ie). prin transla ie.11). ca i cum s-ar ine o pagin de text în fa a oglinzii.Second point of displacement ± vârful vectorului de transla ie. disp rând din vechea dispunere. MOVE SCALE . Figura 5. SCALE Comanda MOVE Permite mutarea obiectelor selectate. b.4 Comenzi de deplasare: MOVE.12) Transla ia se face dup un vector definit prin dou puncte: . trebuie s i se atribuie valoarea zero variabilei de sistem Mirrtext la promptul Command (fig. a.10 Cu ajutorul comenzii MIRROR pot fi oglindite i obiecte text i mtext.

deci în planul XY) în jurul unui punct de baz . numit centru de rota ie. tergerea.13 a. Prin definirea unghiurilor de referin (fig.13a): Command: ROTATE  Current positive angle in UCS: ANDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects: se selecteaz obiectul ce trebuie rotit (pendulul)  Specify base point: se indic punctul C  Specify rotation angle or [Reference]: 30  Dac unghiul are semnul minus. entit ile rotite dispar din vechea loca ie. 5. Prin definirea unghiului de rotire (fig.12 1. Rota ia poate decurge în dou moduri: Obiect ³martor´ Figura 5. .Selec ia. anularea. cu un unghi cunoscut. 5. inexistent dup rota ie Figura 5. copierea. atunci rotirea se face în sens orar. Prin aplicarea acestei comenzi. 2. deplasarea i modificarea entit ilor 45 Comanda ROTATE Serve te pentru rotirea unor entit i (dup axa OZ. b. r mânând numai în pozi ia rotit .13b): Dac la ultimul prompt se r spunde cu ÄR´ (de la Reference) atunci dialogul continu astfel: Specify the reference angle <0>: 90  Specify the new angle]: 120  Pozi ie ini ial .

5.(fig. 5. 5. b. iar tot ceea ce este în jurul s u se m re te sau se mic oreaz cu factorul de scalare dat sau se specific lungimea de referin (Reference). 5.(fig. Sintaxa comenzii pentru metoda ce utilizeaz un factor de scalare este urm toarea: Command: SCALE  Select objects: se selecteaz entitatea (dreptunghiul) ± (fig. Se utilizeaz atât un factor de scalare.15b) Specify new length: 32  (pentru m rirea entit ii) .15c) .14a)  Specify base point: P  Specify scale factor or [Reference]: 0. Figura 5. 5. Sintaxa comenzii pentru metoda ce utilizeaz o lungime de referin este urm toarea: Command: SCALE  Select objects: se selecteaz entitatea ± (fig. se define te o lungime curent (în general. Pentru a aplica metoda lungimii de referin . pe un obiect) ± o linie real sau imaginar ± prin selectarea punctelor sale de sfâr it sau prin introducerea direct a lungimii.46 Grafic asistat de calculator Comanda SCALE Comanda SCALE (scalare) mic oreaz sau m re te propor ional dimensiunile obiectelor existente.6  (pentru mic orarea entit ii) (fig. cât i o lungime de referin pentru a modifica dimensiunile unei entit i în raport cu un punct de baz dat.14c) a. 5. Punctul de baz r mâne neschimbat.14 c.15a)  Specify base point: P  Specify scale factor or [Reference]: R  Specify reference length <1>: 20  Specify new length: 12  (pentru mic orarea entit ii) .14b) Specify scale factor or [Reference]: 1.6  (pentru m rirea entit ii) (fig.

f r a modifica alinierea obiectului (modific lungimea în mod dinamic). DYnamic . y Percent . conduce la alungirea obiectului. (m re te sau scurteaz ) lungimea unor obiecte sau Ea include urm toarele op iuni: y Select object .5 Comenzi de redimensionare i modificare a propriet ilor i caracteristicilor: LENGTHEN. este afi at lungimea acestuia i reapare linia de comand ini ial .Selec ia.permite specificarea m rimii de alungire sau scurtare a obiectelor. y Delta . elementele esen iale scal rii unei entit i sunt: y Base point ± punctul fa de care se scaleaz . iar unul mai mic de 100%. 100% reprezentând lungimea ini ial . Dac se introduce o valoare pozitiv . CHANGE Comanda LENGTHEN LENGTHEN ± modific unghiul unui arc. obiectul va fi alungit. copierea. a. y Scale factor ± factorul de scalare.permite s se trag punctul de sfâr it al obiectului în pozi ia dorit . Dup selectarea obiectului. conduce la scurtarea acestuia. un procent mai mare de 100%. CHPROP. va fi scurtat.implic selectarea unui obiect. y Reference ± scalarea fa de o dimensiune de referin .d posibilitatea exprim rii varia iei dimensiunii în procente. deplasarea i modificarea entit ilor 47 Prin urmare. b. .15 c.se folose te când se cunoa te lungimea final la care trebuie s ajung obiectul. anularea. STRETCH. iar dac se introduce o valoare negativ . y Total . tergerea. 5. Figura 5.

18 obiect.17 (fig. în piciorul perpendicularei imaginare trasat din colimator pe Figura 5.P (fig. în timpul P deplas rii. .18)  Observa ii 1. 5. Obiectul se alunge te sau se scurteaz în func ie de direc ia în care se alege P noul punct de cap t P.48 Grafic asistat de calculator Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru alungirea unei linii este urm toarea: Command: LENGTHEN  Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: se selecteaz linia (fig. cel modificat ± cu P linie întrerupt P 2.16)  Current length: 70 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DE  Enter delta length or [Angle] <0>: 25  Select an object to change or [Undo]: se indic linia  Figura 5. respectiv linia  Specify new end point: se indic prin intire noul punct de cap t .17)  Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru modificarea unui arc de cerc este urm toarea: Command: LENGTHEN  Select an object or [DElta / Percent / Total / DYnamic]: DY  Select an object to change or [Undo]: se selecteaz arcul de cerc. 3. Obiectul ini ial este reprezentat cu linie continu . Cap tul obiectului este situat. 5. 5.16 Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru scurtarea unei linii este urm toarea: Command: LENGTHEN  Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: se selecteaz linia  Current length: 70 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: P  Enter percentage length <100>: 50  Select an object to change or [Undo]: se indic linia Figura 5.

anularea. Comanda afecteaz numai entit ile de tip Line. Arc. copierea. y Cercurile care intersecteaz fereastra sunt deplasate numai dac centrul lor este situat în interiorul ferestrei.19 Observa ii: y Arcele care intersecteaz fereastra sunt modificate astfel încât î i p streaz constant s geata (distan a de la mijlocul corzii subîntinse la centrul arcului). p strând leg turile dintre p r ile componente nedeformate ale obiectului ini ial. Sintaxa comenzii este urm toarea: Command: STRETCH  Select object to stretch by crossing-window or crossing-polygon« Select objects: C (crossing)  Specify first corner: se indic coordonatele punctului P (x. 5.Selec ia. iar obiectele care intersecteaz fereastra sunt deformate. . nefiind cuprins în fereastra de selec ie. Pline. deplasarea i modificarea entit ilor 49 Comanda STRETCH Comanda permite deformarea unui obiect. y Axa figurii nu a fost deplasat . y)  Specify opposite corner: se indic coordonatele punctului R (x. Trace i Solid. Obiectele trebuie selectate numai printr-o fereastr de selec ie tip Crossing sau poligon de selec ie de tip Crossing.19) Figura 5. tergerea. blocurile i defini iile de atribute care intersecteaz fereastra sunt deplasate numai dac punctul lor de inserare este în interiorul ferestrei.y)  Specify base point or displacement: Q  Specify second point of displacement: T sau S  (fig. Toate obiectele selectate în interiorul ferestrei de intersec ie sunt deplasate. y Textele.

20b) Command: CHPROP  Select object: se selecteaz entit ile de modificat (liniile de ax ) (fig. O alt deosebire fa de comanda STRETCH este aceea c MSTRETCH nu ofer op iunea pentru specificarea distan ei de deplasare.20b)  Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: S  Specify new linetype scale <1>: 0. cum sunt: culoarea. 5.20a)  Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: LT  Enter new linetype name <ByLayer>: dashdot  Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]:   (fig. Sintaxa comenzii este: Command: CHPROP  Select object: se selecteaz entit ile de modificat (liniile de ax ) (fig. tipul de linie. 5. Comanda CHPROP CHPROP ± modific unele propriet i ale obiectelor selectate. l imea liniei. factorul de scar .50 Grafic asistat de calculator Exist posibilitatea de a folosi mai multe ferestre sau poligoane de intersec ie pentru a selecta obiectele ce urmeaz a fi deformate. b. Acest lucru se realizeaz ini ializând de la tastatur comanda MSTRETCH (Multiple Entity Stretch ± posibilit i suplimentare de deformare).4  Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]:   (fig. Figura 5. stratul. 5.20 c. 5. Aceast comand este conceput s utilizeze numai ferestre de intersec ie (op iunea prestabilit ) sau poligoane de intersec ie pentru selectarea obiectelor. .20c) a. Distan a i direc ia de deformare se stabilesc alegând dou puncte oarecare.

21c. y LtScale ± factorul de scar m re te sau mic oreaz lungimea segmentelor. y LType ± modific tipul de linie. copierea. Circle. cât i distan a dintre segmente. Comanda CHANGE Comanda CHANGE.Selec ia.21 c. respectiv dintre segmente i puncte ale tipului de linie supus modific rii. y LWeight ± modific l imea liniei. 5. Figura 5.21b) Dac se alege op iunea implicit no change i se apas tasta ENTER. deplasarea i modificarea entit ilor 51 Pentru a modifica culoarea sau tipul de linie pentru un strat. prin introducerea punctului P de modificare (change point). toate obiectele create pe acel strat sunt actualizate automat. Propriet ile modificate prin comanda CHPROP sunt: y Color ± modific culoarea obiectelor selectate. sintaxa comenzii este urm toarea: Command: CHANGE  Select objects: se selecteaz cele 3 entit i (fig. 5. . y Thickness ± modific grosimea (perpendicular pe planul reprezent rii). anularea. Pentru modificarea caracteristicilor unor obiecte. b. subcapitolul 2. tergerea. pagina 16.21a)  Specify change point or [Properties]: se indic punctul P1 Change point ignored Specify new circle radius <no change>: pentru încheierea comenzii se realizeaz click pe butonul din stânga al mouse-ului (fig. Op iunea devine util în modul de reprezentare 3D. Aceast modificare este posibil în cazul în care se respect condi iile indicate anterior la capitolul 2. atunci rezultatul va fi cel din figura 5. modific propriet ile obiectelor selectate i. datorit faptului c propriet ile de culoare sau tip de linie ale obiectului sunt configurate ByLayer. asem n toare comenzii CHPROP.2. a. poate modifica i direc ia unor entit i de tip Line. y LAyaer ± modific stratul de lucru.

52 Grafic asistat de calculator Dac se opteaz pentru Properties. are utilitate în planul 3D.21a)  Specify change point or [Properties]: se tasteaz P  Enter property to change [Color / Elev / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: «  Se poate alege orice op iune a a încât s obiectelor din desen. Elevation reprezint distan a m surat de la planul X0Y la axa 0Z. se modifice una din propriet ile . Singura diferen în ceea ce prive te cele dou sintaxe este c la CHANGE apare o nou op iune ± Elevation. atunci sintaxa pentru CHANGE devine asem n toare cu cea a comenzii CHPROP. Command: CHANGE  Select objects: se selecteaz cele 3 entit i (fig. 5. putându-se modifica în continuare propriet ile obiectelor selectate.