Kolektivna svest čovečanstva

Nova Era Vodolije

Autor Óscar Uzcategui Vodolija, kao sazve e, generisalo je divljenje na kraju pro log i na po etku teku eg veka. U vezi sa dolaskom ciklusa vladavine ove zvezdane mase nad na im svetom, bilo je puno komentara, od najapsurdnijih, pa do najtranscendentalnijih, u posedu nekih ezoterista koji su se uzdigli posredstvom svetlosti Radijantnog Duha koji boravi unutar oveka. Do lo je do toga da se pri a, zbog fantazije, da ujedno sa po etkom Ere Vodolije, svi e se ljudi zbratimiti u univerzalnoj familiji i da e sve mr nje i ozloje enosti koje danas opa amo, na licu zemlje, biti iskorenjene, od danas do sutra, posredstvom radijacije neke konstelacije. Drugi pseudoinvestigatori, uzbunjiva i i iskrivljiva i realnosti, zbog njihovog ograni enog psihi kog razvoja, stigli su da govore da ujedno sa ulaskom u Eru Vodolije svet e se raskomadati i, na taj na in, ni ta vi e ne e ostati kao svedo anstvo o onome to je bila ljudska rasa... Usred svih ovih mi ljenja, pedesetih godina, Venerabilan Majstor Samael je ve objavio, u najsitnijim detaljima, ta an sat i datum kada e zemaljci u i pod vladavinom Konstelacije Vodolije. Onda je Venerabilan Hijerrofant rekao da Vodolija, budu i da je zodijakalni znak vazduha i, u isto vreme, posta e ku a Uranusa, proizve e totalnu revoluciju na terenima Nauke, Umetnosti, Filozofije i Mistike. Ali, Majstor Samael je uvek skretao pa nju da, gledaju i globalno zodijakalni pojas, Vodolija se nalazi opre no (licem u lice) sa Sazve em Lava i ovo, ako se analizira u svetlosti simboli ne kabale i najve om objektivno u, ozna ava, pokazuje, navodi da pre no to e sti i do vi ih efluksija (izlivanje) Vodolije, bi emo napadnuti od Lava Zakona, od Zakona Karme, to se doga a uvek pred svakim materijalnim ili duhovnim po etkom. Sa ove ta ke gledi ta, upozorava Venerabilan Majstor Samael, sile Vodolije sve vi e e se ose ati, stropo tav i zastarele, anakronske ideologije, povezane sa ribama, odnosno uprelavljene i pseudo oslobodila ke, kako bi se stabilisao, usred oluja, novi poredak ideja ozna enih dubokom revalorizacijom (vrednovanjem) seksualnih misterija (tajni), impulsovano Uranusom, ve itim saputnikom Vodolije. Usred svih ovih konstantnih promena, Veliki Zakon, simbolisan Lavom, otpo e e seriju promena, geolo kih, politi kih i dru tvenih, do tada nevi enih, sa ciljem da o isti ljaku Ere Riba i da pripremi teren, sa svake ta ke gledi ta, za nastup Ere Svetlosti, tj. Vodolije. Ali, vrlo dobro znamo, studenti Gnoze, da e se kratkovidni i utopi ni ismejavati od ovih afirmacija, nagla avav i jo jednom i jo jednom da jo o ekujemo Vodoliju i kada e uskoro, za ukupnu ljudsku rasu, otpo eti neka vrsta Ere stalnog progresa koja e, ak, doprineti nastanjivanju drugih svetova ve itog beskona nog Prostora. Ono to ne znaju ovi pseudomudri mehani ke astrologije jeste da se dolazak Vodolije poklapa sa svr etkom putovanja sun evog sistema okolo zodijakalnog pojasa, i ovo se de ava svakih 25.920 godina i obele ava kraj jedne rase i po etak druge na vi oj spirali, nakon ispunjenja karmi kih ciklusa koji se trebaju dogoditi. ta su o ovome rekli pseudoastrolozi dana njice? ta oni znaju o sedam rondova? Kakva znanja imaju u vezi sa Antropogenezom i Kosmogenezom? Odgovor je jedan jedini: Ni ta... Ni ta... Ni ta... Na ovaj na in potrebno je da ka emo na em itaocu da nas Vodolija guvernira jo iz 1962. godine, datum kog je ve predvidio Venerabilan Majstor Samael, kako e to ve ustanoviti italac itaju i stranice ovog zna ajnog Dela, i injenice dokazuju da dan za danom dru tveni poredak, u kom ivimo, eksperimenti e revolucionarne promene, do sada nikada zami ljene, i da se zemlja, u isto vreme, trese na sve strane; postoje klimatske promene koje zabrinjavaju nau nike sa svih geografskih irina i ovek, usred tolikih doga aja, dezorijentisan i pativ i, vidi da su svi njegovi resursi (filozofski, religijski, nau ni i druge prirode) nemo ni ispred lavine

doga aja koji provejavaju nad ljudskom vrstom. Nedostaje, dakle, poruka za ovu Eru; stub pokazatelj, efektivna orijentacija, duboka, realna, objektivna, i ova nam sti e iz ruke jednog Kosmokratora, poznavaoca procesa na eg sveta od miliona godina i, kao posledica, sa dovoljnim moralnim autoritetom da bi govorio, onda kada to treba da uradi, onda kada okolnosti to zahtevaju. Poruka Vodolije donosi, dragi itao e, uputstva koja su svi stari profeti predvideli za nas Äsinove petog sunca³, Arijane koji nastanjujemo u veoma lo em stanju svih pet kontinenata na eg o alo enog sveta. Kada Divinitet govori ljudskim jezgrima, govori da bi ih nagradio ili kaznio, pored onoga poku avanja da ih stalno orijenti e, i u ovom slu aju poruka Adepta Svetlosti, Starijih Bra a Belog Bratstva, stroga je i trezvena, i poslata je posredstvom Apokalipse Svetog Jovana, sakralna knjiga iz najstarijih vremena, i koja mo e biti tuma ena samo od onih koji poseduju DONUM DEI (Dar Bo ji). Apokalipsa je proro ko i alhemijsko delo, i oni koji poznaju alhemijsku realnost ne e propasti u spolja njoj Apokalipsi jer e ovi ve pro i kroz Unutra nju Apokalipsu, koja obele ava smrt urli uju e Zveri, ivotinjskog Ega koji boravi u ove ijem stvorenju, i kao posledica, povrati e njihovog Unutra njeg Boga na presto njihovih Du a. PORUKA VODOLIJE napisana je za one koji stvarno ele da se raduju svetlosti Nove Ere, za one koji ele takvu revolucionarnu dinamiku koja e im dozvoliti da postanu solarni mu karci i solarne ene i da za uvek blistaju na ve itom nebu autorealiziranih (samoostvarenih).

Dragi itao e, ovo je delo dostojno tvom dubokom izu avanju, jer se u njemu nalaze najvi i klju evi samo-oslobo enja i, kao posledica, samo-spasa. Ve do ivljavamo dramati ke momente svojstvene ovoj Apokalipsi, koja se ovde odvija, i ako eli biti u skladu sa okolnostima, itaj, itaj, ponovo itaj, radi i na i e posredstvom prakse iz ove rasprave: BLAGO SVETLOSTI, IZGUBLJENO NASLEDSTVO, NAJVE I KAMEN na kom e sagraditi tvoju ku u i na taj na in: Ävetrovi e duvati, reke e se izlivati, vatra e ariti i va a ku e ne e biti uni tena, jer se temelji na KAMENU.³ Na kraju, mi vam velimo: AURA CLAUSA PATENT (Zlato otvara zaklju ane kapije), i ovo Filozofsko Zlato eka, u tvojoj unutra njosti, momenat da bude prona eno i iskori eno. Venerabilan Maestro Samael Aun Weor ovde ti nudi Majesteti an klju za pristup tvom rudniku; i kada bude na ao tvoje Zlato, istopi ga, rafiniraj ga, destiliraj ga da bi sa njim mogao stvoriti drago kamenje koje da omogu i, tvojoj Du i i tvom Duhu, ulazak u svovremenski OBE ANI JERUSALIM...

³Grobnica Pakal Votana´

Razotkrivena Apokalipsa

Biblija, po ev i sa stvaranjem oveka (Geneza, Postanje) i zavr iv i sa presudom oveku u Apokalipsi, napisana je u e em vi eg Emocionalnog centra, jezikom parabola, i u svakom njenom stihu sadr ana je nauka. Geneza i Apokalipsa se kompletiraju i mi trebamo individualno do iveti Genezu, pa da tako ostvarimo u nama samima, ono to je u inio Veliki Logos Arhitekt Univerzuma, onda kada je stvorio Svet. Treba tako e da do ivimo individualno i Apokalipsu, ako ne elimo da je do ivimo kolektivano. Postoje dva oblika da je do ivimo: na individualnom nivou ili na kolektivnom nivou. Kolektivno, u ovim momentima, do ivljava je ukupno ove anstvo i ostaje samo jo jedan pe at, poslednji, sedmi, koji e se uskoro otpe atiti. Setimo se one re enice iz Apokalipse koja ka e ÄOnima koji e pobediti, da u Jutarnju Svetlost". Ova jutarnja svetlost, ova izvanredna zvezda (Venera) predstavlja izvanrednu silu LJUBAVI. Sumpor je sakralna vatra koje se treba probuditi da bi se otpe atili sedam Pe ata Velike Knjige Mudrosti, Velike Knjige Prirode. Ova Knjiga je Apokalipsa mudraca iz Patmosa. Kada s otpe ati prvi pe at, de ava se ne to grandiozno, isto tako kada se otpe ati drugi pe at, i tako dalje sve dok se ne otpe ati i poslednji pe at, tako se razbesne munje i gromovi, veliki potresi. Svako od nas ima obavezu da otpe ati sedam pe ata Velike Knjige, posredstvom Sakralne Vatre. Kaza emo jednostavno da onda kada se Kundalini di e du Ki menog stuba, otpe ati e se pe ati, jedan po jedan. Ka emo da se prvi pe at otpe ati kada se otvara Crkva iz Efesa- akra kokcisa koja nam daje mo i nad gnomima zemlje. Kada se Sakralna vatra di e do nivoa prostati ne akre, ka emo da se otpe etio drugi pe at koji nam daje mo i nad vodama ivota. Kada Sakralna vatra sti e do solarnog pleksusa, ka emo da se otpe atio tre i pe at koji nam daje mo i nad plamenovima vatre. I kada se di e do srca, ka emo da se otpe atio etvrti pe at koji nam daje mo i nad stvorenjima vazduha. Kada se di e do visine stvarala kog grla, ka emo da smo otpe atili peti pe at koji nam daje mo i nad istom Aka om i Ultrasluh. I kada sti e do zone me u obrvama, otvara se sjajni lotus koji nam dozvoljava da vidimo velike realnosti iz Vi ih Svetova (tada se ka e da se

otpe atio esti pe at). I sedmi pe at se otpe ati, kada Vatra sti e do pinealne lezde, i ostvarujemo, pored mnogo drugih fakulteta, Polividovitost. Ovo je samo prva radnja, zato to je otvaranje sedam pe ata u magistralnoj formi ne to stra no, mnogo stra nije... Stra ne radnje sastoje se iz tri kalcinacije (pe enje, n. prev.) koj su pod znakom Salamandre. Prva kalcinacija odgovara Prvoj Planini (Inicijacija) i sastoji se u sagorevanju suvog merkura i arseni nog sumpora- Crvena So, nehumana. Druga kalcinacija odgovara Drugoj Planini, treba se pe i i prepe i pepeo Crvene Soli da bi se odavde izvukli razni duhovni elementi. Ono to je interesantno je to to se radi u raznim sferama: Meseca, Merkura, Venere, Sunca, Marsa, Jupitera, Saturna, Uranusa i Neptuna. Tre a kalcinacija je dublja: trebamo se vratiti onoj crvenoj soli, pepelu koji je jo ostao, kako bi ga sakupili i ponovo pekli da bi odande na kraju izvadili metalnu so, nekombustibilnu, tj. Bo anske elemente, iz dubina, koji su ubuteljeni u ego. Tako izvu eni, sjedinjuju se sa Save u kako bi ova blistala u nedru Univerzuma. Samo posle tre e kalcinacije, zapeva e Petao Pasije koji predstavlja Vaskresenje. Iz ovog je razloga Hristos rekao: ÄZaista, zaista, ka em ti, ne e petao zapevati dok me se tri puta ne odre e ..." Onih sedam pe ata nazvani su i sedam a a, sedam truba. Apokalipsa Svetog Jovana, u realnosti, jeste Knjiga Mudrosti, to je knjiga koja se stalno nalazi u desnoj ruci Apostola Jakova, to je knjiga koja je vodi Alhemi arima. Bez ove Apokalipse ne bi se mogla razumeti Nauka Velikog Dela. Trebamo do iveti Apokalipsu, na unutra njem nivou ili na spolja njem. Ako je ivimo u spolja njosti, kao i ceo svet, moramo pro i kroz Ambis i kroz drugu smrt (Biblija pokazuje ove stvari; Biblija po inje sa ra anjem i stvaranjem oveka i zavr ava se sa presudom ovoga). Prema tome, Biblija je transcendentalna. Ovde se govori o Sedam An ela. Biblija je sakralna, a pogotovo Apokalipsa, ova je Ermeti ka Knjiga. Inicijat treba da otpe eti svaki od sedam pe ata. Prvi pe at odgovara fizi kom telu. Tako e Inicijat upoznati Misteriju Ambisa. Drugi pe at odgovora organskom vitalnom fondu, hinduskom lingam sarira, i kada ga otpe ati, Inicijat saznaje u emu se sastoji nauka koja odgovara dekapitaciji Jovana Krstitelja. Kidanjem tre eg pe ata, koji pripada astralnom telu, Inicijat spoznaje sve tajne Astralnog sveta, njegov sideralni vehikl postaje vehikl od istog zlata. Kada se otpe ati etvrti, koji pripada mentalnom svetu, Inicijat, naravno, spoznaje sve Misterije Mentalnog sveta, zna e ta zna e sedam pameti, korektno e ih organizovati. Na ovaj na in, njegova e se pamet hristificirati. Kidanjem petog pe ata, koji je pe at sveta svesne Volje, tada e se, stvarno, Inicijat pretvoriti u Sina ove ijeg. Kidaju i esti pe at, koji odgovara Savesti Budi kom Telu, Intuicionom, Incijat spoznaje Misterije Du a-Duh, Misterije Savesti.

I, kidanjem sedmog pe ata, koji precizno pripada Shiva-Tatwi, Inicijat spoznaje Misterije Bi a. Prema tome, tu su sedam pe ata koje ih trebamo skinuti, jedan po jedan. Onaj koji uspeva da otpe ati poslednji pe at, prima Vatreno kr tenje i ostaje prosvetljen u unutra njosti. Ova se stvar treba razumeti. Ima mnogih kojih koji se ale zbog manjka iluminacije, i sebi govore: «Pa evo, koliko sam ja radio, koliko sam studirao i koliko sam propatio, i ni ta me ne vodi ka iluminaciji. Ni ta! Ni ta! Ne! ta e mi se dogoditi?» Protestuju to im se ne aktivi u akre, protestuju to ne mogu putovati u Astral, protestuju to ne mogu putovati u mentalno telo, protestuju to ne mogu posetiti Belu Lo u onda kada za ele, protestuju to su uspavani, nesvesni. Ali ne shva aju da jo nisu organizovali svojih sedam pameti, i ne e ih mo i organizovati sve dok u njihovoj unutra njosti postoji Ego. Niko ne treba da se ali, sve dok postoji Ego ne postoji pravo za Iluninaciju; otopite Ego, pa ete mo i na sjajan na in organizovati sedam pameti. Samo onaj koji je vrsto radio nad sobom, zna ta zna i kidanje sedmog pe ata i dobijanje Vatrenog Kr tenja. Kada se otpe ati poslednji pe at i dobije se vatreno kr tenje, tada se stupa u kontakt sa raznim delovima Dubokog Unutra njeg Bi a. Tog momenta stupa Iluminacija. Inicijat, za u en, svesno sva a postojanost dvanaest Apostola u njegovoj unutra njosti. Postoje dvanaest Mo i unutar svakog ljudskog bi a. Tada kada stupa u kontakt sa ovima, postaje Prosvetljen, nema vi e zbog ega da protestvuje. U Apokalipsi se pri a o dveju Zveri. Prva je Ego, druga je personalitet. Za obe postoji sagorevaju a Vatra, vatra i sumpor predstavljaju Drugu Smrt. Tako da je potrebno da se vr i razlika izme u onoga to je Zver, koja je Ego, i druge, La nog Proroka (Profeta) koji se klanja Zveri, odnosno Personalitet. Onaj kiji je dezintegrirao Ego, treba da dezintegrira i Personalitet. I kada se Personalitet dezintegrira na atomskom nivou, tada se pojavljuje Vatreno Kr tenje. Mnogo se govorilo o psiholo kom Ja, i danas je potrebno da se podsetimo na Antihrista (Bezakonika). Ovaj je ba koren egoa- refleksija, antiteti ka senka Intimnog Hrista unutar svakog ljudskog bi a. Bilo nam je re eno da Antihrist, Velika Zver Apokalipse ima sedam glava i deset rogova; ovo nas podse a na sedam kapitalnih grehova: Mr nja, Pohlepa, Blud, Zavist, Gordost, Lenjost i Gurmandizam. to se ti e onih deset rogova, ovi nas podse aju na To ak Arkanuma br. 10 iz Tarota, fatalni to ak Velike Zveri, gde se nalazi La ni Profet- Ego, Zver sa dva roga koja sjajno pri a o Antihristu. Shvativ i ove stvari, trebamo znati da je Antihrist autor bezbroj prividnih uda: atomske bombe, rakete koje putuju na Mesec, svakojake vrste ma ina, itd. Ko se Zveri ne klanja? Ko je ne voli? Svi ka u ÄNi ta se ne mo e uporediti sa Zveri" i kle e pred njom, duboko je po tuju. Ali ne trebamo biti fascinirani pred svim varljivim miraklima Zveri. Znate li da la na moderna nauka dolazi direktno od Bezakonika? Ali, fascinantno je da se svaka kolena savija pred njim... Ako se neko ne klanja pred Zveri, onda ga ostali kritikuju, smatraju ga retardaranim, zaostalim. Evo koliko je grozna fascinantna influencija Zveri... Svet je zaboravio na istu Nauku, svet je radije pristao da se truje modernim teorijama i varljivim udima Antihrista. Ova je najstra nija opasnost za mlade sa svih strana.

Sedam Crkava- Poruka Vodolije
Autor Samael Aun Weor «I obazreh se da vidim glas koji govora e sa mnom [Verbum koji govori Apostolu]; i obazrev i se videh sedam sve njaka zlatnih [sedam akri ki mene mo dine, Sedam Crkava]. I usred sedam sve njaka kao Sina ove ijeg [Verbum U i Apostola], obu enog u duga ku haljinu, i opasanog po prsima pojasom zlatnim. A glava Njegova i kosa be e bela kao bela vuna, kao sneg; i o i Njegove kao plamen ognjeni; I noge Njegove kao bronza kad se rastopi u pe i; i glas Njegov kao huka voda mnogih [Verbum, Logos, odzvanja]; I dr a e u svojoj desnoj ruci sedam zvezdi [u Makrokosmosu, onih sedmoricu atomskih an ela koji guverniraju sedam akri ili crkava ki menog stuba], i iz usta Njegovih izla a e ma o tar s obe strane [plameni ma ], i lice Njegovo be e kao to sunce sija u sili svojoj. I kad Ga videh, padoh k nogama Njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govore i mi: Ne boj se, ja sam Prvi i Poslednji [na blistavi Zmaj Mudrosti je prvi i poslednji]» (Ap. 1: 12-17). Blagosloveni ivi i bio je mrtav i evo ivi va vek veka. «On ima klju eve od pakla i od smrti.» (Ap. 1: 18) Kada izlazimo iz Edema, rastajemo se sa ovim Verubmom koji ivi u nepoznatim dubinama na eg Bi a. Najvoljeniji je umro radi nas, ali eto, ivi ve no. Najvoljeniji je Hiram usmr en od tri izdajnika, Isus je osu en na smrt od Jude, Pilata i Kajafe. Ova tri izdajnika konstitui u ono to mi nazivamo Ja, Ego i Svojstveno Ja (Sotona). Sebal, prvi Hiramov izdajnik, to je Sotona iz astralnog tela ljudskog bi a. Hortelut, drugi Hiramov izdajnik , to je Sotona iz pameti, Stokin, tre i Hiramov izdajnik, to je Sotona u du i volje. Evo nam Ja na ona svoja tri fundamentalna nivoa Savesti. Ovo je gospodar ovog sveta, crna a daja sa tri glave koju trebamo dekapitirati i istopiti. Ovo su ona trojca buntovnika koje ih nosimo u na oj unutra njosti. Demon elje, demon pameti i demon zle volje. Ovo su ona trojca ubica Verbuma. ÄAli evo on ivi va vek veka, Amin". On ima klju eve na ih sopstvenih Atomski Paklova. . «On ima klju eve od pakla i od smrti.». Trebamo vaskrsti Sina ove ijeg u nama samima. Sedam Crkava postoje u mikrokosmosu- oveku i u Makrokosmosu. Apokalipsa je knjiga oveka i Univerzuma. Sedam crkava iz ki mene mo dine, blistaju od sre e sa sakralnom vatrom Svetoga Duha. Sedam Crkava iz ki mene mo dine su kapije koje nam daju pristup prema sedem slavnih katedrala iz Vi ih Svetova. Ose amo se obuzeti velikim strahom i misti ki stre eni, onda kada vidimo majesteti nu katedralu iz Sardsa, me u munjama, grmljavinom, potresima, olujama i jakim gradom. akra grla je kapija koja nas propu ta u veliku katedralu iz Sardsa. Sublimna i stra no bo anska crkva iz Loadikeje u celini je od istog zlata. Kupola i zidovi njeni ura eni su u

potpunosti od naj istijeg zlata Duha. Lotus sa hiljadu latica, blistava kruna Svetaca, daje nam pristup slavnoj katedrali iz Loadikeje, hram koji realno postoji u Vi im Svetovima. U Sedam Crkava iz Unutra njih Svetova izu avamo obrede ivota i smrti za vreme dok sti e Ooficijant (Verbum). Sedam Crkava iz ki mene mo dine konektirane su sa sedam akri ili nervnih pleksusa simpati nog nervnog sistema posredstvom nekih veoma finim ivaca. Sedam Crkava vise na famoznom kanalu Chitra ( itra), kao lotusovo cve e. Unutar medularnog kanala postoji kanal Sushumna. Unutar kanala Sushumna nalazi se onaj kanal kojeg Nzivamo nadi Chitra ( itra). Sedam Crkava lepo i bo anski vise na ovom medularnom kanalu. Ki mena mo dina je sve njak. Na desno i na levo nalaze se one , one dve gran ice koje posredstvom dveju zlatnih cevi ulje kao zlato. Ovo zlatno ulje je Ens Seminis. «To su dve masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje». (Zah. 4: 14). Ovo su ona dva svedoka (Ida i Pingala). Ovaj par simpati nih ivaca koji obavijaju ki menu mo dinu, kao dve zmije. Kroz njih, ulje od istog zlata di e se do pehara (mozak). Kada se metalna zmija probodi, ulazi u canalis centralis ki mene mo dine ipolako i te ko se di e kroz modularni kanal, nazvan u Indiji, Brahma-nadi. Sedam Crkava blistaju vatrom Svetog Duha koja sagoreva. Srazmerno sa dizanjem vatre, otvaraju se Sedam Crkava i okre u se nagore. im se otvore Sedam Crkava, bude se akre ili simpati ni pleksusi.

Sve njak ima sedam lampi, a to su Sedam Crkava i sedam kanala za lampe koje stoje iznad njega. Ova sedam kanala odgovaraju Sedam Stepeni Mo i Vatre. Sve ove akre, diskusi, magnetski to kovi, jesu ula astralnog tela. Na a je Du a odevena astralnim telom. Astralno telo ima svoju ultraosetljivu anatomiju, fiziologiju i patologiju. U intimnoj korespondenciji su ula astralnog tela i endokrine lezde: bilo gde da se nalazi neki nervni pleksus,

postoji jedna akra astralnog tela. Unutar astralnog tela se nalazi pamet, volja, Savest, Duh, itd. Kada se Sedam Crkava bude, tada se astralno telo oboga uje slavom i lepotom. Tako se u potpunosti transfiguriramo i glorificiramo.

Pade Vavilon
Autor Editor VOPUS «Posle ovoga videh drugoga an ela kako silazi sa neba, koji je imao veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom.» (Ap. 18: 1). «I povika sna nim glasom govore i: pade, pade veliki Vavilon [perverzna civilizacija ove rase], i posta demonsko prebivali te i skloni te svih ne istih duhova, i skloni te svih ne istih ptica, i skloni te svih ne istih i mrskih zveri, » (Ap. 18: 2) Ptice zlo ina, orlovi rata, ptice grabbljivice i ptice mr nje, itd. «jer su od strasnog vina njegove fornikacije pili svi narodi, i carevi zemaljski [mo nici sveta] s njom su fornicirali, i trgovci zemaljski obogati e se od njegove silne rasko i.» (Ap. 18: 3).

«I uh drugi glas sa neba kako govori: izi ite iz njega, narode moj [ljiudi sa inicijacijom u Hristi kim Misterijama], da ne budete u esnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih zala.» (Ap. 18: 4). A oni pravedni bi e tajno izvedeni iz ove velike tvr ave. I uo i velike kataklizme bi e odvedeni interplanetarnim brodovima. Poginu e perverzni stanovnici sveta «jer gresi njegovi dopre e do neba i Bog se seti njegovih

nepravednih dela.» (Ap. 18: 5). Oni pravedni ive e na drugoj planeti sve vreme dok e Zemlja trpeti veliku geolo ku transformaciju. Kasnije oni e se vratiti u ovaj svet da bi oformisali estu rasu. Od Velikog Vavilona preosta e pepeo i krv. «Uzvratite joj kako je ona vama uzvra ala i vratite joj dvostruko po delima njenim; u a u, u koju je ona uto ila, vi joj uto ite dvostruko. Koliko se sama proslavila i odala rasko i, toliko joj dajte muka i alosti; jer ona govori u svom srcu: sedim na prestolu kao carica i nisam udovica i alosti ne u videti!» (Ap. 18: 6, 7). «Zato e u jedan dan do i njena zla: smrt i alost i glad, i bi e spaljena vatrom, jer je silan Gospod Bog koji je osudi.» (Ap. 18: 8). Velika Prostitutka sakupi e plod svojih zlih dela. Ko seje munje, njati e oluju. Ovakav je zakon. Velika Prostitutka njati e plodove njenih zlodela. Velika Prostitutka bi e izgorena vatrom atomskog rata i kosmi ke vatre koja e pretvoriti svet u vatrenu masu i vodenu paru planetarnom kolizijom. Sve e se ovo ispuniti u Novoj Eri Vodolije. Pre finalne kataklizme vide ete zastra uju e stvari. Vatikan e biti uni ten. Veliki gradovi sveta bi e svedeni na pepeo, krv i ru evine, novac ne e imati vrednost, a ljudska bi a e se ubijati za kri ku hleba. Veliki Vavilon pretvori e se u prah. «I zaplaka e i zakuka e za njim carevi zemaljski [mo nici zlata i srebra; baroni nafte i orlovi rata] koji su fornicirali s njom i u ivali u njenoj rasko i, kad vide dim njenog spaljivanja. Zbog straha od njegovih muka stoje i izdaleka [poku avaju i da izbegnu katastrofu] govori e: jao, jao veliki grade Vavilone, silni grade, u jedan as do e tvoj sud!» (Ap. 18: 9, 10). «I trgovci zemaljski plaka e i kuka e za njim, to robu njihovu niko vi e ne kupuje, tovare zlata i srebra i dragog kamenja i bisera i platna i porfire i svile i skerleta i svakog mirisnog drveta i svake posude od slonova e i svake posude od najskupocenijeg drveta i od bronze i gvo a i mramora, i cimeta i balsama i kada i mira i tamjana i vina i ulja i belog bra na i p enice i marve i ovaca i konja i kola i telesa i du a ljudskih.» (Ap. 18: 11-13). Trgovci zemaljski trguju ak i ljudskim du ama. «I vo e, koje je elela tvoja du a, otide od tebe, i svako obilje i svaki sjaj propade ti i vi e se ne e na i.» (Ap. 18: 14). Sve e okon ati atomski rat. U vreme dolaska finalne katastrofe «Koji su ovim trgovali i obogatili se stoja e izdaleka [be a e iz gradova] zbog straha od njegovih muka, pla u i i nari u i, i govori e: jao, jao veliki grade [moderna civilizacija], obu en u platno i porfiru i skerlet, i naki en zlatom i dragim kamenom i biserom!,» (Ap.18: 15, 16). «jer u jedan as opuste toliko bogatstvo. I svaki krmar i svaki moreplovac i mornar i svi koji rade na moru stado e izdaleka i vikahu gledaju i dim njegovog spaljivanja, govore i: ko je bio kao ovaj veliki grad?!» (Ap. 18: 17, 18).

«I baci e prah na svoje glave i vikahu pla u i i nari u i, i govorahu: jao, jao veliki grade, u kom se obogati e svi koji imahu la e na moru - od njegovog skupocenog imanja, jer opuste u jedan as [ as Karme i kazne].» (Ap. 18: 19). «Veselite se nad njim, nebo i vi sveti, i vi apostoli, i vi proroci, jer vas Bog osveti na njemu.» (Ap. 18: 20). Munja Kosmi kog suda udari e onu perverznu civilizaciju guja i ne e biti spasa. «I jedan sna an an eo podi e kamen, velik. kao mlinski kamen [filozofski kamen], i baci ga u more [hristi ko seme] govore i [zape a eno je proro stvo]: ovakvim zamahom bi e ba en veliki grad Vavilon [moderna civilizacija] i ne e se vi e na i. (Ap. 18: 21). «I glas peva a uz kitar i muzi ara i frula a i truba a ne e se vi e uti u tebi, i nikakav umetnik ni od kakve umetnosti ne e se vi e na i u tebi, i glas mlina ne e se vi e uti u tebi!» (Ap. 18: 22). «i svetlost svetiljke ne e vi e svetleti u tebi, i glas mlado enje i neveste ne e se vi e uti u tebi; jer tvoji trgovci behu zemaljski velika i [veliki baroni biznisa], jer su tvojim aranjem dovedeni u zabludu svi narodi.» (Ap. 18: 23). Zlatno tele je aranje, idolatrija je aranje, skepsa i dijalekti ki materijalizam jesu aranje. Eksplotacija du a je aranje, crna magija i vra anje jesu aranje, itd. Zbog svega ovoga bi e uni tena Velika Vavilonija, majka svih fornikacija i zemaljskih rugoba.

«I u njemu se na e krv proroka i svetih i svih koji su zaklani na zemlji.» (Ap. 18: 24).

Samael Aun Weor. Poruka Vodolije, pogl. 29.

1.Uvodni stihovi: jedno ivo proro ansvo 2.Nah Chan: palata Bolon Ik 3.Kocka Zakona i Vavilonska kula 4.Telektonon: Vremenski okvir 5.Moje brojanje dana je savr eno 6.Sve je broj 7.Gospod Buda 8.Heptagon uma 9.Carski Vavilon 10.Knjiga mra nih proro anstava 11.Proro anstvo sedam generacija 12.Specijalni svedok vremena 13.Rat pravednih 14.Sveti pobedni ki mar 15.Oluja Ne ega 16.Ekstaza oslobo enja 17.Proroci mira se bude

Stihovi 1-4(zmaj) Stihovi 5-10(vetar) Stihovi 11-20 (no ) Stihovi 21-24 (seme) Stihovi 25-31 (zmija)

Stihovi 32-37 (spojitelj svetova) Stihovi 38-45 (ruka) Stihovi 46-51 (zvezda) Stihovi 52-58(luna) Stihovi 59-64 (pas) Stihovi 65-73 (majmun) Stihovi 74-79(Ljudsko bi e) Stihovi 80-86(nebeski eta ) Stihovi 87-92( arobnjak) Stihovi 93-99(Orao) Stihovi 100-103(ratnik) Stihovi 104-109(zemlja)

18. arobnjakovo blago o mudrosti smrti Stihovi 110-116(ogledalo) 19.Sedam savr enih proro anstava Stihovi 117-126 (oluja )

20.Znak tampara ( uto sunce)

Telektonon Pakal Votana Kamen koji govori proro anstvo koje ujedinjuje Narod zore i Narod knjige

ZMAJ ,

Uvodni stihovi: ivo proro anstvo 1. Pakal Votanovo jevandjelje Telektonona Specijalno odredjivanje na Dan istine, na e ere 1993-94, kin 144. 2. Objavljivanje od strane tri glasnika budjenja od strane tri specijalna glasa proro anstva, specijalnih svedoka vremena i poslednjeg poziva. 3. Telektonon unutra nje sunce, majka svih proro anstava poruke svedoka zvezda, Bolon Ik, primljena i ponovljena od strane njenog sluge s ljubavlju, Pakal Votana

4. Sedme godine od Harmonijske konvergencije, sedam pe ata apokalipse postaje sedam godina proro anstva... ukupno trinaest godina. Trinaest luna puta koji treba pre i Trinaest luna puta koji treba re i Narod zore, jedan um, Narod knjige, jedan Bog; Jedno ivo proro anstvo, jedan narod, jedan i jedna Zemlja.

VETAR

Nah Chan - Palata Bolon Ik

5. O deco naroda zore, o deco naroda knjige. Dolazim kao specijalni svedok vremena, da vas podsetim, naro ito na dan istine, da ste svi vi u biti jedno, i na dan istine opet ete biti jedno. Zbog toga vas podse am na Kocku zakona, Telektonon, put trinaest luna - 28 dana, put pravednih.

6. Nah Chan, Palenque, Xibalbay, Tollan, Xochicalco, Tepozteco, Amatlan: u ovim znacima ive moji specijalni predstavnici, svedoci istine, 13.66.56 i Bolon Ik, k erka posla.

7. Za one sa o ima, otvorenim umom i iskrenim srcem, ovo u enje je kompletno u svakom poredjanom kamenu i znaku zvezdane komandne baze sada nazvane Palenke.

8. Novi Jerusalim je Palata Bolon Ik, iji je broj 17 28 (144x12), Kocke zakona. Sedamnaest je mo Neba, ³solarnog Urana´, koji predstavlja Zemlju na Nebu. 28 je mo Telektonona, Kule duha mo i sedam puta etiri.

9. Nikada nemojte zaboraviti, deco dana istine: sve je broj, Bog je broj, Bog je u svemu.

10. I sve tamo u palati rasporedjeno je u etiri ugla od niti neba koji predstavlja komandu Telektonona. ³Bo anska re nikad izgovorena sve do Dana istine.´ I u toj etvorougaonoj palati je kula Kocke zakona.

NO Kocka zakona i vavilonska kula 11. O deco dana istine, pre odvajanja koje vas je podelilo na decu zore i decu knjige, postojala je samo Kocka zakona i Zakon kocke. 12. Svako i sve se kretalo i ivelo u okviru ovog Zakona: jedan um, jedan duh, jedna volja. 13. U okviru dimenzija i mera kocke nalaze se sva znanja Neba i Zemlje. Bog je stvorio vas, deco dana istine, da biste znali, da biste se pro irili i u ivali u uzvi enom Zakonu kocke. 14. I iako stvoreni od blata i zvu ne gline, u vama je savr enstvo znanja Kocke zakona, kada bi samo mogli da se setite! 15. Deco dana istine, kao to je kocka mera savr enstva misli Boga, tako ste i vi mera savr enstva neprestanog kretanja Boga, nazvanog vreme. 16. U vama je kocka, kruna savr enog znanja Bo je volje u vremenu. Ali veran svojoj re i, Iblis je stvorio pogre no vidjenje onog to je ispravno. Da poka e sebe kao neprijatelja oveka, Iblis je rastavio kocku. U inio je da ovek zaboravi na vreme u svom umu, vreme koje je Bo je kretanje u svim stvarima, odvojiv i um od duha. 17. I od tog zaborava u oveku, um i duh se zbuni e. Volja je slabila. Rodio se ego. Iblis sa puno glava je trijumfovao. Rodio se la ni autoritet. Pojavio se Vavilon i u njegovom centru vavilonska kula, monumentalno prokletstvo neznanja vremena. 18. U zaboravu do lo je do odvajanja naroda zore od naroda knjige. Da nije bilo Vavilonske kule ne bi bilo ni Knjige. Vavilonska kula je bila namerna prevara da poka e da Kocka zakona postoji van savr enstva znanja koje je ve u vama, o deco dana istine. 19. Kao plod zaborava, vavilonska kula baca senku ve nog mraka zatvarajuci sve dimenzije i ve 5000 godina od Vavilona obuhvata sve kutove Zemlje, najudaljenije divljine i uto i ta na najvi im planinama. Iiblisovo prokletstvo Ega i la nog vremena je potpuno, ali zadr a e se samo do dana istine.

20. Jer, Bog je milosrdan. to je du e mogao, dr ao je narod zore dalje od vavilonske kule. I narodu zore i narodu knjige slao je mnoge glasnike, apostole svetlosti, svedoke istine, one koji idu ispravnim putem uvek omedjenim nepobedivim Zakonom kocke.

SEME Telektonon - Vremenski okvir

21. Kao specijalni svedok vremena, ja Pakal Votan, poznajem savr eno brojanje dana. Klanjam se u hramu kule i stene, svetili tu Bolon Ik. U mom telu, krajnjeg savr enstva Bo je mo i svih kretanja i mera (Hunab Ku), nalazi se se anje na proro anstvo. Poznaju i ovo telo kao meru vremena, ja sam podigao ovu palatu i ovu kulu da ispravim ali i da tra im vavilonsku kulu, memoriju se anja. I u mom devetodelnom hramu, uvanom od devet mo i vremena, polo io sam svoje telo, ostavio ovo zave tanje za vas, kamen koji pri a proro anstvo.

22. Telektonon, vremenski okvir koji sam vam ostavio, predstavlja ogledalo koje vam poslednji put pokazuje va u sopstvenu istinu o vremenu. Jer sada je dan istine, sudnji as.

23. Vi, deco zore i vi deco knjige, ujedinite se na jedini na in na koji mo ete: u vremenu, kroz vreme, kao vreme.

24. Telektonon, savr enstvo vremena je jedini na in za vas da pobegnete od vatre koja izgara pravedne. Ako vi koji znate, koji pratite pravi put, dobar put, ve pripremljen za vas, koji je Telktonon, posrnete u ovom izazovu ujedinjenja u vremenu, ve no ete goreti u vatri koja izgara sve nevernike. Bo ja komanda je u vama. Ne slu ajte zlo sada.

ZMIJA Moje brojanje dana je savr eno 25. Po ujte! Moje znanje je slede e: moje brojanje dana je savr eno, moje poznavanje Kocke zakona je neprevazidjeno. Dvanaest je broj hrama, ali trinaest je broj Boga. Dvanaest puta dvanaest, 144, je broj savr enstva hrama kao svetlosti. I dvanaest puta 144, 1728, je broj Kocke zakona, Telektonona, svete re i do sada neizgovorene. 26. ³... onome ko pobedi da u da jede od mane sakrivene, i da u mu kamen bijeli, i na kamenu novo ime napisano kojega niko ne zna osim onoga koji primi.« (Otkrivenje 2:17) I to ime je Telektonon, i taj kamen je kristal, i skrivena mana je znanje otkrivenja vremena.

27. Broj izabranih je 144.000. Ovaj broj je odvojio Bog da bude netaknut Iblisovim prokletstvom. Rasut je ovaj broj medj ove anstvom i uvek je bio namenjen da se umno i i medju narodom zore i medju narodom knjige.

28. Ali, kako je ljudski kin mera savr enstva vremena, 144.000 je takodje broj dana unutar ciklusa od 20 generacija.

29. Dvanaest puta 20 generacija, je 1.728.000 dana, broj Kocke zakona. Ali za Boga, to je jo jedan ciklus, jo 144.000 dana, da izmami Iblisa da svede svoj ra un, ukupno 1.872.000 dana, trinaest ciklusa Bo jeg izbora.

30 Ja sam Pakal Votan, specijalni svedok vremena, galakti ki predstavnik Devet velikih gospodara sudbine, zavetovan u ast Bolon Ik.

31.U mom telu vremena, trinaest istorija zvezda se priprema za dan istine. Svaka istorija zvezde poseduje svog sopstvenog uvara vremena ustanovljenog od Devet velikih gospodara galakti ke sudbine. Trinaest uvara mudrosti, Devet velikih gospodara - 22 ukupno, sa svakim od njih sam povezan svetlosnom niti znanja, zape a enom zakletvom Bolon Ik, Belog solarnog vetra, kin 22 u Knjizi sudbine, Knjizi kina.

SPOJITELJ SVETOVA Sve je broj 32. Sve je broj. Bog je broj. Bog je u svemu. 33. Dete dana istine, uj: 20 je broj celokupnosti. Ima 20 prstiju ruku i nogu, jer te je Bog na inio celokupno u vremena. Trinaest je broj Bo je kosmi ke mudrosti, savr ene u svojoj mo i neprekidne promene i kru enja. Trinaest je spojnica izmedju tvojih udova i tela. Sedam je razlika izmedju 20 i 13. Sedam je misti no savr enstvo izmedju jedan i trinaest. Sedam je uspravna ki ma budnosti u kojoj se susre e 144.000 misti nih vlakana udnje tela za proro anstvom.

34. 144.000 kinova, 144.000 dana, nazvanih jedan baktun. Trinaest baktuna, savr eni ciklus za pripremanje istorija zvezda. Svaki baktun, 20 generacija; svaka generacija 7200 kinova. Bolon Ik je uredila sveto brojanje dana, svaki dan sveti kin, svaki kin jedan od izabranih, jedno od kru enja u rotaciji univerzalnog vremena, svaki kin vodi mo devet, mo Devet velikih gospodara vremena.

35. Tako je po elo sveto brojanje trinaest baktuna, 2113 godina pre rodjenja drugog specijalnog glasnika, apostola Isusa Hrista, koji vam je poslao Knjigu mra nih proro anstava, ukupno 22 sveta poglavlja, preko svog izabranog svedoka, svetog Jovana Bogoslova.

36. Sve ovo to znam progla avam istinom, jer ja sam specijalni svedok dana istine, Pakal Votan, onaj koji priprema trinaest istorija zvezda, onaj to dodaje 144.000 izabranih na kubiranje kocke, uveravaju i da nije dvanaest baktuna, ve da je trinaest taj broj koji e doneti dan istine, Bo ji sud va e snage se anja!

37. Deco naroda zore, odvojiv i vas od naroda knjige, Bog vam je odredio da budete oni koji podse aju da je mudrost ve savr ena u va oj telesnoj formi vremena.

RUKA Gospod Buda 38. U znak se anja mnoge glasnike vam je slao, mnoge vatre upalio na vrhovima planina za vas da vidite. I jednog specijalnog glasnika vam je poslao, jednog specijalnog svedoka zore. 39. U Indiji, sredinom sedmog baktuna, u samom centru misti nog ciklusa svih trinaest baktuna, Gospod Buda se probudio u zoru, a jutarnja zvezda, drvo, Zemlja, bili su njegovi svedoci prosvetljenja. Sedam nedelja je sedeo ispod drveta. Ne pomeraju i se, obi ao je sedam pravaca i svojim umom posetio svako kraljevstvo velikog Bo jeg stvaranja, samo da bi nau io okretanje To ka zakona. 40. Odolevaju i svim naporima zla, podu avao je jo devet puta pet godina, sve do svoje 80. godine. Sva u enja uma, on je dao; nenapisanu Knjigu prosvetljenja on je na Zemlji ostavio. Njegovo poslednje okretanje To ka zakona bilo je njegovo u enje o To ku vremena. Dato na zahtev Kralja Su andre od ambale koji je doputovao iz daleke Centralne Azije, da primi ovo u enje. Podu avanjem To ka vremena zavr io se ivot Gospoda Bude. 41. ³Sve slo ene stvari su nepostojane´, govorio je Gospod Buda na samrti, ³Budi svetiljka i u sebi tra i uto i te, ne tra i drugi autoritet do samoga sebe!´ Svetlo prosvetljenja Gospoda Bude upalilo je mnoge svetiljke. Knjiga prosvetljenja koju je ostavio na Zemlji je knjiga za sve da je spoznaju u ti ini sa Zemljom. 42. Kralj Su andra je preneo u enje To ka vremena, Kala akre kako je nazvano, u ambalu. Prizivaju i Devet velikih gospodara galakti ke sudbine, ambala je napredovala u izobilju i mudrosti. Kada je do ao sedmi vladar posle Kralja Su andre, Kraljica Visvamati, ceo narod ambale se kao jedno, uspeo u raj pete dimenzije, gde je njihova mudrost nastavila da puni vodom reke koje teku ispod vrtova pravednih. 43. Integrisanjem mo i pet, koja predstavlja centar, i mo i dvanaest, koja je koren kocke, Kala akra je takodje ciklus od 60 godina (5x12). Kockom zakona, koja je esnaest, etiri na kub ili sedam plus devet, esnaest ciklusa od 60 godina je utvrdjeno vreme za proro anstvo Kala akre, vreme sudnjeg dana. 44. I tako se dogodilo da posle dolaska Budinog specijalnog glasnika, Padmasambave na Tibet, kasnije u desetom baktunu, gospodari ambale odlu e da u enja To ka vremena dospu medj narod zore nastanjen na Tibetu. Tako se dogodilo da je To ak proro anstva okrenuo prvi od svojih esnaest ciklusa 1027. n.e., a zavr io esnaesti ciklus od 60 godina, 1987. n.e. delimi nim ostvarenjem Harmonijske konvergencije celokupnog proro anstva. 45. O narode zore, nemoj sumnjati. Ozna eni dan je do ao.

ZVEZDA . Heptagon uma 46. Narode zore, narode knjige, deco dana istine. Da bi sa uvao od konfuzije vavilonske kule , to je du e mogu e, izvorna u enja, Bog je podelio Zemlju jednim okeanom na velika masivna ostrva nazvana kontinentima. I najdalje od Vavilona bila je Amerika, i takodje daleko bila je Australija i Ostrvska kraljevstva Polinezije. ak i u Africi, blizu Vavilona, ljudi zore su bili za ti eni u svojoj prirodnoj mudrosti tokom puno dugih ciklusa. 47. Ali, neumoljivo je moje brojanje dana, neumoljivo je okretanje Ta ka vremena, neumoljiv je Zakon kocke. 48. Telektonon je ime blagoslova koji su primili oni koji vladaju Zakonom kocke. Velika je mo Boga, ija mo i blagoslov su uvek blizu, etvorostruka manifestacija zra enja bo anskog preseka Bo jeg prisustva: bo anskog uma, bo anskog duha, bo anske volje bo anskog izvora iz koga izvire kocka. Kocka na kub je mera Telektonona, jedne nepregledne, daleko dose u e re i, koja uop te nije re , ve broj pomno en samim sobom iz Bo je beskona ne meditacije, koju smo odlu ili da nazovemo stvaranjem.

49. Od jednog preseka, est pravaca plus sedmi, pokretni centar vremena, pupak Neba ija je vrpca nazvana Kuksan Suum. Kuksan Suum ide od pupka Neba do solarnog pleksusa, put koji dosti e korene zvezda, prolaze i kroz svaku nebesku dimenziju.

50. Ja koji ovo govorim, znam, jer ja sam Pakal Votan, koji je ostavio vama kamen koji pri a, Telektonon. Vremenski specijalni svedok sam ja, Bo ji pijun koji bdi, uvaju i sveto brojanje dana, otkrivaju i vam la Vavilona, falsifikovane Kocke u vavilonskoj kuli.

51. Ko vam sada, sem mene, mo e re i da je sedam pravaca Kocke, Heptagon uma: dvanaest je kapija, esnaest mo i; pokrenute sa devet velikih mo i vremena ovih esnaest mo i postaje broj izabranih od Kocke, 144. Pomno en milenijumom 144 postaje 144. 000 sveti broj dana koje sam ostavio da se upozna proro anstvo za vreme mog prvog ra unanja baktuna.

LUNA Carski Vavilon 52. Deco knjige, jos pre kraja mog prvog baktuna, 20 generacija od godine 3113. p.n.e. postavljene su osnove vavilonske kule. Zarobljeno je tada bilo njih 144.000 u zemaljskom zatvoru vavilonskog materijalizma. 53. Ipak, mojom predano u i mo i meditacije, iz dubine Zemlje, potpomognut istrajno u Bolon Ik na dalekom, Uranu, Zemljinom harmonijskom blizancu, ja sam sa uvao sveto brojanje dana, nadgledao pokret svetog mar a kinova. 54. Jo etiri baktuna je pro lo, i vavilonska mo se uve ala plja kom Imperije. Uprkos ispravnosti Abrahama i zakonima Mojsija, senka vavilonske kule samo je rasla u veli ini i tami. 55. Do ao je esti baktun i carski Vavilon je bio upotpunjen. Njegov pe at la nog vremena i mo i, oporezivanja i irenja naoru anja ostvario je Iblisovu elju da degradira i ruinira itavo ove anstvo, ine i da lo e dobije privid dobrog. Sada je izgledalo dobro uve anje bogatstva i mo i; izgledalo je dobro ra unanje vremena putem dvanaest meseci; izgledalo je dobro posmatranje trinaest luna uz sujeverje i prezir! Izgledalo je dobro skupljanje i pla anje poreza; izgledalo je dobro ratovanje u ime mo i kralja; izgledalo je dobro da za ivot i smrt treba pla ati; izgledalo je dobro da sva mo dolazi od sve tenika, koje je Iblis najvi e podr avao od svih ljudi. 56. O narode knjige, za vas bilo je izgubljeno svo se anje na Zakon vremena, ropstvo je postalo va a sudbina. Ali ja sam Pakal Votan, specijalni svedok vremena. Jo pre nego to je do ao drugi specijalni glasnik, Hrist Apostol ljubavi, mojom slobodnom voljom i mojim znanjem mo i sedam, polo io sam veru u Sedam pe ata proro anstva koji e na dan istine, okon ati Iblisovo prokletstvo da bi pravedni trijumfovali. I evo sada, dan istine je do ao. Telektonon, kamen koji pri a, sada govori glasom da ga svi uju. 57. Do sedmog baktuna, Sedam pe ata proro anstva bilo je sa uvano u magnetskom kamenu, iji uvar sam ja. 58. Do osmog baktuna, Iblis je prouzrokovao da vavilonska kula govori puno jezika u rastu em sukobu carstva. Usred te konfuzije do ao je Apostol ljubavi, razapet zbog teranja zelena a od Hrama, neshva en od naroda knjige, da bi najzad bio preuzet od sve tenika Vavilona u kome sad be e rimski jezik i koji su upotrebili Hrista kao svoj amblem da poseju Iblisovo najve e zlo, potpuno prisvajanje Zemaljskog vremena.

PAS

Knjiga mra nih proro anstava 59. I ovog Isusa zastupao je poseban glas, glas oveka po imenu Sveti Jovan Bogoslov, u kome je proro anski dar bio ostvaren. Iz mog kov ega univerzalnog vremena, Zemljinog specijalnog magnetskog kamena istine, stene Neba, dostignute uz 13 luna, ja sam vodio Svetog Jovana za ruku misti nom mo i sedam. I tako je poslata svetu Knjiga mra nih proro anstava, Otkrivenje, Apokalipsa, 22 misti na poglavlja, od kojih prvih trinaest odra avaju mojih trinaest velikih Baktuna, slede ih devet za Gospodare vremena, od kojih je sedam za svaku od Sedam godina proro anstva, a poslednja dva upotpunjuju vizionarsku mo pravednih Kocke: 144.000 puta trinaest. 60. Oni koji mogu da itaju na i e Iblisove brojeve 1260 i 666, dobro znane na dan istine, jer 12:60 je proporcija la nog vremena koja pretvara pravedne u mu enike, a 666 je broj zveri koja je zarobila moj trinaesti baktun. 61. Deco dana istine, deco zore, narode knjige, sve ovo mo ete da ujete u kamenju Palenkea gde u desetom baktunu uzeh isto ljudsko obli je. Od 27 knjiga Novog testamenta, 27. je Otkrivenje. 27 stepenika vodi u Palatu Bolon Ik. Ova palata, Novi Jerusalim, je misti na mo Telektonona, 28. korak, sedam osve enih sa etiri. 62. 22 poglavlja Otkrivenja su 22 potpuna kina u Bolon Ik: trinaest puta mo vremena, devet za Devet gospodara vremena, ije forme jo uvek uvaju moj kameni kov eg duboko u devetodelnom hramu Kocke Zakona. Savr eno je bilo vreme mog dolaska, kin 1.366.560. Savr eno je bilo vreme mog odlaska, kin 1.385.540. 63. Sme ten u Ku i zmije, moj dolazak je bio u spomen odlaska tre eg glasnika, specijalnog glasnika dana istine, apostola Muhameda, koji je ostavio pravednima na Zemlji, Knjigu pravednih, Sveti Koran, jasne znake razumevanja.

64. Kao to je Buda u io tako isto o jednom umu, tako je Muhamed u io tako isto o jednom Bogu. Pot injavanje volji Boga je u centru Zakona kocke. Uistinu, za pravedne postoji samo jedan ispravan put, staza osnovne dobrote, utisnut u srce kao pokornost Bo joj volji, bo jem planu nedoku ivom za one koji vi u: »Samo nas razum mo e spasti.«

MAJMUN Proro anstvo sedam generacija 65. Ja sam Pakal Votan, svedok vremena. Telektonon je moje jevandjelje. Kamen koji pri a o proro anstvu koje ujedinjuje, moje je zave tanje, namenjeno tom specijalnom glasniku koji razume zna enje mojih brojeva. 66. Preko mog simboli nog kanala komunikacije zvanog Telektonon, moja je namera bila da ovo proro anstvo bude otkriveno i obnovljeno. Jednom kada prodje 40 godina od otkri a moje uranijske kripte, tada ce do i obnova, se anje mog specijalnog predstavnika brojeva pripremanih i ponavljanih da proglase dan istine. 67. Savr eno je bilo vreme mog dolaska. Savr ena je bila moja misija. Savr eno je bilo vreme mog odlaska. Savr eno je otkri e mog proro anstva. Savr en je Telektonon, mala knjiga koju je andjeo Gospoda dao Svetom Jovanu Bogoslovu da proba i pojede, knjigu koju vi sada posedujete, blago za dan istine. 68. Ono emu ste svedoci preko ovih re i je poslednja poruka koju sam dao svom narodu, poruka o 9.13.0.0.0 koja se ula iz mog kamenog kov ega kroz Telektonon, Kanala kroz koji govori duh Zemlje. Mom narodu ja sam objavio: 69. »Sedam katuna dolazi posle mene. Sedam generacija, od kojih svaku uva solarni svedok uzimaju i u obzir ono to radite, svaki solarni svedok zape a uje va e vreme proro anstvom koje e biti poznato kao Knjiga sedam generacija. I ova knjiga treba da bude otvorena na dan istine. 70. Posle sedam generacija, kraj baktuna. Deset baktuna je pro lo, slavno doba Maja je pro lo, dugo brojanje mojih dana koje e se zavr iti na kin 1.440.000, misti ni broj izabranih pomno en sa deset. 71. Zatim e do i tri baktuna Vavilona, progon vremena 12:60. Trinaest godina posle ovog desetog baktuna, do i e poslednji proro anski krug: trinaest ciklusa neba, svaki od 52 godine, pra en sa devet ciklusa pakla, svaki takodje od 52 godine. Kada po ne tre i ciklus neba, Glasnik poslednjeg poziva e vam do i, prorok po imenu Kecalkoatl-Kukulkan. 72. I kada se zavr i ciklus od trinaest ciklusa neba, do i e potpuno uni tenje svega to jesmo i sto znamo. Pre nego to se zavr i dvanaesti baktun, dva sve tenika la no svedo e i, oki eni svetim brojevima pet i trinaest, pobrinu e se da trinaesti baktun bude kraj vremena. 73. Neumoljivo e se skotrljati devet pakala u ambis vatre i ludila. U vreme poslednjeg pakla, iako ete vi biti progla eni slobodnima, ne ete imati slobodu. Deset kraljeva u nizu obele i e klimaks vremena. Sedam godina e pro i posle zavr etka poslednjeg pakla. Tada e se oglasiti andjeo sedme trube, zagrme e sedam gromova, zver sa sedam glava nazvana G-7 e utisnuti svoj znak na va a ela i ruke, onaj la ni iz Vavilona e se vratiti da bude zagrljen od Zmije 11. I onda e do i dan istine, sedam godina proro anstva.

LJUDSKO BI E Specijalni svedok vremena 74. Narode zore, narode knjige, deco dana istine, mnogi glasnici su vam poslati, mnogi proroci su vam dati. Knjiga prosvetljenja bila je postavjena u Zemlju, za sve da je itaju u prisnoj vezi sa Zemljom. Knjiga mra nih proro anstava bila je ostavljena vama. Proro anstvo Trinaest neba i devet pakala koji prate Knjigu mra nih proro anstava takodje je bilo ostavljeno vama. Jedan veliki prorok i glasnik vam je ostavio jasne znake razumevanja i knjigu nepobitne pravednosti, Sveti Koran.

75. Kao specijalni svedok vremena, ostavio sam vam svoj kamen koji pri a, Telektonon, dah dragocene Bolon Ik, i poslao vam i proroka Kecalkoatla svetog o ikalka, i na dan istine postavio specijalnog glasnika koji mo e da uje moj kamen koji pri a, da pi e i obja njava brojeve i njihova zna enja, za vas, deco pravde.

76. Nemojte sumnjati ni ta od svega ovoga. Kada njemu dodje vreme da bude jedanaesti po redu, da usledi posle Zmije 11, tada se pridru ite vernicima i otpo nite sa proro anstvom koje oslobadja od svih kraljeva i naslednika prestola.

77. Deset svedoka postavio sam oko svog groba, deset emisara sa Urana svaki za jedan od deset baktuna. Od tih ja sam jedanaesti. Onaj koji bude jedanaesti posle meksi kih kraljeva, mora me posedovati kao jedanaesti, i sve e biti dobro.

78. est glasnika stavio sam na svoj kamen koji pri a proro anstvo, tri gore: Buda, Muhamed i Hrist, i tri dole: Padmasambava, Kecalkoatl i Sveti Jovan Bogoslov. Od njih ja sam sedmi.

79. Pakal Votan ja sam, specijalni svedok vremena, prenosilac Telektonona, instrumenta sedmog andjela, izjavljujem opet i opet: Sve je broj, Bog je broj, Bog je u svemu.

NEBESKI ETA
Rat pravednih 80. Gledajte pa ljivo moj kamen i slu ajte: deset glasnika, 24 znaka, jer deset je broj oribta planeta oko ove zvezde, Kinich Ahau, va eg Sunca. Tamo odakle ja poti em, va a zvezda je ozna ena kao 24, brojem kola inteligencije koja deluje prema spolja. Ako se nalazite medju pravednima, onda vam je to znak za va u zvezdanu misiju. 81. Iz svakih od triju proro anskih usta strana krsta mog Kuksan Suuma, na i ete 24 zraka ponovljena tri puta, jednu polovinu broja izabranih (3x24=72). Dodajte ovome tri puta jedanaest (33) i broj je 105, to je razlika izmedju broja dana u va oj solarnoj orbiti, 365, i broja kina mog svetog ra unanja, mog galakti kog kru enja, 260. 82. 13:20 je proporcija prirodnog svetog vremena. 12:60 je proporcija la nog vremena vavilonske kule. 13:20, trinaest luna, 20 prstiju na rukama i nogama. 12:60, godina od dvanaest meseci, 60 minuta jednog sata. Deco dana istine, u ovome je znak za vas da razlikujete snage zla onog koji ho e da vas uhvati u svoju ma inu, i snage pravednih kojima nije potrebno ni ta drugo do ono ime ih je bog obdario: sopstveno telo vremena, i prirodni put sinhronizovan sa trinaest luna. 83. Deco dana istine ovo je va a jedina odluka, jer Bog zna i vidi sve ono to vam je u srcima. Narode zore, narode knjige, u sudnji as, ujedinite se na jedini na in na koji mo ete: u vremenu, kao vreme, kroz vreme. Zbog toga u godini kina 144, Telektonon vam je otkriven, Bo ji plan mira na Zemlji, poslednja i jedina nada za duhovnu obnovu i spas, hitno prihvatanje puta od 28 dana, trinaest luna, kalendara Telektonona. »... i ima e ime napisano kojega niko ne zna do on sam«. (Otkrivenje 19:12) I to ime je Telektonon. 84. Deco dana istine, narode zore, narode knjige, etvorougaoni je moj kamen koji pri a, nevidljiv je njegov oblik, njegova kristalna ipka sazdana od istorije zvezda slila se u moj ljudski oblik. Specijalni svedok vremena sam ja u potrazi za apostolima vremena da organizuju dan istine u otkrivenju Bo jeg spasa. Univerzalni opro taj eka one koji razumeju Bo ji plan, op te vreme od 28 dana-trinaest luna, zapo etih u odredjeno vreme, na dan nazvan lunarna luna, prvi dan druge godine proro anstva. 85. Dva solarna lica nalaze se nad mojim kamenom koji pri a, jedno je slika mog solarnog tita, Galakti ko sunce, drugo Lunarno sunce, tit savr enog lunarnog vremena Zemljine solarne orbite. 86. Deco dana istine, do ao vam je sudnji as. Koliko jo dugo vam je potrebno da se gu ite u vavilonskom izgnanstvu 12:60? Moja deca su ugnjetena. Nije li do lo vreme da pravedni ratuju kako bi povratili jednakost? Za to ne voditi rat koji e uni titi celokupno staro vreme? Za to ne razbiti ba ve vavilonskog vina bluda jednim udarcem?

AROBNJAK Sveti pobedni ki mar 87. O deco dana istine, narode zore, narode knjige, prvobitno ste bili jedna krv, danas sudnji as od vas tra i da opet postanete jedna krv ujedinjena u vremenu. Ko e medju vama da se pridru i apostolima Telektonona? Dar vam je ve dat. Ve smo vam ostavili instrument 13:20, moje sveto ra unanje dana, 260 kinova, da okrenete solarno ± lunarni to ak od 365 dana. I kada se ispunilo proro anstvo na kraju devetog pakla, poslali smo vam savr enu formu ovog dara, Za arani san, koji sadr i poruku trinaest luna. 88. Ali, ovo nije bilo dovoljno, sedam truba je tek trebalo da se oglasi, i tako i bi etrdesete godine od otkri a mog uranijskog kamenog kov ega. I sada, moja proro anstva su obelodanjena. Apokalipsa Maja kin 144 uto magnetsko seme, pretvara sedmu godinu karmi ke sudbine u otvaranje prvog od sedam pe ata proro anstva. 89. U ovom etvorougaonom pe atu, sva se proro anstva sti u. Zver G-7 stoji otkrivena. Vavilonski Vatikan je razotkriven. U viziji sna duge 144.000 izabranih je pozvano da se ponovo okupe u zajedni ke krugove, da slu aju, pevaju i igraju pesmu Telektonona.

90. O deco dana istine, narode zore, narode knjige, sedam je moja sveta mo . etiri puta sedam je 28, broj koji ako se savr eno sledi otvara nebeska vrata. Hodaju i zajedno svetim putem od 28 dana-trinaest luna, udru i ete se pod Bo jom komandom u sveti pobedni ki mar pravednih za obnovu svetog poretka na ovoj napa enoj Zemlji i povratak svojih izgubljenih mo i.

91.

etiri mo i od sedam vam je dato da vas bodre u pobedni kom mar u, jedna mo za svaku od etiri savr ene nedelje, svakih 28 dana. Prvom mo i sedam -tra ite svoju mo proro anstva, drugom mo i sedam, odr avajte svoju mo proro anstva; tre om mo i sedam progla avajte pobedu proro anstva; etvrtom mo i sedam postanite pobeda proro anstva!

92. O deco dana istine, 144.000 puta trinaest je vojska pravednih. Nau i ponovo ra unanje svetog vremena i pridru i se ovoj vojsci. O deco dana istine, shvatite da je sve u vezi starog vremena 12:60 ode a la nog bi a, moralna pokvarenost, gozba zla.

ORAO Oluja ne- ega 93. O deco dana istine, deco naroda knjige, u oluji je znak Bo je snage. Oluji je dodeljena mo devetnaest, misti no ispunjenje svih brojeva. 114 sure, devetnaest puta est, mo Kocke, broj je sura u Svetom Koranu. 22 godine posle pronalaska moje uranijske kripte, Telektonona, do lo je potpuno otkrivenje mo i devetnaest u Koranu, Alahovog milosrdja. Jo devetnaest godina za otkrivanje karme Alahovog proroka opsedanog vavilonskom zaverom. Tada dolazi sudbinska godina devetnaest, kin 144, as proro anske konvergencije, trenutak dana istine. 94. Neka 124.000 glasnika pozove ostalih 20.000; neka se svaki od njih oglasi sa sedam truba, sedam puta. Neka tih sedam puta sedam truba pozove da se sledi Bo ji savr en plan. Ozna ite sedam puta sedam godina od kada je zlo pokazalo svoje zversko lice u Hiro imi. Budite po astvovani Bo jim poni tenjem Iblisove mo i moralnog zaborava. Neka oluja Bo je mo i devetnaest opere kosmi kom milo u krv svih mu enika s kraljevskih prestola i dozvoli da se i sami ti prestoli rastvore u istoj vodi svetog vremena koja te e vrtovima pravednih. 95. Ja sam Pakal Votan, specijalni svedok vremena, onaj koji je otkrio Kocku zakona, odani pokrovitelj tajne koju predstavlja ena, izvr enje telepatske mo i 28, poznate mi pod imenom Bolon Ik. 96. Ja sam Pakal Votan, zagonetka za va e ljude razuma. Moje postojanje je dokaz delovanja vi eg zakona. Telepatija je u e e u Bo jem znanju, ali nije uzrok tra enja potpunog poznavanja njegovih mo i. Proro anstvo je takodje, prirodni zakon, dopuna Bo je milosti. 97. 0-19 je moj kodeks. U tome su svi prikazi mudrosti koja je uvek pokraj nas ili nedaleko, ali koja razume mre u galakti kog bi a i sve oblike njenih prirodnih poredaka u vremenu. Kao to je devetnaest mo Bo je milosti, tako je nula istovremeno puno a i praznina, to karakteri e prirodu uma i svega to on mo e znati. 98. Buda je nazvao ovu mo nule Sunjata. Posebni zastupnik Bude, Padmasambava, iji je ivotni vek pratio moj, ta no kao to mu je Muhamedov prethodio, znao je da je Sunjata osnova ne-ega. 99. Da bi znali mene i sve ono o emu svedo im vama u sudnjem asu, deco zore, deco knjige, ve bajte da budete ne-ego.

RATNIK

Ekstaza oslobodjenja

100. Zato to po ivam na Telektononu, majci svih proro anstava, moja je ekstaza oslobodjenje. Sa umom ne-ega u sponi sa Bo jim srcem, ja sam poslao poruku Apokalipse Maja. Odricanjem od kalendara dvanest i napu tanjem zatvora mehanizovanog vremena, Bo ja milost e brzo dopreti do vas.

101. Trinaest luna, 20 prstiju na rukama i nogama, trinaest zglobova, etiri uda, pet ula koje ve posedujete. Bo je znanje i mo pokreta je ve u vama kao dete u trudnoj majci.

102. Za to odugovla iti? Kada ku a gori jurenje za va im stvarima samo vas mo e ko tati ivota. Ku a koja gori je Vavilon, na in ivota 12:60, koji sada uni tava va u biosferu i truje sve u va em ivotu. Nemojte se sada zadr avati grle i svoje ma ine. Ovo je sudnji dan. Ako mo ete zapamtite - ostavite ovu ku u u plamenu i znajte da je bolji na in ve prirpemljen za vas, sveti pobedni ki mar , mojih sedam godina proro anstva, Telektonon, sveto otkrivenje vremena.

103. Kocka zakona eka da bude konstruisana putem kolektivnog uma, duha i volje, o deco dana istine. Iblis, Sotona, onaj zli je niko drugi do va ego koji se dr i kobnih privla nosti Vavilona. Bog zna ta no ta je u va em srcu. Za to onda ne postati apostol svetog pobedni kog mar a? Ekstaza oslobodjenja mo e da bude podeljena sa svima.

ZEMLJA Proroci mira se bude 104. Ja sam Pakal Votan, ja sam specijalni svedok vremena, onaj koji vam predaje kamen koji govori, mesto zave tanja, Nah an, Ku a zmije, po proro anstvu poznato kao Palenke. 105. I u o ikalku, takodje, na i ete izreke u kamenu iz mog jevandjelja, koje ostavi po naredbi moj apostol Topilcin, Ce Akatl, Kecalkoatl, zavr avaju i prvi Hristov milenijum, kao to je moje proro anstvo sada do lo da zavr i Hristov milenijum.

106. O narode zore, narode knjige, narode dana istine, postanite opet jedno i ne sumnjajte u zakazani as dana Lunarne lune! Sinhronizujte se sada, i uz punu poniznost prihvatite Bo ji plan, 28 dana, trinaest luna, plus jedan dan oslobodjenja i opro taja.

107. Oprostite javno bezobzirnosti svog neprijatelja i ispovedite u potpunosti svoje sopstvene prestupe. Ako ste iskreni, Bog e videti to u va em srcu i njegovom milo u mnogi e pratiti va put; i ako progla avate u ime pravednosti i istine, novi po etak i novo vreme, Telektonon, put trinaest luna i u inite da i drugi u ine isto, tada e Bo ja volja i to znati i u ini e vas velikim generalom pobedni kog mar a.

108. I ako imate sredstva i bogatstvo i ujete ove re i, ili su vam objasnili prokletstvo vremena 12:60 i blagoslov vremena 13:20, onda ne sumnjajte i inite dobro instva. Postarajte se za decu ratne siro i e, obnovu Zemlje i da umetnost i kultura mogu ponovo da cvetaju. inite ova dobro instva s revno u, jer uskoro ete videti kraj novca. Ne e vi e te i opijaju e vino vavilonskog bluda, i ta ete onda vi predstavljati sa svojim papirnim kreditima i svojim neupotrebljivim ma inama? 109. Proroci mira se bude. Uistinu, sudnji as je do ao. Medju andjelima sam poznat ja kao tajanstveni dobrotvor pravednih. Da li ete i ovu priliku odbaciti? uvaj se sada jer besni vatra koja guta svu la .

OGLEDALO arobnjakovo blago o mudrosti smrti 110. Narode zore, narode knjige, deco dana istine, po to sam specijalni svedok vremena, sve u vezi mog kamena koji govori proro anstvo je ostvarenje Bo jeg bo anskog plana. 111. Moje je u enje o putu progonstva 12:60 i putu spasa 13:20. Ta no 1260 godina je pro lo od posve ivanja mog hrama i zatvaranja moje uranijske kripte, 692 n.e, 9.13.0.0.0, do njenog otkri a i ponovnog otvaranja 1952.n.e., 12.17.0.0.0. Jo pet puta sedam godina, brojeva moje svete proporcije, pro lo je do zavr etka Devetog pakla 1987.n.e., posve ene rtvi Majmuna 3, prvog od etiri sveta znaka na zapadnoj strani mog velikog kamena koji govori. U ovoj rtvi bio je znak smrti i transcendentnosti puta naroda knjige, »D o ua«, i naroda zore »Maitreja«. 112. Jedanest serija trostrukih diskova, 33 ukupno, na i ete na mom kamenu, jer 33 je broj iniciranih, srednja harmonija 65 ustanovljena u Colkinu, mom svetom brojanju trinaest puta 20. Sve jasne znake ostavio sam za vas, dve granice zvezda, vojsku Devet gospodara vremena ponovljenih brojem na svakoj strani, iznad i ispod mog kamena, nadgrobna kamena plo a sa potpunom istorijom zvezda u mojoj formi. 113. Ali naro ito elim da gledate u Mars pa da ponovo razmatrate raspored trinaest svetih znakova postavljenih oko mog kamena, od Ahau 8, mog stvarnog pe ata, sve do Cimi 13, galakti kog zatvaranja arobnjakovog blaga o mudrosti smrti. 114. Deset emisara slavi sjaj mog dara vama, znaci mira iz drugih svetova koji vam daju znak da se probudite iz va eg sna zemaljskog pakla i pridru ite se Bo joj komandi, Telektononu, putu trinaest luna po 28 dana i nadjete u njemu ra unanje dana, put koji vodi direktno u raj, kao odmor i nagrada pravednih. 115. 140 je broj Telektonona, savr ena je proporcija 5:7 (28x5 = 20 x 7), isto kao moja sveta proporcija 260:364 (+ 1).

116. Sve je broj. Bog je broj. Bog je u svemu.

OLUJA Sedam savr enih proro anstava 117. Narode zore, narode knjige, deco dana istine, ovim se zavr ava moje svedo enje, ja, Valum Votan, nosilac solarnog tita, za ti en savr enom ljubavlju Bolon Ik koja je uvala moje proro anstvo sve do ovog trenutka oslobodjenja. 118. Sedam savr enih proro anstava ja sam vam dao, savr en kalendar trinaest luna, instrument obnove va eg duha i va ih mo i Proro anstva, Telektonon, i knjigu znanja, za vas da proniknete u zaboravljenu istoriju va e zvezde, Za arani san. Poslao sam i dva glasnika koji govore u prilog moje istine i trinaest savr enih znakova. 119. Sada je vreme mog proro anstva. Sada je dan istine, Sada je otvaranje sedam pe ata. Sada je ogla avanje sedam truba. Sada je sudnji as. Sada je pesma 144.000, koji ine seme vojske pravednih. 120. Kada Lunarna luna preplavi svoje obale, G-7 vi e postojati ne e. 121. Kada dodje Elektri ni arobnjak okupite se pod barjacima pravi nosti. 122. Kada dodje Samo-postoje a oluja, bi ete osna eni duhovnim izobiljem. 123. Kada dodje Intonirano seme, ni novac ni sve tenici vas vi e ne e opsedati, ve e Zemlja pevati u harmoniji sa va om pravdom.Vavilona vi e ne e biti, Zakon kocke e uveliko pro imati srca pravednih. 124. U znaku Ritmi ke lune, ula e se otvoriti za nebesku manu; nigde vi e ne e biti znakova zlog, kosmi ka rasa bi ete opet vi. 125. I kada dodje sedma godina, Rezonantni arobnjak e staviti pe at na Nebesa i Zemlju sa slavom svih proro anstava, spasom svih proroka, glasnika, apostola i svedoka istine. 126. Pet godina ete zatim imati da zatvorite cilklus Semena i preostalih osam, trinaest godina ukupno, da se pripremite za dolazak Galakti kog semena, 2013, Dominacije Arkturusa, ostvarenje zvezdanog ciklusa Valum ivima, iji svedok je specijalni predstavnik Pakal Votan, u slavu ljubavi, Bolon Ik, i u ime milosti Bo jeg bo anskog plana, Telektonona, Kocke zakona, mo nog kamena koji govori proro anstvo.

UTO SUNCE

ovek je jedan.Nedeljiva kultura

Alberto Ruz, 1952, 12.17.0.0.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------White Spectral World-Bridger kin 124 27.4.2011

Izvor 1

Samael Aun Weor (Hebrew: )(March 6, 1917 December 24, 1977), born Víctor Manuel Gómez Rodríguez

izvor 2

Joseph Anthony Arguelles (January 24, 1939 March 23, 2011), better known as José Argüelles

Izvor 3

Zahvaljujem se svim itaocima.

White Spectral World-Bridger

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful