Cuprins Cap. I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR Cap.1.1. Aspecte teoretice aferente depozitului bancar Cap.1.2.

Tipologia depozitelor bancare Cap.1.3.Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Cap II: PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE BANC POST Cap. 2.1. Prezentare generală Cap. 2.2.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului Cap. 2.3. Principalele funcţii, activitaţii şi operaţiuni bancare desfaşurate Cap. 2.4. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Cap. 2.5. Conturi curente pentru disponibilităţi baneşti Cap. 2.6. Conturi de depozite la vedere sau la termen Concluzii si propuneri Biblliografie Pag. 3 Pag. 3 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 37 Pag. 54 Pag. 56

Capitolul I: SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DPOZITULUI BANCAR
1.1.

Aspecte teoretice aferente depozitului bancar
1

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot marca primii paşi pe tărîmul practicii bancare. Pe atunci activitatea băncilor se limita la emiterea banilor, la acceptarea depozitelor şi păstrarea lor, la efectuarea decontăilor prin virament. În scurt timp băncile au început sa folosească pe larg resursele atrase în scopul acordării creditelor. Acordarea de credite implică un venit format din plata dobînzii.Astfel a aparut un stimulent care a susţinut dezvoltarea creditării. Acelaşi lucru a favorizat şi atragerea depozitelor, păstrarea disponibilităţilor în bănci, acordate ulterior ca credite. Toate acestea operaţiuni au condus la o economie de piaţă, care în ansamblu presupune existenţa unui sistem bancar care trebuia să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente. În esenţă, banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu alte state în scopul obţinerii de profit. Banca are un ol complex în economie atat din punctul de vedere al serviciilor pe care le prestează, cat şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. Băncile, ca instituţii financiare specializate, se ocupă de organizarea şi relizarea diferitelor servicii bancare, obiectivul de activitate fiind, în principal, gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. Instrumentul de gestionare a operaţiunilor bancare sunt banii. În economia de piaţă sistemul bancar îndeplineşte rolul de atragere, concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuînd cele mai eficiente investiţii.
2

Băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel colectînd depozitele, acestea au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora, cu randamentul maxim, în beneficiul propriu şi al depunătorilor. Banca este instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor, acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, plasamentul fondurilor, finanţarea şi schimburile comerciale. Reeşind din cele spuse anterior, aceste instituţii acceptă depozitele , avînd ca obiectiv protejarea intereselor deponenţelor, păstrarea secretului depozitelor şi neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar. Deosebim două categorii de resurse bancare:

Banca

Resursele proprii

Resursele atrase

Resurse depozit Resurse nondepozit

Schema 1 Resursele băncilor comerciale Sursa: elaborată de autor în baza datelor expuse Conform acestei scheme resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii şi resurse artase. În funcţie de caracteristicile resurselor atrase ele pot fi: - resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte: conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale instituţiilor financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi
3

juridice;

certificate

de

depozit;

depozite

ale

instituţiilor

financiare

internaţionale; depozitele corespondente ale altor banci; - resursele nondepozit: pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa de lechidităţi. Imprumuturile de la BNM; împrumuturile de pe piaţa interbancară. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor. Toate băncile au posibilitatea să-şi controleze depozitele prin intermediul ratei dobînzii. Nivelul depozitelor trebuie corelat însă cu posibilităţile privind plasamentele profitabile şi oportunităţile de investiţii, precum şi cu situaţia economică a ţării. Constituirea şi utilizarea depozitelor bancare, reprezintă una din principalele funcţii ale băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe de alta parte. Respectiva relaţie prevede că persoana cedează unele atribuţii de administrarea averii sale sau încredinţează efectuarea operaţiunilor legate de gestuinea disponibilităţilor monetare băncii, păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra sumelor aflate la păstrare în banca comercială. Pe de o parte, din atribuţia ce şi-au asumat-o de a păstra disponibilităţile clienţilor, băncile au cheltuieli importante la achitarea dobînzilor bonificate şi alte cheltuieli administrative, pe de altă parte, băncile acumulează un sold minim permanent de mijloace băneşti, ce pot fi folosite în procesul creditării investiţiilor. Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este suma de bani, valută sau hîrtii de valoare, obiecte preţioase, depuse în cont sau spre păstrare la bănci, cu sau fără stipulaţie de dobîndă, pe numele unei personae fizice sau juridice, care poate dispun de sumele respective după nevoile ei, şi care se pot restitui, în orice moment, la cererea deponentului.

4

Pentru primirea în depozit a unor obiecte de valoare, banca încasează de la deponent o taxă. Conform altor surse avem: Depozit - orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă, către o persoană fizică, reprezentată printrun titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă in numele deponentului . Depozit bancar – sume băneşti depuse în conturi bancare de personae fizice sau juridice. Depozitele bancare se mai pot constitui şi prin acordarea unui credit la cererea unui individ sau a unei firme. Deci, depozitele bancare reprezintă un activ pentru titularul contului bancar şi un angajament pentru banca. Depozitul bancar- constituie mijloace banesti ]ncredinţate unei bănci spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul avînd dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobîndă stabilită. Depozit indisponibil - depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-a intentat proces de insolvabilitate; Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul; Depozitar – persoană fizică sau juridică , care în baza unui contract de depozit primeşte un bun mobil de la deponent, cu obligaţia de păstrare şi restituire în natură, în schimbul plăţii unei taxe.

5

Aceste depozite au un grad înalt de lichiditate pentru deţinătorii lor şi de aceea banca bonifică dobînzi mici sau nu bonifică deloc (în cazul depozitelor la vedere în valută).cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. categoria deponenţilor. cît şi în valută) cu/sau fără dobîndă în scopul consumului sau economisirii.Tipologia depozitelor bancare Ponderea cea mai mare a resurselor atrase o constituie mijloacele acumulate în conturile de depozit. În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele modalităţi: timpul depozitării pînă la momentul retragerii surselor. Resursele date sunt utilizate de către banca în scopul creditării. de obicei pe termen scurt. Astfel pentru a specifica varietatea conturilor existente în cadrul sistemului bancar este necesar de le clasifica după o serie de principii.Cont de depozit la termen. Actualimente practica bancara utilizeaza diverse conturi de depozitare şi numărul lor continuă să crească acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de a satisface cerinţele clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii. Pentru a le utiliza pe perioade mai mari de 6 . pentru o perioadă fixată de timp. în scopul economisrii sau păstrării.2. cît şi în valută) cu dobîndă. categoria valutei în care se deschide contul de depozit.cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în monedă naţională. fără a se fixa termenul de păstrare. Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim: Depozite la vedere – care sunt mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana fizică sau juridică fără a specifica termenul de retragere a lor. modul de calcul şi de achitare a dobînzii. 1. Cont de deposit la vedere.

dacă se optează pentru reinnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului. Acest tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci. Depunătorul are dreptul de a-şi retrage mijloacele depuse în acest cont numai în termenul indicat în contract. Depozitele la termen pot fi cu acumulare . dobînda aplicată va fi mai mică (dobînda pentru conturile curente). în cazul în care deponentul are dreptul să alimenteze contul pe întreaga perioada a contractului de depozit. Depozite la termen: a) în funcţie de modalitatea de plată a dobînzii pot fi: - depozite cu capitalizare: periodic. Pentru a stimula depuntorii să opteze pentru maturitate îndelungate. dobînda se constituie într-un cont curent care-i asigură titularului acces la aceasta. sunt mai mari. depozite fără capitalizare: lunar. b) în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel inţial: - . banca bonifică dobînzile spre majorare. dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. Aceste depozite sunt bonificate de bancă la dobânda pieţei.sunt mijloacele băneşti depuse de către persoanele fizice sau juridice pe o perioada fixată în scopul economisirii. în cazul în care se solicită retragerea unor sume mari pentru a-şi rezerva lichidităţile necesare. în cazul în care clientul îşi retrage suma depusă înainte de scadenţa depozitului. unele bănci impun clienţilor săi să fie anunţate cu cîteva zile înainte. dar spre deosebire de cele la vedere. dacă depozitul 7 . În plus.timp. Depozite la termen . • Depozitele la termen se clasifica în urmatoarele categorii: • Depozite pe termen scurt (scadenţa pînă la un 1 an) • Depozite pe termen (scadenţa de la un 1 an pînă la 5 ani) • Depozite pe termen (scadenţa de la 5 ani şi mai mult). depozitul se prelungeşte automat.

adică la scadenţa suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru care se va calcula dobanda la vedere) sau suma va ramîne în acelaşi cont. la vedere. Pentru perioada următoare. scopul economisirii este stabilit reciproc între banca şi depunător. Ponderea cea mai mare a depozitelor agenţilor economici o reprezintă depozitele la vedere şi disponibilităţile băneşti aflate în conturile curente.are opţiunea de capitalizare a dobînzii. în funcţie de evoluţia pieţei.dacă nu se doreşte reinnoirea automată. fără dobanda. rata dobînzii se va aplica la suma iniţiala plus dobînda obţinută pe perioada precedentă. cît şi în valuta străină. dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. De obicei. de 8 . adică ale agenţilor economici şi ale organizaţiilor de stat. d) In funcţie de categoria de depunători deosebim: - - Depozitele persoanelor fizice. care se mai numesc depozite personale. - Depozite ale băncilor şi ale altor instituţii financiare. Resursele plasate de populaţie fără stabilirea scopului de economisire sunt depozite obişnuite. iar depozitele de economii sunt mijloace depuse în scopul păstrării şi economisirii ca ulterior să fie utilizate de depunător conform unor necesităţi concrete. c) în funcţie de dobânda: - depozite cu dobânda variabilă: banca poate modifica rata dobanzii pe perioada depozitului. Depozitele atrase de la bănci reprezintă surse pe termen scurt care variaza. depozitul va avea scadenţa unică. . Persoanele fizice pot să depoziteze mijloacele băneşti atît în conturi de depozit în moneda naţională. cît şi la termen. - Depozitele persoanelor juridice. menţionîndu-se în contractul de depozit. depozite cu dobânda fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada depozitului indiferent de evoluţia pieţei.

• Conform modelului de calcul a dobânzii. Băncile propun clienţilor dobânzi capitalizate la depozite în cazul stimulări aragerii de resurse băneşti disponibile. În sistemul bancar dobânda se calculează pentru o lună de 30 de zile şi rata dobanzii valabilă pentru un an de 360 de zile. depozitele băncii sunt numite plasamente bancare. e) In funcţie de unitatea monetară în care se depune depozitul deosebim: • Depozite în moneda naţională. Depozitele atrase de la bănci reprezintă principala modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt. Modul de calcul al dobânzilor poate fi simplu şi capitalizat. Dobânzile bonificate de către bănci la conturile de depozit depuse spre fructificare se calculeaza dupa formula clasică: D = Si *Rd*T Unde: D – este suma dobînzii. De regulă. • Depozite în valută . Unde. Băncile vor calcula dobânda bonificată în mod capitalizat utilizînd următoare formulă: D = St – Sp iar St = Si (1+ Rd)t.regulă. Rd – rata procentuală a dobînzii. Depozite cu dodânzi. depozitele se clasifică în: Depozite la vedere şi conturi curente fără dobânzi. 9 . Si – soldul contului de depozit (soldul iniţial depus de deponent) T – timpul pentru care se calculeaza dobînda (în zile). între o zi şi un an şi apar ca efect al reciprocităţii în relaţiile de decontare dintre bănci pe piaţa interbancară.

cu sau fără dobîndă şi orice alte facilităţi. persoanelor fizice sau juridice sau entităţi fără personalitate juridică rezidente înregistrate în ţară.St – suma totală a depozitului. în marea lor majoritate. clasifică depozitele după 10 . 1. Dar aceasta este doar o particică din lucrul efectuat în cadrul unei bănci. Depozitul reprezintă suma de bani încredinţată unei instituţii de credit în următoarele condiţii: Să fie încredinţată în totalitate. Rd – este stabilită în funcţie de perioada supusă capitalizării. reprezintă principala categorie de operaţiuni prin care instituţiile de credit îşi atrag resursele necesare desfăşurării activităţii de intermediere pe piaţă. Pentru a efectua această sarcină. Operaţiuni de acceptare. Contul curent în lei: se adresează: clienţilor băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor săi reprezintă o funcţie primordială a băncilor. la cerere sau la termen convenit de către deponent cu depozitarul. Să nu se refere la trannsferul proprietăţii. operaţiuni efectuate de bănci pentru clienţii care au conturi deschise la banca dată. pentru care perioadă de timp şi în valută cuvenită. în furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii.clientul semnează cu banca o convenţie (contract) în vederea derulării operaţiunilor în contul de disponibilităţi. Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară Operaţiunile de acceptare a depozitelor în practica bancară. Conform acestor criterii banca caracteristicile posedate. Caracteristici principale: . t – timpul (numărul caitalizărilor).3. bănca trebuie sa analizeze care depozite vor fi atrase. efectuate de bănci reprezintă.

Cont curent în valută: se adresează clienţilor băncii persoane fizice sau juridice sau personalitate juridică rezidentă sau nerezidentă. .prin contul curent se pot efectua operaţiuni de alimentare în numerar sau pentru virament. . eliberarea de sume în numerar ( prin casieria instituţiei de credit sau prin bancomat pentru persoanele fizice) la cererea şi în favoarea deponentului.pentru disponibilităţile existente în cont deponentul primeşte dobîndă fixă sau variabilă.copia actelor de înfiinţare a societăţilor. 11 . . operaţiuni de plăţi prin virament în limita soldului disponibil.depunerea de numerar sau depunerea prin virament.. la nevoie chiar şi copia actului de identitate. Documentele (actele) necesare deschiderii contului curent sunt: .la deschiderea contului curent. Caracteristicile principale: . deponentul trebuie să depună o sumă minimă stabilită cu banca şi să achite un comision al cărui nivel diferă de la o bancă la alta.clientul semnează cu banca o convenţie de cont curent în valută. transferuri bancare interne şi internaţionale.fomularul (cererea) de deschiderea a contului curent. Operaţiunile care pot fi efectuate prin cont curent în valută privesc: . .persoanele fizice şi juridice pot deschide la bănci conturi în valuta numai în valutele cotate de Banca Naţionala .specimene de semnături autorizate. iar la retragerea lor deponentului i se percepe un comision de retragere. pentru persoanele fizice.

operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi comerciale şi necomerciale în valută. Condiţii: 12 . Condiţii: • semnarea unei convenţii de depozit cu banca.retrageri de numerar în valută la cererea şi pe numele titularului pentru cheltuieli marunte. la scadenţa. cît şi dobînda aferentă. 18 luni. . Certificat de depozit: Certificatul de depozit . • retragerea sumei se poate efectua numai după expirarea scadenţei.. 12.dar băncile pot accepta în cazul unor sume importante şi alte termene de constituire. care atestă depunerea unei sume de bani pe baza căreia. • posibilitatea prelungirii automate la scadenţa a depozitului pe o nouă perioadă similară.este titlu de credit pe termen emis de banca. se poate încasa atît suma depusă. persoanele autorizate sau imputernicite sa efectueze operaţiuni. • retragerea dobînzii se poate efectua numai la scadenţă. dobînda. Contul de depozit la termen în valută/lei: se adresează clienţilor băncii. prin care se stabilesc suma. scadenţele. 6. persoane fizice şi jurdice. • existenţa unei sume minime pentru constituirea de depozite în valută care diferă pe categorii de clienţi. din contul separat în care a fost bonificată. • termenele uzuale de constituire a depozitelor sunt 3.

Diferenţa între suma de cumpărare şi valoarea nominală este egală cu dobînda care este avansată. • cupiura diferă de la o societate bancară la alta. Condiţii: 13 . Condiţii: • certificatele de depozit cu discount sunt emise de bănca atît în monedă naţională cît şi în monedă străină. • scadenţa pînă la 12 luni. • răscumpărarea: în oricare zi de la cumpărare pînă la scadenţă. • cumpărarea: în fiecare zi în perioada de la emitere pînă la scadenţa. • termenele uzuale sunt 3. Certificatul de depozit cu discount: Certificatul de depozit cu discount instument bancar ce oferă posibilitatea cumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu plătind o sumă mai mică decît valoarea lui nominală care se va încasa la scadenţă. Depozitul pentru pensii Oferit exclusiv persoanelor fizice. • dobînda este fixă şi se înscrie pe certificatul la data cumpărării. 6 luni sau chiar un an.• se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozit contra unor sume de bani reprezentînd valoarea nominală a acestora. în care se pot efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi cea a scadenţei. • plata dobînzii se face la scadenţă.

Condiţii: • depozitele pentru vacanţă se pot constitui pe perioade de 6. • calcului dobînzii se face lunar. 12 luni. dobîndă şi Depozitul pentru minori: Se adresează persoanelor fizice cu vîrsta cuprinsă între 4-18 ani. iar bonificarea se efectuează la scadenţa depozitului (un an). anterior scadenţei. • în cazul retragerii sumelor înanitate de scadenţa banca bonifică dobînda la vedere pe perioada existenţei efective a depoitului. pe aceeaşi perioadă. ca în cazul depozitelor la termen obişnuite.• termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii automate la scadenţa pe aceeaşi perioadă. condiţia de termenul rămînînd neschimbate. 12 luni. • avantajul acestui tip de depozit constă în faptul că banca permite depunerea sumelor în orice moment. şi se bonifică la scadenţă (6. cu posibilitatea prelungirii lor automate la scadenţă. fără a fi nevoie de închierea unor noi convenţii cu banca. Depozitul pentru vacanţă: Se adresează persoanelor fizice care pot efectua depuneri de sume în cont pe întreaga perioadă de la deschiderea pînă la scadenţa. se pot efectua depuneri multiple în acelaşi cont. care se calculează lunar. • dobînda este cea aferentă depunerilor la termen de un an. 12 luni). variabilă în funcţie de evoluţia pieţei. Condiţii: 14 . • beneficiază de o dobîndă corespunzătoare depozitului la termen de 6.

tuture. Principala activitate a băncilor comerciale este aceea de intermediere. USD sau EURO. pentru realizarea anumitor procese de producţie sau investiţii. Certificatul de depozit ESCROW: Contul de depozit Escrow .cont de depozit temporar. • valuta poate fi cea autohtonă. . corator) dacă suma totală a depozitului se încadrează în plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. 3. curatorului) dat în scris în faţa notarului public. 6. pe de o parte şi partenerii contractelor vînzare-cumpărare sau angajamentului încheiat pe de altă parte. 9.banca – agent escrow. Depunerile pot fi făcute de către minori fără acordul altei persoane (părinte. • Valoarea minimă a depozitului trebuie să fie de 500 mii lei şi respectiv 500 USD sau EURO.deschiderea conului de depozit escrow. . se efectuează în baza cererii deponentuui.• termenul poate fi de la 1. cu scopul implementări lor în 15 .deponentul – titularul depozitului. Astfel această activitatea impune băncile de a efectua următoarele categorii de operaţiuni enumerate mai sus. 12 sau 18 luni. . Retragerile se poate face de minori numai cu ocordul părinţilor (tutorelui. respective de a pune în legătură pe deţinătorii de fonduri temporar disponibile cu cei care au nevoie temporar de resurse financiare suplimentare.contractul de depozit escrow se încheie între banca. deschis în vederea păstrării/depozitării unor sume de bani în lei sau în valută pînă la încheierea unui contract. livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea unor condiţii specifice într-un contract/angajament încheiat între două părţi. Condiţii: .

Cap II: PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Banc Post 2. prin hotărâre de guvern.A.practică. procese şi operaţiuni optimizate. comercială şi de economii. o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor corporativi. Ca urmare a unui profund proces de restructurare şi a implementării modelului unic de business al acţionarului său majoritar. preluând părţi din activele companiei publice ROMPOST TELECOM. în capitolul următor. de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România. Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat. Acţionarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S.). 16 . esenţiale într-un mediu intens concurenţial: sisteme informatice şi de telecomunicaţii moderne. a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca bancă universală.BANCPOST S. Una dintre cele mai competitive bănci româneşti. Aceasta permite băncilor de aşi extinde raza desfăşurării activităţii sale în comparaţie cu concurenţii existenţi pe piaţă. Bancpost oferă. prin reţeaua extinsă de sucursale proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie. Bancpost beneficiază astăzi de noi atu-uri. una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.A.Bancpost s-a creat în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor.1 Prezentare generala SC. Însă pentru o analiză mai amplă a evoluţiei depunerilor pe piaţa depozitelor bancare vom putea efectua cu ajutorul unor date statistice.

A.A. 2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S. una dintre cele mai puternice din piaţă. brokeri specializaţi etc) care oferă clientului Bancpost avantajul comodităţii şi accesul la serviciile Băncii 24 de ore pe zi.A. personal bine instruit.A. Relaţia cu companiile mari este gestionată de Direcţia Companii Mari din cadrul centralei Băncii. Fastbanking. Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre Regionale care coordonează activitatea de Retail (produse standardizate. .produse şi servicii competitive. pe termen lung.A. care oferă companiilor mijlocii soluţii financiare flexibile şi servicii de consultanţă. procese centralizate. în vederea atingerii cu succes a acestor obiective. Reţeaua de sucursale a fost completată cu diverse canale alternative de distribuţie (vânzări directe. cât şi de produse financiar-bancare integrate. 17 .A.A. 8) EFG Eurolife Asigurări Generale S. canale electronice 24h. 9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S.A. Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa Global Markets Bancpost. web site-uri dedicate pe produs.A. oferind un parteneriat de încredere. complet reproiectate şi orientate către client.România 4) EFG Eurobank Securities S. poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat. 5) EFG Eurobank Leasing S. 7) EFG IT Shared Services S. Întreaga activitate a fost concentrată şi orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client. fluiditate) şi din Centre de Afaceri. – România. 3) EFG Eurobank Finance S. 6) EFG Eurobank Property Services S. rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului Eurobank EFG în România: 1) EFG Retail Services IFN S. precum şi o fortă de vânzări dinamică şi pro-activă.

000 de carduri. La începutul anului 2004 a fost iniţiat un amplu proces de restructurare a băncii. 18 . Anul 2006 a adus în portofoliul de retail al Bancpost mai multe produse noi: creditul “Imediat”. adoptarea unei identităţi corporative care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG. cumulată cu experienţa internaţională. în 2006 aceasta cuprindea aproape 200 de unităţi. precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi servicii. susţinute de implementarea unui sistem informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube). care vizează repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor. mai ales cele orientate spre IMM-uri. creditele au crescut cu 50%. O altă evoluţie remarcabilă în cadrul Bancpost este cea a cardurilor.creditul “Extins”. iar până în luna septembrie 2006 un număr de 50 de unităţi remodelate au fost deschise. Anul 2001 a reprezentat un an cu o evoluţie bună pe piaţa bancară pentru Bancpost. În paralel cu extinderea reţelei de unităţi se derulează şi un proiect de optimizare a canalelor alternative de distribuţie. Anul 2005 a debutat cu extinderea reţelei teritoriale iar un an mai târziu. emiţând peste 645. Proiectul de remodelare a unităţilor băncii a debutat cu deschiderea în Bucureşti a unui sediu central nou. În noiembrie 2002 Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul bancar românesc.Experienţa Bancpost pe piaţa locală. Bancpost deţinând locul întâi la acest capitol. know-how-ul şi modelul unic de business al grupului Eurobank EFG sunt principalele active pe care specialiştii Băncii le valorifică în fiecare zi pentru a furniza clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare. În anul 2002 Bancpost a fost autorizată să efectueze tranzacţii cu titluri de stat şi activitate de custodie şi de asemenea a fost implicată în proiectul guvernamental pentru colectarea taxelor şi impozitelor locale.împrumutul pentru locuinţă în franci elveţieni. Sursele băncii au crescut cu 49%.depozitul „Prim”.

5200 de POS-uri şi au fost introduse pentru prima oară APS-urile (Automated Payment Systems).Electron. În anul 2007 . Tot din 2006 clienţii băncii au posibilitatea de a investi în unităţi de fond pentru Fondurile deschise de investiţii:Bancpost Plus. fiind primul card de credit pe piaţa românească emis în parteneriat cu o companie de transport aerian. o reţea formată din 10 Centre de Afaceri si 12 birouri-satelit poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare flexibile companiilor mijlocii. Bancpost a lansat în premieră pe piaţa românească “Ronsmart” . Astfel. De asemenea. produs pentru care a câştigat premiul “Cel mai bun produs bancar al anului 2006” din partea publicaţiei “Piaţa Financiară”. depozite. În 2006 s-au creat premisele unei dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile mijlocii şi mari.A. Bancpost a hotărât ca începând cu data de 1 decembrie 2007 să elimine plata abonamentului lunar aferent serviciului Fastbanking. Classic Cardul TAROM American Express. Acest produs inovator combină siguranţa şi stabilitatea unui depozit la termen cu posibilitatea unor randamente superioare oferite de investiţiile în Fondul deschis de investiţii Bancpost Active Balanced. plăţi. atât pentru clientii existenţi cât si pentru cei noi.Bancpost oferă acces gratuit la Fastbanking. Mai mult. prin intermediul cărora se pot efectua depuneri. Bancpost Active Balanced. şi pentru care Bancpost este depozitar şi distribuitor. prin implementarea unui model unic de business. în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii gestionează relaţia cu companiile mari. entităţi administrate de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.Depozitul cu 10% Inteligenţă Adăugată. în 2006 a fost lansată o nouă versiune a serviciului de Internet Banking – Fastbanking. Aceasta decizie a fost luată din dorinţa de a oferi 19 . În 2006 au fost instalate peste 50 de ATM-uri. prin lansarea a 3 noi carduri de credit VISA:Gold.Activitatea cu cardurile a fost foarte dinamică în 2006. în vara lui 2006.

EFG Eurobank Ergasias S. Structura acţionariatului Bancpost este în prezent următoarea: 20 . certificarea către Administrator a calculului activului net al Fondului. din punctul de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.56451% din capitalul social al Bancpost. a cumpărat pachetele de acţiuni deţinute în Bancă de BERD şi IFC.A. Contractul pentru servicii de depozitare este valabil pentru o perioadă de un an. competitiv. cu instrumente financiare şi valori mobiliare netranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare ca şi decontarea evenimentelor de corporate actions. Anul 2008 . una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Atena.desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului proprietatea.. Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al activelor Fondului Proprietatea. cu posibilitatea de a fi prelungit la solicitarea Fondului. În luna august 2006 EFG Eurobank Ergasias S. la care Bancpost adaugă permanent noi servicii şi facilităţi. decontarea tranzacţiilor efectuate în numele Fondului.A.A. În urma tranzacţiei. Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a activelor Fondului.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului În prezent.clienţilor un produs performant. si-a majorat pachetul de actiuni de la 62. de către Administrator. 2.98597% la 77. Elveţia. acţionarul majoritar al Bancpost este EFG Eurobank Ergasias S. Grecia. la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societe Generale. Bancpost va asigura păstrarea în siguranţă a tuturor activelor Fondului Proprietatea.

A.emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente. poate desfăşura. Alţi acţionari 77.transferuri de fonduri. bilete la ordin. 5.15396% 1.255.40 RON.A.emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit. certificate de depozit).A.acceptarea de depozite.2. .plăţi şi decontări. conform Actului Constitutiv. operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ.83642% Capitalul social al Bancpost este în prezent de 448.A .15396% 5. iar valoarea nominală a unei actiuni este de 0.13719% SIF Transilvania S. . 21 .012. inclusiv forfetare.contractarea de credite. SIF Moldova S.3.A SIF Banat-Crişana S. .15396% 5.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat. şi operaţiuni bancare desfaşurate Bancpost S. următoarele activităţi: . cambii.56451% 5.A.00 RON. .tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri. . . Cap. Principalele funcţii activitaţii.A . SIF Transilvania S. .EFG Eurobank Ergasias S. SIF Oltenia S.

efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi acordă credite şi în multe cazuri consultanţă economico – financiară. pietre preţioase. . unităţile bancare. . pentru care percepe clienţilor comisioane şi dobânzi sau bonifică dobânzile disponibilităţilor băneşti atrase. Băncile comerciale atrag bani de la clienţii săi prin conturi bancare. Bancpost poate deschide următoarele tipuri de conturi: - conturi curente de disponibilităţi băneşti. Conturile bancare Marea majoritate a operaţiunilor efectuate de unităţile bancare o constituie operaţiunile cu clientela. conturi de credite. . depozitele clienţilor reprezentând o sursă majoră de fonduri. Proceduri pentru deschidere a conturilor bancare 22 . .desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise şi societăţi de investiţii.conturi de depozite la vedere sau la termen.operaţiuni de mandate.4. - .acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare.închirierea de casete de siguranţă. persoane fizice sau juridice. . 2.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor.tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută.. metale preţioase. . La cererea clienţilor. Pentru aceasta. .conturi cu destinaţie specială.consultanţă financiar-bancară.

23 . Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate de agenţii economici. 2. cu rambursările de credite. peste nivelul disponibilului existent.5. cu transferuri de disponibilităţi în conturi de depozit sau în conturi de blocaj pentru participarea valutară şi altele. Documentatie : Clientii persoane fizice sau juridice vor furniza toate informatiile mentionate in cererea de deschidere de CIF( customer identification file) si cont . Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la diverşi debitori. alţii decât băncile. atunci când unitatea bancară a efectuat plăţi accidental. plătibile la vedere sau la termen. creditele primite cu sumele rezultate din executări de scrisori de garanţie şi cu sumele rezultate din executarea silită a unor garanţii constituite pentru creditele acordate şi nerambursate. cu retragerile de numerar sau viramentele făcute de titularul contului. sub formă de depozite sau instrumente negociabile. Se debitează cu plăţile făcute de creditori. fie solduri debitoare în condiţii accidentale. Sunt conturi bifuncţionale ce pot avea solduri creditoare reprezentând sumele care pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment. sub formă de credite. efectuate în condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice. de depozite sau de cont curent.Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi juridice. sau alte de asemenea documente solicitate de Banca. isi vor dovedi identitatea si vor furniza Bancii documentele necesare pentru identificare . cu depunerile de numerar sau viramentele din alte conturi ale titularului. cu sau fără preaviz. Conturi curente pentru disponibilităţi băneşti Aceste conturi deschise clienţilor sunt destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi.

Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) - La persoanele fizice. după caz. • fişă cu specimenele de semnături dispuna de cont şi amprenta ştampilei ale persoanelor imputernicite sa Aprobarea şi deschiderea conturilor de disponibilităţi 24 . dată de guvern pentru unităţile de interes naţional si de organele locale ale administratiei de stat pentru unitaile locale. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia. . certificatul de înmatriculare în registrul comerţului sau registrul societăţilor agricole după caz. semnătura de pe cerere constituie şi specimenul de semnătură. Cererea va fi însoţită. de următoarele documente. • • hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţilor. Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane. extras din hotărârea organului competent care a împuternicit • persoanele autorizate să dispună de cont.Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent (persoane fizice): - Cerere pentru deschiderea de cont current (Anexa 2 ) buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca. Persoanele juridice completează şi depun în bancă odată cu cererea de deschidere a contului şi o declaraţie.Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) . în copii xeroxate: • hotărârea de înfiinţare a regiilor autonome şi societăţilor comerciale şi agricole cu capital integral de stat sau mixt.

• la cererea de deschidere a contului. Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele menţionate mai înainte. La solicitarea organelor de control. cu excepţia persoanelor fizice. Clienţilorpersoane fizice li se va deschide numai câte un singur cont curent pentru fiecare 25 . după caz. care urmăreşte ca: • cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de formular. să fie anexate toate documentele prevăzute mai înainte. inclusiv cu codul fiscal al clientului. DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR PRIVIND DESCHIDEREA DE CONT CURENT Activitate / Acţiune 1 Responsabil Clientul Descrierea Activităţii / Acţiunii Solicită deschiderea contului curent. şi acestea să fie complete.Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la banca se verifică de către compartimentul decontări . sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond. băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili.contabilitate. după caz. se restituie clientului la ghişeu pentru completare. unde există dosarul fizic. Dacă un client doreşte să deschidă conturi curente la o dată ulterioară deschiderii primului cont curent (în altă monedă) aceste operaţiuni (de deschidere conturi curente) trebuie să se realizeze numai în unitatea în care s-a deschis primul cont curent.

vezi pasul 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. vezi pasul 5 Dacă este risc potenţial mai ridicat. Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 2 Înaintea deschiderii contului îndeplineşte prevederile Procedurii CIF E1 Analizează Cererea de deschidere cont şi evaluează riscul clientului conform Programului de cunoaştere a clientului 3 Decizie Risc scăzut? Dacă NU.Transmite Fişa către Direcţia Compliance. în vederea analizării şi aprobării. vezi pasul 15 Decizie Risc mediu/potenţial mai ridicat? Dacă este risc mediu.monedă. 26 . vezi pasul 4 Dacă DA. spre ştiinţă. 7 Aprobă/respinge Cererea de deschidere cont şi Fişa de evaluare a riscului. 4 5 6 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii.

vezi pasul 14 Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”. în vederea obţinerii aprobărilor.Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Managerul unităţii 8 Completează Fişa de evaluare a riscului conform Programului de cunoaştere a clientului. Modifică categoria clientului în „clienţi neagreaţi”. primeşte decizia de aprobare / respingere a deschiderii contului. Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Clientul Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii 11 12 13 14 Primeşte răspunsul de respingere a Cererii de deschidere/actualizare cont curent. Decizie Aprobat? Dacă NU. 15 Obţine semnăturile autorizate pe Cererea de Deschidere/Actualizare CIF/cont. 16 Creează CIF pentru împuterniciţi pe baza datelor minime existente în Cererea de 27 . Modifică categoria de risc în risc „mediu” sau „potenţial mai ridicat”. 9 Transmite Fişa şi documentaţia Managerului unităţii. vezi pasul 12 Dacă DA. 10 Transmite Fişa în vederea obţinerii aprobărilor conform Programului de cunoaştere a clienţilor.

leagă CIF-urile împuterniciţilor de cont. verifică şi semnează rapoartele zilnice de deschidere a conturilor curente. după care le transmite Managerului unităţii pentru verificare şi semnare. 28 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 18 Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller Coordonator Servicii Clienţi Coordonator Servicii Clienţi 20 .Clienţi/ Teller Ofiţer Servicii Clienţi/ Teller 17 deschidere/actualizare CIF/cont. E2 Verifică şi autorizează în aplicaţia informatică modificările informaţiilor în CIF / cont curent 21 efectuate de Ofiţerul Servicii Clienţi/ Teller Listează. în ziua în care se creează contul. Încasează comisionul de deschidere cont curent în 19 contul curent. Listează şi verifică zilnic rapoartele de modificări informaţii CIF/cont. potenţial mai ridicat). Creează Dosarul Fizic al Clientului pe care îl transmite Coordonatorului Servicii clienţi spre arhivare. Modifică categoria de risc a clientului (în mediu sau Deschide contul curent – persoană fizică Înmânează clientului copia Cererii deschidere CIF / Cont şi Legitimaţia de client. Introduce în aplicaţia IT datele necesare creării contului curent. ATENȚIE! Datele suplimentare trebuie introduse în CIF. după caz. Introduce datele suplimentare (inclusiv pentru CIF) şi scanează specimenul de semnătură pe care îl ataşează la cont.

Termenul de maturitate : nelimitat. disponibil in lei si valuta. Beneficiarii sunt persoanele fizice rezidente si nerezidente : titularii minori . din ziua respectivă. formula de calcul a dobanzii este : Suma xDobanda% x Nr de zile /365. gaze. minorii cu varste intre 14-18 ani pot efectua operatiuni in cont numai cu acordul scris depus la banca de carte reprezentantii legali ai acestora. Calculul si plata dobanzii : dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se capitalizeaza la sfarsitul fiecarei luni calendaristice . 29 . efectuaeaza operatiuni in cont prin reprezentantii legali. rapoartele privind modificările efectuate în CIF / cont curent şi raportul cu informaţii suplimentare. Răspunde de gestionarea dosarelor clienţilor persoane fizice. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar.implinirea varstei de 14 ani . De asemenea.Listează şi analizează raportul cu informaţii suplimentare client şi decide ce teller/ofiţer Coordonator Servicii Clienţi 22 servicii client va actualiza aceste informaţii. etc. Arhivează rapoartele privind deschiderea conturilor curente. Păstrează şi arhivează în condiţii de siguranţa Dosarul Fizic al Clientului persoană fizică. inclusiv plata facturilor emise pentru: telefon. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse. Contul curent (persoane fizice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. apa. Valoarea maxima : nelimitata. Valoarea minima: nu exista valoare minima.

Inchiderea contului poate avea loc la solicitarea clientului . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). Servicii optionale: Card de debit VISA CLASIC atasat contului : Internet Banking ( F@SBANKING): Direct debit: Standing order – transferuri automate de sume fixe . Contul curent poate fi selectat drept cont de plata a dobanzii si a pricipalului unui deposit la termen.Din contul curent se pot constitui depozite la termen . Din contul curent se pot efectua viramente bancare interne si internationale ( atat la ghiseu cat si pein Internet Banking) in limita disponibilului din cont . in numerar sau prin virament . Plati din cont :se fac in numar nelimitat . Bancpost calculeaza si retine impozitul pe dobanda ( daca este cazul) conform legii. dobanda este : RON – o.a. la date fixe intre contul de economii si alte conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost: 30 . la deschiderea unui cont curent. prin retragere numerar sau prin virarea soldului in alt cont sau din initiative Bancpostului in conformitate cu prevederile din Conditiile Generale de afceri. in limita soldului disponibil in cont . cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.0. La data deschiderii contului current .a.a.15% p. Rata dobanzii este variabila . Pentru alte valute 0.00% p.Alimentari ulterioare in cont : se fac in numar nelimitat .oo% p. nu exista valoari minime. EUR/USD/GBP. in numerar sau prin virament . Optional.

Sweep in/out – transferuri automate Intre contul de economii si late conturi de economii sau conturi curente deschise la Bancpost .00%. 31 . 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. cu scopul mentinerii unui sold minim /maxim intr-un cont . Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Comisioane: Comision de deschidere cont curent . Contul curent Companii Mici si PFA este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™. Pentru sume de peste 10000 EUR ( echivalent) se pot face schimburi valutare prin negociere pentru obtinerea unui curs mai bun .40% din suma retrasa. cont curent ce bonifica o dobanda de pana la 9.20% (la ATM) 0. disponibil numai in lei. dar minim 1 EUR Cont curent Dinamic ( companii mici si PFA) Bancpost a lansat primul cont curent creat special pentru clientii Companii Mici si PFA.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. Vodafone. (la casier) pentru EUR/USD: 0.50% din suma retrasa. daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. dar minim 2 RON.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.

00% 8.prin care se pot efectua toate tipurile de operatiunile bancare cu si/sau fara numerar.50% 0% . fara sa existe o valoare minima a depunerii Se pot face retrageri in numerar sau transferuri oricand si in orice suma in limita soldului disponibil 32 Dobanda 9. Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi. Deasemenea.000. Moneda : RON.50.5. se pot efectua si viramente bancare cu comisioane reduse.000 5.00% 2.000. avand o perioada de functionare nelimitata.000 <1. Dobanda Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice Dobanda este variabila si are urmatoarele valori: Sold (in RON) >50.00 1.01 .000 Facilitati: Depuneri in numerar sau transferuri ulterioare se pot face oricand. Beneficiari: Contul curent Companii Mici si PFA se adreseaza clientilor persoane juridice companii mici si persoane fizice autorizate rezidente.000.01 .

25 RON/luna Comision inchidere cont curent – FREE Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » . inclusiv plata facturilor emise 33 . Cont curent ( persoane juridice) Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. disponibil in lei si valuta.Se pot efectua si viramente bancare si operatiuni cu si/sau fara numerar.25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. cu comisioane reduse Instalarea gratuita de terminale POS pentru acei clienti Companii Mici si PFA care au ca obiect de activitate activitati comerciale Acces la Internet Banking Direct Debit Standing Order serviciul SmartTel ™ Comisioane: Comision de deschidere cont curent .FREE Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.50% minim 2 RON (la casier) Vizualizarea soldului contului curent Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi serviciul Internet Banking. prin care se pot efectua operatiuni cu si/sau fara numerar.

VALUTA – 0. Moneda LEI sau VALUTA (EUR. (la casier) pentru EUR/USD: 0. apa. Folosind serviciile Standing Order si Direct Debit scapati de grija platilor diverselor facturi. USD. Beneficiari Contul curent se adreseaza persoanelor juridice. gaze.25 RON/cont Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. 25 RON/luna Comision inchidere cont curent – 5 RON/cont Comision inchidere cont curent inactiv de tip « dormant » . dar minim 1 EUR Vizualizarea soldului contului curent 34 . etc.50% din suma retrasa.pentru: telefon. DKK si HUF). Comisioane: Comision de deschidere cont curent . CHF. SEK.15% Dobanda se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se inregistreaza in cont la sfarsitul fiecarei luni calendaristice .40% din suma retrasa.50%. GBP. De asemenea poti efectua viramente bancare la costuri reduse.20% (la ATM) 0. dar minim 2 RON. Dobanda Dobanda este variabila: RON – 0. CAD.10 RON Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.

potrivit contractului de depozit. Vodafone. nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont curent.Pentru vizualizarea soldului contului curent puteti folosi: serviciul SmartTel ™. La depozitele la termen. 3. perioadele de păstrare a sumelor în contul respectiv sunt în zile calendaristice. Cont pentru depunerea capitalului social Contul se deschide pe numele asociatului/asociatilor in baza unei cereri puse la dispozitie de banca. 6 sau 12 luni). Suma depusa este nepurtatoare de dobanda si este la dispozitia asociatului/asociatilor pana la data constituirii societatii. Totul se desfasoara rapid. în care depunerile se fac pentru o perioadă de timp prestabilită (de obicei 1. 2. daca aveti un telefon mobil conectat la reteaua Orange. Cosmote sau Zapp serviciul Internet Banking Cum deschizi un cont curent Poti deschide un cont curent la orice unitate Bancpost. Termenul se socoteşte 35 . Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare. Conturi de depozite la vedere sau la termen Conturile de depozite pot fi la vedere sau la termen ulizate pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice.6.

Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului. cuprinzând condiţiile depozitului. Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări -contabilitate în baza contractului de depozit. In exercitarea acestei atribuţii. după verificare. La depozitele constituite. Contractul de depozit. la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă. care se depune la ghişeul băncii în 2 exemplare. de la data hotărâtă de bancă. se semnează de către directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări . Nivelul de dobândă prevăzut în cererea . pe termen de 90 de zile. pot da împuternicire expresă controlorului de grupă şi administratorilor de cont.contabilitate. Persoanele fizice pot constitui numai depozite cu plată lunară a dobânzilor. Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnătură al acestuia. al cărei nivel este în funcţie de termenul depozitului. care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale titularului cu privire la depozit. banca acordă titularului de depozit dobânda prevăzută în contractul de depozit. Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă. în funcţie de piaţa financiar bancară. Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. completat şi semnat de depunător.convenţie este indexabil. cu dobanda progresiva si posibilitatea de a retrage banii oricand pastrand dobanda acumulata pana la data retragerii. Depozitul Super 90 in RON Depozitul in lei SUPER 90.începând cu data înregistrării sumei consemnate ca depozit în creditul contului de depozit şi până la data când expiră acest termen. directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări -contabilitate. 36 .

Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Moneda Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile Intre 61 si 90 de zile RON 13.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. in RON. Veniturile din dobanzi. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia. din fonduri noi.Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente si persoane juridice rezidente (companii mici si PFA): Clienti noi si clienti Bancpost care isi constituie depozite Super 90. conform prevederilor legale. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 in RON este 2. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .GRATUIT 37 . Exemplu: daca clientul solicita o lichidare anticipata in ziua 75.000 RON. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. in RON. Posibilitatea de a avea dobanda integrala calculata pana la data curenta. adauga mai multa flexibilitate depozitului Super 90. dobanzile platite deja dupa primul si al doilea interval de 30 de zile nu sunt penalizate si în plus i se plateste dobânda calculata pentru cele 14 zile încheiate din ultimul interval de 30 de zile. in caz de lichidare anticipata. Toate ratele de dobanda sunt anuale.00% 15. Dobanda este din ce in ce mai mare pentru fiecare interval de 30 de zile crescand de la 13% pe an la 14 % pe an si in final la 15% pe an.00% 14.

50% din suma retrasa. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 este 1. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. Depozitul Super 90 in EUR si USD Beneficiari Depozitul SUPER 90 in EUR si USD se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.000 USD/EUR.Comision constituire depozit la termen . dar minim 2 RON Cum deschizi un depozit Super 90 in RON Pentru constituirea unui depozit Super 90 in RON este necesara deschiderea unui cont curent. Dobanzi Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Valuta Intre 0 si 30 zile Intre 31 si 60 de zile 38 Intre 61 si 90 de zile .

pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.40% din suma retrasa.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. cont ce ofera dobanda de la primul leu. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).00% 3. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. 39 . 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru EUR/USD: 0.00% 4.00% USD 2.00% 5.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. conform prevederilor legale.un produs PERFECT Bancpost ofera un nou produs de economisire – Contul de Economii. la constituirea depozitului SUPER 90. Veniturile din dobanzi.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. La maturitatea depozitului.EUR 3.00% 4. Optional. dar minim 1 EUR Contul de Economii . clientul poate opta pentru reinnoire automata a depozitului sau lichidarea acestuia.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .

si un Card de Credit VISA (ELECTRON. avand utilizare nationala si internationala cat si prin intermediul serviciului de internet banking Alte facilitati: Asigurare de viata ce acopera decesul din accident oferita gratuit. Beneficiari Contul de Economii se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. Accesul la contul dumneavoastra este permanent prin intermediul Internet Banking si de asemenea puteti utiliza si alte instrumente ce permit operatiuni pe acest cont cum ar fi Direct Debit. se ofera fara taxa de emitere. Standing Order. nu se impoziteaza Card de debit atasat Contului de Economii Banii din cont sunt la dispozitia dumneavoastra in orice moment atat prin intermediul cardului de debit (VISA CLASSIC) atasat. Deschidere cont Contul se poate deschide in RON Pentru deschiderea unui Cont de Economii nu este necesara o suma minima Nu exista sold maxim impus Dobanzi Contul de economii bonifica o dobanda de 10% p.Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. de la primul LEU Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii Veniturile din dobanzi. Optional. Comisioane: Comisioanele aferente Contului de Economii : 40 . CLASIC sau GOLD) . conform prevederilor legale. la deschidere.a. Sweep in/out.in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare Bancpost.

nu este nevoie decat sa completezi formularele de cerere pentru deschidere cont.Persoane Fizice Comisioanele aferente facilitatilor: Standing Order .GRATUIT Comisioane Card Debit Visa Classic . minimum 2 RON Comisioanele aferente cardului de debit VISA CLASSIC : Comision administrare card de debit .2 RON / operatiune Internet banking – abonament GRATUIT Digipass – (dispozitiv de autentificare) – Garantie 30USD Cum deschizi un Cont de Economii Poti deschide un Cont de Economii la orice unitate Bancpost.0.Comision deschidere – GRATUIT Comision administrare – GRATUIT Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii .2% Comision interogare sold cont la ATM Bancpost . Daca titularul doreste sa imputerniceasca o terta persoana (in continuare numita imputernicit – se accepta maxim doi imputerniciti pentru un cont de economii). imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca.GRATUIT Direct Debit .6 RON / Sweep in Sweep out .5%.1. Totul se desfasoara rapid. Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente ce lucreaza sau locuiesc temporar in Romania) 41 . Documente necesare pentru deschiderea unui Cont de Economii Buletin /Carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente).0. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia.5 RON / luna Comision de retragere numerar la ATM Bancpost .

00 EUR. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului la implinirea termenului de maturitate al depozitului. Cum deschizi un depozit START 42 .000. la constituirea depozitului START. Bucura-te de Oferta Speciala de 13.50% Veniturile din dobanzi.Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie Depozitul START Depozitul START Un depozit construit special pentru atragerea de fonduri noi avand cea mai atractiva dobanda de pe piata Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. Dobanda este de 13. in echivalent LEI. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”. Optional.50% p. conform prevederilor legale. Pentru acest tip de depozit suma maxima acceptata la constituire este de 300. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.a. Maturitate depozit: 100 zile Dobanzi Dobanda este fixa. Oferta este valabila pentru persoane fizice rezidente si nerezidente: Clienti noi Clienti Bancpost care isi constituie depozite Start din fonduri noi Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON.

dar minim 2 RON (la casier) Mega Contul de Economii in EUR Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in EUR”.GRATUIT Comision constituire depozit la termen .20% (la ATM) 0. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .50% din suma retrasa.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. Vizualizare sold Pentru confortul dumneavostra puteti vizualiza soldul depozitelor dumneavoastra cu ajutorul serviciului Internet Banking.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata. inca de la primul euro. Deschidere cont • Contul se poate deschide in EUR • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in EUR nu este necesara o suma minima • Nu exista sold maxim impus 43 . Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0.Pentru constituirea unui depozit Start este necesara deschiderea unui cont curent.

nu se impoziteaza Comisioane: • Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in EUR: • Comision deschidere cont – GRATUIT • Comision administrare cont – GRATUIT • Comision inchidere cont – GRATUIT • Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii . de la primul EURO • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul lunii • Veniturile din dobanzi. Deschidere cont • Contul se poate deschide in USD • Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii in USD nu este necesara o suma minima 44 . Beneficiari Contul se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.4%. cont ce ofera cea mai buna dobanda din piata. • Totul se desfasoara rapid. conform prevederilor legale.a. Mega Contul de Economii in USD • Bancpost ofera un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii in USD”. inca de la primul USD. nu este nevoie decat sa completezi formularul de cerere pentru deschidere cont.Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 3% p. • Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar. minimum 1 EUR Cum deschizi un Mega Cont de Economii in EUR • Poti deschide acest cont la orice unitate Bancpost.0.

a.a.a.4%.00% 45 Dobanda EUR (% p. Constituire Suma minima pentru constituirea unui Depozit PAS CU PAS este 500 RON/EUR/USD.00% Dobanda . de la primul USD • Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la finalul luni • Veniturile din dobanzi. EUR sau USD “PAS CU PAS” este un depozit la termen de 360 zile (12 perioade de 30 de zile) cu o dobanda crescatoare de la o perioada la alta.00% . Dobanzi: Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori: Period Perioada 1 (0-30 zile) Perioada 2 (31Dobanda RON (% p.) 2. minimum 1 EUR echivalent Depozitul PAS CU PAS Primesti o rata a dobanzii mai mare la fiecare 30 de zile.00% 4.00% 12.) 12. conform prevederilor legale. Beneficiari Depozitul PAS CU PAS se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.0.a.USD (% p.• Nu exista sold maxim impus Dobanzi • Contul de economii bonifica o dobanda de 2. nu se impoziteaza Comisioanele aferente Contului Mega Cont de Economii in USD: o Comision deschidere cont – GRATUIT o Comision administrare cont – GRATUIT o Comision inchidere cont – GRATUIT o Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii . pentru economiile dumneavoastra in RON.00% p.) 4.00% 2.

75% 4. Optional.50% 4.00% 14. pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.00% 3.00% 3.50% 4. La maturitatea depozitului.50% 13.00% 4. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.75% 2. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost).25% 4.00% 5.00% 5. Comisioane 46 . valoarea depozitului este transferata in contul curent al clientului. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.50% 12.50% 12.00% 12.00% 3.60 zile) Perioada 3 (6190 zile) Perioada 4 (91120 zile) Perioada 5 (121150 zile) Perioada 6 (151180 zile) Perioada 7 (181210 zile) Perioada 8 (211240 zile) Perioada 9 (241270 zile) Perioada 10 (271-300 zile) Perioada 11 (301-330 zile) Perioada 12 (331-360 zile) 12.00% 4.00% 4. la constituirea depozitului PAS CU PAS.00% 4.25% 4.50% 4.00% 5. Veniturile din dobanzi.25% 4.00% 4.50% 14.50% 13.50% 13.75% 4.00% 14.00% Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile de la data constituirii depozitului. conform prevederilor legale.

1 luna.50% din suma retrasa. Depozitul PRIM Depozitul PRIM cu dobanda fixa este proiectat special pentru a va proteja economiile de fluctuatiile negative ale dobanzilor bancare si pentru a va fructifica in modul cel mai eficient resursele financiare. Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. 6 luni sau 12 luni). EUR sau USD) si termenul de maturitate (14 zile.Comision de deschidere cont curent atasat depozitului – GRATUIT Comision constituire depozit la termen – GRATUIT Comision de administrare cont curent activ (care a avut miscare in luna curenta. indiferent de existenta in conturile respective a unor fonduri suficiente in acest sens poate trece pe debit): 1.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) : max. beneficiati de optiuni diverse la constituirea depozitului si aveti libertate de alegere in ceea ce priveste moneda de economisire (RON.3 luni. Dobanzile sunt fixe.20% de la ATM Cum constitui un depozit PAS CU PAS Pentru constituirea unui depozit PAS CU PAS este necesara deschiderea unui cont curent. obs : dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant ». dar minim 2 RON 0. 10 RON/luna. in limita soldului existent in cont nu poate trece pe debit. 2 luni . Comisionul de administrare cont curent inactiv se aplica si conturilor dormant. 47 . crescatoare in functie de suma si se platesc la maturitate sau se capitalizeaza automat. Mai mult.

GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1. (la casier) pentru EUR/USD: 0. Comisioane: Comision de deschidere cont curent .20% (la ATM) 0. conform prevederilor legale. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. Optional.50% din suma retrasa. la constituirea depozitului PRIM.5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max. se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). dar minim 2 RON. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.40% din suma retrasa.GRATUIT Comision constituire depozit la termen . Constituire Suma minima pentru constituirea unui depozit este 500 RON/EUR/USD. dar minim 1 EUR 48 . Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar. Beneficiari Depozitul PRIM se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.Veniturile din dobanzi.

Componenta de depozit este garantata de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistem Bancar. constituite incepand cu data de 01. partial sau integral. in RON.10% unitati de fond depozit 20% unitati de fond 49 . pe termen de 6 luni. sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009. Cum deschizi un depozit Prim Pentru constituirea unui depozit Prim este necesara deschiderea unui cont curent. pe termen de 12 luni. respectiv 0.04. comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”. comisionul de retragere numerar in ziua primei scadente este ”0”.2008. are ca efect pierderea dobanzii preferentiale si bonificarea dobanzii standard.2008. conform prevederilor legale. In caz de lichidare inainte de maturitate comisionul de retragere numerar va fi cel in vigoare. Este oferit in varianta: 80% . Pentru depozitele PRIM. Depozitul RONSMART Caracteristici Produsul este format din doua componente: depozit la termen investitie in unitati de fond Unitatile de fond pot fi rascumparate oricand.5%.04.Pentru depozitele PRIM. persoane fizice. in RON. constituite incepand cu data de 04. independent de maturitatea depozitului asociat.90% depozit . persoane fizice. Veniturile din dobanzi. Rascumpararea acestora inainte de maturitatea depozitului.

20% unitati de fond 70% depozit – 30% unitati de fond 50% depozit – 50% unitati de fond Depozitul beneficiaza de o dobanda preferentiala pana la implinirea termenului de maturitate.20 3 luni 12.000 RON.50%* 90 . Dobanzile preferentiale sunt fixe si au urmatoarele valori: Varianta Maturitate Dobanda 90 .pentru varianta 90% depozit . 70% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Termenul de maturitate: . se ofera un card de credit American Express (in conditiile in care 50 .3 luni . Constituire Suma minima pentru achizitionarea unui produs Ronsmart este 1. la constituirea componentei de depozit atasat produsului Ronsmart.10% unitati de fond .50 3 luni 13. Componenta de depozit (90%.50%* 70 .75%* 50 .6 luni .10 3 luni 12.10 6 luni 12.50% depozit .00%* (*)IMPORTANT – Pentru a beneficia de dobanda maxima preferentiala trebuie sa pastrati unitatile de fond pe intreaga perioada de maturitate a depozitului ascociat produsului Ronsmart.Beneficiari 70% depozit - 30% unitati de fond .50% unitati de fond Produsul RONSMART se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.pentru variantele: 90% depozit – 10% unitati de fond 80% depozit . 80%. 1. Optional.25%* 80 .30 3 luni 12.

investitia este impozitata cu 1% Afla mai multe informatii despre Fondurile deschise de investitii Bancpost Cum constitui un Ronsmart Pentru constituirea unui Ronsmart este necesara deschiderea unui cont curent.clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost). 20%. Componenta investitie in unitati de fond (10%. cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.GRATUIT Comision de administrare cont curent activ : 1.GRATUIT Comision constituire depozit la termen .20% (la ATM) 0. dar minim 2 RON (la casier) 2. 30% si 50% din valoarea produsului Ronsmart) Se investeste in unitati de fond la Fondul Deschis de Investitii Bancpost Active Balanced Daca rascumpararea unitatilor de fond se face dupa 12 luni. 10 RON/luna Comision inchidere cont curent – GRATUIT Comision de retragere numerar: pentru RON: 0. Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent 51 . Comisioane: Comision de deschidere cont curent .5 RON/luna/cont Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna calendaristica) si cont « dormant » (dupa 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »): max.50% din suma retrasa.

funcţionînd din contul mijloacelor atrase şi prestînd servicii financiare de intermediere a fluxurilor mijloacelor băneşti din economia unei ţări.Cerere pentru deschiderea de cont curent Buletin /carte de identitate (in cazul persoanelor rezidente). Astfel. Băncile se tratează ca fiind instituţii . Daca titularul doreste sa imputerniceasca maxim doua persoane. imputernicitul va trebui sa prezinte si el buletin/carte identitate si sa vina personal la banca) Legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor nerezidente cu permis de sedere) Pasaportul (in cazul persoanelor cu dubla cetatenie) Document de identitate pentru cetatenii membrii UE Concluzii şi recomandări Un sistem bancar stabil. cu drept de a efectua operatiuni in numele acestuia. asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi siguranţei fiecărei bănci în parte. constituie obiectivul de bază al oricărei bănci. Un sistem bancar stabil presupune. în scopul protejării intereselor deponenţilor. eficient şi viabil care asigură mobilizarea disponibilităţlor monetare ale economiei naţionale. orientîndu-le spre desfăşurarea activităţilor financiare eficiente constituie o premiză importantă pentru dezvoltarea economică a unui stat. asigurarea exercitării neîntrerupte a tranzacţiilor de intermediere financiară. în primul rînd.. la rîndul său. menţinerea unui nivel 52 .specifice”.

Cu depozitele noi păstrăm banii în siguranţă. Luînd în considerare semnificaţia crescîndă a sistemului bancar. avem acces la banii noştri oricînd şi oriunde. 53 a activităţii şi proprietăţii băncilor poate fi atinsă prin informarea periodică a publicului larg privitor la dezvolatrea şi desfăşurarea . . acordată de către băncile comerciale. cu scopul efectuării unor plăţi curente.totodată acceptarea şi a depozitelor pe termen scurt. la alegerea clientului. Din punctul meu de vedere depozitele reprezintă o sursă adecvată cu ajutorul cărora noi obţinem venituri.menţinerea credibilităţii sistemului bancar.înalt de credibilitate a participanţilor la sistem. ţinîndu-se cont de practicile moderne utilizate de organizaţiile financiare internaţionale. De asemenea. lipsa vulnerabilităţilor şi efectelor adverse în activitatea desfăşurată de instituţiile financiare. Protejarea intereselor deponenţilor prin aplicare schemelor de garantare a depozitelor în sistemul bancar. avem posibilitatea să inmulţim mijloacele accumulate.stimularea atragerii mijloacelor pe termen lung. cîştiguri în plus. . deoarece însăşi funcţionarea acestora contribuie la : . prin evaluarea punctelor forte şi a instabilităţilor. asigurarea unui nivel sporit al transparenţei în sectorul bancar va contribui la majorarea posibilităţii agenţilor economici şi persoanelor fizice de a determina corect băncile care activează în condiţii suficient de prudente. fapt ce va stimula învestirea mijloacelor temporar disponibile în bănile capabile să-şi dirijeze prudent activitatea. şi în caz de necesitate depozitul poate servi drept gaj pentru a obţine un credit. rezultă necesitatea efectuării analizei situaţiei fiecărei bănci în parte. La moment există o gamă largă de depozite. Transparenţa activităţii bancare. de asemenea constituie o importanţă majoră pentru asigurarea stabilităţii sectorului bancar. care pot satisface orice dorinţă şi orice capriciu.

54 .Banca garanteză siguranţa. confidenţialitatea deponenţilor şi eliberarea mijloacelor la prima cerere a deponentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful