ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. ∆ιαθέτω ένα διάλυµα οξέος Α µε pH= 1, ένα δεύτερο διάλυµα οξέος Β µε pH= 2,2 και
ένα τρίτο διάλυµα οξέος µε pH= 3.
Α) Περισσότερο όξινο είναι το διάλυµα……………….
Β) Με προσθήκη νερού στο διάλυµα Β µπορεί να προκύψει διάλυµα µε pH όσο του
διαλύµατος………..
Γ) Με προσθήκη οξέος µέσα στο διάλυµα Β µπορεί να προκύψει διάλυµα µε pH όσο του
διαλύµατος……………………
2. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της 1ης στήλης µε ένα στοιχείο της 2ης στήλης ώστε να
σχηµατιστεί µία επιστηµονικά σωστή πρόταση.
ΣΤΗΛΗ Ι
ΣΤΗΛΗ ΙΙ
Όταν προτίθεται οξύ σε ορισµένα
παράγεται CO2
µέταλλα….
Όταν προτίθεται οξύ σε ανθρακικά
Παράγεται Η2
άλατα….
Όταν προστίθεται νερό σε διάλυµα οξέος … Το pH του διαλύµατος µικραίνει και
πλησιάζει προς το µηδέν
Όταν σε διάλυµα οξέος προτίθεται και
Το pH του διαλύµατος αυξάνεται και
άλλη ποσότητα οξέος….
πλησιάζει προς το 7
3. Γνωρίζουµε ότι τα ασβεστολιθικά πετρώµατα έχουν pH µεγαλύτερο από 7, ενώ
τα βαλτώδη εδάφη και τα ηφαιστειογενή έχουν pH µικρότερο από 7. Κάθε είδος
φυτού ευδοκιµεί σε έδαφος διαφορετικής οξύτητας και έτσι οι αγρότες πρέπει να
ρυθµίζουν το pH του εδάφους ανάλογα µε το φυτό που θέλουν να καλλιεργήσουν.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι τιµές pH στις οποίες ευδοκιµούν κάποια φυτά.
καλλιέργεια
Τιµή pH
Πατάτες
4,9
µήλα
5,0
λάχανα
5,4
σιτάρι
5,5
φασόλια
6,0
εσπεριδοειδή
6,0 έως 7,0
i. Παρατηρήστε προσεκτικά τον παραπάνω πίνακα και να αντιστοιχίσετε τις
καλλιέργειες της στήλης Α µε τα εδάφη της στήλης Β.
Στήλη Α
Στήλη Β
1.
µήλα
1. ……….
α.
5,0
2.
λεµόνια
2. ……….
β.
4,9
3.
λάχανα
3. ……….
γ.
6,5
4.
πατάτες
4. ……….
δ.
5,4
ii. Ένας αγρότης θέλει να καλλιεργήσει πορτοκαλιές και ελέγχει την οξύτητα του
εδάφους του χωραφιού του
α. Αν ο αγρότης βρήκε το pH=5, το έδαφος είναι:
1. όξινο
2. βασικό
3. ουδέτερο
Να σηµειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.
β, Για να καλλιεργήσει µε επιτυχία πρέπει να προσθέσει:
1. φωσφορικό οξύ
2. υδροξείδιο

Να βρείτε πέντε ( 5 ) από τα κρυµµένα χηµικά στοιχεία και να τα τοποθετήσετε στη στήλη Α και µετά να γράψτε την οµάδα του κάθε στοιχείου που βρήκατε ( µε τα ιδιαίτερα ονόµατα των οµάδων ) στην αντίστοιχη θέση της στήλης Β. …………. iii. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Πατάτες σε βαλτώδη ή ηφαιστειογενή εδάφη. …………. β.. 4. γ. Να ψάξετε οριζόντια και κατακόρυφα όπου υπάρχουν κρυµµένα έξι ( 6 ) χηµικά στοιχεία. 3... ∆ίνεται το παρακάτω κρυπτόλεξο. δ. 4. 2. Στήλη Β οµάδα …………… …………… …………… …………… …………… α. 5. α. …………. Το στοιχείο Ζ ανήκει στη 2η περίοδο και στη 18η οµάδα του περιοδικού πίνακα δ... ε. Το στοιχείο ∆ έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το στοιχείο Γ και το στοιχείο Ε µε το στοιχείο Ζ. Μπορεί να καλλιεργηθεί σιτάρι σε ασβεστολιθικά εδάφη. 5. Ν Α Π Γ Γ Κ Θ Α Ε Λ Ψ Ι Κ Ο Ψ Φ Χ Ρ Φ Η Τ Ρ Ι Ο Θ Κ Α Π Ο Ρ Γ Τ Ζ Τ Σ ∆ Ο Σ Ο Π Ζ Σ Β ∆ ∆ Α Θ Ρ Η Ξ Ε Λ Α Ζ Υ Γ Λ Σ Σ Α Χ Λ Ω Ρ Ι Ο Τ Ψ Ο Ρ Θ Κ Ο Σ Ι Θ Θ Μ Τ Ε Π Κ Ο Ψ Α Ρ Γ Ο Π Σ Τ Μ Ω Ω Τ Η Φ Ξ Α Γ Στήλη Α χηµικό στοιχείο 1. …………. Το στοιχείο Λ είναι ευγενές αέριο ε.ασβεστίου Να σηµειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. …………. Το στοιχείο Α έχει το µικρότερο ατοµικό αριθµό . Το σχήµα που ακολουθεί απεικονίζει τις τέσσερις πρώτες περιόδους του περιοδικού πίνακα 1 2 Α Γ Η Λ ∆ Θ Μ 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 Ε Ι 1 8 Β Ζ Κ Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες. ∆ είναι µέταλλα γ. Γ. Τα στοιχεία Μ. β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

στ) Αν αραιώσουµε το διάλυµα ∆2 µε το νερό µπορεί να προκύψει νέο διάλυµα µε pH=7. Το στοιχείο Γ ανήκει στη 2η περίοδο και στη 1η οµάδα του περιοδικού πίνακα ζ. 2.εφαρµογές των ιδιοτήτων αυτών. ώστε να εξαερωθεί όλο το νερό. Έχουµε τρία διαλύµατα ∆1 µε pH=4 . αν αναµιχθεί ένα διάλυµα …………………… µε ένα διάλυµα …………………… του …………………… και αν στην συνέχεια …………………… το διάλυµα που σχηµατίστηκε. 3. Να γράψετε στο γραπτό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασµένη. 7. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τα ιόντα που δηµιουργούνται κατά την διάλυση δύο από τις παραπάνω ενώσεις στο νερό. Το µαγειρικό αλάτι ονοµάζεται επιστηµονικά …………………… …………………… και αποτελείται από κατιόντα …………………… (…………) και …………………… …………………… (Cl−). στο µε κόβονται εύκολα µε το µαχαίρι. 6. KOH είναι οξέα και ποιες βάσεις. γ) Αναµειγνύουµε το διάλυµα ∆2 µε το ∆3 και προκύπτει νέο διάλυµα µε pH=13. Ποιες από τις ενώσεις HNO3. Τα στοιχεία Κ και Ι είναι αλογόνα. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ αλκάλια επιπλέουν α) Μαλακά β) γ) Μικρή πυκνότητα Έχουν χαµηλά σηµεία τήξης δ) Οξειδώνονται εύκολα οξυγόνο του αέρα ε) Αντιδρούν µε το νερό από 1. 8. και δίνουν βασικά διαλύµατα. .στ. β) Το διάλυµα ∆2 είναι πιο βασικό από διάλυµα ∆3. µερικά νερό. H2SO4. λιώνουν εύκολα. Να µεταφέρετε στο γραπτό το παρακάτω κείµενο συµπληρώνοντας τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις και να υπογραµµίσετε τις λέξεις αυτές. α) Το διάλυµα ∆1 είναι όξινο. το 4. Ca(OH)2. ∆2 µε pH=8 και ∆3 µε pH=12. Το στοιχείο Μ έχει ηλεκτρόνια σε δύο στοιβάδες η. φυλάσσονται σε δοχείο πετρέλαιο. Να γράψετε στο γραπτό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχείται σωστά. 9. ε) Το διάλυµα ∆1 είναι δυνατόν να έχει προκύψει από την διάλυση HCl σε νερό. δ) Αν αναµείξουµε το διάλυµα ∆1 µε το ∆3 µπορεί να προκύψει διάλυµα µε pH=9. 5. Στην Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα φαίνονται µερικές ιδιότητες των αλκαλίων και στην στήλη ΙΙ µερικά αποτελέσµατα . Στο εργαστήριο µπορεί να παρασκευαστεί.

Τύπος ένωσης Είδος ένωσης Όνοµα ένωσης Η2SO4 NH3 Na2CO3 NaOH HNO3 NaCl 11. 14. Χλώριο ( Cl ). Να γράψετε τον χηµικό τύπο και το όνοµα α. α) Στο διάλυµα αυτό προσθέτουµε µια ποσότητα διαλύµατος βάσης. Υδρογόνο (Η). Α) Να µεταφέρετε στο γραπτό σας δύο αλογόνα και δύο αλκάλια. 13. Νάτριο (Na). β. i) 3 ii) 6 iii) 10 β) Αν στο αρχικό διάλυµα προσθέσουµε νερό ποια από τις παρακάτω τιµές µπορεί να είναι η πιθανή τιµή pH του καινούργιου διαλύµατος. Ποιο δοχείο θα διαλέγατε για την αποθήκευση. ∆ίνονται τα χηµικά στοιχεία: Κάλιο (Κ). Άζωτο (Ν). Βρώµιο (Br). Στη διάθεσή σας έχετε ένα χάλκινο και ένα σιδερένιο δοχείο. χαρακτηρίστε στη δεύτερη στήλη τις ενώσεις ως οξέα. i) 3 ii) 6 iii) 10 γ) Προκειµένου να εξουδετερώσετε το αρχικό διάλυµα θα χρησιµοποιούσατε ένα νέο διάλυµα µε pH i) 3 ii) 6 iii) 10 12. Θέλετε να υποθηκεύσετε ένα οξύ. Καίσιο (Cs). Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται µε βάση τον τρόπο σύνδεσης των ατόµων άνθρακα οι γαιάνθρακες. Ποια από τις παρακάτω τιµές αποκλείεται να είναι η τιµή του pH του διαλύµατος που θα προκύψει. . Ένα διάλυµα έχει pH ίσο µε 4. 10. 16. βάσεις ή άλατα και συµπληρώστε το όνοµά τους στην τρίτη στήλη. ενός αλκανίου µε ένα άτοµο άνθρακα.10. Άνθρακας (C). ∆ικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας.Αφού µεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα. 15. ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα. Ρουβίδιο (Rb). ∆ίνονται οι ακόλουθες χηµικές ενώσεις : i) CH3-CH3 ii) CH3-CH2OH iii) CO2 iv) CH2=CH2 v) CH≡CH vi) CH4 α) Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις είναι υδρογονάνθρακες και β) Ποιες ενώσεις είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. Β) Να µεταφέρετε στο γραπτό σας δύο µέταλλα. Φθόριο (F).

β. Ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα πρέπει να προστεθεί σε διάλυµα που έχει pH=2 σε ικα-νοποιητική ποσότητα για να προκύψει διάλυµα µε pH=10. διάλυµα NaOH µε pH=8 Γ. καύσης των 17. διάλυµα HCI µε pH=3. Όνοµα Συντακτικός τύπος CH3 . διάλυµα NaOH µε pH=13 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. . γ)Γράψτε την χηµική εξίσωση της τέλειας καύσης του µεθανίου (CH4). Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που δείχνει το σχηµατισµό ιόντων κατά τη διάλυση του νιτρικού οξέος στο νερό. β)Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της πλήρους και της ατελούς υδρογονανθράκων. ii) Όταν αναµειγνύουµε ένα διάλυµα οξέος µε ένα διάλυµα βάσης προκύπτει πάντοτε ουδέτερο διάλυµα. 18. Α. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα κατά Arrhenius. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α. καθαρό νερό ∆.CH3 CΗ ≡ CH CH3 .5 Β.CH2 . Β) µαγειρική σόδα αντιδρά µε διάλυµα θειικού οξέος. i) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εξουδετέρωσης.α) Τι ονοµάζουµε καύση υδρογονανθράκων. Να αναφέρετε το αέριο το οποίο θα παραχθεί σε καθεµιά από τις επόµενες περιπτώσεις: Α) διάλυµα υδροχλωρίου αντιδρά µε ψευδάργυρο. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα.CH3 CH3C ≡ CH CH3CH = CH2 Κατηγορία κορεσµένος ακόρεστος 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful